Biblioteksplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biblioteksplan 2010-2014"

Transkript

1 FÖRFATTNINGSSAMLING (7.22) BUN/2009: Biblioteksplan Dokumenttyp: Planer Förvaltning: KSF, FO samhällsutveckling Ämnesområde: Bibliotek Dnr: BUN/2009: Ägare/ansvarig: Bibliotekschef Fastställd av kommunfullmäktige

2 1 Innehållsförteckning sida 1. Bakgrund och syfte Verksamhet Mål- och styrdokument Omvärldsfaktorer som påverkar Vision Fokusområden Lässtimulans och språkutveckling Det livslånga lärandet Medie- och informationsförsörjningstjänster Tillgänglighet och bemötande Mötesplatsen Personal Uppföljning och utvärdering...9 Bilagor 1. Bibliotekslag 2. Trappan

3 2 1. Bakgrund och syfte Riksdagen har beslutat att landets kommuner skall upprätta biblioteksplaner för den kommunala biblioteksverksamheten. (Bibliotekslagen, bilaga 1) I Orust kommun behandlade barn- och utbildningsnämnden frågan under hösten Nämnden beslutade att tillsätta en arbetsgrupp med representanter från barnoch utbildningsförvaltningen, kommunstyrelseförvaltningen och sociala omsorgsförvaltningen. Arbetsgruppen har återkopplat sitt arbete till barn- och utbildningsnämndens presidium och arbetsgruppen har också arrangerat en föreläsning för förtroendevalda och tjänstemän med temat omvärld och framtid. Syftet med biblioteksplanen är att skapa ett övergripande styrdokument som innehåller en analys av den nuvarande verksamheten samt förslag till inriktning för att på ett bättre sätt samverka för att utveckla framtidens bibliotek. Folkbiblioteken arbetar vidare med biblioteksplanens strategier genom att konkretisera målen i den lokala arbetsplanen som upprättas årligen. 2. Verksamhet I Orust kommun är barn- och utbildningsnämnden ansvarig för folk- och skolbibliotekens verksamhet. Kommunens huvudbibliotek finns i Kulturhuset Kajutans lokaler i Henån. Filialbiblioteken finns i Svanesund, Ellös och Varekil och är integrerade i skolornas lokaler. Dessutom finns en utlåningsstation på Gullholmen. Folkbiblioteken är sedan mitten av nittiotalet datoriserade, vilket innebär en bättre överblick och samutnyttjande av de gemensamma resurserna. För många barn är det dock långt till ett folkbibliotek, vilket innebär att de är beroende av bra skolbibliotek. Av de renodlade skolbiblioteken är det Henåns skola som har ett bemannat och datoriserat bibliotek. Folkbiblioteken ger också service till enskild barnomsorg och fristående skolor i kommunen. Folk- och skolbiblioteken har delvis olika uppgifter. Folkbibliotekets uppgift är att stödja det fria kunskapssökandet och stimulera till fri läsning, det vill säga det som sker utanför skolans ram. Det fungerar också som ett komplement till skolbiblioteket. Skolbibliotekets främsta uppgift är att tillhandahålla den litteratur och det IT-stöd som behövs i undervisningen. Det ska ingå som en resurs i det pedagogiska arbetet och behöver därför finnas i direkt anslutning till skolan. Ett skolbibliotek fungerar också som en arbetsplats för elever. Ut- och ombyggnaden av Henåns bibliotek för att skapa ett kulturhus är en positiv händelse för kultur- och biblioteksverksamheten. Kulturhuset innehåller ett rymligare bibliotek, större lokaler för Lärcentrum Orust, turistinformation samt en konsthall som också används för kulturprogram och sammanträden.

4 3 Landets bibliotek ingår i ett nätverk och i varje region/län finns en regional biblioteksfunktion. För Orust vidkommande är det Regionbibliotek Västra Götaland som stödjer folkbiblioteken med kompletterande medieförsörjning och utbildning. Folkbibliotekens nätverk innebär också att det lokala biblioteket kan låna in böcker från andra bibliotek. Utlån och besök Utlån Besök Utlån: Besök: Folkbiblioteken på Orust har, vilket också statistiken visar, haft en positiv utveckling sedan slutet av 80-talet. Kommunens satsning samt statliga medel i början av 90-talet är den största anledningen till den positiva utvecklingen. Henåns nuvarande bibliotek byggdes 1987, och byggdes sedan ut Flyttningen av Ellös och Varekils bibliotek till respektive skolor har också inneburit fler besökare och ökade utlån. Även teknikutveckling, nya medier och en bredare verksamhet har haft positiva effekter för bibliotekens utveckling. Antalet utlån i Orust kommun var under utlån (10 lån per invånare). För hela riket var antalet utlån under samma år 70 miljoner utlån (8 lån per invånare). Antalet besök till Henåns bibliotek/kulturhuset Kajutan var Mål- och styrdokument Styrande dokument för biblioteksverksamheten på Orust är följande: Bibliotekslagen Skollagen Kommunfullmäktiges mål

5 4 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan Handikappolitisk plan för Orust kommun Det finns även internationella dokument som: Unescos folkbiblioteksmanifest Unescos skolbiblioteksmanifest. I bibliotekslagen, paragraf 2, står det att till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. Folkbiblioteken skall verka för att databaserade information görs tillgänglig för alla medborgare. Varje kommun skall ha folkbibliotek. I bibliotekslagen, paragraf 9, står det att folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. I Unescos folkbiblioteksmanifest står det att folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum utgör en grundförutsättning för ett livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell utveckling för den enskilde och för olika grupper i samhället. I Unescos skolbiblioteksmanifest står det att skolbiblioteket är en del i utbildningsväsendet. Skolbiblioteket spelar en viktig roll för utbildning, kultur, för att främja läs- och skrivkunnigheten och förmågan att söka information. 4. Omvärldsfaktorer som påverkar De senaste decennierna har samhället utvecklats till ett samhälle där information och kunskap spelar en allt större roll. Den tekniska utvecklingen har skapat nya vägar för kommunikation och i mycket omfattande utsträckning förändrat människors förutsättningar att skaffa sig information och kunskap. I dag handlar kunskapsinhämtning mindre om hur vi ska få tillgång till information, och mer om hur vi filtrerar det flöde av information som sköljer över oss. Det blir allt viktigare att kunna lokalisera och utvärdera informationen för att kunna tillgodogöra sig denna som kunskap. Denna informationskompetens bygger på god läsförståelse och bred allmänbildning som i sin tur förutsätter hög kvalitet i utbildningssystemet. Denna utveckling har påverkat användningen av biblioteken, som spelar en allt viktigare roll för kunskap och informationsinhämtning.

6 5 Faktorer som påverkar bibliotekens verksamhet på Orust i framtiden: Kommunens befolkning ökar Antalet barn och ungdomar minskar Antalet äldre ökar Utbildningsnivån bland vuxna i Orust kommun är lägre än riksgenomsnittet Det livslånga lärandet innebär att fler kommer att studera på distans Mediernas snabba utveckling ger upphov till nya typer av källor för underhållning, utbildning och information Den växande informationsmängden Ökade krav på tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning. 5. Vision Biblioteken på Orust är kommunens vardagsrum och platser för vardagliga möten, informationsökning, kunskapsutveckling och kulturupplevelser. Biblioteken bidrar aktivt till att Orust är en bra kommun att leva i. Kommunens biblioteksverksamhet når alla, oavsett ålder, kön, utbildning eller etnisk bakgrund. 6. Fokusområden För att utveckla verksamheten och sträva mot visionen skall arbetet inrikta sig på följande fem fokusområden: Lässtimulans och språkutveckling Det livslånga lärandet Medie- och informationsförsörjning Tillgänglighet och bemötande Mötesplatsen. 6.1 Lässtimulans och språkutveckling Att förmedla litteratur för att stimulera läsandet är en av bibliotekets viktigaste uppgifter. Att kunna läsa och förstå en text är en grundförutsättning för att kunna vara delaktig i ett demokratiskt samhälle. Det är också en förutsättning för att kunna söka och värdera information. Kravet på att kunna använda språket i både tal och skrift har ökat i dagens samhälle. Skolverkets statistik från 2008 visar att 23 % av landets grundskoleelever lämnar skolan utan att vara godkända i alla ämnen. För Orust vidkommande är det 19 %. För att stimulera barns språkutveckling är det angeläget att man sätter in stimulansåtgärder redan i tidig ålder.

7 6 Skol- och integrerade bibliotek skapar en närhet mellan elever, lärare och bibliotekspersonal. I Orust kommun finns ett väl uppbyggt och väl fungerande kontaktnät mellan folkbibliotek, förskola, skola och barnavårdscentral. Litteraturen har kraften att stimulera fantasin och öppna sinnet hos varje människa samt bidra till den personliga utvecklingen. Läsning av skönlitteratur förmedlar insikt och förståelse för människors olika livssituationer och även tillfällen till upplevelser och förströelse. Bibliotekets arbete med att stimulera barns lust att läsa ska prioriteras. Det konkreta arbetet beskrivs i Trappan (Se bilaga 2). Biblioteken ska fortsätta att arbeta med kulturaktiviteter för barn och ungdomar. Det handlar om såväl programverksamhet där barn möter professionella skådespelare som barns eget skapande med bland annat skrivarkurser, målarskola eller att teckna Manga. Strategi för ökad lässtimulans och förbättrad språkutveckling: Folkbiblioteket skall i samarbete med förskolan och skolan utveckla arbetet som beskrivs i Trappan med syfte att stimulera barns läsintresse och språkutveckling En arbetsgrupp skall tillsättas med uppdrag att se över folk- och skolbibliotekens verksamhet och organisation med syfte att försöka utveckla verksamheten, samarbetet och samutnyttjande av resurser 6.2 Det livslånga lärandet Skolans styrdokument förespråkar arbetssätt som främjar barns och elevers nyfikenhet och lust att lära. Ett undersökande arbetssätt förutsätter också väl fungerande bibliotek. I takt med en ökande internationell konkurrens inom fler områden lyfts betydelsen av kunskap och kompetens fram allt oftare. Det blir också nödvändigt med ett lärande under hela livet för att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Det livslånga lärandet ger också människor i alla åldrar en möjlighet att växa och utvecklas som fullvärdiga medborgare. Detta gäller såväl för det formella som för det informella lärandet. Kunskapslyftet, etablerandet av nya högskolor och teknikutvecklingen innebar att fler började läsa på distans. Lärcentrum Orust växte fram genom ett samarbete mellan vuxenutbildningen och folkbiblioteket. Verksamheten bedrivs i Kulturhuset Kajutans lokaler och innehåller en telebildstudio, trådlöst nätverk och flexibla studiemöjligheter i kulturhusets lokaler. Kommunens lärcentrum är en viktig byggsten för invånarnas möjligheter att studera på distans. Antalet personer som studerar har växlat, men var under hösten 2008 cirka 70 personer. Genom att kulturhusets lokaler är flexibla och biblioteket har ett omfattande utbud av medier och programaktiviteter, så är det en inspirerande miljö för stu-

8 7 denterna. Folkbiblioteken har med distansstudenterna också fått en ny roll, en mer pedagogisk och handledande roll. 27 procent av kommunens befolkning hade år 2006 högskoleutbildning. Motsvarande siffra för riket var 31 procent. I kommunen finns det enskilda personer som vill ha hjälp när de startar företag och det finns små företag som behöver hjälp med information och utbildning när de har startat sina verksamheter. Genom att utveckla samarbetet med vuxenutbildningsenheten och kommunens näringslivssekreterare ska denna service förbättras. Strategi för ökad kvalitet i det livslånga lärandet: Berörda nämnder skall samverka för att utveckla arbetet med information, utbildning och annat stöd till enskilda personer och mindre företag Berörda nämnder skall samordna arbetet med kommunens IT-strategi och biblioteksplan med syfte att möta och följa en accelererande teknikutveckling inom både biblioteks- och utbildningsområdet. 6.3 Medie- och informationsförsörjningstjänster Folkbibliotekens huvuduppgift är att genom olika medier ge kommunens invånare tillgång till material för såväl information och studier som konstnärlig upplevelse, underhållning och förströelse. Genom att folkbiblioteken ingår i ett nationellt nätverk, så kan litteratur som inte finns i den egna kommunen lånas in från andra bibliotek. Bibliotekens samlingar ska kännetecknas av mångfald och kvalitet. Bibliotekens utveckling har under de senaste åren präglats av snabb teknikutveckling. Boken och tryckta medier utgör fortfarande basen för biblioteken, men ny teknik och ändrade informationsvanor ställer krav på både anpassning och förändring av utbudet av tjänster. Dagens och framtidens krav på utveckling gäller bland annat att man får tillgång till vissa bibliotekstjänster dygnet runt. Bibliotekets hemsida erbjuder redan i dag ett antal tjänster som är tillgängliga under hela dygnet. Men det är angeläget att fortsätta att utveckla denna service. Ur en demokratisk aspekt är det också viktigt att biblioteken kan erbjuda sina besökare tillgång till internet. Folkbiblioteken har ett ansvar att se till att kommuninvånarna kan få tillgång till olika former av samhällsinformation. Genom att samverka med kommunens informationsenhet ska biblioteken fortsätta att utveckla denna service. Strategi för att utveckla arbetet med medie- och informationsförsörjningstjänster: Berörda nämnder ska bevaka den tekniska utvecklingen och föreslå förändringar där e-tjänster förbättrar möjligheten att erbjuda en god service Berörda nämnder skall utveckla samarbetet inom områden som information, turism, hälsa och miljö

9 8 Folkbibliotekens medieplan ska utvidgas till att även omfatta skolbiblioteken Folkbiblioteket skall ta fram ett kostnadsförslag för utlåningssystem med RFIDteknik. 6.4 Tillgänglighet och bemötande Biblioteksverksamheten ska vara tillgänglig för alla. Placeringen av biblioteken ska också vara sådan att det blir rimliga avstånd för kommunens invånare, och lokalerna ska vara utformade så att alla kan ta del av verksamheten. För funktionshindrade skall biblioteken bland annat köpa in daisytalböcker, lättlästa böcker och böcker med stor stil. Sverige ska enligt riksdagsbeslut vara ett handikappanpassat land år För biblioteket innebär det att alla ska ha tillgång till lokaler och verksamhet samt information om verksamheten. All information bör anpassas så att alla grupper har möjlighet att ta del av den. Tillgänglighetskravet innebär även att bibliotekspersonalen ska ha kännedom om olika funktionsnedsättningar för att kunna bemöta och stödja dessa grupper av besökare. För de grupper som inte kan ta sig till ett bibliotek men som önskar ta del av utbudet ska särskilda tjänster erbjudas. Exempel på detta är Boken-kommer, som innebär att personer som inte kan ta sig till biblioteket får böckerna hem till sin bostad, och utskick av daisytalböcker, som med hjälp av statliga bidrag kan skickas till låntagarna. Bibliotekspersonal besöker också regelbundet äldreboenden med böcker och andra medier. Antalet äldre personer i kommunen kommer enligt prognoser att öka framöver, vilket också kommer att öka behovet av anpassade medier och tjänster. Det är därför angeläget att utveckla samarbetet mellan kommunens förvaltningar och föreningar för att erbjuda en bättre service till denna grupp. Biblioteket är en plats där nyanlända invandrare kan skaffa sig kunskaper om det svenska samhället och språket. Genom sitt utbud av medier och information ger biblioteket dessutom människor med en annan kulturell bakgrund möjligheter att bibehålla sitt språk och sin kultur. Strategi för ökad tillgänglighet och förbättrat bemötande: Folkbiblioteket skall utreda möjligheten att utöka huvudbibliotekets öppettider Berörda nämnder skall se över bibliotekens lokaler med syfte att förbättra tillgängligheten för människor med funktionsnedsättning i enlighet med kommunens handikappolitiska plan Berörda nämnder skall utveckla samarbetet genom att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att utveckla verksamheten riktad mot grupper med särskilda behov.

10 9 6.5 Mötesplatsen Folkbiblioteken brukar beskrivas som samhällets vardagsrum - alla är välkomna och det är platser för spontana möten. Öppenheten och den geografiska spridningen är några viktiga delar i folkbibliotekens verksamhet. Det finns också många anledningar att gå till biblioteken - för att låna, läsa, använda en dator för informationssökning, släktforska, studera eller ta del av något arrangemang. Biblioteken ska vara attraktiva som mötesplatser. De ska ha en välkomnande atmosfär, och besökarna ska känna sig sedda och bekräftade av personalen. Henåns bibliotek ska utveckla sin roll som kulturcentrum. Strategi för att utveckla mötesplatsen: Folkbiblioteken skall i samråd med kommunens kultursekreterare, föreningar, förvaltningar och studieförbund utveckla programverksamheten Folkbiblioteken skall bli en aktiv och integrerad del i kommunens folkhälsoarbete Filialbibliotekens verksamhet skall breddas och utvecklas genom ett lokalt samarbete. 7. Personal Det övergripande arbetet med personalfrågor finns beskrivet i barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan. I samband med att bibliotekens roll som informationsförmedlare ökar ställs också större krav på personalens kompetens. För bibliotekens verksamhet är det angeläget att betona vikten av att befintlig personal erbjuds en bra fortbildning samt att man i samband med nyrekrytering ser över vad det är för kompetens som verksamheten behöver för att kunna möta framtiden krav. 8. Uppföljning och utvärdering Biblioteksplanen följer barn- och utbildningsnämndens riktlinjer för uppföljning och utvärdering. Uppföljning av verksamheten sker bland annat genom dialog med förtroendevalda, låntagare och besökare, enkäter, intervjuer och kvalitetssynpunktshantering. Den lokala arbetsplanen följs årligen upp och resultatet redovisas i enhetens verksamhetsberättelse.

11 Bilaga 1 Bibliotekslag (1996:1596) Uppdaterad t.o.m. SFS 2004: Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. 2 Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. Varje kommun skall ha folkbibliotek. 3 På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid. Bestämmelsen hindrar inte att ersättning tas ut för kostnader för fotokopiering, porto och andra liknande tjänster. Inte heller hindrar den att en avgift tas ut i de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat. 4 Ett länsbibliotek bör finnas i varje län. Länsbiblioteket skall bistå folkbiblioteken i länet med kompletterande medieförsörjning och andra regionala biblioteksuppgifter. För den kompletterande medieförsörjningen skall också finnas en eller flera lånecentraler. 5 Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen. 6 Det skall finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla högskolor. Dessa bibliotek skall inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid högskolan svara för biblioteksservice inom högskolan och i samverkan med landets biblioteksväsen i övrigt ge biblioteksservice. 7 Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten. Landstingen ansvarar för länsbiblioteken och för biblioteken vid högskolor med landstingskommunalt huvudmannaskap. Staten ansvarar för övriga högskolebibliotek och för lånecentralerna samt för sådan biblioteksverksamhet som enligt särskilda bestämmelser ankommer på staten. 7 a Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. Lag (2004:1261). 8 Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. 9 Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. 10 Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, forskningsbibliotek och andra av staten finansierade bibliotek skall avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till folkbibliotekens förfogande samt i övrigt samverka med folk- och skolbiblioteken och bistå dem i deras strävan att erbjuda låntagarna en god biblioteksservice. o o o o - o Avskrift /AGJ

12 Bilaga 2 1 (2) Trappan Barn 0-1 år När det gäller de minsta barnen arbetar vi förstås med andra vuxna, som har hand om dem. Genom BVC får alla nyblivna föräldrar ett erbjudande om en bokgåva. På sitt närmaste bibliotek kan de hämta ut Barnens första bok och en folder med lästips. På barnavårdscentralen hänger läspåsar. Personalen lånar ut påsarna till besökande föräldrar. De ska tjäna till högläsning och inspirera till ytterligare lån. En av träffarna för nyblivna föräldrar brukar förläggas till biblioteket, där bibliotekarien informerar om vikten av läsning, om hur biblioteket är uppbyggt och vad det kan erbjuda. Barn 1-5 år Genom att Orust har flera starka filialer, har nästan alla förskolor nära till biblioteket. Barn och personal besöker regelbundet biblioteket och lånar böcker. Barnbibliotekarien bokpratar på föräldramöten för föräldrar och personal. Genom KULF Kultur i förskolan arrangerar representanter för förskolorna och barnbibliotekarien kulturprogram för barn upp till fem år. Varje barn får ta del av teater, dans eller musik två gånger per år. Hit är även barn, som inte går i förskola välkomna. Biblioteket arrangerar också familjeföreställningar på lördag eftermiddag i Kajutan fyra till sex gånger per år. På Öppna Förskolan finns läspåsar av samma typ som på BVC. För barn utanför förskolan arrangeras sagostunder. All personal i skola och förskola inbjuds varje höst till presentation av nyutkommen barnlitteratur. För barn som besöker tandvård, läkare m.m. finns biblioteksböcker att läsa i väntrummen. Sexåringar Barnen i förskoleklassen inbjuds särskilt till biblioteket. De får en första biblioteksvisning, sitt första lånekort och en gåvobok. Boken ska man först arbeta med i skolan. Vissa år inbjuds en föreläsare som ger inspiration till arbetet runt boken. Skolåldern Orust har tre integrerade folk- och skolbibliotek. Härigenom har man möjlighet att ge en mycket bra service framför allt till de skolor som biblioteken ligger i, men också till närliggande. Myckleby skola får service från Svanesund, Tvet och Stensbo skolor från Ellös. Montessoriskolan använder huvudbiblioteket i Henån, som också har ett nära samarbete med lärarbibliotekarien på Henåns skola. Bibliotekarierna samarbetar med lärare och specialpedagoger, bokpratar för barn och vuxna, hjälper till med litteratursökning och köper in litteratur för skolans behov. Klasserna besöker regelbundet biblioteket, ofta på en bestämd tid i veckan. I bokstafetten lämnas en låda böcker till en klass, som läser dem och lämnar dem vidare till en annan klass genom att själva bokprata kring dem.

13 2 Sommartid inspireras barnen till läsning genom Sommarboken. När de läst fem böcker får de välja en gåvobok från biblioteket. I samband med höstlovet görs särskilda satsningar som skräckvecka eller kulturvecka, skrivarverkstäder m.m. Även Världsbokdagen uppmärksammas med program. På bibliotekets hemsida finns en barnsida: Krokodilsidan. Här finns nyheter från barnbiblioteken, boktips, enkäter och länkar till intressanta webbsidor. Både på hemsidan och fysiskt i biblioteken finns ofta litteraturtävlingar för barn och ungdom. En gång per år får skolbarnen kulturprogram genom SKOLK ett samarbete mellan skolorna och kultursekreteraren. Skolår 1-3 Biblioteken stöttar läsinlärningen med litteratur för nybörjarläsarna. Skolår 4-6 För dem som fortfarande har problem med läsningen, finns lättlästa böcker för den åldersgruppen. Kommunens fjärdeklassare får varje år besök av en författare, och inför besöket får klassen en bok att läsa högt. Skolår 7-9 Även här stöttar biblioteken med bokprat och lättläst litteratur. I slutet på mellanstadiet eller början av högstadiet undervisas eleverna i bibliotekskunskap. Biblioteken arbetar aktivt med elevernas informationssökning. Man köper in böcker särskilt för de ämnen som tas upp och ställer datorer till förfogande. Personalen lägger mycket tid på att hjälpa eleverna hitta rätt i böckerna och på nätet. Gymnasiet Eleverna på gymnasieprogrammen välkomnas till och får service på de kommunala biblioteken. Bibliotekarierna bokpratar, ger hjälp vid informationssökning och gör biblioteksvisningar. I samarbete med specialpedagogen har vi särskilt arbetat med eleverna på IVprogrammet och arrangerat teater, författarbesök och filmvisning.

Biblioteksplan 2011-2014

Biblioteksplan 2011-2014 Biblioteksplan 2011-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-21, 53, dnr 2010.0111 Inledning Enligt bibliotekslagens 7 ska kommuner och landsting efter den 1 januari 2005 anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 1 Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 Bakgrund Riksdagen har beslutat att bibliotekslagen utökas med tillägget att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN (6)

LUDVIKA KOMMUN (6) LUDVIKA KOMMUN 150610 1 (6) Biblioteksplan Syftet med planen är att få en samlad bild av biblioteksverksamheten i Ludvika kommun samt befästa bibliotekets roll. Planen skall ange mål och riktning. Planen

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande. Tanums kommun Biblioteksplan Tanums bibliotek 2014-2016 Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna biblioteksplan finns strategier för kommunens

Läs mer

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga Biblioteksplan Stenungsunds kommun Stenungsund kommuns biblioteksplan har som syfte att ge en struktur och inriktningt samt tydliggöra folk- och skolbibliotekens uppdrag. Stenungsunds kommun Biblioteksplan

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 Biblioteksplan för Svedala kommun 2012 2015 Svedala kommuns biblioteksplan är ett politiskt styrdokument som anger riktning och ramar för den övergripande utvecklingen av folk-

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING (7.22) Antagen av kommunfullmäktige (KS/2015:670) Biblioteksplan

FÖRFATTNINGSSAMLING (7.22) Antagen av kommunfullmäktige (KS/2015:670) Biblioteksplan FÖRFATTNINGSSAMLING (7.22) Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-08 139 (KS/2015:670) Biblioteksplan 2016-2019 1 Innehållsförteckning... sida 1. Bakgrund och syfte... 3 2. Verksamhet... 3 3. Mål- och styrdokument...

Läs mer

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Bakgrund och syfte Alla kommuner och landsting skall

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun

Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun 1 Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun 2015-2018 Antagen av Kommunstyrelsen i Skinnskattebergs kommun 2015.11.03 2 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Underlag 1.2 Regional kulturplan, regional biblioteksplan

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35 Datum Sida 2016-01-20 1 (5) Biblioteksplan för Sunne kommun 2016-2019 KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 35 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

Fördel Solna. En Biblioteksplan för Fördel Solna En Biblioteksplan för 2012-2016 Inledning Solna stads biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för bibliotekens utveckling och verksamhet under perioden 2012-2016.

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Biblioteksplan Alingsås kommun

Biblioteksplan Alingsås kommun Biblioteksplan 2017-2018 Alingsås kommun Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: Kommunfullmäktige 2016-12-14 283 Diarienummer: 2016.212.540 KFN, 2015.646.540 KS Dokumentansvarig, befattning och namn: Bibliotekschef,

Läs mer

Biblioteksplan. för Eslövskommun 2015-2018 ESLÖVS KOMMUN

Biblioteksplan. för Eslövskommun 2015-2018 ESLÖVS KOMMUN Biblioteksplan för Eslövskommun 2015-2018 ESLÖVS KOMMUN Innehåll Inledning 3 Vad säger bibliotekslagen? 4 Varför en biblioteksplan? 4 Vad är ett bibliotek? 5 ViIka är bibfiotekets målgrupper? 5 Utmaningar!

Läs mer

Kulturnämnden har gett kulturförvaltningen i uppdrag att utarbeta en biblioteksplan. Biblioteksplanen antas av kommunfullmäktige.

Kulturnämnden har gett kulturförvaltningen i uppdrag att utarbeta en biblioteksplan. Biblioteksplanen antas av kommunfullmäktige. Inledning Mora kommuns biblioteksplan berör den kommunala biblioteksverksamheten i Mora. Den utgår från Bibliotekslagen samt det kommunala uppdrag som varje år ges genom Kommunplanen. Enligt bibliotekslag

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Strategi Program. Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Biblioteksplan

Strategi Program. Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Biblioteksplan Strategi Program >> Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Biblioteksplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-02-25, 32 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och tidplan för denna

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016-2019 Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för kommunens biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under perioden 2016-2019. Planen

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2007-2009. Behandlad av nämnden 2007-06-07

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2007-2009. Behandlad av nämnden 2007-06-07 Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2007-2009 Behandlad av nämnden 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning s. 2 Bakgrund till biblioteksplanen s. 3 Bilden av Sörmland s. 3 Kommunala bibliotek s.

Läs mer

Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK. Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07.

Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK. Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07. Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07. Bibliotekslagen (1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet.

Läs mer

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser,

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2022 Antagen i ks 2016-12-06 198 Rättviks bildarkiv Kulturenheten Samhällsutvecklingsförvaltningen 2(9) Biblioteksplan 2016 2022 Innehållsförteckning: Inledning... sid. 3 Organisation...

Läs mer

Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019. Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02

Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019. Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02 Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019 Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02 2 Bakgrund Bibliotekslagen (2013:801) sätter ramarna för verksamheten vid landets bibliotek. Lagen betonar

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21

BIBLIOTEKSPLAN Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21 BURLÖVS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21 Biblioteksplan 2013-2014 Burlövs kommun Innehåll Inledning Verksamhetsbeskrivning Burlövs kommuns styrdokument Utvecklingsområden Nationella

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s)

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s) Barn-, kultur- och utbildningsnämndens 2013-03-15 Blad 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen kl 10.00-11.00 Beslutande Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2018 1 SVEDALA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun anta en biblioteksplan som visar riktning och utvecklingsområden inom biblioteksverksamheten.

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Författningssamling Ändrad 2007-08-21 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2007-11-28 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN 2007-2010 Antaget av fullmäktige

Läs mer

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015 Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN Läsåret 2014/2015 Skolbibliotekets funktion Skolbibliotek ska utgöra pedagogiska informations- och kunskapscentra där mediebeståndet kompletterar skolans läromedel och där

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2018 har tagits fram i samverkan med representanter för kommunens övriga förvaltningar. Fokusgrupper med brukare har genomförts.

Biblioteksplan 2015-2018 har tagits fram i samverkan med representanter för kommunens övriga förvaltningar. Fokusgrupper med brukare har genomförts. Förslag 2015-06-16 Biblioteksplan Mönsterås kommun 2015-2018 Bakgrund Enligt Bibliotekslagen SFS 2013:801 ska kommuner och landsting ha en politiskt antagen biblioteksplan. Biblioteken ska ägna särskild

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

Skolbibliotek. Informationsblad

Skolbibliotek. Informationsblad Informationsblad 2011-09-30 1 (8) Skolbibliotek Den 1 juli 2011 ändrades bestämmelserna för skolbibliotek. Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar de nya bestämmelserna och vilka krav myndigheten

Läs mer

Biblioteksplan Strategi

Biblioteksplan Strategi Biblioteksplan 2015-2016 Strategi Diarienummer: KS2015/1959 Beslutad av: Kommunstyrelsen Giltighetstid: 2015-2016 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Relation till andra styrdokument... 3 3. Syfte... 3 4. Mål

Läs mer

Biblioteksplan. Kramfors kommun

Biblioteksplan. Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida 1(6) Biblioteksplan Kramfors kommun 2016-2019 Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd BKU-nämnd 160525 63 Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2016/166 2

Läs mer

Biblioteksplan för Skinnskattebergs Kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Skinnskattebergs Kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Skinnskattebergs Kommun 2009-2011 Innehåll Skinnskattebergs bibliotek nutid och framtid s. 3 Vad är en biblioteksplan? s. 4 Utgångspunkter och styrdokument s. 5 Lokalt Nationellt Internationellt

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.25 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-02-15 att gälla fr.o.m. 2010-04-01 Biblioteksplan 2010-2014, flik 6 25 1 Inledning... 2

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Biblioteksplan Beslutat av: Kommunfullmäktige

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Biblioteksplan Beslutat av: Kommunfullmäktige plan Biblioteksplan 2016-2019 modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2016-09-12 120 Ansvarig: Kulturchefen

Läs mer

Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017 Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Uppdraget... 3 3. Lagar och riktlinjer... 4 4. Verksamhet och organisationen... 5 4.1 Folkbibliotek... 5 4.2 Skolbibliotek...

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

Jenny Nilsson, samhälls- och utvecklingssekreterare Allas gymnasiebibliotek? Stockholm, 28 november 2014

Jenny Nilsson, samhälls- och utvecklingssekreterare Allas gymnasiebibliotek? Stockholm, 28 november 2014 Vad betyder bibliotekslagen och de internationella manifesten för gymnasiebiblioteken? Jenny Nilsson, samhälls- och utvecklingssekreterare Allas gymnasiebibliotek? Stockholm, 28 november 2014 Artikel 19

Läs mer

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-10-28 144 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(7) Innehållsförteckning Förord...4...5 Folkbibliotek - för

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Antagen av kultur- och fritidsnämnden , 81

FÖRFATTNINGSSAMLING. Antagen av kultur- och fritidsnämnden , 81 Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2016-12-08, 81 Norrtälje kommuns biblioteksplan 2016-18 har tagits fram genom omvärldsanalys och vilar samtidigt på den samlade yrkeserfarenheten hos personalen, Norrtälje

Läs mer

Biblioteksplan för Lerums kommun

Biblioteksplan för Lerums kommun 2016-03-17 Innehåll 1 Inledning 5 2 Bakgrund 6 2.1 Bibliotekets roll i samhället... 6 2.2 Folkbiblioteken i kommunen - Lerums bibliotek... 6 2.3 Skolbibliotek... 6 2.4 Organisation skolbibliotek... 7

Läs mer

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen.

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen. Bibliotekslagen slår fast att alla kommuner skall upprätta biblioteksplaner för samtliga verksamheter inom biblioteksområdet. Den är ett strategiskt dokument som beskriver verksamheterna och dess framtida

Läs mer

Biblioteksplan Gnosjö kommun

Biblioteksplan Gnosjö kommun Biblioteksplan Gnosjö kommun 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-21 77. Antagen av Kultur- och utbildningsutskottet Inledning I bibliotekslagen (SFS 2013:801) står i 17 att kommuner och landsting

Läs mer

Biblioteksplan för Timrå kommun

Biblioteksplan för Timrå kommun Biblioteksplan för Timrå kommun 2016-2021 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Biblioteksorganisation i Timrå kommun 3. Kopplingar till lagstiftning och regionala dokument på kultur- och biblioteksområdet

Läs mer

Biblioteksplan Antagen i Kultur- och fritidsnämnden

Biblioteksplan Antagen i Kultur- och fritidsnämnden Biblioteksplan 2016-2018 Antagen i Kultur- och fritidsnämnden 2015-12-02 Innehåll Bakgrund 3 Biblioteken i Östersunds kommun 4 Det tillgängliga biblioteket 5 Samverkan 6 Fokusområden 7 Litteratur och läsning

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun

BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun foto: Franz Feldmanis BAKGRUND Tillgång till böcker, kunskap och information är en demokratisk rättighet och biblioteken är en garanti för att alla medborgare har tillgång

Läs mer

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 1 Biblioteksplan för Valdemarsviks bibliotek Bakgrund Enligt bibliotekslagens 17 ska kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheterna. En

Läs mer

Biblioteksplan. för Bergs kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Bergs kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Bergs kommun 2014-2018 1 Innehåll 1. Bibliotekets lagrum 2. Vision för biblioteksverksamheten 3. Verksamhetsbeskrivning 4. Bibliotekets uppdrag 4.1 Tillgång till medier 4.2 Kulturupplevelser

Läs mer

Biblioteksplan för Älvsbyns kommun

Biblioteksplan för Älvsbyns kommun 1(12) STYRDOKUMENT DATUM 2010-08-05 Biblioteksplan för Älvsbyns kommun Inledning Den 1 januari 2005 utökades bibliotekslagen och innehåller nu krav på att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN NORRKÖPINGS STADSBIBLIOTEK www.norrkoping.se BIBLIOTEKSPLAN FÖR 1.Bibliotekslagen Av bibliotekslagen (2013:801) framgår att kommunerna ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2016

Biblioteksplan 2015-2016 Biblioteksplan 2015-2016 Ödeshögs kommun Bilaga. Läsfrämjandeplan 2015-2016 Gunilla Christensen BIBLIOTEKSANSVARIG Bibliotekslagen 2013:801 (ersätter tidigare lag 1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Överkalix bibliotek. Biblioteksplan 2009 2015. Överkalix kommun

Överkalix bibliotek. Biblioteksplan 2009 2015. Överkalix kommun Överkalix bibliotek Biblioteksplan 2009 2015 Överkalix kommun Vision Biblioteket som mötesplats kunskapscentrum kulturcentrum Överkalix bibliotek är viktig som mötesplats för kommuninnevånare i alla åldrar.

Läs mer

Biblioteksplan. Ydre kommun. Skolbiblioteksplan med handlingsplan. Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263

Biblioteksplan. Ydre kommun. Skolbiblioteksplan med handlingsplan. Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263 Biblioteksplan Ydre kommun 2015 2018 Skolbiblioteksplan med handlingsplan Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263 Biblioteksplan, Ydre kommunbibliotek 2015 2018 Bakgrund:

Läs mer

Biblioteksplan. Oskarshamns kommun

Biblioteksplan. Oskarshamns kommun Biblioteksplan Oskarshamns kommun 2016-2020 Innehåll 1. Oskarshamn kommuns bibliotek... 3 1.1. Bibliotekets uppdrag... 3 1.2. Nulägesanalys... 4 1.3 Bibliotekets verksamhet och vision... 5 1.3.1Folkbibliotek...

Läs mer

Bibliotekslag (1996:1596)

Bibliotekslag (1996:1596) Bibliotekslag (1996:1596) Bilaga 1 1 Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. 2 Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning

Läs mer

Biblioteksplan/skolbiblioteksplan

Biblioteksplan/skolbiblioteksplan 1 (9) Typ: Plan Giltighetstid: 2015-2018 Version: 4.0 Fastställd: KF 2015-11-11, 109 Uppdateras: Biblioteksplan/skolbiblioteksplan 2015-2018 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Finansiering,

Läs mer

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete.

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete. BIBLIOTEKSPLAN BIBLIOTEKSPLAN INLEDNING Folkbiblioteken är en lagstadgad verksamhet som är en central del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Den 1 januari 2014 träder den nya bibliotekslagen i kraft.

Läs mer

Biblioteksplan. Kalix kommun

Biblioteksplan. Kalix kommun Biblioteksplan Kalix kommun 2 Innehåll 1. Inledning 3 2. Bibliotekslagen 3 2.1 Styrdokument 3 2.2 Biblioteksplan 4 2.3 Omvärlden 4 3. Biblioteksvision 2010 5 3.1 Exempel på verksamhetsmål 5 3 1. INLEDNING

Läs mer

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Antagen av kommunfullmäktige, x 2010-xx 1 Innehållsförteckning Biblioteksplan för Säffle kommun 3 Inledning 3 Styrdokument 3 Bibliotekets övergripande roll i samhället

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2009-2012

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2009-2012 BIBLIOTEKSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2009-2012 Antagen av barn och bildningsnämnden 0900202 1 Biblioteksplan för Surahammars bibliotek 2009-2012 Syftet med biblioteksplanen En biblioteksplan är, enligt

Läs mer

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016 Biblioteksplan Köpings kommun 2014-2016 Köpings kommun Rapporten skriven av: Kultur & Fritid 2013-10-16 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-01-27 5 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se.

Läs mer

Växjö kommuns Biblioteksplan 2007 2010, reviderad 2012

Växjö kommuns Biblioteksplan 2007 2010, reviderad 2012 Växjö kommuns Biblioteksplan 2007 2010, reviderad 2012 Växjö kommuns biblioteksplan 2007-2010 Antagen av kommunfullmäktige 2007-08-21 167 Växjö kommuns biblioteksplan är upprättad enligt Bibliotekslagen

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Kristina Klempt Kommunalråd (FP) Kultur- och fritidsnämndens ordförande

Kristina Klempt Kommunalråd (FP) Kultur- och fritidsnämndens ordförande Biblioteksplan Upplands Väsby kommun 2011-2014 kundvalskontoret Innehållsförteckning Inledning 2 Vision 2 Bakgrund 3 Utmaningar 3 Folkbibliotek för barn såväl som vuxna 4 Välkomnande mötesplats för alla

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

Medieplan. Karlskoga bibliotek

Medieplan. Karlskoga bibliotek Medieplan Karlskoga bibliotek 2016-03-14 www.karlskoga.se Innehållsförteckning Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 2. Styrdokument... 4 2.1 Bibliotekslag (2013:801)... 4 2.2 FN:s

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Lessebo kommun

BIBLIOTEKSPLAN Lessebo kommun BIBLIOTEKSPLAN 2007 2011 Lessebo kommun I bibliotekslagens 7 står: Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek...

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek... Biblioteksplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 27 januari 2016 14, 2015KS/0405 Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper...

Läs mer

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2016-2019 olkbiblioteken bidrar till det öppna, demokratiska samhället genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning där bibliotekens särskilda uppgift är att främja litteraturens

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2015

Biblioteksplan 2013-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(4) Biblioteksplan 2013-2015 Område Program Plan Riktlinje Biblioteksplan Fastställd Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad BKU-nämnd, Till och med 2015 2012-10-31 79 Tjänsteföreskrift Diarienummer

Läs mer

1 (12) Biblioteksplan Vetlanda här växer människor och företag

1 (12) Biblioteksplan Vetlanda här växer människor och företag 1 (12) Biblioteksplan 2015-2019 Vetlanda här växer människor och företag 2 Biblioteksplan 2015-2019 Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-12-16 204) Gäller för: Kultur- och fritidsnämnden,

Läs mer

Biblioteksplan för Malmö stad

Biblioteksplan för Malmö stad Biblioteksplan för Malmö stad 2011-2014 Inledning Ett fritt meningsutbyte och en fri och allsidig upplysning är en förutsättning för ett fritt och demokratiskt samhälle. Biblioteken är som garanter för

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Dnr 301/2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-10-17, 78. Uppdateras före 2019-10-31. 1/8 Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmänna biblioteksväsendet... 3 Folkbiblioteket... 4 Barn och unga... 5

Läs mer

Biblioteksplan 2014 2016 Tomelilla kommun

Biblioteksplan 2014 2016 Tomelilla kommun Biblioteksplan 2014 2016 Tomelilla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord s.5 Styrdokument s.7 Fokusgrupper s.7 Syfte och uppdrag s.9 Omvärldsfaktorer s.10 Kommunkarta s.12 Nuläge s.13 Vision och värdegrund

Läs mer