Detaljplan Skeppsviken, Uddevalla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan Skeppsviken, Uddevalla"

Transkript

1 Beställare Bohusgeo AB Bastionsgatan UDDEVALLA Detaljplan Skeppsviken, Uddevalla Bergteknisk utredning avseende risk för ras och blocknedfall Bergab Projektansvarig Elisabeth Olsson Handläggare Helena Kiel

2 Innehållsförteckning 1 Allmänt Berggrundsgeologi Bergteknisk bedömning Åtgärder Sammanfattning Bilaga 1 Plankarta, ritning 1 och 2 (A3, skala 1:2000)

3 UG (22) 1 Allmänt På uppdrag av Bohusgeo AB har Bergab utfört en bergteknisk utredning avseende risk för ras och blocknedfall inom detaljplan för Skeppsviken, Uddevalla kommun. Besiktningen utfördes och omfattar berg i dagen inom markerat detaljplaneområde på erhållen plankarta, samt branterna i direkt anslutning. Vid besiktningen karterades naturliga och framsprängda bergslänter översiktligt avseende bergarter, strukturer och övrig tektonik. Samtidigt gjordes en bedömning av de bergtekniska förhållandena och risken för ras / blocknedfall samt vilka stabilitetshöjande åtgärder som behövs för att säkra området. Uppdraget redovisas i föreliggande rapport med bilaga 1. 2 Berggrundsgeologi Bergarter Berggrunden består av en gråröd-röd, medel- till grovkornig gnejsig granit. I områdets södra och högst liggande partier är graniten massformig medan den längre norrut och nedåt i stratigrafin ökar i gnejsighet. Foliationen utmärks främst genom en vågig, fin bandning av glimmermineral. Däremellan förekommer större korn av kvarts, plagioklas och framför allt kalifältspat, vilket ger bergarten ett ögonförande utseende. Se Foto 1. Det förekommer även gångar och linser av pegmatit, samt starkt kloritiserade och tektoniserade gångar av amfibolit (10-20 cm breda).

4 UG (22) Foto 1: Gråröd-röd medel- till grovkornig gnejsig granit med vågig bandning av glimmermineral och större korn av kvarts och fältspater. Tektonik Foliationen är nord-sydlig med måttlig-medelbrant lutning mot öst (N-S/35-55 Ö). Enstaka foliationsmätningar i Ö-V/50 S och N30 Ö/50 S samt N30 V/30 Ö tyder på storskalig veckning av områdets bergarter. Ett antal sprickgrupper som dominerar områdets tektonik har identifierats. Sprickgrupp Riktning/lutning Anmärkningar 1 Sprickor parallella med foliationen (N-S/35-50 Ö) Dessa bildar ställvis överhäng i västligt vettande slänter. Kloritgångar i denna riktning förekommer, samt öppna, sandiga sprickor. I östligt vettande slänter utgör dessa sprickor släntsidan, ställvis med skivighet och utglidande skivor.

5 UG (22) 2 Öst-västliga sprickor med brant till vertikal lutning (Ö-V till N60 V/60-90 N till N70 Ö/80 N) 3 Nordöst-sydvästliga sprickor med brant-vertikal lutning mot väst (N20-40 Ö/80-90 V) 4 Nordväst-sydöstliga sprickor med brant-vertikal lutning (N30-50 V/60-90 V och Ö) Dessa bildar ställvis skivighet. Förekommer mera sparsamt i områdets östra delar. Denna sprickgrupp (med östlig lutning) bildar bl a en skivighetszon i områdets norra del. Se Bilaga 1 för illustration i plan av sprickgrupperna, i relation till befintliga slänter och vägar, samt till planerade hus och vägar. Sprickgrupp 1-4 ger i kombination upphov till en allmänt förekommande blockuppsprickning. Förutom sprickriktningar i ovan nämnda grupper förekommer enstaka sprickor i andra riktningar. Beläggning av klorit, kalcit och järnoxid noteras på enstaka sprickplan. Nedfallna block förekommer allmänt i och nedanför de brantare slänterna. Flera av de stora blocken är rundade genom havsvågors inverkan, vid en tid då strandlinjen låg högre än idag, vilket tyder på att de fallit ut för hundratals till tusentals år sedan. Ärr efter nyligen utfallna block syns dock även, t ex i den höga skärningen vid parkeringen i början av strandpromenaden. Löst sittande block och stenar förekommer allmänt i slänterna. 3 Bergteknisk bedömning Inom aktuellt detaljplaneområde planeras byggnation av hus, vägar, parkeringsplatser och parkanläggningar, framför allt i och öster om det gamla oljecisternområdet. Detta område ligger på den höga bergsryggen som reser sig ovanför nuvarande marina och besöksparkering till den nyanlagda strandpromenaden och träbryggan. Övriga delar av detaljplaneområdet upptas av natur- och fritidsmark. Nedan beskrivs sex områden med olika bergförhållanden. Områdena är markerade på Bilaga 1. Olika raster i Bilaga 1 beskriver föreslagna åtgärder. Partier där åtgärder ej bedöms nödvändiga är ej rastrerade.

6 UG (22) Område 1 oljecisternområdet Cisternvägen löper på en bergsrygg som är orienterad i nordnordöst-sydsydväst. Uppe på bergsryggen samt i dess nordvästra spets finns fundament och utsprängda ytor kvar efter 8 st oljecisterner. Här planeras schakt i betong och berg för byggnation av hus och vägar. Den högsta delen i område 1 är upp till m ö h och den nya bebyggelsen planeras att läggas på nivåerna m ö h. Befintliga slänter i anslutning till oljecisternfundamenten är i dåligt skick. Naturligt förekommande uppsprickning av berget samt uppsprickning orsakad av sprängning har givit upphov till instabila slänter och nedfallna block. Sporadisk bultning av större block noteras. Den östra sidan av bergsryggen är skivigt uppsprucken och sprängsten samt utfallna block bildar här en rasbrant ner mot lägre liggande lösmarksområden. Rekommendationer: Alla slänter inom Område 1 är i behov av rensningsåtgärder. Behov av ytterligare stabilitetshöjande åtgärder såsom bultning och nätning avgörs efter bergrensningen är utförd. Efter att eventuella schaktarbeten är slutförda besiktigas rensade bergytor för att bedöma stabiliteten i planerade grundläggningsytor och i kvarstående bergslänter. Foto 2-5 illustrerar områdets karaktär samt beskrivna stabilitetsproblem.

7 UG (22) Foto 2: Det högsta bergspartiet i oljecisternområdet. Bergssidorna är trasiga och påverkade av sprängning. Den branta slänten ned mot marinan syns till vänster.

8 UG (22) Foto 3: Befintliga framsprängda slänter i oljecisternområdet. Berget är uppsprucket och dåligt förstärkt.

9 UG (22) Foto 4: Uppsprucket berg i framsprängda bergssidor runt oljecisternfundament. Blocket till höger är bultat.

10 UG (22) Foto 5: Framsprängd slänt i södra änden av befintlig parkeringsplats inom oljecisternområdet. Bergssidan är uppsprucken och ej förstärkt. Lösa block och skivor sitter i slänten; dessa bör rensas ned. Område 2 naturlig slänt väster om oljecisternområdet Från Område 1 sluttar en c:a 25 m hög brant naturlig slänt västerut, ned mot havet. Nedanför denna slänt finns en marina och en parkering i anslutning till strandpromenaden. Vid parkeringen finns ett parti med skivigt/blockuppsprucket berg, där viss bultning är utförd. Se Foto 6. Ovanför marinan är berget mindre uppsprucket. I den naturliga släntens norra spets är dock berget söndersprängt. Övre delen av slänten består till viss del endast av en smal bergribba mot Område 1 se höger sida av Foto 2. Lösa block förekommer i hela slänten och ärr efter nyligen utrasade block syns i de högre partierna (Foto 7). De utrasade blocken har forslats bort i samband med anläggandet av strandpromenaden. Rekommendationer: Den naturliga slänten, inklusive delar som påverkats av sprängning, rensas från lösa block. Efter rensning bedöms behov av ytterligare stabilitetshöjande åtgärder såsom bultning och nätning.

11 UG (22) Foto 6: Uppsprucket parti i naturlig slänt vid parkeringen. Viss bultning av lösa block är utförd.

12 UG (22) Foto 7: Ovanför parkeringen finns en hög naturlig slänt med överhäng och ärr efter blockutfall (ljus yta högst upp i mitten). Viss bultning är utförd. Område 3 naturliga slänter söder om oljecisternområdet Mellan oljecisternområdet (Område 1) i norr och Göteborgsvägen i söder finns ytterligare bergspartier. Utmed västra sidan av dessa berg löper strandpromenaden och träbryggan. Ovanför den senare är slänten upp mot 40 m hög. I samband med arbetena med strandpromenaden och träbryggan utfördes omfattande förstärkningsarbeten i de intilliggande naturliga bergslänterna. Utförda åtgärder omfattar bultning av lösa block samt, längs träbryggan, uppsättning av bergnät. I de delar av naturliga bergssidor som ej omfattas av utförda åtgärder noteras ställvis blockuppsprucket berg och en del utfallna block. I de högsta bergspartierna ovanför befintlig bad- och grillplats sitter en del lösa block. Se Foto Ovanför åtgärdade bergssidor finns partier där stabilitetsproblem kan uppkomma med tiden (Foto 11).

13 UG (22) Rekommendationer: Inga åtgärder anses vara aktuella i dagsläget. Dock rekommenderas återkommande (vart tredje år) besiktningar av åtgärdade och icke åtgärdade bergssidor för att upptäcka förändringar i stabiliteten. Foto 8: Ovanför grillplatsen sitter lösa block och stenar i ett brant parti av slänten.

14 UG (22) Foto 9: Slänten ovanför grillplatsen. Stora rundade block ligger nedanför slänten; de har rundats av havsvågor när strandlinjen låg högre än idag. Det branta partiet i Foto 8 syns högst upp till höger.

15 UG (22) Foto 10: Ovanför grillplatsen är berget till största delen plant och gräsbevuxet. Vid krönet finns en del lösa block.

16 UG (22) Foto 11: Ovanför träbryggan sitter stora block som med tiden kan destabiliseras av frost- och rotsprängning.

17 UG (22) Område 4 naturlig slänt (Lövåsberget) Detaljplanområdets norra del tangerar Lövåsberget. Nedanför dess västra sida ligger större hus och anläggningar. Lövåsbergets västra bergssida har en nord-sydlig sträckning och en höjd om c:a 50 m. De högsta partierna är nätade och bultade, men den del av slänten som ligger inom föreliggande undersökningsområde är ej bergtekniskt åtgärdad. Höjden i denna del av slänten är c:a 20 m. I södra änden av nätat berg löper en skivighetszon i nordväst-sydöst, med utglidande lösa skivor och block. Stora lösa block ligger på krönet ovanför befintlig anläggning. Se Foto Rekommendationer: Den naturliga slänten rensas från lösa block. Efter rensning bedöms behov av ytterligare stabilitetshöjande åtgärder såsom bultning och nätning. Foto 12: I gränsen mellan åtgärdat och icke åtgärdat område löper en skivighetszon upp i slänten.

18 UG (22) Foto 13: Den höga slänten öster om oljehamnen. Norr om aktuellt område är slänten nätad och bultad. Inga förstärkningsåtgärder har utförts inom aktuellt område (närmast i bild). Lösa block ligger på bergskanten till vänster, ovanför befintlig anläggning.

19 UG (22) Område 5 bergsryggen mellan Valdemarsbergsvägen och Skepparevägen Mellan Valdemarsbergsvägen och Skepparevägen sticker en bergsrygg upp, med nordnordöstsydsydvästlig sträckning. Bergsryggen avslutas söderut med en bergsskärning mot Göteborgsvägen. Längs bergsryggens västra slänt ligger bebyggelse, vilket försvårat föreliggande besiktningsarbete. I bergsryggens östra och norra delar synes de naturliga bergsslänterna idag vara stabila Bergsskärningen mot Göteborgsvägen i bergsryggens södra spets är blockuppsprucken med ytterligare nedsatt stabilitet p g a sprängning. Se Foto Rekommendationer: Bergskärningen mot Göteborgsvägen och slänten därovan rensas på lösa block/skivor. Härefter bedöms behov av ytterligare stabilitetshöjande åtgärder såsom bultning och nätning. Foto 14: Del av bergsskärning mot Göteborgsvägen. På krönet löper en lokalväg upp på bergsryggen.

20 UG (22) Foto 15: Del av bergsskärning mot Göteborgsvägen. Område 6 Göteborgsvägens sydöstra sida Från korsningen med Oljehamnsvägen och västerut går Göteborgsvägens sydöstra sida i bergsskärning. Skärningen är som högst c:a 5 m. Berget är uppsprucket, bl a utefter sprickor som löper parallellt med vägen och som lutar brant ut mot vägen. Klorit- och kalcitbeläggning noteras på en del av dessa sprickplan. Löst sittande block och skivor noteras i skärningen och utfallna block ligger nedanför skärningen. Vegetation växer i sprickorna i skärningen. Se Foto 16. Rekommendationer: Skärningen rensas på vegetation och löst bergmaterial. Härefter bedöms behov av ytterligare stabilitetshöjande åtgärder såsom bultning och nätning.

21 UG (22) Foto 16: Göteborgsvägens sydöstra sida. Bergskärningen är skivigt uppsprucken parallellt med väglinjen. Förstärkningsåtgärder saknas och lösa block/skivor sitter i slänten.

22 UG (22) 4 Åtgärder Nedbrytning av bergmassa och åtföljande utfall av bergblock är en naturlig process. I uppsprucket berg är frost- och rotsprängning dominerande faktorer i den naturliga nedbrytningsprocessen. Vatten som ansamlas i öppna spricksystem expanderar vid frysning och bryter sönder bergmassan. Liknande sker med rötter som får fäste och tillväxer i bergmassans sprickor. När bergblock är utbildade kan dessa falla ut om de saknar stöd eller om underliggande sprickplan har en lutning ut från slänten. Regelbundna besiktningar och åtgärder såsom rensning av vegetation och berg, förstärkning av berg kan dämpa nedbrytningsprocessen. Bergrensning utförs i enlighet med bergrensingsklass 1A i AnläggningsAMA 98: 1A Lossbrytning av berg från färdigsprängd yta som kan utföras: - med lätt elhydraulisk hammare - av två man genom brytning med samtidigt arbetande skrotspett - med tyngre elhydraulisk hammare och därefter kontroll med skrotspett. Fri bergyta tryckspolas därefter ren med vatten vid minst 1,2 MPa ö (12 atö) med minst 12 mm munstycke. Efter att rensningen är klar kan behovet av bultning eller annan typ av stabilitetshöjande förstärkning såsom nätning bestämmas. Bergrensningen utförs under ledning av bergsakkunnig som även bedömer behov av ytterligare förstärkningsåtgärder Innan grundläggning sker på berg besiktigas bergförhållandena på avsprängd bergyta samt förhållandena vid och runt grundläggningsytan av bergsakkunnig. I slänter där akut behov av åtgärder ej föreligger rekommenderas återkommande besiktningar vart tredje år. Även för redan åtgärdade partier rekommenderas återkommande besiktningar.

23 UG (22) 5 Sammanfattning Område 1: Bergslänter och bergsskärningar som omgärdar planerad nybyggnation bergrensas samt eventuellt förstärks med bultar och nät. Innan grundläggning på berg sker besiktigas rensad grundläggningsyta och eventuella schaktsidor. Område 2: Naturlig bergsbrant mot väst besiktigas och bergrensas. Eventuellt kommer bultning och nätning att behövas. Arbetet måste utföras från skylift eller mobilkran. Område 3: Inga åtgärder i dagsläget. Återkommande besiktningar vart tredje år. Område 4: Naturlig bergslänt direkt söder om nätat område bergrensas. Eventuellt kommer bultning och nätning att behövas. Arbetet måste utföras från skylift eller mobilkran. Område 5 och 6: Befintliga bergsskärningar rensas på vegetation och löst bergmaterial, samt förstärks eventuellt med bultar och nät. I Område 6 måste arbetet utföras från skylift. Allt besiktnings- och åtgärdsarbete utförs under ledning av bergsakkunnig. Bilaga 1 Plankarta, ritning 1 och 2 (A3, skala 1:2000) för Bergab Helena Kiel

24 UG (22) Bilaga 1 Plankarta, ritning 1 och 2 (A3, skala 1:2000)

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN 109-148 DUNKAVLEMYREN NÖTSÄTER 1:311, SKÄRHAMN TJÖRNS KOMMUN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN Göteborg 2009-09-01 TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Varbergsgatan 12 A 412 65 GÖTEBORG

Läs mer

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24 Detaljplan för Hotell Kungshamn GRAVARNE 59:1 M FL Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län Dnr: KA2010/0484 Samrådshandling 2013-10-24 PLANBESKRIVNING Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845

Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845 Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845 Bilden visar vy norrut mot

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD NOVEMBER 2012 KÄLLVIKEN I STRÖMSTAD AB REV A 2012-11-19 DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD INVENTERINGS-PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850

Läs mer

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning

UTSTÄLLNINGSHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning SOTENÄS KOMMUN Västra Götalands Län DETALJPLAN Del av Legene 1:2 m fl fastigheter UTSTÄLLNINGSHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Antal sidor: 20 2009-06-02 Diarienr: 2004-563 Antal sidor: 20 2009-06-02

Läs mer

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala 2009-09-02 Komplettering terrängstudie

Läs mer

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson Dagvattenutredning Hammarshus 2013-07-05 Upprättad av: Johanna Persson Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson RAPPORT Dagvattenutredning - Hammarshus Kund Kommunledningskontoret Strategi och Utveckling

Läs mer

Detaljplan för Verksamheter m m vid Rävebergsvägen

Detaljplan för Verksamheter m m vid Rävebergsvägen Detaljplan för Verksamheter m m vid Rävebergsvägen Utställningshandling juni 2010 Innehållsförteckning Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Plankarta Illustrationsritning Grundkarta

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM. för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län. Samrådshandling 2009-03-24

DETALJPLANEPROGRAM. för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län. Samrådshandling 2009-03-24 DETALJPLANEPROGRAM för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-03-24 INLEDNING Bakgrund och syfte I Bollebygds översiktsplan 2002

Läs mer

Riktlinjer för kärnkartering och upprättande av ingenjörsgeologisk samt bergteknisk prognos Underlag för projektering av bygghandling

Riktlinjer för kärnkartering och upprättande av ingenjörsgeologisk samt bergteknisk prognos Underlag för projektering av bygghandling 2007-05-14 Dokument Nr: 9564-13-025-004 Citybanan i Stockholm Riktlinjer för kärnkartering och upprättande av ingenjörsgeologisk samt bergteknisk prognos Underlag för projektering av bygghandling........................

Läs mer

PROGRAMSAMRÅDSHANDLING. PROGRAM Till detaljplan för SUNNINGEBERGEN Källdal 4:1 m.fl. Dnr P 384. Upprättad av Miljö och Stadsbyggnad den 20 juni 2005.

PROGRAMSAMRÅDSHANDLING. PROGRAM Till detaljplan för SUNNINGEBERGEN Källdal 4:1 m.fl. Dnr P 384. Upprättad av Miljö och Stadsbyggnad den 20 juni 2005. Dnr P 384 UDDEVALLA KOMMUN MILJÖ OCH STADSBYGGNAD PROGRAMSAMRÅDSHANDLING PROGRAM Till detaljplan för SUNNINGEBERGEN Källdal 4:1 m.fl Upprättad av Miljö och Stadsbyggnad den 20 juni 2005. 1 SYFTE OCH MÅL

Läs mer

Slagsta 1:1 m.m. ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. 3.11 Vår beteckning 2005-10253. Slagsta Eskilstuna Kommun

Slagsta 1:1 m.m. ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. 3.11 Vår beteckning 2005-10253. Slagsta Eskilstuna Kommun 3.11 Vår beteckning 2005-10253 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Planavdelningen Plannummer 1353 Detaljplan för Slagsta 1:1 m.m. Slagsta Eskilstuna Kommun ANTAGANDEHANDLING Löths gamla tomt Ödekyrkogård Löths

Läs mer

Runö, Bränd-Hallskär och Kläppen. - geodiversitet i Söderarms skärgård

Runö, Bränd-Hallskär och Kläppen. - geodiversitet i Söderarms skärgård Runö, Bränd-Hallskär och Kläppen - geodiversitet i Söderarms skärgård Bildtext till omslaget På kartan visas jordarterna i två av de inventerade delområdena; Runö i norr och Bränd- Hallskär i söder. Av

Läs mer

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Giuliana Conciauro 2014-05-13 Tfn 08-508 27 320 1(78) Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 1 3 2 Primusområdet

Läs mer

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06 1 Detaljplan för Sjöatorp 5:8 m fl fastigheter Hjortsberga Alvesta kommun PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning, med bilaga Behovsbedömning Genomförandebeskrivning

Läs mer

VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12)

VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12) VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12) Stefan Andersson, Fastighetsaktiebolaget Färgärdsviken Rapport nr 2012-0510-A Ebba af Petersens, WRS Uppsala

Läs mer

VA- OCH DAGVATTENUTREDNING. Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar. Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun

VA- OCH DAGVATTENUTREDNING. Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar. Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun Vy västerut från Stockevik VA- OCH DAGVATTENUTREDNING 2014-05-22, rev 2015-03-12 Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar Energi & VVS-Projekt AB

Läs mer

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun Samrådshandling 2013-09-29 Dnr: 2010:162 DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun SAMRÅDSHANDLING 1 INNEHÅLL PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANKARTA 3 PLANBESTÄMMELSER 4 HANDLINGAR

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

2.9 Sammanfattning av samhällsekonomisk bedömning

2.9 Sammanfattning av samhällsekonomisk bedömning Projektet bedöms inte medföra någon trafikökning och planerade åtgärder för dagvatten bedöms inte innebära någon ökad belastning av flöden eller föroreningar jämfört med dagens situation. Med föreslagna

Läs mer

Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan

Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan Idéstudie, januari 2007 Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan BRÖT PM 27/2006 Dnr. BRÖ 06-2007/SA30 Medverkande Banverket Östra banregionen Lars Moberg, Utredningsledare Håkan Berell, Samhällsekonom

Läs mer

Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun

Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun KS12.971 Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun Tillägg till planbeskrivning - antagandehandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Planenheten 2013-11-04

Läs mer

1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN. Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188. Betygar: Laga kraft 2007-02-26

1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN. Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188. Betygar: Laga kraft 2007-02-26 1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188 Betygar: Claes Hedlund Laga kraft 2007-02-26 Detaljplan för Lomma 29:23 m fl, Hamntorget Lomma, Lomma kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING

Läs mer

PM - Utredning VA-anläggningar. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2012-12-14. Uppdragsnummer: 226443. Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson

PM - Utredning VA-anläggningar. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2012-12-14. Uppdragsnummer: 226443. Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson 1(8) PM - Utredning VA-anläggningar Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2012-12-14 Uppdragsnummer: 226443 Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson Handläggare Kvalitetsgranskning Lars Nilsson 010-452

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:405 M. FL. PARKERING & BASTU VID GULLMARSSTRAND FISKEBÄCKSKIL LYSEKILS KOMMUN

DETALJPLAN FÖR SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:405 M. FL. PARKERING & BASTU VID GULLMARSSTRAND FISKEBÄCKSKIL LYSEKILS KOMMUN DETALJPLAN FÖR SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:405 M. FL. PARKERING & BASTU VID GULLMARSSTRAND FISKEBÄCKSKIL LYSEKILS KOMMUN PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2004-11-29 Gullmarsstrand sett från väster. Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för. Elestorp 6:6 m fl inom NORRVIKEN. i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 1(26) SWECO Architects AB

Detaljplan för. Elestorp 6:6 m fl inom NORRVIKEN. i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 1(26) SWECO Architects AB Detaljplan för Elestorp 6:6 m fl inom Norrviken, ANTAGANDEHANDLING 2008-09-08 Detaljplan för Elestorp 6:6 m fl inom NORRVIKEN i Båstad, Båstads kommun, Skåne län A N TA G A N D E H A N D L I N G SWECO

Läs mer