Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län"

Transkript

1 Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Innehåll: 1. Bibliotekssamarbetet i Norrbotten 2. Nationella och regionala styrdokument 3. Mediesamarbete i Norrbotten 4. Riktlinjer för tryckt material a) Barn- och ungdomslitteratur b) Vuxenlitteratur c) Kurslitteratur d) Tidningar och tidskrifter e) Storstilsböcker f) Lättläst 5. Medier på andra språk än svenska 6. Riktlinjer för material som ej är tryckt a) Arkivalier b) Talböcker c) Ljudböcker d) Elektroniska spel e) Musik CD f) Språkkurser g) Fakta/spelfilm 7. Databaser och nättjänster 8. Utvärdering och omprövning 1. Bibliotekssamarbetet i Norrbotten Gemensam målsättning för kommunbiblioteken: Vårt mål är att biblioteken ska uppfattas som ett centrum för nytänkande och kreativitet med besökaren i centrum, vilket i sin tur ska leda till ökat antal besökare och ökat utnyttjande av bibliotekens tjänster. Våra kärnvärden: Inspirerande: Bibliotekens kunnande, personalens agerande, exponeringen ska vara inspirerande och bidra till ökat intresse för allt vi har att erbjuda. Berikande: Bibliotekens erbjudande ska vara berikande och infria kundens personliga och högt ställda förväntningar. Möten: Bibliotekens erbjudande ger kunderna otaliga möjligheter till upplevelserika möten. Paus: Bibliotekens miljö och tillgänglighet ger besökare och kunder en livgivande paus i det hektiska och tidsjagande samhället. 1

2 Strategiska utvecklingsområden: Bibliotekscheferna i Norrbotten har tagit fram följande strategiska utvecklingsområden för 2009: den gemensamma portalen bibblo.se, samarbete kring databaser, gemensamt lånekort, server- och katalogsamarbete, arbeta med värdegrunden samt litteraturförmedling. 2. Nationella och regionala styrdokument Bibliotekslagen: 2 Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. Varje kommun skall ha folkbibliotek. 3 På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid. Bestämmelsen hindrar inte att ersättning tas ut för kostnader för fotokopiering, porto och andra liknande tjänster. Inte heller hindrar den att en avgift tas ut i de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat. 8 Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. 9 Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. /Bibliotekslagen (1996:1596) 4 Ett länsbibliotek bör finnas i varje län. Länsbiblioteket skall bistå folkbiblioteken i länet med kompletterande medieförsörjning och andra regionala biblioteksuppgifter. 10 Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, forskningsbibliotek och andra av staten finansierade bibliotek skall avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till folkbibliotekens förfogande samt i övrigt samverka med folk- och skolbiblioteken och bistå dem i deras strävan att erbjuda låntagarna en god biblioteksservice. /Bibliotekslagen (1996:1596) 2

3 7 a Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. Lag (2004:1261). /Bibliotekslagen (1996:1596) Ur Avtal för Norrbottens länsbiblioteks verksamhet, Norrbottens Läns Landsting: Länsbibliotekets uppdrag är att vara en utvecklingsplattform där de offentliga biblioteken i länet kan samverka om att skapa ett uppdaterat och sammanhängande utbud av bibliotekstjänster av hög kvalitet med brukaren i centrum. Inom ramen för detta uppdrag ska Länsbiblioteket verka för att tillgången på medier och Internettjänster vid länets folkbibliotek svarar mot de behov som finns i kommunerna informera biblioteken i länet om nya arbetsmetoder och idéer, ny teknik, förändring och utvecklingstendenser inom bibliotekssektorn, svara för rådgivning och handledning inom bibliotekets olika verksamhetsområden, anordna fortbildning för bibliotekspersonal och andra målgrupper. Rekommendationer: Ur Fjärrlån i Sverige. Rekommendationer utarbetade av Kungliga biblioteket i samråd med Statens kulturråd ( ): Syftet med fjärrlånesamarbetet är att säkerställa en jämlik informationsförsörjning till medborgarna. Biblioteken ska därför ha möjlighet att låna material av varandra. Idag tillämpas fria lånevägar inom fjärrlånesamarbetet, och det står därmed fritt för varje bibliotek att avgöra varifrån det är mest lämpligt att beställa ett fjärrlån. Följande rekommendationer har tagits fram: Varje fjärrlåneförfrågan på material som går att köpa bör övervägas som ett förslag till inköp. Fjärrlånebeställningar ska behandlas skyndsamt. Det utlånande biblioteket avgör vilket material som ska lånas ut. Undantag kan göras för t.ex. referenslitteratur och tidskrifter. Det inlånande biblioteket ansvarar för lånat material och är skyldigt att ersätta det, om materialet skulle skadas eller förkomma. Offentliga bibliotek ska föra statistik över in- och utgående fjärrlån. 3

4 3. Mediesamarbete i Norrbotten Kommunbiblioteken har i uppgift att tillgodose medborgarnas behov av medier och information för läsning, information och upplysning, utbildning samt kulturella upplevelser. Det länsövergripande mediesamarbetet mellan kommunbiblioteken är ett led i att synliggöra och tillgängliggöra det samlade medieutbudet på länets kommunbibliotek för norrbottningarna och bistå varandra i uppgiften att tillgodose de behov som finns av medier och information i länet. Generella överenskommelser: Kommunbiblioteken använder medieplanering som metod för beståndsarbetet och avsätter medel för inköp på efterfrågan. Utöver de överenskommelser som gjorts i detta dokument, bestämmer varje enskilt bibliotek vilken litteratur som inte ska omfattas av mediesamarbetet. Medier som biblioteken vill undanta från fjärrlån kan ges anmärkningen ej fjärrlån. Referenslitteratur är inte möjlig att fjärrlåna. BD-sök är bibliotekens gemensamma sökverktyg för det samlade mediebeståndet och används som redskap för mediesamarbetet. Kommunbiblioteken medger direktreservationer i varandras kataloger för att kunna behandla fjärrlåneförfrågningar på ett skyndsamt sätt. Länsbiblioteken avsätter under 2009 en summa för inköp av litteratur som kommunbiblioteken inte anser sig kunna köpa, så kallade länslån. Det inköpande biblioteket ansvarar för att länslånen görs tillgängliga för alla kommunbibliotek genom fjärrlån och synliggjorda genom märkning av katalogposterna och därmed sökbara via BD-sök. Biblioteken har tagit ett gemensamt beslut om att länslåneinköpen ska omfatta kurslitteratur, faktafilmer och specifik facklitteratur som ett bibliotek inte anser sig kunna köpa enligt medieplanen. 4. Riktlinjer för tryckt material a) Barn- och ungdomslitteratur Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp enligt bibliotekslagen. Folk- och skolbibliotek ska erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. Den egna kommunen ansvarar för den efterfrågan som finns på barn- och ungdomslitteratur samt material för skolans behov på grund- och gymnasienivå. Länsbiblioteket kompletterar kommunbiblioteken med barn- och ungdomslitteratur på andra språk än svenska. Se vidare under Medier på andra språk än svenska. Kommunbiblioteken bistår varandra med äldre barn- och ungdomslitteratur som inte längre är möjlig att köpa. 4

5 b) Vuxenlitteratur Att hålla ett bestånd som svarar mot kommunmedborgarnas behov. Länsbiblioteket kompenserar Luleå stadsbibliotek för kommunbibliotekens nyttjande av tryckt vuxenlitteratur och avsätter medel för länslån som kan användas för inköp av specifik facklitteratur som ett bibliotek inte anser sig kunna köpa. Kommunbiblioteken bistår varandra med äldre litteratur som inte längre är möjlig att köpa. Specifik vuxenlitteratur som ett bibliotek inte anser sig kunna köpa enligt medieplanen kan fjärrlånas från andra kommunbibliotek i länet. c) Kurslitteratur Kommunbiblioteken ansvarar enligt bibliotekslagen för människors behov av litteratur och information i den personliga utvecklingen och för utbildning. Bibliotekens medieförsörjning för studerande bestäms till viss del av vilket uppdrag biblioteken har tilldelats som kunskapscentrum av politikerna i kommunen. Bibliotekets roll som kunskapscentrum har emellertid på senare tid förstärkts inte minst genom de utbildningssatsningar för vuxnas lärande som genomförts, men även genom att beslutsfattare börjat betrakta biblioteket som ett viktigt instrument i ett kunskapssamhälle. Studenten är i första hand ansvarig för den egna litteraturförsörjningen, men kommunbiblioteken spelar en viktig roll för människors kompetensutveckling och fortbildning. Kommunbiblioteken ansvarar för kurs- och studielitteratur i den egna kommunen enligt det uppdrag som tilldelats dem. Länsbiblioteket avsätter medel för länslån som kan användas till inköp av kurslitteratur. Kommunbiblioteken stödjer varandra genom att tillåta fjärrlån av kurslitteratur. En lånetid på 14 dagar + dagar för transport rekommenderas. Vill ett bibliotek undanta delar av kurslitteraturen för fjärrlån eller tillfälligt förhindra fjärrlån p.g.a. att en kurs pågår i kommunen, kan ej fjärrlån anges i katalogposten. d) Tidningar och tidskrifter Kommunbiblioteken bestämmer själva vilket utbud av tidningar och tidskrifter som ska finnas tillgängligt i biblioteket och på nätet. 5

6 Länsbiblioteket stödjer Luleå stadsbiblioteks inköp av länets dagstidningar på mikrofilm som kompensation för kommunbibliotekens nyttjande, samt förmedlar gratis kopior från Luleå stadsbiblioteks bestånd av dagstidningar och tidskrifter. Kommunbiblioteken bistår varandra med gratis kopior ur tidskrifter och tidningar samt fjärrlån av äldre tidskriftsårgångar. Övrigt: Artiklar ur material som inte finns vid Luleå stadsbibliotek beställs i tillgängliga artikeldatabaser eller direkt från ägande bibliotek. Luleå universitetsbibliotek förmedlar gratis kopior ur vetenskapliga tidskrifter till kommunbiblioteken per fax eller post. e) Storstilsböcker Böcker med stor stil är ett kommunalt ansvar. Inget ansvar. Enstaka lån mellan kommunbiblioteken av storstilsböcker. f) Lättläst Lättläst litteratur är ett kommunalt ansvar, såväl tryckt litteratur som andra medietyper. Inget ansvar. Enstaka lån mellan kommunbiblioteken av lättläst litteratur. 5. Litteratur på andra språk än svenska Människor i behov av medier på andra språk än svenska utgör en prioriterad målgrupp enligt bibliotekslagen. Kommunbiblioteken ansvarar för medieförsörjningen till de språkgrupper i kommunen som är i behov av litteratur och information. Det innebär att mediepengar och personalresurser måste avsättas, att biblioteket är delaktig i lokala nätverk samt bedriver en aktiv uppsökande verksamhet för att kunna klara uppdraget. Kommunerna har ett stort ansvar för de mer aktiva språkgrupperna i kommunen. 6

7 Inköp av lexikon är ett kommunalt ansvar. Länsbiblioteket har finska, arabiska, spanska och ryska som ansvarsspråk genom överenskommelse med Internationella biblioteket, samt ett visst regionalt ansvar för engelska, tyska, franska, norska och danska, samiska och meänkieli. Det innebär att Länsbiblioteket kompenserar Luleå stadsbibliotek för kommunbibliotekens nyttjande av barn- och vuxenlitteratur på ovanstående utländska och nationella språk. Kommunbiblioteken kan komplettera sina bestånd av utländsk litteratur genom att beställa depositioner via Länsbiblioteket och ange önskat språk, genre, kön och ålder på låntagaren samt antal volymer. Enstaka lån görs direkt i Luleås mediekatalog. Kommunbiblioteken kan lämna inköpsförslag på ovanstående ansvarsspråk till Länsbiblioteket. Enstaka lån mellan kommunbiblioteken av utländsk litteratur. Övrigt: Depositioner på språk som inte ingår i Länsbibliotekets ansvarsområde beställs från Internationella bibliotekets lånecentral, medan enstaka lån kan beställas av samtliga språk. 6. Riktlinjer för material som ej är tryckt a) Arkivalier Fjärrlån av arkivalier på mikrofilm beställes från Svensk Arkivinformation SVAR. Församlingarnas kyrkböcker finns också tillgängliga i släktforskningsdatabasen Genline som Länsbiblioteket och kommunbiblioteken tecknat gemensamt länsavtal för. b) Talböcker Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade och erbjuda litteratur och information i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. Den talboksberättigade andelen av befolkningen är enligt bibliotekslagen en prioriterad målgrupp. Liksom för målgruppen invandrare och andra minoriteter krävs ett aktivt uppsökande arbete och delaktighet i lokala nätverk. Det är kommunbibliotekens ansvar att hålla ett talboksbestånd som svarar mot den egna befolkningens behov. Länsbiblioteket läser in lokal litteratur från Norrbotten som talböcker för synskadade och andra grupper som är berättigade att låna en talbok. Talböckerna förs in i Tal- och punktskriftsbibliotekets bestånd för nedladdning. 7

8 Enstaka lån kan göras mellan kommunbiblioteken av talböcker som inte finns att tillgå på annat sätt. Övrigt: Universitetsbiblioteket har ansvar för inläst kurslitteratur till studerande på högskolenivå. TPB Under denna länk finns information om hur man lånar från TPB.http://www.tpb.se/verksamhet/ladda_ned/ Här finns information om hur man laddar ned från TPB: s arkiv. c) Ljudböcker Behovet av ljudböcker (både på CD och i mp3-format) tillgodoses av den egna kommunen. Under 2009 ser Länsbiblioteket över möjligheterna att köpa ljudböcker på ansvarsspråken, samt samiska och meänkieli, inom ramen för budget. Dessa placeras på Luleå stadsbibliotek och lånas sedan ut som enstaka lån till kommunbiblioteken. Kommunbiblioteket samarbetar kring elibs nedladdningstjänst för e-böcker och e- ljudböcker. Länsbiblioteket har det samordnande ansvaret. d) Elektroniska spel Kommunbibliotekens eget ansvar. Inget ansvar. Inget gemensamt ansvar. e) Musik CD Kommunbibliotekens eget ansvar. Inget ansvar. Kommunbiblioteken tillåter enstaka lån av specifika titlar som ej går att köpa. 8

9 f) Språkkurser Kommunbibliotekens ansvar. Inget ansvar. Språkkurser finns även på den gemensamma nedladdningstjänsten för e-böcker och e- ljudböcker. Kommunbiblioteken tillåter enstaka lån av specifika språkkurser som inte finns att köpa. g) Fakta/spelfilm Kommunbibliotekens ansvar. Ger möjlighet till inköp av faktafilm genom så kallade länslån. Biblioteken tillåter enstaka lån av specifika filmer som inte går att köpa. Övrigt: Sedan 1993 finns ett etablerat samarbete vad gäller inköp och cirkulation av DVD-filmer för barn och vuxna. Idag ingår 7 kommunbibliotek i samarbetet; Arjeplog, Arvidsjaur, Haparanda, Jokkmokk, Pajala, Älvsbyn, Överkalix. Kostnaden för deltagande baseras på invånarantal. Bibliotek kan ansluta till samarbetet vid årsskiftet mot en anslutningsavgift på kr. 7. Databaser och licenser, nättjänster 2 Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. Varje kommun skall ha folkbibliotek. /Bibliotekslagen. 9

10 Kommunbiblioteken ansvarar för att datorbaserad information görs tillgänglig och synlig för medborgarna, dels genom personalens egen kompetens på området dels genom att erbjuda användarna möjlighet att på egen hand söka information på nätet. Avsätter medel för stöd till kommunbibliotekens inköp av databaser och nättjänster. Samordnar länsgemensamma inköp av databaser. Under 2008 bildades en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag på ett paket med databaser/nättjänster som ska finnas på alla kommunbibliotek i länet. Förslaget godkändes av cheferna under hösten 2008 och trädde i kraft 1/ I paketet ingår ALEX författarporträtt och boktips, Gale, Genline, Global Grant, Mediearkivet och Zeteo. Samtliga databaser, utom Genline, finns tillgängliga via remote access på den gemensamma portalen Bibblo.se Kommunbiblioteken marknadsför databaser och nättjänster på den gemensamma webbplatsen bibblo.se. 8. Utvärdering och omprövning Policydokumentet ska årligen utvärderas och omprövas av kommunbiblioteken och Länsbiblioteket i Norrbotten för eventuell revidering. / Kommunbiblioteken och Länsbiblioteket i Norrbotten. 10

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

För det demokratiska samhällets utveckling

För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren 44 För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN. Hjo kommun. Biblioteksverksamhet 2007-2010 Hjo Stadsbibliotek

BIBLIOTEKSPLAN. Hjo kommun. Biblioteksverksamhet 2007-2010 Hjo Stadsbibliotek BIBLIOTEKSPLAN Hjo kommun Biblioteksverksamhet 2007-2010 Hjo Stadsbibliotek Hjo kommuns biblioteksverksamhet 2007-2010 Innehåll - Bakgrund - Syfte - Arbetsgrupp - Vision - Övergripande mål - Omvärldsanalys

Läs mer

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010 1 CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010 FÖRORD Medieförsörjningsplanen syftar till att få till stånd tydliga riktlinjer för ansvarsfördelningen mellan Internationella bibliotekets

Läs mer

Lätt att hitta lätt att låna

Lätt att hitta lätt att låna Lätt att hitta lätt att låna Ny modell för bibliotekens nationella mediesamarbete en utredning av bibliotekens fjärrlån Annette Johansson AnnJo Konsulteri Nils G Storhagen New Logistics Institute AB KB:s

Läs mer

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Författningssamling Ändrad 2007-08-21 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2007-11-28 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN 2007-2010 Antaget av fullmäktige

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Författningsförslag... 9 2 Bakgrund och utgångspunkter... 15 2.1 Bakgrund och närliggande utredningar... 15 2.2 Kort om bibliotekslagens innehåll... 16

Läs mer

Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg

Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg Förslag till en ny modell för bibliotekens mediesamarbete med utgångspunkt i det regionala biblioteksuppdraget Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Målsättning...

Läs mer

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden Datum 2013-01-30 Dnr Sida 1(17) Faktabilaga till Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden 1 Faktabilagor Innehåll Mål, styrdokument och uppdrag 3 Biblioteken

Läs mer

KUNSKAPSFÖRSÖRJNING GENOM BIBLIOTEKSSAMVERKAN I NORRLAND

KUNSKAPSFÖRSÖRJNING GENOM BIBLIOTEKSSAMVERKAN I NORRLAND KUNSKAPSFÖRSÖRJNING GENOM BIBLIOTEKSSAMVERKAN I NORRLAND en förstudie genomförd med medel från Statens Kulturråd, länsbiblioteken i Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Beslutad av kommunfullmäktige den 25 november 2013, 225. Adress Box 610, 391 26 Kalmar Besök Tullslätten 4 Tel 0480-45 00 00 vx 1 Bibliotek och utveckling Biblioteksplan för Kalmar

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Förutsättningar för framtida mediesamverkan i Jönköpings län. - en lägesrapport

Förutsättningar för framtida mediesamverkan i Jönköpings län. - en lägesrapport Förutsättningar för framtida mediesamverkan i Jönköpings län - en lägesrapport Viveca Nyström VN arkiv bibliotek Februari 2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Uppdraget... 3 1.2 Frågeställningar...

Läs mer

Medier på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Jönköpings län. - en kartläggning

Medier på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Jönköpings län. - en kartläggning Medier på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Jönköpings län - en kartläggning Viveca Nyström VN arkiv bibliotek November 2014 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Metod... 4 1.3 Frågeställningar...

Läs mer

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag Centraler i ett nytt bibliotekslandskap Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag November 2011 Jan Holmquist Dnr 109-KB 1263-2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 1 (19) Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-19 2 (19) Innehållsförteckning Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017...1 Bakgrund och syfte...4 Verksamhetsbeskrivning...4

Läs mer

Norrbottens länsbibliotek

Norrbottens länsbibliotek 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 2005 200 2005 2005 2005 Norrbottens länsbibliotek www.norrbottenslansbibliotek.nu 2005 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 2005 200 Innehåll 2005 2005

Läs mer

Biblioteksplan för Nora kommun

Biblioteksplan för Nora kommun Biblioteksplan för Nora kommun Del 1 Vad är en biblioteksplan? En biblioteksplan skall ses som en möjlighet att formulera en lokal bibliotekspolitik, som inte bara lyfter fram de traditionella värdena

Läs mer

för Katrineholms kommun 2010-2012

för Katrineholms kommun 2010-2012 Kultur- och turismnämndens handling nr 11/09 Antagen av kultur- och turismnämnden 2009-12-09 33 Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2010-2012 Antagen av kultur- och turismnämnden 2007-11-20 Reviderad

Läs mer

Biblioteksplan för Haninge kommun Del 1 Kartläggning och analys av biblioteksverksamheten i Haninge kommun

Biblioteksplan för Haninge kommun Del 1 Kartläggning och analys av biblioteksverksamheten i Haninge kommun Biblioteksplan för Haninge kommun Del 1 Kartläggning och analys av biblioteksverksamheten i Haninge kommun Arbetsgrupp: Kerstin Alfhagen, BuF Ulla Kristina Bergkvist, KoF Karin Nordh, Klk 2 1. INLEDNING...4

Läs mer

MEDIEPLAN 2015. Utarbetad och sammanställd av Mediegruppen och antagen våren 2014 Reviderad 2015

MEDIEPLAN 2015. Utarbetad och sammanställd av Mediegruppen och antagen våren 2014 Reviderad 2015 1 MEDIEPLAN 2015 Huvuduppgiften är att ge alla människor tillgång till information för sin personliga utveckling, utbildning, kulturella berikning, avkoppling, ekonomiska verksamhet och välunderrättade

Läs mer

Biblioteksplaner. Svensk Biblioteksförening. Peter Almerud är. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan

Biblioteksplaner. Svensk Biblioteksförening. Peter Almerud är. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan Svensk Biblioteksförening Arbetar för skol-, folk-, vård- och forskningsbibliotek. Föreningen är ideell och har cirka 550 institutionella och 3 000 enskilda medlemmar. Föreningen har funnits sedan år 2000

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län En studie genomförd i november och december 2014 av Ulla Hjorton INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Utgångspunkter 4 Uppdrag och syfte 4 Lagen och personer

Läs mer

Biblioteksplan för Skövde Stadsbibliotek

Biblioteksplan för Skövde Stadsbibliotek Kulturförvaltningen Enhet/Handläggare Christina Westerlund Datum Beteckning 2006-11-29 05/0098 Biblioteksplan för Skövde Stadsbibliotek Innehåll Bakgrund Styrdokument Syfte Nulägesbeskrivning er Omvärld

Läs mer

Biblioteksplan för Högsby kommun

Biblioteksplan för Högsby kommun Rev 2007-12-04 Rev 2008-03-06 Rev 2008-09-01 Antagen KF 2009-03-26, 51 Rev KS 2012-03-13 Rev och antagen KF 2012-04-02, 46 Biblioteksplan för Högsby kommun 2011-2015 Inledning Folkbiblioteken står i dag

Läs mer

Statens kulturråd 2014

Statens kulturråd 2014 HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE DELRAPPORT MAJ 2014 Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund VAXHOLMS STAD BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte 2. Biblioteksverksamheten i Vaxholm i dag 3. Biblioteksbehov i framtiden 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte

Läs mer