Hantering av livet i samband med att genomgå en Gastric bypass-operation. En analys av bloggar. Elena Larsson & Panila Anumat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hantering av livet i samband med att genomgå en Gastric bypass-operation. En analys av bloggar. Elena Larsson & Panila Anumat"

Transkript

1 Hantering av livet i samband med att genomgå en Gastric bypass-operation. En analys av bloggar. Elena Larsson & Panila Anumat Examensarbete, 15hp, kandidatuppsats Omvårdnad Jönköping Hälsohögskolan Februari 2014

2 Strategies of action concerning the experience of a gastric bypass surgery. Analyze of blogs. Elena Larsson & Panila Anumat Examination paper, 15 hp, Bachelor thesis Nursing Science Jönköping, February 2014

3 Sammanfattning Fetma ökar världen över och likaså gör antalet gastric bypass- operationer. Syftet med en gastric bypass- operation är att åstadkomma en viktminskning genom en förminskning av magsäcken, vilket resulterar i minskad hungerkänsla och reducerat matintag. Ett centralt mål inom överviktskirurgi är en ökad livskvalité. Det är därför betydelsefullt att se behandlingen som en helhet och att inte iaktta viktminskning som den enda betydande faktorn. Syftet i denna studie var att beskriva hur personer som genomgår en gastric bypass-operation hanterar situationen före och efter operationen. Studien är induktiv och utgår ifrån en kvalitativ ansats och baseras på en manifest analys utifrån textens innehåll ur sex bloggar skrivna av personer som genomgått en gastric bypass-operation. Analysen gjordes utifrån Fribergs femstegsmodell. Tre huvudkategorier och sex underkategorier framkom. Huvudkategorierna består av: (1)Mental förberedelse, (2) Ansvarstagande och (3) Att släppa på kontrollen och ta emot hjälp. Mental förberedelse beskriver hur deltagarna söker och använder information om operationen och om en inre dialog som personerna förde med sig själva. Vidare skildrar Att släppa på kontrollen och ta emot hjälp hur personerna nyttjade personer i sin omgivning för en stödjande funktion. Här beskrivs också att personerna fick en insikt om att de hade få möjligheter att påverka situationen och därför var tvungna att acceptera den som den var. Ansvarstagande skildrar vad inspiration och motivation hade för positiv inverkan hos individerna till att nå sina mål samt hur de gick tillväga för att kontrollera och planera vardagen utifrån sina nya förutsättningar. Nyckelord: bariatric surgery, blog, coping, gastric bypass, management.

4 Abstract Obesity in the world is increasing and likewise the amount of gastric bypass surgery. The purpose of the surgery is to accomplish a weightloss by reducing the size of the stomach, which results in reduced hunger and intake of food. A central goal of obesity surgery is an increased quality of life. Therefore, it is important to see the treatment as a whole and not observe the weightloss as the only significant factor. The aim of this study was to describe the strategies of actions that have been used by patients who have experienced a gastric bypass- operation. The structure of this study is inductive and is in line with a qualitative methodology and based upon a manifested analysis of the content of six different blogs written by six individuals who have experienced a gastric bypass- operation. The analysis has been done based upon Friberg s five step model. During the analytical process, nine categories emerged of which three main- categories are divided in (1) Mental preparation, Responsibility and (3) To let go of control and receive help. Mental preparation concerns the operation and the furthermore the use of this information as well as the process of the patient s internal dialogue. To let go of control and accept help includes how the patients utilized internal dialogue. To let go of control and accept help includes how the patients utilized people in their surroundings to create a supporting network during the process of the operation. Furthermore, this part describes the emerging of an understanding of the fact that they were very limited in affecting the process in question and consequently had to accept the situation as it was. Responsibility describes how inspiration and motivation influenced the individuals positively to reach their personal goals and furthermore how they managed to outline and organize their everyday life in accordance with the new conditions that had appeared as a result of the process surrounding a gastric bypass- operation. Keywords: bariatric surgery, blog, coping, gastric bypass, management.

5 Innehållsförteckning Inledning... 1 Bakgrund... 2 Fetma och dess följder... 2 Gastric Bypass... 2 Coping... 4 Syfte... 5 Metod... 6 Design... 6 Urval och datainsamling... 6 Dataanalys... 7 Etiska överväganden... 7 Resultat... 8 Mental förberedelse... 8 Informationssökande... 8 Reflektion... 9 Att släppa på kontrollen och ta emot hjälp... 9 Socialt stöd... 9 Acceptans Ansvarstagande Kontroll och planering Inspiration och motivation Diskussion Metoddiskussion Resultatdiskussion Slutsats Kliniska implikationer Referenser Bilaga

6 Inledning Antal personer som drabbas av fetma ökar världen över och likaså gör antalet som genomgår en gastric bypass-operation. Gastric bypass är den vanligaste kirurgiska behandlingen mot fetma (Buchwald & Williams, 2004). Ett viktigt mål inom överviktskirurgi är ökad livskvalité. Minskade kilon och en reducerad risk för överviktsrelaterade sjukdomar bör ses som en del av målen vid behandling men hänsyn bör även tas till ökat psykosocialt välbefinnande och förbättrade matvanor. Statistiken för viktminskning efter operationen visar lyckade resultat, men intresset för individens psykiska välbefinnande redovisas inte i antal minskade kilon (Butler et. al., 2001). Det är viktigt att se behandlingen som en helhet för att kunna nå en ökad livskvalité (Deitel, 2005; Lang, Buddeberg, Hauser & Klaghofer, 2002; Mathus-Vliegen, 1998). En välfungerande hanteringsstrategi bidrar till en ökad livskvalité för individen då detta gör att personen får goda förutsättningar för att hantera situationen (Lazarus & Folkman, 1984). Sjuksköterskans uppgift är enligt ICN:s etiska kod att förebygga sjukdom, lindra lidande, främja hälsa och att återställa hälsa (Socialstyrelsen, 2005). För att vi som sjuksköterskor skall kunna följa den etiska koden i detta fall behöver vi en förståelse för hur gastric bypass-opererade patienter hanterar sin vardag och den stora omvandlingen som operationen innebär. Att bli medveten om dessa patienters hanteringsstrategier kan hjälpa oss att förstå vilket stöd och hjälp personerna behöver. 1

7 Bakgrund Fetma och dess följder Världen över har antalet överviktiga ökat i ett oroande tempo (WHO, 2000). Fetma började ses som ett problem först då man kunde bevisa de följdsjukdomar som det orsakar. Vid övervikt ökar risken drastiskt för hjärt- kärlsjukdomar och för diabetes typ 2. Så mycket som 90 % av alla fall av diabetes typ 2 orsakas av övervik. Fetma kan orsaka sömnapné, är påfrestande för skelett och leder och är även en av dom vanligaste bakomliggande orsakerna till hjärtinfarkt (Agerberg, 2007). I en studie som skildrar människors upplevelser av att genomgå en gastric bypass-operation beskrivs deltagarnas rädsla för de följdsjukdomar som fetman kan orsaka samt att de upplever att de inte kan hantera fetman mer och därför väljer att genomgå operationen. Deltagarna kände skam och beskyllde sig själva över sin fetma. En konstant rädsla över att folk skulle tycka att de var lata, dumma och ha en bristande personlighet följde dem. Återkommande smärtor, andningsoch sömnsvårigheter, rörelseinskränkning och svårigheter att delta i aktiviteter var problem som deltagarna i studien led av och det var också detta som senare ledde till en motivation att genomgå operationen (Forsberg, Engström & Söderberg, 2014). Gastric Bypass Syftet med en gastric bypass- operation är att minska patientens vikt genom en förminskning av magsäcken vilket resulterar i minskad hungerkänsla och matintag (Banicek & Butcher, 2010; Lowth, 2013). Under en gastric bypass-operation skapas en liten ficka i övre delen av magsäcken, ca ml stor, som begränsar födointaget. Tunntarmen sys fast i den nya lilla magsäcken. Resterande del av magsäcken fungerar, tillsammans med gallblåsan, genom att tömma ut magsaft och galla ut i tunntarmen (Sheipe, 2006). Studier har visat att patienter som genomgått denna operation tio år senare vägde i genomsnitt 25 % mindre än vad de gjort innan operationen (Agerberg, 2007). Enligt Agerberg (2007) finns forskning som tyder på att denna operation har andra effekter förutom det hinder som utgörs av en förminskad magsäck. Vissa hormoner reagerar så att individen får förändrade hunger- och mättnadskänslor. Detta kan vara en anledning till varför resultatet av operationen håller i sig även många år efteråt. Även Blackburn (2005) beskriver att operationen leder till minskad vikt genom dels den förminskade magsäcken men även ett minskat näringsupptag i tarmen. Blackburn (2005) menar vidare att operationen orsakar en förändring i det centrala nervsystemets belöningssystem som minskar hungerns intensitet. Operationen ändrar också i vissa fall smakupplevelsen och kan leda till att personen föredrar annorlunda mat än vad denne gjort innan operationen. När en individ överväger att gå igenom en gastric bypass operation träffar denne en specialistläkare inom övervikt samt en dietist för att avgöra lämpligheten för en operation (Sheipe, 2006). För att en person skall beviljas operation krävs att denne uppfyller följande kriterier: personen i fråga skall ha försökt med andra viktminskningsmetoder men misslyckats med dessa, vara mellan arton och sextio år samt ha ett BMI på minst 40. Det finns även möjlighet för de personer med BMI 35 att bli opererade om det förekommer någon sjukdom 2

