Biblioteksplan för Malå bibliotek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016"

Transkript

1 MALÅ KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN 1 (13) Biblioteksplan för Malå bibliotek Inledning I Malå kommun finns ett integrerat folk- och skolbibliotek. Biblioteksverksamheten styrs av bibliotekslagen (SFS 2013:801), som innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. Lagen fastslår bl.a. att alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek och att kommunerna ansvarar för folkbiblioteken. Skolbiblioteken ingår i det allmänna biblioteksväsendet, som styrs av bibliotekslagen. Skolbiblioteken styrs även av skollagen (2010:800), som säger att eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Enligt skollagens förarbeten ska skolbiblioteket vara "en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande. (Prop. 2009/10:165 s. 284) För skolbiblioteket i Malå ansvarar kommunen. Prioriterade grupper för såväl folkbibliotek som skolbibliotek är personer med funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska, nationella minoriteter samt barn och ungdomar. Folkbiblioteken ska även främja läsning och tillgång till litteratur och utbudet ska präglas av allsidighet och kvalitet. Lån av litteratur ska vara avgiftsfri. Bibliotekslagen fastslår även att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Med biblioteksplan avses en av kommunal eller landstings-kommunal instans antagen plan för viss biblioteksverksamhet som ger närmare besked om verksamhetens inriktning och omfattning och om samverkan och som är så utformad att medborgarens förutsättningar att påverka huvudmannens överväganden gynnas liksom möjligheterna till samverkan. (Kulturutskottet DS 2003:66, s. 112) Biblioteksplanen för Malå kommun omfattar det integrerade folk- och skolbiblioteket och gäller Biblioteksplanens alla punkter omfattar all biblioteksverksamhet (förskole-, skol-, barn-, ungdoms- och vuxenverksamhet) om inte annat anges. När definitionen bibliotek används i denna plan avses både folk- och skolbiblioteket. Om någon

2 MALÅ KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN 2 (13) del av planen enbart avser folk- eller skolbiblioteket framgår detta av texten. Organisation Malå kommun har 3147 invånare ( ). Ytan på kommunen är 1600 km2 och kommunens stora näringar är gruv- och mineralnäringen, skogs- och träindustrin, rennäringen, samt handel och transporter. ( I förskolan fanns i oktober barn inskrivna, i grundskolan 347 elever och i gymnasiet 30 elever föddes 25 barn i Malå kommun. Malå bibliotek är ett integrerat folk- och skolbibliotek och ansvaret för verksamheten ligger på Kultur- och fritidsnämnden. En bokdeposition, som förnyas regelbundet, finns på affären i Adak. Bibliotekets personal består av 2,5 tjänst: 1:e Bibliotekarie 100 %, Skolbibliotekarie 80 %, Biblioteksassistent 70 %. Biblioteket är öppet 26,5 timmar/vecka för allmänheten. Utöver dessa öppettider är biblioteket öppet för skolelever ytterligare 8,75 timmar/vecka. På biblioteket kan du läsa och låna skönlitteratur, faktalitteratur, ljudböcker, talböcker, e-medier, DVD, dagstidningar och tidskrifter. Du kan även släktforska och söka information i databaser. En del av dessa databaser når du även hemifrån via Internet, med hjälp av ditt lånekort. Sedan 2005 ingår Malå bibliotek i V8-biblioteken. V8-biblioteken är ett samarbete mellan åtta bibliotek i Västerbotten: Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele. Samarbetet omfattar bl.a. gemensamt datasystem, webbsida, mediebestånd, lånekort, regelverk, kompetens och upphandlingar. Syftet med samarbetet är ökad service för invånarna inom V8-kommunerna. I V8-bibliotekens avsiktsförklaring står att: Vi ska erbjuda en hög servicenivå, tillgänglighet och god standard, så att alla medborgare får en så likvärdig service som möjligt. Vi ska värna om demokrati och yttrandefrihet. Vi ska vara attraktiva och inspirerande informations- och kulturcentra, för att ge ett stort mervärde för alla V8:s biblioteksanvändare. Barn och ungdomar är en särskilt prioriterad grupp.

3 MALÅ KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN 3 (13) Medborgare/Kund Biblioteksmiljön Biblioteksrummet ska vara inbjudande och inspirerande och locka till läsning, upplevelser, information och möten. Varje barn ska besöka biblioteket regelbundet som en del i sin utbildning. Biblioteket ska vara en mötesplats där alla ska känna sig välkomna. Biblioteket ska främja demokrati, yttrandefrihet och integration. Personalen ska bemöta alla besökare på ett likvärdigt sätt oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Bibliotekets besökare ska hitta den information eller de medier de letar efter. Fortsatt genomgång av medierna i biblioteket. Fortsatt utveckling av biblioteksrummet för ökad trevnad och utnyttjande av ytor på bästa sätt. Arbeta för att lyfta fram medierna med hjälp av rummet. Övergång från SAB-systemet till Dewey. Arbeta fram en medieplan för Malå bibliotek. Arbeta fram en inköps- och gallringsplan utifrån medieplanen. Visningar av biblioteket för skolelever och andra intresserade grupper. Uppmärksamma Världsbokdagen och Den nordiska biblioteksveckan (t.ex. Kura Gryning och Kura Skymning). Skolbiblioteket ska vara en resurs för alla ämnen. Skyltningen och exponeringen av bibliotekets medier, i biblioteket och på hemsidan, ska lyfta fram bibliotekets bestånd, samt inspirera och locka till läsning. Utveckling av skyltnings- och exponeringsteknik, både i det fysiska och i det virtuella rummet, som bidrar till att bibliotekets medier lyfts fram på bästa sätt. Arbeta fram en plan för dagar, evenemang och annat som bör uppmärksammas i biblioteket och på bibliotekets webb. Fortsatt samarbete kring V8-bibliotekens hemsida Fortsatt deltagande i V8-bibliotekens webbgrupp.

4 MALÅ KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN 4 (13) Nå ut till de medborgare som idag inte besöker biblioteket. Öka biblioteksbesöken per invånare. Biblioteket synliggörs utanför bibliotekslokalen, t.ex. på Seniordagar på Malåborg och på kommunens tillväxtdag. Bjuda in nyblivna föräldrar och deras bebisar till en träff på biblioteket där bibliotekspersonalen informerar om språkutveckling och läsning, samt ger lästips. Dela ut Barnens första bok till alla nyfödda i kommunen. Annonsering om bibliotekets verksamhet och arrangemang. Fortsatt arbete kring Alla tiders Malå-arrangemang. Medier I och med V8-bibliotekens samarbete har invånarna i Malå tillgång till hela V8-bibliotekens mediebestånd. V8-biblioteken har gemensam katalog, mediebestånd och lånekort. Varje bibliotek ansvarar för inköp av medier till det egna biblioteket, men genom den gemensamma katalogen kan man låna in böcker från andra bibliotek. De senaste åren har tillgången på och efterfrågan av e-medier ökat. I dagsläget kan bibliotekets låntagare låna e-medier (e-böcker och strömmande e-ljudböcker) via bibliotekets hemsida. Idag finns en ledande leverantör av e-medier till bibliotek, men förändringar inom branschen är på gång. Folkbibliotekets mediebestånd ska präglas av allsidighet och kvalitet och spegla biblioteksbesökarnas efterfrågan. Byte av klassifikationssystem till Dewey och därefter medieplanering och framtagande av en medieplan. Inköp och gallring enligt den medieplan som arbetas fram. Bibliotekets medier ska vara aktuella och i gott skick. Skolbiblioteket ska ha ett varierat mediebestånd bestående av faktalitteratur, skönlitteratur, ljudböcker, talböcker och tidskrifter och vara en resurs för alla ämnen. Inköp av media till skolbiblioteket görs i samråd med skolans pedagoger utifrån elevernas och skolans behov. Byte av klassifikationssystem till Dewey och därefter medieplanering och framtagande av en medieplan. Inköp och gallring enligt den medieplan som arbetas fram.

5 MALÅ KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN 5 (13) Öka antalet utlån per invånare. Inköp och gallring enligt den medieplan som arbetas fram. Bibliotekets medier ska vara aktuella och i gott skick. Presentation av författare och lästips i biblioteket, på webben och i sociala medier. Annonsering om bibliotekets verksamhet och arrangemang. Biblioteket ska erbjuda aktuella databaser, och i möjligaste mån, via remote access. Inköp av databaslicenser i samarbete med övriga V8-bibliotek. Bibliotekets besökare ska ha tillgång till e-medier. Följa utvecklingen inom branschen och se till att bibliotekets besökare har fortsatt tillgång till e-medier. Informera om e-medier och hur man kan låna dessa med hjälp av sitt lånekort. Informera om den teknik som krävs för att läsa e-medier. Språk och språkutveckling Tal- och skriftspråket är idag en mycket viktig del av vår vardag. En av bibliotekets många uppgifter är att arbeta för att främja språkutvecklingen. I dagens samhälle finns ett stort antal språk och biblioteket kan erbjuda litteratur på de flesta av dessa språk. Sedan 2010 är Malå kommun en samisk förvaltningskommun, vilket innebär att de samiska språken och kulturen har ett förstärkt stöd, enligt lagen om nationella minoriteter. Under 2014 har biblioteket skapat ett Västerbottensrum innehållande Västerbottenssamling, Tidningsurklipp, Släktforskning och Samisk samling. Nationella minoriteter tillhör bibliotekets prioriterade grupper. I Malå finns ett flertal personer med annat modersmål än svenska. Några av de språk som idag talas i Malå är: tigrinja, persiska, arabiska och somaliska. I och med den nya bibliotekslagen (SFS 2013:801) får folkbiblioteken ett större ansvar för att tillgodose medborgarnas behov av medier på andra språk än svenska. Personer med annat modersmål än svenska tillhör bibliotekets prioriterade grupper.

6 MALÅ KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN 6 (13) Bibliotekets verksamhet ska främja språkutveckling och stimulera till läsning. Bjuda in nyblivna föräldrar och deras bebisar till en träff på biblioteket där bibliotekspersonalen informerar om språkutveckling och läsning, samt ger lästips. Dela ut Barnens första bok till alla nyfödda i kommunen. Inköp av media ska präglas av allsidighet och kvalitet Arbeta med exponeringsteknik, som lyfter fram bibliotekets medier och lockar till läsning. Presentera hjälpmedel för personer med läsnedsättning. Erbjuda olika läsfrämjande aktiviteter för barn och ungdomar. Skolbiblioteket ska samarbeta med skola och förskola i det läsfrämjande arbetet. Biblioteket ska arbeta för att främja barns delaktighet och eget skapande. Erbjuda plats för elevutställningar. Erbjuda tillfällen till pyssel och eget skapande i biblioteket. Arbeta för ett samarbete med lokala föreningar och organisationer. Uppmärksamma minoritetsspråk i kommunen. Fortsatt arbete med att lyfta fram den samiska litteraturen. Samarbete med kommunens samiska koordinator. Tillgodose behov av medier på andra språk än svenska, samt lättläst svenska. Arbeta fram en plan för att tillgodose behoven av medier på andra språk än svenska för medborgarna inom V8-biblioteken. Planen arbetas fram i samarbete med övriga bibliotek inom V8-biblioteken samt Länsbiblioteket i Västerbotten. Fortsatt inköp av medier på andra språk än svenska och på lättläst svenska. Information om biblioteket och dess medier till personer med annat modersmål än svenska.

7 MALÅ KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN 7 (13) Tillgänglighet Bibliotekets lokaler och dess mediebestånd ska vara tillgängligt för alla besökare. Personer med funktionsnedsättning tillhör bibliotekets prioriterade grupper enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801) och bibliotekets uppgift är att tillgodose de behov av litteratur denna grupp har. Personer med läsnedsättning har rätt att låna talböcker på biblioteket. En talbok är en inläst version av utgiven bok. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) gör talböcker för barn, ungdomar och vuxna med läsnedsättning. Läsnedsättning betyder att man har svårt att läsa en tryckt text, t.ex. p.g.a. synskada, dyslexi eller rörelsehinder. En talbok produceras med stöd av 17 Upphovsrättslagen och för att ladda ner en talbok krävs tillstånd av regeringen. Biblioteken har rätt att ladda hem talböcker till personer med läsnedsättning. En talbok är ett hjälpmedel som produceras för de som behöver denna hjälp, till skillnad från en ljudbok som är en kommersiell produkt som följer vanliga upphovsrättslagar och som kan lånas av vem som helst. Personer med läsnedsättning kan registrera sig för tjänsten Egen nedladdning. Registreringen sker på det lokala biblioteket och därefter kan personen själv ladda ner medier i sin telefon, surfplatta eller dator. Biblioteket ska vara tillgängligt för alla på lika villkor. Personalen ska arbeta för att biblioteksmiljön är tillgänglig för alla. Genomgång och eventuell anpassning av bibliotekets lokal. Tillgodose behov av medier för personer med funktionsnedsättning. Biblioteket ska, utifrån personens behov och förutsättningar, erbjuda tillgång till den litteratur som efterfrågas. Personalen ska känna till, och kunna hantera, den tekniska utrustning som krävs för att tillgodose gruppens behov. Ladda hem (bränna) nya, aktuella talböcker. Ladda hem (bränna) talböcker på efterfrågan. Lämna inläsningsförslag till MTM på lokal litteratur eller efterfrågad litteratur som ej finns inläst. Informera om egen nedladdning: (skiva/dator/app/surfplatta/telefon) Inköp av litteratur med stor stil. Tillgodose efterfrågan på punktskrift och taktila bilderböcker. Inköp av litteratur på lättläst svenska.

8 MALÅ KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN 8 (13) Informera om de hjälpmedel som finns tillgängliga. Genomgång av den fysiska miljön i biblioteket (tillgängligheten). Tillgängliggöra information om de hjälpmedel som finns för personer med läsnedsättning. Utveckling/Tillväxt Under 2015 och 2016 väntas en del större förändringar på V8- biblioteken. Två av dessa förändringar är byte av klassifikationssystem till Dewey och en övergång från att vara ett BURK-bibliotek till att bli ett Librisbibliotek. Redan 2008 beslutade Kungliga biblioteket, KB, att övergå från att klassificera medierna enligt SAB-systemet till Dewey. Dewey är ett internationellt system, till skillnad från det nationella SAB, och under åren är det fler och fler bibliotek som övergått till Dewey. V8-biblioteken har beslutat att övergå till Dewey under det närmaste året. För besökarna blir skillnaden marginell, men för bibliotekspersonalen innebär det ett nytt system som ska läras och implementeras i verksamheten. Det innebär också att all media måste klassificeras om såväl på bokryggen, som i hyllan. Utöver detta behövs även en mindre omflyttning av medierna i biblioteket fick Kungliga biblioteket i uppdrag att samordna biblioteksväsendet i Sverige. I detta uppdrag ingår att arbeta för att folkbiblioteken ingår i Libris, den nationella katalogen. Från början var Libris en katalog för universitets- och högskolebibliotek, men i skrivande stund är det fler och fler folkbibliotek som blivit Librisbibliotek. De flesta folkbibliotek i landet har tidigare varit knutna till Bibliotekstjänst (BTJ) och deras bibliografiska service (BURK). De bibliotek som hämtar sina bibliografiska poster från BURK hyr dessa av BTJ och betalar därmed också en årlig hyreskostnad för sina poster. Att vara ett Librisbibliotek innebär istället att biblioteken äger sina egna poster, men också att biblioteken aktivt deltar i uppbyggnaden av katalogen. V8-biblioteken har under hösten 2014 lämnat in en intresseanmälan till Kungliga biblioteket, med förhoppning att vara ett Librisbibliotek senast 1/ Övergången till att bli ett Librisbibliotek kommer förmodligen att innebära förändrade arbetsrutiner och påverka samtlig bibliotekspersonal på V8-biblioteken, särskilt initialt.

9 MALÅ KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN 9 (13) Samverkan Malå bibliotek är en del av V8-biblioteken, som samarbetar kring bl.a. gemensamt datasystem, webbsida, mediebestånd, lånekort och regelverk. V8-biblioteken har en gemensam webbsida, v8biblioteken.se, där Malå bibliotek ingår. På webbsidan kan man bl.a. söka medier i bibliotekets katalog, se vilka arrangemang som anordnas, läsa medietips, söka i olika databaser och se information om det lokala biblioteket. Länsbiblioteket i Västerbotten ligger under Region Västerbotten och är en regional samordnare av biblioteksfrågor i länet. Länsbiblioteket bidrar till att utveckla en infrastruktur som ger grundläggande och likvärdiga förutsättningar för samtliga kommuners biblioteksverksamhet, men med möjlighet till lokala/kommunala anpassningar och prioriteringar. (Regional biblioteksplan för Västerbottens län ) Tillsammans med kommunbiblioteken i länet arbetar Länsbiblioteket för att utveckla biblioteksverksamheten i länet. Skolbibliotekarien samarbetar med pedagoger i skola och förskola i syfte att öka förutsättningarna för att skolans elever och barnen i förskolan ska nå målen i sina respektive läroplaner. Huvudområdena för samverkan är medieinköp, informationssökning samt läsfrämjande arbete. Sedan 2013 ingår biblioteket i samarbetet Alla tiders Malå, ett samarbete med Västerbottens museum och Skellefteå museum. Syftet med Alla tiders Malå är att skapa en mötesplats för kulturarvsfrågor i Malå och att sprida kunskap om vår historia, nutid, traditioner, berättelser, fornlämningar, bebyggelse och landskap. Samarbetet drivs av en arbetsgrupp som träffas några gånger per år för att planera arrangemang och aktiviteter. I samband med invigningen av Alla tiders Malå fick biblioteket en mediepelare, som t.ex. kan användas för att visa filmer och bilder från Malå. Under 2014 skapades ett Västerbottensrum i biblioteket. Västerbottensrummet innehåller en Västerbottenssamling, bestående av litteratur om Västerbotten, tidningsurklipp om Malå kommun, litteratur om släktforskning, samt den samiska samlingen. Biblioteket arbetar för ett samarbete med lokala föreningar och organisationer, ett samarbete som kan ske på olika sätt, t.ex. genom försäljning av biljetter till de arrangemang som arrangeras av Teaterföreningen, låna ut bibliotekslokalen till kulturarrangemang eller

10 MALÅ KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN 10 (13) att privatpersoner erbjuds möjlighet att ha mindre utställningar i biblioteket. Ökad service för bibliotekets besökare. Utveckling av V8-bibliotekens samarbete. Arbeta för fler gemensamma satsningar på V8-biblioteken, t.ex. samarbete kring Världsbokdagen och den Nordiska biblioteksveckan. Kontakt med kollegor på övriga bibliotek inom V8-biblioteken Aktivt deltagande i V8-bibliotekens arbetsgrupper, t.ex. webbgruppen och styrgruppen. Verksamheten bör präglas av lyhördhet och flexibilitet. Aktivt deltagande i Länsbibliotekets arbetsgrupper. Samarbete med kommunbiblioteken i Västerbottens län. Erbjuda privatpersoner möjlighet att ha mindre utställningar i biblioteket. Arbeta för ett samarbete med lokala föreningar och organisationer. Biblioteket ska ha en inspirerande och informativ hemsida. Biblioteket ska, via hemsidan, vara tillgängligt 24 timmar/dygn. Utveckling av Malå biblioteks sidor på V8-bibliotekens gemensamma webbsida. Deltagande i utveckling av de gemensamma sidorna på V8-bibliotekens webbsida. Aktivt deltagande i V8-bibliotekens webbgrupp. Tillgängliggöra information om de hjälpmedel som finns för personer med läsnedsättning. Information om bibliotekets medier på hemsidan. Skolbibliotekets verksamhet ingår i skolans pedagogiska verksamhet och är ett stöd för lärarna och för elevernas lärande. Aktivt deltagande i Malå kommuns Kultur- och skolbiblioteksgrupp. Fortsatt utveckling av samarbetet mellan skola och bibliotek utifrån skolans och förskolans styrdokument. (Lpfö 98, Lgr 11) Framtagande av ett dokument som presenterar vilken verksamhet skolbiblioteket erbjuder. Arbeta för att hitta former för gemensam planering för förskola, skola och skolbibliotek. Öka biblioteksbesökarnas intresse för Malås lokalhistoria och kultur.

11 MALÅ KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN 11 (13) Att göra Västerbottensrummet och dess innehåll känt för kommunens invånare. Genomgång av medierna i det nyskapade Västerbottensrummet. Samtliga medier ska finnas registrerade i katalogen, och samtliga medier i Västerbottenssamlingen ska ha anknytning till Västerbotten. Alla tiders Malå: Aktivt deltagande vid arbetsgruppens möten, samt arrangemang. Arbeta för ett samarbete med lokala föreningar och organisationer. Erbjuda privatpersoner möjlighet att ha mindre utställningar i biblioteket. Skapa förutsättningar för den som vill börja släktforska. Årlig genomgång av nya databaser med samtlig personal. Personalen ska ha god kännedom om bibliotekets släktforskningsdatabaser. Inköp av databaslicenser i samarbete med övriga V8-bibliotek. Ekonomi I och med V8-bibliotekens samarbete kan Malå bibliotek ge en bättre och mer utvecklad service till invånarna i Malå kommun. Sedan samarbetet startade har biblioteken bl.a. gemensamt mediebestånd, katalog, lånekort och riktlinjer. Samarbetet har även inneburit ett effektivare arbetssätt, samt fler kollegor att diskutera biblioteksfrågor med. Biblioteket ska ha ett effektivt resursutnyttjande. Arbeta för ett utökat samarbete inom V8-biblioteken. Arbeta för ett utökat samarbete mellan skolbibliotek och förskola och skola. Arbeta för att Malå bibliotek (tillsammans med övriga V8-bibliotek) övergår till att bli ett Librisbibliotek. Inköp av medier utifrån den medieplan som ska arbetas fram. Samarbete med övriga V8-bibliotek kring inköp av medier på andra språk än svenska.

12 MALÅ KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN 12 (13) Medarbetare Medier Inköp av medier sker regelbundet utifrån recensioner, medietips och inköpsförslag. Inköpen av medier till folkbiblioteket ska präglas av allsidighet och kvalitet. Personalen ska ha kompetens för eller erfarenhet av medieinköp. Personalen läser inköpslistor och deltar vid medieinköpsmöten. Personalen följer med i medieutgivningen. Personalen diskuterar medier med varandra. Personalen delar med sig av tips till varandra. Personalen ska ha god kännedom om bibliotekets litteratur och databaser, samt hur man kan beställa hem material som efterfrågas. Personalen ska känna till, och kunna hantera, den tekniska utrustning som krävs för att besökarna ska kunna ta till sig bibliotekets medier, t.ex. talböcker, e-medier, släktforskning och databaser. Bemötande Biblioteket är en institution som är gratis att besöka och som är öppen för alla. Bibliotekets miljö ska vara inbjudande och locka till läsning, information och möten. Biblioteket är också en plats för demokrati och yttrandefrihet. Alla som besöker biblioteket ska bemötas och bli sedda på ett likvärdigt sätt. Alla som besöker biblioteket ska känna sig välkomna. Diskussion om bemötande på bibliotekspersonalens morgonmöten. Personalen ska hälsa på bibliotekets besökare när de befinner sig i bibliotekslokalen. Vid ensamarbete prioriteras service till personer som befinner sig i lokalen framför telefonsamtal och webbkontakt. Personalen ska verka för ett gott arbetsklimat.

13 MALÅ KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN 13 (13) Uppföljning En löpande uppföljning av biblioteksplanens inriktnings- och effektmål sker vid personalens arbetsmöten. Hela biblioteksplanen ska följas upp och utvärderas årligen i samband med årsbokslut.

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande. Tanums kommun Biblioteksplan Tanums bibliotek 2014-2016 Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna biblioteksplan finns strategier för kommunens

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Biblioteksplan. för Bergs kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Bergs kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Bergs kommun 2014-2018 1 Innehåll 1. Bibliotekets lagrum 2. Vision för biblioteksverksamheten 3. Verksamhetsbeskrivning 4. Bibliotekets uppdrag 4.1 Tillgång till medier 4.2 Kulturupplevelser

Läs mer

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor.

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor. Innehållsförteckning Trollhättans stads vision och grundläggande värderingar 3 Uppdrag 3 Styrdokument 3 Biblioteksverksamhetens vision och inriktningsområden 4-5 Stadsbibliotekets framtida utveckling 6

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016-2019 Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för kommunens biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under perioden 2016-2019. Planen

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35 Datum Sida 2016-01-20 1 (5) Biblioteksplan för Sunne kommun 2016-2019 KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 35 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

Jenny Nilsson, samhälls- och utvecklingssekreterare Allas gymnasiebibliotek? Stockholm, 28 november 2014

Jenny Nilsson, samhälls- och utvecklingssekreterare Allas gymnasiebibliotek? Stockholm, 28 november 2014 Vad betyder bibliotekslagen och de internationella manifesten för gymnasiebiblioteken? Jenny Nilsson, samhälls- och utvecklingssekreterare Allas gymnasiebibliotek? Stockholm, 28 november 2014 Artikel 19

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Medieplan. Karlskoga bibliotek

Medieplan. Karlskoga bibliotek Medieplan Karlskoga bibliotek 2016-03-14 www.karlskoga.se Innehållsförteckning Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 2. Styrdokument... 4 2.1 Bibliotekslag (2013:801)... 4 2.2 FN:s

Läs mer

Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun

Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun 1 Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun 2015-2018 Antagen av Kommunstyrelsen i Skinnskattebergs kommun 2015.11.03 2 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Underlag 1.2 Regional kulturplan, regional biblioteksplan

Läs mer

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek...

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek... Biblioteksplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 27 januari 2016 14, 2015KS/0405 Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper...

Läs mer

Biblioteksplan. Robertsfors kommun

Biblioteksplan. Robertsfors kommun Biblioteksplan Robertsfors kommun 2015 2017 Vision Biblioteket ska avgiftsfritt erbjuda ett rikt och varierat. mediebestånd, god service och en stimulerande miljö för läsning, upplevelser och lärande Bibliotekplan

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Medieplan för Karlskoga bibliotek

Medieplan för Karlskoga bibliotek Tjänsteskrivelse 1 (2) 2016-04-05 KFN 2016.0061 Handläggare Maria Lobell Medieplan för Karlskoga bibliotek Sammanfattning Biblioteket står sedan tidigare utan medieplan, varför ett skriftligt, ifrån grunden,

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Biblioteksplan 2011-2014

Biblioteksplan 2011-2014 Biblioteksplan 2011-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-21, 53, dnr 2010.0111 Inledning Enligt bibliotekslagens 7 ska kommuner och landsting efter den 1 januari 2005 anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN (6)

LUDVIKA KOMMUN (6) LUDVIKA KOMMUN 150610 1 (6) Biblioteksplan Syftet med planen är att få en samlad bild av biblioteksverksamheten i Ludvika kommun samt befästa bibliotekets roll. Planen skall ange mål och riktning. Planen

Läs mer

Biblioteksplan Alingsås kommun

Biblioteksplan Alingsås kommun Biblioteksplan 2017-2018 Alingsås kommun Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: Kommunfullmäktige 2016-12-14 283 Diarienummer: 2016.212.540 KFN, 2015.646.540 KS Dokumentansvarig, befattning och namn: Bibliotekschef,

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

Biblioteksplan Strategi

Biblioteksplan Strategi Biblioteksplan 2015-2016 Strategi Diarienummer: KS2015/1959 Beslutad av: Kommunstyrelsen Giltighetstid: 2015-2016 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Relation till andra styrdokument... 3 3. Syfte... 3 4. Mål

Läs mer

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s)

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s) Barn-, kultur- och utbildningsnämndens 2013-03-15 Blad 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen kl 10.00-11.00 Beslutande Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2022 Antagen i ks 2016-12-06 198 Rättviks bildarkiv Kulturenheten Samhällsutvecklingsförvaltningen 2(9) Biblioteksplan 2016 2022 Innehållsförteckning: Inledning... sid. 3 Organisation...

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2018 1 SVEDALA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun anta en biblioteksplan som visar riktning och utvecklingsområden inom biblioteksverksamheten.

Läs mer

Skolbibliotek. Informationsblad

Skolbibliotek. Informationsblad Informationsblad 2011-09-30 1 (8) Skolbibliotek Den 1 juli 2011 ändrades bestämmelserna för skolbibliotek. Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar de nya bestämmelserna och vilka krav myndigheten

Läs mer

Biblioteksplan Gnosjö kommun

Biblioteksplan Gnosjö kommun Biblioteksplan Gnosjö kommun 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-21 77. Antagen av Kultur- och utbildningsutskottet Inledning I bibliotekslagen (SFS 2013:801) står i 17 att kommuner och landsting

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017 Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Uppdraget... 3 3. Lagar och riktlinjer... 4 4. Verksamhet och organisationen... 5 4.1 Folkbibliotek... 5 4.2 Skolbibliotek...

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

Biblioteksplan för Trosa kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Trosa kommun 2015-2017 2014-10-15 Biblioteksplan för Trosa kommun 2015-2017 Postadress: 619 80 Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se Innehållsförteckning

Läs mer

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 1 Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 Bakgrund Riksdagen har beslutat att bibliotekslagen utökas med tillägget att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka

Läs mer

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

Fördel Solna. En Biblioteksplan för Fördel Solna En Biblioteksplan för 2012-2016 Inledning Solna stads biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för bibliotekens utveckling och verksamhet under perioden 2012-2016.

Läs mer

Våra medier. Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund

Våra medier. Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund Våra medier Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) Artikel 19. var och en har rätt till åsiktsfrihet

Läs mer

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017 Biblioteksplan Robertsfors kommun 2015 2017 Vision Biblioteket ska avgiftsfritt erbjuda ett rikt och varierat. mediebestånd, god service och en stimulerande miljö för läsning, upplevelser och lärande Bibliotekplan

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

PROGRAM/PLAN. Medieplan för biblioteken i Nacka

PROGRAM/PLAN. Medieplan för biblioteken i Nacka PROGRAM/PLAN Medieplan för biblioteken i Dokumentets syfte Medieplanen har till uppgift att fungera som riktmärke för mediearbetet inklusive fjärrlån på biblioteken Dokumentet gäller för Biblioteken i

Läs mer

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017 för 2015-2017 2014-08-12 1(8) Biblioteksplan Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteket Kerstin Nordén, Telefon 0155-383 50 kerstin.norden@oxelosund.se Biblioteksplan för 2015-2017 1. Bibliotekets verksamhet

Läs mer

Biblioteksplan. Ydre kommun. Skolbiblioteksplan med handlingsplan. Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263

Biblioteksplan. Ydre kommun. Skolbiblioteksplan med handlingsplan. Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263 Biblioteksplan Ydre kommun 2015 2018 Skolbiblioteksplan med handlingsplan Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263 Biblioteksplan, Ydre kommunbibliotek 2015 2018 Bakgrund:

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR LOMMA KOMMUN 2015-2018. INNEHÅLL Planen omfattar all biblioteksverksamhet i Lomma kommun: folk- och skolbibliotek

BIBLIOTEKSPLAN FÖR LOMMA KOMMUN 2015-2018. INNEHÅLL Planen omfattar all biblioteksverksamhet i Lomma kommun: folk- och skolbibliotek INNEHÅLL Planen omfattar all biblioteksverksamhet i Lomma kommun: folk- och skolbibliotek Efter redovisning av styrdokument följer beskrivning av verksamheten, diskussion kring faktorer som påverkar en

Läs mer

1. INLEDNING. Denna biblioteksplan ersätter biblioteksplanen från Den innehåller även Bibliotek Familjen Helsingborgs vision.

1. INLEDNING. Denna biblioteksplan ersätter biblioteksplanen från Den innehåller även Bibliotek Familjen Helsingborgs vision. 1. INLEDNING Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner anta en biblioteksplan för sin verksamhet på biblioteksområdet. I denna plan ska folkbiblioteksverksamheten som styrs av bibliotekslagen och skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Policy för biblioteksverksamheten

Policy för biblioteksverksamheten Datum Policy för biblioteksverksamheten Antagen av Kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 2016-02-29, 14 Dokumentägare: Ersätter dokument: Biblioteksplan 2009-2012, förlängd t o m 2015-12-31,

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Strategi Program. Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Biblioteksplan

Strategi Program. Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Biblioteksplan Strategi Program >> Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Biblioteksplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-02-25, 32 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och tidplan för denna

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN NORRKÖPINGS STADSBIBLIOTEK www.norrkoping.se BIBLIOTEKSPLAN FÖR 1.Bibliotekslagen Av bibliotekslagen (2013:801) framgår att kommunerna ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

Läs mer

2010-06-23. Foto; Lennart Krafve 2010-2014. Biblioteksplan för Vaggeryds kommun. Kultur Information Utbildning

2010-06-23. Foto; Lennart Krafve 2010-2014. Biblioteksplan för Vaggeryds kommun. Kultur Information Utbildning 2010-06-23 Foto; Lennart Krafve 2010-2014 Biblioteksplan för Vaggeryds kommun Kultur Information Utbildning Innehållsförteckning Ordförandes tankar..s.3 Vision.s.4 Uppdraget,,,s.5 Biblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan för Solna

Biblioteksplan för Solna SOLNA STAD Kultur- och fritidsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2017-02-03 SID 1 (2) KFN/2016:57 Biblioteksplan för Solna 2017-2023 Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden gav 2016-04-21 förvaltningen i

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 Biblioteksplan för Svedala kommun 2012 2015 Svedala kommuns biblioteksplan är ett politiskt styrdokument som anger riktning och ramar för den övergripande utvecklingen av folk-

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2016

Biblioteksplan 2015-2016 Biblioteksplan 2015-2016 Ödeshögs kommun Bilaga. Läsfrämjandeplan 2015-2016 Gunilla Christensen BIBLIOTEKSANSVARIG Bibliotekslagen 2013:801 (ersätter tidigare lag 1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser

Läs mer

Biblioteksplan Antagen i Kultur- och fritidsnämnden

Biblioteksplan Antagen i Kultur- och fritidsnämnden Biblioteksplan 2016-2018 Antagen i Kultur- och fritidsnämnden 2015-12-02 Innehåll Bakgrund 3 Biblioteken i Östersunds kommun 4 Det tillgängliga biblioteket 5 Samverkan 6 Fokusområden 7 Litteratur och läsning

Läs mer

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 1 Biblioteksplan för Valdemarsviks bibliotek Bakgrund Enligt bibliotekslagens 17 ska kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheterna. En

Läs mer

Bibliotekets roll. Vision och värdeord för Hultsfreds kommun. Biblioteksenheten nuläge 2015

Bibliotekets roll. Vision och värdeord för Hultsfreds kommun. Biblioteksenheten nuläge 2015 Biblioteksplan Bibliotekets roll Biblioteket spelar en viktig roll i ett demokratiskt samhälle. Det är fritt för alla att besöka och en mötesplats utan krav. Biblioteket verkar för att ge alla lika möjligheter

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2015

Biblioteksplan 2013-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(4) Biblioteksplan 2013-2015 Område Program Plan Riktlinje Biblioteksplan Fastställd Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad BKU-nämnd, Till och med 2015 2012-10-31 79 Tjänsteföreskrift Diarienummer

Läs mer

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016 Biblioteksplan Köpings kommun 2014-2016 Köpings kommun Rapporten skriven av: Kultur & Fritid 2013-10-16 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-01-27 5 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se.

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Dnr 301/2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-10-17, 78. Uppdateras före 2019-10-31. 1/8 Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmänna biblioteksväsendet... 3 Folkbiblioteket... 4 Barn och unga... 5

Läs mer

Handlingsplan för fokusbiblioteket

Handlingsplan för fokusbiblioteket Handlingsplan för fokusbiblioteket Vist skola 2011/2012 Innehållsförteckning Presentation av fokusbiblioteket... 3 Handlingsplanens syfte... 3 Fokusbibliotekets mål... 3 Styrdokument... 3 Lgr 11... 3 Skollagen...

Läs mer

Biblioteksplan Kumla kommun

Biblioteksplan Kumla kommun Biblioteksplan Kumla kommun 2016 2019 Biblioteksplan Kumla bibliotek Inledning Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för kommunens samlade biblioteksverksamhet och

Läs mer

Biblioteksplan. för Eslövskommun 2015-2018 ESLÖVS KOMMUN

Biblioteksplan. för Eslövskommun 2015-2018 ESLÖVS KOMMUN Biblioteksplan för Eslövskommun 2015-2018 ESLÖVS KOMMUN Innehåll Inledning 3 Vad säger bibliotekslagen? 4 Varför en biblioteksplan? 4 Vad är ett bibliotek? 5 ViIka är bibfiotekets målgrupper? 5 Utmaningar!

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Antagen av kultur- och fritidsnämnden , 81

FÖRFATTNINGSSAMLING. Antagen av kultur- och fritidsnämnden , 81 Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2016-12-08, 81 Norrtälje kommuns biblioteksplan 2016-18 har tagits fram genom omvärldsanalys och vilar samtidigt på den samlade yrkeserfarenheten hos personalen, Norrtälje

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga Biblioteksplan Stenungsunds kommun Stenungsund kommuns biblioteksplan har som syfte att ge en struktur och inriktningt samt tydliggöra folk- och skolbibliotekens uppdrag. Stenungsunds kommun Biblioteksplan

Läs mer

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Bakgrund Den 1 januari 2014 antogs en ny bibliotekslag i Sverige. Den säger att kommunen ska upprätta en biblioteksplan för den samlade

Läs mer

Skolbibliotek 2012 på Bok&Bibliotek

Skolbibliotek 2012 på Bok&Bibliotek Skolbibliotek 2012 på Bok&Bibliotek Cecilia Ranemo, utredare KB 2012-09-27 Sidnummer 1 210.000 elever saknar tillgång till skolbibliotek Sidnummer 2 Skollagen 1 juli 2011 Eleverna i grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Mediepolicy 2013-2014

Mediepolicy 2013-2014 Mediepolicy 2013-2014 Mediepolicyn vänder sig i första hand till Nackas invånare men har också till uppgift att fungera som riktmärke för mediearbetet inklusive fjärrlån på biblioteken. Revidering sker

Läs mer

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Antagen av kommunfullmäktige, x 2010-xx 1 Innehållsförteckning Biblioteksplan för Säffle kommun 3 Inledning 3 Styrdokument 3 Bibliotekets övergripande roll i samhället

Läs mer

Biblioteksplan för Sollefteå kommun

Biblioteksplan för Sollefteå kommun Biblioteksplan för Sollefteå kommun 2016-2019 Antagen av kommunfullmäktige, 134. 151026 Innehållsförteckning Inledning 3 Folkbiblioteksplan 4 Skolbiblioteksplan 15 Kunskapsstegen 19 Nyckeltal 21 2 Inledning

Läs mer

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015 Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN Läsåret 2014/2015 Skolbibliotekets funktion Skolbibliotek ska utgöra pedagogiska informations- och kunskapscentra där mediebeståndet kompletterar skolans läromedel och där

Läs mer

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen.

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen. Bibliotekslagen slår fast att alla kommuner skall upprätta biblioteksplaner för samtliga verksamheter inom biblioteksområdet. Den är ett strategiskt dokument som beskriver verksamheterna och dess framtida

Läs mer

Överkalix bibliotek. Biblioteksplan 2009 2015. Överkalix kommun

Överkalix bibliotek. Biblioteksplan 2009 2015. Överkalix kommun Överkalix bibliotek Biblioteksplan 2009 2015 Överkalix kommun Vision Biblioteket som mötesplats kunskapscentrum kulturcentrum Överkalix bibliotek är viktig som mötesplats för kommuninnevånare i alla åldrar.

Läs mer

Biblioteksplan. Oskarshamns kommun

Biblioteksplan. Oskarshamns kommun Biblioteksplan Oskarshamns kommun 2016-2020 Innehåll 1. Oskarshamn kommuns bibliotek... 3 1.1. Bibliotekets uppdrag... 3 1.2. Nulägesanalys... 4 1.3 Bibliotekets verksamhet och vision... 5 1.3.1Folkbibliotek...

Läs mer

Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för biblioteksverksamheten

Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för biblioteksverksamheten Inledning Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för biblioteksverksamheten 2015-2018. I 17 bibliotekslagen (SFS 2013:801) står det att kommuner och landsting ska

Läs mer

Biblioteksplan. Kramfors kommun

Biblioteksplan. Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida 1(6) Biblioteksplan Kramfors kommun 2016-2019 Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd BKU-nämnd 160525 63 Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2016/166 2

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015

Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015 Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015 Enligt Skolverket ska skolbiblioteket vara en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 880.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 880.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 880.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2006-06-26 48 2006-06-27 2006/200-880 Kf 2016-06-20 139 2016-06-21 2015/433 BIBLIOTEKSPLAN FÖR BROMÖLLA KOMMUN

Läs mer

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN Biblioteksplan Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA Innehåll 1. Kvalitetsgarantier för biblioteks- verksamheterna i Vallentuna...

Läs mer

Biblioteksverksamheten

Biblioteksverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Andreas Jönsson Cert. kommunal revisor Biblioteksverksamheten Gällivare kommun Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Biblioteksplan Beslutat av: Kommunfullmäktige

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Biblioteksplan Beslutat av: Kommunfullmäktige plan Biblioteksplan 2016-2019 modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2016-09-12 120 Ansvarig: Kulturchefen

Läs mer

Biblioteksplan Arjeplogs kommun 2015-2020

Biblioteksplan Arjeplogs kommun 2015-2020 Biblioteksplan Arjeplogs kommun 2015-2020 Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-30, 111. 1 Inledning Arjeplogs kommuns biblioteksplan beslutas av kommunfullmäktige och anger inriktning för biblioteksverksamheten

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Biblioteksplan för Sollentuna kommun 2009-2010 Antagen av fullmäktige 2008-12-17, 118 1 Inledning 1.1 Bibliotekslagen I 7a bibliotekslagen anges att kommuner ska anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.25 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-02-15 att gälla fr.o.m. 2010-04-01 Biblioteksplan 2010-2014, flik 6 25 1 Inledning... 2

Läs mer

1 (12) Biblioteksplan Vetlanda här växer människor och företag

1 (12) Biblioteksplan Vetlanda här växer människor och företag 1 (12) Biblioteksplan 2015-2019 Vetlanda här växer människor och företag 2 Biblioteksplan 2015-2019 Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-12-16 204) Gäller för: Kultur- och fritidsnämnden,

Läs mer

Mediepolicy

Mediepolicy PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Mediepolicy 2016 2018. Örebro stadsbibliotek Örebro kommun 2016-09-21 Km 235/2016 orebro.se 2 MEDIEPOLICY 2016-2018 PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd

Läs mer

Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun

Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun 1 Innehåll Inledning... 3 Styrdokument... 4 Bibliotekslagen SFS 2013:801... 4 Skollagen och läroplanen (SFS 2010:800) 2 kap. 35-36 (Lgr 11)... 4 Unescos skol- och

Läs mer

Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019. Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02

Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019. Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02 Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019 Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02 2 Bakgrund Bibliotekslagen (2013:801) sätter ramarna för verksamheten vid landets bibliotek. Lagen betonar

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Plan. Biblioteks- och kulturplan för Bjurholms kommun KUN KS Policy. Föreskrifter. Program. Reglemente.

Plan. Biblioteks- och kulturplan för Bjurholms kommun KUN KS Policy. Föreskrifter. Program. Reglemente. KUN15-183 860 KS15-441 003 Biblioteks- och kulturplan för Bjurholms kommun 2016-2019 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad: 2015-11-02 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Gemensamt för all biblioteksverksamhet i kommunen är, enligt Bibliotekslag SFS 2013:801, uppdraget:

Gemensamt för all biblioteksverksamhet i kommunen är, enligt Bibliotekslag SFS 2013:801, uppdraget: Biblioteksplan för Aneby kommun 2016-2020 Antagen av kommunstyrelsen 2016-12-05 170 17 Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Biblioteksplanen för Aneby

Läs mer

Handlingsplan för skolbiblioteken i Varbergs kommun

Handlingsplan för skolbiblioteken i Varbergs kommun Handlingsplan för skolbiblioteken i Varbergs kommun 2017-2019 1 Dokumenttyp: Dokumentnamn: Diarienummer: Beslutad av: Beslutsdatum: Giltig till och med: Gäller för: Dokumentansvarig avdelning: Senast reviderad:

Läs mer