T R Y G G H E T S M Ä T N I N G K R O N O B E R G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "T R Y G G H E T S M Ä T N I N G K R O N O B E R G 2 0 1 4"

Transkript

1 T R Y G G H E T S M Ä T N I N G K R O N O B E R G P O L I S M Y N D I G H E T E N I K R O N O B E R G S LÄN N O V E M B E R Scandinfo Marketing Research AB Göran Erasmie Pnr.16366

2 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G INFORMATION OM UNDERSÖKNINGEN... 3 BILAGOR: Bakgrund och syfte... 3 Metod... 3 Rapportering... 4 Polisens trygghetsindex förklaring och definition... 4 A. Bakgrund... 4 B. Trygghetsindex... 4 C. Gruppering av indikatorer... 6 D. Konstruktion av en variabel i analysmodellen indexpoängen för nationell jämförelse... 7 Utfall från fältarbetet... 8 Urvalsstruktur Följebrev till första utskicket 2 Påminnelsekort 3 Följebrev till andra påminnelsen 4 Frågeformulär

3 I N F O R M AT I O N O M U N D E R S Ö K N I N G E N BAKGRUND O C H S Y F T E Sedan slutet av 1990-talet genomför Polisen lokala trygghetsundersökningar. Undersökningarna riktar sig till allmänheten och fångar den lokala trygghetsbilden i form av upplevda problem, utsatthet för brott samt oro för att utsättas för brott. Resultaten från undersökningarna är viktiga för planeringen av den lokala polisverksamheten och kunskaperna sprids även till massmedia och lokala beslutsfattare. M E T O D Fältarbetet har genomförts med hjälp av en postal enkät, adresserad till ett stratifierat individurval på totalt individer (OSU), i åldern år bosatta i Kalmar län. Respondenterna har också haft möjlighet att besvara enkäten via internet (användarnamn och lösenord trycktes på följebrevet). Fältarbetet genomfördes enligt följande: Första utskick Första påminnelse Andra påminnelse Vecka 37, Följebrev, frågeformulär och svarskuvert med porto betalt Vecka 39, Påminnelsekort Vecka 41, Följebrev, frågeformulär och svarskuvert med porto betalt Fältarbetet avslutades Vecka 44:1, 2014 Under fältarbetets gång har Polisen dagligen kunnat följa svarsfrekvensen totalt samt på kommunnivå via inloggning till en webbsida. Fältplan, frågeformulär och annat undersökningsmaterial baseras på en standard som är utarbetad av Polisen. Detsamma gäller polisens Trygghetsindex, som redovisas nedan. Scandinfo Marketing Research 3

4 R A P P O R T E R I N G Trygghetsmätningen rapporteras genom ett dynamiskt webbrapporteringsverktyg som innehåller bearbetade rapportblad och detaljerade tabeller. Tillgången till rapporteringsverktyget styrs av ett behörighetssystem. Polisens trygghetsindex förklaring och definition Polisens trygghetsindex en modell för att underlätta analys av Trygghetsbilden för boende i ett geografiskt område som kommun, stadsdel eller annan geografisk indelningsgrund. A. Bakgrund Under ett flertal år har polismyndigheten regelbundet genomfört Trygghetsmätningar som i kombination med annan relevant information utgör en viktig del av beslutsunderlagen för den planlagda brottsförebyggande verksamheten. Mätningarna har skett genom enkätundersökningar, där respondenterna svarat på frågor om problem, utsatthet för brott, upplevelsen av konkret och abstrakt trygghet i sitt närområde samt hur de upplever polisens agerande mot problemen. Resultatet redovisades till en början i hur stor andel (procent) som upplevde problem i den särskilda frågan. Resultaten sammanställdes områdesvis (geografiskt) och presenterades i stapeldiagram. Nackdelen med nämnd redovisningsform är bland annat svårigheter att göra relevanta och enkla jämförelser mellan olika geografiska mätområden inom eller utanför polisdistriktet, samt att avgöra betydelsen av skillnader mellan resultaten för de olika mätområdena. Vad betyder till exempel skillnaden om 63 procent av respondenterna i ett område uppger att de upplever problem i en viss fråga och i ett annat område uppger 66 procent att de upplever problem i samma fråga. Är skillnaden slumpmässig eller signifikant? B. Trygghetsindex I syfte att förenkla jämförelser av resultaten mellan olika geografiska mätområden (polisområden, närpolisområden, kommuner och kommundelar) samt för att bestämma ett signifikativt intervall på båda sidor om ett mätvärde för en viss indikator har ett s.k. trygghetsindex skapats. Genomförda trygghetsmätningar utgörs av postenkäter som innehåller sammanlagt 33 indikatorer, d.v.s. frågor som indikerar problemnivåer inom ett geografiskt område. Mätningarna har genomförts i sammanlagt över 200 kommuner i landet. Modellen för trygghetsindex bygger uteslutande på resultat från dessa enkäter. Scandinfo Marketing Research 4

5 I årets mätning har frågor om utsatthet för bedrägerier och hot lagts till. För att behålla jämförbarheten med tidigare års resultat ingår dock inte dessa frågor som indikatorer i beräkningen av index. Indikatorer 1. Problem med nedskräpning 2. Problem med skadegörelse 3. Problem med berusade personer utomhus 4. Problem med narkotikapåverkade personer utomhus 5. Problem med bostäder som är tillhåll för alkoholister 6. Problem med bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare 7. Problem med folk som bråkar och slåss utomhus 8. Problem med att kvinnor antastas 9. Problem med ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen 10. Problem med trafik 11. Problem med bilar som kör för fort 12. Problem med buskörning med mopeder och mc 13. Problem med att trafikregler inte respekteras 14. TOTALT PROBLEM I NÅGOT AVSEENDE 15. Utsatthet för våldsbrott inom 12 månader 16. Utsatthet för stöldbrott inom 12 månader 17. Utsatthet för skadegörelse inom 12 månader 18. TOTAL UTSATTHET FÖR BROTT 19. Oro för att utsättas för inbrott i bostaden 20. Oro för att utsättas för inbrott i källare, förråd eller liknande 21. Oro för att utsättas för skadegörelse/stöld på parkerat eget fordon 22. Oro för att utsättas för misshandel/överfall utomhus 23. TOTAL ORO FÖR ATT UTSÄTTAS FÖR BROTT 24. Trygg ute ensam sen kväll 25. Otrygg ute ensam sen kväll 26. Rädd för speciella personer i egna bostadsområdet 27. Avstått att besöka restaurang, bar eller disco 28. Avstått från sportevenemang 29. Avstått från att åka buss eller tåg 30. TOTALT AVSTÅTT FRÅN NÅGON AKTIVITET 31. Polisen bryr sig om de lokala problemen 32. Polisen bryr sig INTE om de lokala problemen 33. Relationskvot Scandinfo Marketing Research 5

