.DUWOlJJQLQJPHGLHKDQWHULQJ/LWWHUDWXUSnLFNH±VYHQVNDVSUnNLQWH VNROVSUnN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ".DUWOlJJQLQJPHGLHKDQWHULQJ/LWWHUDWXUSnLFNH±VYHQVNDVSUnNLQWH VNROVSUnN"

Transkript

1 .DUWOlJJQLQJPHGLHKDQWHULQJ/LWWHUDWXUSnLFNH±VYHQVNDVSUnNLQWH VNROVSUnN 9LGDUEHWVP WHWRPPHGLHSODQHULQJRNWREHUORYDGH/lQVELEOLRWHNHWDWWWD IUDPHWWVWUXNWXUHUDWXQGHUODJVRPKMlOSLGHWORNDODPHGLHSODQHDUEHWHWI UOLWWHUDWXUSn LFNH±VYHQVNDVSUnN'HWYRUH QVNYlUWRPDOOSHUVRQDOlUPHGLGLVNXVVLRQHUQDYLG HWWHOOHUIOHUDSHUVRQDOP WHQ8QGHUODJHWlUIUlPVWDYVHWWI UGHQHJQDNRPPXQHQ PHQlUlYHQYLNWLJWI U/lQVELEOLRWHNHWVNDUWOlJJQLQJRFKDUEHWHSnGHQUHJLRQDODRFK QDWLRQHOODQLYnQ9LYLOOGlUI UDWWQLVNLFNDURVVHQNRSLDDYGHWQLNRPPHUIUDPWLOOVn DWWYLKDUGHQWLOOKDQGDYLGVOXWHWDYPDUVPnQDGVXWJnQJ 6WlOOKHOVWVDPPDQHUDVYDUGLUHNWLGHQVSDUDGHILOHQRFKVNLFNDRVVGHQPHGHSRVW $QWDOXWULNHVI GGDRFKXWOlQGVNDPHGERUJDUHVWDGLJYDUDQGHERHQGHL NRPPXQHQ(alltså inte asylsökande och personer med tillfälligt uppehållstillstånd): $OYHVWD10,3% eller 1812 st ( ).DUOVKDPQ7 % - antal (2004).DUOVNURQDUtländska medborgare: Utrikes födda (Drygt 700 asylsökande) /HVVHER1301 /MXQJE\ca dvs 10% av befolkningen 0DUNDU\G Utländska medborgare och statslösa: 533. Utrikes födda: ORIVWU P865 personer/ RQQHE\Totalt 850, varav icke-skolspråk OYHVERUJUtländska medborgare per 24/ : 497. Utrikes födda: LQJVU\G479 8SSYLGLQJHUtrikes födda: 984. Utländska medborgare: 537 9l[M ca samt ca 8500 s k andra generationen svenskar bopkxowca 665 personer (ca 4% av befolkningen).. 'HVW UVWDLFNH±VYHQVNDVSUnNJUXSSHUQDERHQGHLNRPPXQHQ (Planeringssekreteraren/ motsvarande på kommunledningförvaltningen/ kommunkontoret/ motsvarande borde kunna lämna aktuella uppgifter för den egna kommunen) $OYHVWDBosniska 265; Serbokroatiska 234; Rumänska 154; Spanska (latinam.) 143..DUOVKDPQDe största grupperna från EU-länderna är Finland, Danmark, Polen och Tyskland. Övriga språkgrupper är arabiska, kurdiska, albanska och ryska..duovnurqdjugoslavien (607 utl bakgrund + ca 470 utr födda); Bosnien (575 utl bakgr utr födda); Polen (406 utl bakgr utr födda); Finland ( ); Arabiska (228 utländsk medborg utr födda fr ); Spanska 119 utl medb utr födda fr ); Iran (186 ul bakgr utr födda); Ryska (88 utl bakgr + 84 utr födda); Afghanistan pashto dari ( 25 utl medb + 23 utr födda fr ); Somalia (35 utl medb + 47 utr födda fr ). /HVVHERPolen 13; Tjeckien 19; Tyskland 90; Bosnien-Hercegovina 17; Serbien och Montenegro 35; Afrika 12; Irak 44; Övriga Asien 34.

2 /MXQJE\I Ljungby finns enligt skolan 27 olika språk, varav 19 har modersmålsundervisning. De största är: Albanska, kinesiska, ungerska, vietnamesiska och persiska (dari) 0DUNDU\GDanska, serbokroatiska (232, plus ca 120 bosniska), finska (ca 175), olika asiatiska språk (181 utr. födda+ utl medb.), tyska. 2ORIVWU PFinländska medborgare, ndärefter jugoslaver och från Bosnien Hercegovina och Polen. 5RQQHE\1. Serbokroatiska, 2. Arabiska, 3. Polska, 4. Finska, 5. Spanska och thailändska 6 OYHVERUJFrån Rumänioen, majoriteten ungersktalande. Från f d Jugoslavien serbokroatiska i huvudsak bosniska. Danska, Finska, Polska, Tyska, Norska. 7LQJVU\GTyskar, Danskar. 8SSYLGLQJHTyvärr har vi ej lyckats få en bra bild av de största icke-svenska språkgrupperna i Uppvidinge uppgifterna har inte gått att få tag på via kommunen. Men vad vi vet är att de som nu kommer till Uppvidinge genom integrationssamordningen talar arabiska, somaliska eller serbokroatiska. Sedan tidigare vet vi att serbokroatiska är en stor språkgrupp. En relativt stor grupp talar tyska. Utöver dessa har vi också spanska, persiska, ryska, polska, thai, albanska och turkiska men vi har svårt att bedöma hur stora dessa grupper är. 9l[M Serbokroatiska, arabiska och spanska. bopkxowserbokroatiska.rpphqwduhuvoxwvdwvhu(t ex utifrån kön, åldersgrupper, grad av biblioteksutnyttjande, vad som efterfrågas på biblioteket etc) $OYHVWD Vi har flest asylsökande på biblioteket från Afrika(!), mellanöstern och f.d. Sovjetunionen..DUOVKDPQ15 30 år är en stor grupp. De använder i första hand datorerna. Både män och kvinnor använder biblioteket. De efterfrågar främst lexikon. /HVVHERAtt det finns 12 afrikaner säger just ingenting, men vi har märkt en efterfrågan på portugisisk litteratur från flera av dem. Övriga Asien består till stor del av kvinnor från Thailand. Vi bedömer att de flitigaste besökarna är de asylsökande som ju inte kommer med i just denna statistiken. De frågar efter böcker på franska, persiska, porugisiska, somali och arabiska. /MXQJE\Albanerna har bott länge i kommunen, men är svåra att nå. Efterfrågan på persiska har ökat på sista tiden, liksom ryska och polska. 2ORIVWU PDe finländska medborgarna nyttjar biblioteket regelbundet. De kommer och lämnar inköpsförslag och är aktiva. Övriga språkgrupper är inte lika aktiva. 5RQQHE\Serbokroatiska och arabiska efterfrågas en hel del, men det är framför allt ryska asylsökande som efterfrågar böcker. 6 OYHVERUJEtt 70-tal språk är representerade i kommunen. I varje årskurs 1 9 finns i snitt 20 barn som har rätt till modersmålsundervisning/sv2. Fördelning män/ kvinnor är relativt lika, något fler kvinnor. Huvudparten är i åldern 25 64, 310 utländska medb. Ålder 0 24, 120 utländska medb. Ålder 65 94, 51 utländska medborgare.

3 De stora språkgrupperna har varit länge i kommunen och efterfrågar inte ofta litteratur på sina hemspråk. Vi märker mest då anhöriginvandring sker då kommer de släktingar som varit här länge och introducerar de nyanlända. Mest utlån sker på språk där vi har ett fåtal (1 10) personer. Vi efterfrågar möjlighet att få depositioner även i fortsättningen. De små språkgrupperna tycker det är trist att välja från en skärm och de som haft depositioner tidigare efterfrågar detta. 7LQJVU\GTill 90% vuxna. Läser de böcker vi har på biblioteket. Beställer någon gång. Använder Internet. bopkxowserbokroatisk, rysk, thailändsk, kinesisk och vietnamesisk samt arabisk litteratur, men även polsk, somali, spanska etc. 0HGLDDQVODJWRWDOW $OYHVWD 2005 enl. bokslut kr.duovkdpq DUOVNURQD /HVVHER /MXQJE\ DUNDU\Gca ORIVWU P RQQHE\ extra anslag 100 kkr för integrationsfrämjande inköp 6 OYHVERUJ LQJVU\G SSYLGLQJH0 kr 2006 (totalt inköpsstopp) 9l[M bopkxowca kr 0HGLDDQVODJOLWWHUDWXUSnLFNHVYHQVNDVSUnNLQWHVNROVSUnN $OYHVWDEj uppdelat så att det går att utläsa..duovkdpqanslaget till litteratur på icke-svenska språk är inkluderat i det totala medieanslaget..duovnurqd /HVVHER8 000 /MXQJE\ DUNDU\GEj uppdelat 2ORIVWU PVi har inte detta avskilt från annat anslag. Inköp av böcker på ickesvenska språk går på skönlitteraturanslaget. Inköp bevakas av särskild utsedd person. 5RQQHE\ extraanslag från kommunstyrelsen (för vuxna). För barn används dells kulturrådspengar, dels delar av barnanslaget. 6 OYHVERUJEj dedicerat. 7LQJVU\GEj specifierat 8SSYLGLQJHSåledes 0 kr även här. 9l[M Vi har inte avsatt något belopp till speciellt detta. Vi köper in kontinuerligt. bopkxowej avsatt särskild summa.

4 .RPPHQWDUHUVOXWVDWVHUIUnJDtill exempel:hur mycket går till böcker? Dagstidningar? Övriga medier? Motsvarar anslaget behoven hos boende i kommunen med utländsk bakgrund? $OYHVWD Vet ej. 50% går nog till tidskrifter. Vet ej..duovkdpqca :- Dagstidningar? Dagstidningar har minskat pga tillkomst via nätet. Övriga medier? Videofilmer och CD-skivor i viss mån. Motsvarar anslaget behovet hos boende i kommunen med utländsk bakgrund? Det är svårt att uppfatta behoven..duovnurqdca 2/3 går till tidskrifter/dagstidningar och resten går till böcker. Om anslaget motsvarar behovet? Nej, inte om man ska räkna med att det i Karlskrona finns ca personer med utländsk bakgrund, dvs ca 10% av befolkningen. Då borde anslaget motsvara 10% av det totala mediiaanslaget. Dessutom är utländska dagstidningar mycket dyra, vilket innebär att en stor del av anslaget måste gå dit och endast en liten andel kan gå till litteratur. /HVVHERNej, det gör det förstås inte vi har exempelvis ingen dagstidning på annat språk än svenska. /MXQJE\Största delen går till tidningar och tidskrifter, ca Vi har tidningar/tidskrifter för alla större språkgrupper i kommunen. 0DUNDU\GVi har Newsweek och Time. 2ORIVWU PEn stor del går till dagstidningar. Vi har 6 dagstidningar och 9 tidskrifter. Vi har under 2005 köpt in böcker för 2,5 tkr. Dessutom språkkurser svenska för invandrare. En gallring och nyinköp av böcker inom vissa språkområden har gett stor effekt minst en fördubbling inom vissa språkområden. Detta behov var inte tidigare uttalat. 5RQQHE\För vuxna: hälften böcker, hälften tidningar/tidskrifter. För barn: uteslutande böcker. 6 OYHVERUJTidningar/tidskrifter ca SSYLGLQJHNär vi åter igen får ett medieanslag är det viktigt att titta på hur vi använder det när det gäller medier än andra språk än svenska eller engelska. Tidigare har vi bara köpt in böcker. Andra medier har vi inte. En annan intressant frågeställning är kommuninvånarnas behov. Det är först under 2005 som vi börjat köpa in litteratur på andra språk än skolspråk. Vi har inte haft regelbundna förfrågningar tidigare. Men vi märker nu när vi började köpa in ett fåtal exemplar att det finns ett behov. Kanske beror den låga efterfrågan på att vi inte har haft så mycket att erbjuda. Tidigare har vi försökt täcka upp med depositioner, men det blir inte samma sak. bopkxowganska mycket går åt till vissa tidskrifter och tidningar, där man tagit hänsyn till efterfrågan. Samma gäller böcker. Vi försöker köpa in i liten utsträckning även musik (cd-skivor) om möjligt.

5 bughwhjqdphgldehvwnqghwlqwhvnrovsunnuhohydqwi UGHVW UVWDLFNH± VYHQVNDVSUnNJUXSSHUQDLNRPPXQHQ" $OYHVWD Vi fokuserar mest på flyktingar, som ju är en tillfällig grupp från jordens alla hörn med stor variation av ursprung över tiden..duovkdpqnej, det beror dels på att vissa invandrargrupper, de tidigaste är så assimilerade att de även svenska medier. VLF.DUOVNURQDJa, om man ser till inköpen de senaste 5 åren. Däremot har vi ett äldre magasinbestånd som inte är riktigt relevant i dagsläget. /HVVHERNej /MXQJE\ 0DUNDU\GNej 2ORIVWU PJ,a, de är mycket angelägna om beståndet och kommer själva med inköpsförslag. Vi försöker köpa det som efterfrågas. Vi har ett bra finskt bestånd. 5RQQHE\Ja, men otillräckligt. 6 OYHVERUJMediabestånd finns men beståndet är litet och förnyelsetakten är låg. 7LQJVU\GJa 8SSYLGLQJHNej 9l[M Nej bopkxownej 2PQHM+XUNRPSOHWWHUDVEHVWnQGHW" $OYHVWDInlån från IB..DUOVKDPQFjärrlån och Internationella biblioteket. /HVVHERVi lånar in från Internationella biblioteket och Växjö. /MXQJE\Btj; Agot 0DUNDU\GKompletteras med enstaka lån från Länsbibliotek Sydost. SSB/IB, ngt mindre VB 2ORIVWU PDepositioner från huvudsakligen IB samt Karlskrona stadsbibliotek. 6 OYHVERUJEfterfrågan är liten. Det är svårt att bedöma i hur hög utsträckning lånen skulle öka med större inköp. Vi har prövat med depositioner då och då men inte märkt ökat utlån. 8SSYLGLQJHNej när det gäller vuxenlitteratur! Vi kompletterar med inlån av enstaka titlar och depositioner från IB. Vi började bygga upp ett eget bestånd av vuxenböcker 2005, men pga. Besparingen hann vi bara börja. Ganska bra när det gäller barn- och ungdomslitteratur! Barn- och ungdomsböcker däremot har vi köpt in en hel del. De två senaste åren har vi använt bidraget från Statens kulturråd till att köpa in barn- och ungdomsböcker på de språk vi har uppfattningen finns inom kommunen. Men nu är det viktigt att inte sluta komplettera beståndet. Det måste hela tiden utvecklas. 9l[M Inlån från IB. bopkxowmed fjärrlån från Länsbiblioteket och Internationella biblioteket, fortfarande även depositioner ibland.

6 .RPPHQWDUHUVOXWVDWVHU.DUOVNURQDVi eftersträvar att möta behoven så fort vi ser dem. /MXQJE\Främst behöver vi komplettera med böcker på ryska, thailändska, polska och serbokroatiska. 5RQQHE\Enligt min mening är språkgrupperna alltför små till antalet noch i så många olika åldrar att vi inte rimligtvis kan tillgodose ens måttliga krav på service i fråga om böcker. Däremot kan vi prenumerera på tidningar/tidskrifter och/eller ge tillgång till Internetupplagorna. 6 OYHVERUJCirkulation av bestånd inom länet skulle kunna fungera men en massiv marknadsföring vill till om efterfrågan ska ökas. Många anger att de helt slutat läsa på sina hemspråk de har inte längre lust/behov efter ett antal år och den grupp som kanske vore viktigast att nå är de äldre? bopkxowatt utöka inköp av främmande språk. 9LONDlUXWOnQLQJVVLIIRUQDI UGHVW UUHVSUnNJUXSSHUVRPILQQVLNRPPXQHQ" $OYHVWD Ryska 239 vux + 45 barn = 284; Serbokroatiska = 191; Arabiska = 117; Spanska = 230..DUOVKDPQTyska 265; Spanska 234; Danska 155; Arabiska 216; Norska 111; Ryska 127..DUOVNURQDAlbanska (28 barn/122 vuxna = 150); Arabiska (186 barn/542 vuxna = 728): Bosniska/serbokroatiska (100 barn/1026 vuxna = 1 126); Kurdiska ( 25 barn/66 vuxna = 91); Persiska (44 barn/348 vuxna = 392); Polska ( 43 barn/609 vuxna = 652); Ryska ( 154 barn/1363 vuxna = 1 517); Spanska (59 barn/293 vuxna = 380); Litauiska ( 10 barn/751 vuxenlån) /HVVHERVet inte /MXQJE\Serbokroatiska 311 lån; Finska 254; Ryska 222; Kinesiska 126; Vietnamesiska 61; Rumänska 35; Ungerska 32. 0DUNDU\G2005 totalt 264 lån. Flest lån har engelska (157); finska (36); ryska (25). 2ORIVWU PHub 1526; Hmf 23; Hsg 14. 5RQQHE\Tyvärr kan vi f.n. inte få fram säkra uppgifter ur vårt system. Ber att ev. få återkomma. 6 OYHVERUJRumänska 0; Ungerska 3; Serbokroatiska 9; Danska 7; Finska 2; Polska 46; Tyska 54; Norska 3. 7LQJVU\GHe 156; Hf 20; Hj 20; Hda 20; Hub 10; Arabiska 36 8SSYLGLQJHVuxenlitteratur: Engelska 350 utlån/år; tyska, franska, spanska ca utlån/år vardera; ryska 50 60; Somaliska 40; Serbokroatiska 25; Arabiska och turkiska ca 20 lån vardera/år; Finska 15; persiska och kurdiska ett fåtal utlån totalt. Barnlitteratur: Engelska ca 100 lån/år; Danska 20; Somaliska 10. Övriga språk ca 5 vardera/år. Dessa siffor låter inte helt trovärdiga. Vi har uppfattningen att utlåningen är större. 9l[M För 2005: Spanska 1 780; Arabiska 1 436; Serbokroatiska bopkxowvi har inte registrerat utlån på främmande språk på så sätt.

7 .RPPHQWDUHUVOXWVDWVHU $OYHVWD Ryssarna skulle behöva fler böcker..duovkdpqi utlåningsstatistiken ingår samtliga medier..duovnurqdutlåningen sker ej i proportion till invånarantal. Ryssarna lånar mycket, men är ingen stor befolkningsgrupp. Litauiska är ingen stor språkgrupp men efterfrågas mycket i kriminalvården. Populära tidskrifter är t ex Bota sot, Jeune Afrique, Asharq, Addiz, Zemem Asharq Al-Awsat etc. Många förvaras bakom disk då de annars försvinner. /MXQJE\Vi har rysktalande som lånar en hel del, men ett ganska litet bokbestånd (107 böcker och 222 lån). Samma förhållande gäller även särskilt persiska böcker. 2ORIVWU PDe icke-svenskar som mest utnyttjar biblioteket är de finsktalande. 5RQQHE\Vårt bestånd kan eg. bara fungera som aptitretare eller skyltfönster, som ett incitament att fråga efter fler böcker så vi får en chans att lotsa vidare och beställa fjärrlån. Låntagaren kan åtminstone få med sig någon bok hem så han/hon slipper lämna oss tomhänt. 8SSYLGLQJHVuxenlitteratur: Sett till beståndet så är ju utlåningsfrekvensen hög när det gäller vissa språk. Behovet där är större än tillgången. Vi behöver köpa in mycket mer! Hög utlåning trots näst intill obefintlig marknadsföring. Inköpsstoppet känns tungt nu när vi hade börjat bygga upp ett litet grundbestånd. Barnlitteratur: Barnböcker lånas inte ut så mycket. Beror det på att vi inte når ut till våra låntagare eller finns det inget behov? Kanske vill barnen läsa böcker på svenska i stället??? Gruppen utrikes födda 0 16 år är inte så stor, men samtidigt finns det barn som inte är utrikes födda, men som ändå har ett behov att läsa böcker på andra språk än svenska. Något att fundera över. )LQQVOlQNWLOOGHQIOHUVSUnNLJDUHIHUHQVWMlQVWHQ)UnJDELEOLRWHNHWIUnQGHQ HJQDKHPVLGDQ" $OYHVWDJa.DUOVKDPQJa.DUOVNURQDJa /HVVHERJa /MXQJE\Ja 0DUNDU\GNej 2ORIVWU PJa 5RQQHE\Ja 6 OYHVERUJNej 7LQJVU\GJa 8SSYLGLQJHJa 9l[M Ja bopkxowja

8 2PQHM9DUI ULQWH" 0DUNDU\GVi får tänka på det när vi går vidare med hemsidan. 2ORIVWU PEn ny hemsida med denna tjänst är på gång. Avvaktar uppdatering av kommunens hemsida. 6 OYHVERUJVi har slutat bygga på vår gamla hemsida. Ny hemsida i nytt system är under konstruktion och beräknas vara klar vid årsskiftet 05/06. )LQQVLQIRUPDWLRQRPRFKKlQYLVQLQJWLOO,QWHUQDWLRQHOODELEOLRWHNHW,%IUnQ KHPVLGDQ" $OYHVWD Ja.DUOVKDPQNej.DUOVNURQDJa /HVVHERIngen information, bara en länk /MXQJE\Ja 0DUNDU\GNej 2ORIVWU PJa 5RQQHE\Ja, i varje fall finns en hänvisning. 6 OYHVERUJJa 7LQJVU\GJa 8SSYLGLQJHJa 9l[M Ja bopkxowja 2PQHM9DUI ULQWH".DUOVKDPQDetta är på gång. /HVVHERBiblioteket har en undermålig hemsida som bara är en underavdelning till kommunens sida utan egen adress. Planen är att gå Opackursen och sedan göra katalogen till en hemsida i stället. 0DUNDU\GSe svar fråga 7. 6 OYHVERUJSe svar fråga 7. $QYlQGVGHLQIRUPDWLRQVIROGUDURP%LEOLRWHNHWSnROLNDVSUnNPDQNDQ WU\FNDXWIUnQ,%VKHPVLGDRFKNRPSOHWWHUDPHGORNDOLQIRUPDWLRQ" $OYHVWD Nej.DUOVKDPQNej..DUOVNURQDVi har gjort en egen folder med IB:s som grund. /HVVHER Ja /MXQJE\Bibliotekspersonalen är informerad om dessa. Så vi kan ta fram rätt språk vid efterfrågan. 0DUNDU\GNej 2ORIVWU PNej 5RQQHE\Nej 6 OYHVERUJJa

9 7LQJVU\GNej 8SSYLGLQJHNej 9l[M Ja bopkxowja, ibland 2PQHM9DUI ULQWH" $OYHVWDTänkte inte på det!.duovkdpqdetta är på gång. 0DUNDU\GFinns inte behov nu. 2ORIVWU PHar inte varit insatt i att denna tjänst fanns. Ska genast ta fram detta! 5RQQHE\En kombination av slöhet från vår sida och brist på efterfrågan (vilket i sin tur sannolikt beror på att våra låntagare inte vet om att sådant material finns). 8SSYLGLQJHVi har inte tänkt på det. Detta ska vi titta lite närmare på under året. 7LQJVU\G--- $QYlQGV%9&IROGUDUQDSnROLNDVSUnNVRPILQQVDWWODGGDQHUIUnQ,%V KHPVLGD" $OYHVWD Ja.DUOVKDPQInget svar.duovkdpqtill viss del används de. /MXQJE\Finns på biblioteket och skickas till BVC. /HVVHERJa 0DUNDU\GNej 5RQQHE\Nej 6 OYHVERUJJa 7LQJVU\GNej 2ORIVWU PNej 8SSYLGLQJHNej 9l[M Ja bopkxowja 2PQHM9DUI ULQWH".DUOVNURQDSamarbete med BVC ser olika ut på biblioteken, till stor del beroende på intresset från lokala BVC-grupper. 0DUNDU\GFinns inte behov nu. 7LQJVU\G? 2ORIVWU PAv samma anledning som ovan. 5RQQHE\Se ovan. Men samarbetet med BVC är just nu inte så frekvent. 8SSYLGLQJHVi har inte tänkt på det. Detta ska vi titta lite närmare på under året.

10 )LQQVKlQYLVQLQJDUSnGHQORNDODELEOLRWHNVKHPVLGDQWLOOQlWYHUVLRQHUDY WLGQLQJDURFKWLGVNULIWHUSnDQGUDVSUnNlQVYHQVND" $OYHVWD Ja.DUOVKDPQJa.DUOVNURQDJa /HVVHERVi har länk till kiosken. /MXQJE\Ja 0DUNDU\GNej 2ORIVWU PNej 5RQQHE\Ja, dvs till kiosken. 6 OYHVERUJNej 7LQJVU\GJa 8SSYLGLQJHJa 9l[M Ja bopkxowja 2PQHM9DUI ULQWH" 0DUNDU\GHar tidigare haft länk på Internetdatorerna. 2ORIVWU PHar inte varit uppmärksam på denna möjlighet. Ska ingå i den nya versionen av hemsidan! 6 OYHVERUJSe svar fråga 7 och 8..RPPHQWDUHUVOXWVDWVHUWLOOSXQNWHUQD±RYDQ 2ORIVWU PDet går lätt att förbättra tillgängligheten för icke-svensktalande med de olika länkarna till IB. 5RQQHE\Vår hemsida är gammal och under omarbetning. Jag hoppas på en mer framskjuten plats för information när den nya är klar. 8SSYLGLQJHBra med länkar på hemsidan. Vi ska arbeta med att ta fram informationssidor på hemsidan på olika språk som ger den viktigaste informationen. Därifrån ska vi sedan ha länkar till broschyrerna om biblioteket på andra språk. 9DGNDQRFKE UGHWHJQDELEOLRWHNHWJ UDElWWUHSnGHQORNDODQLYnQ" $OYHVWD Fler Internetdatorer. Bättre trycksaker. M.m..DUOVKDPQBättre dialog med de invandrarföreningar som finns. Bättre undersöka behoven..duovnurqdskyltning på andra språk. Arbeta mer med guidade studiebesök för att nå ut bättre. /HVVHER--- /MXQJE\Om vi hade personal och resurser borde det finnas en kontaktperson, som kunde arbete mot de olika språkgrupperna/invandrarföreningarna. 0DUNDU\GTänka på länkarna till IB när vi utvecklar hemsidan. Köpa in för en större språkgrupp, där behovet kan bedömas långsiktigt. 2ORIVWU PInformera och nyttja de möjligheter som finns för att göra biblioteket mer lättillgängligt för icke-svensktalande.

11 5RQQHE\Framför allt mer strukturera och regelmässigt efterfråga vad våra invandrare behöver för service. Inför biblioteksplanearbetet ska en fokusgrupp diskutera sådana saker. Jag hoppas hinna med det före sommaren. 6 OYHVERUJHemsidan byggs upp med information på fler språk. Marknadsföring, skyltning kan förbättras. Kontakt med sfi-undervisningen, integrationssekreterare och invandrarföreningar kan förbättras. 7LQJVU\GMer information. Vi är för närvarande med i en integrationsgrupp som ska jobba med bl a. dessa frågor. 8SSYLGLQJHAtt arbeta mer strukturerat och bättre genomtänkt när det gäller medier och information på andra språk än svenska. Måste få ta mer plats. Bättre marknadsföring, men för att göra det måste vi ha mer att erbjuda. Vi måste bli bättre på att ta tillvara den hjälp som faktiskt finns. 9l[M Informera och skylta. bopkxowköpa in flera media på främmande språk. 9LONDlUELEOLRWHNHWVYLNWLJDVWH QVNHPnOWLOORFKEHKRYDYGHQUHJLRQDOD QLYnQ/lQVELEOLRWHNHWWH[YDGJlOOHUNRPSOHWWHUDQGHPHGLHI UV UMQLQJ DUEHWVP WHQIRUWELOGQLQJDU" $OYHVWD Vet ej..duovkdpqdet är svårt för ett kommunalt bibliotek att uppfylla behoven särskilt när målgrupperna förändras ständigt..duovnurqdfortbildningar, försöka bygga nätverk, arbetsmöten, organiserande av studiebesök. /HVVHERSponsrade dagstidningar. /MXQJE\Arbetsmöten: Hur gör man på enklast sätt (Erfarenheter från Alvesta?) Introduktion om olika språk: Alfabet, litteratur, litteraturvanor. Tips på inköpsställen. Bokbestånd på efterfrågad utländsk litteratur samt kassettböcker för VB. 0DUNDU\GKompletterande medieförsörjning, enstaka fjärrlån, gärna mindre VB. 2ORIVWU PFortbildning i arbetssätt för att nå ut till dessa målgrupper. 6 OYHVERUJGemensamt arbete med att bygga hemsidor och översätta till olika språk. Gemensam marknadsföring till målgrupperna. Depositioner så att det finns något att sätta i handen på förstagångsbesökare! 7LQJVU\GAtt kunna få del i den kompletterande mediaförsörjningen även i forts. 8SSYLGLQJHVi saknar möjligheten att beställa depositioner hos länsbiblioteket! 9l[M Vi skulle vilja önska mer av våra konsulenter när det gäller initiativ till bl a föreläsningar och liknande saker i berörda ämnen. Vi kan inte för tillfället se ngt av detta. bopkxowkompletterande medieförsörjning och möten kring inköp av media. 9LONDNRPPHQWDUHUV\QSXQNWHUILQQVQlUGHWJlOOHUGHQQDWLRQHOODQLYnQ,%" $OYHVWD Mer böcker av populärlitteratur-.duovkdpqvi har bra stöd från IB..DUOVNURQDMan borde kunna knyta bokhandlare till sig, för att underlätta inköp.

12 /HVVHER--- /MXQJE\Ljudböcker, Talböcker. Enligt (åtminstone persisktalande) är informationen på IB:s hemsida svår för invandrarna. 0DUNDU\GMöjlighet att skicka öppen ämnesbeställning. Möjlighet att skicka efter VB. Möjlighet att som vanligt fjärrlåna enstaka lån. Lokala bibliotek kan inte hålla många språk för fåtal låntagare. 5RQQHE\Det stora problemet är de asylsökande. Där måste vi helt lita tioll Internationella biblioteket. 6 OYHVERUJFungerar i huvudsak bra. Problem att få tag på AV-material tex språkkurser som tar utgångspunkt i ett smalt språk och lär ut svenska. Det finns t ex språkkurser att köpa i Thailand som lär ut svenska men det är ofta omöjligt att söka fram och köpa in om man inte har språkkunskaperna. Problem att få fjärrlåna in viss typ av media, cd-skivor, kurspaket etc. På vissa språk är det i stort sett det enda matyerial som finns utgivet (barnvisor på kurmanjani är ett sådant exempel). 7LQJVU\G--- 8SSYLGLQJHMycket bra att IB till exempel lägger ut knubbtexter och andra informationstexter på olika språk som man kan använda efter behov. Hjälp med inköpsställen. Det är inte alltid lätt att veta vart man ska vända sig. Kanske också förslag på grundbestånd inom olika språk. Det är svårt att veta vad man ska köpa. 9l[M De är samarbetsvilliga, och deras hemsida är ett bra arbetsmaterial. bopkxowdet blir svårare och svårare att t o m fjärrlåna böcker från Internationella biblioteket. Vi har t ex i stort sett bara en ryska som läser väldigt mycket och vi kan inte köpa böcker bara till en person, för hon läser dem ju bara en gång och därför har det varit en fördel att kunna fjärrlåna böckerna. 6NLFNDLQGHWQLNRPPLWIUDPWLOOVHQDVWYLGPDUVPnQDGVXWJnQJWLOO /DUV-RKDQVVRQ/lQVELEOLRWHN6\GRVWODUVJMRKDQVVRQ#VRIWFHQWHUVH

7. Sammanställning av uppgifter lämnade i enkät och intervjuer. 1

7. Sammanställning av uppgifter lämnade i enkät och intervjuer. 1 7. Sammanställning av uppgifter lämnade i enkät och intervjuer. 1 Bibliotek (antal invånare i kommunen) % utrikes födda Uppgiftslämnare Aneby (6 400) 8 % Inger Eriksson Abrinius och Inger Hällfors Statistik

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

På andra språk än svenska

På andra språk än svenska På andra språk än svenska Inledning Strax efter påsk 2008 skickade Regionbibliotek Västra Götaland ut en enkät till kommunbiblioteken i regionen angående böcker på andra språk än svenska. Ett angeläget

Läs mer

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2006

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2006 1 CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2006 FÖRORD Medieförsörjningsplanen syftar till att få till stånd tydliga riktlinjer för ansvarsfördelningen mellan Internationella bibliotekets

Läs mer

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010 1 CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010 FÖRORD Medieförsörjningsplanen syftar till att få till stånd tydliga riktlinjer för ansvarsfördelningen mellan Internationella bibliotekets

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

Medieplan på Rinkeby bibliotek

Medieplan på Rinkeby bibliotek Medieplan på Rinkeby bibliotek 1. Beskrivning av nuläget. I Rinkeby bodde 2003 16 053 människor, fördelat på 5 099 hushåll, varav 67 % med utländsk bakgrund, i Tensta 17 463, varav 61% med utländsk bakgrund.

Läs mer

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Innehåll: 1. Bibliotekssamarbetet i Norrbotten 2. Nationella och regionala styrdokument 3. Mediesamarbete i Norrbotten 4. Riktlinjer för

Läs mer

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ Markaryds kommun 7DOERNVSODQ för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ 6W\UGRNXPHQWI U0DUNDU\GVWDOERNVSODQ Enligt den regionala talboksplanen ska lokala talboksplaner upprättas, och enligt Markaryds kommuns Kultur-

Läs mer

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad - att säkerställa nationella minoriteters rättigheter är en del av Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter Emma Makkonen Tre förvaltningsområden rött

Läs mer

Strategiska framtidsfrågor för mångspråkig litteraturförsörjning

Strategiska framtidsfrågor för mångspråkig litteraturförsörjning Strategiska framtidsfrågor för mångspråkig litteraturförsörjning Seminarium i Stockholm, Serafen, den 15 januari 2009 Deltagare: Se bilaga Maria Törnfeldt, ordförande i Sveriges Länsbibliotekarier, hälsade

Läs mer

Studenternas attityder till språk och språkstudier

Studenternas attityder till språk och språkstudier Studenternas attityder till språk och språkstudier Sammanfattning av undersökning genomförd vid Mälardalens högskola 2010-03-01-2010-03-08 Sammanfattning Undersökningen genomfördes som en e postenkät till

Läs mer

Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor

Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor FOKUS på arbetsmarknad och utbildning Fler med utländsk bakgrund studerar Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor Anna Gärdqvist 19 Många

Läs mer

Invandringen till Sverige

Invandringen till Sverige Invandringen till Sverige Jens Allwood, Charlotte Edebäck, Randi Myhre European Intercultural Workplace Kollegium SSKKII, GU www.sskkii.gu.se/projects/eiw/ www.eiworkplace.net Innehåll Bakgrund 1950 1970

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige

Läs mer

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2012:04 Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun hade totalt 147 334 invånare vid årsskiftet 2011/2012.

Läs mer

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Kultur & Fritid Sundsvalls stadsbibliotek Kerstin Sjöström 2006-12-06 INKÖPSPOLICY vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Mål och riktlinjer 2 Urvalsprinciper 3 Sid. 2 MÅL OCH RIKTLINJER Biblioteket skall värna

Läs mer

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län En studie genomförd i november och december 2014 av Ulla Hjorton INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Utgångspunkter 4 Uppdrag och syfte 4 Lagen och personer

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Dyslexi och språkstörning ur ett flerspråkighetsperspektiv

Dyslexi och språkstörning ur ett flerspråkighetsperspektiv Dyslexi och språkstörning ur ett flerspråkighetsperspektiv Sara Edén, leg logoped Lena Åberg, leg logoped Talkliniken, Danderyds sjukhus AB 20 mars 2013 Introduktion Presentation Flerspråkighet Språkstörning

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

WP2. Nulägesrapport: Sammanställning av de nationella behovsanalysrapporterna

WP2. Nulägesrapport: Sammanställning av de nationella behovsanalysrapporterna THE PROJECT NUMBER: UK/13/LLP LDV/TOI 615 WP2. Nulägesrapport: Sammanställning av de nationella behovsanalysrapporterna Rapporten är sammanställd av: (INVESLAN) Projektet genomförs med ekonomiskt stöd

Läs mer

EU:s åtta nyckelkompetenser

EU:s åtta nyckelkompetenser EU:s åtta nyckelkompetenser 1. Kommunikation på modersmålet. 2. Kommunikation på främmande språk. 3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens. 4. Digital kompetens. 5.

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Distansundervisning. CMA- Verktyget: En metod för framgångsrik modersmålsundervisning i Norrbotten

Distansundervisning. CMA- Verktyget: En metod för framgångsrik modersmålsundervisning i Norrbotten Distansundervisning CMA- Verktyget: En metod för framgångsrik modersmålsundervisning i Norrbotten kommit längst i Sverige inom området Modersmålet har stor betydelse för barnets identitet och självkänsla.

Läs mer

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm ELEVFRÅGOR International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv och

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

NYHETER från Mantra Lingua

NYHETER från Mantra Lingua NYHETER från Mantra Lingua Äntligen finns den nya talande pennan PENpal i lager. PENpal har samma funktioner som RecorderPEN men är enklare att använda, mer robust i utförandet, batterierna är laddningsbara

Läs mer

Arbetsmarknadsavdelningen/Integration (Kaserngården 3B, I17 Parken)

Arbetsmarknadsavdelningen/Integration (Kaserngården 3B, I17 Parken) Arbetsmarknadsavdelningen/Integration (Kaserngården 3B, I17 Parken) Mikaela Hansson Utredare Anna Partanen Minoritetskonsulent Annette Nyman Integrationsstrateg/Verksamhetsledare Fredrika Abrahamsson Etableringskoordinator

Läs mer

Invandringen till Sverige

Invandringen till Sverige Invandringen till Sverige Jens Allwood, Charlotte Edebäck, Randi Myhre European Intercultural Workplace Kollegium SSKKII, GU www.sskkii.gu.se/projects/eiw/ www.eiworkplace.net Innehåll Bakgrund 1950 1970

Läs mer

Medier på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Jönköpings län. - en kartläggning

Medier på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Jönköpings län. - en kartläggning Medier på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Jönköpings län - en kartläggning Viveca Nyström VN arkiv bibliotek November 2014 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Metod... 4 1.3 Frågeställningar...

Läs mer

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013 RAPPORT Stadskontoret Folkmängd i Malmö Preliminär januari 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering Arbetsgrupp: Maria Kronogård (Befolkningsutveckling) Elisabeth Pålsson (Malmöbor födda

Läs mer

Modersmålsbiblioteket

Modersmålsbiblioteket Nätverk Slutrapport Projektperiod: 2011-09-01 2012-09-01 Modersmålsbiblioteket B Innehållsförteckning 1. Förord...3 2. Bakgrund...4 Modersmålsenhetens organisation...4 Förskola...4 Grundskola...5 Gymnasium...5

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:6 Educational background

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Medieplan för Obbola biblioteks vuxenavdelning

Medieplan för Obbola biblioteks vuxenavdelning Medieplan för Obbola biblioteks vuxenavdelning Medieplanering ht 03 2003-11-26 Maja Samuelsson Innehåll: Inledning, mål, nyckeltal...s 2 Plan för vuxenverksamheten...s 4 Jämförande översikt över alla avdelningar...s

Läs mer

nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige

nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige Tips för att nå läsare med begränsade kunskaper i det svenska språket Detta är några råd om hur man når så många som möjligt med sin information,

Läs mer

Bokcheck, så här fungerar det för mottagaren

Bokcheck, så här fungerar det för mottagaren Bokcheck, så här fungerar det för mottagaren Kunden får en bokcheck med en unik kod. Koden knappas in på www.bokcheck.se Kunden väljer sin ljudbok från ett förbestämt sortiment. Det finns utförlig information

Läs mer

EN ENKÄT OM ATT LÄRA SIG LÄSA

EN ENKÄT OM ATT LÄRA SIG LÄSA EN ENKÄT OM ATT LÄRA SIG LÄSA International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm En enkät om att lära sig läsa Ditt barns

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

måndag den 27 februari 2012 v.

måndag den 27 februari 2012 v. BAKGRUND Joinville är en marknadsplats för annonsörer som vill nå ut till mångkulturella målgrupper via ett +300 siters nätverk samt partnerkanaler BAKGRUND Fokus Studie Bakgrund Under Q4 2011 genomförde

Läs mer

Vägledning för detaljerad utformning av Denison webbenkät angående företagskultur och lönsamhet.

Vägledning för detaljerad utformning av Denison webbenkät angående företagskultur och lönsamhet. Vägledning för detaljerad utformning av Denison webbenkät angående företagskultur och lönsamhet. 6/18/2010 Utarbetad i samarbete med S&P AB/AG Vägledning för utformning av enkät I det här dokumentet beskriver

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

GRÄNSÖVERSKRIDANDE STÖD

GRÄNSÖVERSKRIDANDE STÖD GRÄNSÖVERSKRIDANDE STÖD Språk, kultur och etnicitet i brottsofferstödet? Presentation av projekt Stöd på eget språk Brottsofferjourernas Riksförbund 2006-2009 Brottsofferjourernas Telefoncentral Projektmedel

Läs mer

Migrationsinstitutet

Migrationsinstitutet Krister Björklund Forskare Migrationsinstitutet Eriksgatan 34 20100 Åbo Tel. 02-2840453, 040-7478953 krister.bjorklund@utu.fi Migrationsinstitutet http://www.migrationinstitute.fi Tio procent av Närpes

Läs mer

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Biblioteksverksamhet Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Riktlinjer 2007 1 Förord En bra biblioteksverksamhet på anstalter och häkten samverkar med offentliga bibliotek och leds av en engagerad bibliotekarie

Läs mer

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov.

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov. HANDLINGSPLAN 2009-2010 1. Biblioteket ska vara skolans informationscentrum Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans

Läs mer

Stadsbibliotekets enkätundersökning

Stadsbibliotekets enkätundersökning Stadsbibliotekets enkätundersökning Enkäterna delades ut torsdag 2 april 26 till och med onsdag 26 april 26 med jämn spridning avseende tidpunkt för besök, kön och ålder. Dock kan man i svaren notera att

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Bakgrund Samarbetet mellan biblioteken i Värmland sträcker sig tillbaka till 2003 då samverkansprojektet Bibliotek Värmland (BV)

Läs mer

Ditt bibliotek i Karlskrona

Ditt bibliotek i Karlskrona SVENSKA Ditt bibliotek i Karlskrona 2003-10-01 Ditt bibliotek I Karlskrona kommun finns ett Stadsbibliotek och tio biblioteksfilialer. Dessa bibliotek finns för att du ska kunna hämta kunskap och få inspiration.

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Sveriges framtida befolkning 2014-2060. Lena Lundkvist

Sveriges framtida befolkning 2014-2060. Lena Lundkvist Sveriges framtida befolkning 214-26 Lena Lundkvist Prognos 214-26 Mellanliggande år SM 214 26 Ålder, Kön Född i Sverige/Utrikes född I databaserna: 214 211 Ålder, Kön 7 Födelselandsgrupper Födelselandsgrupper

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

. västerås STAD Sociala nämndernas stab

. västerås STAD Sociala nämndernas stab . västerås STAD Sociala nämndernas stab 2010-05-25 Till Nu kan du välja bland flera leverantörer som ska ha ansvar får att ordna avlösare eller ledsagare åt dig. Det är frivilligt att välja. Om du är nöjd

Läs mer

Riktlinjer för översättningar i Försäkringskassan

Riktlinjer för översättningar i Försäkringskassan 1 (7) Riktlinjer för översättningar i Försäkringskassan 2 (7) Förord Riktlinjerna för översättningar syftar till att alla som tillhör den svenska socialförsäkringen ska förstå sina rättigheter och skyldigheter.

Läs mer

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET...

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 3 2. SKUGGNINGSUNDERSÖKNINGEN... 5 2.1 REDOVISNING

Läs mer

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund 32 Invandring Antalet flyttningar varierar kraftigt år från år. Under de senast 2 åren har invandringen växlat mellan 27 år 1983 till som mest 84 år 1994. Både invandringen av utrikes födda och återinvandringen

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Kommunens struktur 3. Verksamhetsområden 3.1 Allmänheten 3.1.1 Nuläge och utgångspunkt för fortsatt verksamhet 3.1.2 Framtiden att arbeta för

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Svensk Biblioteksförening Promemoria 2012-06- 15 Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Låntagare ska även i framtiden ha tillgång till kultur och kunskap i olika publiceringsformer och format,

Läs mer

Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla.

Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. MEDIEPLAN FÖR LESSEBOS BIBLIOTEK 2013 Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. Innehåll Mål...3 Bakgrund kommun...3

Läs mer

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord!

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Läxförhör facit Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Språkens släktskap 1. Varför splittrades indoeuropeiskan i flera språk? Ett

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Böcker på parallellspråk de flesta med ljudfiler till PENpal *) BÖCKER för de minsta på många språk

Böcker på parallellspråk de flesta med ljudfiler till PENpal *) BÖCKER för de minsta på många språk Böcker på parallellspråk de flesta med ljudfiler till PENpal *) BÖCKER för de minsta på många språk What shall we do with the Boo Hoo Baby? Hur ska vi trösta den ledsna bebin? En älskad småbarnsberättelse

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Directa och Diversa utveckling och delaktighet

Directa och Diversa utveckling och delaktighet Flerspråkig service inom arbetsmarknadspolitisk verksamhet i Directas och Diversas perspektiv 1. Inledning Uppdraget kring flerspråkiga medarbetare fanns med redan i ursprungsidén bakom projekten Diversa

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG 2010 UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG

UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG 2010 UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG Utförd av Resurs AB Hans Remvig Juni 2011 SAMMANFATTNING Av Kronobergs läns 11 900 fritidshus som ägs drygt 4 900 av boende utomlands.av dessa 4 900 fritidshus

Läs mer

Säkerhet till vardags och vid kris för invandrare och flyktingar

Säkerhet till vardags och vid kris för invandrare och flyktingar Säkerhet till vardags och vid kris för invandrare och flyktingar Tema larmkedjan Introduktion SFI är en grundläggande utbildning i svenska som andraspråk och en introduktion i det svenska samhället. Utbildningen

Läs mer

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Resultat från besökarenkäten hösten 2009

Resultat från besökarenkäten hösten 2009 Resultat från besökarenkäten hösten 2009 Systemet som användes heter Kvalitetsmetoden Boken och kommer från Compile Solution Sverige AB. Enkätfrågor: 1. Biblioteket uppfyller de krav som jag tycker att

Läs mer

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Medieplan. för. Vimmerby bibliotek

Medieplan. för. Vimmerby bibliotek Bil 2 Medieplan för Vimmerby bibliotek 2007 Innehållsförteckning Inledning 3 Medieurval.4 Riktlinjer för magasinering 5 Riktlinjer för gallring.6 Nulägesanalys och prioriteringar på våra avdelningar Avdelning

Läs mer

Innehållsförteckning. Medieplan för Alfta bibliotek 3

Innehållsförteckning. Medieplan för Alfta bibliotek 3 1 Innehållsförteckning Medieplan för Alfta bibliotek 3 Facklitteratur Avdelning A 4 Avdelning B 5 Avdelning C 6 Avdelning D 7 Avdelning E 8 Avdelning F 9 Avdelning G 10 Avdelning I. 11 Avdelning J. 12

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län Resursbibliotek för döva I Örebro pågår sedan oktober 2001 projektet Resursbibliotek för döva. Initiativtagare

Läs mer

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Bakgrund Media- & informationsförsörjningen är en av universitetsbibliotekets mest centrala uppgifter. I samband med fusionen känns det därför viktigt att

Läs mer

Celsiusskolans biblioteks verksamhetsberättelse

Celsiusskolans biblioteks verksamhetsberättelse Celsiusskolans biblioteks verksamhetsberättelse Läsåret 2012/2013 Mikael Vikman, Åsa Mattsson Celsiusskolan är Sveriges största idrottsgymnasium med cirka 900 elever. Förutom idrottsklasser (Samhälls-

Läs mer

Versioner och språk. ComAround Self Service Enterprise 2010-09-07

Versioner och språk. ComAround Self Service Enterprise 2010-09-07 Versioner och språk ComAround Self Service Enterprise 2010-09-07 2 Guider Introduktion till 2010 Web App 2010 2010 2010 2010 Office 2007 Web Welcome Office 2007 2007 Office 2003 Office XP (2002) Office

Läs mer

Informationsmaterial på BVC Nedan följer förslag på informationsmaterial till föräldrar på BVC.

Informationsmaterial på BVC Nedan följer förslag på informationsmaterial till föräldrar på BVC. Informationsmaterial på BVC Nedan följer förslag på informationsmaterial till föräldrar på BVC. Föräldrainformation Titel Utgivare Bör alla föräldrar få ta del av Alternativt Detta är ditt barns hälsobok

Läs mer

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin.

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin. Facit Extra! 1 s. 5 penna 3. papper 4. lexikon 5. dator 6. stol 7. elev 8. suddgummi 9. block 10. klocka 11. bord 1 bok s. 6 en penna 3. ett suddgummi 4. ett papper 5. en dator 6. en stol 7. ett block

Läs mer

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se Flyktingar i Bergs kommun www.berg.se Innehåll Hur och varför man invandrar Kvotflykting Asylflykting Ensamkommande 18+, Asylboende, Introduktionstiden, Boende Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia, Syrien

Läs mer

Informationsmaterial på BVC Nedan följer förslag på informationsmaterial till föräldrar på BVC.

Informationsmaterial på BVC Nedan följer förslag på informationsmaterial till föräldrar på BVC. Informationsmaterial på BVC Nedan följer förslag på informationsmaterial till föräldrar på BVC. Föräldrainformation Titel Utgivare Bör alla föräldrar få ta del av Alternativt Detta är ditt barns hälsobok

Läs mer

ANSÖKAN OM BIDRAG LÄSFRÄMJANDE INSATSER

ANSÖKAN OM BIDRAG LÄSFRÄMJANDE INSATSER ANSÖKAN OM BIDRAG LÄSFRÄMJANDE INSATSER SISTA ANSÖKNINGSDAG: 1 OKTOBER 2009 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare,

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Anpassade prov. - ett samarbete mellan Transportstyrelsen och Trafikverket

Anpassade prov. - ett samarbete mellan Transportstyrelsen och Trafikverket - ett samarbete mellan Transportstyrelsen och Trafikverket Anpassade prov Har du svårt för att läsa? Är kunskapsprovet inte översatt till ett språk som du kan? Här hittar du information om hur man ansöker

Läs mer

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare 300 telefonintervjuer med användare De som under de senaste 12 månaderna besökt Linköpings stadsbibliotek eller dess webbplats. (inklusive närbibliotek/bokbuss,

Läs mer

Enkät till alla kommuner om information via hemsidan till nyanlända invandrare

Enkät till alla kommuner om information via hemsidan till nyanlända invandrare Enkät till alla kommuner om information via hemsidan till nyanlända invandrare INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2002:2 ISSN 1651-5676 Innehållsförteckning Enkät till alla kommuner i Sverige om information

Läs mer