Medieförsörjningsplan för Sörmland september 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012"

Transkript

1 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012

2 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång till material och information. Biblioteken bidrar till detta genom att bygga hållbara strukturer för den kompletterande medieförsörjningen. Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 presenterar en ansvarsfördelning på nationell, regional och kommunal nivå samt mellan kommunbiblioteken och länsbiblioteket. Den anger i vilken utsträckning de lokala biblioteken ska vara självförsörjande med olika slag av medier och vilket kompletteringsansvar som ligger på Länsbibliotek Sörmland. Mål Ge sörmlänningarna åtkomst till den samlade mängd medier som finns på biblioteken Att genom friare lånevägar av medier inom Sörmlands län uppnå en ökad självförsörjningsgrad inom och mellan biblioteken i länet Att göra ansvarsfördelningen mellan kommunbibliotek och länsbibliotek tydlig Styrdokument och riktlinjer Fjärrlånehanteringen i Sörmland är reglerad efter tre styrdokument: Bibliotekslagen (SFS 1996:1596). Ett nytt lagförslag väntas sommaren 2013 Rekommendationer om fjärrlån utarbetade av Kungliga biblioteket i samråd med Statens kulturråd (http://www.kb.se/bibliotek/fjarrlan/rekommendationer ) Fjärrlånepolicy inom den mellansvenska regionen LIM (Länsbiblioteken i Mellansverige). Central medieförsörjningsplan för mångspråkig litteratur (IB 2010) Bibliotekslagen säger: 4 Ett länsbibliotek bör finnas i varje län. Länsbiblioteket skall bistå folkbiblioteken i länet med kompletterande medieförsörjning och andra regionala biblioteksuppgifter. För den kompletterande medieförsörjningen skall också finnas en eller flera lånecentraler. 10 Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, forskningsbibliotek och andra av staten finansierade bibliotek skall avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till folkbibliotekens förfogande samt i övrigt samverka med folk- och skolbiblioteken och bistå dem i deras strävan att erbjuda låntagarna en god biblioteksservice. 2

3 Detta innebär att länsbibliotekets ansvar för medieförsörjningen till kommunbiblioteken är kompletterande, aldrig ersättande. Om en kommun väljer att inte avsätta medel för inköp av medier, kan länsbiblioteket inte kompensera den brist som uppstår. Det behövs också bra förutsättningar och en hållbar infrastruktur för att folkbibliotekens gemensamma mediebestånd kan utnyttjas mer effektivt. 8 Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. Bibliotekslagen säger alltså att biblioteken ska tillhandahålla medier, utifrån individens behov och oberoende av format. Rekommendationerna om fjärrlån är utarbetade av Kungl. Biblioteket i samråd med Statens kulturråd ( ). De anger bl. a att Varje gång en förfrågan om fjärrlån gäller material som går att köpa, bör biblioteket se det som ett förslag till inköp En beställning av fjärrlån ska behandlas så fort som möjligt Det bibliotek som lånar ut avgör vilket material som ska lånas ut. Undantag kan göras för till exempel referenslitteratur och tidskrifter Det bibliotek som lånar in har ansvar för det lånade materialet, och är skyldigt att ersätta material som skadas eller kommer bort Fria lånevägar ersätter också folkbibliotekens så kallade lånekedja allt mer. Länsbiblioteken och lånecentralerna har det övergripande ansvaret för mer lågfrekvent material Ansvarsfördelning mellan Länsbibliotek Sörmland och kommunbiblioteken Länsbibliotek Sörmlands uppgift är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet. De tidigare tre planerna för detta revideras och slås samman i Mediförsörjningsplan för Sörmland De tidigare planerna var: Regional medieförsörjningsplan för Sörmland (2009), Regional talboksplan (2008) samt Sörmländsk lokal och regional medieförsörjningsplan för andra språk än svenska (2007). Målet är att alla invånare i Sörmland ska ha samma möjligheter att ta del av litteratur och information oavsett format och oavsett vilket bibliotek de vänder sig till För att uppnå detta ska Varje fjärrlånebeställning i första hand ses som ett inköpsförslag En generös hållning till lån mellan de sörmländska biblioteken tillämpas Kommunbiblioteken låna av varandra även om det efterfrågade materialet finns vid Eskilstuna stadsbibliotek Andra medietyper än tryckta böcker fjärrlånas inom länet Varje enskilt bibliotek avgöra vad som utlånas till länets övriga kommunbibliotek 3

4 Skönlitteratur att tillgodose kommuninvånarnas behov och efterfrågan av skönlitteratur för barn, unga och vuxna enligt lokal medieplan eller inköpspolicy att komplettera kommunbiblioteken med äldre skönlitteratur och skönlitteratur som inte längre finns att köpa för barn, unga och vuxna Facklitteratur att hålla ett aktuellt bestånd som är allsidigt sammansatt och som motsvarar kommuninvånarnas behov och efterfrågan av facklitteratur enligt lokal medieplan eller inköpspolicy att komplettera kommunbibliotekens behov av facklitteratur Lokalhistorisk samling att hålla ett bestånd av litteratur om den egna kommunen att bevaka utgivningen av litteratur om den egna kommunen att bevaka den sörmländska aspekten av lokalsamlingen i Eskilstuna Digitala medier ljudböcker, video, musik cd och andra digitala medier enligt lokal medieplan eller inköpspolicy att via länsgemensamma webbplattformar erbjuda kommuninvånarna e-böcker och e- ljudböcker att administrera länsgemensamma webbplattformar för nedladdning av e-böcker och strömmande e-ljudböcker. Tidningar och tidskrifter 4

5 att tillhandahålla lokala dagstidningar, några rikstäckande dagstidningar samt ett allsidigt urval av svenska och utländska tidskrifter enligt lokal medieplan eller inköpspolicy att komplettera kommunbibliotekens bestånd av dagstidningar och tidskrifter genom förmedling av kopior av artiklar för enskilt bruk där så är möjligt Gemensamt ansvar kommunbiblioteken bistår varandra med gratis kopior ur tidningar och tidskrifter samt fjärrlån av äldre tidskriftsårgångar Litteratur och medier på andra språk än svenska att hålla ett lämpligt avpassat grundbestånd av litteratur för de större medborgargrupper i kommunen, som är i behov av medier på andra språk än svenska. Det gäller framförallt barnlitteratur. Minoritetsspråken ska beaktas. att hålla ett lämpligt bestånd som motsvarar kommuninvånarnas behov och efterfrågan av dagstidningar, tidskrifter, lexikon och språkkurser på andra språk än svenska medier på skolspråk - engelska, tyska, franska att ersätta värdbiblioteket för inköp av litteratur på de språk som Sörmland har ansvar för enligt IB:s Central medieförsörjningsplan: Arabiska, bosniska, finska, kinesiska, kroatiska, kurmanji, persiska, polska, ryska, serbiska, sorani, spanska, turkiska och vietnamesiska. Vissa andra språk köps in vid efterfrågan från biblioteken i länet att en överenskommelse med värdbiblioteket om inköpsrutiner finns och upprätthålls att stödja kommunerna med information som rör minoritetsspråken Anpassade medier Med anpassade medier avses talböcker, medier på teckenspråk, taktila böcker, specialpedagogiska dataspel, LL-böcker, böcker med storstil, böcker med teckenstöd, mm Talböcker Bibliotek som har tillstånd enligt 17 upphovsrättslagen får ladda ned talböcker från TPB:s digitala bibliotek. Bibliotek som har talbokstillstånd och utbildade registrerare kan registrera låntagare så att dessa själva kan ladda ned talböcker från TPB-katalogen. att ladda ned talböcker från TPB:s digitala bibliotek att uppmuntra och stötta den enskilde låntagaren att ladda ned talböcker från TPB:s digitala bibliotek direkt hem till sin egen dator. 5

6 att ha läsprogram installerat på åtminstone en publik dator i biblioteket använda Sörmlands taltidning och de kommunala taltidningarna som informationskanal att upprätta en lokal plan för talboksverksamheten att tillgodose kommunbibliotekens behov av kompletterande medieförsörjning genom enstaka fjärrlån att ge stöd åt biblioteken med kompetensutvecklingen inom området, särskilt inom den digitala tekniken och nedladdning, genom biblioteksbesök, arbetsmöten och studiedagar Övriga anpassade medier medier på teckenspråk, taktila böcker, specialpedagogiska dataspel, LL-böcker, böcker med storstil, böcker med teckenstöd, mm Databaser databaser och elektroniska nättjänster enligt lokal medieplan eller inköpspolicy att fortlöpande informera och fortbilda kommunbiblioteken om utvecklingen inom området Nya medietyper Gemensamt ansvar är att, med användaren i fokus, bevaka utvecklingen av nya medietyper Lånecentraler ILS Informations- och lånecentraler i Samverkan ILS - Informations- och lånecentraler i Stockholm, Malmö och Umeå - bistår och stödjer region-, läns- och kommunbibliotek inom respektive region med kompletterande medieförsörjning. ILS har nyligen utretts och på sikt kommer Sverige att ha en lånecentral för fjärrlån, placerad i Umeå. Vilka andra uppgifter som de övriga kommer att ha diskuteras för närvarande. TPB Tal- och punktskriftsbiblioteket TPB är en statlig myndighet vars uppdrag är att ge människor med läsnedsättning tillgång till de medier de behöver på det sätt som passar dem. TPB:s vision är ett samhälle där alla medier är tillgängliga. TPB informerar och sprider kunskap om talböcker, punktskrift och läsnedsättning och deltar i utvecklingen av nya sätt att göra medier tillgängliga för personer med läsnedsättning. 6

7 Bibliotek som har tillstånd enligt 17 upphovsrättslagen får ladda ned talböcker från TPB:s digitala bibliotek. Bibliotek som har talbokstillstånd och utbildade registrerare kan registrera låntagare så att dessa själva kan ladda ned talböcker från TPB-katalogen. IBLC Internationella bibliotekets Lånecentral Internationella bibliotekets Central medieförsörjningsplan för mångspråkig litteratur 2010 utgör en överenskommelse mellan IBLC och läns/region- och kommunbiblioteken om ansvarsfördelningen. Ett ansvar för ett språk innebär att läns/regionbibliotek och lokala bibliotek skall bygga upp och underhålla det egna beståndet samt att läns/regionbiblioteket skall kunna effektuera depositioner men även enstaka lån och ämnesbeställningar. IBLC kompletterar vid behov med i första hand enstaka lån och ämnesbeställningar förutsatt att lämplig litteratur finns att tillgå. Bilaga Upphovsrättslagen 17 Framställning av exemplar m.m. till personer med funktionshinder 17 Var och en får på annat sätt än genom ljudupptagning framställa sådana exemplar av offentliggjorda litterära och musikaliska verk samt av offentliggjorda alster av bildkonst, som personer med funktionshinder behöver för att kunna ta del av verken. Exemplaren får också spridas till dessa personer. De bibliotek och organisationer som regeringen beslutar i enskilda fall får även 1. överföra exemplar av de verk som avses i första stycket till personer med funktionshinder som behöver exemplaren för att kunna ta del av verken, 2. genom ljudupptagning framställa sådana exemplar av offentliggjorda litterära verk som personer med funktionshinder behöver för att kunna ta del av verken, samt sprida och överföra ljudupptagningarna till dessa personer, och 3. framställa sådana exemplar av verk som sänds ut i ljudradio eller television och av filmverk som döva eller hörselskadade behöver för att kunna ta del av verken, samt sprida och överföra exemplar av verken till dessa personer. Framställning av exemplar, spridning av exemplar och överföring till allmänheten av exemplar med stöd av denna paragraf får inte ske i förvärvssyfte. Exemplaren får inte heller användas för andra ändamål än som avses i paragrafen. När bibliotek och organisationer sprider exemplar eller överför exemplar av verk till personer med funktionshinder på ett sådant sätt att dessa personer får behålla ett exemplar av verket, har upphovsmannen rätt till ersättning. Detsamma gäller om någon med stöd av första stycket andra meningen överlåter fler än några få exemplar till personer med funktionshinder. Lag (2005:359). 7

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010 1 CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010 FÖRORD Medieförsörjningsplanen syftar till att få till stånd tydliga riktlinjer för ansvarsfördelningen mellan Internationella bibliotekets

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Författningsförslag... 9 2 Bakgrund och utgångspunkter... 15 2.1 Bakgrund och närliggande utredningar... 15 2.2 Kort om bibliotekslagens innehåll... 16

Läs mer

För det demokratiska samhällets utveckling

För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren 44 För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren

Läs mer

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län En studie genomförd i november och december 2014 av Ulla Hjorton INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Utgångspunkter 4 Uppdrag och syfte 4 Lagen och personer

Läs mer

Medier på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Jönköpings län. - en kartläggning

Medier på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Jönköpings län. - en kartläggning Medier på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Jönköpings län - en kartläggning Viveca Nyström VN arkiv bibliotek November 2014 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Metod... 4 1.3 Frågeställningar...

Läs mer

Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg

Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg Förslag till en ny modell för bibliotekens mediesamarbete med utgångspunkt i det regionala biblioteksuppdraget Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Målsättning...

Läs mer

KUNSKAPSFÖRSÖRJNING GENOM BIBLIOTEKSSAMVERKAN I NORRLAND

KUNSKAPSFÖRSÖRJNING GENOM BIBLIOTEKSSAMVERKAN I NORRLAND KUNSKAPSFÖRSÖRJNING GENOM BIBLIOTEKSSAMVERKAN I NORRLAND en förstudie genomförd med medel från Statens Kulturråd, länsbiblioteken i Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län

Läs mer

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag Centraler i ett nytt bibliotekslandskap Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag November 2011 Jan Holmquist Dnr 109-KB 1263-2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Lätt att hitta lätt att låna

Lätt att hitta lätt att låna Lätt att hitta lätt att låna Ny modell för bibliotekens nationella mediesamarbete en utredning av bibliotekens fjärrlån Annette Johansson AnnJo Konsulteri Nils G Storhagen New Logistics Institute AB KB:s

Läs mer

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Författningssamling Ändrad 2007-08-21 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2007-11-28 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN 2007-2010 Antaget av fullmäktige

Läs mer

MEDIEPLAN 2015. Utarbetad och sammanställd av Mediegruppen och antagen våren 2014 Reviderad 2015

MEDIEPLAN 2015. Utarbetad och sammanställd av Mediegruppen och antagen våren 2014 Reviderad 2015 1 MEDIEPLAN 2015 Huvuduppgiften är att ge alla människor tillgång till information för sin personliga utveckling, utbildning, kulturella berikning, avkoppling, ekonomiska verksamhet och välunderrättade

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 1 (19) Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-19 2 (19) Innehållsförteckning Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017...1 Bakgrund och syfte...4 Verksamhetsbeskrivning...4

Läs mer

Biblioteksplan för Nora kommun

Biblioteksplan för Nora kommun Biblioteksplan för Nora kommun Del 1 Vad är en biblioteksplan? En biblioteksplan skall ses som en möjlighet att formulera en lokal bibliotekspolitik, som inte bara lyfter fram de traditionella värdena

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Biblioteksplan 2006 1 Innehållsförteckning sid Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Bibliotekets uppdrag ur Kultur- och fritidsstrategi 4 Operationella mål och mätetal 5 Personal och ekonomi 6 Biblioteksorganisation

Läs mer

Folkpost på tre sekunder!

Folkpost på tre sekunder! Folkpost på tre sekunder! En plan med sikte mot en nationell katalog dnr 241-KB 761-2011 Kungl. biblioteket libris@kb.se Innehållsförteckning Sammanfattning. 3 1. Inledning... 5 1.1 Uppdraget...5 1.2 Genomförandet...5

Läs mer

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden Datum 2013-01-30 Dnr Sida 1(17) Faktabilaga till Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden 1 Faktabilagor Innehåll Mål, styrdokument och uppdrag 3 Biblioteken

Läs mer

Folkbibliotekens fjärrlån

Folkbibliotekens fjärrlån Folkbibliotekens fjärrlån Disposition Som indelning till kartläggningen av folkbibliotekens fjärrlån redogör jag för det statistiska källmaterial som används. Därefter ger jag en allmän presentation av

Läs mer

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Biblioteksverksamhet Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Riktlinjer 2007 1 Förord En bra biblioteksverksamhet på anstalter och häkten samverkar med offentliga bibliotek och leds av en engagerad bibliotekarie

Läs mer

Biblioteksplan för Högsby kommun

Biblioteksplan för Högsby kommun Rev 2007-12-04 Rev 2008-03-06 Rev 2008-09-01 Antagen KF 2009-03-26, 51 Rev KS 2012-03-13 Rev och antagen KF 2012-04-02, 46 Biblioteksplan för Högsby kommun 2011-2015 Inledning Folkbiblioteken står i dag

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN MARIESTADS STADSBIBLIOTEK FÖR HUVUDBIBLIOTEK & FILIALER

BIBLIOTEKSPLAN MARIESTADS STADSBIBLIOTEK FÖR HUVUDBIBLIOTEK & FILIALER BIBLIOTEKSPLAN FÖR MARIESTADS STADSBIBLIOTEK HUVUDBIBLIOTEK & FILIALER KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN MARIESTADS KOMMUN MARS 2005 Innehållsförteckning sida Förord 3 Mariestads Stadsbibliotek 4 Omvärlden

Läs mer

Bibliotekets medieplan - uppgradering

Bibliotekets medieplan - uppgradering TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Suzanne Hammargren 2014-06-04 KFN 2014/0109 50635 Kultur- och fritidsnämnden Bibliotekets medieplan - uppgradering Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Svar på frågeställningar från URV

Svar på frågeställningar från URV Svensk biblioteksförening Utvecklingsrådet för verksamhetsfrågor (URV) 2015-01- 26 Svar på frågeställningar från URV Tillgång till biblioteksdata för icke biblioteksanställda Kan man ge fritidsledare på

Läs mer

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Kultur & Fritid Sundsvalls stadsbibliotek Kerstin Sjöström 2006-12-06 INKÖPSPOLICY vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Mål och riktlinjer 2 Urvalsprinciper 3 Sid. 2 MÅL OCH RIKTLINJER Biblioteket skall värna

Läs mer

Biblioteksplaner. Svensk Biblioteksförening. Peter Almerud är. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan

Biblioteksplaner. Svensk Biblioteksförening. Peter Almerud är. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan Svensk Biblioteksförening Arbetar för skol-, folk-, vård- och forskningsbibliotek. Föreningen är ideell och har cirka 550 institutionella och 3 000 enskilda medlemmar. Föreningen har funnits sedan år 2000

Läs mer

Medieplan på Rinkeby bibliotek

Medieplan på Rinkeby bibliotek Medieplan på Rinkeby bibliotek 1. Beskrivning av nuläget. I Rinkeby bodde 2003 16 053 människor, fördelat på 5 099 hushåll, varav 67 % med utländsk bakgrund, i Tensta 17 463, varav 61% med utländsk bakgrund.

Läs mer

Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla.

Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. MEDIEPLAN FÖR LESSEBOS BIBLIOTEK 2013 Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. Innehåll Mål...3 Bakgrund kommun...3

Läs mer