Verksamhetsplan Kompetens- och arbetslivsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015-2017 Kompetens- och arbetslivsnämnden"

Transkript

1 Verksamhetsplan Kompetens- och arbetslivsnämndenn

2 Kompetens- och arbetslivsnämnden, januari 2015 Verksamhetsplan Nämndens ordförande Tf. Förvaltningschef Hans Johansson Johan Lindell (9)

3 Verksamhetsbeskrivning... 4 Ansvarsområde... 4 Arbetsmarknad... 4 Eftergymnasiala utbildningar och uppdragsutbildning... 4 Kommunal vuxenutbildning... 4 Antal brukare eller liknande... 4 Fördelning av nettokostnader... 5 Organisation... 5 Måluppfyllelse Ett attraktivare Falköping Ett näringsliv som utvecklas Kvalitén inom verksamheten ska öka En god folkhälsa Demokratin i Falköping ska stärkas... 7 Utveckling inom ansvarsområdet... 7 Omvärlds- regel- och lagförändringar... 7 Volymförändringar... 7 Verksamhets- och ambitionsförändringar... 8 Verksamhetsutveckling med IT... 9 Resursbehov drift och investeringar... 9 Drift... 9 Investeringar (9)

4 Verksamhetsbeskrivning KFS 2012:165 Reglemente för Kompetens- och arbetslivsnämnden, verksamhetsområde ( 1) Kompetens- och arbetslivsnämnden är kommunens organ med ansvar för arbetsmarknadsenheten, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare (SFI), uppdragsutbildning och högre utbildning. Vidare ansvarar nämnden för kommunens uppgifter enligt lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare samt för övriga integrationsfrågor som rör individer och som inte enligt lag eller genom delegering från kommunfullmäktige ankommer på annan nämnd. Ansvarsområde Arbetsmarknad Arbetsmarknadsenheten styrs av det allmänna konjunkturläget och de arbetsmarknadsåtgärder som regleras av statsmakten genom statligt stöd i olika former. Prioriterade målgrupper inom verksamhetsområdet är ungdomar, personer med funktionsnedsättning och personer med utländsk bakgrund. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen har ett uppdrag att samordna praktik inom kommunen, syftet är att skapa en effektiv organisation och planering. Arbetsmarknadsenheten arbetar också med en rad olika former av anställningsstöd. Eftergymnasiala utbildningar och uppdragsutbildning Universitets- och högskoleutbildningar samt yrkeshögskoleutbildningar genomförs på plats, via videokonferens eller som rena distansutbildningar. Utbudet utgår från kommunens och regionens utvecklingsområden samt från näringslivets och de kommunala förvaltningarnas behov av kompetensutveckling. Uppdragsutbildningen skräddarsyr utbildningar åt kommunens förvaltningar och det lokala näringslivet. Kommunal vuxenutbildning Förvaltningen ansvarar för kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare (SFI). Lärandet baseras på tidigare kunskaper och erfarenheter utifrån individuella förutsättningar. Validering är därför en viktig del av vuxnas lärande. Falköping har undertecknat ett samverkansavtal tillsammans med övriga kommuner i Skaraborg. Målsättning är att skapa en mer sammanhållen, konkurrenskraftig och marknadsanpassad vuxenutbildning, både lokalt och regionalt, som gynnar kommuninvånare, näringsliv och offentlig verksamhet. Genom samverkansavtalet får Falköpings kommuninvånare tillgång till en stor mängd gymnasiala yrkesutbildningar för vuxna. Förvaltningen driver tre yrkesutbildningar på gymnasial nivå i egen regi: Vård och omsorgsutbildningen är organiserad och certifierad som Vård- och omsorgscollege tillsammans med Tidaholm, och är nu omcertifierade t o m Förberedande Guldsmedsutbildning i samverkan med Ållebergsgymnasiet. Förberedande Signalteknikerutbildning, också i samverkan med Ållebergsgymnasiet. Antal elever/deltagare Se tabellen Prognos över volymutveckling och utfallet 2014 senare i dokumentet. 4 (9)

5 Fördelning av nettokostnader I nedanstående tabell visas hur kostnaderna för de olika ansvarsområdena fördelar sig. Miljontal Utbildning av vuxna Arbetsmarknad Gemensamt Diagram: Fördelning av nettokostnader Organisation Förvaltningens organisation ser ut på följande sätt. Bild Organisationsschema 5 (9)

6 Måluppfyllelse 1. Ett attraktivare Falköping Tillgång till utbildning Medborgarundersökningen: Upplevelse av god tillgång till universitet/högskoleutbildning inom rimligt avstånd. Upplevelse av god tillgång till övriga utbildningar (komvux, YH etc.). Kompetens och arbetslivsförvaltningen ansvarar för resultat, analys och åtgärder för utveckling. Rapportering av resultat sker till Kompetens och arbetslivsnämnden vid årsbokslut/. 2. Ett näringsliv som utvecklas Lärcenter utbildar/mäklar efterfrågad kompetens Att mäta YH-utbildningar 6 månader efter avslutad utbildning. Elevers upplevelser av att utbildningen ger efterfrågad kompetens. Kompetens och arbetslivsförvaltningen ansvarar för resultat, analys och åtgärder för utveckling. Rapportering av resultat sker till Kompetens och arbetslivsnämnden vid årsbokslut/. 3 Kvalitén inom verksamheten ska öka Att öka effektivitet och produktivitet Andel som sex månader efter insats/kurs/utbildning gått vidare till studier eller arbete. Andel elever som når minst godkänt/e. Andel studerande som slutför sina studier. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen ansvarar för resultat, analys och åtgärder för utveckling. Rapportering av resultat sker till Kompetens och arbetslivsnämnden vid årsbokslut/. 4. En god folkhälsa Elever/studerande/deltagare trivs på Lärcenter. Nöjdhetsindex trivsel. Mäta måluppfyllelse i likabehandlingsplaner. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen ansvarar för resultat, analys och åtgärder för utveckling. Rapportering av resultat sker till Kompetens och Arbetslivsnämnden vid årsbokslut/. 6 (9)

7 5. Demokratin i Falköping ska stärkas Elever/studerande/deltagare ska ha inflytande över sin insats/utbildning. Nöjdhetsindex inflytande. Studeranderåd/programråd. Elevers/deltagares upplevelse av inflytande genom lärplattform. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen ansvarar för resultat, analys och åtgärder för utveckling. Rapportering av resultat sker till Kompetens och arbetslivsnämnden vid årsbokslut/. Utveckling inom ansvarsområdet Omvärlds- regel- och lagförändringar Kompetens- och arbetslivsförvaltningens verksamhet påverkas i hög grad av vad som händer i vår omvärld. Konflikter som blossar upp runt om i världen, förändringar i ekonomin globalt och nationellt, samt det parlamentariska läget nationellt, får direkta konsekvenser för oss. Under planperioden är det osäkert i vilken omfattning statsbidrag för gymnasial yrkesutbildning för vuxna (Yrkesvux) kommer att finnas. Om det minskas/försvinner blir konsekvensen antingen minskat utbildningsutbud eller ökade kommunala kostnader. SFI-utredningen (U 2011:05) presenterade den 31 oktober 2013 sitt betänkande Svenska för invandrare - valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76). Utredarens uppdrag var att ge förslag på ett valfrihetssystem för SFI, föreslå åtgärder för att öka flexibilitet och individanpassningen i utbildningen och i tilläggsdirektivet (dir. 2013:10) även överväga om all utbildning i svenska språket för vuxna bör ges inom Komvux samt hur utbildningen i så fall kan utformas. Utredaren menar att ett beslut kan fattas tidigast i slutet av 2015 eventuellt i början av Från och med 2015 övergår kommunens uppdrag att erbjuda samhällsorientering från att vara en verksamhet delfinansierad av Länsstyrelsen, till att helt finansieras av kommunen. Samhällsorienteringen genomförs i samverkan med övriga kommuner i Skaraborg inom ramen för vuxenutbildningsavtalet där en uttalad strävan är att genomföra den på modersmålet. Kommunen har även ett uppdrag att aktivt verka för att de som har rätt till samhällsorientering också deltar i verksamheten. Samverkanskommunerna har därför gemensamt tagit fram ett informationsmaterial som kommer att finnas på strategiska platser så som Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Lärcenter m.fl. Detta uppsökande arbete kommer att fortsätta och utvecklas under planperioden. Volymförändringar Konflikter i världen påverkar Sverige och Falköping. Det är idag omöjligt att säga var nästa oroshärd blossar upp. Migrationsverkets beräkningar i prognosen för 2015 utgår från att mellan asylsökande kommer att söka sig till Sverige. Asylärenden påverkar också i en förlängning anhöriginvandringen till Falköping. Utifrån framtagna prognoser ställs även fortsättningsvis stora krav på SFI, dess organisation, kompetens och resurser. För att säkerställa kvalitet krävs ett långsiktigt systematiskt utvecklingsarbete för att bibehålla, och vid behov, utöka organisationen för SFI både vad gäller personal och lokaler. Förvaltningen ska i än högre grad arbeta för en flexibel och individanpassad SFI-undervisning för att öka möjligheten att kunna kombinera studier med arbete, praktik eller yrkesutbildning. Under perioden ska en metod för studiehandledning på modersmålen arabiska och somaliska arbetas fram. Utbildningen i svenska för invandrare kommer under året att genomlysas av professor Monica 7 (9)

8 Reichenberg vid Göteborgs universitet i syfte att kartlägga styrkor och utvecklingsområden. Kompetens- och arbetslivsförvaltningens totala utbildningsvolym beror på, och styrs till stor del av, statsmaktens styrning genom statliga stöd i olika former. Såväl arbetsmarknadsåtgärder som utbildningsinsatser påverkas av denna styrning. Inom arbetsmarknadsenheten kommer ett fokus att vara på de unga människor som inte har ett slutbetyg från gymnasiet, funktionshindrade och nyanlända. Satsningar kommer att göras i samverkan såväl internt i kommunen som med andra myndigheter i syfte att nå självförsörjning. Efterfrågan på distansutbildning kommer fortsätta att öka, ny teknik och pedagogik utvecklas för att möjliggöra studier oavsett tid, plats och rum. Det kräver att förvaltningen utvecklar arbetsätt och arbetsformer inom nätbaserat lärande. Under planperioden är målet, att utifrån Skaraborgs behov av kompetensförsörjning erbjuda fem yrkeshögskoleutbildningar inom olika områden. Detta innebär en ökning av antalet elever inom yrkeshögskolan under kommande treårsperiod. Inom högskola och universitet är ambitionen att söka nya samverkanspartner för att i än högre grad tillgängliggöra högskole- och universitetsutbildningar utanför traditionella campusområden. En extra satsning kommer att göras för att få fler platser till lärarprogrammen på distans i Skaraborg, framför allt vad gäller förskollärare och fritidspedagoger. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Tabell: Prognos över volymutveckling och utfallet 2014 Volymutveckling Utfall 2014 Prognos 2015 Prognos 2016 Prognos 2017 Utbildning av vuxna (Antal kursdeltagare) Eftergymnasial utbildning (Antal elever) Arbetsmarknadsenhet (Antal deltagare) Uppdragsutbildning* (utbildningstimmar) * timmar under 2014 är fördelat på ca 900 personer. Verksamhets- och ambitionsförändringar Under planperioden kommer systematisk omvärldsbevakning att vara en del av utvecklingsarbetet. Syftet är att lyfta blicken utanför den egna organisationen och se hur världen påverkar Sverige, Falköping och Kompetens- och arbetslivsförvaltningen. Förvaltningens anpassningsförmåga blir då en framgångsfaktor för att lyckas i uppdragen, att med kort varsel kunna ställa om och anpassa sig till nya situationer. Det kommunövergripande värdegrundsarbetet är angeläget och ett gemensamt ansvar. Det håller ihop organisationen och fungerar som en inre kompass. Genom att förtydliga värden, visioner och mål uppnås ett större ansvarstagande och en ökad motivation. En process där medarbetarna är delaktiga ger förutsättningar för en gemensam värdegrund. Organisationens identitet och legitimitet stärks genom en god självbild som utgångspunkt för ett framgångsrikt varumärke. Förvaltningen ska vara en kreativ mötesplats, nätverksmotor och mäklare för lokal och regional utveckling och tillväxt. Att fortsätta utveckla kontakter mellan utbildning och arbetsliv samt främja matchning av kompetenser, är centralt för att vända trenden och för att stärka förutsättningar för hållbar utveckling. Vuxnas möjlighet till lärande är angeläget inom flera politiska områden. Att lära nytt, att lära mer och att lära om kan ge den kompetens som individen behöver för att utvecklas i arbetslivet, få tillgång till ett arbete, men också för att få möjlighet till vägval på en rörlig arbetsmarknad. Tillgång till arbetskraft med rätt kompetens är en av de kritiska faktorerna för en lokal och regional utveckling och tillväxt. 8 (9)

9 Förvaltningen kommer under planperioden arbeta med att: utveckla ledarskap för förbättring utveckla anpassningsförmågan utveckla kvalitetsansvar utveckla samarbete Verksamhetsutveckling med IT Kompetens- och arbetslivsförvaltningens utveckling inom informations- och kommunikationsteknologi (IKT) kan delas in i två delar, demokrati- och utvecklingsprocess. Demokratiprocess Förvaltningen använder sociala medier för att informera, kommunicera och skapa en öppen dialog som möjliggör inflytande och delaktighet. Utbildningarna ska göras tillgängliga för så stor del av kommunens invånare som möjligt. De genomförs med IKT-stöd vilket ger individen möjlighet att delta oberoende av tid och rum. Möjlighet till kompetensutveckling är en viktig del av demokratiprocessen. I takt med att IKT-stödet ökar, ställs krav på att elever/deltagare har tillgång till datorer. Utvecklingsprocess Efterfrågan på distansutbildning kommer fortsätta att öka. Det kräver att teknik och pedagogik utvecklas för att möjliggöra studier oavsett tid, plats och rum samt att förvaltningen utvecklar arbetsätt och arbetsformer inom nätbaserat lärande. Investeringar görs fortlöpande i teknik för nätbaserat lärande som används för att ta emot kurser och program från andra kommunala vuxenutbildningar, högskolor och universitet. Den används också för att personal på Lärcenter ska kunna bedriva sin verksamhet flexibelt oberoende av tid och rum. Tekniken möjliggör samverkan med andra kommunala vuxenutbildningar och yrkeshögskolor genom att dela lärarresurser. Resursbehov drift och investeringar Drift Tabell: Resursförändringar förvaltningen Omvärlds- regel- lagförändringar Yrkesvux* SFI** *Fram till 2015 erhålls statsbidrag för Yrkesvux. Om verksamhet ska fortsätta och behålla samma nivå, blir det en ökad kostnad på tkr. För 2015 är ca tkr intecknade för pågående utbildningar samt utbildningar som startar i januari samtidigt som statsbidraget minskas kraftigt. **Förutsätter fortsatt statlig ersättning för insatser enligt etableringsreformen. Investeringar Inventarier Tabell: Investeringsplan inventarier Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Investeringsplan Kompetens- och arbetslivsnämnden Utbyggnad av signalanläggning Löpande inventarieanskaffning (9)

Utbildningsnämnd. Förvaltningschef

Utbildningsnämnd. Förvaltningschef Utbildningsnämndens nämndplan 2012 111020 1 Inledning Nämndplanens syfte är att prioritera och förtydliga mål och strategier från statliga och kommunala styrdokument. Mål formulerade i nämndplanen skall

Läs mer

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732.

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732. Bilaga 1 2013-12-18 Till Rapport vuxenutbildningen i Eslöv Allmänt om Komvux i Sverige Verksamheten kommunal vuxenutbildning startade formellt i Sverige 1968. I mindre kommuner i regel som en rad kvällskurser

Läs mer

Områdesplan omfattande verksamhetsmål och indikatorer för skolområde ViGyLär:s verksamheter 2015-2016

Områdesplan omfattande verksamhetsmål och indikatorer för skolområde ViGyLär:s verksamheter 2015-2016 Dnr 2015/50 Id 18662 Barn- och utbildningsförvaltningen Skolområde ViGyLär 2015-02-18 Områdesplan omfattande verksamhetsmål och indikatorer för skolområde ViGyLär:s verksamheter 2015-2016 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden #{enhet}# Innehållsförteckning 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer

Nämndplan 2009. Utbildningsnämnden

Nämndplan 2009. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden UN2008/88 Nämndplan för Utbildningsförvaltningen år 2009 antagen av Utbildningsnämnden 2008-10-23 101 Del 1. Beskrivning 1.1 Ansvarsområde: Nämndens ansvarsområde omfattning framgår

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Verksamhetsplan för. Ronneby Kunskapskälla

Verksamhetsplan för. Ronneby Kunskapskälla Verksamhetsplan för Ronneby Kunskapskälla 2013 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Syfte... 4 Utgångsläge..4 Mission 2012... 4 Vision december 2012... 6 Verksamhetsidé, värdegrund och målgrupp... 6 Effektmål...

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD INTEGRATION OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD INTEGRATION OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD INTEGRATION OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE 2011 Detta dokument är ett utdrag ur kommunstyrelsens beslut från 2010-11-09 avseende handlingsplan för ökad integration och fler malmöbor

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2011 Produktionen INNEHÅLL Sid Division Barn, Ungdom och Kultur 2 Division Vård & Omsorg 20 Sociala divisionen 35 Tekniska divisionen 52 Samhällsbyggnad 67 Räddning och Säkerhet

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Det första året med projekt Dala Valideringscentrum

Det första året med projekt Dala Valideringscentrum Det första året med projekt Dala Valideringscentrum - delrapport från den externa utvärderingen av projektet Januari 2015 Max Valentin, Fabel kommunikation AB 1 Inledning/bakgrund Utvärdering avser projektet

Läs mer

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner En översikt och problematisering av vuxen- och vidareutbildningens situation i Sverige Ove Jobring Ingemar Svensson 1.7.2009, GÖTEBORGS UNIVERSITET,

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Utbildningspolitiska riktlinjer

Utbildningspolitiska riktlinjer Utbildningspolitiska riktlinjer 1 2 Innehållsförteckning Förord...4 Sammanfattning...5 Inledning...7 Utbyggnad av högre utbildning...9 Kvalitet och effektivitet i högre utbildning...12 Utbildning för arbetslivet...15

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013 Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Enskild utvecklingsplan Fastställd BUN 2012-12-10 135 Dnr BUN 2012/195 Verksamhetsplan och budget för Barn- och

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer