Beställarsamverkan kring långväga godstransporter i Småland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beställarsamverkan kring långväga godstransporter i Småland"

Transkript

1 Beställarsamverkan kring långväga godstransporter i Småland Huvudstudie Slutrapport 25 februari 2011

2 Innehåll 1 Inledning Bakgrund Syfte Relaterade projekt Godstransporter i regionen Stråk för långväga transporter Vägsystemet Betydelsefulla terminaler Framtida trafik och transporter Planerade åtgärder för godstrafik Möjligheter till samtransporter och järnvägstransporter - Intervjustudie Intervjuade företag Befintliga transporter Samtransporter Järnvägstransporter Potentiella effekter Båttransporter Potentialer för beställarsamverkan och ökade järnvägstransporter Beställarsamordning - lastbil Stor potential för ökade järnvägstransporter Samverkan långväga godstransporter Marknader för järnvägstransporter Marknader för sjötransporter Slutsatser Handlingsplan Bättre beställarsamverkan Ökade järnvägstransporter...59 Bilagor...63 Bilaga 1: Intervjuformulär varuägare...63 Projektledning Leif Ringhagen Bengt Nordström Magnus Gustafsson Referensgrupp Tomas Arvidsson Lars Öhrman Stefan Lind Trafikverket, Projektledare Godstransportrådet Godstransportrådet Transportindustriförbundet CargoTo Regionförbundet Jönköping Konsult ÅF-Infrastruktur AB, Infraplan Peter Stensson Uppdragsledare Maria Lundberg Biträdande uppdragsledare 2

3 1 Inledning 1.1 Bakgrund Godstransportrådet i Småland har i olika sammanhang fått indikationer på att det finns en potential till effektivare, långväga godstransporter genom en bättre beställarsamverkan inom ett avsändar- eller mottagarområde. Effektiviseringen kan gälla ett bättre nyttjande av ledig kapacitet i en befintlig eller planerad vägtransport eller att det skapas underlag för en effektiv järnvägstransport. Godstransportrådet i Småland har beviljats bidrag från ERUF för att inom ramen för en samlad verksamhet även genomföra en studie kring effektivisering av långväga godstransporter. Under 2009 genomfördes en förstudie benämnd Beställarsamverkan kring långväga godstransporter. I förstudien föreslogs fyra geografiska områden som lämpliga för en huvudstudie. Godstransportrådet har beslutat att välja Hultsfred/Vimmerbyområdet och korridoren Oskarshamn-Nässjö som objekt för huvudstudien. 1.2 Syfte Projektet avser att genom intervjuer med företag i nämnda områden och korridor klarlägga möjligheter med en bättre beställarsamverkan. Studien ska omfatta alla företag med betydande transportvolym. Potentialen till effektivisering av transporterna ska klarläggas. Möjliga effekter ska beskrivas och kvantifieras. Hinder för genomförande ska identifieras och ett förslag till handlingsprogram för bättre samverkan upprättas. 3

4 1.3 Relaterade projekt CargoTo Korridoren Oskarshamn-Nässjö ingår också i Region Kalmars projekt CargoTo med vilket samverkan har skett. Regionförbundet i Kalmar län är ledare och samordnare för projekt CargoTo ett samarbetsprojekt mellan Regionförbunden i Kalmar respektive Jönköpings län, Oskarshamns hamn respektive kommun, Nässjö kommun, Höglandets Terminal AB, Jönköpings och Vaggeryds kommuner genom Log Point AB samt Sävsjö kommun. Syftet med projekt CargoTo är att inom en tvåårsperiod etablera en reguljär godstransportförbindelse till/från logistiklägena i Jönköping/Nässjö via Oskarshamns hamn, Ventspils hamn i Lettland och vidare österut mot Moskva. En utredning av konkurrensfördelar och kundkrav för godstransportlinje över Östersjön har under hösten och vintern 2010 genomförts av SSPA på uppdrag av CargoTo. Inom projekt CargoTo kommer en förstudie för ev. ansökan om medfinansiering från EU inom ramen för programmet Marco Polo att genomföras. Detta är ett led i arbetet i projekt CargoTo att klarlägga förutsättningarna att etablera trafik inom den tidsram som satts upp. Tågförbindelse Södra Sverige - Oskarshamn Gotlandsfärjan Länstrafikbolagen i Jönköpings län och Kalmar län har i samråd med Oskarshamns och Gotlands kommuner tagit initiativ till en transportlösning med koppling från järnvägsknutpunkten Nässjö till Oskarshamn med direktspår från Oskarshamn jvgstn ut till den planerade nya färjeterminalen. Tågförbindelse Södra Sverige - Oskarshamn - Gotlandsfärjan är av yttersta vikt för Gotlandstrafiken i Oskarshamn. Som kortsiktig lösning diskuteras att eventuell trafik etableras till Oskarshamn C för omstigning till/från färjan i dess nuvarande läge i inre hamnen. Eftersom ny färjeterminal kommer att etableras ca 2 km längre ut i hamnbassängen, där navigerbarheten är betydligt bättre, behöver en koordinering ske med utveckling av industrispår ut till hamnen. Ett projekt av detta slag innebär i betydande grad ett ökat samspel mellan regioner och bättre, långsiktigt hållbara transportlösningar. Därför avser aktörerna söka EU-stöd för utveckling av denna förbindelse. 4

5 2 Godstransporter i regionen ba na n 2.1 Stråk för långväga transporter Tranås i ng sb Jönköping an an u -t lk an tb us Värnamo äs sjö an a ad -N Halm st Östgötastråket - Stångådalsbanan a och Rv Falkenberg 34/23 an an Västervik Vimmerby il a Tju stb Nässjö Södra stambana n Den nyligen genomförda transportplanen för K st Kalmar län lyfter särskilt fram nio stråk Kinnai länet Kungsbacka som är av särskild betydelse för regionens funktion. Av dessa bedöms fem ha särskild relevans Varberg för föreliggande studie, dessa är: Borås öp Stång ådalsbanan a Göteborg k Jö n Godstrafiken i och genom regionen är berom Sta ästra ende av såväl vägar som järnvägar samt även avv hamnar och kombiterminaler. Hultsfred Vetlanda Oskarshamn Mönsterås Växjö Ku st- t ill k Ljungby ustbanan Nybro Färja Järnväg Väg Färja Hamn Kalmar Halmstad Höglandsstråket - Banan Nässjö-Oskarshamn samt Rv 40 och Rv 47 Dackestråket - Rv 23 Växjö-Hultsfreda Helsingborg Vimmerby-Linköping Karlshamn Karlskrona Figur 2.1:1 Infrastrukturöversikt Sydöstra Sverige. Ostkuststråket - E22 - är i hela sin längd från Malmö till Norrköping en viktigmalmö pulsåder. Viktiga stråk södra Götaland Norrköping uststråket Ostk Internationella stråket - Flyg och hamnar och förbindelserna dit Östgötastr Linköping Jönköping Högla nd stråket Nässjö 127 E4 Värnamo Riksväg 40 från Västervik via Vimmerby till Jönköping och vidare mot Göteborg har stor betydelse för godstransporter liksom Rv 47 Oskarshamn - Målilla - Vetlanda -Nässjö/Jönköping. Eksjö t ke å r t kes c Da 23 E22 Hultsfred Målilla Oskarshamn Åseda Växjö Kalmar Ost ku stst r et åk Karlskrona Karlshamn 5 Infraplan 2010 Västervik 40 Vimmerby 40 Vetlanda åke t Vimmerby och Hultsfreds kommuner ligger i Östgötastråket, som pekas ut som ett av de mest betydande stråken mellan de viktigaste godstransportnoderna för transport till nationella och internationella destinationer. Stråket utgörs av Rv 37/47 samt Rv 34/23 från Oskarshamn via Vimmerby till Linköping samt Stångådalsbanan. Hamn 40 Vägnummer Figur 2.1:2 Strategiska godsstråk för regionen.

6 I systemanalysen för östra Götaland konstateras att det är angeläget att godstrafiken utvecklas både ur ett hållbarhets- och tillväxtperspektiv. Andelen gods som transporteras via sjöfart och järnväg måste öka. För att detta ska vara möjligt krävs både effektivare transportupplägg och utbyggnader i infrastrukturen. Det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv på godstransporterna utifrån marknadens behov och förutsättningar. Då blir det naturligt med ett trafikslagsövergripande synsätt och att koppla satsningar på vägar och järnvägar till väl fungerande terminaler och att överväga att prioritera åtgärder för att minska flaskhalsar i viktiga transportstråk. E22 är av allra största betydelse för godstransporterna i Kalmar län. Även förbindelsen i östvästlig riktning, mellan hamnen i Oskarshamn till kombiterminaler i norra Småland och vidare till hamnen i Göteborg, har hög prioritet. Järnvägen har en mycket låg marknadsandel av godstransporterna i regionen. Detta beror bland annat på de omfattande kapacitetsproblem som kommer av ett ineffektivt trafikledningssystem. Hultsfred och Vimmerby är ett producerande område. Det går ut mer gods än vad som går in. Virke, trävaror, pappersmassa, metallprodukter, mejeri- och bryggeriprodukter svarar för stora andelar av produktionen. Begränsade järnvägstransporter Godstrafik sker idag i begränsad omfattning på Stångådalsbanan mellan Hultsfred och Vimmerby samt på banan Nässjö - Oskarshamn. På banan mellan Vimmerby och Hultsfred gick år 2006 cirka ton gods. Godset består främst av skogs- och stålprodukter, men även av mindre volymer kemikalier, färdigprodukter, jord/sten/bygg, järnmalm/skrot, olje- och jordbruksprodukter. På järnvägen mellan Nässjö-Hultsfred gick år 2006 totalt ton, främst bestående av stål-, skogs- och färdigindustriprodukter. På banan mellan Hultsfred-Berga och Berga- Oskarshamn gick totalt ton gods, bestående av stålprodukter. Samband mellan godsnoder Hamn Hallsberg Stockholm Terminal Infraplan 2010 Norrköping Göteborg Jönköping/ Nässjö Oskarshamn Älmhult Mönsterås/ Kalmar Helsingborg Karlshamn/Karlskrona Malmö/ Trelleborg Figur 2.1:3 Godsnoder i Östra Götaland och sambanden mellan dessa. 6

7 2.2 Järnvägssystemet Övergripande beskrivning Södra och västra Sverige betjänas av några av landets mest betydelsefulla banor. Södra Stambanan och Västra Stambanan ingår i TENnätet (det transeuropeiska nätverket) samt i Nordiska Triangeln. Jönköpingsbanan förbinder Västra Stambanan med Södra Stambanan, vilket möjliggör interregionalt persontågsresande mellan Jönköping och de tre storstadsregionerna samt den fjärde storstadsregionen Linköping/Norrköping. Sydöstra Sverige har ett järnvägsnät som är i starkt behov av reinvesteringar. Nässjö är en viktig knutpunkt för tågtrafiklinjerna på Jönköpingsbanan, Södra Stambanan och regionalbanorna Hultsfred-Nässjö och Vetlanda-Nässjö. Nässjö kopplar dessutom, till/från Halmstad- Värnamo-Vaggeryd. Stångådalsbanan kopplar Kalmar och Oskarshamn mot Linköping. Tjustbanan kopplar Västervik mot Linköping. Kustbana saknas idag Västervik - Oskarshamn - Kalmar. Banan Nässjö - Hultsfred kopplar till Stångådalsbanan mot Oskarshamn och Kalmar. Endast Jönköpingsbanan, Kust-till-kustbanan och Södra Stambanan är elektrifierade. Göteborg Borås Kinna Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad Västra Stambanan Jönköping Kust- till kustbanan Halmstad-Nässjö Jönköpingsbanan Värnamo Ljungby Tranås Vimmerby Nässjö Södra stambanan Växjö Stångådalsbanan Hultsfred Vetlanda Kust- till kustbanan Tjustbanan Nybro Västervik Oskarshamn Mönsterås Kalmar Färja Järnväg Hamn Helsingborg Karlshamn Karlskrona Figur 2.2:1 Järnvägssystemet i södra Sverige. Nässjö är en viktig knutpunkt för tågtrafiklinjerna på Södra Stambanan och regionalbanor. Malmö 7

8 Borlänge Gävle Järnvägsstandard Banan Nässjö-Hultsfred-Oskarshamn och Stångådalsbanan har låg teknisk standard. Banorna är enkelspåriga, oelektrifierade, saknar fjärrblockering och har till största delen skarvspår. Största tillåtna axellast är 22,5 ton. Banornas signalstandard är låg. Banan Nässjö- Hultsfred-Oskarshamn, och stora delar av Stångådalsbanan, saknar ATC (automatisk tågkontroll) och bevakas därför med sk System M, vilket bygger på samma metod som tåganmälan. Tåganmälan innebär att två tågklarerare (en på varje station, på var sin sida av en järnvägssträcka) kommunicerar med varandra för att förhindra att fler än ett tåg samtidigt kör ut på samma sträcka. När trafikledarna är överens om att sträckan är fri, ställer de manuellt signalerna till kör för nästa tåg. Banans låga kapacitet och låga hastighetsstandard innebär begränsningar för både gods- och persontrafiken. Kapacitetsutnyttjandet över maxtimmarna visar stora brister. Förutom den låga kapaciteten och de långa restiderna på banan är avsaknaden av modernt signalsystem den största bristen. Jönköping 31 Nässjö 18 Göteborg Eksjö Karlstad Nässjö Hässleholm Linköping Tannefors Sturefors Bjärka - Säby 7 15 Åtvidaberg 8 Rimforsa Falerum Bestorp Brokind Örebro Linköping Hultsfred Kalmar Stockholm Oskarshamn Bärighet STAX Största tillåtna axellast (ton) 25 22, Figur 2.2:2 Särskilt Stångådalsbanan har otillräcklig bärighet för effektiva godstransporter Kisa Överum Gamleby 122 Gullringen Västervik 23 Vimmerby Mariannelund Figur 2.2:3 Banan Nässjö-Hultsfred- Oskarshamn och Stångådalsbanan har idag låg teknisk standard, vilket begränsar såväl person- som godstrafiken på banorna. Hastighetsstandard och restid (min) km/tim Alvesta 11 Växjö Hovmantorp Lessebo Nybro Hultsfred 35 Emmaboda Berga 7 Högsby Oskarshamn Blomstermåla 29 Kalmar Västra Kalmar 8

9 Godstågstrafikering Enligt Banverkets statistik (år 2006) trafikeras stråket Nässjö - Hultsfred - Berga - Oskarshamn samt Hultsfred-Vimmerby främst av lokaltåg. Banan Nässjö-Hultsfred trafikeras även av systemtåg (se figur 2.2:3 nedan). I regionen finns en tydlig ambition att öka andelen gods som transporteras via sjöfart och järnväg. GODSTÅG PER ÅR Sträcka Tåg per år Lokaltåg Systemtåg Vimmerby-Hultsfred Nässjö C-Hultsfred Hultsfred-Berga Berga-Oskarshamn Figur 2.2:4 Antal och typ av godståg i det studerade stråket. Källa: Banverket Persontågstrafikering Det finns också planer på att utveckla persontrafiken på järnväg. Länstrafiken i Jönköpings och Kalmar län planerar att stärka den östvästliga trafikeringen och återuppta tågtrafik på sträckan Berga-Oskarshamn. Fyra dubbelturer Nässjö-Oskarshamn planeras. Vidare pågår arbete i regionen med att stärka förutsättningarna för gods- och persontrafik på Stångådalsbanan. 9

10 Transportvolymer på järnväg Småland är en av landets mest betydelsefulla skogsproducerande regioner och står för cirka 14 procent av landets trävaruindustri. Trots att skogsprodukter och förädlade trävaror med fördel transporteras på järnväg sker detta i mycket begränsad omfattning i sydöstra Sverige. Godstrafik sker idag i begränsad omfattning Vimmerby -Hultsfred - Berga - Oskarshamn, samt Nässjö - Hultsfred - Berga - Oskarshamn (se figur 2.2:4). På banan mellan Vimmerby och Hultsfred gick år 2006 cirka ton gods. Godset består främst av papper, massa och stålprodukter, men även mindre volymer kemikalier, färdigprodukter, jord/sten/bygg, rundvirke, järnmalm/skrot, trävaror, olje- och jordbruksprodukter. På järnvägen mellan Nässjö-Hultsfred gick (2006) totalt ton, varav: ton stålprodukter, ton rundvirke, ton färdigindustriprodukter, papper och massaprodukter, jord-, sten- och byggvaror, ton trävaror, ton skrot samt Ca 1000 ton kemikalier. På järnvägen mellan Hultsfred-Berga och Berga-Oskarshamn går enligt Trafikverkets statistik från 2006 endast ton gods, bestående av stålprodukter. Stålrullar till Oskarshamn kommer in på järnväg via Nässjö. Ett halvt tågsätt med 6-8 vagnar kommer in dagligen till Oskarshamns hamn. Till Oskarshamn går bl.a. även rullar med papper på järnväg Linköping Göteborg Jönköping Nässjö Västervik Godstransporter Järnväg milj nettoton 5 milj nettoton 10 milj nettoton Vaggeryd Värnamo Alvesta Vetlanda Hultsfred Oskarshamn Mönsterås bruk Kalmar Figur 2.2:5 Godstransporter på järnväg I sydöstra Sverige saknas sammanhängande godstrafiksystem för järnväg. Godstransporter på järnväg sker i begränsad omfattning. 10

11 Godstransporterna på järnväg i Hultsfred är delvis under utveckling. Swedspan spånskivefabrik i Hultsfred tar in lim på järnväg. Plannja i Järnforsen kör en del volymer med kombitrafik, som lastas på järnväg i Jönköping. Metsä Tissue i Kvillsfors och Pauliström skickar en del gods på järnvägsvagn liksom SAPA i Vetlanda. Från Kalmar till Mönsterås bruk går timmertransporter, 1-2 gånger per vecka. På Tjustbanan går ett tågpar varje vardag med massaved Västervik - Linköping, och vidare till Värmland. Tidigare identifierade behov för stärkt tågtrafik i regionen För att ytterligare stärka tågtrafiken till/från Oskarshamn krävs omfattande infrastruktursatsningar. Tidigare studier har visat på följande behov på järnvägssystemet i sydöstra Sverige: (ÅF Infraplan 2002, 2007) Upprustad och förbättrad linjestandard och bärighet (se figur 2.2:2) Höjning av hastigheten inklusive ökat vägskydd Förbättrat trafikledningssystem Fler mötesstationer Rätningar Triangelspår i Berga Vidare behövs elektrifiering av järnvägsnätet för att säkerställa en långsiktigt hållbar trafik. Dels för att medge trafikering med samma fordonstyper såväl inom som utanför regionen, dels för att förbättra förutsättningarna för utökad godstrafik. Systemanalysen för Östra Götaland (2008) identifierar åtgärdsbehov på Stångådalsbanan och Tjustbanan, bland annat elektrifiering samt uppgradering till snabbtågsstandard. I anknytande stråk pekar systemanalysen på: kapacitetsbrister och flaskhalsar på Södra Stambanan. Kapacitetsåtgärder och åtgärder för väderstörningar (t.ex. stormarna Gudrun och Per) skulle ge stora effekter för hela Östra Götaland. behov av upprustning för högre kapacitet på Jönköpingsbanan, eftersom banan börjar nå kapacitetstaket. Utbyggnad av dubbelspår Mjölby-Motala-Hallsberg är av största vikt för att öka kapaciteten för godstrafiken på järnväg. I systemanalysen för transportinfrastruktur i Östra Götaland från 2008 finns tydliga ställningstaganden att ge järnvägen stora möjligheter att successivt ta marknadsandelar både när det gäller person- och godstransporter. Att utveckla förutsättningarna för godstransporter och sammodalitet syftar också till att underlätta klimatanpassade godslösningar. 11

12 2.3 Vägsystemet Stråkbeskrivningar E22 E22 är i hela sin längd från Malmö till Norrköping en viktig pulsåder och är av stor betydelse för godstransporterna i Kalmar län. E22 har idag ett antal uppenbara brister. Ett antal sträckor är skyltade till 50 och 70 km i timmen. Delen i Kalmar län består till största delen av mötesfri landsväg eller bred tvåfältsväg, mestadels m bred. Delarna med mötesfri landsväg har som regel 100 km per timme. I övrigt råder i huvudsak 90 km per timme. Tätortsgenomfarter finns genom Mönsterås samt genom Rinkabyholm och Bergkvara söder om Kalmar. Linköping Norrköping Riksväg 40 (Göteborg-) Jönköping- Västervik Merparten av sträckan Jönköping - Nässjö är mötesfri väg. För resterande del pågår ombyggnad till mötesfri väg. I övrigt är vägen tvåfältsväg av varierande standard. På sträckan mellan Eksjö och Mariannelund har omkörningsfält byggts ut och vägen försetts med räfflor i vägmitt. Tätortsgenomfarter förekommer på fyra ställen. Vägen har i huvudsak 90 km per timme. Några kortare sträckor har 70 km per timme. Angelägna förbättringsbehov förutom nämnda sträcka mellan Jönköping och Nässjö finns mellan Nässjö och Eksjö där trafikflödet är högt och vägen har stora brister samt tätortsgenomfarterna genom Eksjö och Mariannelund. Tranås Jönköping Västervik 31 E4 30 Värnamo 27 Nässjö 127 Eksjö 40 Vetlanda Vimmerby 34 Hultsfred Målilla 37 Högsby E22 Oskarshamn Mönsterås Hastighet 30 Växjö Nybro Kalmar Karlshamn Karlskrona Figur 2.3:1 Regionens hastighetsbegränsningar. 12

13 Riksväg 34 och 47 Mönsterås (Blomstermåla)/Oskarshamn Vetlanda Jönköping Vägstråket har varierad standard med bitvis stora brister. Merparten av sträckan mellan Jönköping och Nässjö är mötesseparerad. För resterande del pågår ombyggnad. Tätortsgenomfarter finns bland annat i Sjunnen, Holsbybrunn, Järnforsen och Ekenässjön. I Vetlanda finns behov av en gen förbifart utanför den nordöstra delen av tätorten. I aktuella länstransportplaner ( Jönköpings län respektive Kalmar län) pågår byggande av ny väg på en sträcka på riksväg 34 söder om Målilla. Sträckan mellan Alseda och Målilla har breddats för att underlätta för den tunga trafiken. Merparten av sträckan har 90 km per timme med undantag för kortare avsnitt med 80, 70 respektive 50 km per timme. Förbifart Målilla, riksväg 23/47 planeras med byggstart tidigast Sträckan Högsby-Blomstermåla har tre tätortsgenomfarter och ett antal 50 och 70 km per timme sträckor, i övrigt 80, eller 90 km per timme. Riksväg 37 och 23 Oskarshamn - Växjö Vägen ger koppling Oskarshamn-Halmstad via Växjö. Vägen består av normal tvåfältsväg med mestadels god linjeföring. Merparten av sträckan har 90 km per timme med undantag för kortare avsnitt med 70 och 50 km per timme. Sträckan Växjö-Braås är ombyggd till mötesfri väg och har ny sträckning genom Sandsbro. Tätortsgenomfarter finns i Högsby-Virserum. Riksväg 23/34 och 37 Oskarshamn-Hultsfred- Vimmerby-Linköping Stråket har en stor betydelse för utveckling av kontakterna mellan Kalmar län och Linköping. Merparten av sträckan Målilla - Linköping har 90 km per timme med undantag för kortare avsnitt med 70 och 50 km per timme. Ombyggnad pågår av riksväg 34/47 till mötesfri landsväg med mitträcke mellan Glahytt-och St Alby vid Rosenfors. Vägbygget beräknas vara klart hösten

14 Godsvolymer på väg Figur 2.3:2 visar årsmedeldygnstrafik (ÅDT) för tunga fordon i södra Sverige. Godstransporterna till/från Vimmerby kommun sker idag nästan enbart på lastbil. De tyngsta godsstråken går längs riksväg 23/34 i nordsydlig riktning samt längs riksväg 40 i östvästlig riktning. Rv 34 har totalt ca tunga fordon per dygn. Rv 40 Västervik - Vimmerby - Nässjö/ Jönköping har ca tunga fordon per dygn. Vimmerby kommun har mycket skogsindustri och är stora transportörer av timmer. Till motorkomponenttillverkaren Ljunghäll i Södra Vi, en mil norr om Vimmerby, går också stora godsvolymer av bland annat aluminium. Riksvägarna 34 och 23, som förbinder Kalmar läns inland med södra Östergötland och Växjö, är centrala även för de långväga godstransporterna till/från Hultsfreds kommun. Riksväg 47 Oskarshamn Vetlanda - Nässjö av också av stor betydelse för Hultsfreds kommun. Stråket RV 47 har tunga fordon per dygn. I likhet med Vimmerby kommun, går den absoluta merparten av långväga godstransporter till/från Hultsfred på väg. Godstransporterna på väg är väl utvecklade. Schenker har en stor terminal i Hultsfred, liksom DSV. Till/från Ikeaföretagen Swedspan och Swedwood i Hultsfred går stora godsvolymer. Swedspan tillverkar spånskivor och intilliggande Swedwood tillverkar garderober. Från Swedspans fabrik i Hultsfred transporteras även spånskivor med lastbil till Spajlistens fabrik i Åseda, som förädlar spånskivorna till möbler. Till/från Hultsfred går mycket styckegods till områdets rika verkstadsindustri. Det går många pallar med gods till/från de små och medelstora verkstadsföretagen. Plannja Siba i Järnforsen, 26 kilometer sydväst om Hultsfred, tillverkar takavvattningssystem och har stora godsvolymer. Riksväg 37 betjänar de öst/västliga transporterna till/från Oskarshamn med ca 600 tunga fordon per dygn. På E22, längs med Smålandskusten, går cirka tunga fordon per dygn (beroende på delsträcka). Timmertransporterna till/från Mönsterås hamn genererar stora flöden. Transporterna till/från Kalmar/Öland går via RV 24/25, tunga fordon per dygn med högst koncentrationer kring Kalmar, Nybro och Emmaboda p.g.a. lastbilsterminalerna i respektive orter. 14

15 Figur 2.3:2 Tunga fordon per årsmedeldygn. 15

16 2.4 Betydelsefulla terminaler Logistik och effektiva godstransporter är betydelsefulla faktorer för näringslivets konkurrenskraft. På senare tid har efterfrågan på långsiktigt hållbara transporter ökat markant. Överflyttning av gods från väg till järnväg har aktualiserats och Trafikverket har identifierat strategiska orter för framtida kombiterminaler. De kombiterminaler som i den Nationella transportplanen för transportsystemet , som i dagsläget beskrivs som de mest centrala är Malmö CT, Älmhult CT, Göteborgs kombiterminal (Gullbergsvass), Nässjö (Höglandsterminalen), Årsta (Stockholm syd), Luleå, Trelleborgs Hamn, Göteborgs Hamn, Gävle och Sundsvall. Dessutom kommer Umeå och Rosersberg (Stockholm nord) att ingå i gruppen centrala terminaler. Noderna Jönköping och Örebro är föremål för särskilda utredningar beträffande lokalisering av kombiterminal och anslutningsmöjligheter. Ökad intermodalitet De intermodala transportlösningarna, som präglas av nära och effektiv samverkan mellan transportslag, behöver utvecklas i området. Satsningar bör ske på knutpunkter, främst hamnar med omgivande landinfrastruktur och kombiterminaler, för att kunna utgöra naturliga, attraktiva och konkurrenskraftiga omlastningsplatser av varor och gods mellan väg, järnväg och sjöfart. En viktig del i utvecklingen av intermodala transportkedjor är kostnadseffektiv omlastning och terminalhantering, både vid storskaliga logistikcentrum och vid mindre terminalanläggningar. De ökade transporterna av containers är en viktig förutsättning för framtida intermodala transporter. Transporterna underlättas, då godsbärarna oftast följer standardformaten 20, eller 40 fot. Detta skapar förutsättningar för långväga, internationella transporter utan att behöva byta lastbärare. tusentals ton Inland Utland Figur 2.4:1 Utveckling av kombitransporter på järnväg. Kombitransporterna är ett snabbt växande segment inom järnvägstrafiken i Sverige, som kan konkurrera med lastbilstrafiken. Kombitransporter till utlandet drivs bland annat av den ökande interkontinentala handeln, där nya handelsströmmar, bland annat till Asien, blir allt viktigare. Goda kopplingar mellan transportslagen är därför av central betydelse för effektiva godstransporter. Göteborgs hamn Kom utla 16

17 Viktiga kombiterminaler I Sverige har ett flertal kombiterminaler tillkommit och ytterligare planeras eller är under fördigställande. Stora och aktiva kombiterminaler finns i Jönköping, Nässjö och Vaggeryd. Terminalen i Vaggeryd är relativt ny och är en omlastningsterminal för vagnslast, biobränsle och kombigods. Torsvik söder om Jönköping växer kraftigt med nyetableringar inom logistikområdet. Ny kombiterminal är under uppförande i Torsvik och planeras att öppnas under hösten I Stockaryd utmed Södra Stambanan har en ny bulkterminal etablerats i samarbete med bland annat Stora Enso. Denna är i dagsläget fokuserad på timmer-, massaved- och biobränslehantering, men inriktningen är att på sikt bredda kundunderlaget. Ökade godstransporter på järnväg gör att efterfrågan på terminalkapacitet ständigt ökar. I Vaggeryd och Alvesta har nya terminaler etablerats som ett svar på marknadens efterfrågan. En ny kombiterminal planeras i Nybro. Nybro har idag stickspår som de använder på liknande sätt som Stockaryd. Terminalstruktur Jönköping Västervik Vaggeryd Nässjö Hultsfred Värnamo Stockaryd Oskarshamn Alvesta Emmaboda Älmhult Karlshamn Hässleholm Nybro Karlskrona Kalmar = verksam kombiterminal = planerad kombiterminal = virkesterminal = lastbilsterminal = hamn för enhetsgods Figur 2.4:2 Befintliga och planerade godsterminaler i sydöstra Sverige. 17

18 Hamnar Hamnarnas betydelse ökar i takt med ökande transportvolymer. I takt med att intermodala transportlösningar ökar blir de allt viktigare för näringslivet. Satsningar på motorvägar till sjöss som transportled för snabba och effektiva containerfartyg kan ge upphov till nya och intressanta transportstråk i öst-västlig riktning i södra och mellersta Östersjön. Förutsättningar skapas härvid att anlägga intermodala logistikcentra längs Östersjökusterna. Oskarshamns hamn har en viktig funktion i regionen som djuphamn för oceangående fartyg. Möjligheten att ta in större, djupgående båtar i Oskarshamn gör hamnen till ett naturligt alternativ för gods med översjödestinationer så som Mellanöstern och Afrika och ger därmed hamnen ett större geografiskt upptagningsområde. Oskarshamns hamn bedriver omfattande och expanderande färjetrafik till Gotland. Stora ytor och magasinsutrymmen i hamnen innebär goda förutsättningar för terminalverksamhet och trepartslogistiklösningar. Det är viktigt att stärka de befintliga industrispåren i hamnen för att kunna erbjuda snabba och pålitliga kopplingar västerut till bland annat Södra Stambanan. Flyttningen av färjeterminalen längre ut i hamnbassängen skapar förutsättningar och ytor för att kunna hantera intermodala transporter. Varuslag Smålandskustens hamnar har stort fokus på skogsprodukter och sågade trävaror. Stor potential finns för överflyttning av dessa varor från väg till järnväg. Det förutsätter korta ledtider och ett samordnat effektivt godstransportsystem. Med effektiv hantering vid den nya färjeterminalen finns potential även för transporter av enhetsgods i form av trailers och containrar med järnväg. Färjetrafik Oskarshamn-Visby Dagens färjeförbindelse Oskarshamn Visby trafikeras av Destination Gotland med två typer av fartyg Tidtabellen för färjetrafiken Haparanda ändras Torneå beroende på hög- eller lågsäsong. Det går 1 2 dubbelturer 2008 under vinterhalvåret och 2 dubbelturer under 1000 sommarhalvåret. Lastbilar på färja, Färjeförbindelsen Oskarshamn Visby spelar en viktig roll i att förse Gotland med varor. Hamnen är den Umeå primära godshamnen mellan fastlandet och Gotland. Hälften av allt gods till Gotland sker via Oskarshamn. Vasa Dessutom går allt farligt gods och dagligvaror via Oskarshamn. Under 2007 transporterades totalt ton gods i båda riktningarna Oskarshamn-Visby. Godstransporterna är relativt jämnt fördelade över året. Grisslehamn Stockholm Nynäshamn Oskarshamn Kapellskär Visby Eckerö Mariehamn Naantali Turku Figur 2.4:3 Antal lastbilar på färja, Helsingfors Paldiski Under 2007 var det totala resandet till/från Gotland resor. Resandet är mycket säsongsstyrt med nära 60 procent av resandet under sommarmånaderna juni-augusti. Regionförbunden i Kalmar och Jönköpings län arbetar för en framtida färjeförbindelse till Baltikum från Oskarshamns hamn. Tallin Vidare arbetar man för att få till containertrafik från Oskarshamn till Göteborgs hamn. I returtransporten skulle det kunna gå gods i container till Baltikum. 18

19 Godsvolymer över kaj Smålandskustens hamnstruktur består av de kommunala hamnarna i Västervik, Oskarshamn, Kalmar, Bergkvara, samt Södra skogsägarnas hamn i Mönsterås. Tillsammans är de förutsättning för en öst/västlig transportkorridor till de baltiska länderna genom det sk Cargo To (tidigare benämnt Baltic Tangent). Hamnarna är direkt beroende av anslutande infrastruktur. I Kalmar län är dock väg- och järnvägsinfrastrukturen eftersatt, vilket begränsar möjligheterna till effektiva godstransporter. Smålandskustens hamnar har god inbördes kompletterande funktion genom att i stor utsträckning vara aktiva i olika nischer. Oskarshamns hamn är den enda hamnen som hanterar enhetsberett gods. Samtliga hamnar längs Smålandskusten hanterar bulk. Oskarshamns hamn hanterade ca 1,3 milj ton år 2008 och har en stor andel enhetsgods, ca 30 procent, p.g.a. färjekopplingen till Gotland. Övriga godslag är i huvudsak varierande bulk, sågade trävaror samt oljeprodukter. Hamnens Norrköping goda djupförhållanden, som möjliggör trafik med oceangående båtar, innebär också att kunderna finns i ett stort upptagningsområde. Oskarshamns hamn har haft en god utveckling under de senaste åren. Mellan 2006 och 2008 ökade hamnens godstransporter över kaj med 45 procent. Främst är det skogsprodukter och enhetsgods med trailer och container som svarar för den goda utvecklingen. Under lågkonjunkturen 2009 gick hamnen tillbaka till en nivå strax ovanför 2006 års nivå. Merparten av Sveriges hamnar minskade emellertid mer under lågkonjunkturen. Den goda utvecklingen har att göra med att hamnens huvudmarknader, Nordafrika och Medelhavet, var relativt stabila under lågkonjunkturen. Vidare har Oskarshamns hamn tagit marknadsandelar på sågade trävaror från Norrköping, som satsar på containerverksamheten. Mönsterås hamn hanterade ca 1,1 miljoner ton gods år Mönsterås är en brukshamn, som hanterar Södras egna volymer. Skogsprodukter står för hela 95 procent av godsmängden. Övrigt gods är flytbulk, och enstaka enhetsgods. Oxelösund Göteborg Halmstad Bergkvara Västervik Oskarshamn Mönsterås Kalmar Gotlandshamnar Hanterade ton 2008 (över kaj, 1000-tal) Helsingborg Malmö Karlshamn Enhetsgods Olja Övrig flytande bulk Skogsprodukter Järn- & stålprodukter Övrig torrbulk Annan last Figur 2.4:4 Godsslag hamnar (Eftersom 2009 års volymer var exceptionellt låga till följd av den ekonomiska krisen redovisas 2008 års volymer i kartan.) 19

20 Kalmar hamn hanterade ca 1,2 miljoner ton år 2008 och dominerar hanteringen av torrbulk längs Smålandskusten. Kalmar hamn hanterar gods åt Kalmar Lantmän och import av oljeprodukter. Övrigt gods är i huvudsak skogsprodukter. Västerviks hamn hanterade ca ton Merparten av godset var skogsprodukter. Västervik hanterar massaved och stålrullar för Västerviks Logistik och Industri AB, som ägs av Österströms Rederi. Bergkvara hamn hanterade år 2006 ca ton, i huvudsak skogsprodukter. För att tillsammans bli starkare och uppfylla Näringsdepartementets kriterier för att beskrivas som strategisk hamn finns planer på att utveckla samarbetet mellan Smålandskustens hamnar. Lastat och lossat gods Fördelningen av godshanteringen på lastat och lossat gods respektive inrikes och utrikes framgår av figur 2.4:5 och 2.4:6. Oskarshamn har betydligt större del lastat än lossat gods. Trävaruföretagen och pappersmassaproducenterna i kommunen och inom upptagningsområdet tillhör de största kunderna i hamnen genom sina intransporter av massaved och sågtimmer från Baltikum och Ryssland samt export av sågade trävaror till Europa, Afrika, Asien samt Nordamerika. Oskarshamns hamn har betydande del inrikesgods, bland annat p.g.a. färjeförbindelsen till Gotland. Vänerhamnar Vänerhamnar Lastat in- och utrikes Lossat in- och utrikes Norrköping Oxelösund Norrköping Oxelösund Västervik Västervik Göteborg Gotlandshamnar Gotlandshamnar Oskarshamn Oskarshamn Mönsterås Mönsterås lmstad Kalmar Halmstad Kalmar Bergkvara Sjöfartsgods 2007 tusen ton Bergkvara Sjöfartsgods 2007 tusen ton lsingborg Karlskrona Helsingborg Karlshamn Karlskrona Karlshamn Lastat utrikesgods Malmö Lastat inrikesgods ÅF Infraplan Lossat utrikesgods Lossat inrikesgods ÅF Infraplan Figur 2.4:5 Andelen utrikes / inrikes lastat gods i hamnar Figur 2.4:6 Andelen utrikes / inrikes lossat gods i hamnar 20

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

Anläggningar för tågbildning Kriterier för utpekande av anläggningar E1

Anläggningar för tågbildning Kriterier för utpekande av anläggningar E1 Anläggningar för tågbildning Kriterier för utpekande av anläggningar Anläggningen är eller blir lokaliserad till betydande konsumtions- och produktionsområden Anläggningen är eller blir lokaliserad till

Läs mer

Bild: Kasper Dudzik. Nyckelstråket. för högre fart på Sverige

Bild: Kasper Dudzik. Nyckelstråket. för högre fart på Sverige Bild: Kasper Dudzik Nyckelstråket för högre fart på Sverige Satsa på det som ger mest och snabbast resultat! Nyckelstråket*, med Västra Stambanan, Mälarbanan och Svealandsbanan, är Sveriges viktigaste

Läs mer

Rätt spår 2 FULL TRIM!

Rätt spår 2 FULL TRIM! Rätt spår 2 FULL TRIM! Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro Februari 2009 Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro 1

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet Per Corshammar, Ramböll Transportkapacitet Ökad kapacitet leder till punktligare, säkrare och snabbare transporter till lägre kostnad

Läs mer

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter 2014-01-31 Per-Henrik Evebring 2009-06-23 Stora Enso Skog AB premiärtåg 30/6-2008 Stockarydsterminalen AB premiärtåg 1/9-2008 Skogs- & bränslesortiment

Läs mer

Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster

Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster 2013-05-22 Per-Henrik Evebring Stormen Gudrun 2005 ställde Skogsindustrin inför nya utmaningar. Varför en järnvägsterminal i Stockaryd?

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan.

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. LOGISTIKPOSITION K ARLSHAMN Öst är det nya Väst! Effektiv logistik handlar till stor del om att minimera förflyttning av gods både

Läs mer

En anpassad lösning för transport, lagring och logistik

En anpassad lösning för transport, lagring och logistik En anpassad lösning för transport, lagring och logistik En satsning byggd på ansvar för miljön i ett av Sveriges bästa transportlägen Kiruna Katrineholms Logistikcentrum ligger i korsningen mellan västra

Läs mer

The No.1 port in Scandinavia

The No.1 port in Scandinavia THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E The No.1 port in Scandinavia Porten mot världen Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med direktlinjer till 140 destinationer globalt. Det gör oss till Skandinaviens

Läs mer

Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg

Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg Figur 1: Bilden kommer från presentationsbroschyren för Marco Polo programmet. Marco Polo är Europeiska Unionens program för projekt

Läs mer

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Handläggare Datum Diarienummer Anna Ekman 2012-03-22 KS 2012/0261 0480-45 01 24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK Miljöpartiets satsningar för en modern tågtrafik 2011-12-09 Sammanfattning Miljöpartiet presenterar här ett paket med våra förslag för en modernisering

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum.

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. Den optimala platsen att Lasta, lossa och lagra längs norrlandskusten Det är möjligt att alla vägar leder till

Läs mer

Kombinera mera för miljöns skull

Kombinera mera för miljöns skull Välkommen! Dagens webbseminarium startar kl 10. Kombinera mera för miljöns skull med Gösta Hultén Intelligent Logistik Redaktör för handboken Inköp & Logistik Så här går det till Ställ gärna frågor under

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Gunnar Sibbmark och Göran Johansson, VD respektive ordförande i Europakorridoren.

Gunnar Sibbmark och Göran Johansson, VD respektive ordförande i Europakorridoren. Diskussionen om Europakorridoren stannar ofta vid höga hastigheter och korta restider. Då glömmer vi något viktigt: Den utbyggda korridoren frigör också kapacitet för en kraftigt utökad spårbunden godstrafik.

Läs mer

Kapacitet på fyrspår och parallella dubbelspår

Kapacitet på fyrspår och parallella dubbelspår Kapacitet på fyrspår och parallella dubbelspår Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-10-29 1 40 35 Långväga gods per transportmedel Lastbil Miljarder tonkilometer 30 25 20 15 10 5

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(6) Datum: Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Nedan beskrivs de identifierade önskvärda funktionerna

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Godsflöden i Halland

Godsflöden i Halland Godsflöden i Halland Region Halland Februari 2007 Project part-financed by the European Union within the BSR INTERREG IIIB Godsflöden i Halland Utredning inom Baltic Tangent projektet 2007-02-20 Beställare:

Läs mer

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2015. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län.

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2015. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. För resor över länsgräns Prislista Gäller från och med 1 januari 2015 Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. En del av Landstinget i Kalmar län Gränslöst resande! Nå hela södra Sverige

Läs mer

Höghastighetståg igenom landskapet

Höghastighetståg igenom landskapet SMÅLANDSPOSTEN 2015-03-13 Sida 8-9 Författare: BOSSE VIKINGSON, FILIP SJÖFORS Höghastighetståg igenom landskapet Med en rasande hastighet, 320 kilometer i timmen, kommer tågen att kunna susa förbi. Genom

Läs mer

Anders Sjöblom, Oskarshamns kommun

Anders Sjöblom, Oskarshamns kommun Anders Sjöblom, Oskarshamns kommun - Bulk - Enhetsburet gods/ container & trailer - Oskarshamn/ Kalmar Län -CARGOTO -Så påverkas hamnar av SECA - Fånga upp framtiden Oskarshamn Transport corridor between

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Transportmarknaden. Konsekvensen av ovanstående är att på lastbilen transporteras mestadels

Transportmarknaden. Konsekvensen av ovanstående är att på lastbilen transporteras mestadels 14 i Sverige På godstransportmarknaden i Sverige finns i huvudsak tre olika transportslag: - Lastbilstransporter - Järnvägstransporter - Sjöfartstransporter Respektive transportslags marknadsandel varierar

Läs mer

Analys av godsflöden i Skåne KORTVERSION

Analys av godsflöden i Skåne KORTVERSION Analys av godsflöden i Skåne KORTVERSION De skånska godsflödena i sammandrag Detta dokument sammanfattar de huvudsakliga slutsatserna i rapporten Deskriptiv analys av godsflöden i Skåne. Rapporten är framtagen

Läs mer

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft 9 januari 2008 Transportforum 08-790 83 79 Session 4 1 Varför Gröna tåget? Tågresandet ökar nya attraktiva tåg behövs Kortare restider är lönsamt och

Läs mer

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea Folkets hus 15 juni 2011 Trelleborgs Hamn Ro-Ro specialisten Omsättning 2010: 201 msek Resultat efter finansiella post.: 20 msek Antal anställda: Direkt 120 Tonnage 2010: 10,8 mton Antal anlöp: 6 000 Verksamhetsområden:

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

Angående Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 (Ert DNr N2009/6374/IR)

Angående Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 (Ert DNr N2009/6374/IR) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Angående Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 (Ert DNr N2009/6374/IR) har bildats av Regionförbundet Östsam, Regionförbundet i Kalmar län, Region

Läs mer

Stora investeringar i ny järnväg i närtid

Stora investeringar i ny järnväg i närtid Stora investeringar i ny järnväg i närtid Under nästa mandatperiod kommer en socialdemokratiskt ledd regering fatta beslut om omfattande investeringar i ny svensk järnväg. Nyinvesteringarna i järnväg uppgår

Läs mer

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter RAPPORT 2007:42 VERSION 1.1 Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för gods som går med containerfartyg och ro-rofartyg Dokumentinformation Titel: Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för

Läs mer

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Båstad Skälderviken Olofström Örkeljunga Ängelholm Stensnäs E4 Hässleholm Fjälkinge E22 Hörby N Kristianstad Karlshamn Helsingborg Fogdarp Sätaröd Gårdstånga

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING WSP Analys & Strategi 2 (15) Bakgrund...3 Förutsättningar...3 Godsmängder...3 Omräkning till lastbilar...6 Antal TEU som används för

Läs mer

GÖTALANDSBANAN DELEN BORÅS-JÖNKÖPING-LINKÖPING

GÖTALANDSBANAN DELEN BORÅS-JÖNKÖPING-LINKÖPING Götalandsbanan - En närmare framtid Marknad -Trafikering - Resandeflöden 07 10 09 Anders Lundberg Idéstudiens trafikavsnitt är inte en spårutredning Marknadsanalys Konkurrensanalys Definition av mål för

Läs mer

Kombitransporter i Sverige och Europa

Kombitransporter i Sverige och Europa Kombitransporter i Sverige och Europa Vill du vara med och minska CO 2 -utsläppen och samtidigt få en fördelaktig transportekonomi? Utveckling Linjer i Sverige och Europa Fördelar Miljö och emissioner

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en viktig del i resenäringen Passagerarrederierna har en betydande roll i den

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv Bertil Hallman SVäpl Projektledare Bertil Hallman Långsiktig planerare Samhälle Region Väst Projektledare för Stråkstudie Vänersjöfartens

Läs mer

Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm. Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84

Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm. Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84 2014-05-16 Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84 kemiindustrierna i Sverige och Skogsindustrierna har valt att gemensamt yttra sig

Läs mer

Ärende: Yttrande på Trafikverkets nationella plan för transportsystemet 2014-2025

Ärende: Yttrande på Trafikverkets nationella plan för transportsystemet 2014-2025 Yttrande 2013-08-26 Västra Götalandsregionen Regionutvecklingssekretariatet Ärende: Yttrande på Trafikverkets nationella plan för transportsystemet 2014-2025 Sjuhärads kommunalförbund, fortsättningsvis

Läs mer

Regional transportplan för Kalmar län 2014-2025

Regional transportplan för Kalmar län 2014-2025 Regional transportplan för Kalmar län 2014-2025 2013-11-22 2(50) Utdrag ur styrelsens protokoll 2013-11-22 162 D 2012/477-543 Regional Transportplan 2014-2025 Beslut Styrelsen beslutar att godkänna Regional

Läs mer

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Jan Lindgren, Trafikverket 1 2015-02-24 Åtgärdsval vad, varför? När ett problem i transportsystemet identifierats påbörjas ett åtgärdsval. Åtgärdsval

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

7. Trafik och kommunikationer. december 2004

7. Trafik och kommunikationer. december 2004 december 2004 7. Trafik och kommunikationer 1 Innehåll Vägar och motortrafi k...3 Trafi ksäkerhet och olyckor Parkeringar Planerade åtgärder Järnvägen...6 Hamn, sjötransport, fl ygplats, fl ygtransport...7

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1,4 miljarder. Ca 700 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flyg Chark Fastigheter

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1,4 miljarder. Ca 700 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flyg Chark Fastigheter ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938 Omsättning ca 1,4 miljarder Ca 700 anställda 4 st. affärsområden Rederi Flyg Chark Fastigheter 27 nybyggen sedan 1990 /egen design 30 st fartyg Rederi

Läs mer

Förvärvsarbetande 16+ år (dagbefolkning) efter (5-siffrig SNI2007) region och tid

Förvärvsarbetande 16+ år (dagbefolkning) efter (5-siffrig SNI2007) region och tid Förvärvsarbetande 16+ år (dagbefolkning) efter 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20005 FA5 Värnamo 2221 2218 2044 2049 2116 2091 20006 FA6 Jönköping 4090 3978 3720 3704 3695 3618 20007 FA7 Vetlanda 2463 2223

Läs mer

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1miljard. Ca 500 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flygleasing Chark Fastigheter

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1miljard. Ca 500 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flygleasing Chark Fastigheter ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938 Omsättning ca 1miljard Ca 500 anställda 4 st. affärsområden Rederi Flygleasing Chark Fastigheter Rederi 27 nybyggen sedan 1990 /egen design 32 fartyg 8

Läs mer

Marknad och trafik. Forskningsprojektet Gröna tåget. Oskar Fröidh. 14 februari 2007. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79

Marknad och trafik. Forskningsprojektet Gröna tåget. Oskar Fröidh. 14 februari 2007. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79 Marknad och trafik Forskningsprojektet Gröna tåget Oskar Fröidh oskar@infra.kth.se 08-790 83 79 14 februari 2007 1 Delprojektet Marknad och trafik Mål: Att ta fram ett attraktivt tågkoncept i form av en

Läs mer

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige och färjetrafiken håller ställningarna! Passagerarrederierna

Läs mer

Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15

Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15 Gävle Hamn är hjärtat för import och export på ostkusten. Ett logistiknav för samordning av fartyg, tåg och bilar. Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15 Ostkustens logistiknav 95 % av Sveriges utrikeshandel

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport LEDARE Världen nästa! Sundsvallsregionen är utan tvekan på gång. Med jämna mellanrum kan vi läsa om hur näringslivet

Läs mer

Effekter på kust- och inlandssjöfarten av likabehandling av transportslagen. Per Kågeson

Effekter på kust- och inlandssjöfarten av likabehandling av transportslagen. Per Kågeson Effekter på kust- och inlandssjöfarten av likabehandling av transportslagen Per Kågeson Hypoteser 1. Ett likvärdigt utformat kostnadsansvar för infrastruktur, miljöpåverkan och olyckor leder till att kust-

Läs mer

Avsnitt A: Övergripande systemanalys. 1 Nationella och regionala mål. Övergripande och Fördjupad Systemanalys 2008-08-22

Avsnitt A: Övergripande systemanalys. 1 Nationella och regionala mål. Övergripande och Fördjupad Systemanalys 2008-08-22 Avsnitt A: Övergripande systemanalys 1 Nationella och regionala mål Sveriges riksdag har beslutat att det övergripande transportpolitiska målet ska vara att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och

Läs mer

Skandinaviens mest centrala etableringsplats Sydsvenska Krysset, Värnamo

Skandinaviens mest centrala etableringsplats Sydsvenska Krysset, Värnamo Skandinaviens mest centrala etableringsplats Sydsvenska Krysset, Värnamo Worldsat 2001 Tre marknader inom nära avstånd Lokala marknaden inom 50 km radie Antal invånare 141 000 (1,5%) Antal villahushåll

Läs mer

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31 Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning Jernhusens fastighetsbestånd Jernhusens fastighetsbestånd är utbrett över hela Sverige med fokus på storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter.

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN

REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN Innehåll Varför Östersjöbanesystemet behövs 3 Regionen 3 Problem och möjligheter 4 Så kan det bli 5 Östersjöbanesystemet 6 Förslagen 8 Resultaten 10 En samhällsekonomiskt motiverad

Läs mer

LAST MILE. Klimatsmarta transporter i city Örnsköldsvik 2 sept 2015. Maria Nilsson Öhman, Environment & Quality

LAST MILE. Klimatsmarta transporter i city Örnsköldsvik 2 sept 2015. Maria Nilsson Öhman, Environment & Quality LAST MILE. Klimatsmarta transporter i city Örnsköldsvik 2 sept 2015 Maria Nilsson Öhman, Environment & Quality 1 Klimatsmarta transporter i city Örnsköldsvik 2 sept 2015 VARÖR HAR VI TRANSPORTER? örsta

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning. för. Norrköpings kommuns. Hamn- och industrispår. Sidan 1 av 13

Järnvägsnätbeskrivning. för. Norrköpings kommuns. Hamn- och industrispår. Sidan 1 av 13 Sidan 1 av 13 Gällande fr. o m: 2006-12-10 Ändrad: 2013-05-29 Handläggare: lexander Johansson Utgivare: Leif Lindberg Järnvägsnätbeskrivning för Norrköpings kommuns Hamn- och industrispår Sidan 2 av 13

Läs mer

Logistik som utvecklingsstrategi

Logistik som utvecklingsstrategi Logistik som utvecklingsstrategi Umeå, Västerbotten och regionen i en ny situation: transportinfrastruktur som verktyg! Botniabanan Terminalutbyggnader Umeå hamn omstruktureras och kapacitetförstärks Tvärbanans

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

Norrköpings hamn CONTAINER

Norrköpings hamn CONTAINER Norrköpings hamn CONTAINER Vår nyaste arena för tillväxt 2010 invigdes den nya containerterminalen i Norrköpings hamn. Den är byggd på en stadig grund av lång erfarenhet, modern teknik, ny kunskap, och

Läs mer

Kartläggning av godsterminaler, logistikverksamhet och sysselsättning i Skåne KORTVERSION

Kartläggning av godsterminaler, logistikverksamhet och sysselsättning i Skåne KORTVERSION Kartläggning av godsterminaler, logistikverksamhet och sysselsättning i Skåne KORTVERSION Den skånska logistiksektorn i sammandrag Detta dokument sammanfattar de huvudsakliga slutsatserna i rapporten "Kartläggning

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Fakta om åkerinäringen

Fakta om åkerinäringen Fakta om åkerinäringen Fakta om Åkerinäringen 2013 I den här broschyren presenterar vi statistik om åkerinäringen. Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation. Organisationen representerar

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Sjöfartsforum. Godstrafik och fartyg.

Sjöfartsforum. Godstrafik och fartyg. Sverige har lång kust, stor hamnkapacitet och utmärkta inre vattenvägar (IWW) med stor kapacitet att ta ytterligare volymer. 1. Utvecklingen av nuvarande närsjöfart. 2. Utvecklingen av (ny) inlandssjöfart.(iww)

Läs mer

Resurssnåla terminallösningar i Bergslagsområdet

Resurssnåla terminallösningar i Bergslagsområdet Resurssnåla terminallösningar i Bergslagsområdet Ett sätt att lätta på transport-trycket? 2010-12-16 Övergripande bild av industristruktur i Sverige (källa SCB) Bergslagen vackert och centralt i Sverige

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB

STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB Antagen av styrelsen för Hargs Hamn AB, 2011 Hargs Hamn AB Banvägen 1, SE-742 50 Hargshamn. Tel: 0173-201 55, Fax: 0173-203 11. www.hargshamn.se Rekommenderad affärsinriktning

Läs mer

Uppdrag och struktur. Samverkansformer och Överenskommelser. Avtal och finansieringsprinciper

Uppdrag och struktur. Samverkansformer och Överenskommelser. Avtal och finansieringsprinciper Uppdrag och struktur Samverkansformer och Överenskommelser Avtal och finansieringsprinciper Sverigeförhandlingens roll och betydelse för finansieringsfrågor Vårt övergripande uppdrag Fyra transportslag

Läs mer

Fastigheter längs den svenska järnvägen

Fastigheter längs den svenska järnvägen Dec. 2005 Fastigheter längs den svenska järnvägen Page 1 Uppdrag Näringsdepartementet har gett Jernhusen i uppdrag att medverka till att stationer och verkstäder utvecklas och ställs till operatörernas

Läs mer

SMÅLANDSKUSTENS HAMNAR

SMÅLANDSKUSTENS HAMNAR SMÅLANDSKUSTENS HAMNAR Framtidsstrategi och riskanalys Infraplan AB Förstudie Slutrapport 2005-08-02 Innehåll 2 Förord... 2 Sammanfattning... 3 1. Inledning... 4 2. Smålandskustens hamnar och regionens

Läs mer

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Bilaga till Program för detaljplan för Airport City Härryda Kommun 2011-05-05 WSP Analys & Strategi Box 13033 402

Läs mer

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell 2014-10-15 NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören Rapport 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören

Läs mer

Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige

Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige ex på framtida station i Sverige? TMALL 0141 Presentation v 1.0 Trafikverket Region Syd Peter Uneklint 2015-02-18 Vad händer och sker nu

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2014-12-31

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2014-12-31 Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning Jernhusens fastighetsbestånd Jernhusens fastighetsbestånd är utbrett över hela Sverige med fokus på storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter.

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Vägförbindelsen norska gränsen Gävle som Europaväg (E16)

Vägförbindelsen norska gränsen Gävle som Europaväg (E16) Vägförbindelsen norska gränsen Gävle som Europaväg (E16) 25 augusti 2008 Rapport E16, augusti 2008 1 (9) Innehållsförteckning 0. Sammanfattning...3 1. Inledning...4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Vad är fördelarna/nyttan

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer