Mål och budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål och budget 2016-2017"

Transkript

1 Mål och budget Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/

2 (59) Innehåll INLEDNING... 5 Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet och kopplingen till demokratin... 5 Berättelsen - den idéhistoriska grunden för kultur... 5 Kultur, bibliotek, fritid och idrott i samhället... 5 Mötesplatser som främjar den demokratiskt aktiva människan... 5 Bildning 5 Barns utveckling... 6 Idrottens och kulturens infrastruktur - folkhälsa... 6 Föreningsliv fritt och frivilligt... 6 Öppen fritidsverksamhet... 6 Kulturarvet... 6 SAMMANFATTNING AV BUDGETFÖRSLAGET... 7 Viktiga behov, satsningar och uppdrag år Långsiktig planering... 9 BAKGRUND TEKNISKA ANVISNINGAR FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR BUDGET Bokslut Budget Ramar för 2016 och Kommungemensamma mål Osäkerhetsanalys Befintliga målgrupper ökade behov Nya målgrupper Jämställdhetsintegrering Miljö 14 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET - SAMMANFATTNING Sammanfattning av de två förslagen POLITISK LEDNING Beskrivning av verksamhetsområdet Förslag till budget verksamhetskonsekvenser Övergripande verksamhetsriktlinjer NÄMNDKANSLI Förslag till budget verksamhetskonsekvenser DEMOKRATIUTVECKLING Beskrivning av verksamhetsområdet Budgetförutsättningar omvärldsbevakning Strategisk plan Förslag till budget verksamhetskonsekvenser... 17

3 (59) Förslag till mål Plan för uppföljning och utvärdering BIBLIOTEK Beskrivning av verksamhetsområdet Budgetförutsättningar omvärldsbevakning Strategisk plan Förslag till budget verksamhetskonsekvenser Förslag till mål Plan för uppföljning och utvärdering Nyckeltal/volymer/kostnadsmått/indikator Åtaganden IDROTT OCH FRITID Beskrivning av verksamhetsområdet Budgetförutsättningar omvärldsbevakning Strategisk plan Förslag till budget verksamhetskonsekvenser Förslag till mål Plan för uppföljning och utvärdering Nyckeltal/volymer/kostnadsmått/indikator Åtaganden FRITIDSGÅRDAR Beskrivning av verksamhetsområdet Budgetförutsättningar omvärldsbevakning Strategisk plan Förslag till budget verksamhetskonsekvenser Förslag till mål Plan för uppföljning och utvärdering Nyckeltal/volymer/kostnadsmått/indikator Åtaganden KULTUR OCH KULTURSKOLA Beskrivning av verksamhetsområdet Kultur 26 Kulturskola Budgetförutsättningar omvärldsbevakning Kultur 27 Kulturskola Volymreglering Strategisk plan Kultur 27 Kulturskola Förslag till budget verksamhetskonsekvenser Förslag till mål Kultur 28 Kulturskola Plan för uppföljning och utvärdering Kultur 29 Kulturskola... 29

4 (59) Nyckeltal/volymer/kostnadsmått/indikator Åtaganden OFÖRUTSEDDA UTGIFTER MÅL- OCH STYRDOKUMENT SAMMANSTÄLLNING I EKONOMISKA TERMER AV NÄMNDENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE BUDGETRAMAR SAMMANSTÄLLNING I EKONOMISKA TERMER AV NÄMNDENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE BUDGETRAMAR SAMMANSTÄLLNING AV ÅTGÄRDER OCH BERÄKNADE EFFEKTER AV KOSTNADSMINSKNING OCH/ELLER AVGIFTSHÖJNING SAMMANSTÄLLNING AV ÅTGÄRDER OCH BERÄKNADE EFFEKTER AV KOSTNADSMINSKNING OCH/ELLER AVGIFTSHÖJNING FÖRSLAG TILL TAXOR KONKURRENSPLAN Inledning Nämndkansliet Bibliotek Idrott och Fritid Idrottsanläggningar Föreningsstöd Friluftsliv och bad Simhall 38 Fritidsgårdar Kultur 39 Kulturskola REDOVISNING AV NÄMNDENS INVESTERINGSÄSKANDEN Beskrivning/motivering Idrotts- och fritidsanläggningar REDOVISNING AV NÄMNDENS INVESTERINGSÄSKANDEN ÄSKANDEN OM FASTIGHETSINVESTERINGAR SAMT PLANERAT UNDERHÅLL OCH INVENTARIEINKÖP ÅR 2016 (TKR) Prioritet 1: Tallbohovs IP, nya omklädningsrum Prioritet 2: Energiinvesteringar ny teknik för minskad energiåtgång Prioritet 3: Kallhälls motionsspår, förbindelsespår Prioritet 4: Järfälla ishall, tillbyggnad av caféteria Prioritet 5: Bruket elinstallation Prioritet 5: Hus K, ljudisolering Ängsjö, konstsnöanläggning - utredning ÄSKANDEN OM FASTIGHETSINVESTERINGAR SAMT PLANERAT UNDERHÅLL OCH INVENTARIEINKÖP ÅR 2017 (TKR)... 47

5 (59) Prioritet 1: Ängsjö, konstsnöanläggning Prioritet 2: Energiinvesteringar ny teknik för minskad energiåtgång Prioritet 3: Tallbohovs idrottssal, nytt golv Prioritet 4: Spontanaktivitetsplatser medborgarbudgetprojekt Medborgarbudgetprojekt Prioritet 5: Veddestavallen Fotbollshall/fotbollstältält utredning ÄSKANDEN OM FASTIGHETSINVESTERINGAR SAMT PLANERAT UNDERHÅLL OCH INVENTARIEINKÖP ÅR (TKR) Planerade investeringsförslag ÄSKANDEN OM FÖRÄNDRING AV DRIFTBUDGETRAMAR MED ANLENING AV FÖRÄNDRADE VOLYMER Befolkningsökning volymförändringar Nya uppdrag från 2015 och redan beslutade satsningar Åtgärder och kostnader från år INTERNKONTROLLPLAN BASERAD PÅ RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS... 0

