Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014"

Transkript

1 VIANs handling BUDGET (9) VIAN/2011: Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget A. Verksamhetsbeskrivning 1. Syfte och ansvarsområden Viadidaktnämnden bildades 2002 och är en gemensam nämnd för vuenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholms och Vingåkers kommuner. Nämndens förvaltning som också är lärcentra för Katrineholms och Vingåkers kommuner heter Viadidakt lärande, stöd och utveckling. Nämnden ansvarar bland annat för följande områden: Kommunal vuenutbildning (grundläggande vuenutbildning, gymnasial vuenutbildning och yrkesutbildning) Svenska för invandrare (SFI) Studie- och yrkesvägledning Vuenutbildning för utvecklingsstörda Särvu Eftergymnasial utbildning Personal- och uppdragsutbildning Högskole- och yrkeshögskoleutbildningar och service till studenter Validering Centrum för introduktion av flyktingar och andra nyanlända invandrare Arbetsmarknadsstöd 2. Verksamhetsförändringar Tendenser Inom planperioden 2012 till 2014 bedöms Viadidakts verksamheter i hög grad påverkas av konjunkturförändringar med dess effekter på arbetsmarknaden och vuenutbildning. Den nya etableringslagen som trädde i kraft 1 december 2010 innebär att arbetsförmedlingen har fått större ansvar för nyanlända flyktingar och invandrare. Etableringslagen innebär en förändrad verksamhet för Viadidakt och en större samverkan med berörda aktörer. Den demografiska utvecklingen innebär en utmaning för kompetensförsörjning inom företag och offentlig sektor. Många unga vuna står utanför studier och den reguljära arbetsmarknaden och därmed utan egen försörjning.

2 2 Ökade insatser i form av kommunala arbetsmarknadsåtgärder och utbildningar kommer sannolikt att behövas i och med att utbetalningar av försörjningsstöd ökar i Katrineholms kommun. Den största orsaken till att man söker försörjningsstöd är att man är utan arbete. Verksamhetsförändringar En utvecklingstendens för finansiering av verksamheterna inom Viadidakt går mot mer tillfälliga projektmedel vilket påverkar långsiktig och kontinuerlig verksamhet. Utveckling av Svenska för invandrare, sfi och samhällsorientering i samband med den nya etableringslagen kommer fortsätta att påverka utformningen av verksamheten och det stora intresset från andra kommuner att ansluta sig till Viadidakts koncept för samhällsorientering för nyanlända kan innebära ökad verksamhet inom området. Den nya Yrkeshögskolan och utveckling av Yrkesvu kommer att påverka Viadidakts verksamheter och Viadidakt kommer att samverka med olika aktörer för att få fler YH-utbildningar till regionen. En utmaning för Viadidakt är att vidareutveckla sin roll som lärcentrum och den ledande aktören för samordning av verksamheter för lärande, stöd och utveckling i Sörmland. Katrineholms Tekniska Collage, KTC (fd TKS) som innebär att tekniska utbildningar blir tillgängliga och samordnas tillsammans med gymnasieskolorna i KFV-regionen kommer att utvecklas. Ytterligare en utmaning för Viadidakt är att utveckla metoder och samverkan, mellan företag, myndigheter och icke statliga organisationer, för att kunna matcha och utbilda personer som står utanför arbetsmarknaden för att möta företagens arbetskraftbehov. Större krav på en ökad samverkan med eempelvis socialförvaltningarna samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Fortsatt utveckling av Servicekontoret i Åbrogården är ett lokalt eempel. Anpassningar och åtgärder för ökad tillgänglighet kan innebära ett omfattande arbete och investeringsbehov. Pågående och avslutade projekt inom Viadidakt 2011: Palladium med inriktning ungdomar och arbetsmarknad som startade februari 2009 avslutas i december 2011 med målet att delvis integreras i ordinarie verksamhet inom ungdomstorget. Yrkessvenska med inriktning integration och arbetsmarknad. (Augusti 2009 till juli 2012.) Medel söks för fortsättning. Orangeriet med inriktning socialt företagande och arbetsmarknad. (December 2008 till oktober 2011.) Nya projektmedel beviljade till fortsättning. LC-komp, lärcentra med inriktning lärcentrumutveckling. (Augusti 2009 till juli 2011.) Integreras i ordinarie arbetssätt. SFI-bonus med inriktning integration. (Augusti 2009 till mars 2011.) Nu permanentat i hela landet. AVA-projektet med inriktning integration och arbetsmarknad. (September 2009 till juni 2011.) Ciceron med inriktning samverkan mellan myndighet kring ungdomar. (Januari 2011 till december 2013)

3 3 2.1 Volymförändringar Det är svårt att i dagsläget bedöma hur stort kommunernas ansvar kommer att bli med den nya etableringslagen både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Största delen av introduktionsverksamheten finansieras i dag med statsbidrag. Inom enheten Viadidakt arbetsmarknad syns ett ökat behov av arbetsmarknadsinsatser för gruppen när statsbidragen för insatser försvinner från introduktionen. En stor ungdomsarbetslöshet och stora ungdomskullar samt inte minst det ökade antalet personer med behov av försörjningsstöd i kommunerna innebär ett ökat tryck på Viadidakt arbetsmarknad och Viadidakt utbildning samt vägledningsresurser. Som det ser ut i dag finns inte utrymme att ta mot den volymökning som finns behov av. Den pågående utökningen av Yrkesvu innebär ett större studerandeantal inom Viadidakt utbildning. Ett större antal sökande till högskolor, universitet innebär ett ökat behov av lärmiljöer på hemmaplan eftersom det i dag erbjuds en stor andel studier på distans.

4 4 B1. Viadidaktnämndens resultatmål och åtaganden (Katrineholms kommun) Viadidaktnämnden är en gemensam nämnd för både Katrineholms och Vingåkers kommuner och de flesta mål och åtaganden för nämnd och förvaltning gäller i båda kommunerna även om de finns angivna under Katrineholms kommuns mål (enligt Katrineholms kommuns budgetmall nedan). I de fall nämnden bedömt att ett åtagande eller mål specifikt gäller en av kommunerna finns detta särskilt angivet. Ortsutveckling Katrineholms kommuns resultatmål: Genom utveckling av näringslivet, stärkt handel och besöksnäring samt goda möjligheter till vidareutbildning för vuna skapas tillvät och fler jobb. En attraktiv kommun, fortsatt bostadsbyggande, god miljö, levande centrum, kransorter och landsbygd är också viktiga förutsättningar för ortsutveckling. Viadidaktnämndens åtaganden Kommunens sysselsättningsgrad ska öka Viadidakt ska erbjuda kompetensutveckling för vuna både inom och utanför arbetsmarknaden samt för regionens näringsliv. Nyföretagandet ska öka Viadidakt ska söka projektmedel för att främja entreprenörskap för intresserade grupper. Viadidakt ska öka samverkan med Katrineholms och Vingåkers kommuners näringslivsorganisationer och övriga förvaltningar gällande nyföretagande och entreprenörskap. Andelen med försörjningsstöd ska minska Viadidakt ska anpassa arbetsmarknads- och utbildningsinsatser efter behov och efterfrågan utifrån tillgängliga resurser. Företagsklimatet ska förbättras Viadidakt ska själva och tillsammans med andra aktörer erbjuda utbildning och kompetensutveckling för regionens näringsliv. Viadidakt ska vara en aktiv aktör för att utveckla Katrineholms tekniska collage, KTC. Viadidakt erbjuder matchning av arbetskraft och kompetens för näringslivets behov. Viadidakt ska tillsammans med andra aktörer förbättra omvärldsbevakning och långsiktiga bevakningen för att möta företagens kommande kompetensbehov.

5 5 Omsättningen och sysselsättningen inom besöksnäringen ska öka Viadidakt ska erbjuda kompetensutveckling inom värdskap och språk. 3 % av de anställda i kommunen ska vara anställda via arbetsmarknadsstöd Viadidakt kan erbjuda matchning av personer samt stöd och rådgivning till kommunernas förvaltningar. Andel kvinnor och män med högskoleutbildning och högre utbildning ska öka Viadidakt ska tillsammans med ungdomsgymnasierna verka för att öka andelen personer med högskolebehörighet. Viadidakt ska initiera en strategi för att få fler kommuninvånare att söka vidare till högre utbildning. Kultur och fritid Katrineholms kommuns resultatmål: Ett rikt kultur- och fritidsliv, där särskilt barn och ungdomar prioriteras. Stark samverkan med föreningslivet. Viadidaktnämndens åtaganden inom Kultur och fritid Samverkan med föreningslivet. Viadidakt ska bjuda in föreningslivet till att delta inom samhällsinformationen på sfi samt på ungdomstorget. Viadidakt ska engagera föreningslivet i uppdraget med flyktingguider och språkcaféer.

6 6 Skola Katrineholms kommuns resultatmål: Genom att erbjuda en god och trygg miljö ska förskolan och skolan lägga grunden för ett livslångt lärande och göra det möjligt för alla barn och ungdomar att nå kunskapsmålen. Viadidaktnämndens åtaganden inom Skola Andelen som fullföljer gymnasiet ska öka Viadidakt ska samverka med gymnasieskolorna gällande ungdomar som riskerar att inte kunna fullfölja sina gymnasiestudier. Kompetensutveckling personal Viadidakt erbjuder kompetensutvecklingsinsatser för pedagogisk personal. Viadidakt ska vidareutveckla samarbetet med gymnasiesärskolan för fortsatt studieplanering inom särvu. Omsorg och trygghet Katrineholms kommuns resultatmål: De sociala trygghetssystemen ska utgå från individens behov och ge möjlighet till självbestämmande. Viadidaktnämndens åtaganden inom Omsorg och trygghet Andelen återaktualiserade ungdomar inom socialtjänsten ska minska Viadidakts ungdomstorg ska arbeta aktivt med arbetsmarknadsåtgärder riktade till unga. Alla ärenden ska belysas utifrån barnperspektivet/barnkonventionen Viadidakt inför en checklista för större beslut där detta perspektiv ska ingå. Kompetensutveckling personal Viadidakt erbjuder kompetensutvecklingsmöjligheter inom området.

7 7 Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Katrineholms kommuns resultatmål: Genom ökad tillgänglighet och ett kontinuerligt arbete för att främja jämställdhet, jämlikhet och integration ska kommunen verka för allas lika möjligheter och en god folkhälsa. Viadidaktnämndens åtaganden inom Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Andelen barn och unga som mår bra ska öka Viadidakt ska tillsammans med andra aktörer erbjuda lärande, stöd och utveckling för ungdomar i utanförskap. Valdeltagandet ska öka Viadidakt informerar och utbildar om aktivt medborgarskap och demokrati. Ohälsotalet 1 ska minska Viadidakt ska öka medvetenheten hos studerande och deltagare kring den egna hälsan. Kommunens webbinformation till medborgarna ska förbättras Viadidakt ska förbättra och utveckla kommuninformation på webben för de största språkgrupperna. Viadidakt ska utveckla tillgängligheten och attraktiviteten på genom fler sidor på lättläst svenska och kompletterande information genom bland annat film. Antalet digitalt delaktiga ska öka Viadidakt ska erbjuda grundläggande IT-utbildning för studerande och deltagare samt själva och tillsammans med andra aktörer erbjuda seminarier inom området för näringsliv och allmänhet. Jämställdhet Viadidakt ska utifrån genomförda utvärderingar analysera eventuella skillnader utifrån genusperspektiv samt väga in perspektivet i åtgärdsplaner. Fysisk tillgänglighet Viadidakt ska utifrån genomförd inventering och analys 2011 arbeta med förbättrad tillgänglighet inom sina verksamheter. 1 Summan av dagar med utbetald sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar med sjuk- och aktivitetsersättning dividerat med befolkningen år. Alla dagar är omräknade till heldagar.

8 8 Ekonomi och organisation Katrineholms kommuns resultatmål: Katrineholms kommun ska vara ett föredöme som attraktiv arbetsgivare. Genom att vara öppen, effektiv och leverera rätt service till medborgare och företag ska kommunen leva upp till kraven på god ekonomisk hushållning. Viadidaktnämndens åtaganden inom Ekonomi och organisation Andelen medborgare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar ska vara minst 100% All personal inom Viadidakt ska kompetensutvecklas om gällande lagstiftning och riktlinjer inom området. Andelen medborgare som får kontakt med en handläggare när hon/han tar kontakt med Viadidakt via telefon för att få svar på en enkel fråga ska vara minst 85%. All personal inom Viadidakt ska kompetensutvecklas om Viadidakts kännetecken, tydlighet, kvalitet, fleibilitet. Andelen medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till Viadidakt ska vara minst 100%. All personal inom Viadidakt ska kompetensutvecklas om Viadidakts kännetecken, tydlighet, kvalitet, fleibilitet samt inom service och bemötande. Platsen Katrineholm har ett tydligt varumärke. Viadidakt ska påvisa regionens mångfald och goda förutsättningar för lärande, stöd och utveckling. Platsen Katrineholm har ett starkt varumärke. Viadidakt ska påvisa möjligheterna till regionens goda förutsättningar för lärande, stöd och utveckling.

9 9 B2. Viadidaktnämndens resultatmål och åtaganden (Vingåkers kommun) Viadidaktnämnden är en gemensam nämnd för både Vingåkers och Katrineholms kommuner och de flesta mål och åtaganden gäller Viadidakts verksamhet i båda kommunerna även om de finns angivna under Katrineholms kommuns mål. Nedan anges några specifika åtaganden som Viadidaktnämnden tar på sig för Vingåkers kommun utifrån kommunens planeringsförutsättningar. Viadidakt ska verka för att utbildningsnivå höjs i Vingåkers kommun genom information om möjligheter till studier samt tillhandahålla ett brett utbud av kurser och utbildningar på olika nivåer för vuna. Viadidakt ska verka för att kommuninvånarantalet ökar genom att bland annat utveckla och erbjuda ett utbildningsutbud som lockar elever och deltagare till kommunen samt informera om möjligheten att som studerande från annan kommun (än Katrineholm och Vingåker) att folkbokföra sig i Vingåker. Viadidakt ska verka för ett effektivt lokalutnyttjande genom fortsatt utveckling av servicekontoret på Åbrogården samt information om kommunens lokaluthyrning. Viadidakt ska erbjuda konsultativt stöd i förvaltningarnas planering av kompetensutvecklingsinsatser samt erbjuda utbildningsmöjligheter som efterfrågas. De områden för kompetensutveckling som förvaltningarna aviserat om i planeringsförutsättningarna ska särskilt beaktas. Viadidakt ska i samverkan med utvecklingsenheten verka för goda kompetensutvecklingsmöjligheter och information om dessa för kommunens näringsliv.

Bokslut 2010. Viadidaktnämnden

Bokslut 2010. Viadidaktnämnden Bokslut 2010 Viadidaktnämnden 1 (18) Ekonomiskt resultat för Viadidaktnämnden 2010... 2 Budgetavvikelse... 2 Sammanfattning av årets verksamhet... 2 Väsentliga händelser under året... 3 Personalbokslut...

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2014. Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2012-2014. Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan -2014 Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2011 Verksamhetsplan - 2014 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergman 070-648 35 77 ingvor.bergman@falkoping.se

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen

Verksamhetsplan 2013-2015. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Verksamhetsplan 2013-2015 Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2012 Verksamhetsplan 2013-2015 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergman 070-648 35

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD INTEGRATION OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD INTEGRATION OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD INTEGRATION OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE 2011 Detta dokument är ett utdrag ur kommunstyrelsens beslut från 2010-11-09 avseende handlingsplan för ökad integration och fler malmöbor

Läs mer

En rapport från Örebro läns bildningsförbund som beskriver folkhögskolornas verksamhet och kompetens och vill synliggöra den roll som folkhögskolorna

En rapport från Örebro läns bildningsförbund som beskriver folkhögskolornas verksamhet och kompetens och vill synliggöra den roll som folkhögskolorna En rapport från Örebro läns bildningsförbund som beskriver folkhögskolornas verksamhet och kompetens och vill synliggöra den roll som folkhögskolorna kan spela i arbetet med den regionala kompetensplattformen

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 37/2013. Delårsrapport 2013. Kommunstyrelsen 2013-09-25, 178

Kommunstyrelsens handling nr 37/2013. Delårsrapport 2013. Kommunstyrelsen 2013-09-25, 178 s handling nr 37/2013 Delårsrapport 2013 Kommunstyrelsen 2013-09-25, 178 Innehållsförteckning 1 Katrineholms kommun... 3 1.1 Ansvarsområden och verksamhetsfakta... 3 2 Förvaltningsberättelse... 5 2.1 God

Läs mer

I målområdet Trygghet och lärande för solnabornas bästa har nämnden två inriktningsmål:

I målområdet Trygghet och lärande för solnabornas bästa har nämnden två inriktningsmål: SOLNA STAD Kompetensförvaltningen 2014-02- SID 1 (1) KN/2014- TJÄNSTESKRIVELSE Årsredovisning 2013 Sammanfattning Måluppfyllelse Nämnden har fyra inriktningsmål, sex effektmål och sex nämndmål inom målområdena

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Kompetens- och arbetslivsnämndenn Kompetens- och arbetslivsnämnden, januari 2015 Verksamhetsplan 2015 2017 Nämndens ordförande Tf. Förvaltningschef Hans Johansson 070-866 01 01

Läs mer

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 www.regionblekinge.se 2 Innehåll Förord s 4 Bakgrund s 6 ARBETSMETODER Omvärldsbevakning s 8 Handlingsplaner s 8 Lärande s 8 Analys s 8 UTBILDNING Gymnasiekompetens

Läs mer

Modern och kaxig i Stockholms närhet Övergripande plan med budget 2015-2017

Modern och kaxig i Stockholms närhet Övergripande plan med budget 2015-2017 Kommunstyrelsens handling nr 37/2014 Modern och kaxig i Stockholms närhet Övergripande plan med budget 2015-2017 Foto: Josefine Karlsson Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-17, 14 2 (77) Modern och

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategin

Kompetensförsörjningsstrategin Kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län 2015-2020 Remiss Remissperiod 1 juli 31 oktober 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Syfte... 5 Det regionala kompetensplattformsuppdraget...

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

www.skanenordost.se I SKÅNE NORDOST ingår kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Hörby och Östra Göinge.

www.skanenordost.se I SKÅNE NORDOST ingår kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Hörby och Östra Göinge. www.skanenordost.se I SKÅNE NORDOST ingår kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Hörby och Östra Göinge. Färdplan mot målbild 2020 Skåne Nordost I Målbild 2020 Skåne Nordost ligger fokus

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer

Övergripande plan med budget 2013-2015

Övergripande plan med budget 2013-2015 s handling 8/2012 Övergripande plan med budget 2013-2015 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012 1 Ansvarsområde med verksamhetsfakta 1.1 Ansvarsområde Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör kommunens uppgifter

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017

Verksamhetsplan 2014-2017 Verksamhetsplan 2014-2017 Arbetsmarknad & kompetensutveckling Arbetsmarknad & kompetensutveckling www.hassleholm.se/ak Innehållsförteckning Förord... 2 Ansvar och uppdrag... 4 Hässleholms kommun ska ge

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Bruttolista VG2020-rekommendationer En ledande kunskapsregion

Bruttolista VG2020-rekommendationer En ledande kunskapsregion Bruttolista VG2020-rekommendationer En ledande kunskapsregion Rekommendation: Ökad samordning, kvalitet och tillgänglighet till de samhällsfinansierade företagsrådgivningsinsatserna. Bilaga Motiv: Nyföretagandet

Läs mer

Regional överenskommelse

Regional överenskommelse Regional överenskommelse Mottagning och etablering av nyanlända invandrare i Jämtlands län Genom en regional överenskommelse om mottagning och etablering av nyanlända invandrare förbinder vi oss att arbeta

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden #{enhet}# Innehållsförteckning 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM. Äkthet

INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM. Äkthet FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 167/14 2014-09-19 Ks 25 INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM Vi står för Livskraft Äkthet Närhet INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING 1 2. INLEDNING 2 3.

Läs mer

SOLNA STAD Kompetensförvaltningen. Uppdaterad 110208 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET KOMPETENSNÄMNDEN 2011

SOLNA STAD Kompetensförvaltningen. Uppdaterad 110208 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET KOMPETENSNÄMNDEN 2011 SOLNA STAD Kompetensförvaltningen Uppdaterad 110208 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET KOMPETENSNÄMNDEN 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOLNA STAD SID2 2. KOMPETENSNÄMNDEN SID 3 3. KOMPETENSFÖRVALTNINGEN SID 4 4.

Läs mer

Ungdomskraft Blekinge Utvecklingsplan

Ungdomskraft Blekinge Utvecklingsplan Ungdomskraft Blekinge Utvecklingsplan Kraftsamling - för halverad ungdomsarbetslöshet i Blekinge 2017 Nu halverar vi ungdomsarbetslösheten! De unga är Sveriges framtid. Men många unga saknar idag den biljett

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba

Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2015-09-22 Tid Tisdag den 22 september 2015, kl. 19:00 Plats Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba Ärenden Justering

Läs mer