Bilaga 3; Anvisningar blanketter för ekonomisk rapportering till SvFF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 3; Anvisningar blanketter för ekonomisk rapportering till SvFF"

Transkript

1 1 Bilaga 3; Anvisningar blanketter för ekonomisk rapportering till SvFF Denna beskrivnings syfte är att dels underlätta för föreningarna vid den ekonomiska rapporteringen till Svenska Fotbollförbundet, dels att skapa en bättre enhetlighet mellan föreningarnas rapportering. Nedanstående konton hänvisar till aktuell kontoplan för elitföreningar i svensk fotboll, utgiven av Svenska Fotbollförbundet. Vad beträffar redovisningsprinciper, koncernredovisning etc hänvisas till kapitel 8 och 9 i Anvisningar till elitlicensens ekonomikriterier (Huvuddokumentet till denna bilaga). Observera att före varje begrepp anges radnummer i rapporteringsblanketter. Resultaträkning, blanketterna sida 1 Intäkter: 1. Publikintäkter Konto Publikintäkter UEFA & C.L Konto samt separat kod i extra koddel 3. Övriga matchintäkter Konto Övriga matchintäkter UEFA & C.L Övriga konton 3xxx samt separat kod i extra koddel 5. Annonsering, reklam & sponsring Konto Egna arrangemang Konto , Lotteriintäkter, netto Konto3230, Bingointäkter, netto Konto 3240, Bingolottointäkter, netto Konto 3250, Sändningsrättigheter Konto Tipselitmedel Konto Övriga ersättningar Svenska Spel Konto Medlemsintäkter Konto Spelarförsäljningar Konto , Spelaruthyrning Konto Statliga bidrag Konto Kommunala bidrag Konto Bidrag för arbetskraft Konto Övriga bidrag Konto Övriga intäkter Konto 3740, 3911, 3913, 3972, 3973, 3991, 3994, 3320, Summa intäkter Beräknas som summa av saldon på ovanstående konton

2 2 Kostnader: 22. Arenahyra matcher Konto Övriga matchkostnader Konto Materialkostnader Konto Övriga tränings- & direkta kostnader Konto Matchkostnader UEFA & C.L. Konto , samt separat kod i extra koddel 27. Egna arrangemang Konto 4210, 4220, 4225, Spelarköp Konto Spelarinhyrning Konto 4320 Löner o ersättningar: 30. Spelare Konto 7010, 7011, 7321, 7326, 7331, 7336, 7351, 7361, 7371, 7381, 7391, 7411, Spelare UEFA & C.L. Konton ovan samt separat kod i extra koddel 32. Tränare & övriga ledare Konto 7020, 7030, 7040, 7090, 7322, 7327, 7332, 7337, 7352, 7362, 7372, 7382, 7392, 7412, Tränare & övriga UEFA & C.L. Konton ovan samt separat kod i extra koddel 34. Övriga anställda Konto 7210, 7220, 7290, 7323, 7328, 7333, 7338, 7353, 7363, 7373, 7383, 7393, 7413, 7423, 7490 Övriga personalkostnader: 35. Spelarförsäkringar & licenser Konto 7012, Sociala avgifter, spelare Konto 7510, 7511, Sociala avgifter, tränare Konto 7510, 7512, Sociala avgifter spelare UEFA & CL Konto 7510, 7511, 7531 samt separat kod i extra koddel 39. Sociala avgifter tränare UEFA & CL Konto 7510, 7512, 7532 samt separat kod i extra koddel 40. Sociala avgifter övriga anställda Konto 7510, 7513, Övriga personalkostnader Konto 7570, 7580, 7590, Administrativa kostnader Konto , 5410, , , , , Lokal- & fastighetskostnader Konto , Kostn annonsering, reklam o övr. markn.akt. Konto , Övriga kostnader Konto , , , Resultat före avskrivningar Beräknas som summan av belopp på intäktskonton minus kostnadskonton ovan. 47. Avskrivningar maskiner & inventarier Konto Avskrivningar byggnader Konto Avskrivningar balanserade utgifter Konto 7818 spelarförvärv 50. Jämförelsestörande poster Konto 7710, 7720, 7730, 7910, 7920,

3 3 51. Rörelseresultat Beräknas som summan av resultat före avskrivningar ovan minus avskrivningar ovan och plus intäkter minus kostnader jämförelsestörande. 52. Finansiella intäkter Konto Finansiella kostnader Konto Resultat efter finansiella poster Beräknas som summan av rörelseresultat ovan plus finansiella intäkter minus finansiella kostnader 55. Extraordinära intäkter och kostnader Konto 8710, Bokslutsdispositioner Konto Resultat före skatt Beräknas som summan av resultat efter finansiella poster plus intäkter extraordinärt och bokslutsdispositioner minus kostnader extraordinärt och bokslutsdispositioner 58. Inkomstskatt Konto Årets resultat Beräknas som summan av resultat före skatt minus kostnader för skatt.

4 4 Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar 60. Balanserade utgifter spelarförvärv Konto 1010, Inventarier Konto Byggnader Konto 1110, Övriga tillgångar Konto , 1060, 1069, Aktier och andra andelar, långfristiga Konto Totala anläggningstillgångar Summan av beloppen på konton ovan Omsättningstillgångar 66. Lager Konto 1400, Fordringar gentemot andra klubbar Konto 1550, Övriga fordringar Konto 1510, 1515, 1560, 1590, 1610, 1620, 1630, 1660, 1680, 1684,1689, 1690, 1710, Aktier och andra andelar, kortfristiga Konto Kassa och banktillgångar Konto Totala omsättningstillgångar Summan av beloppen på konton ovan 72. Totala tillgångar Summan av totala anläggningstillgångar och totala omsättningstillgångar ovan. Skall vara lika med summa skulder och eget kapital. Skulder och eget kapital 73. Eget kapital Konto Obeskattade reserver, fonder Konto 2110, 2150, Avsättningar Konto 2210, Långfristiga skulder Konto 2330, Kortfristiga skulder 77. Leverantörskulder Konto Skuld till annan förening Konto Skatteskuld Konto Moms och särskilda punktskatter Konto Personalens källskatt och sociala avgifter Konto Övriga kortfristiga skulder Konto 2400, 2410, 2420, 2460, 2490, 2793, 2794, 2799, 2820,-2890, Totala kortfristiga skulder Summan av beloppen på konton ovan 84. Totala skulder och eget kapital Summan av beloppen ovan vid eget kapital, obeskattade reserver, fonder, avsättningar, långfristiga skulder samt kortfristiga skulder. Skall vara lika med summa tillgångar. 85. Ställda panter Av föreningen ställda panter 86. Ansvarsförbindelser Av föreningen ingående ansvarsförbindelser

5 5 87. Beräknad soliditet Beräknas eget kapital (och för beskattad organisationer 72% av obeskattade reserver) genom totala skulder och eget kapital 88. Beräknad balanslikviditet Omsättningstillgångar genom kortfristiga skulder Övriga uppgifter Årets spelarförsäljningar 89. Till utländska klubbar Konto 3610 och 3975 med manuell uppdelning eller konto 3611, Till allsvenska klubbar Konto 3610 och 3975 med manuell uppdelning eller konto 3612, Till superettans klubbar Konto 3610 och 3975 med manuell uppdelning eller konto 3613, Till övriga klubbar Konto 3610 och 3975 med manuell uppdelning eller konto 3614, 3979 Årets spelarköp 93. från utländska klubbar Konto 4310 eller 4311 och 7975 samt årets tillkommande debetposter konto 1010, med manuell uppdelning. 94. från allsvenska klubbar Konto 4310 eller 4312 och 7975 samt årets tillkommande debetposter konto 1010, med manuell uppdelning. 95. från superettans klubbar Konto 4310 eller 4313 och 7975 samt årets tillkommande debetposter konto 1010, med manuell uppdelning. 96. från övriga klubbar Konto 4310 eller 4311 och 7975 samt årets tillkommande debetposter konto 1010, med manuell uppdelning. Föreningen revideras av: 97. Auktoriserad revisor Här anges namnet på auktoriserad revisor, om detta finns. 98. Godkänd revisor Här anges namnet på godkänd revisor, om detta finns. 99. Annan revisor Här anges namnet på annan revisor, om detta finns. Räkenskapsår 100. Räkenskapsår = kalenderår Ange ja, om så är fallet 101. Brutet räkenskapsår, ange tidsperiod Ange månad och dag from och tom

6 6 Heläger, eller är föreningen delägare i något några bolag? Om ja, i så fall i vilken form 102. Aktiebolag, ange andel röster Ange andel av röster och bolagsnamn. Vi flera bolag, koncernförhållanden etc gör speciell utredning och ange bolagsnamnen och de inbördes röstandelarna i de olika bolagen för respektive bolag Handelsbolag, ange andel Ange andel av insatt kapital bolagsnamn. Vi flera bolag, koncernförhållanden etc gör speciell utredning och ange bolagsnamnen och de inbördes kapitalandelarna/röstandelarna i de olika bolagen för respektive bolag Kommanditbolag, ange andel Ange andel av insatt kapital bolagsnamn. Vi flera bolag, koncernförhållanden etc gör speciell utredning och ange bolagsnamnen och de inbördes kapitalandelarna/röstandelarna i de olika bolagen för respektive bolag. Publik 105. Stadionkapacitet antal platser Ange antal platser på den normala hemmaarenena. För föreningar som spelar på fler hemmaarenor anges publikkapaciteten för respektive arena 106. Snittåskådare per match Beräknas utifrån officiella uppgifter 107. Utnyttjandegrad i genomsnitt i % Beräknas som snittåskådare per match i förhållande till stadionkapacitet. För föreningar som spelar på fler hemmaarenor tas hänsyn till detta genom att snittåskådare beräknas separat för respektive arena och utnyttjandegraden anges för respektive arena Maximalt antal åskådare på en match under Anges utifrån officiella uppgifter. säsongen

7 RESULTATRÄKNING Intäkter: Föreningsnamn: 1. Publikintäkter 2. Publikintäkter UEFA 3. Övriga matchintäkter 4. Övriga matchintäkter UEFA 5. Annons, reklam & sponsring Divisionstillhörighet 2009: 6. Egna arrangemang 7. Lotteriintäkter netto Herrar/Damer: 8. Bingointäkter netto 9. Bingolottointäkter netto Divisionstillhörighet 2008: 10. Sändningsrättigheter 11. Tipselitmedel Herrar/Damer: 12. Övriga ersättningar Svenska Spel 13. Medlemsintäkter Uppgiftlämnare: 14. Spelarförsäljning (specificeras på sid 3) 15. Spelaruthyrning Funktion: 16. Statliga bidrag 17. Kommunala bidrag Tel.nr: 18. Bidrag för arbetskraft 19. Övriga bidrag 20. Övriga intäkter 21. Summa intäkter Kostnader: 22. Arenahyra matcher 23. Övriga matchkostnader 24. Materialkostnader 25. Övriga tränings- och direkta lagkostnader 26. Matchkostnader UEFA 27. Egna arrangemang 28. Spelarköp (endast kostn.förda spelarköp) (spec. på sid 3) 29. Spelarinhyrning Personalkostnader: 30. Spelare 31. Spelare UEFA 32. Tränare 33. Tränare UEFA 34. Spelarförsäkringar och spelarlicenser 35. Övriga anställda 36. Sociala avgifter, spelare 37. Sociala avgifter, tränare 38. Sociala avgifter, spelare UEFA 39. Sociala avgifter, tränare UEFA 40. Sociala avgifter, övriga anställda 41. Övriga personalkostnader 42. Administrativa kostnader 43. Lokal- & fastighetskostnader 44. Kostnader för annonsering-, reklam & övriga marknadsaktiviteter 45. Övriga kostnader 46. Resultat före avskrivningar 47. Avskrivningar Maskiner & Inventarier 48. Avskrivningar Byggnader 49. Avskrivningar Balanserade utgifter spelarförvärv 50. Jämförelsestörande poster 51. Rörelseresultat 52. Finansiella intäkter 53. Finansiella kostnader 54. Resultat efter finansiella poster 55. Extraordinära intäkter och kostnader 56. Bokslutsdispositioner 57. Resultat före skatt 58. Inkomstskatt 59. Årets resultat Svenska Fotbollförbundet Sida 1 (3)

8 BALANSRÄKNING Tillgångar Föreningsnamn: Anläggningstillgångar 60. Spelare 61. Inventarier Divisionstillhörighet Byggnader 63. Övriga tillgångar Herrar/Damer: 64. Aktier och andra andelar, långfristiga 65. Totala anläggningstillgångar Divisionstillhörighet 2008 Omsättningstillgångar 66. Lager 67. Fordringar gentemot andra klubbar 68. Övriga fordringar 69. Aktier och andra andelar, kortfristiga 70. Kassa och banktillgångar 71. Totala omsättningstillgångar Herrar/Damer: 72. Totala tillgångar Skulder och eget kapital 73. Eget kapital 74. Obeskattade reserver, fonder 75. Avsättningar 76. Långfristiga skulder Kortfristiga skulder 77. Leverantörskulder 78. Skuld till annan förening 79. Skatteskuld 80. Momsskuld och skuld särskilda punktskatter 81. Skulder personalens källskatt och sociala avgifter 82. Övriga kortfristiga skulder 83. Totala kortfristiga skulder 84. Totala skulder och eget kapital 85. Ställda panter 86. Ansvarsförbindelser 87. Beräknad soliditet 88. Beräknad balanslikviditet Svenska Fotbollförbundet Sida 2 (3)

9 Besvara dessutom följande frågor. Föreningsnamn: Årets spelarförsäljning (skall överensstämma med sid 1) 89. till utländska klubbar Divisionstillhörighet till allsvenskans klubbar 91. till superettans klubbar Herrar/Damer: 92. till övriga klubbar Divisionstillhörighet 2008 Årets spelarköp (såväl kostnadsförda som tillgångsförda) 93. från utländska klubbar Herrar/Damer: 94. från allsvenskans klubbar 95. från superettans klubbar 96. från övriga klubbar Föreningen revideras av; 97. auktoriserad revisor, ange namn 98. godkänd revisor, ange namn 99. annan revisor, ange namn Räkenskapsår 100. Räkenskapsåret = kalenderår 101. Brutet räkenskapsår, ange tidsperiod Heläger, eller är föreningen delägare i något/några bolag? Om ja, i så fall i vilken form 102. Aktiebolag, ange andel av röster Namn på bolaget/-en 103. Handelsbolag, ange andel 104. Kommanditbolag, ange andel Annat Publik 105. Stadionkapacitet antal platser 106. Snittåskådare per match 107. Utnyttjandegrad i genomsnitt i % 108. Maximalt antal åskådare på en match under säsongen Svenska Fotbollförbundet Sida 3 (3)

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

Bilaga 5; Kontobeskrivningar

Bilaga 5; Kontobeskrivningar 1 Bilaga 5; Kontobeskrivningar 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar I kontogruppen redovisas immateriella anläggningstillgångar och rättigheter som förvärvats av föreningen. Detta kan vara

Läs mer

Anvisningar till elitlicensens ekonomikriterier

Anvisningar till elitlicensens ekonomikriterier 1 Anvisningar till elitlicensens ekonomikriterier 1. Inledning 3 2. Omfattning 4 3. Ikraftträdande 4 4. Organisation och beslutande organ 5 5. Påföljder för förening som inte efterlever ekonomikriterierna

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Seminarieuppgift. Avkastning på totalt kapital. Avkastning på eget kapital. Se också KursPM Seminarie-Info Seminarie-Siffror

Seminarieuppgift. Avkastning på totalt kapital. Avkastning på eget kapital. Se också KursPM Seminarie-Info Seminarie-Siffror Seminarieuppgift Företagsanalys Skattedeklaration Se också KursPM SeminarieInfo SeminarieSiffror ME1002 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 4 Thorolf Hedborg 1 Avkastning på totalt kapital Lönsamhet Rt Rörelseresultat

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Närings- och teknikutvecklingsverkets författningssamling Utgivare: Magnus Wallde (verksjurist) ISSN 1401-2065

Närings- och teknikutvecklingsverkets författningssamling Utgivare: Magnus Wallde (verksjurist) ISSN 1401-2065 Närings- och teknikutvecklingsverkets författningssamling Utgivare: Magnus Wallde (verksjurist) ISSN 1401-2065 Närings- och teknikutvecklingsverkets föreskrifter och allmänna råd om ändring i Närings-

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning 2001. Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB. Org.nr. 556437-1424

Årsredovisning 2001. Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB. Org.nr. 556437-1424 Årsredovisning 2001 Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB Org.nr. 556437-1424 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sundsvall kommuns Industrifastighetsutveckling AB, SKIFU Org.nr. 556437-1424 VÄSENTLIGA

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Energimarknadsinspektionens författningssamling Energimarknadsinspektionens författningssamling Utgivare: Göran Morén (chefsjurist) ISSN 2000-592 Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om redovisning av nätverksamhet EIFS 2012:4 Utkom

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Seskarö Bensin och Service. Räkenskapsåret 2012-01-10 2012-12-31

Seskarö Bensin och Service. Räkenskapsåret 2012-01-10 2012-12-31 Årsredovisning för Seskarö Bensin och Service ekon. förening 769621-0728 Räkenskapsåret 2012-01-10 2012-12-31 Innehållsförteckning sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer