Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014"

Transkript

1 VIANs handling BUDGET (9) VIAN/2011: Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget A. Verksamhetsbeskrivning 1. Syfte och ansvarsområden Viadidaktnämnden bildades 2002 och är en gemensam nämnd för vuenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholms och Vingåkers kommuner. Nämndens förvaltning som också är lärcentra för Katrineholms och Vingåkers kommuner heter Viadidakt lärande, stöd och utveckling. Nämnden ansvarar bland annat för följande områden: Kommunal vuenutbildning (grundläggande vuenutbildning, gymnasial vuenutbildning och yrkesutbildning) Svenska för invandrare (SFI) Studie- och yrkesvägledning Vuenutbildning för utvecklingsstörda Särvu Eftergymnasial utbildning Personal- och uppdragsutbildning Högskole- och yrkeshögskoleutbildningar och service till studenter Validering Centrum för introduktion av flyktingar och andra nyanlända invandrare Arbetsmarknadsstöd 2. Verksamhetsförändringar Tendenser Inom planperioden 2012 till 2014 bedöms Viadidakts verksamheter i hög grad påverkas av konjunkturförändringar med dess effekter på arbetsmarknaden och vuenutbildning. Den nya etableringslagen som trädde i kraft 1 december 2010 innebär att arbetsförmedlingen har fått större ansvar för nyanlända flyktingar och invandrare. Etableringslagen innebär en förändrad verksamhet för Viadidakt och en större samverkan med berörda aktörer. Den demografiska utvecklingen innebär en utmaning för kompetensförsörjning inom företag och offentlig sektor. Många unga vuna står utanför studier och den reguljära arbetsmarknaden och därmed utan egen försörjning.

2 2 Ökade insatser i form av kommunala arbetsmarknadsåtgärder och utbildningar kommer sannolikt att behövas i och med att utbetalningar av försörjningsstöd ökar i Katrineholms kommun. Den största orsaken till att man söker försörjningsstöd är att man är utan arbete. Verksamhetsförändringar En utvecklingstendens för finansiering av verksamheterna inom Viadidakt går mot mer tillfälliga projektmedel vilket påverkar långsiktig och kontinuerlig verksamhet. Utveckling av Svenska för invandrare, sfi och samhällsorientering i samband med den nya etableringslagen kommer fortsätta att påverka utformningen av verksamheten och det stora intresset från andra kommuner att ansluta sig till Viadidakts koncept för samhällsorientering för nyanlända kan innebära ökad verksamhet inom området. Den nya Yrkeshögskolan och utveckling av Yrkesvu kommer att påverka Viadidakts verksamheter och Viadidakt kommer att samverka med olika aktörer för att få fler YH-utbildningar till regionen. En utmaning för Viadidakt är att vidareutveckla sin roll som lärcentrum och den ledande aktören för samordning av verksamheter för lärande, stöd och utveckling i Sörmland. Katrineholms Tekniska Collage, KTC (fd TKS) som innebär att tekniska utbildningar blir tillgängliga och samordnas tillsammans med gymnasieskolorna i KFV-regionen kommer att utvecklas. Ytterligare en utmaning för Viadidakt är att utveckla metoder och samverkan, mellan företag, myndigheter och icke statliga organisationer, för att kunna matcha och utbilda personer som står utanför arbetsmarknaden för att möta företagens arbetskraftbehov. Större krav på en ökad samverkan med eempelvis socialförvaltningarna samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Fortsatt utveckling av Servicekontoret i Åbrogården är ett lokalt eempel. Anpassningar och åtgärder för ökad tillgänglighet kan innebära ett omfattande arbete och investeringsbehov. Pågående och avslutade projekt inom Viadidakt 2011: Palladium med inriktning ungdomar och arbetsmarknad som startade februari 2009 avslutas i december 2011 med målet att delvis integreras i ordinarie verksamhet inom ungdomstorget. Yrkessvenska med inriktning integration och arbetsmarknad. (Augusti 2009 till juli 2012.) Medel söks för fortsättning. Orangeriet med inriktning socialt företagande och arbetsmarknad. (December 2008 till oktober 2011.) Nya projektmedel beviljade till fortsättning. LC-komp, lärcentra med inriktning lärcentrumutveckling. (Augusti 2009 till juli 2011.) Integreras i ordinarie arbetssätt. SFI-bonus med inriktning integration. (Augusti 2009 till mars 2011.) Nu permanentat i hela landet. AVA-projektet med inriktning integration och arbetsmarknad. (September 2009 till juni 2011.) Ciceron med inriktning samverkan mellan myndighet kring ungdomar. (Januari 2011 till december 2013)

3 3 2.1 Volymförändringar Det är svårt att i dagsläget bedöma hur stort kommunernas ansvar kommer att bli med den nya etableringslagen både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Största delen av introduktionsverksamheten finansieras i dag med statsbidrag. Inom enheten Viadidakt arbetsmarknad syns ett ökat behov av arbetsmarknadsinsatser för gruppen när statsbidragen för insatser försvinner från introduktionen. En stor ungdomsarbetslöshet och stora ungdomskullar samt inte minst det ökade antalet personer med behov av försörjningsstöd i kommunerna innebär ett ökat tryck på Viadidakt arbetsmarknad och Viadidakt utbildning samt vägledningsresurser. Som det ser ut i dag finns inte utrymme att ta mot den volymökning som finns behov av. Den pågående utökningen av Yrkesvu innebär ett större studerandeantal inom Viadidakt utbildning. Ett större antal sökande till högskolor, universitet innebär ett ökat behov av lärmiljöer på hemmaplan eftersom det i dag erbjuds en stor andel studier på distans.

4 4 B1. Viadidaktnämndens resultatmål och åtaganden (Katrineholms kommun) Viadidaktnämnden är en gemensam nämnd för både Katrineholms och Vingåkers kommuner och de flesta mål och åtaganden för nämnd och förvaltning gäller i båda kommunerna även om de finns angivna under Katrineholms kommuns mål (enligt Katrineholms kommuns budgetmall nedan). I de fall nämnden bedömt att ett åtagande eller mål specifikt gäller en av kommunerna finns detta särskilt angivet. Ortsutveckling Katrineholms kommuns resultatmål: Genom utveckling av näringslivet, stärkt handel och besöksnäring samt goda möjligheter till vidareutbildning för vuna skapas tillvät och fler jobb. En attraktiv kommun, fortsatt bostadsbyggande, god miljö, levande centrum, kransorter och landsbygd är också viktiga förutsättningar för ortsutveckling. Viadidaktnämndens åtaganden Kommunens sysselsättningsgrad ska öka Viadidakt ska erbjuda kompetensutveckling för vuna både inom och utanför arbetsmarknaden samt för regionens näringsliv. Nyföretagandet ska öka Viadidakt ska söka projektmedel för att främja entreprenörskap för intresserade grupper. Viadidakt ska öka samverkan med Katrineholms och Vingåkers kommuners näringslivsorganisationer och övriga förvaltningar gällande nyföretagande och entreprenörskap. Andelen med försörjningsstöd ska minska Viadidakt ska anpassa arbetsmarknads- och utbildningsinsatser efter behov och efterfrågan utifrån tillgängliga resurser. Företagsklimatet ska förbättras Viadidakt ska själva och tillsammans med andra aktörer erbjuda utbildning och kompetensutveckling för regionens näringsliv. Viadidakt ska vara en aktiv aktör för att utveckla Katrineholms tekniska collage, KTC. Viadidakt erbjuder matchning av arbetskraft och kompetens för näringslivets behov. Viadidakt ska tillsammans med andra aktörer förbättra omvärldsbevakning och långsiktiga bevakningen för att möta företagens kommande kompetensbehov.

5 5 Omsättningen och sysselsättningen inom besöksnäringen ska öka Viadidakt ska erbjuda kompetensutveckling inom värdskap och språk. 3 % av de anställda i kommunen ska vara anställda via arbetsmarknadsstöd Viadidakt kan erbjuda matchning av personer samt stöd och rådgivning till kommunernas förvaltningar. Andel kvinnor och män med högskoleutbildning och högre utbildning ska öka Viadidakt ska tillsammans med ungdomsgymnasierna verka för att öka andelen personer med högskolebehörighet. Viadidakt ska initiera en strategi för att få fler kommuninvånare att söka vidare till högre utbildning. Kultur och fritid Katrineholms kommuns resultatmål: Ett rikt kultur- och fritidsliv, där särskilt barn och ungdomar prioriteras. Stark samverkan med föreningslivet. Viadidaktnämndens åtaganden inom Kultur och fritid Samverkan med föreningslivet. Viadidakt ska bjuda in föreningslivet till att delta inom samhällsinformationen på sfi samt på ungdomstorget. Viadidakt ska engagera föreningslivet i uppdraget med flyktingguider och språkcaféer.

6 6 Skola Katrineholms kommuns resultatmål: Genom att erbjuda en god och trygg miljö ska förskolan och skolan lägga grunden för ett livslångt lärande och göra det möjligt för alla barn och ungdomar att nå kunskapsmålen. Viadidaktnämndens åtaganden inom Skola Andelen som fullföljer gymnasiet ska öka Viadidakt ska samverka med gymnasieskolorna gällande ungdomar som riskerar att inte kunna fullfölja sina gymnasiestudier. Kompetensutveckling personal Viadidakt erbjuder kompetensutvecklingsinsatser för pedagogisk personal. Viadidakt ska vidareutveckla samarbetet med gymnasiesärskolan för fortsatt studieplanering inom särvu. Omsorg och trygghet Katrineholms kommuns resultatmål: De sociala trygghetssystemen ska utgå från individens behov och ge möjlighet till självbestämmande. Viadidaktnämndens åtaganden inom Omsorg och trygghet Andelen återaktualiserade ungdomar inom socialtjänsten ska minska Viadidakts ungdomstorg ska arbeta aktivt med arbetsmarknadsåtgärder riktade till unga. Alla ärenden ska belysas utifrån barnperspektivet/barnkonventionen Viadidakt inför en checklista för större beslut där detta perspektiv ska ingå. Kompetensutveckling personal Viadidakt erbjuder kompetensutvecklingsmöjligheter inom området.

7 7 Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Katrineholms kommuns resultatmål: Genom ökad tillgänglighet och ett kontinuerligt arbete för att främja jämställdhet, jämlikhet och integration ska kommunen verka för allas lika möjligheter och en god folkhälsa. Viadidaktnämndens åtaganden inom Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Andelen barn och unga som mår bra ska öka Viadidakt ska tillsammans med andra aktörer erbjuda lärande, stöd och utveckling för ungdomar i utanförskap. Valdeltagandet ska öka Viadidakt informerar och utbildar om aktivt medborgarskap och demokrati. Ohälsotalet 1 ska minska Viadidakt ska öka medvetenheten hos studerande och deltagare kring den egna hälsan. Kommunens webbinformation till medborgarna ska förbättras Viadidakt ska förbättra och utveckla kommuninformation på webben för de största språkgrupperna. Viadidakt ska utveckla tillgängligheten och attraktiviteten på genom fler sidor på lättläst svenska och kompletterande information genom bland annat film. Antalet digitalt delaktiga ska öka Viadidakt ska erbjuda grundläggande IT-utbildning för studerande och deltagare samt själva och tillsammans med andra aktörer erbjuda seminarier inom området för näringsliv och allmänhet. Jämställdhet Viadidakt ska utifrån genomförda utvärderingar analysera eventuella skillnader utifrån genusperspektiv samt väga in perspektivet i åtgärdsplaner. Fysisk tillgänglighet Viadidakt ska utifrån genomförd inventering och analys 2011 arbeta med förbättrad tillgänglighet inom sina verksamheter. 1 Summan av dagar med utbetald sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar med sjuk- och aktivitetsersättning dividerat med befolkningen år. Alla dagar är omräknade till heldagar.

8 8 Ekonomi och organisation Katrineholms kommuns resultatmål: Katrineholms kommun ska vara ett föredöme som attraktiv arbetsgivare. Genom att vara öppen, effektiv och leverera rätt service till medborgare och företag ska kommunen leva upp till kraven på god ekonomisk hushållning. Viadidaktnämndens åtaganden inom Ekonomi och organisation Andelen medborgare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar ska vara minst 100% All personal inom Viadidakt ska kompetensutvecklas om gällande lagstiftning och riktlinjer inom området. Andelen medborgare som får kontakt med en handläggare när hon/han tar kontakt med Viadidakt via telefon för att få svar på en enkel fråga ska vara minst 85%. All personal inom Viadidakt ska kompetensutvecklas om Viadidakts kännetecken, tydlighet, kvalitet, fleibilitet. Andelen medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till Viadidakt ska vara minst 100%. All personal inom Viadidakt ska kompetensutvecklas om Viadidakts kännetecken, tydlighet, kvalitet, fleibilitet samt inom service och bemötande. Platsen Katrineholm har ett tydligt varumärke. Viadidakt ska påvisa regionens mångfald och goda förutsättningar för lärande, stöd och utveckling. Platsen Katrineholm har ett starkt varumärke. Viadidakt ska påvisa möjligheterna till regionens goda förutsättningar för lärande, stöd och utveckling.

9 9 B2. Viadidaktnämndens resultatmål och åtaganden (Vingåkers kommun) Viadidaktnämnden är en gemensam nämnd för både Vingåkers och Katrineholms kommuner och de flesta mål och åtaganden gäller Viadidakts verksamhet i båda kommunerna även om de finns angivna under Katrineholms kommuns mål. Nedan anges några specifika åtaganden som Viadidaktnämnden tar på sig för Vingåkers kommun utifrån kommunens planeringsförutsättningar. Viadidakt ska verka för att utbildningsnivå höjs i Vingåkers kommun genom information om möjligheter till studier samt tillhandahålla ett brett utbud av kurser och utbildningar på olika nivåer för vuna. Viadidakt ska verka för att kommuninvånarantalet ökar genom att bland annat utveckla och erbjuda ett utbildningsutbud som lockar elever och deltagare till kommunen samt informera om möjligheten att som studerande från annan kommun (än Katrineholm och Vingåker) att folkbokföra sig i Vingåker. Viadidakt ska verka för ett effektivt lokalutnyttjande genom fortsatt utveckling av servicekontoret på Åbrogården samt information om kommunens lokaluthyrning. Viadidakt ska erbjuda konsultativt stöd i förvaltningarnas planering av kompetensutvecklingsinsatser samt erbjuda utbildningsmöjligheter som efterfrågas. De områden för kompetensutveckling som förvaltningarna aviserat om i planeringsförutsättningarna ska särskilt beaktas. Viadidakt ska i samverkan med utvecklingsenheten verka för goda kompetensutvecklingsmöjligheter och information om dessa för kommunens näringsliv.

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

Delårsrapport för Viadidakt 2011

Delårsrapport för Viadidakt 2011 Delårsrapport för Viadidakt 2011 Dnr VIAN/2011:24-041 Beslutad i Viadidaktnämnden 2011-09-20 Dokumentplacering: g:\ekonomi\delårsrapporter\2011\delårsrapport 2011.docx Innehållsförteckning Delårsrapport

Läs mer

Viadidaktnämndens åtaganden inför övergripande plan med budget 2011-2013

Viadidaktnämndens åtaganden inför övergripande plan med budget 2011-2013 Vi VIAN:s handling nr 9-2010 1 (6) Bilaga 1 Nämndens åtaganden Viadidaktnämndens åtaganden inför övergripande plan med budget 2011-2013 A. Verksamhetsbeskrivning 1. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Övergripande plan med budget 2013-2015

Övergripande plan med budget 2013-2015 s handling 8/2012 Övergripande plan med budget 2013-2015 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012 1 Ansvarsområde med verksamhetsfakta 1.1 Ansvarsområde Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör kommunens uppgifter

Läs mer

Rapport gällande Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm och Vingåker

Rapport gällande Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm och Vingåker Vår handläggare Datum Vår beteckning Helene Björkqvist 2011-02-14 VIAN/2010:8-654 Förvaltningschef 2011:74 1 (5) Rapport gällande Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm och Vingåker

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 25 september kl. 16 Plats. Viadidaktnämnden. Friggagatan 1, Katrineholm/ Ungdomstorget

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 25 september kl. 16 Plats. Viadidaktnämnden. Friggagatan 1, Katrineholm/ Ungdomstorget KALLELSE Datum VIADIDAKT 2013-09-18 Sammanträdande organ Viadidaktnämnden Tid Onsdag den 25 september kl. 16 Plats Friggagatan 1, Katrineholm/ Ungdomstorget Informationer Presentation av Orangeriet Aktuellt

Läs mer

Ledningsgruppen för TKS arbetar med att utveckla ett centrum för teknisk kompetens i samverkan.

Ledningsgruppen för TKS arbetar med att utveckla ett centrum för teknisk kompetens i samverkan. Verksamhetsberättelse Viadidaktnämnden Ordförande: Berit Örtell (s) Förvaltningschef: Helene Björkqvist Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Viadidaktnämnden, den gemensamma nämnden för vuxenutbildning,

Läs mer

Viadidaktnämndens övergripande plan med budget för

Viadidaktnämndens övergripande plan med budget för 1 (16) Viadidaktnämndens övergripande plan med budget för 2013 2015 Dokumentplacering: g:\nämnd\2012\2012-08-23\budget och plan 2013-2012-08-23.docx Dnr VIAN/2012:37-042 Innehåll Viadidaktnämndens övergripande

Läs mer

Del 1: Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm

Del 1: Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm Vår handläggare FÖRSLAG 1 (6) Datum Vår beteckning Helene Björkqvist 2010-04-07 Förvaltningschef Ert datum Er beteckning Del 1: Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm Bakgrund Viadidaktnämnden

Läs mer

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan Barn- och Utbildningsnämnden Bilaga BoU-nämnden 2009-03-05 13 Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 2009-03-05 1 och riktlinjer för förskoleverksamheten Nulägesbeskrivning i förhållande

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

Viadidaktnämnden. Verksamhetsberättelse

Viadidaktnämnden. Verksamhetsberättelse Viadidaktnämnden Ordförande: Berit Örtell (s) Förvaltningschef: Helene Björkqvist Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Viadidaktnämnden, den gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

KALLELSE. Datum

KALLELSE. Datum KALLELSE Datum 2016-11-03 Sida 1(1) Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden kallar härmed till sammanträde måndag 21 november 2016, kl. 17:30 i kommunkontoret sammanträdesrum A för att behandla följande

Läs mer

Bokslut 2011. Viadidaktnämnden

Bokslut 2011. Viadidaktnämnden Bokslut 2011 Viadidaktnämnden Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Ekonomisk översikt och finansiell analys... 3 1.2 Personal... 3 1.3 Framtiden... 6 1.4 Samhällsutveckling... 6 1.5 Fritid

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV Vägledning Bra lärmiljö Möten med andra Kontakt med UBA Tänka nytt Vara uppdaterad om teknikutv. Ha koll på vad som händer inom utb.omr. Servicenivå och bemötande

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Verksamhetsplan Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan 2017-2019 Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2016 Verksamhetsplan 2017 2019 Nämndens ordförande Förvaltningschef Hans Johansson 070-866 01 01 hans.johansson@falkoping.se

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 Måldokument FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 En väg in, många vägar ut! Överlämnad 2014-04-03 av beredningen för lärande Antagen av Kommunfullmäktige 2014- Innehåll FÖRORD... 3 VISION OCH MÅL...

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Kompetens- och arbetslivsnämndenn Kompetens- och arbetslivsnämnden, januari 2015 Verksamhetsplan 2015 2017 Nämndens ordförande Tf. Förvaltningschef Hans Johansson 070-866 01 01

Läs mer

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet Kompetens och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Svenskundervisning för invandrare (sfi) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Maria Pettersson (fp) och Ann-Siv Forsberg (s) Kullbergska huset onsdag den 15 september kl

Maria Pettersson (fp) och Ann-Siv Forsberg (s) Kullbergska huset onsdag den 15 september kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum VIADIDAKTNÄMNDEN 2010-09-02 1 Blad Plats och tid KTS-salen, Drottninggatan 18, Katrineholm, kl. 16-17.45 Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning , REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning Handlingsplanen framtagen av: Conny Danielsson Dan Gustafsson Region Dalarna, Tillväxtenheten Avdelningen för kompetensförsörjning Mars 2017 0 Regionala

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Växa i Västmanland. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Växa i Västmanland. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Växa i Västmanland Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Slutrapport Växa i Västmanland 1 december Referensgrupp Kompetensrådet - Länsstyrelsen sammankallande Arbetsförmedlingen, Folkbildningen, Jobba

Läs mer

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen Länsstyrelsen 2013-10 10-1717 Länsstyrelserna ska i arbetet med att etablera nyanlända invandrare Medverka till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända invandrare Överlägga och träffa

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel

Ansökan om utvecklingsmedel 1 (5) Handläggare: Gunilla Ericsson 2013-10-23 GN 2013.0176 Gymnasienämnden Kommunstyrelsen Karlskoga Ansökan om utvecklingsmedel Sammanfattning Gymnasienämnden ansöker om utvecklingsmedel hos kommunstyrelsen

Läs mer

Bokslut 2010. Viadidaktnämnden

Bokslut 2010. Viadidaktnämnden Bokslut 2010 Viadidaktnämnden 1 (18) Ekonomiskt resultat för Viadidaktnämnden 2010... 2 Budgetavvikelse... 2 Sammanfattning av årets verksamhet... 2 Väsentliga händelser under året... 3 Personalbokslut...

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008 Utvecklingsförvaltningen Arbetscentrum Enhetsplan 2008 Enhetssplan för Arbetscentrum 2008 Syfte Arbetscentrum består av två enheter, Invandrar/SFI-enheten, Arbetsmarknadsenheten. Arbetscentrum arbete syftar

Läs mer

Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå

Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå 1 (6) 2000-09-26 230.2000-607 Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå Vision, mål och uppdrag Utbildningskommunen Eksjö ska erbjuda:. en vuxenutbildning som

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Handlingsplan för ett integrerat samhälle

Handlingsplan för ett integrerat samhälle 25 maj 2016 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Mål och syfte med handlingsplanen... 5 1.2 Avgränsning... 5 2 För ett integrerat samhälle Centrala områden 6 2.1 Värderingar och attityder... 6 2.2 Utbildning, språk

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 393 2010-12-14 022. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Katrineholms och Vingåkers kommuner

Katrineholms och Vingåkers kommuner www.pwc.se Integration och självförsörjning Katrineholms och Vingåkers kommuner Revisionsrapport april 2016 Revisionsfråga Säkerställer styrelsen och nämnderna att verksamheten är ändamålsenlig utifrån

Läs mer

Vad behöver vi göra eller förändra för att uppnå en effektiv kompetensförsörjning?

Vad behöver vi göra eller förändra för att uppnå en effektiv kompetensförsörjning? Vad behöver vi göra eller förändra för att uppnå en effektiv kompetensförsörjning? Göra jobben och arbetsgivarna aktiva och attraktiva. Skapa möten mellan barn/unga och arbetsliv. kartlägga kunskaper och

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖSTRA MELLANSVERIGE 2009-2014 Inledning Sverige är en kunskapsnation på en global marknad. Tillgång till kunskap och kompetens är

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Inledning Göteborgsregionens kommuner har de senaste åren tagit emot omkring 1200-1500 flyktingar och anhöriga till flyktingar

Läs mer

Viadidaktnämndens övergripande plan med budget för 2015 2017

Viadidaktnämndens övergripande plan med budget för 2015 2017 Vian:s handling nr Viadidaktnämndens övergripande plan med budget för 215 217 Beslutad i Viadidaktnämnden 214-xx-xx Dnr VIAN/214: 45-42 1 Inledning 2 2 Ansvarsområden och volymmått 2.1 Viadidaktnämnden

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv

Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv Styrprocessen 2017 2016-03-29 Tyresö kommun / 2016-03-21 2 (7) Innehållsförteckning 1 Behovsanalys för verksamhetsområde 16...3 1.1 Slutsatser - Samlad

Läs mer

Tillväxtverkets arbete för näringslivets kompetensförsörjning. Kompetensförsörjningsdagarna april 2017

Tillväxtverkets arbete för näringslivets kompetensförsörjning. Kompetensförsörjningsdagarna april 2017 Tillväxtverkets arbete för näringslivets kompetensförsörjning Kompetensförsörjningsdagarna 26-27 april 2017 Ett av de största problemen för tillväxt i SMF 23 procent av de svenska småföretagen anger att

Läs mer

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Svenskundervisning för invandrare (SFI) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Framtidstro och orosmoln

Framtidstro och orosmoln Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller

Läs mer

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun 101 av 106 Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun Bakgrund Inom Nacka kommun har Arbets- och företagsnämnden via arbets- och företagsenheten ansvar för kundval

Läs mer

Uppdrag till samtliga nämnder. Beskrivning av uppdraget, hänvisning till ev styrdokument. KS/KF Uppföljning. kommentar

Uppdrag till samtliga nämnder. Beskrivning av uppdraget, hänvisning till ev styrdokument. KS/KF Uppföljning. kommentar Kultur- och turismnämndens handling nr 9/2009 Antagen av kultur- och turismnämnden 2009-09-15 28. Bilaga till 2009:96 Bilaga 1 Uppdragsredovisning I denna bilaga presenteras de uppdrag som kommunfullmäktige

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2013 Verksamhetsplan 2014 2016 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergmann 070-648 35 77 ingvor.bergman@

Läs mer

Case En rapport från Viadidakt om framtida utmaningar för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholms och Vingåkers kommuner

Case En rapport från Viadidakt om framtida utmaningar för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholms och Vingåkers kommuner D.nr: VIAN 2013:12-011 Dokument: 2013:166 Senast uppdaterad: 2013-02-25 Case 2030 En rapport från Viadidakt om framtida utmaningar för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholms och

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Utbildning av vuxna Svenskundervisning för invandrare (SFI) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÅNGE Beslutat av förbundsstyrelsen 2016-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Uppgifter... 3 Organisation...

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Indikatorer till verksamhetsplan

Indikatorer till verksamhetsplan ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2015-03-04 rev 2015-03-18 Diarienummer AMN-2015-0011 Arbetsmarknadsnämnden Indikatorer till verksamhetsplan Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd

Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-08-20 Socialnämnden 161 Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd Dnr SN 2013/0448 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2013-08-09 Slutrapport

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Bildningsförvaltningen Bildningsnämndens handling 10-2010 2010 02 10 Bilaga 1. Bildningsnämndens uppdragsredovisning 2009

Bildningsförvaltningen Bildningsnämndens handling 10-2010 2010 02 10 Bilaga 1. Bildningsnämndens uppdragsredovisning 2009 Bildningsförvaltningen Bildningsnämndens handling 10-2010 2010 02 10 Bilaga 1 Bildningsnämndens uppdragsredovisning 2009 Bilaga 1 Uppdragsredovisning I denna bilaga presenteras de uppdrag som kommunfullmäktige

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Plan för samhällsorientering Skara kommun

Plan för samhällsorientering Skara kommun 1(5) Plan för samhällsorientering Skara kommun Bakgrund Den 1 december 2010 trädde etableringsreformen i kraft. Den syftar till att ge nyanlända bättre förutsättningar för att så snabbt som möjligt lära

Läs mer

Europeiska socialfonden samt. inkludering av utrikes födda kvinnor och män på arbetsmarknaden

Europeiska socialfonden samt. inkludering av utrikes födda kvinnor och män på arbetsmarknaden Kort om Europeiska socialfonden 2014-2020 samt inkludering av utrikes födda kvinnor och män på arbetsmarknaden Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur och erfarenhet från

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

Alla parter i Lokala Samverkans Gruppen (LSG) Katrineholm/ Vingåker står bakom förslaget

Alla parter i Lokala Samverkans Gruppen (LSG) Katrineholm/ Vingåker står bakom förslaget Förslag avseende utveckling av modell för samverkan för individer 16-29 år med särskilda behov 2014-02-28 Alla parter i Lokala Samverkans Gruppen (LSG) Katrineholm/ Vingåker står bakom förslaget 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 1 Under seminariedagarna som arrangerades i Trysil, Norge, den 22-23 oktober av Gränskommittén Hedmark Dalarna var temat demografi.

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

Mål och budget 2016-2018

Mål och budget 2016-2018 2015-09-05 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/96-041 Arbets- och företagsnämnden Mål och budget 2016-2018 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden föreslår, utifrån kommunstyrelsens förslag till mål

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisning År: 2012 Period: December Nämnd: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämndens uppdrag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har ansvaret

Läs mer

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 17 september 2012 Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 Helsingborgs stad behöver fokusera arbetet kring högre utbildning, forskning och attraktiv studentstad för att stärka

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

Dnr. Kon 2017/37 Plan för fortsatt arbete med YH-utbildningar i Järfälla

Dnr. Kon 2017/37 Plan för fortsatt arbete med YH-utbildningar i Järfälla TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2017-03-28 Kompetensnämnden Dnr. Kon 2017/37 Plan för fortsatt arbete med YH-utbildningar i Järfälla Förslag till beslut Kompetensförvaltningen föreslår att: 1 Kompetensnämnden godkänner

Läs mer

Yttrande över förslag till regionalt utvecklingsprogram för Sörmland "Sörmlandsstrategin 2020"

Yttrande över förslag till regionalt utvecklingsprogram för Sörmland Sörmlandsstrategin 2020 Kommunstyrelsens handling nr 44/2012 -- V l~atrineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN YTTRANDE Datum 2012-10-02

Läs mer

Bildningsnämnden. Bilaga 2. Uppdrag till planeringsförutsättningar 2009 med plan för

Bildningsnämnden. Bilaga 2. Uppdrag till planeringsförutsättningar 2009 med plan för Bildningsnämnden Bilaga 2 Uppdrag till planeringsförutsättningar 2009 med plan för 2010-11 1 I denna bilaga presenteras de uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutat om och som gäller under

Läs mer

Genomlysning Campus Alingsås

Genomlysning Campus Alingsås Genomlysning Campus Alingsås Innehåll Verksamhet...3 Uppdrag...3 Organisation...3 Utbildningsutbud och antal studerande 2015...3 Yrkeshögskola (YH)...5 Samverkan nationellt...5 Samverkan regionalt...5

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

VIAN/2013:13-041. Bokslut 2012 Viadidaktnämnden

VIAN/2013:13-041. Bokslut 2012 Viadidaktnämnden VIAN/2013:13-041 Bokslut 2012 Viadidaktnämnden Ansvarsområden och verksamhetsfakta Viadidaktnämnden, den gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker,

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Samarbetspartner & projektägare

Samarbetspartner & projektägare Game Set Matchning Samarbetspartner & projektägare Båstads Turism och Näringsliv Båstads kommun Arbetsförmedlingen Bakgrund faktiska behov Företag på Bjäre uttryckt att de uppfattar brist på arbetskraft

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013 1 (5) 2014-01-20 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) = Bra för kommun (tillhör de 25 % som har bäst ) = Medel för kommun = Förbättringsområde för kommun (tillhör de 25 % som har sämst ) Tillgänglighet

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer