T R Y G G H E T S M Ä T N I N G K R O N O B E R G

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "T R Y G G H E T S M Ä T N I N G K R O N O B E R G 2 0 1 4"

Transkript

1 T R Y G G H E T S M Ä T N I N G K R O N O B E R G P O L I S M Y N D I G H E T E N I K R O N O B E R G S LÄN N O V E M B E R Scandinfo Marketing Research AB Göran Erasmie Pnr.16366

2 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G INFORMATION OM UNDERSÖKNINGEN... 3 BILAGOR: Bakgrund och syfte... 3 Metod... 3 Rapportering... 4 Polisens trygghetsindex förklaring och definition... 4 A. Bakgrund... 4 B. Trygghetsindex... 4 C. Gruppering av indikatorer... 6 D. Konstruktion av en variabel i analysmodellen indexpoängen för nationell jämförelse... 7 Utfall från fältarbetet... 8 Urvalsstruktur Följebrev till första utskicket 2 Påminnelsekort 3 Följebrev till andra påminnelsen 4 Frågeformulär

3 I N F O R M AT I O N O M U N D E R S Ö K N I N G E N BAKGRUND O C H S Y F T E Sedan slutet av 1990-talet genomför Polisen lokala trygghetsundersökningar. Undersökningarna riktar sig till allmänheten och fångar den lokala trygghetsbilden i form av upplevda problem, utsatthet för brott samt oro för att utsättas för brott. Resultaten från undersökningarna är viktiga för planeringen av den lokala polisverksamheten och kunskaperna sprids även till massmedia och lokala beslutsfattare. M E T O D Fältarbetet har genomförts med hjälp av en postal enkät, adresserad till ett stratifierat individurval på totalt individer (OSU), i åldern år bosatta i Kalmar län. Respondenterna har också haft möjlighet att besvara enkäten via internet (användarnamn och lösenord trycktes på följebrevet). Fältarbetet genomfördes enligt följande: Första utskick Första påminnelse Andra påminnelse Vecka 37, Följebrev, frågeformulär och svarskuvert med porto betalt Vecka 39, Påminnelsekort Vecka 41, Följebrev, frågeformulär och svarskuvert med porto betalt Fältarbetet avslutades Vecka 44:1, 2014 Under fältarbetets gång har Polisen dagligen kunnat följa svarsfrekvensen totalt samt på kommunnivå via inloggning till en webbsida. Fältplan, frågeformulär och annat undersökningsmaterial baseras på en standard som är utarbetad av Polisen. Detsamma gäller polisens Trygghetsindex, som redovisas nedan. Scandinfo Marketing Research 3

4 R A P P O R T E R I N G Trygghetsmätningen rapporteras genom ett dynamiskt webbrapporteringsverktyg som innehåller bearbetade rapportblad och detaljerade tabeller. Tillgången till rapporteringsverktyget styrs av ett behörighetssystem. Polisens trygghetsindex förklaring och definition Polisens trygghetsindex en modell för att underlätta analys av Trygghetsbilden för boende i ett geografiskt område som kommun, stadsdel eller annan geografisk indelningsgrund. A. Bakgrund Under ett flertal år har polismyndigheten regelbundet genomfört Trygghetsmätningar som i kombination med annan relevant information utgör en viktig del av beslutsunderlagen för den planlagda brottsförebyggande verksamheten. Mätningarna har skett genom enkätundersökningar, där respondenterna svarat på frågor om problem, utsatthet för brott, upplevelsen av konkret och abstrakt trygghet i sitt närområde samt hur de upplever polisens agerande mot problemen. Resultatet redovisades till en början i hur stor andel (procent) som upplevde problem i den särskilda frågan. Resultaten sammanställdes områdesvis (geografiskt) och presenterades i stapeldiagram. Nackdelen med nämnd redovisningsform är bland annat svårigheter att göra relevanta och enkla jämförelser mellan olika geografiska mätområden inom eller utanför polisdistriktet, samt att avgöra betydelsen av skillnader mellan resultaten för de olika mätområdena. Vad betyder till exempel skillnaden om 63 procent av respondenterna i ett område uppger att de upplever problem i en viss fråga och i ett annat område uppger 66 procent att de upplever problem i samma fråga. Är skillnaden slumpmässig eller signifikant? B. Trygghetsindex I syfte att förenkla jämförelser av resultaten mellan olika geografiska mätområden (polisområden, närpolisområden, kommuner och kommundelar) samt för att bestämma ett signifikativt intervall på båda sidor om ett mätvärde för en viss indikator har ett s.k. trygghetsindex skapats. Genomförda trygghetsmätningar utgörs av postenkäter som innehåller sammanlagt 33 indikatorer, d.v.s. frågor som indikerar problemnivåer inom ett geografiskt område. Mätningarna har genomförts i sammanlagt över 200 kommuner i landet. Modellen för trygghetsindex bygger uteslutande på resultat från dessa enkäter. Scandinfo Marketing Research 4

5 I årets mätning har frågor om utsatthet för bedrägerier och hot lagts till. För att behålla jämförbarheten med tidigare års resultat ingår dock inte dessa frågor som indikatorer i beräkningen av index. Indikatorer 1. Problem med nedskräpning 2. Problem med skadegörelse 3. Problem med berusade personer utomhus 4. Problem med narkotikapåverkade personer utomhus 5. Problem med bostäder som är tillhåll för alkoholister 6. Problem med bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare 7. Problem med folk som bråkar och slåss utomhus 8. Problem med att kvinnor antastas 9. Problem med ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen 10. Problem med trafik 11. Problem med bilar som kör för fort 12. Problem med buskörning med mopeder och mc 13. Problem med att trafikregler inte respekteras 14. TOTALT PROBLEM I NÅGOT AVSEENDE 15. Utsatthet för våldsbrott inom 12 månader 16. Utsatthet för stöldbrott inom 12 månader 17. Utsatthet för skadegörelse inom 12 månader 18. TOTAL UTSATTHET FÖR BROTT 19. Oro för att utsättas för inbrott i bostaden 20. Oro för att utsättas för inbrott i källare, förråd eller liknande 21. Oro för att utsättas för skadegörelse/stöld på parkerat eget fordon 22. Oro för att utsättas för misshandel/överfall utomhus 23. TOTAL ORO FÖR ATT UTSÄTTAS FÖR BROTT 24. Trygg ute ensam sen kväll 25. Otrygg ute ensam sen kväll 26. Rädd för speciella personer i egna bostadsområdet 27. Avstått att besöka restaurang, bar eller disco 28. Avstått från sportevenemang 29. Avstått från att åka buss eller tåg 30. TOTALT AVSTÅTT FRÅN NÅGON AKTIVITET 31. Polisen bryr sig om de lokala problemen 32. Polisen bryr sig INTE om de lokala problemen 33. Relationskvot Scandinfo Marketing Research 5

6 I syfte att skapa ett överblickbart och jämförbart underlag har indikatorerna (33 st) grupperats enligt följande problem/ordningsstörningar (indikator 1-14) o varav utemiljö (indikator 1-2) o varav missbruksproblem (indikator 3-6) o varav utomhusstörningar (indikator 7-13) utsatthet för brott (indikator 15-18) oro för att utsättas för brott (indikator 19-23) o varav abstrakt oro för egendomsbrott (indikator 19-21) o varav abstrakt oro för brott mot person (indikator 22) konkret otrygghet (indikator 24-30) konkret känsla av otrygghet (indikator 24-26) polisens agerande mot problem (indikator 31-33) Sammanvägningen av Trygghetsindex utgörs av medelvärdet för problemnivåerna för samtliga 33 indikatorer. Modellen innehåller sju nivåer som beräknats med konfidensintervaller och där nivå sex och noll är sällan förekommande. C. Gruppering av indikatorer I modellen används begreppet "påtagligt problem" för att synliggöra tänkbara prioriteringar och uppfatta effekter av tidigare arbete. Påtagligt problem definieras som: tydligt, märkbart, dominerande, synligt, upptar allmänt medvetande i hög grad, manifest, vanligt samtalsämne i lokalsamhället. Nivå 0 - Närmast obefintligt problem Nivå 1 - Inte alls påtagligt problem Nivå 2 - Inte särskilt påtagligt problem Nivå 3 - Ganska påtagligt problem Nivå 4 - Påtagligt problem Nivå 5 - Mycket påtagligt problem Nivå 6 - Alarmerande påtagligt problem Scandinfo Marketing Research 6

7 D. Konstruktion av en variabel i analysmodellen indexpoängen för nationell jämförelse År 2007 fastställdes den preliminära tabell för indelning i problemnivåer (0-6 poäng) som sedan har använts under många år då empirin under hand visat modellens stora användbarhet. Medelvärdet för samtliga 33 indikatorer från den största databearbetningen av enkätsvar inom polisen ( enkäter) som genomfördes i mars 2003 utgör basnivån i analysmodellen och benämns som problemnivå 2. För några indikatorer gäller kvinnornas medelvärde ( enkätsvar) som bas vid större genusskillnader. Problemnivå 3 erhålls genom att medelvärdets konfidensintervall uppåt (jämfört med nivå 2) beräknas med en signifikansnivå om ca 95 procent. Nivå 4 beräknas med ett nytt intervall uppåt o.s.v. till nivå 6 nås som blir "resterande" resultat upp till 100 procent. Problemnivå 1, klart bättre procenttal än medelvärdet, har beräknats genom att medelvärdets konfidensintervall nedåt (jämfört med problemnivå 2) beräknas med ett större spann än ett konfidensintervall. Nivå 0, mycket sällan aktuellt, genom en ny beräkning nedåt av nivå 1 mot ett ickeexisterande problem, 0% respondentsvar. Exempel Vid mätningen år 2004 har 44 procent av respondenterna i en kommun uppgett att de upplever nedskräpning som ett problem. Konfidensberäkningen avseende medelvärdet för databearbetningen år 2003 har gett följande intervaller för indikatorn problem med nedskräpning. Nivå Konfidensintervaller Indikatorn ges alltså nivåvärde 3 eftersom resultatet (44 procent) faller inom konfidensintervallet 37 till 45 procent. Modellen visar därmed att med 95 procent säkerhet upplever respondenterna i den aktuella kommunen nedskräpning som ett ganska påtagligt problem. Scandinfo Marketing Research 7

8 U T FA L L F R Å N F Ä LTA R B E T E T Polisområde Kronoberg Bruttourval 7800 Retur/åter avsändaren/avflyttad 119 Avliden 1 Nettourval 7680 Bortfall Vägrar/vill ej 7 Förhindrad att delta 13 Språksvårigheter 7 Besvarade postenkäter 4802 Besvarade enkäter via webb 268 Ej svarat 2583 Totalt antal besvarade enkäter 5070 Svarsfrekvens brutto 65% Svarsfrekvens netto 66% Scandinfo Marketing Research 8