6 I syfte att skapa ett överblickbart och jämförbart underlag har indikatorerna (33 st) grupperats enligt följande problem/ordningsstörningar (indikator 1-14) o varav utemiljö (indikator 1-2) o varav missbruksproblem (indikator 3-6) o varav utomhusstörningar (indikator 7-13) utsatthet för brott (indikator 15-18) oro för att utsättas för brott (indikator 19-23) o varav abstrakt oro för egendomsbrott (indikator 19-21) o varav abstrakt oro för brott mot person (indikator 22) konkret otrygghet (indikator 24-30) konkret känsla av otrygghet (indikator 24-26) polisens agerande mot problem (indikator 31-33) Sammanvägningen av Trygghetsindex utgörs av medelvärdet för problemnivåerna för samtliga 33 indikatorer. Modellen innehåller sju nivåer som beräknats med konfidensintervaller och där nivå sex och noll är sällan förekommande. C. Gruppering av indikatorer I modellen används begreppet "påtagligt problem" för att synliggöra tänkbara prioriteringar och uppfatta effekter av tidigare arbete. Påtagligt problem definieras som: tydligt, märkbart, dominerande, synligt, upptar allmänt medvetande i hög grad, manifest, vanligt samtalsämne i lokalsamhället. Nivå 0 - Närmast obefintligt problem Nivå 1 - Inte alls påtagligt problem Nivå 2 - Inte särskilt påtagligt problem Nivå 3 - Ganska påtagligt problem Nivå 4 - Påtagligt problem Nivå 5 - Mycket påtagligt problem Nivå 6 - Alarmerande påtagligt problem Scandinfo Marketing Research 6

7 D. Konstruktion av en variabel i analysmodellen indexpoängen för nationell jämförelse År 2007 fastställdes den preliminära tabell för indelning i problemnivåer (0-6 poäng) som sedan har använts under många år då empirin under hand visat modellens stora användbarhet. Medelvärdet för samtliga 33 indikatorer från den största databearbetningen av enkätsvar inom polisen ( enkäter) som genomfördes i mars 2003 utgör basnivån i analysmodellen och benämns som problemnivå 2. För några indikatorer gäller kvinnornas medelvärde ( enkätsvar) som bas vid större genusskillnader. Problemnivå 3 erhålls genom att medelvärdets konfidensintervall uppåt (jämfört med nivå 2) beräknas med en signifikansnivå om ca 95 procent. Nivå 4 beräknas med ett nytt intervall uppåt o.s.v. till nivå 6 nås som blir "resterande" resultat upp till 100 procent. Problemnivå 1, klart bättre procenttal än medelvärdet, har beräknats genom att medelvärdets konfidensintervall nedåt (jämfört med problemnivå 2) beräknas med ett större spann än ett konfidensintervall. Nivå 0, mycket sällan aktuellt, genom en ny beräkning nedåt av nivå 1 mot ett ickeexisterande problem, 0% respondentsvar. Exempel Vid mätningen år 2004 har 44 procent av respondenterna i en kommun uppgett att de upplever nedskräpning som ett problem. Konfidensberäkningen avseende medelvärdet för databearbetningen år 2003 har gett följande intervaller för indikatorn problem med nedskräpning. Nivå Konfidensintervaller Indikatorn ges alltså nivåvärde 3 eftersom resultatet (44 procent) faller inom konfidensintervallet 37 till 45 procent. Modellen visar därmed att med 95 procent säkerhet upplever respondenterna i den aktuella kommunen nedskräpning som ett ganska påtagligt problem. Scandinfo Marketing Research 7

8 U T FA L L F R Å N F Ä LTA R B E T E T Polisområde Kronoberg Bruttourval 7800 Retur/åter avsändaren/avflyttad 119 Avliden 1 Nettourval 7680 Bortfall Vägrar/vill ej 7 Förhindrad att delta 13 Språksvårigheter 7 Besvarade postenkäter 4802 Besvarade enkäter via webb 268 Ej svarat 2583 Totalt antal besvarade enkäter 5070 Svarsfrekvens brutto 65% Svarsfrekvens netto 66% Scandinfo Marketing Research 8

9 U R VA L S S T R U K T U R Kommun Kommun id Område Områdes-id Postnummer Urval Alvesta 1 Alvesta, Rönnemyr Alvesta, tätort, Östra Alvesta, tätort, Västra Alvesta, tätort, Västra Alvesta, tätort, Västra Alvesta, Landsbygd Alvesta, Landsbygd Alvesta, Landsbygd Alvesta, Landsbygd Alvesta, Landsbygd Lessebo 2 Lessebo Ljungby 3 Ljungby, Centrum Ljungby, Centrum Ljungby, Centrum Ljungby, Ytterområden Ljungby, Ytterområden Ljungby, Ytterområden Ljungby, Landsbygd Ljungby, Landsbygd Ljungby, Landsbygd Ljungby, Landsbygd Ljungby, Landsbygd Ljungby, Landsbygd Ljungby, Landsbygd Ljungby, Landsbygd Markaryd 4 Markaryd, tätort Markaryd, tätort Markaryd, Strömsnäsbruk Markaryd, Landsbygd Markaryd, Landsbygd Markaryd, Landsbygd Markaryd, Landsbygd Tingsryd 5 Tingsryd, tätort Tingsryd, tätort Tingsryd, Ryd Tingsryd, Landsbygd Tingsryd, Landsbygd Tingsryd, Landsbygd Tingsryd, Landsbygd Tingsryd, Landsbygd Tingsryd, Landsbygd Växjö 6 Växjö, Araby/Dalbo Växjö, Araby/Dalbo Växjö, Högstorp/Öster/Norr Växjö, Högstorp/Öster/Norr Växjö, Braås Växjö, Teleborg Växjö, övrig stad Växjö, övrig stad Växjö, övrig stad Växjö, övrig stad Växjö, övrig stad Växjö, övrig stad Växjö, övrig stad Växjö, Hovshaga/Danneborg Växjö, övrig landsbygd Växjö, övrig landsbygd Växjö, övrig landsbygd Växjö, övrig landsbygd Växjö, övrig landsbygd Växjö, övrig landsbygd Växjö, övriga landsbygd Uppvidinge 7 Uppvidinge, Norr Uppvidinge, Söder Älmhult 8 Älmhult, Centralorten Älmhult, Övriga större tätorter Älmhult, Landsbygd Summa antal områden och poster Scandinfo Marketing Research 9

10 Traryd, i Markaryds kommun, har i tidigare mätningar ingått i områdes-id 17 (Markaryd, Strömsnäsbruk/Traryd). Nytt för årets mätning är att Traryd nu ingår i områdes-id 18 (Markaryd, Landsbygd). Denna förändring kan förstås påverka jämförbarheten med tidigare resultat i respektive område. Scandinfo Marketing Research 10

11 1 (1) Datum: X-XX Per Person Vägen Staden Användarnamn: Lösenord: Till utvalda medborgare i din kommun Polisens trygghetsundersökning 2014 För att få bättre information om trygghetssituationen i Kronobergs län genomför Polisen i samverkan med din kommun en trygghetsundersökning. Du är en av de slumpvis utvalda i kommunen och vi ber dig ägna en stund åt att besvara de frågor som ställs i det bifogade formuläret. För att få större kunskap om trygghetssituationen i din kommun vill vi veta hur du ser på eventuella problem i ditt bostadsområde. Vänligen tala om för oss om du har varit utsatt för brott under det senaste året, om du känner oro för att utsättas för brott och även om du känner dig trygg i ditt bostadsområde på kvällarna. I slutet av enkäten ställs också några frågor om Polisens verksamhet i ditt närområde. Resultatet från trygghetsundersökningen kommer att vara en viktig del i planeringen av polisverksamheten under Kunskaperna blir även del i kommunens arbete och inte minst i det samverkande arbetet mellan Polisen och kommunen. På detta sätt kommer din medverkan att vara till nytta för den brottsförebyggande verksamheten i din kommun. Resultaten kommer också att presenteras på Internet på Alla svar som skickas in behandlas konfidentiellt. Sammanställningen sker av det oberoende undersökningsföretaget ScandInfo i Göteborg. Enskilda svar kommer inte att kunna utläsas. Vi hoppas att du redan idag har möjlighet att fylla i och skicka frågeformuläret. Vänligen använd det bifogade svarskuvertet där portot redan är betalt. Du kan även svara via Internet genom att gå in på och fylla i användaruppgifterna som finns överst på detta brev. Får du problem vid inloggningen, var vänlig kontakta ScandInfo på telefon Vid frågor angående enkäten vänligen kontakta Klas Eriksson, Polismyndigheten i Kalmar län på telefon eller via e-post: Med vänlig hälsning Jarl Holmström Länspolismästare Postadress Box Kalmar Besöksadress Malmbrogatan 10 Kalmar Telefon E-post Adresskälla: SPAR, Solna

12 Påminnelse trygghetsmätning!

13 Polisens trygghetsundersökning 2014 För någon vecka sedan fick du ett frågeformulär där du ombads svara på några frågor om eventuella problem i området där du bor. Vi ställde frågor om utsatthet för brott, om oro att utsättas för brott, trygghetskänslan i ditt område och vad du anser om polisens verksamhet i ditt närområde. Vi vill med denna påminnelse be dig försöka besvara frågorna så snart som möjligt och skicka in formuläret till ScandInfo i bifogat svarskuvert där portot redan är betalt. Resultatet från trygghetsundersökningen kommer att vara en viktig del i planeringen av polisverksamheten under Kunskaperna kommer också att spridas till kommunens politiker och tjänstemän. På detta sätt kommer din medverkan att vara till nytta för den brottsförebyggande verksamheten i din kommun. B SVERIGE PORTO BETALT PORT PAYÉ Alla svar som skickas in behandlas konfidentiellt. De sammanställs av ScandInfo i tabeller där de enskilda svaren inte kan utläsas. Din medverkan är väldigt viktig! Om du inte har din enkät kvar kommer det en ny enkät till dig om ca två veckor i samband med den sista påminnelsen. Har du redan skickat in formuläret kan du bortse från denna påminnelse. Har du några frågor angående enkäten vänligen kontakta Klas Eriksson, Polismyndigheten i Kalmar län på telefon Per Person Vägen Staden Med vänlig hälsning Jarl Holmström Länspolismästare Adresskälla: SPAR, Solna

14 1 (1) Datum: X-XX Per Person Vägen Staden Användarnamn: Lösenord: Till utvalda medborgare i din kommun Polisens trygghetsundersökning 2014 För någon vecka sedan fick du ett frågeformulär där du ombads svara på några frågor om eventuella problem i området där du bor. Vi ställde frågor om utsatthet för brott, om oro att utsättas för brott, trygghetskänslan i ditt område och vad du anser om polisens verksamhet i ditt närområde. Vi vill med denna påminnelse be dig försöka besvara frågorna så snart som möjligt och skicka in formuläret till ScandInfo i bifogat svarskuvert där portot redan är betalt. Resultaten från trygghetsundersökningen kommer att vara en viktig del i planeringen av polisverksamheten under Kunskaperna blir även del i kommunens arbete och inte minst i det samverkande arbetet mellan Polisen och kommunen. På detta sätt kommer din medverkan att vara till nytta för den brottsförebyggande verksamheten i din kommun. Alla svar som skickas in behandlas konfidentiellt. De sammanställs av ScandInfo i tabeller där de enskilda svaren inte kan utläsas. Din medverkan är väldigt viktig! Har du redan skickat in formuläret kan du bortse från denna påminnelse. Du kan även svara via Internet genom att gå in på och fylla i användaruppgifterna som finns överst på detta brev. Får du problem vid inloggningen, var vänlig kontakta ScandInfo på telefon Har du några frågor angående enkäten vänligen kontakta Klas Eriksson, Polismyndigheten i Kalmar län på telefon eller via e-post: Med vänlig hälsning Jarl Holmström Länspolismästare Postadress Box Kalmar Besöksadress Malmbrogatan 10 Kalmar Telefon E-post Adresskälla: SPAR, Solna

15 16. Om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor, känner du dig då trygg eller otrygg? Trygg Otrygg Vet ej POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING 17. Finns det några speciella personer i området Ja, en Ja, flera Nej där du bor som du är rädd för?... Du besvarar formuläret genom att sätta kryss i lämplig svarsruta. Ditt svar är konfidentiellt och kommer endast att redovisas i olika tabellsammanställningar. Svar från enskilda personer kommer därför inte att kunna utläsas. 18. Har det under de senaste 12 månaderna hänt att du avstått från att delta i någon av följande aktiviteter därför att du känt dig otrygg eller rädd för att bli hotad, ofredad eller utsatt för våld? Har du av den anledningen avstått från att gå på... a) bio eller teater?... b) restaurang, bar eller disco?... c) sportevenemang?... d) föreningsmöten, kurser eller liknande?... e) åka buss eller tåg?... EN FRÅGA OM POLISENS AGERANDE 19. Instämmer du eller instämmer du inte i Instämmer följande påstående: Polisen bryr sig om de helt problem som finns i det område där jag bor?... Ja Nej Instämmer delvis Går aldrig på/ Utför aldrig aktiviteten Instämmer inte Instämmer absolut inte Vet ej PROBLEM I OMRÅDET DÄR DU BOR 1. Tycker du att de problem som nämns här nedan förekommer där du bor, och upplever du det i så fall som ett stort, litet eller inget problem? Stort problem Litet problem Förekommer, men är inget problem Förekommer inte a) Nedskräpning?... b) Skadegörelse?... c) Berusade personer, utomhus?... d) Narkotikapåverkade personer, utomhus?... e) Bostäder som är tillhåll för alkoholister?... f) Bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare?... g) Folk som bråkar och slåss, utomhus?... Vet ej ANMÄLAN OM BROTT Ja, samtliga 20. Om du blivit utsatt för brott under de senaste brott 12 månaderna, har du i så fall polisanmält detta?. Ja, men bara vissa Nej Har inte varit utsatt för brott h) Kvinnor som antastas?... i) Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen?. j) Trafik?... NÅGOT OM DIG SJÄLV 21. Vilket år är du född? Hur bor du? Hyreslägenhet Villa/Radhus/Gård Bostadsrättslägenhet Annat 23. Vad har du för sysselsättning just nu? Egen företagare Privatanställd Studerande Pensionär Offentligt anställd Hemarbetande Arbetslös Annat 24. Vilket av följande gäller för dig? Jag bor hos mina föräldrar Jag är ensamstående och bor ensam Jag är ensamstående med barn (barn under 18 år) Jag är gift/sambo med barn Jag är gift/sambo utan hemmaboende barn Annat Om du angett att det finns problem med trafiken 2. Vilket är i sådana fall problemet? (Du får kryssa i flera alternativ) Bilarna kör för fort Buskörning med mopeder, mc Trafikregler respekteras inte Dåligt med cykelbanor Tung trafik/buller Dåligt vägunderhåll/gatuplanering Annat Tack för att du ställde upp och besvarade våra frågor. Skicka in det ifyllda formuläret till ScandInfo Marketing Research. Använd svarskuvertet!

16 UTSATTHET FÖR BROTT 3. Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för fysiskt våld som gett smärta? 4. Var våldet så grovt att det ledde till synliga märken eller skador? 5. Vem utsatte dig för detta våld? Om du varit utsatt för våld 6. Var har det hänt och hur många gånger de senaste 12 månaderna? Kryssa för antal gånger här! Har det de senaste 12 månaderna förekommit våld mot dig eller fler a) inne i din bostad?... Ja, b) i någon annans bostad?... Ja, c) på din arbetsplats?... Ja, d) på tåg eller buss eller på en station?... Ja, e) på restaurang, pub, dansställe, folkpark eller annat nöjesställe?... Ja, f) på gata, torg eller annan allmän plats?... Ja, g) på någon annan plats?... Ja, 7. Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för stöld? Om du varit utsatt för stöld a) inne i din bostad?... Ja, b) på vinden, i källare, garage eller annat förvaringsutrymme som tillhör bostaden?... Ja, c) i er fritidsbostad?... Ja, d) av er bil i området där du bor?... Ja, e) av er bil i ett annat område än där du bor?... Ja, f) av något ur bilen i området där du bor?... Ja, g) av något ur bilen i annat område än där du bor?... Ja, h) av cykel, moped, mc eller delar av dessa i området där du bor?... Ja, i) av cykel, moped, mc eller delar av dessa i annat område än där du bor?... Ja, j) annan stöld senaste 12 månaderna (på arbetet, under resa, eller annat)?... Ja, Ja Nej Gå vidare till fråga 7 Ja Nej Bekant Främling Ja Nej Gå vidare till fråga 9 8. Var har det hänt och hur många gånger de senaste 12 månaderna? Kryssa för antal gånger här! Har det de senaste 12 månaderna förekommit stöld eller fler 9. Har du under de senaste 12 månaderna utsatts Ja för skadegörelse? Nej Gå vidare till fråga 11 Om du varit utsatt för skadegörelse 10. Var har det hänt och hur många gånger de senaste 12 månaderna? Kryssa för antal gånger här! Har det de senaste 12 månaderna förekommit skadegörelse eller fler a) inne i din bostad?... b) på vinden, i källare, garage eller annat förvaringsutrymme som tillhör bostaden?... c) i er fritidsbostad?... d) på er bil när den befunnit sig i området där du bor?... e) på något i bilen i området där du bor?... f) på er bil när den befunnit sig i annat område än där du bor?... g) på något i bilen i annat område än där du bor? h) på cykel, moped, mc i området där du bor?... i) på cykel, moped, mc i annat område än där du bor?... j) annan skadegörelse senaste 12 månaderna (på arbetet, under resa, eller annat)? Har du någon gång under de senaste 12 månaderna utsatts för bedrägeri, d.v.s. har någon lurat dig så att du gjort en ekonomisk förlust? 12. Hur har detta skett? Ange ett eller flera alternativ. 13. Har någon under de senaste 12 månaderna hotat dig med våld eller annan brottslighet i avsikt att skrämma dig? Ja Nej Gå vidare till fråga Hur har detta skett? Ange ett eller flera alternativ. Hotet har framförts muntligen vid möte ansikte mot ansikte Hotet har framförts via sociala medier (t.ex. Facebook eller Twitter) Hotet har framförts via e-post Hotet har framförts via SMS/telefon Hotet har framförts på annat sätt ORO FÖR ATT UTSÄTTAS FÖR BROTT 15. Har det under de senaste 12 månaderna hänt... Har hänt: Ja, mycket Ja, ganska Ja, men Nej, har a) att du oroat dig för att bli utsatt för inbrott ofta ofta bara sällan inte hänt i den egna bostaden?... b) att du oroat dig för att bli utsatt för inbrott i förråd, källare, vindsutrymme eller garage?... c) att du oroat dig för att din bil, mc, moped eller cykel ska utsättas för stöld eller skadegörelse om den är parkerad i området där du bor?... d) att du oroat dig för att bli överfallen eller misshandlad i området där du bor?... Ja Nej Gå vidare till fråga 13 När du använt internet (t.ex. om du betalt för en vara eller tjänst som inte har levererats) Någon har olovligen använt ditt bankkort/kreditkort På annat sätt Vet ej

2011 (1.56) 2011 (2.0) 2009 (1.34) 2009 (1.0) Nedskräpning 27 (1) 29 (2) 31 (2) 36 (2) 27 (1) 25 (1) 2012 (1.31) 2012 (1.5) 2012 (1.0) 2011 (1.

2011 (1.56) 2011 (2.0) 2009 (1.34) 2009 (1.0) Nedskräpning 27 (1) 29 (2) 31 (2) 36 (2) 27 (1) 25 (1) 2012 (1.31) 2012 (1.5) 2012 (1.0) 2011 (1. Problembild - Problemindex 2015 (1.78) Utemiljö 2015 201 (1.40) 201 2012 (1.1) 2012 2011 (1.56) 2011 2010 (1.59) 2010 2009 (1.4) 2009 Nedskräpning 27 (1) 29 (2) 1 (2) 6 (2) 27 (1) 25 (1) Skadegörelse 28

Läs mer

Polisområde Nordvästra Skåne. Kriminalunderrättelsetjänsten- PONV TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2011

Polisområde Nordvästra Skåne. Kriminalunderrättelsetjänsten- PONV TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2011 Polisområde Nordvästra Skåne TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2011 1 Trygghetsmätning- tillvägagångssätt Fältarbetet har genomförts med hjälp av en postal enkät, adresserad till ett stratifierat individurval på totalt

Läs mer

Trygghetsmätning 2011. Polismyndigheten i Skåne

Trygghetsmätning 2011. Polismyndigheten i Skåne Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Skåne 1 Bakgrund Under flera år har polismyndigheten i Skåne regelbundet genomfört trygghetsmätningar, som i kombination med annan relevant information utgör en

Läs mer

Undersökningspopulation: Allmänheten, 16-85 år boende inom Kalmar län

Undersökningspopulation: Allmänheten, 16-85 år boende inom Kalmar län T r ygghet s under s ökni ng 2014 Kr onober gsl än Allmänt om trygghetsundersökningar Polismyndigheten i Kronobergs län har sedan 2005 genomfört medborgarundersökningar i samtliga länets kommuner, frånsett

Läs mer

Tingsryd kommun - Nivåvärdering av problem

Tingsryd kommun - Nivåvärdering av problem Ärende nr 6 Tingsryd kommun - Nivåvärdering av problem Total problembild - 1.36 1.27 1.39 Missbruksproblem - 1.00 1.00 1.00 Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen - 1 1 1 Buskörning med mopeder, mc

Läs mer

Kommunrapport Svenljunga Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011

Kommunrapport Svenljunga Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011 Kommunrapport Svenljunga Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011 Producerad av MIND Research www. m i n d r e s e a r c h. se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fältarbete och svarsfrekvens

Läs mer

Kommunrapport Ulricehamn Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011

Kommunrapport Ulricehamn Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011 Kommunrapport Ulricehamn Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren Producerad av MIND Research www. m i n d r e s e a r c h. se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fältarbete och svarsfrekvens Sid

Läs mer

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland. Vingåkers resultat

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland. Vingåkers resultat Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland Vingåkers resultat Institutet för kvalitetsindikatorer AB Innehållsförteckning Teknisk beskrivning Svarsfrekvenser och bortfall Problem i området där

Läs mer

Trygghetsundersökning, V Götaland, PO

Trygghetsundersökning, V Götaland, PO Trygghetsundersökning, V Götaland, PO2 2--23 Om Trygghetsundersökningen Målgruppen består av individer, -5 år, bosatta i de geografiska områden som en undersökning omfattar Det är en stickprovsundersökning,

Läs mer

Piteå kommun Trygghetsundersökning 2016

Piteå kommun Trygghetsundersökning 2016 Piteå kommun Trygghetsundersökning 2016 Polisområde Norrbotte, Region Nord 2016-05-04 RAPPORT 2 (10) Piteå kommun Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 SYFTE... 4 3 PROBLEMOMRÅDEN... 4 4 RESULTAT... 5 4.1 Utemiljö...

Läs mer

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland. Trosas resultat

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland. Trosas resultat Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland Trosas resultat Institutet för kvalitetsindikatorer AB Innehållsförteckning Teknisk beskrivning Svarsfrekvenser och bortfall Problem i området där

Läs mer

Trygghetsundersökning 2014 Kalmarlän

Trygghetsundersökning 2014 Kalmarlän Trygghetsundersökning 2014 Kalmarlän Allmänt om trygghetsundersökningar Polismyndigheten i Kalmar län har sedan slutet av 1990-talet genomfört medborgarundersökningar med viss frekvens i länets kommuner

Läs mer

Polisens trygghetsundersökning. Nacka polismästardistrikt 2006

Polisens trygghetsundersökning. Nacka polismästardistrikt 2006 Polisens trygghetsundersökning polismästardistrikt 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen 2006 TRYGGHETSUNDERSÖKNING I NACKA POLISMÄSTARDISTRIKT ÅR 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 Rikspolisstyrelsen, Ekonomibyrån augusti 2005 Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 OM UNDERSÖKNINGEN I Polisens trygghetsmätning undersöks medborgarnas uppfattning om ordningsstörningar,

Läs mer

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland län

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland län Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland län Sammanfattande rapport Utgivare: Polismyndigheten i Södermanlands län Trygghetsmätning 2011 gjord av Insitutet för kvalitetsindikatorer AB Förord

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Nyköping

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Nyköping Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Nyköping Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Svarsfrekvenser... 4 Problem i

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Vingåker Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Eskilstuna Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Polisområde Luleå år 2006

Trygghetsundersökningen i Polisområde Luleå år 2006 Rikspolisstyrelsen, mars 2006 Trygghetsundersökningen i Polisområde Luleå år 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 EXTRAFRÅGOR... 3 ATT TOLKA RESULTATEN... 3 FAKTA OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 4 TRYGGHETSSITUATIONEN

Läs mer

Polisens trygghetsundersökning

Polisens trygghetsundersökning Fältarbetstid Svarsfrekvenser -8-2--9-6 POMS TOTALT 69 % 64 % Centrum 63 % Norra Fäladen 9 % Linero 66 % Dalby % Övriga delar 6 % Problem med nedskräpning 6 48 4 36 32 3 33 38 4 3 34 32 32 33 28 36 31

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Flen

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Flen Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Flen Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet för

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Katrineholm

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Katrineholm Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Katrineholm Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Sammanfattande rapport

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Sammanfattande rapport Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Sammanfattande rapport Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland. Vingåkers resultat

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland. Vingåkers resultat Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland Vingåkers resultat Institutet för kvalitetsindikatorer AB Innehållsförteckning Teknisk beskrivning Svarsfrekvenser och bortfall Problem i området där

Läs mer

Kommunrapport Bollebygd Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011

Kommunrapport Bollebygd Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011 Kommunrapport Bollebygd Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011 Producerad av MIND Research www. m i n d r e s e a r c h. se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fältarbete och svarsfrekvens

Läs mer

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen Juni 2006 Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA RESULTATEN... 3 FAKTA OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN...

Läs mer

Skånepolisens trygghetsmätning 2013

Skånepolisens trygghetsmätning 2013 RAPPORT 1 (5) Skånepolisens trygghetsmätning 2013 Årets trygghetsmätning är den tionde i en obruten serie som inleddes år 2004. Trenden för problemnivåerna under åren har varit sjunkande. I ett skåneperspektiv

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde Rikspolisstyrelsen, Ekonomibyrån augusti 2005 Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 OM UNDERSÖKNINGEN I Polisens trygghetsmätning undersöks medborgarnas uppfattning om ordningsstörningar,

Läs mer

Trygghetsmätningar. Höst 2015 Teknisk rapport

Trygghetsmätningar. Höst 2015 Teknisk rapport Trygghetsmätningar Höst 2015 Teknisk rapport Inledning Om mätningen Trygghetsmätningar har genomförts i olika delar av landet sedan tidigt 1990-tal. Syftet är att ta reda på allmänhetens erfarenheter av

Läs mer

Trygghetsmätningen 2012. NÄPO City

Trygghetsmätningen 2012. NÄPO City Trygghetsmätningen 2012 NÄPO City Agenda Trygghetsmätningen Total problembild Totalindex NÄPO City s stadsdelar Huvudindikatorer Brottsstatistik 2010-2012 Malmö NÄPO City olika brottstyper Brottsstatistik

Läs mer

Thomas Ahlskog Fil. mag. urbana studier. Trygghetsmätning Haninge kommun

Thomas Ahlskog Fil. mag. urbana studier. Trygghetsmätning Haninge kommun Trygghetsmätning Haninge kommun Thomas Ahlskog Fil. mag. urbana studier Trygghetsmätning Haninge kommun 2014-11-19 Uppdrag Trygghetsmätning Haninge kommun Kartlägga och analysera tryggheten i Haninge kommun

Läs mer

Trygghetsbilder i Uppsala läns åtta kommuner

Trygghetsbilder i Uppsala läns åtta kommuner Trygghetsbilder i Uppsala läns åtta kommuner Kjell Elefalk, Trygghet och Management AB, 2011-09-27 Sammanfattning: Denna trygghetsundersökning är den grundläggande evidensbaserade källan rörande trygghetssituationen

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION FÖR TRYGGHETSMÄTNING (9 bilagor)

KRAVSPECIFIKATION FÖR TRYGGHETSMÄTNING (9 bilagor) BILAGA KRAVSPECIFIKATION Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Enheten för verksamhetsstyrning och analys Datum 2015-06-10 Saknr och diarienummer 999-A168.467/2015 KRAVSPECIFIKATION FÖR TRYGGHETSMÄTNING

Läs mer

Diagram - Tranemo Trygghetsmätningen Västra Götaland Vår/sommar 2014

Diagram - Tranemo Trygghetsmätningen Västra Götaland Vår/sommar 2014 Diagram - Tranemo Bild: tranor, Västra Götalands landskapsdjur Trygghetsmätningen Västra Götaland Vår/sommar 2014 Producerad av MIND Research www. m i n d r e s e a r c h. se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fältarbete

Läs mer

Malmö områdesundersökning Ett samarbete mellan Malmö stad, Polisen och Malmö högskola

Malmö områdesundersökning Ett samarbete mellan Malmö stad, Polisen och Malmö högskola Malmö områdesundersökning 2015 Ett samarbete mellan Malmö stad, Polisen och Malmö högskola Rapport från Institutionen för kriminologi, Malmö högskola Maj 2016 Malmö områdesundersökning 2015 Syftet med

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Strängnäs

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Strängnäs Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Strängnäs Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Kallelse till Huddinge brottsförebyggande råd

Kallelse till Huddinge brottsförebyggande råd HUDDINGE BROTTSFÖREBYGGANDE RÅD KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Huddinge brottsförebyggande råd Tid Tisdag den 12 februari 2013, klockan 15:00 Plats A-salen Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2

Läs mer

Trygghetsmätning Hörby 2016 Sammanfattning inklusive förklaring, åtgärder och statistikuppgifter avseense anmälda brott (www.brå.

Trygghetsmätning Hörby 2016 Sammanfattning inklusive förklaring, åtgärder och statistikuppgifter avseense anmälda brott (www.brå. Trygghetsmätning Hörby 2016 Sammanfattning inklusive förklaring, åtgärder och statistikuppgifter avseense anmälda brott (www.brå.se) Trygghetsmätning Trygghetsmätningen i Region Syd genomfördes i slutet

Läs mer

POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING

POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING Polisområde Luleå, 2009 Gårdavägen 1 412 50 Göteborg Tel: 031 703 73 70 Fax: 031 703 73 71 www.statistikkonsulterna.se Innehållsförteckning 1 Om Trygghetsundersökningen...

Läs mer

Trygghetsmätning 2010. Polismyndigheten i Skåne

Trygghetsmätning 2010. Polismyndigheten i Skåne Trygghetsmätning 2010 Polismyndigheten i Skåne 1 Bakgrund Under flera år har polismyndigheten i Skåne regelbundet genomfört trygghetsmätningar, som i kombination med annan relevant information utgör en

Läs mer

Väldigt låga siffror. Genomsnittet för landet ligger på 2,0.

Väldigt låga siffror. Genomsnittet för landet ligger på 2,0. BAKGRUND OCH SYFTE Sedan sutet av 1990-taet genomför Poisen okaa trygghetsundersökningar. Undersökningarna riktar sig ti amänheten och fångar den okaa trygghetsbiden i form av uppevda probem, utsatthet

Läs mer

Malmö områdesundersökning ett underlag för prioritering och planering

Malmö områdesundersökning ett underlag för prioritering och planering Malmö områdesundersökning ett underlag för prioritering och planering Jenny Theander Malmö stad Marie Torstensson Levander & Anna-Karin Ivert, Institutionen för kriminologi Malmö högskola Malmö områdesundersökning

Läs mer

MALMÖ OMRÅDESUNDERSÖKNING

MALMÖ OMRÅDESUNDERSÖKNING MALMÖ OMRÅDESUNDERSÖKNING 2012 Ett samarbete mellan: Malmö högskola, Malmö stad, Polisen och Räddningstjänsten syd Du har blivit slumpmässigt utvald att delta i denna undersökning. Just Dina åsikter och

Läs mer

Trygghetsbilder i Uppsala läns åtta kommuner gällande augusti år 2011

Trygghetsbilder i Uppsala läns åtta kommuner gällande augusti år 2011 Admin Sidan 1 2011-11-24 Trygghetsbilder i Uppsala läns åtta kommuner gällande augusti år 2011 - Analys byggd på de boendes egna bedömningar Av: Kjell Elefalk, Trygghet och Management AB, 2011-10-08 Admin

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk rapport från NFO Infratest AB

Bilaga 1. Teknisk rapport från NFO Infratest AB Bilaga 1 Teknisk rapport från NFO Infratest AB Riksskatteverket Riksenkät Allmänheten 2002 Projekt nr 13290 Göteborg 2002-12-19 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen

Läs mer

Teknisk rapport från NFO Infratest AB

Teknisk rapport från NFO Infratest AB Bilaga 1 Teknisk rapport från NFO Infratest AB Page 1 Riksskatteverket Regionenkät - Företag Projekt nr 14356 Göteborg 2003-12-18 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen

Läs mer

Huddinge kommun. Befolkningsundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Huddinge kommun. Befolkningsundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Huddinge kommun Befolkningsundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen 2 Bostadsområdet 4 Hushåll 19 Miljö 21 Ekonomisk och social trygghet 27

Läs mer

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson Skatteverket Regionenkät Allmänheten 2004 Projekt nr 15687 Göteborg 2004-11-23 Kundansvarig: Jonas Persson Projektledare: Matz Johansson Dataansvarig: Jan Lundmark 1 Information om undersökningen Skatteverket

Läs mer

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04 Sammanfattande rapport VO Aktiv Fysioterapi Södra Undersökning Sjukgymnastik PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Anne Jansson Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har

Läs mer

STADSMILJÖENKÄTEN 2010 GÖTEBORGS STAD

STADSMILJÖENKÄTEN 2010 GÖTEBORGS STAD STADSMILJÖENKÄTEN 200 GÖTEBORGS STAD DECEMBER 200 ScandInfo Marketing Research AB 200-2-0 Jonas Persson Josefine Björnsson Pnr. 4522 SCANDINFO MARKETING RESEARCH Innehåll Information om undersökningen...

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk rapport från NFO Infratest AB

Bilaga 1. Teknisk rapport från NFO Infratest AB Bilaga 1 Teknisk rapport från NFO Infratest AB Riksskatteverket Regionenkät Allmänheten 2002 Projekt nr 13289 Göteborg 2002-12-19 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kommun jan dec 2013 Kronobergs län Magnus Lundstedt, Taktisk ledning 2014 02 05

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kommun jan dec 2013 Kronobergs län Magnus Lundstedt, Taktisk ledning 2014 02 05 Polismyndigheterna i och KronoberK rgs län Anmälda brott per kommun jan dec 213 s län Magnuss Lundstedt, Taktisk ledning 214 2 5 Innehållsförteckning 1.Allmän beskrivning av rapporten... 2 2. Anmälda brott

Läs mer

Förteckning över tabeller och diagram

Förteckning över tabeller och diagram Bilaga 4 Förteckning över tabeller och diagram I rapporten Offer för våld och egendomsbrott 1978 2002, rapport nr 104 i serien Levnadsförhållanden Sammanfattning: Tabell 1 Sammanfattande tabell över olika

Läs mer

S TA D S M I L J Ö E N K Ä T E N

S TA D S M I L J Ö E N K Ä T E N S TA D S M I L J Ö E N K Ä T E N 2 0 1 4 E N U N D E R S Ö K N I N G O M V A D I N V Å N A R N A T Y C K E R O M S T A D S M I L J Ö N I G Ö T E B O R G P r e s e n t a t i o n 1 5 j a n u a r i 2 0 1

Läs mer

BRUKARENKÄT FÖRÄLDRAR/BARN FÖRSKOLA 2013 GÖTEBORGS STAD

BRUKARENKÄT FÖRÄLDRAR/BARN FÖRSKOLA 2013 GÖTEBORGS STAD BRUKARENKÄT FÖRÄLDRAR/BARN FÖRSKOLA 203 GÖTEBORGS STAD AUGUSTI 203 SCANDINFO MARKETING RESEARCH Innehåll Information om undersökningen... 3 Tillvägagångssätt... 3 Rapportering... 5 Styrkor och prioriterade

Läs mer

TRYGG I STOCKHOLM? 2011 En stadsövergripande trygghetsmätning

TRYGG I STOCKHOLM? 2011 En stadsövergripande trygghetsmätning SIDAN 1 TRYGG I STOCKHOLM? 211 En stadsövergripande trygghetsmätning Stockholms stad Brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor Projektledare: Niklas Roth Tel: 8-58 4324 E-mejl: niklas.roth@stockholm.se

Läs mer

Rapport 2014:3. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat

Rapport 2014:3. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat Rapport 2014:3 Nationella trygghetsundersökningen 2006 2013 Regionala resultat Nationella trygghetsundersökningen 2006 2013 Regionala resultat Rapport 2014:3 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson Skatteverket Regionenkät Allmänheten 2004 Projekt nr 15687 Göteborg 2004-11-23 Kundansvarig: Jonas Persson Projektledare: Matz Johansson Dataansvarig: Jan Lundmark 1 Information om undersökningen Skatteverket

Läs mer

Skatteverket. Riksenkät Allmänheten Projekt nr Göteborg Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson

Skatteverket. Riksenkät Allmänheten Projekt nr Göteborg Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson Skatteverket Riksenkät Allmänheten 2004 Projekt nr 15688 Göteborg 2004-11-11 Kundansvarig: Jonas Persson Projektledare: Matz Johansson Dataansvarig: Jan Lundmark 1 Information om undersökningen Skatteverket

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Rapport 2017:2. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat

Rapport 2017:2. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat Rapport 2017:2 Nationella trygghetsundersökningen 2006 2016 Regionala resultat Nationella trygghetsundersökningen 2006 2016 Regionala resultat Rapport 2017:2 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432

Läs mer

Riksskatteverket Gäldenärsenkäten

Riksskatteverket Gäldenärsenkäten Riksskatteverket Gäldenärsenkäten Projekt nr 13345 Göteborg 2002-12-18 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen Riksskatteverket genomförde vintern 2001-2002

Läs mer

Undersökning av Polisens trygghetsskapande arbete 2008

Undersökning av Polisens trygghetsskapande arbete 2008 Undersökning av Polisens trygghetsskapande arbete 2008 1 Några bakgrundsfakta Utvecklad av Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar vid Umeå universitet på uppdrag av och i samarbete med Polismyndigheten

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun Samverkansöverenskommelse Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun träffar följande överenskommelse avseende samverkan

Läs mer

BRUKARENKÄT NÄRSTÅENDE ÄLDREBOENDE 2012 GÖTEBORGS STAD

BRUKARENKÄT NÄRSTÅENDE ÄLDREBOENDE 2012 GÖTEBORGS STAD BRUKARENKÄT NÄRSTÅENDE ÄLDREBOENDE 2012 GÖTEBORGS STAD SEPTEMBER 2012 SCANDINFO MARKETING RESEARCH 1 Innehåll Information om undersökningen... 3 Tillvägagångssätt... 3 Rapportering... 5 Övergripande resultat...

Läs mer

Anteckningar från trygghetsvandring i Viptorp den 1 mars 2016

Anteckningar från trygghetsvandring i Viptorp den 1 mars 2016 Kommunstyrelsen Datum 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Eva Carlsson, 016-710 20 87 Anteckningar från trygghetsvandring i Viptorp den 1 mars 2016 Deltagare: Cecilia Stenström, Morgan,

Läs mer

Bilaga: Frågeformulär , Pnr:16253 Josefine Björnsson Annica Wahlman Marie Jeppson. Scandinfo Marketing Research AB, Göteborg,

Bilaga: Frågeformulär , Pnr:16253 Josefine Björnsson Annica Wahlman Marie Jeppson. Scandinfo Marketing Research AB, Göteborg, B R U K A R E N K Ä T I N O M F Ö R S K O L A N 2 0 1 4 Enkätundersökning riktad till föräldrar med barn inom förskoleverksamhet på uppdrag av Göteborgs Stad. Undersökningen är genomförd av Scandinfo Marketing

Läs mer

ARBETSKOPIA

ARBETSKOPIA Vad tycker du om barnsjukvården? Denna enkät innehåller frågor om dina och ditt barns erfarenheter från den akutmottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt akutmottagningen.

Läs mer

Utvärdering av samverkan för ökad trygghet och säkerhet i Trelleborg.

Utvärdering av samverkan för ökad trygghet och säkerhet i Trelleborg. Utvärdering av samverkan för ökad trygghet och säkerhet i Trelleborg. 2012 Sida 1 I samverkansplanen redovisar kommunen och polisen gemensamma åtgärder och åtaganden inom huvudområdena för samverkan. Alla

Läs mer

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN KAN Energi Juni 2007 Gårdavägen 1 412 50 Göteborg Tel: 031 703 73 70 Fax: 031 703 73 71 www.statistikkonsulterna.se Sammanfattning Statistikkonsulternas Västra Götalands-omnibus

Läs mer

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun Handlingsplan 2015 Samverkansöverenskommelse mellan Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun ÖVERENSKOMMELSE Grästorps kommun och Polisområde Skaraborg tecknar en överenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Riksskatteverket. Regionenkät Allmänheten Projekt nr Göteborg Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark

Riksskatteverket. Regionenkät Allmänheten Projekt nr Göteborg Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark Riksskatteverket Regionenkät Allmänheten 2002 Projekt nr 13289 Göteborg 2002-12-19 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen Riksskatteverket har genomfört en

Läs mer

ARBETSKOPIA

ARBETSKOPIA Vad tycker du om barnsjukvården? Denna enkät innehåller frågor om dina och ditt barns erfarenheter från den avdelning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som varit

Läs mer

Upplevd trygghet och anmälda brott på Kungsholmen

Upplevd trygghet och anmälda brott på Kungsholmen KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING BARN OCH UNGDOM STÖD TILL RESULTATST YRNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) DNR 1.6-692-2012 2012-12-03 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Upplevd trygghet och anmälda brott

Läs mer

BRUKARENKÄT FÖRÄLDRAR/BARN FÖRSKOLA 2012 GÖTEBORGS STAD

BRUKARENKÄT FÖRÄLDRAR/BARN FÖRSKOLA 2012 GÖTEBORGS STAD BRUKARENKÄT FÖRÄLDRAR/BARN FÖRSKOLA 202 GÖTEBORGS STAD SEPTEMBER 202 SCANDINFO MARKETING RESEARCH Innehåll Information om undersökningen... 3 Tillvägagångssätt... 3 Rapportering... 5 Styrkor och prioriterade

Läs mer

Grästorps kommun Socialförvaltningen

Grästorps kommun Socialförvaltningen SAMMANSTÄLLNING AV FRÅGEFORMULÄRET I PROJEKTET FALLFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 75-80 år MARS SEPTEMBER 2011 Marianne Henström Maria Toll Resursenheten. Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning..4 Syfte.

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

ARBETSKOPIA

ARBETSKOPIA Vad tycker du om barnsjukvården? Denna enkät innehåller frågor om dina och ditt barns erfarenheter från den mottagning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE Social verksamhet SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE SEPTEMBER DECEMBER 2014 Maria Toll Samordnare anhörigstöd/volontärarbete/förebygga Postadress: Besöksadress: socialverksamhet@grastorp.se

Läs mer

Var med och beskriv läget i länet

Var med och beskriv läget i länet SCB Månad 2015 Var med och beskriv läget i länet Länsstyrelsen i Stockholm har som uppgift att främja länets utveckling. För att göra detta på bästa sätt behöver vi din hjälp. Du kan genom att svara på

Läs mer

SOM. Förtroende för facket 1986-2006. Sören Holmberg

SOM. Förtroende för facket 1986-2006. Sören Holmberg SOM Förtroende för facket - 26 Sören Holmberg s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan en nationell frågeundersökning

Läs mer

Område Urval Antal svar Andel svar

Område Urval Antal svar Andel svar Under våren genomfördes Stockholms stads trygghetsmätning för tredje gången. Trygghetsmätningen är en stadsövergripande enkätundersökning som Socialförvaltningen har tagit initiativ till och genomfört,

Läs mer

Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa

Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa Innehållsförteckning Inledning... 1 Metod... 1 Svarsfrekvens... 1 Variabelförklaring... 3 Statistik och tolkning... 4 Kalibreringsvikt... 4 Stratifiering

Läs mer

Beskrivning och beräkningsmetod av utfallsindikatorer som hör till hållbarhetsaspekten: LIVEABILITY. Liveability - sida 1. Utfallsindikatorer

Beskrivning och beräkningsmetod av utfallsindikatorer som hör till hållbarhetsaspekten: LIVEABILITY. Liveability - sida 1. Utfallsindikatorer Beskrivning och beräkningsmetod av utfallsindikatorer som hör till hållbarhetsaspekten: LIVEABILITY Aspekt Liveability Utfallsindikatorer Objektiv SO/Li-I-O1 Antal rapporterade överfall som skedde i transportsystemet

Läs mer

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS UMEÅ UNIVERSITET Transportforskningsenheten Oktober 2004 Hej! Vid Transportforskningsenheten vid Umeå universitet, TRUM, pågår för närvarande ett forskningsprojekt som behandlar

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Rågsved

Trygghet och socialt liv i Rågsved Trygghet och socialt liv i Rågsved Svenska Bostäder i samarbete med Familjebostäder och Stockholmshem Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2009-09-11 2 Innehåll INLEDNING 5 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH

Läs mer

SOM Ungdomars uppfattningar om och förtroende för forskning. Sanna Johansson

SOM Ungdomars uppfattningar om och förtroende för forskning. Sanna Johansson SOM Ungdomars uppfattningar om och förtroende för forskning 2007 Sanna Johansson s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM 2006 SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun Bakgrund I februari 2007 beslutade Rikspolisstyrelsen om nationella direktiv angående samverkan mellan Polismyndigheter

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Akalla

Trygghet och socialt liv i Akalla Trygghet och socialt liv i Akalla Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB -- Innehåll INLEDNING OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET BAKGRUND SYFTE OCH METOD FAKTA OM AKALLA AKALLA BEFOLKNING

Läs mer

Företagsklimatet 2016 Kronobergs län

Företagsklimatet 2016 Kronobergs län Företagsklimatet 2016 Kronobergs län Om undersökningen Intervjuperiod januari-april 2016 Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer Antal

Läs mer

PURPLE FLAG FÖR EN TRYGG, SÄKER OCH LÖNSAM KVÄLLSEKONOMI

PURPLE FLAG FÖR EN TRYGG, SÄKER OCH LÖNSAM KVÄLLSEKONOMI FÖR EN TRYGG, SÄKER OCH LÖNSAM KVÄLLSEKONOMI Vi har ändrat vårt konsumtionsmönster Stadens kvällsutbud har större betydelse numera Vem tar ansvar för hur kvällsekonomin utvecklas i en stad? Engagera nya

Läs mer

Redovisning av brottsutvecklingen i Fisksätra år 2006 2011.

Redovisning av brottsutvecklingen i Fisksätra år 2006 2011. Redovisning av brottsutvecklingen i Fisksätra år 26 211. I denna redovisning används tre olika källor: - Brå:s rapport: Lokala poliser Hinder och möjligheter med lokala poliskontor - Statistik på polisanmälda

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Bagarmossen

Trygghet och socialt liv i Bagarmossen Trygghet och socialt liv i Bagarmossen Svenska Bostäder/SDF Skarpnäck Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2009-09-11 Innehåll INLEDNING 4 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 4 BAKGRUND 4 SYFTE OCH METOD

Läs mer

Åtgärder för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen

Åtgärder för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen Dessa åtgärder bygger bland annat på problembilder från kartläggningar i Skärholmen som Svenska Bostäder och SDF Skärholmen har genomfört under 2007.

Läs mer

Analys av enkät om hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i Uppsala kommun

Analys av enkät om hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i Uppsala kommun KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Engla Bertolino 170823 KSN-2016-2288 Analys av enkät om hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i kommun Under valåret 2014 utsattes tre av tio

Läs mer

Brukarenkät Hemsjukvård 2012

Brukarenkät Hemsjukvård 2012 Brukarenkät Hemsjukvård 2012 Göteborgs stad En undersökning genomförd av Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (11) Uppdrag: Brukarenkät Hemsjukvård 2012 Beställare: Göteborgs stad Projektledare

Läs mer