Verksamhetsberättelse och bokslut 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse och bokslut 2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Kultur- och fritidsnämnden Kdn 2015/

2 (39) Innehåll SAMMANFATTNING... 4 Viktiga händelser under perioden... 4 Analys 4 Framtiden... 5 NÄMNDEN TOTALT... 6 Verksamhetsområde... 6 Årets resultat... 6 Bokslut per verksamhet... 6 Jämförelser mellan bokslut och årsprognos per augusti... 7 Kvalitetsredovisning... 7 Synpunkter och klagomål... 7 Kvalitetsredovisning/måluppföljning... 7 Miljö 8 POLITISK LEDNING... 8 Verksamhetsområde... 8 Ekonomiskt utfall... 9 NÄMNDKANSLI... 9 Verksamhetsområde... 9 Deltagande i centrala grupper... 9 Regionalt utvecklingsarbete EKONOMISKT UTFALL Väsentliga personalförhållanden Viktiga händelser Framtiden Jämställdhet BIBLIOTEK Verksamhetsområde Ekonomiskt utfall Måluppföljning och uppfyllelse Sammantagen bedömning av kvalitet och måluppfyllelse Fritids- och kulturvaneundersökning Brukarmätning mätning bland besökarna Kvalitetsuppföljning Viktiga händelser Kallhälls bibliotek Herrestadskolan/integrerat folk och skolbibliotek Våga visa 15 Biblioteksplan E-bokskostnader Framtiden Verksamhetsmått / Volymer / Nyckeltal FRITID Verksamhetsområde... 18

3 (39) Ekonomiskt utfall Måluppföljning och uppfyllelse Sammantagen bedömning av kvalitet och måluppfyllelse Föreningsenkät Fritids- och kulturvaneundersökning Brukarmätning mätning bland besökarna SCB:s medborgarundersökning Kvalitetsuppföljning Viktiga händelser Veddesta motionsspår Tallbohovs Idrottsplats Säby ridstall Ny simhall Övrigt 21 Framtiden FRITIDSGÅRDAR... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. Verksamhetsmått / Volymer / Nyckeltal Aktivitetsstödet Volymer 24 FRITIDSGÅRDAR Verksamhetsområde Ekonomiskt utfall Måluppföljning och uppfyllelse Sammantagen bedömning av kvalitet och måluppfyllelse Fritids- och kulturvaneundersökning Enkätundersökning fritidsgårdar Kvalitetsuppföljning Viktiga händelser Station 7, fritidsgård i Kallhäll Ungdomscafé Valvet i Jakobsberg Framtiden Verksamhetsmått / Volymer / Nyckeltal Besöksstatistik KULTUR Verksamhetsområde Ekonomiskt utfall Måluppföljning och uppfyllelse Sammantagen bedömning av kvalitet och måluppfyllelse Fritids- och kulturvaneundersökning SCB:s medborgarundersökning Brukarmätning mätning bland besökarna Kvalitetsuppföljning Kvalitetsmätning av kulturinsatser i för- och grundskola Viktiga händelser Framtiden Verksamhetsmått / Volymer / Nyckeltal KULTURSKOLA... 34

4 (39) Verksamhetsområde Ekonomiskt utfall Måluppföljning och uppfyllelse Sammantagen bedömning av kvalitet och måluppfyllelse Fritids- och kulturvaneundersökning Våga Visa brukarundersökning Kvalitetsuppföljning Viktiga händelser Framtiden Verksamhetsmått / Volymer / Nyckeltal OFÖRUTSEDDA UTGIFTER Verksamhetsområde Ekonomiskt utfall... 38

5 (39) SAMMANFATTNING Denna verksamhetsberättelse omfattar kultur- och fritidsnämndens uppdrag som beställare, samhällsuppdraget. Viktiga händelser under perioden Beställningen Görvälns årstider, en evenemangscykel som görs tillsammans med föreningarna i området, rullar nu på i sitt tredje år och är en satsning som lyfter området. Förvaltningen tror att det sättet att arbeta kan appliceras framgångsrikt på fler ställen i kommunen. För andra året i rad firades Sveriges Nationaldag i kombination med Görvälndagen vid en samlad festdag vid Görvälns Slott den 6 juni. Evenemanget var mycket välbesökt och bjöd på ett strålande väder. Görvälndagens huvudarrangör är Järfälla Hembygdsförening. Arbetet med anläggnings- och underhållsplan och med energibesparande åtgärder inom idrott & fritid har framgångsrikt fortsatt under år Spår och leder har fortsatt att förbättras och har nu en hög standard med energisnål LED-belysning. Under år 2014 slutfördes upphandlingen i konkurrenspräglad dialog för en ny simhall i Jakobsberg. På platsen för den nya simhallen pågår nu borttagandet av kontaminerad jord och byggstart för den nya simhallen beräknas vara nu under våren I början av året invigdes en ny lokal för fritidsgården i Kallhäll. Den nya gården fick namnet Station 7. Arbetet med ny översiktsplan är nu slutfört och från förvaltningens sida är vi nöjda med arbetssättet och det inflytande vi har haft i utformningen av planen. Förvaltningen fick under år 2013 i uppdrag att ta fram en ny biblioteksplan för Järfälla kommun. Den nya planen har färdigställts under 2014 och beslutats av kommunfullmäktige. Planen ska aktualiseras på nytt igen senast om tre år, det vill säga år Analys Att mäta effekterna av kultur- idrott och fritid i samhället är svårt. Vissa av områdena är särskilt svåra att mäta, till exempel kulturverksamhet. En enkel nöjdhetsenkät för ett verksamhetsområde har väldigt svårt att täcka in alla aspekter av kvalitet som borde mätas. Under hösten 2014 har förvaltningen därför inom ramen för länssamarbetet och i samråd med kvalitetsdirektören arbetat med frågan om hur kvalitet kan mätas. Förvaltningens tolkning av expertis inom området är att kvalitet inom sådana verksamhetsområden som kultur, fritid och idrott inte tillfyllest kan mätas endast med siffror. Kvalitetsbedömningar behöver också göras genom resonemang och kläs i ord. Förvaltningen har därför till denna verksamhetsberättelse kompletterat mätverktygen med mer formella kvalitetssamtal. Läs vidare under kvalitetsredovisning/måluppföljning nedan.

6 (39) År 2014 har varit ett år då Järfällas expansion på allvar börjat märkas. Beslutet om en förlängning av tunnelbanelinjen från Akalla med två nya stationer i kommunen fattades under våren 2014 och detta påverkar i hög grad expansionstakten. Verksamheterna upplever nu en ökad efterfrågan och det märks att det finns fler invånare i kommunen. Det är därför angeläget att budgetmedel nu tillförs så att nämndens verksamheter kan hantera expansion och den ökade efterfrågan på kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter. Verksamheten inom nämndens ansvarsområde har fortsatt en god ekonomisk balans och visar sammantaget ett överskott för år Framtiden År 2014 har varit ett år då Järfällas expansion på allvar börjat märkas. Beslutet om en förlängning av tunnelbanelinjen från Akalla med två nya stationer i kommunen fattades under våren 2014 och detta påverkar i hög grad expansionstakten. Verksamheterna upplever nu en ökad efterfrågan och det märks att det finns fler invånare i kommunen. Det är därför angeläget att budgetmedel nu tillförs så att nämndens verksamheter kan hantera expansion och den ökade efterfrågan på kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter. Förvaltningen fortsätter att arbeta med långsiktig planering med sikte på Järfällas framtid och fortsätter att verka för den regionala utvecklingen inom verksamhetsområdet i hela Stockholms län. Järfälla kommun är en av de ledande och mest pådrivande kommunerna när det gäller regional samverkan inom kultur-, idrotts- och fritidsområdet. Det finns stor potential till starkt ökad regional samverkan med "vinna vinna-syfte" på ett antal områden; idrottsanläggningar, kulturskoleverksamhet, biblioteksverksamhet, satsningar riktade till personer med funktionsnedsättningar samt givetvis inom kompetensutveckling och kunskapsförsörjning av olika slag. Med den spännande och utmanande stora expansion som står för dörren finns utmärkta möjligheter att kunna göra Järfälla till ett viktigt nav inom kultur- och fritidsområdet. Detta förutsätter att resurser tillförs till verksamheterna i takt med att befolkningen växer. Förvaltningen arbetar fortsatt för att etablera ett system som innebär volymkompensation. När befolkningen växer ska resurserna till kultur, idrott och fritid också öka. Torbjörn Neiman Kultur- och fritidsdirektör

7 (39) NÄMNDEN TOTALT Ordförande: Lennart Nilsson Förvaltningschef: Torbjörn Neiman Antal anställda: 4 (4,25 årsarbetare) Verksamhetsområde Nämnden har ansvar för bibliotek, idrott/fritid, fritidsgårdar, kultur samt kulturskola. Årets resultat Driftbudget totalt Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i mkr Intäkter 0,0 0,1 0,1 0,0 Kostnader exkl kapitalkostnad -127,3-125,5-121,1-119,0 Kapitalkostnad 0,0 0,0 0,0-0,7 Nettokostnad -127,3-125,4-121,0-119,6 Kommunbidrag 127,3 127,3 122,1 120,1 Resultat 0,0 1,9 1,1 0,4 Nettoinvestering 0 Eget kapital ,8 Bokslut per verksamhet Prognos Mnkr Bokslut aug Politisk ledning 0,1 0,1 Kansli 0,9 0,0 Bibliotek 0,0 0,0 Fritid - Idrott 0,1 0,0 Fritidsgårdar -0,1 0,0 Kultur 0,1 0,1 Kulturskola 0,0 0,0 Oförutsedda utgifter 0,8 0,8 Summa 1,9 0,9 Sammanfattande kommentarer om det ekonomiska utfallet Årets totala resultat är ett överskott om 1,9 mnkr. Överskottet beror på att projektet för peng/check inte fullföljdes när besked om att medel för projektet inte avsatts för 2015 samt att medel för oförutsedda utgifter inte har använts. Nämnden har ett eget kapital om 1,8 mnkr från 2013.

8 (39) Jämförelser mellan bokslut och årsprognos per augusti Bokslutet är 1,0 mnkr bättre än årsprognosen per augusti. Största avvikelsen är kansliet där projektet för peng/check avslutades. Kvalitetsredovisning Synpunkter och klagomål Medborgarna kan förutom att kontakta kommunens kundtjänst via telefonsamtal, brev och e-post även använda sig av en e-tjänst som finns på kommunens webbplats för att framföra synpunkter, klagomål, idéer, felanmälan och beröm till de olika förvaltningarna. De ärenden som rör nämndens verksamheter handläggs och åtgärdas av utförarsidans medarbetare. Förvaltningen har under året fått månadsvisa sammanställningar av de ärenden som kundtjänst har hanterat som gäller kultur- och fritidsområdet. Synpunkter och klagomål som rör kultur- och fritidsnämndens övergripande arbete handläggs av nämndens kansli. Under året har kansliet besvarat frågor och behandlat olika förslag från medborgare till nämnden. Fyra förslag till politiker har beretts av kansliet och behandlats av kultur- och fritidsnämnden. Ett förslag har handlat om att anlägga konstgräsplan i Hummelmora eller en Qualanläggning för att öka spontanidrottandet. Att kommunen ska bygga fler enkla men stora idrottshallar och konstgräsplaner samt inomhushall för fotboll föreslår en annan Järfällabo. Nämnden har ställt sig positiv till ett förslag om en elbelyst anslutningsväg till Kallhälls motionsspår. Dessutom har nämnden behandlat ett förslag att bygga en konstgräsplan vid Vattmyraskolan. Kvalitetsredovisning/måluppföljning Förvaltningen följer upp samhällsuppdragets övergripande effektmål på flera sätt. Dels genomförs regelbundet, dock inte varje år, en fritids- och kulturvaneundersökning samt en övergripande medborgarenkät. Fritids- och kulturvaneundersökningen går mera in i detalj på nämndens verksamhetsområden medan medborgarundersökningen omfattar ett stort antal områden där kultur- och fritid är en mindre del. På verksamhetsområdet kulturskola deltar förvaltningen i det kommunövergripande kvalitetsmätningssystemet Våga Visa. Våga Visa är också på väg att implementeras i biblioteksverksamheten. Under hösten 2014 har förvaltningen inom ramen för länssamarbetet arbetat med frågan om hur kvalitet kan mätas inom dessa verksamhetsområden. Förvaltningens tolkning av expertisen inom området är att kvalitet inom sådana verksamhetsområden som kultur, fritid och idrott inte tillfyllest kan mätas endast med siffror. Kvalitetsbedömningar behöver också göras genom resonemang och kläs i ord. På inrådan och i samråd med kommunens kvalitetsdirektör har förvaltningen därför börjat hålla kvalitets- och uppföljningssamtal med varje enhet med stöd av en modell och ett antal utarbetade kvalitetsfrågor. Resultaten av dessa kvalitetssamtal redovisas i samband med målredovisningen längre ned i detta dokument.

9 (39) Därmed kommer kvaliteten inom de olika verksamheterna att mätas både med övergripande enkäter och med kvalitetssamtal. Resultatet som visas är en sammanvägning av dessa metoder. Miljö Ett långsiktigt arbete för att se över miljöpåverkan inom fritidsanläggningar pågår. Det handlar om belysning, värme och kyla. Idag finns teknik tillgänglig som kan minska energiåtgången avsevärt. Investeringspengar finns avsatta för detta på fastighetsavdelningen. Förvaltningen har också på den övergripande nivån erhållit miljödiplomering brons. POLITISK LEDNING Verksamhetsområde Kultur- och fritidsnämnden har under 2014 haft nio ledamöter och nio ersättare som alla är valda för perioden Majoriteten utgörs av tre representanter för Moderaterna, en representant från Folkpartiet och en representant från Kristdemokraterna som också innehar ordförandeposten. Minoriteten består av tre representanter för Socialdemokraterna och en representant för Vänsterpartiet. Av ersättarna kommer två från Moderaterna, en från Folkpartiet, en representant från Kristdemokraterna, en från Centern, tre från Socialdemokraterna och en från Miljöpartiet. För beredning av ärenden har nämnden ett arbetsutskott bestående av två representanter för majoriteten och en representant för minoriteten med var sin ersättare. För samtliga verksamheter inom nämndens områden finns kontaktpolitiker utsedda. Samtliga nämndsammanträden under året har varit offentliga. Nämnden har representanter i Järfälla kommuns tillgänglighetsråd, tekniska nämndens namnberedning och miljö- och bygglovsnämndens byggnadsmärkesberedning. Kultur- och fritidsförvaltningen har enligt uppdrag sammanställt ett program för en kortfattad utbildningsinsats om den övergripande historien inom nämndens olika ansvarsområden. Årets seminarieserie inleddes den 26 februari med en föreläsning om Fritidgårdarnas historia och visning av en film om Järfällas fritidsgårdar. I samband med sammanträdet den 26 maj gavs en föreläsning om Musik- och teaterhistoria. Vid nämndsammanträdet den 1 oktober presenterade medarbetare från Järfälla kultur sitt utvecklingsarbete för att skapa en effektsmålsdriven och insiktsledd kulturverksamhet. Under år 2014 har kultur- och fritidsnämnden haft 4 protokollförda sammanträden. Arbetsutskottet har haft 4 sammanträden. Under året har 93 ärenden behandlats varav 37 beslutsärenden. Antalet diarieförda ärenden år 2014 var 165. Nämndens sammanträdestid uppgick till 8 timmar och arbetsutskottets till 2 timmar. Kommunfullmäktige beslutade i sammanträdet att kultur- och fritidsnämnden fr.o.m ska överta ansvaret för samordning av arbetet med den

10 (39) lokala demokratin från kommunstyrelsen och byta namn till kultur-, demokrati- och fritidsnämnden. Ekonomiskt utfall Politisk ledning Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Politisk ledning har ett överskott om 118 tkr. NÄMNDKANSLI Verksamhetsområde Nämndens kansli har 4 anställda medarbetare, totalt 3,25 årsarbetare. I arbetet ingår beredning av nämndärenden, ansvara för nämndens diarium och arkiv, planering, beställning, utredning, uppföljning och utvärdering av nämndens verksamhetsområden. Deltagande i centrala grupper Brottsförebyggande rådet Förvaltningen deltar i det lokala kommunala brottsförebyggande rådet som sammanträder regelbundet. SAMBU Förvaltningen deltar i samverkansorganisationen för barn och unga, SAMBU, där barn- och ungdomsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen också ingår. SAMBU är organiserad i flera skikt från centralt till lokalt. Kommunledningsgruppen Kultur- och fritidsdirektören deltar i kommunledningsgruppen (KLG) som kommundirektören leder. KLG har möte varannan vecka. Säkerhetsarbete Förvaltningen deltar i en grupp som regelbundet gör en risk- och sårbarhetsanalys för Järfälla kommun. Miljö Förvaltningen deltar i den miljöstrategiska gruppen. Lokalstyrningsgrupp Förvaltningen medverkar i kommunens verksamhetsövergripande lokalstyrningsgrupp. Under 2013 har arbetet i gruppen bland annat varit inriktat på att revidera kommunens strategiska lokalförsörjningsplan. Planen beskriver kommunens samlade behov av platser och lokaler inom kommunens verksamhetsområden. Syftet är att planen ska vara ett verktyg vid planering av framtida behov. Planen ska vara ett ut-

11 (39) tryck för en samsyn inom planeringsområdet lokalförsörjning och vara ett underlag vid mål- och budgetarbetet. En nulägesbeskrivning för nämndens lokalbestånd och planerade behov fram till 2018 innefattas i planen. Registratorsmöten Kommunens registratorer möts ungefär tre gånger per termin för att diskutera aktuella frågor som gäller nämndernas diarium och arkiv. Kommunstyrelseförvaltningens kansli är sammankallande och vid mötena diskuteras frågor om regler och rutiner med syfte att skapa ett enhetligt arbetssätt för förvaltningarna. Nämndsekreterarmöten Nämndsekreterarna har ett nätverk som möts ungefär tre gånger per termin. Kommunstyrelseförvaltningens kansli är sammankallande. Nämndsekreterarmötena är ett forum för information om nyheter och utbyte av erfarenheter från arbetet med nämndflödet i kommunens olika nämnder. EU-samordningsgrupp Kommunens EU-samordningsgrupp består av representanter från flera förvaltningar och arbetar med samordning och information om EU inom respektive förvaltning. Uppföljning av EU-arbetet ska ske i form av en verksamhetsberättelse som i sin tur ska ingå i årsredovisningen från kommunstyrelseförvaltningen. Följande ska redovisas: antal genomförda kunskapshöjande insatser riktade till medarbetare och allmänheten, översikt över aktiva internationella nätverk samt översikt över samtliga pågående EU-projekt i kommunen. PUL-ombud Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att personuppgifter behandlas korrekt och lagligt inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter. Nämnden har utsett ett personuppgifts- ombud (PUL-ombud) som ska se till att reglerna följs, föra förteckning över de behandlingar som utförs och hjälpa registrerade att få eventuellt felaktiga uppgifter korrigerade. Datainspektionen är tillsynsmyndighet. Till hjälp att sammanställa vilka personuppgifter som registreras och behandlas inom verksamheten har varje enhet utsett en kontaktperson som PUL-ombudet samarbetar med. Ombudet är sammankallande till informationsmöten med kontaktpersonerna. PUL-ombudet är medlem i kommunens nätverk för PUL-ombud som träffas regelbundet. Ekonomgrupp Ekonomgruppen är en förvaltningsövergripande grupp som sammankallas av ekonomidirektören. Gruppen arbetar mest med rutiner kring budget, redovisning och uppföljning. Kvalitets- och verksamhetsstyrning Gruppen arbetar med att vidareutveckla kommunens systematik, processer och metoder för kvalitets och verksamhetsstyrning. Dialoggrupp - servicestrategi Deltagit i dialoggrupp med uppgift att ta fram en servicestrategi för Järfälla kommun. Kommunikationsdirektören har samlat representanter från de olika förvaltningarna och kommunens IT-strateg till tre möten under hösten 2014 och dialoggruppen fortsätter att arbeta tillsammans under våren 2015.

12 (39) Regionalt utvecklingsarbete Förvaltningen deltar i det kommunövergripande kvalitetsverktyget Våga Visa som arbetar med kvalitetsfrågor. För närvarande är det kulturskolans verksamhet som mäts men under 2014 kommer Våga Visa att börja tillämpas även inom biblioteksverksamheten. Förvaltningen är pådrivande i arbetet med regional samverkan som bedrivs inom ramen för länsorganisationen för kultur- och fritidschefer. Kultur- och fritidsdirektören är ordförande och leder länsorganisationen. Till länsorganisationen hör också samverkande nätverk som berör alla nämndens verksamheter. På så vis har förvaltningen en god utblick, omvärldsanalys och regelbunden god samverkan med väldigt många av länets kommuner. EKONOMISKT UTFALL Kansli Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Kansliet har ett överskott om 884 tkr. Detta beror på att projektet för peng/check inte fullföljdes när besked om att medel för projektet inte avsatts för Väsentliga personalförhållanden Kansliet har för få anställda för att statistik ska kunna redovisas. Viktiga händelser Arbetet med ny översiktsplan är nu slutfört och från förvaltningens sida är vi nöjda med arbetssättet och det inflytande vi har haft i utformningen av planen. Framtiden I budgetbeslutet för 2014 fick förvaltningen i uppdrag att under år 2014 bygga upp en struktur för ett kombinerat system med kulturskolepeng och fritidscheck som skulle starta Uppdraget är utfört men genom förändringarna i den nya koalitionens budgetbeslut för 2015 så kommer systemet med kulturskolepeng och fritidscheck inte att starta. Arbetet med detta har varit lärorikt och har gett många utvecklade kunskaper. Förvaltningen fortsätter att arbeta med långsiktig planering med sikte på Järfällas framtid och fortsätter att verka för de regionala utvecklingen inom verksamhetsområdet i hela Stockholms län. Järfälla kommun är en av de ledande och mest pådrivande kommunerna när det gäller regional samverkan inom kultur-, idrotts- och fritidsområdet. Det finns stor potential till starkt ökad regional samverkan med "vinna

13 (39) vinna-syfte" på ett antal områden; idrottsanläggningar, kulturskoleverksamhet, biblioteksverksamhet, satsningar riktade till personer med funktionsnedsättningar samt givetvis inom kompetensutveckling och kunskapsförsörjning av olika slag. Den kommande F-5 skolan i Barkarbystaden med integrerade fritids- och kulturlokaler heter numera Herrestaskolan. Verksamheten beräknas starta i januari Skolan kommer bland annat att innehålla ett integrerat folk- och skolbibliotek, idrottshall, dans-/dramarum och lokaler för uthyrning till föreningar, studieförbund med flera. Jämställdhet Det kommunövergripande jämställdhetsprojektet jämställd medborgarservice som förvaltningen deltog i ger nu återverkningar i vardagsarbetet i form av nya sätt att planera undervisning och aktiviteter. Under 2015 planerar förvaltningen för att göra en resursfördelningsmätning med genusperspektiv av all verksamhet inom nämndens ansvarsområde.

14 (39) BIBLIOTEK Verksamhetsområde Biblioteksverksamhet bedrivs vid fyra kommunala bibliotek, ett huvudbibliotek i Jakobsberg samt tre filialer belägna i Barkarby, Viksjö och Kallhäll. Ekonomiskt utfall Bibliotek Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Bibliotek har ett mindre överskott om 4 tkr. Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare Andel % Bruttokostnader (huvudverksamhet) tkr Egen regi Kommuner/Landsting/Stat Företag, stiftelser, föreningar Summa Måluppföljning och uppfyllelse Sammantagen bedömning av kvalitet och måluppfyllelse Den samlade bedömningen av undersökningar och kvalitetsdialog är att verksamhetsområdet bibliotek har hög kvalitet men att man inom biblioteken nu tydligt ser att kommunens expansion har börjat och att resurserna måste växa i samma takt. Utlåningen till barn och unga har som vi ser ökat mer än förra året men så har uppenbart skett även i länets övriga kommuner. Därför är målet inte uppfyllt trots stor framgång. Vi ser därmed en stark och glädjande tendens i hela länet när det gäller lån till barn och ungdomar. Andelen unika låntagare har lite överraskande minskat. Detta måste analyseras. Beror tappet helt enkelt på expansionen? God välfärd Effektmål De enskilda brukarnas/besökarnas betyg på hur nöjda de är med biblioteksverksamheten ska uppgå till minst 6 på en 10-gradig skala. Resultatet av årets mätning Resultatet sammanvägt av två undersökningar* är 7,8. Senaste mätningen fördelad på kön syns här intill Föregående år Totalt 8,3 Kvinnor 8,4 Män 8,0 Målet uppnått?

15 (39) Utlåningen till barn och unga ska öka med 5 procent från föregående år. Utlåningen har ökat med 8,9 % men länsgenomsnittet har ökat mer 27 %, en något förvånande minskning Utlåningen har ökat med 6,0 % Andelen unika låntagare ska Andelen unika öka från nuvarande 27 procent till 30 procent. från 29 till 30 pro- låntagare ökade cent * Sammanvägt resultat av fritids- och kulturvaneundersökningen och brukarenkäter Fritids- och kulturvaneundersökning Uppföljning av effektmål En fritids- och kulturvaneundersökning genomfördes under Järfällabor i åldern har fått svara på frågor som täcker hela fritids- och kulturområdet, bland annat om biblioteksverksamheten. När det gäller frågan om det översta effektmålet har enbart de som säger sig ha kunskap/erfarenhet av biblioteksverksamheten svarat (874 personer). Fritids- och kulturvaneundersökningen har en femgradig skala. De svarande ger biblioteket betygssnittet 3,6 vad gäller bibliotekets verksamhet och medieutbud motsvarar mina förväntningar. Betygssnittet i 2011 års fritids- och kulturvaneundersökning var 3,8. Dessa värden räknas om till en tiogradig skala. Övriga resultat i fritids- och kulturvaneundersökningen 77 procent (961 personer) av de som svarat anser att det är viktigt att kommunen prioriterar biblioteksverksamhet. En minskning med två procent jämfört med 2011 års undersökning. Åtta procent (100 personer) av de svarande besöker biblioteket för att låna medier. Det är en minskning med två procent jämfört med 2011 års undersökning. Sex procent (75 personer) besöker biblioteket av annan anledning än att låna. Det är minskning med en procent jämfört med Bok- och tidskriftsläsandet bland de svarande har minskat med sex procent, från 2011 års 78 procent till 2014 års 72 procent. Brukarmätning mätning bland besökarna I den senaste mätningen bland brukarna/besökarna gav kvinnor betyget 8,4 och män betyget 8,0. Sammanlagt ett betyg på 8,3. Kvalitetsuppföljning Under hösten 2014 har förvaltningen inom ramen för länssamarbetet arbetat med frågan om hur kvalitet kan mätas inom dessa verksamhetsområden. Förvaltningens tolkning av expertisen inom området är att kvalitet inom sådana verksamhetsområden som kultur, fritid och idrott inte tillfyllest kan mätas endast med siffror. Kvalitetsbedömningar behöver också göras genom resonemang och kläs i ord. Förvaltningen har därför i samråd med kommunens kvalitetsdirektör påbörjat en ny rutin med årliga återkommande kvalitetsuppföljningssamtal enligt en i förväg fastställd mall. Nedanstående är en sammanfattning av det viktigaste sett ur ett samhälls-/brukarperspektiv som kom fram under kvalitetsuppföljningen med enheten.

16 (39) Styrkor - Barn- och ungdomslånen har fortsatt öka under Dock inte i samma grad som länsgenomsnittet har ökat. - Ett utåtriktat arbete har skett mot olika förskolor för att nå förskolebarn och dess personal. Bland övriga åldersgrupper har exempelvis samtliga sexåringar nåtts av bibliotekets gruppverksamhet. Barnverksamheten är generellt bra med god kontinuitet. Den är bred och med det uppsökande arbetssättet som beskrivs nedan når biblioteket många barn och verkar på så sätt för en utjämning. - Den uppsökande verksamheten riktad till personer med funktionshinder har fungerat bra. - Den uppsökande verksamheten riktad till äldreboenden har fungerat bra. Utvecklings-/förbättringsområden - Bibliotekslokalerna behöver förbättras vad gäller tillgänglighet och i vissa fall även vad gäller skick. - Det skulle behövas mer resurser till den uppsökande verksamheten för att nå ut bredare. - Fler studie- och grupparbetsplatser behöver skapas. - Styra om arbetet från utbudsfokusering mot målgruppsfokusering. - Utveckling av verksamheten för att möta kommunens snabba befolkningsökning. Viktiga händelser Kallhälls bibliotek En detaljplan för Kallhälls centrum har varit ute på samråd under året. Detaljplanen innebär bostadsbyggande, förnyelse av centrum samt rivning av nuvarande Folkets Hus. Det nya Folkets Hus kommer att inrymmas i en ny byggnad i centrum. En konsekvens av detta blir att Kallhälls bibliotek kommer att flytta till närliggande lokaler i centrum. Arbetet med en detaljerad lokallösning för biblioteket kommer att inledas tidigt Herrestadskolan/integrerat folk och skolbibliotek Skolan som inkluderar samlings-, kultur- och fritidslokaler har visats upp som ett av Sveriges mest intressanta hållbara byggprojekt på konferensen Sustainable Buildings i Barcelona. Boverket, Formas och Sweden Green Building har valt ut de tio främsta byggprojekten i Sverige inom hållbart byggande. Herrestadsskolan har certifierats i miljöklass guld, den bärs upp av en stomme i massivt trä samt har grönt tak. Våga visa Det regionala utvärderingsnätverket Våga Visa har under året börjat förbereda för utvärderingsinsatser på biblioteksområdet. Järfälla deltar i detta arbete.

17 (39) Biblioteksplan Förvaltningen fick under år 2013 i uppdrag att ta fram en ny biblioteksplan för Järfälla kommun. Den nya planen har färdigställts under 2014 och beslutats av kommunfullmäktige. Planen ligger nu till grund för bibliotekets planering och ska aktualiseras på nytt igen senast om tre år, det vill säga år E-bokskostnader Genom ett nytt avtal som SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) gjort med ett par av de större förlagen kan tyvärr kostnaderna för e-boklån komma att stiga ytterligare. Förvaltningen konstaterar att det fortsatt är en märklig prissättning som råder med, i våra ögon, allt för höga nivåer. Förvaltningens analys är att frågan kommer att fortsätta debatteras och att förändringar bör ske inom detta nya men viktiga sätt att distribuera upplevelser, bildning och kultur. Framtiden Byggandet av Herrestaskolan i Barkarbystaden är i full gång. Anläggningen kommer att utvecklas till något av ett allhus med förskola, skola, integrerat folk- och skolbibliotek, samlingslokaler samt kultur-, idrotts- och fritidslokaler. Tidplanen som först innebär driftstart hösten 2015 är nu förändrad till start vårterminen Barkarby College är nu planeringsmässigt på väg in på ritbordet och förvaltningen planerar för att den större samlingslokal som ska byggas i anläggningen får en sådan multifunktionell utformning så att den på ett professionellt vis kan ta emot kulturevenemang av skilda slag samt allehanda andra evenemang. Förvaltningen planerar också för ett nytt bibliotek i Barkarby College. Detta ska fungera som folkbibliotek, gymnasiebibliotek och, om behov finns, högskolebibliotek. I samband med att det nya folkbiblioteket i Barkarby College/nya Barkarby Centrum öppnar kommer folkbiblioteket i Herrestaskolan att flytta dit. Kvar i Herresta blir då ett skolbibliotek av högsta kvalitet.

18 Kr per invånare (39) Verksamhetsmått / Volymer / Nyckeltal Kostnadsmått Nettokostnad Bibliotek kr/inv Järfälla Stockholms län Alla kommuner Fem kommuner Fem kommuner: Kalmar Mölndal Sollentuna Täby Källa Kolada Biblioteksverksamheten i Järfälla har tidigare haft en något högre kostnad jämfört med biblioteksverksamhet i övriga Stockholms län men lägre jämfört med genomsnittet i landet. En förklaring till de höga nettokostnaderna per invånare för Järfällas biblioteksverksamhet har tidigare varit de höga lokalkostnaderna. De senare åren har kostnaderna för Järfälla minskat och ligger nu i nivå med Stockholms län. Volymer Antal lån per invånare 4,8 4,8 4,8 5,2 5,3 5,1 Antal besök per invånare 5,9 6,2 6,2 7,3 7,5 7,3 Öppettimmar per vecka Nettokostnad per lån

19 (39) FRITID Verksamhetsområde Området omfattar kommunala fritidsanläggningar, föreningsstöd enligt bidragsregler samt uppdragsstöd och projektbidrag. Ekonomiskt utfall Fritid - Idrott Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Fritid har ett mindre överskott om 103 tkr. Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare Andel % Bruttokostnader (huvudverksamhet) tkr Egen regi Kommuner/Landsting/Stat Företag, stiftelser, föreningar Summa Måluppföljning och uppfyllelse Sammantagen bedömning av kvalitet och måluppfyllelse Den samlade bedömningen av undersökningar och kvalitetsdialog är att verksamhetsområdet fritid har god kvalitet med tendens till stigande. Mätningarna i fritidsoch kulturvaneundersökningen och SCB:s medborgarenkät ger något lägre resultat än undersökningarna bland aktiva brukare. Måluppfyllelsen är grön. God välfärd Effektmål De enskilda besökarnas betyg på hur nöjda de är med möjligheterna till idrotts- och friluftsverksamhet i Järfälla ska uppgå till minst 6 på en 10-gradig skala. Resultatet av årets mätning Resultatet sammanvägt av två undersökningar* är 7,3. Senaste mätningen fördelad på kön syns här intill Föregående år Totalt 8,6 Kvinnor 8,7 Män 8,6 Målet uppnått?

20 (39) Hållbar utveckling Effektmål Andelen barn med godkända simkunskapsprov i årskurs 5 ska vara lika stor som föregående år. Föreningarnas betyg på hur nöjda de är med kommunens anläggningar ska uppgå till minst 6 på en 10-gradig skala. Resultatet av årets mätning 88,5% 698 godkända av 789 simmande. En glädjande ökning. Resultatet är 8,3, en glädjande kraftig ökning Föregående år 84,4% 638 godkända av 756 simmande 6,8 * Sammanvägt resultat av fritids- och kulturvaneundersökningen och brukarenkäter Målet uppnått? Föreningsenkät Uppföljning av effektmål En webbenkät har skickats ut till de 43 föreningar som är största användare av kommunens anläggningar. Svarsfrekvensen får anses vara låg då endast 19 föreningar har valt att besvara enkäten (44 procents svarsfrekvens). Samtliga svarande föreningar anger att de samarbetar med kommunen. På en sjugradig skala får kommunen betyget 5,8 huruvida de är en aktiv samarbetspartner. Betygen ligger från 3 till och med 7. Huruvida kommunens fritids- och idrottsanläggningar är funktionella och välskötta ges även det betyget 5,8 på en sjugradig skala. Betyget ligger från 4 till 7. Resultatet är en avsevärd förbättring jämfört med tidigare enkätundersökningar de senaste tre åren. Fritids- och kulturvaneundersökning Uppföljning av effektmål I 2014 års fritids- och kulturvaneundersökning har kommuninvånare i åldern år svarat på frågan om hur nöjda de är med kommunens anläggningar och gjort en bedömning utifrån en femgradig skala. När det gäller frågan om detta effektmål har enbart de som säger sig ha kunskap/erfarenhet av kommunens anläggningar svarat (799 personer). Betygssnittet är 3,0 vad gäller kommunens fritids- och idrottsanläggningar är funktionella och välskötta. Betygssnittet 2011 var 3,2. Övriga resultat i fritids- och kulturvaneundersökningen Undersökningen visar i övrigt att natur- och strövområden, simhall och friluftsbadplatser är de tre områden som de svarande sett till hela åldersgruppen år anser ska prioriteras högst inom fritids- och kulturområdet. Var fjärde svarande (25 procent) är organiserad i en idrottsförening. Tonvikten ligger starkt på de yngre åldrarna år. Motionsspåret är den mest använda anläggningen. Var femte svarande (20 procent) besöker ett motionsspår minst en gång per vecka för att springa eller åka skidor. Kvinnor och män är lika stora användare av motionsspåren. De största användarna

Delårsrapport per augusti 2015

Delårsrapport per augusti 2015 Delårsrapport per augusti 2015 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/125 2015-09-14 2015-09-14 1 (27) Innehåll SAMMANFATTNING - KOMMENTARER... 3 Viktiga händelser under perioden... 3 Analys 3

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

Mål och budget 2016-2017

Mål och budget 2016-2017 Mål och budget 2016-2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/94 2015-05-08 2015-05-08 1 (59) Innehåll INLEDNING... 5 Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet och kopplingen till demokratin...

Läs mer

Södertörns nyckeltal för år 2011

Södertörns nyckeltal för år 2011 Södertörns nyckeltal för år 211 KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA MEN DET SER OLIKA UT ANALYSRAPPORT KULTUR OCH FRITID I KOMMUNERNA PÅ SÖDERTÖRN Innehåll sida Inledning 2 Sammanfattning 2 Befolkning 3 Kvalitet

Läs mer

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun www.pwc.se Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Revisionsfråga...2 1.3.

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Riktlinjer för fritidsklubbar

Riktlinjer för fritidsklubbar Utlåtande 2006: RIV (Dnr 324-572/2006) Riktlinjer för fritidsklubbar Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Riktlinjer för fritidsklubbar för elever i skolår 4-6 i Stockholm fastställs

Läs mer

Kulturförvaltningen- nyckeltal

Kulturförvaltningen- nyckeltal Kulturförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Kulturförvaltningen Negativt - Kulturförvaltningen Fler antal aktiviteter för barn och ungdomar än riket och länet Lägre kostnad för den allmänna

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 17 september 2013 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen

Läs mer

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid kultur- och fritidsnämnden 2009-10-15 1 Plats och tid Fritidsgården Huset, torsdagen 15 okt, 2009, kl 19-20 Beslutande Anders Forsberg (M) Björn Möllersten (Fp) Stig

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Kultur och fritid. Nyckeltalsrapport 2014 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 20150911

Kultur och fritid. Nyckeltalsrapport 2014 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 20150911 Kultur och fritid Nyckeltalsrapport SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 215911 Handläggare/referens Malin Hedlund 8-535 317 21 Malin.hedlund@huddinge.se 2 Innehållsförteckning Inledning 4 Metod 4 Nyckeltal

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Kulturförvaltningennyckeltal

Kulturförvaltningennyckeltal Kulturförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 4 35 3 25 2 263 Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1 inv. 273 348 314 36 262 251 271 276 Värnamo ligger under rikssnittet

Läs mer

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325)

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) 1[12] Referens Lina Karlberg Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) Sammanfattning genomför vartannat år en brukarundersökning

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken (ej Södermöre), Ung i Kalmar bestående av ungdomshus och fritidsgårdar (ej

Läs mer

Protokoll. Styrgrupp för projektmodell Nolhaga 2009-03-12

Protokoll. Styrgrupp för projektmodell Nolhaga 2009-03-12 Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Sida 1 Plats och tid Sammanträdesrummet, Nolhagahallen, Alingsås kl 10.00-11.30 Beslutande Stefan Svensson(kd), ordf Thorsten Larsson(m)

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät Södermöres Medborgarpanel 17-23 oktober 2012 Tema: Demokrati Metod: E-enkät 1 Svarsfrekvens 75 av 121 har svarat, 62 % svarsfrekvens 6 har påbörjat enkät, men ej skickat in 30 personer har ej sett enkäten

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1 Plats och tid Beslutande 18 feb kl 19.00 20.00 Kommunalhuset rum Bergaholm Anders Forsberg (M) Björn Möllersten (Fp) Tj ej vid

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-23 KFN-2014/344.387 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

Resultat Invånardialog. Tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar

Resultat Invånardialog. Tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar Resultat Invånardialog Tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar 1 Panelfråga om tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar I Kungsbacka kommun arbetar vi aktivt med

Läs mer

NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA

NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA 2010-03-08 NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA Enkätundersökning Sammanställning Enkätundersökningen är föredragen och sammanställd av Mikael Andersson, Trygghetssamordnare Kommundel Trandared Sedan det beslutades

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Minnesanteckningar för demokratiberedningen

Minnesanteckningar för demokratiberedningen Minnesanteckningar 1 (6) Datum: 2015-04-22 Grupp: Tid och plats: Deltagare: Frånvarande: Demokratiberedningen Sammanträdesrum Mäseln kommunhuset, kl. 13.00-14.45 Ordförande: Berit Martinsson 1:e vice ordförande

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

Överföring av medel från Falkenbergs Bostads AB till kultur- och fritidsnämnden. (AU 98) KS 2014-158

Överföring av medel från Falkenbergs Bostads AB till kultur- och fritidsnämnden. (AU 98) KS 2014-158 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-04-08 95 Överföring av medel från Falkenbergs Bostads AB till kultur- och fritidsnämnden. (AU 98) KS 2014-158 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Aktiv Fritid Vallentuna

Aktiv Fritid Vallentuna Aktiv Fritid Vallentuna Föreningsmöte 14 april 2015 Fritidsnämnden Aktiv Fritid 14/4 2015 Kvällens hållpunkter 19.00 Fritidsnämnden ny mandatperiod Nämndens uppgift och planer för perioden 19.20 Kultur-

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av Barn- och utbildningsnämndens. styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Åtvidabergs kommun

REVISIONSRAPPORT. Granskning av Barn- och utbildningsnämndens. styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Åtvidabergs kommun REVISIONSRAPPORT Granskning av Barn- och utbildningsnämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten Åtvidabergs kommun December 2003 Håkan Lindahl Karin Jäderbrink Innehållsförteckning Inledning...3

Läs mer

Fördelningsprinciper

Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper för idrottsanläggningar Det är en stor efterfrågan på kommunens lokaler och anläggningar för idrottsverksamhet. Därför har kultur- och fritidsnämnden tagit fram

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008 Folkbiblioteken i Lund Årsberättelse 2008 Viktiga händelser 2008 Ny organisation Från 1 januari trädde en ny organisation i kraft. Biblioteksplan En plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun fastställdes

Läs mer

Minnesanteckningar Idrottsforum

Minnesanteckningar Idrottsforum Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-31 1 (6) Kultur- och fritidsförvaltningen Kommunikation och administration Åsa Karlsson, 016-710 18 27 Minnesanteckningar Idrottsforum Tid: Måndag 31 mars 2014, kl. 18.00-20.00

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun 1 (7) Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun Inledning Riksdagen har antagit nationella kulturpolitiska mål som vilar på grundläggande demokratiska värderingar med yttrandefriheten som

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Redovisning av antalet besökare och kostnader för fritidsgårdar 2013

Redovisning av antalet besökare och kostnader för fritidsgårdar 2013 2013-11-13 RAPPORT 1 (11) Redovisning av antalet besökare och kostnader för fritidsgårdar 2013 Sammanfattning I Nacka kommun är fritidsnämnden ansvarig för mål, uppdrag, finansiering och uppföljning av

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare Fritidsnämndens arbetsutskott 16 april 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 16 april 2007, kl. 08.00-10.00 Marge Aab Svensson

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Handläggare: Anne-Mari Ågren, Ledningsstab utv KS Verksamhetsberättelse 2014 Finskt förvaltningsområde Inledning Karlskoga Kommun ingår sedan 1.1.2012 i finskt förvaltningsområde. Bakgrunden är minoritetslagstiftningen

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön beräkningsmodell och checklista Idrotts- och föreningsförvaltningen, augusti 2013 Kontaktperson: Carola Helltén, verksamhetsutvecklare, Förening Telefon:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson

Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson Förord Forskningsenheten vid idrotts- och kulturförvaltningarna genomför kontinuerligt

Läs mer

Nöjdhet och förtroende

Nöjdhet och förtroende Sid 1(6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning, 214-1-2 Lina Helgerud, 54-54 1 4 lina.helgerud@karlstad.se Nöjdhet och förtroende Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde:

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby

Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby Tjänsteutlåtande Projektledare 2015-10-07 Sofia Gullberg 08-590 974 79 Dnr: Sofia.gullberg@upplandsvasby.se SÄN/2015:186 34592 Social- och äldrenämnden Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Ungdomsarbetet i Spånga-Tensta

Ungdomsarbetet i Spånga-Tensta Ungdomsarbetet i Spånga-Tensta Våra ungas framtid är allas ansvar Barn och ungdomar inom Spånga-Tenstas stadsdel är en viktig och prioriterad grupp. Här bor drygt 11.000 ungdomar i åldrarna 0 till 20 år.

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Plats och tid Kronetorps Mölla, kl. 19:00 20:40 Beslutande Hans-Åke Mårtensson,(s) ordförande Margareta Abelsson(s) Håkan Harvigsson(alp)

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Ren Idrott. Barn och ungdomar om doping 130605 Mätning 2013

Ren Idrott. Barn och ungdomar om doping 130605 Mätning 2013 Ren Idrott Barn och ungdomar om doping 130605 Mätning 2013 Om undersökningen Föreliggande undersökning har genomförts under perioden 15 till 28 maj 2013 i form av digitala enkäter distribuerade via e-post.

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2008-04-17 1

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2008-04-17 1 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur och fritidsnämnden 20080417 1 Plats och tid Rönninge Folkets Hus, Gluggen, Galleri Salem, Torsdagen 17 april, 2008, kl 19.0020.15 Beslutande Anders Forsberg

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Rolf Johansson

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Rolf Johansson KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - sommarfotbollsläger Flemingsberg

Ansökan om projektbidrag - sommarfotbollsläger Flemingsberg i HUDDINGE KOMMUN KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN T JÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2014-03-13 KFN-20 14/90.387 SIDA 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslen, Mats 08-53531737 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet Utredning taxor för vuxna i föreningslivet Bakgrund och uppdrag I Huddinge kommun har all föreningsverksamhet inklusive studieförbunden oavsett ålder på deltagarna, 0-taxa för träning, seriespel, interna

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Behov av ökad kapacitet av anläggningar och ytor för fritid, idrott och rekreation

Behov av ökad kapacitet av anläggningar och ytor för fritid, idrott och rekreation 2015-09-14 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2015/100-820 Fritidsnämnden Behov av ökad kapacitet av anläggningar och ytor för fritid, idrott och rekreation Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att föreslå

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 www.mjolby.se I det här häftet finns information om saker att göra på fritiden för barn och unga med funktionsnedsättning

Läs mer

HUR MYCKET SATSAS PÅ FRITIDSGÅRDAR (öppen verksamhet) ÅR 2002 JÄMFÖRT MED 1981 OCH 1990?

HUR MYCKET SATSAS PÅ FRITIDSGÅRDAR (öppen verksamhet) ÅR 2002 JÄMFÖRT MED 1981 OCH 1990? HUR MYCKET SATSAS PÅ FRITIDSGÅRDAR (öppen verksamhet) ÅR 2002 JÄMFÖRT MED 1981 OCH 1990? av Ulf Blomdahl, Stig Elofsson och Jari Öhman Forskningsenheten Föreningsavdelningen I D R O T T S F Ö R V A L T

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling

Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling 2010-09-13 Ft 223/2009 Jan Alinski Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling Till berörda remissinstanser 1. Inledning Fotbollen

Läs mer

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Södertälje knutpunkten Södertälje är ingen vanlig svensk stad. Långt därifrån. Sedan urminnes tider är Södertälje en viktig handelsplats, en knutpunkt där stad

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Verksamhetsberättelse miljödiplomeringen

Verksamhetsberättelse miljödiplomeringen Verksamhetsberättelse miljödiplomeringen 2012 Verksamhetsmål... 2 Personella resurser... 2 Prioriteringar... 2 Planerade projekt gentemot redan diplomerade företag/verksamheter... 2 Marknadsföring och

Läs mer

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m manträdesprotokol I 20L3-O2-t4 t4 (t7) 926 Förslag som säkerställer ett positivt resultat 2013 (KS 2012.580) Beslut Arbetsutskottet ställer sig

Läs mer