Diarieföring. D-nr W3D3 Diariet Papper/ Digitalt. Laglighetsprövning D-nr W3D3 Diariet Papper/ Digitalt. Digitalt s diarium.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Diarieföring. D-nr W3D3 Diariet Papper/ Digitalt. Laglighetsprövning D-nr W3D3 Diariet Papper/ Digitalt. Digitalt s diarium."

Transkript

1 01 Styra och leda verksamheten Överlägga och besluta Planera mål och resuser Hantera beslutsfattande nämnd Anmäla delegation Informera nämnd/styrelse Hantera överklaganden Ta fram budget, mål och visioner för kommunen Planera enhetens verksamhet Nämndens protokoll Delegeringsbeslut och lista "anmälan av delegeringsbeslut" Delgivning information Kronologiskt årsvis Nivå 1 Nivå 2: Nivå 3: Handlingsslag: Sorteringsordning: Diarieföring Förvaringsplats Medium Närarkiv/Insyn Kronologiskt årsvis Lista överdelgivning/ protokollsutdrag/ Kronologiskt årsvis Laglighetsprövning Förvaltningsbesvär D-nr W3D3/ Diariet/ låst skolhälsan journal dokument s skåp på (kopia) Kvarnbergets skolas läkarmottagning Skolväsendets överklagandenämnd D-nr W3D3 (kopia) Diariet Annan överklagningsinstans / gallras Till närarkiv Till slutarki v Anmärkning Ska skickas till nämndsekreterare före nästkommande nämnd Närarkiv Papper 3 år Handlingar som delges och hör till ett registrerat ärende registreras på ärendet.övriga gallras. Vem Pärm Närarkiv Papper 3 år Processer och dokument som fastställer/formulerar verksamhetens uppdrag, omfattning, mål, inriktning Målstyrningssystem Stratsys Vid IA Uppföljningar i Stratsys gallras vid inaktualitet Inriktning för budgetarbetet D-nr W3D3 Diariet/ Stratsys/Närarkiv Nämndens budgetförslag D-nr W3D3 Diariet/ Stratsys/Närarkiv Enhetens budgetförslag Årsvis Stratsys 2 år Samtliga ingår i nämndens underlag Beslut om verksamhetsinriktning inom resultatenhet

2 Beslut om skoldagens omfattning Beslut om fördelning av undervisningstiden över läsåren, timplan Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som individuellt val Förskoleklass Gymnasiesärsk olan Förteckning program/kurser Beslut om kursplanför lokala kurser i gymnasiesärskolan Gymnasiesärsk olan Fastställa antal timmar för lokala kurser Gymnasiesärsk olan Beslut om fördelning av undervisningstiden över läsåren Gymnasiesärsk olan Fastställa lokalt valbar kurs Gymnasiesärsk olan Beslut om lokalt tillägg i gymnasiesärskola Gymnasiesärsk olan Besluta om att inrätta lokalakurser Gymnasiesärsk olan Fastställa betygskriterier för lokala kurser Gymnasiesärsk olan Beslut om vilka kurser och delkurser som ska anordnas Beslut om kursutbud kulturskola Kulturskola Leda verksamheten Medieplan Års-/terminsplan av programverksamhet Verksamhetsbeskrivning för stöd till elever med lässvårigheter Processer och dokument som styr hur vi ska nå målen/bedriva uppdraget

3 Upprätta riktlinjer (styrdokument som antas av kommunstyrelse/nämnd) Upprätta styrdokument som gäller endast för viss enhet/processgrupp samt styrdokumnet fastställda av chef Myndighetsvisa riktlinjer antagna av nämnden Planer, rutiner som fastställs med stöd av delegering D-nr W3D3 Närarkiv Ska läggas in i Författningssamlingen Delegering, anmäls till nästkommande Organisera verksamhet Planer,rutiner som fastställs av den enskilda enheten Rutiner beslutade av chef, Ordningsregler, Krisledningsplan D-nr W3D3 Närarkiv Plan mot kränkande behandling Verksamhetsspecifika riktlinjer (gäller bara i en verksamhet ex Lokal plan mot kränkande behandling) Värdegrundsdefinitition Delegering Fördela ansvar och befogenheter Organisera kärnverksamhet Attestordning D-nr W3D3 Närarkiv Delegationsordning D-nr W3D3 Närarkiv Beslut om att utse personuppgiftsombud Beslut i fråga om jäv Beslut om tillfällig avveckling av resultatenhet och att underställa denna produktionsledningen D-nr W3D3 Närarkiv Delegering Delegering Delegering, anmäls till nästkommande Läsårsdata/lärotider D-nr W3D3 Närarkiv Läsårsplanering D-nr W3D3 Närarkiv Skolans Kalendarium Årsvis/ Terminsvis Närarkivet Arkivbox Kalendarie arbetslaget Terminsvis Pärm arbetslaget Papper Vid IA Ingår i skolans kalendarium Enhetens arbetsplaner Terminsvis Papper Tjänstefördelning Terminsvis 3 år Tjänste-/personalschema Kronologiskt/ kursvis Pärm på expedition/ 3 år Novaschem Lokalschema Terminsvis Pärm på expedition/ Novaschem Vid IA

4 01.05 Finansiera verksamheten Söka bidrag för verksamheten Klassförteckning D-nr Diariet Papper Plan för samrättning av nationella prov D-nr W3D3 Närarkiv Utseende av verksamhetschef för hälso och sjukvård Delegering Ansökan, beslut och uppföljning om statsbidrag Ansökan och beslut om statsbidrag för lärarlyftet Delegering, anmäls till nästkommande Följa upp mål och resurser Ansökan och beslut om bidrag från finansieringsnämnd Följa upp måluppfyllelse och ekonomi Verksamhetsoch ekonomiskuppföljning Genomföra enkäter Ta fram statistik för eget behov Årsredovisning D-nr W3D3 Diariet Budgetuppföljning inklusive Kvartalsvis W3D3 Diariet 2 år sammanställningar av enheternas resultat Enhetens budgetuppföljning Månadsvis Pärm på enhet 2 år Verksamhetsberättelse Uppföljningsrapporter ur Stratsys, mål, uppdrag, ekonomi Finansieringsnämndernas avtalsuppföljning Internkontrollplan D-nr W3D3 Närarkiv Sammanställningar per enhet och årsvis av delegationsbeslut Internkontrollrapport ur Stratsys Egna enkäter, enkätsvar på uppdrag Vid IA av nämnd Enkätsammanställning och tom När sammanställning är klar enkät på uppdrag av nämnd Enkät gjord på enskild enhet Läsårsvis Trygghetsteam Papper T ex Trivselenkät/trygghetsenskät Utvärderingssvar programverksamhet G: Vid IA När sammanställning är klar Sammanställning av utvärdering programverksamhet Utvärderingsvar - stöd för elever med D-nr W3D3 Diariet lässvårigheter Statistik Betygsstatistik

5 01.07 Bli granskad Hantera klagomål, synpunkter Kvartalsredovisning detaljerad D-nr W3D3 Chefens kontor verksamhetsstatistik Detaljerad mediestatistik D-nr W3D3 Chefens kontor, Book-It Behörig personal Barn/elevantal Gemensam mapp G: 5 år Övriga nyckeltal 5 år Synpunkter och svar Kronologiskt DF DF response 2 år response Synpunkter inkomna på papper Vid IA Efter att handlingen registrerats och scannats in i synpunktshanteringssystemet Bli reviderad Revisionsrapport Yttranden till revision Bli tillsynad av annan Tillsynsrapport, yttrande, utredning, uppföljning Mottagande av delgivningar avseende livsmedelsföretag för utbildningsstyrelsen. Registrering av och anmälan om upphörande av livsmedelsanläggning Delegering, anmäls till nästkommande Delegering, anmäls till nästkommande Överklagande av beslut rörande registrering av livsmedelsanläggning Delegering, anmäls till nästkommande överklagande av beslut rörande kontrolluppgifter Delegering, anmäls till nästkommande Överklagande av beslut rörande sanktioner Delegering, anmäls till nästkommande Mottagande av delgivningar avseende livsmedelsföretag för utbildningsstyrelsen Anmälan av verksamhet Delegering, anmäls till nästkommande Delegering, anmäls till nästkommande Överklagande av beslut rörande anmälan av verksamhet Delegering, anmäls till nästkommande Överklagande av beslut rörande kontrolluppgifter Delegering, anmäls till nästkommande Överklagande av beslut rörande sanktioner Delegering, anmäls till nästkommande

6 01.08 Rapportera till andra myndigheter Samverka med andra Begäran om statistik samt enkäter ställda tiil myndigheten Begäran om statistik samt enkäter ställlda tiil enhet eller enskild funktion Samverka i fasta beredningar råd m m Samverka i tillfälliga beredningar, råd m m Arbeta i samverkansprojekt Samverka med arbetstagarorganisation Statistik till SCB/Skolverket personal Ämnesprov Betygsstatistik Enkät, enkätsvar, avlämnad statistik Schoolsoft/Proca pita Mötesanteckningar samverkansråd Mötesanteckningar beredningar Elevrådsprotokoll D-nr Pärm på enhet Föräldrarådsprotokoll D-nr Pärm på enhet Mötesanteckningar dialogforum Mötesanteckningar Dokumentation MBL-protokoll Samrådsprotokoll Kronologiskt årsvis Kronologiskt årsvis Närarkiv personalkontor Pärm på expedition Vid IA Filerna sparas ned på G: Gymnasiet Vid IA Vid IA Vid IA Vid IA Samlingsnummer per år och råd Samlingsnummer per år och beredning Samlingsnummer per år Samlingsnummer per år och beredning Samlingsärende per projekt om det inte är för omfattnade. Papper Protokollsutdrag i respektive ärende. Kopia av protokoll som rör enskild även i personalakt.

7 01.10 Ta ställning inta ståndpunkt Utveckla verksamhet Hantera ekonomiska eller andra avtal/överensko mmelser som inte uppstår vid upphandling Hantera externa remisser Hantera interna remisser Inkommen remiss och yttrande Inkommen remiss och yttrande /Vi d IA Den remitterande myndigheten bevarar samtliga handlingar. Myndigheten som yttrar sig gallrar remisshandlingarna som de mottagit. Handlingar som yttrande myndighet producerat i ärendet bevaras (yttrande: tjänsteskrivel-ser protokoll, mm) Kvalitetsarbete Kvalitetsberättelse ur Stratsys Förskoleklass Driva utvecklingsprojekt Utvecklings/projektplan Dig Samlingsärende per projekt om det Utvecklingsmöten/perso nalmöten Kommuninterna avtal Dokumentation av undervisningsprojekt på uppdrag av myndigheten Mötesanteckningar, föreläsningsanteckningar, planering inför möten Godkännande av kommuninterna avtal avseende utförande av verksamhet inom styrelsens/nämndens ansvarsområde Vid IA inte är för omffatnade. Samlingsärende per projekt om det inte är för omffatnade. Delegering, anmäls till nästkommande Avtal med externa Avtal för barn i behov av särskilt stöd D-nr Lista ärenden enhetsnamn D-nr Interkommunala avtal rörande elever D-nr Pärm på enhet Papper Ansökan diarieförs på respektive enhet. G: Vid IA Pärm Papper

8 Övriga avtal Avtal för barn i behov av särskilt stöd Dig Lista ärenden enhetsnamn D-nr G: Vid IA 02 Stöd Ekonomi Hantera fordran/pengar in Ekonomi handlingar som förvaras i original på ekonomiavdelningen (digeller analogt) kan gallras efter 2 år hos ansvarig enhet. Om ansvarig enhet förvarar original följs de angivna gallringsfristerna för resp handling Hantera sökta bidrag Hantera leverantörsfakturor Fakturaunderlag Underlag för stående fakturor Per boendeenhet el liknande resp försystem, manuella underlag kvar hos enheten Excel på G/Ekonomi /PD F Kundfakturor Ver nr Raindance /PD F 10 år/2 år Efter 6 månader 10 år/2 år Efter 6 månader 10 år Efter 6 månader Kundfakturor digitala Ver nr Raindance 10 år Efter 6 månader Kreditfakturor Ver nr Raindance /PD F Kassaredovisning kontantförsäljning original Kronologiskt Pärmpå resp enhet 10 år Efter 6 månader Papper 10 år Efter 6 månader Vid Redovisa verksamhetsspecifka inuaktual system i kolumnen för förvaringsplats itet Vid inuaktual itet Vid inuaktual itet Vid inuaktual itet Vid inuaktual itet Vid inuaktual itet Avtal sparas hos resp enhet Skannad, bifogad bokföringsorder i redovisningssystemet Inventeringsintyg av försäljningskassa Bokslutspärm Papper 2 gånger per år till ekonomikontoret och växelkassa Debitera läromedel till elever Bokvis Pärm Vid IA Görs på Yrkeshögskoleutbildningen på Ansökan,beslut se Meddelande om utbetalning av Kronologiskt Kassapärm Papper 10 år Efter 6 Vid riktade statsbidrag månader inuaktual Meddelande om beslutad utbetalning av statsbidrag från enheter Kronologiskt Kassapärm Papper 10 år Efter 6 månader Hantera EU-bidrag Kronologiskt Kassapärm Papper 10 år Efter 6 månader Hantera övriga bidrag Kronologiskt Kassapärm Papper 10 år Efter 6 månader Leverantörsfakturor debet/kredit Ver nr Raindance 10 år Efter 6 månader Leverantörsfakturor debet/kredit Ver nr Papper 10 år Efter 6 månader itet Vid inuaktual itet Vid inuaktual itet Vid inuaktual itet Vid inuaktual itet Vid inuaktual itet Enheten skickar kopia på beslut till ekonomiavd i väntan på utb. Enheten skickar kopia på beslut till ekonomiavd i väntan på utb. Enheten skickar kopia på beslut till ekonomiavd i väntan på utb. Hos Skanningföretag

9 Hantera bidragsutbetalningar Bokföra (registrera i bokföringssystemet) Hantera kontantkassor Rekvisitioner kopia Utanordning Kronologisk/ Ver-nr Kronologisk/ Ver-nr Pärm på expedition/ Raindance Pärm på expedetion/ Raindance Utbetalningsorder inscannad Ver nr Raindance /PD F 2 år Vid IA Original tillsammans med faktura på ekonomiavd. 2 år Original på ekonomiavd. 10 år Efter 6 månader Bokföringsorder digital Ver nr Raindance 10 år Efter 6 månader Beslut om inrättande av handkassa om upp till 5000 kr Dig Vid inuaktual itet Vid inuaktual itet Delegering Kopia till ekonomienheten inkl Försäkran från mottagaren Utkvittens av handkassa Kronologiskt Hos resp nämnd Kopia till ekonomienheten. Redovisning av handkassa,original Ingår i utanordningar Slutredovisning handkassa original Ingår i utanordningar/ Inbetalning Beslut om inrättande av växelkassa om upp till 2500 kr Dig Delegering Personal Under arbete Upphandlla, köpa in Avropa förnyad konkurensutsättning Beslut om avrop från ramavtal inom verksamhetsområde och budget Avropsförfrågan D-nr e-avrop e-avrop/diariet Sändlista D-nr e-avrop e-avrop/diariet Frågor och svar D-nr e-avrop e-avrop/diariet Anbud D-nr e-avrop e-avrop/diariet Kompletteringar D-nr e-avrop e-avrop/diariet Utvärderingsprotokoll D-nr e-avrop e-avrop/diariet Anbudssammanställning D-nr e-avrop e-avrop/diariet Avbrytande av avrop D-nr e- e-avrop/diariet avrop/w3 D3 Tilldelningsbeslut D-nr e- avrop/w3 D3 e-avrop/diariet Avtal D-nr e-avrop e-avrop/diariet Delegering Antaget anbud skrivs ut Delegering Delegering

10 02.04 Hantera allmänna handlingar Registrera handlingar Godkännande av förfrågningsunderlag vid upphandling av ej principiell karaktär under 2 Mkr Beslut om vilka personer som ska närvara vid anbudsöppning Dig Dig Godkännande av upphandlingsavtal Dig Uppsägning av eller, vid avtalsbrott, hävning av avtal vid kontraktssumma understigande 5 MSEK Dig Delegering Delegering Delegering Delegering Diarium W3D3 Ev gallringsutredning görs inför konvertering/ slutbevade i digital form Hantera utlämnande av allmänna handlingar Diarielista Årsvis D-nr Papper Utskrift till arkivet Diarieförda handlingar D-nr W3D3 Diariet om inget annat anges vid Pappersakter levereras till arkivet digitala akter ligger i systemet enskild process ens Kronologiskt Kvarnbergets skola, låst journal skåp på Papper Diarieförda handlingar skolhälsovården D-nr Skolhälsov årdens läkarmot-tagning Kvarnbergets skola, låst journal skåp på läkarmot-tagning Sekretessförbindelser Förbehåll Avslagsbeslut, besvärshänvisning, ev kopior på maskade handllingar Papper Delegering, anmäls till nästkommande Hantera handlingar av tillfällig och/eller ringa betydelse för myndigheten Myndighetsbeslut om avslag eller inskränkning eller förbehåll skolhälsovården D-nr Skolhälsov årdens Kvarnbergets skola, låst journal skåp på läkarmot-tagning Papper Beslut, kopia på det som inte lämnats ut, i Motiverad skriftlig avslagsbegäran, besvärshänvisning. Inkomna eller expedierade Vid IA Se kommentar handlingar, förfrågningar och meddelanden av tillfällig betydelse eller rutinmässig karaktär Handlingar som är av tillfällig Vid IA Se kommentar betydelse för att innehållet överförts till nya databärare eller handlingar ersatts av nya Spam Vid IA Se IT-säkerhet i KS-planen

11 02.05 Administrera möten och sammanträden Hantera Information och kommunikation Arkivera allmänna handlingar Administrera sammanträden för Fullmäktige, nämnd styrelse, utskott Administrera sammanträdes ersättning förtroendevalda Administrera övriga möten sammanträden Publicera på webb Publicera på sociala medier Leveransreversal Kronologiskt Pärm närakiv Papper 1 ex hos arkivmyndigheten Sammanträdestider för politiska organ Kallelse,kungörelse Föredragningslista Utskickade handlingar Kronologiskt Insyn 2 år årsvis Kronologiskt Insyn 2 år årsvis Kronologiskt Insyn 2 år Finns även på respektive ärende i årsvis W3D3 Närvarolista förtroendevalda Vid IA Ingår i protokoll, registreras in i Heroma för utbetalning Utläggskvitton förtroendevalda Vid IA Skickas till lönekontor Kallelse Kronologiskt Vid IA Dagordning Kronologiskt Vid IA Mötesanteckningar (ledningsgrupp, Kronologiskt Respektive enhet 2 år arbetsplatsmöten etc som ej tagits upp på annat ställe) Ledningsprotokoll Kronologiskt årsvis Pärm på expedition Skyddskommitteprotokoll Kronologiskt årsvis Pärm på expedition Krisgruppsprotokoll Kronologiskt årsvis Pärm på expedition Klassrådsprotokoll Kronologiskt årsvis Pärm hos mentor Expeditionsmöte/-adm mötesprotokoll Kronologiskt Pärm på Mötesanteckningar skolhälsovårdskonferens årsvis Kronologisk expedition Värmdö torgets interna sida Skärmdump Webbsidor Information som endast finns på hemsida och ersätter broschyr motsvarande 5 år Gallras kontinuerli gt Årligen görs en utskrift/skärmdump av startsidan samt webbsidans karta/struktur. Gallras efter 6 månader efter att systemet varnat

12 02.07 Hantera personuppgifter Tillgodose verksamhetens lokalbehov Hantera egenproducerade broschyrer/trycksaker Organisera personuppgiftsbehandlin g Administrera personuppgiftsbehandling Planera verksamheternas lokalbehov,- utnyttjande Facebook konto/inlägg/twitter Kundtjänst 3 mån Om inlägg blir till åtgärd måste man kunna föra in det i andra verksamhetssytem Annons facktidnings marknadsföring av vuxenutbildning, YH 2 år Broschyrer/trycksaker Samlingsärende per år Fotokatalog Årsvis Skolans arkiv 1 arkivex läggs i arkivbox som levereras när boxen är full Egen producerade trycksaker, kursutbud, kurskatalog 1 arkivex läggs i arkivbox som levereras när boxen är full Anmälan av personuppgiftsombud till Datainspektionen Förordnande och inrättande av personuppgiftsombud Avtal och instruktion för personuppgiftsbiträde Anmälan av behandling av personuppgifter till personuppgiftsombudet Förteckning över personuppgiftsbehandling Registerutdrag, begäran om samt svar Vid IA Delegationsbeslut anmäls till nästa nästkommande nämnd När behandlingen registrerats i Diarpo Diarpo Vid IA Lokalplaner Tecknande av interna hyresavtal vid avtalstid under tre år Lokalplaner Uppsägning av interna hyresavtal Andrahandsuthyrning av lokaler vid avtalstid upp till ett år 03 och annan pedagogisk verksamhet /

13 03.01 Administrera förskolan Skaffa vikarier Beslut om att person som ej uppfyller legitimations/behörighetskrav får bedriva undervisning i mer än 6 mån upp till 1 år Administrera barn grupp Informera vårdnadshavare Placera barn i verksamheten Journal kalender för frånvaro Årsvis Bok på expedition/herom a Sekretessförbindelse vikarier Alfabetisk Pärm på expedition Vikarieförteckning Pärm på expedition Dig Papper 3 år i personala kt Papper Vid IA Pärm på Papper Vid IA När informationen förändras Information inskolning förskolan Nyhetsbrev/Veckobland Kronologiskt Pärm på digi 1 år förskolan/app talt Dokumentation fr föräldrarmöten Årsvis/grupp n Papper 1 år Placering av barn i verksamheten, barngruppers sammansättning och storlek Kölista Procapita Vid IA Under ständig bearbetning. Uppgifter om barn/ vårdnadshavare gallras senast 1 år efter att de slutat i Avge yttrande vid mottagande i annan kommun verksamheten Erbjudande av plats till vårdnadshavare Porcapita, pärm hos handläggare Vid IA Efter att svarsbrev erhållits Svarsbrev Pärm hos Papper Vid IA Efter placering eller nej tack svar. Vid handläggare ja tack skickas kopia till familjedaghemmet Ta emot barn Intagningsregister Årsvis System, Vid IA Innehåller barns namn samt Procapita vårdnadshavares namn och adress SOS-blankett Alfbetiskt Pärm på enheten Papper Vid IA Efter avslutad förskola/förändrade förhållanden Hantera barn med skyddad identitet, folkbokföringsskydd - under arbete Övrig information om barn Alfbetiskt Pärm på enheten Papper Vid IA Efter avslutad förskola/förändrade förhållanden Godkännande av webbpulicering Alfbetiskt Pärm på enheten Papper Vid IA Efter avslutad förskola/förändrade förhållanden Handlingsplan D-nr Inlåst Papper Vid IA Enl rekommendationer SKL gallras det vid inaktualitet. Alltså så länge som personen har skydd

14 03.03.Bedriva pedagogisk verksamhet Ge barn stöd Dokumentera och följa upp verksamheten Följa upp barnens utveckling Dokumentation om barn hos familjedaghem Utreda behov av särskilt stöd Genomföra stödinsatser Följa upp och utvärdera insatser Medgivandeblankett från vårdnadshavare att skydd upphävs på deras ansvar D-nr Papper Vid IA DUP-tid, planering, terminsplan Terminsvis Pärm hos 2 år arbetslaget DUP-tid, loggbok Kronologiskt Pärm hos 2 år arbetslaget Dokumentation från planeringsdag Årsvis Pärm på enhet Förbättringsplaner Individuell utvecklingsplan Dokumentation från utvecklingssamtal Tur och retur (kontaktbok) Årsvis/Alfabetis kt Årsvis/Alfabetis kt Årsvis/Alfabetis kt Pärm på förskolan Pärm på förskolan Pärm på förskolan Papper Vid IA Efter avslutad förskola Papper Vid IA Om sekretesskyddade uppgifter förekommer måste handlingarna diarieföras Papper Vid IA Information om barns utveckling mn förskolan och hemmet "Min bok" Papper Vid IA Information om barns utveckling mn förskolan och hemmet Dokumentation av identifierade stödbehov, utredning, beslut om stödinsatser Möteanteckningar med vårdnadshavare Dokumentation Ansökningar om särskilt stöd till resursteamet Dokumentation av uppföljning och utvärdering Möteanteckningar med vårdnadshavare Papper Pärm på enheten Papper Pärm på enheten Papper Pärm på enheten Papper Pärm på enheten Papper Pärm på enheten Papper

15 03.05.Handlägga ärenden rörande enskilda barn Söka tilläggsbelopp Kopia på resursansökan om tilläggsbelopp och beslut för enskilda elever Pärm på enheten Papper Vid IA När barnet avslutat förskolan Handlägga kränkande behandling Anmälan till huvudmannen om kränkande behandling Utredning av uppgifter om kränkade behandling och beslut om åtgärder. Anmäls till nästkommande 04 Förskolekla ss, grundoch grundsärsk ola Administrera skolverksamhet Anmälan till annan myndighet Anmälan till socialtjänst Skaffa vikarier Journal kalender för frånvaro Årsvis Bok/pärm på Papper Vid IA expedition Sekretessförbindelse vikarier Alfabetisk Pärm på expedition Papper 3 år Vikarieförteckning Pärm på expedition Papper Vid IA Beslut om att person som ej uppfyller legitimations/behörighetskrav får bedriva undervisning i mer än 6 mån upp till 1 år Hantera skolskjuts Hantera interkommunal ersättning för elever från annan kommun Informera/kommunicera med föräldrar Beställning av gruppkort Kopia Halvårsvis Pärm på expedition Lista över busskortsberättigade elever Halvårsvis Pärm på med busskortsnummer expedition Lista över mottagna elever Per kommun/enhet Exel-fil hos samordnare Vid IA Skickas direkt till SL Vid IA Vid ia Efter fakturering

16 04.02 Administrera elever grupp Ta emot elever Dokumentation från föräldramöten och informationsmöten Halvårsvis Pärm hos arbetslagen 1 år Veckoblad mentor Kronologisk Pärm hos mentor 1 år Nyhetsbrev rektor Kronologisk 1 år Tur och retur (kontaktbok) Kronologisk Pärm på exp Vid IA Förvaringsplats ersätts av Rutinartad/allmän korrespondens elever/föräldrar Ansökningsblankett till kommunal skola i Värmdö Beslut om att inte ta emot elev samt ansökan Vid IA Skolportalen Förvaringsplats ersätts av Skolportalen Kronologisk Pärm skolans Dig 3 år arkiv Ansökan och beslut om byte melllan kommunala skolor Yttrande och beslut samt ansökningsblankett vid mottagande i annan kommun Finansieringsnämndens beslut om rätten att gå särskola Beslut om en elev skall tas emot i grundsärskolan eller i träningsskolan D-nr D-nr Pärm Papper Diariet Papper Särskola Beslut om en elev huvudsakligen ska läsa ämnen eller ämnesområden - Särskola Inskrivningsblankett Överlämnanade dokumentation från andra skolor D-nr I pärm på exp Papper Vid IA När eleven registrerats i elevregister Pärm skolans Papper T ex betygskopior från annan arkiv / i kommun. Obs, om sekretesskyddade elevakten? uppgifter förekommer måste handlingarna registreras. Önskemål om specialkost Alfabetisk Pärm skolans arkiv Alfabetisk Pärm skolans Web-publiceringsgodkännande arkiv It kontrakt Alfabetisk Pärm skolans arkiv Beslut om fördelning av premier till elever enligt skolsamfondens intentioner Papper Vid IA Efter avslutad skolgång eller ändrade förhållanden Papper Vid IA Efter avslutad skolgång eller återtaget/ändrat godkännande Papper Vid IA Efter avslutad skolgång Hålla register över elever Elevregister (studieplan, tillval, klass och skoltillhörighet) Procapita Vid ett elektroniskt bevarande bör säkerställas att dessa uppgifter kan sammanställas ur uttaget

17 Administrera enskilda elever Hantera barn med skyddad identitet, folkbokföringsskydd Hantera enskilda val Hantera ärenden om Hemspråk, svenska som andra språk Organisera särskild undervisning Klasslistor Årsvis/klassvis Pärm skolans arkiv/procapita Handlingsplan D-nr Medgivandeblankett från vårdnadshavare att skydd upphävs på deras ansvar D-nr Utskrift för slutarkivering vid årskursslut. (Ska omfatta samtliga som gått i klassen under läsåret). Pärm, inlåst Papper Vid IA Enl rekommendationer SKL gallras det vid inaktualitet. Alltså så länge som personen har skydd Pärm, inlåst Papper Vid IA Elevens språkval valblankett Läsårsvis Pärm på exp Papper Vid IA Efter avslutad skolgång Elevens språkval ändringsblankett Kronologisk Pärm på exp Papper Vid IA Efter avslutad skolgång Elevens val/profil Läsårsvis/termi nsvis Pärm på exp Papper Vid IA Efter avslutad skolgång Modersmålsundervisning, ansökan/beslut Svenska som andra språk, ansökan/beslut Beslut om särskild undervisning, planering, avtal Alfabetiskt/Läså rsvis Alfabetiskt/Läså rsvis Ansvarig modersmålsenhe t Papper Vid IA Efter avslutad skolgång Pärm på exp Papper Vid IA Handlägga enskilda elevärenden Kontrollera närvaro Hantera ledigheter Frånvaro rapport/ogiltig frånvaro Kronologiskt/ele v Skola 24/Elevsystem Vid IA Efter avslutad skolgång Rapport om frånvaro till nämnd Ledighetsansökan lärarbeslut Ledighetsansökan rektorsbeslut Kronologisk/alfa betisk Kronologisk/alfa betisk Pärm på exp/procapita Pärm på exp/procapita Papper Vid IA Efter avslutad skolgång Papper Vid IA Efter avslutad skolgång Hantera kränkande behandling Anmälan till huvudmannen om kränkande behandling Utredning av uppgifter om kränkade behandling och beslut om åtgärder. Anmäls till nästkommande Delegering, anmäls till nästkommande

18 04.05 Bedriva pedagogisk verksamhet Göra anmälan till andra myndigheter Hantera disciplinära ärenden Beslut att polisanmäla brott mot den egna verksamheten (bistånd, avgifter m.m.) D-nr W3D3 Diariet Delegering, anmäls till nästkommande Anmälan till socialtjänst D-nr W3D3 Diariet Utredning, mötesanteckningar, kommunicering av beslut och ev yttrande, beslut om åtgärder Beslut omavstängning av elev från undervisningen D-nr Diariet Papper Dig Nämnden ska informeras Undervisa Protokoll ämnesnätverk Kronologisk Arbetslagen Papper Lokal pedagogiskplanering Ämnesvis/läsår svis Unikum Protokoll klassfonferens Kronologisk Arbetslagen Papper Arbetslagsprotokoll Kronologiskt årsvis Arbetslagsledare Ämneskonferensprotokoll Kronologiskt årsvis Ämnesansvarig Förätta prov Prov, uppsatser etc, ämnesvis Kronologisk Läraren Papper Vid IA Då betyg är satt och tiden för omprövning har löpt ut Diagnostiska prov Kronologisk Skolans arkiv Papper Vid IA Nationella prov svenska Klass/person-nr Skolans arkiv Papper Sammanställa provresultat Följa upp elevers måluppfyllelse Upprätta och hantera betyg/omdöme Nationella prov övriga ämnen Årsvis Skolans arkiv Papper 5 år Sammanställningar nationella prov Årsvis Skolans arkiv Papper svenska Sammanställningar nationella prov Årsvis Skolans arkiv Papper 5 år övriga ämnen Sammanställning av läsutvecklingsschema (LUS) resultat Halvårsvis Specialläraren Papper Vid IA Avslutad skolgång Underlag för utvecklingssamtal Halvårsvis Vid IA Kallelse till utvecklingssamtal Vid IA Efter förälders nävaro el tackat nej Dokumentation av utvecklingsamtal Vid IA Under förutsättning att uppgifter för uppföljning m.m dokumenterats i t.ex. åtgärdsprogram Individuella utvecklingsplaner IUP Halvårsvis Vid IA Efter avslutad skolgång Underlag för betygssättning Vid IA Efter betyg är satta

19 04.06 Ge elever stöd Upptäcka behov av särskilt stöd Utreda behov av särskilt stöd Besluta om stödinsatser och skriva åtgärdsprogram Genomföra insatser enligt åtgärdsprogram Skriftlig bedömning Årsvis i år 9 Skolans arkiv Biläggs betygskatalog Terminsbetyg Halvårsvis Skolans arkiv Vid IA Biläggs betygskatalog Slutbetyg,kopia Årsvis i år 9 Skolans arkiv Biläggs betygskatalog Betygskatalog Terminsvis Skolans arkiv Intyg från träningsskola Biläggs betygskatalog Intyg om avgång från grundskola Med betygskatalog Biläggs betygskatalog Anmälan till rektor Rektors beslut om utredning, utredningshandlingar med identifierat stödbehov Bilagor till utredning: elevvårdskonferensprotokoll, anteckningar från möte med föräldrar, frånvarorapport Bilagor till utredning: externa underlag/intyg Bilagor till utredning: pedagogiska, medicinska, psykologiska, sociala kartläggningar Mötesanteckningar med vårdnadshavare Beslut att inte upprätta åtgärdsprogram Åtgärdsprogram Beslut om enskild undervisning eller särskild undervisningsgrupp Beslut om anpassad studiegång Beslut om inkluderad särskoleelev Beslut att gå om årskurs Ansökningar om särskilt stöd till resursteamet Ansökan till elevhälsoteam Protokoll elevhälsoteam Dokumentation av olika möten. Uppföljning av elevvårdsärende

20 Dokumentation av arbete tillsammans med elev som får särskilt stöd 05 Bedriva gymnasieskola Följa upp och utvärdera åtgärdsprogram och stödinsatser Söka tilläggsbelopp Erbjuda Fritids/fritidsklub b (skolbarnomsor g) Organisera Fritids/ fritidsklubb Administrera antagning till gymnasieskolan Administrera Fritids/ fritidsklubb Hantera ansökningar till gymnasieskolan Dokumentation av uppföljning och utvärdering Möteanteckningar med vårdnadshavare Beslut om vidare stödinsatser Kopia på resursansökan om tilläggsbelopp och beslut för enskilda eleve Vid IA När eleven slutat på skolan Planering terminsvis Fritids/ fritidsklubben papper Vid IA Scheman Vid IA Mötesprotokoll Vid IA Fritidslistor Årsvis/gruppvis Vid IA Närvarorapport/lista Dagligen skolans arkiv papper Vid IA Lovlappar Kronologiskt Fritids/ papper Vid IA fritidsklubben Kontaktuppgifter terminsvis Fritids/ papper Vid IA fritidsklubben Beslut om antagning till gymnasieskola Ansökan och beslut vid senare tidpunkt D-nr W3D3 Diariet/Pärm /Vi d IA Ansökan gallras vid IA. Beslut diarieförs i W3D3. Delegering anmäls till nästkommande

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad SKN 875/15 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 7.2.3 Följa elevens lärande och utveckling Antagen av skolnämnden 2015-12-09 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde 7.2. Grundskola

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

Elevakter i grundskolan

Elevakter i grundskolan Rutiner Datum 2015-06-30 Barn- och utbildningsförvaltningen Elevakter i grundskolan Elevakt upprättas så snart behovet finns, det vill säga när ett dokument som ska tillfogas elevakten upprättats eller

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

A B C D E F G H I J Bevara eller hanteringen process

A B C D E F G H I J Bevara eller hanteringen process 2 HR HR Administrera anställning Administrera anställning eller ange om den Hantera lärarbehörighet och karriärtjänster Hantera lärarbehörighet och karriärtjänster Uppgifter om lärarbehörighet Lärarlegitimatio

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BARN- OCH ELEVHÄLSAN Beslutad: KS 2017-xx-xx, dnr KFKS 2017/26 Upprättad:

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BARN- OCH ELEVHÄLSAN Beslutad: KS 2017-xx-xx, dnr KFKS 2017/26 Upprättad: DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BARN- OCH ELEVHÄLSAN Beslutad: KS 2017-xx-xx, dnr KFKS 2017/26 Upprättad: 2017-01-09 Uppdaterad: Övergripande information: Den 1 januari 2017 går

Läs mer

Ekonomifrågor enligt ekonomipolicyn Uppdatering av beslutsattestantförteckning Beslut om löpande uppdateringar av den av nämnden årligen fastställda förteckningen av beslutsattestanter. Attestfrågor enligt

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator Godkännande enligt LOV Social- och äldrenämnden 2009 LOV = Lagen om valfrihetssystem Ansökan om godkännande Diarieförs av registrator därefter ansvarar handläggaren för att ärendet uppdateras i. rensat

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Oro för barn och unga

Oro för barn och unga Oro för barn och unga Så här går det till när en anmälan om oro för barn och unga lämnas in. Detta material ersätter tidigare lathund. Laholm 2013-05-24 www.laholm.se Så här går det till på socialkontoret

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Fastställd 2014-10-21, dnr KS 2014/170 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för ekologienheten... 2 Gallring...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Dokumenthanteringsplan. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Dokumenthanteringsplan för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Fastställd Innehållsförteckning Anvisningar... 3 Administration. 4 Utskottsadministration, administration, förtroendevalda. 4 Ärendehantering

Läs mer

2010-04-16 1(2) Dnr Bun 2010/118

2010-04-16 1(2) Dnr Bun 2010/118 2010-04-16 1(2) Bilaga 2:1 Dnr Bun 2010/118 ARKIVPAKET FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA: 1. ALLMÄN ADMINISTRATIV VERKSAMHET - checklista för handlingar som årligen ska levereras till kommunarkivet Listan bygger

Läs mer

Utdrag ur Dokumenthanteringsplan; Förskola och skola

Utdrag ur Dokumenthanteringsplan; Förskola och skola Utdrag ur Dokumenthanteringsplan; Förskola och skola Gäller från 2007-10-03 Saknas handlingsslag i dokumenthanteringsplanen är gallring ej tillåten. Handlingar gallras/förstörs efter angivet antal år utöver

Läs mer

Delegationsordning för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Delegationsordning för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Delegationsordning för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Förkortningar: SFS Svensk författningssamling Sl Skollagen Gf Gymnasieförordningen Vf Vuxenutbildningsförordningen Ärenden Lagrum Delegat Anmärkning

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning

Dokumenthanteringsplan för Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning Antagen av utbildningsnämnden 2010-02-02, UN 4 1 NORRTÄLJE KOMMUN UTBILDNINGSNÄMNDEN 77 Norrtälje kommunala Vuxenutbildning

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad UTN 99/15 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 7.4.5 Utveckla och undervisa elever Antagen av utbildningsnämnden 2015-08-27 Gäller från och med 2015-09-01 Verksamhetsområde 7.4 Gymnasieskola

Läs mer

Den lagstiftning som är tillämplig på skolhälsovårdsjournaler är:

Den lagstiftning som är tillämplig på skolhälsovårdsjournaler är: Den lagstiftning som är tillämplig på skolhälsovårdsjournaler är: Patientdatalagen (2008:355). Lagen reglerar innehåll, bevarande och gallring av patientdata samt informationsöverföring av patientdata

Läs mer

Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun

Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun Diarienummer 11-124-000 Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun Beslutad i skolnämnden den 24 augusti 2011, 101 Hantering av skolhälsovårdsjournaler för skolhälsovården i Skövde

Läs mer

Anvisningar för journalhantering och dokumentationsskyldighet inom elevhälsan

Anvisningar för journalhantering och dokumentationsskyldighet inom elevhälsan 1/1 Utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-10-21 Förvaltning: Utbildningsförvaltningen Handläggare: Ing-Marie Tjulander Telefon: 0523-61 32 19 E-post: ing-marie.tjulander@lysekil.se Anvisningar

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. Bevaras 5 år. Pärm IT. Pärm IT. Vid inaktualitet.

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. Bevaras 5 år. Pärm IT. Pärm IT. Vid inaktualitet. 70 Protokoll: Se även Gymnasieförvaltningen Protokoll / minnesanteckningar från Papper IT* O Exp. Kron.ordn. sammankomster rörande undervisning IT eller elevvård: Personalkonfe- rens, samarbetsnämnd, studie-

Läs mer

ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN

ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och ungdomsnämnden ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN Avseende administrativa delen, förskolan, fritid samt grundskolan inkl särskolan Fastställd av Barn- och ungdomsnämnden 2005-05-03 Dnr 05 BUF/0026

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och utbildningsnämnden

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och utbildningsnämnden Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och utbildningsnämnden Styrelsen/ledningen/nämnden Beslut om upptagningsområde Diarieförs När 5 år Likabehandlingsplaner, årliga planer för att förebygga Diarieförs

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Gymnasieskola Antagen att gälla från och med: 2011-12-14 Dnr: 27/11 Handlingsslag. Arkivläggs. Plats för plats efter antal år

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Gymnasieskola Antagen att gälla från och med: 2011-12-14 Dnr: 27/11 Handlingsslag. Arkivläggs. Plats för plats efter antal år Avtal, betalningsansvar 2 år upphörd giltighet Arbetsmaterial och underlag för upprättande av verksamhetsplaner m.m., rörande tjänstgöring och undervisning samt kopior av sådana Betyg. Betygskatalog /

Läs mer

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet Danderyds kommun Dokumenthanteringsplan 2011-12-30 Myndighet: Produktionsstyrelsen Beslutsdatum: Enhet: PRODUKTIONSKONTORET IT-stöd: Schoolsoft Administrativt stödsystem som hanterar och lagrar utbildningsrelaterade

Läs mer

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 2014-01-20 BUN 2013.0501 Handläggare: Lars Jonsson, Barn -och utbildningsförvaltningen Barn och utbildningsnämnden Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 Sammanfattning I enlighet

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument Handling/Upptagning Gallras/ Förvaras/ Anmärkning Anteckningar, egna Anteckningar som är avsedda för en själv och som inte sprids Arbetsgrupper, Gäller inte projektgrupper mötesanteckningar, eller samverkansgrupper.

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Styrdokument... 3 Handlingsplan för

Läs mer

Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden

Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Lena Johansson 0554-191 87 lena.johansson@kil.se DOKUMENTPLAN 2012-10-15 Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden INLEDNING OCH SYFTE I offentlighets- och sekretesslagen

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Fastställd Barn- och utbildningsnämnden 2011-08-31, 106 Reviderad 2012-11-21, 128 Reviderad 2015-06-17, 85 Diarienummer BUN 2015:86 Delegationsordning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C 2.1 VIDAREDELEGATION FÖR FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID SKOLA/FÖRSKOLA Övergripande ärenden 1 1:1 Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun 2016-12-01 Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun Inledning För att en elev skall kunna tas emot i särskolan måste bedömningen ha gjorts att eleven tillhör grundsärskolans

Läs mer

Upplands Väsby kommun Hanteringsanvisningar Slutversion inför

Upplands Väsby kommun Hanteringsanvisningar Slutversion inför Att hantera start av ny förskola Ansökan i form av ett ifyllt formulär Underlag till beslut Tjänsteutlåtande Avknoppning, etablera nya förskola Beslut tas i nämnd Att utföra tillsynsbesök Schema för inplanerade

Läs mer

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Handling Gallringsfrist A. PROTOKOLL OCH MINNESANTECKNINGAR Skolkonferensprotokoll Ledningsgruppens protokoll MBL-protokoll

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20041209 Dokumenthanteringsplan för Destination Norrköping KB, Norrköpings stadsarkivs beteckning 02 Fastställd av styrelsen för Destination Norrköping KB den 9 december 2004, 12.

Läs mer

GALLRINGSBESLUT FÖR ÄRENDEN INOM FÖRSKOLA- OCH FRITIDSVERKSAMHET

GALLRINGSBESLUT FÖR ÄRENDEN INOM FÖRSKOLA- OCH FRITIDSVERKSAMHET STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN DNR 9.4-10089/12 SID 1 (10) 2012-09-13 ARKIVMYNDIGHETENS BESLUT 2012:17 GALLRINGSBESLUT FÖR ÄRENDEN INOM FÖRSKOLA- OCH FRITIDSVERKSAMHET Nämnd/bolag/stiftelse

Läs mer

TYRESÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. DOKUMENTPLAN FRÅN 1 JANUARI 2007 (Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 16, )

TYRESÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. DOKUMENTPLAN FRÅN 1 JANUARI 2007 (Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 16, ) TYRESÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 1 DOKUMENTPLAN FRÅN 1 JANUARI 2007 (Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 16, 20070321) TYRESÖ KOMMUN DOKUMENTPLAN ALLMÄN FÖRVALTNING Centralt närarkiv Nämndens

Läs mer

Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Kommunövergripande dokumenthanteringsplan Handlingstyp Nämndernas, styrelsernas och kommunfullmäktiges protokoll Papper Diarieförs Närarkiv 2 år/5 år Skickas årligen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 2014-06-13 Dokumenthanteringsplan för Centrala Elevhälsan GYMN 2014/0157-2 BUN 2014/0617-2 Fastställd av Gymnasienämnden 2014-06-11, 42 och av Barn- och ungdomsnämnden 2014-06-12,

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Rutiner vid arbete med elever i behov av stöd

JOKKMOKKS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Rutiner vid arbete med elever i behov av stöd Rutiner vid arbete med elever i behov av stöd Elevansvarig pedagog Klasslärare, mentor Arbetslag Spec. ped Skollagen 3kap, 3 Info till rektor B E S L U T S P R O T O K O L L ej ÅP REKTOR Utredning Skollagen,

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015

Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015 Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015 1 Innehåll Lokal elevhälsoplan för Uvengymnasiet läsåret 2014-2015... 3 Bakgrund... 3 Elevhälsans uppdrag enligt skollagen... 3 Syfte... 3 Styrdokument...

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Se även dokumenthanteringsplan för förvaltningen / de olika övriga enheterna Administration Elevhälsoprotokoll / elevstödjarprotokoll se anm. PapperIT* K Handläggare, OBS! Inom Elevhälsans verksamhet återfinns

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Österåkers kommun Myndighet Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthanteringsplan Österåkers kommun Myndighet Kultur- och fritidsnämnden snämnden sförvaltningen Allmän nämndsoch förvaltningsadministration Protokoll Kulturoch fritidsnämnden, original Protokoll Kulturoch fritidsnämnden, kopia Innehållsförteckning till nämndens protokoll Kallelse

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: Redaktionella justeringar 20110418. DOKUMENTHANTERINGSPLAN för Utbildningskontoret fastställd Se inledande anteckning nedan. ändrad sid 1 (8) NSA bet.

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen , 189

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen , 189 Författningssamling i Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen 2016-10-04, 189 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Dokumenthanteringsplan - kommunstyrelsen Dokumenttyp Plan

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. o o o

NORDMALINGS KOMMUN. o o o Generella bestämmelser om delegation för barn och utbildningsförvaltningens verksamhet Enl. bestämmelser i kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter.

Läs mer

Bildningsförvaltningen Bildningskontoret

Bildningsförvaltningen Bildningskontoret Bildningsförvaltningen Bildningskontoret Dokumentägare: CRE Fastställd 2014-04-04 Reviderad: 2016-01-14 Rutiner för utredning och beslut om mottagande i den obligatoriska särskolan i Åstorps kommun Inledning

Läs mer

Delegationsordning. för Barn- och ungdomsnämnden. Haparanda stad

Delegationsordning. för Barn- och ungdomsnämnden. Haparanda stad Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden Haparanda stad 1 Delegationens innebörd Att delegera innebär att lämna över beslutanderätt. Den som fått beslutanderätt kallas delegat. Delegaten kan sägas

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad UTN 99/15 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 7.4.3 Värna om elevers hälsa Antagen av utbildningsnämnden 2015-08-27 Gäller från och med 2015-09-01 Process 7.4.3. Värna om elevers hälsa

Läs mer

VÄLKOMSTEN STENUNGSUND ARBETSGÅNG

VÄLKOMSTEN STENUNGSUND ARBETSGÅNG VÄLKOMSTEN STENUNGSUND ARBETSGÅNG 2016-08-11 1 Rutiner inskrivning, mottagning och överlämning Uppföljning och utvärdering Välkomstens riktlinjer som också är kommunövergripande utvärderas regelbundet

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN 20 Media Original ADMINISTRATION Nämnd, protokoll, ärendelista PapperIT* O Kron. ordn. Utskott, protokoll PapperIT* O Kron. ordn. Presidium, protokoll, mötesanteckningar PapperIT* O Kron. ordn. 3-nämndsmöte,

Läs mer

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Tjänsteskrivelse 2011-11-01 Handläggare: Lena Edlund FHN 2011.0090 Folkhälsonämnden Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Sammanfattning I enlighet med det kommunala arkivreglementet (KF 101/2008-05-26)

Läs mer

VÄLKOMSTEN STENUNGSUND ARBETSGÅNG

VÄLKOMSTEN STENUNGSUND ARBETSGÅNG VÄLKOMSTEN STENUNGSUND ARBETSGÅNG 2016-02-16 1 Rutiner inskrivning, mottagning och överlämning Uppföljning och utvärdering Välkomstens riktlinjer som också är kommunövergripande utvärderas regelbundet

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Huddinges kommunala grundskolor

Dokumenthanteringsplan för Huddinges kommunala grundskolor BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-01-09 GSN-2012/498.116 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Grundskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se

Läs mer

Sektor barn och utbildning Rättssäker och likvärdig elevdokumentation. - Ingen elev är ett oskrivet blad

Sektor barn och utbildning Rättssäker och likvärdig elevdokumentation. - Ingen elev är ett oskrivet blad Sektor barn och utbildning Rättssäker och likvärdig elevdokumentation - Ingen elev är ett oskrivet blad Ingen elev är ett oskrivet blad Rättssäker och likvärdig elevdokumentation För att ge stöd i rektors

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor; SFS 2002:395 Utkom från trycket den 7 juni 2002 Omtryck utfärdad den 23 maj 2002. Regeringen föreskriver

Läs mer

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen Sida 1 (8) Rinkebyskolan ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Beslutad 2013-04-12 Reviderad 2014-11-11 Reviderad 2015-08-21 Reviderad 2016-08-02 SID 2 (8) Innehåll Inledning... 3 Ansvarsfördelning...

Läs mer

Hågadalsskolan 2016/17

Hågadalsskolan 2016/17 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Reviderad 160818 Hågadalsskolan 2016/17 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring Anmälningar enl 14 kap 2 SoL (Lex Sarah) Anmälningar enl Lex Maria Arbetsmiljöbesiktningar, exv skyddsronder Enkätsammanställningar Papper (original, kopia) Papper (original, kopia) Diarienummer (Ädit)

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Styrdokument Handläggare: Lars Jonsson 2011-03-22 GN 2011.0122 Gymnasienämnden Dokumenthanteringsplan Gymnasienämnden har den 14 april 2011, GN, fastställt dokumenthanteringsplan för nämnden Syfte Syftet

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FAGERSJÖSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FAGERSJÖSKOLAN FAGERSJÖSKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN SID 1 (9) 2013-08-05 ELEVHÄLSOPLAN FAGERSJÖSKOLAN SID 2 (9) Innehållsförteckning Inledning sid. 3 Förebyggande och stödjande elevhälsoarbete sid. 4 Rutiner för

Läs mer

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN RINKEBYSKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Beslutad 13-04-12 SID 2 (7) Innehåll Inledning... 3 Ansvarsfördelning... 3 Elevhälsoteamet... 5 Rutin för skolans arbete med elever i

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8 Barn d Datum 2009-02-13 1 (5) BUN/2009:20-600 Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden 2009-02-12, 8 Ärende Delegat A. Skollagens föreskrifter 3 kap. Skolplikt och motsvarande

Läs mer

Lagrum Kommentar/Villkor Delegat

Lagrum Kommentar/Villkor Delegat 1 Delegationsordning för utbildningsnämnden Beslutad 2015-11-25 89 A A1 A2 A3 A4 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att nämndens beslut inte kan inväntas. Pröva utlämnande av allmän handling,

Läs mer

Hågadalsskolan 2015/16

Hågadalsskolan 2015/16 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Hågadalsskolan 2015/16 Reviderad 151202 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Med tillämpning av 6 kap 34 kommunallagen delegeras till ordföranden eller vid förfall för denne förste eller

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Antagen av Utbildningsnämnden 2015-06-16, 57 Gäller från antagande för Utbildningsförvaltningen PARTILLE KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdatum Antagandedatum med paragraf

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20020107 Dokumenthanteringsplan för Stadsarkivet, Norrköpings stadsarkivs beteckning 101 Diarienummer KS 3822/2001 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 7 januari 2002, 14. Enligt

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR DIARIEFÖRING OCH ARKIVERING AV ÄRENDEN INOM UTBILDNING, GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR DIARIEFÖRING OCH ARKIVERING AV ÄRENDEN INOM UTBILDNING, GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ STYRDOKUMENT A 2016/17 HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR DIARIEFÖRING OCH ARKIVERING AV ÄRENDEN INOM UTBILDNING, GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Publicerad 2016-10-12 Beslutsfattare Handläggare Hans Carlsten Annika

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA LÄSÅRET 2011/12 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA LÄSÅRET 2011/12 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA LÄSÅRET 2011/12 HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA SKOLANS MÅL Eleven mår bra, trivs och är trygg i skolan, utvecklar färdigheter och klarar kunskapskrav. Mentor, den enskilda läraren

Läs mer

Riktlinjer för övergång från grund- till gymnasieskola

Riktlinjer för övergång från grund- till gymnasieskola Riktlinjer för övergång från grund- till gymnasieskola Inför läsåret 2014/15 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Barn- och utbildningsenheten http://kompassen.jonkoping.se/sbf/ UTBILDNINGS FÖRVALTNINGEN PM Bun/2011:181

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll Läsåret 2013-2014 Urfjälls Montessoriskola Rektor Mette Sandh Urfjällsvägen 2 Telefon 08-581 740 42 196 93 Kungsängen E-mejl rektor@urfjall.se

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, d v s en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

1 0 0 DEMOKRATI OCH LEDNING

1 0 0 DEMOKRATI OCH LEDNING Nässjö kommun Örnen i Nässjö AB Dokumenthanteringsplan, version 1.0 Antagen 2015-10-13 Gäller från och med 2016-01-01 Processnr Process Handlingstyp/handlingsslag Registrering Förvaringsplats Gallring

Läs mer

PROTOKOLL Dokumenthanteringsplan för kommunal vuxenutbildning och det kommunala aktivitetsansvaret UN-2017/108

PROTOKOLL Dokumenthanteringsplan för kommunal vuxenutbildning och det kommunala aktivitetsansvaret UN-2017/108 Utbildningsnämndens arbetsutskott 23 Utdrag ur PROTOKOLL 2017-02-28 Dokumenthanteringsplan för kommunal vuxenutbildning och det kommunala aktivitetsansvaret UN-2017/108 Beslut Utbildningsnämndens arbetsutskott

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN

Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2015-02-16 KN-KUS15-0024 Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN Uppgift Lagrum Beslutsrätt Delegeras Anm. 1 kap Inledande bestämmelser 2 kap Huvudmän och

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av styrelsen för Nässjö lärcenter: 2013-03-20 12 Reviderad: 2015-02-18 17 Styrelsens för Nässjö lärcenter delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Ledningsprocesser i Torsby kommun 1.1 Ledning 1.1.2 Kommunstyrelsen Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-09-05 140 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen

Läs mer

Läsårstider 7 1 3 Läromedel Beställningar av läromedel enl. avtal Läromedel, egenproducerade

Läsårstider 7 1 3 Läromedel Beställningar av läromedel enl. avtal Läromedel, egenproducerade A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp 7 SKOLA 7 1 Gemensam skolverksamhet 7 1 1 Skolplikt 7 1 1 1 Interkommunala ärenden Planera utbildning 7 1 2 Personalförteckning, årlig

Läs mer

Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014

Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014 2014-01-20 Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014 Vilka rutiner finns för identifiering/kartläggning? - Finns gemensamma rutiner i kommunen eller är det upp till varje enhet? På vilket/vilka

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för utbildningsnämnden Dokumentets syfte Delegationsordningen anger vilka som är delegater inom utbildningsnämndens ansvarsområden Dokumentet gäller för All verksamhet

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER 2013-10-08 Dnr UTN 2013/196 DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-04-19. ionsordningen gäller från och med 2011-07-01. Reviderad 2013-10-08 Utbildningsnämnden

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

Delegationsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Delegationsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden ionsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Reviderad den 2015-06-03 Antagen den 2015-06-03 UAIN14/39 1 Innehållsförteckning 1 Anmälan av delegationsbeslut... 3 2 Rätt att besluta...

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur DNR 9.4-14903/13 Sida 1 (7) 2013-10-01 Arkivmyndighetens beslut 2013:26 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Nämnd Utbildningsnämnden Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för Stockholms

Läs mer

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006 2007-08-30 1 BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006 Detta dokument är en Bevarande- och gallringsplan för Sjukreseenheten. Från och med den 1 januari 2007 ingår Sjukresor i Färdtjänsten

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Se även dokumenthanteringsplan för förvaltningen / de olika övriga enheterna Administration Elevhälsoprotokoll / elevstödjarprotokoll se anm. EHT-dokumentation/ESK-protokoll från elevstödjande konferens

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Myndighet Kultur- och fritidsnämnd Verksamhet Kultur- och fritidsförvaltning Antagen 2013-10-01 Kultur- och fritidsnämnd 75 1 (6) Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Vad är syftet med

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: 201506 08 Förkortningar: OSL = Offentlighets och sekretesslagen SL = Skollagen PUL = Personuppgiftslagen TF = Tryckfrihetsförordningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Läs mer

Manual för rektor och förskolechef inför mottagande i grundsärskola reviderat

Manual för rektor och förskolechef inför mottagande i grundsärskola reviderat Manual för rektor och förskolechef inför mottagande i 2012-05-25 reviderat 2012-07-26 Innehåll 1 Inledning 5 2 Definition 5 3 Anvisningar 6 3.1 Viktigt att tänka på vid föräldrakontakter... 6 3.2 Ansökan

Läs mer

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium 2016-08-11 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola Policy och rutiner Elever Härnösands gymnasium 2016/2017 2016-08-11 2(6) Policy och rutiner Härnösands gymnasium har enligt skollagen ett ansvar

Läs mer

Elevhälsoplan Ådalsskolan

Elevhälsoplan Ådalsskolan Elevhälsoplan Ådalsskolan 2014-09-08 Sida 1 av 5 Innehåll Syfte... 3 Styrdokument... 3 Elevhälsans ansvar och organisation... 3 Arbetsgång och elevhälsomöten... 3 Dokumentation... 4 Utvärdering och uppföljning...

Läs mer