Din rätt att må bra vid diabetes

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din rätt att må bra vid diabetes"

Transkript

1 Din rätt att må bra vid diabetes

2 Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden i egenvården är att du kan mäta ditt blodsocker och att du får kunskaper om hur du på bästa möjliga sätt når en bra blodsockernivå. Ansvaret för din egenvård ligger till största delen hos dig, men hälsooch sjukvården har också ett ansvar. I detta häfte har vi valt att lyfta fram några aktuella områden som berör din egenvård utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvården. Samtidigt passar vi på att lyfta fram vår åsikt i frågorna för att du ska veta vad vi tycker är viktigt och vad vi arbetar för. Den svenska diabetesvården håller en hög kvalitet men tuffa besparingar och politiska prioriteringar påverkar den vård du får, och resulterar i regionala skillnader. Svenska Diabetesförbundet välkomnar de nationella riklinjerna som bidrar till vägledning och en gemensam grund för den svenska diabetesvården. Vi tycker att de nationella riktlinjerna är viktiga för en diabetesvård där kvalitet och måluppfyllelse ställs i fokus.

3 Om Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för diabetesvården Vilka möjligheter ger de nationella riktlinjerna dig att påverka dina rättigheter till en god vård? Målet med de nationella riktlinjerna är att de ska bidra till en god och jämlik vård. Riktlinjerna ger starka rekommendationer och förslag på vad hälso- och sjukvården bör göra och vilken vård du bör erbjudas. Du kan använda riktlinjerna som ett stöd i dina kontakter med hälsooch sjukvården. Riktlinjerna ger dig kunskaper om vad du kan förvänta dig av hälso- och sjukvården och kan exempelvis vara användbara när du inte är nöjd med den vård du får. Genom att vara delaktig i din egenvård kan du själv påverka din hälsa. Patientutbildning är en förutsättning för detta vilket också lyfts fram i riktlinjerna. Hälsooch sjukvården är skyldig att ge dig kunskaper om hur du kan skapa bra levnadsvanor och om vad du själv kan påverka för att förhindra följdsjukdomar. alla har rätt till vård på lika villkor oavsett var i landet man bor

4 De nationella riktlinjerna om Patientutbildning Utbildning är en central del av din behandling och en förutsättning för att du själv ska kunna ta ansvar för din egenvård. Goda kunskaper om faktorer som påverkar din hälsa ger dig bättre möjligheter att undvika risker samtidigt som du kan påverka din livskvalitet i större utsträckning. Patientutbildning i grupp bör erbjudas till personer med typ 1 och typ 2-diabetes. Utbildningen bör erbjudas kontinuerligt och inte bara vid enstaka tillfällen. Det är av stor vikt att den som håller i utbildningen inte bara har goda kunskaper om diabetessjukdomen utan även har pedagogisk kompetens. Vid utbildning ska vården också ta hänsyn till om du har en annan kulturell bakgrund än den svenska och bör då erbjuda anpassad utbildning. Patientutbildning är en förutsättning för att må bra och klara egenvården

5 De nationella riktlinjerna om Egen mätning av blodsockret I riktlinjerna står det inte hur många teststickor du får eller hur ofta du ska testa ditt blodsocker. Detta ska avgöras i samråd med dig och vårdgivaren. Det viktiga är att det finns en nytta med mätningarna. Systematisk mätning innebär att blodsockret mäts före och efter måltider under en dag för att se variationer i blodsockernivåerna under dygnet. Systematiska mätningar av blodsockret rekommenderas i första hand till personer med insulinbehandling. Riktad mätning av blodsocker innebär att man mäter vid speciella situationer så som vid byte av behandling, svängande blodsocker vid infektioner och kortisonbehandling eller i pedagogiskt syfte för att öka förståelsen för hur mat och fysisk aktivitet påverkar blodsockret. Riktad mätning rekommenderas i första hand till personer som inte behandlas med insulin. alla har rätt att få teststickor utskrivna för att kunna mäta sitt blodsocker

6 De nationella riktlinjerna om Din behandling Målet vid behandling av typ 1 och typ 2-diabetes är att nå bästa möjliga blodsockernivå genom intensivbehandling. Vid typ 1-diabetes är rekommendationen intensivbehandling med insulin. Intensivbehandlingen har många fördelar men hänsyn måste alltid tas till risken för alltför låga blodsockernivåer. Behandling med insulinpump är idag väl etablerad vid typ 1-diabetes och rekommendationen är att erbjuda insulinpumpbehandling till personer som har kraftigt svängande blodsocker. Intensivbehandlingen rekommenderas redan från debuten av typ 2-diabetes om det inte finns någon känd hjärt-kärlsjukdom. I många fall är det tillräckligt att förändra mat- och motionsvanor. Det är också vanligt med tablettbehandling redan från debuten av sjukdomen. Typ 2-diabetes är en sjukdom som försämras med åren. Studier visar att nära hälften kommer att behöva insulinbehandling efter 10 år. Då kan det bli aktuellt med flera olika behandlingsalternativ. behandlingen ska anpassas efter individens behov och förutsättningar. Insulinpumpbehandling är ett bra behandlingsalternativ vid typ 1-diabetes

7 De nationella riktlinjerna om Undersökning av dina fötter Diabetes kan efter en lång tid leda till fotproblem som svårläkta fotsår eller infektioner. Allvarliga problem med fötterna kan innebära stora negativa konsekvenser för den enskilda individen. Det är därför viktigt att dina fötter undersöks regelbundet. Om du riskerar att få fotsår eller andra problem med fötterna ska du få hjälp med förebyggande åtgärder. Det kan exempelvis röra sig om att du behöver fotbäddar eller regelbunden fotvård av en fotterapeut. Du bör också få information om vad du själv kan göra och vad du ska vara uppmärksam på för att undvika sår. alla har rätt att regelbundet få fötterna undersökta och riskbedömda

8 De nationella riktlinjerna om Ögonundersökning En allvarlig komplikation är förändringar i ögats näthinna som kan ge dig synnedsättning. Det är därför viktigt att du regelbundet får dina ögon undersökta med ögonbottenfotografering. Rekommendationen är att man vid typ 2-diabetes (utan känd ögonbottensjukdom) får ögonundersökning när man får sin diagnos och därefter vart tredje år. Vid typ 1-diabetes görs ögonundersökning när man får sin diagnos och därefter minst vartannat år. Du kan behöva gå på tätare kontroller om du har eller tidigare har haft skador i ögonbotten eller har problem med andra riskfaktorer så som högt blodtryck och höga blodsockernivåer. alla har rätt att få sina ögon undersökta oavsett ålder

9 De nationella riktlinjerna om Diabetes hos äldre När du blir äldre är det minst lika viktigt att eftersträva ett så bra blodsocker som möjligt för att undvika symptom av ett högt blodsocker. I bedömningen av det individuella målet för HbA1c måste vinster som bättre överlevnad och förebyggande av komplikationer på lång sikt vägas mot riskerna med ett lågt blodsocker. Naturligt åldrande innebär att njurfunktionen minskar och i kombination med att många äter mindre måste läkemedelsbehandlingen anpassas efter den äldres situation. Det kan därför bli aktuellt att minska dosen insulin/tabletter för att undvika för lågt blodsocker. Insulinbehandling och egen mätning av blodsocker klaras oftast av äldre personer själva. Om du inte klarar din egenvård själv bör du få hjälp med detta. Även kostråden måste anpassas då det finns stor risk för undernäring. äldre har rätt till fortsatt bra behandling och möjligheter till god egenvård

10 De nationella riktlinjerna om Vårdens resurser De nationella riktlinjerna är ett stöd för hälso- och sjukvårdens styrning och ledning vid beslut om prioriteringar. Målet med riktlinjerna är att hälsooch sjukvården ska använda sina resurser effektivt och fördela dem efter behov. Rekommendationerna i riktlinjerna är en vägledning för beslut på gruppnivå. När det gäller den enskilda individen finns det alltid undantag. Diabetesvården i Sverige arbetar idag till största delen i team, där läkare och diabetessjuksköterskan har en central roll. I teamet kan också andra yrkesgrupper som dietist, fotterapeut, kurator och sjukgymnast ingå. Delaktighet i egenvården är viktig och med hjälp av diabetesteamet sätter ni tillsammans upp mål för din behandling. För att behandlingen ska leda till bra resultat för dig måste du vara insatt i och ta ett stort ansvar för din egenvård. För att du ska kunna ta detta ansvar är kontinuerlig patientutbildning särskilt viktig. I det nationella diabetesregistret, NDR, samlas uppgifter om vilken behandling och vilka undersökningar som görs för att följa upp diabetessjukdomen. Genom att NDR sammanställer dessa uppgifter får vården en mängd information kring hur diabetes bäst kan behandlas samt möjlighet

11 att jämföra vården mellan olika vårdinrättningar. Genom att vara registrerad i NDR kan du bidra till en bättre och säkrare vård. Uppgifterna i registret är sekretesskyddade. Svenska Diabetesförbundet stödjer registreringen i Nationella Diabetesregistret Referenser Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig. Socialstyrelsen Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 stöd för styrning och ledning. Socialstyrelsen Typ 1-diabetes vad du kan göra och vad vården kan göra. Socialstyrelsen Typ 2-diabetes - vad du kan göra och vad vården kan göra.. Socialstyrelsen a

12 Svenska Diabetesförbundet Svenska Diabetesförbundet är en rikstäckande intresseorganisation för personer med diabetes och deras anhöriga. Det centrala förbundet och diabetesföreningarna arbetar tillsammans för att minimera konsekvenserna av diabetes. Vi arbetar med att erbjuda möjligheter till möten, samhällspåverkan samt informations- och kunskapsspridning, för att förbättra livsvillkoren för människor med diabetes och deras närstående. Läs mer om vårt arbete på Du kan även ta kontakt med oss på eller ring oss på Svenska Diabetesförbundet 2011

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Demenssjukdom stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården?

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? PM 2013:3 Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys ISBN: 978-91-87213-17-5 www.vardanalys.se

Läs mer

Varför är det viktigt med hälsovård för äldre?

Varför är det viktigt med hälsovård för äldre? Varför är det viktigt med hälsovård för äldre? Möjligheten att påverka äldres hälsa är stor och flera undersökningar visar på goda resultat av det hälsofrämjande arbetet. I ett samhälle där befolkningen

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Mat vid diabetes. En systematisk litteraturöversikt. Augusti 2010 (preliminär version webbpublicerad 10-05-05)

Mat vid diabetes. En systematisk litteraturöversikt. Augusti 2010 (preliminär version webbpublicerad 10-05-05) Mat vid diabetes En systematisk litteraturöversikt Augusti 2010 (preliminär version webbpublicerad 10-05-05) SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health Technology Assessment

Läs mer

Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet

Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet ANDERS ANELL Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet SKRIFTSERIE 2014:4 INSTITUTET FÖR EKONOMISK FORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET FÖRORD Uppföljning av indikatorer

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Folkhälsopolitiskt. program

Folkhälsopolitiskt. program Folkhälsopolitiskt program 1 2 Alla har rätt till ett gott liv En god hälsa är för de flesta av oss något som vi värdesätter mycket högt. Alltför ofta är den goda hälsan något som vi tar för givet ända

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Det här vill Vårdförbundet Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö En hälsosam vårdmiljö är förutsättningen för god och säker vård. Det leder till bra resultat

Läs mer

Vårdprogram Levnadsvanor

Vårdprogram Levnadsvanor Version 1.1 130416 Vårdprogram Levnadsvanor för vuxna Ett regionalt vårdprogram är ett styrande dokument som utförare av hälsooch sjukvård i ska följa. Regionala vårdprogram tas fram av medarbetare i nära

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Vanliga frågor och svar om gastric by pass

Vanliga frågor och svar om gastric by pass Vanliga frågor och svar om gastric by pass Generella frågor Hur kan jag förbereda mig? Vad är målet med operationen? Hur får jag stöd i min omgivning för viktminskningsarbetet? Hur högt BMI måste man ha

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer