Biblioteksplan för Svedala kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011"

Transkript

1 Biblioteksplan för Svedala kommun Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och att kommuner och landsting ska anta en plan för biblioteksverksamheten. Kommunfullmäktige har uppdragit åt kulturutskottet att ta fram förslag till en biblioteksplan för Svedala kommun. Svedala kommuns biblioteksplan är ett politiskt styrdokument som anger riktning och ramar för den övergripande utvecklingen av folk- och skolbiblioteken i kommunen. Kommunstyrelsen är huvudman för folkbiblioteken och skolbiblioteken. Kulturutskottet och utbildningsutskottet har som sina huvuduppgifter att ta fram förslag till mål och budget samt att följa upp verksamheten ur ett brukarperspektiv för folkbiblioteken respektive skolbiblioteken. Kommunfullmäktige fastställer biblioteksplanen, som gäller under fyra år. Syftet med planen är enligt förarbetena till lagändringen följande: Analys av dagens samverkan, behov, metoder och utbud för att kunna möta framtidens biblioteksbehov Ökat samarbete med skolan, vård och omsorg samt näringslivet Helhetsgrepp kring biblioteksbehovet och att se bibliotekets roll i den demokratiska processen Nulägesbeskrivning Svedala kommun har ett huvudbibliotek i Svedala tätort samt filialer i Bara och Klågerup. Biblioteket i Klågerup är ett integrerat folk- och skolbibliotek. "Boken kommer" verksamheten ger service till äldre och funktionshindrade, som har svårighet att besöka biblioteken. Alla skolor i kommunen har ett skolbibliotek. Senast år 2009 har alla skolbiblioteken en utbildad bibliotekarie, vilket medför att skolorna tillförs en viktig kompetens som tillsammans med lärarna bidrar till elevernas lärande och måluppfyllelse. Nationella och internationella styrdokument Bibliotekslagen (1996, reviderad 2004) fastslår bland annat att varje kommun ska ha folkbibliotek och att allmänheten avgiftsfritt ska få låna litteratur för viss tid. Inom det allmänna biblioteksväsendet ska bibliotek och bibliotekens huvudmän samverka för att ge medborgarna en så god biblioteksservice som möjligt. Inom grundskolan och gymnasieskolan ska det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera elevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen. Bibliotekslagen säger vidare att folk- och skolbiblioteken särskilt ska beakta behoven hos funktionshindrade personer samt invandrare och andra minoriteter. Speciell uppmärksamhet ska ägnas åt barn och ungdomar för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. Unescos folkbiblioteksmanifest (1994) slår fast att folkbiblioteket ska vara till för alla, oberoende av ålder, kön, ras, religion, nationalitet, språk eller samhällsklass. Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga värden som förverkligas

2 genom välinformerade medborgare med möjlighet att utöva demokratiska rättigheter. Folkbiblioteket utgör härvid ett lokalt kunskapscentrum som ger medborgarna förutsättningar för livslångt lärande, självständigt ställningstagande och kulturell utveckling. Svenska Unescorådets skolbiblioteksmanifest (1999) slår fast att skolbiblioteket är en del av utbildningsväsendet. Skolbiblioteket spelar en viktig roll för utbildning och kultur, för att främja läs- och skrivkunnigheten och förmågan att söka information. Skolbibliotekets grundläggande uppgifter omfattar bland annat följande: Stödja och främja utvecklingsmål som anges i skolans målsättning och läroplaner Främja elevernas läslust och lust att lära samt att lära dem att bli biblioteksanvändare. Erbjuda möjligheter att skapa och använda information som en väg till kunskap, förståelse, fantasi och glädje. Ge eleverna träning att värdera och använda information, oavsett form, samt att ge dem insikt och förståelse för olika kommunikationsformer. Läroplaner och skolförordningar I Läroplan för förskolan (Lpfö 98) framhålls att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner. I de grundläggande dokumenten för grundskolan, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) och för gymnasieskolan, Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) anges krav på bibliotekens roll i undervisningen. I läroplanerna framhålls att rektor har ett särskilt ansvar för att arbetsmiljön i skolan utformas så att eleverna får tillgång till handledning och läromedel av god kvalitet samt andra hjälpmedel för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, bl.a. bibliotek, datorer och andra tekniska hjälpmedel. I Grundskoleförordningens 1 kap. 4 hänvisas till bibliotekslagens bestämmelser om skolbibliotek inom grundskolan. Såväl i grundskolans som i gymnasieskolans kursplaner i svenska återfinns strävans- och uppnåendemål i språkutveckling, läsning och skrivande. Skolbiblioteken har ett uppdrag att främja dessa. Svedala kommuns styrdokument I den av kommunfullmäktige antagna kultur-, biblioteks- och fritidsplanen finns följande vision och mål som berör folkbiblioteken: Vision Biblioteksverksamheten i Svedala kommun präglas av stöd för våra grundläggande värderingar såsom demokrati, humanism och medinflytande ett utbud inom biblioteksverksamheten, som ger förutsättningar för god livskvalité och aktiv fritid en verksamhet som riktas till alla medborgare i kommunen en verksamhet där medborgarnas egna initiativ stöds och uppmuntras Mål Biblioteksverksamheten har ett rikt och mångsidigt utbud, som höjer kommunens attraktionskraft både som bostadsort och för företagsetableringar. Barn och ungdomar ges hög prioritet. Lyhördhet för medborgarnas behov och önskemål. Hög kvalitet präglar verksamheten. Utvecklingen följs kontinuerligt.. Det finns möjligheter för medborgaren att odla sina intressen och förkovra sig.

3 Verksamheten ger möjlighet till livskvalitet och en aktiv och positiv fritid som motverkar utslagning och ensamhet. Lokaler och anläggningar för biblioteksverksamhet är lättillgängliga. Lokaler och anläggningar för biblioteksverksamhet står i relation till befolkningsökning. Fungerar som samhällets vardagsrum Ger möjligheter till yttrandefrihet och fri åsiktsbildning Ökat läsande stimuleras Spelar en viktig roll för det livslånga och det flexibla lärandet samt folkbildning på alla nivåer Hög kvalitet i mediabeståndet erbjuds och det digitala biblioteket utvecklas Det finns för närvarande ingen fastställd skolplan för Arbetet med att ta fram en ny skolplan pågår. Kommunfullmäktige fastställer årligen uppdragsbeskrivningar för folkbiblioteket, som innehåller uppnåendemål för det aktuella året. Det finns också mål som avser skolbiblioteken i uppdragsbeskrivningarna för enheterna inom grundskolan och gymnasieskolan. Utvecklingsområden För att uppnå Svedala kommuns vision och mål för folk- och skolbiblioteksverksamheten prioriteras under fem utvecklingsområden. Tillgänglighet Huvudbiblioteket och de två filialerna är tillgängliga för alla medborgare oavsett ålder, kön, utbildning, etnisk bakgrund och boende. Folkbiblioteken har ett öppethållande som passar bibliotekens olika målgrupper. Oberoende av ålder, funktionshinder eller sjukdom har medborgarna en god tillgång till folkbibliotekens utbud och service. Bibliotekens lokaler och medier är utformade så att de är tillgängliga för funktionshindrade målgrupper. "Boken kommer" verksamheten ger service till äldre och funktionshindrade, som har svårighet att besöka biblioteken. Mediebeståndet anpassas efter förändringar i befolkningssammansättning och efterfrågan. En medieplan utarbetas. Folkbiblioteken fortsätter att utveckla "24-timmarsbiblioteket". Det innebär en interaktiv webbplats där medborgarna dygnet runt kan hantera egna lån, söktjänster m m. De nationella och internationella styrdokumentens värdegrund genomsyrar verksamheten och alla besökare upplever ett bra bemötande i såväl ord som handling. Kompetensutveckling av personalen genomförs kontinuerligt med tonvikt på utvecklingsarbete, ny teknik och förhållningssätt. Folkbiblioteken som mötesplats Biblioteket är en offentlig mötesplats för kunskap, kultur, information, samtal och läsupplevelser. I ett digitaliserat samhälle ökar behovet av levande mötesplatser. Biblioteket som en arena för kultur och kulturella upplevelser utvecklas. Det kan gälla evenemang som författarbesök, teater, musik, utställningar och sagostunder. Programverksamhet för olika målgrupper genomförs i samarbete med andra verksamheter i

4 kommunen eller externa aktörer. Huvudbibliotekets läge är viktigt för ett livaktigt centrum där en blandning av handel och upplevelser skapas. Utrymmen för olika målgrupper utvecklas på biblioteket. För att ytterligare stärka bibliotekets roll som en viktig mötesplats är caféverksamhet, med tillgång till tidningar, en viktig förutsättning. Det livslånga lärandet Det livslånga lärandet ger människor i alla åldrar möjlighet att växa och utvecklas. Detta område omfattar åtgärder för lärande under såväl fritid, skoltid och yrkesutövning. Biblioteken har stor betydelse för det livslånga lärandet på alla nivåer. Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp. Litteraturens betydelse för språkutveckling är grundläggande. Folkbiblioteket samarbetar aktivt med barnhälsovård, förskola, familjedaghem, fritidshem och skola för att nå ut med läsfrämjande åtgärder. En läsfrämjandeplan för barn och ungdomar genomförs. Kultur- och läsombud inom hemtjänsten och äldreboenden ges utbildning och informeras årligen om bibliotekets service och för att stimulera till läsning som ett verktyg inom äldreomsorgen. Nyblivna pensionärer bjuds in till biblioteken för en presentation av bibliotekets service. Skolbibliotek Skolbiblioteken är integrerade i undervisningen. Skolbibliotekarier och lärare arbetar mot gemensamma mål. Skolbiblioteket är skolans medie- och informationscentrum och ett pedagogiskt centrum för läslust och informationssökning. Alla elever i grundskolan och gymnasieskolan har tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Skolbiblioteken är bemannade med en utbildad bibliotekarie och är öppna under större delen av skoldagen. Mediebeståndet på skolbiblioteken utvecklas i samarbete med folkbiblioteket. Samverkan Folkbiblioteket fortsätter att utveckla samverkan med förskola och skola ytterligare för att främja barns och ungdomars läslust, språkutveckling och läsförmåga. Folkbiblioteket fortsätter att utveckla samverkan med Vård och omsorg avseende målgruppen äldre och funktionshindrade. Folkbiblioteket medverkar i olika nätverk inom kommunen för att nå ut med biblioteksservice till olika målgrupper så effektivt som möjligt. En viktig samarbetspartner är Regionbiblioteket Skåne, som har ett uppdrag från staten att ge service till biblioteken i Skåne, exempelvis kompletterande medieservice. Samarbetet med Staffanstorps, Burlövs, Lomma och Kävlinge kommuner för att utveckla biblioteksverksamheten fortsätter enligt den plan som finns för utvidgat samarbete mellan de fem kommunerna.

5 Uppföljning och utvärdering Biblioteksplanen ligger till grund för målformuleringar i de årliga uppdragsbeskrivningarna för biblioteksenheten. Målen följs upp i verksamhetsberättelsen för biblioteksenheten. Biblioteksplanen utvärderas och revideras under Antagen av kommunfullmäktige , 95

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Författningssamling Ändrad 2007-08-21 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2007-11-28 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN 2007-2010 Antaget av fullmäktige

Läs mer

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 INLEDNING Mycket händer i biblioteksvärlden just nu och det är mycket som påverkar dagens folkbibliotek.

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 1 (19) Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-19 2 (19) Innehållsförteckning Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017...1 Bakgrund och syfte...4 Verksamhetsbeskrivning...4

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund VAXHOLMS STAD BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte 2. Biblioteksverksamheten i Vaxholm i dag 3. Biblioteksbehov i framtiden 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 Innehåll Inledning 3 Bakgrund Organisation 4 Nuläge Utveckling av organisationen Bibliotekslagen 5 Så här ska vi arbeta Utmaningar 6 Verksamhet 2008-2011 Utvecklingsområden

Läs mer

Biblioteksplan. för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 165

Biblioteksplan. för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 165 Biblioteksplan för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun 2011 2014 Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 165 Innehållsförteckning 1 Syfte och uppföljning... 4 1.1 Syfte... 4 1.2 Uppföljning

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN På biblioteket kan man alltid hitta en lugn vrå om man vill vara ifred och oftast någon att prata med om man är på det humöret Anonym låntagare Februari 2008 1 BIBLIOTEKSPLAN

Läs mer

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bibliotektplan för Piteå kommun 2012-2015 Plan/Program 2012-05-14, 74 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Biblioteksplan för Skövde Stadsbibliotek

Biblioteksplan för Skövde Stadsbibliotek Kulturförvaltningen Enhet/Handläggare Christina Westerlund Datum Beteckning 2006-11-29 05/0098 Biblioteksplan för Skövde Stadsbibliotek Innehåll Bakgrund Styrdokument Syfte Nulägesbeskrivning er Omvärld

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Beslutad av kommunfullmäktige den 25 november 2013, 225. Adress Box 610, 391 26 Kalmar Besök Tullslätten 4 Tel 0480-45 00 00 vx 1 Bibliotek och utveckling Biblioteksplan för Kalmar

Läs mer

Biblioteksplan för Högsby kommun

Biblioteksplan för Högsby kommun Rev 2007-12-04 Rev 2008-03-06 Rev 2008-09-01 Antagen KF 2009-03-26, 51 Rev KS 2012-03-13 Rev och antagen KF 2012-04-02, 46 Biblioteksplan för Högsby kommun 2011-2015 Inledning Folkbiblioteken står i dag

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

Biblioteksplan för Nora kommun

Biblioteksplan för Nora kommun Biblioteksplan för Nora kommun Del 1 Vad är en biblioteksplan? En biblioteksplan skall ses som en möjlighet att formulera en lokal bibliotekspolitik, som inte bara lyfter fram de traditionella värdena

Läs mer

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017 för 2015-2017 2014-08-12 1(8) Biblioteksplan Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteket Kerstin Nordén, Telefon 0155-383 50 kerstin.norden@oxelosund.se Biblioteksplan för 2015-2017 1. Bibliotekets verksamhet

Läs mer

För det demokratiska samhällets utveckling

För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren 44 För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN. Hjo kommun. Biblioteksverksamhet 2007-2010 Hjo Stadsbibliotek

BIBLIOTEKSPLAN. Hjo kommun. Biblioteksverksamhet 2007-2010 Hjo Stadsbibliotek BIBLIOTEKSPLAN Hjo kommun Biblioteksverksamhet 2007-2010 Hjo Stadsbibliotek Hjo kommuns biblioteksverksamhet 2007-2010 Innehåll - Bakgrund - Syfte - Arbetsgrupp - Vision - Övergripande mål - Omvärldsanalys

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för DALS-EDS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN för DALS-EDS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN för DALS-EDS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Antagen av kommunfullmäktige 2008-09-23, 79 1. Inledning.sid 2 2. Styrande och vägledande dokument sid 3 3. Uppdrag och nuläge sid 5 4. Dals-Eds

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN INNEHÅLL INLEDNING... 3 OMVÄRLDSANALYS AV KOMMUNEN... 3 Geografiskt läge... 3 Befolkning och boende... 3 Arbete och näringsliv... 4 Kulturliv och kulturinstitutioner... 4 Hälsovård

Läs mer

för Katrineholms kommun 2010-2012

för Katrineholms kommun 2010-2012 Kultur- och turismnämndens handling nr 11/09 Antagen av kultur- och turismnämnden 2009-12-09 33 Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2010-2012 Antagen av kultur- och turismnämnden 2007-11-20 Reviderad

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN KS 8, 2014-01-07. Biblioteksplan 2014-2016

BIBLIOTEKSPLAN KS 8, 2014-01-07. Biblioteksplan 2014-2016 BIBLIOTEKSPLAN KS 8, 2014-01-07 Biblioteksplan 2014-2016 Innehåll 1. Inledning 5 2. Nulägesbeskrivning 6 Folkbibliotek 6 Skolbibliotek 8 3. Samverkan 10 4. Omvärldsfaktorer 9 5. Utvecklingsområden 10

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun

Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan Det här var uppdraget Kommunstyrelsen beslöt 2007-03-27 82 efter en motion

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR)

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR) Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-23, 155 Skolplan 2004-2006 Vision Verksamheten skall medverka i barns lust att lära, lära om, och lära nytt, på ett forskande och undersökande sätt. Barnen skall utvecklas

Läs mer