6XVDQQD%URPV.XQJOLJDELEOLRWHNHW (powerpoint-presentation finns på %LEOLRWHNHWRFKOnQWDJDUQD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6XVDQQD%URPV.XQJOLJDELEOLRWHNHW (powerpoint-presentation finns på http://www.skane.se/default.aspx?id=5686) %LEOLRWHNHWRFKOnQWDJDUQD"

Transkript

1 %LEOLRWHNVMXULGLN Anteckningar från Länsbibliotek Skånes dag om biblioteksjuridik Malmö 10 februari XVDQQD%URPV.XQJOLJDELEOLRWHNHW (powerpoint-presentation finns på %LEOLRWHNHWRFKOnQWDJDUQD Vad är ett lån? Ett lån är en vederlagsfri upplåtelse av nyttjanderätt till bestämd sak är ett realavtal där det mesta är oreglerat i lag är på obestämd tid kräver ingen bestämd form Låntagaren har vårdplikt får inte sätta annan i sitt ställe skall ha kontroll över den lånade saken skall återställa det lånade i godtagbart skick Långivaren har rätt till skadestånd om det lånade skadas har hävningsrätt, d v s rätt att återta det utlånade om det förfars Avtal anbud och accept = avtal anbud och oren accept = inget avtal Boklånet regleras således i bibliotekslagen och delvis i avtalslagen men främst genom avtal låneavtal Låneavtalet är ett standardavtal, ensidigt upprättat av biblioteket gäller alla låntagare och alla situationer anbud = standardavtalet, villkoren upptryckta för sig accept = underskrift av en handling (kvittering) som visar att man tagit del av samtliga villkor Vid förändring i avtalet är det viktigt att detta anslås och informeras om i biblioteket. Återlämning beror på avtalsvillkoren kvitto inte kvitto? 1

2 Kvitto krävs för att man ska kunna driva frågan om böcker som låntagare säger sig ha lämnat tillbaka vidare till tingsrätt. Problem kan uppstå vid bokinkast. Om inte kvitto ska ges vid återlämning kan man bara vädja, inte driva det rättsligt. Observera att ett förhållande gäller, skall styrkas av den som påstår det betydelse om låntagaren fått ta del av lånevillkoren betydelse att biblioteket har följt gällande bestämmelser Om boken inte lämnas tillbaka betalningsföreläggande handräckning, vanlig eller särskild Hur gör man? ansökan hos kronofogdemyndigheten skriftlig ansökan ersättning för kostnader i målet ersätts enligt schablon Vad händer sen? om låntagaren INTE bestrider: utslag och verkställighet sker automatiskt om låntagaren bestrider: sökanden, d v s biblioteket, kan begära att målet överlämnas till tingsrätten om låntagaren är missnöjd: överklagande eller återvinning För barn upp till 18 år skriver föräldrar på låneförbindelse. Ansvarig för lånen såsom för sina egna. Nytt lånevillkor bör skrivas på av den nyblivne artonåringen. Sekretess SekrL 9 kap 22 Sekretess gäller i biblioteksverksamhet för uppgifter i register om enskildas lån, reservation eller annan form av beställning, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon honom närstående lider skada eller men. Alla uppgifter i ett biblioteksregister är offentlig handling men sekretess på låneuppgifter. Bikten är den enda absoluta sekretessen. Personlig bedömning görs vid icke absolut sekretess. SekrL 9 kap 22 alla typer av lån och reservationer såväl fysiska som juridiska personer ej lån i tjänsten omvänt skaderekvisit, d v s presumtion för sekretess högst 20 år meddelarfrihet råder Chefen bör ta ansvar för sekretessfrågor och diskussioner föras bland personalen. 2

3 SekrL 14 kap 3 1 st Utöver vad som följer av 1 och 2 får sekretessbelagd uppgift lämnas till myndighet, om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen skall skydda. SekrL 14 kap 3 1 st s k generalklausul tappat lånekort polisens spaningsverksamhet (misstänkt brott som kan ge minst två års fängelse) SekrL 14 kap 4 föräldrar är enligt föräldrabalken skyldiga att sörja för sina barn; medför att föräldrar har rätt att få del av sekretessbelagda uppgifter som rör barnen underårig - under 18 år hänsyn till barnets bästa - oavsett ålder rakt skaderekvisit, d v s kan röjas om inte betydande men Det är viktigt att ha bra kontakt med sin kommunjurist som är insatt i frågorna. 8SSKRYVUlWWLI UlQGULQJ Vad är upphovsrätt? En upphovsmans rätt att bestämma över användningen av sina verk författare, kompositörer, konstnärer skön- och facklitteratur, datorprogram, musik, film, fotografi Exempel på verkets form skrift, tal och bilder siffror, stenografi och morse digital tecken o på fast medium o innehåll i databaser o webbsidor Skyddat verk Ett verk är resultatet av en individuell, andligt skapande verksamhet måste ha verkshöjd skall ha en speciell utformning Man kan inte skydda en idé eller ett innehåll. Skyddstid Börjar löpa den dag då verket skapades och gäller 70 år efter det år då upphovsmannen avled 50 år fotografi utan verkshöjd (t ex familjefoto) 3

4 Upphovsrätt gäller inte för författningar beslut av myndigheter yttranden av svenska myndigheter officiella översättningar av punkt 1-3 Vad består upphovsrätten av? ideella rättigheter ekonomiska rättigheter Ideell rättighet är rätten att bli namngiven i samband med att verket nyttjas att motsätta sig att verket ändras Ekonomisk rättighet är rätten att framställa exemplar av verket (kopiering) att göra verket tillgängligt för allmänheten o framföra verket offentligt (film, radio, tv) o sprida exemplar av verket till allmänheten (främst analoga böcker) o visa exemplar av verket offentligt (främst bildkonst) o överföra verk till allmänheten (via Internet eller andra nätverk) (ny bestämmelse) Spridningsrätten är konsumerad genom den första spridningen. En köpt bok kan säljas, lånas ut, förstöras m m. Detta är grunden för utlåning av böcker inom den offentliga biblioteksverksamheten. Gäller inte filmverk eller videofilm. Utlåningsrättigheter måste köpas. Böcker och tidskrifter med bilagda cd-skivor kan bli problematiskt vid utlån, tillstånd krävas. Inskränkningar i upphovsrätten avtalslicens (kopieringsavtal) o ett avtal som ger användaren möjlighet att mot betalning kopiera ett visst antal sidor eller ett visst omfång av ett material kopiering för privat bruk o lovlig förlaga o ett eller några få exemplar o litterära verk: begränsade delar begränsat omfång o kräver rimlig kompensation (t ex kassettersättning) o musikaliska verk ej genom utomstående kopiering i undervisningsverksamhet, kopiering inom vissa arkiv och bibliotek o för bevarande, komplettering, forskning o i stället för lån (artiklar, korta avsnitt) o för användning i läsapparat kopiering för funktionshindrade 4

5 citat återgivning av konstverk avbildning av konstverk och byggnader Biblioteken ska upplysa besökare om vad som är tillåtet att kopiera. Nya möjligheter digital kopiering på bibliotek digitala fjärrlån till andra bibliotek för utskrift på papper till låntagare Nya bestämmelser för funktionshindrade. Vad bör biblioteken göra? Hindra alla möjligheter till privat kopiering? Sluta avtalslicenser? Upphöra med all kopiering? Vad kan biblioteken göra? Information Tillsägelse Läs mer på Lästips Broms, %LEOLRWHNHQRFKMXULGLNHQ, LD6Q\JJ7DOERNVRFKSXQNWVNULIWVELEOLRWHNHW (powerpoint-presentation finns på ) UlQGULQJDUL XSSKRYVUlWWVODJHQ 17 finns till för att personer med funktionshinder ska kunna ta del av offentliggjorda litterära, musikaliska och konstnärlig verk på ett anpassat sätt. Anpassade sätt är inläsning, punktskrift, e-text, storstil, teckenspråk m m. Var och en får framställa på alla sätt utom på tal. Var och en är du själv, föreningar, organisationer, bibliotek o s v. Exemplaret ska vara fysiskt. Den enskilde talboksberättigade kan kopiera en lånad talbok för privat bruk. Med regeringens tillstånd för man, utöver det som var och en får göra, distribuera framställda exemplar över nätet till den enskilde, framställa talböcker och kopiera redan framställda talböcker. Alla bibliotek och organisationer vars verksamhet vänder sig till funktionshindrade bör söka tillstånd. Med tillstånd kan man ladda ner från TPB:s digitala biblitek (ca titlar), läsa in lokalt material och spela in med talsyntes. 5

6 Exemplaren får inte läsas av ej talboksberättigade. Varningstexter införs på skivor, emballage, i inläsningen och i katalogposten. Biblioteket ansvarar för att talböcker inte lånas ut utanför målgruppen. Låntagaren ska vara informerad om villkoren, t ex att man inte får fildela. Talboksberättigad är den som har behov p g a funktionshinder men inga funktionshinder specificeras i lagen. Intyg ska inte efterfrågas. Den talboksberättigade bör som ny låntagare ha ett samtal med bibliotekarie om rättigheter och skyldigheter. Lånekortet bör förses med kod i låneregistret. Det är viktigt med bemötandet. Bibliotek kan inte ge bort gallrade talböcker till enskilda eller andra bibliotek. Den som producerat en inläsning kan sälja eller ge bort den till talboksberättigad. Ersättning ska då utgå till upphovsmannen. TPB har slutit avtal med Sveriges författarförbund om ersättningsnivå. TPB kommer under våren att sätta igång sin köpfunktion av talböcker för talboksberättigade. Biblioteket gör beställningen men talboken levereras hem till beställaren. Framställning och kopiering av anpassade medier får inte ske i förvärvssyfte. Btj och Inläsningstjänst AB kan inte söka talbokstillstånd men omfattas av en övergångsbestämmelse som ger dem fortsatt rätt att producera och sälja talböcker till biblioteken men de får inte sälja till enskilda. Att en bok är framställd som ljudbok är numera inget hinder för att en talbok produceras. Med talböcker och talbokstillstånd följer ansvar! Mer om 17 finns på Maria Lundqvist Länsbibliotek Sydost

Upphovsrätt. Information. rättsreglerna

Upphovsrätt. Information. rättsreglerna Upphovsrätt Tryck: Graphium Norstedts Tryckeri. Omslag: Rolf Hernegran Graphium Norstedts Media. Upplaga: 5 000 ex. UPPHOVSRÄTT UPPHOVSRÄTT UPPHOVS RÄTT UPPHOVSRÄTT UPPHOVSRÄTT UPPHOVSRÄTT UPPHOVSRÄTT

Läs mer

Andra upplagan uppdaterad till och med lagändringen den 1 november 2013. Över minnesmuren

Andra upplagan uppdaterad till och med lagändringen den 1 november 2013. Över minnesmuren Andra upplagan uppdaterad till och med lagändringen den 1 november 2013. Över minnesmuren Upphovsrättsliga riktlinjer för arkiv, bibliotek och museer Över minnesmuren: upphovsrättsliga riktlinjer för ABM

Läs mer

Svar på frågeställningar från URV

Svar på frågeställningar från URV Svensk biblioteksförening Utvecklingsrådet för verksamhetsfrågor (URV) 2015-01- 26 Svar på frågeställningar från URV Tillgång till biblioteksdata för icke biblioteksanställda Kan man ge fritidsledare på

Läs mer

Svar på frågeställningar från URV

Svar på frågeställningar från URV Svensk Biblioteksförening Utvecklingsrådet för verksamhetsfrågor 2012-04- 26 Svar på frågeställningar från URV Förseningsavgift för lån från låntagare som fyllt 18 år gjorda före 18- årsdagen Ett bibliotek

Läs mer

Vägledning om upphovsrätt. och angränsande lagstiftning

Vägledning om upphovsrätt. och angränsande lagstiftning Vägledning om upphovsrätt och angränsande lagstiftning Följande vägledning är ett av resultaten av arbetet med upphovsrätt och angränsande lagstiftning som bedrivs av Digisam sedan slutet av 2013. Vägledningen

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m.

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m. 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010

Läs mer

En informationsbroschyr från. SMFF, Svenska Musikförläggareföreningen

En informationsbroschyr från. SMFF, Svenska Musikförläggareföreningen N A En informationsbroschyr från SMFF, Svenska Musikförläggareföreningen 1 & NOTER AVTAL innehåll UPPHOVSRÄTT 7 NOTER OCH SÅNGTEXTER 8 ARRANGEMANG 11 KOPIERING AV MUSIKALISKA VERK OCH TEXTER I SKOLAN 12

Läs mer

En analys av tillämpligheten samt anpassning till svensk rätt

En analys av tillämpligheten samt anpassning till svensk rätt Tillämpade Studier, 20 poäng, VT 2005 En analys av tillämpligheten samt anpassning till svensk rätt Författare: Stellan Björnesjö och Karl Jonsson Handledare: Kristoffer Schollin Examinator: Ulf Petrusson

Läs mer

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter)

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Avtal Datum Dnr Sid 1 (5) AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Parter 1. Umeå universitet, institutionen för (namn),

Läs mer

En ny upphovsrättslag

En ny upphovsrättslag En ny upphovsrättslag Slutbetänkande av Upphovsrättsutredningen Stockholm 2011 SOU 2011:32 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Författningsförslag... 9 2 Bakgrund och utgångspunkter... 15 2.1 Bakgrund och närliggande utredningar... 15 2.2 Kort om bibliotekslagens innehåll... 16

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Anställd Befattning:. Tjänsteställe:.. Personnummer: Namn:...

Anställd Befattning:. Tjänsteställe:.. Personnummer: Namn:... SEKRETESSFÖRBINDELSE I och med att man är verksam inom Gymnasie- och Vuxenutbildnings verksamhetsområde måste man följa sekretessbestämmelserna. De bestämmelser som gäller finns i informationsskriften

Läs mer

Lagen om valfrihetssystem en introduktion

Lagen om valfrihetssystem en introduktion Lagen om valfrihetssystem en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. November 2011

Läs mer

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Sekretess- och tystnadspliktsgränser I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Fritt val i vård och omsorg

Fritt val i vård och omsorg Fritt val i vård och omsorg Om du vill ha informationen i ett alternativt format, exempelvis i punktskrift, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00.

Läs mer

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer

Att publicera på Internet

Att publicera på Internet Att publicera på Internet Att publicera på Internet Radio- och TV-verket är en myndighet inom medieområdet. Verket ger tillstånd för marksänd TV (utom för public service-företagen), närradio, privat lokalradio

Läs mer

Sekretess inom hälso- och sjukvården

Sekretess inom hälso- och sjukvården Sekretess inom hälso- och sjukvården 2014-03-10 Sekretess inom hälso- och sjukvården innehåller viktiga sekretessregler och exempel på frågeställningar som är vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården.

Läs mer

2 MTM:s rapporter. Tid för teckenspråk. Utredning om teckenspråkig läsning. Helena söderlund

2 MTM:s rapporter. Tid för teckenspråk. Utredning om teckenspråkig läsning. Helena söderlund 2 MTM:s rapporter Tid för teckenspråk Utredning om teckenspråkig läsning Helena söderlund Tid för teckenspråk Utredning om teckenspråkig läsning helena söderlund Upplysningar om innehållet: Myndigheten

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare

Att vara god man eller förvaltare Att vara god man eller förvaltare En god man fungerar som ett ombud för den som på grund av sjukdom, funktionshinder eller liknande inte själv klarar att bevaka sin rätt och/eller sköta sin ekonomi. Reglerna

Läs mer

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Att vara God man eller Förvaltare Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Innehåll 1. Vem får god man eller förvaltare?...3 2. Skillnaden mellan god man och förvaltare...4 3. Dina första uppgifter...5

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län En studie genomförd i november och december 2014 av Ulla Hjorton INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Utgångspunkter 4 Uppdrag och syfte 4 Lagen och personer

Läs mer