FORNÄNGSSKOLAN. SÄRSKOLAN årskurs 6-9 KVALITETSREDOVISNING PEDAGOGISKT BOKSLUT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FORNÄNGSSKOLAN. SÄRSKOLAN årskurs 6-9 KVALITETSREDOVISNING 2004-2005 PEDAGOGISKT BOKSLUT"

Transkript

1 FORNÄNGSSKOLAN SÄRSKOLAN årskurs 6-9 KVALITETSREDOVISNING PEDAGOGISKT BOKSLUT Fornängsskolan Sandra Brolin

2 Per Dahlberg Lars Karlsson Marianne Karnell Tuula Löfborg Gunnar Carlsson Inledning Särskolan på Fornängsskolan består dels av träningsskolan och dels av grundsärskolan. Grundsärskolan är den mer teoretiskt inriktade av de två och motsvarar i många delar den vanliga grundskolan. Man läser i stort sett samma ämnen som i grundskolan men anpassar omfattning och svårighetsgrad efter elevens förmåga. Grundsärskolan är inrättad för lindrigt utvecklingsstörda barn. Eleverna i grundsärskolan på Fornängsskolan går i årskurs 6-9. De består av 7 elever samt 1 elev som får enskild undervisning. Tre av dessa elever är flickor, resten är pojkar. I träningsskolan undervisas tre elever med måttlig utvecklingsstörning. Eleverna i träningsskolan har funktionshinder som gör att de inte kan tillgodogöra sig undervisningen i grundsärskolan. Undervisningen är inriktad på social träning och praktiska färdigheter. Kommunikationsträningen är ett av de viktigaste inslagen. I träningsskolan på Fornängsskolan går tre elever, årskurs 7-9. Dessa har neuropsykiatriska handikapp och utvecklingsstörning i väldigt varierande grad. Gruppen består av en flicka och två pojkar. På särskolan arbetar två pedagoger heltid, en resursperson 88 procent samt en assistent heltid. Personalen får stöd och handledning regelbundet av psykolog och specialpedagog. Mått för bedömning av måluppfyllelse Följande mått har använts vid bedömning av måluppfyllelsen % Mycket bra 60-79% Bra 40-59% Ganska bra 0-39% Mindre bra Målområde 1 Normer och värden Vägar mot målet: - Diskussioner i klassen

3 - Samarbetsövningar - Värderingsövningar - Trivselregler - Sociala berättelser - Hög vuxennärvaro vid raster Bedömning av måluppfyllelse: Ganska bra Eleverna påtalar att de känner till att alla människor är lika mycket värda. De blir bättre på att uttrycka sina värderingar. Inom klassen har konflikterna minskat. Eleverna anstränger sig att berätta för en vuxen om någonting har hänt som leder till osämja. På särskolan förs ständigt diskussioner om människors lika värde. Detta är ett område som man ständigt behöver arbeta med. Det är en sak att teoretiskt veta och känna till hur man skall uppföra sig och en annan att använda denna kunskap praktiskt. Eleverna har egna erfarenheter då de ibland känner sig utpekade på grund av att de går i särskolan. Vi för ständiga diskussioner om hur man skall behandla andra människor samt att man ska ha deras bästa för ögonen. Vi tränar detta praktiskt genom samarbetsövningar samt genom att ha gemenskapsdagar då samtliga elever medverkar. Vi har även arbetat med värderingsövningar. Eleverna har tillsammans med föräldrarna skrivit under Fornängsskolans trivselregler och anstränger sig för att leva efter dessa. De är duktiga och kan bli mycket upprörda över att alla elever inte följer dessa regler. Vi har använt oss av seriesamtal och sociala berättelser för att konkretisera för eleverna hur man uppträder i samspel med andra människor. Vuxna är ständigt närvarande vid alla raster. De vuxna är goda förebilder för eleverna. Det är även viktigt att de vuxna ger en samstämmig bild av vad som är acceptabelt. Förslag på åtgärder för att nå högre måluppfyllelse: Vi måste fånga ögonblicket för att konkretisera människors lika värde för eleverna. Vi behöver även föra diskussioner när något händer ute i världen i ännu större omfattning. Vi kan även ta diskussion då elever upplever att något är fel på skolan ex klotter, uppförande i matsalen.

4 Vi måste ständigt arbeta för bättre språkbruk. Målområde 2 Kunskaper/lärandet Individuella utvecklingsplaner Vägar mot målet: - Diskussion med föräldrar - Fastslå starka sidor hos eleven - Utvecklingssamtal - Delmål - Uppföljning/Utvärdering - Nya mål Bedömning av måluppfyllelse: Mycket god Elever och föräldrar har uttryckt att det känns bra att ha en utvecklingsplan att följa. Det hjälper eleverna att fokusera på vad de skall koncentrera sig på i skolan. De känner ökad motivation att arbeta mot uppställda mål. Planen underlättar även för föräldrarna att vara medvetna om vad eleven tränar särskilt i skolan och på så vis kan de hjälpa eleven hemma. De kan också träna extra i hemmet. Föräldrarna har även uttryckt att det känns tryggt och bra att det finns en plan för elevens utveckling. Det känns även tryggt när de tänker på fortsatt utbildning. Eleverna säger att de är mycket stolta när de klarat ett delmål och kan fundera på nya mål. Deras framgångar blir helt enkelt mer konkreta för dem själva. Pedagogerna har en dokumentation av sitt fortlöpande arbete med elevernas studiegång. Detta ger trygghet och säkerhet. Man kan även gå in och läsa de individuella utvecklingsplanerna och se på vilken nivå eleven för närvarande befinner sig. Ett stort arbete har under läsåret lagts ner på att införa individuella utvecklingsplaner på samtliga elever i särskolan. Vi har samarbetat aktivt kollegor emellan men även med föräldrar och elever för att få till stånd bra utvecklingsplaner. Dessa planer har i första hand utgått ifrån mål att

5 sträva mot som finns i särskolans kursplaner. För att göra det hela mer överskådligt och hanterbart för alla parter har regelbundna diskussioner förts tillsammans med föräldrarna. Eleverna har tillsammans med föräldrarna fått fundera över sina starka sidor. De har även tänkt över vad man behöver träna på för att uppnå nödvändiga kunskaper för att klara sig i samhället. Under läsåret 04/05 har tre väl förberedda utvecklingssamtal hållits med samtliga föräldrar och elever. Målet är att vi skall utveckla detta så att vi framöver ska hålla 2 utvecklingssamtal per termin. Vid samtalet har lärare, föräldrar och elever tillsammans satt upp några delmål. Dessa mål skall vara små, konkreta och utvärderingsbara. Några elever har även fått bedöma sin arbetsinsats. Samtliga grundsärskolelever har försökt att reflektera över hur de bäst inhämtar kunskap. Vid följande utvecklingssamtal går man tillsammans igenom hur delmålen har uppnåtts. Nya mål sätts upp eller de gamla får stå kvar vid behov. Utvärderingen för läsåret ligger till grund för nästa års läsårsstart. Under hela processen har personalen fått handledning och stöd av specialpedagog. Förslag på åtgärder för att nå högre måluppfyllelse: Vi kan mer aktivt lyfta fram mål att sträva mot. Vi behöver påminna eleverna om deras delmål. Kanske kan vi schemalägga delmålsarbete. På så vis synliggör vi detta viktiga arbete för eleverna. Målområde 3 Elevernas ansvar och elevinflytande Vägar till målet: - Klassråd - Inflytande vid val av tema, rörelse i skolan - Ansvarsområden Bedömning av måluppfyllelse: Bra Vi märker att elevernas självkänsla stärks när man lyssnar på dem och deras förslag blir tongivande för undervisningen. De känner tillit och vågar uttrycka sina åsikter. De tycker även att undervisningen blir roligare när de har fått vara med och bestämma ex tema. De har även lättare att finna sig i sådant som de tycker är tråkigt när de har fått vara med och påverkat.

6 Eleverna har inflytande genom klassrådet då olika problem kan lösas eller diskuteras enligt demokratisk ordning. De får även finna sig i att demokratiska beslut efterföljs även om det inte stämmer överens med den egna åsikten. Elevinflytande har de även när exempelvis rörelse i skolan skall planeras eller nya teman skall planeras. På vilket sätt vill vi arbeta? De får komma med egna förslag på vad man kan göra. Hur kan den nya kunskapen på olika vis redovisas? Eleverna får ta ansvar för att klassrummet hålls i ordning. De måste plocka undan efter sig och städa regelbundet. De har även ansvar för att blommor vattnas och att dessa mår bra. Eleverna har även haft ansvar för att små odlingar vattnas. Dessa har sedan planterats i krukor som eleverna tagit med sig hem. Träningsskolelevernas ansvar kan även handla om små praktiska saker som att packa sin egen väska. De får ta ansvar för att kontaktböcker mellan hem och skola alltid finns med o s v. Vad gäller skolarbetet tar de ansvar för att små arbetsuppgifter blir klara. Eleverna tar ansvar för sina studier genom att se till att dagens planering blir gjord. De utvärderar dagligen sitt arbete och måste redovisa vad de har ägnat tiden åt. När det gäller större utvärderingar kan eleverna komma med förslag på hur utvärderingen skall se. Eleverna tar även tillsammans med läraren ansvar för vad som skall läggas i deras portfolio. Vi tror att särskolan har speciella förutsättningar när det gäller elevernas inflytande eftersom de ibland har svårt att sätta ord på vad de vill. De kan även ha svårt att minnas gemensamma beslut och behöver hjälp genom att bli påminda om vad som har beslutats tidigare. Det är stora skillnader mellan eleverna på hur stort ansvar de är mogna att ta. Vi arbetar långsiktigt med detta mål. Förslag på åtgärder för att nå högre måluppfyllelse: Vi ger eleverna ökat ansvar men under tydlig handledning. Vi sätter upp nya ansvarsområden med hjälp av schemabilder.

7 Målområde 4 Skola och hem Vägar mot målet: - Täta kontakter - Kontaktbok - Föräldramöten - Öppet hus Bedömning av måluppfyllelsen: Bra Föräldrarna uttrycker att det känns bra och lätt att vända sig till personalen i skolan vid behov. Vi har engagerat oss mycket för att föräldrarna ska lära känna oss samt ha förtroende för personalen här på särskolan. På särskolan har vi täta kontakter med elevernas föräldrar. För vissa elever är kontakten daglig medan den i andra fall kan vara något glesare. Alla eleverna har kontaktbok som kan användas då telefonkontakt eller besök inte är nödvändig. Vi samtalar ofta med föräldrarna per telefon och vi har även då och då besök av föräldrarna i skolan. Vi erbjuder även hembesök om föräldrarna inte har möjlighet att komma till skolan men behöver träffa oss för diskussion. Dessutom besöker vi barnhabiliteringen tillsammans med föräldrarna för att få mer kunskap om hur vi bäst hjälper våra elever i skolan samt för att stärka sambandet mellan hem och skola. Under läsåret har vi även haft två stycken föräldramöten. En kväll hade vi öppet hus då samtliga elever hade föräldrar närvarande. Föräldrarna är även aktiva då vi upprättar den individuella utvecklingsplanen och de skriver under planen tillsammans med eleven. Föräldrarna får även en kopia av planen så att de i lugn och ro kan läsa den hemma samt titta på den för att påminnas om vad man kan träna extra på.

8 Förslag på åtgärder för att nå högre måluppfyllelse: Hemmen skulle bättre kunna följa vad som händer i skolan genom att t ex eleverna får ansvar för att skriva veckobrev. Där kan de berätta dels vad som har hänt i skolan under den gångna veckan och dels om något speciellt planeras inför nästkommande vecka. Vi kan även skicka ut en enkät där föräldrarna får ha synpunkter på hur de har upplevt att kontakten mellan skolan och hemmet fungerar. Målområde 5 Övergång och samverkan Vägar till målet: - tidiga kontakter - studiebesök - praktik - elevens val - integrering i grundskoleklass Bedömning av måluppfyllelsen: Ganska bra Vi har sett att särskolans elever behöver god tid på sig när de skall komma till en ny miljö. Överlämning bör därför ske i lugn och ro och i det tempo som eleven klarar. Detta är naturligtvis individuellt för varje elev. Även de elever som tar emot nya klasskamrater behöver förberedas i god tid för att mottagandet skall bli så bra som möjligt. Eleverna i grundsärskolan tycker om att delta i grundskolans aktiviteter om det sker på deras villkor. De ser gärna att vi ägnar mer tid åt detta. När eleverna skall börja på Fornängsskolan har de redan knutit kontakter med blivande lärare eftersom vi ses vid olika tillfällen under läsåret exempelvis vid bad och friidrottsdagar. Övergången till Fornängsskolan inleds med att mottagande lärare hälsar på eleverna på Prästgårdsskolan. Då får läraren se i vilken miljö eleverna är vana att arbeta samt en liten inblick i deras arbetssätt. Därefter gör eleverna ett studiebesök på Fornängsskolan då de äldre eleverna inte finns i lokalerna. De får vid detta tillfälle bekanta sig med klassrummet och den nya miljön samt hälsa på sin blivande lärare ytterligare.

9 Vid nästa besök får de träffa sina blivande klasskamrater och två av de äldre eleverna får berätta om hur det är att gå på Fornängsskolan. Klassen har även utsett faddrar som tar särskilt ansvar för de nya eleverna. I samband med detta besök görs även en rundvandring på skolan i övrigt. Elever som skall övergå till gymnasiet gör inledningsvis ett studiebesök på gymnasiesärskolan. Därefter följer en praktikvecka innan man ansöker om en plats på något program på gymnasiesärskolan. Fornängsskolans lärare åker sedan till gymnasiesärskolan för överlämning av eleven och i samband med detta får eleven ett besök av någon från gymnasiet. När det gäller samverkan med Fornängsskolans grundskola har en elev deltagit i grundskolans lektioner i idrott och hälsa. Grundsärskolan har även deltagit i elevens val i drama samt jägarexamen. Eleverna har även deltagit vid frilufts- och idrottsdagar som grundskolan har ordnat. Dessutom har grundsärskoleleverna deltagit i temavecka om sex och samlevnad tillsammans med grundskolans elever. Vi vill gärna utöka samverkan med grundskolan men innan dess behöver särskolan vila på stadig och trygg grund så att utbytet blir positivt. Förslag på åtgärder för att nå högre måluppfyllelse: En handlingsplan för särskolans mottagande och överlämnande av elever skall utarbetas hösten Det skall även göras en handlingsplan för hur vi tar emot nya elever som kommer ifrån någon annan kommun. Det gäller att få mottagande så positivt som möjligt. Lärare som undervisar särskolan elever i övningsämnena skall tidigt informeras om elevernas behov. Vi vill även bjuda fritidshem samt korttidshem till skolan för att få en god samverkan med dessa. Målområde 6 Skolan och omvärlden Vägar mot målet: - Val av utbildning - Orientering i närområdet - Studiebesök - Besök i närliggande kommuner - Prao Bedömning av måluppfyllelsen: Bra

10 Eleverna tycker om att komma ut i samhället. De upplever detta som både roligt och lärorikt och de är då mer aktiva och intresserade. När eleverna i särskolan går i årskurs 9 får de tillsammans med föräldrarna och läraren ta ställning till om de skall gå ett 10:e år i särskolan eller om eleven skall gå vidare till gymnasiesärskolan. Om eleven väljer gymnasiesärskolan inleder vi med ett samtal tillsammans med syokonsulenten, föräldrar, elev och klasslärare. Därefter görs ett studiebesök på gymnasiesärskolan. Sedan följer praktikveckor där eleven får prova olika alternativ för att kunna bestämma vilken utbildning som passar bäst. När eleven har valt skola och linje åker vi till den blivande gymnasiesärskolan på en överlämning. Vi har önskemål om att eleverna skall få göra praktik på gymnasiesärskolan under flera veckor för att de skall få tid att riktigt känna efter vad de vill. Gymnasiesärskolan har dock dragit ner på antalet praktikveckor och under detta läsår har eleverna endast fått göra en praktikvecka per skola. Träningsskoleleverna har övat sig på att hitta i närsamhället. De har självständigt fått visa vägen till ex biblioteket eller ICA-affären. De har även varit på något längre utflykter till Skara och Lidköping då dessa är våra närmaste städer. Grundsärskolan har varit på studiebesök ex på ungdomsmottagningen, riksdagsbesök i Stockholm samt på museum. Alla elever har varit på stadsvandring i Gamla staden i Mariestad och lärt om hur staden såg ut förr i tiden. Man skulle kunna vara ute i samhället i betydligt större omfattning än vad som har förekommit under detta läsår. Det tog dock tid innan personalen kände sig tillräckligt trygg med eleverna för att våga sig ut på studiebesök i främmande miljöer. Samtliga grundsärskolelever har gjort en kort prao ute på olika företag där de fått inblick i olika yrken och arbetslivet. Vi önskar att eleverna skall ha möjlighet att komma ut på praktik på olika arbetsplatser i mycket större omfattning än vad som har skett. De behöver praktiskt få prova vad det innebär att vara på en arbetsplats samt prova olika yrken för att bättre förstå vilka möjligheter de har att välja inför framtiden. Förslag på åtgärder för att nå en högre måluppfyllelse: - Mer praktik på gymnasiesärskolor - Fler praktikperioder då eleverna får prova olika yrken.

11 - Fler studiebesök på olika sorters företag. - Det vore spännande och intressant att ha en särskoleklass som man kan besöka och ha utbyte med. Målområde 9 Barn i behov av särskilt stöd Vägar till målet: - Talträning - Teachmetoden - Widgit bildspråk - Tecken som stöd - Enkelt verbalt språk - Strukturerad undervisning - Motorisk träning - ADL-träning - Avspänning - Taktil stimulering - Massage - Läsinlärning - Lästräning - Individuell planering Måluppfyllelse: Bra Eleverna blir lugnare och tryggare när de har struktur och vet vad som skall hända under dagen. De arbetar då betydligt bättre och kan lättare koncentrera sig på uppgiften. Samtliga elever i särskolan är i behov av särskilt stöd. Det gäller verkligen att anpassa undervisningen och arbetsuppgifterna till elevens nivå och dagsform. Personaltätheten i särskolan är dock inte tillräcklig för att få till stånd en optimal situation. Idag är en pedagog och assistenten helt bundna till träningsskolan. Det innebär att en pedagog ensam har ansvaret för 7 stycken grundsärskolelever.

12 Det har även tagit tid att tänka igenom samt få till stånd strukturerade arbetsplatser för eleverna i träningsskolan. Förslag för att nå bättre måluppfyllelse: Det behövs mer personal till särskolan. Målområde 11 Kompetensutveckling Vägar till målet - Kurs i tecken som stöd 6 x 3 timmar - Kurs i sociala berättelser - Nätverksträffar dels med Prästgårdsskolan samt dels med Skara kommun - Nätverksträffar med grundsärskolornas högstadium inom regionen - Litteraturstudier - Handledning av psykolog Helena Janelöv samt specialpedagog Marianne Karnell - Handledning av barnhabiliteringen - Handledning av logoped - Studiedagar angående individuella utvecklingsplaner - Studiedag om EQ Måluppfyllelse: Ganska bra Eleverna använder tecken som stöd då deras verbala kommunikation inte räcker till. Eleverna har god hjälp av sociala berättelser då de inte förstår hur ett samspel mellan människor skall fungera. Vi har individuella utvecklingsplaner för samtliga elever Eleverna har säkert även tidigare använt tecken som stöd men vi har inte varit medvetna om dessa. Nu använder vi vuxna tecken och märker att även eleverna tecknar mer och mer. Samtidigt kan vi nu tolka dessa tecken.

13 Vi behöver fortbilda oss inom specialpedagogik i större utsträckning för att kunna möta eleverna på rätt sätt. Det finns för närvarande ingen specialpedagog på särskolans högstadium. Förslag för att nå en bättre måluppfyllelse: Vi behöver en mer riktad kompetensutveckling mot särskolan. Vi behöver även specialpedagogisk kompetens på särskolan.

Kvalitetsredovisning 2007/2008

Kvalitetsredovisning 2007/2008 Kvalitetsredovisning 2007/2008 Pedagogiskt bokslut Prästgårdsskolan Särskola 1-8 år 1 Innehåll: Tidsperiod sidan 3 Grundfakta sidan 3 Underlag och rutiner för att ta fram Kvalitetsredovisningen sidan 4

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Arbetsplan för Vedeby särskola

Arbetsplan för Vedeby särskola Arbetsplan för Vedeby särskola Läsåret 2013-2014 Beskrivning av verksamheten Vår skola ska värna om den enskilda elevens möjligheter att utvecklas positivt, dels socialt och dels pedagogiskt i en trygg

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 1(10) Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Asklanda skola 2(10) Innehåll 1 Förutsättningar Nyckeltal...3 2 Arbetsprocesser i grundskolan...3 2.1 Med utgångspunkt från resultaten i förra årets redovisning

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 REGNBÅGEN Fritidshemmet för särskoleelever på Noltorpsskolan ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2011/12 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2011/12 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2011/12 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Ingela Dullum Rektor 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Kunskaper sidan 5 Elevernas ansvar och inflytande

Läs mer

17 4 lärare 11 assistenter 15

17 4 lärare 11 assistenter 15 Kvalitetsredovisning för Tingvallaskolan, Träningsskolan Upprättad av rektor Emmy Johansson Om skolan Tingvallaskolan ligger i Skene och är lokalintegrerad med grundskolan år 4-6. Vi har elever från 6år

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014

Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-08-27 Barn och utbildningsförvaltningen Gunnar Verngren 0581-811 81 Gunnar.Verngren@lindesberg.se Kvalitetsrapport 2013-2014 Gymnasiesärskola Individuella Program Lindeskolan 1 1. GRUNDFAKTA Från

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) 2014-02-20 Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Skolbild för Särskolan Regnbågen

Skolbild för Särskolan Regnbågen Skolbild för Särskolan Regnbågen Grundsärskola inriktning träning inom enhet Specialpedagogiskt centrum Läsår 2014/2015 Agne Arnesson, rektor Beskrivning av verksamheten Regnbågen är en grundsärskola med

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SKATTKAMMARENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015 Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan Läsåret 2014/2015 Fritidshemmet på Ljura grundsärskola inriktning fritidshem Fritidshemmet Stjärnan har fritidsverksamhet

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Arbetsplan Förskoleklassen Castorskolan 2014-2015. Föreskrifter. Plan. Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa

Arbetsplan Förskoleklassen Castorskolan 2014-2015. Föreskrifter. Plan. Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Arbetsplan Förskoleklassen Castorskolan 2014-2015 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Innehållsförteckning Organisation Personal Klass Arbetslag/samverkan Specialresurser

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR KOMMUNÖVERGRIPANDE SÄRSKILD UNDERVISNINGSGRUPP HÅJUM

LOKAL ARBETSPLAN FÖR KOMMUNÖVERGRIPANDE SÄRSKILD UNDERVISNINGSGRUPP HÅJUM LOKAL ARBETSPLAN FÖR KOMMUNÖVERGRIPANDE SÄRSKILD UNDERVISNINGSGRUPP HÅJUM VERKSAMHETSIDÉ - Särskild undervisningsgrupp Håjum utgår från elevernas resurser och erbjuder en skolgång som ger förutsättningar

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION AV RESULTAT... 6 BEDÖMNING

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Lärkeskolans fritidshem Nora kommun 1 Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 3 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 3 Verksamhetens

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

SÄRVUX kursprogram 2014-2015

SÄRVUX kursprogram 2014-2015 SÄRVUX kursprogram 2014-2015 Välkommen till Vux i Mölnlycke! Särskild utbildning för vuxna (Särvux) är kommunens vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller

Läs mer

Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6

Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6 Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6 Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Lundabyns fritidshem Läsår 2010-2011 Elisabeth AnderssonHult Rektor FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET ENHET Lundabyns fritidshem TIDSPERIOD Läsåret 2010-2011 GRUNDFAKTA OM ENHETEN

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 140929 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Hanna Melin Nilstein. Lokal pedagogisk plan för verklighetsbaserad och praktisk matematik Årskurs 3 1+1=?

Hanna Melin Nilstein. Lokal pedagogisk plan för verklighetsbaserad och praktisk matematik Årskurs 3 1+1=? Hanna Melin Nilstein Lokal pedagogisk plan för verklighetsbaserad och praktisk matematik Årskurs 3 1+1=? Lpp (Lokal pedagogisk plan) för verklighetsbaserad och praktisk matematik Bakgrund och beskrivning

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Resultatredovisning. Läsåret 2013/2014. Bergakottens förskola

Resultatredovisning. Läsåret 2013/2014. Bergakottens förskola Resultatredovisning Läsåret 2013/2014 Bergakottens förskola Utvärdering av målen i Västerås utbildningsplan I Västerås hålls den pedagogiska utvecklingen levande och lägger grunden för barns lärande samt

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen Normer & värden En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Februari 2014 [FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN

Läs mer

Förskoleklass Mariaskolan. Läsåret 2013/2014

Förskoleklass Mariaskolan. Läsåret 2013/2014 KVALITETSRAPPORT Förskoleklass Mariaskolan Läsåret 2013/2014 1. Inledning Underlaget till denna Kvalitetsrapport har varit förskoleklassens uppföljningar och dokumentation under läsåret 2013/2014 samt

Läs mer

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfg hjklöäzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklöäzxcvbnmqw

qwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfg hjklöäzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklöäzxcvbnmqw qwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfg hjklöäzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklöäzxcvbnmqw Vår verksamhet i förskoleklass utifrån LGR 11 ertyuiopåasdfghjklöäzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåa

Läs mer

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 Utformning av utbildningen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Arbetsplan för studie- och yrkesorientering i grundskolornas år 1-3

Arbetsplan för studie- och yrkesorientering i grundskolornas år 1-3 Arbetsplan för studie- och yrkesorientering i grundskolornas år 1-3 Tydligt genusperspektiv, social eller kulturell bakgrund vid genomförande av aktiviteter Jag-stärkande Utveckla ta-sig-församhet Lära

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola 2012-2013 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 3.

Läs mer

Kvalitetsanalys. Grundsärskola

Kvalitetsanalys. Grundsärskola Kvalitetsanalys Grundsärskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 5 Inflytande/delaktighet... 8 Arbete i verksamheten... 9 Övriga mål enligt

Läs mer

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Avesta centrala rektorsområde omfattar Markusskolan, Bergsnässkolan samt fritidsverksamheten på båda skolorna. Skolledningen består av

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen Lokal arbetsplan för Föräldrakooperativet Krokodilen vårterminen 2010 Inledning Läroplanen för förskolan, Lpfö -98 All verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö -98. Förskolan skall lägga grunden

Läs mer

Resultatuppföljning 2014

Resultatuppföljning 2014 Resultatuppföljning 2014 Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen i grundskolan och förskolan. Kravet innebär att huvudmän,

Läs mer

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn?

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn? Särskolan en skolform för mitt barn? 1 Ordförklaringar Förälder och vårdnadshavare Vårdnadshavare är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (är juridiskt ansvariga) för ett barn. Det kan

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

En förskola där kunskap och människor växer. Lokal arbetsplan för förskolorna i Tallboda. 2010 augusti. Utbildningskontoret. Förskolor Tallboda

En förskola där kunskap och människor växer. Lokal arbetsplan för förskolorna i Tallboda. 2010 augusti. Utbildningskontoret. Förskolor Tallboda Utbildningskontoret Förskolor Tallboda Paviljongen Lokal arbetsplan för förskolorna i Tallboda 2010 augusti En förskola där kunskap och människor växer. Innehåll 2. Tidsplan för kvalitetsredovisningens

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2005

KVALITETSREDOVISNING 2005 KVALITETSREDOVISNING 2005 Norra skolan Rektor Jimmy Szigeti Bitr.rektor Marianne Henriksson Adress Lasarettsg 17 Postadress 591 35 Motala Telefon 0141-22 34 80, 225161 Fax 0141-508 54 E-post jimmy.szigeti@motala.se

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 Innehållsförteckning 1. Rektors ord och skolans ansvarsfördelning 2. Definitioner 3. Svenska skolans värdegrund och vision 4. Svenska skolans

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Pedagogisk dokumentation och den lokala pedagogiska planeringen grunden för den individuella utvecklingsplanen

Pedagogisk dokumentation och den lokala pedagogiska planeringen grunden för den individuella utvecklingsplanen Pedagogisk dokumentation och den lokala pedagogiska planeringen grunden för den individuella utvecklingsplanen Ann-Charlotte Lindgren ann-charlotte.lindgren@ped.gu.se 10 dec 2009 Stort fokus på individen

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 GRUNDSKOLA: Bålbro skola 1. UNDERLAG - Självvärdering, riktad till pedagoger - Våga Visa-enkäten riktad till barn/elever och föräldrar - Skolans andra underlag Pedagoger Övergripande

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning Plan för studie- och yrkesvägledning Döderhults skolområde 1 Inledning Studie- och yrkesvägledning är en angelägenhet för hela skolan och för samhället i stort. Att göra val inför framtiden är en ständigt

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Prästgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Prästgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Prästgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola 1-6, Fritidshem, Grundsärskola Läsår 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Barn och Utbildning Grundsärskolan. Arbetsplan läsåret 2013/2014. Grundsärskolan

Barn och Utbildning Grundsärskolan. Arbetsplan läsåret 2013/2014. Grundsärskolan Barn och Utbildning Grundsärskolan Arbetsplan läsåret 2013/2014 Grundsärskolan Utveckling, lärande och kunskaper Bakgrund I grundskolans skolutvecklingsprogram finns visionen Alla elever skall, när de

Läs mer