Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållanden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållanden"

Transkript

1 Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och

2 bergtekniska förhållande Beställare: Vänersborgs kommun Beställarens representant: Helena Bråtegren Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box Göteborg Bengt Askmar Mathias Pettersson Jesper Petersson Uppdragsnr: Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad av: Tryck: N:\103\09\ \G\Beskr-PM\PM\Nordkroken PM.docx Bengt Askmar Norconsult AB

3 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar Underlag Nu utförda undersökningar Befintliga förhållanden Topografi och markbeskaffenhet Befintliga anläggningar Bergförhållanden Bergteknisk bedömning Geotekniska förhållanden Geohydrologiska förhållanden Stabilitet Sättningar Radon/Gammastrålning Rekommendationer Tillhörande handling, Markteknisk undersökningsrapport MUR/Geo daterad.

4 1 Förutsättningar På uppdrag av Vänersborgs kommun har Norconsult AB utfört en geoteknisk utredning för detaljplan vid Nordkroken i Vänersborgs kommun. Området ligger längs med och väster om Nordkroksvägen öster om Vänersborg tätort. Se figur 1 nedan för översikt. Ungefärligt läge för detaljplanen är markerat med rött. I området är det planerat att uppföra ett nytt bostadsområde. Figur 1. Översikt aktuellt område. Hämtat från Underlag 2.1 Nu utförda undersökningar Nu utförda geotekniska undersökningar redovisas i plan i ritning G101 och sonderingsresultat redovisas i ritning G301 i Markteknisk undersökningsrapport bifogat detta PM.

5 3 Befintliga förhållanden 3.1 Topografi och markbeskaffenhet För detaljer avseende topografi, se ritning G101 Situations- och borrplan. Detaljplaneområdet är mestadels plant bortsett från en bergsbrant i den nordöstra delen av planområdet. Marknivån varierar generellt mellan +45 och +55 m. Marken inom området består huvudsakligen av skogsdungar, plana fält och hagar. Inom planområdets östra del förekommer mindre trädungar. Stora delar av området består av mark med små till måttliga jorddjup. 3.2 Befintliga anläggningar I området finns ett stort antal befintliga bostadshus vilkas lägen redovisas i Figur 1 under avsnitt 1 Förutsättningar. 4 Bergförhållanden Blottlagt berg förekommer på två platser i sydvästra delen av detaljplaneområdet. På bägge platserna är det helt horisontella hällar av betydande storlek (Figur 2), vilket visar att jordtäcket i stora delar av området är mycket tunt. Bergarten består utseslutande av gråröd granitisk ögongnejs. Lokalt småskalig veckning och genomgående låg sprickfrekvens.

6 Figur 2. Horisontell berghäll av granitisk ögongnejs med ca 50 m utsträckning. Foto i anslutning till detaljplanområdets sydvästra begränsning. Vy mot nordost. Längs västra kanten av Halleberg förekommer omfattande ansamlingar av block (talus) vid brantens fot som sträcker sig mer än 50 m ut från själva rasbranten (Figur 3). Proximalt rasbranten finns block av diabas som uppgår till 2 4 m 3. Med ökande avstånd minskar generellt storleken och alla block som studerats har påväxt av mossa, vilket indikerar att inga ras eller blockutfall förkommit under de senaste decennierna.

7 Figur 3. Rasbrant med block av diabas längs västra kanten av Halleberg. Betraktaren står utanför detaljplanområdet, ca 50 m nordost om Villa Hallevik, vänd mot söder. 4.1 Bergteknisk bedömning Den fastighet som ligger närmast rasbranten är Villa Hallevik, längst i norr av planområdet. Ett antal lösa block i bergbranterna riskerar att rasa ner inom en inte allt för avlägsen framtid. Blockslänten i anslutning till planområdet bedöms dock vara stabil och de block som riskerar att falla ner från bergbranten kommer att fångas upp i den övre delen av blockansamlingen vid brantens fot. Blockansamlingen fungerar således som en buffertzon. Det bedöms därför inte att det föreligger någon risk för blockutfall eller ras i eller i anslutning till de fastigheter som ligger längs Nordkroksvägen.

8 5 Geotekniska förhållanden Generellt är det små djup till berg där det tunna jordlagret består av friktionsjord. Generellt kan jordlagerföljden beskrivas utifrån utförda undersökningar enligt: Mulljord till ca 0,5 m djup. Sand/grusig Sand till ca 1-2 m djup Sandmorän till ca 3-5 m djup Berg Lerjord påträffades i en av sonderingspunkterna. Lerlagrets mäktighet är i borrpunkt 8 ca 1 m med en vattenkvot på cirka 25-30% och en konflytgräns på 30%. 6 Geohydrologiska förhållanden Mätning av den övre grundvattenytans läge har utförts i samband med provtagning med skruvprovtagare under september månad Den övre grundvattenytan mättes i borrhål 6 och 8 och låg då på 2 m djup under befintlig markyta. Detta motsvarar en nivå mellan +46,8 och +50,4. Grundvattenytan fluktuerar under året beroende på nederbördsmängd och påverkas lokalt av topografiska-, vegetations- och jordlagerförhållanden. Den övre grundvattenytan bedöms dock under stora delar av året ligga ca 2 m under befintlig markyta. För områden med små jorddjup och under perioder med stor nederbörd kan grundvattenytan vara betydligt högre.

9 7 Stabilitet Marken vid detaljplaneområdet består till huvudsak av fastmark med mycket små jorddjup. Stabiliteten har översiktligt beräknats i Sektion A. Jorden har antagits bestå av sand med en friktionsvinkel på 32 ovan morän med en friktionsvinkel på 37. Grundvattenytan har placerats precis under markytan för att beräkna de mest ogynnsamma förhållandena. För resultat se Figur 4 nedan. Figur 4. Stabilitetsberäkning Sektion A med höjd grundvattenyta. 8 Sättningar Sonderingarna visar på mycket generellt på fast jord i form av sand och morän. Marken bedöms inte vara sättningskänslig. 9 Radon/Gammastrålning För de två hällar av granitisk ögongnejs uppmättes nivåer på 0,05 0,08 μs/h. I jordtäckta områden är nivåerna generellt något lägre (0,03 0,05 μs/h). Variationerna i detaljplanområdet är obetydliga. Den totala gammastrålningen underskrider genomgående 0,1 μs/h och kan utan ytterligare undersökningar i området klassas som lågradonmark enligt rekommenderade gränsvärden som anges i Radon i bostäder Markradon (Byggforskningsrådet R85:1988, Reviderad utgåva 1990) för berg (Tabell 1).

10 Tabell 1. Gränsvärden för total gammastrålning på blottlagt berg enligt Radon i bostäder. Markklass Gammastrålning [Sv/h] Lågradonmark < 0,05 á 0,08 Normalradonmark 0,08 á 0,12 till 0,2 á 0,3 Högradonmark > 0,2 á 0,3 10 Rekommendationer Ur totalstabilitetssynpunkt är området tillfredställande. För översiktlig utredning erfordras en säkerhetsfaktor på 1,5 för friktionsjord. En sektion har beräknats med konservativt valda parametrar och förutsättningar vilket resulterade i säkerhetsfaktorer större än 1,8. Grundläggning kan preliminärt utföras med platta på mark eller plintar till fast morän eller berg. Inga åtgärder rekommenderas avseende risken för blockutfall eller ras längs Halleberg. Marken inom detaljplaneområdet klassas som lågradonmark. Det krävs därför inga åtgärder mot markradon i planerade byggnaders konstruktioner. För temporära öppna schakter kan släntlutning på 1:1 användas för moränjord ned till 2 meters djup förutsatt att omkringliggande mark är horisontell och att släntkrön är obelastat. För jord som innehåller silt eller löst lagrad sand kan en släntlutning på 1:2 användas ned till maximalt 2 meter om schaktbottennivån är över grundvattenytan.

11 Norconsult AB Väg och Bana Geoteknik Mathias Pettersson Bernhard Gervide Eckel

12 Norconsult AB Theres Svensson gata 11 Box 8774, Göteborg , fax

Kungälv / BOKAB Tega 2:5, Detaljplan Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhålllanden

Kungälv / BOKAB Tega 2:5, Detaljplan Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhålllanden Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhålllanden Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare BOKAB UDDEVALLAVÄGEN 1 44230 KUNGÄLV Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD NOVEMBER 2012 KÄLLVIKEN I STRÖMSTAD AB REV A 2012-11-19 DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD INVENTERINGS-PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850

Läs mer

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder PM Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark Datum 2009-12-15 Vår referens/nr 131466.030 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av

Läs mer

Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845

Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845 Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845 Bilden visar vy norrut mot

Läs mer

KRÖKERSRUD 1:206, HÅVERUD MELLERUDS KOMMUN

KRÖKERSRUD 1:206, HÅVERUD MELLERUDS KOMMUN TEKNISK PM Skanska Sverige AB KRÖKERSRUD 1:206, HÅVERUD MELLERUDS KOMMUN Utbyggnad av hotellverksamhet Teknisk PM, Geoteknik Geoteknisk undersökning Uppdragsnummer: 128138-101 2009-01-13 Post 205 33 MALMÖ

Läs mer

Tierps kommun. 1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco. Org.nr 556507-0868 säte Stockholmm. Telefon direkt 023-464 22. Patrikk Johnsson

Tierps kommun. 1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco. Org.nr 556507-0868 säte Stockholmm. Telefon direkt 023-464 22. Patrikk Johnsson PM GEOTEKNIK Tierps kommun Storådammen Uppdragsnummer 2171000 Projekteringsunderlag Falun 2011-12-08 Sweco Infrastructure AB Falun Geoteknik 1() ra0s 2011-02-17 Sweco Parkgatan Box 1902, 791 19 Falun Telefon

Läs mer

Mölndals stad. Kållereds köpstad PM GEOTEKNIK 2015-01-30

Mölndals stad. Kållereds köpstad PM GEOTEKNIK 2015-01-30 Mölndals stad Kållereds köpstad PM GEOTEKNIK 2015-01-30 ÅF-Infrastructure AB, Grafiskavägen 2, SE-401 51 Göteborg, Registered office: Stockholm, Sweden Tel +46 10 505 00 00, www.afconsult.com, Org nr 556185-2103

Läs mer

Detaljplan Kopper 2:1, Bergsvägen

Detaljplan Kopper 2:1, Bergsvägen Stenungsundshem Detaljplan Kopper 2:1, Bergsvägen Slutrapport Göteborg 2013-09-17 Datum 2013-09-17 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutrapport Kenneth Funeskog T Persson, R Chilton Elisabeth Olsson Uppdragsledare

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik. Beställare: Eslövs kommun, Kommunledningskontoret.

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik. Beställare: Eslövs kommun, Kommunledningskontoret. PQ GEOTEKNIK & MILJÖ 2013-05-17 C972 Eslöv, Flyinge, Fasanvägen Östra Gårdstånga 2:47, 2:68 och 13:107-13:109 Geoteknisk undersökning Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik Beställare: Eslövs

Läs mer

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN 109-148 DUNKAVLEMYREN NÖTSÄTER 1:311, SKÄRHAMN TJÖRNS KOMMUN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN Göteborg 2009-09-01 TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Varbergsgatan 12 A 412 65 GÖTEBORG

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13 Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Viktor Rydbergsgatan 10 411 32 Göteborg Beställarens representant: Carl-Johan Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare:

Läs mer

PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser. Haninge kommun. Dalarö etapp 1 FÖRHANDSKOPIA. Stockholm 2013-06-05

PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser. Haninge kommun. Dalarö etapp 1 FÖRHANDSKOPIA. Stockholm 2013-06-05 PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser Haninge kommun FÖRHANDSKOPIA Stockholm 2013-06-05 PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser Datum 2013-06-05

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

Detaljplan Skeppsviken, Uddevalla

Detaljplan Skeppsviken, Uddevalla Beställare Bohusgeo AB Bastionsgatan 26 451 50 UDDEVALLA Detaljplan Skeppsviken, Uddevalla Bergteknisk utredning avseende risk för ras och blocknedfall Bergab Projektansvarig Elisabeth Olsson Handläggare

Läs mer

Dagvattenutredning Almekärr 3:48

Dagvattenutredning Almekärr 3:48 Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: LERUMS KOMMUN Box 225 443 25 LERUM Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Edgar Villarreal Uppdragsnr: 101 15 00 Filnamn och sökväg: N:\101\15\1011500\0-Mapp\Beskrivningar\Utredningar

Läs mer

AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA

AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA RAPPORT Stockholm 2013-10-28 Uppdragsansvarig: Björn Troeng HIFAB AB Sveavägen 167 104 32 Stockholm Org. Nr. 556125-7881 Beställare:

Läs mer

Skyddsavstånd till hästhållning Öjersjö, Partille kommun

Skyddsavstånd till hästhållning Öjersjö, Partille kommun Beställare: HB Ramselyckan HSB Göteborg 930201 FE 397 833 83 Strömsund Beställarens representant: Karin Frykberg, Skanska Nya Hem Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö

Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö 1(5) Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö 2011-12-06 Bara Söder Uppdragsnummer: 228683 Uppdragsansvarig: Anders Gustavsson Handläggare Kvalitetsgranskning Carl-Henrik Månsson 010-452

Läs mer

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson Dagvattenutredning Hammarshus 2013-07-05 Upprättad av: Johanna Persson Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson RAPPORT Dagvattenutredning - Hammarshus Kund Kommunledningskontoret Strategi och Utveckling

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:405 M. FL. PARKERING & BASTU VID GULLMARSSTRAND FISKEBÄCKSKIL LYSEKILS KOMMUN

DETALJPLAN FÖR SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:405 M. FL. PARKERING & BASTU VID GULLMARSSTRAND FISKEBÄCKSKIL LYSEKILS KOMMUN DETALJPLAN FÖR SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:405 M. FL. PARKERING & BASTU VID GULLMARSSTRAND FISKEBÄCKSKIL LYSEKILS KOMMUN PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2004-11-29 Gullmarsstrand sett från väster. Detaljplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK

PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK FÖRBINDELSE MELLAN KLIPPANVÄGEN OCH HAVSBADSVÄGEN 2013-09-18 Uppdrag: 251035 Projektnummer: 91945 Titel på rapport: PM Rekommendationer Detaljplanearbete

Läs mer

SCHAKTA SÄKERT. Säkerhet vid schaktning i jord. Karin Lundström Karin Odén Wilhelm Rankka. Karin Lundström. Karin Odén.

SCHAKTA SÄKERT. Säkerhet vid schaktning i jord. Karin Lundström Karin Odén Wilhelm Rankka. Karin Lundström. Karin Odén. SCHAKTA SÄKERT Karin Lundström Karin Odén Wilhelm Rankka Det krävs kunskap, erfarenhet och uppmärksamhet för att schakta i jord. Vi vill med denna skrift förmedla kun skap om hur man utformar och utför

Läs mer

Planprogram för område Hasselbacken

Planprogram för område Hasselbacken Plan, Bygg o Lantmäterikontoret Enhet/Handläggare SAMRÅDSHANDLING Datum 05-05-30, rev 06-02-22 Beteckning Maria Palmqvist PLAN 2005/10 Planprogram för område Hasselbacken Inledning Översiktsplanen Översiktsplan

Läs mer

Detaljplan för. i Nybro, Nybro kommun. Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28. Planbeskrivning

Detaljplan för. i Nybro, Nybro kommun. Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28. Planbeskrivning Detaljplan för Kvarteret Skruven m.fl. fastigheter i Nybro, Nybro kommun Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28 Planbeskrivning Planområdet Handlingar Till planförslaget har följande handlingar

Läs mer

Kvarteret Trädgårdsmästaren i Salems kommun

Kvarteret Trädgårdsmästaren i Salems kommun Miljöredovisning 2006-10-27 2 (10) Sammanfattning Hemgården byggnads AB planerar att uppföra bostadsbebyggelse i kvarteret Trädgårdsmästaren. Området ligger mellan två bostadsområden och består idag av

Läs mer

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning Beställare: Botkyrka kommun Beställarens representant: Daniel Edvardsson Konsult: Uppdragsledare Handläggare buller Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Björn Wallgren Anna-Lena Frennborn Uppdragsnr:

Läs mer