Överlåtelse av Täljehallen och Rosenborgshallen till Södertälje Basketbollklubb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Överlåtelse av Täljehallen och Rosenborgshallen till Södertälje Basketbollklubb"

Transkript

1 1 (7) Ann-Charlotte Gjöthlén Börje Spong Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Överlåtelse av Täljehallen och Rosenborgshallen till Södertälje Basketbollklubb Sammanfattning av ärendet Södertälje Basketbollklubb (SBBK) har sedan flera år en önskan om att överta Täljehallen och Rosenborgshallen från Telge Fastigheter. Förvaltningen ställer sig positiv i ärendet och har upprättat ett förslag till hur fastigheten kan avyttras på ett sätt som skapar godtagbara förutsättningar för alla parter. På samma sätt som för ishockeyn och fotbollen, föreslås att ett arenabolag bildas för drift och utveckling av fastigheten. För att skapa förutsättningar för ett fortsatt inflytande och engagemang från kommunens sida, föreslås att den avstyckade fastigheten med Täljehallen och Rosenborgshallen förvärvas av ett bolag som ägs till 90 % av SBBK och till 10 % av kommunen genom Telge AB. Kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden och kommunstyrelsen föreslås tillstyrka förvaltningens förslag till överlåtelse av Täljehallen och Rosenborgshallen i enlighet med de principer och utgångspunkter som anges i ärendet. Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner förslaget, föreslås kommunstyrelsen också ge kultur- och fritidschefen i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar för att fullfölja överlåtelsen. Handlingar Tjänsteskrivelse daterad Bilaga, ekonomiska förutsättningar Bilaga, övergripande sammanfattning av avtal XXXX (skriv besöksadress här) Tfn Bankgiro Södertälje Org-nr Postgiro

2 2 (7) Bakgrund Södertälje Basketbollklubb (SBBK) önskar överta de byggnader som klubben idag nyttjar för sin verksamhet. Diskussionen initierades redan 2007 men har konkretiserats under det senaste året. Förvaltningen har berett ärendet i dialog med SBBK och presenterar nu ett förslag i ärendet som skulle möjliggöra för SBBK att överta fastigheten. De byggnader som omfattas av förslaget är Täljehallen och Rosenborgshallen och ett antal lokaler i undervåningarna till Rosenborgsskolan. Täljehallen är hemmaplan för SBBK och utgör också bas för den omfattande ungdoms- och breddverksamhet som klubben bedriver. Men byggnaderna används också av volleybollklubben och för olika typer av arrangemang. Till detta kommer att Täljehallen och Rosenborgsskolans gymnastiksal är de anläggningar där eleverna på Rosenborgsskolan och gymnasierna Colin Leclair, Ekenbergska och Wendela Hebbe har sina gymnastiklektioner. Aktuella byggnader ägs idag av Telge Fastigheter. Södertälje kommun hyr i sin tur byggnaderna och upplåter till SBBK att nyttja för sin verksamhet. Enligt dagens överenskommelse mellan SBBK och Kultur- och fritidskontoret, har SBBK rätt att börja nyttja lokalerna efter klockan 16 på dagarna. Det finns en potential att öka nyttjandegraden i byggnaderna eftersom det vid sidan av skolorna och SBBK idag bara är volleybollklubben som använder lokalerna. SBBK äger och driver också vandrarhemmet, Idrottsgården, som är belägen alldeles bakom Täljehallen. Klubben anser att vandrarhemmet är en viktig del av klubbens verksamhet även i framtiden. Kommunen har kostnader på ca 7,2 mkr per år (exklusive moms) i form av hyra och drift av Täljehallen och Rosenborgshallen. Då har vissa kostnader som varierar mycket räknats som ett snitt mellan 2009 och I driften ingår ett bidrag direkt till SBBK för deras deltagande i driften. SBBKs utvecklingsplan SBBK har tagit fram en plan över hur fastigheten och verksamheten kan utvecklas i det man kallar för Täljehallskonceptet. Följande skäl anger klubben som motiv för att vilja ta över fastigheten; Enligt SBBK tar klubben redan idag ett totalansvar för Täljehallen på högre nivå än vad som är avtalat. SBBK är sannolikt den part som bäst kan utveckla Täljehallen till nästa nivå. SBBK har möjlighet att med ett framgångsrikt arbete skapa ekonomiska förutsättningar för att förbättra sina normala verksamhetsgrenar. SBBK bedriver sedan lång tid en omfattande och framgångsrik ungdomsverksamhet som en viktig del i klubbens helhetskoncept. Förutsättningarna för ungdomsverksamheten förbättras om lokalerna kan lyftas och anpassas.

3 3 (7) Ett övertagande ses som en rättvisefråga de olika idrotterna emellan (jmfr fotbollen och ishockeyn) och det förslag till villkor för övertagande som SBBK önskar sig, följer i vissa delar det upplägg och de avtal som upprättades mellan Södertälje kommun och SSK. Den plan som SBBK har upprättat syftar till att i ett antal faser skapa mer professionella förutsättningar som säkrar en stabil ekonomi. Klubben anser att en viktig utgångspunkt är att ha rådighet över fastigheten. Fas1 att skapa en acceptabel och affärsmässig miljö I fas 1 ingår att genomföra ett antal renoveringsinsatser och att anställa en vaktmästare för att få en attraktiv, trygg och affärsmässig miljö. Syftet är att skapa förutsättningar för fas 2, att öppna upp anläggningen, kunna ta emot mer publik och klara fler turneringar och evenemang. Fas 2 skapa grogrund för utveckling I fas 2 ingår att skapa en organisatorisk och ekonomisk grund bland annat genom att optimera användandet av ytorna. Klubben kommer att arbeta aktivt för att vid de tider då lokalerna inte nyttjas av skolan, klubben eller andra verksamheter, hyra ut till kontinuerliga träningar, träningsläger, turneringar, konferenser, kulturarrangemang och möten. Enligt diskussion mellan förvaltningen och SBBK ska fas 2 även inbegripa att Täljehallen utvecklas till en öppen mötesplats för ungdomar. SBBK har även skissat på en tredje fas som på längre sikt går ut på att bygga om entréhallen, öka publikkapaciteten samt bygga ut VIP- och serveringslokaler i direkt anslutning till elitarenan. Fas tre omfattas inte av förvaltningens förslag. Förvaltningens uppfattning Samberedning har skett eftersom ett flertal aktörer i förvaltningen är berörda i ärendet. Det är kultur- och fritidskontoret, utbildningskontoret, samhällsbyggnadskontoret, Telge Fastigheter och Telge AB. Även kommunens finans- och ekonomiavdelningar samt kommunens revisorer har deltagit i diskussionen och framfört synpunkter som har hanterats i beredningen. En kontinuerlig dialog har parallellt ägt rum med SBBK. Förvaltningen ställde sig redan när frågan först väcktes, principiellt positiva till att SBBK övertar fastigheten. En grundförutsättning för en överlåtelse är emellertid att utbildningskontoret får fortsätta att nyttja lokalerna enligt samma nyttjandegrad som idag och att övriga berörda klubbar inte får försämrade möjligheter att nyttja lokalerna. SBBK har ett mycket bra record och en välskött ekonomi över lång tid. Klubben bedriver dessutom en mycket bred och framgångsrik ungdomsverksamhet. Bland annat arrangerar klubben Kom och studsa för de minsta. För mellan- och högstadiet har man skolturneringar och för äldre ungdomar har man både basketklasser och basketgymnasium. För

4 4 (7) att ge alla ungdomar en möjlighet att utöva sin idrott på "hemmaplan" startade klubben stadsdelsverksamhet redan Idag spelar och tränar över 700 barn och ungdomar basket ute i stadsdelarna under ledning av mer än 100 ledare. SBBK har också mycket väl, lyckats engagera både tjejer och killar på flera nivåer och har också en bred mångfald bland sina aktiva. Under beredningsprocessen har förvaltningen fått frågor som rör parallellen till SSKs ägande av SSK Arena. Grundförutsättningarna mellan de båda klubbarna är emellertid helt olika. Kalkylen för SSK Arena baserades på att man skulle uppnå höga publiksiffror och sponsringsresultat, som i dagsläget inte visat sig realiserbara. Kalkylen över Täljehallen är inte baserad på höga publiksiffror eller sponsringsintäkter för att klara sig ekonomiskt. Intäkter utöver de hyror som redovisas i skrivelsen kommer att stärka ekonomin i arenabolaget, men är inget krav för att verksamheten ska ge positivt resultat. SBBKs breddverksamhet är ett föredöme för föreningarna i Södertälje. Med utgångspunkt från detta och den plan som klubben har tagit fram för att skapa en grogrund för utveckling, är förvaltningen fortsatt positiva till att klubben övertar fastigheten. Det finns ett antal viktiga utgångspunkter i ärendet, som kommer att avtalas och regleras i överlåtelseavtal och hyresavtal. Även andra avtal kommer att vara nödvändiga, vilkas innehåll sammanfattas i bilaga till denna skrivelse. De utgångspunkter som ligger till grund för överlåtelsen sammanfattas nedan. Lösningen ska möjliggöra för klubben att realisera fas 1 och 2 i den utvecklingsplan som klubben har upprättat. Ett antal definierade renoveringar ska i det sammanhanget genomföras för att skapa en mer öppen och publik anläggning. Södertälje kommun ska även fortsättningsvis behålla ett inflytande över fastigheten genom att ha ett delägande med 10 % i det arenabolag som bildas för fastigheten. Till detta ska kommunkoncernen (förslagsvis Telge AB och Kultur- och fritid) också tilldelas 2 platser i styrelsen. Utbildningskontoret ska även fortsättningsvis kunna använda lokalerna enligt samma nyttjandegrad som idag och utan fördyrande kostnader jämfört med idag. Detaljerna för detta regleras separat. Södertälje kommun ska ha rätt att nyttja lokalerna 6 dagar per år för större evenemang. För detta nyttjande kommer Arenabolaget att få ersättning från Södertälje kommun motsvarande sina merkostnader. Detta innebär att Arenabolaget får ersättning för att genomföra åtgärder eller anskaffningar som inte sker vid normalt nyttjande. Arenabolaget åtar sig att arbeta aktivt för att främja nyttjandet av hallen för övriga idrotter och elitidrotter i Södertälje. I avtal kommer att regleras att eventuella nya

5 5 (7) Södertäljeidrotter som når högsta nivå, i rimlig omfattning ska ges möjlighet att nyttja Täljehallen för träning och elitseriematcher. Taxorna sätts till självkostnadspris enligt den definition Skatteverkets använder i de skrivelser där man yrkar på uttagsbeskattning för fotbollsarenan. Eventuella tvister om detta nyttjande, lyfts till och avgörs av styrelsen, där Södertälje kommun kommer att ha två styrelseplatser. Södertälje kommun anser att det är viktigt med transparens och vill som en del i uppdraget att stödja bredd- och elitidrott i Södertälje, kunna följa nyttjandet av hallarna. Detta sker bäst genom att SBBK ingår i kommunens bokningssystem. Formerna för detta avses avtalas separat. SBBK har redan idag en stor betydelse för Södertäljes ungdomar, en roll som i och med överlåtelsen ges förutsättningar att stärkas ytterligare. Som en grund för överlåtelsen, har Kultur- och fritidskontoret och SBBK inlett ett samarbete om fritidsverksamhet/fritidsgårdsverksamhet i befintliga lokaler i Täljehallen. SBBK kommer därmed att bidra aktivt till att bygga upp en mötesplats och en öppen fritidsverksamhet som en del i sin verksamhet. Det ekonomiska upplägget och konsekvenserna Arenabolaget har inriktningen att göra Täljehallen mer publikdragande och till en samlingsplats för evenemang och turneringar. Det är också en strävan att bredda arenans användande till annan elitidrott vid sidan av basketen. En utgångspunkt i förvaltningens förslag, är att skapa reella förutsättningar för denna utveckling. Förvaltningen föreslår att Telge Fastigheter styckar av Täljehallen och Rosenborgshallen till en särskild fastighet. Fastigheten avyttras till ett bolag (arenabolaget) med SBBK som huvudägare med 90 % och Telge AB som minoritetsägare. Telge Fastigheters styrelse hanterade frågan den 14 februari Överlåtelsen sker om möjligt den 1 juli Enligt liggande förslag avyttras fastigheten till bokfört värde på 26 mkr. Finansiering av fastighetsförvärvet sker genom ett räntefritt lån på 30 år från kommunen. Vid löptidens utgång kan lånet sägas upp eller villkoren omförhandlas på initiativ av endera parten. Om det är möjligt att, utan fördyringar för kommunen, ha en modell där räntefrihet kan ersättas med kommunalt bidrag till räntan ska ett sådant alternativ övervägas. För att möjliggöra för fortsatt utveckling, föreslår förvaltningen också ett lånelöfte på upp till 6,5 mkr. Lån enligt det extra lånelöftet på 6,5 mkr löper med ränta på normalt sätt. Kommunens genomsnittsränta är för närvarande 4,08 %. Kommunens kostnader för hyror, övriga kostnader och driftbidrag till SBBK uppgår till ca 7,2 mkr ex moms. Beloppet har varierat mellan åren. Här ingår den hyra som kommunen betalar till Telge fastigheter för lokalerna, de kostnader som kommunen (kultur- och fritidskontoret) har själva för lokalerna samt de direkta bidrag för anställda som går till SBBK.

6 6 (7) Förvaltningen föreslår att överlåtelsen sker den 1 juli Enligt liggande förslag, tillkommer inga extra kostnader för kommunen år Det totala hyresbeloppet kommer att uppgå till 6,75 dividerat med 12 och multiplicerat med 6 = 3,375 för att avspegla 7 månader. Från och med år 2012 adderas ytterligare 0,5 mkr, till 7,25 mkr, för att bland annat täcka kostnaderna för en dagvaktmästare. Förändringen i kommunens kostnader från och med år 2012 (exklusive moms) blir en ökning på ca 0,5 mkr samt räntekostnaden per år under 30-årsperioden. Räntekostnaden beräknas till ca 1,1 mkr i början och ca 0,4 mkr i slutet av perioden. Kommunens hyror/bidrag ska indexjusteras för att följa KPI med 2010 som basår. Uppräkningsfaktorn för 2011 är den förändring som kan avläsas den sista oktober 2010 jämfört med ett år tidigare. Indexjusteringarna fortsätter sedan på motsvarande sätt. Efter en inledande 10-årsperiod ska indexuppräkningen tas upp till förnyad diskussion. Utvärdering ska ske så att den inte ger orimliga effekter. Ny indexeringsmodell kan bli aktuell. De ekonomiska förutsättningarna samt detaljerna kring överlåtelsen av fastigheten beskrivs mer utförligt i bilaga till denna tjänsteskrivelse. Sammanfattning Förvaltningen anser att SBBK bedriver en mycket bra verksamhet och ställer sig positiv till den utvecklingsplan som klubben har upprättat. Förvaltningens förslag syftar till att skapa möjligheter för klubben att realisera sin utvecklingsplan samtidigt som kommunen behåller ett visst inflytande över fastigheten. Det mervärde som förslaget innebär, anser förvaltningen kan motivera den ökande kostnad som förslaget leder till. Det mervärde som förvaltningen ser för Södertäljeborna och för Södertälje kommun, är; En mer publik och öppen anläggning. Upprustning av lokalerna och en mer tilltalande anläggning med förutsättningar till fler arrangemang och aktiviteter. Ett aktivt arbete för att möjliggöra för andra klubbar och verksamheter att få tillgång till lokalerna. SBBK har redan idag en stor betydelse för Södertäljes ungdomar, en roll som i och med överlåtelsen kommer att stärkas ytterligare. I dialog med kultur- och fritidskontoret, kommer SBBK att bidra aktivt till att bygga upp en mötesplats och en öppen fritidsverksamhet som en del i sin verksamhet. Förvaltningens förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut 1. Förvaltningens förslag till överlåtelse av Täljehallen och Rosenborgshallen tillstyrks enligt de utgångspunkter som anges i ärendet, under förutsättning att

7 7 (7) kultur- och fritidsnämnden kompenseras ekonomiskt för de ökande kostnader som överföringen innebär. Förvaltningens förslag till utbildningsnämndens beslut 1. Förvaltningens förslag till överlåtelse av Täljehallen och Rosenborgshallen tillstyrks enligt de utgångspunkter som anges i ärendet. Förvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut 1. Förvaltningens förslag till överlåtelse av Täljehallen och Rosenborgshallen tillstyrks, i enlighet med de principer och utgångspunkter som anges i ärendet. 2. Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner överlåtelsen, ges kultur- och fritidschefen i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar och att fullfölja överlåtelsen. 3. De interna anslagen justeras så att utbildningskontoret och kultur- och fritidskontoret inte får försämrade förutsättningar p.g.a. de förändringar som överlåtelsen medför. 4. De räntekostnader som uppstår från och med år 2012 inarbetas som en kommande kostnad i Mål & Budget. Förvaltningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 1. Förvaltningens förslag till överlåtelse av Täljehallen och Rosenborgshallen godkänns, i enlighet med de principer och utgångspunkter som anges i ärendet. Kjell Hasslert Koncerndirektör Ulla-Marie Hellenberg Kommundirektör Staffan Jonsson Annabella Kraft Mats Christiansson Kultur- och fritidschef Utbildningsdirektör Ekonomidirektör

8 Börje Spong Business Consulting AB Ekonomiska förutsättningar för ett arenabolag med SBBK som huvudägare. Bakgrund För ishockey och fotboll har tillskapats arenabolag där idrottsklubbarna är antingen ensamma ägare (SSK) eller huvudägare (Assyriska och Syrianska). På så vis uppnås ett intresse för klubbarna att utveckla arenorna samtidigt som det kan komma att påverka klubbarna ekonomiskt positivt. För att med SBBK som huvudägare uppnå en liknande situation för basketen skissas nedan hur ett arenabolag skulle utvecklas med givna förutsättningar. Förutsättningar Telge Fastigheter AB styckar av Täljehallen och Rosenborgshallen till en särskild fastighet. Fastigheten avyttras till ett bolag (arenabolaget) med SBBK som huvudägare och Telge AB som minoritetsägare. Överlåtelsen sker så snart möjligt under perioden 1/4 1/ Priset blir totalt 24,5 + 1,5 = 26,0 MSEK. Komponenterna utgörs av befintliga byggnader (24,5) och, mark (1,5) vilka tillsammans utgör nu befintliga tillgångar om totalt 26,0 MSEK. Därutöver står Arenabolaget för transaktionskostnader. Arenabolaget startas med SBBK som huvudägare med en ägarandel på 90 %. Resterande 10 % ägs av kommunen genom Telge AB. Kommunen och Telge AB har varsin representant i styrelsen, kommunens från kultur och fritid. Det samägda bolaget kommer på plats genom att Telge AB förvärvar 10 % av aktierna i det av SBBK ägda bolaget Täljegården AB. Bolaget driver idag vandrarhemsverksamhet. Täljegården AB kommer att namnändras till Täljehallen AB. Köpeskillingen för aktierna uppgår i det här sammanhanget till ett försumbart belopp. Efter att det samägda bolaget kommit på plats förvärvas den avstyckade fastigheten från Telge Fastigheter AB. Finansieringen av fastighetsförvärvet sker genom ett lån från kommunen. Lånet på 26,0 MSEK + transaktionskostnader (uppskattas till 1,3 MSEK) löper fram t.o.m är amorteringsfritt därefter amorteras årligen 600 KSEK per år fram t.o.m Lånet löper utan ränta. Lånet kan, av båda parter, sägas upp eller sägas upp till omförhandling av lånevillkoren senast 31 mars Om lånet inte sagts upp förlängs lånet med samma villkor till lånet slutbetalats. Om det är möjligt att, utan fördyringar för kommunen, ha en modell där räntefrihet kan ersättas med kommunalt bidrag till räntan ska ett sådant alternativ övervägas. SBBK har identifierat ett antal upprustningsåtgärder som man anser bör genomföras för att nå en standard på anläggningen så att fortsatt utveckling av verksamheten kan ske. För att ge en uppfattning om karaktären på åtgärderna visas nedan de mest prioriterade. Prioriterade investeringar Fasadombyggnad framsidan Rosenborg 1,4 Tak lågdel Rosenborg 0,1 Åtgärder värmesystem Rosenborg 0,6 1

9 Omklädningsrum och duschar Täljehallen 1,7 Totalt 3,8 För att möjliggöra dessa och liknande åtgärder ger kommunen ett lånelöfte på upp till 6,5 MSEK. Lånelöftet kan utnyttjas inom en femårsperiod från överlåtelsen för upprustnings och utvecklingsåtgärder i sporthallarna. Låneavtalet löper fram t.o.m med ränta. Under 2011 erhålls amorteringsfrihet. Lånet ska sedan årligen amorteras med 120 KSEK per år. Lånet kan, av båda parter, sägas upp eller sägas upp till omförhandling av lånevillkoren senast 31 mars Om låneavtalet inte sagts upp förlängs lånet på samma villkor till full betalning skett. Räntan utgörs av den för kommunen vid varje tidpunkt genomsnittliga inlåningsräntan utan någon ramavgift. För lånen förutsättes bästa pant i fastigheten. Kommunala hyror och ersättningar Kommunens kostnader för hyror stöd och bidrag till SBBK för nyttjandet av idrottshallarna samt det nedre planet i matbespisningsbyggnaden uppgår till ca 7,16 MSEK ex moms i genomsnitt de senaste åren, beloppet har varierat mellan åren. Då ingår den hyra kommunen betalar till Telge Fastigheter för lokalerna, de kostnader som Kultur och Fritid har själva för lokalerna samt de direkta bidrag för anställda som går till SBBK på 1,1 MSEK. För de två senaste åren ser utfallet ut enligt nedan. 2009/2010 Kultur och Fritids kostnader 1125 Kostnad rep o unh är ett snitt 09/10 Kostnader för el och vatten 450 Hyra till Telge Fastigheter 4489 Bidrag till SBBK 1100 Totalt 7164 Kommande kommunala hyror och ersättningar För det första halvåret d.v.s. perioden från till utgår en hyra från kommunen som motsvarar en årshyra på 6,750 MSEK ex moms (6,750/2=3,375 MSEK ex moms) uppräknad med inflation (KPI) enligt indexförändring per sista oktober föregående år(för 2011 sista oktober 2010).. Om överlåtelsen kan ske tidigare än ökar hyran proportionellt till hyresperioden. Från och med 2012 adderas ett ytterligare belopp om 0,500 MSEK till hyran. Det täcker bland annat ett tillskott av en dagvaktmästare. Beloppet indexuppräknas som ovan med 2010 som basår. Efter en inledande 10 årsperiod ska indexuppräkningen tas upp till förnyad diskussion. Utvärdering ska ske så att den inte ger orimliga effekter. Ny indexeringsmodell kan bli aktuell. Hyresvillkoren framgår av separat hyresavtal där tillgång till och utnyttjande av hallen i stora drag grundar sig på den fördelning som idag råder mellan SBBK, skolorna och övriga nyttjare. Därutöver har kommunen kvar kostnaden för lokalerna i matsalsbyggnaden (363 KSEK) som även fortsättningsvis kommer att nyttjas av SBBK som kansli och styrketräningslokaler. Kommunens kostnader kommer följaktligen att förändras enligt nedan KSEK Idag 7164 Enligt ovan Från och med ,250+0,363(ytor kansli o styrka i matsalsbyggnad) Kostnadsökning 449 2

10 Arenabolaget har inriktningen att göra Täljehallen mer publikdragande och till en samlingspunkt för evenemang och turneringar. Det är också en strävan att bredda arenans användande till annan elitidrott vi sidan av basketboll. SBBK har identifierat ett investeringsprogram på ca 7 MSEK som bör genomföras för att lyfta anläggningen från ovan nämnda utgångspunkter. Förändringen i kommunens kostnader blir följaktligen en ökning med ca 500 KSEK per år (+ inflationsuppräkning med 2010 som basår) från och med Därtill blir den genomsnittliga räntekostnaden per år under 30 års perioden ca 0,7 MSEK vid en antagen räntenivå på 4,08 % för det lån som löper utan ränta, högre i början (ca 1,1 MSEK) och lägre mot slutet(ca 0,4 MSEK). Räntan är baserad på kommunens genomsnittliga inlåningsränta och innehåller ingen låneramsavgift. Den kommer att variera över tiden. Senast tillgängliga beräkning uppgår till 4,08 procent. Hyresupplägg Skatteverket har skrivit ett PM där man anger att man överväger att besluta om uttagsbeskattning för fotbollsarenan. Deras kalkyl innebär att det skulle bli skattetillägg för de senaste åren på flera miljoner. Argumentationen förefaller besynnerlig och Telges motargument är av den arten att det borde ändra skatteverkets skisserade ställningstagande. Men sannolikt kommer det att innebära en flerårig process innan det finns ett slutligt utslag. Grundproblemet är att föreningarna anses betala för låg hyra, dels i jämförelse med kommunen men även i relation till självkostnad. För att undvika att exponera arenabolaget för skatterisken bör man minska kommunens hyra till arenabolaget och att istället ett belopp som motsvarar neddragningen betalas direkt som bidrag till SBBK. SBBK får sedan i sin tur betala en hyra till Arenabolaget. Då uppkommer situationen att den ekonomiska risken för arenabolaget kan komma att öka jämfört med ett läge där man har ett 30 årigt hyresavtal med kommunen. Upprättade avtal mellan de tre parterna kommunen, SBBK och Arenabolaget måste därför utformas så att det så långt möjligt säkrar att bidraget används för hyran till arenabolaget. Man kan exempelvis ingå ett avtal om någon form av netting förfarande mellan de tre parterna. Kommunen, SBBK och Arenabolaget ska därför ingå ett trepartsavtal om nettingförfarande av vissa betalningsströmmar. Nettingförfarandet innebär att kommunbidraget till SBBK, SBBK:s hyra till Arenabolaget och Kommunens hyra till Arenabolaget nettas till en betalningsström från Kommunen till Arenabolaget. Kommunen blir avsändare och Arenabolaget mottagare av betalningen medan SBBK:s bidrag från Kommunen kvittas mot hyresbetalningen till Arenabolaget. Värdering av fastigheten En värdering av fastigheten har genomförts och köpeskillingen understiger inte bedömt marknadsvärde. Arenabolagets ekonomiska utveckling I bilaga 1 återges hur den ekonomiska utvecklingen för bolaget förväntas bli under de första sex åren. Där kan noteras att ett stabilt resultatmässigt överskott förväntas med ett kassaflöde som gör att amorteringar kan klaras och att dessutom, under perioden , investeringar och andra satsningar på ca 13 MSEK kan genomföras om lånelöftet på 6,5 MSEK utnyttjas. I kalkylen är då redan 3

11 en grundnivå på investeringar på 200 KSEK per år inlagd. Den ekonomi som erhålls i bolaget ger upphov till ett positivt kassaflöde per år på ca 1,9 MSEK vilket ger ca 1,3 MSEK efter amorteringar. Det utgör en bas för framtida utveckling av arenan. Bolagets resultatnivå är betryggande under den första sexårsperioden med ett resultat före dispositioner och skatt på ca 1,7 MSEK per år. Resultatet torde vara ganska enkelt att prognosera då varken intäkter eller kostnader i någon större utsträckning är beroende av publikintäkter eller liknande volatila inslag. Det innebär att bolaget totalt klarar sig på de intäkter som kommun och SBBKhyran innebär. Tillkommande hyror från andra föreningar, egna event och kostnadsbesparingar jämfört med TF:s och kommunens drift är förbättringspotentialer som kan användas för arenans vidare utveckling eller för SBBK:s sportsliga utveckling. 4

12 BILAGA 1 Inflation 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% Löner 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 1/2 år Resultaträkning Intäkter Kommunbidrag Uthyrning 0, Egna intäkter Totala intäkter Personal Drift, Unh 0 0,0% Städning Vatten Fjärrvärme El Övrigt TF och Kommun 0,0% Tomträtt Personal SBBK Försäkringar Övrigt SBBK Summa "cash-cost" Resultat före avskrivningar Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella intäkter 1,0% Finansiella kostnader1 0,0% Finansiella kostnader2 4,0% Resultat efter finansiella poster Dispositioner 30,0% Skatt 26,3% Nettoresultat Återlägg avskrivningar Återlägg dispositioner Förändring omsättningstillg Förändring Räntefria skulder Investeringar S:a kassaflöde Amortering Amortering 1 45 år Kassaflöde efter amortering mark övrigt Anläggningstillgångar Kundfordringar 2,0% Övriga omsättningstillg. 4,5% Kassa S:a tillgångar Eget kapital Dispositioner Ursprungligt lån 2 Extra lån Ursprungligt lån Övriga lån Levskulder 4,0% Övriga räntefria skulder 5,0% S:a EK och skulder Nettolån Avskrivningar

13 1 (4) Sammanställning av avtal i samband med överlåtelsen av Täljehallen till Arenabolaget Överlåtelseavtal Föremål Av Telge Fastigheter AB genomförd avstyckning från fastigheten Rosenlund 1:1 omfattande Täljehallen och skolans gymnastiksal. Parter Säljare: Telge Fastigheter AB Köpare: Arenabolag (Arenabolaget kommer att ägas till 90 % av SBBK och till 10 % av Telge AB) Huvudsakligt innehåll Köpeskilling uppgår till 26,0 MSEK Köparen står för avgifter i samband med överlåtelsen. Hyresavtal Föremål Nyttjande av Täljehallen och Gymnastikhallen Parter Uthyrare: Arenabolaget Nyttjare: Södertälje Kommun Huvudsakligt innehåll Årlig nettohyra uppgår till kommunens bedömda årskostnadsnivå före överlåtelse på 6,75 MSEK i 2010 års penningvärde. Det innebär för andra halvåret 2011 ett hyresbelopp på 6,75/2=3,375 MSEK ex moms uppräknat med KPI förändring. KPI förändringen utgörs av den årsförändring som kan avläsas i oktober året före. D.v.s för 2011 räknas hyresbeloppet upp med den årsförändring som kan avläsas i oktobervärdet Från och med 2012 ökas årskostnadsbeloppet med 0,500 MSEK, från 6,75 till 7,25 MSEK i 2010 års penningvärde. Rosenborgsskolan och gymnasieskolorna (skolorna) skall äga rätt att nyttja lokalerna i Rosenborgsskolans idrottshall mellan klockan 8.00 och 16.00, vardagar under alla skoldagar. Skolorna skall vidare ha rätt att nyttja B- och C-hallen i Täljehallen maximalt 12 timmar per skoldag. XXXX (skriv besöksadress här) Tfn Bankgiro Södertälje Org-nr Postgiro

14 2 (4) Kommunen skall, utöver skolornas möjlighet att nyttja Rosenborgsskolans idrottshall samt Täljehallen i enlighet med ovan, ges möjlighet att utnyttja Täljehallen och Rosenborgsskolans idrottshall med totalt 6 dagar per år. Vid Kommunens (inklusive skolornas) nyttjande skall finnas tillgång till omklädningsrum med dusch, förrådsutrymme och sammanträdesrum i samma omfattning som idag. Nuvarande omfattning skall således ligga till grund för framtida fördelning, se bilaga 1 a-c. Nyttjande av andra idrottsföreningar garanteras totalt ske i samma utsträckning som före avtalets ingående. Befintlig utrustning såsom matchspeakeranläggning skall få användas fritt vid Kommunens nyttjande. Arenabolaget äger rätt att ta ut en avgift från föreningar inom Södertälje kommun som önskar nyttja Täljehallen liksom Rosenborgsskolans idrottshall inom ramen för Kommunens nyttjande enligt den kommunala taxa som skall tillämpas från och med den 1 januari 2011, (med årlig inflationsuppräkning). Arenabolaget skall äga rätt att bygga om i Täljehallen liksom Rosenborgsskolans idrottshall. Likaså skall Arenabolaget äga rätt att bygga till en utbyggnad om maximalt kvm om inga specifika detaljplanekrav lägger hinder i vägen. För det fall Arenabolaget bygger om lokalerna, alternativt bygger till en utbyggnad, äger Arenabolaget rätt att bestämma hyran oberoende av den kommunala taxan. Arenabolaget åtar sig att, mot hyresfrihet i nyttjandet av matsalsbyggnadens undre plan, samarbeta med andra klubbar som volleyboll och innebandy för behov av arrangemang och tillgång till lokaler vid exempelvis kommande behov för elitverksamhet samt att även upp till ett maximalt årligt belopp om kronor, svara för underhåll och ersättning av Rosenborgsskolans gymnastikmaterial. Utbyte av material som tillhör skolan ska bekostas av skolan. Detta hyresavtal löper från och med tillträdesdagen den 1 juli 2011 till och med den 31 december Parterna skall senast två år före avtalstidens utgång uppta förhandlingar om förlängning och eventuellt villkorsändring av detta avtal. Under utredning Med anledning av att skatteverket driver ärenden om uttagsbeskattning av Fotbollsarenan och SSK Arena övervägs ett upplägg som ligger i linje med skatteverkets syn. Det är ett upplägg där hyran fördelas mellan kommunen och SBBK efter självkostnad för nyttjandet. Innebär två hyresavtal ett mellan kommunen och Arenabolaget och ett mellan SBBK och Arenabolaget. Vidare träffas ett avtal mellan kommunen och SBBK om bidrag för lokalkostnader för SBBK. Slutligen ingås ett trepartsavtal mellan kommunen, Arenabolaget och SBBK om nettning av betalningsströmmar mellan de tre parterna. Nettningsavtalet

15 3 (4) som dirigerarnettobeloppet direkt till Arenabolaget ska ha samma varaktighet som avtalet om bidrag till lokalkostnader mellan kommunen och SBBK. Låne- och finansieringsavtal Föremål Lån för fastighetsförvärv och lånelöfte för vidareutveckling av fastigheten. Parter Långivare: Södertälje kommun Låntagare: Arenabolaget Huvudsakligt innehåll Lån för Arenabolagets förvärv av fastigheten. Lånet uppgår till 26,0 MSEK + avgifter i samband med överlåtelsen (Köparen bedömer dessa till 1,3 MSEK. Innan lånet fastställs ska beloppet verifieras). Kommunen får pant i fastigheten. Lånet löper utan ränta. Amorteringsfritt under 2011 därefter amortering med 0,600 MSEK per år. Uppsägning kan ske inför 31 december Om så ej sker löper lånet vidare på samma villkor till det är färdigamorterat. Lånelöfte för vidareutveckling av fastigheten. Lånelöftet uppgår till max 5 MSEK och gäller 5 år från datum för fastighetsöverlåtelsen. Ett realiserat lån ska löpa med ränta i nivå med kommunens genomsnittliga inlåningsränta. Ramavgift ska ej debiteras för lånet. Amortering ska ske med 0,120 MSEK per år. Uppsägning kan ske inför 31 december Om så ej sker löper lånet vidare på samma villkor till det är färdigamorterat. Kommunen får pant i fastigheten. Aktieöverlåtelseavtal Föremål Tjugo procent av aktierna i Arenabolaget. Parter Säljare: SBBK Köpare: Telge (i Södertälje) AB Huvudsakligt innehåll Aktieöverlåtelsen. Priset ej fastställt men i sammanhanget ett belopp av mindre betydelse. Bestämmelser om samägandet i ett aktieägaravtal. Aktieägaravtal Föremål Parternas samägande av Arenabolaget.

16 4 (4) Parter Majoritetsägare: SBBK Minoritetsägare: Telge (i Södertälje) AB Huvudsakligt innehåll Styrelserepresentation. Fyra ledamöter utsedda av majoritetsägaren och två ledamöter utsedda av minoritetsägaren (en av Telge AB och en av kommunen). Beslutsregler. Återstår att utforma. Ev ytterligare bestämmelser. Återstår att utforma.

Utredning Alternativa lösningar för hyresavtal och ägande av Monteliusgården Ansvariga: Torstein Tysklind och Petter Börjesson

Utredning Alternativa lösningar för hyresavtal och ägande av Monteliusgården Ansvariga: Torstein Tysklind och Petter Börjesson Utredning Alternativa lösningar för hyresavtal och ägande av Monteliusgården Ansvariga: Torstein Tysklind och Petter Börjesson Bakgrund o syfte. Gagnefsbostäder AB (GBAB) har köpt fastigheten Monteliusgården

Läs mer

Motala kommun genom dess bndningsnämnd, org.nr 212000-2817 ("kommunen") 591 86 Motala

Motala kommun genom dess bndningsnämnd, org.nr 212000-2817 (kommunen) 591 86 Motala NYTTJ AN DERATTS AVTAL Parter: Motala Idrottspark AB, org.nr 556849-1913 ("MIPAB") Box 48, 591 21 Motala Bildningsnämnden 2013-08- 2 8 Ämnrin nr,.,..,, "-ih! nr. r

Läs mer

Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelöf@sodertalje.se

Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelöf@sodertalje.se 1 (4) 2013-02-19 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelöf@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Placering av hallen för friidrott

Läs mer

Ansökan från Degerfors IF

Ansökan från Degerfors IF Ekonomiavdelningen Madelene Hedström 0586-482 67 madelene.hedstrom@degerfors.se TJÄNSTESKRIVELSE 2016-11-01 Ert datum Kommunstyrelsen Referens KS 00211-2016 Er referens 1(5) Ansökan från Degerfors IF Förslag

Läs mer

Godkännande av aktieförsäljning Parken Zoo i Eskilstuna AB

Godkännande av aktieförsäljning Parken Zoo i Eskilstuna AB Kommunstyrelsen 2016-05-27 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF/2016:365 Kristina Birath 1 (4) Kommunstyrelsen Godkännande av aktieförsäljning Parken Zoo i Eskilstuna AB Förslag till beslut

Läs mer

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad Utbildningskontorets PM daterad

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad Utbildningskontorets PM daterad 1 (3) 2012-11-20 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur och fritidskontoret Handläggare Susanne Bergström 08-523 010 94 Susanne.bergstrom@sodertalje.se Kultur och fritidsnämnden Behovsinventering gymnastik- och

Läs mer

Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening

Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening 1(5) Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening Ärendet SDE Hockeyförening bildades i maj 2010 genom sammanslagning av de tre hockeysektionerna i Danderyds kommun, Stocksunds IF, Danderyds

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Thomas Backlund 2012-05-15 KSN-2012-0636 Jan Malmberg

Handläggare Datum Diarienummer Thomas Backlund 2012-05-15 KSN-2012-0636 Jan Malmberg KS 15 23 MAJ 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Thomas Backlund 2012-05-15 KSN-2012-0636 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Utnyttjande av option för att förvärva fastigheterna Kungsängen

Läs mer

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 2015-10-02 Jörgen Wijk 0477 441-14 jorgen.wijk@tingsryd.se Kommunstyrelsens

Läs mer

Tillfällig upplåtelse av Fågelkärret vid Södertälje IP

Tillfällig upplåtelse av Fågelkärret vid Södertälje IP 1 (2) 2014-08-18 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelof@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Tillfällig upplåtelse av Fågelkärret

Läs mer

Kultur- och fritidskontorets, utbildningskontorets och kommundelarnas kontors gemensamma tjänsteskrivelse daterad 2009-05-12, med Bilaga.

Kultur- och fritidskontorets, utbildningskontorets och kommundelarnas kontors gemensamma tjänsteskrivelse daterad 2009-05-12, med Bilaga. 1 (6) 2009-05-12 Tjänsteskrivelse Dnr KFN Dnr 09/38 UN Dnr 09/48 Jä Dnr 09/55 Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Heinz Stucki Gabriel Bozyel Björn Ohlsson Utbildningskontoret 08-550 222 41

Läs mer

Förslag till kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag.

Förslag till kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag. Tjänsteskrivelse 1 (5) Kommunledningskontoret Marcus Wahlström 2017-03-01 Dnr KS 2017-223 Kommunstyrelsen LKPG1002, v2.1, 2016-03-07 Tekniska Verken, förvärv av aktier i Mjölby-Svartådalen Energi AB Förslag

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Datum 2014-05-06. Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån

Datum 2014-05-06. Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån KS 7 21 MAJ 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2014-05-06 Diarienummer KSN-2014-0192 Kommunstyrelsen Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån Förslag

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

Tjänsteskrivelse Malin Midler Norén Planeringssekreterare. Hyra av isträningshall vid Malmö Arena

Tjänsteskrivelse Malin Midler Norén Planeringssekreterare. Hyra av isträningshall vid Malmö Arena Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (3) Datum 2013-04-12 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Midler-Noren@malmo.se Hyra av isträningshall vid Malmö Arena FRI-2013-325

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(9) Brf Olofsbo stugor Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6 Om

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR:

HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR: KOPIA ~ GÖTEBORGS HAMN 1982-11-16 AD 259/82 GvB/ELj HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR: DEN 9 l2 ~06 Göteborgs Hamnstyrelse Inköp av byggnad i Sannegårdshamnen I Sannegårdshamnens sydvästra del lagras

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

Ekonomikontoret Datum:

Ekonomikontoret Datum: ED 1:34 Jordbrons Företagshotell i Dals-Eds kommun Bakgrund Dals-Eds kommun äger en äldre industrifastighet på c:a 6 000 m 2. Under åren 2007 till 2009 byggdes delar av ovanstående fastighet (c:a 800 m

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och IFK Stocksund (org ), nedan kallad Föreningen, har träffats följande

Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och IFK Stocksund (org ), nedan kallad Föreningen, har träffats följande Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och IFK Stocksund (org 802429-0408), nedan kallad Föreningen, har träffats följande NYTTJANDERÄTTSAVTAL Markupplåtelse 1 Kommunen upplåter till Föreningen

Läs mer

Försäljning av Akelius Spar AB (publ)

Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Inledning Akelius Spar AB (publ), 556156-0383, ( Akelius Spar ) är ett helägt dotterbolag till Akelius Residential Property AB, 556156-0383, ( Akelius Residential

Läs mer

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall Kommunfullmäktige 2009-10-26 161 380 Kommunstyrelsen 2009-10-12 190 507 Arbets- och personalutskottet 2009-09-14 185 398 Dnr 09.543-825 oktkf11 Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby

Läs mer

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999 Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -86 268-59 644 Drift -423 358-431 232 Fastighetsskatt -98 100-101 940 Avskrivningar

Läs mer

AVTAL OM ARRENDE MELLAN BORLÄNGE KOMMUN OCH LENNHEDEN VATTEN AB

AVTAL OM ARRENDE MELLAN BORLÄNGE KOMMUN OCH LENNHEDEN VATTEN AB AVTAL OM ARRENDE MELLAN BORLÄNGE KOMMUN OCH LENNHEDEN VATTEN AB 1 Detta avtal om arrende ( Avtalet ) har denna dag träffats mellan 1. Borlänge kommun, 212000-2239 ( Kommunen ) 2. Lennheden Vatten AB, 556765-4750

Läs mer

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Brev till aktieägarna Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Styrelsen i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB 17:e september

Läs mer

1... 2... 2... 3... 4... 4... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 6 2 I Kommunplan 2015-2017 gav Kommunfullmäktige ett uppdrag 2015:1, Fastighetsbolag Utreda och successivt införa en bolagisering av kommunens

Läs mer

Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge

Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge 2012-09-11 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/102 Fritidsnämnden Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan från Compass

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 6 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 321 620 1 201 644 Hyresintäkter 162 155 165 202 Debiterad TV-avgift 23 820 22 790 Debiterad elavgift 5

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen för Fingerprint Cards AB

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Bilaga. Beräkningar av kostnader för Idrotts- och fritidsanläggningar 2011

Bilaga. Beräkningar av kostnader för Idrotts- och fritidsanläggningar 2011 Bilaga Beräkningar av kostnader för Idrotts- och fritidsanläggningar 2011 Beräkningar av kostnader för Idrotts- och fritidsanläggningar 2011 Åse & Vistehallen Fastigheten där Åse & Vistehallen finns innehåller

Läs mer

Är Ni med? Vi har redan startat

Är Ni med? Vi har redan startat Södertälje Basketbollklubb (SBBK) ett föredöme inom svensk idrott SBBK vill vara ett föredöme inom svensk idrott som tar ett stort samhällsansvar i Södertälje. SBBK vill kännetecknas av den stora klubbens

Läs mer

Utlåtande 2006: RI (Dnr /2006)

Utlåtande 2006: RI (Dnr /2006) Utlåtande 2006: RI (Dnr 129-240/2006) Överföring av stadens minoritetsposter i de kommunala bolagen till Stockholms Stadshus AB Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 31 mars 2006 Kommunstyrelsen

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13)

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsen för Cherry AB (publ), org. nr 556210-9909

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Borgensåtagande för lån till SYVAB

Borgensåtagande för lån till SYVAB Utlåtande 2006:76 RI (Dnr 132-1089/2006) Borgensåtagande för lån till SYVAB Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Stockholms stad tecknar borgen för SYVAB:s lån upp till ett belopp

Läs mer

Överlåtelse av COOP Arena med träningshallar till Luleå Hockey

Överlåtelse av COOP Arena med träningshallar till Luleå Hockey Kommunstyrelsen 2008-01-14 23 48 Arbets- och personalutskottet 2008-01-14 10 27 Dnr 07.775-82 jankf10 Överlåtelse av COOP Arena med träningshallar till Luleå Hockey Bilagor: Principöverenskommelse Skrivelse

Läs mer

Tjänsteskrivelse Avtal för mobil idrottsanläggning, IP Skogen

Tjänsteskrivelse Avtal för mobil idrottsanläggning, IP Skogen VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2014-11-18 DNR FN 2014.082 INGELA JANSSON SID 1/2 ENHETSCHEF IDROTT OCH FRILUFT INGELA.JANSSON@VALLENTUNA.SE FN Tjänsteskrivelse Avtal för mobil idrottsanläggning,

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 8 132

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-10-19. Medborgarförslag "Pelarsal vid Södertälje hamn".

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-10-19. Medborgarförslag Pelarsal vid Södertälje hamn. 1 (3) 2013-10-19 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Medborgarförslag Pelarsal vid Södertälje

Läs mer

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grunduppgifter... 3 2 Föreningens anskaffningskostnad... 3 3 Finansiering... 4 4 Föreningens utgifter... 5 4.1 Drifts-

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Brf Apeln 11 Org.nr för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Brf Apeln 11 Org.nr för räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING Brf Apeln 11 Org.nr 716414-2114 för räkenskapsåret 2016-01-01 2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

KF 145 26 AUG 2013. Nr 145. Uppsala Innebandyallians/- Uppsala Idrottsförening: Ansökan om kommunal borgen KSN-2013-0877

KF 145 26 AUG 2013. Nr 145. Uppsala Innebandyallians/- Uppsala Idrottsförening: Ansökan om kommunal borgen KSN-2013-0877 KF 145 26 AUG 2013 Nr 145. Uppsala Innebandyallians/- Uppsala Idrottsförening: Ansökan om kommunal borgen KSN-2013-0877 Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig i form av särskilt yttrande enligt ärendets

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231. Nettoomsättning 1 1 672 250 1 666 228 Summa intäkter 1 672 250 1 666 228

020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231. Nettoomsättning 1 1 672 250 1 666 228 Summa intäkter 1 672 250 1 666 228 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231 Nettoomsättning 1 1 672 250 1 666 228 Summa intäkter 1 672 250 1 666 228 Rörelsens kostnader Drift 2,3-924 633-899 897 Löpande underhåll -86 196-125 733

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hyresavtal för Vallentunas Ishallar

Tjänsteskrivelse Hyresavtal för Vallentunas Ishallar VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2014-11-25 DNR FN 2014.086 INGELA JANSSON SID 1/3 ENHETSCHEF IDROTT OCH FRILUFT INGELA.JANSSON@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Hyresavtal

Läs mer

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Förvärv av tomträtt. Förslag till beslut. Styrelse Ärende Styrelsen föreslås besluta följande.

Förvärv av tomträtt. Förslag till beslut. Styrelse Ärende Styrelsen föreslås besluta följande. Styrelse 2014-04-03 Ärende 10 2014-02-20 Peter Kvarnhem 08-508 29 390 Förvärv av tomträtt Förslag till beslut Styrelsen föreslås besluta följande. 1. Styrelsen godkänner att Fastighets AB Charkuteristen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:29 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Förvärv av HB Norrbacka Fastigheter Föredragande landstingsråd: Dag Larsson Ärendet Locum AB föreslår att överenskommelse träffas om att landstinget

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sika KOSTNADSKALKYL NORRTÄLJE KOMMUN. OrgNr 7696XX-XXXX. A. Allmänna förutsättningar Sid 2

Bostadsrättsföreningen Sika KOSTNADSKALKYL NORRTÄLJE KOMMUN. OrgNr 7696XX-XXXX. A. Allmänna förutsättningar Sid 2 Bostadsrättsföreningen Sika NORRTÄLJE KOMMUN OrgNr 7696XX-XXXX KOSTNADSKALKYL 2017-01-02 A. Allmänna förutsättningar Sid 2 B. Beräknade kostnader för föreningens förvärv Sid 2 C. Preliminär finansieringsplan,

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Midgård 27 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Midgård 27 1(12) Förvaltningsberättelse sid 1 Brf Midgård 27 2(12) Förvaltningsberättelse sid 2 Brf Midgård 27 3(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn s. 1 (4) ARRENDEKONTRAKT (anläggningsarrende) Jordägare Carl de Geer 451225-0533 Stora Wäsby 194 37 Upplands Väsby nedan kallad jordägare Arrendator (org.nr: 212000-0019) nedan kallad arrendatorn Arrendeområde

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN

RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Borgensåtaganden är ingen obligatorisk kommunal verksamhet. Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen

Läs mer

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Fastigheten i Väsby AB

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Fastigheten i Väsby AB Tjänsteutlåtande Projektledare/exploateringsingenjör 2015-04-08 Anne-Sophie Arbegard 08-590 976 29 Dnr: anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se KS/2011:239 Kommunstyrelsen Godkännande av aktieöverlåtelseavtal

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND Org nr 716406-8129 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM PRESTATIONSBASERAT INCITAMENTSPROGRAM (LTI 2016)

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM PRESTATIONSBASERAT INCITAMENTSPROGRAM (LTI 2016) 1(5) STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM PRESTATIONSBASERAT INCITAMENTSPROGRAM (LTI 2016) Styrelsen anser att ett incitamentsprogram som knyts till bolagets resultat och på samma gång dess värdeutveckling

Läs mer

Ljungbacken C"örskola nybyggnad investering Dnr KS 08/369-719 lä 07/40-291

Ljungbacken Cörskola nybyggnad investering Dnr KS 08/369-719 lä 07/40-291 SÖDERTÄLJE K~'~.cM. UN -"., UTBllDN INGSKONTORET Tjänsteskrivelse 2008-10-20 O Lille-Vie Eklind Byggproj ektledare 08-55022601 Petra Karlsson Ekström Lokalstrateg 08-5502 15 32 Kommunstyrelsen Järna kommundelsnämnd

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Avtal om överlåtelse av rättigheter och skyldigheter enligt säljoptionsavtalet (2003-04-16) avseende fastigheten Orkanen 1 i Malmö

Tjänsteskrivelse. Avtal om överlåtelse av rättigheter och skyldigheter enligt säljoptionsavtalet (2003-04-16) avseende fastigheten Orkanen 1 i Malmö SIGNERAD 2014-04-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-04-24 Handläggare Claes-Inge Wennström Stadsjurist claesinge.wennstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Avtal om överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall Kommunstyrelsen 2009-10-12 190 507 Arbets- och personalutskottet 2009-09-14 185 398 Dnr 09.543-825 oktkf11 Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall Bilaga: Kalkyl färdigställande

Läs mer

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-07-06 KS 2014.0399 Handläggare Christian Westas Till Kommunfullmäktige Överlåtelse av aktier i Örebroregionens Science

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

7. Överlåtelse av inventarier och avtal från Västervik Biogas AB till Västervik Miljö & Energi AB Dnr 2017/

7. Överlåtelse av inventarier och avtal från Västervik Biogas AB till Västervik Miljö & Energi AB Dnr 2017/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 10 (48) 2017-11-27 Kf Ks 380 7. Överlåtelse av inventarier och avtal från Västervik Biogas AB till Västervik Miljö & Energi AB Dnr 2017/236-370 Kommunstyrelsen har

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13)

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsen för Cherry AB (publ), org. nr 556210-9909

Läs mer

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Bilaga 6 Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Dagordningen punkt 14 Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 och förvärv samt överlåtelse av egna aktier Bakgrund och skälen

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 17 och 18 Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per

Läs mer

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande Tjänsteskrivelse 1 (5) Kommunledningskontoret 2015-01-13 Dnr Ks 2015-89 Marcus Wahlström Kommunstyrelsen Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Inhyrning av idrottshall på Skansbrogatan 5B, Folksamhuset

Inhyrning av idrottshall på Skansbrogatan 5B, Folksamhuset Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-09-04 IDN 2014-09-23 Handläggare Jan Sågström Telefon: 508 26 238 Till Idrottsnämnden Inhyrning av idrottshall på Skansbrogatan 5B, Folksamhuset Genomförandebeslut

Läs mer

143 Extra ärende - Godkännande av aktieförsäljning Parken Zoo i Eskilstuna AB (KSKF/2016:365)

143 Extra ärende - Godkännande av aktieförsäljning Parken Zoo i Eskilstuna AB (KSKF/2016:365) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-05-31 Sida 1(4) 143 Extra ärende - Godkännande av aktieförsäljning Parken Zoo i Eskilstuna AB (KSKF/2016:365) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 BRF FISKARUDDEN org.nr 769611-1074 BRF Fiskarudden Org nr 769611-1074 Styrelsen för BRF Fiskarudden i Lidingö med organisationsnummer 769611-1074 får härmed avge redovisning

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 6 901

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer