FORNÄNGSSKOLAN. SÄRSKOLAN årskurs 6-9 KVALITETSREDOVISNING PEDAGOGISKT BOKSLUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FORNÄNGSSKOLAN. SÄRSKOLAN årskurs 6-9 KVALITETSREDOVISNING 2004-2005 PEDAGOGISKT BOKSLUT"

Transkript

1 FORNÄNGSSKOLAN SÄRSKOLAN årskurs 6-9 KVALITETSREDOVISNING PEDAGOGISKT BOKSLUT Fornängsskolan Sandra Brolin

2 Per Dahlberg Lars Karlsson Marianne Karnell Tuula Löfborg Gunnar Carlsson Inledning Särskolan på Fornängsskolan består dels av träningsskolan och dels av grundsärskolan. Grundsärskolan är den mer teoretiskt inriktade av de två och motsvarar i många delar den vanliga grundskolan. Man läser i stort sett samma ämnen som i grundskolan men anpassar omfattning och svårighetsgrad efter elevens förmåga. Grundsärskolan är inrättad för lindrigt utvecklingsstörda barn. Eleverna i grundsärskolan på Fornängsskolan går i årskurs 6-9. De består av 7 elever samt 1 elev som får enskild undervisning. Tre av dessa elever är flickor, resten är pojkar. I träningsskolan undervisas tre elever med måttlig utvecklingsstörning. Eleverna i träningsskolan har funktionshinder som gör att de inte kan tillgodogöra sig undervisningen i grundsärskolan. Undervisningen är inriktad på social träning och praktiska färdigheter. Kommunikationsträningen är ett av de viktigaste inslagen. I träningsskolan på Fornängsskolan går tre elever, årskurs 7-9. Dessa har neuropsykiatriska handikapp och utvecklingsstörning i väldigt varierande grad. Gruppen består av en flicka och två pojkar. På särskolan arbetar två pedagoger heltid, en resursperson 88 procent samt en assistent heltid. Personalen får stöd och handledning regelbundet av psykolog och specialpedagog. Mått för bedömning av måluppfyllelse Följande mått har använts vid bedömning av måluppfyllelsen % Mycket bra 60-79% Bra 40-59% Ganska bra 0-39% Mindre bra Målområde 1 Normer och värden Vägar mot målet: - Diskussioner i klassen

3 - Samarbetsövningar - Värderingsövningar - Trivselregler - Sociala berättelser - Hög vuxennärvaro vid raster Bedömning av måluppfyllelse: Ganska bra Eleverna påtalar att de känner till att alla människor är lika mycket värda. De blir bättre på att uttrycka sina värderingar. Inom klassen har konflikterna minskat. Eleverna anstränger sig att berätta för en vuxen om någonting har hänt som leder till osämja. På särskolan förs ständigt diskussioner om människors lika värde. Detta är ett område som man ständigt behöver arbeta med. Det är en sak att teoretiskt veta och känna till hur man skall uppföra sig och en annan att använda denna kunskap praktiskt. Eleverna har egna erfarenheter då de ibland känner sig utpekade på grund av att de går i särskolan. Vi för ständiga diskussioner om hur man skall behandla andra människor samt att man ska ha deras bästa för ögonen. Vi tränar detta praktiskt genom samarbetsövningar samt genom att ha gemenskapsdagar då samtliga elever medverkar. Vi har även arbetat med värderingsövningar. Eleverna har tillsammans med föräldrarna skrivit under Fornängsskolans trivselregler och anstränger sig för att leva efter dessa. De är duktiga och kan bli mycket upprörda över att alla elever inte följer dessa regler. Vi har använt oss av seriesamtal och sociala berättelser för att konkretisera för eleverna hur man uppträder i samspel med andra människor. Vuxna är ständigt närvarande vid alla raster. De vuxna är goda förebilder för eleverna. Det är även viktigt att de vuxna ger en samstämmig bild av vad som är acceptabelt. Förslag på åtgärder för att nå högre måluppfyllelse: Vi måste fånga ögonblicket för att konkretisera människors lika värde för eleverna. Vi behöver även föra diskussioner när något händer ute i världen i ännu större omfattning. Vi kan även ta diskussion då elever upplever att något är fel på skolan ex klotter, uppförande i matsalen.

4 Vi måste ständigt arbeta för bättre språkbruk. Målområde 2 Kunskaper/lärandet Individuella utvecklingsplaner Vägar mot målet: - Diskussion med föräldrar - Fastslå starka sidor hos eleven - Utvecklingssamtal - Delmål - Uppföljning/Utvärdering - Nya mål Bedömning av måluppfyllelse: Mycket god Elever och föräldrar har uttryckt att det känns bra att ha en utvecklingsplan att följa. Det hjälper eleverna att fokusera på vad de skall koncentrera sig på i skolan. De känner ökad motivation att arbeta mot uppställda mål. Planen underlättar även för föräldrarna att vara medvetna om vad eleven tränar särskilt i skolan och på så vis kan de hjälpa eleven hemma. De kan också träna extra i hemmet. Föräldrarna har även uttryckt att det känns tryggt och bra att det finns en plan för elevens utveckling. Det känns även tryggt när de tänker på fortsatt utbildning. Eleverna säger att de är mycket stolta när de klarat ett delmål och kan fundera på nya mål. Deras framgångar blir helt enkelt mer konkreta för dem själva. Pedagogerna har en dokumentation av sitt fortlöpande arbete med elevernas studiegång. Detta ger trygghet och säkerhet. Man kan även gå in och läsa de individuella utvecklingsplanerna och se på vilken nivå eleven för närvarande befinner sig. Ett stort arbete har under läsåret lagts ner på att införa individuella utvecklingsplaner på samtliga elever i särskolan. Vi har samarbetat aktivt kollegor emellan men även med föräldrar och elever för att få till stånd bra utvecklingsplaner. Dessa planer har i första hand utgått ifrån mål att

5 sträva mot som finns i särskolans kursplaner. För att göra det hela mer överskådligt och hanterbart för alla parter har regelbundna diskussioner förts tillsammans med föräldrarna. Eleverna har tillsammans med föräldrarna fått fundera över sina starka sidor. De har även tänkt över vad man behöver träna på för att uppnå nödvändiga kunskaper för att klara sig i samhället. Under läsåret 04/05 har tre väl förberedda utvecklingssamtal hållits med samtliga föräldrar och elever. Målet är att vi skall utveckla detta så att vi framöver ska hålla 2 utvecklingssamtal per termin. Vid samtalet har lärare, föräldrar och elever tillsammans satt upp några delmål. Dessa mål skall vara små, konkreta och utvärderingsbara. Några elever har även fått bedöma sin arbetsinsats. Samtliga grundsärskolelever har försökt att reflektera över hur de bäst inhämtar kunskap. Vid följande utvecklingssamtal går man tillsammans igenom hur delmålen har uppnåtts. Nya mål sätts upp eller de gamla får stå kvar vid behov. Utvärderingen för läsåret ligger till grund för nästa års läsårsstart. Under hela processen har personalen fått handledning och stöd av specialpedagog. Förslag på åtgärder för att nå högre måluppfyllelse: Vi kan mer aktivt lyfta fram mål att sträva mot. Vi behöver påminna eleverna om deras delmål. Kanske kan vi schemalägga delmålsarbete. På så vis synliggör vi detta viktiga arbete för eleverna. Målområde 3 Elevernas ansvar och elevinflytande Vägar till målet: - Klassråd - Inflytande vid val av tema, rörelse i skolan - Ansvarsområden Bedömning av måluppfyllelse: Bra Vi märker att elevernas självkänsla stärks när man lyssnar på dem och deras förslag blir tongivande för undervisningen. De känner tillit och vågar uttrycka sina åsikter. De tycker även att undervisningen blir roligare när de har fått vara med och bestämma ex tema. De har även lättare att finna sig i sådant som de tycker är tråkigt när de har fått vara med och påverkat.

6 Eleverna har inflytande genom klassrådet då olika problem kan lösas eller diskuteras enligt demokratisk ordning. De får även finna sig i att demokratiska beslut efterföljs även om det inte stämmer överens med den egna åsikten. Elevinflytande har de även när exempelvis rörelse i skolan skall planeras eller nya teman skall planeras. På vilket sätt vill vi arbeta? De får komma med egna förslag på vad man kan göra. Hur kan den nya kunskapen på olika vis redovisas? Eleverna får ta ansvar för att klassrummet hålls i ordning. De måste plocka undan efter sig och städa regelbundet. De har även ansvar för att blommor vattnas och att dessa mår bra. Eleverna har även haft ansvar för att små odlingar vattnas. Dessa har sedan planterats i krukor som eleverna tagit med sig hem. Träningsskolelevernas ansvar kan även handla om små praktiska saker som att packa sin egen väska. De får ta ansvar för att kontaktböcker mellan hem och skola alltid finns med o s v. Vad gäller skolarbetet tar de ansvar för att små arbetsuppgifter blir klara. Eleverna tar ansvar för sina studier genom att se till att dagens planering blir gjord. De utvärderar dagligen sitt arbete och måste redovisa vad de har ägnat tiden åt. När det gäller större utvärderingar kan eleverna komma med förslag på hur utvärderingen skall se. Eleverna tar även tillsammans med läraren ansvar för vad som skall läggas i deras portfolio. Vi tror att särskolan har speciella förutsättningar när det gäller elevernas inflytande eftersom de ibland har svårt att sätta ord på vad de vill. De kan även ha svårt att minnas gemensamma beslut och behöver hjälp genom att bli påminda om vad som har beslutats tidigare. Det är stora skillnader mellan eleverna på hur stort ansvar de är mogna att ta. Vi arbetar långsiktigt med detta mål. Förslag på åtgärder för att nå högre måluppfyllelse: Vi ger eleverna ökat ansvar men under tydlig handledning. Vi sätter upp nya ansvarsområden med hjälp av schemabilder.

7 Målområde 4 Skola och hem Vägar mot målet: - Täta kontakter - Kontaktbok - Föräldramöten - Öppet hus Bedömning av måluppfyllelsen: Bra Föräldrarna uttrycker att det känns bra och lätt att vända sig till personalen i skolan vid behov. Vi har engagerat oss mycket för att föräldrarna ska lära känna oss samt ha förtroende för personalen här på särskolan. På särskolan har vi täta kontakter med elevernas föräldrar. För vissa elever är kontakten daglig medan den i andra fall kan vara något glesare. Alla eleverna har kontaktbok som kan användas då telefonkontakt eller besök inte är nödvändig. Vi samtalar ofta med föräldrarna per telefon och vi har även då och då besök av föräldrarna i skolan. Vi erbjuder även hembesök om föräldrarna inte har möjlighet att komma till skolan men behöver träffa oss för diskussion. Dessutom besöker vi barnhabiliteringen tillsammans med föräldrarna för att få mer kunskap om hur vi bäst hjälper våra elever i skolan samt för att stärka sambandet mellan hem och skola. Under läsåret har vi även haft två stycken föräldramöten. En kväll hade vi öppet hus då samtliga elever hade föräldrar närvarande. Föräldrarna är även aktiva då vi upprättar den individuella utvecklingsplanen och de skriver under planen tillsammans med eleven. Föräldrarna får även en kopia av planen så att de i lugn och ro kan läsa den hemma samt titta på den för att påminnas om vad man kan träna extra på.

8 Förslag på åtgärder för att nå högre måluppfyllelse: Hemmen skulle bättre kunna följa vad som händer i skolan genom att t ex eleverna får ansvar för att skriva veckobrev. Där kan de berätta dels vad som har hänt i skolan under den gångna veckan och dels om något speciellt planeras inför nästkommande vecka. Vi kan även skicka ut en enkät där föräldrarna får ha synpunkter på hur de har upplevt att kontakten mellan skolan och hemmet fungerar. Målområde 5 Övergång och samverkan Vägar till målet: - tidiga kontakter - studiebesök - praktik - elevens val - integrering i grundskoleklass Bedömning av måluppfyllelsen: Ganska bra Vi har sett att särskolans elever behöver god tid på sig när de skall komma till en ny miljö. Överlämning bör därför ske i lugn och ro och i det tempo som eleven klarar. Detta är naturligtvis individuellt för varje elev. Även de elever som tar emot nya klasskamrater behöver förberedas i god tid för att mottagandet skall bli så bra som möjligt. Eleverna i grundsärskolan tycker om att delta i grundskolans aktiviteter om det sker på deras villkor. De ser gärna att vi ägnar mer tid åt detta. När eleverna skall börja på Fornängsskolan har de redan knutit kontakter med blivande lärare eftersom vi ses vid olika tillfällen under läsåret exempelvis vid bad och friidrottsdagar. Övergången till Fornängsskolan inleds med att mottagande lärare hälsar på eleverna på Prästgårdsskolan. Då får läraren se i vilken miljö eleverna är vana att arbeta samt en liten inblick i deras arbetssätt. Därefter gör eleverna ett studiebesök på Fornängsskolan då de äldre eleverna inte finns i lokalerna. De får vid detta tillfälle bekanta sig med klassrummet och den nya miljön samt hälsa på sin blivande lärare ytterligare.

