Nationella riktlinjer för diabetesvården Karin Wikblad Tony Holm projektgruppen för nationella riktlinjer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010. Karin Wikblad Tony Holm projektgruppen för nationella riktlinjer"

Transkript

1 Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Karin Wikblad Tony Holm projektgruppen för nationella riktlinjer

2 Betydelsen av omvårdnad Diabetessjuksköterskan har en utomordentligt viktig roll i diabetesteamet För en god diabetesvård krävs både medicinsk behandling och välfungerande omvårdnad, dvs ett diabetesteam med tillräckligt antal diabetessjuksköterskor Kvalitetsindikator under utveckling: Antal diabetesutbildade sjuksköterskor/antal patienter

3 Patienten är den viktigaste medlemmen i diabetesteamet Kvalitetsindikatorer under utveckling, som planeras ingå i Nationella Diabetesregistret: Patientens egen uppfattning om: Bemötande Sjukdomskunskap och förmåga att klara egenvården Hinder i vardagen Trygghet Sammanlagt 21 frågor som besvaras av patienten t ex med hjälp av pekskärm på mottagningen. Ger sammantaget ett mått på patientens hälsorelaterade livskvalitet. Vi får ett mått på om vården är välfungerande ur patientens perspektiv.

4 Ex på omvårdnadsåtgärder, som behandlas i riktlinjerna Patientutbildning individuell (FoU) resp grupputbildning (3) Motivationshöjande samtal (Icke-göra) Stödprogram baserade på kognitiv beteendeterapi (FoU) Kulturellt anpassade patientutbildningsprogram (4) Egna blodglukosmätningar (insulinbeh: 1), tablett/kost: riktade: (3), systematisk: (icke-göra) Socialt stöd som tillägg till sedvanlig behandling (4) Åtgärder för att öka patientens delaktighet i vården (3)

5 Ex på omvårdnadsåtgärder, som behandlas i riktlinjerna Terapi vid hypoglykemirädsla (FoU) Program vid oförmåga att uppfatta varningssignaler vid hypoglykemi (7) Bearbetning av kriser (FoU) Kognitiv beteendeterapi vid ätstörningar (10) Stresshantering i samband med livsstilsbehandling (5) Sjukgymnastisk behandling vid skuldersmärta (4) Munhälsa (4) Behandling av diabetes i livets slutskede (2)

6 Patientutbildning Individuell utbildning Gruppbaserad utbildning

7 Individuell utbildning till personer med typ 2-diabetes. Effekt på HbA 1c efter 12 månader Study or Subgroup Gabbay 2006 Goudswaard 2004 Ko 2004 Piette 2000 Piette 2001 Shea 2007 Individuella program Sedvanlig vård Mean Difference Mean Difference Mean SD Total Mean SD Total Weight IV, Fixed, 95% CI IV, Fixed, 95% CI % 2.4% 5.0% 11.0% 12.1% 61.8% 0.00 [-0.34, 0.34] [-1.02, 0.22] [-0.52, 0.32] [-0.39, 0.19] [-0.37, 0.17] [-0.32, -0.08] Total (95% CI) 1365 Heterogeneity: Chi² = 2.25, df = 5 (P = 0.81); I² = 0% Test for overall effect: Z = 3.32 (P = ) % [-0.26, -0.07] Favours experimental Favours control

8 Grupputbildning till personer med typ 2-diabetes Effekt på HbA 1c efter 6 månader Study or Subgroup Cooper 2008 Sarkadi 2004* Wattana 2007 Gruppbaserade program Sedvanlig vård Mean Difference Mean Difference Mean SD Total Mean SD Total Weight IV, Fixed, 95% CI IV, Fixed, 95% CI % 74.3% 18.7% [-1.23, 0.43] [-0.96, -0.44] [-1.11, -0.09] Total (95% CI) Heterogeneity: Chi² = 0.52, df = 2 (P = 0.77); I² = 0% Test for overall effect: Z = 5.88 (P < ) % [-0.88, -0.44] Favours experimental Favours control

9 Grupputbildning till personer med typ 2-diabetes Effekt på HbA 1c efter månader

10 Grupputbildning till personer med typ 2-diabetes Effekt på HbA 1c efter månader Gruppbaserade program Sedvanlig vård Mean Difference Mean Difference Study or Subgroup Mean SD Total Mean SD Total Weight IV, Fixed, 95% CI IV, Fixed, 95% CI Utbildare med pedagogisk kompetens Deakin 2006 Hörnsten 2005* Trento 2001 Subtotal (95% CI) Heterogeneity: Chi² = 1.64, df = 2 (P = 0.44); I² = 0% Test for overall effect: Z = 7.59 (P < ) % 37.9% 12.8% 100.0% [-1.00, -0.40] [-1.35, -0.65] [-1.40, -0.20] [-1.04, -0.61] Utbildare utan pedagogisk kompetens Davies 2008 Kulzer 2007 Piatt 2006 Sarkadi 2004* Thors Adolfsson 2007* Subtotal (95% CI) Heterogeneity: Chi² = 1.83, df = 4 (P = 0.77); I² = 0% Test for overall effect: Z = 0.46 (P = 0.65) % 7.7% 3.3% 41.1% 13.8% 100.0% 0.10 [-0.20, 0.40] [-0.93, 0.33] 0.10 [-0.86, 1.06] [-0.37, 0.17] [-0.57, 0.37] [-0.22, 0.13] Test for subgroup differences: Chi² = 31.22, df = 1 (P < ), I² = 96.8% Favours experimental Favours control

11 Kompetens Ämneskompetens Goda kunskaper om diabetessjukdomen och dess behandling och konsekvenser Pedagogisk kompetens vara väl insatt i det aktuella utbildningsprogrammet och de undervisningsmetoder och förhållningssätt som används i programmet Pedagogisk kunskap om vuxnas lärande Engagemang

12 HbA1c -förändring Har utbildningens längd betydelse för effekten på HbA 1c?,2 0 -,2 -,4 -,6 -,8-1 -1, Utbildningslängd (antal timmar)

13 HbA1c utgångsvärde HbA 1c vid utbildningens start i förhållande till HbA 1c -förändring efter månader 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5-2 -1,75-1,5-1,25-1 -,75 -,5 -,25 0,25 HbA1c-förändring

14 Socialstyrelsen, NRD 2010 Hälso- och sjukvården bör erbjuda gruppbaserade utbildningsprogram till personer med typ 2-diabetes med stöd av personer med både ämneskompetens och pedagogisk kompetens (prioritet 3)

15 Nationella riktlinjer forts Hälso- och sjukvården bör inte erbjuda gruppbaserade utbildningsprogram till personer med typ 2-diabetes med stöd av personer utan pedagogisk kompetens (icke-göra)

16 Gruppbaserade utbildningsprogram för personer med typ 2-diabetes Nationell kartläggning av diabetesvården inom svensk primärvård (Thors Adolfsson et al 2008) 684 vårdcentraler (74,3 %) lämnade uppgifter 23 % av Sveriges vårdcentraler bedriver grupputbildning och 8 % av dessa anpassar utbildningen till patienternas behov Utbildning i diabetes hos diabetessjuksköterskor 8 % 9 % 9 % i primärvården 0 hp 9 % har pedagogisk utbildning 74 % 1-15 hp 16-22,5 hp >22,5 hp Hp = högskolepoäng = 1,5 x den gamla poängen

17 Kvalitetsindikator Kvalitetsindikator under utveckling: Andel patienter som deltagit i gruppbaserade utbildningsprogram givna med stöd av personer med pedagogisk kompetens. Redovisas vart tredje år

18 Motivationshöjande samtal Utvecklades inom missbruksvården för 26 år sedan Sedan dess har metoden använts inom ett otal olika områden Metoden har förvanskats Miller & Rollnick. Ten things that motivational interviewing is not. Behavioural and Cognitive Psychotherapy. 2009; 37:

19 Vad är motivationshöjande samtal (MI) enligt upphovsmännen Miller & Rollnick 1? Klient-centrerad samtalsmetod för att öka motivation till beteendeförändring genom att tydliggöra och minska ambivalens Identifiera och minska diskrepansen mellan önskvärt beteende och nuvarande beteende Öppna frågor och aktivt lyssnande 1. Miller WR & Rollnick S. Motivational interviewing: Preparing people for change. New York 2002.

20 Vad MI inte är enligt upphovsmännen MI är ingen universalmetod MI löser inte alla problem MI är till för att mobilisera klientens egen inre motivation och förbereda för beteendeförändring Kombineras med andra interventioner för att få en varaktig beteendeförändring till stånd.

21 Inom vilka områden ger MI effekt? Alkoholmissbruk Marijuana Kokain Andra droger HIV-riskbeteende

22 Områden där effekt inte finns eller ännu är tveksam Viktnedgång och motion (Dunn et al 2001) Rökning (Burke et al 2002) Diabetes (Rubak et al 2006; SBU 2009) Astma (Knight et al 2009)

23 Motivationshöjande samtal. Effekt på HbA 1c efter 2-12 månader Study or Subgroup Dale 2008 Glasgow 2006 Ismail 2008 West 2007 Motivationshöjande samtal Sedvanlig vård Mean Difference Mean Difference Mean SD Total Mean SD Total Weight 44.0% 22.2% 17.7% 16.1% IV, Fixed, 95% CI 0.00 [-0.27, 0.27] [-0.58, 0.18] [-0.52, 0.32] 0.10 [-0.34, 0.54] IV, Fixed, 95% CI Total (95% CI) % [-0.22, 0.13] Heterogeneity: Chi² = 1.25, df = 3 (P = 0.74); I² = 0% Test for overall effect: Z = 0.51 (P = 0.61) Motivationshöjande samtal Sedvanlig vård

24 Motivationshöjande samtal enligt MI-metoden Hälso- och sjukvården bör inte erbjuda motivationshöjande samtal enligt MI-metoden till personer med diabetes i syfte att förbättra glukoskontrollen (icke-göra)

25 Motivationshöjande samtal enligt MI-metoden Praxisundersökning 63 % 63 % Gått MIutbildning Har inte gått MIutbildning 165 diabetessjuksköterskor, samtliga regioner representerade Stora regionala skillnader 57 % Använder MI Använder inte MI Av de diabetessjuksköterskor, som anger att de inte använder MI diskuterar 43 % att ev. börja använda MI-metoden. Källa: SBU

26 Kulturellt anpassad utbildning och vård Antalet personer med diabetes, som har annan kulturell bakgrund än den svenska ökar Glukoskontrollen ofta sämre i invandrargrupper Kulturellt anpassade utbildningsprogram ökar kunskapen om diabetes och ger positiv effekt på glukoskontrollen och egenvårdsförmågan

27 Kulturell anpassning Språket: tolkstöd eller tvåspråkig lärare tillhörig samma kulturella grupp som patienterna Kosten: kostinslagen i utbildningen anpassas till patientgruppens kostvanor Skrivet material översatt till patientgruppens språk

28 Kulturellt anpassad patientutbildning i grupp Hälso- och sjukvården bör erbjuda kulturellt anpassad patientutbildning i grupp till personer med diabetes, som har annan kulturell bakgrund än den svenska (prioritet 4).

29 Egenmätning av blodglukos Systematisk egenmätning av blodglukos: Mäta blodglukos före och efter måltid under en eller flera dagar per vecka Riktad egenmätning av blodglukos: Mätningar i speciella situationer som vid byte av läkemedel eller akut svängande blodglukos som exempelvis infektioner, kortisonbehandling eller i pedagogiskt syfte

30 SMBG medför en liten sänkning av HbA 1c i storleksordningen 0,26 procent efter 6-12 månader

31 0 50, Antal personer med uttag av teststickor för blodglukos Perioden juli 2005-juni Personer med typ 2 diabetes utan insulinbehandling har enligt SBU osäker nytta av systematisk blodglukosmätning Insulin Peroral Peroral+insulin Livsstil Skattning av antal personer Stockholm, Jönköping, Kalmar och Norrbotten samma prevalens som rikssnittet Källa: Läkemedelsregistret, Epidemiologiskt centrum

32 0 50 Totalkostnad per grupp per år Grupper definieras av uttag av diabetesmedel Kostnad för teststickor till personer utan insulinbehandling 127 Mkr 26 Insulin Peroral Peroral+insulin Livsstil Källa: Läkemedelsregistret, Epidemiologiskt centrum

33 Egenmätning av blodglukos Teststickor för personer med tablettbehandlad typ 2-diabetes: cirka 100 miljoner kr/år Teststickor för personer med kostbehandlad typ 2-diabetes: knappt 30 miljoner kr/år

34 Egenmätning av blodglukos Hälso- och sjukvården bör erbjuda systematisk egenmätning av blodglukos till insulinbehandlade patienter (prioritet 1). erbjuda riktad egenmätning av blodglukos till personer med typ 2- diabetes som inte behandlas med insulin vid speciella situationer såsom vid förändringar i behandling, akut svängande blodglukos eller i pedagogiskt syfte (prioritet 3). Hälso- och sjukvården bör inte erbjuda systematisk egenmätning av blodglukos till personer med typ 2-diabetes som inte behandlas med insulin (icke göra).

35

36

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och ledning Preliminär version

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och ledning Preliminär version Nationella riktlinjer för diabetesvård Stöd för styrning och ledning Preliminär version Artikelnummer 2014-6-19 Foto Matton Publicerad www.socialstyrelsen.se, juni 2014 Förord I dessa nationella riktlinjer

Läs mer

Gapanalys och kartläggning av preliminära riktlinjer för diabetesvård

Gapanalys och kartläggning av preliminära riktlinjer för diabetesvård 1 (12) Gapanalys och kartläggning av preliminära riktlinjer för diabetesvård Gapanalysen och kartläggningen riktar in sig på: Rekommendationer (gapanalys) Indikatorer Behov av stöd till implementering

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Centrala rekommendationer

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Centrala rekommendationer Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Centrala rekommendationer Screening, prevention och levnadsvanor Screening för diabetes vid ökad risk för typ 2-diabetes genomföra opportunistisk screening

Läs mer

Motiverande samtal För vad? Av vem? Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:18. På uppdrag av Stockholms läns landsting

Motiverande samtal För vad? Av vem? Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:18. På uppdrag av Stockholms läns landsting Motiverande samtal För vad? Av vem? Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:18 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA) etablerades den 1 januari 2009

Läs mer

Arbetsterapeuters användning av metoden Motiverande samtal

Arbetsterapeuters användning av metoden Motiverande samtal Arbetsterapeuters användning av metoden Motiverande samtal en enkätstudie Författare: Birgitta Dahl-Johansson, arbetsterapeut Närhälsan Skara rehabmottagning Rapport 2015:6 Rapport 2015:6 FoU i VGR: http://www.researchweb.org/is/vgr/project/157571

Läs mer

Nationella riktlinjer Utvärdering 2015. Diabetesvård. Indikatorer och underlag för bedömningar

Nationella riktlinjer Utvärdering 2015. Diabetesvård. Indikatorer och underlag för bedömningar Nationella riktlinjer Utvärdering 2015 Diabetesvård Indikatorer och underlag för bedömningar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

KOMPETENSBESKRIVNING OCH FÖRSLAG TILL UTBILDNING FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA I DIABETESVÅRD

KOMPETENSBESKRIVNING OCH FÖRSLAG TILL UTBILDNING FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA I DIABETESVÅRD SVENSK FÖRENING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I DIABETESVÅRD SFSD & SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING SSF KOMPETENSBESKRIVNING OCH FÖRSLAG TILL UTBILDNING FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA I DIABETESVÅRD KOMPETENSBESKRIVNING

Läs mer

Motiverande samtal som behandling vid alkoholproblem

Motiverande samtal som behandling vid alkoholproblem Motiverande samtal som behandling vid alkoholproblem - en metod eller ett förhållningssätt? Sandra Linder & Marie Sjöstedt GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Examensarbete 2012:4 Hälsopedagogutbildningen:

Läs mer

DIABETESVÅRD. Rapporterar du till Equalis egenmätarprojekt i samarbete med SFSD? Om inte, börja nu! Mer resultat behövs.

DIABETESVÅRD. Rapporterar du till Equalis egenmätarprojekt i samarbete med SFSD? Om inte, börja nu! Mer resultat behövs. DIABETESVÅRD Tidning för Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård www.diabetesnurse.se NR 2-3 2014 Rapporterar du till Equalis egenmätarprojekt i samarbete med SFSD? Om inte, börja nu! Mer resultat

Läs mer

http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/kontinuerlig-subkutan-glukosmatning-vid-diabetes/

http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/kontinuerlig-subkutan-glukosmatning-vid-diabetes/ 2014-06-02 Insulinpumpar vid diabetes och Kontinuerlig subkutan glukosmätning vid diabetes SBU Alert rapporter nr 2013-03 och 2013-04 http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/insulinpumpar-vid-diabetes/ http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/kontinuerlig-subkutan-glukosmatning-vid-diabetes/

Läs mer

Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013

Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013 1 (214) Utvecklingsavdelningen Förslag till Handlingsprogram övervikt och fetma 2010 - 2 (214) 3 (214) Ett livsstilsproblem... Övervikt eller fetma innebär ett växande folkhälsoproblem och leder till medicinska

Läs mer

Insulinpumpar vid diabetes

Insulinpumpar vid diabetes Insulinpumpar vid diabetes sbu alert-rapport nr 2013-03 2013-10-22 www.sbu.se/alert Sammanfattning och slutsatser SBU:s bedömning av kunskapsläget God kontroll av blodglukosnivån är viktig för att undvika

Läs mer

Vårdprogram Levnadsvanor

Vårdprogram Levnadsvanor Version 1.1 130416 Vårdprogram Levnadsvanor för vuxna Ett regionalt vårdprogram är ett styrande dokument som utförare av hälsooch sjukvård i ska följa. Regionala vårdprogram tas fram av medarbetare i nära

Läs mer

Rutinbesöket hos diabetessjuksköterskan

Rutinbesöket hos diabetessjuksköterskan Rutinbesöket hos diabetessjuksköterskan Vårdmötet och dess innebörd för personer med typ 2 diabetes Lise-Lotte Edwall Göteborg 2011 COPYRIGHT Lise-Lotte Edwall ISBN 978-91-628-8220-4 Printed in Sweden

Läs mer

Regina Wredling och Unn-Britt Johansson

Regina Wredling och Unn-Britt Johansson Regina Wredling och Unn-Britt Johansson Hälso- och sjukvårdslagens krav på trygghet, integritet, autonomi och självbestämmande för patienten kan i diabetesvården förverkligas genom kombinationen patientens

Läs mer

BLÅBOK. för bättre diabetesvård

BLÅBOK. för bättre diabetesvård BLÅBOK för bättre diabetesvård BLÅBOK för bättre diabetesvård FÖRORD Nationella Diabetesteamet bildades 2002 och är en paraplyorganisation för de riksomfattande intresse- och specialist föreningar som

Läs mer

Utbildning som preventiv åtgärd för att förebygga fotsår hos vuxna personer med diabetes mellitus En litteraturstudie

Utbildning som preventiv åtgärd för att förebygga fotsår hos vuxna personer med diabetes mellitus En litteraturstudie Örebro Universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå Examensarbete Magister, 15 högskolepoäng Höstterminen 2012 Utbildning som preventiv åtgärd för att förebygga

Läs mer

Vårdprogram för vuxna med diabetes

Vårdprogram för vuxna med diabetes VÅRDPROGRAM 3 (43) INNEHÅLL FÖRORD... 7 INLEDNING... 8 1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT... 8 1.1 Screening...8 1.2 Diagnos...8 1.3 Flödesschema för plasmaglukosmätning...9 1.4 Kliniska karakteristiska...9 1.5 Behandlingsmål

Läs mer

Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården

Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården En kunskapssammanställning med praktiska råd och verktyg för hälso- och sjukvårdspersonal 2007 Statens folkhälsoinstitut i samarbete med Socialstyrelsen statens

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Frågeformuläret Fem frågor om din hälsa - gör skillnad för samtalet om livsstil med patienten

Frågeformuläret Fem frågor om din hälsa - gör skillnad för samtalet om livsstil med patienten FoU-Centrum Frågeformuläret Fem frågor om din hälsa - gör skillnad för samtalet om livsstil med patienten Författare: Anna Elvenger och Eva Degerheim Frykstad Primärvården Eskilstuna Rapport nr 5:2007

Läs mer

Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder till patienter med diabetes typ 2 som löper risk att utveckla fotproblem

Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder till patienter med diabetes typ 2 som löper risk att utveckla fotproblem Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder till patienter med diabetes typ 2 som löper risk att utveckla fotproblem Författare: Kajsa Eriksson & Linda Nilsson Handledare: Margaretha Gatel Enskilt arbete i omvårdnad

Läs mer

Behandling av fetma vid vårdcentraler och medicinkliniker

Behandling av fetma vid vårdcentraler och medicinkliniker Behandling av fetma vid vårdcentraler och medicinkliniker Redovisning av en kartläggning med komplettering av statistiska uppgifter från sjukvårdsregistret och läkemedelsregistret Dokumentty Socialstyrelsen

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Alkoholproblem Stockholms läns landsting 2007 Regionalt Vårdprogram Alkoholproblem Rapporten är framtagen av Johan Franck Utgåva 2, ISBN 91-85211-46-X (Reviderad

Läs mer

Regionalt vårdprogram

Regionalt vårdprogram Regionalt vårdprogram för hälsofrämjande levnadsvanor 2015 Hälsofrämjande levnadsvanor 1 Regionalt vårdprogram för hälsofrämjande levnadsvanor 2015 IBSN 91-976391-2-5 RV 2015:01 Det medicinska programarbetet

Läs mer

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun Lokala riktlinjer för Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun 2013 INNEHÅLL: Sidnr 1.0 INLEDNING 1-3 1.1 Bakgrund 1.2 Arbetsgrupp 1.3 Nationella riktlinjer 1.4 Vård och omsorgsfilosofi

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Fysisk aktivitet som egenvård vid diabetes typ 2

Fysisk aktivitet som egenvård vid diabetes typ 2 2004:02 HV EXAMENSARBETE Fysisk aktivitet som egenvård vid diabetes typ 2 En enkätstudie KRISTINA FORSELL LINDA OHLSSON HÄLSOVETENSKAPLIGA UTBILDNINGAR SJUKGYMNASTEXAMEN C-NIVÅ Institutionen för Hälsovetenskap

Läs mer

Distriktssköterskors upplevelser av compliance till läkemedelsförskrivning

Distriktssköterskors upplevelser av compliance till läkemedelsförskrivning Distriktssköterskors upplevelser av compliance till läkemedelsförskrivning En intervjustudie Författare: Sandra Lukic Sofie Olsson Handledare: Maria Ekelin Magisteruppsats November 2013 Lunds universitet

Läs mer