Enkätundersökningens genomförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enkätundersökningens genomförande"

Transkript

1 Enkätundersökningens genomförande Anders Lidström, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet Undersökningens uppläggning Planerna på att genomföra en särskild medborgarundersökning kring den norrländska regionfrågan växte successivt fram under vintern I takt med att politikerna i kommuner och landsting formerade sig i syfte att få till stånd större regioner blev det också allt mer uppenbart att en av de kunskapsluckor som rådde kring regionaliseringen och dess förutsättningar var frågan om hur medborgarna i de nordligaste länen såg på detta. Frågan var också om den norrländska regionaliseringen hade några särdrag jämfört med de regioner som hade växt fram i Skåne och Västra Götaland. En första studie borde också genomföras innan några regioner fanns på plats för att kunna lägga en grund för framtida uppföljningar och därmed slutsatser om hur norrlänningarnas inställning förändras över tid. Från den nybildade Norrstyrelsen fanns ett önskemål om att regionaliseringen skulle följas av forskare som kunde bidra med kritiska iakttagelser på distans under den pågående processen. Detta byggde i hög grad på positiva erfarenheter av ett sådant förfarande i Västra Götaland. Frågan gick till professor Anders Lidström vid statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, som ombads utarbeta ett förslag till hur en sådan regionstudie skulle kunna se ut. Förslaget bestod av de bägge komponenter som denna bok innehåller, dvs. både en processtudie och en medborgarundersökning. Tanken var vidare att uppgiften skulle lösas av en grupp forskare från de tre nordligaste universiteten med olika ämnesbakgrund. I skissen redovisades de teman som medborgarundersökningen i första hand borde belysa och hur dessa var relevanta för den fortgående regionaliseringsprocessen. De tre landsting som ingick i Norrstyrelsen accepterade planen och efter att senare även Jämtlands läns landsting valt att ansluta sig fördelades den totala projektkostnaden om 2,2 milj. kr på de fyra landstingen. Under våren 2008 rekryterades medlemmarna i forskargruppen samtidigt som projektet planerades mer i detalj. Undersökningen genomfördes av Kinnmark Information AB, Stenungsund. Företaget har svarat för urval av 195

2 respondenter, tryckning av enkäter och följebrev; utsändning av enkäter, påminnelser via brev och telefon samt kodning och sammanställning av datafiler. Alla filer är avidentifierade för att skydda respondenternas identitet. Enkätundersökningen gick ut under namnet Medborgare i norr 2008 en frågeundersökning medborgare bosatta i de fyra nordligaste länen i åldern år valdes slumpmässigt ut för att ingå i undersökningen. Någon viktning för att t.ex. få en viss representation från varje län tillämpades ej. Av dem som fick enkäten har personer besvarat den, vilket är 64,1 % om hänsyn tas till naturligt bortfall. Uppgifter om bortfallets sammansättning och eventuella representationsproblem redovisas senare i detta kapitel. Det formulär som användes innehöll 74 frågor, fördelade på 11 områden enligt sammanställningen i tabell 1. I bilaga 2 återfinns den fullständiga enkäten. Det bör noteras att enkäten utformades i två versioner, en för de medborgare som ingick i den tilltänkta Region Norrland, och en för dem som bodde inom Region MittSveriges område. Den enda skillnaden mellan enkätversionerna var att frågorna om regionalisering innehöll hänvisningar till de specifika regioner som var planerade inom respektive område. Medborgarna inom området för Region Norrland fick t.ex. bedöma för- och nackdelar med avseende på denna region, medan de som bodde i MittSverige fick göra motsvarande bedömning för Region MittSverige (se vidare i enkäten i bilaga 2) Tabell 1 Frågeformulärets innehåll Fråga Nummer Bakgrundsfrågor 1-21 Hemmahörighet Förhållanden på din ort Om din kommun Utvecklingen i ditt län Hälso- och sjukvård Resor och kontakter Globalisering Demokrati och inflytande Regionalisering Fler frågor om dig själv De flesta frågor hade fasta svarsalternativ men i några fall var frågorna öppna med svar som forskarna kategoriserar i efterhand. Respondenterna hade också möjlighet att kommentera enkäten som helhet på en särskild sida. 196

3 Genomförande och fältarbete De olika insatserna under fältarbetet genomfördes enligt följande under hösten och vintern : 16 september Aviseringskort skickas ut till samtliga respondenter 22 september Enkäten skickas ut till samtliga respondenter 30 september Tack- och påminnelsekort skickas ut till samtliga respondenter 7 oktober Andra formulär skickas ut till dem som inte besvarat första 17 oktober Första telefonpåminnelser inleds 29 oktober Första skriftliga påminnelse 12 november Första telefonpåminnelser inleds 19 november Andra skriftliga påminnelse 3 december Tredje telefonpåminnelser inleds 10 december Tredje skriftliga påminnelse Ytterligare telefonpåminnelser 16 februari Fältstopp 2 mars Leverans av datafiler I figur 1 redovisas hur andelen inkomna enkäter successivt ökade. Redan efter ca två veckor från de att enkäterna skickats ut hade ca 30 procent av dem kommit in, vilket motsvarar ungefär hälften av samtliga inkomna enkäter. Därefter avtog inflödet successivt. Under undersökningens senare del genomfördes omfattande påminnelseinsatser vilket efter hand också gav utdelning i form av en relativt god svarsfrekvens. 197

4 Figur 1 Inkomna enkäter under undersökningsperioden 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, netto brutto Hur svarsfrekvensen har beräknats sammanfattas i tabell 2. Tabell 2 Beräkning av svarsfrekvensen Bruttourval Naturligt bortfall 268 Nettourval (bruttourval naturligt bortfall) Andel naturligt bortfall 6,7 % Antal ifyllda och inkomna enkäter Svarsfrekvens brutto 59,8 % Svarsfrekvens netto (inkomna enkäter/nettourval) 64,1 % Anmärkning: I det naturliga bortfallet ingår respondenter med okänd adress, avflyttade, avlidna, långvarigt bortresta, ej svensktalande samt personer som på grund av sjukdom eller handikapp ej kan svara. En svarsfrekvens om 64 procent får anses vara mycket god för denna typ av undersökningar. Utöver de intensiva insatser som sattes in för att nå hög svarsfrekvens har det säkert också haft betydelse att enkäten upplevts relevant för de svarande. Enkäten har utformats med tanke på att den skulle kännas som en angelägenhet för norrlänningarna. Trots att många frågor inte var enkla att besvara har en vanlig kommentar från respondenter just varit att man anser att enkätfrågorna är viktiga. 198

5 Svarsbenägenhet och bortfallsanalys Av tabell 3 framgår att urvalet nära överensstämmer med befolkningens sammansättning. Vissa grupper i urvalet har dock varit mer benägna att svara på enkäten än andra. Mönstret stämmer med det som brukar gälla vid denna typ av enkätundersökningar. Kvinnor och äldre har i högre grad än män och yngre besvarat enkäten. De i åldersgruppen år är påtagligt underrepresenterade medan de medelålders är överrepresenterade. I den mån ålder spelar roll för respondenternas svar är det sannolikt att just de yngres svar inte får den tyngd som de borde ha haft. Däremot har det ingen större betydelse var man bor för om man besvarat enkäten eller ej, även om norrbottningarna och de som bor i kustkommuner varit något mindre svarsbenägna. Tabell 3 Befolkningens sammansättning, undersökningens urval och svarande i fråga om kön, ålder, regiontillhörighet och länstillhörighet. Kolumnprocent. Kön: Man Kvinna Ålder: år år år år Föreslagna regioner: Region Norrland Region MittSverige Län: Norrbottens län Västerbottens län Västernorrlands län Jämtlands län Kust-, inlands- eller fjällkommun: Kustkommun Inlandskommun Fjällkommun Befolkningen Urvalet Svarande 50,2 49,8 22,8 30,2 25,4 21,6 73,6 26,4 28,4 29,4 27,7 14,5 60,8 25,0 14,2 50,2 49,8 22,8 30,1 25,7 21,4 73,2 26,8 28,8 29,4 27,2 14,6 61,2 24,6 14,2 46,8 53,2 14,8 27,8 33,1 24,3 72,2 27,8 27,6 29,2 27,4 15,8 59,4 25,6 15,0 Antal Differens svarande urval -3,4 3,4-8,0-2,3 7,4 2,9-1,0 1,0-1,2-0,2 0,2 1,2-1,8 1,0 0,8 199

6 200

7 Bilaga 1: Territoriella indelningar i analyserna Tabell 1 Föreslagna regioner Område Region Norrland Region MittSverige Kommuner Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Timrå, Örnsköldsvik; Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Vilhelmina, Vindeln, Vännäs, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman, Umeå, Åsele; Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Jokkmokk, Haparanda, Kalix, Kiruna, Luleå, Piteå, Överkalix, Övertorneå, Pajala, Älvsbyn. Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre, Östersund; Sundsvall, Ånge Tabell 2 Område Kustkommuner Inlandskommuner Fjällkommuner Kust-, inlands- och fjällkommuner Kommuner Timrå, Härnösand, Sundsvall, Örnsköldsvik, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Skellefteå, Kalix, Luleå, Piteå, Haparanda Ånge, Kramfors, Sollefteå, Ragunda, Bräcke, Östersund, Bjurholm, Vindeln, Norsjö, Malå, Vännäs, Åsele, Lycksele, Arvidsjaur, Överkalix, Övertorneå, Pajala, Älvsbyn, Boden. Krokom, Strömsund, Åre, Berg, Härjedalen, Storuman, Sorsele, Dorotea, Vilhelmina, Arjeplog, Jokkmokk, Gällivare, Kiruna Tabell 3 Kommunstorleksgrupper Storleksgrupp Små kommuner (< invånare) Medelstora kommuner ( invånare) Stora kommuner ( invånare) Kommuner Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre; Kramfors, Timrå, Ånge; Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindeln, Vännäs, Åsele; Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Pajala, Älvsbyn, Överkalix, Övertorneå. Härnösand, Sollefteå; Boden, Kiruna, Piteå Östersund; Sundsvall, Örnsköldsvik; Skellefteå, Umeå; Luleå 201

8 Tabell 4 Landstingsvalkretsar Landstingsvalkrets Norrbottens län: Malmfälten Boden-Jokkmokk Östra Luleå Pite älvdal Västerbottens län: Västerbotten norra Västerbotten västra Västerbotten södra Västernorrlands län: Nolaskogs Ådalen Medelpad Jämtlands län: Jämtlands västra Östersund Jämtlands östra Kommuner Gällivare, Kiruna Boden, Jokkmokk Haparanda, Kalix, Pajala, Överkalix, Övertorneå Luleå Arjeplog, Arvidsjaur, Piteå, Älvsbyn Skellefteå Dorotea, Lycksele, Norsjö, Malå, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Åsele Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln, Vännäs, Umeå Örnsköldsvik Härnösand, Kramfors, Sollefteå Timrå, Sundsvall, Ånge Berg, Härjedalen, Krokom, Åre Östersund Bräcke, Ragunda, Strömsund Anmärkning: Medelpad består egentligen av två landstingsvalkretsar men har av tekniska skäl slagits samman till en i denna analys. 202

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 En attitydundersökning riktad till brottsutsatta gällande deras kontakter med Polisen. Betygsindex 100 90 80 Bevara Bevara Förbättra om möjligt 70 60 50 40 Lägre

Läs mer

Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys

Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys Bilaga 4 till rapport Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar (2015:13) Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys Enkätundersökningar utformning och bortfall Statskontoret har

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng

Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng Författad av Victor Ramström Åva Gymnasium Handledare: Birgitta Larsson (Åva Gymnasium) Carl-Erik Kanne (Rotary) Företagsklimatet är summan av de attityder,

Läs mer

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Rapport 2007:17 SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Förord Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har under det senaste året noga följt utvecklingen samt uppmärksammat olika problem

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Konsumenters agerande vid missnöje med varor och tjänster

Konsumenters agerande vid missnöje med varor och tjänster Dnr: 2009/1627 Institutionen för data- och affärsvetenskap Projektledare: Professor Karin M Ekström Medarbetare: Stavroula Giannakis Eva Gustafsson Daniel Hjelmgren Nicklas Salomonsson Malin Sundström

Läs mer

ANALYSERAR 2004:13. Attityder till deltidssjukskrivning

ANALYSERAR 2004:13. Attityder till deltidssjukskrivning ANALYSERAR 2004:13 Attityder till deltidssjukskrivning I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete I huvudsak är det frågan

Läs mer

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2010/2011

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2010/2011 Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Rapport för läsåret 21/211 Annika Nordstrand Sekretariatet www.nll.se/folkhalsa Innehåll sidan Sammanfattning 4 Bästa möjliga hälsa 4 En god utbildning 5 Delaktighet

Läs mer

FSFs företagsklimatindex 2008

FSFs företagsklimatindex 2008 FSFs företagsklimatindex 20 Olika kommuner har olika förutsättningar. FSFs företagsklimatindex 20 visar vilka kommuner som överpresterar, underpresterar respektive presterar som förväntat i förhållande

Läs mer

Trygghet och säkerhet 2014

Trygghet och säkerhet 2014 ÖPPNA JÄMFÖRELSER Trygghet och säkerhet 2014 TEMA MEDBORGARNAS UPPFATTNINGAR OCH FÖRVÄNTNINGAR ÖPPNA JÄMFÖRELSER Trygghet och säkerhet 2014 TEMA MEDBORGARNAS UPPFATTNINGAR OCH FÖRVÄNTNINGAR Upplysningar

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

Apoteksmarknaden ur konsumentperspektiv

Apoteksmarknaden ur konsumentperspektiv Rapport 2008:2 Apoteksmarknaden ur konsumentperspektiv en konsumentundersökning våren 2008 Apoteksmarknaden ur ett konsumentperspektiv en konsumentundersökning våren 2008 Konsumentverket 2008 Innehållsförteckning

Läs mer

Kvinnofridsbarometern

Kvinnofridsbarometern Kvinnofridsbarometern 2015 En undersökning av kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer 1 April 2015 Unizon samlar över 120 av landets kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Jennie Marklund Sweco Infrastructure, Södra Järnvägsgatan 37, 851 04 Sundsvall, 060-16 99 00

Jennie Marklund Sweco Infrastructure, Södra Järnvägsgatan 37, 851 04 Sundsvall, 060-16 99 00 1 Dokumentinformation Titel: Resvanor i Piteå 2011 Författare: Jennie Marklund Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Jenny Widell, Sweco Infrastructure Handläggare: Marie Karlsson Sweco Infrastructure,

Läs mer

Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst. Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna

Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst. Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna 2009 09 24 Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna 2 Sammanfattning...4 1. Inledning...6 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Organisering och samverkan för elevhälsa

Organisering och samverkan för elevhälsa Organisering och samverkan för elevhälsa En kartläggning av elevhälsans organisering i Norrbotten och behovet av samverkan mellan kommunerna. Sammanfattning Kurs: Utredning- och utvärderingsarbete 15 hp

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

De högsta chefernas löner drar ifrån. Rapport av Anton Andersson

De högsta chefernas löner drar ifrån. Rapport av Anton Andersson De högsta chefernas löner drar ifrån Rapport av Anton Andersson De högsta chefernas löner drar ifrån Löner för arbetare, tjänstemän samt deras högsta chefer i kommuner, landsting och privata vårdkoncerner

Läs mer

Asylsökande ensamkommande barn 2004-2010

Asylsökande ensamkommande barn 2004-2010 September 2010 Migrationsverket har till och med augusti 2010 tagit emot 1 481 ansökningar om asyl från ensamkommande barn och ungdomar, varav 252 under augusti, Somalia och Afghanistan utgör fortfarande

Läs mer

Mars 2012. 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657 barn 2012, 436 barn

Mars 2012. 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657 barn 2012, 436 barn Mars 2012 Migrationsverket har under 2012 tagit emot 436 ansökningar om asyl från ensamkommande barn och ungdomar. Under 2011 sökte 2 657 ensamkommande barn och ungdomar asyl i Sverige, 400 (15 %) av dessa

Läs mer

Akademikerrapport 2003

Akademikerrapport 2003 Akademikerrapport 2003 Förord Akademikerna blir allt fler. Nästan var tredje invånare i Sverige i åldern 25 64 år har i dag någon form av högskoleutbildning. Det efterfrågas ofta kunskaper om akademikerna

Läs mer

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Inflyttningsstudie Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Sammanfattning Syftet med denna studie har varit att få en djupare kunskap om vilka faktorer som styr när personer väljer att byta bostadsort.

Läs mer

Kommunsektorns investeringar 2015

Kommunsektorns investeringar 2015 Kommunsektorns investeringar 2015 Innehållsförteckning Förord 3 Kommunsektorns investeringar 4 Investerings redovisning 10 Prognos 12 Fördjupning Skuldsättning, tillgångsvärden och bärkraft 13 Fördjupning

Läs mer

Marginalintäkter vid befolkningsförändring

Marginalintäkter vid befolkningsförändring PROMEMORIA 2014-04-17 Vårt dnr: 14/2556 1 (20) Anders Folkesson Derk de Beer Måns Norgren EJ Marginalintäkter vid befolkningsförändring Inledning Kommunerna har ingen skyldighet att verka för befolkningstillväxt.

Läs mer

Underlagsrapporter samt bilagor. till VINNOVA Rapport VR 2009:11 De två kulturerna på Internet

Underlagsrapporter samt bilagor. till VINNOVA Rapport VR 2009:11 De två kulturerna på Internet Underlagsrapporter samt bilagor till VINNOVA Rapport VR 2009:11 De två kulturerna på Internet Innehåll 1 Det statistiska underlaget... 7 1.1 Urval och datainsamling via SCB... 7 1.2 Population... 7 1.3

Läs mer

Ingen regel utan undantag Enprocent regeln för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö

Ingen regel utan undantag Enprocent regeln för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö Ingen regel utan undantag Enprocent regeln för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö Konstnärsnämnden ISBN 978-91-978001-5-0 Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 118 53 Stockholm Tel: 08-50 65 50

Läs mer