KRAVSPECIFIKATION FÖR TRYGGHETSMÄTNING (9 bilagor)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRAVSPECIFIKATION FÖR TRYGGHETSMÄTNING (9 bilagor)"

Transkript

1 BILAGA KRAVSPECIFIKATION Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Enheten för verksamhetsstyrning och analys Datum Saknr och diarienummer 999-A /2015 KRAVSPECIFIKATION FÖR TRYGGHETSMÄTNING (9 bilagor) Innehåll 1 BAKGRUND OMFATTNING KRAV PÅ UTFÖRANDET ICC/ESOMAR Urval Områden Frågeformulär Slutrapport BILAGOR... 5 BILAGA KRAVSPECIFIKATION 999-A68.467/2015 sid 1 (5)

2 1 BAKGRUND Trygghetsmätningar har genomförts i Sverige sedan 1990-talet, dels genom Rikspolisstyrelsens försorg och dels genom enskilda polismyndigheter. Utformningen av den aktuella undersökningen har sina rötter i det så kallade Stockholmsprojektet (Wikström 1990) där bland annat lokal problemuppfattning, utsatthet för brott och trygghetsupplevelse studerades i åtta förorter i Stockholm. Frågeformuläret som skapades utgick ifrån frågeformulär som använts i utländska undersökningar om lokala problembilder (Skogan&Maxfield 1981; Taub, Taylor &Dunham 1983). Frågeformuläret bearbetades kontinuerlig fram till slutet av 1990-talet då det frågeformulär som användes av polismyndigheten i Skåne blev det som fortfarande används, i de flesta områdena i landet, med några mindre korrigeringar. Trygghetsmätningar är en snabb, kostnadseffektiv och enkel inhämtning av information från boende i ett område om vad de är utsatta för, vad som stör dem och vad de oroas över. Detta ger polisen en lokal, aktuell underrättelseinformation som tillsammans med annan information kan omsättas i operativt arbete vad gäller i första hand brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i samverkan med andra. Resultatet är ett utmärkt underlag inför fördjupade medborgardialoger med lokalsamhället och framtagande av lokala medborgarlöften. Det ger också en bra möjlighet att över tid följa upp huruvida utförda åtgärder har någon effekt. Det finns idag ett antal områden där det är viktigt att fortsätta att utföra trygghetsmätningar på samma sätt som tidigare. Resultaten från genomförda undersökningar ger en unik möjlighet att följa upp hur Polismyndighetens ambition med en polis närmare medborgarna upplevs av de som bor i kommunerna. För att denna jämförelse ska kunna göras krävs att samma frågor som har används tidigare i trygghetsundersökning används även de närmaste åren. 2 OMFATTNING Polismyndigheten har för avsikt att fortsätta med dessa trygghetsmätningar. Inledningsvis i de områden som tidigare genomfört trygghetsmätningar enligt denna modell samt i ett antal nya områden där pilotprojektet lokala medborgarlöften har bedrivits. Därefter skall det finnas möjlighet att utöka och utföra denna form av trygghetsmätningar i andra delar av landet. Se vidare under punkten 3.3. Trygghetsmätningarna skall rikta sig till allmänheten och fånga den lokala trygghetsbilden i form av upplevda problem, utsatthet för brott samt oro för att utsättas för brott. Resultaten från undersökningarna är en viktig underrättelse för planeringen av den lokala polisverksamheten och kunskapen sprids även till massmedia och lokala beslutsfattare. Resultatet ger möjlighet att analysera var resurser behöver sättas in både av polis och av andra aktörer, exempelvis kommunen. Det ger också möjlighet att följa upp om insatta resurser har påverkat allmänhetens uppfattning. Undersökningen skall genomföras med hjälp av en postenkät och skall innehålla ett fastlagt frågeformulär med fasta svarsalternativ, se bilaga 1. Möjlighet att svara via nätenkät skall också finnas. Leverantören ansvarar för att tekniskt ta fram nätenkät och för att kunna motta och behandla svar. BILAGA KRAVSPECIFIKATION 999-A68.467/2015 sid 2 (5)

3 Undersökningen skall kunna genomföras uppdelat per region, polisområde och lokalpolisområde. Från det att beställning är gjord skall fältarbetet (utskick av första enkät) inledas senast efter fem (5) veckors förberedelser. Fältarbetet skall genomföras på högst åtta (8) arbetsveckor, från första utskick till leverans av slutrapport. Moment för leverantören under högst fem veckors förberedelser: Inköp och kontroll av urval Framtagande och tryck av enkät, följebrev, påminnelsekort, påminnelsebrev och kuvert Uppsättning och administration av webbenkät Moment för leverantör under fältarbete högst åtta (8) veckor: Första utskick i C4 kuvert av enkät med följebrev och förfrankerat svarskuvert C5 Påminnelseutskick (1) i form av påminnelsekort Påminnelseutskick (2) med påminnelsebrev, enkät och förfrankerat svarskuvert Kontinuerlig kontroll av svarsfrekvens Mottagande och inläsning av svar Kvalitetssäkring av data Rapportutformning anpassad för databas Slutrapport och teknisk beskrivning 3 KRAV PÅ UTFÖRANDET 3.1 ICC/ESOMAR Leverantören och dennes eventuella underleverantör skall arbeta efter ICC/ESOMAR s internationella regler för marknadsundersökningar. 3.2 Urval Mätningarna skall baseras på ett stratifierat individurval (slupmässigt urval) ur folkbokföringsregistret, av män och kvinnor i åldern år. Leverantören skall svara för inköp och kontroll av urval baserat på Polisens beställning. I slutrapportens tekniska beskrivning skall det framgå hur urvalet tagits fram, vid vilken tidpunkt, vilka avgränsningar som gjorts och eventuellt andra restriktioner som gällt i registret. Urvalet skall stratifieras på områdesnivåer med 300 poster per område. Ett område skall definieras utifrån postnummer, LKF-kod (Län, Kommun och Församling). Beställaren ansvarar för att områdesindelning lämnas till leverantören i samband med beställning av undersökning. I bilaga 2 Urvalstruktur visas ett exempel som beskriver Blekinges indelning i områden. BILAGA KRAVSPECIFIKATION 999-A68.467/2015 sid 3 (5)

4 3.3 Områden Polisen uppskattar volymen enligt nedan, under åren Volymen kan komma att utökas med maximalt etthundra (100) ytterligare mätområden under avtalstiden. Polisen garanterar inga volymer. Benämning Antal mätområden Skåne 62 Blekinge 18 Kronoberg 26 Kalmar 19 Västernorrland 10 Gävleborg 19 Områden pilotprojekt lokala medborgarlöften 1 31 Älvsborg 10 Södermanland 42 Polismyndighetens målsättning är att genomföra trygghetsmätningar under hösten 2015 i Skåne, Kronoberg, Kalmar, Gävleborg och Södermanland (168 mätområden). Under 2016 är Polismyndighetens målsättning att genomföra trygghetsmätning i samtliga ovan angivna mätområden (237 mätområden). Antalet områden kan förändras under avtalstiden, dock max 337 områden. 3.4 Frågeformulär Av beställaren fastlagt frågeformulär skall användas i samtliga undersökningar, se bilaga 1. Leverantören skall svara för produktion och utskick av enkät i fyra sidor, (A4 med fasta svarsalternativ, svart/vitt) följebrev, bilaga 3, samt förfrankerat svarskuvert. Därefter påminnelse ett (1) som kort, bilaga 4, och påminnelse två (2), bilaga 5, med en ny enkät, följebrev och förfrankerat svarskuvert. Leverantören skall stå för kostnaden för samtliga utskick och svar, inklusive kuvert och porto. Beställaren ansvarar för att i samband med beställningen leverera underlag (text, underskrift och grafisk profil se bilaga 6) för frågeformulär, följebrev, påminnelser och kuvert. Leverantören skall ansvara för ett säkert mottagande och registrering (inscanning) av enkätsvar samt sammanställande av dessa för rapporter. 3.5 Slutrapport Slutrapporten skall redovisas i ett webb-baserat format till beställaren, vilket ska kunna ge tillgänglighet till rapporteringsverktyget via internet och styras genom ett behörighetssystem. Denna redovisning av resultatet skall vara uppbyggd som en databas så att den ger 1 Angereds stadsdel. Nykvarn, Södertälje, Hagfors, Munkfors, Sunne, Torsby, Arvidsjaur och Piteå kommuner. BILAGA KRAVSPECIFIKATION 999-A68.467/2015 sid 4 (5)

5 analysmöjlighet för beställaren att sortera resultatet utifrån enkätens olika frågeställningar. Det skall finnas möjlighet att ta fram presentationsmaterial både i pdf-format och i presentationsprogram exempelvis Power Point. Leverantören skall även redovisa undersökningens rådata i Excel för att ge möjlighet till export. I områden där tidigare undersökningsresultat finns sparade skall dessa integreras i slutrapporten så att jämförelser mellan åren kan göras. Beställaren ansvarar för att referensdata levereras till leverantören i samband med beställning för detta ändamål i datalagringsformat. En rapport per polisområde skall levereras med teknisk beskrivning av undersökningens genomförande samt tabeller där resultat redovisas fråga för fråga på totalnivå samt med nedbrytningar per kommun och område. Rapporten skall redovisa svaren i så väl procent som i så kallade trygghetsindex (se bilaga 7, Trygghetsindex). Rapporten skall ge möjlighet att ta fram bearbetade analysblad. Nivåvärdering av problembild, bilaga 8 Rangordning av område fråga för fråga, bilaga 9 Nivåvärdering av problembild med jämförelse över tid och mellan områden Sammanfattande redovisning av problembild mellan områden inom region. Rapporten skall redovisa resultat, i procent, vad gäller alla frågor i enkäten, i tabeller, se bilaga 10. I rapporten skall redovisas svarsfrekvensen per område, i antal och i förhållande till urval. Leverantören skall ansvara för att urval och svarsantal kvalitetskontrolleras. Till rapporten skall även grundmaterialet levereras som Excelfil med en rad per respondent och kolumn per fråga eller annat känt format som gör att det kan sparas och användas som jämförelsemateriel i framtida undersökningar. I slutrapporten skall säkerställda förändringar över tid och på olika signifikanta nivåer tydligt markeras. Leverantören skall redovisa en bortfallsanalys inkluderande information om bruttourval, antal övertäckningar, nettourval och andelen svarande per geografiskt område. Det skall finnas en jämförelse vad gäller svarande och bortfall vad gäller kön, ålder och område. Leverantören skall svara för att, efter databehandling och kvalitetssäkring, ej avidentifierat materiel makuleras. 4 BILAGOR 1. Frågeformulär 2. Urvalsstruktur 3. Följebrev 4. Påminnelse ett (1) som kort 5. Påminnelse två (2) som brev 6. Polisens grafiska profil 7. Trygghetsindex 8. Nivåvärdering 9. Rangordning av område fråga för fråga 10. Viktade tabeller BILAGA KRAVSPECIFIKATION 999-A68.467/2015 sid 5 (5)

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 En attitydundersökning riktad till brottsutsatta gällande deras kontakter med Polisen. Betygsindex 100 90 80 Bevara Bevara Förbättra om möjligt 70 60 50 40 Lägre

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Eskilstuna Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Socialstyrelsens och Försäkringskassans gemensamma lägesrapport om utvecklingen under 2008 Wimi 2005 FK90005_002_G 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning

Försäkringskassans kundundersökning Social Insurance Report Försäkringskassans kundundersökning Riksmätning 2009:2 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos Fredrik Lindström 010-116 94 98 fredrik.lindstrom@forsakringskassan.se

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Vad vill patienten veta för att välja?

Vad vill patienten veta för att välja? Rapport 2013:4 Vad vill patienten veta för att välja? Vårdanalys utvärdering av vårdvalsinformation Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad på www.vardanalys.se

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen

Läs mer

Patientsäkerhetskulturen inom Landstinget i Kalmar län februari 2013

Patientsäkerhetskulturen inom Landstinget i Kalmar län februari 2013 Patientsäkerhetskulturen inom Landstinget i Kalmar län februari 2013 Sammanfattande rapport Sammanfattning Institutet för kvalitetsindikatorer ( Indikator ) har på uppdrag av ledningen i Landstinget i

Läs mer

RVF Utveckling 2004:14

RVF Utveckling 2004:14 Branschindex Ett sätt att arbeta med jämförelsetal inom renhållningssektorn i Sverige RVF Utveckling 2004:14 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling 2004:14 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2004

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Undersökning Vårdbarometern Vald enhet Sverige Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Version: v. 1 (2012-12-19) Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129,

Läs mer

Användande av och attityder kring dopning och kosttillskott

Användande av och attityder kring dopning och kosttillskott Utvecklingsavdelningen Datum Amanda Nordlie, student 2014-05-19 Användande av och attityder kring dopning och kosttillskott - En kartläggning från sex träningsanläggningar i Nyköping Postadress Nyköpings

Läs mer

Apoteksmarknaden ur konsumentperspektiv

Apoteksmarknaden ur konsumentperspektiv Rapport 2008:2 Apoteksmarknaden ur konsumentperspektiv en konsumentundersökning våren 2008 Apoteksmarknaden ur ett konsumentperspektiv en konsumentundersökning våren 2008 Konsumentverket 2008 Innehållsförteckning

Läs mer

Utvärdering av de anställdas arbetssituation i Bengtsfors kommun

Utvärdering av de anställdas arbetssituation i Bengtsfors kommun Leena Hagsmo Sara Westlindh Utvärdering av de anställdas arbetssituation i Bengtsfors kommun 27:1 Leena Hagsmo och Sara Westlindh. Utvärdering av de anställdas arbetssituation i Bengtsfors kommun Dokumentationsrapport

Läs mer

Konkurrensutsättning inom hemtjänsten och primärvården

Konkurrensutsättning inom hemtjänsten och primärvården Konkurrensutsättning inom hemtjänsten och primärvården En rapport skriven av KPMG AB på uppdrag av Förord I vissa delar av s rapport Åtgärder för bättre konkurrens (2009:4) har externa rapporter använts

Läs mer

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Inflyttningsstudie Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Sammanfattning Syftet med denna studie har varit att få en djupare kunskap om vilka faktorer som styr när personer väljer att byta bostadsort.

Läs mer

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Hur vill medlemmarna i FSO att föreningen ska utvecklas?

Hur vill medlemmarna i FSO att föreningen ska utvecklas? FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG FSO Hur vill medlemmarna i FSO att föreningen ska utvecklas? Susanne Rydén 2013 Sammanfattning Föreningen Social Omsorg (FSO) liksom de flesta ideella föreningar står inför sviktande

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer