7$/%2.6875('1,1*6<'267

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "7$/%2.6875('1,1*6<'267"

Transkript

1 7$/%2.6875('1,1*6<' '5$*(7 undersöka förutsättningar och möjligheter för samverkan om förändrad talboksförsörjning vid Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar 6$00$1)$771,1* Utredningens förslag innebär att Talboksbibliotek Sydost avvecklas från 2007 och att Regionbibliotek Kalmar tar över den kompletterande medieförsörjningen på talboksområdet för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar tecknar avtal om verksamheten och samverkar om de konsultativa tjänsterna gentemot kommunbiblioteken. Avtalet gäller under en övergångsperiod t.o.m då kommunbiblioteken förmodas klara större delen av sin talboksförsörjning på egen hand. Genom ny upphovsrättslagstiftning och tillstånd för kommunbiblioteken att själva framställa talböcker genom nedladdning och kopiering från Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) kommer den regionala rollen att låna ut depositioner och enstaka lån att radikalt förändras. Konsulenterna från Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar ger den utbildning, råd och stöd som behövs för att övergången till ny teknik skall gå så smidigt som möjligt och öka servicen och tillgängligheten till medier och information för läshandikappade. Den konsulent som idag är placerad på Talboksbiblioteket föreslås flyttas över till stadsbiblioteket i Växjö, där också ny teknik och försök med nya format för digital läsning kan prövas, men arbetar, tillsammans med konsulenten från Regionbibliotek Kalmar, konsultativt i alla tre länen. Det analoga mediebeståndet (kassettböckerna) från Talboksbibliotek Sydost erbjuds kommunbiblioteken som långtidsdepositioner om behovet finns. De digitala talböckerna (DAISY) kan också erbjudas som långlån men först efter den överenskommelse som görs med Regionbibliotek Kalmar om eventuell överföring av delar av det digitala beståndet. Under slutet av perioden minskar personalbehovet eftersom depositionerna till kommunbiblioteken upphör och de enstaka lånen minskar. Även inköpen av talböcker minskar då nedladdning och kopiering möjliggör egen framställning. Enstaka lån kommer att kunna göras från Regionbibliotek Kalmar, mellan biblioteken i Sydostlänen och från TPB också i fortsättningen. Från våren 2006 blir det möjligt för enskilda personer att köpa och äga talböcker från TPB.,1/('1,1* När Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar träffades i december 2004 kom man överens om att en talboksutredning skulle genomföras under hösten 2005 i syfte att undersöka vilka förutsättningar och möjligheter som kan finnas för utvecklad samverkan kring förändrad talboksförsörjning och anpassade medier för läshandikappade och andra funktionshindrade i de båda länsbibliotekens upptagningsområde. Politiska beslut om sådan samverkan skulle då kunna tas under våren 2006 som i så fall blir ett år av förberedelse och planering inför de nya

2 arbetsformer som krävs för att en samordnad talboksförsörjning med målet brukaren i centrum skall bli verklighet från (WDEOHUDWVDPDUEHWH Mellan Regionbibliotek Kalmar och Länsbibliotek Sydost är samverkan sedan tidigare ett prioriterat område som bedrivs inom flera verksamheter såväl i projektform som i mer etablerade former. Fortbildning och kompetensutveckling för kommunbiblioteken ordnas oftast gemensamt. Medieplanering, gemensamt transportsystem och fria fjärrlån inom SIMområdet som även gäller talböcker har påbörjats. Lärsamverkan Sydost är ett gemensamt projekt för att utveckla servicen till studerande och stimulera samverkan mellanfolk- och forskningsbibliotek. 9DUI UXWUHGDQX" Riksdagen har antagit en ny upphovsrättslagstiftning som trädde i kraft sommaren i denna utredning påverkar i hög grad framställning och distribution av talböcker och andra ljudupptagningar samt anpassade texter och bilderbilaga 1). Den nya lagen och ny teknik gör det möjligt för varje bibliotek med tillstånd av regeringen att själva ladda ned och bränna talböcker från Talboks- och punktskriftsbibliotekets (TPB:s) digitala bibliotek samt att kopiera talböcker, oberoende av vem som producerat dem, för lån till talboksberättigade grupper 3. Lokalerna för Talboksbibliotek Sydost i Växjö är uppsagda till årsskiftet och en biblioteksassistent går i pension. Länsbibliotek och kommunbibliotek har Kulturrådets uppdrag att upprätta tillgänglighetsplaner för sin verksamhet, som ger personer med olika sorters funktionshinder möjlighet att delta i kulturaktiviteter på samma villkor somandra %(6.5,91,1*$9189$5$1'(25*$1,6$7,21 /lqveleolrwhn6\grvw De tre länen Blekinge, Kalmar och Kronoberg har olika organisation för sin regionala biblioteksverksamhet. Landstinget Blekinge är huvudman för Länsbibliotek Sydost som bildades 1998 när länsbiblioteken i Kronoberg och Blekinge län slogs ihop. Biblioteket styrs av en nämnd bestående av tre politiker från Landstinget Kronoberg och tre politiker från Landstinget Blekinge. Ordförandeskapet alternerar mellan landstingen. Samverkansavtal finns mellan de båda landstingen beträffande nämndens verksamhet, ekonomi mm. Länsbibliotekets utvecklingsenhet finns på Blekinge tekniska högskola i Ronneby och biblioteket köper tjänster för kompletterande medieförsörjning av stadsbiblioteken i Karlskrona och Växjö. Talboksbibliotek finns separat i Växjö. Länsbiblioteket omfattar tretton kommunbibliotek. 5HJLRQELEOLRWHN.DOPDU Regionbiblioteket i Kalmar är en del av Regionförbundet i Kalmar län med regiondirektören som högste tjänsteman. Biblioteket har två enheter: den kompletterande medieförsörjningen

3 lokaliserad på Kalmar stadsbibliotek och utvecklingsenheten som är placerad på Regionförbundet. Tolv kommunbibliotek ingår iregionbibliotekets verksamhetsområde. 7$/%2.6)g56g5-1,1*(1 Arbetsformerna inom de båda länsbiblioteken är likartade men skiljer sig åt speciellt vad gäller talboksförsörjningen där Länsbibliotek Sydost har ett separat talboksbibliotek, medan Regionbibliotek Kalmar har talboksförsörjningen integrerad med Kalmar stadsbibliotek. Regionbiblioteket har egen personal anställd för den regionala uppgiften att komplettera kommunbiblioteken med depositioner och enstaka lån Talboksplaner finns både hos Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar (bilaga 3 och 4). Förutom den kompletterande medieförsörjningen poängteras kompetensutveckling, arbete med ny teknik och likvärdig tillgänglighet och bemötande för alla brukare i dessa planer. Med den snabba utveckling som sker idag behöver dessa planer ses över varje år. I Sydost har åtta kommuner egna talboksplaner och alla bibliotek i Kalmar län har gjort talboksplaner. Talboksplanerna bör integreras i det pågående arbetet med biblioteksplaner. De flesta kommuner har sökt talbokstillstånd hos regeringen och några har redan fått sina tillstånd (bilaga 5). 7DOERNVELEOLRWHN6\GRVW Talboksbibliotek Sydost bildades 1998 när länsbiblioteken i Kronoberg och Blekinge slogs ihop och man sammanförde de regionala talbokssamlingar som fanns hos värdbiblioteken i Karlskrona och Växjö. Talboksbiblioteket förlades till Växjö i samma hus som Taltidningscentralen, men inte i anslutning till stadsbiblioteket. En assistenttjänst från länsbiblioteket i Kronoberg fördes över till Talboksbiblioteket. Detta biblioteks uppdrag definieras i den regionala talboksplanen, senast omarbetad 2005 och innebär att komplettera kommunbibliotekens bestånd av talböckergenomdepositioner och enstaka lån av såväl analoga (kassett) som digitala talböcker (DAISY). Enskilda låntagare kan alltså inte låna direkt från detta bibliotek. Sedan 2002 har Länsbibliotek Sydost ett avtal med Regionbibliotek Halland om kompletterande fjärrlån och depositioner av analoga talböcker till kommunbiblioteken mot ersättning för personalkostnader och för inköp av extra exemplar. Länsbibliotek Sydost är ensamma i landet om ett regionalt talboksbibliotek i denna form. Personalen består av en biblioteksassistent, 30 timmars tjänstgöring, som sköter enstaka lån och depositioner till kommunerna samt iordningställer nyförvärv och registrerar i katalogen och en assistent på 15 timmars tjänstgöring per vecka. Dessa assistenttimmar är huvudsakligen till för servicen till regionbibliotek Halland. En av Länsbiblioteks Sydosts konsulenter ansvarar för inköp och den konsultativa verksamheten ut mot kommunerna i form av fortbildning, utvecklingsfrågor, ny teknik, arbetsmöten, råd och stöd tim per vecka anslås till detta. Konsulenten är också representant i TPB:s referensgrupp. Sammanlagd personaltid är ca 50 timmar per vecka. Bestånd 2004: talboksbeståndet består både av analoga kassettalböcker och digitala DAISYtalböcker och uppgår till ca enheter varav ca 25% är i digitalt format.

4 Utlån 2005: emballage varav enstaka lån och depositionslån till kommunerna inom länsbibliotek Sydost. Enstaka lån går även utanför länsbibliotekets verksamhetsområdebilaga 7) Kommentar: utlåningen har minskat under 2005 både vad gäller depositioner och enstaka lån. Andelen digitala talböcker av det som lånas ut ökar stadigt och ligger på runt 40%. Talboksbibliotek Sydost har hög andel enstaka lån som beror på ett brett och varierat urval, som också omfattar facklitteratur. Katalogen över beståndet ligger som en särskild enhet i Växjö stadsbiblioteks datasystem Book-IT och reservationer och beställningar av talböcker görs i denna katalog online via OPAC Budget, 210 tkr för inköp av medier Inköp av talböcker görs från Bibliotekstjänst och Inläsningstjänst AB. I huvudsak köps endast digitala talböcker i DAISY-format in och det ingår i bibliotekets uppdrag att verka för att övergången till det digitala systemet sker så snabbt och smidigt som möjligt. Analoga talböcker kan dock fortfarande köpas vid efterfrågan. 5HJLRQELEOLRWHN.DOPDUVWDOERNVI UV UMQLQJ Inom Regionbibliotek Kalmar fungerar Kalmar stadsbibliotek som värdbibliotek för den kompletterande medieförsörjningen inklusive talböcker. Det innebär att stadsbibliotekets och regionbibliotekets talböcker är integrerade och är direkt tillgängliga såväl för brukarna i Kalmar kommun som för bibliotek i hela länet genom enstaka lån och depositioner Personalen, som är anställd av regionbiblioteket, har sin arbetsplats på stadsbiblioteket för talboksförsörjningen till kommunerna. Talbokskonsulent med ca 2-3 veckotimmars tjänst är ansvarig för inköp av talböcker, som sker i samråd med talboksansvarig vid stadsbiblioteket, och för översyn och gallring av beståndet. Konsulent, med placering på Regionförbundet, ägnar ca 2 tim/vecka åt teknik och utvecklingsfrågor inom området samt arbetsmöten, råd och stöd ut mot kommunbiblioteken. Bibliotekarie ca 5 timmar per vecka för att plocka och låna ut depositioner till kommunbiblioteken. Två assistenter, anställda på personliga tjänster, arbetar heltid och står för iordningställande av nya talböcker, inköpta för regionala medel. I arbetsuppgifterna ingår också beställningar från kommunbiblioteken och registrering av nyförvärv i katalogen, där även stadsbibliotekets nyförvärv kontrolleras. Vidare sköter assistenterna lagning, kontroll av kassetter och talboksuppsättning. Total tidsåtgång för arbetet med talböckerna är i nuläget ca 90 timmar i veckan. Bestånd 2005: gemensamt med Kalmar stadsbibliotek: enheter i analogt och digitalt format. Utlån 2005: emballage varav enstaka lån och depositionslån. Direktutlåningen på Kalmar stadsbibliotek är inte inräknad (bilaga 8). Kommentar: utlåningen minskade under 2005, men en allt större andel, ca 40%, görs av DAISY-talböcker. Det relativt låga antalet enstaka lån kan tyda på att en del lån görs direkt från Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB.

5 Katalog: det integrerade beståndet finns i Kalmar stadsbiblioteks katalog och läggs in av Regionbibliotekets personal. Beställningar och reservationer från kommunbiblioteken görs on-line i denna katalog. Budget: 150 tkr för inköp av talböcker (tillkommer Kalmar stadsbiblioteks anslag på 80 tkr). Inköp: Både analoga och digitala talböcker köps från Bibliotekstjänst. Regionbiblioteket prioriterar inköp i det digitala Daisy-formatet. Inköp och gallring görs i samarbete med Kalmar stadsbiblioteks vuxen- och barnavdelningar. Stadsbiblioteket har prenumeration på Inläs som kommer med 2-4 digitala böcker i månaden. 9DGlU'$,6<" DAISY Digitalt Anpassat InformationsSystem är en öppen internationell standard, vars första version uppstod i Sverige 1994, och är avsedd för digitala talböcker och ljudböcker. DAISY-formatet passar bra för publicering av multimedia, där innehåll kan presenteras som ljud, text och bild, men kan lika väl användas som ett rent ljudboksformat eller e-boksformat. För att läsa en DAISY-talbok behövs en DAISY-spelare eller kan den läsas i dator med ett läsprogram. Mp3/spelare och mp3-cdspelare kan också användas. DAISY-konsortiet leder en världsomspännande övergång från analoga till digitala talböcker för att ge informationstillgänglighet för personer med läshandikapp i hela världen. Det svenska konsortiet som bildades 2003 sprider kunskap om DAISY genom kostnadsfria utbildningar. Medlemmar är bibliotek, intresseorganisationer, taltidningar m.fl. /$*$52&+'2.80( <52&+)g5b1'5$5 %,%/,27(.69(5.6$0+(7(1 %LEOLRWHNVODJHQ som utfärdades 1996 och utökades 2004 säger att länsbibliotek bör finnas i varje län med uppdrag att bistå folkbiblioteken med kompletterande medieförsörjning och andra regionala biblioteksuppgifter. Lagen säger också att folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade genom att erbjuda litteratur i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. I det tillägg i lagen som infogades 2004 sägs att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka samt att kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna (bilaga 2) 8SSKRYVUlWWVODJHQ Riksdagen har antagit en ny upphovsrättslagstiftning som gäller från 1 juli 2005 som i hög grad påverkar medieförsörjningen till personer med olika typer av funktionshinder. I fortsättningen får man, enligt 17 i upphovsrättslagen, framställa exemplar av offentliggjorda litterära och musikaliska verk inte enbart på punktskrift utan också som elektronisk text, stor stil, teckenspråk mm., dock inte som ljudupptagning. Bibliotek, institutioner och organisationer, som efter ansökan fått tillstånd av regeringen, får framställa talböcker av offentliggjorda litterära verk och sprida ochöverföra dem tillpersoner med sådant funktionshinder att de annars inte kan ta del av verket. De med tillstånd får också kopiera framställda talböcker för utlån oavsett vem som framställt talboken från början. Tillstånd bör sökas av länsbibliotek och kommunbibliotek främst för att kunna ladda ner talböcker från TPB:s digitala bibliotek vars server vid 2006 års slut kommer att innehålla ca titlar.

6 De nuvarande talboksproducenterna BTJ (Bibliotekstjänst) och Inläsningstjänst AB har inte tillstånd enligt den nya 17 eftersom framställningen inte får ske i förvärvssyfte. De får dock framställa talböcker som tidigare enligt en övergångsbestämmelse. Eftersom det enligt lagen blir tillåtet att i fortsättningen äga och behålla talböcker kommer TPB att påbörja försäljningsverksamhet till enskilda. Lagen gör det också möjligt att framställa talböcker av titlar som kommit ut i handeln som ljudböcker. +DQGOLQJVSODQI U NDGWLOOJlQJOLJKHW Kulturrådet har på regeringens uppdrag gett länsbibliotek och kommunbibliotek i uppgift att upprätta handlingsplaner som ger ökad tillgänglighet till biblioteksservice för personer med funktionshinder. Dessa planer, som skall sammanställas under 2006, skall innehålla konkreta åtgärdsförslag avseende information, lokaler och verksamhet samt ökad kunskap om olika funktionshinder för ett förbättrat bemötande. 7DOERNVRFKSXQNWVNULIWVELEOLRWHNHW73% är en statlig myndighet med centralt ansvar för att synskadades och andra läshandikappades behov tillgodoses i form av talböcker, punktskriftsböcker och elektroniska medier. TPB svarar för samordning av talboksproduktionen, informationsmaterial, kurser och konferenser och har lånecentralsfunktion gentemot kommunbiblioteken, som i sin tur ansvarar för utlåningen till de enskilda låntagarna. TPB:s verksamhet styrs och regleras av lagar och dokument )g56/$*7,//)g5b1'5,1*$5 6DPDUEHWHRFKORNDOLVHULQJ Talboksbibliotek Sydost i Växjö avvecklas Samarbete inleds med Regionbibliotek Kalmar för den övergångsperiod på runt två år som krävs innan alla kommunbibliotek fullt ut klarar större delen av sin talboksförsörjning på egen hand. Avtal om samverkan för denna verksamhet sluts mellan Regionbibliotek Kalmar och Länsbibliotek Sydost. Kalmar stadsbibliotek och Regionbibliotek Kalmar bör inleda en diskussion om ett fördjupat samarbete vad gäller talböcker för funktionshindrade med målsättningen att en av organisationerna sköter den samlade talboksverksamheten på sikt. Kommentar: Att utredaren föreslår utökad samverkan med Kalmar stadsbibliotek beror på den integrering med Regionbibliotek Kalmar för kompletterande medieförsörjning som man har sedan länge. Kalmar har en mycket välskött talboksavdelning med hög kompetens hos personalen och integrering ger möjlighet till större utbud av medier och specialiserad personal än ett separerat talboksbibliotek. Om man så önskar kan en del av det digitala talboksbeståndet från Talboksbibliotek Sydost föras över till stadsbiblioteket. Regionbiblioteket har konsulent och assistenter anställda med placering på stadsbiblioteket som sköter den regionala talboksförsörjningen. Med tanke på att kommunbiblioteken redan från 2006 får tillstånd att ladda ned talböcker från TPB och att depositioner och enstaka lån då kommer att kraftigt minska beräknas befintlig personal från Regionbibliotek Kalmar klara den praktiska hanteringen med utlån även till kommunerna i Blekinge och Kronoberg under övergångsfasen. Den konsulent från Länsbibliotek Sydost som idag är placerad på Talboksbiblioteket föreslås i fortsättningen få sin arbetsplats på stadsbiblioteket i Växjö och tillsammans med konsulenten vid Regionbibliotek Kalmar leda utvecklingsarbetet på kommunbiblioteken i övergången till ny digital teknik på talboksområdet, ökad tillgänglighet och nya arbetsformer. Detta arbete,

7 som redan inletts, måste intensifieras så snart beslut är fattat om en samverkan om talboksförsörjningen. Under övergångsperioden på 2-3 år innan de analoga talböckerna till större delen har avvecklats och tills den nya tekniken med nedladdning, bränning och kopiering har etablerats krävs insatser i form av arbetsmöten, kommunbesök och workshops. Kommentarer: en placering av konsulenten på stadsbiblioteket i Växjö kan leda till ömsesidigt utbyte och ge möjlighet att pröva digitala medier för funktionshindrade i nya format i biblioteksmiljö. Växjö bibliotek har utarbetat en handlingsplan för ökad tillgänglighet till biblioteksservice för personer med funktionshinder som väl svarar mot de insatser Regionbiblioteket/länsbiblioteket planerar (och har fått statliga medel för). I Växjö finns också utmärkta möteslokaler och utrymmen för datoriserad utbildning Ett alternativ är att konsulenten placeras på universitet i Växjö. ) UXWVlWWQLQJDUI UDWWNRPPXQELEOLRWHNHQVMlOYDVNDOONODUDVW UUHGHOHQDY WDOERNVI UV UMQLQJHQWLOOVLQDOnQWDJDUH samtliga kommuner har tillstånd från regeringen att ladda ned och bränna egna talböcker från TPB:s digitala bibliotek och har skaffat utrustning för detta utbildning om upphovsrättslagen genom länsbiblioteket och/eller TPB - praktisk kunskap om nedladdning och bränning i workshops frånlänsbiblioteket för all personal - rådgivning, stöd och information från länsbiblioteken vid övergången till nyteknik - information till målgrupperna om förändring från analog till digital teknik och möjlighet att använda den - tillräckligt antal spelare för att låna ut och pröva den nya tekniken.länsbiblioteken kan låna ut/deponera spelare till kommunerna. - gallring i det analoga beståndet )g56/$*7,//7,'63/$1 Så snart politiska beslut fattats att en samordning av talboksverksamheten mellan Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar skall äga rum påbörjas förberedelserna för den nya organisationen. Utgallring av analoga talböcker (kassettböcker) sker redan såväl på Talboksbiblioteket som på stadsbiblioteket i Kalmar och bör påskyndas. Länsbibliotek Sydost upphör från och med 2006 med depositioner av analoga talböcker men enstaka lån kan fortfarande göras. Depositioner till kommunbiblioteken av digitala DAISY-talböcker fortsätter under Kommunbiblioteken i Blekinge och Kronoberg erbjuds under hösten 2006 att plocka ut analoga talböcker för långlån från Talboksbiblioteket om behov av sådana fortfarande finns på det egna biblioteket. Även DAISY-talböckerna kan före årsskiftet föras över till kommunbiblioteken som långlånregionbibliotek Kalmar skall ha möjlighet att överföra analoga och digitala talböcker från Talboksbiblioteket i den omfattning de själva önskar. Under 2006 skall alla kommunbibliotek ha sökt och fått tillstånd att ladda ned och bränna talböcker från TPB:s digitala bibliotek och skaffat adekvat utrustning för detta. Konsulenterna på Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar ger kommunbiblioteken utbildning, handledning, intensifierat stöd och rådgivning vid de nya rutinerna i talbokshanteringen

8 genom arbetsmöten och nätverksträffar med ansvariga på kommunbiblioteken och besök på varje bibliotek. Spelare för digitala talböcker bör finnas för kommunbiblioteken att låna. Inköp av DAISY-talböcker prioriteras vid Talboksbiblioteket och Regionbibliotek Kalmar. Den för Regionbibliotek Kalmar och Länsbibliotek Sydost utökade samverkan för den regionala talboksförsörjningen träder i kraft Det digitala talboksbeståndet (DAISY) har under slutet av 2006 överförts från Talboksbiblioteket i Växjö till kommunbiblioteken och till Regionbibliotek Kalmar i den omfattning man kommit överens om. Om analoga talböcker skall överföras till Regionbibliotek Kalmar gäller det framför allt specialiserad facklitteratur, utländsk litteratur och lokala inläsningar. Alla långlån och överföringar av såväl analoga som digitala talböcker måste vara avslutade under Målet är närhet för låntagarna, dvs. böckerna ska finnas ute på kommunbiblioteken, antingen i fysisk form eller lätta att ladda ned, och inte i ett magasin på länsbiblioteket. Analoga depositioner upphör i hela området vid årsskiftet , enstaka lån kan fortfarande göras. Under 2007 kan analoga talböcker lånas från TPB, men man upphör med dessa lån från 2008 utom vad gäller främmande språk och viss speciallitteratur. Inom SIM-området kan talböcker fjärrlånas fritt mellan biblioteken via SESIM-portalen om man är överens om det (bilaga 6). Depositioner och enstaka lån av digitala talböcker i DAISY-format till kommunbiblioteken fortsätter under 2007 om än i väsentligt mindre omfattning än tidigare. Depositioner skickas efter titelbeställning eller plockas ut vid eget besök. Digitala talböcker fortsätter att köpas av Regionbibliotek Kalmar men i takt med att kommunbibliotekens försörjning av anpassade medier finner sin form minskar behovet. De bibliotek som inte hunnit med eller kommit igång med egen kopiering och nedladdning behöver särskilt stöd från länsbibliotek/regionbibliotek för att klara den egna försörjningen. Talboksspelare skall finnas att låna från Regionbiblioteket för att kommunbiblioteket skall kunna demonstrera, instruera och inspirera brukarna att gå över till den digitalatekniken. Lokala inläsningar kan föras över från analogt till digitalt format om masterbanden finns. Kommunbiblioteken förmedlar kontakten med TPB som kommer att sälja DAISY-talböcker till enskilda talboksberättigade Övergången till ny teknik och nya arbetssätt på såväl läns/regionbiblioteket som på kommunbiblioteken beräknas fullt genomförd till halvårsskiftet. Analoga beståndet är under avveckling. Kompletterande medieförsörjning finns kvar av smala titlar och litteratur på främmande språk. Konsulenterna har spetskompetens och följer teknikutvecklingen och överför information och kunskap till kommunbiblioteken och blickar in i framtiden. Nya format prövas för funktionshindrade. Fortsatt konsultativ verksamhet mot kommunbiblioteken.

9 )g56/$*7,//%(0$11,1* I och med avvecklingen av Talboksbibliotek Sydost vid årsskiftet 2007 och de förändringar i arbetssätt på länsbiblioteken som den nya upphovsrättslagen för med sig förändras också personalbehovet. När varje kommunbibliotek med filialer ges möjlighet att själv ladda ned (hämta) önskad talbok från TPB:s digitala bibliotek minskar behovet av den kompletterande medieförsörjningen från länsbiblioteken radikalt. De talböcker, t.ex. producerade av Bibliotekstjänst, som ännu inte kan laddas ned har biblioteken tillåtelse att kopiera efter inköp. Men TPB har fått producentansvar för all produktion och inom några år kommer troligen även dessa titlar att vara nedladdningsbara får räknas som begynnelseår i en övergångsperiod då länsbibliotekens konsulenter och inbjudna experter informerar om Upphovsrättslagen och vilka möjligheter som finns att förse funktionshindrade grupper med anpassade medier med stöd av ny teknik. Även praktisk utbildning av bibliotekspersonal skall genomföras. Konsulenterna beräknas få avsätta ca 15 timmar (Sydost) och ca 10 timmar (Kalmar) för utbildning, råd och stöd vid arbetsmöten och kommunbesök under hösten inklusive tidigare arbetsuppgifter, Talbokskonsulent/bibliotekarie: oförändrat timantal (ca 10) i Kalmar under året för inköp, gallring, katalogarbete i samverkan med stadsbiblioteket som tidigare. Assistenter: oförändrat antal personaltimmar vid Talboksbiblioteket och Regionbibliotek Kalmar Konsulenter: förändringarna och utvecklingsarbetet i kommunerna fortsätter 10 timmar från vardera Sydost och Kalmar. Talbokskonsulent/bibliotekarie: cirka 5 tim. Inköpen minskar i takt med att kommunerna blir allt mer självförsörjande. Eventuellt kan tjänst köpas enligt avtal från Kalmar stadsbibliotek för regionala inköp, gallring och visst samarbete med konsulenterna om mediebestånd och teknikutveckling. Assistenter: Regionbibliotekets assistenter tjänstgör i oförändrad omfattning för enstaka lån, digitala depositioner (som beställs med titlar och/eller plockas av resp. bibliotek) för biblioteken i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. Viss nedladdning och kopiering till kommunala bibliotek. Översyn av mediebeståndet. Utlåningen minskar när biblioteken kan ladda ned och kopiera i stor omfattning. Konsulenter: samverkan mellan Sydost och Kalmar om kompetensutveckling, ny teknik och framtidsfrågor inom området anpassade medier och tillgänglighet för funktionshindrade, sammanlagt ca 15 timmar. Talbokskonsulent/bibliotekarie: cirka 5 timmar kan ev. läggas ihop med övriga konsulenter Assistenter: Under 2008 beräknas depositioner bli helt avvecklade. Enstaka lån av smal litteratur och titlar på främmande språk finns kvar. Från halvårskiftet beräknas personalbehovet till 0,5 assistent. )5$07,'$52//(5.RPPXQELEOLRWHN

10 I Bibliotekslagen fastslås att kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten och skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade bl.a. genom att erbjuda litteratur i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. Lagen säger också att kommunen skall anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I och med den nya Upphovsrättslagen får kommunbiblioteken efter ansökan tillstånd från regeringen som ger möjlighet att erbjuda personer med funktionshinder som är talboksberättigade en snabb och utökad service med tillgång till anpassade medier genom att ladda ned och bränna DAISY-skivor från TPB:s digitala bibliotek som i slutet på 2006 kommer att omfatta titlar. Denna lag ger också möjlighet att kopiera talböcker framställda av annan producent än TPB. Biblioteken inom Sydostlänen: Blekinge, Kalmar och Kronoberg bör - ha aktuella talboksplaner som anger hur övergången till digitala talböcker planeras och hur tillstånden skall användas - tillhandahålla talboksspelare för demonstration och tillfälliga utlån - all personal bör ha kunskap om DAISY-talböcker och ny teknik och personal i yttre tjänst skall kunna ladda ned och bränna DAISY-skivor. Fast bestånd av DAISYskivor bör finnas på alla bibliotek - upprätta och hålla kontakt med skolor, omsorgen och intresseföreningar som har talboksberättigade medlemmar - från slutet av år 2008 klara huvuddelen av sin talboksförsörjning genom eget bestånd, nedladdning och kopiering. Varje bibliotek bestämmer själv om man vill behålla den nedladdade kopian när den återlämnas eller om den ska förstöras. - upprätta tillgänglighetsplan för funktionshindrade som gäller såväl tillgång till medier som fysisk tillgänglighet Enstaka lån kan även i framtiden göras från Regionbibliotek Kalmar och TPB (ej analoga från 2008) och med fria fjärrlån inom SIM-området /lqveleolrwhnuhjlrqeleolrwhn Bibliotekslagen säger att länsbiblioteken skall bistå folkbiblioteken med kompletterande medieförsörjning och andra regionala biblioteksuppgifter. Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar - skall genom sina konsulenter ha spetskompetens och expertkunskap inom området talböcker och anpassade medier både vad gäller ny teknik och andra utvecklingsfrågor inom området - utbilda biblioteken i den nya Upphovsrättslagen och vad tillstånd enligt 17 innebär - ordna studiedagar, arbetsmöten och kommunbesök för att informera och utbilda kommunbibliotekens personal båda praktiskt och teoretiskt - ge råd, stöd och konsultativa insatser i förändringstider - komplettera bibliotekens bestånd av talboksspelare - stödja arbetet med tillgänglighet och bemötandefrågor i kommunerna - ombesörja inläsningar i digitalt format av lokal litteratur och föra över analoga inläsningar av lokal litteratur till DAISY-format - tillsammans med kommunerna marknadsföra talböcker och andra anpassade medier till de aktuella målgrupperna

11 - föra ut kunskap om anpassade datorer med talsyntes, förstoringsprogram och punktskriftsdisplay, nya framtida möjligheter t.ex. med strömmande läsning direkt från datorn - ha kompletterande medieförsörjning i form av enstaka lån av smal litteratur - sprida möjligheten för låntagarna att i fortsättningen även köpa och äga egna talböcker genom TPB 'HQVWDWOLJDQLYnQ Talboks- och punktskriftsbiblioteket kommer att samordna all talboksproduktion i framtiden enligt uppdrag i regleringsbrevet, men under en karenstid kommer Bibliotekstjänst att finnas kvar som producent av skönlitteratur. Under 2006 kommer brukarna erbjudas att köpa digitala talböcker direkt från TPB. Troligen kommer beställningarna att gå genom biblioteken för att säkerställa att endast talboksberättigade personer gör inköp. TPB har kvar sin lånecentralsfunktion gentemot kommunbiblioteken även i fortsättningen och följer den tekniska utvecklingen genom tester och försök både på det egna biblioteket och i samverkan med läns- och kommunbibliotek. $96/871,1* Biblioteken skall hjälpa människor att nå fram till upplevelser och kunskap, oavsett medier eller form. Målet med förändrad talboksförsörjning och ökad tillgång till anpassade medier är självfallet att förbättra servicen gentemot läshandikappade låntagare och ge dem samma möjligheter att ta del av litteratur som alla andra vilket bibliotek man än vänder sig till. Nya möjligheter och ny teknik gör att biblioteken snabbt kan ge böcker och information just när de behövs och på det sätt som passar bäst för låntagaren oberoende av livssituation och bostadsort. Kerstin Andersson

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Författningsförslag... 9 2 Bakgrund och utgångspunkter... 15 2.1 Bakgrund och närliggande utredningar... 15 2.2 Kort om bibliotekslagens innehåll... 16

Läs mer

Folkpost på tre sekunder!

Folkpost på tre sekunder! Folkpost på tre sekunder! En plan med sikte mot en nationell katalog dnr 241-KB 761-2011 Kungl. biblioteket libris@kb.se Innehållsförteckning Sammanfattning. 3 1. Inledning... 5 1.1 Uppdraget...5 1.2 Genomförandet...5

Läs mer

Lätt att hitta lätt att låna

Lätt att hitta lätt att låna Lätt att hitta lätt att låna Ny modell för bibliotekens nationella mediesamarbete en utredning av bibliotekens fjärrlån Annette Johansson AnnJo Konsulteri Nils G Storhagen New Logistics Institute AB KB:s

Läs mer

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län En studie genomförd i november och december 2014 av Ulla Hjorton INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Utgångspunkter 4 Uppdrag och syfte 4 Lagen och personer

Läs mer

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010 1 CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010 FÖRORD Medieförsörjningsplanen syftar till att få till stånd tydliga riktlinjer för ansvarsfördelningen mellan Internationella bibliotekets

Läs mer

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer

För det demokratiska samhällets utveckling

För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren 44 För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

2 MTM:s rapporter. Tid för teckenspråk. Utredning om teckenspråkig läsning. Helena söderlund

2 MTM:s rapporter. Tid för teckenspråk. Utredning om teckenspråkig läsning. Helena söderlund 2 MTM:s rapporter Tid för teckenspråk Utredning om teckenspråkig läsning Helena söderlund Tid för teckenspråk Utredning om teckenspråkig läsning helena söderlund Upplysningar om innehållet: Myndigheten

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Kultur i länet Historia och samtid. av Jeanette Wetterström

Kultur i länet Historia och samtid. av Jeanette Wetterström Kultur i länet Historia och samtid av Jeanette Wetterström 1 På framsidan ser vi mottagarna av 2008 års kulturstipendier för ungdomar. De står framför Wiks slott där stipendieutdelningen ägde rum den 10

Läs mer

En bok. Biblioteksbladet. Vem får pengarna? Ett hotat projekt?

En bok. Biblioteksbladet. Vem får pengarna? Ett hotat projekt? Biblioteksbladet TILLGÄNGLIGHET: Hur blev det? BOK & BIBLIOTEK: Hur var det? REGIONAL KULTURSAMVERKAN: Vem får pengarna? ETHIOPIA READS: Ett hotat projekt? 08:2010 Tillgänglighet mer än bara ramper Det

Läs mer

Svar på frågeställningar från URV

Svar på frågeställningar från URV Svensk biblioteksförening Utvecklingsrådet för verksamhetsfrågor (URV) 2015-01- 26 Svar på frågeställningar från URV Tillgång till biblioteksdata för icke biblioteksanställda Kan man ge fritidsledare på

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

6XVDQQD%URPV.XQJOLJDELEOLRWHNHW (powerpoint-presentation finns på http://www.skane.se/default.aspx?id=5686) %LEOLRWHNHWRFKOnQWDJDUQD

6XVDQQD%URPV.XQJOLJDELEOLRWHNHW (powerpoint-presentation finns på http://www.skane.se/default.aspx?id=5686) %LEOLRWHNHWRFKOnQWDJDUQD %LEOLRWHNVMXULGLN Anteckningar från Länsbibliotek Skånes dag om biblioteksjuridik Malmö 10 februari 2006 6XVDQQD%URPV.XQJOLJDELEOLRWHNHW (powerpoint-presentation finns på http://www.skane.se/default.aspx?id=5686)

Läs mer

dnr: 237-KB 717-2013 En rörig tillvaro som berör

dnr: 237-KB 717-2013 En rörig tillvaro som berör dnr: 237-KB 717-2013 En rörig tillvaro som berör 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Avgränsning 2 Definitioner 2 Intressenturval 2 Skolbiblioteksfrågan i lagrummet 5 Vad som har sagts 5 Skolbibliotek i

Läs mer

elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek

elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek Alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek en skolbibliotekspolitisk översikt Barbro Thomas på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 World Trade Center Box 70380 107 24 Stockholm Tel: 08-545

Läs mer

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bibliotektplan för Piteå kommun 2012-2015 Plan/Program 2012-05-14, 74 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Bibliotekets verksamhetsberättelse 2009

Bibliotekets verksamhetsberättelse 2009 2010-04-13 Biblioteken 2009 Bibliotekets verksamhetsberättelse 2009 Har du ett bibliotek saknar du ingenting Marcus Tullius Cicero Uppvidinge biblioteks verksamhetsberättelse 2009 Ekonomi: Bibliotekets

Läs mer

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar Fri tillgång till information och kunskap några aktuella utmaningar Förord Vi lever mitt i ett ständigt ökande informationsflöde. Att navigera i denna miljö kräver en särskild kompetens informationskompetens.

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Universitets- och högskolebibliotek

Universitets- och högskolebibliotek Universitets- och högskolebibliotek nu och i framtiden Slutrapport från verksamhetsgruppen för universitets- och högskolebibliotek Svensk Biblioteksförening 2010 Innehåll Förord 3 1. Universitets- och

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Biblioteksbladet. nr 3:2005 årgång 90. Digital lagring Ledarskap Låna en fördom

Biblioteksbladet. nr 3:2005 årgång 90. Digital lagring Ledarskap Låna en fördom Biblioteksbladet nr 3:2005 årgång 90 Digital lagring Ledarskap Låna en fördom Innehåll Förord Biblioteksbladet 03:2005 Tidskrift för Svensk Biblioteksförening 3 Lagring av digitalt material. Fatima Grönblad

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Vem ska samordna rättsinformationssystemet?

Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Promemoria 2008-11-07 Finansdepartementet Regeringen Finansdepartementet Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Regeringen beslutade den 9 oktober 2008 att uppdra åt f.d. generaldirektören Peder Törnvall

Läs mer

Utvärdering av extern verksamhet vid VTIs bibliotek och informationscenter

Utvärdering av extern verksamhet vid VTIs bibliotek och informationscenter Utvärdering av extern verksamhet vid VTIs bibliotek och informationscenter Slutrapport Wolfgang Heller, Birgit Maxe, Margaretha Nelke, Claes Ottne 2003-12-31 VTIs BIC utredning 2003 2(54) Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35)

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35) MTM Rapport: Fokusgrupper med studenter December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (35) Uppdrag: Användarundersökning Beställare: MTM Kontaktperson MTM: Pia Hasselrot Projektledare

Läs mer

Att sätta upp hängrännor

Att sätta upp hängrännor Peter Alsbjer, Länsbiblioteket i Örebro Län Att sätta upp hängrännor Mot framtidens länsbibliotek Länsbiblioteket i Örebro län har som arbetsuppgifter att svara för regional biblioteksverksamhet och skiljer

Läs mer