Frans Persson. Toleransmedvetande inom Byggbranschen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frans Persson. Toleransmedvetande inom Byggbranschen"

Transkript

1 Frans Persson Toleransmedvetande inom Byggbranschen

2 copyright Frans Persson Institutionen för byggvetenskaper Avdelning för byggproduktion Lunds Tekniska Högskola, Lund ISRN LUTVDG/TVBP--08/5368--SE Lunds Tekniska Högskola Institutionen för byggvetenskaper Telefon: Avdelningen för byggproduktion Telefax: Box 118 E-post: LUND Hemsida: Tryckt av KFS AB, Lund

3 Förord Med detta examensarbete avslutar jag mina studier på civilingenjörsprogrammet inom väg- och vattenbyggnadsteknik vid Lunds Tekniska Högskola. Examensarbetet har skrivits vid avdelningen för Byggproduktion och är på 30 högskolepoäng. Arbetet med examensarbetet har pågått under hösten Främst vill jag tacka Michael Salamcha för hans tjat om att jag skulle slutföra mina studier. Han har även hjälpt mig oerhört mycket under arbetets gång med kloka råd och bokstavligen talat alltid haft dörren öppen och haft tid för mej. Även Anne Landin på byggproduktion som bland annat, gav mej iden att skriva om något så aktuellt, riktar jag ett stort tack för hennes engagemang och professionella handledning i arbetet. Givetvis ska alla på företagen, PEAB, Skanska, NCC, NIMAB och Ne-bygg som jag har varit i kontakt med och som har hjälpt mej med undersökningen som hela examensarbetet bygger på ha ett stort tack. Anna-Karin på Ingelstad Kalkon i Lund ska också ha ett stort tack för sponsringen till frukostarna. Lund i februari 2009 Frans Persson 3

4 Sammanfattning Titel: Författare: Handledare: Bakgrund: Toleranstänkande inom Byggbranschen - öka omfattningen på upplevelsen toleransfel Frans Persson Anne Landin, Byggproduktion, LTH Michael Salamacha, ArtisanDesign I dagsläget byggs det nästan lika mycket som på miljon programmet vilket i sin tur har gjort att byggandet har blivit mer och mer prefabricerat. Byggarbetsplatsen börjar mer att likna en monterings plats där färdiga element kommer och ska sammanfogas med andra. Detta ställer höga krav på att man håller toleranserna på respektive element/område väldigt väl. Problemställning: Känner hantverkarna till att allt de gör på byggarbetsplatsen har med olika toleranser att göra, och när någon slarvar med toleranserna på sitt arbetsmoment så kan det ge oanade konsekvenser. Som i sin tur kan ge merarbete och ge en kostnadsökning på projekten. Syfte: Metod: 4 Syftet med detta examensarbete är att analysera och medvetandegöra problemet med toleransfel. Syftet är också att visa att problemet med toleransfel ger en ökning av totalkostnaden för olika projekt. Metoden bygger på en kvantitativ undersökning, där enkäter med en bakgrundsdel och en del där olika allmänfrågor om toleranser har använts. Det har även använts en kvalitativ undersökning där jag har med hjälp av ett intervjuformulär intervjuat platscheferna på de arbetsplatser där enkätundersökningen har gjorts. Urvalet bygger på bekvämlighetsurval då jag har besökt arbetsplatser som har varit positiva till mitt examensarbete och varit belägna i Skåne. Resultatet har utvärderats och analyserats. Till denna information har

5 också litteraturstudier och observationer gjorts i undersökningen. Slutsatser: Vad min undersökning visar är att måtten på prefabricerade byggelement vanligtvis brukar hålla de måttoleranser som är angivit på riktningen. Där det uppstår toleransproblem mellan prefab och platsbyggda konstruktioner kan detta ofta härledas till konstruktörens ritningar. Alltså en mer noggrann projektering är nödvändig. Vidare är det skrämmande hur lite lärlingarna vet om toleransvidderna. Min rekommendation är att det snarast införs obligatoriska kurser i grundutbildningen för byggarbetare och byggnadsingenjörer om begreppet toleranser och dess praktiska tillämpning. Vidare skulle ett erfarenhetsutbyte mellan olika yrkesgrupper vara nyttigt för att öka samförståelsen i olika arbetsmoment. Det krävs även att man ökar omfattningen på upplevelsen toleransfel så gubbarna verkligen är medvetna om att det är ett problem när det inte passar. Till sist bör man lära fler att hantera en mer kvalificerad mätutrustning så att alla kan göra kontrollmåttagning oftare. Nyckelord: Toleransfel, prefabricering, medvetandegöra, analysera, 5

6 Abstract Titel: Author: Supervisor: Background: Scientific assignment : Purpose: Methodology: Tolerancethinking within Construction - increase the scope of experience toleranceserrors Frans Persson Anne Landin, Byggproduktion, LTH Michael Salamacha, Artisandesign Today the amonut of new construktions are almost at the same level as in the miljon program therfore the way of building the construktions have gone to more and more prefabricated. The construcktionsite have more and more gone to become a place there finsiched elements comes and are being merged with others. This demands that we hold tolerances of every element/ field very well. Do the craftsmen know that everything they do on the construcationsite have to do with tolerances and when someone is careless with the tolerances of its operations it can lead too unforeseen consequences. Which in turn can provide additional work and increase the coast of the projekt. The purpose of this report is to analyze and to sensitize the problem of tolerancerrors. The aim of the report is also too show that tolerancerrors givs and encreses the total coast of the projekt. The method is based on a quantitative survey, which polls with a backgroundpart and one part with some public questions about tolerances. It has also been used a qualitative study in which I have been using an interview form. I interviewed the headman on the worksite where the survey has been made. The selection is based on convenience sample therfore in Skåne around the Malmö-Lund region. When I have visited the worksite 6

7 they have been positive to my esay. The results were evaluated and analyzed. To this information there has also been literature studies and observations made in the investigation. Conclusions: What my study shows is that the dimensions of prefabricated elements tend to usually keep the tolerances on the direction is indicated. And when it doesen`t fit, it`s the constructor drawings that dosen`t fit together. So a more careful planning is necessary. Furthermore, it`s frightening how little trainees know about tolerances. Therefore it`s nesessery to introduce compulsory courses in school for tolerances. Furthermore, an exchange of experience between different professions is called to increase understandning of various operations. It`s also required increasing the scale of experience toleranceerrors around the men so they really are aware that there is a problem when it dosen`t fit. Finally, everybody should learn more to handle more sophisticated measuring equipment, so everyone can control checking the dimensions more often. Key words: Toleranceserrors, prefabrication, awarness rasing, analyze. 7

8 Innehållsförteckning 1 INLEDNING Bakgrund Problemställning Syfte & Mål Avgränsningar Förväntat Resultat Rapportens disposition 15 2 METOD Metodteori Kvantitativ metod Kvalitativ metod Min metodteori Metodbeskrivning 20 3 TOLERANSER Historik Dagsläget Nordcert AB Toleranser Toleransberäkningar Betongelement Utsättning och montage Måttkontroll 29 4 DATAINSAMLING Tillvägagångssätt 30 5 RESULTAT Resultat från enkätundersökningen Resultat från intervjustudien 50 6 SLUTSATSER & REKOMMENDATIONER 52 8

9 7 DISKUSSION Fortsatt forskning 57 8 REFERENSER Litteratur Artiklar Standarder Internet 59 9 BILAGOR Bilaga 1 Enkätundersökningen Bilaga 2 Intervjustudie mallen Bilaga 3 Presentation av exjobb till olika företag 69 9

10 1 Inledning I detta inledande kapitel ges bakgrunden till det valda ämnet. Även problemställningen, syftet, målet och avgränsningar på det aktuella ämnet fastställs. Kom i gång.... Efter ett inledande möte med Docent Anne Landin på avdelningen byggproduktion vid LTH, där hon belyste problemet med toleranser i byggbranschen. Detta fångade mitt intresse och efter att ha läst igenom två artiklar på området. Alla mått stämmer, men det passar inte ändå ur Bygg och Teknik nr artikelförfattare Anne Landin och Per Kämpe samt Toleranserna påverkar vår byggprocess ett forskningsprojekt. Artikeln informerar om ett projekt vid institutionen för byggvetenskaper på LTH som skall klargöra och öka förståelsen om hur toleranserna påverkar processen, kvaliteten och slutprodukten. Jag kommer att försöka etablera en närmare kontakt med projektdeltagare för att kunna hämta grundläggande kunskap om förekomsten, omfattningen och tillämpning av toleranser på byggprojekt i dagsläget. I dagsläget En modern byggarbetsplats oavsett om byggobjektet är ett enfamiljshus, industrilokal eller mer omfattande som idrottsanläggningar och bostadskomplex, präglas det av en strävan efter rationella och kostnadseffektiva lösningar, för att med högsta möjlighet kunna uppfylla de avtal som har slutits mellan huvudentreprenör och kund. Men vanligtvis tycks byggnadskalkylerna med få undantag alltid överskridas. Det är rimligt att acceptera oplanerade kostnadsökningar på arbetskostnad, material och transporter etc. orsakade av nationella och globala politiska och ekonomiska skeenden. Men även i själva byggprocessen med dess omfattning av planering, finansiering, projektering och färdigställande uppstår en rad kostnadsökande situationer som kan avsevärt förlänga byggtiden och som någon av inblandande parter får ta extra kostnader för. Trots att byggindustrin utvecklas till i allt större omfattning använda sig av prefabricerade byggkomponenter som har hög precision i tillverkningsprocessen uppstår monteringsproblem( toleransproblem) vid tillpassning och montering till de delar av byggkonstruktionen som är mer manuellt tillverkade på byggarbetsplatsen. 10

11 1.1 Bakgrund Historik om metern Ett av de första systematiska sätten en människa började göra mätningar på var med hjälp av olika kroppsdelar. Redan 2500 f.kr. gjordes den första dokumenterade längdmätningen i form av en egyptisk cubit. Omvandlat 1 cubit = meter. Denna cubit delades upp i 28 enheter där varje enhet motsvarade en fingerbredd. Det moderna metriska systemet antogs så sent som år 1799 i Frankrike efter att bland annat en svensk vid namn Stiernhielm gjort krav på ett enhetligt universellt måttsystem. Meterprototypen, definieras som en tiomiljonsdel av avståndet mellan nordpolen och ekvatorn längs Parismeridianen. Den kallas även för arkivmetern. På grund av lokaliseringen av nordpolen var lite felaktig blev kvadrantbestämningen också fel, så arkivmetern råkade bli 0,2 mm för kort. Så redan på den tiden uppstod toleransproblem, trots många ingenjörer och matematikers ansträngningar om noggrannhet. Men efter många olika omdefinieringar av metern så är den dagsaktuella definitionen 1 : En meter är längden av den sträcka som ljuset tillryggalägger i fria rymden under tiden 1 / sekund. Prefab utvecklingen Redan på 1820-talet konstruerades det första monteringsfärdiga huset av Alfred Nobels pappa Immanuel. Men det skulle dröja lite mer än 100 år tills det första helt fabrikstillverkade huset stod klart år Vilket i och med detta startade en ny epok för den svenska småhusindustrin 2. Byggandet med prefabricerade flerbostadshus kom inte igång på riktigt allvar förrän miljonprogrammet pågick 3. I början av 90-talet låg andelen prefabricerade småhus i Sverige på 47 % och andelen flerbostadshus på 53 %. 4 Prefab betyder industriellt förtillverkade produkter och kan delas in i slutna och öppna system. Slutna system innebär att företagen utvecklar standardiserade byggnadssystem och komponenter som är specifikt för det företaget och kan således inte kombineras med andra. Slutna system är konkurrenskraftiga eftersom det är unika system. Öppna system har precis 1 2 Arnstad, Adler, Fernström, Kämpe,

12 som slutna standardiserade system och komponenter men skillnaden är att de inte är bundna till specifik tillverkare och att de kan kombineras fritt 5. Den största fördelen med att bygga med prefabricerade byggdetaljer är att byggtiden skall förkortas avsevärt. Som i sin tur ger mindre räntekostnader och projektet kan överlämnas tidigare för att tas i drift till specifikt uppgift. Även att byggdetaljerna byggs i en torr industri som i sin tur ger minimalt med byggfukt hör till de starka argumenten för att välja Prefab. Men om det då inte passar utan att merarbete krävs eller om än värre, man får ombeställa färdiga element så ger det fort en försening i tänkt byggtidsplan. Istället för en besparning för projektet får man en fördyrning. En stor nackdel med prefabricerade element är att man är till en viss del begränsad vid projekteringen och byggandet av projektet. 6 Aktuellt Byggandet i Sverige var vid påbörjandet av detta examensarbete på nästan samma höga nivå som på miljonprogrammet under då det byggdes bostäder varje år under Detta ställer höga krav på att allt flyter på så bra som möjligt. För att få en kortare byggtid har man börjat prefabricera mer på fabriker och endast syssla med själva monteringen på byggarbetsplatserna. Av olika anledningar har det inte alltid flytigt på så väl som man hade hoppats. Precis som på vilken annan industri som helst där ett antal detaljer kommer och som sedan ska sammanfogas och levereras till färdig produkt ställer detta oerhört höga krav på toleranserna för varje detalj (tillverkningstoleranser). Även utsättningstoleranser och monteringstoleranser tillkommer innan detaljen har kommit på plats. Hela detta samspel med toleranserna och dess tillämpning beskrivs närmare i kapitel 3. Givetvis kan man inte dra helt raka jämförelser mellan t.ex. bilindustrin och byggindustrin p.g.a. yttre faktorer på byggarbetsplatsen som tex. nederbörd, rörliga arbetsplatser och olika lösningar på olika projekt. Men likväl som man en gång kunde lösa toleransproblem i industrialiseringens begynnelse, ca mitten av 1800-talet, genom en medvetandeprocess i form av teoretiska inlärningar och praktisk träning. Så borde det vara absolut möjligt att även i 5 Fernström, Kämpe,

13 nutid genomföra för byggbranschen en övergripande medvetandeprocess om toleranser 8. 8 Holm, Lindberg, Lorentsen,

14 1.2 Problemställning Byggindustrin har utvecklats till i allt större omfattning använda sig av prefabricerade byggkomponenter. Detta kan vid montering av element som är mer manuellt tillverkade få ökade tillpassningsproblem/toleransproblem. Enligt en engelsk rapport 9 är det i genomsnitt fem gånger dyrare att rätta till ett fel som att göra det rätt från början. Känner då hantverkarna till detta eller åtminstånde att alla moment på byggarbetsplatsen har med olika toleranser att göra? När då någon inte följer momentets toleransanpassning kan det leda till oanade konsekvenser och i sin tur ge ett merarbete och en kostnadsökning av projektet. Arbetet består av: - en analys av begreppet toleranser inom byggbranschen - en undersökning som visar omfattningen av vad byggarbetarna upplever som toleransfel - en förklaringsmodell för att medvetandegöra att när det inte passar så är det ett väsentlig problem. 1.3 Syfte & Mål Syftet med detta examensarbete är att analysera och medvetandegöra att problemet med toleransfel är större än vad man generellt är medveten om, och därav kunna dra slutsatser och fastställa att slutkostnaden faktiskt ökar p.g.a allt toleransslarv. 1.4 Avgränsningar I detta examensarbete kommer jag inte att försöka redovisa ekonomiska termer på hur mycket toleransfelen fördyrar projekten, utan i största möjliga utsträckning belysa toleransproblemet. Det är endast byggarbetsplatser i Skåne som har deltagit i undersökningen med fokus på de sydvästra delarna. 9 Building Research Establishment,

15 1.5 Förväntat Resultat Eftersom jag själv har under några år drivit en egen byggfirma och varit mycket ute på byggarbetsplatser så vet jag av egna observationer att det slarvas oerhört mycket. Därför förväntar jag mig att enkätundersökning och intervjuer ska visa det resultat jag själv har sett. Vilket är att gubbarna ute på byggarbetsplatserna inte riktigt förstår konsekvensen när det slarvas med toleranserna och på så sätt kan ge ett oerhört merarbete längre fram i projektet. Ett merarbete på någon detalj är detsamma som en merkostnad för projektet i helhet. 1.6 Rapportens disposition Kapitel 1 Inledning I detta inledande kapitel beskrivs bakgrunden till ämnesområdet. Följt av problemställning, syfte & mål, avgränsningar samt förväntat resultat. Kapitel 2 Metod I metodkapitlet beskrivs olika metoder och hur de har tillämpats i detta examensarbete. Kapitel 3 Toleranser I detta kapitel beskrivs fördelarna med prefabricerade element, toleransberäkningar och toleranser för betongelement. Kapitel 4 Datainsamling Här kommer tillvägagångssättet att presenteras samt svarsfrekvensen, bortfallet och analysering av frågorna. Kapitel 5 Resultat I detta kapitel redovisas svaren på enkäterna i diagramform där man enkelt kan se svars procenten. Intervjustudien redovisas genom bland annat olika punktformssvar från de olika platscheferna. Kapitel 6 Analys & Diskussion Här analyseras svaren och det görs olika djupstudier på enkäterna för att hitta samband. Dessa samband diskuteras därefter. Kapitel 7 Slutsatser & Rekommendationer De olika sambanden som har funnits i kapitel 6 dras här slutsatser och vidare rekommendationer om. 15

16 Kapitel 8 Referenser De olika referenserna från litteratur, Internet och muntliga referenser finns här angivna Kapitel 9 Bilagor Enkätundersökningsunderlaget och intervjustudiemallen finns i sitt ursprungsskick här. Även det första utskicket till företagen finns här. 16

17 2 Metod I metodkapitlet beskrivs och förklaras de metoder och tillvägagångssätt som ligger till grund för detta examensarbete. 2.1 Metodteori Olika vetenskaper kan ha sin metodiska särprägel och olika förklarningsprinciper. Dock ställs det mycket stora krav på intersubjektivitet och att insamlade fakta skall vara ett kumulativt bidrag till kunskapsutvecklingen. Som man ropar i skogen får man svar, för att citera ett gammalt talesätt. Detta tankesätt är också användbart för att åskådliggöra vetenskapliga metoder. Eller med andra ord, vid användning av en viss typ av undersökningsmetod får man också en viss typ av data. Genom att använda en annan metod får man en annan typ av data. En grundläggande skiljelinje går mellan kvantitativ och kvalitativa data. Data är kvantitativa om de är mätbara och kan utryckas i siffror och andra mängd termer, så kallad hård data. Kvalitativa data är de som berättar något om de svårmätbara egenskaperna, de brukar kallas för mjukdata 10. De metoder som ligger till grund för detta examensarbete är valt med hänsyn till problemställningen och examensarbetens omfång Kvantitativmetod De vanligaste kvantitativa metoderna för insamling av åsikter, kunskaper och påståenden är olika former av frågor, som bestäms på förhand, oftast i samband med problemformuleringen. Samtliga respondenter skall ha samma frågor, som kan utgå från ett frågeformulär och framföras av en intervjuare, fysiskt närvarande eller per telefon. Ett annat alternativ är enkäter där respondenten själv läser igenom och besvarar frågorna 11. Det som kan vara väldigt avgörande för metoden och forskningsresultatet är svårigheten att formulera de rätta frågorna innan relevant fakta är insamlad. Frågorna kan t ex. ställas som öppna eller fasta. Är frågan öppen kan respondenten svara vad den vill och det stimulerar till att komma ihåg något. Är det fasta frågor som 10 Halvorsen, Holme, Solvang

18 ställs är svarsalternativen givna på förhand och kan ge respondenten möjlighet att känna igen något 12. Fördelar med öppna frågor är: 1. att det påvisar bristande kunskap, missförstånd och för forskaren helt oväntade svar. 2. de påverkar inte svaret från respondenten. 3. att de påminner om ett vanligt samtal. Fördelar med fasta frågor är : 1. det underlättar datainsamlingen och utvärderingen av svaren 2. frågorna blir exaktare när det finns svarsalternativ 3. en större möjlighet att jämföra svar från olika respondenter 4. att man minns lättare Kvalitativmetod Det som särpräglar en kvalitativ metod för insamling av data är att man kan göra observationer, ostrukturerade intervjuer och projektiva metoder. Observationer som metod kan innebära en utvärdering av människors handlingar i relation till vad de säger. Forskaren måste bilda sig en egen uppfattning av vad han observerat. Observationer kan vara av öppen eller dold beskaffenhet. Ostrukturerad intervju är en muntlig metod där intervjuaren styr samtalet med minsta möjliga påverkan. Men metoden kan också förekomma som samtal eller informell intervju. Metoden vid ostrukturerade intervjuer är att man använder sig av ett färdigformulerat intervjuformulär utan fasta svarsalternativ. Vid en större, djupare, förståelse av människors beteende, motiv och personlighet används djupintervju teknik. En nödvändig förutsättning för metoden är ett förtroligt förhållande mellan intervjuaren och intervjupersonen. Metoden vid djupintervju särpräglas av den informella formen och frågorna kan framkallas ur själva samtalet. 12 Halvorsen,

19 Gruppintervju är en variant av intervju där metoden särpräglas av observation av en grupp människor som samtalar och diskuterar om ett givet ämne eller problemfält. Metoden kan användas för att söka latenta inställningar och kollektiva åsikter. Gruppsamtalet kan också vara en vanlig metod för att förmedla forskningsresultat och övergripande beslut som påverkar gruppen. Projektiv teknik grundar sig på en psykologisk försvarsmekanism som bland annat innebär att en individ eller grupp tillskriver en annan individ eller en annan grupp, egenskaper som man vanligtviss inte accepterar hos sig själv eller i den egna gruppen. Metoden är vanlig inom beteendeforskning, reklam och marknadsföring Min metod På ett tidigt stadium bestämde jag mig för en kvantitativ enkätundersökning med fasta och öppna svarsalternativ. För att i möjligaste mån öka validiteten i undersökningen så kompletterade jag med kvalitativ intervjuundersökning enligt en förbestämd manual med färdiga formulerade frågor utan fasta svarsalternativ. Samtliga respondenter fick samma frågor. Min problemställning har uppstått genom erfarenhet på olika byggarbetsplatser både som anställd och projektör. I min mening har jag vid så många tillfällen ställts inför oplanerade monteringsproblem att det snarare har upplevts som en regel än undantag. I vardagliga samtal med andra i byggbranschen kunde jag också notera att de fick man mer eller mindre bara acceptera att det brukar vara fel på passform och samordning mellan olika entreprenörers montagearbete. Efter ett möte med Docent Anne Landin, vid LTH, belyste hon också problemet med toleranser i byggbranschen. Jag läste två artiklar på området och blev definitivt övertygad om att det är av stor betydelse att försöka förstå varför det uppstår så mycket fel i modernt byggande. Datainsamling består av två delar, en del enkätfrågor bestående av 33 frågor varav 17 kvantitativa och 16 kvalitativa. Den vänder sig främst till byggnadsarbetare inom följande yrkesgrupper, snickare, murare, betongarbete, ingenjörer och kategorin annan yrkesgrupp. Enkätfrågorna har utformats i största möjliga mån för att säkerställa en bra validitet och en hög reliabilitet. Fråga 1-4 samt fråga 6 är tänkt att ge en personbakgrund av respondenterna 13 Carlsson B,

20 med bibehållande anonymitet. Övriga 27 frågor i enkäten undersöker toleransbakgrund och faktisk toleranskunskap. Den andra delen av datainsamlingen består av intervjuformulär bestående av 9 kvalitativa frågor. Dessa har till syfte att ytterliggare öka reliabiliteten på enkätfrågorna. Intervjuerna kommer att göras på platschefer och arbetsledare. Metodbeskrivning Egna iakttagelser och upplevelser Examensarbete Idé Handledning L I T T E R A T U R S T U D I E Frågeställning Provenkät Bearbetning av data Resultat och analys Preliminär kontakt med lämpliga företag Presentations utskick av exjobb till PC Telefonkontakt Datainsamling Slutsatser 20 Diskussion

21 3 Toleranser Detta kapitel handlar om toleranshistoria, ett certifieringsföretag och allmänt om toleranser idagsläget och hur de beräknas. Även utsättning och montage och måttkontroll med hänsyn till toleranser belyses. Till sist en kort inblick om betongelement, med dess för och nackdelar ur två olika tjänstemäns synvinkel. 3.1 Historik Hur kunde man redan för 4000 år sedan bygga sådana avancerade byggnadsverk? T.ex. som pyramiderna i Egypten där den största Cheopspyramiden sträcker sig 147 meter upp i luften. Eller Machu Picchu i Peru som inte byggdes förrän 1440 förstås men med sin imponerade arkitektur kombinerad med kvalitet som än idag står kvar 14. Det faktum att den byggdes på en bergstopp 500 m över havet och med slutningar åt nästan alla håll gör den till en minst lika avancerad byggnad på den tiden som när vi upplever Turning Torso idag. På vilket sätt har det då gått fel när vi idag inte kan vara mer noggranna i alla skeende i ett byggprojekt? På alla moderna byggarbetsplatser används någon form av prefabricering. Det kan vara allt från stomme och fasader men även stomkompletteringar. Även om man bygger platsbyggt och inte använder färdiga väggelement eller andra prefabprodukter så använder man andra förtillverkade detaljer som fönster, dörrar, kök, osv. Fördelarna är givetvis den rationella fabrikstillverkningen med en hög måttkvalitet på de förtillverkade detaljerna, vilket underlättar den viktiga måttsamordningen på bygget Dagsläget Om man tittar närmare på färdiga betongelement så med en riktig användning så kan bygget monteras samman snabbt eftersom alla komponenter i byggnaden passar ihop, såväl fönster, dörrar och kök som stomdelar och fasader. För att detta ska kunna uppfyllas krävs det att under projekteringen och byggandet en rationell användning av toleranser och att ingående komponenters måttoleranser och deformationsegenskaper är kända. Dessutom är det av största vikt att utsättning och montering av komponenterna ska vara inom de anvisade toleransernas gränsvärde. Inom betongelementsindustrin har man lång erfarenhet om sina komponenter i dessa avseende. Dessa

22 komponenter står under kontinuerlig måttkontroll genom systematisk egenkontroll, som i fabriken övervakas av Nordcert AB eller motsvarande ackrediterat certifieringsorgan Nordcert AB Nordcert är ett företag som verkar för god kvalitet och kvalitetsutveckling inom armering, betong, bergmaterial/ballast och stål. De erbjuder certifiering av produkter, processer och personer samt ger utbildning som förhöjer kompetensen. De kunder som ansluter sina produkter till Nordcert får rätt att märka dem med någon av märkena SBS, BBC eller CE/ När det gäller SBS- och BBC-märkning bedrivs det under svensk ackreditering. Det vill säga att deras kompetens och rutiner granskas av den oberoende myndigheten Swedac. När det gäller CE / 1505 certifieringen har Nordcert anmälts till EU som kompetens organ. Nordcert ägs av de två ideella stiftelser, Stiftelsen Betong och Ballastindustrins Kvalitetsutveckling(SBBK) och Stiftelsen för Byggstålskvalitet 17 SBS står för Svensk Byggstålskontroll. SBS-märket står för att de svenska byggreglernas krav på att Boverkets, Vägverkets och Banverkets myndighetsområde är uppfyllda. Kraven formuleras i Boverkets Konstruktionsregler och Boverkets handböcker. BBC står för Betong och Ballast Certifiering AB. BBC-märket skall anges på betongformprodukter samt på följesedlar till fabriksbetong och ballast. BBCmärket står för att de svenska byggreglernas krav på Boverkets, Vägverkets och Banverkets myndighetsområde är uppfyllda. Kraven formuleras i Boverkets Konstruktionsregler och Boverkets handböcker

23 CE-märket är EU:s märke för bestyrkande att vissa grundläggande egenskapskrav är deklarerade. Deklarationen sker dels genom en tillverkningsdeklaration som skall kunna uppvisas för myndigheterna när den efterfrågas, dels genom en CE-märkes information som skall åtfölja produkten. Siffran 1505 har tilldelats Nordcert efter de har anmälts, och antagits, som ett kompetens organ för Sverige att på vissa säkerhetskritiska produkter vara med och bestyrka tillverkningsdeklarationen och CEmärkesinformationen

24 3.4 Toleranser När man känner till måttoleranser och tillhörande tabeller kan man projektera byggnaden med realistisk måttsättning och dess montage planeras rationellt. När man projekterar byggnaden så ställer byggherren vissa krav som projektören måste översätta till måttkrav på ritningen. Dessa måttkrav har en avvikelse som beskrivs i byggplatstoleranserna, dvs. den största avvikelsen som måttet får slå på i verkliga bygget jämfört med angivet mått på ritningen 19. Som tidigare nämnts är det inte bara tillverkningstoleranserna som är avgörande utan även utsättnings- och monteringstoleranser, innan detaljen har kommit på plats och kan uppfylla sin funktion. Det är nu projektörens uppgift att kontrollera vilka toleranser som verkar lämpliga för hela kedjan och sedan välja realistiska byggplatstoleranser. Ser man till byggarbetarens perspektiv gäller det att kunna bedöma vilka krav som ställs på monteringen och utsättningen för att han skall kunna följa föreskriven byggplatstolerans. Dimensionstolerans Sammansatt tillverkningstolerans Riktningstolerans Formtolerans Sammansatt Byggplats tolerans Sammansatt utsättningstolerans Lägetolerans Riktningstolerans Sammansatt monteringstolerans Lägetolerans Riktningstolerans Fig SIS

Ingredienserna i industriellt och industrialiserat byggande. Professor Lars Stehn Byggkonstruktion - Träbyggnad

Ingredienserna i industriellt och industrialiserat byggande. Professor Lars Stehn Byggkonstruktion - Träbyggnad Ingredienserna i industriellt och industrialiserat byggande Professor Lars Stehn Byggkonstruktion - Träbyggnad Byggandets effektivisering Snabbare leveranser Bättre kvalitet Lägre priser Pressade byggtider

Läs mer

ETT HÅLLBART BYGGSYSTEM

ETT HÅLLBART BYGGSYSTEM ETT HÅLLBART BYGGSYSTEM DET FINNS MÅNGA SOM KAN GJUTA ETT BETONGELEMENT VI ERBJUDER ETT UNIKT SYSTEM FRÅN FÖRPROJEKTERING TILL UPPFÖLJNING. INNEHÅLL Det finns många som kan gjuta ett betongelement 5 Prefab.

Läs mer

Vi är framtidens byggande.

Vi är framtidens byggande. Vi är framtidens byggande. Vi är din leverantör. Vad du än ska bygga. Helprefabricerat eller industriellt platsgjutet, det är frågan. Hos oss är valet enkelt. Vi har både och. Det är vi ensamma om på marknaden.

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson Praktikrapport Kurs: Ingenjörsinriktad yrkesträning Namn: Olof Rydman Företag: Allbygg i Höganäs AB Handledare: Annika Mårtensson Presentation av företaget Allbygg i Höganäs AB är ett byggföretag som huvudsakligen

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Bilaga 1. Undersökning Hantverkare. Bild 1: Exempel på arbete för hantverkare med ackordslön. Källa: Peabs interna bildarkiv.

Bilaga 1. Undersökning Hantverkare. Bild 1: Exempel på arbete för hantverkare med ackordslön. Källa: Peabs interna bildarkiv. Bilaga Undersökning Hantverkare Bild : Exempel på arbete för hantverkare med ackordslön. Källa: Peabs interna bildarkiv. Inledning Syftet med undersökningen var att ta reda på vad de hantverkare som nu

Läs mer

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Abetong mer än betongelement Önskar du en mindre industribyggnad som är unik och anpassad efter dina önskemål men ändå till priset av en standardbyggnad?

Läs mer

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Stockholm i juni 2008 Fyra röster om vägen mot en LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Den 11 juni arrangerade Svensk Byggtjänst och BQR, Rådet för byggkvalitet, en branschträff på temat Mot en lönsammare byggprocess.

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen Simon Lundstig 2013 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Läs mer

Kvalitetsplanering 8.1

Kvalitetsplanering 8.1 8.1 - Planering av kvalité, miljö och arbetsmiljö Mål: Att identifiera kvalitémiljö-, och arbetsmiljökraven för projektet och bestämma hur de skall uppfyllas. Indata: Angivna mål, policy ritningar, beskrivning

Läs mer

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige -

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige - Byggmaterialindustrierna - en viktig näring för Sverige - Ett samhälle blir aldrig färdigbyggt Nya vägar, skolor och bostäder har i alla tider setts som tecken på välstånd och framsteg. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

NYTT REGELVERK FÖR BÄRVERK STÅLKONSTRUKTIONER 2013-04-21

NYTT REGELVERK FÖR BÄRVERK STÅLKONSTRUKTIONER 2013-04-21 NYTT REGELVERK FÖR BÄRVERK STÅLKONSTRUKTIONER 1 NYTT REGELVERK STÅLKONSTRUKTIONER REGELVERKET INNEHÅLLER TVÅ TYPER AV REGLER DIMENSIONERINGSREGLER EN 1990 EN 1999 (Eurokoder) BOVERKETS FÖRESKRIFTER OCH

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Riktlinjer för examensarbetare

Riktlinjer för examensarbetare Riktlinjer för examensarbetare Informationen för dig som ska göra examensarbete finns för det mesta på LTH:s hemsida: http://www.student.lth.se/studieinformation/examensarbete/. Studenten förväntas vara

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

Enkätundersökning Hur jobbar företagen internt med fuktsäkerhetsfrågor? Fuktsäkerhetsprojektering Erfarenheter från Sverige

Enkätundersökning Hur jobbar företagen internt med fuktsäkerhetsfrågor? Fuktsäkerhetsprojektering Erfarenheter från Sverige Fuktsäkerhetsprojektering Erfarenheter från Sverige Jesper Arfvidsson Byggnadsfysik, Fuktcentrum Lunds universitet, LTH Enkätundersökning Hur jobbar företagen internt med fuktsäkerhetsfrågor? Viljan att

Läs mer

1. Samla den grupp som ska

1. Samla den grupp som ska Så här ska arbetsinstruktionerna användas! Använd Arbetsinstruktionerna vid arbetsberedningar och instruktioner på bygg- och anläggningsarbetsplatser. Arbetsberedning kan göras för i princip alla arbetsmoment

Läs mer

Framtidens projektering

Framtidens projektering Framtidens projektering metoder för mer produktionsanpassad projektering Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers Kortrapport om forskning 2013: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

LKB får stororder på flerbostadshus. Nya lyftmarkeringar på plattbärlag. En skalvägg blir till... Fokus: Arbetsmiljö

LKB får stororder på flerbostadshus. Nya lyftmarkeringar på plattbärlag. En skalvägg blir till... Fokus: Arbetsmiljö #2 NYHETER prefabricerade betongelement 2012 LKB får stororder på flerbostadshus Nya lyftmarkeringar på plattbärlag En skalvägg blir till... Fokus: Arbetsmiljö Bild: SBE Fabrik Katrineholm Ansvarig utgivare:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Datavetenskap Opponent(er): Jhonny Carvajal Johan Bjärneryd Respondent(er): Fredrik Häggbom Erik Olsson Haglund Scrumptious - A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Oppositionsrapport,

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10 Första hjälpen år 7 Innehåller regler och mallar för: Muntligt framförande s. 2 Intervju s. 3 Datorskrivna arbeten s. 4 Bokrecension s. 5 Fördjupningsarbeten s. 6 Labbrapporter s. 7 Källor s. 8 Nyhetsrapportering

Läs mer

Arkitektens roll i byggprocessen

Arkitektens roll i byggprocessen 1 Arkitektens roll i byggprocessen Hur upplevs arkitektens roll i byggprocessen och hur kan arkitektens roll förändras eller förbättras? Inledning Sedan arkitekturens begynnelse har arkitektens roll varit

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport : Rapport Kundvalskontoret 2009-05-18 Elisa-Beth Widman/Gun-Britt Kärrlander 08-590 971 50/972 33 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2009:148 gun-britt.karrlander@upplandsvasby.se Social- och äldrenämnden Tillgängligheten

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Barnets ställning i vårdnadstvister Elevens idé Martin har en idé om att göra sitt gymnasiearbete om barn

Läs mer

Effektivare byggprocess med plattformar

Effektivare byggprocess med plattformar Effektivare byggprocess med plattformar Skanska Xchange, personliga tankar och lärdomar Sverker Andreasson Innehåll 1) Skanska och plattformar 2) Personliga tankar om plattformsstrategier Produkter vs

Läs mer

SKAPA TRIVSEL OCH SKÖNHET

SKAPA TRIVSEL OCH SKÖNHET SKAPA TRIVSEL OCH SKÖNHET DIN KOMPLETTA BALKONGLEVERANTÖR Balkongräcken, spröjs 4-5 Balkongräcken, glas 6-7 Balkongräcken, perforerad plåt 8-9 Balkongräcken, med dekorlister 10-11 Balkongräcken, kombinerade

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Lathund för examensarbetare

Lathund för examensarbetare Lathund för examensarbetare Välkommen som examensarbetare på maskinkonstruktion! Innan du börjar Kontakta någon av examinatorerna på maskinkonstruktion - Robert Bjärnemo, Giorgos Nikoleris eller Gunnar

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

Grund- och golvvärmesystem 3916/89

Grund- och golvvärmesystem 3916/89 R KUNSKAP KVALITET KOMFORT Grund- och golvvärmesystem 3916/89 Hög kunskap ger god kvalitet Värmefl öde Lång dokumenterad erfarenhet Legalett har unik kunskap inom säker grundläggning. Vi har ett av SITAC/Boverket

Läs mer

Examensarbete Teknisk logistik

Examensarbete Teknisk logistik Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Teknisk logistik PM Examensarbete Teknisk logistik PM-Exjobb/080205 2 Examensarbete inom ämnet Teknisk logistik, LTH Denna PM är en kortfattad sammanställning

Läs mer

Sanitarne celice. VARIS Prefabricerade badrumsenheter

Sanitarne celice. VARIS Prefabricerade badrumsenheter Fertigbäder - Sanitary cells VARIS Prefabricerade badrumsenheter VARIS Prefabricerade badrumsenheter är den kompletta innovativa och ekonomiska lösningen för varje badrum. I normalut förandet är väggar,

Läs mer

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Heda Byggelement Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Kostnadseffek tiva lösningar med prefabricerade byggelement I takt med att byggtiderna blir allt kortare och kraven på rationella lösningar

Läs mer

Personcertifiering Kravregler CA C23

Personcertifiering Kravregler CA C23 C23 utgåva 2, 2010-10-18 www.nordcert.se Dok.nr: C23 sid 1/7 0 Inledning Nedan anges de krav som gäller för CA CA används nedan som benämning på certifierad arbetsledare och/eller certifierad inspektör.

Läs mer

Produktivitetsförbättring av manuella monteringsoperationer

Produktivitetsförbättring av manuella monteringsoperationer Produktivitetsförbättring av manuella monteringsoperationer Sekvensbaserad Aktivitets och Metodanalys (SAM) vid sex nordiska företag BJÖRN JOHANSSON, ANDERS KINNANDER Product and Production Development

Läs mer

Pla$ormar för unikt och effek4vt byggande. Thomas Olofsson & Lars Stehn Luleå tekniska universitet Tema Byggprocess och Förvaltning

Pla$ormar för unikt och effek4vt byggande. Thomas Olofsson & Lars Stehn Luleå tekniska universitet Tema Byggprocess och Förvaltning Pla$ormar för unikt och effek4vt byggande Thomas Olofsson & Lars Stehn Luleå tekniska universitet Tema Byggprocess och Förvaltning Vad är en plaaorm? Komponenter (byggdelar) Processer (Hllverkningsprocesser)

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar Skrivprocessen Att skriva är ett hantverk något som du kan lära dig. För att bli en bra hantverkare krävs övning. Skrivprocessen liknar i många avseenden den så kallade retoriska arbetsprocessen som vi

Läs mer

En text kan som du förstår inte bestå av ett antal slumpvis hoprafsade meningar:

En text kan som du förstår inte bestå av ett antal slumpvis hoprafsade meningar: Textbyggnad Det är helt grundläggande för läsarens förståelse av en text hur den byggs upp för att hänga ihop logiskt och tydligt. Här tas grunderna till detta upp. En text kan som du förstår inte bestå

Läs mer

Forskningspraktik 10 hp, 15 hp och 20 hp Molekylär bioteknik/bioinformatik Anvisningar januari 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning

Forskningspraktik 10 hp, 15 hp och 20 hp Molekylär bioteknik/bioinformatik Anvisningar januari 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning Forskningspraktik 10 hp, 15 hp och 20 hp Molekylär bioteknik/bioinformatik Anvisningar januari 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning Börja så här Läs kursplanen och den allmänna informationen

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola Byggprocessen VBEA01 Introduktion Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola 1 - Allmän information Introduktion - Kurslitteratur/kurskompendium - Grupper

Läs mer

Hansen UnitAl. elementfasad

Hansen UnitAl. elementfasad Hansen UnitAl elementfasad Hansen UnitAl elementfasad Referensobjekt WTC Malmö 16-39 Forum Jaren Stavanger 42-51 Novozymes Bagsværd Köpenhamn 52-71 2 2 3 3 Projekt Hansen UnitAl 4 4 5 5 Vertikalsnitt Skala

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Från kalkyl och inköp till platschef. Robin Antfolk 2014. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Från kalkyl och inköp till platschef. Robin Antfolk 2014. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Från kalkyl och inköp till platschef Robin Antfolk 2014 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Från kalkyl och inköp

Läs mer

HUR BYGGER MAN SMART?

HUR BYGGER MAN SMART? HUR BYGGER MAN SMART? HUR KAN ALLA TJÄNA PÅ BYGGPROCESSEN? Vi har tänkt mycket på det här. Enkelt uttryckt handlar bra byggnation om att bygga med genomtänkta lösningar som gör det så svårt som möjligt

Läs mer

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng 1. Allmänt Inom Holmen Skog fyller examensarbeten tre syften: - ett sätt att knyta kontakter med studenter i slutfasen av deras utbildningar

Läs mer

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I 13 NOVEMBER 2012 Idag ska vi titta på: Sökprocessen: förberedelser inför sökning, sökstrategier Databaser: innehåll, struktur Sökteknik:

Läs mer

En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås. - En del av projekt TOPSOMAR

En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås. - En del av projekt TOPSOMAR En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås - En del av projekt TOPSOMAR December 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. BAKGRUND 2 1.1. Invånarstatistik Västmanland 2 2.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Stockholm i februari 2009 Fyra röster om vägen till en LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Den 3 februari 2009 arrangerade Svensk Byggtjänst och BQR, Rådet för byggkvalitet en branschträff på temat Mot en lönsammare

Läs mer

Vad får vi för svar när vi frågar om barn och ungas psykiska hälsa. En jämförelse mellan likartade frågor i två enkäter.

Vad får vi för svar när vi frågar om barn och ungas psykiska hälsa. En jämförelse mellan likartade frågor i två enkäter. Vad får vi för svar när vi frågar om barn och ungas psykiska hälsa. En jämförelse mellan likartade frågor i två enkäter Anna Carlgren Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011 Många undersökningar görs

Läs mer

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410 Värmekällaren Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT Version 201410 Grunden till ett sunt byggande Grunden till ett tryggt hus Värmekällaren byggs upp av tre delar: Termogrund, LK-

Läs mer

Första steget. Andra saker som du ska tänka på är hur ser tomten ut?

Första steget. Andra saker som du ska tänka på är hur ser tomten ut? Husköpet Att köpa hus En dröm om ett eget hus, ett hem som du vill leva i länge. Alla tankar om hur du vill ha det, hur du vill leva och bo kan bli verklighet. Stort eller litet, modernt eller gammaldags.

Läs mer

Välkommen på mässa! 4 juni kl. 10-15

Välkommen på mässa! 4 juni kl. 10-15 Välkommen på mässa! 4 juni kl. 10-15 Swerock Swerock är en av Sveriges största leverantörer av fabriksbetong, grus och bergkross till byggindustrin. Med ett stort tekniskt kunnande och lång erfarenhet

Läs mer

Förankring av ledningar i havet. Projekt: Villa Thuresson. Höga väggar till mediacenter. Nordisk samhällsbyggare. NYHETER prefabricerade betongelement

Förankring av ledningar i havet. Projekt: Villa Thuresson. Höga väggar till mediacenter. Nordisk samhällsbyggare. NYHETER prefabricerade betongelement #1 NYHETER prefabricerade betongelement 2011 Förankring av ledningar i havet Projekt: Villa Thuresson Höga väggar till mediacenter Nordisk samhällsbyggare Ansvarig utgivare: Inge Andersson Redaktör: Anna-Maria

Läs mer

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013 Brukarundersökning 2013 Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen December 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-12-20 Titel: Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering

Läs mer

INDUSTRIELLT TRÄBYGGANDE OCH DESS DRIVKRAFTER SUSANNE RUDENSTAM AVESTA 141119

INDUSTRIELLT TRÄBYGGANDE OCH DESS DRIVKRAFTER SUSANNE RUDENSTAM AVESTA 141119 INDUSTRIELLT TRÄBYGGANDE OCH DESS DRIVKRAFTER SUSANNE RUDENSTAM AVESTA 141119 VAD ÄR MODERN TRÄBYGGNADSTEKNIK? 2 www.trabyggnadskansliet.se Skid transportled Branäs Sweden VÄRLDEN BÖRJAR FÖRSTÅ! 5 www.trabyggnadskansliet.se

Läs mer

Anvisning för inglasning av balkong, altan, takterrass, uppförande av staket/plank, samt montage av markiser.

Anvisning för inglasning av balkong, altan, takterrass, uppförande av staket/plank, samt montage av markiser. Anvisning för inglasning av balkong, altan, takterrass, uppförande av staket/plank, samt montage av markiser. 1. Inledning Har bostadsrättsinnehavare i föreningen planer på att göra någon form av förändring

Läs mer

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Betong överraskar Betong är ett spännande material. Med sina unika egenskaper hjälper det arkitekter och byggare över hela världen att skapa hus, broar,

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt Vi lägger grunden för framgångsrika byggprojekt Under ytan sedan mer än hundra år Vi kan vår sak och vi vill hålla kontroll över hela kedjan. På Skanska Grundläggning finns oerhört mycket erfarenhet och

Läs mer

Kort om Sociala berättelser och seriesamtal

Kort om Sociala berättelser och seriesamtal Kort om Sociala berättelser och seriesamtal Carol Gray, autismkonsulent vid Jenison Public Schools, Jenison i Michigan, USA har på 1990 talet utarbetat Social Stories och Comic Strip Conversation som pedagogiska

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

14 Utvärdering och kvalitetsarbete

14 Utvärdering och kvalitetsarbete 14 Utvärdering och kvalitetsarbete Vad är en utvärdering och vilken nytta har du som distanslärare av en sådan? I Högskoleförordningen 1 kap 14 finns följande text angående kursutvärderingar: 14 Högskolan

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Byggsystem En översikt. Erik Serrano Linnéuniversitetet / SP Trätek

Byggsystem En översikt. Erik Serrano Linnéuniversitetet / SP Trätek Byggsystem En översikt Erik Serrano Linnéuniversitetet / SP Trätek Innehåll Vad är ett byggsystem? Några principer, för och nackdelar Material/komponenter Lättbyggnadsteknik, massivträteknik, pelar balk,

Läs mer

Vi skapar rymd, luft och möjligheter

Vi skapar rymd, luft och möjligheter Vi skapar rymd, luft och möjligheter Alla borde ha en riktig balkong På balkongen upplevs årstidernas skiftningar. Här finns ljus och luft som ger livskvalitet. Balkongen ger lägenheten en extra dimension

Läs mer

PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE

PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE Fogstycke, dimensionerat enligt normerna, mellan betong och virke SKRUVPELARSKO Fogdel för limskruvar. Svetsas till fästplåten INNEHÅLL Pelarsko för limträpelare 1 Funktionssätt

Läs mer

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Version 2013-08-16 Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och väg Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Detta dokument innehåller det mesta som man behöver veta för att genomföra ett examensarbete

Läs mer

Installationer Förtillverkade badrumsenheter

Installationer Förtillverkade badrumsenheter 80 PUA.1 Installationer Förtillverkade badrumsenheter Montering av fabrikstillverkade badrum och toaletter Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att

Läs mer

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD KONSTRUKTION Här visar vi på detaljer och bilder på Trivselhus gedigna konstruktion, indelat i: DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET Varje hus ritas unikt för varje kund och vi lägger stor omsorg över

Läs mer

Bilen 25. Förfrågningsunderlag. RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad. Handling 6.2 Sidantal 3. Upprättad 2014-05-09 av Simon Sundström

Bilen 25. Förfrågningsunderlag. RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad. Handling 6.2 Sidantal 3. Upprättad 2014-05-09 av Simon Sundström Handling 6.2 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 RAMBESKRIVNING- HUS... 3 3(6) 0 RAMBESKRIVNING-HUS

Läs mer

Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper

Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper Appendix 1b 1/8 Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper Internal receiver list Name Catharina Ahlström Kristina Fridensköld Role 2/8 1 INTRODUCTION... 3 1.1 PURPOSE... 3 1.2 SCOPE... 3 1.3

Läs mer

Ungdoms Bostads Projekt 2013. Del 1. Idéer presenterade nedan kan implementeras i övriga bostads projekt, villor och kontor.

Ungdoms Bostads Projekt 2013. Del 1. Idéer presenterade nedan kan implementeras i övriga bostads projekt, villor och kontor. Ungdoms Bostads Projekt 2013 Idéer presenterade nedan kan implementeras i övriga bostads projekt, villor och kontor. Del 1 Detta material är ZODIAK Arkitekter AB egendom och skyddas av lagen om upphovsmannarätt.

Läs mer

Frågor och svar om tekniska rapporter

Frågor och svar om tekniska rapporter Frågor och svar om tekniska rapporter Frågorna är ordnade efter rapportens struktur Titelsidan Hur ska titelsidan se ut? Universitet, program, kurs, termin, datum och år. Författarnamn och e-postadresser,

Läs mer

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Dags att bygga eller renovera villa? Du eller den som har hand om ditt bygge har ett ansvar för arbetsmiljön! När en villa eller något annat ska byggas, byggas om, renoveras

Läs mer

Stöd för utformning av en handlingsplan vid byggnadsrelaterade hälsobesvär

Stöd för utformning av en handlingsplan vid byggnadsrelaterade hälsobesvär Stöd för utformning av en handlingsplan vid byggnadsrelaterade hälsobesvär När man misstänker att det finns hälsobesvär kopplade till en byggnad, är det ibland svårt att veta hur man ska agera. Även om

Läs mer

Takbyte Komplett takbyte med Takmaterial

Takbyte Komplett takbyte med Takmaterial 2015 Takbyte Komplett takbyte med Takmaterial Takmaterial.nu Pjäsgatan 3, 261 45 LANDSKRONA Låt oss ta hand om Ert takbyte Ett nytt yttertak lyfter ofta hela huset. Ibland byter du för utseendets skull,

Läs mer

Följande skattningsskala kan ge dig en fingervisning om hur balansen mellan medkänsletillfredsställelse och empatitrötthet ser ut i ditt liv.

Följande skattningsskala kan ge dig en fingervisning om hur balansen mellan medkänsletillfredsställelse och empatitrötthet ser ut i ditt liv. Skattningsformuläret PROQOL (PROFESSIONAL QUALITY OF LIFE SCALE) för att bedöma professionell livskvalitet till svenska av Anna Gerge 2011 Följande skattningsskala kan ge dig en fingervisning om hur balansen

Läs mer

Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. Vad är psykosocial arbetsmiljö?

Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. Vad är psykosocial arbetsmiljö? Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön SAN-konferens 20 oktober 2011, fil.dr. psykolog Forskargruppen Säkerhet-Organisation-Ledarskap Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska akademin,

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer