T R Y G G H E T S M Ä T N I N G K R O N O B E R G

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "T R Y G G H E T S M Ä T N I N G K R O N O B E R G 2 0 1 4"

Transkript

1 T R Y G G H E T S M Ä T N I N G K R O N O B E R G P O L I S M Y N D I G H E T E N I K R O N O B E R G S LÄN N O V E M B E R Scandinfo Marketing Research AB Göran Erasmie Pnr.16366

2 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G INFORMATION OM UNDERSÖKNINGEN... 3 BILAGOR: Bakgrund och syfte... 3 Metod... 3 Rapportering... 4 Polisens trygghetsindex förklaring och definition... 4 A. Bakgrund... 4 B. Trygghetsindex... 4 C. Gruppering av indikatorer... 6 D. Konstruktion av en variabel i analysmodellen indexpoängen för nationell jämförelse... 7 Utfall från fältarbetet... 8 Urvalsstruktur Följebrev till första utskicket 2 Påminnelsekort 3 Följebrev till andra påminnelsen 4 Frågeformulär

3 I N F O R M AT I O N O M U N D E R S Ö K N I N G E N BAKGRUND O C H S Y F T E Sedan slutet av 1990-talet genomför Polisen lokala trygghetsundersökningar. Undersökningarna riktar sig till allmänheten och fångar den lokala trygghetsbilden i form av upplevda problem, utsatthet för brott samt oro för att utsättas för brott. Resultaten från undersökningarna är viktiga för planeringen av den lokala polisverksamheten och kunskaperna sprids även till massmedia och lokala beslutsfattare. M E T O D Fältarbetet har genomförts med hjälp av en postal enkät, adresserad till ett stratifierat individurval på totalt individer (OSU), i åldern år bosatta i Kalmar län. Respondenterna har också haft möjlighet att besvara enkäten via internet (användarnamn och lösenord trycktes på följebrevet). Fältarbetet genomfördes enligt följande: Första utskick Första påminnelse Andra påminnelse Vecka 37, Följebrev, frågeformulär och svarskuvert med porto betalt Vecka 39, Påminnelsekort Vecka 41, Följebrev, frågeformulär och svarskuvert med porto betalt Fältarbetet avslutades Vecka 44:1, 2014 Under fältarbetets gång har Polisen dagligen kunnat följa svarsfrekvensen totalt samt på kommunnivå via inloggning till en webbsida. Fältplan, frågeformulär och annat undersökningsmaterial baseras på en standard som är utarbetad av Polisen. Detsamma gäller polisens Trygghetsindex, som redovisas nedan. Scandinfo Marketing Research 3

4 R A P P O R T E R I N G Trygghetsmätningen rapporteras genom ett dynamiskt webbrapporteringsverktyg som innehåller bearbetade rapportblad och detaljerade tabeller. Tillgången till rapporteringsverktyget styrs av ett behörighetssystem. Polisens trygghetsindex förklaring och definition Polisens trygghetsindex en modell för att underlätta analys av Trygghetsbilden för boende i ett geografiskt område som kommun, stadsdel eller annan geografisk indelningsgrund. A. Bakgrund Under ett flertal år har polismyndigheten regelbundet genomfört Trygghetsmätningar som i kombination med annan relevant information utgör en viktig del av beslutsunderlagen för den planlagda brottsförebyggande verksamheten. Mätningarna har skett genom enkätundersökningar, där respondenterna svarat på frågor om problem, utsatthet för brott, upplevelsen av konkret och abstrakt trygghet i sitt närområde samt hur de upplever polisens agerande mot problemen. Resultatet redovisades till en början i hur stor andel (procent) som upplevde problem i den särskilda frågan. Resultaten sammanställdes områdesvis (geografiskt) och presenterades i stapeldiagram. Nackdelen med nämnd redovisningsform är bland annat svårigheter att göra relevanta och enkla jämförelser mellan olika geografiska mätområden inom eller utanför polisdistriktet, samt att avgöra betydelsen av skillnader mellan resultaten för de olika mätområdena. Vad betyder till exempel skillnaden om 63 procent av respondenterna i ett område uppger att de upplever problem i en viss fråga och i ett annat område uppger 66 procent att de upplever problem i samma fråga. Är skillnaden slumpmässig eller signifikant? B. Trygghetsindex I syfte att förenkla jämförelser av resultaten mellan olika geografiska mätområden (polisområden, närpolisområden, kommuner och kommundelar) samt för att bestämma ett signifikativt intervall på båda sidor om ett mätvärde för en viss indikator har ett s.k. trygghetsindex skapats. Genomförda trygghetsmätningar utgörs av postenkäter som innehåller sammanlagt 33 indikatorer, d.v.s. frågor som indikerar problemnivåer inom ett geografiskt område. Mätningarna har genomförts i sammanlagt över 200 kommuner i landet. Modellen för trygghetsindex bygger uteslutande på resultat från dessa enkäter. Scandinfo Marketing Research 4

5 I årets mätning har frågor om utsatthet för bedrägerier och hot lagts till. För att behålla jämförbarheten med tidigare års resultat ingår dock inte dessa frågor som indikatorer i beräkningen av index. Indikatorer 1. Problem med nedskräpning 2. Problem med skadegörelse 3. Problem med berusade personer utomhus 4. Problem med narkotikapåverkade personer utomhus 5. Problem med bostäder som är tillhåll för alkoholister 6. Problem med bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare 7. Problem med folk som bråkar och slåss utomhus 8. Problem med att kvinnor antastas 9. Problem med ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen 10. Problem med trafik 11. Problem med bilar som kör för fort 12. Problem med buskörning med mopeder och mc 13. Problem med att trafikregler inte respekteras 14. TOTALT PROBLEM I NÅGOT AVSEENDE 15. Utsatthet för våldsbrott inom 12 månader 16. Utsatthet för stöldbrott inom 12 månader 17. Utsatthet för skadegörelse inom 12 månader 18. TOTAL UTSATTHET FÖR BROTT 19. Oro för att utsättas för inbrott i bostaden 20. Oro för att utsättas för inbrott i källare, förråd eller liknande 21. Oro för att utsättas för skadegörelse/stöld på parkerat eget fordon 22. Oro för att utsättas för misshandel/överfall utomhus 23. TOTAL ORO FÖR ATT UTSÄTTAS FÖR BROTT 24. Trygg ute ensam sen kväll 25. Otrygg ute ensam sen kväll 26. Rädd för speciella personer i egna bostadsområdet 27. Avstått att besöka restaurang, bar eller disco 28. Avstått från sportevenemang 29. Avstått från att åka buss eller tåg 30. TOTALT AVSTÅTT FRÅN NÅGON AKTIVITET 31. Polisen bryr sig om de lokala problemen 32. Polisen bryr sig INTE om de lokala problemen 33. Relationskvot Scandinfo Marketing Research 5

6 I syfte att skapa ett överblickbart och jämförbart underlag har indikatorerna (33 st) grupperats enligt följande problem/ordningsstörningar (indikator 1-14) o varav utemiljö (indikator 1-2) o varav missbruksproblem (indikator 3-6) o varav utomhusstörningar (indikator 7-13) utsatthet för brott (indikator 15-18) oro för att utsättas för brott (indikator 19-23) o varav abstrakt oro för egendomsbrott (indikator 19-21) o varav abstrakt oro för brott mot person (indikator 22) konkret otrygghet (indikator 24-30) konkret känsla av otrygghet (indikator 24-26) polisens agerande mot problem (indikator 31-33) Sammanvägningen av Trygghetsindex utgörs av medelvärdet för problemnivåerna för samtliga 33 indikatorer. Modellen innehåller sju nivåer som beräknats med konfidensintervaller och där nivå sex och noll är sällan förekommande. C. Gruppering av indikatorer I modellen används begreppet "påtagligt problem" för att synliggöra tänkbara prioriteringar och uppfatta effekter av tidigare arbete. Påtagligt problem definieras som: tydligt, märkbart, dominerande, synligt, upptar allmänt medvetande i hög grad, manifest, vanligt samtalsämne i lokalsamhället. Nivå 0 - Närmast obefintligt problem Nivå 1 - Inte alls påtagligt problem Nivå 2 - Inte särskilt påtagligt problem Nivå 3 - Ganska påtagligt problem Nivå 4 - Påtagligt problem Nivå 5 - Mycket påtagligt problem Nivå 6 - Alarmerande påtagligt problem Scandinfo Marketing Research 6

7 D. Konstruktion av en variabel i analysmodellen indexpoängen för nationell jämförelse År 2007 fastställdes den preliminära tabell för indelning i problemnivåer (0-6 poäng) som sedan har använts under många år då empirin under hand visat modellens stora användbarhet. Medelvärdet för samtliga 33 indikatorer från den största databearbetningen av enkätsvar inom polisen ( enkäter) som genomfördes i mars 2003 utgör basnivån i analysmodellen och benämns som problemnivå 2. För några indikatorer gäller kvinnornas medelvärde ( enkätsvar) som bas vid större genusskillnader. Problemnivå 3 erhålls genom att medelvärdets konfidensintervall uppåt (jämfört med nivå 2) beräknas med en signifikansnivå om ca 95 procent. Nivå 4 beräknas med ett nytt intervall uppåt o.s.v. till nivå 6 nås som blir "resterande" resultat upp till 100 procent. Problemnivå 1, klart bättre procenttal än medelvärdet, har beräknats genom att medelvärdets konfidensintervall nedåt (jämfört med problemnivå 2) beräknas med ett större spann än ett konfidensintervall. Nivå 0, mycket sällan aktuellt, genom en ny beräkning nedåt av nivå 1 mot ett ickeexisterande problem, 0% respondentsvar. Exempel Vid mätningen år 2004 har 44 procent av respondenterna i en kommun uppgett att de upplever nedskräpning som ett problem. Konfidensberäkningen avseende medelvärdet för databearbetningen år 2003 har gett följande intervaller för indikatorn problem med nedskräpning. Nivå Konfidensintervaller Indikatorn ges alltså nivåvärde 3 eftersom resultatet (44 procent) faller inom konfidensintervallet 37 till 45 procent. Modellen visar därmed att med 95 procent säkerhet upplever respondenterna i den aktuella kommunen nedskräpning som ett ganska påtagligt problem. Scandinfo Marketing Research 7

8 U T FA L L F R Å N F Ä LTA R B E T E T Polisområde Kronoberg Bruttourval 7800 Retur/åter avsändaren/avflyttad 119 Avliden 1 Nettourval 7680 Bortfall Vägrar/vill ej 7 Förhindrad att delta 13 Språksvårigheter 7 Besvarade postenkäter 4802 Besvarade enkäter via webb 268 Ej svarat 2583 Totalt antal besvarade enkäter 5070 Svarsfrekvens brutto 65% Svarsfrekvens netto 66% Scandinfo Marketing Research 8

9 U R VA L S S T R U K T U R Kommun Kommun id Område Områdes-id Postnummer Urval Alvesta 1 Alvesta, Rönnemyr Alvesta, tätort, Östra Alvesta, tätort, Västra Alvesta, tätort, Västra Alvesta, tätort, Västra Alvesta, Landsbygd Alvesta, Landsbygd Alvesta, Landsbygd Alvesta, Landsbygd Alvesta, Landsbygd Lessebo 2 Lessebo Ljungby 3 Ljungby, Centrum Ljungby, Centrum Ljungby, Centrum Ljungby, Ytterområden Ljungby, Ytterområden Ljungby, Ytterområden Ljungby, Landsbygd Ljungby, Landsbygd Ljungby, Landsbygd Ljungby, Landsbygd Ljungby, Landsbygd Ljungby, Landsbygd Ljungby, Landsbygd Ljungby, Landsbygd Markaryd 4 Markaryd, tätort Markaryd, tätort Markaryd, Strömsnäsbruk Markaryd, Landsbygd Markaryd, Landsbygd Markaryd, Landsbygd Markaryd, Landsbygd Tingsryd 5 Tingsryd, tätort Tingsryd, tätort Tingsryd, Ryd Tingsryd, Landsbygd Tingsryd, Landsbygd Tingsryd, Landsbygd Tingsryd, Landsbygd Tingsryd, Landsbygd Tingsryd, Landsbygd Växjö 6 Växjö, Araby/Dalbo Växjö, Araby/Dalbo Växjö, Högstorp/Öster/Norr Växjö, Högstorp/Öster/Norr Växjö, Braås Växjö, Teleborg Växjö, övrig stad Växjö, övrig stad Växjö, övrig stad Växjö, övrig stad Växjö, övrig stad Växjö, övrig stad Växjö, övrig stad Växjö, Hovshaga/Danneborg Växjö, övrig landsbygd Växjö, övrig landsbygd Växjö, övrig landsbygd Växjö, övrig landsbygd Växjö, övrig landsbygd Växjö, övrig landsbygd Växjö, övriga landsbygd Uppvidinge 7 Uppvidinge, Norr Uppvidinge, Söder Älmhult 8 Älmhult, Centralorten Älmhult, Övriga större tätorter Älmhult, Landsbygd Summa antal områden och poster Scandinfo Marketing Research 9

10 Traryd, i Markaryds kommun, har i tidigare mätningar ingått i områdes-id 17 (Markaryd, Strömsnäsbruk/Traryd). Nytt för årets mätning är att Traryd nu ingår i områdes-id 18 (Markaryd, Landsbygd). Denna förändring kan förstås påverka jämförbarheten med tidigare resultat i respektive område. Scandinfo Marketing Research 10

11 1 (1) Datum: X-XX Per Person Vägen Staden Användarnamn: Lösenord: Till utvalda medborgare i din kommun Polisens trygghetsundersökning 2014 För att få bättre information om trygghetssituationen i Kronobergs län genomför Polisen i samverkan med din kommun en trygghetsundersökning. Du är en av de slumpvis utvalda i kommunen och vi ber dig ägna en stund åt att besvara de frågor som ställs i det bifogade formuläret. För att få större kunskap om trygghetssituationen i din kommun vill vi veta hur du ser på eventuella problem i ditt bostadsområde. Vänligen tala om för oss om du har varit utsatt för brott under det senaste året, om du känner oro för att utsättas för brott och även om du känner dig trygg i ditt bostadsområde på kvällarna. I slutet av enkäten ställs också några frågor om Polisens verksamhet i ditt närområde. Resultatet från trygghetsundersökningen kommer att vara en viktig del i planeringen av polisverksamheten under Kunskaperna blir även del i kommunens arbete och inte minst i det samverkande arbetet mellan Polisen och kommunen. På detta sätt kommer din medverkan att vara till nytta för den brottsförebyggande verksamheten i din kommun. Resultaten kommer också att presenteras på Internet på Alla svar som skickas in behandlas konfidentiellt. Sammanställningen sker av det oberoende undersökningsföretaget ScandInfo i Göteborg. Enskilda svar kommer inte att kunna utläsas. Vi hoppas att du redan idag har möjlighet att fylla i och skicka frågeformuläret. Vänligen använd det bifogade svarskuvertet där portot redan är betalt. Du kan även svara via Internet genom att gå in på och fylla i användaruppgifterna som finns överst på detta brev. Får du problem vid inloggningen, var vänlig kontakta ScandInfo på telefon Vid frågor angående enkäten vänligen kontakta Klas Eriksson, Polismyndigheten i Kalmar län på telefon eller via e-post: Med vänlig hälsning Jarl Holmström Länspolismästare Postadress Box Kalmar Besöksadress Malmbrogatan 10 Kalmar Telefon E-post Adresskälla: SPAR, Solna

12 Påminnelse trygghetsmätning!

13 Polisens trygghetsundersökning 2014 För någon vecka sedan fick du ett frågeformulär där du ombads svara på några frågor om eventuella problem i området där du bor. Vi ställde frågor om utsatthet för brott, om oro att utsättas för brott, trygghetskänslan i ditt område och vad du anser om polisens verksamhet i ditt närområde. Vi vill med denna påminnelse be dig försöka besvara frågorna så snart som möjligt och skicka in formuläret till ScandInfo i bifogat svarskuvert där portot redan är betalt. Resultatet från trygghetsundersökningen kommer att vara en viktig del i planeringen av polisverksamheten under Kunskaperna kommer också att spridas till kommunens politiker och tjänstemän. På detta sätt kommer din medverkan att vara till nytta för den brottsförebyggande verksamheten i din kommun. B SVERIGE PORTO BETALT PORT PAYÉ Alla svar som skickas in behandlas konfidentiellt. De sammanställs av ScandInfo i tabeller där de enskilda svaren inte kan utläsas. Din medverkan är väldigt viktig! Om du inte har din enkät kvar kommer det en ny enkät till dig om ca två veckor i samband med den sista påminnelsen. Har du redan skickat in formuläret kan du bortse från denna påminnelse. Har du några frågor angående enkäten vänligen kontakta Klas Eriksson, Polismyndigheten i Kalmar län på telefon Per Person Vägen Staden Med vänlig hälsning Jarl Holmström Länspolismästare Adresskälla: SPAR, Solna

14 1 (1) Datum: X-XX Per Person Vägen Staden Användarnamn: Lösenord: Till utvalda medborgare i din kommun Polisens trygghetsundersökning 2014 För någon vecka sedan fick du ett frågeformulär där du ombads svara på några frågor om eventuella problem i området där du bor. Vi ställde frågor om utsatthet för brott, om oro att utsättas för brott, trygghetskänslan i ditt område och vad du anser om polisens verksamhet i ditt närområde. Vi vill med denna påminnelse be dig försöka besvara frågorna så snart som möjligt och skicka in formuläret till ScandInfo i bifogat svarskuvert där portot redan är betalt. Resultaten från trygghetsundersökningen kommer att vara en viktig del i planeringen av polisverksamheten under Kunskaperna blir även del i kommunens arbete och inte minst i det samverkande arbetet mellan Polisen och kommunen. På detta sätt kommer din medverkan att vara till nytta för den brottsförebyggande verksamheten i din kommun. Alla svar som skickas in behandlas konfidentiellt. De sammanställs av ScandInfo i tabeller där de enskilda svaren inte kan utläsas. Din medverkan är väldigt viktig! Har du redan skickat in formuläret kan du bortse från denna påminnelse. Du kan även svara via Internet genom att gå in på och fylla i användaruppgifterna som finns överst på detta brev. Får du problem vid inloggningen, var vänlig kontakta ScandInfo på telefon Har du några frågor angående enkäten vänligen kontakta Klas Eriksson, Polismyndigheten i Kalmar län på telefon eller via e-post: Med vänlig hälsning Jarl Holmström Länspolismästare Postadress Box Kalmar Besöksadress Malmbrogatan 10 Kalmar Telefon E-post Adresskälla: SPAR, Solna

15 16. Om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor, känner du dig då trygg eller otrygg? Trygg Otrygg Vet ej POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING 17. Finns det några speciella personer i området Ja, en Ja, flera Nej där du bor som du är rädd för?... Du besvarar formuläret genom att sätta kryss i lämplig svarsruta. Ditt svar är konfidentiellt och kommer endast att redovisas i olika tabellsammanställningar. Svar från enskilda personer kommer därför inte att kunna utläsas. 18. Har det under de senaste 12 månaderna hänt att du avstått från att delta i någon av följande aktiviteter därför att du känt dig otrygg eller rädd för att bli hotad, ofredad eller utsatt för våld? Har du av den anledningen avstått från att gå på... a) bio eller teater?... b) restaurang, bar eller disco?... c) sportevenemang?... d) föreningsmöten, kurser eller liknande?... e) åka buss eller tåg?... EN FRÅGA OM POLISENS AGERANDE 19. Instämmer du eller instämmer du inte i Instämmer följande påstående: Polisen bryr sig om de helt problem som finns i det område där jag bor?... Ja Nej Instämmer delvis Går aldrig på/ Utför aldrig aktiviteten Instämmer inte Instämmer absolut inte Vet ej PROBLEM I OMRÅDET DÄR DU BOR 1. Tycker du att de problem som nämns här nedan förekommer där du bor, och upplever du det i så fall som ett stort, litet eller inget problem? Stort problem Litet problem Förekommer, men är inget problem Förekommer inte a) Nedskräpning?... b) Skadegörelse?... c) Berusade personer, utomhus?... d) Narkotikapåverkade personer, utomhus?... e) Bostäder som är tillhåll för alkoholister?... f) Bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare?... g) Folk som bråkar och slåss, utomhus?... Vet ej ANMÄLAN OM BROTT Ja, samtliga 20. Om du blivit utsatt för brott under de senaste brott 12 månaderna, har du i så fall polisanmält detta?. Ja, men bara vissa Nej Har inte varit utsatt för brott h) Kvinnor som antastas?... i) Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen?. j) Trafik?... NÅGOT OM DIG SJÄLV 21. Vilket år är du född? Hur bor du? Hyreslägenhet Villa/Radhus/Gård Bostadsrättslägenhet Annat 23. Vad har du för sysselsättning just nu? Egen företagare Privatanställd Studerande Pensionär Offentligt anställd Hemarbetande Arbetslös Annat 24. Vilket av följande gäller för dig? Jag bor hos mina föräldrar Jag är ensamstående och bor ensam Jag är ensamstående med barn (barn under 18 år) Jag är gift/sambo med barn Jag är gift/sambo utan hemmaboende barn Annat Om du angett att det finns problem med trafiken 2. Vilket är i sådana fall problemet? (Du får kryssa i flera alternativ) Bilarna kör för fort Buskörning med mopeder, mc Trafikregler respekteras inte Dåligt med cykelbanor Tung trafik/buller Dåligt vägunderhåll/gatuplanering Annat Tack för att du ställde upp och besvarade våra frågor. Skicka in det ifyllda formuläret till ScandInfo Marketing Research. Använd svarskuvertet!

16 UTSATTHET FÖR BROTT 3. Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för fysiskt våld som gett smärta? 4. Var våldet så grovt att det ledde till synliga märken eller skador? 5. Vem utsatte dig för detta våld? Om du varit utsatt för våld 6. Var har det hänt och hur många gånger de senaste 12 månaderna? Kryssa för antal gånger här! Har det de senaste 12 månaderna förekommit våld mot dig eller fler a) inne i din bostad?... Ja, b) i någon annans bostad?... Ja, c) på din arbetsplats?... Ja, d) på tåg eller buss eller på en station?... Ja, e) på restaurang, pub, dansställe, folkpark eller annat nöjesställe?... Ja, f) på gata, torg eller annan allmän plats?... Ja, g) på någon annan plats?... Ja, 7. Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för stöld? Om du varit utsatt för stöld a) inne i din bostad?... Ja, b) på vinden, i källare, garage eller annat förvaringsutrymme som tillhör bostaden?... Ja, c) i er fritidsbostad?... Ja, d) av er bil i området där du bor?... Ja, e) av er bil i ett annat område än där du bor?... Ja, f) av något ur bilen i området där du bor?... Ja, g) av något ur bilen i annat område än där du bor?... Ja, h) av cykel, moped, mc eller delar av dessa i området där du bor?... Ja, i) av cykel, moped, mc eller delar av dessa i annat område än där du bor?... Ja, j) annan stöld senaste 12 månaderna (på arbetet, under resa, eller annat)?... Ja, Ja Nej Gå vidare till fråga 7 Ja Nej Bekant Främling Ja Nej Gå vidare till fråga 9 8. Var har det hänt och hur många gånger de senaste 12 månaderna? Kryssa för antal gånger här! Har det de senaste 12 månaderna förekommit stöld eller fler 9. Har du under de senaste 12 månaderna utsatts Ja för skadegörelse? Nej Gå vidare till fråga 11 Om du varit utsatt för skadegörelse 10. Var har det hänt och hur många gånger de senaste 12 månaderna? Kryssa för antal gånger här! Har det de senaste 12 månaderna förekommit skadegörelse eller fler a) inne i din bostad?... b) på vinden, i källare, garage eller annat förvaringsutrymme som tillhör bostaden?... c) i er fritidsbostad?... d) på er bil när den befunnit sig i området där du bor?... e) på något i bilen i området där du bor?... f) på er bil när den befunnit sig i annat område än där du bor?... g) på något i bilen i annat område än där du bor? h) på cykel, moped, mc i området där du bor?... i) på cykel, moped, mc i annat område än där du bor?... j) annan skadegörelse senaste 12 månaderna (på arbetet, under resa, eller annat)? Har du någon gång under de senaste 12 månaderna utsatts för bedrägeri, d.v.s. har någon lurat dig så att du gjort en ekonomisk förlust? 12. Hur har detta skett? Ange ett eller flera alternativ. 13. Har någon under de senaste 12 månaderna hotat dig med våld eller annan brottslighet i avsikt att skrämma dig? Ja Nej Gå vidare till fråga Hur har detta skett? Ange ett eller flera alternativ. Hotet har framförts muntligen vid möte ansikte mot ansikte Hotet har framförts via sociala medier (t.ex. Facebook eller Twitter) Hotet har framförts via e-post Hotet har framförts via SMS/telefon Hotet har framförts på annat sätt ORO FÖR ATT UTSÄTTAS FÖR BROTT 15. Har det under de senaste 12 månaderna hänt... Har hänt: Ja, mycket Ja, ganska Ja, men Nej, har a) att du oroat dig för att bli utsatt för inbrott ofta ofta bara sällan inte hänt i den egna bostaden?... b) att du oroat dig för att bli utsatt för inbrott i förråd, källare, vindsutrymme eller garage?... c) att du oroat dig för att din bil, mc, moped eller cykel ska utsättas för stöld eller skadegörelse om den är parkerad i området där du bor?... d) att du oroat dig för att bli överfallen eller misshandlad i området där du bor?... Ja Nej Gå vidare till fråga 13 När du använt internet (t.ex. om du betalt för en vara eller tjänst som inte har levererats) Någon har olovligen använt ditt bankkort/kreditkort På annat sätt Vet ej

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 Rikspolisstyrelsen, Ekonomibyrån augusti 2005 Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 OM UNDERSÖKNINGEN I Polisens trygghetsmätning undersöks medborgarnas uppfattning om ordningsstörningar,

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Eskilstuna Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Offer för våld och egendomsbrott 1978 2002

Offer för våld och egendomsbrott 1978 2002 Levnadsförhållanden Levnadsförhållanden, rapport 104 1978 2002 Som ett led i SCBs undersökningar av levnadsförhållandena (ULF) har vi försökt att kartlägga några av dessa problem. Hur många drabbas årligen

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 Landskrona stad i samarbete med studerande på Masters nivå vid Lunds universitet. Maj 2010 1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 2. BAKGRUND... 4 2.1 Nationell ungdomspolitik... 4 2.2

Läs mer

Sammanfattning. Kap 2: Offer för våld eller hotelser

Sammanfattning. Kap 2: Offer för våld eller hotelser Sammanfattning Att få leva skyddad från brottslighet, från våld och egendomsbrott är ett viktigt villkor för ett gott liv. Kriminalitet kan få konsekvenser inte bara för dem som blir direkt drabbade, utan

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 En attitydundersökning riktad till brottsutsatta gällande deras kontakter med Polisen. Betygsindex 100 90 80 Bevara Bevara Förbättra om möjligt 70 60 50 40 Lägre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Ålderism bland SPF:s medlemmar

Ålderism bland SPF:s medlemmar Ålderism bland SPF:s medlemmar Detta hade aldrig hänt mig om jag varit yngre Rapport från medlemsenkät 2012 J. Lars G. Nilsson Ansvarig för ålderismprogrammet inom SPF lars.nilsson@spf.se 2 Sammanfattning

Läs mer

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Johanna Jansson & Helena Kåks Dalarnas forskningsråd, 2010 ISBN 978-91-86397-03-6 Dalarnas forskningsråd

Läs mer

UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011

UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 U N G D OM S E N K Ä TE N L U P P 2 0 1 1 SAMMANFATTNING BAKGRUND Karlstads kommun har den 7 november-7 december 2011

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011 Gymnasieungdomarna i Öckerö Kommun svarar på frågor om Hur de mår Vad de gör på fritiden Hur de trivs i skolan Sommar- och extrajobb Vad de vill ha för inflytande

Läs mer

Hälsa på lika villkor?

Hälsa på lika villkor? Hälsa på lika villkor? Enkätundersökning 2011, nationellt urval Uppdragsgivare: Statens folkhälsoinstitut Teknisk rapport Enkätenheten STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-10-05 Enkätenheten Innehåll Inledning...

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Hälsa på lika villkor Nationellt urval 2014-09-01

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Hälsa på lika villkor Nationellt urval 2014-09-01 Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Hälsa på lika villkor Nationellt urval 2014-09-01 Inledning Enkätenheten vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under perioden februari

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 6/2012. Tryggt i kollektivtrafiken?

PROJEKTRAPPORT NR 6/2012. Tryggt i kollektivtrafiken? PROJEKTRAPPORT NR 6/2012 N Tryggt i kollektivtrafiken? Revisorsgrupp III 2012-11-20 Diarienummer: RK 201203-0013 Trafiknämnden Styrelsen för AB Storstockholms lokaltrafik Styrelsen för Waxholms Ångfartygs

Läs mer

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Röd C23 M93 Y85 K17 R169 G42 B43 Blå C94 M93 Y5 K1 R58 G58 B142 Guld C M33 Y55 K7 R193 G158 B119 ATT VARA UNG I Rättvik LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 år 8 grundskolan åk

Läs mer

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Inflyttningsstudie Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Sammanfattning Syftet med denna studie har varit att få en djupare kunskap om vilka faktorer som styr när personer väljer att byta bostadsort.

Läs mer

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Att vara ung i Bengtsfors LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 11 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Innehåll 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 16 Hälsa och trygghet Framtid

Läs mer

Ungdomar i Timrå åsikter och attityder

Ungdomar i Timrå åsikter och attityder RAPPORT 2013:10 FOU VÄSTERNORRLAND Ungdomar i Timrå åsikter och attityder LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Författare: Rolf Dalin, Göran Bostedt, Madeleine Blusi FOU VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet

Läs mer

Rapport 2013:3. Brott bland ungdomar i årskurs nio

Rapport 2013:3. Brott bland ungdomar i årskurs nio Brott bland ungdomar i årskurs nio Resultat från Skolundersökningen om brott åren 1995 2011 Brott bland ungdomar i årskurs nio Resultat från Skolundersökningen om brott åren 1995 2011 Rapport 2013:3 Brå

Läs mer

Ungdomar i Sundsvall åsikter och attityder

Ungdomar i Sundsvall åsikter och attityder RAPPORT 2013:9 FOU VÄSTERNORRLAND Ungdomar i Sundsvall åsikter och attityder LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Författare: Rolf Dalin, Göran Bostedt, Madeleine Blusi FOU VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet

Läs mer

Ungdomar i Härnösand åsikter och attityder

Ungdomar i Härnösand åsikter och attityder RAPPORT 2013:6 FOU VÄSTERNORRLAND Ungdomar i Härnösand åsikter och attityder LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Författare: Rolf Dalin, Göran Bostedt, Madeleine Blusi FOU VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Företagen och organisationerna om Kemikalieinspektionens

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer