Detaljplan Kopper 2:1, Bergsvägen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan Kopper 2:1, Bergsvägen"

Transkript

1 Stenungsundshem Detaljplan Kopper 2:1, Bergsvägen Slutrapport Göteborg

2 Datum Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutrapport Kenneth Funeskog T Persson, R Chilton Elisabeth Olsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan Göteborg Telefon Fax Organisationsnummer

3 s:\3_enheter\ _berg- och geoteknik\11_uppdrag\uppdrag\dp kopper 2-1, bergsvägen\dokument\dp kopper 2-1, bergsvägen - bergteknisk pm.docx Innehållsförteckning 1. Inledning Områdesbeskrivning Utförda undersökningar Berggeologi/bergteknik Geologi Sprickor Bergstabilitet Radonrisk Slutsats och rekommendationer... 7 Bilaga 1 - Fotodokumentation Bilaga 2 Karta sprickkartering Bilaga 3 Karta radonmätningspunkter Bilaga 4 Analysresultat gammaspektrometer i

4 1. Inledning Stenungsundshem söker möjlighet att genom förtätning skapa nya hyresrätter inom sina befintliga bostadsområden. De nya hyresrätterna, sammantaget 30 lägenheter, är tänkta i ett punkthus med som mest 8 våningar med tillhörande parkeringsyta. På uppdrag av Stenungsundshem har Ramböll Sverige AB gjort en berggeologisk/bergteknisk besiktning av bergområde inom detaljplan vid Bergsvägen, Stenungsund där punkthusen planeras byggas. 2. Områdesbeskrivning Det besiktigade bergsområdet är ca m stort och ligger inom detaljplanområdet Kopper 2:1, norr om Uppegårdsvägen och öster om Bergsvägen, Stenungsund. Topografin utgörs av en öst-västlig bergsrygg som höjer sig ca 10 m över omkringliggande terräng. Två större platåer går att urskilja inom bergsområdet varav den större ligger i östra delen. Platåerna gränsar i söder mot Uppegårdsvägen av branta 5-7 m höga bergslänter. Mot norr är det generellt en flackare övergång till nedanförliggande terräng. Norr om östra platån påträffas dock lite brantare 3-4 m höga bergslänter. Figur 1: Flygbild över undersökt område (www.hitta.se) 1 av 11

5 3. Utförda undersökningar Den bergtekniska besiktningen har utförts genom fältundersökningar och mätningar av berg i dagen med syfte att bedöma bergstabilitet och radonrisk. Berggrunden har främst karterats med avseende på strukturer, bergarter och rasrisk. Berggrundens gammastrålning har mätts för att få indikation om radonrisk vid grundläggning på berg. Fältundersökningarna utfördes 18:e och 20:e mars Berggeologi/bergteknik 4.1 Geologi Enligt SGU:s berggrundkarta domineras berggrunden inom området av sura intrusivbergarter (exempelvis granit), vilka är gnejsiga och ställvis skiffriga. Lokalt kan dock linser av kvarts-fältspatrika metasedimentära bergarter förekomma (exempelvis sandsten och metagråvacka). Inga större deformationszoner så som förkastningar eller sprickzoner förekommer. Den karterade berggrunden utgörs till största del av en medel till grovkornig, ljus, tydligt mineralorienterad (folierad) gnejs, troligen av sedimentärt ursprung (se fig.2). Glimmerhalten är relativ hög och ligger som ansamlingar i tunna skikt eller större sliror. Glimmerhalten, som till största del består av biotit, varierar dock stort över området. Även glimmermineralet muskovit förekommer i gnejsen. Gnejsen är något ådrig med linser/sliror av fältspat och kvarts, liksom cm till dmbreda kvarts-/pegmatitgångar. Tydliga veckstrukturer förekommer (se fig. 3). Foliationsriktningen varierar beroende på veckning, men domineras av en västsydvästlig strykning och en relativ flack stupning mot norr. 2 av 11

6 Figur 2: Berggrunden utgörs till största del av gnejs, sannolikt av sedimentärt ursprung. Figur 3: Tydliga veckstrukturer förekommer 3 av 11

7 Bergsplatåerna utgörs av naturliga rundhällar och uppvisar relativt få tydliga sprickor. De lägre flackare partierna är beklädda med vegetation, främst ljung och enbuskar. De brantare bergslänterna är också naturligt rundade. Figur 4: Naturliga rundhällar dominerar de högre bergplatåerna 4 av 11

8 Stupning 4.2 Sprickor Totalt har 4 sprickgrupper kunnat urskiljas. Den dominerande sprickgruppen går i östlig riktning och stupar medelbrant (50-70 ) mot söder. En annan vanligt förekommande sprickgrupp är de som är orienterade längs bergartens foliationsplan. Dessa är ofta flacka och undulerande och spricker upp längs de biotitförande svaghetsplanen. Sprickgrupp Strykning/stupning Sprickavstånd Kommentar E/50-70 S 1-3 m SE/60-80 SV Enstaka N/70-90 V 1-2 m SV/5-35 NV Varierar Foliationssprickor Tabell 1: Fyra sprickgrupper kan urskiljas 90 Sprickkartering Foliationssprickor N E S V N Strykningsriktning Diagram 1: Punktdiagram som plottar strykning mot stupning 5 av 11

9 Figur 5: Subhorisontell uppsprickning utmed bergets foliation, tväras av brantare sprickor. 4.3 Bergstabilitet De naturliga rundade platåerna bedöms huvudsakligen vara stabila. De norra bergslänterna längs den östra platån är dock något mer uppspruckna längs bergets foliationsplan (se fig. 5). En av dessa slänter, ca 3-4 m hög, angränsar till projekterad parkeringsplats. Den dominerande uppsprickningen ligger dock relativt plant vilket sänker rasrisken. Berggrund med glimmerrikare partier har påträffats i de norra delarna vilket lokalt kan sänka bergstatbiliteten. Det är inte uteslutet att liknande partier förekommer på andra, icke blottade, områden. På ett fåtal platser finns lösa block i bergslänterna (se fig. 6, 9, 11 och 12 Bilaga 1). Blocken är ofta lösgjorda av vegetation genom så kallad rotsprängning. De block som påträffats ligger i släntfoten eller på flackt underlag och bedöms i dagsläget ligga stabilt. Blottningsgraden av berg i dagen inom det planlagda området är ganska liten, då terrängen är flack och vegetationsbeklädd, vilket gör det svårt att bedöma bergkvaliten här. 6 av 11

10 4.4 Radonrisk Berggrundens gammastrålning har uppmätts med en gammaspektrometer i 13 punkter utspridda över bergsområdet. Resultaten från denna undersökning visar på låga radonvärden enligt BFR rapport R85:1988 på samtliga punkter förutom längst i väst (punkt 5 och 6) där värdena klassas som normal radonmark. Se bilaga 3 Karta radonmätningspunkter och 4 Analysresultat gammaspektrometer. 5. Slutsats och rekommendationer Generellt bedöms berget i närområdet vara stabilt. Partier med högre grad av uppspräckning och glimmerhalt i berggrunden förekommer vilket lokalt kan sänka stabiliteten i de naturliga bergslänterna. Berggrunden är kraftigt veckad vilket gör det svårt att avgöra eventuella svaghetsplan i de områden berggrunden inte är blottad. De lösgjorda block som påträffats utanför planområdet (se fig 6, 9 och 11 i Bilaga 1 och 2), ligger i dagsläget stabilt och bedöms inte utgöra risk för blockutfall samband med schaktarbeten. Inför bergschaktning bör avtäckt bergyta besiktigas av bergsakkunnig och lösa block rensas bort. Vid besiktning bedöms behov av stabilitetshöjande åtgärder som t.ex förförstärkning. Efter bergschaktning rensas schaktslänter och en bedömning görs om behov av stabilitetshöjande åtgärder så som bultning. Bergslänten som angränsar i sydöst till projekterad parkeringsplats, inom planområdet, kan erfordra vissa stabilitetshöjande åtgärder, främst genom rensning, då berget här är uppsprucket (se fig. 5). För att verifiera låga radonvärden även efter sprängning till den nya bergnivån rekommenderas en kompletterande undersökning med gammaspektrometer. 7 av 11

11 Bilaga 1 Fotodokumentation Figur 6: Lösgjorda block på flack yta i östra platåns sydvästra bergslänt. Bedöms i nuläget ligga stabilt i orört tillstånd. Figur 7: Naturligt rundade hällar i östra platåns sydvästra slänt. 8 av 11

12 Figur 8: Rundhällar uppe på östra platån, bergartens struktur framträder väl. Få synliga sprickplan tyder på god bergkvalité. Vy mot väst. Figur 9: Löst block liggandes på en ca 2-3 m hög bergklack. Ingen rasrisk i dagsläget men fortsatt rotsprängning kan leda till blocknedfall. 9 av 11

13 Figur 10: Tydliga veckstrukturer i den östra platåns nordvästra bergklack. Sprickighet parallellt bergartens foliationsplan. Figur 11: Lösa block vid foten av västra platåns södra bergslänt. Dessa bedöms ligga stabilt. 10 av 11

14 Figur 12: Lösa block på flack slänt utgör ingen rasrisk. Figur 13: Flack bergslänt mot Uppegårdsvägen med brantstående sprickplan. Vy mot söder. 11 av 11

15 BILAGA 2 - Karta sprickkartering SPRICKA MED UPPMÄTT STUPNING VERTIKAL SPRICKA FOLIATIONSSPRICKA LÖSA BLOCK I SLÄNT FOTO I RAPPORT BERG I DAGEN Bergsvägen PLANOMRÅDESGRÄNS Ramböll Sverige AB Uppegårdsvägen

16 BILAGA 3 - Karta radonmätningspunkter Ramböll Sverige AB T PERSSON R CHILTON RADONMÄTNING

17 BILAGA 4 - Analysresultat gammaspektrometer Analysresultat Gammaspektrometer Mätning Plats Klassning enligt BFR rapport R85:1988 Lågradonmark Normalradonmark Högradonmark Total gammastrålning (ngy/h) K (%) U (ppm) Th (ppm) K-40 (Bq/kg) Ra-226 (Bq/kg) Th-232 (Bq/kg) 1 1 <60 Bq/kg Bq/kg >200 Bq/kg 0,8 3,1 2,2 4,8 970,3 27,17 19, <60 Bq/kg Bq/kg >200 Bq/kg 0,8 2,9 1,9 7,9 907,7 23,465 32, <60 Bq/kg Bq/kg >200 Bq/kg 1,1 3,7 2,6 10,5 1158,1 32,11 42, <60 Bq/kg Bq/kg >200 Bq/kg 0,9 1,6 4,4 7,7 500,8 54,34 31, <60 Bq/kg Bq/kg >200 Bq/kg 1,5 2,7 10,8 6,8 845,1 133,38 27, <60 Bq/kg Bq/kg >200 Bq/kg 1 0,7 11,6 2,9 219,1 143,26 11, <60 Bq/kg Bq/kg >200 Bq/kg 0,8 2,8 1,7 8,6 876,4 20,995 34, <60 Bq/kg Bq/kg >200 Bq/kg 0,8 2,6 1,2 7,2 813,8 14,82 29, <60 Bq/kg Bq/kg >200 Bq/kg 0,7 2,1 1,3 7,1 657,3 16,055 28, <60 Bq/kg Bq/kg >200 Bq/kg 1,2 3,4 1, ,2 16,055 69, <60 Bq/kg Bq/kg >200 Bq/kg 0,9 2,7 0,9 12,3 845,1 11,115 49, <60 Bq/kg Bq/kg >200 Bq/kg 1 3, ,8 37,05 20, <60 Bq/kg Bq/kg >200 Bq/kg 0,7 2,2 3,2 3,1 688,6 39,52 12,586 Referens <60 Bq/kg Bq/kg >200 Bq/kg 0,3 0,9 0,7 2,1 281,7 8,645 8,526 Beräkningar: 1 % K = 313 Bq/kg K-40 1 ppm U = 12,35 Bq/kg Ra ppm Th = 4,06 Bq/kg Th-232

Detaljplan Skeppsviken, Uddevalla

Detaljplan Skeppsviken, Uddevalla Beställare Bohusgeo AB Bastionsgatan 26 451 50 UDDEVALLA Detaljplan Skeppsviken, Uddevalla Bergteknisk utredning avseende risk för ras och blocknedfall Bergab Projektansvarig Elisabeth Olsson Handläggare

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN 109-148 DUNKAVLEMYREN NÖTSÄTER 1:311, SKÄRHAMN TJÖRNS KOMMUN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN Göteborg 2009-09-01 TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Varbergsgatan 12 A 412 65 GÖTEBORG

Läs mer

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer

Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845

Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845 Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845 Bilden visar vy norrut mot

Läs mer

PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser. Haninge kommun. Dalarö etapp 1 FÖRHANDSKOPIA. Stockholm 2013-06-05

PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser. Haninge kommun. Dalarö etapp 1 FÖRHANDSKOPIA. Stockholm 2013-06-05 PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser Haninge kommun FÖRHANDSKOPIA Stockholm 2013-06-05 PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser Datum 2013-06-05

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD NOVEMBER 2012 KÄLLVIKEN I STRÖMSTAD AB REV A 2012-11-19 DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD INVENTERINGS-PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö

Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö 1(5) Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö 2011-12-06 Bara Söder Uppdragsnummer: 228683 Uppdragsansvarig: Anders Gustavsson Handläggare Kvalitetsgranskning Carl-Henrik Månsson 010-452

Läs mer

KRÖKERSRUD 1:206, HÅVERUD MELLERUDS KOMMUN

KRÖKERSRUD 1:206, HÅVERUD MELLERUDS KOMMUN TEKNISK PM Skanska Sverige AB KRÖKERSRUD 1:206, HÅVERUD MELLERUDS KOMMUN Utbyggnad av hotellverksamhet Teknisk PM, Geoteknik Geoteknisk undersökning Uppdragsnummer: 128138-101 2009-01-13 Post 205 33 MALMÖ

Läs mer

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24 Detaljplan för Hotell Kungshamn GRAVARNE 59:1 M FL Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län Dnr: KA2010/0484 Samrådshandling 2013-10-24 PLANBESKRIVNING Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser,

Läs mer

Runö, Bränd-Hallskär och Kläppen. - geodiversitet i Söderarms skärgård

Runö, Bränd-Hallskär och Kläppen. - geodiversitet i Söderarms skärgård Runö, Bränd-Hallskär och Kläppen - geodiversitet i Söderarms skärgård Bildtext till omslaget På kartan visas jordarterna i två av de inventerade delområdena; Runö i norr och Bränd- Hallskär i söder. Av

Läs mer

Grusinventeringsverksamhet bedrivs av länsstyrelsen i syfte att erhålla ett bättre underlagsmaterial för den fortlöpande naturvårdsplaneringen.

Grusinventeringsverksamhet bedrivs av länsstyrelsen i syfte att erhålla ett bättre underlagsmaterial för den fortlöpande naturvårdsplaneringen. Grusinventeringar i Älvsborgs län Grusinventeringsverksamhet bedrivs av länsstyrelsen i syfte att erhålla ett bättre underlagsmaterial för den fortlöpande naturvårdsplaneringen. Föreliggande arbete Grusinventering

Läs mer

Inventering av naturvärden och groddjur. med anledning av detaljplan för del av Flig 1:6

Inventering av naturvärden och groddjur. med anledning av detaljplan för del av Flig 1:6 Inventering av naturvärden och groddjur med anledning av detaljplan för del av Flig 1:6 Linda Andersson och Cecilia Nilsson Inventering av naturvärden och groddjur med anledning av detaljplan för del

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Riktlinjer för kärnkartering och upprättande av ingenjörsgeologisk samt bergteknisk prognos Underlag för projektering av bygghandling

Riktlinjer för kärnkartering och upprättande av ingenjörsgeologisk samt bergteknisk prognos Underlag för projektering av bygghandling 2007-05-14 Dokument Nr: 9564-13-025-004 Citybanan i Stockholm Riktlinjer för kärnkartering och upprättande av ingenjörsgeologisk samt bergteknisk prognos Underlag för projektering av bygghandling........................

Läs mer

PM - Utredning VA-anläggningar. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2012-12-14. Uppdragsnummer: 226443. Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson

PM - Utredning VA-anläggningar. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2012-12-14. Uppdragsnummer: 226443. Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson 1(8) PM - Utredning VA-anläggningar Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2012-12-14 Uppdragsnummer: 226443 Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson Handläggare Kvalitetsgranskning Lars Nilsson 010-452

Läs mer

SMÖGENÖN 95:8 m fl fastigheter

SMÖGENÖN 95:8 m fl fastigheter Antagandehandling Detaljplan för SMÖGENÖN 95:8 m fl fastigheter Sotenäs kommun, Västra Götalands län Upprättad av Sjölén & Hansson Arkitekter 2004-06-03, justerad 2004-11-04. Antagen av KF 2005-04-28.

Läs mer

Fem kommuner utmed Lagan, Laholm, Ljungby, Markaryd, Vaggeryd och Värnamo

Fem kommuner utmed Lagan, Laholm, Ljungby, Markaryd, Vaggeryd och Värnamo RÄDDNINGSVERKET Fem kommuner utmed Lagan, Laholm, Ljungby, Markaryd, Vaggeryd och Värnamo Förstudie för översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena i bebyggda områden, samt dokumentation av befintliga

Läs mer

Försök med markberedning inom områden med fossil åkermark. i Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs och Uppsala län ett pilotprojekt

Försök med markberedning inom områden med fossil åkermark. i Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs och Uppsala län ett pilotprojekt Försök med markberedning inom områden med fossil åkermark i Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs och Uppsala län ett pilotprojekt Försök med markberedning inom områden med fossil åkermark i Västra

Läs mer

Riskanalys för Inre hamnen Oskarshamns kommun

Riskanalys för Inre hamnen Oskarshamns kommun Förutsättningar med avseende på farligt gods Riskanalys för Inre hamnen Oskarshamns kommun Stockholm 2013-02-08 Riskanalys för Inre hamnen Oskarshamns kommun Datum 2013-02-08 Uppdragsnummer 61161254123

Läs mer

Stadsdel Vega detaljplan 4

Stadsdel Vega detaljplan 4 Haninge kommun Stadsdel Vega detaljplan 4 Stockholm 2013-04-22 Vega DP 4 Datum 2013-04-22 Uppdragsnummer 61261356430000 Utgåva/Status Första version Sofia Åkerman Tom Thongying Marta Ahlqvist-Juhlén Uppdragsledare

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01.

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun Fiskebäckskil Stockevik Planområdet D E T A L J P L A N F Ö R S Ö D R A S

Läs mer

UNDERLAG FÖR SAMRÅD ENLIGT 6 KAP. MILJÖBALKEN AVSEENDE DEPONI FÖR MUDDERMASSOR PÅ HÄLLA

UNDERLAG FÖR SAMRÅD ENLIGT 6 KAP. MILJÖBALKEN AVSEENDE DEPONI FÖR MUDDERMASSOR PÅ HÄLLA NORRKÖPINGS HAMN & STUVERI AB ENLIGT 6 KAP. MILJÖBALKEN AVSEENDE DEPONI FÖR MUDDERMASSOR PÅ HÄLLA UPPDRAGSNUMMER 2180757000 SWECO NYKÖPING/NORRKÖPING YVONNE STIGLUND repo001.docx 2012-03-2914 1 2 3 4

Läs mer

PROGRAMSAMRÅDSHANDLING. PROGRAM Till detaljplan för SUNNINGEBERGEN Källdal 4:1 m.fl. Dnr P 384. Upprättad av Miljö och Stadsbyggnad den 20 juni 2005.

PROGRAMSAMRÅDSHANDLING. PROGRAM Till detaljplan för SUNNINGEBERGEN Källdal 4:1 m.fl. Dnr P 384. Upprättad av Miljö och Stadsbyggnad den 20 juni 2005. Dnr P 384 UDDEVALLA KOMMUN MILJÖ OCH STADSBYGGNAD PROGRAMSAMRÅDSHANDLING PROGRAM Till detaljplan för SUNNINGEBERGEN Källdal 4:1 m.fl Upprättad av Miljö och Stadsbyggnad den 20 juni 2005. 1 SYFTE OCH MÅL

Läs mer

Platsundersökning Forsmark

Platsundersökning Forsmark Platsundersökning Forsmark Årsrapport 2004 Platsundersökning Forsmark Årsrapport 2004 ISBN 91-974708-6-4 EnaInfo/Edita Februari 2005 Fotografer Curt-Robert Lindqvist, Lasse Modin, Alf Sevastik, SKB arkiv

Läs mer

Detaljplan för Verksamheter m m vid Rävebergsvägen

Detaljplan för Verksamheter m m vid Rävebergsvägen Detaljplan för Verksamheter m m vid Rävebergsvägen Utställningshandling juni 2010 Innehållsförteckning Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Plankarta Illustrationsritning Grundkarta

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik. Beställare: Eslövs kommun, Kommunledningskontoret.

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik. Beställare: Eslövs kommun, Kommunledningskontoret. PQ GEOTEKNIK & MILJÖ 2013-05-17 C972 Eslöv, Flyinge, Fasanvägen Östra Gårdstånga 2:47, 2:68 och 13:107-13:109 Geoteknisk undersökning Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik Beställare: Eslövs

Läs mer

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning 2015-06-17 Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg-

Läs mer

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2012-03-12 Utställningshandling Dnr: 11BMN36 Handläggare: Henry Grew Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Utställningstid:

Läs mer

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson Dagvattenutredning Hammarshus 2013-07-05 Upprättad av: Johanna Persson Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson RAPPORT Dagvattenutredning - Hammarshus Kund Kommunledningskontoret Strategi och Utveckling

Läs mer