8 som är relaterad till fetman (Ageberg, 2007; Graling & Elariny 2003; Nationella Indikationer för Obesitas Kirurgi, 2009). För att minska patienternas kaloriintag undersöks vart överskottet av kalorier kommer ifrån. För att identifiera källan till det höga kaloriintaget finns en kategorisering av orsaker som personerna får ta del av för att kunna beskriva vilka orsakerna är till just deras höga kaloriintag. Kategorierna involverar problem som att äta för mycket/för stora portioner, att äta mat som innehåller mycket fett/lite fibrer och snabba kalorier samt att småäta konstant. De flesta patienter kan identifiera sig i en eller två av dessa kategorier (Graling & Elariny, 2003). Preoperativ viktnedgång i ca 2-6 veckor har visat sig positivt för att undvika ett flertal komplikationer (Benotti et. al, 2009; Scandinavian Obesity Surgery Registry, 2013). Oavsett tidigare förförståelse utbildas patienterna inför operationen. Det bekräftas även att de är medvetna om vad operationen innebär och att de är redo att genomgå operationen. Den preoperativa fasen involverar flera olika vårdprofessioner: sjuksköterska, kirurg, anestestiläkare, dietist och psykolog (Graling & Elariny, 2003). Patienten får genom dessa samtal även en bild av vad som kommer krävas av denne själv i framtiden. En bra planering och information både före och efter operationen ökar chanserna till den optimala förändringen som patienterna vill nå (Sheipe, 2006). Efter operationen bör ett restriktivt intag av fast föda beaktas för att sedan successivt vänja magsäcken vid fyllning. Om en fast föda tas direkt efter operationen finns det risk för att obstruktion, att stygnen i magsäcken brister eller att så kallad dumping kan uppstå. Patienten dricker först endast klara vätskor, steg två innebär flytande diet, steg tre är en puréperiod med mald, lättsmält kost och tillslut kan patienten övergå i att äta normal kost men bör fortsatt undvika mat som kan orsaka dumpingsyndrom. Dumpingsyndrom orsakas oftast vid intag av födoämnen med hög kalorihalt och innebär att magsäcken tömmer sig snabbt så att symptom som svettningar, hjärtklappning, lågt blodtryck, smärta, diarré, illamående, kräkning och matthet kan uppstå. Patienten skall dokumentera sitt exakta matintag i tre veckor efter ingreppet för att det vid postoperativa besök skall kunna bedömas huruvida kosten är korrekt. (Graling & Elariny, 2003; Järhult & Offenbartl, 2008; Sheipe, 2006). För att undvika komplikationer är det viktigt att patienten mobiliseras i ett tidigt postoperativt skede. För läkningens skull bör tunga lyft undvikas de 3-6 första veckorna efter operationen. Patienterna blir också sjukskrivna en kort tid under läknings perioden, tiden för sjukskrivningen varierar beroende på operationstyp (Graling & Elariny, 2003; Näslund, 2007). Den närmsta tiden efter operationen bör regelbundna besök hos dietist och sjukvårdspersonal göras, då de kan hjälpa patienten att genomgå de stora förändringar som den första månaden efter operationen kan innebära. Det kan uppstå enorma psykiska och fysiska påfrestningar för patienten och det är alltid patientens motivation och målmedvetenhet som står i centrum (Sheipe, 2006). 3

9 Coping Coping används för att hantera svåra situationer som överstiger en individs resurser. Med hjälp av coping kan en svår situation omvandlas till en hanterbar situation och således underlättas det vardagliga livet. Individen tar till sig copingstrategier i en så kallad copingprocess för att hantera situationen (Lazarus 1999). Copingstrategiernas effektivitet avgörs utifrån individens självkännedom, hur traumatisk påfrestningen är och hur mycket den påverkar individen (Lazarus 1999). En effektiv coping bör innehålla en viss flexibilitet från individen eftersom att processen är dynamisk. Individen bör själv veta sina styrkor och svagheter samt ha bestämt sig för vad målet med copingen är. En mindre effektiv copingstrategi innebär en större stress för individen och kan resultera i en försvårad situation. Lazarus och Lazarus (2006) beskriver två olika inriktningar av coping. Den första är problemfokuserad coping där personen inriktar sig på att eliminera eller dämpa stressen till den uppkomna påfrestningen. Här läggs all fokus på att förändra orsaken till problemet där huvudstressorn objektifieras och analyseras för att kunna förändra de yttre påverkande faktorerna i individens miljö. Emotionsfokuserade copingstrategier syftar till att bearbeta individens känslomässiga reaktioner på huvudstressorn där den negativa tolkningen av huvudstressorn omtolkas till en positiv och hanterbar tolkning (Lazarus och Folkman 1984). Denna inriktning förekommer mest i de påfrestande situationer som anses vara för omfattande eller omöjliga att förändra. Dessa två inriktningar på coping tenderar att styrka varandra: en individ intalar sig själv om att allt kommer ordna sig (emotionsfokuserad coping) eftersom problemet snart kommer vara ur vägen (problemfokuserad coping) men kan också försvagas av varandra: individen intalar sig själv om att allt kommer gå dåligt (emotionsfokuserad) då problemet är för omfattande för individen att objektifieras (Problemfokuserad) (Lazarus och Lazarus 2006). 4

10 Syfte Syftet med denna studie var att beskriva hur personer som genomgår en gastric bypassoperation hanterar situationen före och efter operationen. 5

11 Metod Design Studien är induktiv (Hseieh & Shannon 2005) och utgår ifrån en kvalitativ ansats eftersom avsikten var att skapa kunskap inom ett fenomen såsom det tolkas och erfars samt att kunna beskriva dess innebörd (Henricson & Billhult, 2012). Den kvalitativa ansatsen valdes eftersom studiens syfte var att beskriva hur personer som genomgår en gastric bypass-operation hanterar situationen före och efter operationen. Urval och datainsamling En inledande sökning visade att det fanns tillräckligt med publicerade bloggar som matchade det valda syftet. Efter detta gjordes en mer detaljerad sökning av bloggar som matchade valda inklusionskriterier. Bloggarna söktes den 10:e september 2013 på Google.se, som är internets mest använda sökmotor (Google, 2013.). Sökorden gastric bypass och blogg användes i kombination med varandra och genererade träffar. De tio första träffarna lästes och av dessa valdes sex bloggar ut eftersom dessa överensstämde med inklusionskriterierna för studien (Bil.1). Fem av bloggarna var skrivna av kvinnor och en blogg var skriven av en man. Följande inklusionskriterier användes: personerna skall ha genomgått en gastric by passoperation, de skall ha skrivit en blogg som berättar om erfarenheter och hantering före och efter operationen. Bloggen skulle innehålla text skriven under minst en månad innan och fyra månader efter operationen. Detta för att kunna studera förloppet både före och efter operationen och hur situationen förändras med tiden. Bloggarna skulle även vara sorterade efter datum för att med säkerhet skulle kunna orientera sig till rätt tid på bloggen och med struktur kunna följa processen i datumordning. Bloggarna skulle även vara skrivna på svenska. Bloggar skrivna tidigare än 2005 exkluderades för att avgränsa materialet till samtiden och framhäva upplevelser som är applicerbara på dagens samhälle. En blogg exkluderades på grund av att den inte innehöll information om månaden innan operationen. En blogg exkluderades eftersom den var skriven först flera år efter operationen. Två bloggar exkluderades med anledning av att deras inlägg inte skrevs i datumordning. 6

12 Dataanalys Vald analysmodell var Friberg femstegsmodell (Friberg, 2012). Denna modell valdes för att kunna besvara syftet som var att beskriva hur personer som genomgår en gastric bypassoperation hanterar situationen före och efter operationen. Bloggarna lästes och diskuterades för att få en bekantskap med texten. Analysprocessen utgick från en manifest analys som syftar till att studera det uppenbara innehållet i texten (Danielsson, 2012). För att främja ett öppet förhållningssätt studerades texterna individuellt och anteckningar fördes enskilt av båda författarna. 1. Anteckningar gjordes på de meningsbärande enheter från bloggarna som behandlade syftet: hanteringsstrategier som är centrala före och efter en gastric bypass-operation. 2. För att få en överblick utöver de meningsbärande enheterna som togs ut från bloggarna sammanställdes all uttagen information från varje blogg. Varje del skrevs upp på små lappar och lades upp för att skapa en schematisk översikt. 3. Ur den schematiska översikten på de meningsbärande enheterna kunde likheter och skillnader identifieras. Därifrån utvecklades underkategorier som sedan bildade huvudkategorier. 4. För att skapa en innebörd av analyserade texten skapades en flytande text som anknöt sig till de framkomna huvudkategorier och subkategorier. Varje kategori fick varsin benämning (Tab. 1). Etiska överväganden Bloggar på internet som är publicerat för allmänheten ses som offentligt material och därmed kan dessa enligt personuppgiftslagen användas för studien. Vidare kan det i personuppgiftslagen läsas att personuppgifter kan anses som all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet (SFS 1998:204). Med hjälp av internet och olika sökmotorer är det idag möjligt att med hjälp av få sammansatta ord eller citat finna ursprungskällan om denna finns publicerad på internet (Tremayne, 2007). Med anledning av detta samt nedanstående används inga citat i studien för att främja informanternas anonymitet (Skärsäter & Ali, 2012). Faktumet att det inte kan säkerhetsställas att personerna bakom bloggarna är medvetna om de lagar som gäller skrivande och publicering utgör också ett argument för att låta bloggarna vara kodade och inte använda citat (Newson, Houghton & Patten, 2009). 7

13 Resultat Resultatet grundar sig på sex stycken bloggar som analyserades och sammanställdes i tre huvudkategorier och sex underkategorier. Samtliga kategorier kunde identifieras i samtliga bloggar. Huvudkategorier Mental förberedelse Subkategorier Informationssökande Reflektion Att släppa på kontrollen och ta emot hjälp Socialt stöd Acceptans Ansvarstagande Kontroll & Planering Inspiration & Motivation Tabell. 1 Mental förberedelse Informationssökande Att söka information om att genomgå en operation var något som samtliga bloggare gjorde. Det kan ses som en mental förberedelse för operationen. Bloggare E beskrev att kunskap över situationen gav en känsla av att kunna hantera kommande hinder lättare. Informationssökandet utfördes genom att läsa om andras upplevelser och läsa bloggar av personer som tidigare gått igenom en operation samt ställa frågor till dem. På dessa bloggar skrivna av personer som tidigare opererats, kunde personerna i studien få en bild över vilka möjliga känslor och svårigheter som kunde uppkomma i samband operationen. Således minskade oro och nervositet. De sökte också information på olika webbsidor och kunde även ställa frågor till vårdpersonal om hur operationen skulle gå till, komplikationer och vanliga biverkningar. Informationssökandet var genomgående under hela processen. Efter operationen var informationssökandet ett sätt att hitta sin egen väg att gå. Personerna som skrev bloggarna kunde få tips om nya träningsformer och kostråd som de kunde använda sig av för att hantera sitt nya liv. De sökte även då information från andra bloggare och vårdpersonal. Samtliga bloggare hade regelbunden kontakt med en dietist, som var en viktig informationskälla för att hantera den nya kosthållningen. 8

14 Bloggare B hade svårigheter med att hålla energi och humör i balans under perioden med flytande kost innan operationen. Denne bloggare frågade därför sin dietist om tips över hur energiintaget kunde ändras och om vanlig mat kunde intas istället för endast flytande kost, under förutsättning att den kosten höll sig inom maxintaget av kalorier per dag. De kunde på så sätt hitta ett sätt för den enskilde individen att klara sig igenom perioden med den flytande kosten. Kostråd från dietisten hjälpte alla individer att hantera situationen och att nå sitt mål- att klara av att hålla en bra kost. Reflektion Ett annat sätt att förbereda sig mentalt inför både operationen, sjukhusvistelsen och sin nya livsstil var att personerna via bloggen kunde föra en inre dialog. Personerna reflekterade öppet i bloggen om kommande, nutida och dåtida händelser. Bloggen beskrevs som ett redskap som användes i syfte att reflektera och få utlopp för sina tankar och känslor. De skrev mestadels för sin egen skull men även för sina läsares. Genom att skriva om kommande händelser kunde de mentalt förbereda sig inför dessa. Den inre dialogen gjorde det lättare att hantera livet. I bloggen kunde de även skriva om sina tidigare erfarenheter och händelser för att reflektera över dem. De kunde alltid se tillbaka till varför de ville genomgå denna operation och varför de ville förändra sitt liv. Därigenom kunde de alltid klargöra för sig själva om varför de befann sig i sin situation och inse att de måste vara starka nog för att fullfölja sina mål. Att reflektera över varför de misslyckats med ett delmål bidrog till att finna nya vägar och strategier för att hantera de svårigheter som orsakat misslyckandet till nästa gång de påträffades. De bloggare som däremot förde en vag dialog med sig själva och som inte reflekterade över orsaken till sina misslyckanden tenderade att misslyckas vid upprepade tillfällen. De fann istället snabbt att andra yttre faktorer var orsaken till misslyckandet. Att släppa på kontrollen och ta emot hjälp Socialt stöd Genom att ta stöd från andra tillät personerna sig själva att i viss mån släppa på kontrollen över situationen, att erkänna för sig själva att situationen de befann sig i ibland var svår att hantera själv. Socialt stöd kunde komma från olika håll. Från vårdpersonal, andra bloggare eller vänner och familj. Familjemedlemmar och vänner gav stöd på det sätt att personerna kunde prata med dem och få stöd och bekräftelse i sin situation och de kunde dela med sig av sina känslor. De utgjorde även ett stöd genom att kunna uppmuntra till att hålla motivationen uppe för att uppnå målet, t.ex. genom att vara ett stödjande sällskap vid motionsrutiner. 9

15 Andra bloggare gav stöd, genom uppmuntrande kommentarer till blogginläggen, till personerna som drev bloggarna som analyserats. De kunde genom egna erfarenheter svara på frågor och bekräfta upplevelser och känslor som uppkom i samband med operationen. Personerna fick stöd av vårdpersonalen under hela processen. Först genom förberedande samtal, sedan genom sjukhusvården och efteråt genom återkopplings- och uppföljningssamtal. Acceptans För att klara av att leva under de nya omständigheter som operationen förde med sig var de alla tvungna att inse att de behövde förändra sina liv. Att acceptera situationen krävdes för att klara av detta. Att acceptera situationen var också ett sätt att hantera den när personerna kände att de själva var tvungna att släppa på kontrollen. Vid de tillfällen då situationen krävde att de behövde släppa på kontrollen fanns någon annan där att ge hjälp. När de befann sig på sjukhuset för operation kunde de endast lita till att vårdpersonalen hade kontroll och att de kunde sitt jobb. De var tvungna att acceptera att de inte kunde göra mycket i situationen, att sjuksköterskorna var de som hade kunskapen och den största kontrollen när personerna kände smärta och att kirurgerna och narkossköterskorna var de som hade kunskap och kontroll över själva operationen. Efter operationen var personerna i bloggarna tvungna att acceptera att de genomgått en operation och att de nu skulle få leva sitt liv annorlunda. Att acceptera situationen var ett sätt att hantera den och framkom av en förståelse att saker och ting nu var annorlunda. De funderade alla över om de hade tagit rätt beslut över sitt liv efter operationen. Genom att minnas varför de opererat sig, och att komma till insikt om sin nya verklighet insåg de alla att de tagit rätt beslut. De insåg sin situation och accepterade den. Ansvarstagande Kontroll och planering De största utmaningen för att hantera vardagen efter operationen var att ändra och anpassa sin kost till den nya, mindre magsäcken. De började alla att experimentera med olika maträtter för att succesivt förstå vad deras kost kunde bestå av och hur mycket. För att hålla sig till sitt mål (att gå ner i vikt) var det viktigt att ha en klar strategi gällande kosten. Samtliga bloggare skapade en kontroll över sitt matintag genom att skriva en matdagbok där de dokumenterade vad de ätit och hur mycket. Bloggare B och D fann recept i en receptbok skriven för personer som genomgått en gastric bypass-operation där de fann tips och recept som hjälpte dem att planera sin kost. Att planera inför framtiden gav en känsla av att kunna hantera situationen. Personerna bestämde i förväg hur de skulle kunna hantera vardagen den kommande tiden. Efter operationen ville de även börja träna regelbundet för att få en hälsosammare livsstil, för att må bättre och för att lättare nå sina viktmål. För att fullfölja sitt mål och komma in i sina 10

16 rutiner började de alla föra en planering över sina dagar och veckor. Det som fördes in på schemat kunde vara vad de skulle äta för dagen/veckan, vilka dagar de skulle träna och vad för träningsform som skulle utföras. Påminnelser i form av alarm i telefonen, post- it lappar och kost- och motionsscheman hjälpte dem att hålla koll på sina nya rutiner. Inspiration och motivation Inspirationen och motivationen hos dessa bloggare utgjorde tillsammans ett stort steg för att hantera sitt nya liv. Samtliga personer kände någon period att det var jobbigt, att de hade svårt att hitta motivation och att det var lätt att falla tillbaka i gamla vanor. Det var då viktigt att hitta tillbaka till motivationen. Att ha en inspirationskälla var vid dessa tillfällen extra viktigt. Personer som tidigare gått igenom en operation och uppnått ett bra resultat utgjorde stora inspirationskällor för bloggarna i studien. Att inspireras av någon annan gav en inre motivation till att lyckas med att nå sitt mål. Att kunna göra saker de tidigare inte kunnat göra på grund av sin övervikt gav stor motivation, att kunna utföra fysiska aktiviteter med sin familj eller vänner, gå till affären utan att behöva känna sig uttittad eller att kunna använda ett klädesplagg som tidigare varit för litet. Detta visade på framsteg för individen och att de kommit en bit på sin resa och blev på så sätt både bekräftande och motiverande. Att gå tillbaka i bloggen och se vad de skrivit tidigare gav även det en möjlighet att se framsteg i processen. Genom att läsa sina tidigare blogginlägg kunde de se att de mådde bättre än tidigare eller att de tänkte på ett annorlunda sätt. Även att återkommande se till sina huvudmål och delmål var ett sätt att hålla motivationen uppe. Diskussion Metoddiskussion Enligt Markham och Buchanan (2012) är internetsökningen dynamisk och består utav en heterogen blandning, vilket utgör en anledning till att det inte finns fastställda riktlinjer för hur information från bloggar skall redovisas och behandlas. Internet utvecklas ständigt och riktlinjer för webbaserade studier måste därför också göra detsamma, däremot kan de grunder som generellt gäller för olika typer av studier appliceras oavsett om studien är webbaserad eller inte. Relevansen för webbaserade studier förkastas dock inte på grund av bristande riktlinjer. På internet finns material som kan användas för studier inom många områden och som är speciellt intressant just för att det uppdateras ofta, har ett brett spektrum och att privatpersoner har möjlighet att uttrycka sig via webben (Orgad, 2004). Avsaknandet av klara riktlinjer kring dessa studier har försvårat utförandet av studien, i synnerhet vid sökningen av bloggarna. Det var ej fastställt vilken sökfunktion som bör användas och ej heller hur information publicerat av privatpersoner på internet skall behandlas i relation till anonymitet och konfidentialitet. 11

17 Författarna har använt sig av ett öppet förhållningsätt under analysprocessen vilket är väsentligt för att texternas komplexitet och rätta mening skall komma fram (Dahlborg- Lyckhage, 2012). Detta eftersom det finns en tendens att analysera fakta utifrån vad författaren förväntar sig att se i texten och annan information kan förbises, vilket kan göra att analysen blir missvisande gentemot det faktiska innehållet i texten (Giannelli, 2007). Det faktum att författarna läst och analyserat texterna separat kan ha underlättat för att den rätta essensen skulle komma fram. En manifest analys valdes eftersom hanteringsstrategierna beskrevs tydligt i bloggtexterna och därför krävdes ingen djupare analys av texten. Även faktum att författarna hade begränsade kunskaper om att utföra vetenskaplig forskning gjorde att en manifest analys valdes (Danielsson 2012). Studien granskades under hela processen av handledare och kurskamrater där återkoppling erhölls. Denna granskning ökar trovärdigheten av studien då de visar på att författarna har utgått från grundad data (Henricson, 2012). Kvalitativ forskning avser att studera personers levda erfarenheter och författarna ansåg att det var en relevant design för studien eftersom att situationen före och efter operationen. Ett relevant val av design ökar trovärdigheten för en studie (Henricson & Billhult 2012). En blogg är en personlig och öppen dagbok på internet. En typisk blogg består av regelbundna skriftliga inlägg med personligt hållna iakttagelser och synpunkter... (Blogg, 2013). Att studera bloggar ger information om individuella upplevelser, personen som driver bloggen uttrycker det han eller hon finner centralt och detta ger därför en rättvis bild av personens upplevelser (Shelton, 2012). Bloggar är därför ett bra material att använda i en kvalitativ studie, eftersom att det i till exempel intervjuer finns en viss risk att informanten påverkas av intervjuaren (Graneheim & Lundman, 2012). I denna studie gav bloggarna rikligt med information om hur livet förändras av att genomgå en gastric bypass-operation ur ett patient-perspektiv och hur olika personer går tillväga för att hantera denna livsstilsförändring och var därför en relevant källa att använda för att fånga personliga upplevelser. Det går endast att i viss mån generalisera dessa hanteringsstrategier för alla personer som genomgått en gastric bypass-operation, eftersom att alla individer är unika och urvalet i denna studie omfattade sex personer. Studien har dock inneburit en grundlig granskning av dessa hanteringsstrategier och många gemensamma komponenter har visat sig finnas hos de olika personerna. Att antalet bloggtexter begränsats till sex stycken gjorde dock att författarna kunde granska texterna mer grundligt och få fram mer information ur varje text/blogg. Graneheim och Lundman (2003) menar att en relevant mängd data för analys ökar reliabiliteten. Antalet bloggtexter för denna studie var relevant i relation till tidsaspekten. Fler bloggtexter hade kunnat resultera i att viktig information missats och färre bloggtexter hade gjort studien mindre omfattande. Författarna ansåg att det var lämpligt att använda sig av Google sökmotor eftersom Nationalencyklopedins beskrivning av Google berättar att de mest relevanta träffarna visas överst (Google, 2013). Detta var också anledningen till att endast de tio första träffarna lästes. 12

18 Resultatdiskussion I resultatet redovisas sex underkategorier som framkom av analysen: informationssökande, reflektion, socialt stöd, acceptans, kontroll & planering och inspiration & motivation. Det var genom detta som personerna i studien hanterade situationen. Betydelsen av familj och vänner framgick tydligt i analysen. Samtliga bloggare nämnde upprepade gånger deras betydelse för att de skulle klara av att hantera sin situation, att deras stöd och närvaro betydde mycket för att orka med. Vidare visade sig vårdpersonalen ha en viktig funktion i form av stöd, hjälp och information. Mötena med vårdpersonalen och möjligheten att kontakta dem vid frågor, oro eller funderingar gav en trygghet för personerna i studien. Strategier för hantering benämns inom psykologisk stressforskning som coping (Coping, 2013). Lazarus och Folkman (1984) beskriver olika inriktningar av problemfokuserad- och känslofokuserad coping. Planering associeras med optimism och gav en positiv känsla av att kunna göra något åt den påfrestande situationen. Planering innebär att tänka på hur en påfrestning skall hanteras och komma på passande hanteringsstrategier till denna, att tänka på vilka steg som skall tas och hur situationen bäst kan hanteras i framtiden (Carver, Kumari, Weintraub, 1989). Författarna anser att detta innebär att planering är problemfokuserad coping, eftersom personen aktivt utför en handling i syfte att undvika situationer som kan orsaka oönskade känslor. Att planera vardagarna framför sig gav en känsla av att personerna kunde klara av situationen. Socialt stöd underlättar för att kunna hantera svåra situationer och minskar risken för depression och ånger. Det kan skapa en vilja och motivation i situationer med motgångar och svårigheter (Al Nazly, Ahmad, Musil & Nabolsi, 2013). I en studie av Belguzar och Acikel (2011) påvisas att det sociala stödet söks för att kunna hantera stressen och oron som en operation kan innebära. I vår studie har samtliga personer påpekat det sociala stödet som en viktig faktor för att hantera situationen. Socialt stöd innebär praktisk och emotionell stöttning från andra personer (Belguzar & Acikel, 2011). Det sociala stödet för personerna i vår studie innebar samtal, diskussioner och svar på frågor av familj, vänner, vårdpersonal och personer på internet som tidigare genomgått en operation. Även Forsberg, Engström & Söderberg (2014) påpekar att det sociala stödet från personer som tidigare genomgått en operation är motiverande och stödjande. Att söka socialt stöd betraktas enligt författarna som en aktiv handling för att lösa ett problem eller bearbeta känslor och är därför problemfokuserad coping. Carver et. al. (1989) beskriver att ett socialt stöd som faktor i copingprocessen ökar möjligheterna för en lyckad coping. Vidare associeras sökandet av socialt stöd med aktiv coping, planering och att kunna ventilera sina känslor. I vår studie söktes socialt stöd i form av vänner, släktingar och gastric bypass-opererade. Detta för att kunna få svar på frågor, öka sin motivation och för att kunna få en klarare bild av sin situation genom att ventilera sina tankar med någon annan. Samtliga av bloggarna i denna studie nyttjade sina vänner och familjemedlemmar i samband med träning för att öka motivationen till en bibehållande träning samt att kunna fastställa planerade aktiviteter. Acceptans ses enligt Carver et. al. (1989) som motsatsen till förnekelse. De berättar att acceptans gör en person villig att engagera sig och försöka hantera situationen (Carver et. al. 13

19 1989). Författarna anser att acceptans är emotionsfokuserad coping eftersom det innebär en emotionell inre process. Personerna i vår studie använde sig av acceptans under sjukhusvistelsen då de inte hade full kontroll över situationen. Studien visade även att personerna använde sig av acceptans efter operationen. De valde att acceptera sin nya vardag och att de genomgått operationen, detta kunde inte bli ogjort och de blev därmed tvungna att leva annorlunda. Acceptansen kunde associeras med att välja en positiv inställning till operationen. Det innebar därmed att lära sig att leva med- och hantera en tillvaro som inte längre var påverkbar. Detta får stöd av Brattberg (2006) som menar att acceptans innebär en form av kontroll i den stund då personen accepterar att en situation inte går att påverka. Även Browall, Persson, Ahlberg, Karlsson & Danielson (2009) menar att det är viktigt att acceptera situationen för att minska och förebygga ångest inför situationer som kan vara svåra att kontrollera (Browall et. al. 2009). Det är också ett effektivt sätt att hantera tillvaron vid de tillfällen då en person inte har möjlighet att påverka situationen eller det som hänt. Brattberg (2006) menar också att acceptans kan göra stressfulla situationer mer hanterbara och vid förändring är acceptans nödvändigt för att få en effektiv utveckling (Brattberg, 2006). Bloggen visade sig vara viktig och ha en flerdimensionell funktion. Den fungerade som sökfunktion för inspiration, motivation och information, den gav yttre stöd och den gav en möjlighet att föra en inre diskussion att klargöra saker för sig själv. Bloggen i sig visade sig alltså fungera som ett modernt verktyg för hanteringsstrategier och var central för de former av hantering som personerna i studien använde sig av. Hanteringsstrategier som framgick i studien nyttjades via bloggen. Bloggen var följaktligen inte en hanteringsstrategi men således ett viktigt redskap för detta. Att bloggar används just som självhjälp/terapi presenteras i ett flertal studier. En studie i USA visade att så mycket som 50 % av alla bloggar drivs på grund av att de har en terapeutisk funktion (Shyam Sundar, Hatfield Edwards, Yifeng & Stavrositu, 2007). Genom bloggens kommunikativa funktioner kan personen få socialt stöd (Su et. al., 2005). Det sociala stödet som bloggen ger kan ske genom informativt eller emotionellt stöd (Shyam Sundar et. al. 2007). Genom bloggar utbyter personer erfarenheter, idéer och kunskap och kan även obehindrat av tid eller rum skapa nya kontakter och relationer (Heilferty, 2009). Detta visade sig tydligt även i vår studie, personerna hade kontinuerlig kontakt med andra gastric bypass-opererade via bloggen. Heilferty (2009) menar dessutom att införlivande av sjukdomsbloggar inom vården skulle förbättra relationen mellan patient och vårdgivare. Även Ridgway (2001) nämner bloggars betydelse för sjukvården eftersom de kan hjälpa vårdare att förstå och respektera individer genom att kunna se situationen utifrån deras perspektiv. Sheipe (2006) visar i en studie att vårdpersonalens stöd är viktigt för att de som genomgått en gastric bypass-operation skall kunna nå sina viktmål och även för att kunna hålla nere vikten i framtiden. För de som genomgår överviktkirurgi är målet i sig inte endast att gå ner i vikt, utan snarare att erhålla en förbättrad hälsa och livskvalité. Därmed bör utvärderingen av kirurgins resultat inkludera dessa parametrar. Framgång inom överviktskirurgikirurgi tenderar i dagens läge att mätas i viktnedgång och minskade symptom till överviktsrelaterade sjukdomar (Butler et. al., 2001). Detta förorsakar en risk att patientens psykiska välmående förbises. För att fånga hela människan krävs att tiden efter sjukhusvistelsen och patientens upplevelser uppmärksammas (Grimaldi & Van Etten, 2010). Det är viktigt att observera vilka hanteringsstrategier patienter 14

20 använder sig av för att klara av viktnedgången. Enligt Lazarus och Folkman (1984) är en väl fungerande hanteringsstrategi en förutsättning för att uppnå sina mål och därmed ett lyckat resultat. Bra hanteringsstrategier innebär därmed goda förutsättningar för att klara av livet efter operationen och att få en framgångsrik viktnedgång. Hanteringsstrategier som används av patienter bör därför uppmärksammas inom sjukvården (Grimaldi & Van Etten, 2010). Slutsats Studien påvisar hanteringsstrategier vid en gastric bypass-operation. De strategier som användes var informationssökande, reflektion, socialt stöd, acceptans, kontroll & planering samt inspiration & motivation. Vetskapen om dessa hanteringsstrategier kan öka förståelsen för patienten och chansen att kunna ge dem rätt råd. Studien visar även att bloggen kan vara ett viktigt verktyg som patienter kan använda för informationssökande, reflektion och för att knyta viktiga kontakter. Kliniska implikationer Resultatet i studien är en komponent att ta hänsyn till vid vårdandet av personer som genomgått en gastric bypass-operation. Reflektion är betydelsefullt för att lära sig av olika situationer. Alla människor ser inte fördelen med att reflektera och detta är angeläget för sjuksköterskor att vara medvetna om. Som sjuksköterska kan det vara bra att uppmärksamma patienter på vikten av en god reflektion. Reflektion kan innebära en väg fram till bra hanteringsstrategier för patienter som genomgått en gastric bypass-operation. Sjuksköterskan spelar en stor roll för patientens upplevelser och deras möjlighet att hantera situationen och det är som sjuksköterska viktigt att vara medveten om sin betydelse och vilken inverkan man kan ha. Genom att börja använda sig av mer modern informationssökning, som att följa bloggar som innehåller information om patienters sjukdomsupplevelse och upplevelse av behandling, kan chansen öka vad gäller att ge individualiserad vård utifrån ett holistiskt synsätt. Gastric bypass-operationer är ett förhållandevis nytt fenomen och en tanke bör ägnas åt vad vi lämnar åt framtiden för de som väljer att opereras. Bristfällig forskning finns tillgänglig vad gäller långtidsuppföljning på gastric bypass-opererade och deras upplevelser. Att statistiken visar goda resultat för viktminskning behöver nödvändigtvis inte betyda att alla som opererats har en god livskvalité och upplever operationen som positiv. Fortsatt forskning som berör långtidsuppföljning av gastric bypass-opererade skulle innebära viktig kunskap för såväl vårdpersonal som patienter. 15

Överviktskirurgi vem, hur och resultat?

Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Magnus Sundbom Ansvarig för obesitaskirurgi, VO Kirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala Ordförande SOTEG Swedish Obesity Expert Treatment Group Antal överviktsingrepp

Läs mer

Ett exempel på ett framgångsrikt utbildningsprogram vid typ 2-diabetes

Ett exempel på ett framgångsrikt utbildningsprogram vid typ 2-diabetes Ett exempel på ett framgångsrikt utbildningsprogram vid typ 2-diabetes Åsa Hörnsten Universitetslektor Institutionen för omvårdnad Umeå universitet Vad är framgång? DIVA Diabetesintervention i Västerbotten

Läs mer

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER SOD 2013 Joanna Uddén Hemmingsson Överläkare / Med Dr Capio St Görans sjukhus och Karolinska Institutet Stockholm 1 Olika siluetter men SAMMA PERSON Obesitas

Läs mer

Gastric bypass. Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation. Akademiska sjukhuset 2014 www.akademiska.se

Gastric bypass. Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation. Akademiska sjukhuset 2014 www.akademiska.se Gastric bypass Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation Övervikt är en sjukdom med hög risk för komplikationer som t ex. diabetes, hjärt- kärlsjukdomar, led- och ryggbesvär. Övervikten får dessutom

Läs mer

Överviktsoperationer. Vad krävs för att bli opererad?

Överviktsoperationer. Vad krävs för att bli opererad? Överviktsoperationer En överviktsoperation är en operation som syftar till att få patienter att gå ner i vikt och därmed minska sin risk att utveckla och dö en förtidig död i överviktsrelaterade sjukdomar,

Läs mer

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Att leva ett långt och friskt liv är ett mål för många. En sund och hälsosam livsstil är en bra grund för en hög livskvalitet genom livet.

Läs mer

2014-12-09. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag. Methods.

2014-12-09. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag. Methods. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag BORIS dagen 20 Nov 2014 Methods Interview derived data (at 5 yrs) from Göteborg and Malmö AMOS

Läs mer

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN Svarar på frågor som börjar med Hur? Vad? Syftet är att Identifiera Beskriva Karaktärisera Förstå EXEMPEL 1. Beskriva hälsofrämjande faktorer

Läs mer

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop 729G27 Pilot, skrivande och avslutning Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop Dagens Skrivande Piloten Rester från förra gången validering Någon slags sammanfattning 2 Jag är på semester till 16

Läs mer

Alkoholberoende efter obesitaskirurgi

Alkoholberoende efter obesitaskirurgi Alkoholberoende efter obesitaskirurgi Professor Erik Näslund Enheten för kirurgi Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus Karolinska Institutet Frågor jag tänker försöka besvara Hur vanligt

Läs mer

Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund

Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund OBESITAS OCH KNÄPROTESKIRURGI Extremt ökad risk för artros i knäled vid högre grader av obesitas.

Läs mer

"Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna?" Lars-Eric Olsson Fil. Dr

Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna? Lars-Eric Olsson Fil. Dr "Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna?" Lars-Eric Olsson Fil. Dr Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, centrum för personcentrerad vård Personer är vi

Läs mer

Specialiserade överviktsmottagningar

Specialiserade överviktsmottagningar Underlag Specialiserade överviktsmottagningar Bakgrund Fetma utgör ett stort hot för folkhälsan. Med fetma följer en ökad risk för psykisk ohälsa, ökad sjuklighet och för tidig död. Övervikt/fetma brukar

Läs mer

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder?

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2014-03-13 De nationella riktlinjerna 2014-03-13 2 Inriktning

Läs mer

AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study)

AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study) AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study) Carl-Erik Flodmark Barnöverviktsenheten Region Skåne Stockholm 18 mars 213 Vad var AMOS? Kirugisk interventionsstudie med svår fetma Syfte Finns det några

Läs mer

Symtomupplevelse hos patienter som behandlats för cancer i huvud- och halsområdet

Symtomupplevelse hos patienter som behandlats för cancer i huvud- och halsområdet Symtomupplevelse hos patienter som behandlats för cancer i huvud- och halsområdet kort och långt perspektiv Maria Larsson onkologisjuksköterska, docent i omvårdnad Karlstads universitet, Institutionen

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Hälsa, kondition och muskelstyrka. En introdution

Hälsa, kondition och muskelstyrka. En introdution Hälsa, kondition och muskelstyrka En introdution Roger Sundin och Christoffer Westlund, S:t Olof skola, 2015 Hälsa Vad är hälsa? Äta litet, dricka vatten, roligt sällskap, sömn om natten Käckt arbeta,

Läs mer

Patientinformation angående överviktskirurgi

Patientinformation angående överviktskirurgi Patientinformation angående överviktskirurgi Patientinformation angående överviktskirurgi Innehållsförteckning Din roll... 5 Konsekvenserna av svår fetma.... 5 BMI-tabell...6-7 Introduktion.... 8 Att

Läs mer

Motivation till hälsa

Motivation till hälsa Motivation till hälsa En kurs om hur man ska förändra och förbättra sin livsstil och behålla den livet ut. Resultat från hälsoenkät 9 Anita Engström Livsstilspedagog www.kiruna.fhsk.se MOTIVATION TILL

Läs mer

förstå din hunds viktkontroll

förstå din hunds viktkontroll förstå din hunds viktkontroll varför är viktkontroll så viktigt? En stor andel människor är nu överviktiga eller feta - och antalet fortsätter att stiga. Samtidigt blir också våra hundar mer överviktiga

Läs mer

En snabb åtgärd, ett livsförändrande ingrepp: En litteraturstudie om personers upplevelser av att genomgå överviktskirurgi

En snabb åtgärd, ett livsförändrande ingrepp: En litteraturstudie om personers upplevelser av att genomgå överviktskirurgi Maja Löw & Johanna Olin Sjuksköterskeprogrammet 180 hp, Instutitionen för vårdvetenskap Vetenskaplig metod och examensarbete, 15 hp, V51 HT 2012 Grundnivå Handledare: Åsa Kneck Examinator: Birger Hagren

Läs mer

Vanliga frågor och svar vid pulverbehandling

Vanliga frågor och svar vid pulverbehandling Överviktsenheten-MM5 / Dietisterna i ÖLL Vanliga frågor och svar vid pulverbehandling Vad är low calorie diet/ very low calorie diet? Vad är skillnaden mellan måltidsersättningar och LCD/VLCD? Spelar det

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Umeå UB Datorer och nät, utskrifter, kopiering Studieplatser Böcker, avhandlingar, uppslagsverk E-resurser

Läs mer

= = + 7KG + 3KG +1KG +1KG 25 KG HUND 10 KG HUND VIKTEN AV VARFÖR ÄR ÖVERVIKT HOS HUNDAR SÅ VANLIGT? ATT HÅLLA VIKTEN FETMA

= = + 7KG + 3KG +1KG +1KG 25 KG HUND 10 KG HUND VIKTEN AV VARFÖR ÄR ÖVERVIKT HOS HUNDAR SÅ VANLIGT? ATT HÅLLA VIKTEN FETMA LÅT DIN HUND LEVA LIVET LÄTTARE VIKTEN AV ATT HÅLLA VIKTEN VARFÖR ÄR ÖVERVIKT HOS HUNDAR SÅ VANLIGT? Rätt hull är en förutsättning för din hunds hälsa och välbefinnande Hundar lagrar sina överflödiga fettreserver

Läs mer

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats KVALITATIV ANALYS Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel Övning i att analysera Therese Wirback, adjunkt Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats Fånga

Läs mer

Vanliga frågor och svar vid pulverbehandling

Vanliga frågor och svar vid pulverbehandling Vanliga frågor och svar vid pulverbehandling Vad är very low calorie diet/low calorie diet? Krymper magsäcken under pulverdieten? Vad är skillnaden mellan måltidsersättningar och VLCD/LCD? Spelar det någon

Läs mer

Duodenal switch. Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation. Akademiska sjukhuset 2014 www.akademiska.se

Duodenal switch. Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation. Akademiska sjukhuset 2014 www.akademiska.se Duodenal switch Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation Övervikt är en sjukdom med hög risk för komplikationer som t ex. diabetes, hjärt- kärlsjukdomar, led- och ryggbesvär. Övervikten får

Läs mer

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Siw Carlfjord Leg sjukgymnast, Med dr IMH, Linköpings universitet There are not two sciences There is only one science and the application

Läs mer

INGET ANNAT. hjälper NÄR

INGET ANNAT. hjälper NÄR NÄR INGET ANNAT hjälper Nystart. Nu söker forskare i Göteborg svar på om det är försvarbart att magsäcksoperera tonåringar med sjuklig fetma. Dajana Mdalal, 17 år, vill inget annat. TEXT JENNY KALLIN FOTO

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

1 Cancer, smärta och förstoppning

1 Cancer, smärta och förstoppning 1 Cancer, smärta och förstoppning Korta fakta: I den lindrande, palliativa, vården i livets slutskede lider upp till 80 procent av cancerpatienterna av svår smärta. (1) Grunden för smärtlindring inom cancervården

Läs mer

Viktig, ung och stolt. Göteborg 080515.

Viktig, ung och stolt. Göteborg 080515. Viktig, ung och stolt. Göteborg 080515. Övervikt och fetma i Sverige För tio år sedan var en av tio svenska sjuåringar överviktig Idag har minst var fjärde sjuåring övervikt Prognos; Åtta av tio förblir

Läs mer

Så här garanteras att personer med osteoartrit och reumatoid artrit får optimal vård i hela Europa: Rekommendationer från EUMUSC.

Så här garanteras att personer med osteoartrit och reumatoid artrit får optimal vård i hela Europa: Rekommendationer från EUMUSC. Så här garanteras att personer med osteoartrit och reumatoid artrit får optimal vård i hela Europa: Rekommendationer från EUMUSC.NET I samarbete med EULAR och 22 center i hela Europa - Med stöd av EG:s

Läs mer

Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen.

Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen. Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen. Upprätthåller din hunds rörlighet för att få ut det mesta av livet. En guide från din veterinär och Nestlé Purina. Ledmobilitet GAD (dog UPPRÄTTHÅLLER HÄLSAN

Läs mer

Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög

Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög Bilaga 2 Författare: Häggblom, A. & Dreyer Fredriksen, S-T. Der bliver ofte stille - sygeplejerskers möde med kvinder, som har vaeret udsat for vold Tidsskrift: Klinisk Sygeplejer Årtal: 2011 Författare:

Läs mer

Från ax till limpa: Att arbeta evidensbaserat

Från ax till limpa: Att arbeta evidensbaserat Från ax till limpa: de första stegen mot en systematisk översikt Evidensbasering Masterprogram Göteborgs Universitet 2014-01-19 Annika Strandell Jenny Kindblom HTA-centrum E B M Att arbeta evidensbaserat

Läs mer

Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta

Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta Karin Kjellgren, Hälsouniversitetet, Linköping Resultat från två avhandlingar Margaretha Jerlock Annika Janson Fagring Sahlgrenska Akademin, Göteborg Oförklarad

Läs mer

Svensk sjuksköterskeförening om

Svensk sjuksköterskeförening om FEBRUARI 2011 Svensk sjuksköterskeförening om Evidensbaserad vård och omvårdnad Kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården är stark, vilket ställer stora krav på all vårdpersonal att hålla sig uppdaterad

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Transitionsprocessen i samband med fetmakirurgi

Transitionsprocessen i samband med fetmakirurgi Transitionsprocessen i samband med fetmakirurgi En litteraturstudie Författare: Jenny Ellers, Maja Persson Handledare: Karina Terp Kandidatuppsats Våren 2013 Lunds universitet Medicinska fakulteten Nämnden

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

OM3520, Hälsovård för barn, 7,5 högskolepoäng Children s Health Care, 7.5 higher education credits

OM3520, Hälsovård för barn, 7,5 högskolepoäng Children s Health Care, 7.5 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN OM3520, Hälsovård för barn, 7,5 högskolepoäng Children s Health Care, 7.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

reportaget Fartvindsmodellen hjälper runda barn Fysioterapi

reportaget Fartvindsmodellen hjälper runda barn Fysioterapi Fartvindsmodellen 10 Fysioterapi nr 4 / 2009 hjälper runda barn Vid Obesitascentrum i Göteborg får barn och ungdomar med svår fetma hjälp. En viktig del av behandlingen är aktivitetsträning. Hos sjukgymnasten

Läs mer

Fetma varför en utmaning för läkare och patient?

Fetma varför en utmaning för läkare och patient? Fetma varför en utmaning för läkare och patient? Helena Dreber, ST-läkare i allmänmedicin (Lekeberg) och doktorand (KI) Erik Hemmingsson, Forskare (Överviktscentrum, KI) 2015-01-14 Fetma är svårbehandlat

Läs mer

Efterlevandesamtal. Yvonne Hajradinovic Tarja Dahlin Lindhe. PKC Palliativt kompetenscentrum i Östergötlandtland

Efterlevandesamtal. Yvonne Hajradinovic Tarja Dahlin Lindhe. PKC Palliativt kompetenscentrum i Östergötlandtland Efterlevandesamtal Närståendestöd efter vårdtidenv Yvonne Hajradinovic Tarja Dahlin Lindhe Många berörs rs av sorg & dödd 80% (=72 000) dör d r den långsamma l dödend den (SOU 2001:6) > 90 000 individer

Läs mer

2010-04-12 Sundsvall Gun-Inger Soleymanpur Gis Handledning & Utveckling

2010-04-12 Sundsvall Gun-Inger Soleymanpur Gis Handledning & Utveckling Lyckas och må bra! Motivera dig själv till förändring Ditt minne påverkar hur du mår Parallellt tänkande, ta ett perspektiv i taget Vara i nuet och minska negativa tankar Skapa hållbara och effektiva lösningar

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Ätstörningar vid fetma

Ätstörningar vid fetma Ätstörningar vid fetma Diagnos och samsjuklighet 1 Diagnostik enligt DSM Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders Deskriptiva kriterier Systematisk och pedagogisk Stöd för psykiatrisk diagnostik

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation

Fri från tobak i samband med operation Fri från tobak i samband med operation Information för patienter Tobak Hälsa Tobaksfri inför din operation Visste du att... när du blir opererad är det många faktorer som påverkar hur resultatet av operationen

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Måltidersättning och viktreduktion

Måltidersättning och viktreduktion Stockholms Obesitasdagar 12-13 maj 2011 Måltidersättning och viktreduktion Anna Hägg Leg. Dietist Överviktscentrum Definitoner av och regler kring Livsmedel för viktminskning Studier om måltidsersättning

Läs mer

Kapitel 6: Allmänna strategier för välbefinnande och sjukdomshantering

Kapitel 6: Allmänna strategier för välbefinnande och sjukdomshantering Kapitel 6: Allmänna strategier för välbefinnande och sjukdomshantering Inledning I detta kapitel beskrivs några av de fysiska, energimässiga och psykologiska behandlingar som ofta används av patienter

Läs mer

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Samband mellan ökande BMI och expanderande snabbmatskedjor i Stockholm från 70-talet till nutid.

Samband mellan ökande BMI och expanderande snabbmatskedjor i Stockholm från 70-talet till nutid. Karolinska Institutet Institutionen för Folkhälsovetenskap Folkhälsovetenskapens utveckling Samband mellan ökande BMI och expanderande snabbmatskedjor i Stockholm från 70-talet till nutid. Abstract Bakgrund:

Läs mer

Bilaga 8. Mall för kvalitetsgranskning av hälsoekonomiska modellstudier

Bilaga 8. Mall för kvalitetsgranskning av hälsoekonomiska modellstudier Bilaga 8. Mall för kvalitetsgranskning av hälsoekonomiska modellstudier reviderad 2014 SBU:s granskningsmall för hälsoekonomiska modellstudier bygger på tidigare checklistor [1 4] men har bearbetats och

Läs mer

Har vårdmiljön betydelse för hälsa och återhämtning Evidensbaserad kunskap och patient outcome

Har vårdmiljön betydelse för hälsa och återhämtning Evidensbaserad kunskap och patient outcome Har vårdmiljön betydelse för hälsa och återhämtning Evidensbaserad kunskap och patient outcome Isabell Fridh Intensivvårdssjuksköterska, Fil Dr Ins7tu7onen för vårdvetenskap och hälsa Vårdvetenskap Vårdvetenskap

Läs mer

Modern krishantering:

Modern krishantering: Modern krishantering: Flexibilitet, ledarskap och stärkta egna resurser Magnus Brolin leg psykolog, leg psykoterapeut Per Calleberg leg psykolog, biolog Mikael Westrell socionom, leg psykoterapeut Kollektiva

Läs mer

Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation

Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2011:65 Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation Pernilla Borglund Kronander

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation. Information för patienter

Fri från tobak i samband med operation. Information för patienter Fri från tobak i samband med operation Information för patienter Innehåll 3 Tobaksfri inför din operation 5 Nu har du chansen! 7 Tobaksfri efter din operation 8 Mer information 10 Regional och lokal information

Läs mer

Att vara aktivt delaktig i hemrehabilitering. Äldre patienters erfarenhet av hemrehabilitering med sjukgymnast och arbetsterapeut - en innehållsanalys

Att vara aktivt delaktig i hemrehabilitering. Äldre patienters erfarenhet av hemrehabilitering med sjukgymnast och arbetsterapeut - en innehållsanalys Att vara aktivt delaktig i hemrehabilitering. Äldre patienters erfarenhet av hemrehabilitering med sjukgymnast och arbetsterapeut - en innehållsanalys http://hdl.handle.net/2320/4374 Bakgrund Vilka förväntningar

Läs mer

Det är skillnaden som gör skillnaden

Det är skillnaden som gör skillnaden GÖTEBORGS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE Det är skillnaden som gör skillnaden En kvalitativ studie om motivationen bakom det frivilliga arbetet på BRIS SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialt

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård IMR-programmet sjukdomshantering och återhämtning 1 projektet Bättre psykosvård 2 Vad är IMR-programmet? IMR-programmet är ett utbildningsprogram för den som har en psykisk sjukdom. Genom att lära sig

Läs mer

Bild 1 OBESITAS KIRURGI. Bild 2. Bild 3. Utveckling obesitaskirugi i Sverige. Lars Boman Kirurgiska kliniken Lycksele.

Bild 1 OBESITAS KIRURGI. Bild 2. Bild 3. Utveckling obesitaskirugi i Sverige. Lars Boman Kirurgiska kliniken Lycksele. 1 OBESITAS KIRURGI Lars Boman Kirurgiska kliniken Lycksele Norrländska läkemedelsdagar 29 Januari 2013 2 Utveckling obesitaskirugi i Sverige Antal op per år 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Teorier om Hälsa och Sjukdom. Alla vetenskaper kräver tydligt definierade begrepp som beskriver vetenskapens objekt och deras relationer.

Teorier om Hälsa och Sjukdom. Alla vetenskaper kräver tydligt definierade begrepp som beskriver vetenskapens objekt och deras relationer. Teorier om Hälsa och Sjukdom Vetenskapsteoretisk bakgrund: Vetenskaperna innehåller alltid vissa grundantaganden 1) Teorier och lagar 2) Metafysik 3) Värderingar Alla vetenskaper kräver tydligt definierade

Läs mer

Hilde Brekke Fredrik Bertz Ena Huseinovic Anna Winkvist. Viktnedgång under amningsperioden två randomiserade studier

Hilde Brekke Fredrik Bertz Ena Huseinovic Anna Winkvist. Viktnedgång under amningsperioden två randomiserade studier Hilde Brekke Fredrik Bertz Ena Huseinovic Anna Winkvist Viktnedgång under amningsperioden två randomiserade studier Bakgrund Epidemi av övervikt och fetma i västvärlden, ökning hos unga kvinnor Viktökning

Läs mer

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten - Vitalis 2015 Tieto Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid

Läs mer

Ovisshetens uttryck En empirisk studie baserad på berättelser om ovisshet.

Ovisshetens uttryck En empirisk studie baserad på berättelser om ovisshet. EXAMENSARBETE Våren 2014 Sektionen för Hälsa och Samhälle Sjuksköterskeprogrammet Omvårdnad 15 hp Ovisshetens uttryck En empirisk studie baserad på berättelser om ovisshet. Författare Jenny Johansson Sara

Läs mer

Salutogent tänkande. Att jobba med det friska hos barn och ungdomar. BRIS och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. www.salutogenes.com

Salutogent tänkande. Att jobba med det friska hos barn och ungdomar. BRIS och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. www.salutogenes.com Salutogent tänkande Att jobba med det friska hos barn och ungdomar BRIS och Stiftelsen Allmänna Barnhuset Salutogenes Utveckling mot hälsa Stress- sårbarhetsmodellen STRESS Hög - Livshändelser ohälsa

Läs mer

Diarienr: 11/2014. Fastställd av Pedagogiska kommittén 2014-01-08.

Diarienr: 11/2014. Fastställd av Pedagogiska kommittén 2014-01-08. Riktlinjer för vägledning och överväganden gällande undervisning i etik vid empiriska examensarbeten vid Röda Korsets Högskola på grund och avancerad nivå Diarienr: 11/2014 Fastställd av Pedagogiska kommittén

Läs mer

Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor.

Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor. Implementering av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder- Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor. Anette Jansson Anette.jansson@slv.se Livsmedelsverket arbetar för Säker

Läs mer

Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18

Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18 Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18 Innehåll Inledning... 3 Fakta... 4 Innehåll... 4 Texthantering... 4 Granskning och versionshantering...

Läs mer

ALKOHOL. en viktig hälsofråga

ALKOHOL. en viktig hälsofråga ALKOHOL en viktig hälsofråga En gemensam röst om alkohol Alkohol är ett av de största hoten mot en god folkhälsa och kan bidra till olika typer av sjukdomar. Många gånger leder alkoholkonsumtion även

Läs mer

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Translation into: Completed by: Email: SOC 1 SOC 2 SOC 3 SOC 4 SOC 5 SOC 6 Swedish Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Britta Strömbeck and Ingemar Petersson britta.strombeck@morse.nu

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Sidfot Maj 2013 SBU påverkar sjukvården Oberoende utvärderingar för bättre hälsa Maj 2013 SBU ger kunskap för bättre vård Kunskapssammanställningar Systematiska

Läs mer

Kostråd för en god hälsa samt vid övervikt/fetma

Kostråd för en god hälsa samt vid övervikt/fetma Kostråd för en god hälsa samt vid övervikt/fetma Utbildnings- & presentationsbilder vårdpersonal OBS! Ej för kommersiellt bruk. Får ej redigeras, beskäras eller på annat sätt ändras eller användas på otillbörligt

Läs mer

Grupp Process och Team. Vt-2014, M.Nisell

Grupp Process och Team. Vt-2014, M.Nisell Grupp Process och Team Vt-2014, M.Nisell Lärandeaktivitet 2 Lärandeaktivitet 2, Sjuksköterskans profession Denna Lärandeaktivitet syftar till att få pröva och träna på gruppens/teamarbetes möjligheter

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan. Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21

Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan. Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21 Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21 Agenda Hur mäter vi psykisk hälsa bland barn med intellektuella funktionsnedsättningar? Hur mår barn och

Läs mer

13-14/6 2011 Birmingham botanical gardens

13-14/6 2011 Birmingham botanical gardens 13-14/6 2011 Birmingham botanical gardens Bakgrund Uppdrag Klinisk bibliotekarie på Hudiksvalls sjukhus sept. 2010 - maj 2011: 22 sjuksköterskor på en kirurgisk vårdavd. deltog en strävan att knyta biblioteket

Läs mer

AP Närpsykiatri, Karlskoga. Carina van Eijk, arbetsterapeut Elsie-Marie Gylebrandt Larsson, skötare Tove Reis, kurator

AP Närpsykiatri, Karlskoga. Carina van Eijk, arbetsterapeut Elsie-Marie Gylebrandt Larsson, skötare Tove Reis, kurator AP Närpsykiatri, Karlskoga Carina van Eijk, arbetsterapeut Elsie-Marie Gylebrandt Larsson, skötare Tove Reis, kurator Hur det började hos oss på Rehab.. 2005 Utbildning i Ett Sundare Liv. - Hälsa och Välbefinnande

Läs mer

Handledning: Nu blev det KNAS

Handledning: Nu blev det KNAS Förord Många ungdomar befinner sig idag i en värld där dem kämpar för att passa in, viljan och pressen att vara som alla andra är stor. I en grupp vill man känna sig inkluderad och inte känna skuld eller

Läs mer

Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård

Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård Bakgrund: WHO har gjort en beskrivning av palliativ vård vilken är översatt till svenska år 2002: Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt

Läs mer

EXAMENSARBETE. Viktnedgång och välbefinnande vid gastric bypass alternativt livsstilsförändring samt hur sjuksköterskan kan stödja individen

EXAMENSARBETE. Viktnedgång och välbefinnande vid gastric bypass alternativt livsstilsförändring samt hur sjuksköterskan kan stödja individen EXAMENSARBETE Viktnedgång och välbefinnande vid gastric bypass alternativt livsstilsförändring samt hur sjuksköterskan kan stödja individen En litteraturstudie Jessica Alatalo Anna B Lindgren Sjuksköterskeexamen

Läs mer

Patientutbildning vid prediabetes. Karin Hofling VC Koppardalen Avesta

Patientutbildning vid prediabetes. Karin Hofling VC Koppardalen Avesta Patientutbildning vid prediabetes Karin Hofling VC Koppardalen Avesta Varför patientutbildning? Enligt WHO kan sunda levnadsvanor förebygga 80 procent av all kranskärlssjukdom och stroke samt 30 procent

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

Viktreducering inför njurtransplantation - ETT PILOTPROJEKT

Viktreducering inför njurtransplantation - ETT PILOTPROJEKT Viktreducering inför njurtransplantation - ETT PILOTPROJEKT KURATOR - BOEL PERSSON NJURMEDICINSKT SJUKGYMNAST - MIA TRONDSEN VÅRMÖTE DIETIST SARA PALM 2015 05 03 I SAMARBETE MED ÖVRIGA TEAMET: TRANSPLANTATIONSKIRURG

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

Patientinformation inför överviktskirurgi

Patientinformation inför överviktskirurgi Nyköpings lasarett Patientinformation inför överviktskirurgi 1 Till Dig som överväger eller skall opereras för övervikt Vår kroppsvikt regleras under livet som en balans mellan intag och utgifter av energi.

Läs mer

Patientinformation inför överviktskirurgi

Patientinformation inför överviktskirurgi Nyköpings lasarett Patientinformation inför överviktskirurgi Överviktskirurgiska teamet Kliniken för kirurgi och urologi Nyköpings lasarett www.landstingetsormland.se framtagen av Per Lundquist och Maria

Läs mer

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår F A M I L J E Familjeklubbar är självhjälpsgrupper för familjer där målsättningen är högre livskvalitet utan missbruk.

Läs mer

Nutritionsaspekter vid cancersjukdom och rehabilitering. Katarina Wikman leg dietist, Karolinska Universitet Sjukhuset, Onkologiska kliniken Solna

Nutritionsaspekter vid cancersjukdom och rehabilitering. Katarina Wikman leg dietist, Karolinska Universitet Sjukhuset, Onkologiska kliniken Solna Nutritionsaspekter vid cancersjukdom och rehabilitering Katarina Wikman leg dietist, Karolinska Universitet Sjukhuset, Onkologiska kliniken Solna Mat - en stor del av livet Katarina Wikman leg dietist,

Läs mer

Jag har ju sagt hur det ska vara

Jag har ju sagt hur det ska vara Jag har ju sagt hur det ska vara - men kommunikation är så mycket mer än att ge information. Säkra information genom kommunikation 40 80 % av all medicinsk information glöms direkt (Kessels, 2003) Nästan

Läs mer

Kvinnors upplevelser av att leva med multipel skleros

Kvinnors upplevelser av att leva med multipel skleros Examensarbete i omvårdnad, 15 hp Kvinnors upplevelser av att leva med multipel skleros En kvalitativ innehållsanalys av patografier Matilda Petersson Handledare: Magnus Stentagg Sjuksköterskeprogrammet,

Läs mer