Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN"

Transkript

1 Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

2 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser, skapa beredskap för framtidens krav och stimulera till utveckling. Biblioteksplanen skall ses som ett komplement till Bildningsnämndens Måldokument för barnomsorg och skola. Planen skall utgöra ett styr- och uppföljningsdokument för biblioteksverksamheten. Biblioteksplanen skall fortlöpande revideras. Styrande och vägledande dokument UNESCO:s Folkbiblioteksmanifest (1994) som Sverige antagit, säger bl a följande: Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga värden. De kan bara förverkligas genom välinformerade medborgare med möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter och därmed spela en aktiv roll i samhällsutvecklingen. Medborgarnas eget deltagande i utvecklingen av demokratin är beroende av en fullgod utbildning samt en fri och obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och information. Folkbiblioteken som lokalt kunskapscentrum utgör en grundförutsättning för ett livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell utveckling för den enskilde och för olika grupper i samhället. Bibliotekslagen trädde i kraft Lagen är en ramlag och föreskriver att varje kommun ska ha ett folkbibliotek och att allmänheten ska få låna litteratur avgiftsfritt. Folkbibliotken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. Det ska finnas skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur. Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade, invandrare och andra minoriteter samt åt barn och ungdomar. Länsbiblioteken, lånecentraler, högskolebibliotek och andra statligt finansierade bibliotek ska samverka med folk- och skolbiblioteken och bistå dem i deras strävan att erbjuda biblioteksanvändarna en god service. Omvärldsförändringar som påverkar verksamheten - Kraven på biblioteken har ökat som en följd av det växande informationsutbudet och den ökade användningen av information samtidigt som resurserna till verksamheten minskar - IT-utvecklingen i allmänhet och Internet i synnerhet - Tidsbrist för vissa mer fritid för andra - Det mångkulturella samhället - Det livslånga lärandet - Antalet personer i utbildning, på alla nivåer, har ökat - Distansstudier och distansarbete vilket ökar efterfrågan på informationstjänster och fack- och kurslitteratur - Snabba förändringar i samhället, även globalt, vilket påverkar individen och ställer ökade krav på bibliotekens flexibilitet och förändringsbenägenhet.

3 3 Bibliotekets uppgift och ansvarsfördelning Biblioteket är en mötesplats. Det är en av de få öppna platser i samhället där människor av alla slag kan mötas utan krav på ärende, utbildning, medlemskap eller pengar. Det är också en plats för samtal. Möten och samtal som kan lägga grunden för engagemang och deltagande och dra undan den grund för fördomar som består i okunskap och bristande förståelse. Biblioteksverksamhetens huvuduppgift är att genom olika media ge kommunens invånare tillgång till material för såväl information och studier som konstnärlig upplevelse, underhållning och förströelse. Biblioteksverksamheten skall utformas så att den når ut till så många som möjligt oavsett bostadsort, ekonomiska villkor, yrke, nationalitet, utbildning, ålder, kön eller hälsa. En grundläggande aspekt är att värna om fri åsiktsbildning och om yttrandefrihet. Biblioteket skall genom sitt kvalitativa mediaurval erbjuda (kan ske genom inlåning) - ett aktuellt mediabestånd med ett rikhaltigt urval av fack- och skönlitteratur - dagstidningar och tidskrifter - språkkurser, ljudböcker - elektroniska medier såsom Internet och databaser informationssökning. Bibliotekets huvuduppgifter är att verka för läskunnighet, information, utbildning och kultur bland annat genom att: - Skapa och stärka läsvanor hos barn redan från tidig ålder - Stödja såväl självstudier som formell utbildning på alla nivåer - Erbjuda möjligheter till kreativitet och personlig utveckling - Stimulera barns och ungdomars fantasi och kreativitet - Främja kunskap om kulturarvet, förståelse för kulturen och insikt om vetenskaplig forskning och utveckling - Vara öppna för alla konstnärliga uttrycksformer - Främja kontakten mellan olika kulturer och stimulera en kulturell mångfald - Stödja muntlig berättartradition - Förse medborgarna med samhällsinformation - Tillhandahålla informationstjänster för det lokala näringslivet, för organisationerna och för olika intressegrupper - Underlätta utnyttjandet av informationsteknologi och förbättra kunskaperna om dess användning

4 4 Skilda behov hos skilda användare Biblioteket är till för alla, och det gör det nödvändigt att rikta direkta tjänster och aktiviteter mot särskilda brukargrupper, i samarbete med andra förvaltningar, företag och organisationer. Det kan gälla biblioteksorientering och undervisning i informationssökning, inköp av anpassade material, anpassning av lokaler för t ex små barn och funktionshindrade eller utveckling av målinriktade virituella tjänster. Biblioteksverksamhet för barn och ungdomar En prioriterad målgrupp för biblioteksverksamheten ska vara barn och ungdomar. Barns läsvanor och språkutveckling skall ägnas särskild uppmärksamhet, vilket innebär samarbete med BVC, barnomsorg och skola. Syftet med biblioteksverksamhet för barn och ungdom är att väcka ett läsintresse och därmed öka ungdomars förutsättningar att använda språket. - Barn och ungdomars synpunkter på verksamheten skall tas tillvara och tillmätas stor betydelse. Lokalerna skall utformas så att de upplevs lockande och stimulerande - Barnverksamhet för barn upp till 6-år - Alla grupper inom barnhälsovårdens föräldrautbildning skall bjudas in till studiebesök med information om barns språkutveckling och bokpresentationer - Regelbundna kontakter ska ske med grundskolan ang inköp av böcker - Upprättad handlingsplan ang samarbetet med grund- och gymnasieskolan ska regelbundet revideras Biblioteket och de vuxenstuderande Hällefors behöver välutbildade medborgare. Biblioteket har en nyckelroll i människors lärande. Stor del av befolkningen befinner sig under utbildning. Det är därför viktigt att biblioteken kan tillhandahålla det medborgarna efterfrågar. - Utbud för invandrare med annan språklig eller etnisk bakgrund ska finnas Biblioteket och de äldsta och funktionshindrade Alla människor har lika rätt till bibliotekets tjänster. Ålder och funktionshinder skall inte vara ett biblioteks- eller informationshinder. Biblioteken i kommunen ska vara tillgängliga för de med funktionshinder. Vetenskapliga undersökningar visar att läsning och kulturella aktiviteter påverkar kroppsliga och mentala funktioner i gynnsam riktning. - Den personliga kontakten i betjäningen av äldre och funktionshindrade skall bevaras. En förenkling av de administrativa processerna skall alltid eftersträvas - Äldreboenden som finns i kommun ska regelbundet besökas av personal från biblioteket för utlåning/byte av media - En handlingsplan för ökad tillgänglighet till biblioteksservice för personer med funktionshinder skall utarbetas

5 5 Det virituella biblioteket Bibliotekets kärnkompetens utgörs av att insamla, systematisera och förmedla information utifrån ett kvalitetsperspektiv. Internet har på ett avgörande sätt förändrat och vidgat bibliotekets möjligheter att arbeta med detta. Biblioteket skall ha en webbsida som har till mål att förbättra bibliotekets service genom att göra den oberoende av tid och rum. Webbsidan skall erbjuda besökarna nya möjligheter samtidigt som den effektiviserar verksamheten. Sidan har också till syfte att möjliggöra dialog och öka människors delaktighet. Webbsidan skall även utgöra ett pedagogiskt verktyg och stöd för studerande. En länklista ska finnas som ska uppdateras och vara aktuell till sitt innehåll. - Det virituella biblioteket skall integreras i det traditionella biblioteksarbetet och utgöra ett verktyg och stöd för bibliotekspersonalens informationsverksamhet - Informationen till allmänheten om innehållet på webbsidan skall kontinuerligt utvecklas - Webbsidan skall utformas så att den är lätt att orientera sig på även för den ovane eller personer med funktionshinder Det kulturella biblioteket Biblioteket skall fungera som en samlingspunkt i lokalsamhället ett ställe där det finns möjlighet till möten och samvaro, men samtidigt också ett ställe för lugn och ro och fördjupning. Biblioteket som rum skall vara lätt att orientera sig i och ha en attraktiv utformning som kan locka till sig Hällefors kommuns invånare i alla åldrar. - Främja kontakten mellan olika kulturer och stimulera en kulturell mångfald Personalen I mötet mellan boken/informationen å ena sidan och besökarna å andra sidan, är bibliotekets personal nyckelpersoner. Det är personalen som borgar för kvaliteten i detta möte. - Nytänkande och verksamhetsutveckling skall uppmuntras. För detta krävs god kunskap om och känsla för målen, ett öppet arbetsklimat och god omvärldsorientering - Hjälp till självhjälp och rationaliseringar av administrativa rutiner skall eftersträvas för att frigöra resurser till mer hjälp och stöd åt besökarna i biblioteket. - Alla medarbetare ska ha god kännedom om bibliotekets bastjänster.

6 6 Bemötande Besökare ska vara välkomna att lämna in synpunkter på verksamheten. Synpunkter får gärna lämnas anonymt, men för att få svar måste namn och adress lämnas. Alla besökare skall bemötas på ett enhetligt sätt, med respekt, samtidigt som det individuella behovet så långt som möjligt skall tillgodoses. - Informationsfoldern om Bibliotekets service skall hållas aktuell - En enkätundersökning skall genomföras där besökarna ska betygssätta öppethållande, bemötande, lokalerna, och utbud av mediabestånd - Totala upplevelsen av biblioteksbesöket. Revidering av Biblioteksplanen Inför varje ny upphandling av biblioteksverksamheten skall biblioteksplanen utvärderas och revideras.

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund VAXHOLMS STAD BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte 2. Biblioteksverksamheten i Vaxholm i dag 3. Biblioteksbehov i framtiden 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 1 (19) Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-19 2 (19) Innehållsförteckning Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017...1 Bakgrund och syfte...4 Verksamhetsbeskrivning...4

Läs mer

Biblioteksplan för Skövde Stadsbibliotek

Biblioteksplan för Skövde Stadsbibliotek Kulturförvaltningen Enhet/Handläggare Christina Westerlund Datum Beteckning 2006-11-29 05/0098 Biblioteksplan för Skövde Stadsbibliotek Innehåll Bakgrund Styrdokument Syfte Nulägesbeskrivning er Omvärld

Läs mer

Biblioteksplan 2010-2014

Biblioteksplan 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (7.22) 2009-09-15 BUN/2009:120 600 Biblioteksplan 2010-2014 Dokumenttyp: Planer Förvaltning: KSF, FO samhällsutveckling Ämnesområde: Bibliotek Dnr: BUN/2009:120 600 Ägare/ansvarig:

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN. Hjo kommun. Biblioteksverksamhet 2007-2010 Hjo Stadsbibliotek

BIBLIOTEKSPLAN. Hjo kommun. Biblioteksverksamhet 2007-2010 Hjo Stadsbibliotek BIBLIOTEKSPLAN Hjo kommun Biblioteksverksamhet 2007-2010 Hjo Stadsbibliotek Hjo kommuns biblioteksverksamhet 2007-2010 Innehåll - Bakgrund - Syfte - Arbetsgrupp - Vision - Övergripande mål - Omvärldsanalys

Läs mer

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Författningssamling Ändrad 2007-08-21 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2007-11-28 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN 2007-2010 Antaget av fullmäktige

Läs mer

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN På biblioteket kan man alltid hitta en lugn vrå om man vill vara ifred och oftast någon att prata med om man är på det humöret Anonym låntagare Februari 2008 1 BIBLIOTEKSPLAN

Läs mer

Biblioteksplan. Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-24 Diarienummer 58/05

Biblioteksplan. Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-24 Diarienummer 58/05 Biblioteksplan Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-24 Diarienummer 58/05 Innehåll - Bakgrund - Syfte - Arbetsgrupp - Styrdokument - Nulägesbeskrivning - Omvärldsanalys - Strategier Laholms kommuns biblioteksverksamhet

Läs mer

Biblioteksplan för Högsby kommun

Biblioteksplan för Högsby kommun Rev 2007-12-04 Rev 2008-03-06 Rev 2008-09-01 Antagen KF 2009-03-26, 51 Rev KS 2012-03-13 Rev och antagen KF 2012-04-02, 46 Biblioteksplan för Högsby kommun 2011-2015 Inledning Folkbiblioteken står i dag

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017 för 2015-2017 2014-08-12 1(8) Biblioteksplan Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteket Kerstin Nordén, Telefon 0155-383 50 kerstin.norden@oxelosund.se Biblioteksplan för 2015-2017 1. Bibliotekets verksamhet

Läs mer

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun 1 (7) Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun Inledning Riksdagen har antagit nationella kulturpolitiska mål som vilar på grundläggande demokratiska värderingar med yttrandefriheten som

Läs mer

Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek

Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek Innehållsförteckning

Läs mer

Biblioteksplan. för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 165

Biblioteksplan. för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 165 Biblioteksplan för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun 2011 2014 Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 165 Innehållsförteckning 1 Syfte och uppföljning... 4 1.1 Syfte... 4 1.2 Uppföljning

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

för Katrineholms kommun 2010-2012

för Katrineholms kommun 2010-2012 Kultur- och turismnämndens handling nr 11/09 Antagen av kultur- och turismnämnden 2009-12-09 33 Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2010-2012 Antagen av kultur- och turismnämnden 2007-11-20 Reviderad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-12-18. Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-12-18. Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-12-18 4(101 KFU 72 Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning Dnr 2014/773 ; INLEDNING Syftet med en biblioteksplan

Läs mer

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bibliotektplan för Piteå kommun 2012-2015 Plan/Program 2012-05-14, 74 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Beslutad av kommunfullmäktige den 25 november 2013, 225. Adress Box 610, 391 26 Kalmar Besök Tullslätten 4 Tel 0480-45 00 00 vx 1 Bibliotek och utveckling Biblioteksplan för Kalmar

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för DALS-EDS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN för DALS-EDS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN för DALS-EDS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Antagen av kommunfullmäktige 2008-09-23, 79 1. Inledning.sid 2 2. Styrande och vägledande dokument sid 3 3. Uppdrag och nuläge sid 5 4. Dals-Eds

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN KS 8, 2014-01-07. Biblioteksplan 2014-2016

BIBLIOTEKSPLAN KS 8, 2014-01-07. Biblioteksplan 2014-2016 BIBLIOTEKSPLAN KS 8, 2014-01-07 Biblioteksplan 2014-2016 Innehåll 1. Inledning 5 2. Nulägesbeskrivning 6 Folkbibliotek 6 Skolbibliotek 8 3. Samverkan 10 4. Omvärldsfaktorer 9 5. Utvecklingsområden 10

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

För det demokratiska samhällets utveckling

För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren 44 För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren

Läs mer

Säters biblioteks- och kulturplan 2016-2018 remissupplaga

Säters biblioteks- och kulturplan 2016-2018 remissupplaga Säters biblioteks- och kulturplan 2016-2018 remissupplaga SÄTERS KOMMUN Innehåll Inledning av AnnBritt Grünewald och Abbe Ronsten... 3 Kulturnämndens vision för bibliotek och allmänkultur... 4 Mål... 4

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN INNEHÅLL INLEDNING... 3 OMVÄRLDSANALYS AV KOMMUNEN... 3 Geografiskt läge... 3 Befolkning och boende... 3 Arbete och näringsliv... 4 Kulturliv och kulturinstitutioner... 4 Hälsovård

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Författningsförslag... 9 2 Bakgrund och utgångspunkter... 15 2.1 Bakgrund och närliggande utredningar... 15 2.2 Kort om bibliotekslagens innehåll... 16

Läs mer

Biblioteksplan för Nora kommun

Biblioteksplan för Nora kommun Biblioteksplan för Nora kommun Del 1 Vad är en biblioteksplan? En biblioteksplan skall ses som en möjlighet att formulera en lokal bibliotekspolitik, som inte bara lyfter fram de traditionella värdena

Läs mer

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2013-2015. Behandlad av Nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet 2013-02-28

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2013-2015. Behandlad av Nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet 2013-02-28 Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2013-2015 Behandlad av Nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet 2013-02-28 Innehåll Inledning... 2 Länsbibliotek Sörmland... 4 Bibliotek vid landstingets

Läs mer