Bokslut för läkarprogrammet VT 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslut för läkarprogrammet VT 2013"

Transkript

1 1 Bokslut för läkarprogrammet VT 2013 Tabell över genomströmning Kurskod Kursnamn Termin Antal registrerade Antal godkända LÄKA14 Grundkursen LÄKA13 Cellbiologi LÄKA22 Nervsystemet o rörelseapp LÄKA32 Homeostas LÄL/MA42 Patobiologi (L), 58(M) 59(L), 49(M) LÄL/MA52 Patobiologi (L), 50(M) 39(L), 37(M) LÄL/MA53 Examensarbete G-nivå LÄM/L/HA61 Klinisk medicin (L), 45(M), 23(H) 45(L), 45(M), 21(H) LÄL/M71 Klinisk medicin (L), 41 (M), 21(H) 32(L), 35(M), 20(H) LÄL/M81 Klinisk medicin (L), 49(M), 23(H) 25(L), 42(M), 20(H) LÄL/MX96 Klinisk medicin (L), 47(M) 45(L), 40(M) LÄKM01 Examensarbete A-nivå LÄL/M X07 Individ och samhälle LÄKA11 PU grundläggande nivå LÄKA21 PU grundläggande nivå LÄKA31 PU grundläggande nivå LÄKA41 PU grundläggande nivå LÄKA51 PU grundläggande nivå PU avancerad nivå Kommentarer på programnivå Vi har avslutat genomförandet Bologna reformen och fortsätter med utvidgningen till Helsingborg. Bologna Under HT 2012 kom hela programmet att omfattas av Bologna reformen och någon dubbelundervisning har inte skett under detta läsår. I det stora hela fungerar det väl. BoF kurserna finns ju numera bara på T11 med två kurser. Studenternas val av kurser har förändrats en del jämfört med tidigare då det fanns BoF kurser på fyra olika terminer. Utvidgning till Helsingborg Under HT 2012 har studenter på T7 börjat i Helsingborg och under VT 2013 har även T8 startat. Det mesta tycks fungera väl. Under HT 2013 börjar den första T9 terminen i Helsingborg och därmed är utvidgningen komplett. Under T10 (examensarbete) och T11 (BoF kurser + Individ och samhälle) återregistreras alla studenter i Lund igen. Möjlighet till handledning på examensarbeten och BoF kurser finns dock överallt.

2 2 Ekonomi Tyvärr ser vi ut att stå inför stora besparingar. Bland annat blir ju T9 komplett i Helsingborg med en kostnadsökning på minst 2 miljoner. Vi får fler studenter på examensarbetena på T5 och T10 och på T10 kommer man inte längre att få arbeta i par, så kostnaden för handledning ökar. Det blir också fler BoF kurser på T11. Troligen får vi också ökade hyreskostnader. OH kompensationen minskar och vi har också ofinansierade löneökningar. Detta bara för att nämna de viktigaste kostnadsökningarna. En viss besparing på alla terminer kan kanske göras men räcker säkert inte. Vi kan så mycket som möjligt övergå till elektronisk hand outs, öka antalet studenter i PBL grupperna något, minska antalet PBL reserver, möjligen minska handledarersättning, lägga ned dyra utlandskurser mm. Detta kan dock få negativa pedagogiska konsekvenser. Oftast blir också pengar över på handledning vid examensarbeten och på T11. Vi får se hur vi skall göra i budgetarbetet som ju snart börjar. Kommentarer på kursnivå T1 Grundkurs: Generellt var studenterna mycket nöjda med PBL-arbetet, tutorerna och huvuddelen av föreläsningarna. Studenterna var också mycket nöjda med momentet där de var ute i vården under en dag (studiedagen) samt utbildningen i HLR. Studenterna kände att de hade en god kontakt med kursledningen. Studenterna upplevde att vissa delar av etiken inte fungerade optimalt. Tiden för gruppövningarna (etik) var i vissa fall för lång. För många fall i en av diskussionsövningarna (alla hann inte redovisa). Tydligare instruktioner inför gruppövningarna efterlystes. Föreläsningen i träningsfysiologi upplevdes ligga utanför kursens mål. Svårt att hitta information på hemsidan. Kursledningen går igenom etikmomentet med ansvarig lärare. Föreläsningen i träningsfysiologi tas bort och ersätts med annan föreläsning. Kursledningen går igenom hemsidan. T1 Cellbiologi: PBL. Studenterna var nöjda eller mycket nöjda med tutorernas insats. Kursledningen har framfört förslag på förändring av enstaka tutorer. Föreläsningar: Studenterna var mycket nöjda med de flesta föreläsarna. Synkroniseringen av innehållet i vissa föreläsningar inför denna termin gav gott resultat. Likaså utökning av området från gen till protein Laborationer: Studenterna var nöjda med kurslaborationen och de var mkt nöjda med laborationshandledarna. De var mindre nöjda med introduktionsföreläsningen till kurslaborationen. PBL: Arbetet med att öka undervisningens koppling till kursens mål för kunskap och förståelse fortsätter. Detta sker genom fortsatt dialog mellan kursledning, tutorer och föreläsare. Föreläsningar: En föreläsare har ersatts som resultat av återkommande kritik från studenterna Laborationer: Kurslaborationens innehåll uppdateras med nytt bioinformatikmoment. Innehållet och fokus ändras i introduktionsföreläsningen. Vi måste öka antalet studenter som deltar i utvärderingen av projektlaborationen. Kursvärderingen: Flera studenter måste motiveras till att delta i kursvärderingen. Studenterna har framfört att de önskar mer undervisning i cellbiologi.

3 3 T2: Kursen har flutit på utan anmärkning. Under VT13 har vi testat den nya mobilappen som vi utvecklat tillsammans med Jonas Enander och Doubleint. Tyvärr är det ytterligare förseningar i införandet av time edit 3 vid fakulteten så vi har under våren använt oss av Google calendar för att lägga in schemat. T3: Överlag får kursen mycket gott betyg. Frågan om man upplever att man uppnått kursmålen får 4.6 av 6.0 möjliga poäng och den samlade bedömningen av kursen är 4.5 på samma skala. Stämningen på kursen upplevdes som god och fick betyget 4.1. De flesta studenter upplever att kursmålen diskuteras (4.5) samt att kursen är upplagd så att den ger stöd för att uppnå kursmålen (4.6). Tutorerna har utvärderats med hjälp av den mall som införts formellt på termin 1 och de får överlag mycket gott betyg. Kursledningen får betyget 5.1 på den 6-gradiga skalan. Laborationerna fortsätter att vara mycket uppskattade och får överlag mycket höga betyg. Det som fungerade mindre bra var histologiundervisningen där bl. a kompendiet som används får kritik. Studenterna efterlyser ett kompendium med mer förklarande text. De vill också ha en mer utförlig histologilista. Även tentamen fick denna termin mycket kritik. Frågan om examinationen var fokuserad på att kontrollera att kursmålen uppnåtts erhöll endast betyget 2.7 på den 6-gradiga skalan. Den upplevdes som alltför omfattande och svår. Studenterna upplevde inte att den var utformad för att testa de centrala delarna av fysiologin och att alltför många frågor baserades på patofysiologiska tillstånd (även om frågorna i sig rörde normalfysiologi). Histologiundervisningen kommer att ses över, vilket kommer att innefatta utarbetning av ett mer fylligt histologikompendium och en mer detaljerad histologilista. Kommande termin kommer ett nytt PBL fall (som integrerar cirkulation och respiration) att introduceras och en viss omstuvning av PBL veckorna kommer att göras, vilket innebär att hjärta-kärl-ans, njurar och andningsvägarna hamnar på första halvan, medan blod/lymfatiska organ, digestion, nutrition, metabolism, endokrinologi och reproduktion hamnar på andra halvan. Med anledning av innevarande termins kritik mot tentamen, kommer processen kring konstruktionen av tentamensfrågor att ses över. Studenterna har på Stor-MUR framfört att de inte är nöjda med histologiundervisningen på T2 och framförallt T3. De önskar ett förbättrat kompendium. T4: Kursen i Lund får överlag goda omdömen; bra upplägg, välorganiserad och sammanhängande med röd tråd (4.3), en positiv stämning (4.9) och engagerad, tillgänglig kursledning som ger möjlighet för fortlöpande dialog uppskattas generellt (4.5). Sämst upplevdes (3.5) diskussion (brist på) av kursmålen men flertalet upplever att kursen och examinationen är upplagd så att man uppnår målen (4.3). Arbetet i PBL-grupper (3.8) och PBL fallen (3.9) och tutorer (4.5) fungerar generellt bra. En avvägd blandning av föreläsningar (4.3), seminarier, tvärvetenskapliga symposier (4.3), laborationer ( ), och obduktioner (4.9) uppskattas generellt och som relevanta i förhållande till PBL-arbetet och inlärning. Rekommenderad kurslitteratur (4.2) och utdelat kursmaterial (4.3) anses som väl avpassat till kursens innehåll och mål. Återkommande diagnostiska tester (flervalsfrågor) uppskattas (4.4). Mikroskopiundervisningen får blandade betyg med stor spridning. Tentamen upplevs som relevant och motsvarande innehåll och mål för kursen av en majoritet (4.2),

4 4 liksom en väl avvägd fördelning av olika frågetyper (4.5). Fortsatt återkommande diskussion kring kursmålen. Obduktionsfallgenomgångarna kommer att vidareutvecklas ytterligare, med tonvikt på inledande information. Mikroskopiundervisningen håller på att ses över i samråd med T1-T3. Kursen fungerade i Malmö stora drag bra och studenterna gav kusen som helhet betyget 4.8 (av 6). Bäst betyg fick kurssekreteraren, kursledningen och stämningen på kursen (5.8). Studenterna tyckte vidare att kursen byggde på deras tidigare erfarenhet (5.2), att lärarna gav mycket stöd (4.9) och att PBL-arbetet var till bra hjälp (4.5). Upplägget på kursen, förmåga till kritiskt tänkande samt professionell utveckling upplevdes som positiva (4.3). Studenterna tyckte dock att kursmålen inte diskuterades återkommande under kursen (3.6), men upplevde att kraven som ställdes var tydliga och anknöt till kursplanen (4.1) samt att kursen var upplagd så att arbetet gav stöd för att uppnå kursmålen (4.3). Ett flertal studenter tyckte att tentamen skulle delas upp så att bättre fokus kunde läggas på mikrobiologi. Kursen fungerade i stora drag bra och studenterna gav kusen som helhet betyget 4.8 (av 6). Bäst betyg fick kurssekreteraren, kursledningen och stämningen på kursen (5.8). Studenterna tyckte vidare att kursen byggde på deras tidigare erfarenhet (5.2), att lärarna gav mycket stöd (4.9) och att PBL-arbetet var till bra hjälp (4.5). Upplägget på kursen, förmåga till kritiskt tänkande samt professionell utveckling upplevdes som positiva (4.3). Studenterna tyckte dock att kursmålen inte diskuterades återkommande under kursen (3.6), men upplevde att kraven som ställdes var tydliga och anknöt till kursplanen (4.1) samt att kursen var upplagd så att arbetet gav stöd för att uppnå kursmålen (4.3). Ett flertal studenter tyckte att tentamen skulle delas upp så att bättre fokus kunde läggas på mikrobiologi och immunologi och immunologi. På Stor-MUR har studenterna framfört att de önskar mer obduktionsundervisning. T5: Lund: Bäst på kursen ( 4.5 / 5 p) upplevdes kursinformationen (introduktion samt veckovisa träffar med kursansvarig), obduktionsundervisningen, samt samverkan mellan kursledning och studenter. Kursen upplevdes generellt som intressant och meningsfull. Sämst på kursen (<3.5 / 5 p) upplevdes experimentet med löpande kursinformation via mikrobloggen Twitter. Kommentar från kursvansvarig: Trevlig kurs med god närvaro vid obligatoriska moment. Vad gäller muntliga prestationer i helklass dominerades kursen helt av en liten grupp mycket pålästa studenter, vilket gjorde dialogbaserad undervisning svår att genomföra optimalt. Tentamensresultatet var något sämre än förväntat, med 5 studenter som inte gick upp och 7 som blev underkända. Tentamensdelen med fallfrågor hade enligt önskemål från kursledning och studenter (på tidigare terminer) gjorts svårare, samtidigt som kortsvarsfrågorna gjorts lättare. Detta gav en jämnare skattning av de olika tentamensdelarna i kursvärderingen. Samtidigt skapades förstås en diskrepans mot tidigare tentamina som fanns tillgängliga som exempel, vilket upplevdes som negativt. Trots förändringsarbete erhöll mikroskopiundervisningen fortfarande ganska dålig kritik (3,6 3,9) vid utvärderingen, dock med en förbättring mot tidigare terminer. Kursinformationen via Twitter har i första hand gällt realtidsinformation om huruvida patientfall funnits tillgängliga för obduktionsundervisning eller inte. Den initierades som ett experiment 2012 och fick då utmärkt kritik, men har sedan dess skattats som successivt mindre användbar, trots att formen varit identisk. Fortsatt förbättringsarbete vad gäller mikroskopiundervisningen kommer att ske via en terminsövergripande grupp, inklusive studenter, i syfte att harmonisera undervisningen i histologi och histopatologi. Experimentet med kursinformation via Twitter termineras.

5 5 I Malmö gav studenterna kursen som helhet betyg 4,5/6. Mycket nöjda med obduktionsundervisningen, många studenter vill ha mer obduktioner. Ganska nöjda med PBL-arbetet men många efterlyser fler översiktliga föreläsningar och falldiskussioner och färre PBL-övningar. Bra betyg avseende kursledningens engagemang. Överlag nöjda med föreläsningarna. Mikroskopidemonstrationerna upplevs ha ojämn kvalitet och får med några undantag dåligt betyg. Flera studenter önskade mer undervisning i normalhistologi. Önskar tutorer med klinisk kompetens. T5 Examensarbete: Flertalet studenter är positiva till upplägget av kursen med teori och projekt (4,6); utvecklade kritiskt tänkande (5,3); utvecklade professionellt förhållningssätt (5,2); möjligheter att träna målens praktiska färdigheter (4,7) och att stämningen var god (5,2). Organisation och information får blandad kritik (4,2 med stor spridning, se plan åtgärder). Detta kan nog delvis förklaras med kort tid (även om den har förlängts fr o m vt13) mellan inlämning och distribution av uppsatser och redovisning + problem med sista minuten -ändringar av fr a examinatorer. Teoriavsnittet får blandad kritik (verkar hänga ihop med vilket projekt man sedan utför om man har användning av momenten). Medelvärden: avsnittet gav stöd för att uppnå kursmålen (4,2); omfattning och upplägg (4,1); omfattning av föreläsningar (4,3); värdet av föreläsningarna (3,5 med stor spridning från 1 till 6!); övningar och seminarier (4,5); anpassning av examination till mål och omfattning (4,1). Teorimomentet kvalitativ metod har omarbetas och fungerade nu bra. Projektavsnittet. De (34 stud) som utförde projekt inom temagrupp är generellt nöjda och anser att de uppnådde målen (5,5); fick värdefull introduktion till vetenskapligt arbete (5,7); fick tillräcklig handledning och feedback (4,6) studenterna i en temagrupp hade velat ha mer handledartid); är nöjda med sin uppsats (4,9), presentation och opposition (4,8-5,1) och upplevde redovisningsseminariet som lärorikt och konstruktivt (5,2). Bland de studenter (68 stud) som utförde enskilda projekt är också generellt nöjda och anser att de uppnådde målen (5,7); fick värdefull introduktion till vetenskapligt arbete (5,3); fick tillräcklig handledning och feedback (5,2); är nöjda med sin uppsats (5,2), presentation och opposition (5,2), och upplevde redovisningsseminariet som lärorikt och konstruktivt (5,2). Informationen ska förbättras ytterligare (spec för Malmöstudenterna). Hemsidan ska ses över och ordnas upp över med hjälp av Biblioteks och IKT-enheten. Möjligheter för några nätbaserade statistikmoment ska ses över med hjälp av Biblioteks och IKTenheten. Studenterna har på Stor-MUR framfört att statistikundervisningen ej var tillämplig för skrivningen. T6: Lund: Dåligt: Som HT 12 terminen ibland bristande handledning på olika delkurser, till stor del beroende på sparbeting och långvarigt anställningsstopp med bristande bemanning som drabbar kandidaterna! Det har varit mycket dålig bemanning på vissa kliniker som försämrat den kliniska handledningen avsevärt. Fortfarande viss ojämnhet på temadagarna, planer att vitalisera dessa med större interaktivitet samt lite kortare och tydligare målformulering med föreläsningarna. Uppstart av delkursen professionell utveckling (separat kurs) har inte fungerat optimalt. Brist på lärare, otydliga mål.

6 6 Bra: Interaktiva temadagar i Lund med mentometersystem mycket uppskattat men behöver vidareutvecklas. Introduktionsveckan ändrad med mer kliniskt anpassade föreläsningar bl a farmakologiföreläsning. Datajournalundervisning med engagerade äldrekursare. Förstärkt statusgenomgång. I övrigt har logistiken fungerat bra kring skåp, passerkort mm. En utbytesstudent från Schweiz deltog i undervisningen denna termin, gav mycket högt betyg, speciellt för den kliniska tjänstgöringen (muntligt uppföljningssamtal). Kursvärderingen visade kraftigt förbättrade resultat från VT 12 till HT12, men backade nu framför allt på frågorna om tydliga krav ställdes på kursen 3,88 (4,82) samt möjligheter att träna de praktiska färdigheterna 3,76 (5,39). Ytterligare förbättring av temadagarna med interaktiva sessioner i större skala. Utökade sit ins. Tydligare målbeskrivningar på föreläsningarna och på delkurserna Bättre möjlighet till praktisk träning av färdigheter - involvera practicum om möjligt Bättre struktur på PU (ansvar Cecilia Benoni). Försök till schema för studenterna i mobilen. Malmö: När skåpbristen hävts uppstod i stället brist på mikrovågsugnar, belysning på wc och undervisningslokaler. Information om akuten, AVA och med avd på hemsidan har förbättrats men är ändå inte optimal enligt studenterna, dock bidrar som alltid viss otrygghet/spänning inför klinisk praktik. Process: Uppseglande primärt problem är bristen på lärarstöd sannolikt till största delen beroende på färre vårdplatser och ökad arbetspress på personal och läkare, vilket ger mindre tid över för utbildningsinsatser, något som också påpekats via MUR. Av inlämnade kursvärderingars samstämmighet framgår också att detta rimligen är något som diskuterats under kursens gång. Fortfarande kvarstår viss ojämnhet i kvaliteten på temadagarna. Studenterna är även missnöjda med långa dagar och onödiga pauser. HLR-utbildningen är fortfarande inte synkad med Lund och Helsingborg. PU har ännu inte funnit sin form. MCQ-frågebanken är fortfarande för liten. Bättre: Struktur: Schemat fungerar. Skåpen räcker. Process: Genomgång av neuro- och allmänt status genomfördes i mindre grupper. AVA infört som placering även i Malmö, upplevs positivt av studenterna. OSCE synkat liksom MCQ förutom HLR. Vissa delkurser som kard och njur tar extra väl hand om sina studenter. Struktur: WC-belysningen är åtgärdad. Fyra mikrovågsugnar beställs i sommar av Hugh Connell. I framtiden kommer CRC att hålla i underhållet vilket underlättar mycket. Schemat för temadagar har setts över och många eftermiddagar slutar nu till hösten kl 15:30 i stället för 16:30. Hemsidan ska utvecklas ytterligare i samarbete med terminsråden kommande termin. Process: Primärt problem är brist på lärarstöd och sängplatser. MUR har agerat. På T6 kommer därför en läkare att få 50 % av sin tjänstgöring avsatt för att kunna verka som en klinisk assistent och kunna stötta studenterna framför allt på den långa placeringen. Verksamheten på AVA har uppskattats och fortsätter därför. Under kursvecka 1 kommer studenterna till HT att erbjudas gruppövningar med Melior, längre tid för statusövningar och framför allt S-HLR så att A-HLRutbildning kan genomföras längre fram under kard-delkurserna. HLR-undervisningen på att alla tre orterna ska nu följaktligen äntligen kunna uppnå samma nivå. På längre sikt behöver även det suboptimala utfallet på Q2 i kursvärderingen beaktas, dvs återkommande diskussion om kursmålen. Härvidlag behöver rimligen både temadagar och delkurser tydligare baseras på kursanvisningarna och första steget blir att medvetandegöra kursgivarna om detta behov, lämpligen i samband med kommande terminsmöten och terminsplaneringar, men även i det fortlöpande arbetet.

7 7 Helsingborg Bra: Introduktion i sjukhusmiljö fungerade bra med rollspel om sjukhus, föreläsning av sjukhusadministration och rundvanding på de olika avdelningarna. Avdelningstjänstgöringen med självständigt omhändertagande av patienter 2-3 patienter gav en bra struktur och gav tillfälle till självständigt tänkande kring patientfallen. Moodle hemsidan där allt undervisningsmaterial kontinuerligt lades in uppskattades mycket avseende tillgänglighet och innehåll men uppdatering ibland lite sen. Beslutades på terminsmöte att utskrifter görs av studenterna själva på skrivare som studenterna disponerar. Föreläsningar, seminarier och patientdemonstrationer fick genomgående bra kritik. Inspelade undervisningsmoment inlagda på Moodle var uppskattade. Utvärdering med mentometersystem var mycket värdefullt då det gav tillfälle till omedelbara reflektioner och diskussioner med kursen och förslag till förbättringar. Dåligt: Melior-undervisningen var svår att förstå då man inte hade hade någon verklighet att referera till. Långa tråkiga ronder på förmiddagarna. Mera träning i blodprovtagning och andra praktiska moment önskas. Mer feed back vid undersökning av patienterna. Generellt högre krav på studenterna önskades vid både duggor och avdelningstjänstgöring. Specifika åsikter hämtade ur utvärderingarna: 14/22 kan tänka sig internmedicin som framtida specialitet 20/21 tyckte att OSCE tentan motsvarade vad man lärt sig under terminen 19/22 tyckte att kursledningen varit till stöd medan 3/22 tyckte att kurslednings skulle sätta högre krav beträffande närvaro och kunskapskontroll. 19/22 vill ha helkursundervisning med blandning av traditionell föreläsning och falldiskussioner (case). T7: Lund: Generellt har undervisningen fortsatt fungerat mycket bra tack vare erfarna och engagerade lärare och kurssekreterare, samt välmotiverade studenter. Studenterna upplevde bra trygghet och en positiv utbildningsatmosfär under terminen och ett bra samarbete lärare studenter. Studenterna upplevde (liksom tidigare) terminen som något undervisningstung. Inläsningsveckor var mycket positivt. Närvaro vid föreläsningar var måttligt god denna termin. Terminstentamen, OSCE och portfölj fungerade utmärkt, även om den praktiska hanteringen av portföljen är komplex även med Moodle. Samarbetet med T7 i Malmö och Helsingborg har varit utomordentligt bra, konstruktivt och stimulerande. En arbetsgrupp har tillsatts för att se över föreläsningsschemat (med implementering VT2014)

8 8 och format/innehåll av föreläsningar. I övrigt planeras inga större förändringar då T7 i Lund i övrigt fungerar utmärkt bra. Malmö: Generellt har studenterna upplevt starkt stöd från lärarna och att de nått de förväntade resultaten. Examinationen som varit gemensam för tre studieorter upplevdes överensstämma väl med kursmålen. Studenterna har varit mycket nöjda med att föreläsningarna varit korta (högst 2 timmar per dag och 2 tillfällen per vecka). Några schemaproblem har uppstått under kursen då kurssekreterare saknats under perioden kring terminsbytet. Den praktiska hanteringen av portföljen är fortfarande komplex och administrativt tungrodd. Samarbetet med T7 i Lund och Helsingborg har varit utomordentligt bra, konstruktivt och stimulerande. Schemat kommer att göras tillgängligt i god tid före nästa kursstart och kommer att samlas i ett gemensamt lättöverskådligt dokument. Portfolion kommer att ses över och göras mer studentaktiverande och Blackboardbaserad. Helsingborg: Synpunkter från studenterna har inhämtats: via enkäter utlagda på Moodle, muntligt och skriftligt i anslutning till teoretisk undervisning, från kursrepresentanterna vid terminsråd, samt med mentometerenkät vid kursslut (bilaga 1-2). Studenterna är överlag mycket nöjda med kursen länkning mellan mål och innehåll för samtliga domäner och med lärarnas stöd för inlärning. Följande förslag till förbättringsarbete framfördes: a) Reumatologi behöver ge mer utrymme till aktiv träning av praktiska färdigheter. b) Studenterna vill se fler hudpatienter c) Fredagsföreläsningar i helkurs bör brytas ner till kortare pass som bättre synkroniseras med VFU-placeringarna under terminen. a. VFI reumatologi kommer att lägga om sin undervisning från en auskultativ mottagning till en mer aktiv träning av färdigheter under HT -13. b. Förslag på ett halvdagsseminarium som komplement till nuvarande 4 d hudmottagning. c. Schemat för de två teoriveckorna kommer att diskuteras under hösten. Ett resurskrävande alternativ är att teoriveckorna delas på halvkurs med föreläsningar bättre anpassade till VFU-placeringar. Fredagsföreläsningar med heldagar teori kommer att läggas om till halvdag 2 ggr/v, tisdag och fredag eftermiddag från och med VT14. Helsingborgs terminsövergripande e-learning policy har fått ekonomiskt stöd för kursutveckling. Ett projekt för produktion av kortfilmer med sammanfattande nyckelbudskap inom en rad ämnen har initierats, 12 lärare har anmält intresse ht13. Syftet är att studenterna ska komma väl förberedda till föreläsningar vilket ökar möjligheten till fördjupning under lärarledd föreläsningstid. Filmerna bör även kunna spara föreläsningstid till förmån för mer aktiv undervisningsmetodik. T8 Lund: KUA, 2 veckor är fortsatt insprängt i kirurgikursen, med vissa fortsatta inkörningsproblem men bättre än förra terminen. Integrationen i avd av KUA går bättre. Terminens föreläsningar (T8 Lund eller Temadagar T8 Malmö Lund samlat) har betygsatts rel högt 4.5 i medel (med ovanstående notering färre och många i salongen) (range på en 6 gradig skala). Man kan tydligt notera att tidigare bra föreläsare får någon tiondels sänkning av studenternas betyg då dessa föreläsare tar sig an alla studenter från både Malmö och Lund (Helsingborg) vilket pekar på problemet med kanske 100 åhörare. I studentutvärderingen har som alltid våra praktiska moment värderats högt ( på en 6-

9 9 gradig skala) : Naevusmottagning, Rectoscopi, Thoraxdräninläggning, Caseundervisning = bedside, Bukpalpation (som de egentligen skulle kunna från T6), Suturövningar under introdagen samt skademarkördag under Traumadagar. Den skriftliga tentamen med kortsvarsfrågor fungerade bra och innebar en relativt snabb och enkel rättning efter förutbestämda mallar. Malmö: Avsatt kurstid för onkologi (två dagar) upplevdes otillräcklig av såväl studenter som kursansvarig. Motsvarande kurstid i Lund är dubbelt så lång (fyra dagar). Undervisningen i bild- och funktionsdiagnostik upplevdes fungera mindre väl efter att Thomas Fork slutat som kursansvarig. Uppslutningen på terminskursens temadagar och föreläsningar var lägre än tidigare trots att föreläsningar och temadagar uppskattades i studenternas kursvärderingar, delvis för att de mest intresserade följde föreläsningarna och besvarade enkäten, men möjligen även för att studenterna upplevt föregående terminers temadagar och föreläsningar som mindre givande (och därmed valde att utebli). Undervisningen inom övriga ämnen samt KUA och PUA upplevdes, liksom föregående termin, fungera väl, såväl vad gäller teoretiska och praktiska moment som klinisk undervisning. Berörda onkologi- och kirurgiföreträdare har under andra halvan av terminen påbörjat ett arbete för att fr. o m höstterminen kunna erbjuda studenterna en likvärdig onkologiutbildning, omfattande en vecka, vid samtliga utbildningsorter. Beträffande undervisningen i bild- och funktionsdiagnostik pågår arbete, i dialog med terminsoch programansvarig, med rekrytering av ny kursansvarig i Malmö för att förhoppningsvis kunna erbjuda en tillfredsställande utbildning inom ämnet från höstterminen. Ämnesföreträdare respektive terminsansvariga har under terminen träffats mellan utbildningsorterna för att i första hand försöka samordna fredagens föreläsningsaktiviteter och temadagar. Arbetet fortsätter under höstterminen. Helsingborg: Positivt: Det är första gången kursen ges i Helsingborg. Övergripande har allt fungerat mycket väl (scheman, kursinnehåll, undervisningsformer, lokaler, insatser av lärare och annan personal etc). Smärre schemajusteringar etc har genomförts omgående. Studenterna har upprepade gånger framfört att kursen förlöpt mycket bra, bl. a betonar man mycket positivt stort engagemang och stor lyhördhet från lärare och kursledning, korta och informella kontaktvägar med kursledningen, god sammanhållning i studentgruppen, tillgången till Gohrtons kliniska träningscentrum samt att man är sedda, dvs. uppfattas som blivande kollegor. Negativt: Vissa problem med onkologiundervisningen i Lund (temadag resp besök strålenheten), bl. a har stud. ej fått utlovat kompendium och schemaläggningen vid studiebesöken har brustit. Momentansvariga vid Onk., UsiL, är uppmärksammade och gemensamt utvecklingsarbete har inletts tillsammans med berörda företrädare i Lund och Malmö för mer integrerad onkundervisning mellan orterna. Uppslutning av stud. på teoriundervisningen på fredagar har skiftat, från ca 60 % till 90 %, dock betonar stud. värdet av dagarna och att de finns kvar. Vi gör inför HT vissa revisioner av dem men fortsätter en termin till innan slutlig utvärdering. Ett långsiktigt arbete pågår mellan terminsansvariga för de tre orterna avseende utveckling och integrering av temadagsfredagarna. Enl. ovan. Integrerad undervisning med andra kurser, ffa T6 (gastroenterologi) resp. T9 (pediatrik, bl. a barnkir.) har inletts och skall utökas. Studenterna har på Stor-MUR framfört kritik angående onkologiundervisningen för studenter i Helsingborg. Man menar också att undervisningen i radiologi försämrats sedan Tomas Fork gått i pension.

10 10 T9: Lund: Under de senaste åren har vi haft ett ökat samarbete mellan Malmö och Lund kring delkursen i Pediatrik. Vi har nu parallella föreläsningsscheman, med vissa gemensamma föreläsningar i både Malmö och i Lund. På detta sätt kan vi utnyttja de bästa föreläsarna på respektive studieort och vet vi att studenterna fått snarlik undervisning. Malmö: Studenterna gav över lag god kritik åt föreläsningar, case/gruppövningar, kurslitteratur men sämre åt den praktiska undervisningen. Kursmålen har ej diskuterats i tillräcklig omfattning. De uppskattade terminens examination och även nivåtentamen. Man har en känsla av att besparingar och dåligt med personal spelat in. Elektronisk hand outs har över lag fungerat bra, men kan bli bättre. Bäst kritik gavs åt pediatrik följt av psykiatri samt obstetrik & gynekologi och beroendelära. Inför nästa termin planeras en förbättring av gruppundervisningen i obstetrik & gynekologi. T10 Examensarbete: Kursledningen har varit nöjd med slutresultatet av kursen, studenterna har skrivit mycket bra uppsatser, opponering och presentationen av arbetena har varit mycket bra. Många studenter har i samband med examinationen menat att de tänker försöka publicera resultaten (vid examinationen har vi uppskattat att ca 50 % ämnar försöka publicera sina uppsatser). Vi har fortsatt att vidareutveckla supporten för i första hand statistik, men även för bibliotekskunskap. En mall för opposition, presentation har utvecklats och vårt intryck är att studenterna har använt denna. Kursutvärderingen för vårterminen 2013 var generellt sett positiv och vi kommer att vidareutveckla kursmöte samt support enligt ovan. För höstterminen 2013 planeras inga stora förändringar. På Stor-MUR har studenterna framfört en allmän kritik mot denna termins berättigande och de önskar mer undervisning i statistik och SPSS. Man önskar utvärdering av handledare. T11 Individ och samhälle: Totalt sett uppfattas kursen som krävande och intensiv, men med adekvata och tydliga mål, vilka anses väl kontrolleras i den skriftliga tentamen. Generellt fungerar case väldigt bra, framförallt om lärandemålen är tydliga och adekvata studieguider finns. Vårdcentralsplaceringarna är också rankade högt. Portfolioexaminationen med personlig feedback är högt uppskattad av samtliga studenter. Den specifika kursvärderingen visar en viss ändring i betyg där personella förändringar skett. Momentet Patientsäkerhet får den här terminen sänkt omdöme. Kontinuerligt sker ett förnyande av lärare inom enskilda moment och de här lärarna introduceras och tränas. Ledarskapsmomenten fortsätter sitt utvecklingsarbete, så att pedagogik och innehåll ännu mer motsvarar målen för kursen. Patientsäkerhetsmomentet kommer att omstruktureras till höstens kurs. På Stor-MUR har framförts ett visst missnöje med en del BoF kurser.

11 11 PU grundläggande nivå: T1: Endast 48 studenter svarade trots påminnelse, vilket innebär att det är svårt att veta så mycket. Som vanligt gäller att studenterna har mycket olika förutsättningar, från 18-åringar direkt från gymnasiet till 40-åringar med lång yrkeserfarenhet. Det mesta som studenterna rapporterade om fungerade hyggligt. Vi tar vara på förslagen så långt möjligt! Filmvisningen kommer att läggas tidigare på kvällen. Det är ett problem att en del studenter förväntar sig mycket service/påminnelser. T2: Få svar. Det mesta är bra, och Orup mycket bra! Vissa problem med Skånetrafikens kapacitet Höör-Orup; vi ska informera. Vi tar vara på tipsen. T3: Bra: gruppövningar samtal, kroppsundersökning, på vårdcentral. En del studenter vill ha mer, andra mindre av vissa moment. Flera är negativa till att skriva. Det är ett viktigt mål och vi behåller uppgiften. Vi fortsätter som tidigare. T4: Bra: samtalsmetodik, vårdcentral (i allmänhet). Studenterna vill ha mer praktik. Kritik mot hemtentan. Vi ger feed-back till enheter som inte sköter sitt uppdrag med studenter (ingår i Hälsovalet). Hemtentan ersätts med patientsäkerhetsmoment med skriftlig uppgift. T5: Den kliniska praktiken och OSCE var uppskattade. Dåligt: en del praktikplatser gjorde inte vad de skulle. Få svar från studenter pga byte av program för kursvärderingar.vi genomför varje termin en handledardag, där vi tar upp olika ämnen. När det gäller enskilda personers bra eller dåliga insatser ger vi feed-back. PU avancerad nivå: KUA tillämpar en modell för interprofessionellt lärande i studentteam på en internmedicinsk avdelning. Fr.o.m. VT 2013 finns KUA med samma målsättning på alla orter. Studentteamen roterar enl. schema. I Malmö omfattar detta även helger, i Lund och Helsingborg må - tors (+en helg i Hbg). Avslutning sker i teamen. I Malmö sker denna i simulerad miljö på Practicum. PU veckan har dagliga teman och blandar olika undervisningsformer. Studenterna delas i smågrupper som behålls under veckan. Den genomförs som dag- resp. nattinternat. Dag 1 ägnas gruppkommunikation och ledarskap som tränas i simuleringsövningar och med dramapedagogik. Därefter en dag med analys av innebörden i begreppet läkarens professionalism och av samhällets bilder och förväntningar. En dag ägnas begreppen Skuld - Skam, Moral - Etik där etisk argumentation under handledning av en kliniker och en etiker genomförs i smågrupp kring egna fall. Under ett tvådagars nattinternat handlar första dagen om läkarens förhållningssätt till döende och död och om existentiella frågor. Samtal i seminarieform om etik och kommunikation vid livets slut liksom om läkarens egen sorg och tröst har genomförts i mindre grupper. Andra dagen följer upp med träning av svåra samtal i rollspel under handledning och med samtal i små grupper. Sista dagen har berört humanioras roll i studenternas professionella utveckling och diskuterat de tre böcker som de fått som val att läsa. Dessa böcker berör alla existentiella frågor med anknytning till svår sjukdom. Vikten av att ständigt reflektera över sin roll framhävs liksom vikten av att också vara professionell mot sig själv. Att pröva sin läkarroll och praktiskt använda tidigare kunskaper i framförallt internmedicin är mycket uppskattat. Eget ansvar är bra och stud. anger i hög grad att de fått insyn i både egen och de andras professionella roller. Det har funnits varierande grad av svårigheter att se målsättning i teamarbete kring patienten speciellt när det gäller basal omvårdnad. En del ifrågasätter kvällar och helger men samtidigt vet vi från Malmö att det är just den tiden som ökar tilliten hos studenten. Tid

12 12 behövs för teambildning. Stora krav ställs på förmågan hos sjuksköterskehandledare att handleda interprofessionellt på helger och kvällar då läkarhandledare saknas. Arbetet som läkare i teamet kan då upplevas som mindre givande. Eftersom samma KUA schema inte används på alla orter kan Malmöstudenternas uppfattning om sitt schema som inkluderar helger påverkats av övriga studenter. Lund har fått bättre betyg jämfört med starten HT 2012 när det gäller alla parametrar ffa när det gäller värdet av placeringen under utbildningen. Teamavslutningen med case är fortfarande inte optimal. I Malmö har förskjuten terminsstart pga. lovet medfört splittrad placering och störd kontinuitet för ett par studentteam vilket påverkat meningsfullheten för dessa studenter. Extra insatser av läkarhandledare under påsken kunde delvis avhjälpa detta. Även i Helsingborg som startat sin KUA VT2013 har placeringen uppskattas. PU veckans ämnesval och undervisningsformer uppskattas mycket av studenterna. Man uppger att många ämnen aldrig tidigare tagits upp. Värdet av rollförebilder framhävs och undervisningsformerna ger kontinuitet, möjligheter till kollegiala samtal och en god stämning. Att arbeta i grupp utan handledning upplevs som mindre givande. Ämnena under internatet kan naturligt upplevas som tunga men ses också som mycket väsentliga. Internatsformen uppskattas, den ger luft och tid för reflektion, möjligheter till informella möten och man känner sig synliggjord. Även för PU veckan fick läkarutbildningens lov konsekvenser (kollision med introduktioner inför sommarjobb, vårdens semestertider) Interprofessionell målsättning måste oavbrutet tydliggöras både för lärare och studenter på alla KUA avd. KUA är en modell för att i teamet se både egen och andras roller, inte en reell vårdavdelning. Tillräcklig tid för teambildning är viktig. Tiden bör utökas ffa i Lund där kontinuitet bryts genom frelö-sö. På alla KUA bör planering av studenternas uppgifter inför kvällar och i förekommande fall helger ske då läkarhandledare inte är på plats. Vi planerar för att införa KUA avslutning i simulerad miljö även i Lund och Helsingborg. Individuell skriftlig reflektion över egen och andras roller i vårdteam har tidigare funnits i Malmö, införs nu på alla orter. Fortsatt arbete med att anpassa KUA start så att alla utbildningar startar samtidigt måste ske. Bakomliggande T8 schema bör vara kongruent på alla orter och man bör sträva efter att utjämna olikheter i KUA schema. Fortsatt utveckling av handledning interprofessionellt sker genom utbildningsinsatser. Handledarrollen för undersköterskan i omvårdnadsarbetet skall tydliggöras. KUA koordineras interprofessionellt på uppdrag av vicedekan för samstämmighet. PU-internatets former skall ses över (policy frågor). Annan form av examination övervägs som ex möjligheter att avsluta terminens PU med portföljsamtal. På Stor-MUR har studenterna framfört att de ser problem med KUA och vinterlovet, som inte de andra utbildningarna har. Man är även missnöjda med tiderna för KUA i Helsingborg, men denna kritik ser utbildningsledningen knappast som relevant. Man är även missnöjda med mentorerna. Lund den 17 augusti 2013 Martin Stjernquist, Programdirektör

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad Kvalitetsrapport 2012/2013 LBS i Kristianstad Innehåll Kvalitetsrapport 2012/2013... 1 LBS i Kristianstad... 1 LEDARE... 4 GRUNDFAKTA OM LBS I KRISTIANSTAD... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

Samarbete i lärande via nätet

Samarbete i lärande via nätet Samarbete i lärande via nätet Juni 2004 Britt Bäckström Marianne Hillström Karin Josefsson Åsa Lindström Helen Persson Förord Projektgruppen för beskrivning av samarbete via nätet, har bestått av fem representanter

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 1 Kvalitetsrapport för avtalsåret 2012-2013 ABF Komvux Stockholm Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 Rapporten bygger på data från avtalsåret 2012-07-01--2013-06-30 Enligt avtal ska varje

Läs mer

Antal erhållna enkätsvar: 412. I hög grad. I Inget. Inte alls. I viss grad. hög grad

Antal erhållna enkätsvar: 412. I hög grad. I Inget. Inte alls. I viss grad. hög grad Utvärdering VFU Södersjukhuset, högskolestudenter 2013 Antal erhållna enkätsvar: 412 Introduktion och bemötande Antal svar på frågan: 409 (1) Kände du dig välkommen till (2) Är du nöjd med introduktionen?

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Textproduktion 2 (7,5 hp) VT 2013, Distans (31RTX2)

Textproduktion 2 (7,5 hp) VT 2013, Distans (31RTX2) Textproduktion 2 (7,5 hp) VT 2013, Distans (31RTX2) Kursrapport Kursansvariga: Linda Rydh & Birgitta Wallin I den här rapporten sammanfattas utvärderingen av kursen Textproduktion 2 (7,5 hp) VT 2013 inom

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Lärlingsrapport VT12-VT14

Lärlingsrapport VT12-VT14 1 Till samtliga anordnare av lärlingsutbildningar med statsbidrag inom Vux10 Lärlingsrapport VT12-VT14 Här kommer anvisningar till ett kompletterande underlag till Årsrapporten som ska belysa lärlingsutbildningarna.

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Lärande inom äldreomsorgen Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Eva Lindelöf, Kerstin Sjösvärd och Ingrid Skeppstedt Sommaren 2006 Lärande inom

Läs mer

Utvärdering av hemtjänstens organisation, struktur och arbetsmiljö i Säters kommun Intern rapport till Säters kommun. Sara Wolff

Utvärdering av hemtjänstens organisation, struktur och arbetsmiljö i Säters kommun Intern rapport till Säters kommun. Sara Wolff Utvärdering av hemtjänstens organisation, struktur och arbetsmiljö i Säters kommun Intern rapport till Säters kommun Sara Wolff Dalarnas forskningsråd, november 2011 Arbetsrapport från Dalarnas forskningsråd

Läs mer

PM 2009-02-23. Kursutvärderingsprojekt. 1. Inledning

PM 2009-02-23. Kursutvärderingsprojekt. 1. Inledning Malmö högskola / Innovation och utveckling Karen Ask Utredare 1(21) PM 2009-02-23 Kursutvärderingsprojekt 1. Inledning Detta PM beskriver arbetet med det utvecklingsprojekt kring kursutvärdering som genomförts

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA

Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA Agneta Halvarsson Helena Svensson APeL FoU Oktober 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Kluraprojektets syften och mål... 3 Utvärderingen...

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014

Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-09-21 Kvalitetsrapport 2013-2014 Klara Södra Gymnasium Södermalm/Stockholm 2014-09-21 Innehållsförteckning Klara Södra Gymnasium... 1 Södermalm/Stockholm 2014-09-21Innehållsförteckning... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Ledarskaps ST lägesrapport hösten 2014

Ledarskaps ST lägesrapport hösten 2014 Ledarskaps ST lägesrapport hösten 2014 1 Innehållsförteckning Projektledningens rapport om LST 2008-2014... 3 Inledning... 3 Former... 3 Effekter... 3 Fortsättning... 4 Ekonomi... 5 Reflektioner från Ledarskaps-ST

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Utbildningsförvaltningen 2013-05-28 Utbildningskansliet Utvecklingsenheten Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Karin Stavne 2013-09-30 rektor Postadress Besöksadress Telefon vx

Läs mer

Bättre vård mindre tvång Del 2

Bättre vård mindre tvång Del 2 Bättre vård mindre tvång Del 2 EPSILON, ZETA, THETA Bättre vård mindre tvång Del 2 1 Innehåll Inledning... 4 Genombrottsprogram Epsilon Inledning... 6 Bakgrund... 7 Resultat... 10 Slutsatser... 14 Reflektioner

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Ledungsvägen 11, 393 50 Kalmar. Tel: 0480-45 32 60 Fax: 0480-45 32 59

Ledungsvägen 11, 393 50 Kalmar. Tel: 0480-45 32 60 Fax: 0480-45 32 59 1 (28) Ledungsvägen 11, 393 50 Kalmar Tel: 0480-45 32 60 Fa: 0480-45 32 59 E-post: vastrafunkaboskolan@kalmar.se Hemsida: http://www.kalmar.se/vastrafunkaboskolan 2 (28) Sammanfattning... 3 A Enhetens

Läs mer

Granskning av ekonomin på sjukhusen i Lund, Malmö och Helsingborg

Granskning av ekonomin på sjukhusen i Lund, Malmö och Helsingborg Granskning av ekonomin på sjukhusen i Lund, Malmö och Helsingborg Granskningsrapport mars 2010 Björn Jansson Thomas Nerd Gert Paulsson Anders Anell 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING OCH IMPULSER

Läs mer

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 2011-08-25 Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 1 Innehållsförteckning: Innehållsförteckningen är tom eftersom inga

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer