Minnesanteckningar referensgruppsmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar referensgruppsmöte 081205"

Transkript

1 Minnesanteckningar referensgruppsmöte Närvarande: Jan-Erik Liss, Högskolan Dalarna Börje Ahrén, LRF Chris Bales, Högskolan Dalarna Göran Bryntse, Dala Energiförening Mikael Nylund, Studiefrämjandet Dennis Adås, Dala Energiförening Bernt Lindberg, Projekt BioMobil Per Sillén, Friluftsfrämjandet Gunder Häggström, AB Stora Tunabyggen Goran Ugrendvic, AB Stora Tunabyggen Christer Johansson, Skistar AB Hans Bywall, Dala Energi Frida Rotberger, Länsstyrelsen Planenheten Anders Sundvall, Stiftelsen Teknikdalen Kerstin Angberg-Morgården, Smedjebackens kommun Anki Enevoldsen, Dalarnas Luftvårdsförbund Johan Baudou, Skogsstyrelsen Södra Dalarna Denise Fahlander, LRF, projekt Energilots Martin Henriksson, Länsstyrelsen Lantbruksenheten Håkan Sternberg, Länsstyrelsen Miljövårdsenheten, sekreterare Vad sker /är aktuellt inom energiområdet i Dalarna Jan-Erik Liss, Högskolan: Det håller på att bli brist på bioenergi. Nya stora kraftvärmeverk öppnar i Mälardalen, och kommer att suga åt sig mycket av den bioenergi som kan produceras i Mellansverige. Den ekonomiska krisen gör att driften minskar något men det är temporärt. Om 2 år är det brist på skogsbränsle i mälardalsregionen, det öppnar möjligheter för Dalarna. Inom LRF pratas det mycket biogas nu. Chris B, Högskolan: På Högskolan finns ett antal studenter som behöver tips på vad de kan göra sina exjobb på. Solvärme på Sundborns Sporthall och Vassbo, är några aktuella projekt. Johan B, Skogsstyrelsen: Vi behöver utnyttja röjnings- och gallringsbränslen bättre. En utredning har påbörjats om stubbrytning Göran B, Dala Energiförening, berättade om ny energieffektiv teknik: Spiralfläkt som spar hälften av energin jmf med vanliga radialfläktar. Stora energivinster kan göras i ventilation och andra ställen där fläktar används BRA-vikens pappersbruk har installerat ny energisparande teknik för pappersbruk Ny energieffektiv belysning baserad på lysdioder kommer alltmer. IKEA har med dem i sitt sortiment numera. Mikael N, Studiefrämjandet: Folkbildningssatsningen är på gång inom energi- och klimatområdet. Efter satsningen på klimatsmart Falun har flera studiecirklar kommit igång. Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet startar också cirklar. Dennis: Dala energiförenings styrelsemöten är också öppna för alla medlemmar.

2 Bernt: berättade om Biomobilprojektet, en ny teknik för att ta fram fordonsbränsle av lövträ med metallkatalys. Tekniska Högskolan är inblandad i teknikutvecklingen. Lokal arbetsgrupp har bildats vid möte i Falun den 11 november. Per Sillén, Friluftsfrämjandet: Det finns en konflikt vindkraft friluftsliv. Kan man göra en attitydmätning? Det finns ju en unik möjlighet nu när vintersäsongen kör igång i Sörskog, där spåren går intill de nya vindkraftverken. Grycksbos planer på att sluta köra gods på järnvägen borde granskas vem gör det? Fyrfältsvägen Falun Borlänge ökar bensinförbrukningen mycket eftersom hastigheterna har ökat. Gunder, Tunabyggen, berättade att de har nyanställt en person, Goran Ugrendvic, för att arbeta med energifrågorna, och få fart på processen med energieffektivisering. Tunabyggen har skrivit på Skåneinitiativet och lovar att spara 20 % av energianvändningen till De har 6000 lgh plus kommunens fastigheter m 2 golvyta. Goran U: Vi håller också på att skaffa ett nytt energistatistiksystem, Momentum. Anders G: Nya kraftvärmeverket i Borlänge beräknas vara klart i februari Vi kommer också att bygga ut för att kunna leverera både fjärrkyla och värmedriven fjärrkyla, dvs vi satsar på kylkulvert i vissa lägen och värmedrivna kylanläggningar i fastigheterna andra lägen. Vi har tittat på energieffektiviseringsutredningen. Hur vi värderar primärenergi är en viktig fråga. Diskuteras mycket internt i branschen just nu. Mer diskussioner önskas. Christer J, Skistar: Vi bygger nu fjällvärme (obs: nytt begrepp!) på tre ställen. Lindvallen, Högis och Tandådalen. Panncentralen vid Lindvallen kommer först. Vi vill konvertera hus i områdena från direktelvärme till vattenburen värme. Vi vill också titta mer på passivhus för fritidsboende. Hans Bywall, Dala Energi. Dala energi är en privatägd verksamhet till stor del, med flera tusen lokala aktieägare i Leksand, Rättvik och Gagnef. En del myndighetsregler står i konflikt med varandra. Boverkets regler gynnar t ex värmepumpar och missgynnar fjärrvärme. Vindkraftverk det ger billigare el till medlemmarna. Men nu kommer Skatteverket och vill lägga skatt på delägar-rabatten. Vi bygger också ut stadsnäten i våra tätorter. Ger möjlighet att utnyttja IT-tekniken mer i framtiden och minskar behovet att åka bil. Det är en viktig del av infrastrukturen. Kraftvärme har i Sverige nästan 100% verkningsgrad. Jämför med Europa och de stora kolkraftverken, som har 30 40% verkningsgrad. Inom Svensk Fjärrvärme diskuteras nu hur man kan marknadsföra fjärrvärmen som en effektiviseringsmöjlighet i andra länder. Hans nämnde också utvecklingen inom elbilsområdet. I USA finns nu Tessla, en riktigt vass sportbil. Teknikutvecklingen öppnar nya möjligheter.. Frida R, Länstyrelsens planenhet, berättade om utvecklingen inom vindkraft i länet. Vi har lagt ut vissa områden i länet som riksintresse för vindkraft (eller vindbruk, som vi mer och mer använder som begrepp). Det finns bidrag för kommunernas planeringsinsatser för vindbruk, men en del kommuner ligger efter i sin planering för vindkraft. Läs mer på länsstyrelsens hemsida:

3 Chris: utbyggnaden av vindkraften ger vissa andra effekter också: skogsägarna vill gärna passa på och avverka sin skog när nya vägar fram till vindkraftverken anläggs nära deras marker. Anders S, Stiftelsen Teknikdalen, berättade om deras företagsinkubator, som ska fungera som en katalysator för utveckling av nya goda idéer. Vi jobbar för hållbar utveckling, även hållbar affärsutveckling. Energiligan jobbar på. Värmland och Norge intresserade att ta efter. Vi deltar i FEM ett interregprojekt Dalarna Värmland Norge för att stödja energieffektivisering och förnybar energi. Vi tittar också på möjligheterna till energieffektivisering i stora datorhallar. Teknikdalen tar gärna in konkreta idéer och förslag på projekt inom dessa områden. Kerstin: Jobbar med energirådgivning och miljöledning i Smedjebackens kommun. Jag intresserar mig särskilt för den enskilda människan, och möjligheten att påverka. Vi jobbar med nya rutiner inom alla verksamheter. Finns massor av exempel på vad man kan förbättra i kök, städ, drift etc. Anki, Dalarnas Luftvårdsförbund: Kommuner och stora företag är med i luftvårdsförbundet. Följer luftkvalitén och hur den utvecklas, jobbar för att den ska bli ständigt bättre. Ny mätperiod för luftkvalitén kommer att genomföras under nästa år. Vi kommer att ha minst en mätpunkt per kommun. Martin H, Länsstyrelsens lantbruksenhet, berättade om projekt Energilots inom LRF som får stöd från Landsbygdsprogrammet. Kerstin: Tänk på att det finns stöd företag som vill göra en energikartläggning av sin verksamhet - konsultcheckar finns att söka från Länsstyrelsen. Här finns pengar kvar. Konsultcheckarna skulle behöva marknadsföras bättre! Göran B föreslår att Gunnar Grusell, vindkraftsexpert inom SERO, bjuds in till referensgruppen. Denise: är projektledare för projekt Energilots. Vind och biogas är intressanta områden för lantbrukarna. Flera biogasprojekt är på gång i Dalarna: Bolag bildat i Vansbro för biogasproduktion. Förstudie gjord för biogas i Södra Dalarna. Ekonomin ser bra ut om man har avsättning för fordonsgasen. BiogasMitt ska stötta det här se Börje Achrén: Spannmålseldning kan vara aktuell igen för nu är spannmålspriserna lägre och det är lönsamt att elda med havre. Vad händer inom EID just nu? Regionala klimat- och energistrategin, hur fortsätter vi arbetet Håkan S informerade om arbetet med den regionala strategin. Några huvudpunkter i strategin är att vi gjort beräkningar på en 50% energieffektivisering inom alla sektorer till Strategin visar att det är fullt möjligt att genom effektivisering och produktion av förnybara energislag minska behovet av fossila bränslen till noll, och ändå få ett överskott av förnybar energi som kan exporteras till andra delar av landet. Flera tusen jobb kommer att skapas för att åstadkomma detta.

4 Strategin togs fram som ett uppdrag från regeringen, och var klar i slutet av oktober. Vi går nu ut för att ta in synpunkter från så många som möjligt i länet. En länstidning, Energi och Klimat, har delats ut som bilaga till alla dalatidningar i slutet av november. En överupplaga av tidningen finns som kan användas av skolor, studieförbunden och energirådgivningen. Strategin kommer nu att tryckas och skickas ut till kommuner, företag och organisationer på en bred remiss. Vi kommer bl a att besöka alla kommuner i länet under 2009 för att diskutera strategin. Vi vill ha in synpunkter och ändringsförslag blir ett viktigt år för nationella och internationella överenskommelser. Projektet kommunala klimatstrategier Håkan S informerade om att projektet kommunala klimatstrategier har haft ett avslutande seminarium den 23 oktober. Sammanlagt har vi ordnat åtta seminarier för kommunerna i länet om kommunal energiplanering - klimatstrategier. Malltexter finns som kan användas som underlag för en kommunal energiplan klimatstrategi. Samarbetet kommer att fortsätta mellan länsstyrelsen, energikontoret och kommunerna för att ge fortsatt stöd till processerna i respektive kommun, inte minst vad gäller statistik och uppföljning. Läs mer på Klimat- och Energiseminariet maj 2009 Håkan informerade om läget med planeringen av energiseminariet, att vi haft ett första möte i medarrangörsgruppen, att Tomas Kåberger Energimyndigheten har fått en förfrågan att delta som huvudtalare, att Andreas Carlgren och Maud Olofsson har förts upp som förslag på talare. Under diskussionen som följde framkom ytterligare några förslag: Finansminister Anders Borg Energieffektiviseringsutredningens sekreterare Tomas Bruce. Tällberg Foundation Politikerpanel Klimatskeptiker för debatt GREEN, Gränslöst energiarbete i fjällen Håkan S informerade om hur arbetet med Interregprojektet GREEN går. Att projektet är igång. Arbetsstrukturen är lagd och håller på att sätta sig. Fjällanläggningarna är mycket intresserade och deltar i arbetet. Styrgruppen består av anläggningarnas VD och/eller energiansvariga, högskolorna, Trysil kommun samt Länsstyrelsen Dalarna. Anläggningarna har listat åtgärder som de är angelägna om att få stöd med, växla upp eller vill samarbeta kring Samverkan med övriga EU-projekt (FEM, the Scandinavian way och Heartland), bland annat via gemensamma seminarier och undersökningar Christer J, Skistar: Vi behöver bättre kostnadsanalyser för att kunna övertyga de ekonomiskt ansvariga på anläggningarna. Hur ska vi kunna motivera långsiktigt hållbara lösningar för ekonomerna som vill se ekonomi i allt det som görs?! Energitinget 2009 (11-12 mars)

5 Håkan S informerade att EID kommer att åka ner och hålla i en session på Energitinget Totalt personer kommer att föreläsa. Landshövdingen, Maria Norrfalk är inledningstalare. Vi vill visa på den unika samverkan vi har byggt upp kring energiarbetet i Dalarna, och dessutom presentera strategin Övriga frågor Anders Sundvall informerade om interreg-projektet FEM. FEM är ett svenskt-norskt Interreg-projekt med deltagande parter från Akershus och Hedmarks fylke i Norge samt Värmland och Dalarna i Sverige. FEM syftar till att stärka företagen och regionens konkurrenskraft genom gränsöverskridande samarbeten inom energieffektivitet, förnybar energi och miljö. Detta görs med fokus på innovation och kommersialisering, utbildning, informations-och kommunikationsteknik och mjuk infrastruktur. Läs mer här: och Dalarna deltar genom Teknikdalen, som ansvarar som projektledare för energieffektiviseringsdelen. Kunskapsbyn Lilleström i Akershus är projektledare för hela projektet Anders berättade också om Forskarskolan Garpenberg att utveckla denna till en internationell forskarskola inom förnybar energi och energieffektivisering i samarbete med Högskolan Dalarna. Vindkraft tillverkning av tornen kan vara aktuellt att ta upp i Falun. Scanias lokaler skulle fungera bra för detta, och det skulle också minska transporterna av dessa stora runda torndelar. Nästa möte i referensgruppen: Fredagen den 20 februari kl Följ vad som händer inom EnergiIntelligent Dalarna på webben: Minnesanteckningar förda av Håkan Sternberg

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

föreläsare i Dalarna

föreläsare i Dalarna Projektet Folkbildning som redskap för energiomställning föreläsare i Dalarna Denna förteckning över föreläsare i Dalarna är avsedd att spridas till medlemsorganisationerna i Dalarnas Bildningsförbund.

Läs mer

Energilots 2.0. Ett projekt av LRF Dalarna/Gävleborg med syfte att stötta affärer på förnybar energi och energieffektivisering på lantbruk.

Energilots 2.0. Ett projekt av LRF Dalarna/Gävleborg med syfte att stötta affärer på förnybar energi och energieffektivisering på lantbruk. SOLENERGI BIOENERGI BIOGAS VINDKRAFT VATTENKRAFT Energilots 2.0 Ett projekt av LRF Dalarna/Gävleborg med syfte att stötta affärer på förnybar energi och energieffektivisering på lantbruk. Tre år med Energilots

Läs mer

Energistrategi 2035. Vision

Energistrategi 2035. Vision Energistrategi 2035 Energistrategi 2035 Energistrategi 2035 Vision Den energi som används i Helsingborg kommer från uthålliga förnybara energikällor. Staden är energineutral i den meningen att tillförseln

Läs mer

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag 2010-10-19 Version 3 Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag Levande dokument: Det här är information och tips för miljökontorens tillsyn av energifrågor vid miljöfarliga verksamheter

Läs mer

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981 Datum 2013-12-06 Projektuppgifter Projektets titel Journalnummer hos finansiär Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31

Läs mer

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun 1 (14) Dnr MSN 2008/57 2009-11-19 Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun Sammanfattning Projektet syftar till att hitta vägar för kommunen att stimulera

Läs mer

REMISSVERSION. Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna

REMISSVERSION. Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna REMISSVERSION Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna Utgiven av Länsstyrelsen i Dalarnas län 791 84 Falun Tel: 023-810

Läs mer

Minnesanteckningar EID:s samordningsgruppsmöte

Minnesanteckningar EID:s samordningsgruppsmöte Minnesanteckningar EID:s samordningsgruppsmöte Datum: Måndag den 18 maj 2015 Tid: 9.30 11.00 Plats: Online Lync möte Närvarande: Sara Skärhem Chris Bales Åke Persson Helena Hanno Enochsson Maria Saxe Stiftelsen

Läs mer

Minskad energianvändning kräver bra energirådgivning

Minskad energianvändning kräver bra energirådgivning av EnergiRådgivarnas konferens 2014 Stockholm, 27-28 november Minskad energianvändning kräver bra energirådgivning Det ska vara enkelt för beställare att genomföra energieffektiviseringsåtgärder med goda

Läs mer

Lokala spjutspetsar och utmaningar

Lokala spjutspetsar och utmaningar Lokala spjutspetsar och utmaningar Klimatkommunernas erfarenheter och idéer till arbetet med Färdplan 2050 Klimatkommunerna rapport 2012 1 Bakgrund Sveriges regering inledde hösten 2011 det långsiktiga

Läs mer

Bilaga 2 Statusrapport 2013, Bedömning av länsstyrelsernas regionala energi- och klimatarbete avseende Planering, genomförande och uppföljning

Bilaga 2 Statusrapport 2013, Bedömning av länsstyrelsernas regionala energi- och klimatarbete avseende Planering, genomförande och uppföljning Bilaga 2 Statusrapport 2013, Bedömning av länsstyrelsernas regionala energi- och klimatarbete avseende Planering, genomförande och uppföljning Dnr 2012-9091 Innehåll 1 Länsstyrelsen i Stockholms län 7

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Unik lönestatistik. på 78 %; totalt skickades den ut till 240 energi- och klimatrådgivare.

Unik lönestatistik. på 78 %; totalt skickades den ut till 240 energi- och klimatrådgivare. dia log Nyhetsbrev för medlemmarna i föreningen EnergiRådgivarna 2/2010 Dags att byta spår? Hur uppfattar vår omgivning (kunder, politiker, press, vanligt folk) oss när är vi pratar om energieffektivisering?

Läs mer

DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011

DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011 DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...1 VISION, MÅL OCH STRATEGI LÅNGSIKTIGT OCH ÖVERGRIPANDE...3 VISION OCH MÅL...3 STRATEGISKA OMRÅDEN...4 KOMMUNALA RIKTLINJER...7

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

INLEDNING 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 3 Energiplanering i Avesta kommun 4

INLEDNING 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 3 Energiplanering i Avesta kommun 4 Underlagsdel till Energi- och klimatstrategi för Avesta kommun 2009 Innehåll INLEDNING 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 3 Energiplanering i Avesta kommun 4 1. MÅL, STYRMEDEL OCH MARKNAD

Läs mer

Rapporten kan också laddas ned från Klimatkommunernas webbplats: www.klimatkommunerna.se

Rapporten kan också laddas ned från Klimatkommunernas webbplats: www.klimatkommunerna.se Klimatcoachning SLUTRAPPORT FRÅN PROJEKTEN Klimatcoachning Stöd till regionalt och kommunalt klimatarbete i ett pilotlän Klimatcoachning stöd till lokalt klimatarbete i småkommuner Klimatkommunerna kansliet@klimatkommunerna.se

Läs mer

DE GRÖNA NÄRINGARNA VÄXER! Energi & livsmedel. Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier

DE GRÖNA NÄRINGARNA VÄXER! Energi & livsmedel. Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier DE GRÖNA NÄRINGARNA VÄXER! Energi & livsmedel Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier LRFS RIKSFÖRBUNDSSTÄMMA 2014 Energi & livsmedel Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier LRFs

Läs mer

Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering

Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Foto Erik André December 2006 Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Miljösamverkan Västra Götaland dec 2006 Denna handledning har

Läs mer

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN ANNONS NOVEMBER 2011 EN ANNONSBILAGA FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN 24 fullspäckade sidor om energi- och

Läs mer

GAFE Slutrapport. Goda affärer på förnybar energi

GAFE Slutrapport. Goda affärer på förnybar energi GAFE Slutrapport Goda affärer på förnybar energi Kunskap först, sen blir det verkstad Det här projektet har ökat 9 000 företagares kunskap om förnybar energi och effektivisering. Det är kunskap som har

Läs mer

Rapport 2013:13. Dalarna - Pilotlän för grön utveckling. - Slutrapport och vägledning

Rapport 2013:13. Dalarna - Pilotlän för grön utveckling. - Slutrapport och vägledning Rapport 2013:13 Dalarna - Pilotlän för grön utveckling - Slutrapport och vägledning Omslagsbild: Jesper Ferngård. Rapporten kan beställas från Länsstyrelsen Dalarna, telefon 023 8100. Den kan även laddas

Läs mer

Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! 2015-04-30 1. BiogasMitt Framåt! april 2012 april 2015

Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! 2015-04-30 1. BiogasMitt Framåt! april 2012 april 2015 Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! 2015-04-30 1 BiogasMitt Framåt! april 2012 april 2015 Gästrike Ekogas AB erbjuder lokalproducerad biogas från Duvbackens reningsverk. Gästrike Ekogas AB har byggt

Läs mer

case 6: genom energieffektivisering i landsbygdsföretagen och ökad bioenergiproduktion har sveriges oljeberoende minskat

case 6: genom energieffektivisering i landsbygdsföretagen och ökad bioenergiproduktion har sveriges oljeberoende minskat Erfarenheter av Landsbygdsprogram för Sv erige 2007-2012 (2013) case 6: genom energieffektivisering i landsbygdsföretagen och ökad bioenergiproduktion har sveriges oljeberoende minskat göra flis av flis

Läs mer

Fakta och underlagsmaterial till. Klimatsmart Borlänge

Fakta och underlagsmaterial till. Klimatsmart Borlänge Fakta och underlagsmaterial till Klimatsmart Borlänge 1 Innehåll INLEDNING 3 Om detta fakta och underlagsmaterial 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 4 Energi och klimatstrategisk planering

Läs mer

Gävleborg. Hela denna bilaga är en annons från Framtidsveckan. Huvudarrangörer:

Gävleborg. Hela denna bilaga är en annons från Framtidsveckan. Huvudarrangörer: Gävleborg Framtidsveckan i Gävleborg är ett brett samarbetsprojekt med en mängd olika aktörer inom många olika områden. Syftet är att visa på goda exempel i vårt län och påskynda omställningen till ett

Läs mer

Energi- och klimat. strategi 2011-2020

Energi- och klimat. strategi 2011-2020 Energi- och klimat strategi 2011-2020 SAMMANFATTNING Energisektorn inklusive transporter står för huvuddelen av utsläppen av växthusgaser. Växthusgaserna bidrar i sin tur till miljöproblem, främst genom

Läs mer

Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning. Slutrapport. Januari 2007

Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning. Slutrapport. Januari 2007 Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning Slutrapport Januari 2007 Projektet finansieras med LBU-medel från EU och Svenska staten. Sammanfattning Hushållningssällskapens Förbund

Läs mer

Aktiviteter i kommunerna 2013-2014

Aktiviteter i kommunerna 2013-2014 Aktiviteter i kommunerna 2013-2014 Från nätverksmötet 30 januari 2014 Säter Bygger förskola på lågenerginivå och genomför en utbyggnation av skola på minienerginivå. Kommer under 2014 att fokusera på effektivisering

Läs mer