Frans Persson. Toleransmedvetande inom Byggbranschen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frans Persson. Toleransmedvetande inom Byggbranschen"

Transkript

1 Frans Persson Toleransmedvetande inom Byggbranschen

2 copyright Frans Persson Institutionen för byggvetenskaper Avdelning för byggproduktion Lunds Tekniska Högskola, Lund ISRN LUTVDG/TVBP--08/5368--SE Lunds Tekniska Högskola Institutionen för byggvetenskaper Telefon: Avdelningen för byggproduktion Telefax: Box 118 E-post: LUND Hemsida: Tryckt av KFS AB, Lund

3 Förord Med detta examensarbete avslutar jag mina studier på civilingenjörsprogrammet inom väg- och vattenbyggnadsteknik vid Lunds Tekniska Högskola. Examensarbetet har skrivits vid avdelningen för Byggproduktion och är på 30 högskolepoäng. Arbetet med examensarbetet har pågått under hösten Främst vill jag tacka Michael Salamcha för hans tjat om att jag skulle slutföra mina studier. Han har även hjälpt mig oerhört mycket under arbetets gång med kloka råd och bokstavligen talat alltid haft dörren öppen och haft tid för mej. Även Anne Landin på byggproduktion som bland annat, gav mej iden att skriva om något så aktuellt, riktar jag ett stort tack för hennes engagemang och professionella handledning i arbetet. Givetvis ska alla på företagen, PEAB, Skanska, NCC, NIMAB och Ne-bygg som jag har varit i kontakt med och som har hjälpt mej med undersökningen som hela examensarbetet bygger på ha ett stort tack. Anna-Karin på Ingelstad Kalkon i Lund ska också ha ett stort tack för sponsringen till frukostarna. Lund i februari 2009 Frans Persson 3

4 Sammanfattning Titel: Författare: Handledare: Bakgrund: Toleranstänkande inom Byggbranschen - öka omfattningen på upplevelsen toleransfel Frans Persson Anne Landin, Byggproduktion, LTH Michael Salamacha, ArtisanDesign I dagsläget byggs det nästan lika mycket som på miljon programmet vilket i sin tur har gjort att byggandet har blivit mer och mer prefabricerat. Byggarbetsplatsen börjar mer att likna en monterings plats där färdiga element kommer och ska sammanfogas med andra. Detta ställer höga krav på att man håller toleranserna på respektive element/område väldigt väl. Problemställning: Känner hantverkarna till att allt de gör på byggarbetsplatsen har med olika toleranser att göra, och när någon slarvar med toleranserna på sitt arbetsmoment så kan det ge oanade konsekvenser. Som i sin tur kan ge merarbete och ge en kostnadsökning på projekten. Syfte: Metod: 4 Syftet med detta examensarbete är att analysera och medvetandegöra problemet med toleransfel. Syftet är också att visa att problemet med toleransfel ger en ökning av totalkostnaden för olika projekt. Metoden bygger på en kvantitativ undersökning, där enkäter med en bakgrundsdel och en del där olika allmänfrågor om toleranser har använts. Det har även använts en kvalitativ undersökning där jag har med hjälp av ett intervjuformulär intervjuat platscheferna på de arbetsplatser där enkätundersökningen har gjorts. Urvalet bygger på bekvämlighetsurval då jag har besökt arbetsplatser som har varit positiva till mitt examensarbete och varit belägna i Skåne. Resultatet har utvärderats och analyserats. Till denna information har

5 också litteraturstudier och observationer gjorts i undersökningen. Slutsatser: Vad min undersökning visar är att måtten på prefabricerade byggelement vanligtvis brukar hålla de måttoleranser som är angivit på riktningen. Där det uppstår toleransproblem mellan prefab och platsbyggda konstruktioner kan detta ofta härledas till konstruktörens ritningar. Alltså en mer noggrann projektering är nödvändig. Vidare är det skrämmande hur lite lärlingarna vet om toleransvidderna. Min rekommendation är att det snarast införs obligatoriska kurser i grundutbildningen för byggarbetare och byggnadsingenjörer om begreppet toleranser och dess praktiska tillämpning. Vidare skulle ett erfarenhetsutbyte mellan olika yrkesgrupper vara nyttigt för att öka samförståelsen i olika arbetsmoment. Det krävs även att man ökar omfattningen på upplevelsen toleransfel så gubbarna verkligen är medvetna om att det är ett problem när det inte passar. Till sist bör man lära fler att hantera en mer kvalificerad mätutrustning så att alla kan göra kontrollmåttagning oftare. Nyckelord: Toleransfel, prefabricering, medvetandegöra, analysera, 5

6 Abstract Titel: Author: Supervisor: Background: Scientific assignment : Purpose: Methodology: Tolerancethinking within Construction - increase the scope of experience toleranceserrors Frans Persson Anne Landin, Byggproduktion, LTH Michael Salamacha, Artisandesign Today the amonut of new construktions are almost at the same level as in the miljon program therfore the way of building the construktions have gone to more and more prefabricated. The construcktionsite have more and more gone to become a place there finsiched elements comes and are being merged with others. This demands that we hold tolerances of every element/ field very well. Do the craftsmen know that everything they do on the construcationsite have to do with tolerances and when someone is careless with the tolerances of its operations it can lead too unforeseen consequences. Which in turn can provide additional work and increase the coast of the projekt. The purpose of this report is to analyze and to sensitize the problem of tolerancerrors. The aim of the report is also too show that tolerancerrors givs and encreses the total coast of the projekt. The method is based on a quantitative survey, which polls with a backgroundpart and one part with some public questions about tolerances. It has also been used a qualitative study in which I have been using an interview form. I interviewed the headman on the worksite where the survey has been made. The selection is based on convenience sample therfore in Skåne around the Malmö-Lund region. When I have visited the worksite 6

7 they have been positive to my esay. The results were evaluated and analyzed. To this information there has also been literature studies and observations made in the investigation. Conclusions: What my study shows is that the dimensions of prefabricated elements tend to usually keep the tolerances on the direction is indicated. And when it doesen`t fit, it`s the constructor drawings that dosen`t fit together. So a more careful planning is necessary. Furthermore, it`s frightening how little trainees know about tolerances. Therefore it`s nesessery to introduce compulsory courses in school for tolerances. Furthermore, an exchange of experience between different professions is called to increase understandning of various operations. It`s also required increasing the scale of experience toleranceerrors around the men so they really are aware that there is a problem when it dosen`t fit. Finally, everybody should learn more to handle more sophisticated measuring equipment, so everyone can control checking the dimensions more often. Key words: Toleranceserrors, prefabrication, awarness rasing, analyze. 7

8 Innehållsförteckning 1 INLEDNING Bakgrund Problemställning Syfte & Mål Avgränsningar Förväntat Resultat Rapportens disposition 15 2 METOD Metodteori Kvantitativ metod Kvalitativ metod Min metodteori Metodbeskrivning 20 3 TOLERANSER Historik Dagsläget Nordcert AB Toleranser Toleransberäkningar Betongelement Utsättning och montage Måttkontroll 29 4 DATAINSAMLING Tillvägagångssätt 30 5 RESULTAT Resultat från enkätundersökningen Resultat från intervjustudien 50 6 SLUTSATSER & REKOMMENDATIONER 52 8

9 7 DISKUSSION Fortsatt forskning 57 8 REFERENSER Litteratur Artiklar Standarder Internet 59 9 BILAGOR Bilaga 1 Enkätundersökningen Bilaga 2 Intervjustudie mallen Bilaga 3 Presentation av exjobb till olika företag 69 9

10 1 Inledning I detta inledande kapitel ges bakgrunden till det valda ämnet. Även problemställningen, syftet, målet och avgränsningar på det aktuella ämnet fastställs. Kom i gång.... Efter ett inledande möte med Docent Anne Landin på avdelningen byggproduktion vid LTH, där hon belyste problemet med toleranser i byggbranschen. Detta fångade mitt intresse och efter att ha läst igenom två artiklar på området. Alla mått stämmer, men det passar inte ändå ur Bygg och Teknik nr artikelförfattare Anne Landin och Per Kämpe samt Toleranserna påverkar vår byggprocess ett forskningsprojekt. Artikeln informerar om ett projekt vid institutionen för byggvetenskaper på LTH som skall klargöra och öka förståelsen om hur toleranserna påverkar processen, kvaliteten och slutprodukten. Jag kommer att försöka etablera en närmare kontakt med projektdeltagare för att kunna hämta grundläggande kunskap om förekomsten, omfattningen och tillämpning av toleranser på byggprojekt i dagsläget. I dagsläget En modern byggarbetsplats oavsett om byggobjektet är ett enfamiljshus, industrilokal eller mer omfattande som idrottsanläggningar och bostadskomplex, präglas det av en strävan efter rationella och kostnadseffektiva lösningar, för att med högsta möjlighet kunna uppfylla de avtal som har slutits mellan huvudentreprenör och kund. Men vanligtvis tycks byggnadskalkylerna med få undantag alltid överskridas. Det är rimligt att acceptera oplanerade kostnadsökningar på arbetskostnad, material och transporter etc. orsakade av nationella och globala politiska och ekonomiska skeenden. Men även i själva byggprocessen med dess omfattning av planering, finansiering, projektering och färdigställande uppstår en rad kostnadsökande situationer som kan avsevärt förlänga byggtiden och som någon av inblandande parter får ta extra kostnader för. Trots att byggindustrin utvecklas till i allt större omfattning använda sig av prefabricerade byggkomponenter som har hög precision i tillverkningsprocessen uppstår monteringsproblem( toleransproblem) vid tillpassning och montering till de delar av byggkonstruktionen som är mer manuellt tillverkade på byggarbetsplatsen. 10

11 1.1 Bakgrund Historik om metern Ett av de första systematiska sätten en människa började göra mätningar på var med hjälp av olika kroppsdelar. Redan 2500 f.kr. gjordes den första dokumenterade längdmätningen i form av en egyptisk cubit. Omvandlat 1 cubit = meter. Denna cubit delades upp i 28 enheter där varje enhet motsvarade en fingerbredd. Det moderna metriska systemet antogs så sent som år 1799 i Frankrike efter att bland annat en svensk vid namn Stiernhielm gjort krav på ett enhetligt universellt måttsystem. Meterprototypen, definieras som en tiomiljonsdel av avståndet mellan nordpolen och ekvatorn längs Parismeridianen. Den kallas även för arkivmetern. På grund av lokaliseringen av nordpolen var lite felaktig blev kvadrantbestämningen också fel, så arkivmetern råkade bli 0,2 mm för kort. Så redan på den tiden uppstod toleransproblem, trots många ingenjörer och matematikers ansträngningar om noggrannhet. Men efter många olika omdefinieringar av metern så är den dagsaktuella definitionen 1 : En meter är längden av den sträcka som ljuset tillryggalägger i fria rymden under tiden 1 / sekund. Prefab utvecklingen Redan på 1820-talet konstruerades det första monteringsfärdiga huset av Alfred Nobels pappa Immanuel. Men det skulle dröja lite mer än 100 år tills det första helt fabrikstillverkade huset stod klart år Vilket i och med detta startade en ny epok för den svenska småhusindustrin 2. Byggandet med prefabricerade flerbostadshus kom inte igång på riktigt allvar förrän miljonprogrammet pågick 3. I början av 90-talet låg andelen prefabricerade småhus i Sverige på 47 % och andelen flerbostadshus på 53 %. 4 Prefab betyder industriellt förtillverkade produkter och kan delas in i slutna och öppna system. Slutna system innebär att företagen utvecklar standardiserade byggnadssystem och komponenter som är specifikt för det företaget och kan således inte kombineras med andra. Slutna system är konkurrenskraftiga eftersom det är unika system. Öppna system har precis 1 2 Arnstad, Adler, Fernström, Kämpe,

12 som slutna standardiserade system och komponenter men skillnaden är att de inte är bundna till specifik tillverkare och att de kan kombineras fritt 5. Den största fördelen med att bygga med prefabricerade byggdetaljer är att byggtiden skall förkortas avsevärt. Som i sin tur ger mindre räntekostnader och projektet kan överlämnas tidigare för att tas i drift till specifikt uppgift. Även att byggdetaljerna byggs i en torr industri som i sin tur ger minimalt med byggfukt hör till de starka argumenten för att välja Prefab. Men om det då inte passar utan att merarbete krävs eller om än värre, man får ombeställa färdiga element så ger det fort en försening i tänkt byggtidsplan. Istället för en besparning för projektet får man en fördyrning. En stor nackdel med prefabricerade element är att man är till en viss del begränsad vid projekteringen och byggandet av projektet. 6 Aktuellt Byggandet i Sverige var vid påbörjandet av detta examensarbete på nästan samma höga nivå som på miljonprogrammet under då det byggdes bostäder varje år under Detta ställer höga krav på att allt flyter på så bra som möjligt. För att få en kortare byggtid har man börjat prefabricera mer på fabriker och endast syssla med själva monteringen på byggarbetsplatserna. Av olika anledningar har det inte alltid flytigt på så väl som man hade hoppats. Precis som på vilken annan industri som helst där ett antal detaljer kommer och som sedan ska sammanfogas och levereras till färdig produkt ställer detta oerhört höga krav på toleranserna för varje detalj (tillverkningstoleranser). Även utsättningstoleranser och monteringstoleranser tillkommer innan detaljen har kommit på plats. Hela detta samspel med toleranserna och dess tillämpning beskrivs närmare i kapitel 3. Givetvis kan man inte dra helt raka jämförelser mellan t.ex. bilindustrin och byggindustrin p.g.a. yttre faktorer på byggarbetsplatsen som tex. nederbörd, rörliga arbetsplatser och olika lösningar på olika projekt. Men likväl som man en gång kunde lösa toleransproblem i industrialiseringens begynnelse, ca mitten av 1800-talet, genom en medvetandeprocess i form av teoretiska inlärningar och praktisk träning. Så borde det vara absolut möjligt att även i 5 Fernström, Kämpe,

13 nutid genomföra för byggbranschen en övergripande medvetandeprocess om toleranser 8. 8 Holm, Lindberg, Lorentsen,

14 1.2 Problemställning Byggindustrin har utvecklats till i allt större omfattning använda sig av prefabricerade byggkomponenter. Detta kan vid montering av element som är mer manuellt tillverkade få ökade tillpassningsproblem/toleransproblem. Enligt en engelsk rapport 9 är det i genomsnitt fem gånger dyrare att rätta till ett fel som att göra det rätt från början. Känner då hantverkarna till detta eller åtminstånde att alla moment på byggarbetsplatsen har med olika toleranser att göra? När då någon inte följer momentets toleransanpassning kan det leda till oanade konsekvenser och i sin tur ge ett merarbete och en kostnadsökning av projektet. Arbetet består av: - en analys av begreppet toleranser inom byggbranschen - en undersökning som visar omfattningen av vad byggarbetarna upplever som toleransfel - en förklaringsmodell för att medvetandegöra att när det inte passar så är det ett väsentlig problem. 1.3 Syfte & Mål Syftet med detta examensarbete är att analysera och medvetandegöra att problemet med toleransfel är större än vad man generellt är medveten om, och därav kunna dra slutsatser och fastställa att slutkostnaden faktiskt ökar p.g.a allt toleransslarv. 1.4 Avgränsningar I detta examensarbete kommer jag inte att försöka redovisa ekonomiska termer på hur mycket toleransfelen fördyrar projekten, utan i största möjliga utsträckning belysa toleransproblemet. Det är endast byggarbetsplatser i Skåne som har deltagit i undersökningen med fokus på de sydvästra delarna. 9 Building Research Establishment,

15 1.5 Förväntat Resultat Eftersom jag själv har under några år drivit en egen byggfirma och varit mycket ute på byggarbetsplatser så vet jag av egna observationer att det slarvas oerhört mycket. Därför förväntar jag mig att enkätundersökning och intervjuer ska visa det resultat jag själv har sett. Vilket är att gubbarna ute på byggarbetsplatserna inte riktigt förstår konsekvensen när det slarvas med toleranserna och på så sätt kan ge ett oerhört merarbete längre fram i projektet. Ett merarbete på någon detalj är detsamma som en merkostnad för projektet i helhet. 1.6 Rapportens disposition Kapitel 1 Inledning I detta inledande kapitel beskrivs bakgrunden till ämnesområdet. Följt av problemställning, syfte & mål, avgränsningar samt förväntat resultat. Kapitel 2 Metod I metodkapitlet beskrivs olika metoder och hur de har tillämpats i detta examensarbete. Kapitel 3 Toleranser I detta kapitel beskrivs fördelarna med prefabricerade element, toleransberäkningar och toleranser för betongelement. Kapitel 4 Datainsamling Här kommer tillvägagångssättet att presenteras samt svarsfrekvensen, bortfallet och analysering av frågorna. Kapitel 5 Resultat I detta kapitel redovisas svaren på enkäterna i diagramform där man enkelt kan se svars procenten. Intervjustudien redovisas genom bland annat olika punktformssvar från de olika platscheferna. Kapitel 6 Analys & Diskussion Här analyseras svaren och det görs olika djupstudier på enkäterna för att hitta samband. Dessa samband diskuteras därefter. Kapitel 7 Slutsatser & Rekommendationer De olika sambanden som har funnits i kapitel 6 dras här slutsatser och vidare rekommendationer om. 15

16 Kapitel 8 Referenser De olika referenserna från litteratur, Internet och muntliga referenser finns här angivna Kapitel 9 Bilagor Enkätundersökningsunderlaget och intervjustudiemallen finns i sitt ursprungsskick här. Även det första utskicket till företagen finns här. 16

17 2 Metod I metodkapitlet beskrivs och förklaras de metoder och tillvägagångssätt som ligger till grund för detta examensarbete. 2.1 Metodteori Olika vetenskaper kan ha sin metodiska särprägel och olika förklarningsprinciper. Dock ställs det mycket stora krav på intersubjektivitet och att insamlade fakta skall vara ett kumulativt bidrag till kunskapsutvecklingen. Som man ropar i skogen får man svar, för att citera ett gammalt talesätt. Detta tankesätt är också användbart för att åskådliggöra vetenskapliga metoder. Eller med andra ord, vid användning av en viss typ av undersökningsmetod får man också en viss typ av data. Genom att använda en annan metod får man en annan typ av data. En grundläggande skiljelinje går mellan kvantitativ och kvalitativa data. Data är kvantitativa om de är mätbara och kan utryckas i siffror och andra mängd termer, så kallad hård data. Kvalitativa data är de som berättar något om de svårmätbara egenskaperna, de brukar kallas för mjukdata 10. De metoder som ligger till grund för detta examensarbete är valt med hänsyn till problemställningen och examensarbetens omfång Kvantitativmetod De vanligaste kvantitativa metoderna för insamling av åsikter, kunskaper och påståenden är olika former av frågor, som bestäms på förhand, oftast i samband med problemformuleringen. Samtliga respondenter skall ha samma frågor, som kan utgå från ett frågeformulär och framföras av en intervjuare, fysiskt närvarande eller per telefon. Ett annat alternativ är enkäter där respondenten själv läser igenom och besvarar frågorna 11. Det som kan vara väldigt avgörande för metoden och forskningsresultatet är svårigheten att formulera de rätta frågorna innan relevant fakta är insamlad. Frågorna kan t ex. ställas som öppna eller fasta. Är frågan öppen kan respondenten svara vad den vill och det stimulerar till att komma ihåg något. Är det fasta frågor som 10 Halvorsen, Holme, Solvang

18 ställs är svarsalternativen givna på förhand och kan ge respondenten möjlighet att känna igen något 12. Fördelar med öppna frågor är: 1. att det påvisar bristande kunskap, missförstånd och för forskaren helt oväntade svar. 2. de påverkar inte svaret från respondenten. 3. att de påminner om ett vanligt samtal. Fördelar med fasta frågor är : 1. det underlättar datainsamlingen och utvärderingen av svaren 2. frågorna blir exaktare när det finns svarsalternativ 3. en större möjlighet att jämföra svar från olika respondenter 4. att man minns lättare Kvalitativmetod Det som särpräglar en kvalitativ metod för insamling av data är att man kan göra observationer, ostrukturerade intervjuer och projektiva metoder. Observationer som metod kan innebära en utvärdering av människors handlingar i relation till vad de säger. Forskaren måste bilda sig en egen uppfattning av vad han observerat. Observationer kan vara av öppen eller dold beskaffenhet. Ostrukturerad intervju är en muntlig metod där intervjuaren styr samtalet med minsta möjliga påverkan. Men metoden kan också förekomma som samtal eller informell intervju. Metoden vid ostrukturerade intervjuer är att man använder sig av ett färdigformulerat intervjuformulär utan fasta svarsalternativ. Vid en större, djupare, förståelse av människors beteende, motiv och personlighet används djupintervju teknik. En nödvändig förutsättning för metoden är ett förtroligt förhållande mellan intervjuaren och intervjupersonen. Metoden vid djupintervju särpräglas av den informella formen och frågorna kan framkallas ur själva samtalet. 12 Halvorsen,

19 Gruppintervju är en variant av intervju där metoden särpräglas av observation av en grupp människor som samtalar och diskuterar om ett givet ämne eller problemfält. Metoden kan användas för att söka latenta inställningar och kollektiva åsikter. Gruppsamtalet kan också vara en vanlig metod för att förmedla forskningsresultat och övergripande beslut som påverkar gruppen. Projektiv teknik grundar sig på en psykologisk försvarsmekanism som bland annat innebär att en individ eller grupp tillskriver en annan individ eller en annan grupp, egenskaper som man vanligtviss inte accepterar hos sig själv eller i den egna gruppen. Metoden är vanlig inom beteendeforskning, reklam och marknadsföring Min metod På ett tidigt stadium bestämde jag mig för en kvantitativ enkätundersökning med fasta och öppna svarsalternativ. För att i möjligaste mån öka validiteten i undersökningen så kompletterade jag med kvalitativ intervjuundersökning enligt en förbestämd manual med färdiga formulerade frågor utan fasta svarsalternativ. Samtliga respondenter fick samma frågor. Min problemställning har uppstått genom erfarenhet på olika byggarbetsplatser både som anställd och projektör. I min mening har jag vid så många tillfällen ställts inför oplanerade monteringsproblem att det snarare har upplevts som en regel än undantag. I vardagliga samtal med andra i byggbranschen kunde jag också notera att de fick man mer eller mindre bara acceptera att det brukar vara fel på passform och samordning mellan olika entreprenörers montagearbete. Efter ett möte med Docent Anne Landin, vid LTH, belyste hon också problemet med toleranser i byggbranschen. Jag läste två artiklar på området och blev definitivt övertygad om att det är av stor betydelse att försöka förstå varför det uppstår så mycket fel i modernt byggande. Datainsamling består av två delar, en del enkätfrågor bestående av 33 frågor varav 17 kvantitativa och 16 kvalitativa. Den vänder sig främst till byggnadsarbetare inom följande yrkesgrupper, snickare, murare, betongarbete, ingenjörer och kategorin annan yrkesgrupp. Enkätfrågorna har utformats i största möjliga mån för att säkerställa en bra validitet och en hög reliabilitet. Fråga 1-4 samt fråga 6 är tänkt att ge en personbakgrund av respondenterna 13 Carlsson B,

20 med bibehållande anonymitet. Övriga 27 frågor i enkäten undersöker toleransbakgrund och faktisk toleranskunskap. Den andra delen av datainsamlingen består av intervjuformulär bestående av 9 kvalitativa frågor. Dessa har till syfte att ytterliggare öka reliabiliteten på enkätfrågorna. Intervjuerna kommer att göras på platschefer och arbetsledare. Metodbeskrivning Egna iakttagelser och upplevelser Examensarbete Idé Handledning L I T T E R A T U R S T U D I E Frågeställning Provenkät Bearbetning av data Resultat och analys Preliminär kontakt med lämpliga företag Presentations utskick av exjobb till PC Telefonkontakt Datainsamling Slutsatser 20 Diskussion

21 3 Toleranser Detta kapitel handlar om toleranshistoria, ett certifieringsföretag och allmänt om toleranser idagsläget och hur de beräknas. Även utsättning och montage och måttkontroll med hänsyn till toleranser belyses. Till sist en kort inblick om betongelement, med dess för och nackdelar ur två olika tjänstemäns synvinkel. 3.1 Historik Hur kunde man redan för 4000 år sedan bygga sådana avancerade byggnadsverk? T.ex. som pyramiderna i Egypten där den största Cheopspyramiden sträcker sig 147 meter upp i luften. Eller Machu Picchu i Peru som inte byggdes förrän 1440 förstås men med sin imponerade arkitektur kombinerad med kvalitet som än idag står kvar 14. Det faktum att den byggdes på en bergstopp 500 m över havet och med slutningar åt nästan alla håll gör den till en minst lika avancerad byggnad på den tiden som när vi upplever Turning Torso idag. På vilket sätt har det då gått fel när vi idag inte kan vara mer noggranna i alla skeende i ett byggprojekt? På alla moderna byggarbetsplatser används någon form av prefabricering. Det kan vara allt från stomme och fasader men även stomkompletteringar. Även om man bygger platsbyggt och inte använder färdiga väggelement eller andra prefabprodukter så använder man andra förtillverkade detaljer som fönster, dörrar, kök, osv. Fördelarna är givetvis den rationella fabrikstillverkningen med en hög måttkvalitet på de förtillverkade detaljerna, vilket underlättar den viktiga måttsamordningen på bygget Dagsläget Om man tittar närmare på färdiga betongelement så med en riktig användning så kan bygget monteras samman snabbt eftersom alla komponenter i byggnaden passar ihop, såväl fönster, dörrar och kök som stomdelar och fasader. För att detta ska kunna uppfyllas krävs det att under projekteringen och byggandet en rationell användning av toleranser och att ingående komponenters måttoleranser och deformationsegenskaper är kända. Dessutom är det av största vikt att utsättning och montering av komponenterna ska vara inom de anvisade toleransernas gränsvärde. Inom betongelementsindustrin har man lång erfarenhet om sina komponenter i dessa avseende. Dessa

22 komponenter står under kontinuerlig måttkontroll genom systematisk egenkontroll, som i fabriken övervakas av Nordcert AB eller motsvarande ackrediterat certifieringsorgan Nordcert AB Nordcert är ett företag som verkar för god kvalitet och kvalitetsutveckling inom armering, betong, bergmaterial/ballast och stål. De erbjuder certifiering av produkter, processer och personer samt ger utbildning som förhöjer kompetensen. De kunder som ansluter sina produkter till Nordcert får rätt att märka dem med någon av märkena SBS, BBC eller CE/ När det gäller SBS- och BBC-märkning bedrivs det under svensk ackreditering. Det vill säga att deras kompetens och rutiner granskas av den oberoende myndigheten Swedac. När det gäller CE / 1505 certifieringen har Nordcert anmälts till EU som kompetens organ. Nordcert ägs av de två ideella stiftelser, Stiftelsen Betong och Ballastindustrins Kvalitetsutveckling(SBBK) och Stiftelsen för Byggstålskvalitet 17 SBS står för Svensk Byggstålskontroll. SBS-märket står för att de svenska byggreglernas krav på att Boverkets, Vägverkets och Banverkets myndighetsområde är uppfyllda. Kraven formuleras i Boverkets Konstruktionsregler och Boverkets handböcker. BBC står för Betong och Ballast Certifiering AB. BBC-märket skall anges på betongformprodukter samt på följesedlar till fabriksbetong och ballast. BBCmärket står för att de svenska byggreglernas krav på Boverkets, Vägverkets och Banverkets myndighetsområde är uppfyllda. Kraven formuleras i Boverkets Konstruktionsregler och Boverkets handböcker

23 CE-märket är EU:s märke för bestyrkande att vissa grundläggande egenskapskrav är deklarerade. Deklarationen sker dels genom en tillverkningsdeklaration som skall kunna uppvisas för myndigheterna när den efterfrågas, dels genom en CE-märkes information som skall åtfölja produkten. Siffran 1505 har tilldelats Nordcert efter de har anmälts, och antagits, som ett kompetens organ för Sverige att på vissa säkerhetskritiska produkter vara med och bestyrka tillverkningsdeklarationen och CEmärkesinformationen

24 3.4 Toleranser När man känner till måttoleranser och tillhörande tabeller kan man projektera byggnaden med realistisk måttsättning och dess montage planeras rationellt. När man projekterar byggnaden så ställer byggherren vissa krav som projektören måste översätta till måttkrav på ritningen. Dessa måttkrav har en avvikelse som beskrivs i byggplatstoleranserna, dvs. den största avvikelsen som måttet får slå på i verkliga bygget jämfört med angivet mått på ritningen 19. Som tidigare nämnts är det inte bara tillverkningstoleranserna som är avgörande utan även utsättnings- och monteringstoleranser, innan detaljen har kommit på plats och kan uppfylla sin funktion. Det är nu projektörens uppgift att kontrollera vilka toleranser som verkar lämpliga för hela kedjan och sedan välja realistiska byggplatstoleranser. Ser man till byggarbetarens perspektiv gäller det att kunna bedöma vilka krav som ställs på monteringen och utsättningen för att han skall kunna följa föreskriven byggplatstolerans. Dimensionstolerans Sammansatt tillverkningstolerans Riktningstolerans Formtolerans Sammansatt Byggplats tolerans Sammansatt utsättningstolerans Lägetolerans Riktningstolerans Sammansatt monteringstolerans Lägetolerans Riktningstolerans Fig SIS

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Framsida Titelsida ii Trycksida iii Abstract iv Sammanfattning v Förord vi Tom vii Innehållsförteckning 1 Introduktion... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Inledning... 1 1.2.1 Kaprifolen... 2 1.3 Syfte... 2 1.4

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Statistiska undersökningar - ett litet dokument

Statistiska undersökningar - ett litet dokument Statistiska undersökningar - ett litet dokument Olle the Greatest Donnergymnasiet, Sverige 28 december 2003 Innehåll 1 Olika moment 2 1.1 Förundersökning........................... 2 1.2 Datainsamling............................

Läs mer

CE-märkning av byggprodukter. Ebbe Rosell

CE-märkning av byggprodukter. Ebbe Rosell CE-märkning av byggprodukter Ebbe Rosell Ni vet redan: Att våra regelverk kräver CE-märken på många produkter. Att det finns harmoniserade europeiska produktstandarder. Att det finns olika bekräftelseprocedurer

Läs mer

Ingredienserna i industriellt och industrialiserat byggande. Professor Lars Stehn Byggkonstruktion - Träbyggnad

Ingredienserna i industriellt och industrialiserat byggande. Professor Lars Stehn Byggkonstruktion - Träbyggnad Ingredienserna i industriellt och industrialiserat byggande Professor Lars Stehn Byggkonstruktion - Träbyggnad Byggandets effektivisering Snabbare leveranser Bättre kvalitet Lägre priser Pressade byggtider

Läs mer

Konsekvenser av nya standarder för förtillverkade betongstommar

Konsekvenser av nya standarder för förtillverkade betongstommar Konsekvenser av nya standarder för förtillverkade betongstommar Magdalena Norén, Johan Patriksson Inledning Eurokoderna är tänkta att vara den gemensamma standarden för konstruktion av byggnader och anläggningar

Läs mer

Bilaga 2. Undersökning Tjänstemän. Bild 1: Exempel på arbete för hantverkare med månadslön inom servicesektorn. Källa: Peabs interna bildarkiv.

Bilaga 2. Undersökning Tjänstemän. Bild 1: Exempel på arbete för hantverkare med månadslön inom servicesektorn. Källa: Peabs interna bildarkiv. Bilaga Undersökning Tjänstemän Bild : Exempel på arbete för hantverkare med månadslön inom servicesektorn. Källa: Peabs interna bildarkiv. Inledning Syftet med undersökningen var att ta reda på vad tjänstemän

Läs mer

Kurser Yh Byggproduktionsingenjör med fördjupning inom hållbart byggande

Kurser Yh Byggproduktionsingenjör med fördjupning inom hållbart byggande Kurser Yh Byggproduktionsingenjör med fördjupning inom hållbart byggande Utbildningen har 16 delkurser Arbetsledning och kommunikation Yh-poäng: 15 förstå sin egen personlighet och hur det påverkar den

Läs mer

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Studenten ska tillämpa kunskaper och färdigheter förvärvade inom utbildningsprogrammet genom att på ett självständigt och vetenskapligt sätt

Läs mer

Bilaga 1. Undersökning Hantverkare. Bild 1: Exempel på arbete för hantverkare med ackordslön. Källa: Peabs interna bildarkiv.

Bilaga 1. Undersökning Hantverkare. Bild 1: Exempel på arbete för hantverkare med ackordslön. Källa: Peabs interna bildarkiv. Bilaga Undersökning Hantverkare Bild : Exempel på arbete för hantverkare med ackordslön. Källa: Peabs interna bildarkiv. Inledning Syftet med undersökningen var att ta reda på vad de hantverkare som nu

Läs mer

Kommunikation vid bygg- och anläggningsproduktion

Kommunikation vid bygg- och anläggningsproduktion EXAMENSARBETE 2006:019 HIP Kommunikation vid bygg- och anläggningsproduktion Arbetsplatsplanering MONIKA JOHANSSON LINNÉA LUNDBERG HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET Projektingenjör Luleå tekniska universitet

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen Simon Lundstig 2013 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Läs mer

30 000 mil från Ystad till Umeå! Prefabricerat att bygga effektivt. Miljö i fokus. Standardisering blir effektivitet

30 000 mil från Ystad till Umeå! Prefabricerat att bygga effektivt. Miljö i fokus. Standardisering blir effektivitet #2 NYHETER PREFABRICERADE BETONGELEMENT 2016 30 000 mil från Ystad till Umeå! Prefabricerat att bygga effektivt Miljö i fokus Standardisering blir effektivitet Ansvarig utgivare: Inge Andersson Redaktör:

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Vi är framtidens byggande.

Vi är framtidens byggande. Vi är framtidens byggande. Vi är din leverantör. Vad du än ska bygga. Helprefabricerat eller industriellt platsgjutet, det är frågan. Hos oss är valet enkelt. Vi har både och. Det är vi ensamma om på marknaden.

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson Praktikrapport Kurs: Ingenjörsinriktad yrkesträning Namn: Olof Rydman Företag: Allbygg i Höganäs AB Handledare: Annika Mårtensson Presentation av företaget Allbygg i Höganäs AB är ett byggföretag som huvudsakligen

Läs mer

1. Introduktion 1 1.1 Syfte 1 1.2 Omfattning 1 1.3 Sammanfattning 1

1. Introduktion 1 1.1 Syfte 1 1.2 Omfattning 1 1.3 Sammanfattning 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion 1 1.1 Syfte 1 1.2 Omfattning 1 1.3 Sammanfattning 1 2. Regelverk för CE-märkning 3 2.1 Byggproduktdirektivet 3 2.2 Harmoniserade standarder 3 3. CE-märkning av stålkonstruktioner

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

ETT HÅLLBART BYGGSYSTEM

ETT HÅLLBART BYGGSYSTEM ETT HÅLLBART BYGGSYSTEM DET FINNS MÅNGA SOM KAN GJUTA ETT BETONGELEMENT VI ERBJUDER ETT UNIKT SYSTEM FRÅN FÖRPROJEKTERING TILL UPPFÖLJNING. INNEHÅLL Det finns många som kan gjuta ett betongelement 5 Prefab.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Toleranser för betongelement

Toleranser för betongelement Toleranser för betongelement April 2015 Innehåll 1 Inledning Många fördelar att bygga med betongelement 3 2 Toleranser satta i system 4 2.1 Toleransers samband 4 3 Toleransberäkningar 6 3.1 Modulsamordning

Läs mer

Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram 180 högskolepoäng

Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram 180 högskolepoäng Sida 1(5) Utbildningsplan Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram 180 högskolepoäng Building Engineering Programme 180 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning

Läs mer

PROJEKTERING AV FÖNSTER

PROJEKTERING AV FÖNSTER PROJEKTERING AV FÖNSTER Kontaktpersoner: Per Öhrlund, J&W arkitektur och design; Per-Anders Daerga, Trätek; Erik Johansson, Skebo Skelleftebostäder Sammanfattning: Artikeln redogör för projektering av

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2013/2334 Utskriftsdatum: 2013-09-10 Kurser

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2013/2334 Utskriftsdatum: 2013-09-10 Kurser Kurser Utbildningen har 17 huvudmoment/delkurs(er). Kursens namn: Behörighetskurser Beskrivning: Här har vi samlat ett antal behörighetsgivande småkurser som är nödvändiga för ett arbete inom byggproduktion

Läs mer

Status Egenkontroll. Klarar byggbranschen att leverera kvalité eller bara egenkontrolldokument? CMB 6 mars. Rolf Jonsson och Christian Koch

Status Egenkontroll. Klarar byggbranschen att leverera kvalité eller bara egenkontrolldokument? CMB 6 mars. Rolf Jonsson och Christian Koch Status Egenkontroll Klarar byggbranschen att leverera kvalité eller bara egenkontrolldokument? CMB 6 mars Rolf Jonsson och Christian Koch Finansierad av SBUF och CMB Presentation: Christian Koch 2012-

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

DFA Design For Assembly

DFA Design For Assembly 2009 DFA Design For Assembly Seminarium I kurs KPP017 på MDH DFA är en metod inom produktutveckling som används för att få fram ett bra system för montering av nya produkter (kan även användas på befintliga

Läs mer

Att designa en vetenskaplig studie

Att designa en vetenskaplig studie Att designa en vetenskaplig studie B-uppsats i hållbar utveckling Jakob Grandin våren 2015 @ CEMUS www.cemusstudent.se Vetenskap (lågtyska wetenskap, egentligen kännedom, kunskap ), organiserad kunskap;

Läs mer

för att komma fram till resultat och slutsatser

för att komma fram till resultat och slutsatser för att komma fram till resultat och slutsatser Bearbetning & kvalitetssäkring 6:1 E. Bearbetning av materialet Analys och tolkning inleds med sortering och kodning av materialet 1) Kvalitativ hermeneutisk

Läs mer

Certifiering av stålbyggnadskonstruktörer

Certifiering av stålbyggnadskonstruktörer Certifiering av stålbyggnadskonstruktörer Professor Bernt Johansson 1 Certifierad stålbyggnadskonstruktör (CSK) Varför? Hur? När? 2 England Institution of Structural Engineers har rätt att certifiera konstruktörer.

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning

Ingenjörsinriktad yrkesträning Ingenjörsinriktad yrkesträning Olivia Eldh V07 2010-08-27 Lunds Tekniska Högskola Väg och vattenbyggnad Sweco Structures Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö

Läs mer

NYTT REGELVERK FÖR BÄRVERK STÅLKONSTRUKTIONER 2013-04-21

NYTT REGELVERK FÖR BÄRVERK STÅLKONSTRUKTIONER 2013-04-21 NYTT REGELVERK FÖR BÄRVERK STÅLKONSTRUKTIONER 1 NYTT REGELVERK STÅLKONSTRUKTIONER REGELVERKET INNEHÅLLER TVÅ TYPER AV REGLER DIMENSIONERINGSREGLER EN 1990 EN 1999 (Eurokoder) BOVERKETS FÖRESKRIFTER OCH

Läs mer

TEKNISKA SYSTEM EL. Ämnets syfte

TEKNISKA SYSTEM EL. Ämnets syfte TEKNISKA SYSTEM EL Ämnet tekniska system el behandlar den arbetsprocess där man projekterar och dokumenterar tekniska system och anläggningar inom teknikområdet elinstallation. I projektering ingår utrednings-

Läs mer

Urval och insamling av kvantitativa data. SOGA50 16nov2016

Urval och insamling av kvantitativa data. SOGA50 16nov2016 Urval och insamling av kvantitativa data SOGA50 16nov2016 Enkät som datainsamlingsmetod Vad skiljer enkäten från intervjun? Erfarenheter från att besvara enkäter? Vad är typiskt för en enkät? Olika distributionssätt

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Byggingenjör 180 högskolepoäng

Byggingenjör 180 högskolepoäng Utbildningsplan Byggingenjör 180 högskolepoäng Building Engineering 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2007-12-20 Gäller fr.o.m. 2008-07-01 *) 1 Higher Education

Läs mer

MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET)

MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET) ENGELSKA B MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET) Du skall förstå vad som sägs i längre sekvenser av sammanhängande tydligt tal som förmedlas direkt eller via medier och där innehållet kan vara obekant för dig

Läs mer

Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar

Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar Kvalitativa data Helene Johansson, Epidemiologi & global hälsa, Umeå universitet FoU-Välfärd, Region Västerbotten

Läs mer

Att planera bort störningar

Att planera bort störningar ISRN-UTH-INGUTB-EX-B-2014/08-SE Examensarbete 15 hp Juni 2014 Att planera bort störningar Verktyg för smartare tidplanering inom grundläggning Louise Johansson ATT PLANERA BORT STÖRNINGAR Verktyg för smartare

Läs mer

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10 Första hjälpen år 7 Innehåller regler och mallar för: Muntligt framförande s. 2 Intervju s. 3 Datorskrivna arbeten s. 4 Bokrecension s. 5 Fördjupningsarbeten s. 6 Labbrapporter s. 7 Källor s. 8 Nyhetsrapportering

Läs mer

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige -

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige - Byggmaterialindustrierna - en viktig näring för Sverige - Ett samhälle blir aldrig färdigbyggt Nya vägar, skolor och bostäder har i alla tider setts som tecken på välstånd och framsteg. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

TEKNISKA SYSTEM VVS. Ämnets syfte

TEKNISKA SYSTEM VVS. Ämnets syfte TEKNISKA SYSTEM VVS Ämnet tekniska system VVS behandlar den arbetsprocess där man projekterar och dokumenterar tekniska system och anläggningar inom teknikområdet VVS-installation. I projektering ingår

Läs mer

Till dig som inte drömmer om betong...

Till dig som inte drömmer om betong... Till dig som inte drömmer om betong... ... men som kanske borde göra det. Betong är ett framtidsmaterial med en flertusenårig historia. Det är ett robust och hållbart byggmaterial med många fördelar, inte

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Riktlinjer för examensarbetare

Riktlinjer för examensarbetare Riktlinjer för examensarbetare Informationen för dig som ska göra examensarbete finns för det mesta på LTH:s hemsida: http://www.student.lth.se/studieinformation/examensarbete/. Studenten förväntas vara

Läs mer

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad Umeå Universitet Institutionen för omvårdnad Riktlinjer 2012-10-23 Rev 2012-11-16 Sid 1 (6) Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för

Läs mer

Utvärdering av laboration i genteknik. för kemiingenjörer, VT 2002

Utvärdering av laboration i genteknik. för kemiingenjörer, VT 2002 Miniprojekt, pedagogisk kurs för universitetslärare II, ht 2002. Maria Andrén och Anna Lindkvist, Inst för genetik och patologi Utvärdering av laboration i genteknik för kemiingenjörer, VT 2002 Introduktion

Läs mer

Det nya byggandet såser det ut!

Det nya byggandet såser det ut! Det nya byggandet såser det ut! , Tyréns AB, Malmö Bakgrund som konstruktör och logistikkonsult Forskare inom industriellt byggande Tyréns satsar på industriellt byggande, som tekniska konsulter. Avdelning

Läs mer

1. Samla den grupp som ska

1. Samla den grupp som ska Så här ska arbetsinstruktionerna användas! Använd Arbetsinstruktionerna vid arbetsberedningar och instruktioner på bygg- och anläggningsarbetsplatser. Arbetsberedning kan göras för i princip alla arbetsmoment

Läs mer

MANUAL HALLSYSTEM COPYRIGHT 2016 SAFETYRESPECT AB Art no SE

MANUAL HALLSYSTEM COPYRIGHT 2016 SAFETYRESPECT AB  Art no SE MANUAL HALLSYSTEM Art no 921110 SE COPYRIGHT 2016 SAFETYRESPECT AB INFO@SAFETYRESPECT.SE INNEHÅLL 2 SÄKERHET 2 KONTROLLERA MATERIAL 2 ALLMÄN INFORMATION 3 PROJEKTERING OCH PLANERING 4 INGÅENDE DETALJER

Läs mer

Sturebyskolan. Riva Vitan och bygga nytt på kort tid och till låg kostnad.

Sturebyskolan. Riva Vitan och bygga nytt på kort tid och till låg kostnad. Sturebyskolan Riva Vitan och bygga nytt på kort tid och till låg kostnad. Ersätta befintlig tillfällig Paviljong Vitan med permanent byggnad. Att bygga nytt kostar pengar och tar tid det kan vi alla vara

Läs mer

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Mars 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010

Läs mer

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Abetong mer än betongelement Önskar du en mindre industribyggnad som är unik och anpassad efter dina önskemål men ändå till priset av en standardbyggnad?

Läs mer

Forma komprimerat trä

Forma komprimerat trä Forma komprimerat trä - maskinell bearbetning av fria former Peter Conradsson MÖBELSNICKERI Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design REG NR: LiU-IEI-TEK-G 07/0025 SE Oktober 2007 Omslagsbild: Stol

Läs mer

VÄGEN TILL SÄKER FASAD

VÄGEN TILL SÄKER FASAD VÄGEN TILL SÄKER FASAD SPEF - Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening, är den rikstäckande branschorganisationen för murat och putsat byggande i Sverige och ingår i Sveriges Byggindustrier, BI.

Läs mer

EXAMENSARBETE. Från kalkyl och inköp till platschef. Robin Antfolk 2014. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Från kalkyl och inköp till platschef. Robin Antfolk 2014. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Från kalkyl och inköp till platschef Robin Antfolk 2014 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Från kalkyl och inköp

Läs mer

Infästningsteknik i revetering/puts

Infästningsteknik i revetering/puts Sida 1 av 6 Diplomerad solskyddstekniker 2011 Projektarbete Grupp 3: Daniel Edberg och Jimmy Johansson Infästningsteknik i revetering/puts Innehållsförteckning Sidan Inledning 2 Skillnaden på puts och

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska,

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

Att intervjua och observera

Att intervjua och observera Att intervjua och observera (Även känt som Fältstudier ) Thomas Lind Institutionen för informationsteknologi Visuell information och interaktion 2014-01-27 Påminnelser från högre ort Gruppindelning! Välj/Hitta

Läs mer

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng 1. Allmänt Inom Holmen Skog fyller examensarbeten tre syften: - ett sätt att knyta kontakter med studenter i slutfasen av deras utbildningar

Läs mer

PROJEKTERINGSPROCESSEN

PROJEKTERINGSPROCESSEN PROJEKTERINGSPROCESSEN KAPITEL 6 6.1 Litteraturuppgifter Dessa uppgifter kan lösas med hjälp av läroboken. 1 Ge exempel på fel som kan förekomma i projekteringsprocessen. 2 Varför brukar det tidiga skedet

Läs mer

Pengar kan sparas genom färre fel

Pengar kan sparas genom färre fel Pengar kan sparas genom färre fel Det är dyrt med fel. Det konstateras i flera forskarrapporter från institutionen för byggnadsekonomi vid Chalmers tekniska högskola. Ändå uppkommer det ofta fel under

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

Berteco AB 2009. Kvalitetsplan för uppdraget: Installation av idrottsgolv. Generella kvalitetspunkter. Uppdragsbeskrivning

Berteco AB 2009. Kvalitetsplan för uppdraget: Installation av idrottsgolv. Generella kvalitetspunkter. Uppdragsbeskrivning Berteco AB 2009 Kvalitetsplan Kvalitetsplan för uppdraget: Installation av idrottsgolv Generella kvalitetspunkter Uppdragsbeskrivning Uppdraget innebär installation av idrottsgolv och innefattar: -Leverans

Läs mer

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Stockholm i juni 2008 Fyra röster om vägen mot en LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Den 11 juni arrangerade Svensk Byggtjänst och BQR, Rådet för byggkvalitet, en branschträff på temat Mot en lönsammare byggprocess.

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Datavetenskap Opponent(er): Jhonny Carvajal Johan Bjärneryd Respondent(er): Fredrik Häggbom Erik Olsson Haglund Scrumptious - A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Oppositionsrapport,

Läs mer

Kvalitetsplanering 8.1

Kvalitetsplanering 8.1 8.1 - Planering av kvalité, miljö och arbetsmiljö Mål: Att identifiera kvalitémiljö-, och arbetsmiljökraven för projektet och bestämma hur de skall uppfyllas. Indata: Angivna mål, policy ritningar, beskrivning

Läs mer

Branschens egen kravmärkning.

Branschens egen kravmärkning. B i l d : L a s s e F o r s b e r g T v å b i l d a r e. Branschens egen kravmärkning. Utmärkt Bygge underlättar samarbetet och effekti- viserar byggprocessen för alla aktörer i ett projekt. Konkret innebär

Läs mer

Mall Fuktsäkerhetsbeskrivning

Mall Fuktsäkerhetsbeskrivning Mall Fuktsäkerhetsbeskrivning Projektnamn, Projektnummer Upprättad av: Fuktsakkunnig, ort, datum Godkänd av: Byggherre, ort, datum Senast reviderad Datum Fuktsäkerhet i byggprocessen. Version 1.0. 1 Anvisning

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA

TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA Här kommer några intervjutips till dig som gör skoltidning eller vill pröva på att arbeta som reporter. Bra ord att känna till: Journalisten kan ha olika uppgifter:

Läs mer

Skulle du vilja köpa en bil som

Skulle du vilja köpa en bil som BYGGMETODER För att lyckas flytta in byggandet i fabrik måste den härskande synen på byggaren som problemlösaren på plats förändras. Lean produktion kräver standardisering med ordning och reda och ett

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

HUSBYGGNAD. Ämnets syfte

HUSBYGGNAD. Ämnets syfte HUSBYGGNAD Ämnet husbyggnad behandlar husbyggnadsprocessens alla stadier från projektering till det att objektet är färdigt att användas. Det behandlar även svensk byggtradition och arkitektur samt olika

Läs mer

GLH FÖRTAGNINGSSYSTEM FÖR BETONGKONSTRUKTIONER

GLH FÖRTAGNINGSSYSTEM FÖR BETONGKONSTRUKTIONER GLH FÖRTAGNINGSSYSTEM FÖR BETONGKONSTRUKTIONER Tillverkning och försäljning: GLH Byggdetaljer AB Stenhuggaregatan 21, 913 35 HOLMSUND Telefon 090-402 48, Telefax 090-14 92 00 PROJEKTERINGSHANDLING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Sammanställning intervjuer - Vad är bra och mindre bra med modellen EPC?

Sammanställning intervjuer - Vad är bra och mindre bra med modellen EPC? Sammanställning intervjuer - Vad är bra och mindre bra med modellen EPC? Författare: ByggDialog Dalarna och Tyréns AB EPC, Energy Performance Contracting Nov 2016 1 1. Inledning Byggdialog Dalarna är en

Läs mer

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar Skrivprocessen Att skriva är ett hantverk något som du kan lära dig. För att bli en bra hantverkare krävs övning. Skrivprocessen liknar i många avseenden den så kallade retoriska arbetsprocessen som vi

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning Steg för steg-guide för Medarbetarundersökning En av de viktigaste resurserna i en organisation är medarbetarna. Hur dina medarbetare samarbetar kommer att i hög utsträckning påverka resultatet för din

Läs mer

Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng

Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng Sida 1(5) Utbildningsplan Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng Master Programme in Economics of Tourism and Events 60 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål

Läs mer

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola Byggprocessen VBEA01 Introduktion Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola 1 - Allmän information Introduktion - Kurslitteratur/kurskompendium - Grupper

Läs mer

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats KVALITATIV ANALYS Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel Övning i att analysera Therese Wirback, adjunkt Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats Fånga

Läs mer

inledning Syfte Målsättning Metod och utförande Felkällor

inledning Syfte Målsättning Metod och utförande Felkällor golvbrunnsrapporten inledning En av de absolut vanligaste skadeanmälningarna Gar-Bo får in är anmälningar om felmonterade golvbrunnar. Dessutom har vi uppmärksammat att även nygjorda golvbrunnar ofta får

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Barnets ställning i vårdnadstvister Elevens idé Martin har en idé om att göra sitt gymnasiearbete om barn

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner Förskola i Bromma- Examensarbete Henrik Westling Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project in Architecture, First

Läs mer

Supportgrupper. Jessica Schmidt

Supportgrupper. Jessica Schmidt Supportgrupper Jessica Schmidt Bakgrund; Supportgrupper Sue Young, Hull i England Hur kan vi arbeta mot mobbning eller hur kan vi arbeta för vänskap? Traditionellt sätt att arbeta med mobbning har fokuserat

Läs mer

Svetsade stålkonstruktioner till broar

Svetsade stålkonstruktioner till broar Publ 2004:10 Svetsade stålkonstruktioner till broar Bekräftelse av överenstämmelse 2004-01 Dokumentets datum Dokumentbeteckning 2004-01 Publikation 2004:10 Upphovsman (författare, utgivare) Sektion Bro-

Läs mer