Bokslut Viadidaktnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslut 2010. Viadidaktnämnden"

Transkript

1 Bokslut 2010 Viadidaktnämnden

2 1 (18) Ekonomiskt resultat för Viadidaktnämnden Budgetavvikelse... 2 Sammanfattning av årets verksamhet... 2 Väsentliga händelser under året... 3 Personalbokslut... 4 Utvecklingstendenser... 4 Enhet: Viadidakt förvaltningskansli... 6 INTÄKTER... 6 Ett ökat utbildningsutbud... 6 Samverkan... 7 Kommunikation... 7 Budgetavvikelse... 8 Investeringar... 8 Nyckeltal... 8 Enhet: Viadidakt utbildning... 9 INTÄKTER... 9 Utbildning... 9 Introduktion och sfi Investeringar Budgetavvikelse Nyckeltal Utvecklingstendenser Enhet: Viadidakt arbetsmarknad INTÄKTER Arbetsmarknad Offentligt skyddade anställningar Övriga bidragsanställningar Feriejobb Överskottsmarknaden Snickeri Café Björkbacken Arbetslag i Vingåker Kompassen/Atlas Starten/språk och hantverk Ungdomstorget Projekt inom Viadidakt arbetsmarknad Palladium Orangeriet AVA- Alternativ väg till arbete Budgetavvikelse Investeringar Nyckeltal Utvecklingstendenser... 17

3 2 (18) Ordförande: Berit Örtell Förvaltningschef : Helene Björkqvist Ekonomiskt resultat för Viadidaktnämnden 2010 Resultat: 0 tkr Bokslut 2009 Budget 2010 Bokslut 2010 INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anlägg o underh.mtrl Bidrag Entrepren o köp av verk Externa hyror Finans o avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner o kostnadsers, inkl PO Pension o pers.soc Övriga verksamhetskostnader SUMMA KOSTNADER TOTALT RESULTAT Investeringar Budgetavvikelse Nämndens totala resultat visar en avvikelse mot budget med 0 kr. Under året har nämnden erhållit 5 miljoner kronor i form av extra medel avsedda för arbetsmarknadsåtgärder bland ungdomar och invandrare i Katrineholm. Vingåker har också satsat 1 mkr avseende samma ändamål. Katrineholms bidrag har inte hunnit utnyttjas helt och av det ursprungliga beloppet återstår drygt 2 miljoner. Detta belopp balanseras därför till 2011 med 2,066 miljoner varför år 2010 uppvisar ett nollresultat. Externa intäkter är 18 miljoner högre än budget och förklaras av större bidrag från Migrationsverket för det ökade antalet flyktingar och bidrag från Skolverket avseende yrkesvuxutbildning. Dessa ökade intäkter möts av nämndens ökade kostnader för personal, köp av tjänster och ökade bidrag till flyktingar. En försiktig bedömning har skett beträffande upplupna intäkter rörande flera pågående projekt. Sammanfattning av årets verksamhet Viadidaktnämnden, den gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker har funnits sedan den 1 januari 2002.

4 3 (18) Nämnden ansvarar bland annat för följande områden: Kommunal vuxenutbildning (grundläggande vuxenutbildning, gymnasial, vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning, yrkesutbildning) Svenska för invandrare (SFI) Studie- och yrkesvägledning Vuxenutbildning för utvecklingsstörda Särvux Eftergymnasial utbildning Personal- och uppdragsutbildning Högskole- och yrkeshögskoleutbildningar och service till studenter Validering Centrum för introduktion av flyktingar och andra nyanlända invandrare Arbetsmarknadsstöd Väsentliga händelser under året Ungdomstorget som invigdes i september är en ny extra satsning på arbetslösa ungdomar. Här finns möjligheter att träffa arbetsförmedling, arbetsmarknadscoacher och studie- och yrkesvägledare på samma ställe, både i Katrineholm och Vingåker. Ungdomarna har också erbjudits olika jobbsökaraktiviteter med bland annat föreläsningar och en Företagsvecka där cirka 35 olika företag presenterade sig. Kommunerna har tillsammans via arbetsförmedlingens program Lyft tagit emot 80 till 100 ungdomar på praktik i olika kommunala verksamheter. Ungdomsprojektet Palladium, som finansieras av Europeiska Socialfonden, har fortsatt under året och har flyttat in i samma lokaler som Ungdomstorget i Katrineholm. Antalet nyanlända flyktingar och invandrare har minskat under året. Med hjälp av extra medel under året har Viadidakt satsat på att hitta instegsjobb för 15 flyktingar/ invandrare samt nystartsjobb för 12 flyktingar/invandrare, så kallade avstampsjobb, där kommunens förvaltningar fått full kostnadsteckning via Viadidakts extra medel. AVAprojektet (Alternativ väg till arbete) har startat. Projektet är en samverkan med arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Leader Gränslandet, Julita gård och Viadidakt som också är projektägare. Projektets syfte är att erbjuda ett utvecklingsprogram inklusive språkutbildning inom de gröna näringarna och hantverk. Inom projektet ska ett valideringsinstrument OCN (Open college Network) användas. Kommunens förvaltningar har under året tagit emot språkpraktikanter/termin. Från första december har den nya etableringsreformen trätt ikraft där arbetsförmedlingen kommer att ta ansvar för nyanlända flyktingar under de första två åren. Samverkan mellan arbetsförmedling och Viadidakts introduktion pågår för att se till att övergången blir bra. Projekt Yrkessvenska, som finansieras av Europeiska Socialfonden (i samverkan med Flens och Eskilstunas kommuner) pågår. Den tidigare pilotutbildningen Medborgarskola för invandrarkvinnor (Fogelstadakademin) har genomförts i ordinarie verksamhet och en liknande kurs för män är under planering. Projekt Orangeriet (projektägare är Coop Companion) kring socialt arbetskooperativ pågår i Vingåker. I februari bjöd Viadidakt in till en uppföljning av Avstampet en seminariedag med olika aktörer kring samverkan kring introduktion för nyanlända flyktingar och invandrare.

5 4 (18) 15 mars arrangerade Viadidakt även den årliga jobb- och utbildningsmässan i Katrineholm. Nytt på mässan, som är en av de största i sitt slag i landet var ett starta eget-torg samt en paneldiskussion om framtidens arbetsmarknad och kompetensbehov. 6-7 november deltog Viadidakt på Katrineholmsmässan i Duveholmshallen samt Katrineholms koncernmässa i samband med julfesten, 2 och 3 december. I samverkan med Kultur- och turismförvaltningen, Bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun och Björkviks bygdekommitté har Viadidakt medverkat till start av ett Bygdekontor i Björkvik. De stora bristerna inom Viadidakts IT-stöd har under året lett till omfattande kvalitets- och arbetsmiljöproblem för så väl elever, studenter, deltagare som personal. Personalbokslut En fortsatt satsning på personalen när det gäller hälsa, trivsel och kommunikation enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet har gjorts. Två förvaltningsövergripande planeringsdagar har genomförts. Utbildningsdagar för hela förvaltningen har genomförts kring Hälsa och välbefinnande och Mera självkänsla. En del av personalen har också deltagit i utbildningar kring interkulturellt förhållningssätt. Genomgång av medarbetarenkäten har gjorts och utifrån detta en plan kring för förbättringsområden. Mål under 2011 kommer att vara att förbättra den fysiska arbetsmiljön men också ska exempelvis enkäter genomföras efter medarbetarsamtalet för att få kunskap om hur dessa kan utvecklas. Brandskyddsutbildning för brandombud, skyddsombud och anställda har också genomförts. Omvärldsbevakning och kompetenshöjande insatser har skett genom deltagande i konferenser, studiebesök och samverkansmöten. En ökning av antalet anställda har skett under året utifrån att Ungdomstorgets verksamhet startade upp, start av AVA (Alternativ väg till arbete) samt en fortsatt ökning av nyanlända flyktingar och invandrare. Inför 2011 kommer personalantalet att minska med anledning av arbetsförmedlingens övertagande av mottagning av nya flyktingar. Utvecklingstendenser Inom planperioden 2011 till 2013 bedöms Viadidakts verksamheter i hög grad påverkas av konjunkturförändringar med dess effekter på arbetsmarknaden och vuxenutbildning. Ett stort antal flyktingar och andra invandrare kommer att befinna sig i Viadidakts verksamheter. Detta innebär ett fortsatt stort behov av både introduktionsverksamhet och utbildningar i sfi (Svenska för invandrare) under planperioden. Den nya etableringslag som trädde i kraft 1 december 2010 ger arbetsförmedlingen ett större ansvar för nyanlända flyktingar och invandrare. Detta innebär en förändrad verksamhet för Viadidakt under 2011 och inför 2012 en minskning av introduktionsverksamheten. Det innebär också krav på större samverkan med fler aktörer. Utveckling av sfi och samhällsinformation i samband med den nya etableringslagen kommer att påverka utformningen av verksamheten. Fler unga vuxna står utanför studier och den reguljära arbetsmarknaden och därmed utan egen försörjning. Stora ungdomskullar innebär ett ökat tryck på

6 5 (18) Viadidakt arbetsmarknad och Viadidakt utbildning samt på vägledningsresurser vilka redan idag är hårt ansträngda. En ökad länsövergripande samverkan kring kompetensförsörjning innebär bland annat att utbildningar inom Yrkeshögskolan kommer att utvecklas. Den demografiska utvecklingen innebär en utmaning för kompetensförsörjning inom företag och offentlig sektor och Viadidakts utbildningsutbud måste vara både flexibelt och med efterfrågad inriktning och innehåll. En utveckling av Teknisk kompetens i samverkan (TKS) kommer att innebära att tekniska utbildningar blir tillgängliga samordnas tillsammans med näringslivet och gymnasieskolorna i KFV-regionen. Det blivande Vård- och omsorgscolleget kommer att utveckla utbildningar inom vårdsektorn både regionalt och lokalt. Det kommer att vara viktigt med en ökad samverkan med exempelvis socialförvaltningarna, arbetsförmedling och försäkringskassa i syfte att med gemensamma resurser öka människors möjligheter till egen försörjning. Fortsatt utveckling av Servicekontor i Åbrogården är ett lokalt exempel på En ingång. Utvecklingstendensen för finansiering av verksamheterna går mot mer tillfälliga projektmedel vilket påverkar långsiktig och kontinuerlig verksamhet. Information och kommunikation blir allt viktigare och mer differentierad för att målet med en tydlig verksamhet ska uppnås. Efterfrågan på studielokaler och studieservice kommer även fortsättningsvis att vara stort. Samarbetet med Kultur- och turismförvaltningen i Katrineholm kommer att fortsätta utvecklas kring högskoleservice. Ökad samverkan sker med högskolor, universitet och forskning. Snabba omställningar inom verksamheten utifrån snabba förändringar i omvärlden ställer stora krav på personal och ledning. En utmaning för Viadidakt är att vidareutveckla sin roll som den ledande aktören för samordning av verksamheter för lärande, stöd och utveckling i Sörmland. Pågående projekt inom Viadidakt är: Palladium (februari till december 2011) inriktning ungdomar och arbetsmarknad Yrkessvenska(augusti 2009 till juli 2012) inriktning integration och arbetsmarknad. Orangeriet (december 2008 till oktober 2011) inriktning socialt företagande och arbetsmarknad. LC-komp, lärcentra (augusti 2009 till juli 2011) inriktning lärcentrumutveckling. SFI-bonus (augusti 2009 till mars 2011) inriktning integration. AVA-projektet (september 2009 till juli 2011) inriktning integration och arbetsmarknad.

7 6 (18) Enhet: Viadidakt förvaltningskansli Resultat: -505 tkr Bokslut 2009 Budget 2010 Bokslut 2010 INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anlägg o underh.mtrl Bidrag Entrepren o köp av verk Externa hyror Finans o avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner o kostnadsers, inkl PO Pension o pers.soc Övriga verksamhetskostnader SUMMA KOSTNADER TOTALT RESULTAT Investeringar Ett ökat utbildningsutbud Ett länsövergripande samarbete har påbörjats via Regionförbundet, Yrkeshögskolan i Mälardalen. Syftet är att tillgodose näringslivets behov av arbetskraft, öka antalet yrkeshögskoleutbildningar med god kvalité i regionen och stärka samverkan mellan Örebro, Västmanland och Sörmland i kompetensförsörjningsfrågor. Utvecklingen av vuxenutbildning har fortskridit och under året har ett stort utbud av utbildning kunnat erbjudas såsom personalutbildning, uppdragsutbildning samt gymnasie- och högskoleutbildning. I Vingåker pågår en utbildningssatsning för personal inom äldreomsorgen till undersköterska. Besöksfrekvensen hos studie- och yrkesvägledning är fortfarande hög i Katrineholm och Vingåker. Antalet studerande inom gymnasial vuxenutbildning ökar. Viadidakts serietecknarutbildning Serios på Åbrogården har utökat antal elever under hösten och inom Serios erbjuds nu ytterligare ett påbyggnadsår. Yrkesvux, regeringens satsning på gymnasial yrkesutbildning för vuxna, har fortsatt med ett stort antal studerande. Man har kunnat maximera utbildningseffekterna genom möjligheten att köpa utbildningar av respektive kommuns externa utbildningsanordnare. Under året har arbetet med ett regionalt och lokalt vård- och omsorgscollege pågått. På lokal nivå samverkar Katrineholm, Flen och Vingåkers kommuner. Förvaltningen har genomfört en inventering av övriga förvaltningars kontakter med forskning, högskolor och universitet. Syfte är att inför 2011 öka kommunens kontakter med akademierna.

8 7 (18) Högskoleutbildningar på distans har erbjudits exempelvis Hälsocoachprogrammet i Vingåker, i samverkan med Högskolan i Skövde. Olika inriktningar och grupper inom lärarutbildningen via Karlstads universitet har också erbjudits. Distansbaserade kurser har genomförts i samarbete med ett flertal lärosäten. Antalet studenter på högskolenivå som nyttjar Viadidakts högskoleservice i Kullbergska huset och på Åbrogården ligger fortfarande på en hög nivå. Efterfrågan på grupprum är fortfarande stor. Många av Yrkeshögskolestudenterna i Katrineholms kommun behöver tillgång till studieplatser. Antalet telebildsändningar inom utbildning fortsätter att öka. Antalet studenter som utnyttjar möjligheten att skriva tentamina i Viadidakts lokaler i Katrineholm och Vingåker är fortfarande högt. Samarbetet med Kultur- och turismförvaltningen i Katrineholm har inneburit tillgång till fler grupprum och lokaler för högskolestuderande. Inom personal- och uppdragsutbildning har utbildningar inom IT, administration, pedagogik, kommunikation, mångfald, ekonomi, friskvård, arbetsmiljö, brandskydd och HLR/första hjälpen erbjudits personal i Katrineholms och Vingåkers kommuner samt till företag. I Katrineholms kommun har en särskild ledarskapsvecka genomförts för alla kommunens chefer. Samverkan Samarbetet i länet kring gymnasial vuxenutbildning, Vuxenutbildning i Sörmland, VIS, har fortsatt. Under året är det framförallt Yrkesvux som har varit i fokus tillsammans med det nya uppdraget kring Samhällsinformation för nyanlända flyktingar och invandrare. Viadidakt deltar i projektet TKS (Teknisk kompetens i samverkan) tillsammans med näringslivet och Bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun. Syftet är att förbättra utbudet av tekniska utbildningar för både ungdomar och vuxna i regionen, i samarbete med ortens företag. Servicekontoret på Åbrogården i Vingåker har fortsatt att utvecklas. Viadidakt ansvarar för genomförande och samordning på Servicekontoret i samverkan med Polisen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Sörmlands Räddningstjänst och Socialförvaltningen. Nu finns även brottsoffersjouren på plats. Samverkan kring individen har etablerats och fördjupats på ungdomstorget mellan arbetsförmedling, Viadidakt, socialförvaltning och gymnasieskolan. Samverkan mellan ungdomstorget och övriga kommunala förvaltningar avseende praktik har under året utvecklats. Kommunikation Kommunikationsinsatser, vägledning och uppsökande verksamhet kring studier har genomförts via annonser, Katrineholms och Vingåkers webbplatser och intranät, nyhetsbrev, utbildningsinformationer, mässor, vägledning på landsbygden etc. Viadidakt arrangerade en av landets största jobb- och utbildningsmässor i mars på Safiren i Katrineholm med cirka 70 utställande företag och utbildningsanordnare. Den flexibla distribuerade vägledningen, exempelvis med vägledningssamtal via webbkamera, MSN och Skype, har inneburit ökade

9 8 (18) möjligheter för medborgare att komma i kontakt med Viadidakts vägledning. Studie- och yrkesvägledning har erbjudits på filialbiblioteken. Budgetavvikelse Resultat mot budget är -505 tkr. Avvikelse mot budget är dels högre personalkostnader, dels större köp av externa verksamheter. I denna avvikelse ligger också medel som balanserats till år 2011 och utgör ännu ej utnyttjade extra medel som beviljades nämnden av Katrineholms kommun under verksamhetsåret. Det extra bidraget uppgick till 5 mkr från Katrineholm och 1 mkr från Vingåkers kommun. Bidraget avser insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare. Det balanserade belopp är tkr. Investeringar Investeringarna 200 tkr har rymts inom tilldelad budget och avser IT-utrustning i utbildningslokaler och kontorsmöbler. Nyckeltal Ifylles centralt och redovisas i separat bilaga.

10 9 (18) Enhet: Viadidakt utbildning Resultat: +200 tkr Bokslut 2009 Budget 2010 Bokslut 2010 INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anlägg o underh.mtrl Bidrag Entrepren o köp av verk Externa hyror Finans o avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner o kostnadsers, inkl PO Pension o pers.soc Övriga verksamhetskostnader SUMMA KOSTNADER TOTALT RESULTAT Investeringar Utbildning Viadidakt utbildning har, som en av kommunernas utbildningsanordnare, anordnat gymnasiala kurser inom kommunal vuxenutbildning. Dessutom ingår grundläggande vuxenutbildning, sfi (svenska för invandrare) och särvux. Personalen har fortsatt sitt arbete med att tydliggöra utbudet av flexibla kurser och ämnen. Vad gäller de naturvetenskapliga ämnena tillhandahölls dessa under året av egen lärare inom ämnet fysik, övriga ämnen av lärare från Duveholmsgymnasiet. Inom grundläggande vuxenutbildning erbjuds fortsättningsvis kärnämnen, dvs. matematik, engelska, svenska, svenska som andra språk och samhällskunskap. Dessvärre märks, även under 2010, en fortsatt tydlig försämring av elevernas förkunskaper många befinner sig på låg- och mellannivå. Detta har inneburit en ökad belastning på läs- och skrivstudion inom Viadidakt utbildning. Den absoluta majoriteten av studerande på grundläggande nivå har utländsk bakgrund, varför även språket utgör en utmaning för såväl de studerande som för pedagogerna. Även bland våra studerande på det gymnasiala området finns ett stort behov av olika stödinsatser för att möjliggöra ett lyckat studieresultat. Vi har ett antal uppföljningskonferenser varje halvår med deltagande av lärare, Studie- och yrkesvägledare och intagningen för att kunna fånga upp behov av stöd.

11 10 (18) På särvux i Katrineholm har vi kunnat erbjuda även studerande från Vingåker undervisning. Särvuxundervisning på Åbrogården i Vingåker planeras starta under Även under året 2010 har de studerande inom gymnasial vuxenutbildning fått möjlighet att få stöd/handledning av lärare utanför lektionstid i samtliga ämnen i studiomiljö. Detta erbjudande gäller också de av våra elever som studerar hos övriga utbildningsanordnare. Möjligheten för sådant stöd finns i både Katrineholm och Vingåker. Tack vare den ovan nämnda tilldelningen av medel från Skolverket till yrkesutbildningar för vuxna har Viadidakt kunnat bevilja denna typ av utbildningar för ett ökat antal studerande. Det rör sig om t ex omvårdnadsutbildningar och utbildningar inom områden som lagermedarbetare, bygg, hotell/restaurang med mera. Samarbetet mellan länets kommuner har underlättat de studerandes möjligheter att studera även i andra kommuner. Fyra lärare sökte, med stöd av förvaltningen, platser inom Lärarlyftet. Samtliga antogs till sökt utbildning. Introduktion och sfi Antalet flyktingar ökade mindre drastiskt under året Från januari till och med december tog introduktionsverksamheten emot 125 nya flyktingar, vilket är drygt 100 personer färre än året innan. Detta innebar dock att Katrineholm även under 2010 tog emot flera flyktingar i förhållande till det antal som avtalats med Migrationsverket. Minskningen av antalet nyanlända flyktingar beror förmodligen på Migrationsverkets krav på giltiga passhandlingar för asylsökande. Detta medför att personer från t ex Somalia inte för tillfället kommer ifråga för uppehållstillstånd. Det totala antalet flyktingar, vars ärenden handläggs av enheten, uppgick 2010 till 90 vuxna och 35 barn. Då Viadidakt har ansvaret för flyktingars introduktion under 3,5 år, har dock minskningen av nya flyktingar ännu inte medfört att personalstaten har kunnat minskas. Den ovan nämnda nya Etableringslagen kommer dock att medföra ett behov av färre introduktionshandläggare under året Under hela året 2010 har 700 personer deltagit i Viadidakts sfi-undervisning. Både introduktionsverksamheten och sfi-verksamheten har tillförts ytterligare personal. Viadidakt har från och med hösten 2009 även fått ansvaret för introduktionsarbetet i Vingåkers kommun. Detta har inneburit samordningsvinster i samband med sfiundervisning, samhällsorientering och praktikplatsanskaffning i kommunen. Ett väl fungerande samarbete mellan Viadidakt och Bildningsförvaltningen i Katrineholm fortsatte även under 2010 för att underlätta planeringen av mottagandet av flyktingar och deras barn inom båda förvaltningarna. Regelbundna träffar äger rum mellan representanter för förvaltningarna.

12 11 (18) Samarbetet med Socialförvaltningen fördjupades under 2010 genom ännu tätare kontakter. Ett gemensamt mottagande (Socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen och Viadidakt), En ingång, planeras för start 2011 för gemensamma deltagare. Samarbetet med Arbetsförmedlingen (Af) har utvecklats under året. Inför Etableringslagens ikraftträdande, och framförallt under december månad har Af haft medarbetare på plats inom introduktionsverksamheten och sfi. Af har tydligt signalerat att man behöver ett kommunalt stöd i samband med sitt nya uppdrag. Ett antal medarbetare arbetar inom verksamheten med stöd från Af i form av lönebidrag, instegsjobb eller nystartsjobb. Projektet Yrkessvenska, ett gemensamt projekt mellan Viadidakt, Arbetsförmedlingen och socialförvaltningarna i Katrineholm och Vingåker, har utvecklats på ett gynnsamt sätt. Flera deltagare än beräknat har kommit i arbete eller fortsatt att studera. Man beslöt därför att våren 2009 söka ESF-medel (Europeiska SocialFonden) för att kunna fortsätta det framgångsrika arbetet och finslipa metodutvecklingen. En ansökan, den här gången gemensam med Eskilstunas kommun och Flens kommun, mötte ett positivt gensvar från ESF. Medel beviljades för åren Viadidakt upprättade i samband med detta en enhet med 6 anställda i Eskilstuna kommun under hösten Efter att länsstyrelserna fick ta över Integrationsverkets tidigare uppdrag att samordna regionala insatser för flyktingar har förvaltningen i ökad utsträckning förstärkt kontakterna med Länsstyrelsen för Sörmlands län. Introduktionshandläggarna deltar i regelbundna träffar med länsmyndigheten och kollegor i länet. På Länsstyrelsens uppmaning tog Viadidakt på sig att samordna utvecklingen av den Samhällsorientering som kommunerna, enligt Etableringslagen, ska tillhandahålla för nyanlända flyktingar. År 2012 ska samtliga sfi-elever erbjudas orienteringen på sitt eget modersmål. En arbetsgrupp med representanter från hela länet har arbetat med uppdraget under hösten 2010 i Viadidakts regi. Det utarbetas ett webbaserat utbildningsmaterial initialt på 7 olika språk som stöd i den undervisning som påbörjas februari Förvaltningens enheter samarbetar inom den så kallade Sörmlandslinjen med den utvecklingscoach som anställts för att underlätta flyktingars arbetsmarknadsintroduktion. Under året startade en satsning ihop med Julita Gård för så kallad Grön-Mångfald (sfi). I kommunal regi samarbetar Viadidakt utbildning med Kultur- och Turismförvaltningen i Katrineholm kring ett så kallat Språkcafé, där i första hand sfi-elever får möjlighet att prata svenska med ett glädjande stort antal volontärer i biblioteket Ängelns lokaler. Även Röda Korset har där under året bidragit med läxläsningsstöd för sfi-elever. Under 2011 kommer också ett samarbete med Kulturskolan att inledas. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan har ett antal matlagningskurser genomförts.

13 12 (18) Dessa har varit mycket uppskattade av sfi-eleverna, inte minst bland de manliga deltagarna. Arbetssättet inom sfi strävar efter att uppnå största möjliga individanpassning. Sfi-undervisningen har även under 2010 kunnat bereda de studerande en hög grad av individuella lösningar. Man har kunnat påbörja sina studier med ingen eller mycket kort väntetid. Studerande, som har kunnat tillgodogöra sig språket snabbare, har kunnat flytta till en högre nivå. Antalet undervisningstimmar har höjts, den s k studiotiden (studier med handledning) har kvalitetsutvecklats och arbetsveckan omfattade även under 2010 en arbetsvecka om 40 timmar. Samhällsorienteringen för deltagare inom sfi har även under 2010 utvecklats avsevärt med deltagande av ett stort antal aktörer från organisationer, kommun och näringsliv. I samband med ovan nämnda samhällsorientering planeras dessa insatser att införlivas i den nya utbildningen. Inom sfi har en arbetsgrupp arbetat fram en motsvarighet till Loftet (Läs- och skrivstöd). Tanken är att bistå även personer med möjliga läs- och skrivsvårigheter stöd på detta område, med start januari Då forskningen kring läs- och skrivsvårigheter hos personer med annat modersmål än svenska är relativt begränsat, är det lite av ett pionjärarbete som påbörjas. Myndigheten för Specialpedagogik har visat intresse för att följa verksamheten. Viadidakt (i Katrineholm) erbjöds av Skolverket att delta i den så kallade Sfibonusen. Det rör sig om en individuell bonus till deltagare, inom sfi, som klarar att ta betyg inom ett år från påbörjade studier inom vald studieväg. Viadidakt tackade ja till ett deltagande. Försöket påbörjades i augusti 2009 och har fortsatts under deltagare har klarat kravet för bonus. Det är viktigt att kunna kombinera språkstudier med praktik och eventuell yrkesutbildning. Samarbetet inom förvaltningen med praktiksamordnaren och KFV s utvecklingscoach har fortsatt. Vidare har, i samarbete med Flens kommun, en lokalvårdarutbildning och två utbildningar med inriktning lagermedarbetare för deltagare inom introduktion/sfi genomförts. Även med Lindengymnasiet och Flens kommun har Viadidakt haft ett samarbete kring utbildningar inom restaurangsektorn. Ett antal sfi-elever har kunnat studera på Lindengymnasiet parallellt med sina fortsatta sfi-studier. Dock finns det behov av en än större kraftsamling på detta område. Investeringar Även år 2010 har satsning gjorts på lokalutrustning och 5 data/videoprojektorer har inköpts. Beloppet 210 tkr har rymts inom beviljad ram. Budgetavvikelse Avvikelsen mot budget på 200 tkr förklaras av större köp av tjänster, högre bidrag till det ökade antalet flyktingar, högre personalkostnader och högre kostnader för IT. En del oklarheter finns fortfarande angående fördelningen av IT-kostnaderna. Externa intäkter är ca 8,5 mkr högre än budget som förklaras av högre statliga bidrag. De ökade intäkterna överstiger de ökade kostnaderna, varför ett positivt resultat skapas med 200 tkr.

14 13 (18) Nyckeltal Ifylles centralt och redovisas i separat bilaga. Utvecklingstendenser Samarbetet med kommunens gymnasieskolor fortsätter bl.a. kring satsningen på tekniska utbildningar. Ett samarbete mellan gymnasiesärskolan/särvux/sfi och Myndigheten för specialpedagogik kommer att kunna gynna eleverna på ett positivt sätt. Den metodik och pedagogik som krävs för att utveckla ett flexibelt lärande måste hela tiden ses över och förnyas för att passa elevens behov. Detta gäller alla Viadidakts skolformer. Inom introduktionsverksamheten och inom sfi tillkommer ytterligare krav på flexibilitet och individanpassning för att förbättra arbetet med flyktingar och nyanlända invandrare. Behov finns för förstärkning av arbetet med rekvirering av språk/arbetspraktikplatser i kombination med fortsatta studier inom sfi. Därtill kommer den utmaning för verksamheterna som den nya Etableringslagen utgör. Vi kommer att behöva arbeta ännu närmare Arbetsförmedlingen för att kunna uppnå målen för båda verksamheternas arbete inom området Introduktion/Etablering. Både kommunen och Arbetsförmedlingen har ett fortsatt gemensamt ansvar för dels nyanlända, dels redan i Katrineholm/Vingåker boende invandrare som ännu inte har fått fotfäste på arbetsmarknaden. Vi kommer att behöva se över vilka resurser respektive organisation råder över för att kunna maximera effekterna av våra insatser.

15 14 (18) Enhet: Viadidakt arbetsmarknad Resultat: +305 tkr Bokslut 2009 Budget 2010 Bokslut 2010 INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anlägg o underh.mtrl Bidrag Entrepren o köp av verk Externa hyror Finans o avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner o kostnadsers, inkl PO Pension o pers.soc Övriga verksamhetskostnader SUMMA KOSTNADER TOTALT RESULTAT Investeringar Arbetsmarknad Viadidakt arbetsmarknad har under året haft ett högt tryck på verksamheterna. Drygt 30 procent fler deltagare har varit inskrivna under år 2010 mot år Under 2010 har vi haft fortsatta avtal med arbetsförmedlingen angående FAS 1, FAS 2, FAS 3 samt OSA. Vi har även ett gott samarbete med socialförvaltningarna i Vingåker och Katrineholm. Många av våra deltagare kommer därifrån. Från kommunens introduktionsenhet får vi många deltagare där vårt uppdrag är att coacha och hitta praktikplatser. Under året har arbetet med att utveckla integrationsarbetet inom den somaliska gruppen fortsatt. Utbildning för personal i kunskap om Somalien har varit en uppskattad utbildning inom flera förvaltningar i kommunen. Stora insatser har också gjorts under andra halvan av året för att bereda ungdomar plats i praktik inom kommunens verksamheter. Detta har varit en del i det avtal med Arbetsförmedlingen som heter Lyft. Drygt 80 ungdomar har haft plats. Samarbetet med arbetsförmedlingen har under året fungerat bra. Arbetet med att utveckla samarbetet inom kommunen vad gäller arbetsmarknadsåtgärder för unga och vuxna har fortsatt under året. Offentligt skyddade anställningar I budgeten för OSA finns det plats för 24 årsanställningar. Där har vi under året hamnat något under beräknat beroende på att det är svårt att beräkna hur långa

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014 Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar

Läs mer

Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen

Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Arbete och välfärdsnämnden. 3 Förvaltningens uppdrag.. 5 Kvinnofridsamordnare. 6 Psykiatrikoordinator. 8 Utveckling och

Läs mer

Kompetensnämnden Årsredovisning 2009

Kompetensnämnden Årsredovisning 2009 Årsredovisning 2009 Arbetsmarknad Integration Vuxenutbildning Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 KOMPETENSNÄMNDEN... 3 MÅLGRUPPER... 3 MÅL FÖR KOMPETENSNÄMNDEN... 3 KOMPETENSFÖRVALTNINGEN...

Läs mer

10 Muntlig redogörelse av kontaktmannabesök

10 Muntlig redogörelse av kontaktmannabesök KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden 2012-04-24 Tid 2012-04-24, Kl 19:00 Plats Brunna konferenslokaler Humlevägen 4 i Hallunda. Lokalen ligger i ett annex till Brunnaskolan

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba

Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2015-09-22 Tid Tisdag den 22 september 2015, kl. 19:00 Plats Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba Ärenden Justering

Läs mer

Genomförd på uppdrag av projektets styrgrupp Maj- oktober 2011. Örnsköldsviks kommun. Utvärdering av INNAN-projektet

Genomförd på uppdrag av projektets styrgrupp Maj- oktober 2011. Örnsköldsviks kommun. Utvärdering av INNAN-projektet Genomförd på uppdrag av projektets styrgrupp Maj- oktober 2011 Örnsköldsviks kommun Utvärdering av INNAN-projektet Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Integrationsarbete i Örnsköldsviks

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2014. Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2012-2014. Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan -2014 Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2011 Verksamhetsplan - 2014 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergman 070-648 35 77 ingvor.bergman@falkoping.se

Läs mer

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner En översikt och problematisering av vuxen- och vidareutbildningens situation i Sverige Ove Jobring Ingemar Svensson 1.7.2009, GÖTEBORGS UNIVERSITET,

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING 2010 Organisationsnr 222000-1859 2(29) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategin

Kompetensförsörjningsstrategin Kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län 2015-2020 Remiss Remissperiod 1 juli 31 oktober 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Syfte... 5 Det regionala kompetensplattformsuppdraget...

Läs mer

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 www.regionblekinge.se 2 Innehåll Förord s 4 Bakgrund s 6 ARBETSMETODER Omvärldsbevakning s 8 Handlingsplaner s 8 Lärande s 8 Analys s 8 UTBILDNING Gymnasiekompetens

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2011 Produktionen INNEHÅLL Sid Division Barn, Ungdom och Kultur 2 Division Vård & Omsorg 20 Sociala divisionen 35 Tekniska divisionen 52 Samhällsbyggnad 67 Räddning och Säkerhet

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Vuxenutbildningen Kvalitetsredovisning

Vuxenutbildningen Kvalitetsredovisning Vuxenutbildningen Kvalitetsredovisning År 2010 1 Innehållsförteckning Sidan: Sid. 2 Innehållsförteckning Sid. 3 Verksamhet Sid. 3 Vision Sid. 3 Sammanfattning Sid. 3 Verksamhetens kvalitetsarbete Sid.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

Slutredovisning av DIVAprojektet

Slutredovisning av DIVAprojektet Slutredovisning av DIVAprojektet 2010-12-01-2013-11-30 Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Kalmar Län samt Nybro och Emmaboda kommun. Bakgrund Diva-projektet

Läs mer

Medborgarnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016. Innehållsförteckning. Sammanfattning

Medborgarnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016. Innehållsförteckning. Sammanfattning Verksamhetsplan 2014-2016 Ordförande: Förvaltningschef: Maria Johansson (C) Per Svensson Innehållsförteckning Sidnr Sammanfattning 1 Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 2 Mål och riktlinjer för

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden #{enhet}# Innehållsförteckning 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN I LEKSAND. Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012

VUXENUTBILDNINGEN I LEKSAND. Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012 Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012 Innehållsförteckning Leksands gymnasium 1. Presentation av skolan... 4 2. Beskrivning av läsårets verksamhet... 5 2.1 Gymnasiereform 2011... 5 2.2 Vårt programutbud...

Läs mer

Konferensrum 2:2, Kommunalhuset, Tumba. 1 Medborgarförslag - åtgärder för arbetslösa. 5 Uppföljning - verksamheternas handlingsplaner

Konferensrum 2:2, Kommunalhuset, Tumba. 1 Medborgarförslag - åtgärder för arbetslösa. 5 Uppföljning - verksamheternas handlingsplaner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden 2013-02-08 Tid 2013-02-19, Kl 19:00 Plats Konferensrum 2:2, Kommunalhuset, Tumba Ärenden Justering 1 Medborgarförslag - åtgärder

Läs mer

Årsredovisning 2013 Göteborgs folkhögskola. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(37)

Årsredovisning 2013 Göteborgs folkhögskola. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(37) Sida 1(37) Årsredovisning 2013 Göteborgs folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Göteborgs folkhögskola har haft en mycket positiv utveckling med ökad omsättning och ett positiv resultat för verksamhetsåret

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 Delårsrapport Januari juni 2009 Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad, demokrati och medborgarinflytande Väsentliga

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011

PERSONALBOKSLUT 2011 PERSONALBOKSLUT 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 PERSONALSTRATEGISKT ARBETE... 4 Utveckling av medarbetarskapet... 4 Strategisk kompetensplanering... 5 Projekt Heltid en rättighet och deltid en möjlighet...

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER

KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Svenska för invandrare (SFI) Särskola för vuxna Uppdragsutbildning Ungdomsgymnasium -

Läs mer

INTEGRATION GENOM ARBETE

INTEGRATION GENOM ARBETE INTEGRATION GENOM ARBETE Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer INFORMATIONSHÄFTE OM PROJEKTET INTEGRATION GENOM ARBETE www.astorp.se INTEGRATION GENOM ARBETE Integration Genom

Läs mer