Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv."

Transkript

1 Biblioteksplan Antagen av kommunfullmäktige , 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på folkbiblioteket har ändrats. Ett livslångt lärande innebär att fler läser på högskola och universitet. I samhället finns hela tiden en ökad tillgång på information samt en teknikutveckling som rusar iväg. Skolan arbetar mer undersökande och arbetet med att ge barn ett bra språk är än mer viktigt. Man kan också räkna med att antalet pensionärer ökar. I bibliotekslagens 7a står att Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. Kultur- och fritidsnämnden fick 2008 i uppdrag från kommunstyrelsen att ta fram en biblioteksplan för hela kommunen. En biblioteksplan är ett politiskt dokument. Det är ingen verksamhetsplan men den är en förutsättning för en verksamhetsplan. Biblioteksplanen definierar bibliotekets roll i olika politikområden i förhållande till de övergripande målen för kommunens utveckling. Syfte Biblioteksplanens syfte är att vara ett hjälpmedel i arbetet med framtidens biblioteksverksamhet samt visa på hur en samverkan mellan kommunbiblioteket och andra verksamheter i kommunen kan gå till. Sedan 2009 arbetar en grupp med representanter från skola och äldrevård tillsammans med bibliotekspersonal och en referensgrupp från kultur- och fritidsnämnden med frågan. Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. I samverkan skapa goda möjligheter för alla medborgare att delta i det livslånga lärandet. I kungariket Kungsör skapa attraktiva mötesplatser för invånare och besökare. Styrdokument Bibliotekslagen (SFS 1996: 1596, ändrad 2004:1261) - UNESCO:s folkbiblioteksmanifest 1994 UNESCO:s skolbiblioteksmanifest (5)

2 IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest som antagits av UNESCO Kultur- och fritidsnämndens inriktningsmål och budget Skolplan för Kungsörs kommun Kungsörs kommuns vision Kungsörs kommuns vision 2015 med kultur- och fritidsnämndens inriktningsmål Livskraftiga Kungsör Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Kompetenta Kungsör I samverkan skapa goda möjligheter för alla medborgare att delta i det livslånga lärandet. Unika Kungsör I Kungariket Kungsör skapa attraktiva mötesplatser för invånare och besökare. Nyckeltal för biblioteksverksamheten se verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. Biblioteksverksamheten i Kungsörs kommun Folkbibliotekens huvuduppgifter är att garantera fri tillgång till information, stödja självstudier, bildningsverksamhet och utbildning, verka för läskunnighet samt stimulera kulturell mångfald och kontakter mellan olika kulturer. Offentligt finansierade bibliotek av god standard, tillgängliga för alla, är en viktig förutsättning för en levande demokrati, yttrandefrihet, informationsfrihet, lärande, bildning och kulturell utveckling. Folkbiblioteken ska också verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. Varje kommun ska ha ett folkbibliotek. Bibliotekslagen 2 Inom den kommunala organisationen i Kungsör finns biblioteksverksamhet i form av folkbibliotek och skolbibliotek. I Kungsörs kommun finns ett huvudbibliotek beläget i Kungsörs tätort. Bokbusstjänst köps från Köpings kommun för Valskogsbornas nyttjande. Varje skola har ett skolbibliotek. På äldreboendet Misteln finns en boksamling som är tillgänglig för boende och personal. Bibliotekets hemsida är tillgängligt 24-timmar om dygnet. Genom kommunbibliotekets försorg är hela Sveriges bokbestånd tillgängligt. 2 (5)

3 Barn och ungdom I enlighet med bibliotekslagen 9 skall folk- och skolbiblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. Barn och ungdom är en prioriterad del av verksamheten. En halv bibliotekarietjänst har i uppgift att tillgodose förskola och skolans behov av kompletterande media. Tjänsten har också ansvar för förskolans och skolans kulturutbud vars konto ligger hos barn- och utbildningsförvaltningen. Alla skolbarn i kommunen ska ha tillgång till bibliotek i sin dagliga verksamhet enligt kommunens barn- och utbildningsplan. I bibliotekslagen 5 står Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen. Skolbiblioteket ska stimulera elevernas intresse för läsning och litteratur och samverka med folkbiblioteket för att tillgodose behovet av material för att nå kunskapsmålen i skolan. Rektor på respektive skola ansvarar för sitt skolbibliotek. Äldre och funktionshindrade I bibliotekslagens 8 står att särskild uppmärksamhet skall ägnas åt funktionshindrade genom att erbjuda litteratur i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. En bibliotekarie och en assistent har i sina arbetsuppgifter att ha kontakt med äldre, handikappade samt med de särskilda boendena i kommunen. Den service som erbjuds är medieförmedling till hemmet, boken kommer, samt depositioner i de särskilda boendena. Biblioteket har också tillstånd att ladda ner Daisyböcker i ljudformat för personer med funktionsnedsättningar. Böcker och tidningar finns också i lättlästa versioner. Det finns också läsombudsgruppsverksamhet i äldrevårdsverksamheten samt läsombud på alla gruppbostäder inom LSS. Högläsning från frivilligorganisationer förekommer i boendena. Läsombudsträffar och annan utbildning erbjuds från länsbiblioteket. Den förväntade ökningen av äldre i kommunen kommer troligtvis att öka behovet av anpassade medier och tjänster. Vikten av att uppleva meningsfullhet och för att förbättra livskvaliteten i åldrandet skulle ett samarbete med socialförvaltningen behöva utvecklas så att information och läsning blir en naturlig del i verksamheten bland äldre och funktionshindrade. En viktig samarbetspartner är också handikapporganisationerna. 3 (5)

4 Nya svenskar De nya svenskarna ägnas uppmärksamhet i bibliotekslagen 9 att invandrare och andra minoriteter skall erbjudas litteratur på andra språk än svenska. Genom egna inköp och genom - länsbibliotekens försorg Rekommendationer för medieplanering på andra språk än svenska i Örebro län och i Västmanlands län och - Central medieförsörjningsplan för mångspråkig litteratur 2006 från Internationella biblioteket finns möjlighet att komplettera medieförsörjningen på biblioteket för dessa grupper. Det livslånga lärandet Enligt bibliotekslagen 6 och 10 skall länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, forskningsbibliotek och andra av staten finansierade bibliotek avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till folkbibliotekens förfogande samt i övrigt samverka med folk- och skolbiblioteken och bistå dem i deras strävan att erbjuda låntagarna en god biblioteksservice. Studeranden i alla åldrar får hjälp med att hitta studielitteratur. Biblioteken i Sverige har ett system för att kunna låna mellan varandra. För att få tillgång till de samlade resurserna genom sitt kommunbibliotek finns ett nätverk för fjärrlån. Länsbibliotek Västmanland och Regionförbundet Örebro samarbetar bland annat om de bägge länens kompletterande mediaförsörjning. I förlängningen finns också specialbibliotek som Tal- och punktskriftsbiblioteket (TPB), Internationella biblioteket (IB), lånecentralen på Stockholms stadsbibliotek och Kungliga biblioteket (KB). 24-timmarsbiblioteket Bibliotekets hemsida kallas också 24-timmarsbiblioteket. Där biblioteket erbjuda ett antal tjänster via bibliotekets egen webbplats under hela dygnet. Genom denna kan man utföra sökningar, lån, reservationer samt ställa frågor och få svar och annan information ur bland annat betaldatabaser som biblioteket prenumererar på. Kommunens hemsidor är anpassade till funktionshindrade med en lättläst variant och med möjlighet att lyssna på. Programverksamhet och utställningar För att göra bibliotekets lokaler attraktiva och för att medborgarna ska kunna utöva och ta del av ett berikande kulturliv och för att förverkliga demokratiaspekten anordnas föreläsningar, utställningar och föreställningar för både barn och vuxna ofta i samarbete med föreningsliv, studieförbund, institutioner och andra förvaltningar. 4 (5)

5 Slutord Bibliotekets verksamhet ska vara riktad till alla medborgare oavsett kön, ålder eller funktionshinder och ska vara en attraktiv mötesplats för invånare och besökare. Biblioteket kan också ses som en viktig faktor för kommunens utveckling och tillväxt. Biblioteket är en naturlig plats för mångfald och integration och bibliotekets medarbetare är nyckelpersoner i detta arbete. För att möta brukarnas nya krav, skilda behov och för att vara en länk mellan media och upplevelse behövs kompetent, engagerad och välutbildad personal. Biblioteket arbetar aktivt för att integrera jämställdheten i verksamheten. 5 (5)

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Författningssamling Ändrad 2007-08-21 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2007-11-28 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN 2007-2010 Antaget av fullmäktige

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Beslutad av kommunfullmäktige den 25 november 2013, 225. Adress Box 610, 391 26 Kalmar Besök Tullslätten 4 Tel 0480-45 00 00 vx 1 Bibliotek och utveckling Biblioteksplan för Kalmar

Läs mer

för Katrineholms kommun 2010-2012

för Katrineholms kommun 2010-2012 Kultur- och turismnämndens handling nr 11/09 Antagen av kultur- och turismnämnden 2009-12-09 33 Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2010-2012 Antagen av kultur- och turismnämnden 2007-11-20 Reviderad

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 1 (19) Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-19 2 (19) Innehållsförteckning Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017...1 Bakgrund och syfte...4 Verksamhetsbeskrivning...4

Läs mer

Biblioteksplan för Högsby kommun

Biblioteksplan för Högsby kommun Rev 2007-12-04 Rev 2008-03-06 Rev 2008-09-01 Antagen KF 2009-03-26, 51 Rev KS 2012-03-13 Rev och antagen KF 2012-04-02, 46 Biblioteksplan för Högsby kommun 2011-2015 Inledning Folkbiblioteken står i dag

Läs mer

Biblioteksplan för Skövde Stadsbibliotek

Biblioteksplan för Skövde Stadsbibliotek Kulturförvaltningen Enhet/Handläggare Christina Westerlund Datum Beteckning 2006-11-29 05/0098 Biblioteksplan för Skövde Stadsbibliotek Innehåll Bakgrund Styrdokument Syfte Nulägesbeskrivning er Omvärld

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund VAXHOLMS STAD BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte 2. Biblioteksverksamheten i Vaxholm i dag 3. Biblioteksbehov i framtiden 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN. Hjo kommun. Biblioteksverksamhet 2007-2010 Hjo Stadsbibliotek

BIBLIOTEKSPLAN. Hjo kommun. Biblioteksverksamhet 2007-2010 Hjo Stadsbibliotek BIBLIOTEKSPLAN Hjo kommun Biblioteksverksamhet 2007-2010 Hjo Stadsbibliotek Hjo kommuns biblioteksverksamhet 2007-2010 Innehåll - Bakgrund - Syfte - Arbetsgrupp - Vision - Övergripande mål - Omvärldsanalys

Läs mer

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 INLEDNING Mycket händer i biblioteksvärlden just nu och det är mycket som påverkar dagens folkbibliotek.

Läs mer

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bibliotektplan för Piteå kommun 2012-2015 Plan/Program 2012-05-14, 74 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Biblioteksplan för Nora kommun

Biblioteksplan för Nora kommun Biblioteksplan för Nora kommun Del 1 Vad är en biblioteksplan? En biblioteksplan skall ses som en möjlighet att formulera en lokal bibliotekspolitik, som inte bara lyfter fram de traditionella värdena

Läs mer

Biblioteksplan. för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 165

Biblioteksplan. för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 165 Biblioteksplan för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun 2011 2014 Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 165 Innehållsförteckning 1 Syfte och uppföljning... 4 1.1 Syfte... 4 1.2 Uppföljning

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 Innehåll Inledning 3 Bakgrund Organisation 4 Nuläge Utveckling av organisationen Bibliotekslagen 5 Så här ska vi arbeta Utmaningar 6 Verksamhet 2008-2011 Utvecklingsområden

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden Datum 2013-01-30 Dnr Sida 1(17) Faktabilaga till Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden 1 Faktabilagor Innehåll Mål, styrdokument och uppdrag 3 Biblioteken

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för DALS-EDS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN för DALS-EDS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN för DALS-EDS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Antagen av kommunfullmäktige 2008-09-23, 79 1. Inledning.sid 2 2. Styrande och vägledande dokument sid 3 3. Uppdrag och nuläge sid 5 4. Dals-Eds

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

För det demokratiska samhällets utveckling

För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren 44 För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun

Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan Det här var uppdraget Kommunstyrelsen beslöt 2007-03-27 82 efter en motion

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN KS 8, 2014-01-07. Biblioteksplan 2014-2016

BIBLIOTEKSPLAN KS 8, 2014-01-07. Biblioteksplan 2014-2016 BIBLIOTEKSPLAN KS 8, 2014-01-07 Biblioteksplan 2014-2016 Innehåll 1. Inledning 5 2. Nulägesbeskrivning 6 Folkbibliotek 6 Skolbibliotek 8 3. Samverkan 10 4. Omvärldsfaktorer 9 5. Utvecklingsområden 10

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN På biblioteket kan man alltid hitta en lugn vrå om man vill vara ifred och oftast någon att prata med om man är på det humöret Anonym låntagare Februari 2008 1 BIBLIOTEKSPLAN

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Biblioteksplan 2006 1 Innehållsförteckning sid Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Bibliotekets uppdrag ur Kultur- och fritidsstrategi 4 Operationella mål och mätetal 5 Personal och ekonomi 6 Biblioteksorganisation

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN INNEHÅLL INLEDNING... 3 OMVÄRLDSANALYS AV KOMMUNEN... 3 Geografiskt läge... 3 Befolkning och boende... 3 Arbete och näringsliv... 4 Kulturliv och kulturinstitutioner... 4 Hälsovård

Läs mer