Kliniska riktlinjer 2005 för insulin pumpbehandling vid diabetes hos vuxna och barn ungdom

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kliniska riktlinjer 2005 för insulin pumpbehandling vid diabetes hos vuxna och barn ungdom"

Transkript

1 Kliniska riktlinjer 2005 för insulin pumpbehandling vid diabetes hos vuxna och barn ungdom BAKGRUND Behandling av insulinberoende diabetespatienter med kontinuerlig subkutan insulininfusion med pump är en etablerad terapiform sedan mer är 20 år i Sverige (1) och under senare år har bruket av insulinpump ökat markant i västvärlden såväl vad avser vuxna diabetespatienter som barn och ungdomar. Idag behandlas uppskattningsvis diabetespatienter med pump i vårt land (2). Under senare år har två meta analyser av randomiserade kontrollerade studier utförda 1975 och senare av insulinpumpbehandling publicerats. Båda dessa visar, att i jämförelse med konventionell 4 dosbehandling är plasma glukos kontrollen bättre under pumpbehandling (3,4). Den positiva skillnad i metabol kontroll, som man kunde beräkna, anses vara av klinisk betydelse för att motverka uppkomst av mikrovaskulära komplikationer (5). Behandling med insulinpump är något mer kostnadskrävande än 4 dos behandling, men den ökade behandlingskostnaden anses uppvägas av en minskad risk för allvarliga hypoglykemiska tillbud, ökat välbefinnande och mindre risk för utveckling av diabetiska komplikationer (6). I samverkan mellan Svensk Förening för Diabetologi (SFD), Endokrinologföreningen och Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård (SFSD) har tidigare utgivits riktlinjer för insulinpumpbehandling hos vuxna (7). Behandlingen av typ 1 diabetes genomgår en snabb utveckling, varför initiativ togs till ett nytt möte med representanter för ovanstående föreningar med bred anknytning till diabetologins olika kontaktytor, professionellt såväl som geografiskt med avsikten att uppdatera dessa nationella riktlinjer. Denna gång medverkade även representanter från Barnläkarföreningens Sektion för Endokrinologi och Diabetes i mötet, som ägde rum Nedanstående dokument kan alltså ses dels som årets version av "Kliniska Riktlinjer för Insulin pumpbehandling" dels som ett mer heltäckande dokument, då nu också behandling av barn och ungdomar har inkluderats. Ekonomi Vid diskussion på Riksstämman framkom från Läkemedelsförmånsnämnden att sista året har utskrivningen av nya pumpar minskat med cirka 25% liksom pumptillbehör, dvs det finns utrymme ekonomiskt för fler pumpar. Förutsättningar Patienten bör ha provat en optimerad behandling med flerdosregim och analoginsulin (både direktverkande och basinsulin), innan pumpbehandling startas. Patienten måste vara villig att genomföra intensifierad glukosmätning flera gånger per dygn dygn (före och efter mat, samt på natten) när pumpen startas. Därefter rekommenderas daglig testning av plasmaglukos morgon och kväll samt före och ibland efter måltider för att utvärdera bolusdoser. Intensifierad provtagning bör ske i samband med sjukdom eller annan förändring som påverkar insulinbehovet. Patienten ska vara väl förtrogen med ketonmätning (i blod och/eller urin). Indikationer Allmänt Vuxna: metabol indikation >6,5% eller >1% över individuellt mål. o Labilitetsindikation = svängande plasmaglukos. Dokumenterat svängande plasmaglukos mätt med frekventa plasmaglukosbestämningar med objektivt belägg för höga och låga glukosvärden, där läkare/sköterska och patienten har haft stora svårigheter med att lösa problemet med andra

2 behandlingsregimer. Plasmaglukosvariabilitet kan kvantifieras om så önskas. Enklast är då att beräkna standarddeviationen (SD) av minst 35 glukosmätningar, före måltid, före sänggående samt 2 tim efter middag. Ett SD över 4 mmol/l indikerar labilitet (8). Eventuellt kan CGMS (Continuous Glucose Monitoring System), ett sätt att under 2 3 dygn kontinuerligt mäta vävnadsglukos i underhudsfettet, användas för att dokumentera stor glukosvariabilitet (9) Det saknas dock riktlinjer för kvantifiering av variabilitet mätt med CGMS. Patienter med lågt BMI och små insulindoser, där man har svårighet att reglera insulintillförseln utan insulinkänningar eller stora plasmaglukossvängningar Gryningsfenomen med högt plasmaglukos på morgonen och problemet ej kan lösas genom justering av insulindosen till kvällen och där det finns dokumenterade låga plasmaglukosvärden kl Upprepade episoder med insulinkoma, där ingen annan förklaring finns såsom alkoholproblem eller endokrin rubbning. Vid hypoglykemisk omedvetenhet (hypoglykemisk unawareness) som kvarstår trots minskade insulindoser. Vid uttalad diabetisk gastropares med fördröjd magsäckstömning, där pumpen ger möjlighet att tillföra en måltidsdos av insulin under flera timmar (fördröjd bolus). Ökade möjligheter till förbättrad livskvalitet hos exempelvis en person som ofta reser mellan olika tidszoner, skiftesarbete, elitidrott. Dokumentation av insulinpumpbehandling vid typ 2 diabetes saknas, men kan i enstaka fall övervägas Kontraindikationer Uttalad ketosacidos benägenhet Brister i egenvård och oförmåga att trots upprepad utbildning följa givna instruktioner vid exempel pumpstopp Utsättning av insulinpumpbehandling Allsidig prövning kring fortsatt pumpbehandling görs varje år vid första årsbesöket Vid komplikationer, som kan påverka förmågan att fysiskt och mentalt hantera insulinpumpen, bör indikationen omprövas, såsom vid stroke eller vid andra nytillkomna allvarliga sjukdomar och då sker en ny bedömning Patienter med upprepade episoder med ketoacidos, manipulation och bristande egenvård skall indikationen för insulinpump ifrågasättas Information Om patienten blir akut inlagd på sjukhus kan man inte räkna med att det finns personal i tjänst som kan hantera pumpen. Därför behövs information i plånbok eller väska om att patienten har insulinpump. Vid insulinkoma eller ketoacidos ska pumpen tas bort. Info bör också finnas för patienten med förslag till alternativdoser av 4 dos insulin vid pumpproblem. Patienten måste alltid kunna gå över till injektionsbehandling med måltidsinsulin och basinsulin och skall ha tillgång till insulin och nedskrivna doser för detta. Patienten skall också känna till att vid oförklarligt högt plasma glukos som är mer än tillfälligt, skall direktverkande insulin ges med penna eller spruta (dvs INTE med pumpen) tills plasmaglukos börjat sjunka igen Patienten skall kunna kontrollera ketoner i blod och/eller urin, förstå att detta bör göras vid höga plasma glukos och förstå hur resultatet ska tolkas.

3 Utbildning och fortbildning Undervisning. ges till patient och eventuellt närstående, enskilt och i grupp, både initialt och fortlöpande. Utbildningen omfattar tekniska frågor kring insulinpump, hur undvika ketoacidos, etc. Utbildning och fortbildning av diabtessjuksköterska och läkare sker lokalt, regionalt och nationellt. Pumpfel Vid reklamation från pumpanvändaren eller diabetesmolttagning skall felet eller avvikelsen anmälas till apoteket och insulinpumpföretaget. Tar pumpanvändaren själv kontakt med företaget så ska företaget också sedan informera diabetesmottagningen. Kvalitetsarbete Sker i samverkan med Nationella Diabetes Registret (NDR). Referenser 1. Gutniak M, Johansson BL, Lager I, Lins PE, Nilson A, Reichard P, Östman J. Rekommendationer för insulinbehandling med portabel pump. Läkartidningen 1984:81: Adamson U, Lins PE. Insulinpumpen 25 åring med framtiden för sig. Läkartidningen 2002:99: Pickup J, Mattock M, Kerrys S. Glycaemic control with continuous subcutaneous insulin infusion compared with intensive insulin injections in patients with type 1 diabetes: metaanalysis of randomised controlled trial. BMJ 2002:324: Weissberg Benchell J, Antisdel Lomaglio J, Seshadri R. Insulin pump therapy. A meta analysis. Diabetes Care 2003:26: Pickup J, Keen H. Continuous subcutaneous insulin infusion at 25 years. Evidence base for the expanding use of insulin pump therapy in type 1 diabetes. Diabetes Care 202:25: Scuffham P, Carr L. The cost effectiveness of continuous subcutaneous insulin infusion compared with multiple daily injections for the management of diabetes. Diabet Med. 2003:20: Insulinpumpbehandling hos vuxna kliniska riktlinjer DiabetologNytt 2001:3: Moberg E, Kollind M, Lins PE, Adamson U. Estimation of blood glucose variability in patients with insulin dependent diabetes melltus. Scand J Clin Lab Invest 1993;53: Guerci B, Floriot M, Bohme P, Durain D, Benichou M, Jelliman S, Drouin P. Clinical performance of CGMS in Type 1 diabetic patients treated by continuous subcutaneous insulin infusion using insulin analogs. Diabetes Care 2003;26: Raskin P, Bode BW, Marks JB, Hirsch IB, Weinstein RL, McGill JB, Peterson GE, Mudaliar SR, Reinhardt RR. Continuous subcutaneous insulin infusion and multiple daily injection therapy are equally effective in typ 2 diabetes. Diabetes Care 2003;26: Pumpindikationer hos barn och tonåringar Förutsättningar Patienten bör ha provat flerdosbehandling med direktverkande och långverkande insulinanaloger utan tillfredsställande resultat. I samband med start av pumpbehandling krävs som regel en period av intensiv plasmaglukostestning före och efter måltider samt även på natten. Därefter rekommenderas daglig testning av plasmaglukos morgon och kväll samt före och ibland efter måltider för att utvärdera bolusdoser.

4 Det är ibland lämpligt att upprätta ett kontrakt med patienten/föräldrarna där förutsättningarna för pumpbehandling fastslås. Detta kontrakt kan utformas lokalt i respektive barndiabetesteam. Barn Absolut Spädbarn små barn där insulinadministration i tillräckligt små doser är svårt att genomföra. Barn med uppfödningsproblem. Extrem stickrädsla. Upprepade, svåra hypoglykemier. Relativ Hög plasmaglukosvariabilitet Ketosbenägenhet Stickrädsla Ökade möjligheter till förbättrad livskvalitet Tonåring Absolut Urspårad metabol kontroll där patienten uppfattar försök med insulinpump som en positiv åtgärd. "Insulin omission", dvs frekvent utelämnande av doser. Svårkontrollerade morgonplasma glukos under pubertetsutveckling. Upprepade, svåra hypoglykemier Ätstörningsproblematik Relativ Hög plasmaglukosvariabilitet Ketosbenägenhet. Ökade möjligheter till förbättrad livskvalitet Referenser 1. Tubiana Rufi N, de Lonlay P, Bloch J, Czernichow P.Remission of severe hypoglycemic incidents in young diabetic children treated with subcutaneous infusion. Arch Fr Pediatr 1996;3: Blacket PR. Insulin pump treatment for recurrent ketoacidosis in adolescence. Diabetes Care 1995;18: Conrad SC, MC Grath MT, Gitelman SE. Transition from multiple daily injections to continous subcutaneous insulin infusion in type 1 diabetes mellitus. J Pediatr 2002;140: Litton J, Rice A, Friedman N, Oden J, Lee MM, Freemark M. Insulin pump therapy in toddlers and pre school children with type 1 diabetes mellitus. J Pediatr 2002;141(4): Gun Forsander, överläkare ordf BLF s sektion för Endokrinologi och Diabetes Drottning Silvias Barn och ungdomssjukhus, Göteborg Ragnar Hanås, överläkare Barn och ungdomskliniken Uddevalla lasarett

5 Stefan Särnblad, barnläkare Barn och ungdomskliniken Regionssjukhuset Örebro Ingmar Zachrisson, överläkare Astrid Lindgrens Barn och ungdomssjukhus, Stockholm Indikation för intraperitoneal pump Intraperitoneal insulintillförsel med inplantabel insulinpump är en relativt ny behandling som innebär en mer fysiologisk tillförsel av insulin jämfört med subkutan insulinbehandling. En handfull patienter har erbjudits sådan behandling vid Huddinge Sjukhus. Vid denna terapi kringgås helt den subkutana fettväven och de problem som hos vissa individer kan föreligga visavi absorption av insulin från sukutan fettväv. Behandlingen har hos vissa individer avsevärt minskat risken för allvarliga hypoglykemier och hos andra gynnsamt motverkat kraftiga plasma glukossvängningar. De förutsättningar och indikationer som gäller för subkutan insulinpumpbehandling är tillämpliga för behandling med inplantabel insulinpump. Behandlingen bör ha föregåtts avminst 3 (6) mån försök med subkutan insulinpumpbehandling utan att uppsatta mål uppnåtts För Svensk Förening för Diabetologi (SFD), ordf Ulf Adamson För Barnläkarföreningens Sektion för Endokrinologi och Diabetes, ordf Gun Forsander För Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård (SFSD), ordf Margareta Nilsson Redaktionell sammanställning och bearbetning PUMPMÖTET Stockholm Ansvariga för konsensus. Deltagare från professionen: Anna Lindholm Olinder (SFSD) Elisabeth Sjöström Fahlén (SFSD) Erik Moberg (SFD) Eva Toft (SFD) Gun Forsander (ordf Barnläkarföreningens Sektion för Endokrinologi och Diabetes) Hans Arnqvist (Endo) Ingmar Zachrisson (Barnläkarföreningens Sektion för Endokrinologi och Diabetes, SFD) Margareta Nilsson (ordf SFSD) Per Eric Lins (SFD) Per Oskarsson (SFD) Pia Hanås (SFSD) Ragnar Hanås (Barnläkarföreningens Sektion för Endokrinologi och Diabetes) Stig Attvall (SFD) Ulf Adamson (ordf SFD) SFD = Svensk Förening för Diabetologi SFSD = Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård Endo = Endokrinologföreningen

Insulinpumpar vid diabetes

Insulinpumpar vid diabetes Insulinpumpar vid diabetes sbu alert-rapport nr 2013-03 2013-10-22 www.sbu.se/alert Sammanfattning och slutsatser SBU:s bedömning av kunskapsläget God kontroll av blodglukosnivån är viktig för att undvika

Läs mer

Insulinpumpbehandling

Insulinpumpbehandling Ett bakgrundsmaterial om Insulinpumpbehandling Augusti 2004 Ett material för media framtaget av Medtronic Minimed i samarbete med GCI Stockholm. Vid frågor kontakta Karin Centerlind eller Annelie Victorzon

Läs mer

DIABETESVÅRD. Årsmöte 3 april 2014. Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se!

DIABETESVÅRD. Årsmöte 3 april 2014. Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se! DIABETESVÅRD Tidning för Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård www.diabetesnurse.se NR 1 2014 Årsmöte 3 april 2014 Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se! DIABETESVÅRD

Läs mer

Insulinpumpbehandling

Insulinpumpbehandling Insulinpumpbehandling Den första insulin- pumpen från Indiana, USA 1963. Björn Rathsman Sachsska Barn och ungdomssjukhuset, Stockholm 1 DISPOSITION Vad innebär insulinpumpbehandling? Användningsfrekvens

Läs mer

Diabetes i skolan 2008 En nationell enkätstudie

Diabetes i skolan 2008 En nationell enkätstudie Diabetes i skolan 2008 En nationell enkätstudie Diabetes är den näst vanligaste kroniska sjukdomen hos barn och ungdomar i Sverige och innebär risk för allvarliga komplikationer senare i livet. Diabeteskomplikationer

Läs mer

Förslag till Lokalt vårdprogram för diabetes Kronoberg. revidering 2008, utgivet av Diabetesråd Kronoberg och utarbetat av lokala arbetsgrupper

Förslag till Lokalt vårdprogram för diabetes Kronoberg. revidering 2008, utgivet av Diabetesråd Kronoberg och utarbetat av lokala arbetsgrupper Förslag till Lokalt vårdprogram för diabetes Kronoberg revidering 2008, utgivet av Diabetesråd Kronoberg och utarbetat av lokala arbetsgrupper 1 Sammanfattning, Lokalt vårdprogram för diabetes... 4 Uppdrag

Läs mer

JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1

JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1 Dominika Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2012 JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1 Diagnosen typ 1 diabetes kan komma som en chock och leda till många frågor, bland annat: Varför händer det

Läs mer

Diabetesläkemedel. Regional kunskapsdatabas för Läkemedelskommittérna

Diabetesläkemedel. Regional kunskapsdatabas för Läkemedelskommittérna Diabetesläkemedel Regional kunskapsdatabas för Läkemedelskommittérna Förord DIAREG är beteckningen på ett nätverk av läkemedelskommittéernas expertgrupper för diabetes i följande landsting: Uppsala, Sörmland,

Läs mer

http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/kontinuerlig-subkutan-glukosmatning-vid-diabetes/

http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/kontinuerlig-subkutan-glukosmatning-vid-diabetes/ 2014-06-02 Insulinpumpar vid diabetes och Kontinuerlig subkutan glukosmätning vid diabetes SBU Alert rapporter nr 2013-03 och 2013-04 http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/insulinpumpar-vid-diabetes/ http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/kontinuerlig-subkutan-glukosmatning-vid-diabetes/

Läs mer

Fysisk aktivitet vid diabetes mellitus typ 1-diabetes

Fysisk aktivitet vid diabetes mellitus typ 1-diabetes Fysisk aktivitet vid diabetes mellitus typ 1-diabetes ICD-10-kod: Diabetes (mellitus) typ 1 E10 Författare Johan Jendle, biträdande professor, överläkare, endokrin- och diabetescentrum, Centralsjukhuset,

Läs mer

Insulinbehandling. Tillverkning av humaninsulin. Hur gör man insulinet långverkande?

Insulinbehandling. Tillverkning av humaninsulin. Hur gör man insulinet långverkande? Insulinbehandling Målet med all insulinbehandling är att efterlikna den friska bukspottkörtelns sätt att insöndra insulin till blodet. Normalt insöndras en liten konstant mängd insulin under dygnets alla

Läs mer

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips Hantera vardagen med typ 2-diabetes Egenvård och praktiska tips Utges av: Diabetesförbundet Box 1107, 172 22 Sundbyberg, Telefon: 08 564 82 1 00, Fax: 08 564 821 39 Pg: 481 31 35 3, Bg: 332 4373 info@diabetes.se,

Läs mer

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

Vårdprogram för vuxna med diabetes

Vårdprogram för vuxna med diabetes VÅRDPROGRAM 3 (43) INNEHÅLL FÖRORD... 7 INLEDNING... 8 1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT... 8 1.1 Screening...8 1.2 Diagnos...8 1.3 Flödesschema för plasmaglukosmätning...9 1.4 Kliniska karakteristiska...9 1.5 Behandlingsmål

Läs mer

Ny teknik fördelar och nackdelar för sjukvård och patient. Peter Adolfsson Hallands sjukhus Kungsbacka

Ny teknik fördelar och nackdelar för sjukvård och patient. Peter Adolfsson Hallands sjukhus Kungsbacka Ny teknik fördelar och nackdelar för sjukvård och patient Peter Adolfsson Hallands sjukhus Kungsbacka För- eller nackdel med ny teknologi Mycket handlar om utbildning till sjukvård och patient samt att

Läs mer

Regina Wredling och Unn-Britt Johansson

Regina Wredling och Unn-Britt Johansson Regina Wredling och Unn-Britt Johansson Hälso- och sjukvårdslagens krav på trygghet, integritet, autonomi och självbestämmande för patienten kan i diabetesvården förverkligas genom kombinationen patientens

Läs mer

DIABETESVÅRD. Världsdiabetesdagen Ny diabetesbok för de yngsta. Internationella barndiabetesmötet. Ordinerad egenvård via dator eller IPAD

DIABETESVÅRD. Världsdiabetesdagen Ny diabetesbok för de yngsta. Internationella barndiabetesmötet. Ordinerad egenvård via dator eller IPAD DIABETESVÅRD Tidning för Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård www.diabetesnurse.se NR 1 2013 Internationella barndiabetesmötet Världsdiabetesdagen Ny diabetesbok för de yngsta Ordinerad egenvård

Läs mer

Vårdprogram diabetes Diabetesrådet Region Östergötland Hösten 2014

Vårdprogram diabetes Diabetesrådet Region Östergötland Hösten 2014 Vårdprogram diabetes Diabetesrådet Region Östergötland Hösten 2014 Inneha llsfo rteckning Diagnos och utredning...3 Olika typer av diabetes... 3 Typ 1-diabetes... 3 Typ 2-diabetes... 3 Graviditetsdiabetes...

Läs mer

2002 2000 1997 2004 1995 2008

2002 2000 1997 2004 1995 2008 1997 2000 2002 2004 1995 2008 Diabetes 2008-2009 Skaraborgs Sjukhus och Primärvården Skaraborg Vårdprogrammet är utarbetat av Referensgruppen för diabetesvård i Skaraborg Bo Rylander, ordf. Distriktsläkare/FoU-chef

Läs mer

DIABETESVÅRD. Rapporterar du till Equalis egenmätarprojekt i samarbete med SFSD? Om inte, börja nu! Mer resultat behövs.

DIABETESVÅRD. Rapporterar du till Equalis egenmätarprojekt i samarbete med SFSD? Om inte, börja nu! Mer resultat behövs. DIABETESVÅRD Tidning för Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård www.diabetesnurse.se NR 2-3 2014 Rapporterar du till Equalis egenmätarprojekt i samarbete med SFSD? Om inte, börja nu! Mer resultat

Läs mer

Å Påverkat allmäntillstånd. Å Illamående eller kräkningar som medför svårigheter med vätskeintaget.

Å Påverkat allmäntillstånd. Å Illamående eller kräkningar som medför svårigheter med vätskeintaget. ,QQHKnOO 2PKlQGHUWDJDQGHSnVMXNKXVHW... 2 + JWEORGVRFNHU... 4 /njweorgvrfnhu... 6 )HEHURFKVMXNGRP... 9 3DWLHQWHUPHGLQVXOLQSXPS... 11 0RWLRQ... 11 3DWLHQWHUVRPlUSnUHVD... 12 $FFLGHQWHOOWXSSWlFNWK JW EORGVRFNHUHOOHUJOXNRVXUL...

Läs mer

En retrospektiv studie av vilka patientgrupper som erhåller insulinpump

En retrospektiv studie av vilka patientgrupper som erhåller insulinpump Magisteruppsats i Statistik En retrospektiv studie av vilka patientgrupper som erhåller insulinpump Jonna Alnervik & Peter Nord Andersson Upphovsrätt Detta dokument hålls tillgängligt på Internet eller

Läs mer

Känsla av sammanhang och blodsockerkontroll hos individer med insulinberoende diabetes

Känsla av sammanhang och blodsockerkontroll hos individer med insulinberoende diabetes Känsla av sammanhang och blodsockerkontroll hos individer med insulinberoende diabetes Författare: Pia Hanås Handledare: Madeleine Bergh, Ragnar Hanås & Regina Wredling Enskilt arbete i Omvårdnad 10 p,

Läs mer

Vi hoppas att du och diabetespatienterna på din mottagning ska få nytta av materialet och vi önskar dig lycka till när du startar din första grupp.

Vi hoppas att du och diabetespatienterna på din mottagning ska få nytta av materialet och vi önskar dig lycka till när du startar din första grupp. Författare: Lillemor Fernström, Åsa Jönsson, Gillian Johansson och Ann Lindström, LUC-D, Centrum för allmänmedicin, Stockholms läns landsting. Första upplagan utgavs 2003, uppdaterad 2006, 2008, 2010 och

Läs mer

Här är några rutiner och behandlingsrekommendationer som är bra att känna till för dig som har diabetes eller när ditt barn har det

Här är några rutiner och behandlingsrekommendationer som är bra att känna till för dig som har diabetes eller när ditt barn har det Här är några rutiner och behandlingsrekommendationer som är bra att känna till för dig som har diabetes eller när ditt barn har det Blodsockerkontroll Insulin Hypoglykemi lågt blodsocker Behandling av

Läs mer

BLÅBOK. för bättre diabetesvård

BLÅBOK. för bättre diabetesvård BLÅBOK för bättre diabetesvård BLÅBOK för bättre diabetesvård FÖRORD Nationella Diabetesteamet bildades 2002 och är en paraplyorganisation för de riksomfattande intresse- och specialist föreningar som

Läs mer

Årgång 33 nr 6/2008. Tidskriften för Sveriges Barnsjuksköterskor. Tema. Smitta Diabetes

Årgång 33 nr 6/2008. Tidskriften för Sveriges Barnsjuksköterskor. Tema. Smitta Diabetes Årgång 33 nr 6/2008 Tidskriften för Sveriges Barnsjuksköterskor Tema Smitta Diabetes innehåll LEDAREN...4 SMITTA smittspridning, slipsar och sprit!...7 bör vi vaccinera mot rotavirus?...8 strama kämpar

Läs mer

Insulinpump. Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna R Hanås 2012 161

Insulinpump. Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna R Hanås 2012 161 Insulinpump Vår målsättning är att kunna erbjuda alla personer med diabetes den insulinbehandling som fungerar bäst för dem. Ibland fungerar det av olika skäl inte tillfredsställande med insulinpenna och

Läs mer

År 2014 Årgång 27 Nr 1-2 Vinternumret. Råd till patienter med T1DM som vill träna Johan Jendle, Peter Adolfsson 21

År 2014 Årgång 27 Nr 1-2 Vinternumret. Råd till patienter med T1DM som vill träna Johan Jendle, Peter Adolfsson 21 DIABETOLOGNYTT Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi År 2014 Årgång 27 Nr 1-2 Vinternumret Ordförande har ordet 4 Redaktören har ordet 6 NDR-Nytt 7 Tvärkulturell diabetesvård Lene Povlsen

Läs mer

Anna, Tess mamma Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2008 MITT BARN HAR TYP 1 DIABETES

Anna, Tess mamma Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2008 MITT BARN HAR TYP 1 DIABETES Anna, Tess mamma Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2008 MITT BARN HAR TYP 1 DIABETES Många föräldrar vars barn får diagnosen typ 1 diabetes ställer sig frågor som: Varför händer det här mitt barn?

Läs mer