9 Vid nästa besök får de träffa sina blivande klasskamrater och två av de äldre eleverna får berätta om hur det är att gå på Fornängsskolan. Klassen har även utsett faddrar som tar särskilt ansvar för de nya eleverna. I samband med detta besök görs även en rundvandring på skolan i övrigt. Elever som skall övergå till gymnasiet gör inledningsvis ett studiebesök på gymnasiesärskolan. Därefter följer en praktikvecka innan man ansöker om en plats på något program på gymnasiesärskolan. Fornängsskolans lärare åker sedan till gymnasiesärskolan för överlämning av eleven och i samband med detta får eleven ett besök av någon från gymnasiet. När det gäller samverkan med Fornängsskolans grundskola har en elev deltagit i grundskolans lektioner i idrott och hälsa. Grundsärskolan har även deltagit i elevens val i drama samt jägarexamen. Eleverna har även deltagit vid frilufts- och idrottsdagar som grundskolan har ordnat. Dessutom har grundsärskoleleverna deltagit i temavecka om sex och samlevnad tillsammans med grundskolans elever. Vi vill gärna utöka samverkan med grundskolan men innan dess behöver särskolan vila på stadig och trygg grund så att utbytet blir positivt. Förslag på åtgärder för att nå högre måluppfyllelse: En handlingsplan för särskolans mottagande och överlämnande av elever skall utarbetas hösten Det skall även göras en handlingsplan för hur vi tar emot nya elever som kommer ifrån någon annan kommun. Det gäller att få mottagande så positivt som möjligt. Lärare som undervisar särskolan elever i övningsämnena skall tidigt informeras om elevernas behov. Vi vill även bjuda fritidshem samt korttidshem till skolan för att få en god samverkan med dessa. Målområde 6 Skolan och omvärlden Vägar mot målet: - Val av utbildning - Orientering i närområdet - Studiebesök - Besök i närliggande kommuner - Prao Bedömning av måluppfyllelsen: Bra

10 Eleverna tycker om att komma ut i samhället. De upplever detta som både roligt och lärorikt och de är då mer aktiva och intresserade. När eleverna i särskolan går i årskurs 9 får de tillsammans med föräldrarna och läraren ta ställning till om de skall gå ett 10:e år i särskolan eller om eleven skall gå vidare till gymnasiesärskolan. Om eleven väljer gymnasiesärskolan inleder vi med ett samtal tillsammans med syokonsulenten, föräldrar, elev och klasslärare. Därefter görs ett studiebesök på gymnasiesärskolan. Sedan följer praktikveckor där eleven får prova olika alternativ för att kunna bestämma vilken utbildning som passar bäst. När eleven har valt skola och linje åker vi till den blivande gymnasiesärskolan på en överlämning. Vi har önskemål om att eleverna skall få göra praktik på gymnasiesärskolan under flera veckor för att de skall få tid att riktigt känna efter vad de vill. Gymnasiesärskolan har dock dragit ner på antalet praktikveckor och under detta läsår har eleverna endast fått göra en praktikvecka per skola. Träningsskoleleverna har övat sig på att hitta i närsamhället. De har självständigt fått visa vägen till ex biblioteket eller ICA-affären. De har även varit på något längre utflykter till Skara och Lidköping då dessa är våra närmaste städer. Grundsärskolan har varit på studiebesök ex på ungdomsmottagningen, riksdagsbesök i Stockholm samt på museum. Alla elever har varit på stadsvandring i Gamla staden i Mariestad och lärt om hur staden såg ut förr i tiden. Man skulle kunna vara ute i samhället i betydligt större omfattning än vad som har förekommit under detta läsår. Det tog dock tid innan personalen kände sig tillräckligt trygg med eleverna för att våga sig ut på studiebesök i främmande miljöer. Samtliga grundsärskolelever har gjort en kort prao ute på olika företag där de fått inblick i olika yrken och arbetslivet. Vi önskar att eleverna skall ha möjlighet att komma ut på praktik på olika arbetsplatser i mycket större omfattning än vad som har skett. De behöver praktiskt få prova vad det innebär att vara på en arbetsplats samt prova olika yrken för att bättre förstå vilka möjligheter de har att välja inför framtiden. Förslag på åtgärder för att nå en högre måluppfyllelse: - Mer praktik på gymnasiesärskolor - Fler praktikperioder då eleverna får prova olika yrken.

11 - Fler studiebesök på olika sorters företag. - Det vore spännande och intressant att ha en särskoleklass som man kan besöka och ha utbyte med. Målområde 9 Barn i behov av särskilt stöd Vägar till målet: - Talträning - Teachmetoden - Widgit bildspråk - Tecken som stöd - Enkelt verbalt språk - Strukturerad undervisning - Motorisk träning - ADL-träning - Avspänning - Taktil stimulering - Massage - Läsinlärning - Lästräning - Individuell planering Måluppfyllelse: Bra Eleverna blir lugnare och tryggare när de har struktur och vet vad som skall hända under dagen. De arbetar då betydligt bättre och kan lättare koncentrera sig på uppgiften. Samtliga elever i särskolan är i behov av särskilt stöd. Det gäller verkligen att anpassa undervisningen och arbetsuppgifterna till elevens nivå och dagsform. Personaltätheten i särskolan är dock inte tillräcklig för att få till stånd en optimal situation. Idag är en pedagog och assistenten helt bundna till träningsskolan. Det innebär att en pedagog ensam har ansvaret för 7 stycken grundsärskolelever.

12 Det har även tagit tid att tänka igenom samt få till stånd strukturerade arbetsplatser för eleverna i träningsskolan. Förslag för att nå bättre måluppfyllelse: Det behövs mer personal till särskolan. Målområde 11 Kompetensutveckling Vägar till målet - Kurs i tecken som stöd 6 x 3 timmar - Kurs i sociala berättelser - Nätverksträffar dels med Prästgårdsskolan samt dels med Skara kommun - Nätverksträffar med grundsärskolornas högstadium inom regionen - Litteraturstudier - Handledning av psykolog Helena Janelöv samt specialpedagog Marianne Karnell - Handledning av barnhabiliteringen - Handledning av logoped - Studiedagar angående individuella utvecklingsplaner - Studiedag om EQ Måluppfyllelse: Ganska bra Eleverna använder tecken som stöd då deras verbala kommunikation inte räcker till. Eleverna har god hjälp av sociala berättelser då de inte förstår hur ett samspel mellan människor skall fungera. Vi har individuella utvecklingsplaner för samtliga elever Eleverna har säkert även tidigare använt tecken som stöd men vi har inte varit medvetna om dessa. Nu använder vi vuxna tecken och märker att även eleverna tecknar mer och mer. Samtidigt kan vi nu tolka dessa tecken.

13 Vi behöver fortbilda oss inom specialpedagogik i större utsträckning för att kunna möta eleverna på rätt sätt. Det finns för närvarande ingen specialpedagog på särskolans högstadium. Förslag för att nå en bättre måluppfyllelse: Vi behöver en mer riktad kompetensutveckling mot särskolan. Vi behöver även specialpedagogisk kompetens på särskolan.

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Verksamhetsplan Grundsärskola/ fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan Grundsärskola/ fritidshem 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Lyckåskolan. Lokal arbetsplan Läsåret 09/10

Lyckåskolan. Lokal arbetsplan Läsåret 09/10 Lyckåskolan Lokal arbetsplan Läsåret 09/10 Lyckåskolans arbetsplan Lyckåskolan ska värna om den enskilda elevens möjligheter att utvecklas positivt dels socialt och dels pedagogiskt i en trygg miljö. Trygghet

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/2008

Kvalitetsredovisning 2007/2008 Kvalitetsredovisning 2007/2008 Pedagogiskt bokslut Prästgårdsskolan Särskola 1-8 år 1 Innehåll: Tidsperiod sidan 3 Grundfakta sidan 3 Underlag och rutiner för att ta fram Kvalitetsredovisningen sidan 4

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

Arbetsplan för Vedeby särskola

Arbetsplan för Vedeby särskola Arbetsplan för Vedeby särskola Läsåret 2013-2014 Beskrivning av verksamheten Vår skola ska värna om den enskilda elevens möjligheter att utvecklas positivt, dels socialt och dels pedagogiskt i en trygg

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Vi arbetar aktivt för att varje elev ska utveckla sin förmåga att: *visa empati och förstå hur andra känner. *lyssna aktivt på andra.

Vi arbetar aktivt för att varje elev ska utveckla sin förmåga att: *visa empati och förstå hur andra känner. *lyssna aktivt på andra. Arbetsplan för fritidshemmen på Backaskolan och Lovisaskolan Mål enligt Lgr 11 Normer och värden Kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014 Grundsärskolan Ingela Dullum Rektor Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Rektor Ingela Dullum 1 Innehållsförteckning: Kunskaper sidan 3 Normer och

Läs mer

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2012/2013

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2012/2013 Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan läsåret 2012/2013 Organisation Personal Rektor: Gunilla Falk. Förskollärare: Sofia Gladewitz 100% och Helena Fridsson 70%. Övrig personal: Ulrika Bergman

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010. Klämmaskolan ALINGSÅS

LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010. Klämmaskolan ALINGSÅS LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010 Klämmaskolan ALINGSÅS Beskrivning av verksamheten Klämmaskolans huvudsakliga uppgift är att ta emot och pedagogiskt arbeta med elever i stort behov av fler vuxna omkring

Läs mer

Arbetsplan för. förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2011/2012

Arbetsplan för. förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2011/2012 Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan läsåret 2011/2012 Organisation Personal Rektor: Gunilla Falk. Klassföreståndare: Kristina Jonsson Rosell 100% och Helena Fridsson 70%. Övrig personal: Thomas

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Lidingö Specialförskola Arbetsplan

Lidingö Specialförskola Arbetsplan Lidingö Specialförskola Arbetsplan 2017 2018 Förskolans styrdokument Internationella styrdokument: FNs deklaration om mänskliga rättigheter FNs barnkonvention Nationella styrdokument Skollagen 2010:800

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Grundsärskolan. Läsåret 2012/13

Verksamhetsberättelse. Grundsärskolan. Läsåret 2012/13 Grundsärskolan Ingela Dullum Rektor Verksamhetsberättelse Grundsärskolan Läsåret 2012/13 1 Innehållsförteckning: Kunskaper sidan 3 Normer och värden sidan 5 Elevernas ansvar och inflytande sidan 7 Skola

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Prästavångsskolan. Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem

Prästavångsskolan. Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Prästavångsskolan Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Välkommen till ett nytt läsår! I handen håller du Prästvångsskolans plan för Mål och Värdegrundsarbete. Våra prioriterade mål för Prästavångsskolan

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA: Svanberga förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016

Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016 i Anna-Karin Broström 20 augusti 2015 Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016 Våren 2015 har kvalitetsarbetet på Grundsärskolan 7-9 ytterligare stärkts Mått/målet är nått när Processarbetet

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

NORMER OCH VÄRDEN LÄRANDE OCH UTVECKLING ANSVAR OCH INFLYTANDE SAMARBETE MED HEMMET ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN OMVÄRLDEN

NORMER OCH VÄRDEN LÄRANDE OCH UTVECKLING ANSVAR OCH INFLYTANDE SAMARBETE MED HEMMET ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN OMVÄRLDEN 2008-2009 NORMER OCH VÄRDEN LÄRANDE OCH UTVECKLING ANSVAR OCH INFLYTANDE SAMARBETE MED HEMMET ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN OMVÄRLDEN Sammanställd av: Arbetslaget Holmsjö fritidshem Ansvarig: Rektor Ulf Ebbesson

Läs mer

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan Läsåret 2013/2014 Organisation Personal Rektor: Gunilla Falk. Förskollärare: Sofia Gladewitz 90% och Helena Fridsson 80%. Övrig personal: Magdalena Burström

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Datum 2010-06-02 Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torsskolan Allfargatan 38 www.torsas.se 0486-33100

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 2 (okt dec), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 2 (okt dec), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Planen gäller från 2015-05-01 till 2015-12-31 Ansvariga för planen Helena Palmquist, Norsborg Yvonne Åkerblad, Östermalm Vision På vår skola ska ingen

Läs mer

Grundsärskolan i Sjöbo. Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen vid Grundsärskolan i Sjöbo.

Grundsärskolan i Sjöbo. Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen vid Grundsärskolan i Sjöbo. Grundsärskolan i Sjöbo Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen vid Grundsärskolan i Sjöbo. Upprättad: 20160614 av rektor, syv och mentorer Revideras juni 2017 Inledning Bestämmelserna i Läroplan för

Läs mer

Skolans kvalitetsredovisning

Skolans kvalitetsredovisning År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Sandvikskolan - grundsärskolan Skolans kvalitetsredovisning Grundsärskola Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef

Läs mer

Kvalitetsredovisning Obligatoriska Särskolan Grevhagsskolan läsåret

Kvalitetsredovisning Obligatoriska Särskolan Grevhagsskolan läsåret Kvalitetsredovisning Obligatoriska Särskolan Grevhagsskolan läsåret 2010 2011 1 Inledning Obligatoriska särskolan med grundsärskolan och träningsskolan har under året funnits för eleverna i år 1-6 på Grevhagsskolan

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Skolbild för Grundsärskolan Regnbågen

Skolbild för Grundsärskolan Regnbågen Skolbild för Grundsärskolan Regnbågen Grundsärskola inriktning träning inom enhet Specialpedagogiskt centrum Läsår 2015/2016 Karina Bronell, rektor Beskrivning av verksamheten Genom den samlade läroplanen

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken.

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken. LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken. 2013 Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti 1998 finns en läroplan för förskolan, Lpfö

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem Verksamhetsformer

Läs mer

All personal arbetar efter de nationella och lokala mål som finns för verksamheten.

All personal arbetar efter de nationella och lokala mål som finns för verksamheten. Grundsärskolans verksamhetsplan Mål och riktlinjer All personal arbetar efter de nationella och lokala mål som finns för verksamheten. Skollagen Läroplaner och kursplaner FN:s barnkonvention Bildningsnämndens

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN Förskolan Vättern är en förskola med estetisk inriktning och är integrerad i Vätternskolan. Vi finns på Ulaxgatan, Ekön med närhet till Bondebacka. I vårt temaarbete

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 REGNBÅGEN Fritidshemmet för särskoleelever på Noltorpsskolan ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar

Läs mer

Maha Said. Samling: Normer och värdegrund LPP LOKAL PEDAGOGISK PLANERING

Maha Said. Samling: Normer och värdegrund LPP LOKAL PEDAGOGISK PLANERING Maha Said Samling: Normer och värdegrund LPP LOKAL PEDAGOGISK PLANERING LPP Samling på fritidshem tema normer och värdegrund - Årskurs 2 På fritids har vi 26 andraklasselever. Det finns en del konflikter

Läs mer

Arbetsplan för Rösjöskolan Lpo94

Arbetsplan för Rösjöskolan Lpo94 Arbetsplan för Rösjöskolan Lpo94 Arbetsplan för Rösjöskolan Lpo94 Normer och värden Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Saltsjö-Boo 2014-08-11 Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Lokal arbetsplan för Knutsbo skola 2010/2011. 1 Normer och värden

Lokal arbetsplan för Knutsbo skola 2010/2011. 1 Normer och värden Lokal arbetsplan för Knutsbo skola 2010/2011 1 Normer och värden 1:1 Mål för eleven Skolan ska sträva efter att varje elev respekterar andra människors egenvärde. Varje elev är väl förtrogen med skolans

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING för år 2008

KVALITETSREDOVISNING för år 2008 KVALITETSREDOVISNING för år 2008 Rönninge skola MÅLUPPFYLLELSE Mål Mål 3 Barnen i förskoleklassen utvecklas utifrån sina förutsättningar Målet är ej uppfyllt Mål 4 Barnen i fritidshemmet utvecklas utifrån

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Grundsärskolan Växthuset Läsåret 2015/2016 Identifierade utvecklingsområden som verksamheten arbetat med utifrån föregående läsårs analys 2(5) Att arbeta

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013 LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013 Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti 1998 finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98 och

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 2012/10/16 Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 Åkerö skola Flexgrupp 1 och 2 Särskola och Asbergerklass 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av skolan 2. Beskrivning av årets verksamhet 3. Underlag

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2. Läsåret 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2. Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2 Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2 Verksamhetsformer som omfattas av planen:

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2017/2018

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2017/2018 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2017/2018 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål; att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse. För att

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SOLHAGENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 5 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Mål för fritidshemmen i Skinnskatteberg

Mål för fritidshemmen i Skinnskatteberg Mål för fritidshemmen i Skinnskatteberg 2012-10-01 2 Mål för fritidshemmen i Skinnskattebergs kommun Utarbetad maj 2006, reviderad hösten 2012 Inledning Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola LIKABEHANDLINGSPLAN Bjurtjärns Skola 2011-2012 1. Inledning Likabehandlingsplanen handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2016/2017

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2016/2017 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2016/2017 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Bryngelstorpskolans förskoleklass Förskoleklassen har sina två hemvist på Norrgården och Sörgården i Bullerbyn. Bullerbyn ligger längst

Läs mer

Kvalitetsarbete för Vasaskolan period 2 (okt dec), läsåret

Kvalitetsarbete för Vasaskolan period 2 (okt dec), läsåret Kvalitetsarbete för Vasaskolan period 2 (okt dec), läsåret 2013 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2011/12 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2011/12 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2011/12 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Ingela Dullum Rektor 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Kunskaper sidan 5 Elevernas ansvar och inflytande

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2016/2017 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Särskola I enheten Skarpaby Tätorpsskolor ingår särskolan med Albatrossen och Virveln.

Särskola I enheten Skarpaby Tätorpsskolor ingår särskolan med Albatrossen och Virveln. KVALITETSREDOVISNING SÄRSKOLA LÄSÅRET 2007/2008 Särskola I enheten Skarpaby Tätorpsskolor ingår särskolan med Albatrossen och Virveln. FÖRUTSÄTTNINGAR Översiktlig beskrivning av verksamheten och hur den

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Handlingsplan för förskoleklasser och fritidshem i Boxholms kommun

Handlingsplan för förskoleklasser och fritidshem i Boxholms kommun Handlingsplan för förskoleklasser och fritidshem i Boxholms kommun Januari 2008 Skolans uppdrag Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (LPO 94) har anpassats för att även omfatta förskoleklassen

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Innehåll: Inledning Beskrivning av verksamheten och utfall av insatser Slutord. Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Förkolans namn

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Arbetsplan Mira Fritids

Arbetsplan Mira Fritids Arbetsplan Mira Fritids nyaelementar.stockholm.se Titel Arbetsplan Mira Fritids Senast reviderad: 2013-11-07 Utgivare: Mira Fritids, Nya Elementar Kontaktperson: Dan Ögren E-post: dan.ogren@stockholm.se

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Kvalitetsarbete i fritidshem

Kvalitetsarbete i fritidshem Kvalitetsarbete i fritidshem Gäller för verksamhetsåret: 2015-2016 Enhet: Grevåkerskolans fritidshem Fritidshem Grevåkerskolans fritids- Baronen och Greven Ort Hammerdal Ansvarig rektor Birgitta K Lindberg

Läs mer

Verksamhetsplan Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/fritidshem

Verksamhetsplan Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/fritidshem Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/fritidshem Vi har höga förväntningar på våra barn/elever och på oss själva! Vi synliggör hela lärmiljön. Vi uppmuntrar nyfikenhet och vetgirighet genom att arbeta med

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014

Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-08-27 Barn och utbildningsförvaltningen Gunnar Verngren 0581-811 81 Gunnar.Verngren@lindesberg.se Kvalitetsrapport 2013-2014 Gymnasiesärskola Individuella Program Lindeskolan 1 1. GRUNDFAKTA Från

Läs mer

Resultatredovisningen: Vi har valt att redovisa grundskolan och särskolans resultat var för sig i procent.

Resultatredovisningen: Vi har valt att redovisa grundskolan och särskolans resultat var för sig i procent. Sammanfattning: Vi har kommit fram till att lärarna och eleverna har olika uppfattningar om samma saker t ex hur mycket de få bestämma om hur och vad de få arbeta med. Bakgrund: Vårt preciserade skolplanemål

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Jämjö kyrkskola. Läsåret

Kvalitetsredovisning. Jämjö kyrkskola. Läsåret Kvalitetsredovisning Jämjö kyrkskola Läsåret 2009-2010 1 Trygghet och tolerans i arbetsmiljön, läsåret 2009/2010 Prioriterat mål Skolan ska sträva efter att varje elev respekterar andra människors egenvärde,

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Verksamhetsplan för Malmens förskolor

Verksamhetsplan för Malmens förskolor Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2016-2017 Enheter Smultron 1-3 år Hallon 1-3 år Jordgubben 3-5 år Lingon 3-5 år Nyponrosen 3-5 år Kullerbyttan 3-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Handlingsplan för Ängstugans förskola läsåret 2012/2013

Handlingsplan för Ängstugans förskola läsåret 2012/2013 Handlingsplan för Ängstugans förskola läsåret 2012/2013 Detta dokument ligger till grund för arbetet i förskolan och innehåller nedbrutna mål från Lpfö98 (reviderad 2010) samt Nyköpings kommuns tjänstegarantier.

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 1(10) Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Asklanda skola 2(10) Innehåll 1 Förutsättningar Nyckeltal...3 2 Arbetsprocesser i grundskolan...3 2.1 Med utgångspunkt från resultaten i förra årets redovisning

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Förskoleklassens verksamhetsplan

Förskoleklassens verksamhetsplan Förskoleklassens verksamhetsplan Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande citat

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Solbringens Förskola Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens riktlinjer

Läs mer

Kvalitetsanalys för (förskolans namn) läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för (förskolans namn) läsåret 2013/14 Datum 1 (5) Kvalitetsanalys för (förskolans namn) läsåret 2013/14 Förskolechef Om förskolan Chris Rehula Vi är ett föräldrar kooperativ och Montessori förskola som startade i april 1990. Förskolan ligger

Läs mer

Värnamo Grundsärskola 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Värnamo Grundsärskola 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Värnamo Grundsärskola 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Värnamo Grundsärskola 1-9 Läsår 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011.

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011. Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Ållebergsskolan Grundsärskola Läsår 2010 / 2011 Charlotta Robson Rektor Innehållsförteckning Del 1 Enhet Kyrkerörs vision Del

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Förskolan i Östra Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer