7$/%2.6875('1,1*6<'267

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "7$/%2.6875('1,1*6<'267"

Transkript

1 7$/%2.6875('1,1*6<' '5$*(7 undersöka förutsättningar och möjligheter för samverkan om förändrad talboksförsörjning vid Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar 6$00$1)$771,1* Utredningens förslag innebär att Talboksbibliotek Sydost avvecklas från 2007 och att Regionbibliotek Kalmar tar över den kompletterande medieförsörjningen på talboksområdet för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar tecknar avtal om verksamheten och samverkar om de konsultativa tjänsterna gentemot kommunbiblioteken. Avtalet gäller under en övergångsperiod t.o.m då kommunbiblioteken förmodas klara större delen av sin talboksförsörjning på egen hand. Genom ny upphovsrättslagstiftning och tillstånd för kommunbiblioteken att själva framställa talböcker genom nedladdning och kopiering från Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) kommer den regionala rollen att låna ut depositioner och enstaka lån att radikalt förändras. Konsulenterna från Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar ger den utbildning, råd och stöd som behövs för att övergången till ny teknik skall gå så smidigt som möjligt och öka servicen och tillgängligheten till medier och information för läshandikappade. Den konsulent som idag är placerad på Talboksbiblioteket föreslås flyttas över till stadsbiblioteket i Växjö, där också ny teknik och försök med nya format för digital läsning kan prövas, men arbetar, tillsammans med konsulenten från Regionbibliotek Kalmar, konsultativt i alla tre länen. Det analoga mediebeståndet (kassettböckerna) från Talboksbibliotek Sydost erbjuds kommunbiblioteken som långtidsdepositioner om behovet finns. De digitala talböckerna (DAISY) kan också erbjudas som långlån men först efter den överenskommelse som görs med Regionbibliotek Kalmar om eventuell överföring av delar av det digitala beståndet. Under slutet av perioden minskar personalbehovet eftersom depositionerna till kommunbiblioteken upphör och de enstaka lånen minskar. Även inköpen av talböcker minskar då nedladdning och kopiering möjliggör egen framställning. Enstaka lån kommer att kunna göras från Regionbibliotek Kalmar, mellan biblioteken i Sydostlänen och från TPB också i fortsättningen. Från våren 2006 blir det möjligt för enskilda personer att köpa och äga talböcker från TPB.,1/('1,1* När Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar träffades i december 2004 kom man överens om att en talboksutredning skulle genomföras under hösten 2005 i syfte att undersöka vilka förutsättningar och möjligheter som kan finnas för utvecklad samverkan kring förändrad talboksförsörjning och anpassade medier för läshandikappade och andra funktionshindrade i de båda länsbibliotekens upptagningsområde. Politiska beslut om sådan samverkan skulle då kunna tas under våren 2006 som i så fall blir ett år av förberedelse och planering inför de nya

2 arbetsformer som krävs för att en samordnad talboksförsörjning med målet brukaren i centrum skall bli verklighet från (WDEOHUDWVDPDUEHWH Mellan Regionbibliotek Kalmar och Länsbibliotek Sydost är samverkan sedan tidigare ett prioriterat område som bedrivs inom flera verksamheter såväl i projektform som i mer etablerade former. Fortbildning och kompetensutveckling för kommunbiblioteken ordnas oftast gemensamt. Medieplanering, gemensamt transportsystem och fria fjärrlån inom SIMområdet som även gäller talböcker har påbörjats. Lärsamverkan Sydost är ett gemensamt projekt för att utveckla servicen till studerande och stimulera samverkan mellanfolk- och forskningsbibliotek. 9DUI UXWUHGDQX" Riksdagen har antagit en ny upphovsrättslagstiftning som trädde i kraft sommaren i denna utredning påverkar i hög grad framställning och distribution av talböcker och andra ljudupptagningar samt anpassade texter och bilderbilaga 1). Den nya lagen och ny teknik gör det möjligt för varje bibliotek med tillstånd av regeringen att själva ladda ned och bränna talböcker från Talboks- och punktskriftsbibliotekets (TPB:s) digitala bibliotek samt att kopiera talböcker, oberoende av vem som producerat dem, för lån till talboksberättigade grupper 3. Lokalerna för Talboksbibliotek Sydost i Växjö är uppsagda till årsskiftet och en biblioteksassistent går i pension. Länsbibliotek och kommunbibliotek har Kulturrådets uppdrag att upprätta tillgänglighetsplaner för sin verksamhet, som ger personer med olika sorters funktionshinder möjlighet att delta i kulturaktiviteter på samma villkor somandra %(6.5,91,1*$9189$5$1'(25*$1,6$7,21 /lqveleolrwhn6\grvw De tre länen Blekinge, Kalmar och Kronoberg har olika organisation för sin regionala biblioteksverksamhet. Landstinget Blekinge är huvudman för Länsbibliotek Sydost som bildades 1998 när länsbiblioteken i Kronoberg och Blekinge län slogs ihop. Biblioteket styrs av en nämnd bestående av tre politiker från Landstinget Kronoberg och tre politiker från Landstinget Blekinge. Ordförandeskapet alternerar mellan landstingen. Samverkansavtal finns mellan de båda landstingen beträffande nämndens verksamhet, ekonomi mm. Länsbibliotekets utvecklingsenhet finns på Blekinge tekniska högskola i Ronneby och biblioteket köper tjänster för kompletterande medieförsörjning av stadsbiblioteken i Karlskrona och Växjö. Talboksbibliotek finns separat i Växjö. Länsbiblioteket omfattar tretton kommunbibliotek. 5HJLRQELEOLRWHN.DOPDU Regionbiblioteket i Kalmar är en del av Regionförbundet i Kalmar län med regiondirektören som högste tjänsteman. Biblioteket har två enheter: den kompletterande medieförsörjningen

3 lokaliserad på Kalmar stadsbibliotek och utvecklingsenheten som är placerad på Regionförbundet. Tolv kommunbibliotek ingår iregionbibliotekets verksamhetsområde. 7$/%2.6)g56g5-1,1*(1 Arbetsformerna inom de båda länsbiblioteken är likartade men skiljer sig åt speciellt vad gäller talboksförsörjningen där Länsbibliotek Sydost har ett separat talboksbibliotek, medan Regionbibliotek Kalmar har talboksförsörjningen integrerad med Kalmar stadsbibliotek. Regionbiblioteket har egen personal anställd för den regionala uppgiften att komplettera kommunbiblioteken med depositioner och enstaka lån Talboksplaner finns både hos Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar (bilaga 3 och 4). Förutom den kompletterande medieförsörjningen poängteras kompetensutveckling, arbete med ny teknik och likvärdig tillgänglighet och bemötande för alla brukare i dessa planer. Med den snabba utveckling som sker idag behöver dessa planer ses över varje år. I Sydost har åtta kommuner egna talboksplaner och alla bibliotek i Kalmar län har gjort talboksplaner. Talboksplanerna bör integreras i det pågående arbetet med biblioteksplaner. De flesta kommuner har sökt talbokstillstånd hos regeringen och några har redan fått sina tillstånd (bilaga 5). 7DOERNVELEOLRWHN6\GRVW Talboksbibliotek Sydost bildades 1998 när länsbiblioteken i Kronoberg och Blekinge slogs ihop och man sammanförde de regionala talbokssamlingar som fanns hos värdbiblioteken i Karlskrona och Växjö. Talboksbiblioteket förlades till Växjö i samma hus som Taltidningscentralen, men inte i anslutning till stadsbiblioteket. En assistenttjänst från länsbiblioteket i Kronoberg fördes över till Talboksbiblioteket. Detta biblioteks uppdrag definieras i den regionala talboksplanen, senast omarbetad 2005 och innebär att komplettera kommunbibliotekens bestånd av talböckergenomdepositioner och enstaka lån av såväl analoga (kassett) som digitala talböcker (DAISY). Enskilda låntagare kan alltså inte låna direkt från detta bibliotek. Sedan 2002 har Länsbibliotek Sydost ett avtal med Regionbibliotek Halland om kompletterande fjärrlån och depositioner av analoga talböcker till kommunbiblioteken mot ersättning för personalkostnader och för inköp av extra exemplar. Länsbibliotek Sydost är ensamma i landet om ett regionalt talboksbibliotek i denna form. Personalen består av en biblioteksassistent, 30 timmars tjänstgöring, som sköter enstaka lån och depositioner till kommunerna samt iordningställer nyförvärv och registrerar i katalogen och en assistent på 15 timmars tjänstgöring per vecka. Dessa assistenttimmar är huvudsakligen till för servicen till regionbibliotek Halland. En av Länsbiblioteks Sydosts konsulenter ansvarar för inköp och den konsultativa verksamheten ut mot kommunerna i form av fortbildning, utvecklingsfrågor, ny teknik, arbetsmöten, råd och stöd tim per vecka anslås till detta. Konsulenten är också representant i TPB:s referensgrupp. Sammanlagd personaltid är ca 50 timmar per vecka. Bestånd 2004: talboksbeståndet består både av analoga kassettalböcker och digitala DAISYtalböcker och uppgår till ca enheter varav ca 25% är i digitalt format.

4 Utlån 2005: emballage varav enstaka lån och depositionslån till kommunerna inom länsbibliotek Sydost. Enstaka lån går även utanför länsbibliotekets verksamhetsområdebilaga 7) Kommentar: utlåningen har minskat under 2005 både vad gäller depositioner och enstaka lån. Andelen digitala talböcker av det som lånas ut ökar stadigt och ligger på runt 40%. Talboksbibliotek Sydost har hög andel enstaka lån som beror på ett brett och varierat urval, som också omfattar facklitteratur. Katalogen över beståndet ligger som en särskild enhet i Växjö stadsbiblioteks datasystem Book-IT och reservationer och beställningar av talböcker görs i denna katalog online via OPAC Budget, 210 tkr för inköp av medier Inköp av talböcker görs från Bibliotekstjänst och Inläsningstjänst AB. I huvudsak köps endast digitala talböcker i DAISY-format in och det ingår i bibliotekets uppdrag att verka för att övergången till det digitala systemet sker så snabbt och smidigt som möjligt. Analoga talböcker kan dock fortfarande köpas vid efterfrågan. 5HJLRQELEOLRWHN.DOPDUVWDOERNVI UV UMQLQJ Inom Regionbibliotek Kalmar fungerar Kalmar stadsbibliotek som värdbibliotek för den kompletterande medieförsörjningen inklusive talböcker. Det innebär att stadsbibliotekets och regionbibliotekets talböcker är integrerade och är direkt tillgängliga såväl för brukarna i Kalmar kommun som för bibliotek i hela länet genom enstaka lån och depositioner Personalen, som är anställd av regionbiblioteket, har sin arbetsplats på stadsbiblioteket för talboksförsörjningen till kommunerna. Talbokskonsulent med ca 2-3 veckotimmars tjänst är ansvarig för inköp av talböcker, som sker i samråd med talboksansvarig vid stadsbiblioteket, och för översyn och gallring av beståndet. Konsulent, med placering på Regionförbundet, ägnar ca 2 tim/vecka åt teknik och utvecklingsfrågor inom området samt arbetsmöten, råd och stöd ut mot kommunbiblioteken. Bibliotekarie ca 5 timmar per vecka för att plocka och låna ut depositioner till kommunbiblioteken. Två assistenter, anställda på personliga tjänster, arbetar heltid och står för iordningställande av nya talböcker, inköpta för regionala medel. I arbetsuppgifterna ingår också beställningar från kommunbiblioteken och registrering av nyförvärv i katalogen, där även stadsbibliotekets nyförvärv kontrolleras. Vidare sköter assistenterna lagning, kontroll av kassetter och talboksuppsättning. Total tidsåtgång för arbetet med talböckerna är i nuläget ca 90 timmar i veckan. Bestånd 2005: gemensamt med Kalmar stadsbibliotek: enheter i analogt och digitalt format. Utlån 2005: emballage varav enstaka lån och depositionslån. Direktutlåningen på Kalmar stadsbibliotek är inte inräknad (bilaga 8). Kommentar: utlåningen minskade under 2005, men en allt större andel, ca 40%, görs av DAISY-talböcker. Det relativt låga antalet enstaka lån kan tyda på att en del lån görs direkt från Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB.

5 Katalog: det integrerade beståndet finns i Kalmar stadsbiblioteks katalog och läggs in av Regionbibliotekets personal. Beställningar och reservationer från kommunbiblioteken görs on-line i denna katalog. Budget: 150 tkr för inköp av talböcker (tillkommer Kalmar stadsbiblioteks anslag på 80 tkr). Inköp: Både analoga och digitala talböcker köps från Bibliotekstjänst. Regionbiblioteket prioriterar inköp i det digitala Daisy-formatet. Inköp och gallring görs i samarbete med Kalmar stadsbiblioteks vuxen- och barnavdelningar. Stadsbiblioteket har prenumeration på Inläs som kommer med 2-4 digitala böcker i månaden. 9DGlU'$,6<" DAISY Digitalt Anpassat InformationsSystem är en öppen internationell standard, vars första version uppstod i Sverige 1994, och är avsedd för digitala talböcker och ljudböcker. DAISY-formatet passar bra för publicering av multimedia, där innehåll kan presenteras som ljud, text och bild, men kan lika väl användas som ett rent ljudboksformat eller e-boksformat. För att läsa en DAISY-talbok behövs en DAISY-spelare eller kan den läsas i dator med ett läsprogram. Mp3/spelare och mp3-cdspelare kan också användas. DAISY-konsortiet leder en världsomspännande övergång från analoga till digitala talböcker för att ge informationstillgänglighet för personer med läshandikapp i hela världen. Det svenska konsortiet som bildades 2003 sprider kunskap om DAISY genom kostnadsfria utbildningar. Medlemmar är bibliotek, intresseorganisationer, taltidningar m.fl. /$*$52&+'2.80( <52&+)g5b1'5$5 %,%/,27(.69(5.6$0+(7(1 %LEOLRWHNVODJHQ som utfärdades 1996 och utökades 2004 säger att länsbibliotek bör finnas i varje län med uppdrag att bistå folkbiblioteken med kompletterande medieförsörjning och andra regionala biblioteksuppgifter. Lagen säger också att folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade genom att erbjuda litteratur i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. I det tillägg i lagen som infogades 2004 sägs att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka samt att kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna (bilaga 2) 8SSKRYVUlWWVODJHQ Riksdagen har antagit en ny upphovsrättslagstiftning som gäller från 1 juli 2005 som i hög grad påverkar medieförsörjningen till personer med olika typer av funktionshinder. I fortsättningen får man, enligt 17 i upphovsrättslagen, framställa exemplar av offentliggjorda litterära och musikaliska verk inte enbart på punktskrift utan också som elektronisk text, stor stil, teckenspråk mm., dock inte som ljudupptagning. Bibliotek, institutioner och organisationer, som efter ansökan fått tillstånd av regeringen, får framställa talböcker av offentliggjorda litterära verk och sprida ochöverföra dem tillpersoner med sådant funktionshinder att de annars inte kan ta del av verket. De med tillstånd får också kopiera framställda talböcker för utlån oavsett vem som framställt talboken från början. Tillstånd bör sökas av länsbibliotek och kommunbibliotek främst för att kunna ladda ner talböcker från TPB:s digitala bibliotek vars server vid 2006 års slut kommer att innehålla ca titlar.

6 De nuvarande talboksproducenterna BTJ (Bibliotekstjänst) och Inläsningstjänst AB har inte tillstånd enligt den nya 17 eftersom framställningen inte får ske i förvärvssyfte. De får dock framställa talböcker som tidigare enligt en övergångsbestämmelse. Eftersom det enligt lagen blir tillåtet att i fortsättningen äga och behålla talböcker kommer TPB att påbörja försäljningsverksamhet till enskilda. Lagen gör det också möjligt att framställa talböcker av titlar som kommit ut i handeln som ljudböcker. +DQGOLQJVSODQI U NDGWLOOJlQJOLJKHW Kulturrådet har på regeringens uppdrag gett länsbibliotek och kommunbibliotek i uppgift att upprätta handlingsplaner som ger ökad tillgänglighet till biblioteksservice för personer med funktionshinder. Dessa planer, som skall sammanställas under 2006, skall innehålla konkreta åtgärdsförslag avseende information, lokaler och verksamhet samt ökad kunskap om olika funktionshinder för ett förbättrat bemötande. 7DOERNVRFKSXQNWVNULIWVELEOLRWHNHW73% är en statlig myndighet med centralt ansvar för att synskadades och andra läshandikappades behov tillgodoses i form av talböcker, punktskriftsböcker och elektroniska medier. TPB svarar för samordning av talboksproduktionen, informationsmaterial, kurser och konferenser och har lånecentralsfunktion gentemot kommunbiblioteken, som i sin tur ansvarar för utlåningen till de enskilda låntagarna. TPB:s verksamhet styrs och regleras av lagar och dokument )g56/$*7,//)g5b1'5,1*$5 6DPDUEHWHRFKORNDOLVHULQJ Talboksbibliotek Sydost i Växjö avvecklas Samarbete inleds med Regionbibliotek Kalmar för den övergångsperiod på runt två år som krävs innan alla kommunbibliotek fullt ut klarar större delen av sin talboksförsörjning på egen hand. Avtal om samverkan för denna verksamhet sluts mellan Regionbibliotek Kalmar och Länsbibliotek Sydost. Kalmar stadsbibliotek och Regionbibliotek Kalmar bör inleda en diskussion om ett fördjupat samarbete vad gäller talböcker för funktionshindrade med målsättningen att en av organisationerna sköter den samlade talboksverksamheten på sikt. Kommentar: Att utredaren föreslår utökad samverkan med Kalmar stadsbibliotek beror på den integrering med Regionbibliotek Kalmar för kompletterande medieförsörjning som man har sedan länge. Kalmar har en mycket välskött talboksavdelning med hög kompetens hos personalen och integrering ger möjlighet till större utbud av medier och specialiserad personal än ett separerat talboksbibliotek. Om man så önskar kan en del av det digitala talboksbeståndet från Talboksbibliotek Sydost föras över till stadsbiblioteket. Regionbiblioteket har konsulent och assistenter anställda med placering på stadsbiblioteket som sköter den regionala talboksförsörjningen. Med tanke på att kommunbiblioteken redan från 2006 får tillstånd att ladda ned talböcker från TPB och att depositioner och enstaka lån då kommer att kraftigt minska beräknas befintlig personal från Regionbibliotek Kalmar klara den praktiska hanteringen med utlån även till kommunerna i Blekinge och Kronoberg under övergångsfasen. Den konsulent från Länsbibliotek Sydost som idag är placerad på Talboksbiblioteket föreslås i fortsättningen få sin arbetsplats på stadsbiblioteket i Växjö och tillsammans med konsulenten vid Regionbibliotek Kalmar leda utvecklingsarbetet på kommunbiblioteken i övergången till ny digital teknik på talboksområdet, ökad tillgänglighet och nya arbetsformer. Detta arbete,

7 som redan inletts, måste intensifieras så snart beslut är fattat om en samverkan om talboksförsörjningen. Under övergångsperioden på 2-3 år innan de analoga talböckerna till större delen har avvecklats och tills den nya tekniken med nedladdning, bränning och kopiering har etablerats krävs insatser i form av arbetsmöten, kommunbesök och workshops. Kommentarer: en placering av konsulenten på stadsbiblioteket i Växjö kan leda till ömsesidigt utbyte och ge möjlighet att pröva digitala medier för funktionshindrade i nya format i biblioteksmiljö. Växjö bibliotek har utarbetat en handlingsplan för ökad tillgänglighet till biblioteksservice för personer med funktionshinder som väl svarar mot de insatser Regionbiblioteket/länsbiblioteket planerar (och har fått statliga medel för). I Växjö finns också utmärkta möteslokaler och utrymmen för datoriserad utbildning Ett alternativ är att konsulenten placeras på universitet i Växjö. ) UXWVlWWQLQJDUI UDWWNRPPXQELEOLRWHNHQVMlOYDVNDOONODUDVW UUHGHOHQDY WDOERNVI UV UMQLQJHQWLOOVLQDOnQWDJDUH samtliga kommuner har tillstånd från regeringen att ladda ned och bränna egna talböcker från TPB:s digitala bibliotek och har skaffat utrustning för detta utbildning om upphovsrättslagen genom länsbiblioteket och/eller TPB - praktisk kunskap om nedladdning och bränning i workshops frånlänsbiblioteket för all personal - rådgivning, stöd och information från länsbiblioteken vid övergången till nyteknik - information till målgrupperna om förändring från analog till digital teknik och möjlighet att använda den - tillräckligt antal spelare för att låna ut och pröva den nya tekniken.länsbiblioteken kan låna ut/deponera spelare till kommunerna. - gallring i det analoga beståndet )g56/$*7,//7,'63/$1 Så snart politiska beslut fattats att en samordning av talboksverksamheten mellan Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar skall äga rum påbörjas förberedelserna för den nya organisationen. Utgallring av analoga talböcker (kassettböcker) sker redan såväl på Talboksbiblioteket som på stadsbiblioteket i Kalmar och bör påskyndas. Länsbibliotek Sydost upphör från och med 2006 med depositioner av analoga talböcker men enstaka lån kan fortfarande göras. Depositioner till kommunbiblioteken av digitala DAISY-talböcker fortsätter under Kommunbiblioteken i Blekinge och Kronoberg erbjuds under hösten 2006 att plocka ut analoga talböcker för långlån från Talboksbiblioteket om behov av sådana fortfarande finns på det egna biblioteket. Även DAISY-talböckerna kan före årsskiftet föras över till kommunbiblioteken som långlånregionbibliotek Kalmar skall ha möjlighet att överföra analoga och digitala talböcker från Talboksbiblioteket i den omfattning de själva önskar. Under 2006 skall alla kommunbibliotek ha sökt och fått tillstånd att ladda ned och bränna talböcker från TPB:s digitala bibliotek och skaffat adekvat utrustning för detta. Konsulenterna på Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar ger kommunbiblioteken utbildning, handledning, intensifierat stöd och rådgivning vid de nya rutinerna i talbokshanteringen

8 genom arbetsmöten och nätverksträffar med ansvariga på kommunbiblioteken och besök på varje bibliotek. Spelare för digitala talböcker bör finnas för kommunbiblioteken att låna. Inköp av DAISY-talböcker prioriteras vid Talboksbiblioteket och Regionbibliotek Kalmar. Den för Regionbibliotek Kalmar och Länsbibliotek Sydost utökade samverkan för den regionala talboksförsörjningen träder i kraft Det digitala talboksbeståndet (DAISY) har under slutet av 2006 överförts från Talboksbiblioteket i Växjö till kommunbiblioteken och till Regionbibliotek Kalmar i den omfattning man kommit överens om. Om analoga talböcker skall överföras till Regionbibliotek Kalmar gäller det framför allt specialiserad facklitteratur, utländsk litteratur och lokala inläsningar. Alla långlån och överföringar av såväl analoga som digitala talböcker måste vara avslutade under Målet är närhet för låntagarna, dvs. böckerna ska finnas ute på kommunbiblioteken, antingen i fysisk form eller lätta att ladda ned, och inte i ett magasin på länsbiblioteket. Analoga depositioner upphör i hela området vid årsskiftet , enstaka lån kan fortfarande göras. Under 2007 kan analoga talböcker lånas från TPB, men man upphör med dessa lån från 2008 utom vad gäller främmande språk och viss speciallitteratur. Inom SIM-området kan talböcker fjärrlånas fritt mellan biblioteken via SESIM-portalen om man är överens om det (bilaga 6). Depositioner och enstaka lån av digitala talböcker i DAISY-format till kommunbiblioteken fortsätter under 2007 om än i väsentligt mindre omfattning än tidigare. Depositioner skickas efter titelbeställning eller plockas ut vid eget besök. Digitala talböcker fortsätter att köpas av Regionbibliotek Kalmar men i takt med att kommunbibliotekens försörjning av anpassade medier finner sin form minskar behovet. De bibliotek som inte hunnit med eller kommit igång med egen kopiering och nedladdning behöver särskilt stöd från länsbibliotek/regionbibliotek för att klara den egna försörjningen. Talboksspelare skall finnas att låna från Regionbiblioteket för att kommunbiblioteket skall kunna demonstrera, instruera och inspirera brukarna att gå över till den digitalatekniken. Lokala inläsningar kan föras över från analogt till digitalt format om masterbanden finns. Kommunbiblioteken förmedlar kontakten med TPB som kommer att sälja DAISY-talböcker till enskilda talboksberättigade Övergången till ny teknik och nya arbetssätt på såväl läns/regionbiblioteket som på kommunbiblioteken beräknas fullt genomförd till halvårsskiftet. Analoga beståndet är under avveckling. Kompletterande medieförsörjning finns kvar av smala titlar och litteratur på främmande språk. Konsulenterna har spetskompetens och följer teknikutvecklingen och överför information och kunskap till kommunbiblioteken och blickar in i framtiden. Nya format prövas för funktionshindrade. Fortsatt konsultativ verksamhet mot kommunbiblioteken.

9 )g56/$*7,//%(0$11,1* I och med avvecklingen av Talboksbibliotek Sydost vid årsskiftet 2007 och de förändringar i arbetssätt på länsbiblioteken som den nya upphovsrättslagen för med sig förändras också personalbehovet. När varje kommunbibliotek med filialer ges möjlighet att själv ladda ned (hämta) önskad talbok från TPB:s digitala bibliotek minskar behovet av den kompletterande medieförsörjningen från länsbiblioteken radikalt. De talböcker, t.ex. producerade av Bibliotekstjänst, som ännu inte kan laddas ned har biblioteken tillåtelse att kopiera efter inköp. Men TPB har fått producentansvar för all produktion och inom några år kommer troligen även dessa titlar att vara nedladdningsbara får räknas som begynnelseår i en övergångsperiod då länsbibliotekens konsulenter och inbjudna experter informerar om Upphovsrättslagen och vilka möjligheter som finns att förse funktionshindrade grupper med anpassade medier med stöd av ny teknik. Även praktisk utbildning av bibliotekspersonal skall genomföras. Konsulenterna beräknas få avsätta ca 15 timmar (Sydost) och ca 10 timmar (Kalmar) för utbildning, råd och stöd vid arbetsmöten och kommunbesök under hösten inklusive tidigare arbetsuppgifter, Talbokskonsulent/bibliotekarie: oförändrat timantal (ca 10) i Kalmar under året för inköp, gallring, katalogarbete i samverkan med stadsbiblioteket som tidigare. Assistenter: oförändrat antal personaltimmar vid Talboksbiblioteket och Regionbibliotek Kalmar Konsulenter: förändringarna och utvecklingsarbetet i kommunerna fortsätter 10 timmar från vardera Sydost och Kalmar. Talbokskonsulent/bibliotekarie: cirka 5 tim. Inköpen minskar i takt med att kommunerna blir allt mer självförsörjande. Eventuellt kan tjänst köpas enligt avtal från Kalmar stadsbibliotek för regionala inköp, gallring och visst samarbete med konsulenterna om mediebestånd och teknikutveckling. Assistenter: Regionbibliotekets assistenter tjänstgör i oförändrad omfattning för enstaka lån, digitala depositioner (som beställs med titlar och/eller plockas av resp. bibliotek) för biblioteken i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. Viss nedladdning och kopiering till kommunala bibliotek. Översyn av mediebeståndet. Utlåningen minskar när biblioteken kan ladda ned och kopiera i stor omfattning. Konsulenter: samverkan mellan Sydost och Kalmar om kompetensutveckling, ny teknik och framtidsfrågor inom området anpassade medier och tillgänglighet för funktionshindrade, sammanlagt ca 15 timmar. Talbokskonsulent/bibliotekarie: cirka 5 timmar kan ev. läggas ihop med övriga konsulenter Assistenter: Under 2008 beräknas depositioner bli helt avvecklade. Enstaka lån av smal litteratur och titlar på främmande språk finns kvar. Från halvårskiftet beräknas personalbehovet till 0,5 assistent. )5$07,'$52//(5.RPPXQELEOLRWHN

10 I Bibliotekslagen fastslås att kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten och skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade bl.a. genom att erbjuda litteratur i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. Lagen säger också att kommunen skall anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I och med den nya Upphovsrättslagen får kommunbiblioteken efter ansökan tillstånd från regeringen som ger möjlighet att erbjuda personer med funktionshinder som är talboksberättigade en snabb och utökad service med tillgång till anpassade medier genom att ladda ned och bränna DAISY-skivor från TPB:s digitala bibliotek som i slutet på 2006 kommer att omfatta titlar. Denna lag ger också möjlighet att kopiera talböcker framställda av annan producent än TPB. Biblioteken inom Sydostlänen: Blekinge, Kalmar och Kronoberg bör - ha aktuella talboksplaner som anger hur övergången till digitala talböcker planeras och hur tillstånden skall användas - tillhandahålla talboksspelare för demonstration och tillfälliga utlån - all personal bör ha kunskap om DAISY-talböcker och ny teknik och personal i yttre tjänst skall kunna ladda ned och bränna DAISY-skivor. Fast bestånd av DAISYskivor bör finnas på alla bibliotek - upprätta och hålla kontakt med skolor, omsorgen och intresseföreningar som har talboksberättigade medlemmar - från slutet av år 2008 klara huvuddelen av sin talboksförsörjning genom eget bestånd, nedladdning och kopiering. Varje bibliotek bestämmer själv om man vill behålla den nedladdade kopian när den återlämnas eller om den ska förstöras. - upprätta tillgänglighetsplan för funktionshindrade som gäller såväl tillgång till medier som fysisk tillgänglighet Enstaka lån kan även i framtiden göras från Regionbibliotek Kalmar och TPB (ej analoga från 2008) och med fria fjärrlån inom SIM-området /lqveleolrwhnuhjlrqeleolrwhn Bibliotekslagen säger att länsbiblioteken skall bistå folkbiblioteken med kompletterande medieförsörjning och andra regionala biblioteksuppgifter. Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar - skall genom sina konsulenter ha spetskompetens och expertkunskap inom området talböcker och anpassade medier både vad gäller ny teknik och andra utvecklingsfrågor inom området - utbilda biblioteken i den nya Upphovsrättslagen och vad tillstånd enligt 17 innebär - ordna studiedagar, arbetsmöten och kommunbesök för att informera och utbilda kommunbibliotekens personal båda praktiskt och teoretiskt - ge råd, stöd och konsultativa insatser i förändringstider - komplettera bibliotekens bestånd av talboksspelare - stödja arbetet med tillgänglighet och bemötandefrågor i kommunerna - ombesörja inläsningar i digitalt format av lokal litteratur och föra över analoga inläsningar av lokal litteratur till DAISY-format - tillsammans med kommunerna marknadsföra talböcker och andra anpassade medier till de aktuella målgrupperna

11 - föra ut kunskap om anpassade datorer med talsyntes, förstoringsprogram och punktskriftsdisplay, nya framtida möjligheter t.ex. med strömmande läsning direkt från datorn - ha kompletterande medieförsörjning i form av enstaka lån av smal litteratur - sprida möjligheten för låntagarna att i fortsättningen även köpa och äga egna talböcker genom TPB 'HQVWDWOLJDQLYnQ Talboks- och punktskriftsbiblioteket kommer att samordna all talboksproduktion i framtiden enligt uppdrag i regleringsbrevet, men under en karenstid kommer Bibliotekstjänst att finnas kvar som producent av skönlitteratur. Under 2006 kommer brukarna erbjudas att köpa digitala talböcker direkt från TPB. Troligen kommer beställningarna att gå genom biblioteken för att säkerställa att endast talboksberättigade personer gör inköp. TPB har kvar sin lånecentralsfunktion gentemot kommunbiblioteken även i fortsättningen och följer den tekniska utvecklingen genom tester och försök både på det egna biblioteket och i samverkan med läns- och kommunbibliotek. $96/871,1* Biblioteken skall hjälpa människor att nå fram till upplevelser och kunskap, oavsett medier eller form. Målet med förändrad talboksförsörjning och ökad tillgång till anpassade medier är självfallet att förbättra servicen gentemot läshandikappade låntagare och ge dem samma möjligheter att ta del av litteratur som alla andra vilket bibliotek man än vänder sig till. Nya möjligheter och ny teknik gör att biblioteken snabbt kan ge böcker och information just när de behövs och på det sätt som passar bäst för låntagaren oberoende av livssituation och bostadsort. Kerstin Andersson

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ Markaryds kommun 7DOERNVSODQ för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ 6W\UGRNXPHQWI U0DUNDU\GVWDOERNVSODQ Enligt den regionala talboksplanen ska lokala talboksplaner upprättas, och enligt Markaryds kommuns Kultur-

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Nya låntagare, nya behov

Nya låntagare, nya behov Nya låntagare, nya behov TPB och biblioteken i framtiden Bitte Kronkvist bitte.kronkvist@tpb.se www.tpb.se katalog.tpb.se TPB:s uppdrag och strategi..att i samverkan med andra bibliotek tillgodose de behov

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Dagordning. Om Inläsningstjänst AB. Talböcker och Ljudböcker. Egna anpassningar enligt paragraf 17. Inlästa läromedel som kommunabonnemang

Dagordning. Om Inläsningstjänst AB. Talböcker och Ljudböcker. Egna anpassningar enligt paragraf 17. Inlästa läromedel som kommunabonnemang Dagordning Om Inläsningstjänst AB Talböcker och Ljudböcker Egna anpassningar enligt paragraf 17 Inlästa läromedel som kommunabonnemang Nya DAISY-spelare på marknaden Inläsningstj sningstjänst nst AB Specialisering

Läs mer

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Innehåll: 1. Bibliotekssamarbetet i Norrbotten 2. Nationella och regionala styrdokument 3. Mediesamarbete i Norrbotten 4. Riktlinjer för

Läs mer

6XVDQQD%URPV.XQJOLJDELEOLRWHNHW (powerpoint-presentation finns på http://www.skane.se/default.aspx?id=5686) %LEOLRWHNHWRFKOnQWDJDUQD

6XVDQQD%URPV.XQJOLJDELEOLRWHNHW (powerpoint-presentation finns på http://www.skane.se/default.aspx?id=5686) %LEOLRWHNHWRFKOnQWDJDUQD %LEOLRWHNVMXULGLN Anteckningar från Länsbibliotek Skånes dag om biblioteksjuridik Malmö 10 februari 2006 6XVDQQD%URPV.XQJOLJDELEOLRWHNHW (powerpoint-presentation finns på http://www.skane.se/default.aspx?id=5686)

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Talböcker på biblioteket

Talböcker på biblioteket Talböcker på biblioteket Helena Nordqvist 2015-03-19 1 Talböcker på biblioteket Den här timmen Det här kan biblioteket göra Talbokstillstånd Bibliotekskonto hos MTM Olika sätt att läsa talböcker Talbok

Läs mer

Talböcker på skolbiblioteket. Helena Nordqvist

Talböcker på skolbiblioteket. Helena Nordqvist Helena Nordqvist 1 Den här timmen Varför talböcker? Det här kan biblioteket göra Talbokstillstånd Bibliotekskonto hos MTM Olika sätt att läsa talböcker Egen nedladdning Hitta på legimus.se Demokonto Ur

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund

SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund Stadsbiblioteket S:t Petri Kyrkogata 6 221 00 Lund tel. 046-35 59 90 folkbiblioteken@lund.se ÖPPET: sept - april mån - to 10-20 fre 10-19 lör 10-16 sön 13-17 maj

Läs mer

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010 1 CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010 FÖRORD Medieförsörjningsplanen syftar till att få till stånd tydliga riktlinjer för ansvarsfördelningen mellan Internationella bibliotekets

Läs mer

Talböcker på biblioteket. Helena Nordqvist

Talböcker på biblioteket. Helena Nordqvist Talböcker på biblioteket Helena Nordqvist Den här timmen Det här kan biblioteket göra Talbokstillstånd Bibliotekskonto hos MTM Olika sätt att läsa talböcker Egen nedladdning Så här gör man Demokonto Biblioteken

Läs mer

Våra medier. Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund

Våra medier. Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund Våra medier Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) Artikel 19. var och en har rätt till åsiktsfrihet

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

Bibliotek för alla! Bibliotekets särskilda tjänster till äldre och funktionshindrade. Alvesta Bibliotek 2004-05-24 Kristina Kallenskog Margareta Nyd

Bibliotek för alla! Bibliotekets särskilda tjänster till äldre och funktionshindrade. Alvesta Bibliotek 2004-05-24 Kristina Kallenskog Margareta Nyd Bibliotek för alla! Bibliotekets särskilda tjänster till äldre och funktionshindrade Alvesta Bibliotek 2004-05-24 Kristina Kallenskog Margareta Nyd 1 %LEOLRWHNHWVVlUVNLOGDWMlQVWHU Bibliotekschef Lars-Göran

Läs mer

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Biblioteksverksamhet Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Riktlinjer 2007 1 Förord En bra biblioteksverksamhet på anstalter och häkten samverkar med offentliga bibliotek och leds av en engagerad bibliotekarie

Läs mer

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2006

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2006 1 CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2006 FÖRORD Medieförsörjningsplanen syftar till att få till stånd tydliga riktlinjer för ansvarsfördelningen mellan Internationella bibliotekets

Läs mer

läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER

läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER 1 Att kunna läsa och skriva Verksamhetsområde Utbildning genomgick år 2007 en organisationsförändring med syfte att underlätta för verksamheten

Läs mer

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Kultur & Fritid Sundsvalls stadsbibliotek Kerstin Sjöström 2006-12-06 INKÖPSPOLICY vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Mål och riktlinjer 2 Urvalsprinciper 3 Sid. 2 MÅL OCH RIKTLINJER Biblioteket skall värna

Läs mer

Handlingsplan för fokusbiblioteket

Handlingsplan för fokusbiblioteket Handlingsplan för fokusbiblioteket Vist skola 2011/2012 Innehållsförteckning Presentation av fokusbiblioteket... 3 Handlingsplanens syfte... 3 Fokusbibliotekets mål... 3 Styrdokument... 3 Lgr 11... 3 Skollagen...

Läs mer

Fakta om E-böckEr Specialpedagogiska skolmyndigheten För information: www.sit.se

Fakta om E-böckEr Specialpedagogiska skolmyndigheten För information: www.sit.se Fakta om E-böcker Fakta om e-böcker 2008, Specialpedagogiska skolmyndigheten Projektledare: Maritha Angermund Manus: Maritha Angermund Illustrationer: Per Matsson Formgivning: Plan 2 Tryck: Edita 2008

Läs mer

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 KB och dess partners och nationella kompetenscentra i det nationella utvecklings- och samverkansuppdraget Bakgrund I mars 2012 tog Kungl biblioteket beslut om

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008 Folkbiblioteken i Lund Årsberättelse 2008 Viktiga händelser 2008 Ny organisation Från 1 januari trädde en ny organisation i kraft. Biblioteksplan En plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun fastställdes

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Välkommen till 2009 års officiella sjukhusbiblioteksstatistik

Välkommen till 2009 års officiella sjukhusbiblioteksstatistik Välkommen till 2009 års officiella sjukhusbiblioteksstatistik Tack för att du lämnar uppgifter om ert bibliotek!!! Notera vad klockan är när arbetet påbörjas, i slutet av enkäten ska tidsåtgången uppskattas.

Läs mer

Biblioteksplan för Lilla Edets kommun

Biblioteksplan för Lilla Edets kommun Biblioteksplan för Lilla Edets kommun Innehållsförteckning Biblioteksplan för Lilla Edets kommun... 1 Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Inledning... 3 Vision... 3 Övergripande mål... 4 Biblioteket som

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Biblioteksplan för Högsby kommun

Biblioteksplan för Högsby kommun Rev 2007-12-04 Rev 2008-03-06 Rev 2008-09-01 Antagen KF 2009-03-26, 51 Rev KS 2012-03-13 Rev och antagen KF 2012-04-02, 46 Biblioteksplan för Högsby kommun 2011-2015 Inledning Folkbiblioteken står i dag

Läs mer

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut:

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-01 KUS-KN10-180 35 Samverkan mellan länsbiblioteken i Sörmland, Västmanland, Örebro och Stockholms län Nämndens för

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Stadsbibliotekets personal: 2010 2009 2008 Bibliotekschef: 1,00 1,00 1,00 Bibliotekarier: 4,65 4,65 5,40 (Därav skolbiblioteken

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Foto Jenny Olsson Antagen av kommunfullmäktige 2009-01-28 2 1 Innehåll Inledning o Bakgrund och syfte o Uppdrag Metod Styrdokument Nulägesanalys o Organisation o Statistik

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun Biblioteksplan 2009-2012 Laxå kommun Förord Biblioteket har betydelse för medborgarna. Det är inte enbart skolan som står för lärandet utan där har också biblioteket och skolbiblioteken en stor central

Läs mer

DAISY-KOMPETENS HOS ETT ARBETSLAG

DAISY-KOMPETENS HOS ETT ARBETSLAG DAISY-KOMPETENS HOS ETT ARBETSLAG avslutande redovisning, kurs aktionsforskning 2010-2011 Anna-Klara Aronsson Lena Folkesson kursledare Dokumentation av aktionsforskningsinspirerat utvecklingsarbete inom

Läs mer

Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016

Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016 MALÅ KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN 1 (13) Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016 Inledning I Malå kommun finns ett integrerat folk- och skolbibliotek. Biblioteksverksamheten styrs av bibliotekslagen (SFS

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSSTRATEGI

BARN- OCH UNGDOMSSTRATEGI BARN- OCH UNGDOMSSTRATEGI 2012-2014 Barn- och ungdomsstrategi för TPB 1 Inledning... 2 1.1 Övergripande utgångspunkter... 2 1.2 TPB:s utgångspunkter... 3 1.3 TPB:s övergripande mål för arbetet med tillgängliga

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Dela läslust projektplan

Dela läslust projektplan Dela läslust projektplan Projektets syfte Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017 för 2015-2017 2014-08-12 1(8) Biblioteksplan Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteket Kerstin Nordén, Telefon 0155-383 50 kerstin.norden@oxelosund.se Biblioteksplan för 2015-2017 1. Bibliotekets verksamhet

Läs mer

SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER

SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER Sverige ska vara en ledande biblioteksnation Välkomna! MTM Statlig myndighet sedan 1980 Huvudman är Kulturdepartementet Uppdrag och medel från Utbildningsdepartementet Antal

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund VAXHOLMS STAD BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte 2. Biblioteksverksamheten i Vaxholm i dag 3. Biblioteksbehov i framtiden 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte

Läs mer

Rapport från studieresa till Göteborg Fredag 24 oktober 2008

Rapport från studieresa till Göteborg Fredag 24 oktober 2008 Rapport från studieresa till Göteborg Fredag 24 oktober 2008 Deltagare: Lena Larsson, Karlskrona; Cecilia Ungerbäck-Smith, Lessebo; Jens Christiansson, Ljungby; Pia Hardinsson, Markaryd; Jenny Forslund,

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Strategiska framtidsfrågor för mångspråkig litteraturförsörjning

Strategiska framtidsfrågor för mångspråkig litteraturförsörjning Strategiska framtidsfrågor för mångspråkig litteraturförsörjning Seminarium i Stockholm, Serafen, den 15 januari 2009 Deltagare: Se bilaga Maria Törnfeldt, ordförande i Sveriges Länsbibliotekarier, hälsade

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014. Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014

Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014. Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014 Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014 Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014 Fastställd av Stockholms Fastställd läns landstings av Stockholms kulturnämnd läns landstings kulturnämnd

Läs mer

Ladda ner en talbok på biblioteket.stockholm.se

Ladda ner en talbok på biblioteket.stockholm.se Ladda ner en talbok på biblioteket.stockholm.se Manual för Stockholms stadsbiblioteks talbokslåntagare STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK den 6 februari 2013 Framtagen av: Stockholms stadsbibliotek Ladda ner en

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2006. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2006. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i regionala förutsättningar för kunskapssamhället 1. Inledning Bibliotek för bildning, information och kultur Folkbiblioteken har ett brett uppdrag där huvuduppgifterna är att garantera

Läs mer

Välkommen till folkbiblioteksstatistiken 2011 avseende år 2010!

Välkommen till folkbiblioteksstatistiken 2011 avseende år 2010! Välkommen till folkbiblioteksstatistiken 2011 avseende år 2010! Tack för att du lämnar uppgifter om ert bibliotek! Frågorna är i stort sett samma som föregående år. Enkäten ser dock annorlunda ut därför

Läs mer

Folkbiblioteken i. Stockholms län 2005. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Stockholms län 2005. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i s län 2005 regionala förutsättningar för kunskapssamhället 1. Inledning Bibliotek för bildning, information och kultur I takt med en ökande internationell konkurrens inom fler och fler

Läs mer

På andra språk än svenska

På andra språk än svenska På andra språk än svenska Inledning Strax efter påsk 2008 skickade Regionbibliotek Västra Götaland ut en enkät till kommunbiblioteken i regionen angående böcker på andra språk än svenska. Ett angeläget

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Kommunens struktur 3. Verksamhetsområden 3.1 Allmänheten 3.1.1 Nuläge och utgångspunkt för fortsatt verksamhet 3.1.2 Framtiden att arbeta för

Läs mer

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Att nå ut till talboksläsande barn och unga Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer Kurs

Läs mer

Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen

Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen Matris över tillämpningar 2013-12-13 Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen Matrisen ger en kortare sammanställning av några frågor om hur man kan använda 17 upphovsrättslagen. Svaren reflekterar

Läs mer

Välkommen till heldagskonferensen Att skapa en funktionell(are) lärmiljö utveckling och möjligheter 16 december 2008 Växjö

Välkommen till heldagskonferensen Att skapa en funktionell(are) lärmiljö utveckling och möjligheter 16 december 2008 Växjö Välkommen till heldagskonferensen Att skapa en funktionell(are) lärmiljö utveckling och möjligheter 16 december 2008 Växjö 1 Uppstart Samtliga folkbibliotek i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län inbjuds

Läs mer

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken ett regionalt samarbete Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken i siffror (2014) 459 652 invånare (Linköping, Norrköping,

Läs mer

Arkiv för lokalt inlästa talböcker

Arkiv för lokalt inlästa talböcker Arkiv för lokalt inlästa talböcker En förstudie gjord inom Biblioteksdirektionen vid Lunds universitet på uppdrag av Bibsam av Karin Ohrt och Ann-Sofie Zettergren i samarbete med Christel Berg, Avdelningen

Läs mer

Tillgänglighet på biblioteken. No.2: Bibliotek:

Tillgänglighet på biblioteken. No.2: Bibliotek: Tillgänglighet på biblioteken Länsbibliotek Sydost och Regionbiblioteket Kalmar län vill undersöka hur läget är med tillgänglighetsarbetet för personer med funktionsnedsättning på kommunbiblioteken i Blekinge,

Läs mer

Att arbeta med. AudioIndex. på bibliotek

Att arbeta med. AudioIndex. på bibliotek Att arbeta med AudioIndex på bibliotek INLEDNING AudioIndex är ett hjälpmedel som utvecklades i samband med projektet Bibliotek 2007, ett biblioteksprojekt som drevs i Umeåregionen och fokuserade på ökad

Läs mer

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Wilhelm Widmark Stockholms universitetsbibliotek Februari 2003 Kurslitteratur som

Läs mer

Ställ ditt biblioteks bestånd till utlån på ännu ett sätt! - Förfrågan om lån från användare till bibliotek i söktjänsten Bibliotek24

Ställ ditt biblioteks bestånd till utlån på ännu ett sätt! - Förfrågan om lån från användare till bibliotek i söktjänsten Bibliotek24 2009-04-09 Ställ ditt biblioteks bestånd till utlån på ännu ett sätt! - Förfrågan om lån från användare till bibliotek i söktjänsten Bibliotek24 Bakgrund Projekt Bibliotek24 är ett kulturrådsfinansierat

Läs mer

Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg

Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg Förslag till en ny modell för bibliotekens mediesamarbete med utgångspunkt i det regionala biblioteksuppdraget Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Målsättning...

Läs mer

En biblioteksflytt ger sämre verksamhet

En biblioteksflytt ger sämre verksamhet Lilla Edet 2015-06-02 En biblioteksflytt ger sämre verksamhet Med anledning av majoritetens förslag till biblioteksflytt till Folkets Hus vill oppositionen lämna följande yttrande. Barn och ungdomsverksamhet

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

Att sätta upp hängrännor

Att sätta upp hängrännor Peter Alsbjer, Länsbiblioteket i Örebro Län Att sätta upp hängrännor Mot framtidens länsbibliotek Länsbiblioteket i Örebro län har som arbetsuppgifter att svara för regional biblioteksverksamhet och skiljer

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN Biblioteksplan Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA Innehåll 1. Kvalitetsgarantier för biblioteks- verksamheterna i Vallentuna...

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län Resursbibliotek för döva I Örebro pågår sedan oktober 2001 projektet Resursbibliotek för döva. Initiativtagare

Läs mer

Samarbete mellan BHV och biblioteken i Västra Götaland

Samarbete mellan BHV och biblioteken i Västra Götaland Samarbete mellan BHV och biblioteken i Västra Götaland Checklista Bakgrund Barnhälsovård och bibliotek har ett gemensamt uppdrag att på olika sätt stimulera barns språkutveckling. En framgångsfaktor i

Läs mer

Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla.

Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. MEDIEPLAN FÖR LESSEBOS BIBLIOTEK 2013 Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. Innehåll Mål...3 Bakgrund kommun...3

Läs mer

Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga

Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga PROJEKTPLAN Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga Vision Visionen är att skapa centra för nya kreativa former av lässtimulans.

Läs mer

En resurs för regional biblioteksutveckling?

En resurs för regional biblioteksutveckling? En resurs för regional biblioteksutveckling? En genomlysning av Länsbiblioteket i Örebro Län, på uppdrag av Regionförbundet Örebro. Fia Söderberg 30 november 2007 Innehåll Sammanfattning 3 A. Introduktion

Läs mer

Teknikskifte. i Sveriges skolor UR online med digital teknik

Teknikskifte. i Sveriges skolor UR online med digital teknik Teknikskifte i Sveriges skolor UR online med digital teknik Den nya tekniken Nedsläckningen av det analoga marknätet för televisionen har börjat. 2008 ska hela Sverige ha bytt till digitalt marknät. Teknikskiftet

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Biblioteksplan för Nora kommun

Biblioteksplan för Nora kommun Biblioteksplan för Nora kommun Del 1 Vad är en biblioteksplan? En biblioteksplan skall ses som en möjlighet att formulera en lokal bibliotekspolitik, som inte bara lyfter fram de traditionella värdena

Läs mer

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Tjänsteskrivelse 2013-04-26 KFN 2010.0031 Handläggare: Maria Lobell Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Sammanfattning Biblioteket har fått i uppdrag att utreda personalsammansättningen (bibliotekarier

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

Dollyprojektet SLUTRAPPORT

Dollyprojektet SLUTRAPPORT STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN SLUTRAPPORT SLUTRAPPORT Projekt Författare Version Dnr Förvaltning/avdelning Fastställd av styrgrupp Senast ändrad Sida 20xx-xx-xx 2012-08-29 1 (10) Innehållsförteckning

Läs mer

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Författningssamling Ändrad 2007-08-21 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2007-11-28 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN 2007-2010 Antaget av fullmäktige

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Medieplan för Obbola biblioteks vuxenavdelning

Medieplan för Obbola biblioteks vuxenavdelning Medieplan för Obbola biblioteks vuxenavdelning Medieplanering ht 03 2003-11-26 Maja Samuelsson Innehåll: Inledning, mål, nyckeltal...s 2 Plan för vuxenverksamheten...s 4 Jämförande översikt över alla avdelningar...s

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Välkommen till Sveriges officiella folkbiblioteksstatistik 2010 avseende år 2009!

Välkommen till Sveriges officiella folkbiblioteksstatistik 2010 avseende år 2009! Välkommen till Sveriges officiella folkbiblioteksstatistik 2010 avseende år 2009! Tack för att du lämnar era uppgifter om ert bibliotek! Enkäten består av 22 huvudfrågor. Frågorna är i stort sett desamma

Läs mer

Biblioteksplan för Töreboda kommun 1(9)

Biblioteksplan för Töreboda kommun 1(9) Biblioteksplan för Töreboda kommun 1(9) 1.Utgångspunkt Bibliotekslagen föreskriver att kommuner och landsting ska anta planer för biblioteksverksamheten (lag 2004:1261). En biblioteksplan måste hela tiden

Läs mer

Ny teknik och webb inför framtiden

Ny teknik och webb inför framtiden Länsbibliotek Jönköping Ny teknik och webb inför framtiden Undersökning av Jönköpings läns biblioteks interna och externa hantering och målbild av webb, ny teknik och digital delaktighet Mia Olausson 2014-04-01

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN. Hjo kommun. Biblioteksverksamhet 2007-2010 Hjo Stadsbibliotek

BIBLIOTEKSPLAN. Hjo kommun. Biblioteksverksamhet 2007-2010 Hjo Stadsbibliotek BIBLIOTEKSPLAN Hjo kommun Biblioteksverksamhet 2007-2010 Hjo Stadsbibliotek Hjo kommuns biblioteksverksamhet 2007-2010 Innehåll - Bakgrund - Syfte - Arbetsgrupp - Vision - Övergripande mål - Omvärldsanalys

Läs mer