Verksamhetsberättelse och bokslut 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse och bokslut 2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Kultur- och fritidsnämnden Kdn 2015/

2 (39) Innehåll SAMMANFATTNING... 4 Viktiga händelser under perioden... 4 Analys 4 Framtiden... 5 NÄMNDEN TOTALT... 6 Verksamhetsområde... 6 Årets resultat... 6 Bokslut per verksamhet... 6 Jämförelser mellan bokslut och årsprognos per augusti... 7 Kvalitetsredovisning... 7 Synpunkter och klagomål... 7 Kvalitetsredovisning/måluppföljning... 7 Miljö 8 POLITISK LEDNING... 8 Verksamhetsområde... 8 Ekonomiskt utfall... 9 NÄMNDKANSLI... 9 Verksamhetsområde... 9 Deltagande i centrala grupper... 9 Regionalt utvecklingsarbete EKONOMISKT UTFALL Väsentliga personalförhållanden Viktiga händelser Framtiden Jämställdhet BIBLIOTEK Verksamhetsområde Ekonomiskt utfall Måluppföljning och uppfyllelse Sammantagen bedömning av kvalitet och måluppfyllelse Fritids- och kulturvaneundersökning Brukarmätning mätning bland besökarna Kvalitetsuppföljning Viktiga händelser Kallhälls bibliotek Herrestadskolan/integrerat folk och skolbibliotek Våga visa 15 Biblioteksplan E-bokskostnader Framtiden Verksamhetsmått / Volymer / Nyckeltal FRITID Verksamhetsområde... 18

3 (39) Ekonomiskt utfall Måluppföljning och uppfyllelse Sammantagen bedömning av kvalitet och måluppfyllelse Föreningsenkät Fritids- och kulturvaneundersökning Brukarmätning mätning bland besökarna SCB:s medborgarundersökning Kvalitetsuppföljning Viktiga händelser Veddesta motionsspår Tallbohovs Idrottsplats Säby ridstall Ny simhall Övrigt 21 Framtiden FRITIDSGÅRDAR... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. Verksamhetsmått / Volymer / Nyckeltal Aktivitetsstödet Volymer 24 FRITIDSGÅRDAR Verksamhetsområde Ekonomiskt utfall Måluppföljning och uppfyllelse Sammantagen bedömning av kvalitet och måluppfyllelse Fritids- och kulturvaneundersökning Enkätundersökning fritidsgårdar Kvalitetsuppföljning Viktiga händelser Station 7, fritidsgård i Kallhäll Ungdomscafé Valvet i Jakobsberg Framtiden Verksamhetsmått / Volymer / Nyckeltal Besöksstatistik KULTUR Verksamhetsområde Ekonomiskt utfall Måluppföljning och uppfyllelse Sammantagen bedömning av kvalitet och måluppfyllelse Fritids- och kulturvaneundersökning SCB:s medborgarundersökning Brukarmätning mätning bland besökarna Kvalitetsuppföljning Kvalitetsmätning av kulturinsatser i för- och grundskola Viktiga händelser Framtiden Verksamhetsmått / Volymer / Nyckeltal KULTURSKOLA... 34

4 (39) Verksamhetsområde Ekonomiskt utfall Måluppföljning och uppfyllelse Sammantagen bedömning av kvalitet och måluppfyllelse Fritids- och kulturvaneundersökning Våga Visa brukarundersökning Kvalitetsuppföljning Viktiga händelser Framtiden Verksamhetsmått / Volymer / Nyckeltal OFÖRUTSEDDA UTGIFTER Verksamhetsområde Ekonomiskt utfall... 38

5 (39) SAMMANFATTNING Denna verksamhetsberättelse omfattar kultur- och fritidsnämndens uppdrag som beställare, samhällsuppdraget. Viktiga händelser under perioden Beställningen Görvälns årstider, en evenemangscykel som görs tillsammans med föreningarna i området, rullar nu på i sitt tredje år och är en satsning som lyfter området. Förvaltningen tror att det sättet att arbeta kan appliceras framgångsrikt på fler ställen i kommunen. För andra året i rad firades Sveriges Nationaldag i kombination med Görvälndagen vid en samlad festdag vid Görvälns Slott den 6 juni. Evenemanget var mycket välbesökt och bjöd på ett strålande väder. Görvälndagens huvudarrangör är Järfälla Hembygdsförening. Arbetet med anläggnings- och underhållsplan och med energibesparande åtgärder inom idrott & fritid har framgångsrikt fortsatt under år Spår och leder har fortsatt att förbättras och har nu en hög standard med energisnål LED-belysning. Under år 2014 slutfördes upphandlingen i konkurrenspräglad dialog för en ny simhall i Jakobsberg. På platsen för den nya simhallen pågår nu borttagandet av kontaminerad jord och byggstart för den nya simhallen beräknas vara nu under våren I början av året invigdes en ny lokal för fritidsgården i Kallhäll. Den nya gården fick namnet Station 7. Arbetet med ny översiktsplan är nu slutfört och från förvaltningens sida är vi nöjda med arbetssättet och det inflytande vi har haft i utformningen av planen. Förvaltningen fick under år 2013 i uppdrag att ta fram en ny biblioteksplan för Järfälla kommun. Den nya planen har färdigställts under 2014 och beslutats av kommunfullmäktige. Planen ska aktualiseras på nytt igen senast om tre år, det vill säga år Analys Att mäta effekterna av kultur- idrott och fritid i samhället är svårt. Vissa av områdena är särskilt svåra att mäta, till exempel kulturverksamhet. En enkel nöjdhetsenkät för ett verksamhetsområde har väldigt svårt att täcka in alla aspekter av kvalitet som borde mätas. Under hösten 2014 har förvaltningen därför inom ramen för länssamarbetet och i samråd med kvalitetsdirektören arbetat med frågan om hur kvalitet kan mätas. Förvaltningens tolkning av expertis inom området är att kvalitet inom sådana verksamhetsområden som kultur, fritid och idrott inte tillfyllest kan mätas endast med siffror. Kvalitetsbedömningar behöver också göras genom resonemang och kläs i ord. Förvaltningen har därför till denna verksamhetsberättelse kompletterat mätverktygen med mer formella kvalitetssamtal. Läs vidare under kvalitetsredovisning/måluppföljning nedan.

6 (39) År 2014 har varit ett år då Järfällas expansion på allvar börjat märkas. Beslutet om en förlängning av tunnelbanelinjen från Akalla med två nya stationer i kommunen fattades under våren 2014 och detta påverkar i hög grad expansionstakten. Verksamheterna upplever nu en ökad efterfrågan och det märks att det finns fler invånare i kommunen. Det är därför angeläget att budgetmedel nu tillförs så att nämndens verksamheter kan hantera expansion och den ökade efterfrågan på kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter. Verksamheten inom nämndens ansvarsområde har fortsatt en god ekonomisk balans och visar sammantaget ett överskott för år Framtiden År 2014 har varit ett år då Järfällas expansion på allvar börjat märkas. Beslutet om en förlängning av tunnelbanelinjen från Akalla med två nya stationer i kommunen fattades under våren 2014 och detta påverkar i hög grad expansionstakten. Verksamheterna upplever nu en ökad efterfrågan och det märks att det finns fler invånare i kommunen. Det är därför angeläget att budgetmedel nu tillförs så att nämndens verksamheter kan hantera expansion och den ökade efterfrågan på kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter. Förvaltningen fortsätter att arbeta med långsiktig planering med sikte på Järfällas framtid och fortsätter att verka för den regionala utvecklingen inom verksamhetsområdet i hela Stockholms län. Järfälla kommun är en av de ledande och mest pådrivande kommunerna när det gäller regional samverkan inom kultur-, idrotts- och fritidsområdet. Det finns stor potential till starkt ökad regional samverkan med "vinna vinna-syfte" på ett antal områden; idrottsanläggningar, kulturskoleverksamhet, biblioteksverksamhet, satsningar riktade till personer med funktionsnedsättningar samt givetvis inom kompetensutveckling och kunskapsförsörjning av olika slag. Med den spännande och utmanande stora expansion som står för dörren finns utmärkta möjligheter att kunna göra Järfälla till ett viktigt nav inom kultur- och fritidsområdet. Detta förutsätter att resurser tillförs till verksamheterna i takt med att befolkningen växer. Förvaltningen arbetar fortsatt för att etablera ett system som innebär volymkompensation. När befolkningen växer ska resurserna till kultur, idrott och fritid också öka. Torbjörn Neiman Kultur- och fritidsdirektör

7 (39) NÄMNDEN TOTALT Ordförande: Lennart Nilsson Förvaltningschef: Torbjörn Neiman Antal anställda: 4 (4,25 årsarbetare) Verksamhetsområde Nämnden har ansvar för bibliotek, idrott/fritid, fritidsgårdar, kultur samt kulturskola. Årets resultat Driftbudget totalt Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i mkr Intäkter 0,0 0,1 0,1 0,0 Kostnader exkl kapitalkostnad -127,3-125,5-121,1-119,0 Kapitalkostnad 0,0 0,0 0,0-0,7 Nettokostnad -127,3-125,4-121,0-119,6 Kommunbidrag 127,3 127,3 122,1 120,1 Resultat 0,0 1,9 1,1 0,4 Nettoinvestering 0 Eget kapital ,8 Bokslut per verksamhet Prognos Mnkr Bokslut aug Politisk ledning 0,1 0,1 Kansli 0,9 0,0 Bibliotek 0,0 0,0 Fritid - Idrott 0,1 0,0 Fritidsgårdar -0,1 0,0 Kultur 0,1 0,1 Kulturskola 0,0 0,0 Oförutsedda utgifter 0,8 0,8 Summa 1,9 0,9 Sammanfattande kommentarer om det ekonomiska utfallet Årets totala resultat är ett överskott om 1,9 mnkr. Överskottet beror på att projektet för peng/check inte fullföljdes när besked om att medel för projektet inte avsatts för 2015 samt att medel för oförutsedda utgifter inte har använts. Nämnden har ett eget kapital om 1,8 mnkr från 2013.

8 (39) Jämförelser mellan bokslut och årsprognos per augusti Bokslutet är 1,0 mnkr bättre än årsprognosen per augusti. Största avvikelsen är kansliet där projektet för peng/check avslutades. Kvalitetsredovisning Synpunkter och klagomål Medborgarna kan förutom att kontakta kommunens kundtjänst via telefonsamtal, brev och e-post även använda sig av en e-tjänst som finns på kommunens webbplats för att framföra synpunkter, klagomål, idéer, felanmälan och beröm till de olika förvaltningarna. De ärenden som rör nämndens verksamheter handläggs och åtgärdas av utförarsidans medarbetare. Förvaltningen har under året fått månadsvisa sammanställningar av de ärenden som kundtjänst har hanterat som gäller kultur- och fritidsområdet. Synpunkter och klagomål som rör kultur- och fritidsnämndens övergripande arbete handläggs av nämndens kansli. Under året har kansliet besvarat frågor och behandlat olika förslag från medborgare till nämnden. Fyra förslag till politiker har beretts av kansliet och behandlats av kultur- och fritidsnämnden. Ett förslag har handlat om att anlägga konstgräsplan i Hummelmora eller en Qualanläggning för att öka spontanidrottandet. Att kommunen ska bygga fler enkla men stora idrottshallar och konstgräsplaner samt inomhushall för fotboll föreslår en annan Järfällabo. Nämnden har ställt sig positiv till ett förslag om en elbelyst anslutningsväg till Kallhälls motionsspår. Dessutom har nämnden behandlat ett förslag att bygga en konstgräsplan vid Vattmyraskolan. Kvalitetsredovisning/måluppföljning Förvaltningen följer upp samhällsuppdragets övergripande effektmål på flera sätt. Dels genomförs regelbundet, dock inte varje år, en fritids- och kulturvaneundersökning samt en övergripande medborgarenkät. Fritids- och kulturvaneundersökningen går mera in i detalj på nämndens verksamhetsområden medan medborgarundersökningen omfattar ett stort antal områden där kultur- och fritid är en mindre del. På verksamhetsområdet kulturskola deltar förvaltningen i det kommunövergripande kvalitetsmätningssystemet Våga Visa. Våga Visa är också på väg att implementeras i biblioteksverksamheten. Under hösten 2014 har förvaltningen inom ramen för länssamarbetet arbetat med frågan om hur kvalitet kan mätas inom dessa verksamhetsområden. Förvaltningens tolkning av expertisen inom området är att kvalitet inom sådana verksamhetsområden som kultur, fritid och idrott inte tillfyllest kan mätas endast med siffror. Kvalitetsbedömningar behöver också göras genom resonemang och kläs i ord. På inrådan och i samråd med kommunens kvalitetsdirektör har förvaltningen därför börjat hålla kvalitets- och uppföljningssamtal med varje enhet med stöd av en modell och ett antal utarbetade kvalitetsfrågor. Resultaten av dessa kvalitetssamtal redovisas i samband med målredovisningen längre ned i detta dokument.

9 (39) Därmed kommer kvaliteten inom de olika verksamheterna att mätas både med övergripande enkäter och med kvalitetssamtal. Resultatet som visas är en sammanvägning av dessa metoder. Miljö Ett långsiktigt arbete för att se över miljöpåverkan inom fritidsanläggningar pågår. Det handlar om belysning, värme och kyla. Idag finns teknik tillgänglig som kan minska energiåtgången avsevärt. Investeringspengar finns avsatta för detta på fastighetsavdelningen. Förvaltningen har också på den övergripande nivån erhållit miljödiplomering brons. POLITISK LEDNING Verksamhetsområde Kultur- och fritidsnämnden har under 2014 haft nio ledamöter och nio ersättare som alla är valda för perioden Majoriteten utgörs av tre representanter för Moderaterna, en representant från Folkpartiet och en representant från Kristdemokraterna som också innehar ordförandeposten. Minoriteten består av tre representanter för Socialdemokraterna och en representant för Vänsterpartiet. Av ersättarna kommer två från Moderaterna, en från Folkpartiet, en representant från Kristdemokraterna, en från Centern, tre från Socialdemokraterna och en från Miljöpartiet. För beredning av ärenden har nämnden ett arbetsutskott bestående av två representanter för majoriteten och en representant för minoriteten med var sin ersättare. För samtliga verksamheter inom nämndens områden finns kontaktpolitiker utsedda. Samtliga nämndsammanträden under året har varit offentliga. Nämnden har representanter i Järfälla kommuns tillgänglighetsråd, tekniska nämndens namnberedning och miljö- och bygglovsnämndens byggnadsmärkesberedning. Kultur- och fritidsförvaltningen har enligt uppdrag sammanställt ett program för en kortfattad utbildningsinsats om den övergripande historien inom nämndens olika ansvarsområden. Årets seminarieserie inleddes den 26 februari med en föreläsning om Fritidgårdarnas historia och visning av en film om Järfällas fritidsgårdar. I samband med sammanträdet den 26 maj gavs en föreläsning om Musik- och teaterhistoria. Vid nämndsammanträdet den 1 oktober presenterade medarbetare från Järfälla kultur sitt utvecklingsarbete för att skapa en effektsmålsdriven och insiktsledd kulturverksamhet. Under år 2014 har kultur- och fritidsnämnden haft 4 protokollförda sammanträden. Arbetsutskottet har haft 4 sammanträden. Under året har 93 ärenden behandlats varav 37 beslutsärenden. Antalet diarieförda ärenden år 2014 var 165. Nämndens sammanträdestid uppgick till 8 timmar och arbetsutskottets till 2 timmar. Kommunfullmäktige beslutade i sammanträdet att kultur- och fritidsnämnden fr.o.m ska överta ansvaret för samordning av arbetet med den

10 (39) lokala demokratin från kommunstyrelsen och byta namn till kultur-, demokrati- och fritidsnämnden. Ekonomiskt utfall Politisk ledning Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Politisk ledning har ett överskott om 118 tkr. NÄMNDKANSLI Verksamhetsområde Nämndens kansli har 4 anställda medarbetare, totalt 3,25 årsarbetare. I arbetet ingår beredning av nämndärenden, ansvara för nämndens diarium och arkiv, planering, beställning, utredning, uppföljning och utvärdering av nämndens verksamhetsområden. Deltagande i centrala grupper Brottsförebyggande rådet Förvaltningen deltar i det lokala kommunala brottsförebyggande rådet som sammanträder regelbundet. SAMBU Förvaltningen deltar i samverkansorganisationen för barn och unga, SAMBU, där barn- och ungdomsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen också ingår. SAMBU är organiserad i flera skikt från centralt till lokalt. Kommunledningsgruppen Kultur- och fritidsdirektören deltar i kommunledningsgruppen (KLG) som kommundirektören leder. KLG har möte varannan vecka. Säkerhetsarbete Förvaltningen deltar i en grupp som regelbundet gör en risk- och sårbarhetsanalys för Järfälla kommun. Miljö Förvaltningen deltar i den miljöstrategiska gruppen. Lokalstyrningsgrupp Förvaltningen medverkar i kommunens verksamhetsövergripande lokalstyrningsgrupp. Under 2013 har arbetet i gruppen bland annat varit inriktat på att revidera kommunens strategiska lokalförsörjningsplan. Planen beskriver kommunens samlade behov av platser och lokaler inom kommunens verksamhetsområden. Syftet är att planen ska vara ett verktyg vid planering av framtida behov. Planen ska vara ett ut-

11 (39) tryck för en samsyn inom planeringsområdet lokalförsörjning och vara ett underlag vid mål- och budgetarbetet. En nulägesbeskrivning för nämndens lokalbestånd och planerade behov fram till 2018 innefattas i planen. Registratorsmöten Kommunens registratorer möts ungefär tre gånger per termin för att diskutera aktuella frågor som gäller nämndernas diarium och arkiv. Kommunstyrelseförvaltningens kansli är sammankallande och vid mötena diskuteras frågor om regler och rutiner med syfte att skapa ett enhetligt arbetssätt för förvaltningarna. Nämndsekreterarmöten Nämndsekreterarna har ett nätverk som möts ungefär tre gånger per termin. Kommunstyrelseförvaltningens kansli är sammankallande. Nämndsekreterarmötena är ett forum för information om nyheter och utbyte av erfarenheter från arbetet med nämndflödet i kommunens olika nämnder. EU-samordningsgrupp Kommunens EU-samordningsgrupp består av representanter från flera förvaltningar och arbetar med samordning och information om EU inom respektive förvaltning. Uppföljning av EU-arbetet ska ske i form av en verksamhetsberättelse som i sin tur ska ingå i årsredovisningen från kommunstyrelseförvaltningen. Följande ska redovisas: antal genomförda kunskapshöjande insatser riktade till medarbetare och allmänheten, översikt över aktiva internationella nätverk samt översikt över samtliga pågående EU-projekt i kommunen. PUL-ombud Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att personuppgifter behandlas korrekt och lagligt inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter. Nämnden har utsett ett personuppgifts- ombud (PUL-ombud) som ska se till att reglerna följs, föra förteckning över de behandlingar som utförs och hjälpa registrerade att få eventuellt felaktiga uppgifter korrigerade. Datainspektionen är tillsynsmyndighet. Till hjälp att sammanställa vilka personuppgifter som registreras och behandlas inom verksamheten har varje enhet utsett en kontaktperson som PUL-ombudet samarbetar med. Ombudet är sammankallande till informationsmöten med kontaktpersonerna. PUL-ombudet är medlem i kommunens nätverk för PUL-ombud som träffas regelbundet. Ekonomgrupp Ekonomgruppen är en förvaltningsövergripande grupp som sammankallas av ekonomidirektören. Gruppen arbetar mest med rutiner kring budget, redovisning och uppföljning. Kvalitets- och verksamhetsstyrning Gruppen arbetar med att vidareutveckla kommunens systematik, processer och metoder för kvalitets och verksamhetsstyrning. Dialoggrupp - servicestrategi Deltagit i dialoggrupp med uppgift att ta fram en servicestrategi för Järfälla kommun. Kommunikationsdirektören har samlat representanter från de olika förvaltningarna och kommunens IT-strateg till tre möten under hösten 2014 och dialoggruppen fortsätter att arbeta tillsammans under våren 2015.

12 (39) Regionalt utvecklingsarbete Förvaltningen deltar i det kommunövergripande kvalitetsverktyget Våga Visa som arbetar med kvalitetsfrågor. För närvarande är det kulturskolans verksamhet som mäts men under 2014 kommer Våga Visa att börja tillämpas även inom biblioteksverksamheten. Förvaltningen är pådrivande i arbetet med regional samverkan som bedrivs inom ramen för länsorganisationen för kultur- och fritidschefer. Kultur- och fritidsdirektören är ordförande och leder länsorganisationen. Till länsorganisationen hör också samverkande nätverk som berör alla nämndens verksamheter. På så vis har förvaltningen en god utblick, omvärldsanalys och regelbunden god samverkan med väldigt många av länets kommuner. EKONOMISKT UTFALL Kansli Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Kansliet har ett överskott om 884 tkr. Detta beror på att projektet för peng/check inte fullföljdes när besked om att medel för projektet inte avsatts för Väsentliga personalförhållanden Kansliet har för få anställda för att statistik ska kunna redovisas. Viktiga händelser Arbetet med ny översiktsplan är nu slutfört och från förvaltningens sida är vi nöjda med arbetssättet och det inflytande vi har haft i utformningen av planen. Framtiden I budgetbeslutet för 2014 fick förvaltningen i uppdrag att under år 2014 bygga upp en struktur för ett kombinerat system med kulturskolepeng och fritidscheck som skulle starta Uppdraget är utfört men genom förändringarna i den nya koalitionens budgetbeslut för 2015 så kommer systemet med kulturskolepeng och fritidscheck inte att starta. Arbetet med detta har varit lärorikt och har gett många utvecklade kunskaper. Förvaltningen fortsätter att arbeta med långsiktig planering med sikte på Järfällas framtid och fortsätter att verka för de regionala utvecklingen inom verksamhetsområdet i hela Stockholms län. Järfälla kommun är en av de ledande och mest pådrivande kommunerna när det gäller regional samverkan inom kultur-, idrotts- och fritidsområdet. Det finns stor potential till starkt ökad regional samverkan med "vinna

13 (39) vinna-syfte" på ett antal områden; idrottsanläggningar, kulturskoleverksamhet, biblioteksverksamhet, satsningar riktade till personer med funktionsnedsättningar samt givetvis inom kompetensutveckling och kunskapsförsörjning av olika slag. Den kommande F-5 skolan i Barkarbystaden med integrerade fritids- och kulturlokaler heter numera Herrestaskolan. Verksamheten beräknas starta i januari Skolan kommer bland annat att innehålla ett integrerat folk- och skolbibliotek, idrottshall, dans-/dramarum och lokaler för uthyrning till föreningar, studieförbund med flera. Jämställdhet Det kommunövergripande jämställdhetsprojektet jämställd medborgarservice som förvaltningen deltog i ger nu återverkningar i vardagsarbetet i form av nya sätt att planera undervisning och aktiviteter. Under 2015 planerar förvaltningen för att göra en resursfördelningsmätning med genusperspektiv av all verksamhet inom nämndens ansvarsområde.

14 (39) BIBLIOTEK Verksamhetsområde Biblioteksverksamhet bedrivs vid fyra kommunala bibliotek, ett huvudbibliotek i Jakobsberg samt tre filialer belägna i Barkarby, Viksjö och Kallhäll. Ekonomiskt utfall Bibliotek Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Bibliotek har ett mindre överskott om 4 tkr. Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare Andel % Bruttokostnader (huvudverksamhet) tkr Egen regi Kommuner/Landsting/Stat Företag, stiftelser, föreningar Summa Måluppföljning och uppfyllelse Sammantagen bedömning av kvalitet och måluppfyllelse Den samlade bedömningen av undersökningar och kvalitetsdialog är att verksamhetsområdet bibliotek har hög kvalitet men att man inom biblioteken nu tydligt ser att kommunens expansion har börjat och att resurserna måste växa i samma takt. Utlåningen till barn och unga har som vi ser ökat mer än förra året men så har uppenbart skett även i länets övriga kommuner. Därför är målet inte uppfyllt trots stor framgång. Vi ser därmed en stark och glädjande tendens i hela länet när det gäller lån till barn och ungdomar. Andelen unika låntagare har lite överraskande minskat. Detta måste analyseras. Beror tappet helt enkelt på expansionen? God välfärd Effektmål De enskilda brukarnas/besökarnas betyg på hur nöjda de är med biblioteksverksamheten ska uppgå till minst 6 på en 10-gradig skala. Resultatet av årets mätning Resultatet sammanvägt av två undersökningar* är 7,8. Senaste mätningen fördelad på kön syns här intill Föregående år Totalt 8,3 Kvinnor 8,4 Män 8,0 Målet uppnått?

15 (39) Utlåningen till barn och unga ska öka med 5 procent från föregående år. Utlåningen har ökat med 8,9 % men länsgenomsnittet har ökat mer 27 %, en något förvånande minskning Utlåningen har ökat med 6,0 % Andelen unika låntagare ska Andelen unika öka från nuvarande 27 procent till 30 procent. från 29 till 30 pro- låntagare ökade cent * Sammanvägt resultat av fritids- och kulturvaneundersökningen och brukarenkäter Fritids- och kulturvaneundersökning Uppföljning av effektmål En fritids- och kulturvaneundersökning genomfördes under Järfällabor i åldern har fått svara på frågor som täcker hela fritids- och kulturområdet, bland annat om biblioteksverksamheten. När det gäller frågan om det översta effektmålet har enbart de som säger sig ha kunskap/erfarenhet av biblioteksverksamheten svarat (874 personer). Fritids- och kulturvaneundersökningen har en femgradig skala. De svarande ger biblioteket betygssnittet 3,6 vad gäller bibliotekets verksamhet och medieutbud motsvarar mina förväntningar. Betygssnittet i 2011 års fritids- och kulturvaneundersökning var 3,8. Dessa värden räknas om till en tiogradig skala. Övriga resultat i fritids- och kulturvaneundersökningen 77 procent (961 personer) av de som svarat anser att det är viktigt att kommunen prioriterar biblioteksverksamhet. En minskning med två procent jämfört med 2011 års undersökning. Åtta procent (100 personer) av de svarande besöker biblioteket för att låna medier. Det är en minskning med två procent jämfört med 2011 års undersökning. Sex procent (75 personer) besöker biblioteket av annan anledning än att låna. Det är minskning med en procent jämfört med Bok- och tidskriftsläsandet bland de svarande har minskat med sex procent, från 2011 års 78 procent till 2014 års 72 procent. Brukarmätning mätning bland besökarna I den senaste mätningen bland brukarna/besökarna gav kvinnor betyget 8,4 och män betyget 8,0. Sammanlagt ett betyg på 8,3. Kvalitetsuppföljning Under hösten 2014 har förvaltningen inom ramen för länssamarbetet arbetat med frågan om hur kvalitet kan mätas inom dessa verksamhetsområden. Förvaltningens tolkning av expertisen inom området är att kvalitet inom sådana verksamhetsområden som kultur, fritid och idrott inte tillfyllest kan mätas endast med siffror. Kvalitetsbedömningar behöver också göras genom resonemang och kläs i ord. Förvaltningen har därför i samråd med kommunens kvalitetsdirektör påbörjat en ny rutin med årliga återkommande kvalitetsuppföljningssamtal enligt en i förväg fastställd mall. Nedanstående är en sammanfattning av det viktigaste sett ur ett samhälls-/brukarperspektiv som kom fram under kvalitetsuppföljningen med enheten.

16 (39) Styrkor - Barn- och ungdomslånen har fortsatt öka under Dock inte i samma grad som länsgenomsnittet har ökat. - Ett utåtriktat arbete har skett mot olika förskolor för att nå förskolebarn och dess personal. Bland övriga åldersgrupper har exempelvis samtliga sexåringar nåtts av bibliotekets gruppverksamhet. Barnverksamheten är generellt bra med god kontinuitet. Den är bred och med det uppsökande arbetssättet som beskrivs nedan når biblioteket många barn och verkar på så sätt för en utjämning. - Den uppsökande verksamheten riktad till personer med funktionshinder har fungerat bra. - Den uppsökande verksamheten riktad till äldreboenden har fungerat bra. Utvecklings-/förbättringsområden - Bibliotekslokalerna behöver förbättras vad gäller tillgänglighet och i vissa fall även vad gäller skick. - Det skulle behövas mer resurser till den uppsökande verksamheten för att nå ut bredare. - Fler studie- och grupparbetsplatser behöver skapas. - Styra om arbetet från utbudsfokusering mot målgruppsfokusering. - Utveckling av verksamheten för att möta kommunens snabba befolkningsökning. Viktiga händelser Kallhälls bibliotek En detaljplan för Kallhälls centrum har varit ute på samråd under året. Detaljplanen innebär bostadsbyggande, förnyelse av centrum samt rivning av nuvarande Folkets Hus. Det nya Folkets Hus kommer att inrymmas i en ny byggnad i centrum. En konsekvens av detta blir att Kallhälls bibliotek kommer att flytta till närliggande lokaler i centrum. Arbetet med en detaljerad lokallösning för biblioteket kommer att inledas tidigt Herrestadskolan/integrerat folk och skolbibliotek Skolan som inkluderar samlings-, kultur- och fritidslokaler har visats upp som ett av Sveriges mest intressanta hållbara byggprojekt på konferensen Sustainable Buildings i Barcelona. Boverket, Formas och Sweden Green Building har valt ut de tio främsta byggprojekten i Sverige inom hållbart byggande. Herrestadsskolan har certifierats i miljöklass guld, den bärs upp av en stomme i massivt trä samt har grönt tak. Våga visa Det regionala utvärderingsnätverket Våga Visa har under året börjat förbereda för utvärderingsinsatser på biblioteksområdet. Järfälla deltar i detta arbete.

17 (39) Biblioteksplan Förvaltningen fick under år 2013 i uppdrag att ta fram en ny biblioteksplan för Järfälla kommun. Den nya planen har färdigställts under 2014 och beslutats av kommunfullmäktige. Planen ligger nu till grund för bibliotekets planering och ska aktualiseras på nytt igen senast om tre år, det vill säga år E-bokskostnader Genom ett nytt avtal som SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) gjort med ett par av de större förlagen kan tyvärr kostnaderna för e-boklån komma att stiga ytterligare. Förvaltningen konstaterar att det fortsatt är en märklig prissättning som råder med, i våra ögon, allt för höga nivåer. Förvaltningens analys är att frågan kommer att fortsätta debatteras och att förändringar bör ske inom detta nya men viktiga sätt att distribuera upplevelser, bildning och kultur. Framtiden Byggandet av Herrestaskolan i Barkarbystaden är i full gång. Anläggningen kommer att utvecklas till något av ett allhus med förskola, skola, integrerat folk- och skolbibliotek, samlingslokaler samt kultur-, idrotts- och fritidslokaler. Tidplanen som först innebär driftstart hösten 2015 är nu förändrad till start vårterminen Barkarby College är nu planeringsmässigt på väg in på ritbordet och förvaltningen planerar för att den större samlingslokal som ska byggas i anläggningen får en sådan multifunktionell utformning så att den på ett professionellt vis kan ta emot kulturevenemang av skilda slag samt allehanda andra evenemang. Förvaltningen planerar också för ett nytt bibliotek i Barkarby College. Detta ska fungera som folkbibliotek, gymnasiebibliotek och, om behov finns, högskolebibliotek. I samband med att det nya folkbiblioteket i Barkarby College/nya Barkarby Centrum öppnar kommer folkbiblioteket i Herrestaskolan att flytta dit. Kvar i Herresta blir då ett skolbibliotek av högsta kvalitet.

18 Kr per invånare (39) Verksamhetsmått / Volymer / Nyckeltal Kostnadsmått Nettokostnad Bibliotek kr/inv Järfälla Stockholms län Alla kommuner Fem kommuner Fem kommuner: Kalmar Mölndal Sollentuna Täby Källa Kolada Biblioteksverksamheten i Järfälla har tidigare haft en något högre kostnad jämfört med biblioteksverksamhet i övriga Stockholms län men lägre jämfört med genomsnittet i landet. En förklaring till de höga nettokostnaderna per invånare för Järfällas biblioteksverksamhet har tidigare varit de höga lokalkostnaderna. De senare åren har kostnaderna för Järfälla minskat och ligger nu i nivå med Stockholms län. Volymer Antal lån per invånare 4,8 4,8 4,8 5,2 5,3 5,1 Antal besök per invånare 5,9 6,2 6,2 7,3 7,5 7,3 Öppettimmar per vecka Nettokostnad per lån

19 (39) FRITID Verksamhetsområde Området omfattar kommunala fritidsanläggningar, föreningsstöd enligt bidragsregler samt uppdragsstöd och projektbidrag. Ekonomiskt utfall Fritid - Idrott Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Fritid har ett mindre överskott om 103 tkr. Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare Andel % Bruttokostnader (huvudverksamhet) tkr Egen regi Kommuner/Landsting/Stat Företag, stiftelser, föreningar Summa Måluppföljning och uppfyllelse Sammantagen bedömning av kvalitet och måluppfyllelse Den samlade bedömningen av undersökningar och kvalitetsdialog är att verksamhetsområdet fritid har god kvalitet med tendens till stigande. Mätningarna i fritidsoch kulturvaneundersökningen och SCB:s medborgarenkät ger något lägre resultat än undersökningarna bland aktiva brukare. Måluppfyllelsen är grön. God välfärd Effektmål De enskilda besökarnas betyg på hur nöjda de är med möjligheterna till idrotts- och friluftsverksamhet i Järfälla ska uppgå till minst 6 på en 10-gradig skala. Resultatet av årets mätning Resultatet sammanvägt av två undersökningar* är 7,3. Senaste mätningen fördelad på kön syns här intill Föregående år Totalt 8,6 Kvinnor 8,7 Män 8,6 Målet uppnått?

20 (39) Hållbar utveckling Effektmål Andelen barn med godkända simkunskapsprov i årskurs 5 ska vara lika stor som föregående år. Föreningarnas betyg på hur nöjda de är med kommunens anläggningar ska uppgå till minst 6 på en 10-gradig skala. Resultatet av årets mätning 88,5% 698 godkända av 789 simmande. En glädjande ökning. Resultatet är 8,3, en glädjande kraftig ökning Föregående år 84,4% 638 godkända av 756 simmande 6,8 * Sammanvägt resultat av fritids- och kulturvaneundersökningen och brukarenkäter Målet uppnått? Föreningsenkät Uppföljning av effektmål En webbenkät har skickats ut till de 43 föreningar som är största användare av kommunens anläggningar. Svarsfrekvensen får anses vara låg då endast 19 föreningar har valt att besvara enkäten (44 procents svarsfrekvens). Samtliga svarande föreningar anger att de samarbetar med kommunen. På en sjugradig skala får kommunen betyget 5,8 huruvida de är en aktiv samarbetspartner. Betygen ligger från 3 till och med 7. Huruvida kommunens fritids- och idrottsanläggningar är funktionella och välskötta ges även det betyget 5,8 på en sjugradig skala. Betyget ligger från 4 till 7. Resultatet är en avsevärd förbättring jämfört med tidigare enkätundersökningar de senaste tre åren. Fritids- och kulturvaneundersökning Uppföljning av effektmål I 2014 års fritids- och kulturvaneundersökning har kommuninvånare i åldern år svarat på frågan om hur nöjda de är med kommunens anläggningar och gjort en bedömning utifrån en femgradig skala. När det gäller frågan om detta effektmål har enbart de som säger sig ha kunskap/erfarenhet av kommunens anläggningar svarat (799 personer). Betygssnittet är 3,0 vad gäller kommunens fritids- och idrottsanläggningar är funktionella och välskötta. Betygssnittet 2011 var 3,2. Övriga resultat i fritids- och kulturvaneundersökningen Undersökningen visar i övrigt att natur- och strövområden, simhall och friluftsbadplatser är de tre områden som de svarande sett till hela åldersgruppen år anser ska prioriteras högst inom fritids- och kulturområdet. Var fjärde svarande (25 procent) är organiserad i en idrottsförening. Tonvikten ligger starkt på de yngre åldrarna år. Motionsspåret är den mest använda anläggningen. Var femte svarande (20 procent) besöker ett motionsspår minst en gång per vecka för att springa eller åka skidor. Kvinnor och män är lika stora användare av motionsspåren. De största användarna

Verksamhetsberättelse och bokslut 2014

Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Kultur- och fritidsnämnden Kdn 2015/51 2015-02-16, rev 2015-03-04 2015-03-04 1 (39) Innehåll SAMMANFATTNING... 4 Viktiga händelser under perioden... 4 Analys 4 Framtiden...

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse

Bokslut och verksamhetsberättelse Bokslut och verksamhetsberättelse 2015 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2016/15 2016-02-08 2016-02-08 1 (43) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 Viktiga händelser under året... 3 Analys 4 Framtid...

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse

Bokslut och verksamhetsberättelse Bokslut och verksamhetsberättelse 2013 Kultur- och fritidsnämnden Kun 2013/162 2014-02-18 1 (32) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 NÄMNDEN TOTALT... 5 Verksamhetsområde... 5 Årets resultat... 5 Bokslut per

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut samhällsuppdraget

Verksamhetsberättelse och bokslut samhällsuppdraget Verksamhetsberättelse och bokslut 2012 - samhällsuppdraget Kultur- och fritidsnämnden Kun 2013/11 2013-02-07 2013-02-07 1 (29) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 Nämndens verksamhet... 3 Viktiga händelser...

Läs mer

Delårsrapport per augusti 2015

Delårsrapport per augusti 2015 Delårsrapport per augusti 2015 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/125 2015-09-14 2015-09-14 1 (27) Innehåll SAMMANFATTNING - KOMMENTARER... 3 Viktiga händelser under perioden... 3 Analys 3

Läs mer

Nyckeltal och Statistik

Nyckeltal och Statistik Nyckeltal och Statistik Folkmängden 1 november, SCB 2008 2009 2010 2011 2012 Antal invånare totalt 30 877 31 214 31 317 31 800 32 016 Antal invånare 7-20 år (föreningsstöd) 6 189 6 327 6 418 6 600 6 697

Läs mer

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2010-05-11 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår 2010 - samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsnämndens

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse samhällsuppdraget

Bokslut och verksamhetsberättelse samhällsuppdraget Bokslut och verksamhetsberättelse 2011- samhällsuppdraget Kultur- och fritidsnämnden Rapportnr: Kun 2012/13 2012-02-02 2012-02-02 1 (30) Innehåll SAMMANFATTNING...3 Nämndens verksamhet...3 Måluppfyllelse...3

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

Dnr Kun 2010/173 Delårsrapport per augusti samhällsuppdraget. Kultur- och fritidsnämndens kanslis förslag

Dnr Kun 2010/173 Delårsrapport per augusti samhällsuppdraget. Kultur- och fritidsnämndens kanslis förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (12) 2010-09-15 Kultur- och fritidsnämnden Dnr Kun 2010/173 Delårsrapport per augusti 2010 - samhällsuppdraget Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens kanslis förslag 1. För

Läs mer

Södertörns nyckeltal för år 2011

Södertörns nyckeltal för år 2011 Södertörns nyckeltal för år 211 KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA MEN DET SER OLIKA UT ANALYSRAPPORT KULTUR OCH FRITID I KOMMUNERNA PÅ SÖDERTÖRN Innehåll sida Inledning 2 Sammanfattning 2 Befolkning 3 Kvalitet

Läs mer

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. VISIONER... 3 3. NÄMNDSMÅL... 3 3.1 Nämndsmål 1, övergripande 4 3.2 Nämndsmål 2, fritidsgård och

Läs mer

Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013.

Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013. Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013. Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se tel.

Läs mer

Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete

Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete Ett av Järfälla kommuns mål är att alla Järfällabor ska ges samma möjlighet att påverka sin livssituation, och känna att de bidrar till och är en del av

Läs mer

Medborgarundersökning våren 2016

Medborgarundersökning våren 2016 -08-18 Dnr: KFN /0070 1(5) Kultur- och fritidsnämnden, -09-08 Medborgarundersökning våren Ärendet Rapporten redovisar resultatet i SCB:s medborgarundersökning våren avseende kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Mål och budget 2016-2017

Mål och budget 2016-2017 Mål och budget 2016-2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/94 2015-05-08 2015-05-08 1 (59) Innehåll INLEDNING... 5 Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet och kopplingen till demokratin...

Läs mer

Fördelning av kultur- och fritidsresurser ur ett könsperspektiv

Fördelning av kultur- och fritidsresurser ur ett könsperspektiv Fördelning av kultur- och fritidsresurser sida 1 Fördelning av kultur- och fritidsresurser ur ett könsperspektiv Rapport 2016-02-05 Fördelning av kultur- och fritidsresurser sida 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut samhällsuppdraget

Verksamhetsberättelse och bokslut samhällsuppdraget Verksamhetsberättelse och bokslut 2009 - samhällsuppdraget Kultur- och fritidsnämnden Kun 2010/20 2010-02-03 2010-02-03 1 (25) Innehåll SAMMANFATTNING...3 Måluppfyllelse...3 Utvecklingstendenser...4 Ekonomiskt

Läs mer

Riktlinjer för fritidsklubbar

Riktlinjer för fritidsklubbar Utlåtande 2006: RIV (Dnr 324-572/2006) Riktlinjer för fritidsklubbar Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Riktlinjer för fritidsklubbar för elever i skolår 4-6 i Stockholm fastställs

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Ung livsstil på Lidingö 2015/2016

Ung livsstil på Lidingö 2015/2016 Ung livsstil på Lidingö 2015/2016 En studie av årskurs 7-9 samt gymnasiet Av: Ulf Blomdahl, Stig Elofsson och Linda Lengheden Fritidstrivsel & preferenser Undersökningsgrupp Ung livsstil Lidingö 2003 Antal

Läs mer

Medborgarundersökning 2012: vad anser nackaborna om fritidsutbudet?

Medborgarundersökning 2012: vad anser nackaborna om fritidsutbudet? 2013-03-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2011/109-041 Fritidsnämnden Medborgarundersökning 2012: vad anser nackaborna om fritidsutbudet? Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun www.pwc.se Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Revisionsfråga...2 1.3.

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2013-05-30 rev Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2013/39 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-05-20 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2014/83 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens

Läs mer

Nya aktiviteter i nya anläggningar? SFK Erfarenhetskonferens 4 feb 2016 Nils-Olof Zethrin, SKL Louise Andersson, SKL

Nya aktiviteter i nya anläggningar? SFK Erfarenhetskonferens 4 feb 2016 Nils-Olof Zethrin, SKL Louise Andersson, SKL Nya aktiviteter i nya anläggningar? SFK Erfarenhetskonferens 4 feb 2016 Nils-Olof Zethrin, SKL Louise Andersson, SKL Ny statistik: www.kolada.se Befolkningsutveckling 2004-2014 Ökad befolkning totalt -

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

INNEHÅLL. Bilagor. 1 Tertialbokslut med prognos - driftbudget 2 Tertialbokslut med prognos - investeringsbudget

INNEHÅLL. Bilagor. 1 Tertialbokslut med prognos - driftbudget 2 Tertialbokslut med prognos - investeringsbudget BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2014 MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 1 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 1 Periodens resultat 1 KOMMENTAR TILL PROGNOS 2 Prognos driftbudget

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för anordnande av kvällsfotboll år 2017, Sundbybergs IK

Ansökan om verksamhetsbidrag för anordnande av kvällsfotboll år 2017, Sundbybergs IK 2016-11-16 1 (5) Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om verksamhetsbidrag för anordnande av kvällsfotboll år 2017, Sundbybergs IK Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 16 november

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Antal invånare totalt Antal invånare 7-20 år (föreningsstöd)

Antal invånare totalt Antal invånare 7-20 år (föreningsstöd) Nyckeltal Folkmängden 1 november, SCB 2008 2009 2010 2011 2012 Antal totalt 30 877 31 214 31 317 31 800 32 245 Antal 7-20 år (föreningsstöd) 6 189 6 327 6 418 6 600 6 762 Antal 13-16 år (föreningsstöd)

Läs mer

Verksamhetsplan för Kulturnämnden

Verksamhetsplan för Kulturnämnden Verksamhetsplan 1 (8) Datum 2014-09-01 KN Dnr. 2014/74 Verksamhetsplan för Kulturnämnden Inledning Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken, Kulturskolan,

Läs mer

Kulturförvaltningen- nyckeltal

Kulturförvaltningen- nyckeltal Kulturförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Kulturförvaltningen Negativt - Kulturförvaltningen Fler antal aktiviteter för barn och ungdomar än riket och länet Lägre kostnad för den allmänna

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen. Fritidsenheten. Enhetsplan 2011

Utvecklingsförvaltningen. Fritidsenheten. Enhetsplan 2011 Utvecklingsförvaltningen Fritidsenheten Enhetsplan 2011 Syfte Kommunens fritidsverksamhet syftar till att skapa goda förutsättningar för meningsfulla aktiviteter, främst bland barn och ungdomar, genom

Läs mer

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid kultur- och fritidsnämnden 2009-10-15 1 Plats och tid Fritidsgården Huset, torsdagen 15 okt, 2009, kl 19-20 Beslutande Anders Forsberg (M) Björn Möllersten (Fp) Stig

Läs mer

Redovisning av andel flickor respektive pojkar som deltar i olika fritidsaktiviteter

Redovisning av andel flickor respektive pojkar som deltar i olika fritidsaktiviteter 2015-02-17 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2015/54 Fritidsnämnden Redovisning av andel flickor respektive pojkar som deltar i olika fritidsaktiviteter Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen

Läs mer

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Foto: Angarnssjöängen, Fritidsförvaltningen 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Fritidsnämndens uppgift... 1 Förutsättningar för fritidsnämndens verksamhet

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag

Läs mer

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret Halina Jankowska Tjänsteutlåtande 2011-09-05 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/52 BUN.104 Barn- och ungdomsnämnden Resultatprognos inkl. delårsrapport 2011 Förslag

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken (ej Södermöre), Ung i Kalmar bestående av ungdomshus och fritidsgårdar (ej

Läs mer

Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015

Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-05-27 Handläggare Monica Slama Telefon: 08-508 23 092 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Fritid 2009

Kvalitetsredovisning för Fritid 2009 Kvalitetsredovisning för Fritid 2009 Beskrivning av verksamheten Fritid erbjuder öppna mötesplatser för våra kommuninvånare i form av Simhall och fritidsgårdar, drogförebyggande verksamhet samt stöd till

Läs mer

ANGÅENDE REGIONAL SAMVERKAN INOM VERKSAMHETSOMRÅDET KULTUR, IDROTT OCH FRITID I STOCKHOLMS LÄN.

ANGÅENDE REGIONAL SAMVERKAN INOM VERKSAMHETSOMRÅDET KULTUR, IDROTT OCH FRITID I STOCKHOLMS LÄN. Promemoria 2014-06-23 2014-06-23 ANGÅENDE REGIONAL SAMVERKAN INOM VERKSAMHETSOMRÅDET KULTUR, IDROTT OCH FRITID I STOCKHOLMS LÄN. Det här står vi inför En mycket stark befolkningstillväxt. Förändrad markanvändning

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse SALA KOMMUN Kultur & Fritid l".>;. Ink. 2012-01~ l' 9 Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse VERKSAMHETSANSVAR Vad som står i reglementet för kultur- och fritidsnämnden finns på kommunens hemsida,

Läs mer

Regional biblioteksplan för Stockholms län

Regional biblioteksplan för Stockholms län KUN 2008/388 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Allan Axelsson Regional biblioteksplan för Stockholms län 2009 2011 1 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Utbildningsnämnden Samhällsuppdraget

Verksamhetsberättelse. Utbildningsnämnden Samhällsuppdraget 2010 Verksamhetsberättelse Utbildningsnämnden Samhällsuppdraget Verksamhetsberättelse 2010 samhällsuppdraget Utbildningsnämnden Ubn 2011/23 Fastställd av utbildningsnämnden 2011-02-22 2011-02-02, Fastställd

Läs mer

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325)

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) 1[12] Referens Lina Karlberg Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) Sammanfattning genomför vartannat år en brukarundersökning

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 17 september 2013 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen

Läs mer

Nämndplan med budget 2013

Nämndplan med budget 2013 Kultur- och fritidsnämnden Nämndplan med budget 2013 www.ale.se Nämndplan och budget för Kultur och fritidsnämnden 2013 1. Nämndens uppdrag Kultur - och fritidsnämnden ansvarar enligt reglementet för:

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2011-05-26 Barn- och ungdomsnämnden Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Aktiv Fritid Vallentuna

Aktiv Fritid Vallentuna Aktiv Fritid Vallentuna Föreningsmöte 14 april 2015 Fritidsnämnden Aktiv Fritid 14/4 2015 Kvällens hållpunkter 19.00 Fritidsnämnden ny mandatperiod Nämndens uppgift och planer för perioden 19.20 Kultur-

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Barn- och utbildningsnämnden Rapport. KPMG AB Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Barn- och utbildningsnämnden Rapport. KPMG AB Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Barn- och utbildningsnämnden Rapport KPMG AB 0-- Antal sidor: 0 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg Granskning av kultur- och fritidsverksamheten Torsås kommun Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Avgränsning... 1 1.4. Metod... 1

Läs mer

Förslag till nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad

Förslag till nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-07-05 Handläggare: Carola Östling Telefon: 08-508 15 055 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2012-08-28 Förslag till

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppfo ljning per april 2014 och prognos fo r hela r 2014

Budget- och verksamhetsuppfo ljning per april 2014 och prognos fo r hela r 2014 Budget- och verksamhetsuppfo ljning per april 2014 och prognos fo r hela r 2014 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Maj 2014 Kun 2014/79 2014-05-13 2 (18) Innehållsförteckning 1. KULTUR OCH FRITID

Läs mer

Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 1 för perioden januari april år 2015.

Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 1 för perioden januari april år 2015. 2015-05-05 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2014/140-041 Fritidsnämnden Tertialbokslut 1 Förslag till beslut Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 1 för perioden januari april år 2015. Sammanfattning Fritidsnämnden

Läs mer

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-03-25 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

RF Kommunundersökning Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB

RF Kommunundersökning Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB RF Kommunundersökning 2010 Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB RF Kommunundersökning 2010, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Kommunens totala stöd 4 Föreningsbidrag 12 Lokalt

Läs mer

Årsanalys 2014 Fritidsnämnden

Årsanalys 2014 Fritidsnämnden 1 (6) Datum 2015-02-03 Förvaltningschef Jörgen Flink Tel 0708-81 70 68 Jorgen.flink@trelleborg.se Årsanalys 2014 Fritidsnämnden Nämndens uppdrag Fritidsnämndens uppdrag är att erbjuda kommunens invånare

Läs mer

Smedjebackens kommun

Smedjebackens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Hantering av kommunala bidrag Smedjebackens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionella bedömningar... 2 2. Bakgrund... 4 2.1. Revisionsfråga och

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

godkänna delårsrapport 3 och översända densamma till kommunstyrelsen omedelbart justera paragrafen

godkänna delårsrapport 3 och översända densamma till kommunstyrelsen omedelbart justera paragrafen Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-10-15 Vår referens Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse Delårsrapport 3 FRI-2013-2480 Sammanfattning Nämndens nettokostnad för perioden januari september

Läs mer

Program för uppföljning och insyn

Program för uppföljning och insyn Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Österåkers kommun Rev 2015-06-15 Bakgrund Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen med syfte att

Läs mer

Mål&Budget delårsrapport per den 30 april 2011

Mål&Budget delårsrapport per den 30 april 2011 1 (1) 2011-05-23 Tjänsteskrivelse Dnr KFN 11/51 Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Olle Lindström 08-523 031 10 olle.lindstrom@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Mål&Budget 2011 - delårsrapport

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Årsbudget 2016. Fritidsnämnden. Bilaga 2 KFN 68/2015 Sidan 1 av 7

Årsbudget 2016. Fritidsnämnden. Bilaga 2 KFN 68/2015 Sidan 1 av 7 Sidan 1 av 7 Årsbud 2016 Fritidsnämnden Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro Box 66 Stångörsgatan 10 Nat 0173-860 00 Nat 0173-175 37 212000-0290 233-1361 S-742

Läs mer

45 (ärende 6) Dnr Kdn 2015/178 Integrationslyft för Järfälla - motion från Cecilia Löfgreen (M)

45 (ärende 6) Dnr Kdn 2015/178 Integrationslyft för Järfälla - motion från Cecilia Löfgreen (M) UTDRAG Sid 1 (1) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kultur-, demokrati- och fritidsnämnd 2016-05-31 Expedieras till Akten Kommunstyrelseförvaltningen Järfälla kultur Järfälla bibliotek Järfälla idrott

Läs mer

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010 RAPPORT 1 (7) DNR: HANDLÄGGARE Bibliotekschef Karin Ivarsson TELEFON 0522-69 65 23 karin.ivarsson@uddevalla.se Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 1. Bakgrund och syfte Uddevalla

Läs mer

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen December 2014 2014-12-19 2 (7) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. DRIFTBUDGET... 3 2.1. Förutsättningar... 3 2.2. Förslag... 4 3. ANALYS... 5 4. INTERNA

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Minnesanteckningar för demokratiberedningen

Minnesanteckningar för demokratiberedningen Minnesanteckningar 1 (6) Datum: 2015-04-22 Grupp: Tid och plats: Deltagare: Frånvarande: Demokratiberedningen Sammanträdesrum Mäseln kommunhuset, kl. 13.00-14.45 Ordförande: Berit Martinsson 1:e vice ordförande

Läs mer

Verksamhetsidé Ung Fritid

Verksamhetsidé Ung Fritid Torshälla stads nämnd 2016-02-01 Torshälla stads förvaltning Ledning & administration TSN/2016:19 Rina Oord-Lundh 016-710 73 48 1 (5) Torshälla stads nämnd Verksamhetsidé Ung Fritid Förslag till beslut

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-11-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2(16) Innehållsförteckning 51 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslistan 3 52 Delårsbokslut augusti 2014 (T2) 4 53 Yttrande till mål och budget 2015-2017 5 54 Analys av resultatet

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN

MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2010 MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 1 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 1 Periodens resultat (tkr), bilaga 1 1 Viktiga händelser 2 Uppföljning av mål och

Läs mer

Återrapport av uppdrag om utredning av möjligheter till främjande av jämställdhet inom föreningslivet

Återrapport av uppdrag om utredning av möjligheter till främjande av jämställdhet inom föreningslivet Tjänsteutlåtande Fritidssamordnare 2015-04-27 Erik Hjelmfors 08-590 971 56 Dnr: Erik.hjelmfors@upplandsvasby.se KFN/2014:79 34701 Kultur- och fritidsnämnden Återrapport av uppdrag om utredning av möjligheter

Läs mer

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet 2009-07-06 Sidan 1 av 6 Dnr remissversion Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet Efter en motion till kommunfullmäktige tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att ta fram en handlingsplan gällande kultur-

Läs mer

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 1 JÄRFÄLLA så här används dina skattepengar 2016 2017 Du kan läsa mer om kommunens politik på jarfalla.se/politik.

Läs mer