Diarieföring. D-nr W3D3 Diariet Papper/ Digitalt. Laglighetsprövning D-nr W3D3 Diariet Papper/ Digitalt. Digitalt s diarium.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Diarieföring. D-nr W3D3 Diariet Papper/ Digitalt. Laglighetsprövning D-nr W3D3 Diariet Papper/ Digitalt. Digitalt s diarium."

Transkript

1 01 Styra och leda verksamheten Överlägga och besluta Planera mål och resuser Hantera beslutsfattande nämnd Anmäla delegation Informera nämnd/styrelse Hantera överklaganden Ta fram budget, mål och visioner för kommunen Planera enhetens verksamhet Nämndens protokoll Delegeringsbeslut och lista "anmälan av delegeringsbeslut" Delgivning information Kronologiskt årsvis Nivå 1 Nivå 2: Nivå 3: Handlingsslag: Sorteringsordning: Diarieföring Förvaringsplats Medium Närarkiv/Insyn Kronologiskt årsvis Lista överdelgivning/ protokollsutdrag/ Kronologiskt årsvis Laglighetsprövning Förvaltningsbesvär D-nr W3D3/ Diariet/ låst skolhälsan journal dokument s skåp på (kopia) Kvarnbergets skolas läkarmottagning Skolväsendets överklagandenämnd D-nr W3D3 (kopia) Diariet Annan överklagningsinstans / gallras Till närarkiv Till slutarki v Anmärkning Ska skickas till nämndsekreterare före nästkommande nämnd Närarkiv Papper 3 år Handlingar som delges och hör till ett registrerat ärende registreras på ärendet.övriga gallras. Vem Pärm Närarkiv Papper 3 år Processer och dokument som fastställer/formulerar verksamhetens uppdrag, omfattning, mål, inriktning Målstyrningssystem Stratsys Vid IA Uppföljningar i Stratsys gallras vid inaktualitet Inriktning för budgetarbetet D-nr W3D3 Diariet/ Stratsys/Närarkiv Nämndens budgetförslag D-nr W3D3 Diariet/ Stratsys/Närarkiv Enhetens budgetförslag Årsvis Stratsys 2 år Samtliga ingår i nämndens underlag Beslut om verksamhetsinriktning inom resultatenhet

2 Beslut om skoldagens omfattning Beslut om fördelning av undervisningstiden över läsåren, timplan Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som individuellt val Förskoleklass Gymnasiesärsk olan Förteckning program/kurser Beslut om kursplanför lokala kurser i gymnasiesärskolan Gymnasiesärsk olan Fastställa antal timmar för lokala kurser Gymnasiesärsk olan Beslut om fördelning av undervisningstiden över läsåren Gymnasiesärsk olan Fastställa lokalt valbar kurs Gymnasiesärsk olan Beslut om lokalt tillägg i gymnasiesärskola Gymnasiesärsk olan Besluta om att inrätta lokalakurser Gymnasiesärsk olan Fastställa betygskriterier för lokala kurser Gymnasiesärsk olan Beslut om vilka kurser och delkurser som ska anordnas Beslut om kursutbud kulturskola Kulturskola Leda verksamheten Medieplan Års-/terminsplan av programverksamhet Verksamhetsbeskrivning för stöd till elever med lässvårigheter Processer och dokument som styr hur vi ska nå målen/bedriva uppdraget

3 Upprätta riktlinjer (styrdokument som antas av kommunstyrelse/nämnd) Upprätta styrdokument som gäller endast för viss enhet/processgrupp samt styrdokumnet fastställda av chef Myndighetsvisa riktlinjer antagna av nämnden Planer, rutiner som fastställs med stöd av delegering D-nr W3D3 Närarkiv Ska läggas in i Författningssamlingen Delegering, anmäls till nästkommande Organisera verksamhet Planer,rutiner som fastställs av den enskilda enheten Rutiner beslutade av chef, Ordningsregler, Krisledningsplan D-nr W3D3 Närarkiv Plan mot kränkande behandling Verksamhetsspecifika riktlinjer (gäller bara i en verksamhet ex Lokal plan mot kränkande behandling) Värdegrundsdefinitition Delegering Fördela ansvar och befogenheter Organisera kärnverksamhet Attestordning D-nr W3D3 Närarkiv Delegationsordning D-nr W3D3 Närarkiv Beslut om att utse personuppgiftsombud Beslut i fråga om jäv Beslut om tillfällig avveckling av resultatenhet och att underställa denna produktionsledningen D-nr W3D3 Närarkiv Delegering Delegering Delegering, anmäls till nästkommande Läsårsdata/lärotider D-nr W3D3 Närarkiv Läsårsplanering D-nr W3D3 Närarkiv Skolans Kalendarium Årsvis/ Terminsvis Närarkivet Arkivbox Kalendarie arbetslaget Terminsvis Pärm arbetslaget Papper Vid IA Ingår i skolans kalendarium Enhetens arbetsplaner Terminsvis Papper Tjänstefördelning Terminsvis 3 år Tjänste-/personalschema Kronologiskt/ kursvis Pärm på expedition/ 3 år Novaschem Lokalschema Terminsvis Pärm på expedition/ Novaschem Vid IA

4 01.05 Finansiera verksamheten Söka bidrag för verksamheten Klassförteckning D-nr Diariet Papper Plan för samrättning av nationella prov D-nr W3D3 Närarkiv Utseende av verksamhetschef för hälso och sjukvård Delegering Ansökan, beslut och uppföljning om statsbidrag Ansökan och beslut om statsbidrag för lärarlyftet Delegering, anmäls till nästkommande Följa upp mål och resurser Ansökan och beslut om bidrag från finansieringsnämnd Följa upp måluppfyllelse och ekonomi Verksamhetsoch ekonomiskuppföljning Genomföra enkäter Ta fram statistik för eget behov Årsredovisning D-nr W3D3 Diariet Budgetuppföljning inklusive Kvartalsvis W3D3 Diariet 2 år sammanställningar av enheternas resultat Enhetens budgetuppföljning Månadsvis Pärm på enhet 2 år Verksamhetsberättelse Uppföljningsrapporter ur Stratsys, mål, uppdrag, ekonomi Finansieringsnämndernas avtalsuppföljning Internkontrollplan D-nr W3D3 Närarkiv Sammanställningar per enhet och årsvis av delegationsbeslut Internkontrollrapport ur Stratsys Egna enkäter, enkätsvar på uppdrag Vid IA av nämnd Enkätsammanställning och tom När sammanställning är klar enkät på uppdrag av nämnd Enkät gjord på enskild enhet Läsårsvis Trygghetsteam Papper T ex Trivselenkät/trygghetsenskät Utvärderingssvar programverksamhet G: Vid IA När sammanställning är klar Sammanställning av utvärdering programverksamhet Utvärderingsvar - stöd för elever med D-nr W3D3 Diariet lässvårigheter Statistik Betygsstatistik

5 01.07 Bli granskad Hantera klagomål, synpunkter Kvartalsredovisning detaljerad D-nr W3D3 Chefens kontor verksamhetsstatistik Detaljerad mediestatistik D-nr W3D3 Chefens kontor, Book-It Behörig personal Barn/elevantal Gemensam mapp G: 5 år Övriga nyckeltal 5 år Synpunkter och svar Kronologiskt DF DF response 2 år response Synpunkter inkomna på papper Vid IA Efter att handlingen registrerats och scannats in i synpunktshanteringssystemet Bli reviderad Revisionsrapport Yttranden till revision Bli tillsynad av annan Tillsynsrapport, yttrande, utredning, uppföljning Mottagande av delgivningar avseende livsmedelsföretag för utbildningsstyrelsen. Registrering av och anmälan om upphörande av livsmedelsanläggning Delegering, anmäls till nästkommande Delegering, anmäls till nästkommande Överklagande av beslut rörande registrering av livsmedelsanläggning Delegering, anmäls till nästkommande överklagande av beslut rörande kontrolluppgifter Delegering, anmäls till nästkommande Överklagande av beslut rörande sanktioner Delegering, anmäls till nästkommande Mottagande av delgivningar avseende livsmedelsföretag för utbildningsstyrelsen Anmälan av verksamhet Delegering, anmäls till nästkommande Delegering, anmäls till nästkommande Överklagande av beslut rörande anmälan av verksamhet Delegering, anmäls till nästkommande Överklagande av beslut rörande kontrolluppgifter Delegering, anmäls till nästkommande Överklagande av beslut rörande sanktioner Delegering, anmäls till nästkommande

6 01.08 Rapportera till andra myndigheter Samverka med andra Begäran om statistik samt enkäter ställda tiil myndigheten Begäran om statistik samt enkäter ställlda tiil enhet eller enskild funktion Samverka i fasta beredningar råd m m Samverka i tillfälliga beredningar, råd m m Arbeta i samverkansprojekt Samverka med arbetstagarorganisation Statistik till SCB/Skolverket personal Ämnesprov Betygsstatistik Enkät, enkätsvar, avlämnad statistik Schoolsoft/Proca pita Mötesanteckningar samverkansråd Mötesanteckningar beredningar Elevrådsprotokoll D-nr Pärm på enhet Föräldrarådsprotokoll D-nr Pärm på enhet Mötesanteckningar dialogforum Mötesanteckningar Dokumentation MBL-protokoll Samrådsprotokoll Kronologiskt årsvis Kronologiskt årsvis Närarkiv personalkontor Pärm på expedition Vid IA Filerna sparas ned på G: Gymnasiet Vid IA Vid IA Vid IA Vid IA Samlingsnummer per år och råd Samlingsnummer per år och beredning Samlingsnummer per år Samlingsnummer per år och beredning Samlingsärende per projekt om det inte är för omfattnade. Papper Protokollsutdrag i respektive ärende. Kopia av protokoll som rör enskild även i personalakt.

7 01.10 Ta ställning inta ståndpunkt Utveckla verksamhet Hantera ekonomiska eller andra avtal/överensko mmelser som inte uppstår vid upphandling Hantera externa remisser Hantera interna remisser Inkommen remiss och yttrande Inkommen remiss och yttrande /Vi d IA Den remitterande myndigheten bevarar samtliga handlingar. Myndigheten som yttrar sig gallrar remisshandlingarna som de mottagit. Handlingar som yttrande myndighet producerat i ärendet bevaras (yttrande: tjänsteskrivel-ser protokoll, mm) Kvalitetsarbete Kvalitetsberättelse ur Stratsys Förskoleklass Driva utvecklingsprojekt Utvecklings/projektplan Dig Samlingsärende per projekt om det Utvecklingsmöten/perso nalmöten Kommuninterna avtal Dokumentation av undervisningsprojekt på uppdrag av myndigheten Mötesanteckningar, föreläsningsanteckningar, planering inför möten Godkännande av kommuninterna avtal avseende utförande av verksamhet inom styrelsens/nämndens ansvarsområde Vid IA inte är för omffatnade. Samlingsärende per projekt om det inte är för omffatnade. Delegering, anmäls till nästkommande Avtal med externa Avtal för barn i behov av särskilt stöd D-nr Lista ärenden enhetsnamn D-nr Interkommunala avtal rörande elever D-nr Pärm på enhet Papper Ansökan diarieförs på respektive enhet. G: Vid IA Pärm Papper

8 Övriga avtal Avtal för barn i behov av särskilt stöd Dig Lista ärenden enhetsnamn D-nr G: Vid IA 02 Stöd Ekonomi Hantera fordran/pengar in Ekonomi handlingar som förvaras i original på ekonomiavdelningen (digeller analogt) kan gallras efter 2 år hos ansvarig enhet. Om ansvarig enhet förvarar original följs de angivna gallringsfristerna för resp handling Hantera sökta bidrag Hantera leverantörsfakturor Fakturaunderlag Underlag för stående fakturor Per boendeenhet el liknande resp försystem, manuella underlag kvar hos enheten Excel på G/Ekonomi /PD F Kundfakturor Ver nr Raindance /PD F 10 år/2 år Efter 6 månader 10 år/2 år Efter 6 månader 10 år Efter 6 månader Kundfakturor digitala Ver nr Raindance 10 år Efter 6 månader Kreditfakturor Ver nr Raindance /PD F Kassaredovisning kontantförsäljning original Kronologiskt Pärmpå resp enhet 10 år Efter 6 månader Papper 10 år Efter 6 månader Vid Redovisa verksamhetsspecifka inuaktual system i kolumnen för förvaringsplats itet Vid inuaktual itet Vid inuaktual itet Vid inuaktual itet Vid inuaktual itet Vid inuaktual itet Avtal sparas hos resp enhet Skannad, bifogad bokföringsorder i redovisningssystemet Inventeringsintyg av försäljningskassa Bokslutspärm Papper 2 gånger per år till ekonomikontoret och växelkassa Debitera läromedel till elever Bokvis Pärm Vid IA Görs på Yrkeshögskoleutbildningen på Ansökan,beslut se Meddelande om utbetalning av Kronologiskt Kassapärm Papper 10 år Efter 6 Vid riktade statsbidrag månader inuaktual Meddelande om beslutad utbetalning av statsbidrag från enheter Kronologiskt Kassapärm Papper 10 år Efter 6 månader Hantera EU-bidrag Kronologiskt Kassapärm Papper 10 år Efter 6 månader Hantera övriga bidrag Kronologiskt Kassapärm Papper 10 år Efter 6 månader Leverantörsfakturor debet/kredit Ver nr Raindance 10 år Efter 6 månader Leverantörsfakturor debet/kredit Ver nr Papper 10 år Efter 6 månader itet Vid inuaktual itet Vid inuaktual itet Vid inuaktual itet Vid inuaktual itet Vid inuaktual itet Enheten skickar kopia på beslut till ekonomiavd i väntan på utb. Enheten skickar kopia på beslut till ekonomiavd i väntan på utb. Enheten skickar kopia på beslut till ekonomiavd i väntan på utb. Hos Skanningföretag

9 Hantera bidragsutbetalningar Bokföra (registrera i bokföringssystemet) Hantera kontantkassor Rekvisitioner kopia Utanordning Kronologisk/ Ver-nr Kronologisk/ Ver-nr Pärm på expedition/ Raindance Pärm på expedetion/ Raindance Utbetalningsorder inscannad Ver nr Raindance /PD F 2 år Vid IA Original tillsammans med faktura på ekonomiavd. 2 år Original på ekonomiavd. 10 år Efter 6 månader Bokföringsorder digital Ver nr Raindance 10 år Efter 6 månader Beslut om inrättande av handkassa om upp till 5000 kr Dig Vid inuaktual itet Vid inuaktual itet Delegering Kopia till ekonomienheten inkl Försäkran från mottagaren Utkvittens av handkassa Kronologiskt Hos resp nämnd Kopia till ekonomienheten. Redovisning av handkassa,original Ingår i utanordningar Slutredovisning handkassa original Ingår i utanordningar/ Inbetalning Beslut om inrättande av växelkassa om upp till 2500 kr Dig Delegering Personal Under arbete Upphandlla, köpa in Avropa förnyad konkurensutsättning Beslut om avrop från ramavtal inom verksamhetsområde och budget Avropsförfrågan D-nr e-avrop e-avrop/diariet Sändlista D-nr e-avrop e-avrop/diariet Frågor och svar D-nr e-avrop e-avrop/diariet Anbud D-nr e-avrop e-avrop/diariet Kompletteringar D-nr e-avrop e-avrop/diariet Utvärderingsprotokoll D-nr e-avrop e-avrop/diariet Anbudssammanställning D-nr e-avrop e-avrop/diariet Avbrytande av avrop D-nr e- e-avrop/diariet avrop/w3 D3 Tilldelningsbeslut D-nr e- avrop/w3 D3 e-avrop/diariet Avtal D-nr e-avrop e-avrop/diariet Delegering Antaget anbud skrivs ut Delegering Delegering

10 02.04 Hantera allmänna handlingar Registrera handlingar Godkännande av förfrågningsunderlag vid upphandling av ej principiell karaktär under 2 Mkr Beslut om vilka personer som ska närvara vid anbudsöppning Dig Dig Godkännande av upphandlingsavtal Dig Uppsägning av eller, vid avtalsbrott, hävning av avtal vid kontraktssumma understigande 5 MSEK Dig Delegering Delegering Delegering Delegering Diarium W3D3 Ev gallringsutredning görs inför konvertering/ slutbevade i digital form Hantera utlämnande av allmänna handlingar Diarielista Årsvis D-nr Papper Utskrift till arkivet Diarieförda handlingar D-nr W3D3 Diariet om inget annat anges vid Pappersakter levereras till arkivet digitala akter ligger i systemet enskild process ens Kronologiskt Kvarnbergets skola, låst journal skåp på Papper Diarieförda handlingar skolhälsovården D-nr Skolhälsov årdens läkarmot-tagning Kvarnbergets skola, låst journal skåp på läkarmot-tagning Sekretessförbindelser Förbehåll Avslagsbeslut, besvärshänvisning, ev kopior på maskade handllingar Papper Delegering, anmäls till nästkommande Hantera handlingar av tillfällig och/eller ringa betydelse för myndigheten Myndighetsbeslut om avslag eller inskränkning eller förbehåll skolhälsovården D-nr Skolhälsov årdens Kvarnbergets skola, låst journal skåp på läkarmot-tagning Papper Beslut, kopia på det som inte lämnats ut, i Motiverad skriftlig avslagsbegäran, besvärshänvisning. Inkomna eller expedierade Vid IA Se kommentar handlingar, förfrågningar och meddelanden av tillfällig betydelse eller rutinmässig karaktär Handlingar som är av tillfällig Vid IA Se kommentar betydelse för att innehållet överförts till nya databärare eller handlingar ersatts av nya Spam Vid IA Se IT-säkerhet i KS-planen

11 02.05 Administrera möten och sammanträden Hantera Information och kommunikation Arkivera allmänna handlingar Administrera sammanträden för Fullmäktige, nämnd styrelse, utskott Administrera sammanträdes ersättning förtroendevalda Administrera övriga möten sammanträden Publicera på webb Publicera på sociala medier Leveransreversal Kronologiskt Pärm närakiv Papper 1 ex hos arkivmyndigheten Sammanträdestider för politiska organ Kallelse,kungörelse Föredragningslista Utskickade handlingar Kronologiskt Insyn 2 år årsvis Kronologiskt Insyn 2 år årsvis Kronologiskt Insyn 2 år Finns även på respektive ärende i årsvis W3D3 Närvarolista förtroendevalda Vid IA Ingår i protokoll, registreras in i Heroma för utbetalning Utläggskvitton förtroendevalda Vid IA Skickas till lönekontor Kallelse Kronologiskt Vid IA Dagordning Kronologiskt Vid IA Mötesanteckningar (ledningsgrupp, Kronologiskt Respektive enhet 2 år arbetsplatsmöten etc som ej tagits upp på annat ställe) Ledningsprotokoll Kronologiskt årsvis Pärm på expedition Skyddskommitteprotokoll Kronologiskt årsvis Pärm på expedition Krisgruppsprotokoll Kronologiskt årsvis Pärm på expedition Klassrådsprotokoll Kronologiskt årsvis Pärm hos mentor Expeditionsmöte/-adm mötesprotokoll Kronologiskt Pärm på Mötesanteckningar skolhälsovårdskonferens årsvis Kronologisk expedition Värmdö torgets interna sida Skärmdump Webbsidor Information som endast finns på hemsida och ersätter broschyr motsvarande 5 år Gallras kontinuerli gt Årligen görs en utskrift/skärmdump av startsidan samt webbsidans karta/struktur. Gallras efter 6 månader efter att systemet varnat

12 02.07 Hantera personuppgifter Tillgodose verksamhetens lokalbehov Hantera egenproducerade broschyrer/trycksaker Organisera personuppgiftsbehandlin g Administrera personuppgiftsbehandling Planera verksamheternas lokalbehov,- utnyttjande Facebook konto/inlägg/twitter Kundtjänst 3 mån Om inlägg blir till åtgärd måste man kunna föra in det i andra verksamhetssytem Annons facktidnings marknadsföring av vuxenutbildning, YH 2 år Broschyrer/trycksaker Samlingsärende per år Fotokatalog Årsvis Skolans arkiv 1 arkivex läggs i arkivbox som levereras när boxen är full Egen producerade trycksaker, kursutbud, kurskatalog 1 arkivex läggs i arkivbox som levereras när boxen är full Anmälan av personuppgiftsombud till Datainspektionen Förordnande och inrättande av personuppgiftsombud Avtal och instruktion för personuppgiftsbiträde Anmälan av behandling av personuppgifter till personuppgiftsombudet Förteckning över personuppgiftsbehandling Registerutdrag, begäran om samt svar Vid IA Delegationsbeslut anmäls till nästa nästkommande nämnd När behandlingen registrerats i Diarpo Diarpo Vid IA Lokalplaner Tecknande av interna hyresavtal vid avtalstid under tre år Lokalplaner Uppsägning av interna hyresavtal Andrahandsuthyrning av lokaler vid avtalstid upp till ett år 03 och annan pedagogisk verksamhet /

13 03.01 Administrera förskolan Skaffa vikarier Beslut om att person som ej uppfyller legitimations/behörighetskrav får bedriva undervisning i mer än 6 mån upp till 1 år Administrera barn grupp Informera vårdnadshavare Placera barn i verksamheten Journal kalender för frånvaro Årsvis Bok på expedition/herom a Sekretessförbindelse vikarier Alfabetisk Pärm på expedition Vikarieförteckning Pärm på expedition Dig Papper 3 år i personala kt Papper Vid IA Pärm på Papper Vid IA När informationen förändras Information inskolning förskolan Nyhetsbrev/Veckobland Kronologiskt Pärm på digi 1 år förskolan/app talt Dokumentation fr föräldrarmöten Årsvis/grupp n Papper 1 år Placering av barn i verksamheten, barngruppers sammansättning och storlek Kölista Procapita Vid IA Under ständig bearbetning. Uppgifter om barn/ vårdnadshavare gallras senast 1 år efter att de slutat i Avge yttrande vid mottagande i annan kommun verksamheten Erbjudande av plats till vårdnadshavare Porcapita, pärm hos handläggare Vid IA Efter att svarsbrev erhållits Svarsbrev Pärm hos Papper Vid IA Efter placering eller nej tack svar. Vid handläggare ja tack skickas kopia till familjedaghemmet Ta emot barn Intagningsregister Årsvis System, Vid IA Innehåller barns namn samt Procapita vårdnadshavares namn och adress SOS-blankett Alfbetiskt Pärm på enheten Papper Vid IA Efter avslutad förskola/förändrade förhållanden Hantera barn med skyddad identitet, folkbokföringsskydd - under arbete Övrig information om barn Alfbetiskt Pärm på enheten Papper Vid IA Efter avslutad förskola/förändrade förhållanden Godkännande av webbpulicering Alfbetiskt Pärm på enheten Papper Vid IA Efter avslutad förskola/förändrade förhållanden Handlingsplan D-nr Inlåst Papper Vid IA Enl rekommendationer SKL gallras det vid inaktualitet. Alltså så länge som personen har skydd

14 03.03.Bedriva pedagogisk verksamhet Ge barn stöd Dokumentera och följa upp verksamheten Följa upp barnens utveckling Dokumentation om barn hos familjedaghem Utreda behov av särskilt stöd Genomföra stödinsatser Följa upp och utvärdera insatser Medgivandeblankett från vårdnadshavare att skydd upphävs på deras ansvar D-nr Papper Vid IA DUP-tid, planering, terminsplan Terminsvis Pärm hos 2 år arbetslaget DUP-tid, loggbok Kronologiskt Pärm hos 2 år arbetslaget Dokumentation från planeringsdag Årsvis Pärm på enhet Förbättringsplaner Individuell utvecklingsplan Dokumentation från utvecklingssamtal Tur och retur (kontaktbok) Årsvis/Alfabetis kt Årsvis/Alfabetis kt Årsvis/Alfabetis kt Pärm på förskolan Pärm på förskolan Pärm på förskolan Papper Vid IA Efter avslutad förskola Papper Vid IA Om sekretesskyddade uppgifter förekommer måste handlingarna diarieföras Papper Vid IA Information om barns utveckling mn förskolan och hemmet "Min bok" Papper Vid IA Information om barns utveckling mn förskolan och hemmet Dokumentation av identifierade stödbehov, utredning, beslut om stödinsatser Möteanteckningar med vårdnadshavare Dokumentation Ansökningar om särskilt stöd till resursteamet Dokumentation av uppföljning och utvärdering Möteanteckningar med vårdnadshavare Papper Pärm på enheten Papper Pärm på enheten Papper Pärm på enheten Papper Pärm på enheten Papper Pärm på enheten Papper

15 03.05.Handlägga ärenden rörande enskilda barn Söka tilläggsbelopp Kopia på resursansökan om tilläggsbelopp och beslut för enskilda elever Pärm på enheten Papper Vid IA När barnet avslutat förskolan Handlägga kränkande behandling Anmälan till huvudmannen om kränkande behandling Utredning av uppgifter om kränkade behandling och beslut om åtgärder. Anmäls till nästkommande 04 Förskolekla ss, grundoch grundsärsk ola Administrera skolverksamhet Anmälan till annan myndighet Anmälan till socialtjänst Skaffa vikarier Journal kalender för frånvaro Årsvis Bok/pärm på Papper Vid IA expedition Sekretessförbindelse vikarier Alfabetisk Pärm på expedition Papper 3 år Vikarieförteckning Pärm på expedition Papper Vid IA Beslut om att person som ej uppfyller legitimations/behörighetskrav får bedriva undervisning i mer än 6 mån upp till 1 år Hantera skolskjuts Hantera interkommunal ersättning för elever från annan kommun Informera/kommunicera med föräldrar Beställning av gruppkort Kopia Halvårsvis Pärm på expedition Lista över busskortsberättigade elever Halvårsvis Pärm på med busskortsnummer expedition Lista över mottagna elever Per kommun/enhet Exel-fil hos samordnare Vid IA Skickas direkt till SL Vid IA Vid ia Efter fakturering

16 04.02 Administrera elever grupp Ta emot elever Dokumentation från föräldramöten och informationsmöten Halvårsvis Pärm hos arbetslagen 1 år Veckoblad mentor Kronologisk Pärm hos mentor 1 år Nyhetsbrev rektor Kronologisk 1 år Tur och retur (kontaktbok) Kronologisk Pärm på exp Vid IA Förvaringsplats ersätts av Rutinartad/allmän korrespondens elever/föräldrar Ansökningsblankett till kommunal skola i Värmdö Beslut om att inte ta emot elev samt ansökan Vid IA Skolportalen Förvaringsplats ersätts av Skolportalen Kronologisk Pärm skolans Dig 3 år arkiv Ansökan och beslut om byte melllan kommunala skolor Yttrande och beslut samt ansökningsblankett vid mottagande i annan kommun Finansieringsnämndens beslut om rätten att gå särskola Beslut om en elev skall tas emot i grundsärskolan eller i träningsskolan D-nr D-nr Pärm Papper Diariet Papper Särskola Beslut om en elev huvudsakligen ska läsa ämnen eller ämnesområden - Särskola Inskrivningsblankett Överlämnanade dokumentation från andra skolor D-nr I pärm på exp Papper Vid IA När eleven registrerats i elevregister Pärm skolans Papper T ex betygskopior från annan arkiv / i kommun. Obs, om sekretesskyddade elevakten? uppgifter förekommer måste handlingarna registreras. Önskemål om specialkost Alfabetisk Pärm skolans arkiv Alfabetisk Pärm skolans Web-publiceringsgodkännande arkiv It kontrakt Alfabetisk Pärm skolans arkiv Beslut om fördelning av premier till elever enligt skolsamfondens intentioner Papper Vid IA Efter avslutad skolgång eller ändrade förhållanden Papper Vid IA Efter avslutad skolgång eller återtaget/ändrat godkännande Papper Vid IA Efter avslutad skolgång Hålla register över elever Elevregister (studieplan, tillval, klass och skoltillhörighet) Procapita Vid ett elektroniskt bevarande bör säkerställas att dessa uppgifter kan sammanställas ur uttaget

17 Administrera enskilda elever Hantera barn med skyddad identitet, folkbokföringsskydd Hantera enskilda val Hantera ärenden om Hemspråk, svenska som andra språk Organisera särskild undervisning Klasslistor Årsvis/klassvis Pärm skolans arkiv/procapita Handlingsplan D-nr Medgivandeblankett från vårdnadshavare att skydd upphävs på deras ansvar D-nr Utskrift för slutarkivering vid årskursslut. (Ska omfatta samtliga som gått i klassen under läsåret). Pärm, inlåst Papper Vid IA Enl rekommendationer SKL gallras det vid inaktualitet. Alltså så länge som personen har skydd Pärm, inlåst Papper Vid IA Elevens språkval valblankett Läsårsvis Pärm på exp Papper Vid IA Efter avslutad skolgång Elevens språkval ändringsblankett Kronologisk Pärm på exp Papper Vid IA Efter avslutad skolgång Elevens val/profil Läsårsvis/termi nsvis Pärm på exp Papper Vid IA Efter avslutad skolgång Modersmålsundervisning, ansökan/beslut Svenska som andra språk, ansökan/beslut Beslut om särskild undervisning, planering, avtal Alfabetiskt/Läså rsvis Alfabetiskt/Läså rsvis Ansvarig modersmålsenhe t Papper Vid IA Efter avslutad skolgång Pärm på exp Papper Vid IA Handlägga enskilda elevärenden Kontrollera närvaro Hantera ledigheter Frånvaro rapport/ogiltig frånvaro Kronologiskt/ele v Skola 24/Elevsystem Vid IA Efter avslutad skolgång Rapport om frånvaro till nämnd Ledighetsansökan lärarbeslut Ledighetsansökan rektorsbeslut Kronologisk/alfa betisk Kronologisk/alfa betisk Pärm på exp/procapita Pärm på exp/procapita Papper Vid IA Efter avslutad skolgång Papper Vid IA Efter avslutad skolgång Hantera kränkande behandling Anmälan till huvudmannen om kränkande behandling Utredning av uppgifter om kränkade behandling och beslut om åtgärder. Anmäls till nästkommande Delegering, anmäls till nästkommande

18 04.05 Bedriva pedagogisk verksamhet Göra anmälan till andra myndigheter Hantera disciplinära ärenden Beslut att polisanmäla brott mot den egna verksamheten (bistånd, avgifter m.m.) D-nr W3D3 Diariet Delegering, anmäls till nästkommande Anmälan till socialtjänst D-nr W3D3 Diariet Utredning, mötesanteckningar, kommunicering av beslut och ev yttrande, beslut om åtgärder Beslut omavstängning av elev från undervisningen D-nr Diariet Papper Dig Nämnden ska informeras Undervisa Protokoll ämnesnätverk Kronologisk Arbetslagen Papper Lokal pedagogiskplanering Ämnesvis/läsår svis Unikum Protokoll klassfonferens Kronologisk Arbetslagen Papper Arbetslagsprotokoll Kronologiskt årsvis Arbetslagsledare Ämneskonferensprotokoll Kronologiskt årsvis Ämnesansvarig Förätta prov Prov, uppsatser etc, ämnesvis Kronologisk Läraren Papper Vid IA Då betyg är satt och tiden för omprövning har löpt ut Diagnostiska prov Kronologisk Skolans arkiv Papper Vid IA Nationella prov svenska Klass/person-nr Skolans arkiv Papper Sammanställa provresultat Följa upp elevers måluppfyllelse Upprätta och hantera betyg/omdöme Nationella prov övriga ämnen Årsvis Skolans arkiv Papper 5 år Sammanställningar nationella prov Årsvis Skolans arkiv Papper svenska Sammanställningar nationella prov Årsvis Skolans arkiv Papper 5 år övriga ämnen Sammanställning av läsutvecklingsschema (LUS) resultat Halvårsvis Specialläraren Papper Vid IA Avslutad skolgång Underlag för utvecklingssamtal Halvårsvis Vid IA Kallelse till utvecklingssamtal Vid IA Efter förälders nävaro el tackat nej Dokumentation av utvecklingsamtal Vid IA Under förutsättning att uppgifter för uppföljning m.m dokumenterats i t.ex. åtgärdsprogram Individuella utvecklingsplaner IUP Halvårsvis Vid IA Efter avslutad skolgång Underlag för betygssättning Vid IA Efter betyg är satta

19 04.06 Ge elever stöd Upptäcka behov av särskilt stöd Utreda behov av särskilt stöd Besluta om stödinsatser och skriva åtgärdsprogram Genomföra insatser enligt åtgärdsprogram Skriftlig bedömning Årsvis i år 9 Skolans arkiv Biläggs betygskatalog Terminsbetyg Halvårsvis Skolans arkiv Vid IA Biläggs betygskatalog Slutbetyg,kopia Årsvis i år 9 Skolans arkiv Biläggs betygskatalog Betygskatalog Terminsvis Skolans arkiv Intyg från träningsskola Biläggs betygskatalog Intyg om avgång från grundskola Med betygskatalog Biläggs betygskatalog Anmälan till rektor Rektors beslut om utredning, utredningshandlingar med identifierat stödbehov Bilagor till utredning: elevvårdskonferensprotokoll, anteckningar från möte med föräldrar, frånvarorapport Bilagor till utredning: externa underlag/intyg Bilagor till utredning: pedagogiska, medicinska, psykologiska, sociala kartläggningar Mötesanteckningar med vårdnadshavare Beslut att inte upprätta åtgärdsprogram Åtgärdsprogram Beslut om enskild undervisning eller särskild undervisningsgrupp Beslut om anpassad studiegång Beslut om inkluderad särskoleelev Beslut att gå om årskurs Ansökningar om särskilt stöd till resursteamet Ansökan till elevhälsoteam Protokoll elevhälsoteam Dokumentation av olika möten. Uppföljning av elevvårdsärende

20 Dokumentation av arbete tillsammans med elev som får särskilt stöd 05 Bedriva gymnasieskola Följa upp och utvärdera åtgärdsprogram och stödinsatser Söka tilläggsbelopp Erbjuda Fritids/fritidsklub b (skolbarnomsor g) Organisera Fritids/ fritidsklubb Administrera antagning till gymnasieskolan Administrera Fritids/ fritidsklubb Hantera ansökningar till gymnasieskolan Dokumentation av uppföljning och utvärdering Möteanteckningar med vårdnadshavare Beslut om vidare stödinsatser Kopia på resursansökan om tilläggsbelopp och beslut för enskilda eleve Vid IA När eleven slutat på skolan Planering terminsvis Fritids/ fritidsklubben papper Vid IA Scheman Vid IA Mötesprotokoll Vid IA Fritidslistor Årsvis/gruppvis Vid IA Närvarorapport/lista Dagligen skolans arkiv papper Vid IA Lovlappar Kronologiskt Fritids/ papper Vid IA fritidsklubben Kontaktuppgifter terminsvis Fritids/ papper Vid IA fritidsklubben Beslut om antagning till gymnasieskola Ansökan och beslut vid senare tidpunkt D-nr W3D3 Diariet/Pärm /Vi d IA Ansökan gallras vid IA. Beslut diarieförs i W3D3. Delegering anmäls till nästkommande

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

2010-04-16 1(2) Dnr Bun 2010/118

2010-04-16 1(2) Dnr Bun 2010/118 2010-04-16 1(2) Bilaga 2:1 Dnr Bun 2010/118 ARKIVPAKET FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA: 1. ALLMÄN ADMINISTRATIV VERKSAMHET - checklista för handlingar som årligen ska levereras till kommunarkivet Listan bygger

Läs mer

Oro för barn och unga

Oro för barn och unga Oro för barn och unga Så här går det till när en anmälan om oro för barn och unga lämnas in. Detta material ersätter tidigare lathund. Laholm 2013-05-24 www.laholm.se Så här går det till på socialkontoret

Läs mer

Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden

Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Lena Johansson 0554-191 87 lena.johansson@kil.se DOKUMENTPLAN 2012-10-15 Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden INLEDNING OCH SYFTE I offentlighets- och sekretesslagen

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun

Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun Diarienummer 11-124-000 Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun Beslutad i skolnämnden den 24 augusti 2011, 101 Hantering av skolhälsovårdsjournaler för skolhälsovården i Skövde

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Gymnasieskola Antagen att gälla från och med: 2011-12-14 Dnr: 27/11 Handlingsslag. Arkivläggs. Plats för plats efter antal år

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Gymnasieskola Antagen att gälla från och med: 2011-12-14 Dnr: 27/11 Handlingsslag. Arkivläggs. Plats för plats efter antal år Avtal, betalningsansvar 2 år upphörd giltighet Arbetsmaterial och underlag för upprättande av verksamhetsplaner m.m., rörande tjänstgöring och undervisning samt kopior av sådana Betyg. Betygskatalog /

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 2014-01-20 BUN 2013.0501 Handläggare: Lars Jonsson, Barn -och utbildningsförvaltningen Barn och utbildningsnämnden Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 Sammanfattning I enlighet

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: Redaktionella justeringar 20110418. DOKUMENTHANTERINGSPLAN för Utbildningskontoret fastställd Se inledande anteckning nedan. ändrad sid 1 (8) NSA bet.

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Styrdokument Handläggare: Lars Jonsson 2011-03-22 GN 2011.0122 Gymnasienämnden Dokumenthanteringsplan Gymnasienämnden har den 14 april 2011, GN, fastställt dokumenthanteringsplan för nämnden Syfte Syftet

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C 2.1 VIDAREDELEGATION FÖR FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID SKOLA/FÖRSKOLA Övergripande ärenden 1 1:1 Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Antagen av Utbildningsnämnden 2015-06-16, 57 Gäller från antagande för Utbildningsförvaltningen PARTILLE KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdatum Antagandedatum med paragraf

Läs mer

Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014

Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014 2014-01-20 Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014 Vilka rutiner finns för identifiering/kartläggning? - Finns gemensamma rutiner i kommunen eller är det upp till varje enhet? På vilket/vilka

Läs mer

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering Författningssamling Antagen av barn- och utbildningsnämnden: 2005-02-09 Reviderad: 2014-12-10 141, 2015-06-16 97 Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering

Läs mer

Riktlinjer för övergång från grund- till gymnasieskola

Riktlinjer för övergång från grund- till gymnasieskola Riktlinjer för övergång från grund- till gymnasieskola Inför läsåret 2014/15 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Barn- och utbildningsenheten http://kompassen.jonkoping.se/sbf/ UTBILDNINGS FÖRVALTNINGEN PM Bun/2011:181

Läs mer

Läsårstider 7 1 3 Läromedel Beställningar av läromedel enl. avtal Läromedel, egenproducerade

Läsårstider 7 1 3 Läromedel Beställningar av läromedel enl. avtal Läromedel, egenproducerade A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp 7 SKOLA 7 1 Gemensam skolverksamhet 7 1 1 Skolplikt 7 1 1 1 Interkommunala ärenden Planera utbildning 7 1 2 Personalförteckning, årlig

Läs mer

Delegationsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Delegationsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden ionsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Reviderad den 2015-06-03 Antagen den 2015-06-03 UAIN14/39 1 Innehållsförteckning 1 Anmälan av delegationsbeslut... 3 2 Rätt att besluta...

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring Anmälningar enl 14 kap 2 SoL (Lex Sarah) Anmälningar enl Lex Maria Arbetsmiljöbesiktningar, exv skyddsronder Enkätsammanställningar Papper (original, kopia) Papper (original, kopia) Diarienummer (Ädit)

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för utbildningsnämnden Dokumentets syfte Delegationsordningen anger vilka som är delegater inom utbildningsnämndens ansvarsområden Dokumentet gäller för All verksamhet

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden. Antagen 2012-10-XX

Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden. Antagen 2012-10-XX Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden Antagen 2012-10-XX Innehållsförteckning Anvisningar.. 3 Administration. 4 Protokoll m.m.... 4 Ekonomi.. 4 Interkommunal ersättning... 5 Personal.. 6 Övrigt..

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Lokala riktlinjer informationshantering och journalföring, inom elevhälsans medicinska och psykologiska delar, Alingsås Kommun

Lokala riktlinjer informationshantering och journalföring, inom elevhälsans medicinska och psykologiska delar, Alingsås Kommun Datum: 120131 Handläggare: Maria Amström Direktnr: 7063 Beteckning: 2012.041 Lokala riktlinjer informationshantering och journalföring, inom elevhälsans medicinska och psykologiska delar, Alingsås Kommun

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Dokumenthantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen

Dokumenthantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen Dokumenthantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen Uppdrag att utreda dokumenthaneringen inom BUF slutredovisning av uppdrag om diarieföring och förslag till åtgärder beträffande arkivfrågorna 2010-05-17

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Riksarkivet författningssamling: Föreskriften skall tillämpas på lönehandlingar som kommer in till eller upprättas hos myndigheten

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER 2013-10-08 Dnr UTN 2013/196 DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-04-19. ionsordningen gäller från och med 2011-07-01. Reviderad 2013-10-08 Utbildningsnämnden

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer bildare: Kultur- och fritidsnämnden ansvarig: Förvaltningschef Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen redogörare: Förvaltningssekreterare

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur DNR 9.4-14903/13 Sida 1 (7) 2013-10-01 Arkivmyndighetens beslut 2013:26 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Nämnd Utbildningsnämnden Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för Stockholms

Läs mer

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman BESLUTSUNDERLAG 1/3 Regionarkivet i Östergötland Katarina Hammarström 2015-06-17 Dnr: RS - 2015-618 RArk 2015-1728-071 Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för

Läs mer

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Gäller fr.o.m. 11.07.01 Barn- och ungdomsförvaltningen Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Foto: Anita Hogeborn-Kullander INNEHÅLL 1. Inledning...3 2. Mål och syfte...3 3. Elevhälsans organisation...3

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Delegationsordning utbildningsnämnden. Gäller från 2014-10-01

Delegationsordning utbildningsnämnden. Gäller från 2014-10-01 Delegationsordning utbildningsnämnden Gäller från 2014-10-01 Utbildningsnämndens delegationsordning Utbildningsnämnden har i beslut av den 23 september 2014 uppdragit till chefen för utbildningsförvaltningen

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden FÖRFATTNING 1.3.2 1(9) Antagen av barn- och utbildningsnämnden 91/14 2014-BUN-102 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Denna delegationsordning ersätter tidigare beslutade angivna ärendekategorier.

Läs mer

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Med tillämpning av 6 kap 34 kommunallagen delegeras till ordföranden eller vid förfall för denne förste eller

Läs mer

Begrepp och definitioner förskola, grundskola, gymnasium

Begrepp och definitioner förskola, grundskola, gymnasium Bilaga och definitioner förskola, grundskola, gymnasium Den här bilagan tillhör det material som är framtaget av Sveriges Kommuner och Landsting som stöd i arbetet med upphandling av skoladministrativt

Läs mer

Anställd Befattning:. Tjänsteställe:.. Personnummer: Namn:...

Anställd Befattning:. Tjänsteställe:.. Personnummer: Namn:... SEKRETESSFÖRBINDELSE I och med att man är verksam inom Gymnasie- och Vuxenutbildnings verksamhetsområde måste man följa sekretessbestämmelserna. De bestämmelser som gäller finns i informationsskriften

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling UTBILDNINGSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:02 Infördes i författningssamlingen den 27 januari 2015 Utbildningsnämnden beslutade 1 den 9 januari 2015 om följande delegationsordning.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Näringslivskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 127 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41.

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering

Riktlinjer för dokumenthantering Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av (datum och ) Barn- och utbildningsnämnden (2007-12-04 ) Giltig fr.o.m. 2007-12-04 Dokumentansvarig Nämndsekreterare, barn- och utbildningsförvaltningen Gäller för Barn-

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Simrishamns Kommun DIGITALAVERKTYG I FÖRSKOLAOCHSKOLA INFORMATIONTILLPERSONAL

Barn- och utbildningsförvaltningen. Simrishamns Kommun DIGITALAVERKTYG I FÖRSKOLAOCHSKOLA INFORMATIONTILLPERSONAL Barn- och utbildningsförvaltningen Simrishamns Kommun DIGITALAVERKTYG I FÖRSKOLAOCHSKOLA INFORMATIONTILLPERSONAL DATORNI SKOLAN "EN-TILL-EN" OCHGAFE Simrishamns kommun erbjuder alla elever från årskurs

Läs mer

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Hedemora 2013-07-29 Hedemora kommun Utbildningsförvaltningen 1 Gemensamma riktlinjer för alla kommunalt drivna skolor Dessa riktlinjer

Läs mer

Nyhetsbrev nummer 2, 2011

Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Här kommer ett nyhetsbrev från SchoolSoft med allt som hänt i produkten under de senaste månaderna. Mindre nyheter Namnen på eventuella inaktiverade barn som en vårdnadshavare

Läs mer

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen Nämndsekreterare 1 (5) Information till nyanställda inom barn- och Myndighet Myndigheter är de organ som ingår i den statliga och kommunala förvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden är en myndighet som

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset RÅDHUSET Kategori Handling Medium Förvaringsplats Gallras eller Administration Ansökningar om lotteritillstånd, diarieförda papper när 5 Administration

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 2014-04-24 Vision Alla elever på Fröviskolan 7-9 skall i en trygg miljö ges möjlighet att utveckla sin fulla potential för att kunna förverkliga sina drömmar. Syfte

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. Samtidigt är folkhögskolan

Läs mer

KALIX KOMMUN DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN. Beslutad 2012-01-13. Reviderad senast 2015-04-17

KALIX KOMMUN DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN. Beslutad 2012-01-13. Reviderad senast 2015-04-17 KALIX KOMMUN DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN Beslutad 2012-01-13 Reviderad senast 2015-04-17 Delegationsordning för utbildningsnämnden, Kalix kommun Allmänt om delegering Delegeringsordningen

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VOO 2015/0024

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VOO 2015/0024 Vård och omsorgsförvaltningen Dokumenthanteringsplan 20150109 1(9) Birgitta Åkerson 6364 birgitta.akerson@lund.se DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VOO 2015/0024 Verksamhet: Vård och

Läs mer

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska del (skolhälsovården) inom Trelleborgs kommun 2014/2015

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska del (skolhälsovården) inom Trelleborgs kommun 2014/2015 Verksamhetsplan 1 (7) Datum 2014-06-18 Resurschef Ann Heide-Spjuth 0410-733944, 0708-817557 ann.heide-spjuth@trelleborg.se Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska del (skolhälsovården) inom Trelleborgs

Läs mer

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK ---

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK --- FÖRSLAG Dokumenthanteringsplan Hallands Sjukhus Administrativa handlingar* Innehållsförteckning Verksamhet/Rutin Sida Gemensam verksamhet Ledning, Samordning, Kansli 2 Avvikelser och anmälningar i vården

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING FÖR SOCIALTJÄNST, BVC, FÖRSKOLA OCH SKOLA INKLUSIVE ELEVHÄLSA Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Beslut i styrelsen 2011-03-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 ANSÖKAN OM MEDEL 2 2 AKTIVITET/PROJEKTS GENOMFÖRANDE 2 3 UTBETALNING AV MEDEL BEVILJADE AV STYRELSEN

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn?

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn? Särskolan en skolform för mitt barn? 1 Ordförklaringar Förälder och vårdnadshavare Vårdnadshavare är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (är juridiskt ansvariga) för ett barn. Det kan

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datum Diarienr 2009-12-11 1345-2009 Utbildningsnämnden i Stockholms stad Box 22049 104 22 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.5.1 Upphandla varor, tjänster och ramavtal Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01

Läs mer

2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615. Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se

2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615. Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se 2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615 Kopia till Uppdrag att föreslå organisation för elevhälsoarbetet och särskola Förslag

Läs mer

Hantering av barn- och skolhälsovårdsjournaler Ersätter: 2005:23

Hantering av barn- och skolhälsovårdsjournaler Ersätter: 2005:23 UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 09:44 Diarienr: 09/3013 Handläggare: Ulrika Gustafsson Avdelning: Avdelningen för juridik Datum: 2009-07-01 Mottagare: Samtliga kommuner

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid

Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid Fastställd 2013-06-05, Reviderad 2013-10-17, dnr KFN 2013/71 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för

Läs mer

Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan

Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Seija Khalifa Handläggare Gymnasieantagning seija.khalifa@sigtuna.se Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan Dessa riktlinjer anger när

Läs mer

av betyg och ingsplaner med och omdömen.

av betyg och ingsplaner med och omdömen. Handläggare Åke Gustafsson 0480-45 30 17 Datum 2012-01-09 Begäran om upplysningar med stöd av personuppgiftslagen skyddade personuppgifter Med anledning av Datainspektionens tillsyn av hur personuppgifterr

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Dessa riktlinjer gäller för de kommunala skolorna i Värmdö kommun. I Värmdö kommun har ansvaret för att barnen/ungdomarna går i skolan

Läs mer

DIGITALA VERKTYG I SKOLAN

DIGITALA VERKTYG I SKOLAN DIGITALA VERKTYG I SKOLAN INFORMATION TILL PERSONAL DATORN I SKOLAN "EN-TILL-EN"OCH OFFICE 365 Örebro kommun erbjuder alla elever att låna en dator eller surfplatta för skolarbetet, en så kallad en-till-en-lösning.

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

DELEGATIONSORDNING Littera Beslut avseende Författningsrum Beslut Delegerat till Anmälan 11-11-18

DELEGATIONSORDNING Littera Beslut avseende Författningsrum Beslut Delegerat till Anmälan 11-11-18 KOMMUNALLAGEN 0.01 Brådskande ärende på nämndens vägnar KL 6:36 FOKUS Ordf 1 SKOLLAGEN 7 Kap. Skolplikt och rätt till utbildning 1.01 Beslut om mottagande i grundsärskolan SL 7:5, 2:a st FOKUS AU 1 1.02

Läs mer

Granskning av gymnasieskolornas. av särskilt stöd. Mjölby kommun

Granskning av gymnasieskolornas. av särskilt stöd. Mjölby kommun Revisionsrapport Granskning av gymnasieskolornas arbete med elever i behov av särskilt stöd Mjölby kommun Håkan Lindahl December 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1 Bakgrund

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.2 Administrera löner och fmåner Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Skolförvaltningens rutin för hantering av personer med skyddade personuppgifter

Skolförvaltningens rutin för hantering av personer med skyddade personuppgifter 1 (13) Skolförvaltningens rutin för hantering av personer med skyddade personuppgifter Skyddade personuppgifter är Skatteverkets samlingsrubrik för de olika skyddsåtgärderna sekretessmarkering, kvarskrivning

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration Förslag DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2015 Handlingsslag Bevaras/Gallras efter antal år Medium Förvaras Diariet Microsoft Office 365 Anmärkning Styra och leda förbundet POLITIK - DIREKTION/BEREDNINGAR Fatta politiska

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet.

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet. Första giltighetsdatum 2010-08-25 Dnr 214/2010 004 Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper

Läs mer

Dokumenthanterings- och gallringsplan

Dokumenthanterings- och gallringsplan Reviderad 2015-06-22 Dokumenthanterings- och gallringsplan för 1 Innehåll Sid Inledning - om LKF:s dokumenthanterings- och gallringsplan 3 Förkortningar 4 LKF-allmänt, kansli, direktion 5 Styrdokument,

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten 1(6) Plan för elevhälsan Ledstjärnor för elevhälsan är ett salutogent förhållningssätt och inkludering. Inkludering innebär; Anpassning och utveckling i barnets närmiljö Fördjupade kunskaper/resurser skall

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Protokoll / Centrala samverkansgruppen - protokoll - kallelser Personalutskottet - protokoll - kallelser i pärm hos registrator i pärm hos registrator 5 år Papper: svenskt arkiv. Sparas elektroniskt i

Läs mer

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende (KL

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN Odenslundsskolan, reviderad, februari 2013 1 Målsättning med elevhälsoarbetet. Vi vill främja varje elevs hälsa, utveckling och lärande. Vi vill skapa en trygg och god

Läs mer