Växjö kommuns Biblioteksplan , reviderad 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Växjö kommuns Biblioteksplan 2007 2010, reviderad 2012"

Transkript

1 Växjö kommuns Biblioteksplan , reviderad 2012

2 Växjö kommuns biblioteksplan Antagen av kommunfullmäktige Växjö kommuns biblioteksplan är upprättad enligt Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) med revidering (SFS 2004:1261) samt i enlighet med andra styrdokument för biblioteksområdet. Planen är utarbetad av nedanstående styrgrupp: Kulturnämnden Margareta Krieg, projektledare Anna-Karin Axelsson, verksamhetschef Iréne Karlsson, verksamhetschef Gymnasienämnden Olle Lindberg, bibliotekarie Göran Maniette, rektor Skol- och barnomsorgsnämnden Sven-Bertil Falkbacken, verksamhetskoordinator Inger Fält-Isaksson, rektor Monica Holm, skolbibliotekschef Lars Rejdnell, verksamhetschef

3 Växjö kommuns biblioteksplan med revidering Antagen av Kulturnämnden Planen är reviderad av nedanstående arbetsgrupp: Kulturnämnden: Anna-Karin Axelsson, bibliotekschef Lillo-Ann Ericsson, bibliotekarie Gymnasienämnden: Cecilia Rubenson, utredare Sara Bünger, bibliotekarie Markus Svensson, bibliotekarie Skol- och barnomsorgsnämnden: Sven-Bertil Falkbacken, verksamhetskoordinator Monica Holm, verksamhetsutvecklare Växjö kommuns biblioteksplan med revidering 2012 gäller till dess ny bibliotekslag är fastställd.

4 Ur Bibliotekslagen: SFS 1996:1596 med revidering SFS 2004:1261 Biblioteken ska främja läsning och tillgång till litteratur. De ska också främja information, upplysning, utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksservice ska finnas för alla. (2 ) Kommunerna och landstingen ska anta planer för sin biblioteksverksamhet, (4 ) Ur Skollagen: SFS 2010:800 2 kap 36 Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till bibliotek.

5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Bakgrund Verksamhetsbeskrivning Mål-och styrdokument Bibliotekslagen, skollagen och andra övergripande styrdokument Förordningar och läroplaner Lokala styrdokument Vision Biblioteken som samlad resurs struktur och organisation Mångfaldsfrågor: etnicitet, funktionshinder, genus Läslust Ett livslångt lärande en demokratisk rättighet Tillgänglighet Bilaga / Bibliotekslagen

6 1. Sammanfattning Syftet med Växjö kommuns biblioteksplan 2007-(reviderad upplaga) är att, mot bakgrund av bibliotekslagen och skollagen, utveckla en samsyn på kommunens samlade biblioteksresurser för att ge en god biblioteksservice till alla kommuninvånare. Planen syftar även till att utveckla en sammanhållen biblioteksverksamhet som kan tillgodose medborgarnas behov under livets alla faser. Särskild uppmärksamhet ägnas åt barn och ungdomar under både skoltid och fritid. Personer med funktionshinder samt personer med annan etnisk bakgrund utgör prioriterade målgrupper. Den övergripande visionen för biblioteksplanen är att Växjös samlade biblioteksverksamhet når alla medborgare i kommunen oavsett ålder, kön, utbildning eller etnisk bakgrund och präglas av: Hög kvalitet, full tillgänglighet Nytänkande och utmanande aktiviteter God förvaltningsövergripande samverkan I visionen spelar biblioteken en viktig roll som mötesplats, kreativ lärmiljö och som virtuell arena. För att uppnå visionen ska biblioteksorganisationerna inom kulturnämnden, skol- och barnomsorgsnämnden och gymnasienämnden gemensamt, respektive var och en för sig, driva utvecklingsprojekt inom nedanstående fem områden: Biblioteken som samlad resurs - struktur och organisation. Genom nytänkande, samverkan och effektivisering ska berörda nämnder utveckla verksamheterna för att ge alla kommuninvånare god biblioteksservice oavsett kommunal huvudman. Mångfaldsfrågor med betoning på etnicitet, funktionshinder och genus. Området ska utvecklas i samverkan med myndigheter, intresseorganisationer och andra grupper. Läslust utvecklar kunnande, social kompetens, empati samt bidrar till ökat välbefinnande. Med utgångspunkt från litteraturens avgörande betydelse för språkutveckling och identitetsskapande ska nya och kreativa stimulansåtgärder sättas in. Ett livslångt lärande ger människor i alla åldrar möjlighet att växa och utvecklas som fullvärdiga medborgare. Utbudet av interaktiva tjänster och digitala medier har väsentlig betydelse för detta. Åtgärder för lärande under såväl fritid som skoltid liksom för yrkesutövning och utbildning ska vidtas. Tillgänglighet handlar om att såväl skapa attraktiva lokaler för alla målgrupper som att erbjuda god fysisk tillgänglighet och bra bemötande. Växjö kommuns biblioteksplan med revidering 2012 gäller till dess ny bibliotekslag är fastställd. 6

7 2. Inledning 2.1 Bakgrund Den reviderade bibliotekslagen SFS 2004:1261 ger kommunerna i uppdrag att upprätta samlade biblioteksplaner för den kommunala biblioteksverksamheten. På uppdrag av kulturnämnden 34/2006 arbetade kultur- och fritidsförvaltningen i samråd med skol- och barnomsorgsförvaltningen och gymnasieförvaltningen fram en samlad biblioteksplan för Växjö kommun. Planen antogs av kommunfullmäktige i Föreliggande biblioteksplan har reviderats mot bakgrund av skollagens, 2010:800, införande och förändringar i läroplanen LGR 11, och förändringar i gymnasieskolans läroplan samt delvis nya uppdrag för Länsbibliotek Sydost. 2.2 Verksamhetsbeskrivning Bibliotekssystemet i landet bildar en organisatorisk helhet. I varje län finns en länsbiblioteksfunktion som stödjer folkbiblioteken med kompletterande medieförsörjning och vissa andra tjänster. Länsbibliotek Sydost ger denna service till Växjö bibliotek. För att ytterligare stärka tillgången till media finns en lånecentral i Umeå sammanslagen med Sveriges Depåbibliotek. Samtidigt förstärks verksamheten vid Internationella biblioteket i Stockholm. Växjö kommun ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten genom kulturnämnden, skoloch barnomsorgsnämnden och gymnasienämnden. Förvaltningsövergripande biblioteksamverkan sker genom bland annat gemensamt datorbaserat katalog- och utlåningssystem, nätverkssamverkan för barn och ungdom samt genom integrerade bibliotek och gemensam upphandling av vissa tjänster I Växjö finns dessutom Universitetsbiblioteket vars huvudsakliga uppgift är att ge stöd till studenter och forskare men som också är tillgängligt för allmänheten. Samverkan mellan de kommunala biblioteken och universitetsbiblioteket är etablerad. Kulturnämnden Växjö bibliotek är kommunens folkbibliotek och består av Växjö stadsbibliotek och 8 filialer med ett samlat öppethållande för allmänheten om totalt 197 timmar/vecka. Under terminstid tillkommer ett öppethållande om cirka 67 timmar/vecka. På vissa orter finns därtill utlämningsställen med möjlighet att hämta beställda böcker. För att kunna ge en god biblioteksservice i kommunen kommer etablering av ytterligare utlämningsställen att undersökas. Av filialbiblioteken är 6 lokal-och verksamhetsmässigt integrerade med skolan. Interaktiva tjänster gör biblioteket tillgängligt 24 timmar per dygn. Dryg personer besöker biblioteken varje dag. Kulturnämnden prioriterar särskilt målgruppen barn och ungdomar. Verksamhetsidén är att biblioteket ska vara en arena där alla medborgare, oavsett ålder, kön, utbildning och etnicitet, har tillgång till information, kunskap och kulturupplevelser. 7

8 Växjö bibliotek är den mest besökta offentliga mötesplatsen i kommunen med ett varumärke som kännetecknas av kvalitetstänkande, öppenhet och samverkan. Ett brett, spetsigt och djupt mediebestånd finns tillgängligt i såväl traditionell som anpassad form. Interaktiva tjänster utgör en väsentlig del av utbudet och ökar bibliotekets tillgänglighet för allmänheten. Programverksamhet och utställningar liksom café, Studeum och andra medaktörer förstärker bibliotekets roll som mötesplats. Biblioteksorganisationen omfattar totalt motsvarande 48 heltidstjänster. Antalet utlånade medier uppgår till drygt per år. Antalet lån är 9,37 per invånare medan motsvarande siffra för riket i stort ligger på 7,29. Skol- och barnomsorgsnämnden Skol-och barnomsorgsnämnden ansvarar för den samlade skolbiblioteksverksamheten inom grundskolan och ger ett förvaltningsövergripande stöd i skolbiblioteksfrågor till samtliga skolor. Skolbiblioteken är en mötesplats för kommunikation, informationssökning, upplevelser och lärande. De 22 modellbiblioteken är bemannade timmar per vecka. De är kreativa lärmiljöer där motivation att lära och lust att uttrycka sig främjas. Skolbiblioteken är också en pedagogisk resurs i grundskolans undervisning för att öka måluppfyllelsen. De utgör även ett pedagogiskt stöd inom förskolan. I det kommunövergripande arbetet riktas konsultativa och strategiska insatser mot glesbygdsskolor och förskolor. Vid skolbiblioteken, liksom på alla skolor, kompletteras medierna med interaktiva tjänster. Biblioteksorganisationen omfattar 20,5 heltidstjänster. Antalet utlånade medier uppgår till cirka per år. Gymnasienämnden Gymnasienämnden är huvudman för fyra skolverksamheter och ansvarar för biblioteken vid de kommunala gymnasieskolorna för ungdomar: Kungsmadskolan, Teknikum och Växjö Katedralskola. Dessa bibliotek har samtliga bibliotekarieutbildad personal och håller öppet under hela skoldagen. Gymnasiebiblioteken utgör såväl bildningscentra som kreativa lärmiljöer. Urvalet av litteratur färgas av respektive gymnasieskolas utbildningskaraktär men också av tanken på elevernas studier efter gymnasiet. Skönlitteratur för främjande av läsintresse och läsutveckling har en given plats i gymnasiernas bibliotek. Gymnasieskolornas bibliotek har totalt 4,5 heltidstjänster. Antalet utlånade medier uppgår till cirka lån per år. Gymnasienämnden ansvarar även för Komvux Växjö. På Komvux finns ett Läroverk, som är en mötesplats för kommunikation, informationssökning och lärande i en stimulerande lärmiljö. Lärare och annan personal bemannar Läroverket. Komvux ansvarar även, på uppdrag av Arbete och Välfärd, för kunskapsrummet Studeum på Växjö stadsbibliotek. Här kan vuxenstuderande få stöd och handledning av behörig personal. 8

9 3. Mål-och styrdokument 3.1 Bibliotekslagen, skollagen och andra övergripande styrdokument Det övergripande styrdokumentet i biblioteksplanearbetet utgörs av Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) med revidering SFS 2004:1261 och skollagen 2010:800. Bibliotekslagen fastslår bland annat att varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till kommuninvånarnas behov. På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få tillgång till litteratur under en viss tid oavsett publiceringsform. Inom det allmänna biblioteksväsendet ska bibliotek och bibliotekens huvudmän samverka för att ge medborgarna en så god biblioteksservice som möjligt. Inom grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska eleverna ha tillgång till skolbibliotek, för att stimulera eleverna intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av stöd och material i deras lärandeprocess. Bibliotekslagen säger vidare att folk- och skolbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning samt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på 1. de nationella minoritetsspråken 2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och 3. lättläst svenska Speciell uppmärksamhet ska ägnas åt barn och ungdomar för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. I Unescos folkbiblioteksmanifest (1994/2006) slås fast att folkbiblioteken ska vara till för alla oavsett ålder, kön, ras, religion, nationalitet, språk, samhällsklass, funktionsnedsättning eller sjukdom. Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga värden som förverkligas genom välinformerade medborgare med möjlighet att utöva demokratiska rättigheter. Folkbiblioteket utgör på detta sätt ett lokalt kunskapscentrum som ger medborgarna förutsättningar för livslångt lärande, självständigt ställningstagande och kulturell utveckling. I Unescorådets skolbiblioteksmanifest (1999/2006) slås fast att skolbiblioteket är en del av utbildningsväsendet. Skolbiblioteket spelar en viktig roll för utbildning och kultur, för att främja läs-och skrivkunnigheten och förmågan att söka information. Skolbibliotekets grundläggande uppgifter omfattar bl a följande: 1. att stödja och främja utvecklingsmål som anges i skolans målsättning och läroplaner 2. att främja elevernas läslust och lust att lära samt att lära dem bli biblioteksanvändare 3. att erbjuda möjligheter att skapa och använda information som en väg till kunskap, förståelse, fantasi och glädje 4. att ge eleverna träning att värdera och använda information, oavsett form, samt att ge dem insikt och förståelse för olika kommunikationsformer. 9

10 3.2 Förordningar och läroplaner I Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2010 framhålls att förskolan ska sträva efter att varje barn: utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera, och kommunicera med andra. utvecklar intresse för sitt skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner. utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa. I läroplanerna för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11 samt för gymnasieskolorna, Läroplan för gymnasieskolan 2011 framhålls att rektor har ett särskilt ansvar för att arbetsmiljön i skolan utformas så att eleverna får tillgång till handledning och läromedel av god kvalitet samt andra hjälpmedel för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, bl a bibliotek, datorer och andra tekniska hjälpmedel I LGR 11:s kursplan i ämnet svenska anges vidare: Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis bland annat ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften söka information från olika källor och värdera dessa. 3.3 Lokala styrdokument Kulturpolitiskt program för Växjö kommun, KF 201/2009, ligger till grund för den kommunala kulturverksamheten. I programmet slås fast att kommunens kulturpolitik syftar till att skapa en samhällsmiljö som präglas av ökad jämlikhet och som ger alla kommunmedborgare möjlighet till ett rikt och meningsfullt liv. Kultur är också en tillväxtfaktor för att utveckla en levande stad och en levande region. Ett rikt och varierat kulturutbud ökar Växjös attraktivitet och bidrar till att människor vill bo och verka i kommunen där biblioteken spelar en viktig roll som kreativ lärmiljö och virtuell arena. Kulturnämndens mål är att utveckla folkbiblioteken till aktiva och levande mötesplatser med nya medier och brett innehåll stärka bibliotekens roll som demokratiskt forum skapa ett programutbud som lockar fler Genom en innovativ och kreativ kulturpolitik är visionen att Växjö ska vara en av landets bästa kommuner att leva och verka i. Skol-och barnomsorgsnämnden har beslutat om följande mål för Skolbiblioteksforums verksamhet: Målet för Skolbiblioteksforum är att samtliga grundskoleenheter har tillgång till kvalificerad skolbiblioteksverksamhet. I Skolbiblioteksforums utvecklingsplan, som antagits av skol-och barnomsorgsnämnden, ska Skolbiblioteksforum i samverkan med den pedagogiska personalen i förskolan och grundskolan stödja barn och elever att utveckla: nyfikenhet lust att läsa 10

11 lust till livslångt lärande förmågan att söka och kritiskt granska information Gymnasiets skolbibliotek har följande målformulering: Målet för de kommunala gymnasieskolornas bibliotek är att vara en aktiv del i alla elevers lärandeprocesser. Skolbiblioteken ska användas kontinuerligt som en del av elevernas utbildning och bidra att eleverna når sina mål: att stimulera läsandet hos eleverna öka elevernas förmåga att söka information och använda informationsteknik och andra medier öka den källkritiska medvetenheten hos eleverna 4. Vision Biblioteken spelar en viktig roll som mötesplats, kreativ lärmiljö och som virtuell arena. Den övergripande visionen för Växjö kommuns biblioteksplan 2012 är följande: Växjös samlade biblioteksverksamhet når alla medborgare i kommunen oavsett ålder, kön, utbildning eller etnisk bakgrund och präglas av Hög kvalitet, full tillgänglighet och nöjda brukare Nytänkande och utmanande aktiviteter God förvaltningsövergripande samverkan 11

12 5. Utvecklingsområden För att uppnå visionen ska biblioteksorganisationerna inom kulturnämnden, skol- och barnomsorgsnämnden och gymnasienämnden under planperioden, gemensamt respektive var och en för sig, driva utvecklingsprojekt och frågor inom nedanstående fem områden. Utvecklingsarbetet ska drivas utifrån gällande lagstiftning och styrdokument. 5.1 Biblioteken som samlad resurs struktur och organisation Folk- och skolbibliotekens verksamhet ryms inom kulturnämndens, skol- och barnomsorgsnämndens respektive gymnasienämndens ansvarsområden. Som helhet utgör biblioteksverksamheten en väsentlig del av kommunens samlade kulturliv. De tjänster som biblioteket erbjuder blir alltfler och anpassas efter nya behov. Nya medier är, liksom den livaktiga program- och utställningsverksamheten, en viktig del i bibliotekens utbud. Genom nytänkande har ansvariga nämnder att under planperioden utveckla och effektivisera verksamheten för att på ett än bättre sätt, oavsett kommunal huvudman, möta kommuninvånarnas behov. 5.2 Mångfaldsfrågor: etnicitet, funktionshinder, genus Biblioteken är en mötesplats för alla medborgare. Ett framgångsrikt arbete med mångfaldsfrågor förutsätter aktivet nätverksbyggande med företrädare för organisationer och grupper inom utvecklingsområdet. Kompetensutvecklande insatser vad gäller bemötande och värdegrundsfrågor pågår ständigt i biblioteksverksamheten. Mot bakgrund av att 19% av Växjös befolkning och cirka 20,8% av kommunens barn och ungdomar (0-20 år) har annan etnisk bakgrund än svensk, görs särskilda insatser i form av inköp av medier på såväl lättläst svenska som på andra språk. Inom mångfaldsarbetet definieras och möts de särskilda behoven hos funktions hindrade personer. Behoven kan uppfyllas bland annat genom god tillgång till medier i anpassad form samt genom kompensatoriska hjälpmedel. Biblioteksarbetet genomsyras av ett genusperspektiv vilket bidrar till att utveckla ett jämställt samhälle. 12

13 5.3 Läslust Att läsa, skriva och tillsammans med andra delta i kulturella sammanhang utvecklar kunnande, social kompetens och empati samt bidrar till ökat välbefinnande för den enskilda individen. Litteraturens betydelse för språkutveckling och identitetsskapande är fundamental. För att främja läsintresse och läsutveckling hos barn och ungdomar har skönlitteraturen avgörande betydelse. Ett lockande och väl sammansatt mediebestånd skapar och bibehåller läslusten. Pedagoger, bibliotekarier och andra yrkesgrupper väcker nyfikenhet och inspirerar barn, ungdomar och vuxna till läsning. Möten mellan läsaren och boken stimulerar till samtal och kommunikation. Olika kulturaktiviteter främjar läslust och fantasi. 5.4 Ett livslångt lärande en demokratisk rättighet Det livslånga lärandet ger människor i alla åldrar möjlighet att växa och utvecklas som fullvärdiga medborgare. Området omfattar åtgärder för lärande under såväl fritid som skoltid liksom för yrkesutövning och utbildning. Ett attraktivt och omfattande mediebestånd i såväl traditionell som anpassad formger förutsättningar för det livslånga lärandet. Utökade tekniska möjligheter för informationssökning samt spetskompetens inom olika biblioteksområden, höjer kvaliteten i bildningsarbetet. Bibliotekets äldre samlingar en unik del av biblioteket och också en del av kommunens kulturarv skapar perspektiv på nutid och framtid. Kommunens bibliotek erbjuder ett ökande utbud av interaktiva tjänster och digitala medier. Berörda nämnder har att aktivt följa utvecklingen av modern teknik, vara i framkanten vad gäller nyttjande och medverka i utvecklingsarbete inom området. 5.5 Tillgänglighet För att alla medborgare ska ha tillgång till bibliotek, är frågor om lokalernas utformning, öppettider och bemötande centrala. Lokalerna upplevs som en inspirerande och kreativ miljö. De lockar till besök trots att alltfler av bibliotekets tjänster är möjliga att nå via nätet. Styrdokumentens värdegrund genomsyrar verksamheten och alla upplever ett gott bemötande i såväl ord som handling. 13

14 6. Bilaga / Bibliotekslagen SFS 1996:1596 med revidering SFS 2004: Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. 2 Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. Varje kommun skall ha folkbibliotek. 3 På folkbibliotek skall allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid. Bestämmelserna hindrar inte att ersättning tas ut för kostnader för fotokopiering, porto och andra liknande tjänster hindrar den att en avgift tas ut i de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånet. 4 Ett länsbibliotek bör finnas i varje län. Länsbiblioteket skall bistå folkbiblioteken i länet med kompletterande medieförsörjning och andra regionala biblioteksuppgifter. För den kompletterande medieförsörjningen skall också finnas en eller flera lånecentraler. 5 Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen. 6 Det skall finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla högskolor. Dessa bibliotek skall inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid högskolan svara för bibliotekservice inom högskolan och i samverkan md landets biblioteksväsen i övrigt ge biblioteksservice. 7 Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten. Landstingen ansvarar för länsbiblioteken och biblioteken vid högskolor med landstingskommunalt huvudmannaskap. Staten ansvarar för övriga högskolebibliotek och för lånecentralerna samt för sådan biblioteksverksamhet som enligt särskilda bestämmelser ankommer på staten. 7a Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna 8 Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl a genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former anpassade till dessa gruppers behov. 9 Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulering till läsning 10 Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, forskningsbibliotek och andra av staten finansierade bibliotek skall avgiftsfritt ställe litteratur ur de egna samlingarna till folkbibliotekens förfogande samt i övrigt samverka med folk- och skolbiblioteken och bistå dem i deras strävan att erbjuda låntagarna en god biblioteksservice. 14

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Författningssamling Ändrad 2007-08-21 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2007-11-28 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN 2007-2010 Antaget av fullmäktige

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Biblioteksplan 2010-2014

Biblioteksplan 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (7.22) 2009-09-15 BUN/2009:120 600 Biblioteksplan 2010-2014 Dokumenttyp: Planer Förvaltning: KSF, FO samhällsutveckling Ämnesområde: Bibliotek Dnr: BUN/2009:120 600 Ägare/ansvarig:

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 1 (19) Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-19 2 (19) Innehållsförteckning Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017...1 Bakgrund och syfte...4 Verksamhetsbeskrivning...4

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Beslutad av kommunfullmäktige den 25 november 2013, 225. Adress Box 610, 391 26 Kalmar Besök Tullslätten 4 Tel 0480-45 00 00 vx 1 Bibliotek och utveckling Biblioteksplan för Kalmar

Läs mer

för Katrineholms kommun 2010-2012

för Katrineholms kommun 2010-2012 Kultur- och turismnämndens handling nr 11/09 Antagen av kultur- och turismnämnden 2009-12-09 33 Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2010-2012 Antagen av kultur- och turismnämnden 2007-11-20 Reviderad

Läs mer

För det demokratiska samhällets utveckling

För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren 44 För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Biblioteksplan. för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 165

Biblioteksplan. för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 165 Biblioteksplan för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun 2011 2014 Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 165 Innehållsförteckning 1 Syfte och uppföljning... 4 1.1 Syfte... 4 1.2 Uppföljning

Läs mer

Biblioteksplan för Strängnäs kommun

Biblioteksplan för Strängnäs kommun Biblioteksplan för Strängnäs kommun Antagen i Kommunfullmäktige 2008-01-28, 9. Beslutad i Kulturnämnden 2007-12-12, 162. Diarienummer KN/2007:34-012 Biblioteks- och museienheten 2007-11-19 Biblioteksplan

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun 1 (7) Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun Inledning Riksdagen har antagit nationella kulturpolitiska mål som vilar på grundläggande demokratiska värderingar med yttrandefriheten som

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund VAXHOLMS STAD BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte 2. Biblioteksverksamheten i Vaxholm i dag 3. Biblioteksbehov i framtiden 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte

Läs mer

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden Datum 2013-01-30 Dnr Sida 1(17) Faktabilaga till Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden 1 Faktabilagor Innehåll Mål, styrdokument och uppdrag 3 Biblioteken

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek

Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek Innehållsförteckning

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Författningsförslag... 9 2 Bakgrund och utgångspunkter... 15 2.1 Bakgrund och närliggande utredningar... 15 2.2 Kort om bibliotekslagens innehåll... 16

Läs mer

Biblioteksplan. Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-24 Diarienummer 58/05

Biblioteksplan. Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-24 Diarienummer 58/05 Biblioteksplan Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-24 Diarienummer 58/05 Innehåll - Bakgrund - Syfte - Arbetsgrupp - Styrdokument - Nulägesbeskrivning - Omvärldsanalys - Strategier Laholms kommuns biblioteksverksamhet

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN. Hjo kommun. Biblioteksverksamhet 2007-2010 Hjo Stadsbibliotek

BIBLIOTEKSPLAN. Hjo kommun. Biblioteksverksamhet 2007-2010 Hjo Stadsbibliotek BIBLIOTEKSPLAN Hjo kommun Biblioteksverksamhet 2007-2010 Hjo Stadsbibliotek Hjo kommuns biblioteksverksamhet 2007-2010 Innehåll - Bakgrund - Syfte - Arbetsgrupp - Vision - Övergripande mål - Omvärldsanalys

Läs mer

Biblioteksplan för Skövde Stadsbibliotek

Biblioteksplan för Skövde Stadsbibliotek Kulturförvaltningen Enhet/Handläggare Christina Westerlund Datum Beteckning 2006-11-29 05/0098 Biblioteksplan för Skövde Stadsbibliotek Innehåll Bakgrund Styrdokument Syfte Nulägesbeskrivning er Omvärld

Läs mer

Biblioteksplaner. Svensk Biblioteksförening. Peter Almerud är. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan

Biblioteksplaner. Svensk Biblioteksförening. Peter Almerud är. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan Svensk Biblioteksförening Arbetar för skol-, folk-, vård- och forskningsbibliotek. Föreningen är ideell och har cirka 550 institutionella och 3 000 enskilda medlemmar. Föreningen har funnits sedan år 2000

Läs mer

KUNSKAP OCH UPPLEVELSE STRATEGISK BIBLIOTEKSPLAN FÖR BOTKYRKA KOMMUN BILAGOR. 2005-06-21 Kommunfullmäktige BIBLIOTEKEN I BOTKYRKA

KUNSKAP OCH UPPLEVELSE STRATEGISK BIBLIOTEKSPLAN FÖR BOTKYRKA KOMMUN BILAGOR. 2005-06-21 Kommunfullmäktige BIBLIOTEKEN I BOTKYRKA KUNSKAP OCH UPPLEVELSE STRATEGISK BIBLIOTEKSPLAN FÖR BOTKYRKA KOMMUN BILAGOR 2005-06-21 Kommunfullmäktige BIBLIOTEKEN I BOTKYRKA Bibliotekslag (SFS 1996:1596) Departement/myndighet: Kulturdepartementet

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Jönköpings län. en kartläggning över folkbiblioteken och de integrerade folk- och skolbiblioteken i länet

Biblioteksverksamheten i Jönköpings län. en kartläggning över folkbiblioteken och de integrerade folk- och skolbiblioteken i länet Biblioteksverksamheten i Jönköpings län en kartläggning över folkbiblioteken och de integrerade folk- och skolbiblioteken i länet Jenny Toll, utvecklare Länsbibliotek Jönköping Maj 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 Innehåll Inledning 3 Bakgrund Organisation 4 Nuläge Utveckling av organisationen Bibliotekslagen 5 Så här ska vi arbeta Utmaningar 6 Verksamhet 2008-2011 Utvecklingsområden

Läs mer

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN På biblioteket kan man alltid hitta en lugn vrå om man vill vara ifred och oftast någon att prata med om man är på det humöret Anonym låntagare Februari 2008 1 BIBLIOTEKSPLAN

Läs mer

Biblioteksplan för Högsby kommun

Biblioteksplan för Högsby kommun Rev 2007-12-04 Rev 2008-03-06 Rev 2008-09-01 Antagen KF 2009-03-26, 51 Rev KS 2012-03-13 Rev och antagen KF 2012-04-02, 46 Biblioteksplan för Högsby kommun 2011-2015 Inledning Folkbiblioteken står i dag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-12-18. Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-12-18. Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-12-18 4(101 KFU 72 Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning Dnr 2014/773 ; INLEDNING Syftet med en biblioteksplan

Läs mer

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2013-2015. Behandlad av Nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet 2013-02-28

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2013-2015. Behandlad av Nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet 2013-02-28 Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2013-2015 Behandlad av Nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet 2013-02-28 Innehåll Inledning... 2 Länsbibliotek Sörmland... 4 Bibliotek vid landstingets

Läs mer

Biblioteksplan för Haninge kommun Del 1 Kartläggning och analys av biblioteksverksamheten i Haninge kommun

Biblioteksplan för Haninge kommun Del 1 Kartläggning och analys av biblioteksverksamheten i Haninge kommun Biblioteksplan för Haninge kommun Del 1 Kartläggning och analys av biblioteksverksamheten i Haninge kommun Arbetsgrupp: Kerstin Alfhagen, BuF Ulla Kristina Bergkvist, KoF Karin Nordh, Klk 2 1. INLEDNING...4

Läs mer

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bibliotektplan för Piteå kommun 2012-2015 Plan/Program 2012-05-14, 74 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer