Bokslut Viadidaktnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslut 2010. Viadidaktnämnden"

Transkript

1 Bokslut 2010 Viadidaktnämnden

2 1 (18) Ekonomiskt resultat för Viadidaktnämnden Budgetavvikelse... 2 Sammanfattning av årets verksamhet... 2 Väsentliga händelser under året... 3 Personalbokslut... 4 Utvecklingstendenser... 4 Enhet: Viadidakt förvaltningskansli... 6 INTÄKTER... 6 Ett ökat utbildningsutbud... 6 Samverkan... 7 Kommunikation... 7 Budgetavvikelse... 8 Investeringar... 8 Nyckeltal... 8 Enhet: Viadidakt utbildning... 9 INTÄKTER... 9 Utbildning... 9 Introduktion och sfi Investeringar Budgetavvikelse Nyckeltal Utvecklingstendenser Enhet: Viadidakt arbetsmarknad INTÄKTER Arbetsmarknad Offentligt skyddade anställningar Övriga bidragsanställningar Feriejobb Överskottsmarknaden Snickeri Café Björkbacken Arbetslag i Vingåker Kompassen/Atlas Starten/språk och hantverk Ungdomstorget Projekt inom Viadidakt arbetsmarknad Palladium Orangeriet AVA- Alternativ väg till arbete Budgetavvikelse Investeringar Nyckeltal Utvecklingstendenser... 17

3 2 (18) Ordförande: Berit Örtell Förvaltningschef : Helene Björkqvist Ekonomiskt resultat för Viadidaktnämnden 2010 Resultat: 0 tkr Bokslut 2009 Budget 2010 Bokslut 2010 INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anlägg o underh.mtrl Bidrag Entrepren o köp av verk Externa hyror Finans o avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner o kostnadsers, inkl PO Pension o pers.soc Övriga verksamhetskostnader SUMMA KOSTNADER TOTALT RESULTAT Investeringar Budgetavvikelse Nämndens totala resultat visar en avvikelse mot budget med 0 kr. Under året har nämnden erhållit 5 miljoner kronor i form av extra medel avsedda för arbetsmarknadsåtgärder bland ungdomar och invandrare i Katrineholm. Vingåker har också satsat 1 mkr avseende samma ändamål. Katrineholms bidrag har inte hunnit utnyttjas helt och av det ursprungliga beloppet återstår drygt 2 miljoner. Detta belopp balanseras därför till 2011 med 2,066 miljoner varför år 2010 uppvisar ett nollresultat. Externa intäkter är 18 miljoner högre än budget och förklaras av större bidrag från Migrationsverket för det ökade antalet flyktingar och bidrag från Skolverket avseende yrkesvuxutbildning. Dessa ökade intäkter möts av nämndens ökade kostnader för personal, köp av tjänster och ökade bidrag till flyktingar. En försiktig bedömning har skett beträffande upplupna intäkter rörande flera pågående projekt. Sammanfattning av årets verksamhet Viadidaktnämnden, den gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker har funnits sedan den 1 januari 2002.

4 3 (18) Nämnden ansvarar bland annat för följande områden: Kommunal vuxenutbildning (grundläggande vuxenutbildning, gymnasial, vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning, yrkesutbildning) Svenska för invandrare (SFI) Studie- och yrkesvägledning Vuxenutbildning för utvecklingsstörda Särvux Eftergymnasial utbildning Personal- och uppdragsutbildning Högskole- och yrkeshögskoleutbildningar och service till studenter Validering Centrum för introduktion av flyktingar och andra nyanlända invandrare Arbetsmarknadsstöd Väsentliga händelser under året Ungdomstorget som invigdes i september är en ny extra satsning på arbetslösa ungdomar. Här finns möjligheter att träffa arbetsförmedling, arbetsmarknadscoacher och studie- och yrkesvägledare på samma ställe, både i Katrineholm och Vingåker. Ungdomarna har också erbjudits olika jobbsökaraktiviteter med bland annat föreläsningar och en Företagsvecka där cirka 35 olika företag presenterade sig. Kommunerna har tillsammans via arbetsförmedlingens program Lyft tagit emot 80 till 100 ungdomar på praktik i olika kommunala verksamheter. Ungdomsprojektet Palladium, som finansieras av Europeiska Socialfonden, har fortsatt under året och har flyttat in i samma lokaler som Ungdomstorget i Katrineholm. Antalet nyanlända flyktingar och invandrare har minskat under året. Med hjälp av extra medel under året har Viadidakt satsat på att hitta instegsjobb för 15 flyktingar/ invandrare samt nystartsjobb för 12 flyktingar/invandrare, så kallade avstampsjobb, där kommunens förvaltningar fått full kostnadsteckning via Viadidakts extra medel. AVAprojektet (Alternativ väg till arbete) har startat. Projektet är en samverkan med arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Leader Gränslandet, Julita gård och Viadidakt som också är projektägare. Projektets syfte är att erbjuda ett utvecklingsprogram inklusive språkutbildning inom de gröna näringarna och hantverk. Inom projektet ska ett valideringsinstrument OCN (Open college Network) användas. Kommunens förvaltningar har under året tagit emot språkpraktikanter/termin. Från första december har den nya etableringsreformen trätt ikraft där arbetsförmedlingen kommer att ta ansvar för nyanlända flyktingar under de första två åren. Samverkan mellan arbetsförmedling och Viadidakts introduktion pågår för att se till att övergången blir bra. Projekt Yrkessvenska, som finansieras av Europeiska Socialfonden (i samverkan med Flens och Eskilstunas kommuner) pågår. Den tidigare pilotutbildningen Medborgarskola för invandrarkvinnor (Fogelstadakademin) har genomförts i ordinarie verksamhet och en liknande kurs för män är under planering. Projekt Orangeriet (projektägare är Coop Companion) kring socialt arbetskooperativ pågår i Vingåker. I februari bjöd Viadidakt in till en uppföljning av Avstampet en seminariedag med olika aktörer kring samverkan kring introduktion för nyanlända flyktingar och invandrare.

5 4 (18) 15 mars arrangerade Viadidakt även den årliga jobb- och utbildningsmässan i Katrineholm. Nytt på mässan, som är en av de största i sitt slag i landet var ett starta eget-torg samt en paneldiskussion om framtidens arbetsmarknad och kompetensbehov. 6-7 november deltog Viadidakt på Katrineholmsmässan i Duveholmshallen samt Katrineholms koncernmässa i samband med julfesten, 2 och 3 december. I samverkan med Kultur- och turismförvaltningen, Bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun och Björkviks bygdekommitté har Viadidakt medverkat till start av ett Bygdekontor i Björkvik. De stora bristerna inom Viadidakts IT-stöd har under året lett till omfattande kvalitets- och arbetsmiljöproblem för så väl elever, studenter, deltagare som personal. Personalbokslut En fortsatt satsning på personalen när det gäller hälsa, trivsel och kommunikation enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet har gjorts. Två förvaltningsövergripande planeringsdagar har genomförts. Utbildningsdagar för hela förvaltningen har genomförts kring Hälsa och välbefinnande och Mera självkänsla. En del av personalen har också deltagit i utbildningar kring interkulturellt förhållningssätt. Genomgång av medarbetarenkäten har gjorts och utifrån detta en plan kring för förbättringsområden. Mål under 2011 kommer att vara att förbättra den fysiska arbetsmiljön men också ska exempelvis enkäter genomföras efter medarbetarsamtalet för att få kunskap om hur dessa kan utvecklas. Brandskyddsutbildning för brandombud, skyddsombud och anställda har också genomförts. Omvärldsbevakning och kompetenshöjande insatser har skett genom deltagande i konferenser, studiebesök och samverkansmöten. En ökning av antalet anställda har skett under året utifrån att Ungdomstorgets verksamhet startade upp, start av AVA (Alternativ väg till arbete) samt en fortsatt ökning av nyanlända flyktingar och invandrare. Inför 2011 kommer personalantalet att minska med anledning av arbetsförmedlingens övertagande av mottagning av nya flyktingar. Utvecklingstendenser Inom planperioden 2011 till 2013 bedöms Viadidakts verksamheter i hög grad påverkas av konjunkturförändringar med dess effekter på arbetsmarknaden och vuxenutbildning. Ett stort antal flyktingar och andra invandrare kommer att befinna sig i Viadidakts verksamheter. Detta innebär ett fortsatt stort behov av både introduktionsverksamhet och utbildningar i sfi (Svenska för invandrare) under planperioden. Den nya etableringslag som trädde i kraft 1 december 2010 ger arbetsförmedlingen ett större ansvar för nyanlända flyktingar och invandrare. Detta innebär en förändrad verksamhet för Viadidakt under 2011 och inför 2012 en minskning av introduktionsverksamheten. Det innebär också krav på större samverkan med fler aktörer. Utveckling av sfi och samhällsinformation i samband med den nya etableringslagen kommer att påverka utformningen av verksamheten. Fler unga vuxna står utanför studier och den reguljära arbetsmarknaden och därmed utan egen försörjning. Stora ungdomskullar innebär ett ökat tryck på

6 5 (18) Viadidakt arbetsmarknad och Viadidakt utbildning samt på vägledningsresurser vilka redan idag är hårt ansträngda. En ökad länsövergripande samverkan kring kompetensförsörjning innebär bland annat att utbildningar inom Yrkeshögskolan kommer att utvecklas. Den demografiska utvecklingen innebär en utmaning för kompetensförsörjning inom företag och offentlig sektor och Viadidakts utbildningsutbud måste vara både flexibelt och med efterfrågad inriktning och innehåll. En utveckling av Teknisk kompetens i samverkan (TKS) kommer att innebära att tekniska utbildningar blir tillgängliga samordnas tillsammans med näringslivet och gymnasieskolorna i KFV-regionen. Det blivande Vård- och omsorgscolleget kommer att utveckla utbildningar inom vårdsektorn både regionalt och lokalt. Det kommer att vara viktigt med en ökad samverkan med exempelvis socialförvaltningarna, arbetsförmedling och försäkringskassa i syfte att med gemensamma resurser öka människors möjligheter till egen försörjning. Fortsatt utveckling av Servicekontor i Åbrogården är ett lokalt exempel på En ingång. Utvecklingstendensen för finansiering av verksamheterna går mot mer tillfälliga projektmedel vilket påverkar långsiktig och kontinuerlig verksamhet. Information och kommunikation blir allt viktigare och mer differentierad för att målet med en tydlig verksamhet ska uppnås. Efterfrågan på studielokaler och studieservice kommer även fortsättningsvis att vara stort. Samarbetet med Kultur- och turismförvaltningen i Katrineholm kommer att fortsätta utvecklas kring högskoleservice. Ökad samverkan sker med högskolor, universitet och forskning. Snabba omställningar inom verksamheten utifrån snabba förändringar i omvärlden ställer stora krav på personal och ledning. En utmaning för Viadidakt är att vidareutveckla sin roll som den ledande aktören för samordning av verksamheter för lärande, stöd och utveckling i Sörmland. Pågående projekt inom Viadidakt är: Palladium (februari till december 2011) inriktning ungdomar och arbetsmarknad Yrkessvenska(augusti 2009 till juli 2012) inriktning integration och arbetsmarknad. Orangeriet (december 2008 till oktober 2011) inriktning socialt företagande och arbetsmarknad. LC-komp, lärcentra (augusti 2009 till juli 2011) inriktning lärcentrumutveckling. SFI-bonus (augusti 2009 till mars 2011) inriktning integration. AVA-projektet (september 2009 till juli 2011) inriktning integration och arbetsmarknad.

7 6 (18) Enhet: Viadidakt förvaltningskansli Resultat: -505 tkr Bokslut 2009 Budget 2010 Bokslut 2010 INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anlägg o underh.mtrl Bidrag Entrepren o köp av verk Externa hyror Finans o avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner o kostnadsers, inkl PO Pension o pers.soc Övriga verksamhetskostnader SUMMA KOSTNADER TOTALT RESULTAT Investeringar Ett ökat utbildningsutbud Ett länsövergripande samarbete har påbörjats via Regionförbundet, Yrkeshögskolan i Mälardalen. Syftet är att tillgodose näringslivets behov av arbetskraft, öka antalet yrkeshögskoleutbildningar med god kvalité i regionen och stärka samverkan mellan Örebro, Västmanland och Sörmland i kompetensförsörjningsfrågor. Utvecklingen av vuxenutbildning har fortskridit och under året har ett stort utbud av utbildning kunnat erbjudas såsom personalutbildning, uppdragsutbildning samt gymnasie- och högskoleutbildning. I Vingåker pågår en utbildningssatsning för personal inom äldreomsorgen till undersköterska. Besöksfrekvensen hos studie- och yrkesvägledning är fortfarande hög i Katrineholm och Vingåker. Antalet studerande inom gymnasial vuxenutbildning ökar. Viadidakts serietecknarutbildning Serios på Åbrogården har utökat antal elever under hösten och inom Serios erbjuds nu ytterligare ett påbyggnadsår. Yrkesvux, regeringens satsning på gymnasial yrkesutbildning för vuxna, har fortsatt med ett stort antal studerande. Man har kunnat maximera utbildningseffekterna genom möjligheten att köpa utbildningar av respektive kommuns externa utbildningsanordnare. Under året har arbetet med ett regionalt och lokalt vård- och omsorgscollege pågått. På lokal nivå samverkar Katrineholm, Flen och Vingåkers kommuner. Förvaltningen har genomfört en inventering av övriga förvaltningars kontakter med forskning, högskolor och universitet. Syfte är att inför 2011 öka kommunens kontakter med akademierna.

8 7 (18) Högskoleutbildningar på distans har erbjudits exempelvis Hälsocoachprogrammet i Vingåker, i samverkan med Högskolan i Skövde. Olika inriktningar och grupper inom lärarutbildningen via Karlstads universitet har också erbjudits. Distansbaserade kurser har genomförts i samarbete med ett flertal lärosäten. Antalet studenter på högskolenivå som nyttjar Viadidakts högskoleservice i Kullbergska huset och på Åbrogården ligger fortfarande på en hög nivå. Efterfrågan på grupprum är fortfarande stor. Många av Yrkeshögskolestudenterna i Katrineholms kommun behöver tillgång till studieplatser. Antalet telebildsändningar inom utbildning fortsätter att öka. Antalet studenter som utnyttjar möjligheten att skriva tentamina i Viadidakts lokaler i Katrineholm och Vingåker är fortfarande högt. Samarbetet med Kultur- och turismförvaltningen i Katrineholm har inneburit tillgång till fler grupprum och lokaler för högskolestuderande. Inom personal- och uppdragsutbildning har utbildningar inom IT, administration, pedagogik, kommunikation, mångfald, ekonomi, friskvård, arbetsmiljö, brandskydd och HLR/första hjälpen erbjudits personal i Katrineholms och Vingåkers kommuner samt till företag. I Katrineholms kommun har en särskild ledarskapsvecka genomförts för alla kommunens chefer. Samverkan Samarbetet i länet kring gymnasial vuxenutbildning, Vuxenutbildning i Sörmland, VIS, har fortsatt. Under året är det framförallt Yrkesvux som har varit i fokus tillsammans med det nya uppdraget kring Samhällsinformation för nyanlända flyktingar och invandrare. Viadidakt deltar i projektet TKS (Teknisk kompetens i samverkan) tillsammans med näringslivet och Bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun. Syftet är att förbättra utbudet av tekniska utbildningar för både ungdomar och vuxna i regionen, i samarbete med ortens företag. Servicekontoret på Åbrogården i Vingåker har fortsatt att utvecklas. Viadidakt ansvarar för genomförande och samordning på Servicekontoret i samverkan med Polisen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Sörmlands Räddningstjänst och Socialförvaltningen. Nu finns även brottsoffersjouren på plats. Samverkan kring individen har etablerats och fördjupats på ungdomstorget mellan arbetsförmedling, Viadidakt, socialförvaltning och gymnasieskolan. Samverkan mellan ungdomstorget och övriga kommunala förvaltningar avseende praktik har under året utvecklats. Kommunikation Kommunikationsinsatser, vägledning och uppsökande verksamhet kring studier har genomförts via annonser, Katrineholms och Vingåkers webbplatser och intranät, nyhetsbrev, utbildningsinformationer, mässor, vägledning på landsbygden etc. Viadidakt arrangerade en av landets största jobb- och utbildningsmässor i mars på Safiren i Katrineholm med cirka 70 utställande företag och utbildningsanordnare. Den flexibla distribuerade vägledningen, exempelvis med vägledningssamtal via webbkamera, MSN och Skype, har inneburit ökade

9 8 (18) möjligheter för medborgare att komma i kontakt med Viadidakts vägledning. Studie- och yrkesvägledning har erbjudits på filialbiblioteken. Budgetavvikelse Resultat mot budget är -505 tkr. Avvikelse mot budget är dels högre personalkostnader, dels större köp av externa verksamheter. I denna avvikelse ligger också medel som balanserats till år 2011 och utgör ännu ej utnyttjade extra medel som beviljades nämnden av Katrineholms kommun under verksamhetsåret. Det extra bidraget uppgick till 5 mkr från Katrineholm och 1 mkr från Vingåkers kommun. Bidraget avser insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare. Det balanserade belopp är tkr. Investeringar Investeringarna 200 tkr har rymts inom tilldelad budget och avser IT-utrustning i utbildningslokaler och kontorsmöbler. Nyckeltal Ifylles centralt och redovisas i separat bilaga.

10 9 (18) Enhet: Viadidakt utbildning Resultat: +200 tkr Bokslut 2009 Budget 2010 Bokslut 2010 INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anlägg o underh.mtrl Bidrag Entrepren o köp av verk Externa hyror Finans o avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner o kostnadsers, inkl PO Pension o pers.soc Övriga verksamhetskostnader SUMMA KOSTNADER TOTALT RESULTAT Investeringar Utbildning Viadidakt utbildning har, som en av kommunernas utbildningsanordnare, anordnat gymnasiala kurser inom kommunal vuxenutbildning. Dessutom ingår grundläggande vuxenutbildning, sfi (svenska för invandrare) och särvux. Personalen har fortsatt sitt arbete med att tydliggöra utbudet av flexibla kurser och ämnen. Vad gäller de naturvetenskapliga ämnena tillhandahölls dessa under året av egen lärare inom ämnet fysik, övriga ämnen av lärare från Duveholmsgymnasiet. Inom grundläggande vuxenutbildning erbjuds fortsättningsvis kärnämnen, dvs. matematik, engelska, svenska, svenska som andra språk och samhällskunskap. Dessvärre märks, även under 2010, en fortsatt tydlig försämring av elevernas förkunskaper många befinner sig på låg- och mellannivå. Detta har inneburit en ökad belastning på läs- och skrivstudion inom Viadidakt utbildning. Den absoluta majoriteten av studerande på grundläggande nivå har utländsk bakgrund, varför även språket utgör en utmaning för såväl de studerande som för pedagogerna. Även bland våra studerande på det gymnasiala området finns ett stort behov av olika stödinsatser för att möjliggöra ett lyckat studieresultat. Vi har ett antal uppföljningskonferenser varje halvår med deltagande av lärare, Studie- och yrkesvägledare och intagningen för att kunna fånga upp behov av stöd.

11 10 (18) På särvux i Katrineholm har vi kunnat erbjuda även studerande från Vingåker undervisning. Särvuxundervisning på Åbrogården i Vingåker planeras starta under Även under året 2010 har de studerande inom gymnasial vuxenutbildning fått möjlighet att få stöd/handledning av lärare utanför lektionstid i samtliga ämnen i studiomiljö. Detta erbjudande gäller också de av våra elever som studerar hos övriga utbildningsanordnare. Möjligheten för sådant stöd finns i både Katrineholm och Vingåker. Tack vare den ovan nämnda tilldelningen av medel från Skolverket till yrkesutbildningar för vuxna har Viadidakt kunnat bevilja denna typ av utbildningar för ett ökat antal studerande. Det rör sig om t ex omvårdnadsutbildningar och utbildningar inom områden som lagermedarbetare, bygg, hotell/restaurang med mera. Samarbetet mellan länets kommuner har underlättat de studerandes möjligheter att studera även i andra kommuner. Fyra lärare sökte, med stöd av förvaltningen, platser inom Lärarlyftet. Samtliga antogs till sökt utbildning. Introduktion och sfi Antalet flyktingar ökade mindre drastiskt under året Från januari till och med december tog introduktionsverksamheten emot 125 nya flyktingar, vilket är drygt 100 personer färre än året innan. Detta innebar dock att Katrineholm även under 2010 tog emot flera flyktingar i förhållande till det antal som avtalats med Migrationsverket. Minskningen av antalet nyanlända flyktingar beror förmodligen på Migrationsverkets krav på giltiga passhandlingar för asylsökande. Detta medför att personer från t ex Somalia inte för tillfället kommer ifråga för uppehållstillstånd. Det totala antalet flyktingar, vars ärenden handläggs av enheten, uppgick 2010 till 90 vuxna och 35 barn. Då Viadidakt har ansvaret för flyktingars introduktion under 3,5 år, har dock minskningen av nya flyktingar ännu inte medfört att personalstaten har kunnat minskas. Den ovan nämnda nya Etableringslagen kommer dock att medföra ett behov av färre introduktionshandläggare under året Under hela året 2010 har 700 personer deltagit i Viadidakts sfi-undervisning. Både introduktionsverksamheten och sfi-verksamheten har tillförts ytterligare personal. Viadidakt har från och med hösten 2009 även fått ansvaret för introduktionsarbetet i Vingåkers kommun. Detta har inneburit samordningsvinster i samband med sfiundervisning, samhällsorientering och praktikplatsanskaffning i kommunen. Ett väl fungerande samarbete mellan Viadidakt och Bildningsförvaltningen i Katrineholm fortsatte även under 2010 för att underlätta planeringen av mottagandet av flyktingar och deras barn inom båda förvaltningarna. Regelbundna träffar äger rum mellan representanter för förvaltningarna.

12 11 (18) Samarbetet med Socialförvaltningen fördjupades under 2010 genom ännu tätare kontakter. Ett gemensamt mottagande (Socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen och Viadidakt), En ingång, planeras för start 2011 för gemensamma deltagare. Samarbetet med Arbetsförmedlingen (Af) har utvecklats under året. Inför Etableringslagens ikraftträdande, och framförallt under december månad har Af haft medarbetare på plats inom introduktionsverksamheten och sfi. Af har tydligt signalerat att man behöver ett kommunalt stöd i samband med sitt nya uppdrag. Ett antal medarbetare arbetar inom verksamheten med stöd från Af i form av lönebidrag, instegsjobb eller nystartsjobb. Projektet Yrkessvenska, ett gemensamt projekt mellan Viadidakt, Arbetsförmedlingen och socialförvaltningarna i Katrineholm och Vingåker, har utvecklats på ett gynnsamt sätt. Flera deltagare än beräknat har kommit i arbete eller fortsatt att studera. Man beslöt därför att våren 2009 söka ESF-medel (Europeiska SocialFonden) för att kunna fortsätta det framgångsrika arbetet och finslipa metodutvecklingen. En ansökan, den här gången gemensam med Eskilstunas kommun och Flens kommun, mötte ett positivt gensvar från ESF. Medel beviljades för åren Viadidakt upprättade i samband med detta en enhet med 6 anställda i Eskilstuna kommun under hösten Efter att länsstyrelserna fick ta över Integrationsverkets tidigare uppdrag att samordna regionala insatser för flyktingar har förvaltningen i ökad utsträckning förstärkt kontakterna med Länsstyrelsen för Sörmlands län. Introduktionshandläggarna deltar i regelbundna träffar med länsmyndigheten och kollegor i länet. På Länsstyrelsens uppmaning tog Viadidakt på sig att samordna utvecklingen av den Samhällsorientering som kommunerna, enligt Etableringslagen, ska tillhandahålla för nyanlända flyktingar. År 2012 ska samtliga sfi-elever erbjudas orienteringen på sitt eget modersmål. En arbetsgrupp med representanter från hela länet har arbetat med uppdraget under hösten 2010 i Viadidakts regi. Det utarbetas ett webbaserat utbildningsmaterial initialt på 7 olika språk som stöd i den undervisning som påbörjas februari Förvaltningens enheter samarbetar inom den så kallade Sörmlandslinjen med den utvecklingscoach som anställts för att underlätta flyktingars arbetsmarknadsintroduktion. Under året startade en satsning ihop med Julita Gård för så kallad Grön-Mångfald (sfi). I kommunal regi samarbetar Viadidakt utbildning med Kultur- och Turismförvaltningen i Katrineholm kring ett så kallat Språkcafé, där i första hand sfi-elever får möjlighet att prata svenska med ett glädjande stort antal volontärer i biblioteket Ängelns lokaler. Även Röda Korset har där under året bidragit med läxläsningsstöd för sfi-elever. Under 2011 kommer också ett samarbete med Kulturskolan att inledas. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan har ett antal matlagningskurser genomförts.

13 12 (18) Dessa har varit mycket uppskattade av sfi-eleverna, inte minst bland de manliga deltagarna. Arbetssättet inom sfi strävar efter att uppnå största möjliga individanpassning. Sfi-undervisningen har även under 2010 kunnat bereda de studerande en hög grad av individuella lösningar. Man har kunnat påbörja sina studier med ingen eller mycket kort väntetid. Studerande, som har kunnat tillgodogöra sig språket snabbare, har kunnat flytta till en högre nivå. Antalet undervisningstimmar har höjts, den s k studiotiden (studier med handledning) har kvalitetsutvecklats och arbetsveckan omfattade även under 2010 en arbetsvecka om 40 timmar. Samhällsorienteringen för deltagare inom sfi har även under 2010 utvecklats avsevärt med deltagande av ett stort antal aktörer från organisationer, kommun och näringsliv. I samband med ovan nämnda samhällsorientering planeras dessa insatser att införlivas i den nya utbildningen. Inom sfi har en arbetsgrupp arbetat fram en motsvarighet till Loftet (Läs- och skrivstöd). Tanken är att bistå även personer med möjliga läs- och skrivsvårigheter stöd på detta område, med start januari Då forskningen kring läs- och skrivsvårigheter hos personer med annat modersmål än svenska är relativt begränsat, är det lite av ett pionjärarbete som påbörjas. Myndigheten för Specialpedagogik har visat intresse för att följa verksamheten. Viadidakt (i Katrineholm) erbjöds av Skolverket att delta i den så kallade Sfibonusen. Det rör sig om en individuell bonus till deltagare, inom sfi, som klarar att ta betyg inom ett år från påbörjade studier inom vald studieväg. Viadidakt tackade ja till ett deltagande. Försöket påbörjades i augusti 2009 och har fortsatts under deltagare har klarat kravet för bonus. Det är viktigt att kunna kombinera språkstudier med praktik och eventuell yrkesutbildning. Samarbetet inom förvaltningen med praktiksamordnaren och KFV s utvecklingscoach har fortsatt. Vidare har, i samarbete med Flens kommun, en lokalvårdarutbildning och två utbildningar med inriktning lagermedarbetare för deltagare inom introduktion/sfi genomförts. Även med Lindengymnasiet och Flens kommun har Viadidakt haft ett samarbete kring utbildningar inom restaurangsektorn. Ett antal sfi-elever har kunnat studera på Lindengymnasiet parallellt med sina fortsatta sfi-studier. Dock finns det behov av en än större kraftsamling på detta område. Investeringar Även år 2010 har satsning gjorts på lokalutrustning och 5 data/videoprojektorer har inköpts. Beloppet 210 tkr har rymts inom beviljad ram. Budgetavvikelse Avvikelsen mot budget på 200 tkr förklaras av större köp av tjänster, högre bidrag till det ökade antalet flyktingar, högre personalkostnader och högre kostnader för IT. En del oklarheter finns fortfarande angående fördelningen av IT-kostnaderna. Externa intäkter är ca 8,5 mkr högre än budget som förklaras av högre statliga bidrag. De ökade intäkterna överstiger de ökade kostnaderna, varför ett positivt resultat skapas med 200 tkr.

14 13 (18) Nyckeltal Ifylles centralt och redovisas i separat bilaga. Utvecklingstendenser Samarbetet med kommunens gymnasieskolor fortsätter bl.a. kring satsningen på tekniska utbildningar. Ett samarbete mellan gymnasiesärskolan/särvux/sfi och Myndigheten för specialpedagogik kommer att kunna gynna eleverna på ett positivt sätt. Den metodik och pedagogik som krävs för att utveckla ett flexibelt lärande måste hela tiden ses över och förnyas för att passa elevens behov. Detta gäller alla Viadidakts skolformer. Inom introduktionsverksamheten och inom sfi tillkommer ytterligare krav på flexibilitet och individanpassning för att förbättra arbetet med flyktingar och nyanlända invandrare. Behov finns för förstärkning av arbetet med rekvirering av språk/arbetspraktikplatser i kombination med fortsatta studier inom sfi. Därtill kommer den utmaning för verksamheterna som den nya Etableringslagen utgör. Vi kommer att behöva arbeta ännu närmare Arbetsförmedlingen för att kunna uppnå målen för båda verksamheternas arbete inom området Introduktion/Etablering. Både kommunen och Arbetsförmedlingen har ett fortsatt gemensamt ansvar för dels nyanlända, dels redan i Katrineholm/Vingåker boende invandrare som ännu inte har fått fotfäste på arbetsmarknaden. Vi kommer att behöva se över vilka resurser respektive organisation råder över för att kunna maximera effekterna av våra insatser.

15 14 (18) Enhet: Viadidakt arbetsmarknad Resultat: +305 tkr Bokslut 2009 Budget 2010 Bokslut 2010 INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anlägg o underh.mtrl Bidrag Entrepren o köp av verk Externa hyror Finans o avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner o kostnadsers, inkl PO Pension o pers.soc Övriga verksamhetskostnader SUMMA KOSTNADER TOTALT RESULTAT Investeringar Arbetsmarknad Viadidakt arbetsmarknad har under året haft ett högt tryck på verksamheterna. Drygt 30 procent fler deltagare har varit inskrivna under år 2010 mot år Under 2010 har vi haft fortsatta avtal med arbetsförmedlingen angående FAS 1, FAS 2, FAS 3 samt OSA. Vi har även ett gott samarbete med socialförvaltningarna i Vingåker och Katrineholm. Många av våra deltagare kommer därifrån. Från kommunens introduktionsenhet får vi många deltagare där vårt uppdrag är att coacha och hitta praktikplatser. Under året har arbetet med att utveckla integrationsarbetet inom den somaliska gruppen fortsatt. Utbildning för personal i kunskap om Somalien har varit en uppskattad utbildning inom flera förvaltningar i kommunen. Stora insatser har också gjorts under andra halvan av året för att bereda ungdomar plats i praktik inom kommunens verksamheter. Detta har varit en del i det avtal med Arbetsförmedlingen som heter Lyft. Drygt 80 ungdomar har haft plats. Samarbetet med arbetsförmedlingen har under året fungerat bra. Arbetet med att utveckla samarbetet inom kommunen vad gäller arbetsmarknadsåtgärder för unga och vuxna har fortsatt under året. Offentligt skyddade anställningar I budgeten för OSA finns det plats för 24 årsanställningar. Där har vi under året hamnat något under beräknat beroende på att det är svårt att beräkna hur långa

16 15 (18) anställningarna blir (förlängningar kan ske på olika tider) och avslut kan göras tidigare än planerat. Tendensen är fortfarande att personer som är aktuella för anställningar står väldigt långt från den reguljära arbetsmarknaden. Övriga bidragsanställningar Under året har vi fortsatt haft ett antal personer anställda via nystartsjobb ca 20 personer, särskilt anställningsstöd ca 6 personer och instegsjobb ca 15 personer. Personerna med nystartsjobb har i vissa fall arbetat som resurspersoner/ handledare till våra arbetsledare inom våra praktiska verksamheter vilket varit en förutsättning för att klara det ökade trycket på verksamheterna. Flera av personerna har gått vidare till anställningar inom kommunen eller på den övriga arbetsmarknaden. Feriejobb Under 2010 beslutades om extra insatser för feriejobb. Viadidakt arbetsmarknad hanterade totalt 387 ungdomar i feriejobb varav 79 platser i Vingåker. För att få alla feriejobbare i arbete krävs en omfattande arbetsinsats under en intensiv period på våren och försommaren. Arbetet har fungerat mycket bra. Exempel på nya ferieplatser för 2010 har varit, Geotagging, att upprätta ett system där bland annat turister på ett enkelt sätt genom GPS skall kunna hitta intressanta platser i Katrineholm. Framtidsboxen, ett uppdrag där ungdomar arbetar fram förslag på förbättringsområden i Katrineholm och Vingåkers kommuner. Överskottsmarknaden Intäkterna på Överskottsmarknaden ligger på den nivå vi budgeterat för året. Överskottsmarknaden har verksamhet med möjlighet till flera olika arbetsuppgifter i varierande svårighetsgrader vilket är bra då man får möjlighet att pröva olika arbetsuppgifter efter intresse och förmåga. Överskottsmarknaden har ca 11 platser för praktik och arbetsträning. Snickeri På snickeriet som ligger i anslutning till Överskottsmarknaden finns möjlighet att bland annat lära sig renovera och tillverka möbler till skolor och dagis. Här finns ca elva platser för praktik och arbetsträning. Café Björkbacken Intäkter och kostnader överensstämmer väl med budget. Björkbacken erbjuder frukost för elever från Lindengymnasiet. Caféet erbjuder också uppehållsrum för företrädesvis SFI- elever som har egen mat med sig. Björkbacken levererar också fika och bröd till många möten som hålls i kommunen. Björkbacken har ca 8 platser för praktik och arbetsträning. Arbetslag i Vingåker Även i Vingåker har trycket varit stort. Därför har vi under året anställt en vikarie för vår arbetsledare som är uthyrd till Coop Companion, Östergötland. Arbetslaget har plats för ca sex deltagare i praktik och arbetsträning. De utför en del arbete åt Vingåkers kommun bland annat röjning, flytthjälp etc.

17 16 (18) Kompassen/Atlas Kompassen har under året omstrukturerat verksamheten. Kompassen heter nu Atlas och ingår i ordinarie verksamheter. Uppdraget med funktionsprövning för deltagare från arbetsförmedlingen, försäkringskassan och kommuner sker nu i våra arbetslag. Arbete sker i samverkan med Atlasgruppen som bildades efter att KV projektet avslutades. Atlas är en samverkansgrupp mellan socialförvaltningarna, arbetförmedling, försäkringskassa, landsting och Viadidakt. Starten/språk och hantverk Språk och hantverk har flyttat till Startens lokaler under Språk och hantverk är en ny verksamhet som startat. Detta är en aktivitet för företrädesvis kvinnor med utländsk bakgrund som lär sig olika hantverk inom sömnad, väveri, smyckestillverkning etc., samtidigt som man får öva det svenska språket och får hjälp med läxläsning. Här utför vi uppdrag till dagis och skolor som till exempel tvätt av gardiner, sy dockkläder etc. På plats vissa dagar finns en sfi-lärare. Här finns platser för praktik och arbetsträning. För starten fortsätter samarbetet med Sörmlands Grafiska på samma sätt som tidigare. Orderingången är varierande vilket gör att vi inte har en jämn beläggning av arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna i sig är mycket bra för våra deltagare. Samarbetet med Mediautveckling AB fortsätter. Starten har mellan platser för praktik och arbetsträning. Behovet av fler arbetsuppgifter är stort. Starten har öppnat ett mindre Café där bland annat bröd tas från Björkbacken. Caféet medför möjlighet till fler arbetsuppgifter för deltagarna. Ungdomstorget Ungdomstorget bildades i och med vårt uppdrag från arbetsförmedlingen med Lyft. Målsättningen är att ungdomstorget skall fungera som En ingång och bli en naturlig mötesplats för ungdomar som behöver råd eller stöttning i arbetsmarknadsfrågor, studievägledning, praktikplats etc. Samarbetet med Projekt Palladium är viktigt för att kunna tillmötesgå ungdomars olika behov. Samarbete sker bland annat med socialförvaltningarna i Katrineholm och Vingåkers kommuner, Arbetsförmedlingen som finns på plats en dag per vecka, samt gymnasieskolans Individuella program. Ungdomstorget erbjuder olika aktiviteter med koppling till arbete, hälsa och samhällsinformation. Projekt inom Viadidakt arbetsmarknad Palladium Palladium har fortsatt sitt arbete under året. Då antalet deltagare sjönk i början av hösten har projektet utökat målgruppen till att omfatta ungdomar år. Projektet har under hösten också skrivit avtal med arbetsförmedlingen. Vid årets slut hade Palladium fyllt platserna i projektet. Syfte och målsättning med projektet är främst att arbeta fram arbetsmetoder för att motivera ungdomar vilka står långt från arbetsmarknaden till studier, arbete alternativt andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Projektet, vilket är delfinansierat av Europeiska Socialfonden (ESF), drivs av fyra personer varav en är projektledare. Året har präglats av att arbeta fram en metod att arbeta med målgruppen vilket innefattar daglig verksamhet samt utökad och förbättrad

18 17 (18) samverkan. Metoderna för att arbeta med ungdomarna har under året satt sig. Man har också under hösten flyttat till nya lokaler där även Ungdomstorget finns vilket har gjort att implementering av projektet kan börja och samarbete med övriga insatser som riktar sig till ungdomar är lättare. Orangeriet Viadidakt ingår i projekt Orangeriet som startade i december. Projektet är EUfinansierat och syftar till att öka ett socialt företagande och projektägare är Coop Companion. Ytterligare kommuner som medverkar i projektet är Kinda, Finspång och Linköping. I projektet i Vingåker har man bland annat öppnat en secondhand butik samt arbetar med att framställa och sälja äppelchips. AVA- Alternativ väg till arbete AVA projektet är ett projekt för språkutveckling för nyanlända flyktingar och invandrare samt för validering av yrkeskunskaper inom renovering/ hantverk och trädgård. Projektet fungerar också som praktikplats för personer med svensk bakgrund. Projektet sker i samarbete med Julita gård och finansieras av Leader Gränslandet, Arbetsförmedlingen samt Viadidakt. Det finns två arbetslag där det ena vänder sig mot trädgård och det andra mot renovering av bland annat fönster. Grupperna består av både personer med utländsk bakgrund och personer med svensk bakgrund. Det finns en SFI-lärare på plats under delar av veckan där man kopplar språket till yrket och det arbete man utför. Övrig tid övas språket i arbetet. Budgetavvikelse Viadidakt arbetsmarknad visar ett resultat som är 305 tkr bättre än budget. Vid jämförelse mot budget är intäkterna högre som förklaras av högre statliga bidrag. Motsvarande ökning ses också bland kostnaderna i form av högre personalkostnader, varför resultatets påverkan är liten. Inom offentligt skyddat arbete (OSA)är personalkostnaderna lägre än budget som förklaras av färre platser. Under året har 24 platser funnits mot budgeterade 31 platser. Arbetsförmedlingens (AF) arbetsmarknadsåtgärd benämnd Joben hade från start mycket liten omfattning, men ökade markant under året. Från budgeterade 8 till 55 personer vid årets slut, innebar en intäktsökning med 442 tkr. Bidraget från AF varierar mellan 150 kr till 300 kr per dag och deltagare. Investeringar Under 2010 har investering av ugnar gjorts på Björkbacken med 20 tkr, vilket har rymts inom tilldelad budgetram. Nyckeltal Redovisas centralt i separat bilaga. Utvecklingstendenser Verksamheten kommer även fortsättningsvis att behöva göra ständiga anpassningar och förändringar utifrån förändringar inom arbetsmarknadspolitik och regelverk. De mål som kan ställas upp blir därför alltid kortsiktiga. Ett alltid pågående arbete är satsningen på utveckling av personalen för att kunna leva upp till Viadidakts kännetecken.

19 18 (18) Samarbetet inom kommunerna, arbetsmarknad och socialtjänst behöver utvecklas med nya metoder för att kunna möta det behov av stöttning det ökande antalet personer med försörjningsstöd har. Metoder för att coacha personer med utländsk bakgrund mot egen försörjning behöver vidareutvecklas. Våra arbetslag behöver utvecklas för att kunna ta mot personer med olika behov. Fler arbetsuppgifter med varierande svårighetsgrad behövs. Ökat samarbete med privata företag krävs för att kunna tillmötesgå behovet av praktikplatser samt kopplingen för deltagarna mot arbetsmarknaden. Syftet är att vidare utveckla kunskapen om och kontakterna med lokala företag för att kunna vara en aktör vid arbetskraftsbehov.

Bokslut 2009. Viadidaktnämnden

Bokslut 2009. Viadidaktnämnden Bokslut 2009 Viadidaktnämnden 1 (15) Ekonomiskt resultat för Viadidaktnämnden 2009... 2 Budgetavvikelse... 2 Viadidakt förvaltning... 3 Bokslut för räkenskapsåret 2009... 3 INTÄKTER... 3 Sammanfattning

Läs mer

Viadidaktnämnden. Verksamhetsberättelse

Viadidaktnämnden. Verksamhetsberättelse Viadidaktnämnden Ordförande: Berit Örtell (s) Förvaltningschef: Helene Björkqvist Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Viadidaktnämnden, den gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad

Läs mer

Rapport gällande Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm och Vingåker

Rapport gällande Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm och Vingåker Vår handläggare Datum Vår beteckning Helene Björkqvist 2011-02-14 VIAN/2010:8-654 Förvaltningschef 2011:74 1 (5) Rapport gällande Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm och Vingåker

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

Del 1: Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm

Del 1: Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm Vår handläggare FÖRSLAG 1 (6) Datum Vår beteckning Helene Björkqvist 2010-04-07 Förvaltningschef Ert datum Er beteckning Del 1: Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm Bakgrund Viadidaktnämnden

Läs mer

Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014

Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014 VIANs handling 21-2011 BUDGET 2012-2014 1 (9) VIAN/2011:21-042 2011-08-25 Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014 A. Verksamhetsbeskrivning 1. Syfte och ansvarsområden Viadidaktnämnden

Läs mer

Ledningsgruppen för TKS arbetar med att utveckla ett centrum för teknisk kompetens i samverkan.

Ledningsgruppen för TKS arbetar med att utveckla ett centrum för teknisk kompetens i samverkan. Verksamhetsberättelse Viadidaktnämnden Ordförande: Berit Örtell (s) Förvaltningschef: Helene Björkqvist Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Viadidaktnämnden, den gemensamma nämnden för vuxenutbildning,

Läs mer

Bokslut 2011. Viadidaktnämnden

Bokslut 2011. Viadidaktnämnden Bokslut 2011 Viadidaktnämnden Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Ekonomisk översikt och finansiell analys... 3 1.2 Personal... 3 1.3 Framtiden... 6 1.4 Samhällsutveckling... 6 1.5 Fritid

Läs mer

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet Kompetens och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Svenskundervisning för invandrare (sfi) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Viadidaktnämndens åtaganden inför övergripande plan med budget 2011-2013

Viadidaktnämndens åtaganden inför övergripande plan med budget 2011-2013 Vi VIAN:s handling nr 9-2010 1 (6) Bilaga 1 Nämndens åtaganden Viadidaktnämndens åtaganden inför övergripande plan med budget 2011-2013 A. Verksamhetsbeskrivning 1. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Delårsrapport för Viadidakt 2011

Delårsrapport för Viadidakt 2011 Delårsrapport för Viadidakt 2011 Dnr VIAN/2011:24-041 Beslutad i Viadidaktnämnden 2011-09-20 Dokumentplacering: g:\ekonomi\delårsrapporter\2011\delårsrapport 2011.docx Innehållsförteckning Delårsrapport

Läs mer

Kvalitetsredovisning år 2010

Kvalitetsredovisning år 2010 Kvalitetsredovisning år 2010 Viadidaktnämnden (Gemensam nämnd för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholms och Vingåkers kommuner) VIAN:s handling nr 14-2011 Beslutad 2011-04-13 Dnr

Läs mer

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Utbildning av vuxna Svenskundervisning för invandrare (SFI) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial

Läs mer

Nyckeltal för Viadidakts verksamhet 2010

Nyckeltal för Viadidakts verksamhet 2010 Vår handläggare Bilaga 1 NYCKELTAL 21 Datum Vår beteckning Marie Esbjörnsson 211-1-21 21 Alla nyckeltal.doc Kvalitetsstrateg Nyckeltal för Viadidakts verksamhet 21 Vuxenutbildning (grundläggande, gymnasial

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration

Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration 2007-01-29 20 39 Kommunstyrelsen 2008-02-11 38 95 Arbets- och personalutskottet 2008-01-28 16 38 Dnr 07.13-008 jankf16 Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration Ärendebeskrivning Camilla

Läs mer

Nyckeltal för Viadidakts verksamhet 2009

Nyckeltal för Viadidakts verksamhet 2009 NYCKELTAL 29 Datum Vår handläggare Vår beteckning Marie Esbjörnsson 21-2- 29 Alla nyckeltal.doc Kvalitetsstrateg Bilaga 1 Nyckeltal för Viadidakts verksamhet 29 Vuxenutbildning (grundläggande, gymnasial

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Vuxenutbildningen 2015-01-23 INNEHÅLL Verksamhetschefen har ordet 5 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen 6 Kunskaper 6 Utbildningsval Arbete och Samhälle 7 Bedömning

Läs mer

Plan för samhällsorientering Skara kommun

Plan för samhällsorientering Skara kommun 1(5) Plan för samhällsorientering Skara kommun Bakgrund Den 1 december 2010 trädde etableringsreformen i kraft. Den syftar till att ge nyanlända bättre förutsättningar för att så snabbt som möjligt lära

Läs mer

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Svenskundervisning för invandrare (SFI) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008.

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Kommittédirektiv Dialog med kommuner om flyktingmottagande Dir. 2008:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare i form av en kontaktperson

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

KALLELSE. Ärenden 4 Årsredovisning 24 Delegationsbeslut: remiss En god hälsa för alla 28 Övriga delegationsbeslut

KALLELSE. Ärenden 4 Årsredovisning 24 Delegationsbeslut: remiss En god hälsa för alla 28 Övriga delegationsbeslut KALLELSE Datum VIADIDAKT 2012-02-09 Sammanträdande organ VIADIDAKTNÄMNDEN Tid Torsdag den 16 februari kl. 14 Plats KTS-salen, Vita huset, Drottninggatan 18 Katrineholm Sid Information Aktuellt från verksamheterna

Läs mer

Motion av Anna Manell och Benny Lindholm (båda L) om att ta tillvara nyanländas kompetens

Motion av Anna Manell och Benny Lindholm (båda L) om att ta tillvara nyanländas kompetens ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Davidsson Per (KLK) Niemelä Tuomo (AMF) Datum 2016-02-02 Rev 2016-04-04 Diarienummer AMN-2016-0108 Arbetsmarknadsnämnden Motion av Anna Manell och Benny Lindholm

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

SFI som matchningsverktyg

SFI som matchningsverktyg Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson SFI som matchningsverktyg Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner startar upp ett stort projekt för att underlätta för

Läs mer

Verksamhetsplan Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan 2017-2019 Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2016 Verksamhetsplan 2017 2019 Nämndens ordförande Förvaltningschef Hans Johansson 070-866 01 01 hans.johansson@falkoping.se

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet SWECO STRATEGY Innehåll 1. Beskrivning av befintlig verksamhet...

Läs mer

Delårsrapport Kompetens- och arbetslivsnämnden. Uppföljning Juni 2012

Delårsrapport Kompetens- och arbetslivsnämnden. Uppföljning Juni 2012 Delårsrapport 2012 Kompetens- och arbetslivsnämnden Uppföljning Juni 2012 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergman Katarina Andersson Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...2 UPPFÖLJNING AV MÅL

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Gymnasial

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Vetlanda kommun Socialförvaltningen 2005-10-03 Sida 1 (4) Lokal överenskommelse Bakgrund I april 2001 träffades en överenskommelse mellan Arbetsmarknadsstyrelsen, Integrationsverket, Migrationsverket,

Läs mer

ETABLERINGSUPPDRAGET. Arbetsförmedlingen Gävle

ETABLERINGSUPPDRAGET. Arbetsförmedlingen Gävle ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingen Gävle Etableringsuppdraget Arbetsförmedlingen har genom lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare fått ett övergripande ansvar för nyanländas

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun 101 av 106 Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun Bakgrund Inom Nacka kommun har Arbets- och företagsnämnden via arbets- och företagsenheten ansvar för kundval

Läs mer

Dnr. Kon 2017/37 Plan för fortsatt arbete med YH-utbildningar i Järfälla

Dnr. Kon 2017/37 Plan för fortsatt arbete med YH-utbildningar i Järfälla TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2017-03-28 Kompetensnämnden Dnr. Kon 2017/37 Plan för fortsatt arbete med YH-utbildningar i Järfälla Förslag till beslut Kompetensförvaltningen föreslår att: 1 Kompetensnämnden godkänner

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 25 september kl. 16 Plats. Viadidaktnämnden. Friggagatan 1, Katrineholm/ Ungdomstorget

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 25 september kl. 16 Plats. Viadidaktnämnden. Friggagatan 1, Katrineholm/ Ungdomstorget KALLELSE Datum VIADIDAKT 2013-09-18 Sammanträdande organ Viadidaktnämnden Tid Onsdag den 25 september kl. 16 Plats Friggagatan 1, Katrineholm/ Ungdomstorget Informationer Presentation av Orangeriet Aktuellt

Läs mer

Viadidaktnämnden

Viadidaktnämnden Viadidaktnämnden 2010-06-08 1 Plats och tid Bäckstugan, Julita Gård 2010-06-08 kl. 15.00 16.40 Beslutande Berit Örtell (s) ordförande; Egil Boräng (s); Maria Pettersson (fp); Gunilla Magnusson(s); Annika

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008 Utvecklingsförvaltningen Arbetscentrum Enhetsplan 2008 Enhetssplan för Arbetscentrum 2008 Syfte Arbetscentrum består av två enheter, Invandrar/SFI-enheten, Arbetsmarknadsenheten. Arbetscentrum arbete syftar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Kompetens- och arbetslivsnämndenn Kompetens- och arbetslivsnämnden, januari 2015 Verksamhetsplan 2015 2017 Nämndens ordförande Tf. Förvaltningschef Hans Johansson 070-866 01 01

Läs mer

Måluppföljning av tertialbokslut 2013 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Måluppföljning av tertialbokslut 2013 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-23 Utvecklingsförvaltningen 1 (8) Britt-Marie Lundberg Björk Förvaltningschef Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Måluppföljning av tertialbokslut 2013 för gymnasie-

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Projekt regional samverkan Sfi

Projekt regional samverkan Sfi Projekt regional samverkan Sfi Projektet finansieras av Länsstyrelsen Örebro län enligt 37 förordningen, beredskap och kapacitet samt regional samverkan. Projektägare är Sydnärkes Utbildningsförbund som

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2013/249-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2013/249-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2013/249-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Länsstyrelsen i Kronobergs län Ersättning

Läs mer

Ungdomssatsning på utbildning i Luleå

Ungdomssatsning på utbildning i Luleå Kommunstyrelsen 2009-12-07 233 607 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 245 531 Dnr 09.672-613 deckf14 Ungdomssatsning på utbildning i Luleå Bilaga: Sammanställning över kurser Ärendebeskrivning I

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20140903 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 6mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2014-07-31 Projekt för matchning

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1 Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1. Pedagogik Livslångt lärande Personalen på NKC ska vara väl förtrogen med begreppet livslångt lärande. Den nya lärplattformen, Fronter, har

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Vuxnas lärande

Verksamhetsberättelse 2014 Vuxnas lärande Verksamhetsberättelse 2014 Vuxnas lärande Kompetens för tillväxt Verksamhetschef Jan Mannerhag Rektor Timo Laaksonen och Rektor Christina Blomquist 1(8) Verksamhetsområdet... 3 TL - Nationell statistik...

Läs mer

Yrkesutbildning för bättre matchning. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad

Yrkesutbildning för bättre matchning. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Yrkesutbildning för bättre matchning Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Valfrågan i fokus Arbeta en Arbete en Arbeta en en Arbete en Arbeta en Arbete en Arbete Arbeta Arbete Arbete en Arbete

Läs mer

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04 Samordningsförbundet RAR i Sörmland 1. Inledning RAR:s verksamhetsidé är att löpande erbjuda samverkansaktiviteter, processtöd samt utvärderingar som utarbetas gemensamt med medlemmarna. Omfattningen styrs

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

KS Ärende 15. Från etablering till anställning

KS Ärende 15. Från etablering till anställning KS Ärende 15 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 2013-11-21 Handläggare: Stefan Larsson KS 2013.0330 Kommunstyrelsen Från etablering till anställning Sammanfattning Arbetsförmedlingen har

Läs mer

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan Barn- och Utbildningsnämnden Bilaga BoU-nämnden 2009-03-05 13 Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 2009-03-05 1 och riktlinjer för förskoleverksamheten Nulägesbeskrivning i förhållande

Läs mer

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 Måldokument FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 En väg in, många vägar ut! Överlämnad 2014-04-03 av beredningen för lärande Antagen av Kommunfullmäktige 2014- Innehåll FÖRORD... 3 VISION OCH MÅL...

Läs mer

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Promemoria 2009-08-26 Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN 2016-06-02 1 (8) ANSÖKAN TILL FINSAM LEKEBERG OCH ÖREBRO ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: 2016-06-02 Benämning Samordnad förvaltningsövergripande

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga Ganska bekant Rätt kaxig Lite otydlig Mycket stolt! På stark frammarsch Lätt tilltufsad Kämpar i kylan! Kan snart flyga Varför Lärcentrum? Startade under 1990-talet Ingen egen utbildningsanordnare Förmedlare

Läs mer

C3L Centrum för LivsLångt Lärande

C3L Centrum för LivsLångt Lärande Utvecklingsförvaltningen C3L Centrum för LivsLångt Lärande Enhetsplan 2008 Syfte Syftet på nämndnivå: Med hjälp av olika utbildningar, sysselsättningsåtgärder och effektiva insatser ge kunskaper, färdigheter

Läs mer

Kvalitetsredovisning år 2009

Kvalitetsredovisning år 2009 Kvalitetsredovisning år 2009 Viadidaktnämnden (Gemensam nämnd för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholms och Vingåkers kommuner) Innehåll SAMMANFATTNING 1. INLEDNING OCH GRUNDFAKTA...

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 393 2010-12-14 022. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2016-02-19 Diarienummer AMN-2016-0053 Arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsberättelse 2015 Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås

Läs mer

Kommunala informationsansvaret

Kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Sofia Regnell Kommunala informationsansvaret Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2013 Verksamhetsplan 2014 2016 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergmann 070-648 35 77 ingvor.bergman@

Läs mer

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 22 2013 06 08 Beteckning ENHETEN FÖR ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING KENNETH NILSSON ENHETSCHEF Kenneth Nilsson Ert datum Er beteckning Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 2014 I slutet på 1990

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Flerårsstrategi Utbildningsnämndens verksamheter planerar inga förändringar av tidigare fastställda åtaganden.

Flerårsstrategi Utbildningsnämndens verksamheter planerar inga förändringar av tidigare fastställda åtaganden. UTBILDNINGSNÄMNDEN 1. Resultat från årsredovisningen I Alingsås ska utbildning ge kunskaper för en dynamisk framtid. Utbildningsnämnden måste öka andelen elever och studerande som fullföljer sin utbildning

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

Lärcentrum - härifrån går du stärkt att möta framtiden

Lärcentrum - härifrån går du stärkt att möta framtiden Lärcentrum - härifrån går du stärkt att möta framtiden Gunilla Peterson, rektor Roger Alf, chef Anna Junehag, Mentor Annika Nellhov, SYV Catarina Kjellander, SFI-lärare Barbara Tuvesson, SFI-lärare KÄVLINGE

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Kramfors

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Kramfors Ansökan om medel från Samordningsförbundet Kramfors Namn på Projektet Nytänk Bakgrund Kramfors Kommun har åtagit sig att ta emot ca 60 kvotflyktingar/år. Fr.o.m. deras ankomst till Kramfors startar processen

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013 AME

Årsredovisning verksamheter 2013 AME Årsredovisning verksamheter 2013 AME AME, Årsredovisning verksamheter 2013 2(11) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Kommunens arbetsmarknadsenhet bildades 1998 då det var ett faktum att arbetslösheten troligtvis skulle

Läs mer

Mottagande av nyanlända

Mottagande av nyanlända Mottagande av nyanlända Länsstyrelsen i Västra Götalands län - Samhällsavdelningen Anneli Assmundson Bjerde Oskar Johansson Integrationsutvecklare Integrationsutvecklare anneli.assmundson.bjerde@lansstyrelsen.se

Läs mer

Kvalitetsredovisning år 2009

Kvalitetsredovisning år 2009 Kvalitetsredovisning år 29 Viadidaktnämnden (Gemensam nämnd för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholms och Vingåkers kommuner) VIAN:s handling nr 4-21 Beslutad 21-4-27 VIADIDAKTS

Läs mer

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Drift och investeringar Utfall Budget Budget Plan Plan 2012-2014, tkr 2010 2011 2012 2013 2014 Driftbudget Intäkter 35 021 25 671 25 671 25 671 25 671

Läs mer

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Fyra projekt Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Samordningsförbundet Västra Mälardalen står bakom dessa fyra projekt som utgår från de lokala behoven i KAK. Tillsammans ska

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖSTRA MELLANSVERIGE 2009-2014 Inledning Sverige är en kunskapsnation på en global marknad. Tillgång till kunskap och kompetens är

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

HANDLING - Information gällande finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad

HANDLING - Information gällande finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad HANDLING - Information gällande finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad Sammanfattning Den beslutade avtalade samverkan kring regional vuxenutbildning i Sjuhärad (Regvux-avtalet)

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning,

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning, Måldokument för utskottet för Arbete och Försörjning, 2007 2010 Kommunfullmäktige antog 2006-12-18 Mål för Eslövs kommun 2007 2010. Dessa skall, som en grund, vara styrande för såväl utskottet som förvaltningen

Läs mer

Kvalitetshöjande insatser inom SFI Stockholm

Kvalitetshöjande insatser inom SFI Stockholm SOCIALTJÄNST OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-03-29 DNR 14.1-0173/2010 Handläggare: Leif Styfberg Telefon: 08 508 25 702 Till Socialtjänst och

Läs mer

KOOPERATIV. Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete. - Styrs av specifika värderingar och principer

KOOPERATIV. Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete. - Styrs av specifika värderingar och principer KOOPERATIV Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete - Styrs av specifika värderingar och principer OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 INLEDNING... 1 1.1 PARTER... 1 1.2 GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 1 1.3 DELMÅL

Läs mer

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015 1 [17] -01-13 Handlingsplan Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 2 [17] -01-13 Handlingsplan

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Katrineholms kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Katrineholms kommun Katrineholms kommun 009-09-17 Viadidakt 641 80 Katrineholm 1 (11) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Katrineholms kommun Skolinspektionens bedömningar och krav på åtgärder

Läs mer

BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013-2014 MED PLAN FÖR 2015-2016

BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013-2014 MED PLAN FÖR 2015-2016 89 BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013-2014 MED PLAN FÖR 2015-2016 Nämndens viktigaste mål att särskilt fokusera 2013-2014 Andelen elever i gymnasieskolan som fullföljer utbildningen/erhåller gymnasieexamen inom

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsuppföljning

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsuppföljning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Verksamhetsuppföljning På Alströmergymnasiet är fyra förstelärare är tillsatta sen den 1 januari 214. Förstelärarnas uppdrag är i huvudsak att implementera nya arbetssätt enligt

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning

Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning BESLUT AV KOMMUNSTYRELSEN 2016-08-23 1 (7) Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning Innehåll Innehåll... 1 1. INLEDNING... 2 1.1 Riktlinjernas syfte... 2 1.2 Lagstiftning... 2 1.3 Mål för kommunal

Läs mer

Kartläggning av sfi-undervisningen i Göteborgsregionen våren 2008

Kartläggning av sfi-undervisningen i Göteborgsregionen våren 2008 Kartläggning av sfi-undervisningen i Göteborgsregionen våren 2008 2008-06-10 Margrethe Kristensson Mikael Johansson 1 Kartläggning av sfi-undervisningen i Göteborgsregionen Vad är svenskundervisning för

Läs mer