6 (59) INLEDNING Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet och kopplingen till demokratin Berättelsen - den idéhistoriska grunden för kultur Berättelsen är grunden för det mesta av verksamheten inom kultur och fritid. Lusten att, från en personlig utgångspunkt och i någon form, berätta eller uttrycka en historia för den som vill ta del är urgammal och grundläggande mänsklig. Berättelsen är också basen för samhällsfunktioner som utbildning, litteratur, bildning och demokrati. Berättelsen leder i sin tur till kommunikation och dialog och den är grunden för ett uttryck oavsett om det handlar om en utställning av samtida konst eller en fotbollsmatch. Uttrycksmedlen används för att gestalta och skapandelusten är i grunden en lust att uttrycka och kommunicera. Kultur- biblioteks- och idrottsverksamheter är också viktiga uttryck för några av de kanske mest grundläggande demokratiska principerna i samhället; yttrandefrihet och föreningsfrihet. Friheten att få berätta eller läsa den historia man vill och friheten att organisera sig i olika sammanslutningar är grundläggande även inom verksamhetsområdet kultur, demokrati och fritid. Kultur, bibliotek, fritid och idrott i samhället Kultur, bibliotek, fritid och idrott är väsentliga för det goda samhället. Det är i hög grad samhällsbyggnadsfaktorer. Ett samhälle utan tydliga värderingar kring kultur, bildning, design, estetik och upplevelser blir både inhumant och torftigt. Dessa verksamheter hör samman med hela samhällsbyggnationen och är en av grunderna för hur städer och samhällen växer fram. Skapande och utövande är också ofta en sorts forskning där uttrycksformerna ibland ligger steget före design, vetenskap och produktion. De olika uttrycksformerna kopplar ihop den komplicerade kännande och upplevande människan med den mer strikt vetenskapligt drivna utvecklingen. Kultur-, idrotts- och fritidsutbud är därför viktiga faktorer för att göra en ort och en plats attraktiv och bidrar till hållbar ekonomisk tillväxt. Ett attraktivt utbud och en vacker och estetisk livsmiljö gör platsen lockande. Mötesplatser som främjar den demokratiskt aktiva människan Verksamheternas mötesplatser ska vara attraktiva och kreativa där människor i vardagen naturligt möts över gränser och kulturer. Det är viktigt att mötesplatserna bidrar till att luckra upp och öppna upp sociala strukturer för att ge alla rättvis möjlighet att utveckla de olika intelligenserna. Människors vägar till att nå kunskap och bildning, och därmed till förmågan att vara aktiva medborgare i en demokrati, är olika. Det är därför viktigt att verksamhetsformerna kan mötas och korsbefrukta varandra och att de olika uttrycksformerna möter resten av samhället. Bildning Kultur-, biblioteks och fritidsverksamheter och den kunskapsmassa som ryms inom det breda verksamhetsområdet är resurser för människors bildning i det livslånga lärandet. För formell utbildning finns institutionerna inom utbildningsväsendet. Bild-

7 (59) ningen, som är både bredare och öppnare än utbildningen, pågår hela livet och är viktig för att ta ytterligare steg efter, under eller vid sidan av utbildningen. Bildning är individens eget lärande och växande i sådant som kopplar ihop den kännande och upplevande människan med kunskap. Kopplingen mellan kultur och vetande är det som gör människor till samhällsmedlemmar och det som gör boplatser till kulturer. Barns utveckling Kultur-, biblioteks och fritidsverksamheter har ett särskilt eget värde när det gäller barns och ungdomars utveckling och främjar både hälsa och förbättrar studieresultat. Verksamheterna ska i hög utsträckning med hjälp av kultur- och idrottspedagogisk kompetens samarbeta med skolans alla nivåer och högskolor och därmed bidra till att höja utbildningsnivån. Idrottens och kulturens infrastruktur - folkhälsa Kulturen, idrotten och friluftslivet ger stora positiva folkhälsoeffekter. Att låta kropp, hjärna och sinnen syresättas och befruktas av upplevelser och intryck är värdefullt för alla. Det är därför viktigt att tillhandahålla en väl fungerande infrastruktur för att ge människor sådana möjligheter. Föreningsliv fritt och frivilligt En stor del av verksamheten inom idrott och kultur bedrivs inom föreningslivets ram eller av enskilda utövare. Det är viktigt att föreningslivet stöds på ett sådant sätt så att grundprinciperna om tillgänglighet, öppenhet och allas lika värde är i fokus. Stödet måste stämma överens med samhällets grundläggande demokratiska värderingar och principer. Stödet till föreningslivet ska också säkra att de enskilda föreningarnas intresseområden kan utvecklas i sin fria och frivilliga unika inriktning. För att säkra öppenhet och god tillgänglighet för alla är det viktigt att eventuella elitsatsningar inom föreningslivet görs på ett så klokt och demokratiskt sätt så att inte icke elitmässiga deltagare stöts ut och inte får plats. Öppen fritidsverksamhet Det är också viktigt att erbjuda sådana mötesplatser där människor kan mötas oberoende av intressen, aktiviteter eller andra uttalade syften. Där ska besökarnas grundläggande sociala behov kunna tillfredsställas i en upplevelse av sammanhang, gemenskap och möjlighet att påverka. Den öppna fritidsverksamheten ska karakteriseras av att vara främjande, frivillig, öppen och trygg. Kulturarvet En del av verksamheten som rymmer särskilda värden är kulturarvet. Det historiska arvet är en del av vår samtid. Kulturarvet omfattar den fysiska miljön, de konstnärliga uttrycksformerna, vårt språk, litteraturen och alla andra lämningar av mänsklig verksamhet som har ett värde att sparas eller arkiveras. Historisk kontinuitet bidrar till människors identitet och trygghet. Uppgiften är inte bara att bevara utan också att aktivt medverka till att människor engageras i att utnyttja sitt kulturarv. Historien börjar igår och det kommer den att göra imorgon också.

8 (59) SAMMANFATTNING AV BUDGETFÖRSLAGET Förvaltningen har utformat ett förslag till budget för år med utblick mot åren 2018 och I detta återfinns förslag till driftbudget, mål, plan för uppföljning och utvärdering, konkurrensplan, internkontrollplan, verksamhetsriktlinjer och åtaganden samt förslag till investeringar. Förvaltningen redovisar också tydligt de behov av ökade resurser som kommer av volymökningar när invånarantalet växer kraftigt. Järfälla har idag år 2015 kostnader för fritid/idrott som ligger just under genomsnittet i Stockholms läns kommuner. När det gäller kulturverksamhet uppvisar Järfälla låga kostnader per invånare inom kulturen som helhet och särskilt låga för kulturskolan. Inom kulturskolan väntar idag cirka 140 elever på att få plats. Biblioteksverksamheten ligger väldigt nära genomsnittet i länet enligt Kolada ( Vad kostar verksamheten i din kommun ) Verksamheterna är idag inte volymreglerade, det vill säga att nämndens anslag inte förändras när antalet invånare förändras. Resursfördelningssystemet för nämndens verksamheter behöver ses över. Verksamheterna kommer att urholkas om inte kulturoch fritidsnämnden får kompensation för ökade volymer. Nämndens ram är uppräknad med 1 procent för 2016 och Förvaltningens förslag till driftbudget för att klara beräknade löne- och driftkostnadsökningar är uppräkning av verksamheternas budget med i genomsnitt 1,4 procent för 2016 och 1,7 procent för För att klara ramen föreslås att Björkeby fritidsgård stängs 2016 och att biblioteket i Barkarby stängs Verksamheterna beräknas då kunna ha en i övrigt oförändrad verksamhet. Förvaltningens förslag till förstärkningar med anledning av befolkningsökningen för år med utblick mot framgår av detta dokument. I och med att kommunen växer och satsar på nya tillväxtområden ökar behovet av att delta i samhällsplaneringen så att kultur- och fritidsmiljöerna finns med som en del av infrastrukturen. Den målstruktur som togs fram våren 2011 inför budgetperioden föreslås fortsätta användas med vissa justeringar av formuleringar och nivåer. Denna målstruktur ansluter till kommunens övergripande målstruktur. Viktiga behov, satsningar och uppdrag år Herresta När det gäller den tillkommande biblioteks-, kultur, förenings- och idrottsverksamheten i nya Barkarbystaden som börjar tas i bruk i början av år 2016 har förvaltningen planerat för en driftstart januari Under 2015 finns inga medel beslutade och avsatta för hyra och kapitalkostnader i Herresta-anläggningen

9 (59) Kallhäll Lokalförändringar är på gång för biblioteket i Kallhäll. Nya lokaler, bara några meter från de nuvarande, projekteras under våren 2015 och planeras tas i bruk i början av år De nuvarande bibliotekslokalerna i Kallhäll är i dåligt skick och har stora brister i arbetsmiljön. Detta är en del av den samlade upprustningen och förtätningen av Kallhälls centrum. Den ökade hyreskostnad som då uppstår, till följd av de fastighetsinvesteringar som görs i den nya lokalen, måste nämnden få kompensation för. Volymökningar Inom kulturverksamheten, verksamheten i kulturskolan, biblioteksverksamheten och fritidsgårdsverksamheten märks det nu tydligt att kommunens invånarantal växer. Förvaltningen föreslår därför medel för volymökning till dessa verksamheter Fritids- och kulturverksamhet för personer med funktionsnedsättningar Förvaltningen föreslår en ökning av verksamhetsmedlen till personer med funktionsnedsättningar och att en samordnare tillsätts för att på bästa sätt samordna resurser och verksamhet för barn och unga i dessa grupper. Sådana samordnare finns i många kommuner idag. Järfälla ligger efter i utvecklingen av verksamhet för dessa medborgare. Demokratiutveckling och samordning Förvaltningen fick i uppdrag för år 2015 att arbeta med demokratiutveckling i kommunen. En rekrytering av en samordnare/utvecklare genomförs under våren Förvaltningen föreslår en mindre utökning av medlen för att täcka lönekostnader och medel för demokratiutveckling. Kultur- och aktivitetshus Förvaltningen fick år 2015 i uppdrag att utveckla ett kultur- och aktivitetshus - en mötesplats för både enskilda och föreningar som ska innehålla café, tillgång till samhällsinformation, enkla aktivitetslokaler och föreningslokaler. För detta fick förvaltningen 500 tkr som ett utvecklingsbelopp. En sådan mötesplats i full drift kräver, förutom kostnaderna för hyra och täckning av kapitalkostnader, en platsansvarig person samt verksamhetspengar för att driva verksamheten som beskrivs. Förvaltningen föreslår en utökning av medlen för att täcka kostnaderna. Säby Den nya ridanläggningen vid Säby Gård är planerad att driftsättas år 2018 med en ökad hyreskostnad samt ett kraftigt utökat driftbidrag till Järfälla Ryttarförening gentemot dagsläget. Helårseffekt av detta uppstår år Simhall Den nya simhallen kommer enligt planerna att kunna öppna tidigt år Det innebär en ökad kostnad med helårseffekt från år Barkarbystadens centrum Förvaltningen planerar för kulturverksamheter, idrottsverksamhet och ett nytt folkoch utbildningsbibliotek i nya Barkarby Centrum i Barkarby College. När det står klart planerar förvaltningen för att folkbiblioteksfunktionen i Herrestaskolan flyttar till Barkarby College. Kvar i Herrestaskolan blir då ett skolbibliotek samt de kultur-, förenings- och idrottsfunktioner som då är i drift.

10 (59) Förvaltningen planerar också för ny öppen fritidsverksamhet i Barkarbystaden, något som troligen blir aktuellt cirka år eftersom ungdomsgrupperna då antas ha hunnit öka. Långsiktig planering Förvaltningen arbetar med en långsiktig planeringsmatris. I denna skissas tänkta utvecklingsbehov och driftbudgetkonsekvenser för åren I lite grövre drag sträcker sig planen ända fram till år I förvaltningens strategiska plan kan särskilt nämnas följande förvaltningsgemensamma områden: Anläggningsutveckling. När Järfälla växer behövs det fler och bättre aktivitetsytor för idrott Att bidra till att fler spontanmötesplatser utvecklas där lek, idrott och kultur möts i vardagen Samordning och satsning på demokratiutveckling Samordning och satsning på verksamhet för personer med funktionsnedsättningar Regional samverkan i praktiken Torbjörn Neiman Kultur- och fritidsdirektör

11 (59) BAKGRUND Kommunstyrelsen fastställde riktlinjer, tidplan och preliminära budgetramar för 2016 och Ramarna räknades upp med 1 procent. Kommunstyrelsen räknar med inflation på cirka 2 procent och löneökningar på cirka 3 procent och konstaterar att förslaget till uppräkning kräver fortsatta omprövningar och effektiviseringar. Nämnderna ska inkomma med förslag till mål och budget senast den 12 juni. Kommunstyrelsens beredning beräknas ske i oktober och kommunfullmäktiges fastställande av mål och budget i november. TEKNISKA ANVISNINGAR Kommunledningskontoret har gett ut tekniska anvisningar som innehåller tidplan, blanketter och direktiv för nämnderna. Anvisningarna beskriver vilket material som ska lämnas till kommunstyrelsen. Där framgår att nämnderna ska redovisa förslag till: driftbudget för år 2016 och 2017 i siffror investeringsäskanden för år 2016, 2017 och förslag till investeringsplan för år Investeringarnas konsekvenser för driftbudgeten ska anges. En investering är ett objekt som har en ekonomisk livslängd på minst 3 år och som kostar minst 40 tkr. Nämnden kan äska medel för att göra investeringar för år 2016, 2017 och planerade investeringar för Fastighetsinvesteringar redovisas separat. effektmål konkurrensplan plan för utvärdering och uppföljning åtaganden mål- och styrdokument internkontrollplan Nämnden ska i budgetförslaget redovisa på vilket sätt budgeten fås i balans genom rationaliseringar begränsningar i åtagande ökad avgiftsfinansiering eller nya avgifter I underlaget ska det framgå vilka ekonomiska, verksamhetsmässiga och kvalitativa konsekvenser förslaget får för kommuninvånare och brukare. I budgetärendet ska nämnderna lämna förslag till beslut som kommunfullmäktige ska fatta. Egna beslut kan också tas med. Nämnden får inte komma med begäran om medel utöver nettoram även om nämnden får ta på sig ytterligare ansvar från stat eller landsting.

12 (59) Kommunfullmäktige har antagit kommungemensamma mål som redovisas nedan. Nämnderna ska utgå från dessa för att ta fram effektmål utifrån respektive nämnds ansvarsområde. Målen ska även ha bärighet på arbetet med jämställdhetsintegrering och måluppföljningen bör kunna redovisas uppdelat på kön. FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR BUDGET Bokslut var nämnden uppdelad i beställare och utförare. Det ekonomiska utfallet för beställaren var ett överskott om tkr. Utförarna hade ett underskott om 572 tkr. Underskottet var planerat. Nämnden har begärt att en del av beställarens överskott och utförarnas underskott läggs till det egna kapitalet. Kommunstyrelsen har beviljat detta. Totalt har nämnden ett eget kapital om tkr. Budget 2015 Anslaget för 2015 räknades upp med 1 %. För att kompensera enheterna för ökade lönekostnader minskades potten för oförutsedda utgifter med 599 tkr. Kommunstyrelse och kommunfullmäktige gjorde förändringar av budget Förändring tkr Projektmedel för peng/checksystem Demokratisamordnare 500 Kultur och aktivitetshus 500 Studieförbund 100 Föreningar Folkets Hus 300 Kapitalkostnader Hyresminskning Summa -548 Nämnden fastställde budget för 2015 en budget med ett underskott om 500 tkr för att biblioteket ska kunna göra inköp av media för det nya biblioteket som startar under våren Underskottet tas av eget kapital. Nämnden fastställde också hur bidraget till föreningar ska fördelas. Ramar för 2016 och 2017 För kultur-, demokrati- och fritidsnämnden är de preliminära ramarna fastställa till tkr tkr

13 (59) Kommungemensamma mål Nämndernas utgångspunkt i arbetet med sina mål ska vara de kommungemensamma mål som antagits av kommunfullmäktige. De kommungemensamma inriktningsmålen ska vara styrande för nämnderna på så vis att nämnderna ska formulera effektmål som härleds ur dessa fyra inriktningsmål, utifrån respektive nämnds ansvarsområden. Samtliga nämnder ska redovisa effektmål under/utifrån vart och ett av inriktningsmålen. Nämndernas effektmål ska på samma sätt som tidigare år utgå från ett brukarperspektiv. De inriktningsmål nämnderna ska använda sig av är: 1. Framtida tillväxt Invånarantalet i Järfälla ska öka och kommunen som organisation ska på alla nivåer ha beredskap att möta expansionen. Kommunen ska erbjuda en blandning av boende- och upplåtelseformer samt boende som passar för alla livets skeden samt olika behov och livssituationer. Arbetslösheten bland järfällaborna ska minska. Antalet arbetstillfällen i kommunen ska öka och fler företag ska etablera sig i kommunen. Järfälla ska även attrahera fler besökare och erbjuda olika typer av attraktiva besöksmål. 2. Kvalitativ välfärd Järfällaborna ska erbjudas bästa möjliga välfärdstjänster för sina skattepengar. Kommunalt finansierade verksamheter ska bedrivas effektivt, med ständigt förbättrade resultat och hög brukarupplevd kvalitet avseende såväl verksamhetens innehåll som personalens bemötande. Kvalitet och uppföljning ska vara det styrande för alla kommunalt finansierade tjänster. 3. Miljö och klimat Järfälla ska vara en föregångskommun i klimat- och miljöfrågor. Kommunen ska ha effektiv och miljöanpassad energi- och resursanvändning. Kommunen ska också verka för att öka medborgarnas miljömedvetenhet. 4. Demokrati, öppenhet och trygghet Alla kommunens verksamheter ska aktivt arbeta för inkludering och motverka alla former av diskriminering och segregation. Järfällaborna ska erbjudas möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i utvecklingen av det egna närområdet. Arbetet för en tryggare kommun ska prägla all verksamhet i Järfälla, och omfatta såväl förebyggande insatser som aktivt trygghetsskapande åtgärder. Fler mötesplatser och ett rikare kultur- och fritidsutbud ska vara en grundbult i trygghetsarbetet. Osäkerhetsanalys För att skapa en bild av vilken effekt eventuella kostnadsökningar får har följande beräkning gjorts som visar hur mycket kostnadsökningen blir vid en procents ökning. Osäkerhet Kostnad mnkr Lönekostnader 0,6 Lokalkostnader 0,4 Driftkostnader 0,4

14 (59) Verksamheterna står inför några större men spännande förändringar där kostnadsbilden för närvarande är osäker, framförallt när det gäller kapitalkostnader och hyror. Det gäller framförallt flytten av biblioteket i Kallhäll, de nya verksamheterna i Herrresta-anläggningen, ridanläggningen i Säby och det planerade kultur- och aktivitetshuset. Befintliga målgrupper ökade behov Kultur- och fritidsnämndens verksamheter riktar sig främst till barn och ungdomar. Som framgår av nedanstående diagram och tabell har den prioriterade målgruppen ökat de senaste 14 åren och kommer att öka betydligt mer de kommande åren enligt befolkningsprognosen. Fram till 2020 ligger ökningstakten per år på ca 300 fler personer totalt i dessa åldersgrupper. Enligt de senaste demografiska prognoserna är det alltså de närmaste åren som den stora ökningen sker i de prioriterade grupperna Befolkningsutveckling prioriterade grupper kultur och fritid Järfälla år år år Prognos 5-9 år Prognos år Prognos år Förändring av antal invånare i åldrarna 5-19 år från och med 2000 till Ökning av antalet personer i åldersgrupper Utfall Prognos år år år Summa

15 (59) I och med att kommunen växer och satsar på nya bostadsområden ökar behovet av att delta i samhällsplaneringen så att kultur- och fritidsmiljöerna finns med som en del av infrastrukturen. Verksamheterna är idag inte volymreglerade, det vill säga att nämndens anslag inte förändras när antalet invånare förändras. Resursfördelningssystemet för nämndens verksamheter behöver ses över. Anslagen kommer att urholkas om inte kultur- och fritidsnämnden får kompensation för ökade volymer i likhet med vad andra nämnder får. Förvaltningen föreslår därför nämnden att be kommunstyrelsen att se över resursfördelningssystemet. Nya målgrupper Det finns ett stort intresse bland verksamheterna att utveckla nya arbetssätt för att arbeta med inkludering och möta nya målgrupper. Med nuvarande nämndbudget finns dock inte ekonomiskt utrymme för att nå nya målgrupper i större volymer. Detta skulle i så fall kräva en större omfördelning av budgeten. Jämställdhetsintegrering Under år 2015 genomför förvaltningen en resursfördelningsmätning med genusperspektiv i alla nämndens verksamhetsområden. Denna mätning ska ligga till grund för framtida planering och budgetering. Miljö Den del av nämndens verksamhet som har någon allvarligare miljöpåverkan är idrottsanläggningarna och då främst när det gäller värme/kyla och belysning. Ett långsiktigt program med målet att byta ut befintlig teknik mot ny, energieffektivare och renare teknik i idrottsanläggningarna är på gång i samverkan med fastighetsavdelningen. Detta arbete är sammanvävt med den långsiktiga underhålls- och anläggningsplan som har tagits fram. Två av enheterna har erhållit miljödiplom guld, däribland idrott och fritid. Inom de andra verksamhetsområdena pågår arbetet med miljödiplomering. FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET - SAMMANFATTNING Nämndens ram är uppräknad med 1 procent för 2016 och Kostnadsutvecklingen är svår att bedöma. Inflationen ligger nu på en väldigt låg nivå Förvaltningen har räknat med att kostnaderna ökar försiktigt för 2016 och något högre för Förvaltningens förslag till uppräkning i genomsnitt för 2016 är 1,4 och för 2017 med 1,7 procent. Flera verksamheter har intäkter från andra förvaltningar och externt. Det råder osäkerhet om dessa intäkter. Därför räknas inte intäkterna upp i förslaget. Förvaltningens förslag till budget resulterar i ett sparbeting om 842 tkr för 2016 och tkr för 2017.

16 (59) 2016 Förvaltningens förslag till besparing för 2016 är att Björkeby fritidsgård läggs ned under år Kvarvarande medel används för att förstärka övriga fritidsgårdar. Den geografiska placeringen för Björkeby fritidsgård är inte bra idag och blir ännu mindre lämplig när Barkarbystaden växer fram. Förvaltningen planerar därför för nya mötesplatser för öppen fritidsverksamhet på lämplig plats i Barkarbystaden med trolig start något av åren Förvaltningen planerar också för och söker medel för ny öppen fritidsverksamhet yngre ungdomar i Jakobsberg. tkr Björkeby fritidsgård -842 Summa Förvaltningens förslag till besparing för år 2017 är att Biblioteket i gamla Barkarby centrum avvecklas. Folk- och skolbiblioteket i Herresta öppnar våren Under år 2016 och 2017 kommer det nya biblioteket i Herresta att etablera sig och kan år 2017 på ett bra sätt ta över den roll som biblioteket i gamla Barkarby centrum har haft. Förvaltningen planerar också för ett nytt folk- och utbildningsbibliotek samt kultur-, och fritidsverksamheter i nya Barkarby Centrum i anslutning till Barkarby College. tkr Biblioteket i Barkarby Summa Sammanfattning av de två förslagen Det är viktigt att tydliggöra att resurserna till bibliotek, kultur och fritidsverksamheter i Barkarbyområdet inte planeras att minska utan öka de närmaste åren. Förvaltningens långsiktiga plan varav en del finns beskriven längre fram i detta dokument innebär att det planeras för ökade resurser till biblioteks-, kultur - och fritidsverksamhet i det växande Barkarbyområdet. POLITISK LEDNING Beskrivning av verksamhetsområdet Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden ansvarar för kultur, bibliotek, kulturskola, idrott/fritid, fritidsgårdar och demokratiutveckling/samordning. Förslag till budget verksamhetskonsekvenser Förutom föreslagen uppräkning föreslår förvaltningen ingen förändring.

17 (59) Övergripande verksamhetsriktlinjer Nämnden har sedan ett antal år tillbaka fastställt verksamhetsriktlinjer som ska gälla för nämndens samtliga verksamheter. FN:s barnkonvention ska vara ett av de viktigaste styrdokumenten för nämndens verksamheter. Ett jämställt förhållningssätt gentemot alla medborgare ska prägla nämndens verksamheter. Den av fullmäktige antagna biblioteksplanen år 2014 reglerar verksamheten vid biblioteken i kommunen NÄMNDKANSLI Nämnden har till sitt förfogande ett kansli vars uppgift är att arbeta med planering, prognoser, budget, upphandling, diarium, arkiv, kvalitetsgranskning, uppföljning och utvärdering samt utredningar. Till nämndkansliet tillkommer den nya demokratisamordnaren som placeras centralt i organisationen. Förslag till budget verksamhetskonsekvenser Förutom föreslagen uppräkning föreslår förvaltningen ingen förändring. DEMOKRATIUTVECKLING Beskrivning av verksamhetsområdet Verksamhetsområdet är en ny och förtydligad ambition i Järfälla kommun som innebär att arbeta med delaktighets- och demokratiutveckling bland kommunens medborgare. Utvecklingen ska involvera kommunens alla verksamhetsområden för att underlätta och stimulera till att fler av Järfällaborna ska bli aktivt delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett särskilt fokus ligger på att öka delaktigheten bland Järfällas unga. Budgetförutsättningar omvärldsbevakning Nämnden erhöll år tkr för att starta ett arbete kring demokratisamordning. Rekrytering av en demokratisamordnare/utvecklare pågår under våren 2015 och beräknas vara färdig i maj månad. Personen som rekryteras kan därmed vara på plats och påbörja sitt uppdrag i augusti Demokratisamordnare eller utvecklare finns i ett antal kommuner runt om i landet. Som framgångsrika exempel kan nämnas Botkyrka, Lund, Linköping och Värmdö. Strategisk plan Att under år 2015 kartlägga och påbörja samarbetet med strategiska samarbetsparter i Järfälla, både i kommunorganisationen och utanför Att under år 2015 kartlägga några särskilt prioriterade utvecklingsområden inom området delaktighet och demokrati

18 (59) Att under år 2016 arbeta med de prioriterade utvecklingsområdena Att under år 2016 ta fram förslag till en demokratiplan för Järfälla kommun Att under år 2016 ta fram förslag till mål för verksamhetsområdet för år 2017 Att under år 2016 undersöka möjligheterna till och planera för ett ungdomsfullmäktige Förslag till budget verksamhetskonsekvenser De direkta kostnaderna för demokrati- och delaktighetsutveckling beräknas uppgå till ca 900 tkr för år 2016 och behöver öka med ytterligare 100 tkr Dessa belopp innefattar kostnaderna för demokratiutvecklaren inklusive lönebikostnader, kontor med mera samt ett par 100 tkr för själva verksamheten. Den preliminära omfattar 500 tkr vilket inte räcker till att täcka kostnaden. Detta finns med under äskanden längre ned i dokumentet. Förslag till mål Förslag till mål för verksamhetsområdet tas fram under år 2016 för år 2017 för kompletterande beslut senast under hösten år Plan för uppföljning och utvärdering I uppdraget till demokratisamordnaren ingår att ta fram uppföljningsmodeller och följa upp och utvärdera verksamhetsområdet i samråd med förvaltningsledningen på kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen. BIBLIOTEK Beskrivning av verksamhetsområdet Verksamhetsområdet omfattar biblioteksverksamhet som bedrivs vid huvudbiblioteket i Jakobsberg och filialerna i Viksjö, Kallhäll och Barkarby. På uppdrag av Kompetensnämnden drivs också gymnasiebiblioteket i Jakobsbergsskolan. Verksamheten har som uppdrag att särskilt arbeta med målgrupperna barn och unga samt att erbjuda verksamhet till de som har svårt att själva besöka biblioteket. Från och med våren 2016 planeras ett nytt folk- och skolbibliotek att öppna i Herrestaskolan i Barkarbystaden och en ny bibliotekslokal tas i bruk istället för den gamla i Kallhälls centrum. Budgetförutsättningar omvärldsbevakning Biblioteksverksamheten påverkas av den intensiva tekniska utvecklingen, särskilt genom e-bokläsande. E-bokläsandet gör att vissa grupper faktiskt ökar sitt läsande och e-böckerna når även sådana som tidigare inte haft som vana att läsa. Detta är mycket positivt. Tyvärr är den kostnad per e-boklån som biblioteken betalar till förlagen mycket hög vilket gör att denna positiva trend är tydligt kostnadsdrivande. Än så länge har inte e-bokläsandet ökat så mycket i riket som många bedömare hade trott men de höga kostnaderna per e-boklån gör ändå att anslagen behöver öka för att täcka kostnadsökningarna. Att läsande av tryckta böcker kommer att finnas kvar även i framtiden är de flesta framtidsanalytiker överens om, men i hur stor utsträckning? Vilken typ av litteratur

19 (59) kommer fortsatt att finnas i fysisk form och vilken typ övergår kanske helt eller till stora delar i digital form? Att biblioteken kommer att vara en viktig plats för att söka kunskap och en viktig mötesplats även i framtiden är utom allt tvivel. Bibliotek är inte bara en plats där man finner och får tag i litteratur, det är en plats där man lär sig upptäcka och bruka litteratur. I Järfälla är biblioteket även en plats som mer och mer får betydelse som mötesplats. Även om utlåningen av medier stagnerat har besökssiffrorna ökat och har de senaste åren legat över genomsnittet för länet. Strategisk plan I den strategiska planen för biblioteksområdet kan nämnas: En ny biblioteksplan beslutades av kommunfullmäktige under år Planen utgår från den nya biblioteksplagen. Planens fem prioriterade områden ligger till grund för verksamhetsplaneringen. Planering för den tillkommande biblioteksverksamheten i Barkarbystaden pågår. Det nya biblioteket startar Biblioteket i Kallhäll kommer att flytta till bättre lokaler i centralt läge i Kallhälls centrum i början av år Förslag till budget verksamhetskonsekvenser Förutom föreslagen uppräkning föreslår förvaltningen att Barkarby bibliotek avvecklas 2017 då Herrestabiblioteket har varit i gång i ett år och är etablerat. Se utförligare beskrivning av förslaget på sidan ovan. Förslag till mål Kommungemensamt mål: 2. Kvalitativ välfärd Effektmål Uppföljning/mätmetod Redovisningsform De enskilda brukarnas/besökarnas betyg på hur nöjda de är med biblioteksverksamheten ska uppgå till minst 7 på en 10-gradig skala. Brukarenkät Verksamhetsberättelsen 2016 och 2017 Kommungemensamt mål: 1. Framtida tillväxt Andelen av befolkningen i Järfälla som är aktiva låntagare ska öka till minst 30 procent senast år 2017 Mäts genom biblioteksstatistik Verksamhetsberättelsen 2017

20 (59) Plan för uppföljning och utvärdering Uppföljning och utvärdering av verksamheten kommer att ske genom brukarenkäter och med hjälp av bibliotekens statistik. Nyckeltal/volymer/kostnadsmått/indikator Följande nyckeltal kommer att redovisas årligen: - Nettokostnad/invånare - Nettokostnad per lån (bok + andra medier) - Antal lån per invånare fördelat på kön - Ökning/minskning av utlåning till barn och unga - Andel lån till barn och unga av den totala utlåningen - Besök/invånare - Antal boken kommer-lån - Antal e-boklån och dess andel av hela utlåningen Åtaganden Bibliotek Bibliotekens verksamhet regleras i Bibliotekslagen, 2013:801 Lagen slår bland annat fast att varje kommun ska ha ett folkbibliotek och att boklån ska vara avgiftsfria. Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. De ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. Enligt lagen ska folkbiblioteken prioritera service till barn- och ungdomar samt till personer med funktionsnedsättning. Dessutom ska särskild uppmärksamhet ges åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska. Biblioteksverksamheten i Järfälla har en opartisk inriktning vad gäller partipolitik och livsåskådningar. Arbetet bedrivs inkluderande i enlighet med diskrimineringslagen och minoritetslagen. Detta ska avspeglas i bibliotekets utbud av medier, tjänster och medarbetares bemötande. Enligt biblioteksplanen ska verksamheten fokusera på dessa prioriterade områden: Barn och ungas läs- och språkutveckling, mångfald, digital delaktighet samt utbildning, lärande och bildning. Dessutom ska folkbiblioteket samordna insatser i syfte att främja kvalitetsutveckling av skolbiblioteken. Vi åtar oss att Öppettiderna ska vara så varierade att olika målgrupper har möjlighet att besöka ett bibliotek. Biblioteket i Jakobsberg utgör kommunens huvudbibliotek och ska alltid stå för det mest omfattande öppethållandet med bemanning. Filialbiblioteken kan ha två typer av öppettider; det fullständiga öppethållandet då biblioteken är bemannande och det selektiva då endast lokalen är tillgänglig.

NÄMNDENS EFFEKTMÅL FÖR ÅR 2015

NÄMNDENS EFFEKTMÅL FÖR ÅR 2015 NÄMNDENS EFFEKTMÅL FÖR ÅR 2015 Nya kommungemensamma mål (inriktningsmål) utarbetades av den nytillträdda politiska koalitionen i samband med att beslut om mål och budget 2015 beslutades i kommunfullmäktige

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Sammanställning av kompetensnämndens mål för 2018

Sammanställning av kompetensnämndens mål för 2018 PROMEMORIA 1 (5) 2017-11-21 Beslutat av kommunfullmäktige 2017-11-20 Sammanställning av kompetensnämndens mål för 2018 Kommunövergripande mål för framtida tillväxt Invånarantalet i Järfälla ska öka och

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016-2019 Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för kommunens biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under perioden 2016-2019. Planen

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Biblioteksplan Alingsås kommun

Biblioteksplan Alingsås kommun Biblioteksplan 2017-2018 Alingsås kommun Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: Kommunfullmäktige 2016-12-14 283 Diarienummer: 2016.212.540 KFN, 2015.646.540 KS Dokumentansvarig, befattning och namn: Bibliotekschef,

Läs mer

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. VISIONER... 3 3. NÄMNDSMÅL... 3 3.1 Nämndsmål 1, övergripande 4 3.2 Nämndsmål 2, fritidsgård och

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete

Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete Dnr BUN13/67 RIKTLINJER Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2014-08-26 Dnr BUN13/67 2/8 Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Mål och inriktning... 3 1.1 Övergripande

Läs mer

Nämndplan med budget 2013

Nämndplan med budget 2013 Kultur- och fritidsnämnden Nämndplan med budget 2013 www.ale.se Nämndplan och budget för Kultur och fritidsnämnden 2013 1. Nämndens uppdrag Kultur - och fritidsnämnden ansvarar enligt reglementet för:

Läs mer

Biblioteksplan. Kramfors kommun

Biblioteksplan. Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida 1(6) Biblioteksplan Kramfors kommun 2016-2019 Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd BKU-nämnd 160525 63 Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2016/166 2

Läs mer

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

Fördel Solna. En Biblioteksplan för Fördel Solna En Biblioteksplan för 2012-2016 Inledning Solna stads biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för bibliotekens utveckling och verksamhet under perioden 2012-2016.

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

Kommunalt föreningsstöd

Kommunalt föreningsstöd Kommunalt föreningsstöd Bidragsregler 1 Allmänna förutsättningar Kommunens bidragsgivning syftar till att stödja Järfällaföreningarnas organiserade barn- och ungdomsverksamhet. Med Järfällaförening avses

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2018 1 SVEDALA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun anta en biblioteksplan som visar riktning och utvecklingsområden inom biblioteksverksamheten.

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor.

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor. Innehållsförteckning Trollhättans stads vision och grundläggande värderingar 3 Uppdrag 3 Styrdokument 3 Biblioteksverksamhetens vision och inriktningsområden 4-5 Stadsbibliotekets framtida utveckling 6

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Aktiv Fritid Vallentuna

Aktiv Fritid Vallentuna Aktiv Fritid Vallentuna Föreningsmöte 14 april 2015 Fritidsnämnden Aktiv Fritid 14/4 2015 Kvällens hållpunkter 19.00 Fritidsnämnden ny mandatperiod Nämndens uppgift och planer för perioden 19.20 Kultur-

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga Biblioteksplan Stenungsunds kommun Stenungsund kommuns biblioteksplan har som syfte att ge en struktur och inriktningt samt tydliggöra folk- och skolbibliotekens uppdrag. Stenungsunds kommun Biblioteksplan

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN NORRKÖPINGS STADSBIBLIOTEK www.norrkoping.se BIBLIOTEKSPLAN FÖR 1.Bibliotekslagen Av bibliotekslagen (2013:801) framgår att kommunerna ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

Läs mer

Södertörns nyckeltal för år 2011

Södertörns nyckeltal för år 2011 Södertörns nyckeltal för år 211 KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA MEN DET SER OLIKA UT ANALYSRAPPORT KULTUR OCH FRITID I KOMMUNERNA PÅ SÖDERTÖRN Innehåll sida Inledning 2 Sammanfattning 2 Befolkning 3 Kvalitet

Läs mer

1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget

1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget 1 (7) Datum Kultur- och turismnämndens handling nr 5/2007-09-04 Antagen av kultur- och turismnämnden 2007-09-04 26 Bilaga 1 Verksamhetsbudget 1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2016-2019 olkbiblioteken bidrar till det öppna, demokratiska samhället genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning där bibliotekens särskilda uppgift är att främja litteraturens

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Fritidsplan för Skurups kommun

Fritidsplan för Skurups kommun Styrdokument 1 (12) Fritidsplan för Skurups kommun 1 Styrdokument 2 (12) Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Inledning... 3 Värdegrund... 4 Stöd och service... 6 Fritids- och rekreationsområden...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden Verksamhetsplan 1(13) VERKSAMHETSPLAN Kultur- och Fritidsnämnden Framtagen av: Annica Skog Datum: -11-25 Version: 1 Diarienummer: /ULN 067 Verksamhetsplan 2(13) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 Vision...

Läs mer

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Foto: Angarnssjöängen, Fritidsförvaltningen 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Fritidsnämndens uppgift... 1 Förutsättningar för fritidsnämndens verksamhet

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Dokumentnamn : Biblioteksplan Dokumenttyp : Plan (Benämning efter bibliotekslagen) Beslutad av: Kommunfullmäktige 2013-02-11, 3 Diarienummer: KS2012/438 Giltighetstid:

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Biblioteksplan Gnosjö kommun

Biblioteksplan Gnosjö kommun Biblioteksplan Gnosjö kommun 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-21 77. Antagen av Kultur- och utbildningsutskottet Inledning I bibliotekslagen (SFS 2013:801) står i 17 att kommuner och landsting

Läs mer

Policy för biblioteksverksamheten

Policy för biblioteksverksamheten Datum Policy för biblioteksverksamheten Antagen av Kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 2016-02-29, 14 Dokumentägare: Ersätter dokument: Biblioteksplan 2009-2012, förlängd t o m 2015-12-31,

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet 1 (5) Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Föreningslivet stärker civilsamhället och bidrar till ett lokalt engagemang. Därför har Sundbybergs stad valt att på olika sätt stötta föreningar

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 Biblioteksplan för Svedala kommun 2012 2015 Svedala kommuns biblioteksplan är ett politiskt styrdokument som anger riktning och ramar för den övergripande utvecklingen av folk-

Läs mer

Budget 2013 Kultur och fritid

Budget 2013 Kultur och fritid 2012-11-14 Budget 2013 Kultur och fritid Bilaga 1 Karin Mannström, Controller Dnr: KUN 2012/218 November 2012 2012-11-14 1 (7) Innehåll 1. KULTUR OCH FRITID... 2 1.1. Driftbudget... 2 1.2. Investeringsbudget...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring Regler för Härjedalens kommun gällande anslag till studieförbunden från och med 2010-01-01. 1. Syftet

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Kultur- och Biblioteksprogram för Borås Stad Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Innehåll 1 [7] Kultur- och fritidsförvaltningen Bibliotek Botkyrka KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Innehåll 1 [7] Kultur- och fritidsförvaltningen Bibliotek Botkyrka KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN k e t o i bibl a k r y k bot Verksamhetsplan 2017 1 [7] Bibliotek Botkyrka 2016-10-31 Innehåll Verksamhetsplanen i styrsystemet... 2 Vision... 2 Mänskliga rättigheter en bas för verksamheten... 2 Interkulturella

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 Syfte Lomma kommuns stöd till det ideella föreningslivet syftar till att stimulera till ett

Läs mer

Biblioteken på Gotland. Handlingsplan för mångfald

Biblioteken på Gotland. Handlingsplan för mångfald Biblioteken på Gotland Handlingsplan för mångfald 2016-02-05 1 Visionsmål, bibliotekslagen och Region Gotlands likabehandlingspolicy Biblioteken på Gotland är angelägna och tillgängliga för alla. De bidrar

Läs mer

I gällande Biblioteksplan finns angivet att den ska revideras vart tredje år. Detta är den första revideringen.

I gällande Biblioteksplan finns angivet att den ska revideras vart tredje år. Detta är den första revideringen. Järfälla bibliotek Utvärdering och revidering av Biblioteksplan 2008-2015 Bakgrund och syfte I gällande Biblioteksplan finns angivet att den ska revideras vart tredje år. Detta är den första revideringen.

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35 Datum Sida 2016-01-20 1 (5) Biblioteksplan för Sunne kommun 2016-2019 KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 35 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2022 Antagen i ks 2016-12-06 198 Rättviks bildarkiv Kulturenheten Samhällsutvecklingsförvaltningen 2(9) Biblioteksplan 2016 2022 Innehållsförteckning: Inledning... sid. 3 Organisation...

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

Nyckeltal och Statistik

Nyckeltal och Statistik Nyckeltal och Statistik Folkmängden 1 november, SCB 2008 2009 2010 2011 2012 Antal invånare totalt 30 877 31 214 31 317 31 800 32 016 Antal invånare 7-20 år (föreningsstöd) 6 189 6 327 6 418 6 600 6 697

Läs mer

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad Fritids- 2009-2013 plan Landskrona stad Plan för idrott och friluftsliv i Landskrons stad 2009-2013 BAKGRUND Idrotten i samhället Statens stöd till idrotten Målet med den nationella idrottspolitiken är:

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2011-02-22. 5,gäller från 2011-03-28. Ändringar antagna av KF 2012-02-28, gäller från 2012-01-01.

Läs mer

Enhetsplan 2016. Biblioteket

Enhetsplan 2016. Biblioteket Enhetsplan 2016 Biblioteket 2 Innehållsförteckning 1 Biblioteket...3 1.1 Verksamhetsområde 9: Bibliotek, kultur och fritid (inklusive fritidsgårdar)...3 1.1.1 Verksamhet och syfte...3 1.1.2 Verksamhetens

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0 Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Version 3.0 Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet 1 (7) Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Föreningslivet stärker civilsamhället och bidrar till ett lokalt engagemang. Därför har Sundbybergs stad valt att på olika sätt stötta föreningar

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Strategi Program. Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Biblioteksplan

Strategi Program. Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Biblioteksplan Strategi Program >> Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Biblioteksplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-02-25, 32 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och tidplan för denna

Läs mer

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete.

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete. BIBLIOTEKSPLAN BIBLIOTEKSPLAN INLEDNING Folkbiblioteken är en lagstadgad verksamhet som är en central del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Den 1 januari 2014 träder den nya bibliotekslagen i kraft.

Läs mer

Verksamhetsplan med budget Musikskolan

Verksamhetsplan med budget Musikskolan Verksamhetsplan med budget - Musikskolan 1 Sammanfattning Musikskolans uppdrag är att, med utgångspunkt i Vision 2040, möjliggöra för ett attraktivt kulturoch fritidsutbud för kommuninvånare, med fokus

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2016

Biblioteksplan 2015-2016 Biblioteksplan 2015-2016 Ödeshögs kommun Bilaga. Läsfrämjandeplan 2015-2016 Gunilla Christensen BIBLIOTEKSANSVARIG Bibliotekslagen 2013:801 (ersätter tidigare lag 1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser

Läs mer

Riktlinjer för fritidsklubbar

Riktlinjer för fritidsklubbar Utlåtande 2006: RIV (Dnr 324-572/2006) Riktlinjer för fritidsklubbar Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Riktlinjer för fritidsklubbar för elever i skolår 4-6 i Stockholm fastställs

Läs mer

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2013 2015 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2 Bakgrund I april 2012 antog kommunfullmäktige ett idrottspolitiskt program för Lund kommun. Det idrottspolitiska programmet har en bred ansats till idrottsbegreppet

Läs mer

Övergripande inriktning

Övergripande inriktning 2011-03-31 1 (6) VERKSAMHETSPLAN 2011 för Järfälla fritidsgårdar. Vision Järfälla fritidsgårdar ska synas, höras och märkas som en utmärkt mötesplats för ungdomar. Verksamheten ska på sikt göra sig känd

Läs mer

Biblioteksprogram för Botkyrka kommun

Biblioteksprogram för Botkyrka kommun Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2016:674 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: 26 oktober

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Förbundsöverenskommelse

Förbundsöverenskommelse Förbundsöverenskommelse 2012-12-17 Överenskommelse mellan medlemmarna och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland KS-834/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 210

Läs mer

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande. Tanums kommun Biblioteksplan Tanums bibliotek 2014-2016 Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna biblioteksplan finns strategier för kommunens

Läs mer

Kvalitetskrav Fritidsgårdar

Kvalitetskrav Fritidsgårdar Kvalitetskrav Fritidsgårdar Barn- och utbildningsnämnden 2016-01-27 Dnr: 185-2016 KVALITETSKRAV BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Innehållsförteckning Sida 1 Gemensamma rutiner och administrativa system Avvikelser

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer