Bokslut Viadidaktnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslut 2010. Viadidaktnämnden"

Transkript

1 Bokslut 2010 Viadidaktnämnden

2 1 (18) Ekonomiskt resultat för Viadidaktnämnden Budgetavvikelse... 2 Sammanfattning av årets verksamhet... 2 Väsentliga händelser under året... 3 Personalbokslut... 4 Utvecklingstendenser... 4 Enhet: Viadidakt förvaltningskansli... 6 INTÄKTER... 6 Ett ökat utbildningsutbud... 6 Samverkan... 7 Kommunikation... 7 Budgetavvikelse... 8 Investeringar... 8 Nyckeltal... 8 Enhet: Viadidakt utbildning... 9 INTÄKTER... 9 Utbildning... 9 Introduktion och sfi Investeringar Budgetavvikelse Nyckeltal Utvecklingstendenser Enhet: Viadidakt arbetsmarknad INTÄKTER Arbetsmarknad Offentligt skyddade anställningar Övriga bidragsanställningar Feriejobb Överskottsmarknaden Snickeri Café Björkbacken Arbetslag i Vingåker Kompassen/Atlas Starten/språk och hantverk Ungdomstorget Projekt inom Viadidakt arbetsmarknad Palladium Orangeriet AVA- Alternativ väg till arbete Budgetavvikelse Investeringar Nyckeltal Utvecklingstendenser... 17

3 2 (18) Ordförande: Berit Örtell Förvaltningschef : Helene Björkqvist Ekonomiskt resultat för Viadidaktnämnden 2010 Resultat: 0 tkr Bokslut 2009 Budget 2010 Bokslut 2010 INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anlägg o underh.mtrl Bidrag Entrepren o köp av verk Externa hyror Finans o avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner o kostnadsers, inkl PO Pension o pers.soc Övriga verksamhetskostnader SUMMA KOSTNADER TOTALT RESULTAT Investeringar Budgetavvikelse Nämndens totala resultat visar en avvikelse mot budget med 0 kr. Under året har nämnden erhållit 5 miljoner kronor i form av extra medel avsedda för arbetsmarknadsåtgärder bland ungdomar och invandrare i Katrineholm. Vingåker har också satsat 1 mkr avseende samma ändamål. Katrineholms bidrag har inte hunnit utnyttjas helt och av det ursprungliga beloppet återstår drygt 2 miljoner. Detta belopp balanseras därför till 2011 med 2,066 miljoner varför år 2010 uppvisar ett nollresultat. Externa intäkter är 18 miljoner högre än budget och förklaras av större bidrag från Migrationsverket för det ökade antalet flyktingar och bidrag från Skolverket avseende yrkesvuxutbildning. Dessa ökade intäkter möts av nämndens ökade kostnader för personal, köp av tjänster och ökade bidrag till flyktingar. En försiktig bedömning har skett beträffande upplupna intäkter rörande flera pågående projekt. Sammanfattning av årets verksamhet Viadidaktnämnden, den gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker har funnits sedan den 1 januari 2002.

4 3 (18) Nämnden ansvarar bland annat för följande områden: Kommunal vuxenutbildning (grundläggande vuxenutbildning, gymnasial, vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning, yrkesutbildning) Svenska för invandrare (SFI) Studie- och yrkesvägledning Vuxenutbildning för utvecklingsstörda Särvux Eftergymnasial utbildning Personal- och uppdragsutbildning Högskole- och yrkeshögskoleutbildningar och service till studenter Validering Centrum för introduktion av flyktingar och andra nyanlända invandrare Arbetsmarknadsstöd Väsentliga händelser under året Ungdomstorget som invigdes i september är en ny extra satsning på arbetslösa ungdomar. Här finns möjligheter att träffa arbetsförmedling, arbetsmarknadscoacher och studie- och yrkesvägledare på samma ställe, både i Katrineholm och Vingåker. Ungdomarna har också erbjudits olika jobbsökaraktiviteter med bland annat föreläsningar och en Företagsvecka där cirka 35 olika företag presenterade sig. Kommunerna har tillsammans via arbetsförmedlingens program Lyft tagit emot 80 till 100 ungdomar på praktik i olika kommunala verksamheter. Ungdomsprojektet Palladium, som finansieras av Europeiska Socialfonden, har fortsatt under året och har flyttat in i samma lokaler som Ungdomstorget i Katrineholm. Antalet nyanlända flyktingar och invandrare har minskat under året. Med hjälp av extra medel under året har Viadidakt satsat på att hitta instegsjobb för 15 flyktingar/ invandrare samt nystartsjobb för 12 flyktingar/invandrare, så kallade avstampsjobb, där kommunens förvaltningar fått full kostnadsteckning via Viadidakts extra medel. AVAprojektet (Alternativ väg till arbete) har startat. Projektet är en samverkan med arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Leader Gränslandet, Julita gård och Viadidakt som också är projektägare. Projektets syfte är att erbjuda ett utvecklingsprogram inklusive språkutbildning inom de gröna näringarna och hantverk. Inom projektet ska ett valideringsinstrument OCN (Open college Network) användas. Kommunens förvaltningar har under året tagit emot språkpraktikanter/termin. Från första december har den nya etableringsreformen trätt ikraft där arbetsförmedlingen kommer att ta ansvar för nyanlända flyktingar under de första två åren. Samverkan mellan arbetsförmedling och Viadidakts introduktion pågår för att se till att övergången blir bra. Projekt Yrkessvenska, som finansieras av Europeiska Socialfonden (i samverkan med Flens och Eskilstunas kommuner) pågår. Den tidigare pilotutbildningen Medborgarskola för invandrarkvinnor (Fogelstadakademin) har genomförts i ordinarie verksamhet och en liknande kurs för män är under planering. Projekt Orangeriet (projektägare är Coop Companion) kring socialt arbetskooperativ pågår i Vingåker. I februari bjöd Viadidakt in till en uppföljning av Avstampet en seminariedag med olika aktörer kring samverkan kring introduktion för nyanlända flyktingar och invandrare.

5 4 (18) 15 mars arrangerade Viadidakt även den årliga jobb- och utbildningsmässan i Katrineholm. Nytt på mässan, som är en av de största i sitt slag i landet var ett starta eget-torg samt en paneldiskussion om framtidens arbetsmarknad och kompetensbehov. 6-7 november deltog Viadidakt på Katrineholmsmässan i Duveholmshallen samt Katrineholms koncernmässa i samband med julfesten, 2 och 3 december. I samverkan med Kultur- och turismförvaltningen, Bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun och Björkviks bygdekommitté har Viadidakt medverkat till start av ett Bygdekontor i Björkvik. De stora bristerna inom Viadidakts IT-stöd har under året lett till omfattande kvalitets- och arbetsmiljöproblem för så väl elever, studenter, deltagare som personal. Personalbokslut En fortsatt satsning på personalen när det gäller hälsa, trivsel och kommunikation enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet har gjorts. Två förvaltningsövergripande planeringsdagar har genomförts. Utbildningsdagar för hela förvaltningen har genomförts kring Hälsa och välbefinnande och Mera självkänsla. En del av personalen har också deltagit i utbildningar kring interkulturellt förhållningssätt. Genomgång av medarbetarenkäten har gjorts och utifrån detta en plan kring för förbättringsområden. Mål under 2011 kommer att vara att förbättra den fysiska arbetsmiljön men också ska exempelvis enkäter genomföras efter medarbetarsamtalet för att få kunskap om hur dessa kan utvecklas. Brandskyddsutbildning för brandombud, skyddsombud och anställda har också genomförts. Omvärldsbevakning och kompetenshöjande insatser har skett genom deltagande i konferenser, studiebesök och samverkansmöten. En ökning av antalet anställda har skett under året utifrån att Ungdomstorgets verksamhet startade upp, start av AVA (Alternativ väg till arbete) samt en fortsatt ökning av nyanlända flyktingar och invandrare. Inför 2011 kommer personalantalet att minska med anledning av arbetsförmedlingens övertagande av mottagning av nya flyktingar. Utvecklingstendenser Inom planperioden 2011 till 2013 bedöms Viadidakts verksamheter i hög grad påverkas av konjunkturförändringar med dess effekter på arbetsmarknaden och vuxenutbildning. Ett stort antal flyktingar och andra invandrare kommer att befinna sig i Viadidakts verksamheter. Detta innebär ett fortsatt stort behov av både introduktionsverksamhet och utbildningar i sfi (Svenska för invandrare) under planperioden. Den nya etableringslag som trädde i kraft 1 december 2010 ger arbetsförmedlingen ett större ansvar för nyanlända flyktingar och invandrare. Detta innebär en förändrad verksamhet för Viadidakt under 2011 och inför 2012 en minskning av introduktionsverksamheten. Det innebär också krav på större samverkan med fler aktörer. Utveckling av sfi och samhällsinformation i samband med den nya etableringslagen kommer att påverka utformningen av verksamheten. Fler unga vuxna står utanför studier och den reguljära arbetsmarknaden och därmed utan egen försörjning. Stora ungdomskullar innebär ett ökat tryck på

6 5 (18) Viadidakt arbetsmarknad och Viadidakt utbildning samt på vägledningsresurser vilka redan idag är hårt ansträngda. En ökad länsövergripande samverkan kring kompetensförsörjning innebär bland annat att utbildningar inom Yrkeshögskolan kommer att utvecklas. Den demografiska utvecklingen innebär en utmaning för kompetensförsörjning inom företag och offentlig sektor och Viadidakts utbildningsutbud måste vara både flexibelt och med efterfrågad inriktning och innehåll. En utveckling av Teknisk kompetens i samverkan (TKS) kommer att innebära att tekniska utbildningar blir tillgängliga samordnas tillsammans med näringslivet och gymnasieskolorna i KFV-regionen. Det blivande Vård- och omsorgscolleget kommer att utveckla utbildningar inom vårdsektorn både regionalt och lokalt. Det kommer att vara viktigt med en ökad samverkan med exempelvis socialförvaltningarna, arbetsförmedling och försäkringskassa i syfte att med gemensamma resurser öka människors möjligheter till egen försörjning. Fortsatt utveckling av Servicekontor i Åbrogården är ett lokalt exempel på En ingång. Utvecklingstendensen för finansiering av verksamheterna går mot mer tillfälliga projektmedel vilket påverkar långsiktig och kontinuerlig verksamhet. Information och kommunikation blir allt viktigare och mer differentierad för att målet med en tydlig verksamhet ska uppnås. Efterfrågan på studielokaler och studieservice kommer även fortsättningsvis att vara stort. Samarbetet med Kultur- och turismförvaltningen i Katrineholm kommer att fortsätta utvecklas kring högskoleservice. Ökad samverkan sker med högskolor, universitet och forskning. Snabba omställningar inom verksamheten utifrån snabba förändringar i omvärlden ställer stora krav på personal och ledning. En utmaning för Viadidakt är att vidareutveckla sin roll som den ledande aktören för samordning av verksamheter för lärande, stöd och utveckling i Sörmland. Pågående projekt inom Viadidakt är: Palladium (februari till december 2011) inriktning ungdomar och arbetsmarknad Yrkessvenska(augusti 2009 till juli 2012) inriktning integration och arbetsmarknad. Orangeriet (december 2008 till oktober 2011) inriktning socialt företagande och arbetsmarknad. LC-komp, lärcentra (augusti 2009 till juli 2011) inriktning lärcentrumutveckling. SFI-bonus (augusti 2009 till mars 2011) inriktning integration. AVA-projektet (september 2009 till juli 2011) inriktning integration och arbetsmarknad.

7 6 (18) Enhet: Viadidakt förvaltningskansli Resultat: -505 tkr Bokslut 2009 Budget 2010 Bokslut 2010 INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anlägg o underh.mtrl Bidrag Entrepren o köp av verk Externa hyror Finans o avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner o kostnadsers, inkl PO Pension o pers.soc Övriga verksamhetskostnader SUMMA KOSTNADER TOTALT RESULTAT Investeringar Ett ökat utbildningsutbud Ett länsövergripande samarbete har påbörjats via Regionförbundet, Yrkeshögskolan i Mälardalen. Syftet är att tillgodose näringslivets behov av arbetskraft, öka antalet yrkeshögskoleutbildningar med god kvalité i regionen och stärka samverkan mellan Örebro, Västmanland och Sörmland i kompetensförsörjningsfrågor. Utvecklingen av vuxenutbildning har fortskridit och under året har ett stort utbud av utbildning kunnat erbjudas såsom personalutbildning, uppdragsutbildning samt gymnasie- och högskoleutbildning. I Vingåker pågår en utbildningssatsning för personal inom äldreomsorgen till undersköterska. Besöksfrekvensen hos studie- och yrkesvägledning är fortfarande hög i Katrineholm och Vingåker. Antalet studerande inom gymnasial vuxenutbildning ökar. Viadidakts serietecknarutbildning Serios på Åbrogården har utökat antal elever under hösten och inom Serios erbjuds nu ytterligare ett påbyggnadsår. Yrkesvux, regeringens satsning på gymnasial yrkesutbildning för vuxna, har fortsatt med ett stort antal studerande. Man har kunnat maximera utbildningseffekterna genom möjligheten att köpa utbildningar av respektive kommuns externa utbildningsanordnare. Under året har arbetet med ett regionalt och lokalt vård- och omsorgscollege pågått. På lokal nivå samverkar Katrineholm, Flen och Vingåkers kommuner. Förvaltningen har genomfört en inventering av övriga förvaltningars kontakter med forskning, högskolor och universitet. Syfte är att inför 2011 öka kommunens kontakter med akademierna.

8 7 (18) Högskoleutbildningar på distans har erbjudits exempelvis Hälsocoachprogrammet i Vingåker, i samverkan med Högskolan i Skövde. Olika inriktningar och grupper inom lärarutbildningen via Karlstads universitet har också erbjudits. Distansbaserade kurser har genomförts i samarbete med ett flertal lärosäten. Antalet studenter på högskolenivå som nyttjar Viadidakts högskoleservice i Kullbergska huset och på Åbrogården ligger fortfarande på en hög nivå. Efterfrågan på grupprum är fortfarande stor. Många av Yrkeshögskolestudenterna i Katrineholms kommun behöver tillgång till studieplatser. Antalet telebildsändningar inom utbildning fortsätter att öka. Antalet studenter som utnyttjar möjligheten att skriva tentamina i Viadidakts lokaler i Katrineholm och Vingåker är fortfarande högt. Samarbetet med Kultur- och turismförvaltningen i Katrineholm har inneburit tillgång till fler grupprum och lokaler för högskolestuderande. Inom personal- och uppdragsutbildning har utbildningar inom IT, administration, pedagogik, kommunikation, mångfald, ekonomi, friskvård, arbetsmiljö, brandskydd och HLR/första hjälpen erbjudits personal i Katrineholms och Vingåkers kommuner samt till företag. I Katrineholms kommun har en särskild ledarskapsvecka genomförts för alla kommunens chefer. Samverkan Samarbetet i länet kring gymnasial vuxenutbildning, Vuxenutbildning i Sörmland, VIS, har fortsatt. Under året är det framförallt Yrkesvux som har varit i fokus tillsammans med det nya uppdraget kring Samhällsinformation för nyanlända flyktingar och invandrare. Viadidakt deltar i projektet TKS (Teknisk kompetens i samverkan) tillsammans med näringslivet och Bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun. Syftet är att förbättra utbudet av tekniska utbildningar för både ungdomar och vuxna i regionen, i samarbete med ortens företag. Servicekontoret på Åbrogården i Vingåker har fortsatt att utvecklas. Viadidakt ansvarar för genomförande och samordning på Servicekontoret i samverkan med Polisen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Sörmlands Räddningstjänst och Socialförvaltningen. Nu finns även brottsoffersjouren på plats. Samverkan kring individen har etablerats och fördjupats på ungdomstorget mellan arbetsförmedling, Viadidakt, socialförvaltning och gymnasieskolan. Samverkan mellan ungdomstorget och övriga kommunala förvaltningar avseende praktik har under året utvecklats. Kommunikation Kommunikationsinsatser, vägledning och uppsökande verksamhet kring studier har genomförts via annonser, Katrineholms och Vingåkers webbplatser och intranät, nyhetsbrev, utbildningsinformationer, mässor, vägledning på landsbygden etc. Viadidakt arrangerade en av landets största jobb- och utbildningsmässor i mars på Safiren i Katrineholm med cirka 70 utställande företag och utbildningsanordnare. Den flexibla distribuerade vägledningen, exempelvis med vägledningssamtal via webbkamera, MSN och Skype, har inneburit ökade

9 8 (18) möjligheter för medborgare att komma i kontakt med Viadidakts vägledning. Studie- och yrkesvägledning har erbjudits på filialbiblioteken. Budgetavvikelse Resultat mot budget är -505 tkr. Avvikelse mot budget är dels högre personalkostnader, dels större köp av externa verksamheter. I denna avvikelse ligger också medel som balanserats till år 2011 och utgör ännu ej utnyttjade extra medel som beviljades nämnden av Katrineholms kommun under verksamhetsåret. Det extra bidraget uppgick till 5 mkr från Katrineholm och 1 mkr från Vingåkers kommun. Bidraget avser insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare. Det balanserade belopp är tkr. Investeringar Investeringarna 200 tkr har rymts inom tilldelad budget och avser IT-utrustning i utbildningslokaler och kontorsmöbler. Nyckeltal Ifylles centralt och redovisas i separat bilaga.

10 9 (18) Enhet: Viadidakt utbildning Resultat: +200 tkr Bokslut 2009 Budget 2010 Bokslut 2010 INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anlägg o underh.mtrl Bidrag Entrepren o köp av verk Externa hyror Finans o avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner o kostnadsers, inkl PO Pension o pers.soc Övriga verksamhetskostnader SUMMA KOSTNADER TOTALT RESULTAT Investeringar Utbildning Viadidakt utbildning har, som en av kommunernas utbildningsanordnare, anordnat gymnasiala kurser inom kommunal vuxenutbildning. Dessutom ingår grundläggande vuxenutbildning, sfi (svenska för invandrare) och särvux. Personalen har fortsatt sitt arbete med att tydliggöra utbudet av flexibla kurser och ämnen. Vad gäller de naturvetenskapliga ämnena tillhandahölls dessa under året av egen lärare inom ämnet fysik, övriga ämnen av lärare från Duveholmsgymnasiet. Inom grundläggande vuxenutbildning erbjuds fortsättningsvis kärnämnen, dvs. matematik, engelska, svenska, svenska som andra språk och samhällskunskap. Dessvärre märks, även under 2010, en fortsatt tydlig försämring av elevernas förkunskaper många befinner sig på låg- och mellannivå. Detta har inneburit en ökad belastning på läs- och skrivstudion inom Viadidakt utbildning. Den absoluta majoriteten av studerande på grundläggande nivå har utländsk bakgrund, varför även språket utgör en utmaning för såväl de studerande som för pedagogerna. Även bland våra studerande på det gymnasiala området finns ett stort behov av olika stödinsatser för att möjliggöra ett lyckat studieresultat. Vi har ett antal uppföljningskonferenser varje halvår med deltagande av lärare, Studie- och yrkesvägledare och intagningen för att kunna fånga upp behov av stöd.

11 10 (18) På särvux i Katrineholm har vi kunnat erbjuda även studerande från Vingåker undervisning. Särvuxundervisning på Åbrogården i Vingåker planeras starta under Även under året 2010 har de studerande inom gymnasial vuxenutbildning fått möjlighet att få stöd/handledning av lärare utanför lektionstid i samtliga ämnen i studiomiljö. Detta erbjudande gäller också de av våra elever som studerar hos övriga utbildningsanordnare. Möjligheten för sådant stöd finns i både Katrineholm och Vingåker. Tack vare den ovan nämnda tilldelningen av medel från Skolverket till yrkesutbildningar för vuxna har Viadidakt kunnat bevilja denna typ av utbildningar för ett ökat antal studerande. Det rör sig om t ex omvårdnadsutbildningar och utbildningar inom områden som lagermedarbetare, bygg, hotell/restaurang med mera. Samarbetet mellan länets kommuner har underlättat de studerandes möjligheter att studera även i andra kommuner. Fyra lärare sökte, med stöd av förvaltningen, platser inom Lärarlyftet. Samtliga antogs till sökt utbildning. Introduktion och sfi Antalet flyktingar ökade mindre drastiskt under året Från januari till och med december tog introduktionsverksamheten emot 125 nya flyktingar, vilket är drygt 100 personer färre än året innan. Detta innebar dock att Katrineholm även under 2010 tog emot flera flyktingar i förhållande till det antal som avtalats med Migrationsverket. Minskningen av antalet nyanlända flyktingar beror förmodligen på Migrationsverkets krav på giltiga passhandlingar för asylsökande. Detta medför att personer från t ex Somalia inte för tillfället kommer ifråga för uppehållstillstånd. Det totala antalet flyktingar, vars ärenden handläggs av enheten, uppgick 2010 till 90 vuxna och 35 barn. Då Viadidakt har ansvaret för flyktingars introduktion under 3,5 år, har dock minskningen av nya flyktingar ännu inte medfört att personalstaten har kunnat minskas. Den ovan nämnda nya Etableringslagen kommer dock att medföra ett behov av färre introduktionshandläggare under året Under hela året 2010 har 700 personer deltagit i Viadidakts sfi-undervisning. Både introduktionsverksamheten och sfi-verksamheten har tillförts ytterligare personal. Viadidakt har från och med hösten 2009 även fått ansvaret för introduktionsarbetet i Vingåkers kommun. Detta har inneburit samordningsvinster i samband med sfiundervisning, samhällsorientering och praktikplatsanskaffning i kommunen. Ett väl fungerande samarbete mellan Viadidakt och Bildningsförvaltningen i Katrineholm fortsatte även under 2010 för att underlätta planeringen av mottagandet av flyktingar och deras barn inom båda förvaltningarna. Regelbundna träffar äger rum mellan representanter för förvaltningarna.

12 11 (18) Samarbetet med Socialförvaltningen fördjupades under 2010 genom ännu tätare kontakter. Ett gemensamt mottagande (Socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen och Viadidakt), En ingång, planeras för start 2011 för gemensamma deltagare. Samarbetet med Arbetsförmedlingen (Af) har utvecklats under året. Inför Etableringslagens ikraftträdande, och framförallt under december månad har Af haft medarbetare på plats inom introduktionsverksamheten och sfi. Af har tydligt signalerat att man behöver ett kommunalt stöd i samband med sitt nya uppdrag. Ett antal medarbetare arbetar inom verksamheten med stöd från Af i form av lönebidrag, instegsjobb eller nystartsjobb. Projektet Yrkessvenska, ett gemensamt projekt mellan Viadidakt, Arbetsförmedlingen och socialförvaltningarna i Katrineholm och Vingåker, har utvecklats på ett gynnsamt sätt. Flera deltagare än beräknat har kommit i arbete eller fortsatt att studera. Man beslöt därför att våren 2009 söka ESF-medel (Europeiska SocialFonden) för att kunna fortsätta det framgångsrika arbetet och finslipa metodutvecklingen. En ansökan, den här gången gemensam med Eskilstunas kommun och Flens kommun, mötte ett positivt gensvar från ESF. Medel beviljades för åren Viadidakt upprättade i samband med detta en enhet med 6 anställda i Eskilstuna kommun under hösten Efter att länsstyrelserna fick ta över Integrationsverkets tidigare uppdrag att samordna regionala insatser för flyktingar har förvaltningen i ökad utsträckning förstärkt kontakterna med Länsstyrelsen för Sörmlands län. Introduktionshandläggarna deltar i regelbundna träffar med länsmyndigheten och kollegor i länet. På Länsstyrelsens uppmaning tog Viadidakt på sig att samordna utvecklingen av den Samhällsorientering som kommunerna, enligt Etableringslagen, ska tillhandahålla för nyanlända flyktingar. År 2012 ska samtliga sfi-elever erbjudas orienteringen på sitt eget modersmål. En arbetsgrupp med representanter från hela länet har arbetat med uppdraget under hösten 2010 i Viadidakts regi. Det utarbetas ett webbaserat utbildningsmaterial initialt på 7 olika språk som stöd i den undervisning som påbörjas februari Förvaltningens enheter samarbetar inom den så kallade Sörmlandslinjen med den utvecklingscoach som anställts för att underlätta flyktingars arbetsmarknadsintroduktion. Under året startade en satsning ihop med Julita Gård för så kallad Grön-Mångfald (sfi). I kommunal regi samarbetar Viadidakt utbildning med Kultur- och Turismförvaltningen i Katrineholm kring ett så kallat Språkcafé, där i första hand sfi-elever får möjlighet att prata svenska med ett glädjande stort antal volontärer i biblioteket Ängelns lokaler. Även Röda Korset har där under året bidragit med läxläsningsstöd för sfi-elever. Under 2011 kommer också ett samarbete med Kulturskolan att inledas. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan har ett antal matlagningskurser genomförts.

13 12 (18) Dessa har varit mycket uppskattade av sfi-eleverna, inte minst bland de manliga deltagarna. Arbetssättet inom sfi strävar efter att uppnå största möjliga individanpassning. Sfi-undervisningen har även under 2010 kunnat bereda de studerande en hög grad av individuella lösningar. Man har kunnat påbörja sina studier med ingen eller mycket kort väntetid. Studerande, som har kunnat tillgodogöra sig språket snabbare, har kunnat flytta till en högre nivå. Antalet undervisningstimmar har höjts, den s k studiotiden (studier med handledning) har kvalitetsutvecklats och arbetsveckan omfattade även under 2010 en arbetsvecka om 40 timmar. Samhällsorienteringen för deltagare inom sfi har även under 2010 utvecklats avsevärt med deltagande av ett stort antal aktörer från organisationer, kommun och näringsliv. I samband med ovan nämnda samhällsorientering planeras dessa insatser att införlivas i den nya utbildningen. Inom sfi har en arbetsgrupp arbetat fram en motsvarighet till Loftet (Läs- och skrivstöd). Tanken är att bistå även personer med möjliga läs- och skrivsvårigheter stöd på detta område, med start januari Då forskningen kring läs- och skrivsvårigheter hos personer med annat modersmål än svenska är relativt begränsat, är det lite av ett pionjärarbete som påbörjas. Myndigheten för Specialpedagogik har visat intresse för att följa verksamheten. Viadidakt (i Katrineholm) erbjöds av Skolverket att delta i den så kallade Sfibonusen. Det rör sig om en individuell bonus till deltagare, inom sfi, som klarar att ta betyg inom ett år från påbörjade studier inom vald studieväg. Viadidakt tackade ja till ett deltagande. Försöket påbörjades i augusti 2009 och har fortsatts under deltagare har klarat kravet för bonus. Det är viktigt att kunna kombinera språkstudier med praktik och eventuell yrkesutbildning. Samarbetet inom förvaltningen med praktiksamordnaren och KFV s utvecklingscoach har fortsatt. Vidare har, i samarbete med Flens kommun, en lokalvårdarutbildning och två utbildningar med inriktning lagermedarbetare för deltagare inom introduktion/sfi genomförts. Även med Lindengymnasiet och Flens kommun har Viadidakt haft ett samarbete kring utbildningar inom restaurangsektorn. Ett antal sfi-elever har kunnat studera på Lindengymnasiet parallellt med sina fortsatta sfi-studier. Dock finns det behov av en än större kraftsamling på detta område. Investeringar Även år 2010 har satsning gjorts på lokalutrustning och 5 data/videoprojektorer har inköpts. Beloppet 210 tkr har rymts inom beviljad ram. Budgetavvikelse Avvikelsen mot budget på 200 tkr förklaras av större köp av tjänster, högre bidrag till det ökade antalet flyktingar, högre personalkostnader och högre kostnader för IT. En del oklarheter finns fortfarande angående fördelningen av IT-kostnaderna. Externa intäkter är ca 8,5 mkr högre än budget som förklaras av högre statliga bidrag. De ökade intäkterna överstiger de ökade kostnaderna, varför ett positivt resultat skapas med 200 tkr.

14 13 (18) Nyckeltal Ifylles centralt och redovisas i separat bilaga. Utvecklingstendenser Samarbetet med kommunens gymnasieskolor fortsätter bl.a. kring satsningen på tekniska utbildningar. Ett samarbete mellan gymnasiesärskolan/särvux/sfi och Myndigheten för specialpedagogik kommer att kunna gynna eleverna på ett positivt sätt. Den metodik och pedagogik som krävs för att utveckla ett flexibelt lärande måste hela tiden ses över och förnyas för att passa elevens behov. Detta gäller alla Viadidakts skolformer. Inom introduktionsverksamheten och inom sfi tillkommer ytterligare krav på flexibilitet och individanpassning för att förbättra arbetet med flyktingar och nyanlända invandrare. Behov finns för förstärkning av arbetet med rekvirering av språk/arbetspraktikplatser i kombination med fortsatta studier inom sfi. Därtill kommer den utmaning för verksamheterna som den nya Etableringslagen utgör. Vi kommer att behöva arbeta ännu närmare Arbetsförmedlingen för att kunna uppnå målen för båda verksamheternas arbete inom området Introduktion/Etablering. Både kommunen och Arbetsförmedlingen har ett fortsatt gemensamt ansvar för dels nyanlända, dels redan i Katrineholm/Vingåker boende invandrare som ännu inte har fått fotfäste på arbetsmarknaden. Vi kommer att behöva se över vilka resurser respektive organisation råder över för att kunna maximera effekterna av våra insatser.

15 14 (18) Enhet: Viadidakt arbetsmarknad Resultat: +305 tkr Bokslut 2009 Budget 2010 Bokslut 2010 INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anlägg o underh.mtrl Bidrag Entrepren o köp av verk Externa hyror Finans o avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner o kostnadsers, inkl PO Pension o pers.soc Övriga verksamhetskostnader SUMMA KOSTNADER TOTALT RESULTAT Investeringar Arbetsmarknad Viadidakt arbetsmarknad har under året haft ett högt tryck på verksamheterna. Drygt 30 procent fler deltagare har varit inskrivna under år 2010 mot år Under 2010 har vi haft fortsatta avtal med arbetsförmedlingen angående FAS 1, FAS 2, FAS 3 samt OSA. Vi har även ett gott samarbete med socialförvaltningarna i Vingåker och Katrineholm. Många av våra deltagare kommer därifrån. Från kommunens introduktionsenhet får vi många deltagare där vårt uppdrag är att coacha och hitta praktikplatser. Under året har arbetet med att utveckla integrationsarbetet inom den somaliska gruppen fortsatt. Utbildning för personal i kunskap om Somalien har varit en uppskattad utbildning inom flera förvaltningar i kommunen. Stora insatser har också gjorts under andra halvan av året för att bereda ungdomar plats i praktik inom kommunens verksamheter. Detta har varit en del i det avtal med Arbetsförmedlingen som heter Lyft. Drygt 80 ungdomar har haft plats. Samarbetet med arbetsförmedlingen har under året fungerat bra. Arbetet med att utveckla samarbetet inom kommunen vad gäller arbetsmarknadsåtgärder för unga och vuxna har fortsatt under året. Offentligt skyddade anställningar I budgeten för OSA finns det plats för 24 årsanställningar. Där har vi under året hamnat något under beräknat beroende på att det är svårt att beräkna hur långa

16 15 (18) anställningarna blir (förlängningar kan ske på olika tider) och avslut kan göras tidigare än planerat. Tendensen är fortfarande att personer som är aktuella för anställningar står väldigt långt från den reguljära arbetsmarknaden. Övriga bidragsanställningar Under året har vi fortsatt haft ett antal personer anställda via nystartsjobb ca 20 personer, särskilt anställningsstöd ca 6 personer och instegsjobb ca 15 personer. Personerna med nystartsjobb har i vissa fall arbetat som resurspersoner/ handledare till våra arbetsledare inom våra praktiska verksamheter vilket varit en förutsättning för att klara det ökade trycket på verksamheterna. Flera av personerna har gått vidare till anställningar inom kommunen eller på den övriga arbetsmarknaden. Feriejobb Under 2010 beslutades om extra insatser för feriejobb. Viadidakt arbetsmarknad hanterade totalt 387 ungdomar i feriejobb varav 79 platser i Vingåker. För att få alla feriejobbare i arbete krävs en omfattande arbetsinsats under en intensiv period på våren och försommaren. Arbetet har fungerat mycket bra. Exempel på nya ferieplatser för 2010 har varit, Geotagging, att upprätta ett system där bland annat turister på ett enkelt sätt genom GPS skall kunna hitta intressanta platser i Katrineholm. Framtidsboxen, ett uppdrag där ungdomar arbetar fram förslag på förbättringsområden i Katrineholm och Vingåkers kommuner. Överskottsmarknaden Intäkterna på Överskottsmarknaden ligger på den nivå vi budgeterat för året. Överskottsmarknaden har verksamhet med möjlighet till flera olika arbetsuppgifter i varierande svårighetsgrader vilket är bra då man får möjlighet att pröva olika arbetsuppgifter efter intresse och förmåga. Överskottsmarknaden har ca 11 platser för praktik och arbetsträning. Snickeri På snickeriet som ligger i anslutning till Överskottsmarknaden finns möjlighet att bland annat lära sig renovera och tillverka möbler till skolor och dagis. Här finns ca elva platser för praktik och arbetsträning. Café Björkbacken Intäkter och kostnader överensstämmer väl med budget. Björkbacken erbjuder frukost för elever från Lindengymnasiet. Caféet erbjuder också uppehållsrum för företrädesvis SFI- elever som har egen mat med sig. Björkbacken levererar också fika och bröd till många möten som hålls i kommunen. Björkbacken har ca 8 platser för praktik och arbetsträning. Arbetslag i Vingåker Även i Vingåker har trycket varit stort. Därför har vi under året anställt en vikarie för vår arbetsledare som är uthyrd till Coop Companion, Östergötland. Arbetslaget har plats för ca sex deltagare i praktik och arbetsträning. De utför en del arbete åt Vingåkers kommun bland annat röjning, flytthjälp etc.

17 16 (18) Kompassen/Atlas Kompassen har under året omstrukturerat verksamheten. Kompassen heter nu Atlas och ingår i ordinarie verksamheter. Uppdraget med funktionsprövning för deltagare från arbetsförmedlingen, försäkringskassan och kommuner sker nu i våra arbetslag. Arbete sker i samverkan med Atlasgruppen som bildades efter att KV projektet avslutades. Atlas är en samverkansgrupp mellan socialförvaltningarna, arbetförmedling, försäkringskassa, landsting och Viadidakt. Starten/språk och hantverk Språk och hantverk har flyttat till Startens lokaler under Språk och hantverk är en ny verksamhet som startat. Detta är en aktivitet för företrädesvis kvinnor med utländsk bakgrund som lär sig olika hantverk inom sömnad, väveri, smyckestillverkning etc., samtidigt som man får öva det svenska språket och får hjälp med läxläsning. Här utför vi uppdrag till dagis och skolor som till exempel tvätt av gardiner, sy dockkläder etc. På plats vissa dagar finns en sfi-lärare. Här finns platser för praktik och arbetsträning. För starten fortsätter samarbetet med Sörmlands Grafiska på samma sätt som tidigare. Orderingången är varierande vilket gör att vi inte har en jämn beläggning av arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna i sig är mycket bra för våra deltagare. Samarbetet med Mediautveckling AB fortsätter. Starten har mellan platser för praktik och arbetsträning. Behovet av fler arbetsuppgifter är stort. Starten har öppnat ett mindre Café där bland annat bröd tas från Björkbacken. Caféet medför möjlighet till fler arbetsuppgifter för deltagarna. Ungdomstorget Ungdomstorget bildades i och med vårt uppdrag från arbetsförmedlingen med Lyft. Målsättningen är att ungdomstorget skall fungera som En ingång och bli en naturlig mötesplats för ungdomar som behöver råd eller stöttning i arbetsmarknadsfrågor, studievägledning, praktikplats etc. Samarbetet med Projekt Palladium är viktigt för att kunna tillmötesgå ungdomars olika behov. Samarbete sker bland annat med socialförvaltningarna i Katrineholm och Vingåkers kommuner, Arbetsförmedlingen som finns på plats en dag per vecka, samt gymnasieskolans Individuella program. Ungdomstorget erbjuder olika aktiviteter med koppling till arbete, hälsa och samhällsinformation. Projekt inom Viadidakt arbetsmarknad Palladium Palladium har fortsatt sitt arbete under året. Då antalet deltagare sjönk i början av hösten har projektet utökat målgruppen till att omfatta ungdomar år. Projektet har under hösten också skrivit avtal med arbetsförmedlingen. Vid årets slut hade Palladium fyllt platserna i projektet. Syfte och målsättning med projektet är främst att arbeta fram arbetsmetoder för att motivera ungdomar vilka står långt från arbetsmarknaden till studier, arbete alternativt andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Projektet, vilket är delfinansierat av Europeiska Socialfonden (ESF), drivs av fyra personer varav en är projektledare. Året har präglats av att arbeta fram en metod att arbeta med målgruppen vilket innefattar daglig verksamhet samt utökad och förbättrad

18 17 (18) samverkan. Metoderna för att arbeta med ungdomarna har under året satt sig. Man har också under hösten flyttat till nya lokaler där även Ungdomstorget finns vilket har gjort att implementering av projektet kan börja och samarbete med övriga insatser som riktar sig till ungdomar är lättare. Orangeriet Viadidakt ingår i projekt Orangeriet som startade i december. Projektet är EUfinansierat och syftar till att öka ett socialt företagande och projektägare är Coop Companion. Ytterligare kommuner som medverkar i projektet är Kinda, Finspång och Linköping. I projektet i Vingåker har man bland annat öppnat en secondhand butik samt arbetar med att framställa och sälja äppelchips. AVA- Alternativ väg till arbete AVA projektet är ett projekt för språkutveckling för nyanlända flyktingar och invandrare samt för validering av yrkeskunskaper inom renovering/ hantverk och trädgård. Projektet fungerar också som praktikplats för personer med svensk bakgrund. Projektet sker i samarbete med Julita gård och finansieras av Leader Gränslandet, Arbetsförmedlingen samt Viadidakt. Det finns två arbetslag där det ena vänder sig mot trädgård och det andra mot renovering av bland annat fönster. Grupperna består av både personer med utländsk bakgrund och personer med svensk bakgrund. Det finns en SFI-lärare på plats under delar av veckan där man kopplar språket till yrket och det arbete man utför. Övrig tid övas språket i arbetet. Budgetavvikelse Viadidakt arbetsmarknad visar ett resultat som är 305 tkr bättre än budget. Vid jämförelse mot budget är intäkterna högre som förklaras av högre statliga bidrag. Motsvarande ökning ses också bland kostnaderna i form av högre personalkostnader, varför resultatets påverkan är liten. Inom offentligt skyddat arbete (OSA)är personalkostnaderna lägre än budget som förklaras av färre platser. Under året har 24 platser funnits mot budgeterade 31 platser. Arbetsförmedlingens (AF) arbetsmarknadsåtgärd benämnd Joben hade från start mycket liten omfattning, men ökade markant under året. Från budgeterade 8 till 55 personer vid årets slut, innebar en intäktsökning med 442 tkr. Bidraget från AF varierar mellan 150 kr till 300 kr per dag och deltagare. Investeringar Under 2010 har investering av ugnar gjorts på Björkbacken med 20 tkr, vilket har rymts inom tilldelad budgetram. Nyckeltal Redovisas centralt i separat bilaga. Utvecklingstendenser Verksamheten kommer även fortsättningsvis att behöva göra ständiga anpassningar och förändringar utifrån förändringar inom arbetsmarknadspolitik och regelverk. De mål som kan ställas upp blir därför alltid kortsiktiga. Ett alltid pågående arbete är satsningen på utveckling av personalen för att kunna leva upp till Viadidakts kännetecken.

19 18 (18) Samarbetet inom kommunerna, arbetsmarknad och socialtjänst behöver utvecklas med nya metoder för att kunna möta det behov av stöttning det ökande antalet personer med försörjningsstöd har. Metoder för att coacha personer med utländsk bakgrund mot egen försörjning behöver vidareutvecklas. Våra arbetslag behöver utvecklas för att kunna ta mot personer med olika behov. Fler arbetsuppgifter med varierande svårighetsgrad behövs. Ökat samarbete med privata företag krävs för att kunna tillmötesgå behovet av praktikplatser samt kopplingen för deltagarna mot arbetsmarknaden. Syftet är att vidare utveckla kunskapen om och kontakterna med lokala företag för att kunna vara en aktör vid arbetskraftsbehov.

Bokslut 2009. Viadidaktnämnden

Bokslut 2009. Viadidaktnämnden Bokslut 2009 Viadidaktnämnden 1 (15) Ekonomiskt resultat för Viadidaktnämnden 2009... 2 Budgetavvikelse... 2 Viadidakt förvaltning... 3 Bokslut för räkenskapsåret 2009... 3 INTÄKTER... 3 Sammanfattning

Läs mer

Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014

Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014 VIANs handling 21-2011 BUDGET 2012-2014 1 (9) VIAN/2011:21-042 2011-08-25 Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014 A. Verksamhetsbeskrivning 1. Syfte och ansvarsområden Viadidaktnämnden

Läs mer

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Utbildning av vuxna Svenskundervisning för invandrare (SFI) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial

Läs mer

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet Kompetens och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Svenskundervisning för invandrare (sfi) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Svenskundervisning för invandrare (SFI) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Vuxnas lärande

Verksamhetsberättelse 2014 Vuxnas lärande Verksamhetsberättelse 2014 Vuxnas lärande Kompetens för tillväxt Verksamhetschef Jan Mannerhag Rektor Timo Laaksonen och Rektor Christina Blomquist 1(8) Verksamhetsområdet... 3 TL - Nationell statistik...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Kompetens- och arbetslivsnämndenn Kompetens- och arbetslivsnämnden, januari 2015 Verksamhetsplan 2015 2017 Nämndens ordförande Tf. Förvaltningschef Hans Johansson 070-866 01 01

Läs mer

Projekt regional samverkan Sfi

Projekt regional samverkan Sfi Projekt regional samverkan Sfi Projektet finansieras av Länsstyrelsen Örebro län enligt 37 förordningen, beredskap och kapacitet samt regional samverkan. Projektägare är Sydnärkes Utbildningsförbund som

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Yrkesutbildning för bättre matchning. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad

Yrkesutbildning för bättre matchning. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Yrkesutbildning för bättre matchning Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Valfrågan i fokus Arbeta en Arbete en Arbeta en en Arbete en Arbeta en Arbete en Arbete Arbeta Arbete Arbete en Arbete

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 INLEDNING... 1 1.1 PARTER... 1 1.2 GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 1 1.3 DELMÅL

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

SFI som matchningsverktyg

SFI som matchningsverktyg Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson SFI som matchningsverktyg Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner startar upp ett stort projekt för att underlätta för

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara 1(1) Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara Vad är utbildning i svenska för invandrare (sfi)? Utbildningen i svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga Ganska bekant Rätt kaxig Lite otydlig Mycket stolt! På stark frammarsch Lätt tilltufsad Kämpar i kylan! Kan snart flyga Varför Lärcentrum? Startade under 1990-talet Ingen egen utbildningsanordnare Förmedlare

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2014. Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2012-2014. Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan -2014 Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2011 Verksamhetsplan - 2014 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergman 070-648 35 77 ingvor.bergman@falkoping.se

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Innehållsförteckning Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun... 2 Definition av studie- och yrkesvägledning... 2 Mål för studie- och yrkesvägledningen...

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget dec 2014 i jmf med dec i 2013

Arbetsmarknadsläget dec 2014 i jmf med dec i 2013 Arbetsmarknadsläget dec 2014 i jmf med dec i 2013 Andel arbetslösa (förändring i jämförelse med samma period 2013) Riket Västra Götalands län Vänersborgs kommun Totalt inskrivna arbetslösa 8,1% (-0,6%)

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Verksamhetsberättelse 2014 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård SOVIS15-0032 Verksamhetsberättelse 2014 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Vård- och omsorgscollege... 3 3. Vård och omsorgscollege

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011-2014. Kompetens- och arbetslivsnämnden

Förslag till Verksamhetsplan 2011-2014. Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till Verksamhetsplan 2-24 Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2 Verksamhetsplan 2-24 Nämndens ordförande Ingvor Bergman 7-648 35 77 ingvor.bergman@falkoping.se

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Yh Mälardalen Örebroregionen En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Västmanland Sörmland Samarbete mellan tre län inom ramen för ett regionalfondsprojekt under 3 år Historik Yh Mälardalen

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 D a t u m D n r 2015-01-15 15-001 Regionstyrelsen Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 Bakgrund Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. En bättre matchning mellan arbetsgivarnas

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

mötesplatsen för arbetsliv och lärande

mötesplatsen för arbetsliv och lärande MASUGNEN mötesplatsen för arbetsliv och lärande Mötesplatsen för arbetsliv och lärande Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande.

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Kommunala vuxenutbildningen 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Vuxenutbildning Intäkter -1 980 000-3 047 956 153,9% Personalkostnader 5 392 706 7 719 171 143,1% Övriga

Läs mer

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Fyra projekt Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Samordningsförbundet Västra Mälardalen står bakom dessa fyra projekt som utgår från de lokala behoven i KAK. Tillsammans ska

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Handläggare: Eric Andersson, Arbetsmarknadsenheten, AME Socialnämnden Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Organisation Jobbcentrum ingår i Socialnämndens Arbetsmarknadsenhet. Arbetsmarknadsenheten hör till

Läs mer

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Dnr: Kon 2015/41 Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Maja Jansson 2015-04-07 2015-04-07 1 (9) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3.

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

37-PROJEKT MED INRIKTNING SFI ÅREN 2011-2012

37-PROJEKT MED INRIKTNING SFI ÅREN 2011-2012 37-PROJEKT MED INRIKTNING SFI ÅREN 2011-2012 Sökande Projektnamn Insats Belopp DALARNA Ludvika Säters Språkinlärning för språksvaga Yrkesinriktad och flexibel sfi genom samverkan Extra språkundervisning

Läs mer

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732.

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732. Bilaga 1 2013-12-18 Till Rapport vuxenutbildningen i Eslöv Allmänt om Komvux i Sverige Verksamheten kommunal vuxenutbildning startade formellt i Sverige 1968. I mindre kommuner i regel som en rad kvällskurser

Läs mer

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1 Utbildningsråd Skövde 26 april 2012 Mariestad 21 dec 2010 1 Kopplingen mellan utbildningssystem och arbetsliv kan och måste öka. Samtliga som deltagit i intervjuer och arbetsmöten ser frågan som helt central

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

Motion om arbetsmarknadspolitiken

Motion om arbetsmarknadspolitiken 2007-10-29 238 509 Kommunstyrelsen 2008-10-13 218 380 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 196 476 Dnr 07.677-008 oktkf54 Motion om arbetsmarknadspolitiken Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen

Verksamhetsplan 2013-2015. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Verksamhetsplan 2013-2015 Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2012 Verksamhetsplan 2013-2015 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergman 070-648 35

Läs mer

Nu börjar din framtid. vetlandalarcentrum.se

Nu börjar din framtid. vetlandalarcentrum.se Nu börjar din framtid. vetlandalarcentrum.se Vill du ta ett steg i din utveckling? På Vetlanda Lärcentrum har vi samlat all vuxenutbildning under ett tak. Vi erbjuder ett brett utbud av kurser både på

Läs mer

Arbetsmarknadsutbildning med Sfi. Samtliga länets 10 kommuner och Älvkarleby kommun

Arbetsmarknadsutbildning med Sfi. Samtliga länets 10 kommuner och Älvkarleby kommun Arbetsmarknadsutbildning med Sfi Arbetsmarknadsutbildning med Sfi Ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, alla 10 kommuner, Älvkarleby kommun och Länsstyrelsen Gävleborgs län. Nyanlända erbjuds att delta

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006 Mål för nyanländas introduktion Reviderad april 2006 Introduktion för nyanlända utgörs av samhällets insatser under deras första tid i Sverige. Här beskrivs de nationella målen och delmålen för introduktionen.

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

1 Om undersökningen. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens.

1 Om undersökningen. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens. 1 Om undersökningen 2 Bakgrundsfrågor 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare 4 Måluppfyllelse och kvalitet 5 Kunskaper och kompetens 6 Vägledning 7 Samverkan 8 Företagande, entreprenörskap och eget företagande

Läs mer

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Övergripandemål... 4 4. Delmål... 4 Att 15 ungdomar lär känna sina styrkor

Läs mer

EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras?

EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? A P R I L 2 0 1 0 EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? Här presenteras ett förslag till hur en regional verksamhet för samhällsorientering i

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisning År: 2012 Period: December Nämnd: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämndens uppdrag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har ansvaret

Läs mer

Norsjö kommuns arbetsmarknadsprojekt 2011-07-01 2014-06-30

Norsjö kommuns arbetsmarknadsprojekt 2011-07-01 2014-06-30 Norsjö kommuns arbetsmarknadsprojekt 2011-07-01 2014-06-30 Arbetsmarknadsprojektet startade oktober 2011 med syfte att kommunen skulle skapa visstidsanställningar under en treårsperiod (2011-07-01 2014-06-30)

Läs mer

Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010

Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010 Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010 Denna enkät är gjord av Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande (VKF). VKF är ett samarbete inom flexibelt lärande mellan Göteborgs Universitet, Chalmers, Karlstads

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60 , Prop. 2009/10:60 Gunnar Sallstedt Kansliråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Reformen INNEBÄR ett tydligare arbetsmarknadsfokus för vuxna nyanlända Reformen INNEBÄR INTE en total förändring

Läs mer

REMISSVAR Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

REMISSVAR Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) 2013-03-13 Rnr 92.13 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Utredningen lämnar ett stort antal förslag som

Läs mer

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 2014-04-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/58-631 Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Förvaltningskansliet, Kullbergska huset, Bievägen 1B, Katrineholm

Förvaltningskansliet, Kullbergska huset, Bievägen 1B, Katrineholm VIADIDAKTNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid KTS-salen, Drottninggatan 18, Katrineholm tisdag den 14 december 2010 kl. 16.00 17 00 Beslutande Berit Örtell (s), ordförande; Egil Boräng (s), 1:e v.ordf.;

Läs mer

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Syfte: att sammanställa länsstyrelsernas erfarenheter av att jobba med

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar

Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar 10 juni 2014 Välkomna Program Välkomna Peter Carpelan Avslutat ESF-projektet som implementerats Samverkan kring unga - Ungdomsteamet i

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

Resursjobb. Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb

Resursjobb. Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb Resursjobb Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb Bakgrund Låg utbildningsnivå Stor inflyttning Hög andel invånare som är utrikesfödda Regionens bästa arbetsmarknad men Svårigheter/utmaningar

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

Arbetsmarknadsplan. Avesta kommun

Arbetsmarknadsplan. Avesta kommun Arbetsmarknadsplan Avesta kommun 2014-2016 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Kommunens mål 2014-2016... 3 3. Statens och kommunens ansvar... 4 4. Lagstiftning... 5 5. Nuläge... 6 6. Övrig verksamhet inom

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 (7) Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 Inledning Kommunerna i Stockholms län har i dokumentet Överenskommelse om att skapa en vuxenutbildningsregion i Stockholms

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Kvalitetsredovisning Vuxenutbildningen Dals-Eds Kommun 2008

Kvalitetsredovisning Vuxenutbildningen Dals-Eds Kommun 2008 Kvalitetsredovisning Vuxenutbildningen Dals-Eds Kommun 2008 Ed i Februari 2009 Inledning Med denna kvalitetsredovisning vill vi ge alla intresserade en bred information om Vuxenutbildningen vid Utvecklingscenter

Läs mer

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens

Läs mer

Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län

Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län - Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? Arrangörer: Kommunförbundet, Länsstyrelsen, Botkyrka kommun Samhällsorientering i samverkan

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer