Överlåtelse av Täljehallen och Rosenborgshallen till Södertälje Basketbollklubb

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Överlåtelse av Täljehallen och Rosenborgshallen till Södertälje Basketbollklubb"

Transkript

1 1 (7) Ann-Charlotte Gjöthlén Börje Spong Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Överlåtelse av Täljehallen och Rosenborgshallen till Södertälje Basketbollklubb Sammanfattning av ärendet Södertälje Basketbollklubb (SBBK) har sedan flera år en önskan om att överta Täljehallen och Rosenborgshallen från Telge Fastigheter. Förvaltningen ställer sig positiv i ärendet och har upprättat ett förslag till hur fastigheten kan avyttras på ett sätt som skapar godtagbara förutsättningar för alla parter. På samma sätt som för ishockeyn och fotbollen, föreslås att ett arenabolag bildas för drift och utveckling av fastigheten. För att skapa förutsättningar för ett fortsatt inflytande och engagemang från kommunens sida, föreslås att den avstyckade fastigheten med Täljehallen och Rosenborgshallen förvärvas av ett bolag som ägs till 90 % av SBBK och till 10 % av kommunen genom Telge AB. Kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden och kommunstyrelsen föreslås tillstyrka förvaltningens förslag till överlåtelse av Täljehallen och Rosenborgshallen i enlighet med de principer och utgångspunkter som anges i ärendet. Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner förslaget, föreslås kommunstyrelsen också ge kultur- och fritidschefen i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar för att fullfölja överlåtelsen. Handlingar Tjänsteskrivelse daterad Bilaga, ekonomiska förutsättningar Bilaga, övergripande sammanfattning av avtal XXXX (skriv besöksadress här) Tfn Bankgiro Södertälje Org-nr Postgiro

2 2 (7) Bakgrund Södertälje Basketbollklubb (SBBK) önskar överta de byggnader som klubben idag nyttjar för sin verksamhet. Diskussionen initierades redan 2007 men har konkretiserats under det senaste året. Förvaltningen har berett ärendet i dialog med SBBK och presenterar nu ett förslag i ärendet som skulle möjliggöra för SBBK att överta fastigheten. De byggnader som omfattas av förslaget är Täljehallen och Rosenborgshallen och ett antal lokaler i undervåningarna till Rosenborgsskolan. Täljehallen är hemmaplan för SBBK och utgör också bas för den omfattande ungdoms- och breddverksamhet som klubben bedriver. Men byggnaderna används också av volleybollklubben och för olika typer av arrangemang. Till detta kommer att Täljehallen och Rosenborgsskolans gymnastiksal är de anläggningar där eleverna på Rosenborgsskolan och gymnasierna Colin Leclair, Ekenbergska och Wendela Hebbe har sina gymnastiklektioner. Aktuella byggnader ägs idag av Telge Fastigheter. Södertälje kommun hyr i sin tur byggnaderna och upplåter till SBBK att nyttja för sin verksamhet. Enligt dagens överenskommelse mellan SBBK och Kultur- och fritidskontoret, har SBBK rätt att börja nyttja lokalerna efter klockan 16 på dagarna. Det finns en potential att öka nyttjandegraden i byggnaderna eftersom det vid sidan av skolorna och SBBK idag bara är volleybollklubben som använder lokalerna. SBBK äger och driver också vandrarhemmet, Idrottsgården, som är belägen alldeles bakom Täljehallen. Klubben anser att vandrarhemmet är en viktig del av klubbens verksamhet även i framtiden. Kommunen har kostnader på ca 7,2 mkr per år (exklusive moms) i form av hyra och drift av Täljehallen och Rosenborgshallen. Då har vissa kostnader som varierar mycket räknats som ett snitt mellan 2009 och I driften ingår ett bidrag direkt till SBBK för deras deltagande i driften. SBBKs utvecklingsplan SBBK har tagit fram en plan över hur fastigheten och verksamheten kan utvecklas i det man kallar för Täljehallskonceptet. Följande skäl anger klubben som motiv för att vilja ta över fastigheten; Enligt SBBK tar klubben redan idag ett totalansvar för Täljehallen på högre nivå än vad som är avtalat. SBBK är sannolikt den part som bäst kan utveckla Täljehallen till nästa nivå. SBBK har möjlighet att med ett framgångsrikt arbete skapa ekonomiska förutsättningar för att förbättra sina normala verksamhetsgrenar. SBBK bedriver sedan lång tid en omfattande och framgångsrik ungdomsverksamhet som en viktig del i klubbens helhetskoncept. Förutsättningarna för ungdomsverksamheten förbättras om lokalerna kan lyftas och anpassas.

3 3 (7) Ett övertagande ses som en rättvisefråga de olika idrotterna emellan (jmfr fotbollen och ishockeyn) och det förslag till villkor för övertagande som SBBK önskar sig, följer i vissa delar det upplägg och de avtal som upprättades mellan Södertälje kommun och SSK. Den plan som SBBK har upprättat syftar till att i ett antal faser skapa mer professionella förutsättningar som säkrar en stabil ekonomi. Klubben anser att en viktig utgångspunkt är att ha rådighet över fastigheten. Fas1 att skapa en acceptabel och affärsmässig miljö I fas 1 ingår att genomföra ett antal renoveringsinsatser och att anställa en vaktmästare för att få en attraktiv, trygg och affärsmässig miljö. Syftet är att skapa förutsättningar för fas 2, att öppna upp anläggningen, kunna ta emot mer publik och klara fler turneringar och evenemang. Fas 2 skapa grogrund för utveckling I fas 2 ingår att skapa en organisatorisk och ekonomisk grund bland annat genom att optimera användandet av ytorna. Klubben kommer att arbeta aktivt för att vid de tider då lokalerna inte nyttjas av skolan, klubben eller andra verksamheter, hyra ut till kontinuerliga träningar, träningsläger, turneringar, konferenser, kulturarrangemang och möten. Enligt diskussion mellan förvaltningen och SBBK ska fas 2 även inbegripa att Täljehallen utvecklas till en öppen mötesplats för ungdomar. SBBK har även skissat på en tredje fas som på längre sikt går ut på att bygga om entréhallen, öka publikkapaciteten samt bygga ut VIP- och serveringslokaler i direkt anslutning till elitarenan. Fas tre omfattas inte av förvaltningens förslag. Förvaltningens uppfattning Samberedning har skett eftersom ett flertal aktörer i förvaltningen är berörda i ärendet. Det är kultur- och fritidskontoret, utbildningskontoret, samhällsbyggnadskontoret, Telge Fastigheter och Telge AB. Även kommunens finans- och ekonomiavdelningar samt kommunens revisorer har deltagit i diskussionen och framfört synpunkter som har hanterats i beredningen. En kontinuerlig dialog har parallellt ägt rum med SBBK. Förvaltningen ställde sig redan när frågan först väcktes, principiellt positiva till att SBBK övertar fastigheten. En grundförutsättning för en överlåtelse är emellertid att utbildningskontoret får fortsätta att nyttja lokalerna enligt samma nyttjandegrad som idag och att övriga berörda klubbar inte får försämrade möjligheter att nyttja lokalerna. SBBK har ett mycket bra record och en välskött ekonomi över lång tid. Klubben bedriver dessutom en mycket bred och framgångsrik ungdomsverksamhet. Bland annat arrangerar klubben Kom och studsa för de minsta. För mellan- och högstadiet har man skolturneringar och för äldre ungdomar har man både basketklasser och basketgymnasium. För

4 4 (7) att ge alla ungdomar en möjlighet att utöva sin idrott på "hemmaplan" startade klubben stadsdelsverksamhet redan Idag spelar och tränar över 700 barn och ungdomar basket ute i stadsdelarna under ledning av mer än 100 ledare. SBBK har också mycket väl, lyckats engagera både tjejer och killar på flera nivåer och har också en bred mångfald bland sina aktiva. Under beredningsprocessen har förvaltningen fått frågor som rör parallellen till SSKs ägande av SSK Arena. Grundförutsättningarna mellan de båda klubbarna är emellertid helt olika. Kalkylen för SSK Arena baserades på att man skulle uppnå höga publiksiffror och sponsringsresultat, som i dagsläget inte visat sig realiserbara. Kalkylen över Täljehallen är inte baserad på höga publiksiffror eller sponsringsintäkter för att klara sig ekonomiskt. Intäkter utöver de hyror som redovisas i skrivelsen kommer att stärka ekonomin i arenabolaget, men är inget krav för att verksamheten ska ge positivt resultat. SBBKs breddverksamhet är ett föredöme för föreningarna i Södertälje. Med utgångspunkt från detta och den plan som klubben har tagit fram för att skapa en grogrund för utveckling, är förvaltningen fortsatt positiva till att klubben övertar fastigheten. Det finns ett antal viktiga utgångspunkter i ärendet, som kommer att avtalas och regleras i överlåtelseavtal och hyresavtal. Även andra avtal kommer att vara nödvändiga, vilkas innehåll sammanfattas i bilaga till denna skrivelse. De utgångspunkter som ligger till grund för överlåtelsen sammanfattas nedan. Lösningen ska möjliggöra för klubben att realisera fas 1 och 2 i den utvecklingsplan som klubben har upprättat. Ett antal definierade renoveringar ska i det sammanhanget genomföras för att skapa en mer öppen och publik anläggning. Södertälje kommun ska även fortsättningsvis behålla ett inflytande över fastigheten genom att ha ett delägande med 10 % i det arenabolag som bildas för fastigheten. Till detta ska kommunkoncernen (förslagsvis Telge AB och Kultur- och fritid) också tilldelas 2 platser i styrelsen. Utbildningskontoret ska även fortsättningsvis kunna använda lokalerna enligt samma nyttjandegrad som idag och utan fördyrande kostnader jämfört med idag. Detaljerna för detta regleras separat. Södertälje kommun ska ha rätt att nyttja lokalerna 6 dagar per år för större evenemang. För detta nyttjande kommer Arenabolaget att få ersättning från Södertälje kommun motsvarande sina merkostnader. Detta innebär att Arenabolaget får ersättning för att genomföra åtgärder eller anskaffningar som inte sker vid normalt nyttjande. Arenabolaget åtar sig att arbeta aktivt för att främja nyttjandet av hallen för övriga idrotter och elitidrotter i Södertälje. I avtal kommer att regleras att eventuella nya

5 5 (7) Södertäljeidrotter som når högsta nivå, i rimlig omfattning ska ges möjlighet att nyttja Täljehallen för träning och elitseriematcher. Taxorna sätts till självkostnadspris enligt den definition Skatteverkets använder i de skrivelser där man yrkar på uttagsbeskattning för fotbollsarenan. Eventuella tvister om detta nyttjande, lyfts till och avgörs av styrelsen, där Södertälje kommun kommer att ha två styrelseplatser. Södertälje kommun anser att det är viktigt med transparens och vill som en del i uppdraget att stödja bredd- och elitidrott i Södertälje, kunna följa nyttjandet av hallarna. Detta sker bäst genom att SBBK ingår i kommunens bokningssystem. Formerna för detta avses avtalas separat. SBBK har redan idag en stor betydelse för Södertäljes ungdomar, en roll som i och med överlåtelsen ges förutsättningar att stärkas ytterligare. Som en grund för överlåtelsen, har Kultur- och fritidskontoret och SBBK inlett ett samarbete om fritidsverksamhet/fritidsgårdsverksamhet i befintliga lokaler i Täljehallen. SBBK kommer därmed att bidra aktivt till att bygga upp en mötesplats och en öppen fritidsverksamhet som en del i sin verksamhet. Det ekonomiska upplägget och konsekvenserna Arenabolaget har inriktningen att göra Täljehallen mer publikdragande och till en samlingsplats för evenemang och turneringar. Det är också en strävan att bredda arenans användande till annan elitidrott vid sidan av basketen. En utgångspunkt i förvaltningens förslag, är att skapa reella förutsättningar för denna utveckling. Förvaltningen föreslår att Telge Fastigheter styckar av Täljehallen och Rosenborgshallen till en särskild fastighet. Fastigheten avyttras till ett bolag (arenabolaget) med SBBK som huvudägare med 90 % och Telge AB som minoritetsägare. Telge Fastigheters styrelse hanterade frågan den 14 februari Överlåtelsen sker om möjligt den 1 juli Enligt liggande förslag avyttras fastigheten till bokfört värde på 26 mkr. Finansiering av fastighetsförvärvet sker genom ett räntefritt lån på 30 år från kommunen. Vid löptidens utgång kan lånet sägas upp eller villkoren omförhandlas på initiativ av endera parten. Om det är möjligt att, utan fördyringar för kommunen, ha en modell där räntefrihet kan ersättas med kommunalt bidrag till räntan ska ett sådant alternativ övervägas. För att möjliggöra för fortsatt utveckling, föreslår förvaltningen också ett lånelöfte på upp till 6,5 mkr. Lån enligt det extra lånelöftet på 6,5 mkr löper med ränta på normalt sätt. Kommunens genomsnittsränta är för närvarande 4,08 %. Kommunens kostnader för hyror, övriga kostnader och driftbidrag till SBBK uppgår till ca 7,2 mkr ex moms. Beloppet har varierat mellan åren. Här ingår den hyra som kommunen betalar till Telge fastigheter för lokalerna, de kostnader som kommunen (kultur- och fritidskontoret) har själva för lokalerna samt de direkta bidrag för anställda som går till SBBK.

6 6 (7) Förvaltningen föreslår att överlåtelsen sker den 1 juli Enligt liggande förslag, tillkommer inga extra kostnader för kommunen år Det totala hyresbeloppet kommer att uppgå till 6,75 dividerat med 12 och multiplicerat med 6 = 3,375 för att avspegla 7 månader. Från och med år 2012 adderas ytterligare 0,5 mkr, till 7,25 mkr, för att bland annat täcka kostnaderna för en dagvaktmästare. Förändringen i kommunens kostnader från och med år 2012 (exklusive moms) blir en ökning på ca 0,5 mkr samt räntekostnaden per år under 30-årsperioden. Räntekostnaden beräknas till ca 1,1 mkr i början och ca 0,4 mkr i slutet av perioden. Kommunens hyror/bidrag ska indexjusteras för att följa KPI med 2010 som basår. Uppräkningsfaktorn för 2011 är den förändring som kan avläsas den sista oktober 2010 jämfört med ett år tidigare. Indexjusteringarna fortsätter sedan på motsvarande sätt. Efter en inledande 10-årsperiod ska indexuppräkningen tas upp till förnyad diskussion. Utvärdering ska ske så att den inte ger orimliga effekter. Ny indexeringsmodell kan bli aktuell. De ekonomiska förutsättningarna samt detaljerna kring överlåtelsen av fastigheten beskrivs mer utförligt i bilaga till denna tjänsteskrivelse. Sammanfattning Förvaltningen anser att SBBK bedriver en mycket bra verksamhet och ställer sig positiv till den utvecklingsplan som klubben har upprättat. Förvaltningens förslag syftar till att skapa möjligheter för klubben att realisera sin utvecklingsplan samtidigt som kommunen behåller ett visst inflytande över fastigheten. Det mervärde som förslaget innebär, anser förvaltningen kan motivera den ökande kostnad som förslaget leder till. Det mervärde som förvaltningen ser för Södertäljeborna och för Södertälje kommun, är; En mer publik och öppen anläggning. Upprustning av lokalerna och en mer tilltalande anläggning med förutsättningar till fler arrangemang och aktiviteter. Ett aktivt arbete för att möjliggöra för andra klubbar och verksamheter att få tillgång till lokalerna. SBBK har redan idag en stor betydelse för Södertäljes ungdomar, en roll som i och med överlåtelsen kommer att stärkas ytterligare. I dialog med kultur- och fritidskontoret, kommer SBBK att bidra aktivt till att bygga upp en mötesplats och en öppen fritidsverksamhet som en del i sin verksamhet. Förvaltningens förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut 1. Förvaltningens förslag till överlåtelse av Täljehallen och Rosenborgshallen tillstyrks enligt de utgångspunkter som anges i ärendet, under förutsättning att

7 7 (7) kultur- och fritidsnämnden kompenseras ekonomiskt för de ökande kostnader som överföringen innebär. Förvaltningens förslag till utbildningsnämndens beslut 1. Förvaltningens förslag till överlåtelse av Täljehallen och Rosenborgshallen tillstyrks enligt de utgångspunkter som anges i ärendet. Förvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut 1. Förvaltningens förslag till överlåtelse av Täljehallen och Rosenborgshallen tillstyrks, i enlighet med de principer och utgångspunkter som anges i ärendet. 2. Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner överlåtelsen, ges kultur- och fritidschefen i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar och att fullfölja överlåtelsen. 3. De interna anslagen justeras så att utbildningskontoret och kultur- och fritidskontoret inte får försämrade förutsättningar p.g.a. de förändringar som överlåtelsen medför. 4. De räntekostnader som uppstår från och med år 2012 inarbetas som en kommande kostnad i Mål & Budget. Förvaltningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 1. Förvaltningens förslag till överlåtelse av Täljehallen och Rosenborgshallen godkänns, i enlighet med de principer och utgångspunkter som anges i ärendet. Kjell Hasslert Koncerndirektör Ulla-Marie Hellenberg Kommundirektör Staffan Jonsson Annabella Kraft Mats Christiansson Kultur- och fritidschef Utbildningsdirektör Ekonomidirektör

8 Börje Spong Business Consulting AB Ekonomiska förutsättningar för ett arenabolag med SBBK som huvudägare. Bakgrund För ishockey och fotboll har tillskapats arenabolag där idrottsklubbarna är antingen ensamma ägare (SSK) eller huvudägare (Assyriska och Syrianska). På så vis uppnås ett intresse för klubbarna att utveckla arenorna samtidigt som det kan komma att påverka klubbarna ekonomiskt positivt. För att med SBBK som huvudägare uppnå en liknande situation för basketen skissas nedan hur ett arenabolag skulle utvecklas med givna förutsättningar. Förutsättningar Telge Fastigheter AB styckar av Täljehallen och Rosenborgshallen till en särskild fastighet. Fastigheten avyttras till ett bolag (arenabolaget) med SBBK som huvudägare och Telge AB som minoritetsägare. Överlåtelsen sker så snart möjligt under perioden 1/4 1/ Priset blir totalt 24,5 + 1,5 = 26,0 MSEK. Komponenterna utgörs av befintliga byggnader (24,5) och, mark (1,5) vilka tillsammans utgör nu befintliga tillgångar om totalt 26,0 MSEK. Därutöver står Arenabolaget för transaktionskostnader. Arenabolaget startas med SBBK som huvudägare med en ägarandel på 90 %. Resterande 10 % ägs av kommunen genom Telge AB. Kommunen och Telge AB har varsin representant i styrelsen, kommunens från kultur och fritid. Det samägda bolaget kommer på plats genom att Telge AB förvärvar 10 % av aktierna i det av SBBK ägda bolaget Täljegården AB. Bolaget driver idag vandrarhemsverksamhet. Täljegården AB kommer att namnändras till Täljehallen AB. Köpeskillingen för aktierna uppgår i det här sammanhanget till ett försumbart belopp. Efter att det samägda bolaget kommit på plats förvärvas den avstyckade fastigheten från Telge Fastigheter AB. Finansieringen av fastighetsförvärvet sker genom ett lån från kommunen. Lånet på 26,0 MSEK + transaktionskostnader (uppskattas till 1,3 MSEK) löper fram t.o.m är amorteringsfritt därefter amorteras årligen 600 KSEK per år fram t.o.m Lånet löper utan ränta. Lånet kan, av båda parter, sägas upp eller sägas upp till omförhandling av lånevillkoren senast 31 mars Om lånet inte sagts upp förlängs lånet med samma villkor till lånet slutbetalats. Om det är möjligt att, utan fördyringar för kommunen, ha en modell där räntefrihet kan ersättas med kommunalt bidrag till räntan ska ett sådant alternativ övervägas. SBBK har identifierat ett antal upprustningsåtgärder som man anser bör genomföras för att nå en standard på anläggningen så att fortsatt utveckling av verksamheten kan ske. För att ge en uppfattning om karaktären på åtgärderna visas nedan de mest prioriterade. Prioriterade investeringar Fasadombyggnad framsidan Rosenborg 1,4 Tak lågdel Rosenborg 0,1 Åtgärder värmesystem Rosenborg 0,6 1

9 Omklädningsrum och duschar Täljehallen 1,7 Totalt 3,8 För att möjliggöra dessa och liknande åtgärder ger kommunen ett lånelöfte på upp till 6,5 MSEK. Lånelöftet kan utnyttjas inom en femårsperiod från överlåtelsen för upprustnings och utvecklingsåtgärder i sporthallarna. Låneavtalet löper fram t.o.m med ränta. Under 2011 erhålls amorteringsfrihet. Lånet ska sedan årligen amorteras med 120 KSEK per år. Lånet kan, av båda parter, sägas upp eller sägas upp till omförhandling av lånevillkoren senast 31 mars Om låneavtalet inte sagts upp förlängs lånet på samma villkor till full betalning skett. Räntan utgörs av den för kommunen vid varje tidpunkt genomsnittliga inlåningsräntan utan någon ramavgift. För lånen förutsättes bästa pant i fastigheten. Kommunala hyror och ersättningar Kommunens kostnader för hyror stöd och bidrag till SBBK för nyttjandet av idrottshallarna samt det nedre planet i matbespisningsbyggnaden uppgår till ca 7,16 MSEK ex moms i genomsnitt de senaste åren, beloppet har varierat mellan åren. Då ingår den hyra kommunen betalar till Telge Fastigheter för lokalerna, de kostnader som Kultur och Fritid har själva för lokalerna samt de direkta bidrag för anställda som går till SBBK på 1,1 MSEK. För de två senaste åren ser utfallet ut enligt nedan. 2009/2010 Kultur och Fritids kostnader 1125 Kostnad rep o unh är ett snitt 09/10 Kostnader för el och vatten 450 Hyra till Telge Fastigheter 4489 Bidrag till SBBK 1100 Totalt 7164 Kommande kommunala hyror och ersättningar För det första halvåret d.v.s. perioden från till utgår en hyra från kommunen som motsvarar en årshyra på 6,750 MSEK ex moms (6,750/2=3,375 MSEK ex moms) uppräknad med inflation (KPI) enligt indexförändring per sista oktober föregående år(för 2011 sista oktober 2010).. Om överlåtelsen kan ske tidigare än ökar hyran proportionellt till hyresperioden. Från och med 2012 adderas ett ytterligare belopp om 0,500 MSEK till hyran. Det täcker bland annat ett tillskott av en dagvaktmästare. Beloppet indexuppräknas som ovan med 2010 som basår. Efter en inledande 10 årsperiod ska indexuppräkningen tas upp till förnyad diskussion. Utvärdering ska ske så att den inte ger orimliga effekter. Ny indexeringsmodell kan bli aktuell. Hyresvillkoren framgår av separat hyresavtal där tillgång till och utnyttjande av hallen i stora drag grundar sig på den fördelning som idag råder mellan SBBK, skolorna och övriga nyttjare. Därutöver har kommunen kvar kostnaden för lokalerna i matsalsbyggnaden (363 KSEK) som även fortsättningsvis kommer att nyttjas av SBBK som kansli och styrketräningslokaler. Kommunens kostnader kommer följaktligen att förändras enligt nedan KSEK Idag 7164 Enligt ovan Från och med ,250+0,363(ytor kansli o styrka i matsalsbyggnad) Kostnadsökning 449 2

10 Arenabolaget har inriktningen att göra Täljehallen mer publikdragande och till en samlingspunkt för evenemang och turneringar. Det är också en strävan att bredda arenans användande till annan elitidrott vi sidan av basketboll. SBBK har identifierat ett investeringsprogram på ca 7 MSEK som bör genomföras för att lyfta anläggningen från ovan nämnda utgångspunkter. Förändringen i kommunens kostnader blir följaktligen en ökning med ca 500 KSEK per år (+ inflationsuppräkning med 2010 som basår) från och med Därtill blir den genomsnittliga räntekostnaden per år under 30 års perioden ca 0,7 MSEK vid en antagen räntenivå på 4,08 % för det lån som löper utan ränta, högre i början (ca 1,1 MSEK) och lägre mot slutet(ca 0,4 MSEK). Räntan är baserad på kommunens genomsnittliga inlåningsränta och innehåller ingen låneramsavgift. Den kommer att variera över tiden. Senast tillgängliga beräkning uppgår till 4,08 procent. Hyresupplägg Skatteverket har skrivit ett PM där man anger att man överväger att besluta om uttagsbeskattning för fotbollsarenan. Deras kalkyl innebär att det skulle bli skattetillägg för de senaste åren på flera miljoner. Argumentationen förefaller besynnerlig och Telges motargument är av den arten att det borde ändra skatteverkets skisserade ställningstagande. Men sannolikt kommer det att innebära en flerårig process innan det finns ett slutligt utslag. Grundproblemet är att föreningarna anses betala för låg hyra, dels i jämförelse med kommunen men även i relation till självkostnad. För att undvika att exponera arenabolaget för skatterisken bör man minska kommunens hyra till arenabolaget och att istället ett belopp som motsvarar neddragningen betalas direkt som bidrag till SBBK. SBBK får sedan i sin tur betala en hyra till Arenabolaget. Då uppkommer situationen att den ekonomiska risken för arenabolaget kan komma att öka jämfört med ett läge där man har ett 30 årigt hyresavtal med kommunen. Upprättade avtal mellan de tre parterna kommunen, SBBK och Arenabolaget måste därför utformas så att det så långt möjligt säkrar att bidraget används för hyran till arenabolaget. Man kan exempelvis ingå ett avtal om någon form av netting förfarande mellan de tre parterna. Kommunen, SBBK och Arenabolaget ska därför ingå ett trepartsavtal om nettingförfarande av vissa betalningsströmmar. Nettingförfarandet innebär att kommunbidraget till SBBK, SBBK:s hyra till Arenabolaget och Kommunens hyra till Arenabolaget nettas till en betalningsström från Kommunen till Arenabolaget. Kommunen blir avsändare och Arenabolaget mottagare av betalningen medan SBBK:s bidrag från Kommunen kvittas mot hyresbetalningen till Arenabolaget. Värdering av fastigheten En värdering av fastigheten har genomförts och köpeskillingen understiger inte bedömt marknadsvärde. Arenabolagets ekonomiska utveckling I bilaga 1 återges hur den ekonomiska utvecklingen för bolaget förväntas bli under de första sex åren. Där kan noteras att ett stabilt resultatmässigt överskott förväntas med ett kassaflöde som gör att amorteringar kan klaras och att dessutom, under perioden , investeringar och andra satsningar på ca 13 MSEK kan genomföras om lånelöftet på 6,5 MSEK utnyttjas. I kalkylen är då redan 3

11 en grundnivå på investeringar på 200 KSEK per år inlagd. Den ekonomi som erhålls i bolaget ger upphov till ett positivt kassaflöde per år på ca 1,9 MSEK vilket ger ca 1,3 MSEK efter amorteringar. Det utgör en bas för framtida utveckling av arenan. Bolagets resultatnivå är betryggande under den första sexårsperioden med ett resultat före dispositioner och skatt på ca 1,7 MSEK per år. Resultatet torde vara ganska enkelt att prognosera då varken intäkter eller kostnader i någon större utsträckning är beroende av publikintäkter eller liknande volatila inslag. Det innebär att bolaget totalt klarar sig på de intäkter som kommun och SBBKhyran innebär. Tillkommande hyror från andra föreningar, egna event och kostnadsbesparingar jämfört med TF:s och kommunens drift är förbättringspotentialer som kan användas för arenans vidare utveckling eller för SBBK:s sportsliga utveckling. 4

12 BILAGA 1 Inflation 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% Löner 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 1/2 år Resultaträkning Intäkter Kommunbidrag Uthyrning 0, Egna intäkter Totala intäkter Personal Drift, Unh 0 0,0% Städning Vatten Fjärrvärme El Övrigt TF och Kommun 0,0% Tomträtt Personal SBBK Försäkringar Övrigt SBBK Summa "cash-cost" Resultat före avskrivningar Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella intäkter 1,0% Finansiella kostnader1 0,0% Finansiella kostnader2 4,0% Resultat efter finansiella poster Dispositioner 30,0% Skatt 26,3% Nettoresultat Återlägg avskrivningar Återlägg dispositioner Förändring omsättningstillg Förändring Räntefria skulder Investeringar S:a kassaflöde Amortering Amortering 1 45 år Kassaflöde efter amortering mark övrigt Anläggningstillgångar Kundfordringar 2,0% Övriga omsättningstillg. 4,5% Kassa S:a tillgångar Eget kapital Dispositioner Ursprungligt lån 2 Extra lån Ursprungligt lån Övriga lån Levskulder 4,0% Övriga räntefria skulder 5,0% S:a EK och skulder Nettolån Avskrivningar

13 1 (4) Sammanställning av avtal i samband med överlåtelsen av Täljehallen till Arenabolaget Överlåtelseavtal Föremål Av Telge Fastigheter AB genomförd avstyckning från fastigheten Rosenlund 1:1 omfattande Täljehallen och skolans gymnastiksal. Parter Säljare: Telge Fastigheter AB Köpare: Arenabolag (Arenabolaget kommer att ägas till 90 % av SBBK och till 10 % av Telge AB) Huvudsakligt innehåll Köpeskilling uppgår till 26,0 MSEK Köparen står för avgifter i samband med överlåtelsen. Hyresavtal Föremål Nyttjande av Täljehallen och Gymnastikhallen Parter Uthyrare: Arenabolaget Nyttjare: Södertälje Kommun Huvudsakligt innehåll Årlig nettohyra uppgår till kommunens bedömda årskostnadsnivå före överlåtelse på 6,75 MSEK i 2010 års penningvärde. Det innebär för andra halvåret 2011 ett hyresbelopp på 6,75/2=3,375 MSEK ex moms uppräknat med KPI förändring. KPI förändringen utgörs av den årsförändring som kan avläsas i oktober året före. D.v.s för 2011 räknas hyresbeloppet upp med den årsförändring som kan avläsas i oktobervärdet Från och med 2012 ökas årskostnadsbeloppet med 0,500 MSEK, från 6,75 till 7,25 MSEK i 2010 års penningvärde. Rosenborgsskolan och gymnasieskolorna (skolorna) skall äga rätt att nyttja lokalerna i Rosenborgsskolans idrottshall mellan klockan 8.00 och 16.00, vardagar under alla skoldagar. Skolorna skall vidare ha rätt att nyttja B- och C-hallen i Täljehallen maximalt 12 timmar per skoldag. XXXX (skriv besöksadress här) Tfn Bankgiro Södertälje Org-nr Postgiro

14 2 (4) Kommunen skall, utöver skolornas möjlighet att nyttja Rosenborgsskolans idrottshall samt Täljehallen i enlighet med ovan, ges möjlighet att utnyttja Täljehallen och Rosenborgsskolans idrottshall med totalt 6 dagar per år. Vid Kommunens (inklusive skolornas) nyttjande skall finnas tillgång till omklädningsrum med dusch, förrådsutrymme och sammanträdesrum i samma omfattning som idag. Nuvarande omfattning skall således ligga till grund för framtida fördelning, se bilaga 1 a-c. Nyttjande av andra idrottsföreningar garanteras totalt ske i samma utsträckning som före avtalets ingående. Befintlig utrustning såsom matchspeakeranläggning skall få användas fritt vid Kommunens nyttjande. Arenabolaget äger rätt att ta ut en avgift från föreningar inom Södertälje kommun som önskar nyttja Täljehallen liksom Rosenborgsskolans idrottshall inom ramen för Kommunens nyttjande enligt den kommunala taxa som skall tillämpas från och med den 1 januari 2011, (med årlig inflationsuppräkning). Arenabolaget skall äga rätt att bygga om i Täljehallen liksom Rosenborgsskolans idrottshall. Likaså skall Arenabolaget äga rätt att bygga till en utbyggnad om maximalt kvm om inga specifika detaljplanekrav lägger hinder i vägen. För det fall Arenabolaget bygger om lokalerna, alternativt bygger till en utbyggnad, äger Arenabolaget rätt att bestämma hyran oberoende av den kommunala taxan. Arenabolaget åtar sig att, mot hyresfrihet i nyttjandet av matsalsbyggnadens undre plan, samarbeta med andra klubbar som volleyboll och innebandy för behov av arrangemang och tillgång till lokaler vid exempelvis kommande behov för elitverksamhet samt att även upp till ett maximalt årligt belopp om kronor, svara för underhåll och ersättning av Rosenborgsskolans gymnastikmaterial. Utbyte av material som tillhör skolan ska bekostas av skolan. Detta hyresavtal löper från och med tillträdesdagen den 1 juli 2011 till och med den 31 december Parterna skall senast två år före avtalstidens utgång uppta förhandlingar om förlängning och eventuellt villkorsändring av detta avtal. Under utredning Med anledning av att skatteverket driver ärenden om uttagsbeskattning av Fotbollsarenan och SSK Arena övervägs ett upplägg som ligger i linje med skatteverkets syn. Det är ett upplägg där hyran fördelas mellan kommunen och SBBK efter självkostnad för nyttjandet. Innebär två hyresavtal ett mellan kommunen och Arenabolaget och ett mellan SBBK och Arenabolaget. Vidare träffas ett avtal mellan kommunen och SBBK om bidrag för lokalkostnader för SBBK. Slutligen ingås ett trepartsavtal mellan kommunen, Arenabolaget och SBBK om nettning av betalningsströmmar mellan de tre parterna. Nettningsavtalet

15 3 (4) som dirigerarnettobeloppet direkt till Arenabolaget ska ha samma varaktighet som avtalet om bidrag till lokalkostnader mellan kommunen och SBBK. Låne- och finansieringsavtal Föremål Lån för fastighetsförvärv och lånelöfte för vidareutveckling av fastigheten. Parter Långivare: Södertälje kommun Låntagare: Arenabolaget Huvudsakligt innehåll Lån för Arenabolagets förvärv av fastigheten. Lånet uppgår till 26,0 MSEK + avgifter i samband med överlåtelsen (Köparen bedömer dessa till 1,3 MSEK. Innan lånet fastställs ska beloppet verifieras). Kommunen får pant i fastigheten. Lånet löper utan ränta. Amorteringsfritt under 2011 därefter amortering med 0,600 MSEK per år. Uppsägning kan ske inför 31 december Om så ej sker löper lånet vidare på samma villkor till det är färdigamorterat. Lånelöfte för vidareutveckling av fastigheten. Lånelöftet uppgår till max 5 MSEK och gäller 5 år från datum för fastighetsöverlåtelsen. Ett realiserat lån ska löpa med ränta i nivå med kommunens genomsnittliga inlåningsränta. Ramavgift ska ej debiteras för lånet. Amortering ska ske med 0,120 MSEK per år. Uppsägning kan ske inför 31 december Om så ej sker löper lånet vidare på samma villkor till det är färdigamorterat. Kommunen får pant i fastigheten. Aktieöverlåtelseavtal Föremål Tjugo procent av aktierna i Arenabolaget. Parter Säljare: SBBK Köpare: Telge (i Södertälje) AB Huvudsakligt innehåll Aktieöverlåtelsen. Priset ej fastställt men i sammanhanget ett belopp av mindre betydelse. Bestämmelser om samägandet i ett aktieägaravtal. Aktieägaravtal Föremål Parternas samägande av Arenabolaget.

16 4 (4) Parter Majoritetsägare: SBBK Minoritetsägare: Telge (i Södertälje) AB Huvudsakligt innehåll Styrelserepresentation. Fyra ledamöter utsedda av majoritetsägaren och två ledamöter utsedda av minoritetsägaren (en av Telge AB och en av kommunen). Beslutsregler. Återstår att utforma. Ev ytterligare bestämmelser. Återstår att utforma.

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Kultur- och fritidskontorets, utbildningskontorets och kommundelarnas kontors gemensamma tjänsteskrivelse daterad 2009-05-12, med Bilaga.

Kultur- och fritidskontorets, utbildningskontorets och kommundelarnas kontors gemensamma tjänsteskrivelse daterad 2009-05-12, med Bilaga. 1 (6) 2009-05-12 Tjänsteskrivelse Dnr KFN Dnr 09/38 UN Dnr 09/48 Jä Dnr 09/55 Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Heinz Stucki Gabriel Bozyel Björn Ohlsson Utbildningskontoret 08-550 222 41

Läs mer

Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening

Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening 1(5) Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening Ärendet SDE Hockeyförening bildades i maj 2010 genom sammanslagning av de tre hockeysektionerna i Danderyds kommun, Stocksunds IF, Danderyds

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

Datum 2014-05-06. Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån

Datum 2014-05-06. Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån KS 7 21 MAJ 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2014-05-06 Diarienummer KSN-2014-0192 Kommunstyrelsen Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån Förslag

Läs mer

Motala kommun genom dess bndningsnämnd, org.nr 212000-2817 ("kommunen") 591 86 Motala

Motala kommun genom dess bndningsnämnd, org.nr 212000-2817 (kommunen) 591 86 Motala NYTTJ AN DERATTS AVTAL Parter: Motala Idrottspark AB, org.nr 556849-1913 ("MIPAB") Box 48, 591 21 Motala Bildningsnämnden 2013-08- 2 8 Ämnrin nr,.,..,, "-ih! nr. r

Läs mer

Ljungbacken C"örskola nybyggnad investering Dnr KS 08/369-719 lä 07/40-291

Ljungbacken Cörskola nybyggnad investering Dnr KS 08/369-719 lä 07/40-291 SÖDERTÄLJE K~'~.cM. UN -"., UTBllDN INGSKONTORET Tjänsteskrivelse 2008-10-20 O Lille-Vie Eklind Byggproj ektledare 08-55022601 Petra Karlsson Ekström Lokalstrateg 08-5502 15 32 Kommunstyrelsen Järna kommundelsnämnd

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

Försäljning av Akelius Spar AB (publ)

Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Inledning Akelius Spar AB (publ), 556156-0383, ( Akelius Spar ) är ett helägt dotterbolag till Akelius Residential Property AB, 556156-0383, ( Akelius Residential

Läs mer

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-07-06 KS 2014.0399 Handläggare Christian Westas Till Kommunfullmäktige Överlåtelse av aktier i Örebroregionens Science

Läs mer

Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge

Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge 2012-09-11 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/102 Fritidsnämnden Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan från Compass

Läs mer

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall Kommunfullmäktige 2009-10-26 161 380 Kommunstyrelsen 2009-10-12 190 507 Arbets- och personalutskottet 2009-09-14 185 398 Dnr 09.543-825 oktkf11 Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby

Läs mer

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare 1(7) Protokoll nr 6 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 10 december 2012 Beslutande: Övriga närvarande: Kaj Göransson, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Christina Davidson,

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

Överlåtelse av COOP Arena med träningshallar till Luleå Hockey

Överlåtelse av COOP Arena med träningshallar till Luleå Hockey Kommunstyrelsen 2008-01-14 23 48 Arbets- och personalutskottet 2008-01-14 10 27 Dnr 07.775-82 jankf10 Överlåtelse av COOP Arena med träningshallar till Luleå Hockey Bilagor: Principöverenskommelse Skrivelse

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Avtal om överlåtelse av rättigheter och skyldigheter enligt säljoptionsavtalet (2003-04-16) avseende fastigheten Orkanen 1 i Malmö

Tjänsteskrivelse. Avtal om överlåtelse av rättigheter och skyldigheter enligt säljoptionsavtalet (2003-04-16) avseende fastigheten Orkanen 1 i Malmö SIGNERAD 2014-04-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-04-24 Handläggare Claes-Inge Wennström Stadsjurist claesinge.wennstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Avtal om överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-12-11 KS 2014/1036 0480-45 34 11 Kommunfullmäktige Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Brev till aktieägarna Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Styrelsen i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB 17:e september

Läs mer

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Bilaga 6 Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Dagordningen punkt 14 Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 och förvärv samt överlåtelse av egna aktier Bakgrund och skälen

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Annica Ekstedt 2013-03-12 KSN-2013-0460 Jan Malmberg

Handläggare Datum Diarienummer Annica Ekstedt 2013-03-12 KSN-2013-0460 Jan Malmberg KS 6 10 APRIL 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Annica Ekstedt 2013-03-12 KSN-2013-0460 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Internbankens funktion och villkor för utlåning till de kommunala

Läs mer

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-02-05 45 Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grunduppgifter... 3 2 Föreningens anskaffningskostnad... 3 3 Finansiering... 4 4 Föreningens utgifter... 5 4.1 Drifts-

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Finansiell rapport tertial 1 2014

Finansiell rapport tertial 1 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-05-14 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 1 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande Tjänsteskrivelse 1 (5) Kommunledningskontoret 2015-01-13 Dnr Ks 2015-89 Marcus Wahlström Kommunstyrelsen Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:29 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Förvärv av HB Norrbacka Fastigheter Föredragande landstingsråd: Dag Larsson Ärendet Locum AB föreslår att överenskommelse träffas om att landstinget

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Bildande av Scenkonstbolag i Östergötland

Bildande av Scenkonstbolag i Östergötland TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-23 Kommunledningskontoret Dnr KS 2015-296 Susanne Aman Kommunstyrelsen Bildande av Scenkonstbolag i Östergötland KOMMUNLEDNINGSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT Förslag till

Läs mer

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Fastigheten i Väsby AB

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Fastigheten i Väsby AB Tjänsteutlåtande Projektledare/exploateringsingenjör 2015-04-08 Anne-Sophie Arbegard 08-590 976 29 Dnr: anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se KS/2011:239 Kommunstyrelsen Godkännande av aktieöverlåtelseavtal

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 17 och 18 Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

Finansiell rapport tertial 2 2014

Finansiell rapport tertial 2 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-09-10 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 2 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN

RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Borgensåtaganden är ingen obligatorisk kommunal verksamhet. Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE 5163964-v1 AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE NORTH SWEDEN DATACENTER LOCATIONS AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND 2 2 BOLAGET 3 3 BOLAGSORDNING 3 4 STYRELSE M.M. 3 5 ÖVERLÅTELSE AV AKTIER 3 6 SEKRETESS 4 7 AVTALSBROTT

Läs mer

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen 2002-09-16 Ny lånemodell Ändring i kapitalförsörjningsförordningen Regeringen tog den 10 maj 2002 beslut om att ändra 6 första stycket i kapitalförsörjningsförordningen. Ändringen trädde i kraft den 1

Läs mer

- KOMMUNSTRYRELSENS AU

- KOMMUNSTRYRELSENS AU -;... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2015-06-09 Sida 15 (3B) - KOMMUNSTRYRELSENS AU 141 Dnr 406/15 Sponsring av projekt Ljusslingan Skrivelse har inkommit från Tranås handel (via

Läs mer

Samarbetsavtal med Kalmar City

Samarbetsavtal med Kalmar City TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2014-05-12 KS 2014/0334 50044 Kommunstyrelsen Samarbetsavtal med Kalmar City Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner avtal om driftbidrag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15 254 Aktieägartillskott till Söderenergi AB Dm KS08/425 Sammanfattning av ärendet Styrelsen i Telge AB kommer att behandla frågan om att

Läs mer

HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR:

HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR: KOPIA ~ GÖTEBORGS HAMN 1982-11-16 AD 259/82 GvB/ELj HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR: DEN 9 l2 ~06 Göteborgs Hamnstyrelse Inköp av byggnad i Sannegårdshamnen I Sannegårdshamnens sydvästra del lagras

Läs mer

Plan för hantering av kommunal borgen för. Götene kommun

Plan för hantering av kommunal borgen för. Götene kommun Plan för hantering av kommunal borgen för Götene kommun Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2011-10-24, KF 224 Diarienummer: 07/KS232 1) Utgångspunkt och syfte Ingåendet av borgen är ingen

Läs mer

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999 Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -86 268-59 644 Drift -423 358-431 232 Fastighetsskatt -98 100-101 940 Avskrivningar

Läs mer

Sammanträde i kommunstyrelsen

Sammanträde i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde Måndagen den 17 juni 2013, kl. 17.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Förslag till justerare

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kultur- och fritidskontoret. Kultur- och fritidsnämnden. Medborgarförslag Inrätta och finansiera en parklek

Tjänsteskrivelse. Kultur- och fritidskontoret. Kultur- och fritidsnämnden. Medborgarförslag Inrätta och finansiera en parklek 1 (4) 2013-09-11 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Hewan Temesghen 08-523 010 00 hewan.temesghen@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Medborgarförslag Inrätta och finansiera

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Namn: Personnummer: Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut

Läs mer

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

Ekenbergska/fordon - tidigareläggning av investering Dm UN 09/03

Ekenbergska/fordon - tidigareläggning av investering Dm UN 09/03 SÖDERTÄLJE o Tjänsteskrivelse UTBILDNINGSKONTORET 2009-01-08 Stefan Sundbom Yerksamhetscontroller 08-55022202 stefan.sundbom(q)sode11alj e.se Petra Karlsson Ekström Lokalstrateg 08-550 215 32 petra.karlssonekstrom@sode11alje.se

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg 1 (2) FÖRSLAG 2012:78 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 9-9.45 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP)

Läs mer

Bilaga 3; Anvisningar blanketter för ekonomisk rapportering till SvFF

Bilaga 3; Anvisningar blanketter för ekonomisk rapportering till SvFF 1 Bilaga 3; Anvisningar blanketter för ekonomisk rapportering till SvFF Denna beskrivnings syfte är att dels underlätta för föreningarna vid den ekonomiska rapporteringen till Svenska Fotbollförbundet,

Läs mer

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-09-22 Dnr: RS 2015-632 Regionstyrelsen Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB Bakgrund Regionfullmäktige beslutade den 21 april 2015 att tillsammans

Läs mer

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Diarienummer 2011-05-24. Förvaltning Kommunledningskontoret Tomas Nilsson. Kommunledningskontoret. Kommunfullmäktige

Diarienummer 2011-05-24. Förvaltning Kommunledningskontoret Tomas Nilsson. Kommunledningskontoret. Kommunfullmäktige Förvaltning Tomas Nilsson Diarienummer 2011-05-24 Kommunfullmäktige Samverkansavtal Eslövs kommun - VA Syd Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige fattade 2011-04-18 48 ett inriktningsbeslut som innebär att

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hornsgatan/Hornsbruksgatan avger härmed redovisning för föreningens 1:a

Läs mer

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll.

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll. 1 (5) Protokoll nr 6 fört vid extra sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 18 november 2013, klockan 08.00-08.55 ande: Övriga närvarande: Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Christina

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kommunens hantering av fastigheter. Tierps kommun. Per-Erik Waller. mars 2014. Pwc

Revisionsrapport. Granskning av kommunens hantering av fastigheter. Tierps kommun. Per-Erik Waller. mars 2014. Pwc Revisionsrapport Granskning av kommunens hantering av fastigheter Tierps kommun Per-Erik Waller e. Pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

20 Ägartillskott till Råsunda Förstads AB, Solna Vatten AB och Norrenergi AB med anledning av förändrade avdragsregler (KS/2015:34)

20 Ägartillskott till Råsunda Förstads AB, Solna Vatten AB och Norrenergi AB med anledning av förändrade avdragsregler (KS/2015:34) Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (2) 2015-02-16 20 Ägartillskott till Råsunda Förstads AB, Solna Ven AB och Norrenergi AB med anledning av förändrade avdragsregler (KS/2015:34) Sammanfning Frågan

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

NORDIC MODULAR LEASING. Flexators hyresalternativ

NORDIC MODULAR LEASING. Flexators hyresalternativ NORDIC MODULAR LEASING Flexators hyresalternativ www.nordic-modular.com Det är inte alltid så lätt att veta om dagens behov fortfarande kommer att råda om tio år. Att bygga nya lokaler när framtiden är

Läs mer

Finansiell rapport tertial 1 2013

Finansiell rapport tertial 1 2013 Tjänsteskrivelse 1(5) Datum 2013-05-15 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 1 2013 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd

AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd Stadskontoret 1(4) Datum 2006-04-18 Handläggare Thore Johansson Controller Er referens Vår referens Kommunstyrelsen AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd I tidigare

Läs mer

1 (8) BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN WASA SIRIUS 1 Org nr 769600-2034

1 (8) BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN WASA SIRIUS 1 Org nr 769600-2034 1 (8) BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN WASA SIRIUS 1 Org nr 769600-2034 ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen avger härmed redovisning för förvaltningen under räkenskapsåret 1 januari 31 december 2010, föreningens 15:e

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/141.185 Utökad borgensram, SRV Återvinning AB Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut ger 6 poäng.

Läs mer

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö KOSTNADSKALKYL Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö Kostnadskalkyl enligt bostadsrättslagen 1991:614 för Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö, Malmö kommun, Skåne län Organisationsnummer

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Datum 2013-02-20. Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen

Datum 2013-02-20. Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen KS 9 6 MARS 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Jan Malmberg Datum 2013-02-20 Diarienummer KSN-2013-0341 Kommunstyrelsen Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen Förslag till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Styrelsens i Arcam AB (publ) förslag till Årsstämman om incitamentsprogram omfattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till vissa medarbetare Styrelsen

Läs mer

UTHYRNINGSAVTAL. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller tillsammans för Parterna ).

UTHYRNINGSAVTAL. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller tillsammans för Parterna ). UTHYRNINGSAVTAL Mellan (1) ( ) ( Medlemmen ) och (2) Hotel&Resort Norderstrand AB ( Operatören ) har denna dag träffats detta Avtal. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer