Efter en kort diskussion tackade ordförande för presentationen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Efter en kort diskussion tackade ordförande för presentationen."

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (6) PROTOKOLL FRÅN STYRGRUPPSMÖTE ENERGIINTELLIGENT DALARNA Tisdag den 3 juni 2008, kl. 13: Dalarummet Länsstyrelsen Dalarna, Falun Närvarande: Maria Norrfalk (Ordförande), Christer Sjölin, Ann Christin Jonell, Anders Helldemar, Chris Bales, Per-Erik Sandberg, Anna Lindström och Håkan Sternberg (Sekreterare) Inbjuden: Åke Persson (pkt 6) Förhinder: Martin Bergdahl, Anders Ahlgren 1:Mötet öppnas av ordföranden Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 2:Val av protokolljusterare Per-Erik Sandberg utsågs att justera dagens protokoll. 3: Föregående mötes minnesanteckningar Protokollet från föregående möte gicks igenom. Beslut: Styrgruppen beslutade lägga protokollet till handlingarna 4: Regional strategi för miljöanpassade transporter Föredragande: Ann Christin Jonell Ann Christin informerade om arbetet med den regionala transportstrategin. DalaMaTs har pågått i tre år, och kommer att jobba vidare ett år till. Just nu är den regionala transportstrategin en av huvuduppgifterna inom DalaMaTs. En skrivargrupp arbetar just nu fram ett textförslag, som kommer att presenteras den 19 juni. I skrivargruppen ingår Lars Nord, Vägverket, Gunnar Fastén, Landstinget, Kent Söderlund, Region Dalarna, Magnus Eriksson, Länsstyrelsen och Kia Visén, DalaMaTs. Strategin kommer att bestå av två huvuddelar: del 1: Beslutsdel. Vision, mål och åtgärder, och del 2: Underlagsdel nuläge, analys och åtgärder. Mer om innehållet: 1. Syftet med strategin

2 PROTOKOLL 2 (6) 2. Bakgrund transporter och miljöpåverkan 3. Dalarnas transporter idag och i framtiden 4. Framtida samverkan och Dala.MaTs framtid 5. Insatsområden: - Fyrstegsprincipens användning i infrastrukturplaneringen - Transportsnål samhällsplanering - Kommuner och offentliga organisationers påverkansarbete - Omställning av besöksnäringens transporter - Attraktiv kollektivtrafik - Effektiva näringslivstransporter - Energieffektiva fordon och alternativa bränslen Efter en kort diskussion tackade ordförande för presentationen. 5: Energiomställningen i länet förankringsarbete - 5a. Miniseminarier i höst kring klimatfrågan Föredragande: Ann Christin Jonell, Anna Lindström AnnChristin informerade om tankarna bakom satsningen på en seminarieserie: För att få intresse och uppmärksamhet kring klimatfrågan genomförs under en och samma vecka konferenser med likartat upplägg på tre olika platser i länet; Sälen, Borlänge, Ludvika eller Avesta. Seminarierna hålls en förmiddag eller eftermiddag och pågår 2-3 timmar. Vi kan ha en känd föreläsare på alla tre platserna, få medias uppmärksamhet och ordna presskonferenser på varje plats. Det ska vara ett gemensamt arrangemang mellan Region Dalarna och Länsstyrelsen Dalarna, och ha samband med den regionala klimatstrategin, tidningsbilagan och folkbildningssatsningen. Upplägg: Tre seminarier under v 48 eller En känd föreläsare beskriver företagsutveckling utifrån ett miljö/klimat tänk. 2. Beskrivning av vad +2 o C kan betyda för Dalarna. Företagsutveckling, nya arbetsområden, markanvändning, odling, turism etc 3. Presentation av lokala aktörer med tema klimat - energiomställning Sälen: Besöksnäring ökat snöande, mindre kyla, kortare vintersäsong, ökad sommarturism? Borlänge: Transporter ( pendeltåg, miljöbilar), Högskolan (distansutbildning), Bredband ( företag tex inom media som kan sköta verksamheten hemifrån) Ludvika eller Avesta: Industri, ABB, Miljö- teknikföretag 4. Hur går vi vidare i Dalarna? 5. Bildningsförbunden bjuder in deltagarna till en fortsättning i seminarier kring frågor kring klimat och energi Några förslag på kända personer som föreläsare: Christian Azar, Chalmers. Carl Mossfeldt, Tällberg Foundation. Göran Carstedt, leder idag ett internationellt projekt inom Clinton Climate Initiative

3 PROTOKOLL 3 (6) Diskussion: - Vilken är målgruppen? Näringslivet? Det behöver vara intresseväckande. Upplever man programmet som tillräckligt intressant så viker man en dag för att vara med. Många behöver resa så även om man lägger upp det som ett halvdagsarrangemang, så blir det en hel dag inkl resan. - Christian Azar är säkert mycket svår att få loss. Fråga Göran Berndes i stället i så fall! - Miljöteknikföretag, man kan få bra kontakter genom Swentec, och IVA. - Ingvar Carlsson, Tekniska Verken i Linköping är ett annat tips. - 5b. Folkbildningsinsatser Föredragande:Per-Erik Sandberg Per-Erik informerade om de diskussioner vi fört med Dalarnas Bildningsförbund. De vill bidra i arbetet med EID genom att arrangera en flerårig, bred bildningssatsning med studiecirklar, föreläsningar, tematräffar och seminarier med start under hösten Syftet är att nå ut till många människor, att ge grundförståelse för problemet och vad man kan göra. - 5c. Länstidning tidningsbilaga i höst Föredragande: Anna Lindström Anna informerade om projektet att ta fram en länstidning, som sprids som tidningsbilaga med de vanliga dalatidningarna i november, förslagsvis v 47. Upplaga ex. Annonsfinansierad - vi har en lista med möjliga annonsörer. Hälften annonser, hälften artiklar. Journalister skriver artiklarna. Informationen baseras på innehållet i den regionala klimatstrategin, som lämnats till regeringen sista oktober. Förslag på innehåll till artiklarna tas gärna emot. Några synpunkter som kom fram i diskussionen: - Använd bilagan i folkbildningssammanhang. Gärna tecknade bidrag. Det gäller att bli synlig bland allt annat som ramlar in i brevlådan. - Gärna enkla tips om vad man kan göra. - Någon känd person som uttalar sig, berättar vad han/hon gör för att minska sin klimatpåverkan - 5d. Pågående projekt - Interreg, Mål 2, m fl. Föredragande: Anna Lindström Anna informerade om ett antal Interreg- och mål2-projekt som ansökt om medel, och nämnde några Interregprojekt som beviljats bidrag: - Hjärtat i Skandinavien Kultur och naturbaserad besöksnäring - Hjärtat i Skandinavien med levande landsbygd - GREEN gränslöst energisamarbete - FEM- Förnybar energi, energieffektivisering och miljö

4 PROTOKOLL 4 (6) - 5e. Möte med energikonsultbranschen Föredragande: Håkan Sternberg Håkan informerade om att vi avser att genomföra ett eller flera möten med energikonsultbranschen, för att diskutera behovet av konsulternas insatser i arbetet för energieffektivisering i fastighetsbeståndet och i företagen, och få synpunkter från branschen. I arbetet ingår också att kartlägga vilka konsultföretag som är verksamma i länet. Insatsen har samband med flera av de projekt som nu startas upp i länet, bl a SMEEFFEN som syftar till att stimulera små och medelstora företag att genomföra energieffektiviseringar. Det är viktigt att konsultbranschen bygger upp sin beredskap att genomföra ett ökande antal insatser för energieffektivisering. Vi vill diskutera ett antal frågor med branschen, vad man kan arbeta med, vilket kunskapsbehov som finns, etc. 6: Regional klimat- och energistrategi - 6a. Förslag till innehåll och upplägg av det fortsatta arbetet Föredragande: Anna Lindström, Per-Erik Sandberg Per-Erik och Anna informerade om arbetet med den regionala klimatstrategin, som ska lämnas till regeringen den 31 oktober. Per-Erik visade schematiskt vilka samband den regionala strategin har med den nationella nivån och den lokala nivån, de kommunala klimatstrategierna. Han redovisade också ett preliminärt utkast till hur energianvändningen och -produktionen kan tänkas utveckla sig från dagens läge till år 2020 resp Anna gick igenom förslaget till disposition av den regionala klimatstrategin, som skickats ut före mötet (se bilaga 1 till protokollet). - 6b. Fördjupning byggnader Föredragande: Åke Persson, Håkan Sternberg 1. Åke Persson var inbjuden att föredra det förslag till klimatstrategi för den byggda miljön, som Martin Bergdahl skickat till styrgruppen, och som delades ut vid mötet (se bilaga 2 till protokollet). Åke inledde med att berätta att bebyggelsesektorn står för 40 % av energianvändningen i landet. Men det är också den sektor som hittills har minskat sina utsläpp mest. Några av förslagen i strategin: Mål: en noll-vision för CO 2 -utsläppen från den byggda miljön till år Åtgärder: Kartläggning av energianvändningen i bebyggelsen Verkställa program för energieffektivisering av befintlig bebyggelse med ambitionen minst 2 % årlig reduktion Att vi verkar för att nybebyggelse utförs som passivhus Att vi etablerar en regional energiallians för bebyggelsen. Energialliansen skulle innebära en koncentration och en acceleration av arbetet. Vi ska ta om hand de nationella målen och se till att det händer något. 2. Ett förslag till strategi för bebyggelsen delades ut (se bilaga 3 till protokollet).

5 PROTOKOLL 5 (6) Håkan berättade om huvudtankarna i förslaget, och att vi har arbetat fram det som ett exempel på hur den regionala klimatstrategin kan behandla ett område i klimatstrategin mer i detalj. I diskussionen framkom: - Spillvärme bör alltid tas till vara i första hand. Det kan finnas en konflikt mellan utbyggnad av kraftvärme och energieffektivisering av bebyggelsen. Strategin ska verka för rätt användning vid rätt tillfälle. - Det byggs för lite i länet. Vi behöver få igång byggandet. Vad kan få till ett ökat byggande? Det behövs framförallt fler lägenheter, hyresrätter, bostadsrätter. 7: Stöd till kommunala klimatstrategier/energiplaner, information Föredragande: Håkan Sternberg Håkan informerade om läget med de kommunala klimatstrategierna. 10 kommuner deltar aktivt i projektet med mål att få fram en egen klimatstrategi under detta år. 6 seminarier har genomförts, det senaste om Samhällsplanering den 29 maj. Innehållet i varje seminarium utgör grunden till ett kapitel i strategin. Efter seminarierna har en malltext för respektive kapitel tagits fram, som kommunerna kan använda sig av i sin klimatstrategi. Nästa seminarium är den 18 september, och kommer att ta upp frågan om konsumtionens klimatpåverkan. Därefter ett avslutande seminarium den 23 oktober där vi hoppas på medverkan från politikerna. Vid detta seminarium kommer också kopplingen mellan den regionala klimatstrategin och kommunernas planer att behandlas. 8: Remiss Klimatberedningens betänkande SOU 2008:24, information Föredragande: Per-Erik Sandberg Klimatberedningens betänkande, som kom i mars, är ute på remiss. Remissvar ska lämnas senast den 18 juni. Per-Erik informerade om våra tankar bakom ett remissvar på klimatberedningens betänkande. Per-Erik framhöll också att vi har jobbat med klimat- och energifrågorna i 30 år nu utan att få ett trendbrott i utsläppen av växthusgaser. Nu måste det bli ett trendbrott: Till 2020 är målen för Sverige att minska sina utsläpp med 30 38%. Synpunkter från styrgruppen: - 35% effektivisering kan vi göra av egen kraft med åtgärder som är lönsamma redan idag. Att industrin ökat samtidigt som man effektiviserat hänger ihop med att produktionen ökat. Den handlande sektorn lever sitt liv. I och med att den är handlande så hamnar den rätt. - NO x -avgifterna är ett exempel på styrmedel som har varit extremt framgångsrikt. - Belys den regionala strategins förhållande till Klimatberedningens betänkande 9: Övriga frågor Inga övriga frågor togs upp

6 PROTOKOLL 6 (6) 10: Nästa styrgruppsmöte: Onsdag den 17 september kl Kommande möte: Onsdag den 22 oktober kl Mötet avslutas Ordförande avslutade mötet och tackade alla för deras medverkan Ordförande Maria Norrfalk Sekreterare Justerare Håkan Sternberg Per-Erik Sandberg Bilagor: 1. Förslag till innehåll Regional klimatstrategi för Dalarna 2. Förslag till Klimatstrategi för den byggda miljön, Martin Bergdahl, Byggdialog Dalarna 3. Förslag till strategi för bebyggelsen

Minnesanteckningar referensgruppsmöte EID 2010 09 22

Minnesanteckningar referensgruppsmöte EID 2010 09 22 Minnesanteckningar referensgruppsmöte EID 2010 09 22 Närvarande: Anna Jernqvist, Mora & Orsa kommuner Eva Larsson, Mora kommun Per Håkan Danielsson, Kopparstaden AB Denise Fahlander, LRF Anki Enevoldsen,

Läs mer

Minnesanteckningar EID:s samordningsgruppsmöte

Minnesanteckningar EID:s samordningsgruppsmöte Minnesanteckningar EID:s samordningsgruppsmöte Datum: Måndag den 18 maj 2015 Tid: 9.30 11.00 Plats: Online Lync möte Närvarande: Sara Skärhem Chris Bales Åke Persson Helena Hanno Enochsson Maria Saxe Stiftelsen

Läs mer

Minnesanteckningar referensgruppsmöte 081205

Minnesanteckningar referensgruppsmöte 081205 Minnesanteckningar referensgruppsmöte 081205 Närvarande: Jan-Erik Liss, Högskolan Dalarna Börje Ahrén, LRF Chris Bales, Högskolan Dalarna Göran Bryntse, Dala Energiförening Mikael Nylund, Studiefrämjandet

Läs mer

Rapport 2013:13. Dalarna - Pilotlän för grön utveckling. - Slutrapport och vägledning

Rapport 2013:13. Dalarna - Pilotlän för grön utveckling. - Slutrapport och vägledning Rapport 2013:13 Dalarna - Pilotlän för grön utveckling - Slutrapport och vägledning Omslagsbild: Jesper Ferngård. Rapporten kan beställas från Länsstyrelsen Dalarna, telefon 023 8100. Den kan även laddas

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Bilaga 2 Statusrapport 2013, Bedömning av länsstyrelsernas regionala energi- och klimatarbete avseende Planering, genomförande och uppföljning

Bilaga 2 Statusrapport 2013, Bedömning av länsstyrelsernas regionala energi- och klimatarbete avseende Planering, genomförande och uppföljning Bilaga 2 Statusrapport 2013, Bedömning av länsstyrelsernas regionala energi- och klimatarbete avseende Planering, genomförande och uppföljning Dnr 2012-9091 Innehåll 1 Länsstyrelsen i Stockholms län 7

Läs mer

INLEDNING 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 3 Energiplanering i Avesta kommun 4

INLEDNING 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 3 Energiplanering i Avesta kommun 4 Underlagsdel till Energi- och klimatstrategi för Avesta kommun 2009 Innehåll INLEDNING 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 3 Energiplanering i Avesta kommun 4 1. MÅL, STYRMEDEL OCH MARKNAD

Läs mer

Rapporten kan också laddas ned från Klimatkommunernas webbplats: www.klimatkommunerna.se

Rapporten kan också laddas ned från Klimatkommunernas webbplats: www.klimatkommunerna.se Klimatcoachning SLUTRAPPORT FRÅN PROJEKTEN Klimatcoachning Stöd till regionalt och kommunalt klimatarbete i ett pilotlän Klimatcoachning stöd till lokalt klimatarbete i småkommuner Klimatkommunerna kansliet@klimatkommunerna.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2005

Verksamhetsberättelse 2005 Verksamhetsberättelse 2005 Västerbotten - Västernorrland - Dalarna - Gävleborg - Uppsala - Västmanland. Värmland - Stockholm - Örebro - Västra Götaland - Östergötland - Halland - Kronoberg - Skåne - Blekinge

Läs mer

DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011

DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011 DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...1 VISION, MÅL OCH STRATEGI LÅNGSIKTIGT OCH ÖVERGRIPANDE...3 VISION OCH MÅL...3 STRATEGISKA OMRÅDEN...4 KOMMUNALA RIKTLINJER...7

Läs mer

ENERGIPLAN MED KLIMATSTRATEGI 2011-2014

ENERGIPLAN MED KLIMATSTRATEGI 2011-2014 ENERGIPLAN MED KLIMATSTRATEGI 2011-2014 DEL B FAKTA OCH UNDERLAG REMISSVERSION MARS 2011 REMISSVERSION Underlag till reviderad energiplan Orsa kommun 2011-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 ENERGIPLANERING

Läs mer

REGIONAL OMSTÄLLNING (ROS) i Örebro län 2014-01-08. Stödjande struktur för hållbar framtid. Noteringar från möten: 1 - Reflektion från mötet 13 maj.

REGIONAL OMSTÄLLNING (ROS) i Örebro län 2014-01-08. Stödjande struktur för hållbar framtid. Noteringar från möten: 1 - Reflektion från mötet 13 maj. REGIONAL OMSTÄLLNING (ROS) i Örebro län 2014-01-08 Stödjande struktur för hållbar framtid Arbetsgruppens möte nr 1 den 10 juni kl 16-18 hos LBF Arbetsgruppens möte nr 2 den 24 juni kl 16-18 hos LBF Arbetsgruppens

Läs mer

föreläsare i Dalarna

föreläsare i Dalarna Projektet Folkbildning som redskap för energiomställning föreläsare i Dalarna Denna förteckning över föreläsare i Dalarna är avsedd att spridas till medlemsorganisationerna i Dalarnas Bildningsförbund.

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Lärande och Utveckling (LU) i Norrbotten. - Slutrapport-

Lärande och Utveckling (LU) i Norrbotten. - Slutrapport- Lärande och Utveckling (LU) i Norrbotten - Slutrapport- Rapporten skriven av Iiris Mäntyranta Januari 2008 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Projektets syfte och mål 4 Projektorganisation 5 Projektekonomi

Läs mer

Samverkan för framgång

Samverkan för framgång Kickoff för ANDT-strategin. Landshövding Ingemar Skogö inledde konferensen om ANDT-strategin i länet. Han ser strategin både som verktyg, grund och inspirationskälla i arbetet för ett samhälle fritt från

Läs mer

Fakta och underlagsmaterial till. Klimatsmart Borlänge

Fakta och underlagsmaterial till. Klimatsmart Borlänge Fakta och underlagsmaterial till Klimatsmart Borlänge 1 Innehåll INLEDNING 3 Om detta fakta och underlagsmaterial 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 4 Energi och klimatstrategisk planering

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

Slutrapport för Marklyftet

Slutrapport för Marklyftet Slutrapport för Marklyftet Projektet är utfört och genomfört av Företagsamma Kvinnor i Mark Projektperiod: 070631-080609 Finansiären har varit Stiftelsen Föreningssparbanken i Sjuhärad Innehållsförteckning

Läs mer

den bekämpas och möts med misstänksamhet!

den bekämpas och möts med misstänksamhet! EEFNYTT Nyhetsbrev från EnergiEffektiviseringsFöretagen # 1 / 2013 ordföranden energieffektiviseringsdirektivet vitaliserar marknaden för energieffektivsering Efter ett, även för EU, ovanligt långt förhandlingsarbete

Läs mer

REMISSVERSION. Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna

REMISSVERSION. Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna REMISSVERSION Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna Utgiven av Länsstyrelsen i Dalarnas län 791 84 Falun Tel: 023-810

Läs mer

18-21 MAJ 2014 FYRA DAGAR, FYRA INRIKTNINGAR, ETT LÄN

18-21 MAJ 2014 FYRA DAGAR, FYRA INRIKTNINGAR, ETT LÄN 18-21 MAJ 2014 FYRA DAGAR, FYRA INRIKTNINGAR, ETT LÄN Klimatveckan 2014 Klimatveckan ägs av Klimatrådet i Jönköpings län och arrangeras i samverkan med Elmia. Klimatveckan 2014 samlade bara på Elmia över

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen RAPPORT 2015:4 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport 1 Delrapport 1 Regeringsuppdrag Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan-

Läs mer

Lokala spjutspetsar och utmaningar

Lokala spjutspetsar och utmaningar Lokala spjutspetsar och utmaningar Klimatkommunernas erfarenheter och idéer till arbetet med Färdplan 2050 Klimatkommunerna rapport 2012 1 Bakgrund Sveriges regering inledde hösten 2011 det långsiktiga

Läs mer

Rapport från konferens i Svinesundskommittén

Rapport från konferens i Svinesundskommittén Rapport från konferens i Svinesundskommittén 16 17 april 2015, Halden Torsdag 16 april Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, Svinesundskommitténs

Läs mer

Slutrapport för projektet. Den goda maten

Slutrapport för projektet. Den goda maten Slutrapport för projektet Den goda maten Stockholm den 30 november 2011 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund...5 3. Syfte och målgrupp...5 4. Projektets mål...6 5. Genomförandeplan och

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgruppen för Leaders ordförande och verksamhetsledare den 12 maj 2011

Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgruppen för Leaders ordförande och verksamhetsledare den 12 maj 2011 Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgruppen för Leaders ordförande och verksamhetsledare den 12 maj 2011 Närvarande: Annika Andersson, Leader Sjuhärad Jenny Björk, Leader Spira Fyrkanten Maria

Läs mer