Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ"

Transkript

1 Markaryds kommun 7DOERNVSODQ för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ

2 6W\UGRNXPHQWI U0DUNDU\GVWDOERNVSODQ Enligt den regionala talboksplanen ska lokala talboksplaner upprättas, och enligt Markaryds kommuns Kultur- och Biblioteksplan ska vi skriva en talboksplan Regional talboksplan 2004, Länsbibliotek Sydost 'HQUHJLRQDODWDOERNVSODQHQE UNRPSOHWWHUDVPHGORNDODWDOERNVSODQHULYDUMHNRPPXQ Bibliotekslagen understryker att vi ska ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade och erbjuda litteratur i former anpassade till behoven. Dessa mål finns också med i vår lokala Kultur- och Biblioteksplan, Samt i Handikappolitiskt program för Markaryds kommun. %LEOLRWHNVODJ )RONRFKVNROELEOLRWHNHQVNDOOlJQDVlUVNLOGXSSPlUNVDPKHW nwixqnwlrqvklqgudghvdpwlqydqguduhrfkdqgudplqrulwhwhu EODJHQRPDWWHUEMXGDOLWWHUDWXUSnDQGUDVSUnNlQVYHQVND RFKLIRUPHUVlUVNLOWDQSDVVDGHWLOOGHVVDJUXSSHUVEHKRY.XOWXURFK%LEOLRWHNVSODQ0DUNDU\GVNRPPXQ 6\IWH %LEOLRWHNHQlUPHGVLQDWMlQVWHUWLOOJlQJOLJDI UDOOD )RUWV.XOWXURFK%LEOLRWHNVSODQ 6lUVNLOGDEHKRY %LEOLRWHNHQHUEMXGHUHOOHUOnQDULQHWWXWEXGI UDOODRDYVHWWIXQNWLRQVKLQGHUVSUnN RFKPlQQLVNRUVROLNDEHKRY Handikappolitiskt program. Markaryds Kommun. Antaget av kommunfullmäktige HJHO.XOWXU.RPPXQHQVNDVHWLOODWWSHUVRQHUPHGIXQNWLRQVQHGVlWWQLQJNDQGHOWDLNXOWXUOLYHWSnOLND YLOONRUVRPDQGUD,QULNWQLQJVPnO.RPPXQHQVNDOOYHUNDI UDWWHUEMXGDHWWVWRUWXWEXGDYROLNDPHGLDLQRP ELEOLRWHNVYHUNVDPKHWHQI USHUVRQHUPHGIXQNWLRQVQHGVlWWQLQJ cwjlugvsodq cwjlug% 8WUHGQLQJRPEHKRYRFKXWEXGDYROLNDPHGLDSnIRONRFKVNROELEOLRWHNHQVnVRP OlWWOlVWVWRUVWLOVE FNHUWDOE FNHUHWFVDPWXWUHGQLQJKXUYLQnUPnOJUXSSHUQD

3 0nOJUXSS3HUVRQHUPHGIXQNWLRQVQHGVlWWQLQJ 7LGSXQNWnU.RVWQDG5\PVLQRPEHILQWOLJEXGJHW $QVYDULJ.XOWXU)ULWLG7XULVP 0nOJUXSSRFKGHILQLWLRQHU Vad är läshandikapp? Upphovsrätten tillåter endast framställning och användning av talböcker för läshandikappade, därför är definitionen av läshandikapp viktig. Läshandikappad är den som på grund av en funktionsnedsättning har svårt för att läsa tryckt text. Talboksberättigade Synskadade Dyslektiker Utvecklingsstörda Hörselskadade för hörselträning Rörelsehindrade Afatiker Konvalescenter Långtidssjuka Bibliotekspersonalen ska på ett hänsynsfullt sätt informera om vem som får låna talböcker. Att inte ha svenska som modersmål berättigar inte till ett talbokslån, istället ska andra media som CD-böcker och kassettböcker erbjudas. 'LJLWDODWDOE FNHU Ett teknikskifte har skett med övergång till digitala talböcker. Från och med 2005 läses talböcker på kassett inte in. Särskilda digitala talboksspelare så kallade DAISY-spelare används för uppspelning. Biblioteken tillhandahåller DAISY-spelare för att ge alla talbokslåntagare en chans att prova digitala talböcker. I Kronobergs län är DAISY-spelare klassade som hjälpmedel för synskadade övriga är hänvisade till att köpa spelare själva. Tekniken utvecklas ständigt och det finns olika möjligheter att lyssna till digitala talböcker. 7DOERNVEHUlWWLJDGHOnQWDJDUHL0DUNDU\GV.RPPXQ En tumregel är att ungefär 4 % av befolkningen hör till gruppen som är talboksberättigade. För Markaryds del blir det ca 400 personer. Befolkningen var 9643 den 1 november Vi har idag ca 30 talbokslåntagare på kommunbiblioteken, därav är övervägande delen vuxna. Barn registreras inte som talbokslåntagare för tillfället. Vi kan därför inte uppge antal barn som är talbokslåntagare De barn som lånar talböcker lånar även tryckta media och av sekretesskäl vill vi inte att dessa uppgifter sparas. Vi utgår istället från statistik över utlånade media. Skolornas egna lån från TPB räknas inte in.

4 Barn och ungdomar lånade under 2004 ur eget bestånd: Bok/Band 179 Bok/Daisy 19 Talböcker/kassett 3 Daisy 25 Totalt: 226 Vi kan konstatera att det måste finnas många fler barn och vuxna som skulle ha glädje av talböcker. Vi måste därför bli bättre på att marknadsföra talböcker. 7DOE FNHUSnELEOLRWHNHQL0DUNDU\GVNRPPXQ Biblioteket behöver ett eget grundbestånd av talböcker. Genom det nya teknikskiftet är vi i ett uppbyggnadsskede av vårt talboksbestånd av digitala talböcker. Vårt mål är att på sikt bli mer självförsörjande. Vårt bestånd : Barn Bok/Band 88 Bok/Daisy 11 Talböcker/kassett 46 Daisy 21 Totalt 166 Vuxna Bok/Band 17 Talböcker/kassett 321 Daisy 56 Totalt 394 Vi använder idag depositioner och fjärrlån av talböcker som komplettering till vårt eget bestånd. I enlighet med den regionala talboksplanen är målet att på sikt ersätta depositioner med enstaka fjärrlån. Mål för årliga inköp För att räkna ut hur många talböcker biblioteken bör köpa per år använder vi följande formel som vi fått från den regionala talboksplanen. Antal talboksberättigade x 0,1= 400 x 0,1= 40 talböcker/år Om vi istället räknar om det på de låntagare vi har blir det: $QWDOIDNWLVNDWDOERNVOnQWDJDUH[ [ WDOE FNHUnU Vi måste lägga målet för årliga inköp högre än 3 eftersom målet är att få fler låntagare, men vi kan dock inte köpa in 40 talböcker/år som vi borde enligt schablonformeln, inom befintligt anslag. 9nUWPnOI UnUOLJDLQN SDYWDOE FNHUWLOOELEOLRWHNHQL0DUNDU\GVNRPPXQlU 'DLV\I UYX[QDRFK'DLV\I UEDUQ

5 8WELOGDPHGDUEHWDUQD Personalen måste hålla sig à jour med tekniken och delta i länsbibliotek Sydosts arbetsmöten och utbildningar. Den som varit på arbetsmöte eller utbildning informerar övrig personal. All personal ska få genomgång av talboksspelare regelbundet.,qirupdwlrqpdunqdgvi ULQJRFKVDPDUEHWH Biblioteken i Markaryds Kommun skulle behöva nå fler av kommuninvånarna som kan ha behov av talböcker. Föreningar och andra kommunala verksamheter är viktiga samarbetspartners. Nuläge Biblioteken har haft samarbete och information till handikapporganisationer. Vi har haft visning av DAISY-spelare vid Öppet Hus och liknande arrangemang för allmänheten. Chefer inom UKN samt lärare och bibliotekspersonal har fått information om DAISY. Vi informerar också vid klassbesök. Metod att nå målet Biblioteken ska kontakta kommunens syninstruktör under 2005 och komma överens om formerna för samarbete. Broschyrer från TPB och andra intressenter ska finnas lättillgängliga på biblioteken. Biblioteken ska bjuda in föreningar regelbundet till gemensam information på Markaryds eller Strömsnäsbruks bibliotek enligt önskemål. med start Boende och personal informeras vid utlåning på kommunens äldreboenden. Läsombuden inom handikappomsorgen informeras vid läsombudsträffar. Lärare och elever på olika stadier informeras vid biblioteksbesöken. 8SSI OMQLQJRFKUHYLGHULQJ Talboksplanen ska utvärderas årligen och revideras vid behov. Ann Hanzon och Pia Hardinsson

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund

SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund Stadsbiblioteket S:t Petri Kyrkogata 6 221 00 Lund tel. 046-35 59 90 folkbiblioteken@lund.se ÖPPET: sept - april mån - to 10-20 fre 10-19 lör 10-16 sön 13-17 maj

Läs mer

Slutrapport Nytt@3D Ny teknik för Talboks- och Taltidningsanvändare via Direkt Digital Distribution

Slutrapport Nytt@3D Ny teknik för Talboks- och Taltidningsanvändare via Direkt Digital Distribution Slutrapport Nytt@3D Ny teknik för Talboks- och Taltidningsanvändare via Direkt Digital Distribution Projektnr: 99/0094 Projekttid: 1999-09-01 2001-07-31 1 Sammanfattning... 4 Projekt om teknik och information...

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bibliotektplan för Piteå kommun 2012-2015 Plan/Program 2012-05-14, 74 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Våra medier. Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund

Våra medier. Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund Våra medier Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) Artikel 19. var och en har rätt till åsiktsfrihet

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Att nå ut till talboksläsande barn och unga Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer Kurs

Läs mer

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län En studie genomförd i november och december 2014 av Ulla Hjorton INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Utgångspunkter 4 Uppdrag och syfte 4 Lagen och personer

Läs mer

Biblioteksplan för Nora kommun

Biblioteksplan för Nora kommun Biblioteksplan för Nora kommun Del 1 Vad är en biblioteksplan? En biblioteksplan skall ses som en möjlighet att formulera en lokal bibliotekspolitik, som inte bara lyfter fram de traditionella värdena

Läs mer

Biblioteksplan för Högsby kommun

Biblioteksplan för Högsby kommun Rev 2007-12-04 Rev 2008-03-06 Rev 2008-09-01 Antagen KF 2009-03-26, 51 Rev KS 2012-03-13 Rev och antagen KF 2012-04-02, 46 Biblioteksplan för Högsby kommun 2011-2015 Inledning Folkbiblioteken står i dag

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 1 (19) Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-19 2 (19) Innehållsförteckning Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017...1 Bakgrund och syfte...4 Verksamhetsbeskrivning...4

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla.

Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. MEDIEPLAN FÖR LESSEBOS BIBLIOTEK 2013 Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. Innehåll Mål...3 Bakgrund kommun...3

Läs mer

Projektplan ver.1 Ladda själv: direktnedladdning till gymnasieelever

Projektplan ver.1 Ladda själv: direktnedladdning till gymnasieelever Projektplan ver.1 Ladda själv: direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier inom

Läs mer

Nya låntagare, nya behov

Nya låntagare, nya behov Nya låntagare, nya behov TPB och biblioteken i framtiden Bitte Kronkvist bitte.kronkvist@tpb.se www.tpb.se katalog.tpb.se TPB:s uppdrag och strategi..att i samverkan med andra bibliotek tillgodose de behov

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för

Läs mer

KUNSKAPSFÖRSÖRJNING GENOM BIBLIOTEKSSAMVERKAN I NORRLAND

KUNSKAPSFÖRSÖRJNING GENOM BIBLIOTEKSSAMVERKAN I NORRLAND KUNSKAPSFÖRSÖRJNING GENOM BIBLIOTEKSSAMVERKAN I NORRLAND en förstudie genomförd med medel från Statens Kulturråd, länsbiblioteken i Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN MARIESTADS STADSBIBLIOTEK FÖR HUVUDBIBLIOTEK & FILIALER

BIBLIOTEKSPLAN MARIESTADS STADSBIBLIOTEK FÖR HUVUDBIBLIOTEK & FILIALER BIBLIOTEKSPLAN FÖR MARIESTADS STADSBIBLIOTEK HUVUDBIBLIOTEK & FILIALER KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN MARIESTADS KOMMUN MARS 2005 Innehållsförteckning sida Förord 3 Mariestads Stadsbibliotek 4 Omvärlden

Läs mer

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Vi på Friskis&Svettis Nynäshamn vill blicka framåt och vara en förening i tiden, utöka verksamheten i både smått och stort och ägna mer tid och tankar

Läs mer

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017 Biblioteksplan Robertsfors kommun 2015 2017 Vision Biblioteket ska avgiftsfritt erbjuda ett rikt och varierat. mediebestånd, god service och en stimulerande miljö för läsning, upplevelser och lärande Bibliotekplan

Läs mer

Kom igång med biblioteksplanearbetet - en lathund

Kom igång med biblioteksplanearbetet - en lathund Kom igång med biblioteksplanearbetet - en lathund Framställd av Regionbiblioteket, Kalmar län Oktober 2004 Vimmerby bibliotek www.kalmar.regionforbund.se Första sida Uppdrag från KF Begär uppdrag Uppdrag

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN INNEHÅLL INLEDNING... 3 OMVÄRLDSANALYS AV KOMMUNEN... 3 Geografiskt läge... 3 Befolkning och boende... 3 Arbete och näringsliv... 4 Kulturliv och kulturinstitutioner... 4 Hälsovård

Läs mer

Bibliotekets verksamhetsberättelse 2009

Bibliotekets verksamhetsberättelse 2009 2010-04-13 Biblioteken 2009 Bibliotekets verksamhetsberättelse 2009 Har du ett bibliotek saknar du ingenting Marcus Tullius Cicero Uppvidinge biblioteks verksamhetsberättelse 2009 Ekonomi: Bibliotekets

Läs mer

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN På biblioteket kan man alltid hitta en lugn vrå om man vill vara ifred och oftast någon att prata med om man är på det humöret Anonym låntagare Februari 2008 1 BIBLIOTEKSPLAN

Läs mer