9 U R VA L S S T R U K T U R Kommun Kommun id Område Områdes-id Postnummer Urval Alvesta 1 Alvesta, Rönnemyr Alvesta, tätort, Östra Alvesta, tätort, Västra Alvesta, tätort, Västra Alvesta, tätort, Västra Alvesta, Landsbygd Alvesta, Landsbygd Alvesta, Landsbygd Alvesta, Landsbygd Alvesta, Landsbygd Lessebo 2 Lessebo Ljungby 3 Ljungby, Centrum Ljungby, Centrum Ljungby, Centrum Ljungby, Ytterområden Ljungby, Ytterområden Ljungby, Ytterområden Ljungby, Landsbygd Ljungby, Landsbygd Ljungby, Landsbygd Ljungby, Landsbygd Ljungby, Landsbygd Ljungby, Landsbygd Ljungby, Landsbygd Ljungby, Landsbygd Markaryd 4 Markaryd, tätort Markaryd, tätort Markaryd, Strömsnäsbruk Markaryd, Landsbygd Markaryd, Landsbygd Markaryd, Landsbygd Markaryd, Landsbygd Tingsryd 5 Tingsryd, tätort Tingsryd, tätort Tingsryd, Ryd Tingsryd, Landsbygd Tingsryd, Landsbygd Tingsryd, Landsbygd Tingsryd, Landsbygd Tingsryd, Landsbygd Tingsryd, Landsbygd Växjö 6 Växjö, Araby/Dalbo Växjö, Araby/Dalbo Växjö, Högstorp/Öster/Norr Växjö, Högstorp/Öster/Norr Växjö, Braås Växjö, Teleborg Växjö, övrig stad Växjö, övrig stad Växjö, övrig stad Växjö, övrig stad Växjö, övrig stad Växjö, övrig stad Växjö, övrig stad Växjö, Hovshaga/Danneborg Växjö, övrig landsbygd Växjö, övrig landsbygd Växjö, övrig landsbygd Växjö, övrig landsbygd Växjö, övrig landsbygd Växjö, övrig landsbygd Växjö, övriga landsbygd Uppvidinge 7 Uppvidinge, Norr Uppvidinge, Söder Älmhult 8 Älmhult, Centralorten Älmhult, Övriga större tätorter Älmhult, Landsbygd Summa antal områden och poster Scandinfo Marketing Research 9

10 Traryd, i Markaryds kommun, har i tidigare mätningar ingått i områdes-id 17 (Markaryd, Strömsnäsbruk/Traryd). Nytt för årets mätning är att Traryd nu ingår i områdes-id 18 (Markaryd, Landsbygd). Denna förändring kan förstås påverka jämförbarheten med tidigare resultat i respektive område. Scandinfo Marketing Research 10

11 1 (1) Datum: X-XX Per Person Vägen Staden Användarnamn: Lösenord: Till utvalda medborgare i din kommun Polisens trygghetsundersökning 2014 För att få bättre information om trygghetssituationen i Kronobergs län genomför Polisen i samverkan med din kommun en trygghetsundersökning. Du är en av de slumpvis utvalda i kommunen och vi ber dig ägna en stund åt att besvara de frågor som ställs i det bifogade formuläret. För att få större kunskap om trygghetssituationen i din kommun vill vi veta hur du ser på eventuella problem i ditt bostadsområde. Vänligen tala om för oss om du har varit utsatt för brott under det senaste året, om du känner oro för att utsättas för brott och även om du känner dig trygg i ditt bostadsområde på kvällarna. I slutet av enkäten ställs också några frågor om Polisens verksamhet i ditt närområde. Resultatet från trygghetsundersökningen kommer att vara en viktig del i planeringen av polisverksamheten under Kunskaperna blir även del i kommunens arbete och inte minst i det samverkande arbetet mellan Polisen och kommunen. På detta sätt kommer din medverkan att vara till nytta för den brottsförebyggande verksamheten i din kommun. Resultaten kommer också att presenteras på Internet på Alla svar som skickas in behandlas konfidentiellt. Sammanställningen sker av det oberoende undersökningsföretaget ScandInfo i Göteborg. Enskilda svar kommer inte att kunna utläsas. Vi hoppas att du redan idag har möjlighet att fylla i och skicka frågeformuläret. Vänligen använd det bifogade svarskuvertet där portot redan är betalt. Du kan även svara via Internet genom att gå in på och fylla i användaruppgifterna som finns överst på detta brev. Får du problem vid inloggningen, var vänlig kontakta ScandInfo på telefon Vid frågor angående enkäten vänligen kontakta Klas Eriksson, Polismyndigheten i Kalmar län på telefon eller via e-post: Med vänlig hälsning Jarl Holmström Länspolismästare Postadress Box Kalmar Besöksadress Malmbrogatan 10 Kalmar Telefon E-post Adresskälla: SPAR, Solna

12 Påminnelse trygghetsmätning!

13 Polisens trygghetsundersökning 2014 För någon vecka sedan fick du ett frågeformulär där du ombads svara på några frågor om eventuella problem i området där du bor. Vi ställde frågor om utsatthet för brott, om oro att utsättas för brott, trygghetskänslan i ditt område och vad du anser om polisens verksamhet i ditt närområde. Vi vill med denna påminnelse be dig försöka besvara frågorna så snart som möjligt och skicka in formuläret till ScandInfo i bifogat svarskuvert där portot redan är betalt. Resultatet från trygghetsundersökningen kommer att vara en viktig del i planeringen av polisverksamheten under Kunskaperna kommer också att spridas till kommunens politiker och tjänstemän. På detta sätt kommer din medverkan att vara till nytta för den brottsförebyggande verksamheten i din kommun. B SVERIGE PORTO BETALT PORT PAYÉ Alla svar som skickas in behandlas konfidentiellt. De sammanställs av ScandInfo i tabeller där de enskilda svaren inte kan utläsas. Din medverkan är väldigt viktig! Om du inte har din enkät kvar kommer det en ny enkät till dig om ca två veckor i samband med den sista påminnelsen. Har du redan skickat in formuläret kan du bortse från denna påminnelse. Har du några frågor angående enkäten vänligen kontakta Klas Eriksson, Polismyndigheten i Kalmar län på telefon Per Person Vägen Staden Med vänlig hälsning Jarl Holmström Länspolismästare Adresskälla: SPAR, Solna

14 1 (1) Datum: X-XX Per Person Vägen Staden Användarnamn: Lösenord: Till utvalda medborgare i din kommun Polisens trygghetsundersökning 2014 För någon vecka sedan fick du ett frågeformulär där du ombads svara på några frågor om eventuella problem i området där du bor. Vi ställde frågor om utsatthet för brott, om oro att utsättas för brott, trygghetskänslan i ditt område och vad du anser om polisens verksamhet i ditt närområde. Vi vill med denna påminnelse be dig försöka besvara frågorna så snart som möjligt och skicka in formuläret till ScandInfo i bifogat svarskuvert där portot redan är betalt. Resultaten från trygghetsundersökningen kommer att vara en viktig del i planeringen av polisverksamheten under Kunskaperna blir även del i kommunens arbete och inte minst i det samverkande arbetet mellan Polisen och kommunen. På detta sätt kommer din medverkan att vara till nytta för den brottsförebyggande verksamheten i din kommun. Alla svar som skickas in behandlas konfidentiellt. De sammanställs av ScandInfo i tabeller där de enskilda svaren inte kan utläsas. Din medverkan är väldigt viktig! Har du redan skickat in formuläret kan du bortse från denna påminnelse. Du kan även svara via Internet genom att gå in på och fylla i användaruppgifterna som finns överst på detta brev. Får du problem vid inloggningen, var vänlig kontakta ScandInfo på telefon Har du några frågor angående enkäten vänligen kontakta Klas Eriksson, Polismyndigheten i Kalmar län på telefon eller via e-post: Med vänlig hälsning Jarl Holmström Länspolismästare Postadress Box Kalmar Besöksadress Malmbrogatan 10 Kalmar Telefon E-post Adresskälla: SPAR, Solna

15 16. Om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor, känner du dig då trygg eller otrygg? Trygg Otrygg Vet ej POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING 17. Finns det några speciella personer i området Ja, en Ja, flera Nej där du bor som du är rädd för?... Du besvarar formuläret genom att sätta kryss i lämplig svarsruta. Ditt svar är konfidentiellt och kommer endast att redovisas i olika tabellsammanställningar. Svar från enskilda personer kommer därför inte att kunna utläsas. 18. Har det under de senaste 12 månaderna hänt att du avstått från att delta i någon av följande aktiviteter därför att du känt dig otrygg eller rädd för att bli hotad, ofredad eller utsatt för våld? Har du av den anledningen avstått från att gå på... a) bio eller teater?... b) restaurang, bar eller disco?... c) sportevenemang?... d) föreningsmöten, kurser eller liknande?... e) åka buss eller tåg?... EN FRÅGA OM POLISENS AGERANDE 19. Instämmer du eller instämmer du inte i Instämmer följande påstående: Polisen bryr sig om de helt problem som finns i det område där jag bor?... Ja Nej Instämmer delvis Går aldrig på/ Utför aldrig aktiviteten Instämmer inte Instämmer absolut inte Vet ej PROBLEM I OMRÅDET DÄR DU BOR 1. Tycker du att de problem som nämns här nedan förekommer där du bor, och upplever du det i så fall som ett stort, litet eller inget problem? Stort problem Litet problem Förekommer, men är inget problem Förekommer inte a) Nedskräpning?... b) Skadegörelse?... c) Berusade personer, utomhus?... d) Narkotikapåverkade personer, utomhus?... e) Bostäder som är tillhåll för alkoholister?... f) Bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare?... g) Folk som bråkar och slåss, utomhus?... Vet ej ANMÄLAN OM BROTT Ja, samtliga 20. Om du blivit utsatt för brott under de senaste brott 12 månaderna, har du i så fall polisanmält detta?. Ja, men bara vissa Nej Har inte varit utsatt för brott h) Kvinnor som antastas?... i) Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen?. j) Trafik?... NÅGOT OM DIG SJÄLV 21. Vilket år är du född? Hur bor du? Hyreslägenhet Villa/Radhus/Gård Bostadsrättslägenhet Annat 23. Vad har du för sysselsättning just nu? Egen företagare Privatanställd Studerande Pensionär Offentligt anställd Hemarbetande Arbetslös Annat 24. Vilket av följande gäller för dig? Jag bor hos mina föräldrar Jag är ensamstående och bor ensam Jag är ensamstående med barn (barn under 18 år) Jag är gift/sambo med barn Jag är gift/sambo utan hemmaboende barn Annat Om du angett att det finns problem med trafiken 2. Vilket är i sådana fall problemet? (Du får kryssa i flera alternativ) Bilarna kör för fort Buskörning med mopeder, mc Trafikregler respekteras inte Dåligt med cykelbanor Tung trafik/buller Dåligt vägunderhåll/gatuplanering Annat Tack för att du ställde upp och besvarade våra frågor. Skicka in det ifyllda formuläret till ScandInfo Marketing Research. Använd svarskuvertet!

16 UTSATTHET FÖR BROTT 3. Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för fysiskt våld som gett smärta? 4. Var våldet så grovt att det ledde till synliga märken eller skador? 5. Vem utsatte dig för detta våld? Om du varit utsatt för våld 6. Var har det hänt och hur många gånger de senaste 12 månaderna? Kryssa för antal gånger här! Har det de senaste 12 månaderna förekommit våld mot dig eller fler a) inne i din bostad?... Ja, b) i någon annans bostad?... Ja, c) på din arbetsplats?... Ja, d) på tåg eller buss eller på en station?... Ja, e) på restaurang, pub, dansställe, folkpark eller annat nöjesställe?... Ja, f) på gata, torg eller annan allmän plats?... Ja, g) på någon annan plats?... Ja, 7. Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för stöld? Om du varit utsatt för stöld a) inne i din bostad?... Ja, b) på vinden, i källare, garage eller annat förvaringsutrymme som tillhör bostaden?... Ja, c) i er fritidsbostad?... Ja, d) av er bil i området där du bor?... Ja, e) av er bil i ett annat område än där du bor?... Ja, f) av något ur bilen i området där du bor?... Ja, g) av något ur bilen i annat område än där du bor?... Ja, h) av cykel, moped, mc eller delar av dessa i området där du bor?... Ja, i) av cykel, moped, mc eller delar av dessa i annat område än där du bor?... Ja, j) annan stöld senaste 12 månaderna (på arbetet, under resa, eller annat)?... Ja, Ja Nej Gå vidare till fråga 7 Ja Nej Bekant Främling Ja Nej Gå vidare till fråga 9 8. Var har det hänt och hur många gånger de senaste 12 månaderna? Kryssa för antal gånger här! Har det de senaste 12 månaderna förekommit stöld eller fler 9. Har du under de senaste 12 månaderna utsatts Ja för skadegörelse? Nej Gå vidare till fråga 11 Om du varit utsatt för skadegörelse 10. Var har det hänt och hur många gånger de senaste 12 månaderna? Kryssa för antal gånger här! Har det de senaste 12 månaderna förekommit skadegörelse eller fler a) inne i din bostad?... b) på vinden, i källare, garage eller annat förvaringsutrymme som tillhör bostaden?... c) i er fritidsbostad?... d) på er bil när den befunnit sig i området där du bor?... e) på något i bilen i området där du bor?... f) på er bil när den befunnit sig i annat område än där du bor?... g) på något i bilen i annat område än där du bor? h) på cykel, moped, mc i området där du bor?... i) på cykel, moped, mc i annat område än där du bor?... j) annan skadegörelse senaste 12 månaderna (på arbetet, under resa, eller annat)? Har du någon gång under de senaste 12 månaderna utsatts för bedrägeri, d.v.s. har någon lurat dig så att du gjort en ekonomisk förlust? 12. Hur har detta skett? Ange ett eller flera alternativ. 13. Har någon under de senaste 12 månaderna hotat dig med våld eller annan brottslighet i avsikt att skrämma dig? Ja Nej Gå vidare till fråga Hur har detta skett? Ange ett eller flera alternativ. Hotet har framförts muntligen vid möte ansikte mot ansikte Hotet har framförts via sociala medier (t.ex. Facebook eller Twitter) Hotet har framförts via e-post Hotet har framförts via SMS/telefon Hotet har framförts på annat sätt ORO FÖR ATT UTSÄTTAS FÖR BROTT 15. Har det under de senaste 12 månaderna hänt... Har hänt: Ja, mycket Ja, ganska Ja, men Nej, har a) att du oroat dig för att bli utsatt för inbrott ofta ofta bara sällan inte hänt i den egna bostaden?... b) att du oroat dig för att bli utsatt för inbrott i förråd, källare, vindsutrymme eller garage?... c) att du oroat dig för att din bil, mc, moped eller cykel ska utsättas för stöld eller skadegörelse om den är parkerad i området där du bor?... d) att du oroat dig för att bli överfallen eller misshandlad i området där du bor?... Ja Nej Gå vidare till fråga 13 När du använt internet (t.ex. om du betalt för en vara eller tjänst som inte har levererats) Någon har olovligen använt ditt bankkort/kreditkort På annat sätt Vet ej

Polisområde Nordvästra Skåne. Kriminalunderrättelsetjänsten- PONV TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2011

Polisområde Nordvästra Skåne. Kriminalunderrättelsetjänsten- PONV TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2011 Polisområde Nordvästra Skåne TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2011 1 Trygghetsmätning- tillvägagångssätt Fältarbetet har genomförts med hjälp av en postal enkät, adresserad till ett stratifierat individurval på totalt

Läs mer

Tingsryd kommun - Nivåvärdering av problem

Tingsryd kommun - Nivåvärdering av problem Ärende nr 6 Tingsryd kommun - Nivåvärdering av problem Total problembild - 1.36 1.27 1.39 Missbruksproblem - 1.00 1.00 1.00 Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen - 1 1 1 Buskörning med mopeder, mc

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 Rikspolisstyrelsen, Ekonomibyrån augusti 2005 Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 OM UNDERSÖKNINGEN I Polisens trygghetsmätning undersöks medborgarnas uppfattning om ordningsstörningar,

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Vingåker Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Eskilstuna Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen Juni 2006 Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA RESULTATEN... 3 FAKTA OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN...

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION FÖR TRYGGHETSMÄTNING (9 bilagor)

KRAVSPECIFIKATION FÖR TRYGGHETSMÄTNING (9 bilagor) BILAGA KRAVSPECIFIKATION Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Enheten för verksamhetsstyrning och analys Datum 2015-06-10 Saknr och diarienummer 999-A168.467/2015 KRAVSPECIFIKATION FÖR TRYGGHETSMÄTNING

Läs mer

Teknisk rapport från NFO Infratest AB

Teknisk rapport från NFO Infratest AB Bilaga 1 Teknisk rapport från NFO Infratest AB Page 1 Riksskatteverket Regionenkät - Företag Projekt nr 14356 Göteborg 2003-12-18 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen

Läs mer

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson Skatteverket Regionenkät Allmänheten 2004 Projekt nr 15687 Göteborg 2004-11-23 Kundansvarig: Jonas Persson Projektledare: Matz Johansson Dataansvarig: Jan Lundmark 1 Information om undersökningen Skatteverket

Läs mer

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04 Sammanfattande rapport VO Aktiv Fysioterapi Södra Undersökning Sjukgymnastik PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Anne Jansson Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har

Läs mer

STADSMILJÖENKÄTEN 2010 GÖTEBORGS STAD

STADSMILJÖENKÄTEN 2010 GÖTEBORGS STAD STADSMILJÖENKÄTEN 200 GÖTEBORGS STAD DECEMBER 200 ScandInfo Marketing Research AB 200-2-0 Jonas Persson Josefine Björnsson Pnr. 4522 SCANDINFO MARKETING RESEARCH Innehåll Information om undersökningen...

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Förteckning över tabeller och diagram

Förteckning över tabeller och diagram Bilaga 4 Förteckning över tabeller och diagram I rapporten Offer för våld och egendomsbrott 1978 2002, rapport nr 104 i serien Levnadsförhållanden Sammanfattning: Tabell 1 Sammanfattande tabell över olika

Läs mer

BRUKARENKÄT FÖRÄLDRAR/BARN FÖRSKOLA 2013 GÖTEBORGS STAD

BRUKARENKÄT FÖRÄLDRAR/BARN FÖRSKOLA 2013 GÖTEBORGS STAD BRUKARENKÄT FÖRÄLDRAR/BARN FÖRSKOLA 203 GÖTEBORGS STAD AUGUSTI 203 SCANDINFO MARKETING RESEARCH Innehåll Information om undersökningen... 3 Tillvägagångssätt... 3 Rapportering... 5 Styrkor och prioriterade

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS UMEÅ UNIVERSITET Transportforskningsenheten Oktober 2004 Hej! Vid Transportforskningsenheten vid Umeå universitet, TRUM, pågår för närvarande ett forskningsprojekt som behandlar

Läs mer

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun Handlingsplan 2015 Samverkansöverenskommelse mellan Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun ÖVERENSKOMMELSE Grästorps kommun och Polisområde Skaraborg tecknar en överenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN KAN Energi Juni 2007 Gårdavägen 1 412 50 Göteborg Tel: 031 703 73 70 Fax: 031 703 73 71 www.statistikkonsulterna.se Sammanfattning Statistikkonsulternas Västra Götalands-omnibus

Läs mer

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE ENKÄT MED KOMMUNINVÅNARE I ÅLDERN 65 80 ÅR USK AB Hans-Åke Gustavsson 08-508 35 066 2011-06-29 hans-ake.gustavsson@uskab.se Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge

Läs mer

Beskrivning och beräkningsmetod av utfallsindikatorer som hör till hållbarhetsaspekten: LIVEABILITY. Liveability - sida 1. Utfallsindikatorer

Beskrivning och beräkningsmetod av utfallsindikatorer som hör till hållbarhetsaspekten: LIVEABILITY. Liveability - sida 1. Utfallsindikatorer Beskrivning och beräkningsmetod av utfallsindikatorer som hör till hållbarhetsaspekten: LIVEABILITY Aspekt Liveability Utfallsindikatorer Objektiv SO/Li-I-O1 Antal rapporterade överfall som skedde i transportsystemet

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Rågsved

Trygghet och socialt liv i Rågsved Trygghet och socialt liv i Rågsved Svenska Bostäder i samarbete med Familjebostäder och Stockholmshem Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2009-09-11 2 Innehåll INLEDNING 5 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Akalla

Trygghet och socialt liv i Akalla Trygghet och socialt liv i Akalla Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB -- Innehåll INLEDNING OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET BAKGRUND SYFTE OCH METOD FAKTA OM AKALLA AKALLA BEFOLKNING

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011 Vara Kommun Invånarenkät Hösten 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel: 019-16 16 16, Fax: 08-716 83 81

Läs mer

Grästorps kommun Socialförvaltningen

Grästorps kommun Socialförvaltningen SAMMANSTÄLLNING AV FRÅGEFORMULÄRET I PROJEKTET FALLFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 75-80 år MARS SEPTEMBER 2011 Marianne Henström Maria Toll Resursenheten. Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning..4 Syfte.

Läs mer

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013 Brukarundersökning 2013 Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen December 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-12-20 Titel: Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering

Läs mer

Tvångsvård av barn och unga

Tvångsvård av barn och unga Tvångsvård av barn och unga Redovisning avseende 1996-4 Tvångsvård av barn och unga Redovisning avseende 1996-4 ISSN 13-89, meddelande :18 Ansvarig: Britt Segerberg Text: Perarne Petersson Omslagsbild:

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Enkätundersökningens genomförande

Enkätundersökningens genomförande Enkätundersökningens genomförande Anders Lidström, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet Undersökningens uppläggning Planerna på att genomföra en särskild medborgarundersökning kring den norrländska

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 9068 Vad tycker du om vården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen.

Läs mer

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 Stockholm Sveriges huvudstad 847 073 invånare Staden har c:a 42 000 anställda 14 stadsdelsnämder 16 facknämnder 16 bolagstyrelser

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Bakgrund Under maj 6 skickade Miljö- och hälsoskydd ut en enkät till umebor för att ta reda på vad de känner

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Innehåll i kvällens information

Innehåll i kvällens information Innehåll i kvällens information Olycks- och brottsförebyggande arbete Handlingsplan för arbete mot grov och organiserad brottslighet Förebyggande arbete - hot och våld mot förtroendevalda Trygg politiker

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Faurecia Exhaust Systems i Torsås April 2007 och maj 2008 Växjö 30 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1

Läs mer

Bra boende för äldre på Vikbolandet

Bra boende för äldre på Vikbolandet 1 Bra boende för äldre på Vikbolandet Enkätens omfattning - sammanställning av enkätsvar Enkäten gick ut till personer som fyller 65 år eller mer under 2014 och som den 17 februari 2014 var folkbokförda

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG 2010 UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG

UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG 2010 UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG Utförd av Resurs AB Hans Remvig Juni 2011 SAMMANFATTNING Av Kronobergs läns 11 900 fritidshus som ägs drygt 4 900 av boende utomlands.av dessa 4 900 fritidshus

Läs mer

2009-09-16 SIDAN 1. Medborgarundersökning 2009 Stadsmiljö

2009-09-16 SIDAN 1. Medborgarundersökning 2009 Stadsmiljö SIDAN 1 Medborgarundersökning Stadsmiljö Om undersökningen Undersökningen riktade sig till ett urval av boende i respektive stadsdel fördelade efter 300 per stadsdel, totalt 4 200 personer Undersökningen

Läs mer

Kommunvis uppföljning av anmälda brott (Källa: Brå och Hobit) För tiden 2014-01-01-2014-09-30

Kommunvis uppföljning av anmälda brott (Källa: Brå och Hobit) För tiden 2014-01-01-2014-09-30 Kommunvis uppföljning av anmälda brott (Källa: Brå och Hobit) För tiden 1-1-1-1-9-3 Framtagna medianvärden är en beräkning baserad på de tre senaste årens utveckling med avvikelser inom ett normalintervall

Läs mer

Utredning av färdtjänsten

Utredning av färdtjänsten 13-3-1 1 (16) Utredning av färdtjänsten Bakgrund Socialnämnden beslutade 12-11-, 122 att ge förvaltningen i uppdrag att utföra en utredning av färdtjänsten. Utredningen skulle innehålla en prisjämförelse

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Brå rapport 2013:21. Enkäter. Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11

Brå rapport 2013:21. Enkäter. Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11 Enkäter Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11 1 Enkät till närpolischefer 1. a) Skriv ditt namn. b) Skriv din chefstitel. Till exempel närpolischef, områdeschef eller liknande.

Läs mer

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1 Kommunens kvalitet i korthet 211 sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 211 1 Kontaktpersoner Iren Johansson, iren.johansson@alvesta.se Ola Eknor, ola.eknor@markaryd.se Bo Dalesjö,

Läs mer

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark Riksskatteverket Ingivarenkäten Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen Riksskatteverket har under december 2001 och januari

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten?

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? ISSN 1103-8209, meddelande 1999:23 Text: Britt Segerberg Omslagsbild:

Läs mer

Ekonomiskt Bistånd. Norrköping. Brukarundersökning 2012

Ekonomiskt Bistånd. Norrköping. Brukarundersökning 2012 Ekonomiskt Bistånd Norrköping Brukarundersökning 2012 November 2012 Inledning Bakgrund Under våren 2012 har det genomförts en brukarundersökning i syfte att mäta hur medborgare (brukare) som söker försörjningsstöd

Läs mer

Nordiskt frågeformulär om säkerhet på arbetsplatsen. Webbenkät utvecklad av Stilit AB

Nordiskt frågeformulär om säkerhet på arbetsplatsen. Webbenkät utvecklad av Stilit AB Nordiskt frågeformulär om säkerhet på arbetsplatsen Webbenkät utvecklad av Stilit AB Bakgrund Detta dokument innehåller en snabb instruktion för att på ett enkelt sätt komma igång med NOSACQ-50 enkätundersökningen.

Läs mer

Mobil täckning TeliaSonera Sverige AB

Mobil täckning TeliaSonera Sverige AB Mobil täckning TeliaSonera Sverige AB TNS Sifo AB 2013-04-29 Bakgrund och metod Bakgrund/syfte Telia Sonera Sverige AB ville genomföra en mätning för att se vilken mobiloperatör som svenska folket upplever

Läs mer

Trygghetsmätning i Norrköpings kommun

Trygghetsmätning i Norrköpings kommun LINKÖPING UNIVERSITET Trygghetsmätning i Norrköpings kommun Trygghet på allmän plats Viktor Joelsson Jonathan Wretström 2013-05-26 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Syfte...

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Minnesanteckningar från byggnätverksträff

Minnesanteckningar från byggnätverksträff Minnesanteckningar från byggnätverksträff Den 22 maj 2015 i Åseda Göran Bergstrand, Alvesta kommun Elin Johansson Nilsson, Lessebo kommun Lina Mohager, Lessebo kommun Helena Larsson, Ljungby kommun Therese

Läs mer

Brott och otrygghet i Örebro

Brott och otrygghet i Örebro Brott och otrygghet i Örebro Brottsförebyggande rådet (BRÅ) Innehåll Förord. 5 Inledning. 7 Örebro... 8 Beskrivning av kommunen..... 8 Brottsförebyggande arbete i kommunen..... 8 Kommundelar beskrivning

Läs mer

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring Dick Magnusson Linköpings Universitet Enkät om Valdemarsviks kommun och saneringsprojektet Valdemarsviken Under våren 2013 genomfördes en enkätstudie kring medborgarnas uppfattning om saneringen av Valdemarsviken.

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden Kvalitets- och uppföljningsenheten 181 82 Lidingö Tel; vxl. 8-731 3 www.lidingo.se Kundundersökning 211 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden En urvalsundersökning

Läs mer

Metodexperiment i den västsvenska SOM-undersökningen 2014. Jonas Hägglund [ SOM-rapport nr 2015:13 ]

Metodexperiment i den västsvenska SOM-undersökningen 2014. Jonas Hägglund [ SOM-rapport nr 2015:13 ] Metodexperiment i den västsvenska SOM-undersökningen 2014 Jonas Hägglund [ SOM-rapport nr 2015:13 ] METODEXPERIMENT I DEN VÄSTSVENSKA SOM-UNDERSÖKNINGEN 2014 Sammanfattning: I den här rapporten avrapporteras

Läs mer

Trygghet och säkerhet i vardagsmiljön

Trygghet och säkerhet i vardagsmiljön NCO 2007:8 Trygghet och säkerhet i vardagsmiljön Resultat från enkätundersökningen 2007 Räddningsverket, Nationellt centrum för lärande från olyckor, Karlskoga ISBN 978-91-7253-357-8 Beställningsnummer

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Den europeiska socialundersökningen

Den europeiska socialundersökningen Supplementary questionnaire A Ubnr ESS 2006 SC A Den europeiska socialundersökningen Du har blivit intervjuad av en av SCB:s intervjuare. Vi är mycket tacksamma om du även vill besvara frågorna i detta

Läs mer

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport : Rapport Kundvalskontoret 2009-05-18 Elisa-Beth Widman/Gun-Britt Kärrlander 08-590 971 50/972 33 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2009:148 gun-britt.karrlander@upplandsvasby.se Social- och äldrenämnden Tillgängligheten

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ en dag om genus kommun Lunds vi kvinnor? LBRÅ gör Hur tryggare för Ystads kom mun Vellinge kommun Äng elholms kommun Simrishamns kom mun

Läs mer

Hur gör de egentligen?

Hur gör de egentligen? Hur gör de egentligen? bra statistik alltså! Vad är statistik? Ordet statistik kan ha olika betydelser. Vanligen menar man sifferuppgifter om förhållandena i samhället. Ursprungligen var det ordagrant

Läs mer

Undersökning BB Förlossning. Tidpunkt 2012-11

Undersökning BB Förlossning. Tidpunkt 2012-11 Sammanfattande rapport BB Stockholm Undersökning BB Förlossning Tidpunkt Ansvarig projektledare Karin Tidlund Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har arbetat med att

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 143867 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 143867 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 2 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan per

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Tierpspanelen. Rapport 3 Trygghet i vardagen 2009-11-16

Tierpspanelen. Rapport 3 Trygghet i vardagen 2009-11-16 Tierpspanelen Rapport 3 Trygghet i vardagen 2009-11-16 Trygghet i vardagen I juni i år tecknade Tierps kommun och polisen ett avtal angående samverkan för trygghet. Tre huvudområden har definierats: -

Läs mer

Trygghet i centrala Landskrona

Trygghet i centrala Landskrona Trygghet i centrala Landskrona BoStaden och Landskrona kommun Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2007-06-20 Innehåll INLEDNING 4 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 4 BAKGRUND 4 SYFTE OCH METOD 4 FAKTA

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

Till dig som är anhörig till strokedrabbad

Till dig som är anhörig till strokedrabbad RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register Till dig som är anhörig till strokedrabbad Följande frågor är riktade till dig som är anhörig till den strokedrabbade. Formuläret består av ett antal frågor som

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 093847 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 093847 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 2 37 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan per år

Läs mer

Sammanställning av enkätsvar: Sårbarhet i vatten- och avloppssystem i Kronobergs län

Sammanställning av enkätsvar: Sårbarhet i vatten- och avloppssystem i Kronobergs län 1 (5) Vatten och avlopp i Kronoberg nu och i ett förändrat klimat Sammanställning av enkätsvar: Sårbarhet i vatten- och avloppssystem i Kronobergs län Bakgrund Klimatförändringarna är ett faktum, nu är

Läs mer

Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre

Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre Rekryteringsläget tredje kvartalet 2007 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en lägesbeskrivning. Det innebär att

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Akalla 2009 en uppföljning

Trygghet och socialt liv i Akalla 2009 en uppföljning Trygghet och socialt liv i Akalla en uppföljning Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB -12-14 2 Innehåll INLEDNING 5 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5 BAKGRUND 5 S YFTE OCH METOD

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-10-16 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser är

Läs mer

Nöjdhet och förtroende

Nöjdhet och förtroende Sid 1(6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning, 214-1-2 Lina Helgerud, 54-54 1 4 lina.helgerud@karlstad.se Nöjdhet och förtroende Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde:

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata Stockholms stad Förskoleundersökning 1 17 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Paviljongen Vallmon Antal svar för aktuell förskola: 28 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 1 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 5 % 2 Presentation

Läs mer

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Stockholm. September-oktober 2006

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Stockholm. September-oktober 2006 Psoriasisförbundet Enkätundersökning bland medlemmar i Stockholm September-oktober 2006 Bakgrund Psoriasis är en allvarlig kronisk sjukdom som drabbar hud och leder och ny forskning visar att psoriasis

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 24 Föräldrar grundskola Odensala skola årskurs 5 Antal svar för aktuell årskurs: 6 Svarsfrekvens: 67 % Antal svar för aktuell skola: 4 Svarsfrekvens: 64 % Antal svar för

Läs mer

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008 Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 28 Nedan följer en kort sammanställning av den anmälda brottsligheten i Tyresö kommun. Ett fåtal, men troligtvis de brottstyper som oroar de boende i kommunen, är utvalda.

Läs mer

Till dig som är anställd i mjölkproduktionen

Till dig som är anställd i mjölkproduktionen Sveriges Lantbruksuniversitet Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi Alnarp 2008-12-03 Till dig som är anställd i mjölkproduktionen På Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp genomför vi en attitydundersökning:

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Mellersta Högalid och Mariatorget

Trygghet och socialt liv i Mellersta Högalid och Mariatorget Trygghet och socialt liv i Mellersta Högalid och Mariatorget Svenska Bostäder/SDF Södermalm Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2009-09-11 2 Innehåll INLEDNING 5 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET

Läs mer

Brottsförebyggande arbete i Hylte kommun

Brottsförebyggande arbete i Hylte kommun Brottsförebyggande arbete i Hylte kommun Information & råd från Brottsförebyggande rådet i Hylte 1 Du ska känna dig trygg! Brottsförebyggande rådets viktigaste uppgift är att inspirera till och sprida

Läs mer

Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: 2009-10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska

Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: 2009-10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska Barns skolvägar Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: -10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska Undersökningsgruppen AB Sammanfattning Syfte, metod och svarsfrekvens

Läs mer

Trygghet i Tranemo kommun. - En kartläggning och analys av behov och insatser

Trygghet i Tranemo kommun. - En kartläggning och analys av behov och insatser Trygghet i Tranemo kommun - En kartläggning och analys av behov och insatser 1 Diarienr: 489 A117.020/2013 2015-06-26 Vid frågor om innehållet, kontakta: Stefan Hellberg, Brottsanalytiker Polismyndigheten

Läs mer

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö. September-oktober 2006

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö. September-oktober 2006 Psoriasisförbundet Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö September-oktober 06 September-oktober 06 Bakgrund Psoriasis är en allvarlig kronisk sjukdom som drabbar hud och leder och ny forskning visar

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Nej till sjukpenning Vad hände sen?

Nej till sjukpenning Vad hände sen? Social Insurance Report Nej till sjukpenning Vad hände sen? ISSN 1654-8574 Utgivare Upplysningar Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Christina Olsson Bohlin 08-786 95 83 christina.olsson.bohlin@forsakringskassan.se

Läs mer