Verksamhetsberättelse och bokslut 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse och bokslut 2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Kultur- och fritidsnämnden Kdn 2015/

2 (39) Innehåll SAMMANFATTNING... 4 Viktiga händelser under perioden... 4 Analys 4 Framtiden... 5 NÄMNDEN TOTALT... 6 Verksamhetsområde... 6 Årets resultat... 6 Bokslut per verksamhet... 6 Jämförelser mellan bokslut och årsprognos per augusti... 7 Kvalitetsredovisning... 7 Synpunkter och klagomål... 7 Kvalitetsredovisning/måluppföljning... 7 Miljö 8 POLITISK LEDNING... 8 Verksamhetsområde... 8 Ekonomiskt utfall... 9 NÄMNDKANSLI... 9 Verksamhetsområde... 9 Deltagande i centrala grupper... 9 Regionalt utvecklingsarbete EKONOMISKT UTFALL Väsentliga personalförhållanden Viktiga händelser Framtiden Jämställdhet BIBLIOTEK Verksamhetsområde Ekonomiskt utfall Måluppföljning och uppfyllelse Sammantagen bedömning av kvalitet och måluppfyllelse Fritids- och kulturvaneundersökning Brukarmätning mätning bland besökarna Kvalitetsuppföljning Viktiga händelser Kallhälls bibliotek Herrestadskolan/integrerat folk och skolbibliotek Våga visa 15 Biblioteksplan E-bokskostnader Framtiden Verksamhetsmått / Volymer / Nyckeltal FRITID Verksamhetsområde... 18

3 (39) Ekonomiskt utfall Måluppföljning och uppfyllelse Sammantagen bedömning av kvalitet och måluppfyllelse Föreningsenkät Fritids- och kulturvaneundersökning Brukarmätning mätning bland besökarna SCB:s medborgarundersökning Kvalitetsuppföljning Viktiga händelser Veddesta motionsspår Tallbohovs Idrottsplats Säby ridstall Ny simhall Övrigt 21 Framtiden FRITIDSGÅRDAR... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. Verksamhetsmått / Volymer / Nyckeltal Aktivitetsstödet Volymer 24 FRITIDSGÅRDAR Verksamhetsområde Ekonomiskt utfall Måluppföljning och uppfyllelse Sammantagen bedömning av kvalitet och måluppfyllelse Fritids- och kulturvaneundersökning Enkätundersökning fritidsgårdar Kvalitetsuppföljning Viktiga händelser Station 7, fritidsgård i Kallhäll Ungdomscafé Valvet i Jakobsberg Framtiden Verksamhetsmått / Volymer / Nyckeltal Besöksstatistik KULTUR Verksamhetsområde Ekonomiskt utfall Måluppföljning och uppfyllelse Sammantagen bedömning av kvalitet och måluppfyllelse Fritids- och kulturvaneundersökning SCB:s medborgarundersökning Brukarmätning mätning bland besökarna Kvalitetsuppföljning Kvalitetsmätning av kulturinsatser i för- och grundskola Viktiga händelser Framtiden Verksamhetsmått / Volymer / Nyckeltal KULTURSKOLA... 34

4 (39) Verksamhetsområde Ekonomiskt utfall Måluppföljning och uppfyllelse Sammantagen bedömning av kvalitet och måluppfyllelse Fritids- och kulturvaneundersökning Våga Visa brukarundersökning Kvalitetsuppföljning Viktiga händelser Framtiden Verksamhetsmått / Volymer / Nyckeltal OFÖRUTSEDDA UTGIFTER Verksamhetsområde Ekonomiskt utfall... 38

5 (39) SAMMANFATTNING Denna verksamhetsberättelse omfattar kultur- och fritidsnämndens uppdrag som beställare, samhällsuppdraget. Viktiga händelser under perioden Beställningen Görvälns årstider, en evenemangscykel som görs tillsammans med föreningarna i området, rullar nu på i sitt tredje år och är en satsning som lyfter området. Förvaltningen tror att det sättet att arbeta kan appliceras framgångsrikt på fler ställen i kommunen. För andra året i rad firades Sveriges Nationaldag i kombination med Görvälndagen vid en samlad festdag vid Görvälns Slott den 6 juni. Evenemanget var mycket välbesökt och bjöd på ett strålande väder. Görvälndagens huvudarrangör är Järfälla Hembygdsförening. Arbetet med anläggnings- och underhållsplan och med energibesparande åtgärder inom idrott & fritid har framgångsrikt fortsatt under år Spår och leder har fortsatt att förbättras och har nu en hög standard med energisnål LED-belysning. Under år 2014 slutfördes upphandlingen i konkurrenspräglad dialog för en ny simhall i Jakobsberg. På platsen för den nya simhallen pågår nu borttagandet av kontaminerad jord och byggstart för den nya simhallen beräknas vara nu under våren I början av året invigdes en ny lokal för fritidsgården i Kallhäll. Den nya gården fick namnet Station 7. Arbetet med ny översiktsplan är nu slutfört och från förvaltningens sida är vi nöjda med arbetssättet och det inflytande vi har haft i utformningen av planen. Förvaltningen fick under år 2013 i uppdrag att ta fram en ny biblioteksplan för Järfälla kommun. Den nya planen har färdigställts under 2014 och beslutats av kommunfullmäktige. Planen ska aktualiseras på nytt igen senast om tre år, det vill säga år Analys Att mäta effekterna av kultur- idrott och fritid i samhället är svårt. Vissa av områdena är särskilt svåra att mäta, till exempel kulturverksamhet. En enkel nöjdhetsenkät för ett verksamhetsområde har väldigt svårt att täcka in alla aspekter av kvalitet som borde mätas. Under hösten 2014 har förvaltningen därför inom ramen för länssamarbetet och i samråd med kvalitetsdirektören arbetat med frågan om hur kvalitet kan mätas. Förvaltningens tolkning av expertis inom området är att kvalitet inom sådana verksamhetsområden som kultur, fritid och idrott inte tillfyllest kan mätas endast med siffror. Kvalitetsbedömningar behöver också göras genom resonemang och kläs i ord. Förvaltningen har därför till denna verksamhetsberättelse kompletterat mätverktygen med mer formella kvalitetssamtal. Läs vidare under kvalitetsredovisning/måluppföljning nedan.

6 (39) År 2014 har varit ett år då Järfällas expansion på allvar börjat märkas. Beslutet om en förlängning av tunnelbanelinjen från Akalla med två nya stationer i kommunen fattades under våren 2014 och detta påverkar i hög grad expansionstakten. Verksamheterna upplever nu en ökad efterfrågan och det märks att det finns fler invånare i kommunen. Det är därför angeläget att budgetmedel nu tillförs så att nämndens verksamheter kan hantera expansion och den ökade efterfrågan på kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter. Verksamheten inom nämndens ansvarsområde har fortsatt en god ekonomisk balans och visar sammantaget ett överskott för år Framtiden År 2014 har varit ett år då Järfällas expansion på allvar börjat märkas. Beslutet om en förlängning av tunnelbanelinjen från Akalla med två nya stationer i kommunen fattades under våren 2014 och detta påverkar i hög grad expansionstakten. Verksamheterna upplever nu en ökad efterfrågan och det märks att det finns fler invånare i kommunen. Det är därför angeläget att budgetmedel nu tillförs så att nämndens verksamheter kan hantera expansion och den ökade efterfrågan på kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter. Förvaltningen fortsätter att arbeta med långsiktig planering med sikte på Järfällas framtid och fortsätter att verka för den regionala utvecklingen inom verksamhetsområdet i hela Stockholms län. Järfälla kommun är en av de ledande och mest pådrivande kommunerna när det gäller regional samverkan inom kultur-, idrotts- och fritidsområdet. Det finns stor potential till starkt ökad regional samverkan med "vinna vinna-syfte" på ett antal områden; idrottsanläggningar, kulturskoleverksamhet, biblioteksverksamhet, satsningar riktade till personer med funktionsnedsättningar samt givetvis inom kompetensutveckling och kunskapsförsörjning av olika slag. Med den spännande och utmanande stora expansion som står för dörren finns utmärkta möjligheter att kunna göra Järfälla till ett viktigt nav inom kultur- och fritidsområdet. Detta förutsätter att resurser tillförs till verksamheterna i takt med att befolkningen växer. Förvaltningen arbetar fortsatt för att etablera ett system som innebär volymkompensation. När befolkningen växer ska resurserna till kultur, idrott och fritid också öka. Torbjörn Neiman Kultur- och fritidsdirektör

7 (39) NÄMNDEN TOTALT Ordförande: Lennart Nilsson Förvaltningschef: Torbjörn Neiman Antal anställda: 4 (4,25 årsarbetare) Verksamhetsområde Nämnden har ansvar för bibliotek, idrott/fritid, fritidsgårdar, kultur samt kulturskola. Årets resultat Driftbudget totalt Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i mkr Intäkter 0,0 0,1 0,1 0,0 Kostnader exkl kapitalkostnad -127,3-125,5-121,1-119,0 Kapitalkostnad 0,0 0,0 0,0-0,7 Nettokostnad -127,3-125,4-121,0-119,6 Kommunbidrag 127,3 127,3 122,1 120,1 Resultat 0,0 1,9 1,1 0,4 Nettoinvestering 0 Eget kapital ,8 Bokslut per verksamhet Prognos Mnkr Bokslut aug Politisk ledning 0,1 0,1 Kansli 0,9 0,0 Bibliotek 0,0 0,0 Fritid - Idrott 0,1 0,0 Fritidsgårdar -0,1 0,0 Kultur 0,1 0,1 Kulturskola 0,0 0,0 Oförutsedda utgifter 0,8 0,8 Summa 1,9 0,9 Sammanfattande kommentarer om det ekonomiska utfallet Årets totala resultat är ett överskott om 1,9 mnkr. Överskottet beror på att projektet för peng/check inte fullföljdes när besked om att medel för projektet inte avsatts för 2015 samt att medel för oförutsedda utgifter inte har använts. Nämnden har ett eget kapital om 1,8 mnkr från 2013.

8 (39) Jämförelser mellan bokslut och årsprognos per augusti Bokslutet är 1,0 mnkr bättre än årsprognosen per augusti. Största avvikelsen är kansliet där projektet för peng/check avslutades. Kvalitetsredovisning Synpunkter och klagomål Medborgarna kan förutom att kontakta kommunens kundtjänst via telefonsamtal, brev och e-post även använda sig av en e-tjänst som finns på kommunens webbplats för att framföra synpunkter, klagomål, idéer, felanmälan och beröm till de olika förvaltningarna. De ärenden som rör nämndens verksamheter handläggs och åtgärdas av utförarsidans medarbetare. Förvaltningen har under året fått månadsvisa sammanställningar av de ärenden som kundtjänst har hanterat som gäller kultur- och fritidsområdet. Synpunkter och klagomål som rör kultur- och fritidsnämndens övergripande arbete handläggs av nämndens kansli. Under året har kansliet besvarat frågor och behandlat olika förslag från medborgare till nämnden. Fyra förslag till politiker har beretts av kansliet och behandlats av kultur- och fritidsnämnden. Ett förslag har handlat om att anlägga konstgräsplan i Hummelmora eller en Qualanläggning för att öka spontanidrottandet. Att kommunen ska bygga fler enkla men stora idrottshallar och konstgräsplaner samt inomhushall för fotboll föreslår en annan Järfällabo. Nämnden har ställt sig positiv till ett förslag om en elbelyst anslutningsväg till Kallhälls motionsspår. Dessutom har nämnden behandlat ett förslag att bygga en konstgräsplan vid Vattmyraskolan. Kvalitetsredovisning/måluppföljning Förvaltningen följer upp samhällsuppdragets övergripande effektmål på flera sätt. Dels genomförs regelbundet, dock inte varje år, en fritids- och kulturvaneundersökning samt en övergripande medborgarenkät. Fritids- och kulturvaneundersökningen går mera in i detalj på nämndens verksamhetsområden medan medborgarundersökningen omfattar ett stort antal områden där kultur- och fritid är en mindre del. På verksamhetsområdet kulturskola deltar förvaltningen i det kommunövergripande kvalitetsmätningssystemet Våga Visa. Våga Visa är också på väg att implementeras i biblioteksverksamheten. Under hösten 2014 har förvaltningen inom ramen för länssamarbetet arbetat med frågan om hur kvalitet kan mätas inom dessa verksamhetsområden. Förvaltningens tolkning av expertisen inom området är att kvalitet inom sådana verksamhetsområden som kultur, fritid och idrott inte tillfyllest kan mätas endast med siffror. Kvalitetsbedömningar behöver också göras genom resonemang och kläs i ord. På inrådan och i samråd med kommunens kvalitetsdirektör har förvaltningen därför börjat hålla kvalitets- och uppföljningssamtal med varje enhet med stöd av en modell och ett antal utarbetade kvalitetsfrågor. Resultaten av dessa kvalitetssamtal redovisas i samband med målredovisningen längre ned i detta dokument.

9 (39) Därmed kommer kvaliteten inom de olika verksamheterna att mätas både med övergripande enkäter och med kvalitetssamtal. Resultatet som visas är en sammanvägning av dessa metoder. Miljö Ett långsiktigt arbete för att se över miljöpåverkan inom fritidsanläggningar pågår. Det handlar om belysning, värme och kyla. Idag finns teknik tillgänglig som kan minska energiåtgången avsevärt. Investeringspengar finns avsatta för detta på fastighetsavdelningen. Förvaltningen har också på den övergripande nivån erhållit miljödiplomering brons. POLITISK LEDNING Verksamhetsområde Kultur- och fritidsnämnden har under 2014 haft nio ledamöter och nio ersättare som alla är valda för perioden Majoriteten utgörs av tre representanter för Moderaterna, en representant från Folkpartiet och en representant från Kristdemokraterna som också innehar ordförandeposten. Minoriteten består av tre representanter för Socialdemokraterna och en representant för Vänsterpartiet. Av ersättarna kommer två från Moderaterna, en från Folkpartiet, en representant från Kristdemokraterna, en från Centern, tre från Socialdemokraterna och en från Miljöpartiet. För beredning av ärenden har nämnden ett arbetsutskott bestående av två representanter för majoriteten och en representant för minoriteten med var sin ersättare. För samtliga verksamheter inom nämndens områden finns kontaktpolitiker utsedda. Samtliga nämndsammanträden under året har varit offentliga. Nämnden har representanter i Järfälla kommuns tillgänglighetsråd, tekniska nämndens namnberedning och miljö- och bygglovsnämndens byggnadsmärkesberedning. Kultur- och fritidsförvaltningen har enligt uppdrag sammanställt ett program för en kortfattad utbildningsinsats om den övergripande historien inom nämndens olika ansvarsområden. Årets seminarieserie inleddes den 26 februari med en föreläsning om Fritidgårdarnas historia och visning av en film om Järfällas fritidsgårdar. I samband med sammanträdet den 26 maj gavs en föreläsning om Musik- och teaterhistoria. Vid nämndsammanträdet den 1 oktober presenterade medarbetare från Järfälla kultur sitt utvecklingsarbete för att skapa en effektsmålsdriven och insiktsledd kulturverksamhet. Under år 2014 har kultur- och fritidsnämnden haft 4 protokollförda sammanträden. Arbetsutskottet har haft 4 sammanträden. Under året har 93 ärenden behandlats varav 37 beslutsärenden. Antalet diarieförda ärenden år 2014 var 165. Nämndens sammanträdestid uppgick till 8 timmar och arbetsutskottets till 2 timmar. Kommunfullmäktige beslutade i sammanträdet att kultur- och fritidsnämnden fr.o.m ska överta ansvaret för samordning av arbetet med den

10 (39) lokala demokratin från kommunstyrelsen och byta namn till kultur-, demokrati- och fritidsnämnden. Ekonomiskt utfall Politisk ledning Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Politisk ledning har ett överskott om 118 tkr. NÄMNDKANSLI Verksamhetsområde Nämndens kansli har 4 anställda medarbetare, totalt 3,25 årsarbetare. I arbetet ingår beredning av nämndärenden, ansvara för nämndens diarium och arkiv, planering, beställning, utredning, uppföljning och utvärdering av nämndens verksamhetsområden. Deltagande i centrala grupper Brottsförebyggande rådet Förvaltningen deltar i det lokala kommunala brottsförebyggande rådet som sammanträder regelbundet. SAMBU Förvaltningen deltar i samverkansorganisationen för barn och unga, SAMBU, där barn- och ungdomsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen också ingår. SAMBU är organiserad i flera skikt från centralt till lokalt. Kommunledningsgruppen Kultur- och fritidsdirektören deltar i kommunledningsgruppen (KLG) som kommundirektören leder. KLG har möte varannan vecka. Säkerhetsarbete Förvaltningen deltar i en grupp som regelbundet gör en risk- och sårbarhetsanalys för Järfälla kommun. Miljö Förvaltningen deltar i den miljöstrategiska gruppen. Lokalstyrningsgrupp Förvaltningen medverkar i kommunens verksamhetsövergripande lokalstyrningsgrupp. Under 2013 har arbetet i gruppen bland annat varit inriktat på att revidera kommunens strategiska lokalförsörjningsplan. Planen beskriver kommunens samlade behov av platser och lokaler inom kommunens verksamhetsområden. Syftet är att planen ska vara ett verktyg vid planering av framtida behov. Planen ska vara ett ut-

11 (39) tryck för en samsyn inom planeringsområdet lokalförsörjning och vara ett underlag vid mål- och budgetarbetet. En nulägesbeskrivning för nämndens lokalbestånd och planerade behov fram till 2018 innefattas i planen. Registratorsmöten Kommunens registratorer möts ungefär tre gånger per termin för att diskutera aktuella frågor som gäller nämndernas diarium och arkiv. Kommunstyrelseförvaltningens kansli är sammankallande och vid mötena diskuteras frågor om regler och rutiner med syfte att skapa ett enhetligt arbetssätt för förvaltningarna. Nämndsekreterarmöten Nämndsekreterarna har ett nätverk som möts ungefär tre gånger per termin. Kommunstyrelseförvaltningens kansli är sammankallande. Nämndsekreterarmötena är ett forum för information om nyheter och utbyte av erfarenheter från arbetet med nämndflödet i kommunens olika nämnder. EU-samordningsgrupp Kommunens EU-samordningsgrupp består av representanter från flera förvaltningar och arbetar med samordning och information om EU inom respektive förvaltning. Uppföljning av EU-arbetet ska ske i form av en verksamhetsberättelse som i sin tur ska ingå i årsredovisningen från kommunstyrelseförvaltningen. Följande ska redovisas: antal genomförda kunskapshöjande insatser riktade till medarbetare och allmänheten, översikt över aktiva internationella nätverk samt översikt över samtliga pågående EU-projekt i kommunen. PUL-ombud Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att personuppgifter behandlas korrekt och lagligt inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter. Nämnden har utsett ett personuppgifts- ombud (PUL-ombud) som ska se till att reglerna följs, föra förteckning över de behandlingar som utförs och hjälpa registrerade att få eventuellt felaktiga uppgifter korrigerade. Datainspektionen är tillsynsmyndighet. Till hjälp att sammanställa vilka personuppgifter som registreras och behandlas inom verksamheten har varje enhet utsett en kontaktperson som PUL-ombudet samarbetar med. Ombudet är sammankallande till informationsmöten med kontaktpersonerna. PUL-ombudet är medlem i kommunens nätverk för PUL-ombud som träffas regelbundet. Ekonomgrupp Ekonomgruppen är en förvaltningsövergripande grupp som sammankallas av ekonomidirektören. Gruppen arbetar mest med rutiner kring budget, redovisning och uppföljning. Kvalitets- och verksamhetsstyrning Gruppen arbetar med att vidareutveckla kommunens systematik, processer och metoder för kvalitets och verksamhetsstyrning. Dialoggrupp - servicestrategi Deltagit i dialoggrupp med uppgift att ta fram en servicestrategi för Järfälla kommun. Kommunikationsdirektören har samlat representanter från de olika förvaltningarna och kommunens IT-strateg till tre möten under hösten 2014 och dialoggruppen fortsätter att arbeta tillsammans under våren 2015.

12 (39) Regionalt utvecklingsarbete Förvaltningen deltar i det kommunövergripande kvalitetsverktyget Våga Visa som arbetar med kvalitetsfrågor. För närvarande är det kulturskolans verksamhet som mäts men under 2014 kommer Våga Visa att börja tillämpas även inom biblioteksverksamheten. Förvaltningen är pådrivande i arbetet med regional samverkan som bedrivs inom ramen för länsorganisationen för kultur- och fritidschefer. Kultur- och fritidsdirektören är ordförande och leder länsorganisationen. Till länsorganisationen hör också samverkande nätverk som berör alla nämndens verksamheter. På så vis har förvaltningen en god utblick, omvärldsanalys och regelbunden god samverkan med väldigt många av länets kommuner. EKONOMISKT UTFALL Kansli Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Kansliet har ett överskott om 884 tkr. Detta beror på att projektet för peng/check inte fullföljdes när besked om att medel för projektet inte avsatts för Väsentliga personalförhållanden Kansliet har för få anställda för att statistik ska kunna redovisas. Viktiga händelser Arbetet med ny översiktsplan är nu slutfört och från förvaltningens sida är vi nöjda med arbetssättet och det inflytande vi har haft i utformningen av planen. Framtiden I budgetbeslutet för 2014 fick förvaltningen i uppdrag att under år 2014 bygga upp en struktur för ett kombinerat system med kulturskolepeng och fritidscheck som skulle starta Uppdraget är utfört men genom förändringarna i den nya koalitionens budgetbeslut för 2015 så kommer systemet med kulturskolepeng och fritidscheck inte att starta. Arbetet med detta har varit lärorikt och har gett många utvecklade kunskaper. Förvaltningen fortsätter att arbeta med långsiktig planering med sikte på Järfällas framtid och fortsätter att verka för de regionala utvecklingen inom verksamhetsområdet i hela Stockholms län. Järfälla kommun är en av de ledande och mest pådrivande kommunerna när det gäller regional samverkan inom kultur-, idrotts- och fritidsområdet. Det finns stor potential till starkt ökad regional samverkan med "vinna

13 (39) vinna-syfte" på ett antal områden; idrottsanläggningar, kulturskoleverksamhet, biblioteksverksamhet, satsningar riktade till personer med funktionsnedsättningar samt givetvis inom kompetensutveckling och kunskapsförsörjning av olika slag. Den kommande F-5 skolan i Barkarbystaden med integrerade fritids- och kulturlokaler heter numera Herrestaskolan. Verksamheten beräknas starta i januari Skolan kommer bland annat att innehålla ett integrerat folk- och skolbibliotek, idrottshall, dans-/dramarum och lokaler för uthyrning till föreningar, studieförbund med flera. Jämställdhet Det kommunövergripande jämställdhetsprojektet jämställd medborgarservice som förvaltningen deltog i ger nu återverkningar i vardagsarbetet i form av nya sätt att planera undervisning och aktiviteter. Under 2015 planerar förvaltningen för att göra en resursfördelningsmätning med genusperspektiv av all verksamhet inom nämndens ansvarsområde.

14 (39) BIBLIOTEK Verksamhetsområde Biblioteksverksamhet bedrivs vid fyra kommunala bibliotek, ett huvudbibliotek i Jakobsberg samt tre filialer belägna i Barkarby, Viksjö och Kallhäll. Ekonomiskt utfall Bibliotek Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Bibliotek har ett mindre överskott om 4 tkr. Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare Andel % Bruttokostnader (huvudverksamhet) tkr Egen regi Kommuner/Landsting/Stat Företag, stiftelser, föreningar Summa Måluppföljning och uppfyllelse Sammantagen bedömning av kvalitet och måluppfyllelse Den samlade bedömningen av undersökningar och kvalitetsdialog är att verksamhetsområdet bibliotek har hög kvalitet men att man inom biblioteken nu tydligt ser att kommunens expansion har börjat och att resurserna måste växa i samma takt. Utlåningen till barn och unga har som vi ser ökat mer än förra året men så har uppenbart skett även i länets övriga kommuner. Därför är målet inte uppfyllt trots stor framgång. Vi ser därmed en stark och glädjande tendens i hela länet när det gäller lån till barn och ungdomar. Andelen unika låntagare har lite överraskande minskat. Detta måste analyseras. Beror tappet helt enkelt på expansionen? God välfärd Effektmål De enskilda brukarnas/besökarnas betyg på hur nöjda de är med biblioteksverksamheten ska uppgå till minst 6 på en 10-gradig skala. Resultatet av årets mätning Resultatet sammanvägt av två undersökningar* är 7,8. Senaste mätningen fördelad på kön syns här intill Föregående år Totalt 8,3 Kvinnor 8,4 Män 8,0 Målet uppnått?

15 (39) Utlåningen till barn och unga ska öka med 5 procent från föregående år. Utlåningen har ökat med 8,9 % men länsgenomsnittet har ökat mer 27 %, en något förvånande minskning Utlåningen har ökat med 6,0 % Andelen unika låntagare ska Andelen unika öka från nuvarande 27 procent till 30 procent. från 29 till 30 pro- låntagare ökade cent * Sammanvägt resultat av fritids- och kulturvaneundersökningen och brukarenkäter Fritids- och kulturvaneundersökning Uppföljning av effektmål En fritids- och kulturvaneundersökning genomfördes under Järfällabor i åldern har fått svara på frågor som täcker hela fritids- och kulturområdet, bland annat om biblioteksverksamheten. När det gäller frågan om det översta effektmålet har enbart de som säger sig ha kunskap/erfarenhet av biblioteksverksamheten svarat (874 personer). Fritids- och kulturvaneundersökningen har en femgradig skala. De svarande ger biblioteket betygssnittet 3,6 vad gäller bibliotekets verksamhet och medieutbud motsvarar mina förväntningar. Betygssnittet i 2011 års fritids- och kulturvaneundersökning var 3,8. Dessa värden räknas om till en tiogradig skala. Övriga resultat i fritids- och kulturvaneundersökningen 77 procent (961 personer) av de som svarat anser att det är viktigt att kommunen prioriterar biblioteksverksamhet. En minskning med två procent jämfört med 2011 års undersökning. Åtta procent (100 personer) av de svarande besöker biblioteket för att låna medier. Det är en minskning med två procent jämfört med 2011 års undersökning. Sex procent (75 personer) besöker biblioteket av annan anledning än att låna. Det är minskning med en procent jämfört med Bok- och tidskriftsläsandet bland de svarande har minskat med sex procent, från 2011 års 78 procent till 2014 års 72 procent. Brukarmätning mätning bland besökarna I den senaste mätningen bland brukarna/besökarna gav kvinnor betyget 8,4 och män betyget 8,0. Sammanlagt ett betyg på 8,3. Kvalitetsuppföljning Under hösten 2014 har förvaltningen inom ramen för länssamarbetet arbetat med frågan om hur kvalitet kan mätas inom dessa verksamhetsområden. Förvaltningens tolkning av expertisen inom området är att kvalitet inom sådana verksamhetsområden som kultur, fritid och idrott inte tillfyllest kan mätas endast med siffror. Kvalitetsbedömningar behöver också göras genom resonemang och kläs i ord. Förvaltningen har därför i samråd med kommunens kvalitetsdirektör påbörjat en ny rutin med årliga återkommande kvalitetsuppföljningssamtal enligt en i förväg fastställd mall. Nedanstående är en sammanfattning av det viktigaste sett ur ett samhälls-/brukarperspektiv som kom fram under kvalitetsuppföljningen med enheten.

16 (39) Styrkor - Barn- och ungdomslånen har fortsatt öka under Dock inte i samma grad som länsgenomsnittet har ökat. - Ett utåtriktat arbete har skett mot olika förskolor för att nå förskolebarn och dess personal. Bland övriga åldersgrupper har exempelvis samtliga sexåringar nåtts av bibliotekets gruppverksamhet. Barnverksamheten är generellt bra med god kontinuitet. Den är bred och med det uppsökande arbetssättet som beskrivs nedan når biblioteket många barn och verkar på så sätt för en utjämning. - Den uppsökande verksamheten riktad till personer med funktionshinder har fungerat bra. - Den uppsökande verksamheten riktad till äldreboenden har fungerat bra. Utvecklings-/förbättringsområden - Bibliotekslokalerna behöver förbättras vad gäller tillgänglighet och i vissa fall även vad gäller skick. - Det skulle behövas mer resurser till den uppsökande verksamheten för att nå ut bredare. - Fler studie- och grupparbetsplatser behöver skapas. - Styra om arbetet från utbudsfokusering mot målgruppsfokusering. - Utveckling av verksamheten för att möta kommunens snabba befolkningsökning. Viktiga händelser Kallhälls bibliotek En detaljplan för Kallhälls centrum har varit ute på samråd under året. Detaljplanen innebär bostadsbyggande, förnyelse av centrum samt rivning av nuvarande Folkets Hus. Det nya Folkets Hus kommer att inrymmas i en ny byggnad i centrum. En konsekvens av detta blir att Kallhälls bibliotek kommer att flytta till närliggande lokaler i centrum. Arbetet med en detaljerad lokallösning för biblioteket kommer att inledas tidigt Herrestadskolan/integrerat folk och skolbibliotek Skolan som inkluderar samlings-, kultur- och fritidslokaler har visats upp som ett av Sveriges mest intressanta hållbara byggprojekt på konferensen Sustainable Buildings i Barcelona. Boverket, Formas och Sweden Green Building har valt ut de tio främsta byggprojekten i Sverige inom hållbart byggande. Herrestadsskolan har certifierats i miljöklass guld, den bärs upp av en stomme i massivt trä samt har grönt tak. Våga visa Det regionala utvärderingsnätverket Våga Visa har under året börjat förbereda för utvärderingsinsatser på biblioteksområdet. Järfälla deltar i detta arbete.

17 (39) Biblioteksplan Förvaltningen fick under år 2013 i uppdrag att ta fram en ny biblioteksplan för Järfälla kommun. Den nya planen har färdigställts under 2014 och beslutats av kommunfullmäktige. Planen ligger nu till grund för bibliotekets planering och ska aktualiseras på nytt igen senast om tre år, det vill säga år E-bokskostnader Genom ett nytt avtal som SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) gjort med ett par av de större förlagen kan tyvärr kostnaderna för e-boklån komma att stiga ytterligare. Förvaltningen konstaterar att det fortsatt är en märklig prissättning som råder med, i våra ögon, allt för höga nivåer. Förvaltningens analys är att frågan kommer att fortsätta debatteras och att förändringar bör ske inom detta nya men viktiga sätt att distribuera upplevelser, bildning och kultur. Framtiden Byggandet av Herrestaskolan i Barkarbystaden är i full gång. Anläggningen kommer att utvecklas till något av ett allhus med förskola, skola, integrerat folk- och skolbibliotek, samlingslokaler samt kultur-, idrotts- och fritidslokaler. Tidplanen som först innebär driftstart hösten 2015 är nu förändrad till start vårterminen Barkarby College är nu planeringsmässigt på väg in på ritbordet och förvaltningen planerar för att den större samlingslokal som ska byggas i anläggningen får en sådan multifunktionell utformning så att den på ett professionellt vis kan ta emot kulturevenemang av skilda slag samt allehanda andra evenemang. Förvaltningen planerar också för ett nytt bibliotek i Barkarby College. Detta ska fungera som folkbibliotek, gymnasiebibliotek och, om behov finns, högskolebibliotek. I samband med att det nya folkbiblioteket i Barkarby College/nya Barkarby Centrum öppnar kommer folkbiblioteket i Herrestaskolan att flytta dit. Kvar i Herresta blir då ett skolbibliotek av högsta kvalitet.

Mål och budget 2016-2017

Mål och budget 2016-2017 Mål och budget 2016-2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/94 2015-05-08 2015-05-08 1 (59) Innehåll INLEDNING... 5 Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet och kopplingen till demokratin...

Läs mer

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Februari 2015 Kdn 2015/53 2015-02-16 2 (44) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 4 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT... 6

Läs mer

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2013

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2013 Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2013 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Februari 2014 Kun 2013/166 2014-02-10 2 (51) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 4 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kultur- och fritidsnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Kultur- och fritidsnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2014 Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 4 Mål och indikatorer...

Läs mer

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden Tid Tisdag den 14 maj 2013, klockan 18:00 Plats Huddinge Folkets Hus, Folkes konferens, lilla salen, Sjödalstorget

Läs mer

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx. Kultur- och fritidsnämnden

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx. Kultur- och fritidsnämnden STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx Kultur- och fritidsnämnden Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2014-12-09 Innehållsförteckning för kultur- och fritidsnämndens STRATEGI

Läs mer

Årsbokslut 2013. Kultur- och fritidsnämnden

Årsbokslut 2013. Kultur- och fritidsnämnden Årsbokslut Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Året som gått... 3 1.2 Uppföljning av uppdrag... 5 2 Måluppföljning... 7 2.1 Hållbara förutsättningar för boende och företagsamhet...

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

Järfälla kommun. Årsredovisning 2008

Järfälla kommun. Årsredovisning 2008 ÅRSREDOVISNING Järfälla kommun Årsredovisning Året som gick...2 Kommunens organisation...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Fem år i sammandrag...6 Vart gick skattepengarna?... 7 Förvaltningsberättelse...8

Läs mer

Tyresö Kommun. Strategi- och budgetplan 2006. Trygga Trivsamma Tyresö allas vårt ansvar. Beslutad i kommunfullmäktige 2005-11-10 2005-12-08

Tyresö Kommun. Strategi- och budgetplan 2006. Trygga Trivsamma Tyresö allas vårt ansvar. Beslutad i kommunfullmäktige 2005-11-10 2005-12-08 Tyresö Kommun Strategi- och budgetplan 2006 Beslutad i kommunfullmäktige -11-10 -12-08 Trygga Trivsamma Tyresö allas vårt ansvar INEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 1. Sammanfattning och förslag till beslut 1

Läs mer

En jämförelse av kommunernas stöd till föreningsliv

En jämförelse av kommunernas stöd till föreningsliv En jämförelse av kommunernas stöd till föreningsliv Kvalitetsnätverk Västkust Deltagande kommuner Ale, Borås, Falkenberg, Kungälv, Mark, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg 2010-09-06 Nätverket är en del

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2014 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2013 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Ängelholms kommun Årsredovisning 2014

Ängelholms kommun Årsredovisning 2014 Ängelholms kommun Årsredovisning 2014 1 Producerad av Ängelholms kommun Redaktörer: Stefan Marthinsson, Karin Jung, Jennifer Friberg Grafisk form och produktion: Mariella Magnusson Omslagsfoto: Anna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Verksamhetsplan 2010-12. Trelleborgs kommun

Verksamhetsplan 2010-12. Trelleborgs kommun Verksamhetsplan 2010-12 Trelleborgs kommun Innehållsförteckning Läsanvisningar 2 Resultatplan 3 Kommunstyrelsen 4 Revision 16 Överförmyndarnämnden 19 Valnämnden 23 Fritidsnämnden 25 Kulturnämnden 34 Miljönämnden

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN, KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2015 Omslag: Bild från Kronoparkens parklek Fotograf: Claes Thimar KULTUR- OCH FRITIDSDIREKTÖREN

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Medborgardialog. Foto framsida: Hans och Hanna, Handen haninge.se/medborgardialog

Medborgardialog. Foto framsida: Hans och Hanna, Handen haninge.se/medborgardialog ÅRSREDOVISNING 2014 Medborgardialog Medborgardialog är ett begrepp för olika vägar för alla Haninges medborgare att vara delaktig i kommunens planering och arbete. Dialogen ger ett bredare beslutsunderlag

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Kalmar kommuns årsredovisning 2014

Kalmar kommuns årsredovisning 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-03-04 KS 2015/0093 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Kalmar kommuns årsredovisning 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning 2014. Nybro kommun 2014

Årsredovisning 2014. Nybro kommun 2014 Årsredovisning 2014 Nybro kommun 2014 Omvärldsanalys... 5 Målavstämning kommunfullmäktiges mål... 8 Kommunfullmäktiges uppdrag... 21 Finansiell analys... 22 Nämnder och bolags resultatredovisning... 33

Läs mer

Kultur och fritid i Botkyrka

Kultur och fritid i Botkyrka PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Kultur och fritid i Botkyrka - EN GENDER BUDGET-ANALYS 1 Förord en ojämställd budget är inte i balans Detta dokument är en ansats till en gender budget-analys av Kultur-

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun 2014 ÅRET 2013 I KORTHET Kommunkoncernens ekonomi Kommunkoncernens resultat uppgår till 241,8 mnkr. Investeringar

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer