Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/kontinuerlig-subkutan-glukosmatning-vid-diabetes/"

Transkript

1 Insulinpumpar vid diabetes och Kontinuerlig subkutan glukosmätning vid diabetes SBU Alert rapporter nr och Kort sammanfattning av de viktigaste slutsatserna enligt SBU: Insulinpump & kontinuerlig subkutan glukosmätning Insulinpump vid diabetes används ofta i dag, i synnerhet bland barn och ungdomar. Det råder dock stor brist på kunskap om effekten av behandling med insulinpump på sjuklighet och dödlighet. Brist på sådan kunskap gäller även insulinpump i kombination med kontinuerlig glukosmätning, så kallad sensor-augmented pump (SAP). Det råder stor brist på kunskap om nyttan av kontinuerlig glukosmätning, jämfört med egna mätningar av blodglukos med teststickor, när det gäller dödlighet och sjuklighet. Det behövs fler kontrollerade studier av hög kvalitet och med längre uppföljningstid för alla patientgrupper med diabetes. Personer med diabetes är betydligt mer nöjda med SAP än med modern behandling med flera dagliga injektioner och självtest med teststickor. Att vara nöjd med sin behandling kan antas vara betydelsefullt för att få en bättre kontroll av blodglukos. Vårdens kostnad för behandling med insulinpump är kronor högre per patient och år än för injektionsbehandling. För vuxna används insulinpump framför allt när injektionsterapi inte uppfyller behandlingsmålen och sällan som ett förstahandsval. Den högre kostnaden måste ställas mot kort- och långsiktiga vinster av en välfungerande diabetesbehandling. Individuell bedömning är därför motiverat i väntan på nya studier. För barn i förskoleåldern är insulinpump oftare ett förstahandsval när sjukdomen bryter ut. Detta kan vara särskilt viktigt när det är svårt att injicera tillräckligt små doser samt vid rädsla för nålar. Föräldrar har också uttryckt att de upplever kontinuerlig monitorering, ffa tillsammans med en SAP, som en stor fördel och lättnad när de sköter sina barn, inte minst på natten. Vårdens kostnad för långtidsanvändning av kontinuerlig glukosmätning är högre än för självtest med teststickor, kronor dyrare per patient och år. Merkostnaden är dock 1

2 betydligt lägre om kontinuerlig glukosmätning bara används under en kort period, exempelvis för att ställa in insulindoserna. Då det saknas kunskap om nyttan av kontinuerlig glukosmätning, går det inte att bedöma dess kostnadseffektivitet. Den högre kostnaden måste ställas mot kort- och långsiktiga vinster av en välfungerande diabetesbehandling. Individuell bedömning av lämplig behandling är därför motiverat i väntan på nya studier. Även om kontinuerlig glukosmätning används i Sverige är diabetesvården restriktiv med att erbjuda metoden, framför allt till vuxna. Den används av få patienter och främst under korta perioder, vanligen hos patienter med återkommande hypoglykemier. För småbarn kan kontinuerlig glukosmätning underlätta betydligt eftersom de ofta behöver mätningar av blodglukos per dag. Det viktigaste måttet på långsiktig glukoskontroll är HbA1c, som också är starkt kopplat till komplikationer av diabetes. Insulinpump har visats medföra en viss förbättring av HbA1c på kort sikt. Studier av SAP tyder på ytterligare förbättring av HbA1c. Behandling med hjälp av kontinuerlig glukosmätning utan pump medför en förbättring av HbA1c på kort sikt. Detta gäller om metoden används konsekvent, dvs minst sex dagar per vecka. Om framtida studier med längre uppföljningstid visar bibehållen förbättring, kan behandling med insulinpump eller kontinuerlig glukosmätning innebära minskad risk för diabeteskomplikationer. Genomförda, pågående eller planerade aktiviteter inom Örebro läns landsting utifrån denna rapport Enligt SBU:s och CAMTÖ:s egen sökning i databaser såsom ClinTrialsGov, framkommer att det pågår internationella och svenska studier som mäter de vanliga utfallsmåtten, såsom HbA1c, men vissa mäter också livskvalitet. De flesta är korttidsstudier med relativt få deltagare, (40-80 patienter). Beslut om användandet av pumpar, kontinuerlig monitorering och SAP måste därför fattas med utgångspunkt från befintlig kunskap. Hösten 2014 kommer en sjuksköterska på medicinkliniken USÖ att skriva en C-uppsats om hur det gått för klinikens patienter som startade med pumpbehandling 2012 och Tanken med denna kvalitetsuppföljning är bl a att se på indikation, antal som avbrutit respektive fortsatt med behandlingen och om glukoskontrollen förbättrats. Resultat från Öppna Jämförelser har visat att ÖLL är i stort sett det landsting i Sverige som har lägst andel pumpbehandlade patienter. Med anledning av detta initierades under 2011 i samråd med Rådet för Medicinsk Kunskapsstyrning (RMK), en strategi för medicinklinikerna på USÖ och Lindesberg samt barnkliniken USÖ i syfte att erbjuda fler patienter med diabetes pumpbehandling. Detta följs upp regelbundet med återrapportering från verksamheterna till RMK. Rapportering Rapportering till RMK genomfördes Etiskt ställningstagande Indikationer för SAP: Från och med 1 december 2013 har TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) beslutat att insulinpumpar inte ingår i förmånssystemet längre. Enligt överläkare Erik Schvarcz, medicinkliniken USÖ, kommer inte patienterna i ÖLL behöva stå för kostnaden själva, utan det är de enskilda klinikerna som står för den. Däremot är ÖLL mer restriktiv med kontinuerlig glukosmätning jämfört med vissa andra 2

3 landsting. Det finns riktlinjer för användning av insulinpump gällande patienter som inte uppfyller behandlingsmålen och/eller har ett svängande blodsocker. För kontinuerlig glukosmätning saknas riktlinjer. I samråd med Erik Schvarcz beslutades att genomföra en etisk analys tillsammans med landstingets etikråd angående om indikationen bör vidgas. Analysen genomfördes i fem steg, fyra i etikrådet och ett inom CAMTÖ. Rekommendationen från etikrådet tillsammans med företrädaren för berörda verksamheter är att indikationen för insulinpump också bör omfatta kontinuerlig glukosmätning och den bör vidgas så att de patienter som kan anses ha behov av SAP kan erbjudas sådan. Behovet bör avgöras i samråd med patienten utifrån en helhetsbedömning. Rådet anser vidare att förskrivningen måste utgå från en jämlik fördelning i länet samt att den ökade kostnaden vägs mot verksamheternas andra patientgruppers behov (se sammanställningen av den etiska analysen i bilaga 1 samt svar från etikrådet i bilaga 2). Kontaktperson klinisk verksamhet: Erik Schvarcz, Överläkare, Medicinkliniken USÖ Kontaktpersoner CAMTÖ och klinisk verksamhet: Stefan Jansson Distriktsläkare 3

4 Bilaga 1 Argument för att vidga indikationen för insulinpump och samma för SAP för att tillgodose patienternas önskemål Behandlingstillfredsställelse är ett viktigt värde även för patienter som når sina mål och inte har svängande blodsocker. Då sjukdomen har måttlig till hög svårighetsgrad, är livslång och kräver en stor insats av patienten dygnet runt, bör hänsyn tas till andra effekter än rent medicinska. Bättre socialt liv. SAP kan också underlätta genom att insulinet kan anpassas efter olika aktiviteter, som sportande och fester. Förbättrad hälsa. Studier visar bättre HbA 1C värde, som är starkt kopplat till senkomplikationer av diabetes. Öppna jämförelser visar att ÖLL ligger bland de lägsta avseende bra värde av HBA1c hos vuxna. I ÖLL är frekvensen av amputationer av diabetiker bland de högsta. Eftersom metoden redan etablerad är etablerad är det oetiskt att göra RCT-studier. Självbestämmande: Patientpreferenser är viktigt att ta hänsyn till. Kan leda till att patienten tar större ansvar för sin behandling (empowerment), vilket kan leda till minskad sjuklighet. Diabetes gruppen är en stark patientgrupp som kan få vården att öppna ögonen för diskussioner om riktlinjer Jämlikhet. Ojämlikhet mellan landsting. Det finns andra landsting som erbjuder långtidsanvändning med kontinuerlig glukosmätning. Ojämlikhet mellan patientgrupper, tonåringar har inte rätt till SAP i ÖLL i jämförelse med barn. Trygghet. Att har känsla av kontroll över sin sjukdom kan ge större trygghet. Kostnadseffektivitet. SAP kan ge lägre kostnad för diabetesvården på lång sikt, genom att senkomplikationer kan förebyggas. Argument för att följa nuvarande riktlinjer för insulinpump, men lägga till samma indikationer för SAP (dvs. för dem som inte uppfyller behandlingsmålen eller har svängande blodsocker) Kunskapen är otillräcklig om SAP ökar livskvaliteten. Behandlingstillfredsställelse utgör endast en liten del av livskvalitet. Risk för stigmatisering och känsla av ofrihet (Leksell J. & Garmo A., 2014). Metoden kan medföra att patienterna hela tiden blir påmind om sin sjukdom genom att det är svårt att dölja pumparna under kläder. Ingen evidens för förbättrad hälsa. Det finns brist på kunskap om effekten av behandling med SAP på sjuklighet och dödlighet och för låg uppföljningstid av HbA 1C. Det finns inte heller evidens för att det är mindre risk för farligt lågt blodsocker eller farligt högt. Läkaren kan bättre bedöma vilka patienter som har behov av SAP och kan klara av det på grund av större kunskap om nackdelar och fördelar, samt ansvaret för att resurserna fördelas jämlikt. Stort krav på eget ansvar, som kan kännas övermäktigt. (Leksell J. & Garmo 2014). Jämlikhet. Sjukvård bör inte vara efterfrågestyrt. Ojämlikhet mellan individer om patienten kan själv välja att få SAP. Risk att resursstarka personer som redan uppnått sina mål får SAP på bekostnad av resurssvaga. Ojämlikhet mellan sjukdomsgrupper, t ex på den egna kliniken. Diabetesgruppen är en stark grupp som redan får förmåner och risk för undanträngning av andra svagare grupper. Risk för falsk trygghet, Metoderna innebär höga krav på patienten att klara det tekniska, Risk för högt sockervärde om insulinpumparna inte fungerar och pumpen fortsätter att ge insulin trots lågt blodsocker. Kostnadseffektivitet Enligt TLV:s beräkning av Qualy, så är den hög. Det kan finnas andra billigare behandlingar som kan underlätta diabetespatienternas liv, t ex fotvård. Det finns en fungerande behandling och medlen kan i stället användas på mer kostnadseffektiva behandlingar för andra patientgrupper. 4

5 5 (5) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet Bilaga Etikrådet föreslår efter överläggningar och samråd med den medicinska professionen att nuvarande praxis i Örebro läns landsting för förskrivning av insulinpump och kontinuerlig glukosmätning ändras enligt följande. Etikrådet konstaterar att kunskapsläget är otillräckligt om nytta och effekt av användande av insulinpump i kombination med kontinuerlig glukosmätning (SAP) för patienter med typ 1 diabetes avseende dödlighet och sjuklighet. Däremot finns det måttlig evidens för en högre behandlingstillfredsställelse jämfört med flera dagliga insulininjektioner och självtest av blodsocker. Studier har också visat att det viktigaste måttet på förebyggande av diabeteskomplikationer (HbA1C) förbättrades. I Örebro län förskrivs för närvarande insulinpump enbart för dem som inte uppfyller behandlingsmålen eller har kraftigt svängande blodsocker. För kontinuerlig glukosmätning saknas indikationer. Hjälpmedlet insulinpump är oftast förstahandsval för barn. Etikrådet har diskuterat frågan och ställt fördelar och nackdelar mot varandra. Etikrådets uppfattning är att indikationen för insulinpump som också bör omfatta kontinuerlig glukosmätning bör vidgas så att de patienter som kan anses ha behov av SAP kan erbjudas sådan. Behovet bör avgöras av den behandlande läkaren i samråd med patienten, utifrån en helhetsbedömning om hjälpmedlet skulle vara att föredra framför andra alternativ. Etikrådet anser att skälen till den utökade förskrivningsmöjligheten utgår från patientperspektivet och de fördelar som bättre behandlingstillfredsställelse, bättre socialt liv, förbättrad hälsa och ökat självbestämmande kan ge. Vidare anser rådet att vid förskrivning måste tillgången till vård utgå från en jämlik fördelning i länet. Etikrådet konstaterar också att en vidgad indikation kan medföra ekonomiska konsekvenser och att landstingets kostnad kan öka betydligt om fler patienter får tillgång till hjälpmedlet. Precis som för andra förändringar ska ett ökat ekonomiskt åtagande prövas i den sedvanliga budgetprocessen när olika medicinska och verksamhetsmässiga behov ställs mot varandra. Sölve Persson Ordförande Gunnel Åkesson Sekreterare POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX ORG.NR PLUSGIRO Örebro läns landsting Eklundavägen Ledningskansliet Örebro Box Örebro E-POST INTERNET

Insulinpumpar vid diabetes

Insulinpumpar vid diabetes Insulinpumpar vid diabetes sbu alert-rapport nr 2013-03 2013-10-22 www.sbu.se/alert Sammanfattning och slutsatser SBU:s bedömning av kunskapsläget God kontroll av blodglukosnivån är viktig för att undvika

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och ledning Preliminär version

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och ledning Preliminär version Nationella riktlinjer för diabetesvård Stöd för styrning och ledning Preliminär version Artikelnummer 2014-6-19 Foto Matton Publicerad www.socialstyrelsen.se, juni 2014 Förord I dessa nationella riktlinjer

Läs mer

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Mat vid diabetes. En systematisk litteraturöversikt. Augusti 2010 (preliminär version webbpublicerad 10-05-05)

Mat vid diabetes. En systematisk litteraturöversikt. Augusti 2010 (preliminär version webbpublicerad 10-05-05) Mat vid diabetes En systematisk litteraturöversikt Augusti 2010 (preliminär version webbpublicerad 10-05-05) SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health Technology Assessment

Läs mer

Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras?

Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras? Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras? En systematisk litteraturöversikt Maj 2009 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care

Läs mer

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården Bilaga till beslut av Statens medicinsk etiska råd (S 1985:A) den 23 januari 2009, Dnr 03/09. Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Nationella riktlinjer Utvärdering 2015. Diabetesvård. Indikatorer och underlag för bedömningar

Nationella riktlinjer Utvärdering 2015. Diabetesvård. Indikatorer och underlag för bedömningar Nationella riktlinjer Utvärdering 2015 Diabetesvård Indikatorer och underlag för bedömningar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Införande av portabel patientbunden utrustning för egentest av pk-värde

Införande av portabel patientbunden utrustning för egentest av pk-värde Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-05-22 p 6 1 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-04-18 HSN 1204-0385 Handläggare: Marika Berggrund Mats Ek Införande av portabel patientbunden utrustning

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige.

Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige. Utvärdering av sociala investeringar Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige. En samhällsekonomisk utvärdering Östersund 2012-06-21 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13

Läs mer

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård Redaktionen Lars Hagberg Samhällsmedicinska enheten Örebro läns landsting 019-602 58 00 lars.hagberg@orebroll.se

Läs mer

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården?

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? PM 2013:3 Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys ISBN: 978-91-87213-17-5 www.vardanalys.se

Läs mer

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3 Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin Delrapport 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Årsplan Geriatrik 2011

Årsplan Geriatrik 2011 Sektorsrådet Geriatrik Årsplan Geriatrik 2011 Inledning Hos äldre har hälsan förbättrats de senaste decennierna om man ser till upplevda hälsoproblem och funktionsförmåga, men försämrats i fråga om långvariga

Läs mer

Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet

Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet ANDERS ANELL Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet SKRIFTSERIE 2014:4 INSTITUTET FÖR EKONOMISK FORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET FÖRORD Uppföljning av indikatorer

Läs mer

Insulinpumpbehandling

Insulinpumpbehandling Ett bakgrundsmaterial om Insulinpumpbehandling Augusti 2004 Ett material för media framtaget av Medtronic Minimed i samarbete med GCI Stockholm. Vid frågor kontakta Karin Centerlind eller Annelie Victorzon

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus med fokus på sköra äldre En systematisk litteraturöversikt December 2013 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedel på lika villkor Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Kontigo AB: Jenny Halldén, Göran Hallin, Johanna Jupiter,

Läs mer

Värdet av en eldriven rullstol. hälsoekonomisk analys av förskrivning av eldrivna rullstolar till äldre personer med funktionsnedsättning

Värdet av en eldriven rullstol. hälsoekonomisk analys av förskrivning av eldrivna rullstolar till äldre personer med funktionsnedsättning Värdet av en eldriven rullstol hälsoekonomisk analys av förskrivning av eldrivna rullstolar till äldre personer med funktionsnedsättning Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Lars Hagberg, Liselotte

Läs mer

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Metodbeskrivning Bilaga

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Metodbeskrivning Bilaga Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Metodbeskrivning Bilaga Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

En mer jämlik vård är möjlig

En mer jämlik vård är möjlig Analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande Vårdanalys har på regeringens uppdrag gjort en fördjupad analys av skillnader i vård, behandling och bemötande. Men alla skillnader som

Läs mer

MANUAL FÖR BESLUTSSTÖD METOD FÖR PRIORITERINGAR PÅ INDIVIDNIVÅ VID FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL INOM LANDSTINGET I UPPSALA LÄN

MANUAL FÖR BESLUTSSTÖD METOD FÖR PRIORITERINGAR PÅ INDIVIDNIVÅ VID FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL INOM LANDSTINGET I UPPSALA LÄN MANUAL FÖR BESLUTSSTÖD METOD FÖR PRIORITERINGAR PÅ INDIVIDNIVÅ VID FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL INOM LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Manualen har utarbetats inom Habilitering och hjälpmedel, Landstinget i Uppsala

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Värdefullt men inte fullvärdigt

Värdefullt men inte fullvärdigt Rapport 2014:4 Värdefullt men inte fullvärdigt Om nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel Värdefullt men inte fullvärdigt Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa.

Läs mer

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna 2 (124) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn, år och Tandvårds-

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 73-87

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 73-87 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 73-87 Tid: 2015-06-22, kl 08:30-09:30 Plats: 79 RJL 2015/ 1106 Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus Slutrapport om receptbelagda läkemedel

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer