Detaljplan för del av Börringe 3:1 m fl, Södra Börringe gård, Svedala kommun, Skåne län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för del av Börringe 3:1 m fl, Södra Börringe gård, Svedala kommun, Skåne län"

Transkript

1 Dnr: Projektnummer: D7256 Detaljplan för del av Börringe 3:1 m fl, Södra Börringe gård, Svedala kommun, Skåne län GRANSKNINGSUTLÅTANDE GRANSKNING Enligt bygg- och miljönämndens beslut har rubricerad detaljplan, upprättad , varit föremål för granskning under tiden 24 juni 22 juli Sakägare m.fl. har beretts tillfälle till samråd genom personlig underrättelse samt efter annons i Sydsvenskan, Skånskan och Svedala nytt samt på kommunens hemsida. YTTRANDEN Under granskningstiden har det inkommit 12 stycken yttranden, varav inga från berörd sakägare. Länsstyrelsens yttrande redovisas i sin helhet. Övriga yttranden redovisas sammanfattande. Originaltexterna finns hos Bygg och miljö. Följande har inte haft något att erinra mot planförslaget: Länsstyrelsen i Skåne län Trafikverket E.ON Elnät Sverige AB E.ON Värme Sverige AB E.ON Gas Sverige AB TeliaSonera Skanova Access AB Gatu- och parkenheten, Svedala kommun Myndigheter, statliga verk m fl Länsstyrelsen i Skåne län Länsstyrelsen i Skåne län framför i skrivelse inkommen att Länsstyrelsen inte har några synpunkter på planförslaget. Beskrivning av ärendet Syftet med planen är att pröva lämpligheten av att återskapa två nya bostadslängor med sammanlagt 12 lägenheter samt bygga ett gårdshus med gemensamhetslokal och förråd samt carport/parkering. Befintlig bebyggelse med mangårdsbyggnad, statarlänga och före detta gårdsmejeri ges bevarandeskydd, liksom värdefulla träd inom planområdet. 1(10)

2 är beläget sydväst om Svedala, cirka 1 km från Börringe station. Området är inte detaljplanelagt tidigare och används idag för bostäder och som park och odlingsmark. Länsstyrelsen har inga synpunkter på planförslaget. Detta yttrande har beslutats av samhällsbyggnadschef Peter Cavala med planhandläggare Moa Paulin Hansson, föredragande. Lantmäteriet Lantmäteriet påpekar i skrivelse inkommen att i fastighetsförteckningen bör samtliga delägare i samfälligheten redovisas. För det södra området så har egenskapsbestämmelser angetts i anslutning till användningsbestämmelsen. Egenskapsbestämmelserna endast gäller fram till egenskapsgräns. Om det är redovisat så finns det inga egenskapsbestämmelser inom de områden som ska byggas förutom bestämmelsen q som finns inom tre områden. Kommentar Granskningshandlingarna har redovisats med en tillhörande fastighetsförteckning med samtliga delägare i samfälligheten. Egenskapsbestämmelser på plankartan kommer att justeras. Region Skåne, Regionala tillväxtnämnden Region Skåne framhåller i skrivelse inkommen att utöver vad som framkommit i tidigare yttranden har Region Skåne inget ytterligare att tillägga ur ett regionalt perspektiv. Ledningsrättshavare m fl Räddningstjänsten Räddningstjänsten meddelar i skrivelse inkommen att Räddningstjänsten förutsätter att markbrandpost installeras i det belägna området, samt följer VAV P:83. Kommentar Plan- och genomförandebeskrivning kommer att kompletteras med information angående installation av en markbrandpost. Organisationer och föreningar Segeå Vattendragsförbund Segeå Vattendragsförbund och Vattenråd Segeå-projektet framför i skrivelse inkommen att spillvattnet bör anslutas kommunalt. Dagvatten bör passera någon form av ytterligare rening innan det når recipienten. Det är av största vikt att MKN för vatten inte överskrids. Det är positivt att den gamla parken med dess stora träd sparas. Kommentar Spillvatten kommer att anslutas till det kommunala avloppsreningsverket. 2(10)

3 Dagvatten genom det befintliga jordbruksdräneringssystemet kommer att mynnar i en våtmark söder om järnvägen. Våtmarken avvattnas i diket som är utlopp från Havgårdssjön i riktning västerut via Klosterviken till Börringesjön. Ytterligare åtgärder kommer inte att utföras. Swedavia Swedavia framför i skrivelse inkommen att Swedavia avstyrker förslag om ny detaljplan med hänvisning till Trafikverkets precisering av Riksintresse för Malmö Flygplats och dess influensområde med hänsyn till flygbuller. Trafikverket preciserade Riksintresset för Malmö Flygplats Regeringens proposition 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter anger att följande riktvärden för trafikbuller normalt inte bör överskridas vid nyuppförande av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. 30 dba ekvivalentnivå inomhus 45 dba maximalnivå inomhus nattetid 55 dba ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 70 dba maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad. För utomhusnivån avses för flygbuller FBN 55 dba. Naturvårdsverkets grundsyn är att enstaka (3st) flygbullerhändelser överstigande 70 dba per dag/kväll bör tillämpas vid bedömning av lämplig begränsning av buller från flygplatsverksamhet och flygtrafik till och från en flygplats. Boverkets uppfattning är att maximalnivån 70 dba kan överskridas upp till 30 ggr per dag/kväll. Trafikverket har uppfattningen att det är Naturvårdsverkets förutsättningar som ska gälla. Med den tolkningen hamna Södra Börringe gård inom det område som kommer att påverkas av flygbuller max 70 dba mer än tre gånger per dag/natt vid användande av två banor. Därför avstyrker Swedavia förslaget till detaljplan. Regeringen har gett Anders Lillenau på Socialdepartamentet i uppgift att utreda Naturvårdsverkets och Boverkets uppfattningar ska kunna ensas. Ett sådant förslag skulle läggas fram i augusti månad men är enligt uppgift försenat. I samrådsredogörelsen anges att Swedavia Malmö Airport inte haft något att erinra. Det korrekta är att Swedavia inte har uttalat sig eftersom underlaget inte kommit Swedavia tillkänna. I granskningshandlingen anges på sidan 18 Riksintressen och förordningar. Här saknas helt Riksintresse för luftfart, vilket är fel. Redan den beslutade Trafikverket att Malmö Airport bland 30 andra flygplatser i Sverige är riksintresse för luftfarten. Sedan finns dessutom ett preciserat riksintresse luftfart för Malmö Airport som bör anges i detaljplanen. Kommentar Bygg- och miljönämnden har den 7 april 2011 beslutat att förslag till detaljplan ska upprättas för del av Börringe 3:1. Samrådshandlingarna för förslaget upprättades Området låg utanför riksintresse för flyget i Svedala översiktsplan 2010 men ingick i hinderfrihetsområde för flyget av riksintresse MB 3:8. 3(10)

4 Svedala översiktsplan, Riksintressen, sid 109 I Svedala översiktsplan 2010 anges ett utredningsområde för riksintresse för flyget. Utredningsområdet skulle ses som ungefärligt eftersom flygbanorna och influensområdet kan komma att ändras. Utredningsområdet tangerade området för den nya detaljplanen. Svedala översiktsplan, Nytt riksintresse för flyg, sid 111 4(10)

5 Under den tiden som detaljplanen utarbetades presenterades Trafikverkets rapport om riksintresseprecisering för Malmö flygplats - Remiss: Ärendenummer: TRV 2012/ På sidan 55 visas influensområde för flygbuller och detaljplanområdet ligger utanför influensområdet. Influensområde för flygbuller vid Malmö flygplats. Källa: Swedavia. Remiss: Ärendenummer: TRV 2012/59395 Enligt bygg- och miljönämndens beslut har detaljplan, upprättad , varit föremål för samråd under tiden 14 januari 11 februari Under samrådstiden har det inkommit 14 stycken yttranden bland annat från Malmö Airport Swedavia AB som inte har haft något att erinra mot planförslaget. Trafikverket och Länsstyrelsen i Skåne län har inte haft något att erinra mot planförslaget med hänsyn till Trafikverkets rapport om Riksintresseprecisering för Malmö flygplats. 5(10)

6 Planförslaget ställdes ut för granskning under tiden 24 juni 22 juli Swedavia kom in med sitt yttrande som avstyrker planförslaget med hänvisning till Trafikverkets precisering av Riksintresse för Malmö Flygplats och dess influensområde med hänsyn till flygbuller. Riksintresse för Malmö Flygplats har preciserats Ärendenummer: TRV 2012/59395 Svedala kommun har skickat ett yttrande med synpunkter: Utbredning av maximal ljudnivå 70 dba redovisas enligt Naturvårdsverkets synsätt. I planhanteringen bör man i vissa fall kunna nyansera tillämpningen av bullerinfluensområdet. Flygbullernivån, FBN, liksom konsekvensen av Boverkets allmänna råd bör ha betydelse i planhanteringen. Svedala kommun pekar på att trafikfördelningen i kombination med svängda startområden skapar ett orimligt bullerinfluensområde som inte kan accepteras av Svedala kommun eftersom befintlig och planerad bebyggelse påverkas i alltför hög grad. Kommunen accepterar inte Trafikverkets definition av bullerinfluensområdet för starter från nya banan söderut. Svedala kommun hänvisar till Boverkets allmänna råd för prövning av planer och bygglov, och menar att Trafikverket bör vara aktivt i att hitta en gemensam linje i konflikten mellan Naturvårdsverkets och Boverkets allmänna råd om tillämpning av bullerriktvärdena. Boverket har i enlighet med ett regeringsuppdrag tagit fram en fördjupad vägledning om tillämpning av riktvärden för buller från flygtrafik vid planläggning för och byggande av bostäder (Allmänna råd 2009:1). Vägledningen är avsedd att tillämpas vid fysisk planering enligt planoch bygglagen (1987:10), PBL, för nytillkommande bostäder i områden som exponeras för buller från flygtrafik. Vid planering och bygglovprövning för nya bostäder bör följande kunna uppfyllas genom bebyggelsens placering och utformning: att lokaliseringen säkerställer att den slutliga bebyggelsen genom yttre och inre åtgärder kan utformas så att kraven i Boverkets byggregler uppfylls att lokaliseringen säkerställer att bebyggelsen kan placeras och utformas så att FBN 55 dba ekvivalentnivå utomhus vid byggnadens fasader inte överskrids att lokaliseringen säkerställer att bebyggelsen kan placeras och utformas så att maximalnivån 70 dba inte överskrids utomhus vid byggnadens fasader mer än 30 gånger per dag/kväll samt att lokaliseringen säkerställer att bebyggelsen kan placeras och utformas så att maximalnivån 70 dba inte överskrids utomhus vid byggnadens fasader mer än tre gånger per årsmedelnatt. Detaljplan för del av Börringe 3:1 m fl uppfyller Boverkets krav för buller från flygtrafik vid planläggning och byggande av bostäder: Bebyggelsen genom yttre och inre åtgärder ska utformas så att kraven i Boverkets byggregler uppfylls. Detta kommer att säkerställas med en planbestämmelse. ligger utanför influensområde för flygbuller vid Malmö flygplats FBN 55 db(a) för trafikfall 2045a och 2045b. Maximalnivån 70 dba kan överskridas upp till 30 ggr per dag/kväll och planområdet hamnar i området med 3:e högsta maximala ljudnivån 70 db(a) per årsmedel-dag/kväll för trafikfall 2045a och 2045b. Lokaliseringsstudie med konsekvensbedömning inför fördjupningen av översiktsplanen för Sturup visar att maximalnivån 70 dba inte överskrids utomhus vid byggnadens fasader mer än tre gånger per årsmedelnatt för trafikfall UA3A 2045 och UA3B Dessa trafikfall liknar 2045a och 2045b och ger stöd till en bedömning att riktvärden kommer att innehållas för planområdet. 6(10)

7 Influensområde för flygbuller vid Malmö flygplats. Källa: Swedavia. Riksintresse för Malmö Flygplats har preciserats , Ärendenummer: TRV 2012/ (10)

8 3:e respektive 30:e högsta maximala ljudnivån 70 db(a) per årsmedel-dag/kväll för trafikfall 2045a. Influensområde för flygbuller vid Malmö flygplats. Källa: Swedavia. 8(10)

9 3:e respektive 30:e högsta maximala ljudnivån 70 db(a) per årsmedel-dag/kväll för trafikfall 2045b. Influensområde för flygbuller vid Malmö flygplats. Källa: Swedavia. 9(10)

10 Naturvårdsverket har ändrat sin bedömning angående hur många gånger maximinivå utomhus vid bostäder och vårdlokaler bör kunna överskridas. Tidigare har Naturvårdsverket bedömt att tre gånger var ett lämpligt värde, men en studie om flygbuller vid uteplatser (Rapport 6570, maj 2013, Flygbuller på uteplats Besvärsupplevelser och hälsa i relation till maximalnivå och antal flygbullerhändelser ) har gett Naturvårdsverket underlag för att ändra sin bedömning. Naturvårdsverket anser att maximinivån utomhus vid bostäder och vårdlokaler bör kunna överskridas upp till fem gånger mellan kl 06 och 22, dock högst två gånger per timme utan att det ses som en risk för olägenhet för människors hälsa. Därför anser Svedala kommun att kartor som redovisar influensområde för flygbuller vid Malmö flygplats inte är aktuella och borde uppdateras med hänsyn till Naturvårdsverkets nya gränsvärden. SAMMANFATTNING Erinringar som kvarstår efter samrådesskedet Lantmäteriet som påpekade att detaljplanarbetet är påbörjat innan nya plan- och bygglagen började gälla (2 maj 2011) och därför skulle handläggas enligt gamla plan- och bygglagen (1987:10). Segeå Vattendragsförbund och Vattenråd Segeå-projektet som framförde att gröna tak på komplementbyggnader och carportar bör anläggas och att det är önskvärt att ha en dagvattendamm i anslutning till jordbruksdräneringarna. Erinringar kvarstår efter granskningsskedet Segeå Vattendragsförbund och Vattenråd Segeå-projektet som framförde att dagvatten bör passera någon form av ytterligare rening innan det når recipienten. Swedavia som framförde att de avstyrker förslag om ny detaljplan med hänvisning till Trafikverkets precisering av Riksintresse för Malmö Flygplats och dess influensområde med hänsyn till flygbuller. Revideringar som ska göras inför antagandeskedet Antagandehandlingarna ska kompletteras med information från Lantmäteriet, Räddningstjänsten och Swedavia. Egenskapsbestämmelser på plankartan kommer att justeras och en ny planbestämmelse ska införas som säkerställer att de gällande riktvärden för trafikbuller ej får överskridas. BYGG OCH MILJÖ I SVEDALA Pia Transe Pedersen stadsarkitekt Lina Andersson planarkitekt 10(10)

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län 2014-08-15 Dnr: 12.906 Projektnummer: D7262 Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE SAMRÅDET Enligt bygg- och miljönämndens beslut 2013-11-21 har i rubricerad

Läs mer

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2012-05-25 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg STADSLEDNINGSKONTORET 2015-04-30 Henrik Nordström DNR KS-0042/2015 SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANSAMRÅD Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg

Läs mer

Fördjupade översiktsplan för Långenområdet

Fördjupade översiktsplan för Långenområdet Fördjupade översiktsplan för Långenområdet Vad är ett utställningsutlåtande? Utställningsutlåtandet är en bilaga till antagandebeslutet av den fördjupade översiktsplanen. Syftet är att beskriva hur utställningen

Läs mer

Detaljplan för ombyggnad av kontor till bostäder, fastigheten KRANEN 19, Starrbäcksgatan/Vattugatan i Sundbyberg

Detaljplan för ombyggnad av kontor till bostäder, fastigheten KRANEN 19, Starrbäcksgatan/Vattugatan i Sundbyberg Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen Annika Colbengtson 2013-11-18 1 (5) DNR SMN-0273/2013 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för ombyggnad av kontor till bostäder, fastigheten KRANEN 19, Starrbäcksgatan/Vattugatan

Läs mer

Remiss: Förslag till riksintresseanspråk för Kalmar Flygplats

Remiss: Förslag till riksintresseanspråk för Kalmar Flygplats TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kalin 2013-11-13 KS 2013/0732 Kommunstyrelsen Remiss: Förslag till riksintresseanspråk för Kalmar Flygplats Förslag till beslut Kalmar kommun

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-02-03 1-98

Sammanträdesprotokoll Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-02-03 1-98 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-02-03 1-98 Plats och tid Sammanträdesrum, Drottningsgatan 17, Varberg, kl. 13:30-15:00 Beslutande Inte tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Lilith Svensson (KD),

Läs mer

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2013-11-12 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Interiörbild över föreslagen badanläggning, FOJAB arkitekter SAMRÅDET

Läs mer

YTTRANDE 2014-09-25 Ärendenr: NV-05012-14. Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.pbb@regeringskansliet.

YTTRANDE 2014-09-25 Ärendenr: NV-05012-14. Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.pbb@regeringskansliet. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2014-09-25 Ärendenr: NV-05012-14 Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.pbb@regeringskansliet.se S2014/5195/PBB Yttrande över Socialdepartementets

Läs mer

Del av Östra Eklanda UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Mölndals stad, Västra Götalands län TIDIGARE BEHANDLING

Del av Östra Eklanda UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Mölndals stad, Västra Götalands län TIDIGARE BEHANDLING STADSBYGGNADSKONTORET Jan Kristoferson 031-315 14 21 2012-05-14 Sida 1 (6) Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda Mölndals stad, Västra Götalands län UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE TIDIGARE

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande Bilaga - utlåtande Synpunkter och svar Utlåtande Förslaget till Härnösands kommuns nya översiktsplan har varit utställd för slutlig granskning under perioden 15 september - 15 november, 2010. Utställningshandlingarna

Läs mer

Planprogram för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Planprogram för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2012-07-09 Rev 2012-12-06 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Planprogram för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Perspektiv norrut från Spångholmsvägen över

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 19. Tid 2013-12-17, kl. 10.00 Plats

Läs mer

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Sida 1 av 35 Detaljplan Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Vaxholms stad Samrådsredogörelse Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit föremål för samråd under tiden 19 juni 3 september

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag Riktvärden för flygbuller

Redovisning av regeringsuppdrag Riktvärden för flygbuller SKRIVELSE 2013-04-26 Ärendenr: NV-00321-13 Bov 20121-936/2012 Miljödepartementet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag Riktvärden för flygbuller Förord Boverket och Naturvårdsverket

Läs mer

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län BILAGA TILL UTLÅTANDE HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Program Plankarta, skala 1:1000

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

Bolinder strand II Del av fastigheten Kallhäll 1:22 m.fl. Järfälla kommun

Bolinder strand II Del av fastigheten Kallhäll 1:22 m.fl. Järfälla kommun 2013-11-20 1 (42) Dnr Kst 2011/263 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Bolinder strand II Del av fastigheten Kallhäll 1:22 m.fl. Järfälla kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planförslaget har varit utsänt

Läs mer

Detaljplan för fastigheten BYTESGÄRDET 7, 8, 12 och 13 inom Haga i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten BYTESGÄRDET 7, 8, 12 och 13 inom Haga i Umeå kommun, Västerbottens län Sida 1 av 12 Planbeskrivning Granskning Diarienummer: PLA 12-23 Datum: 2014-02-14 Handläggare: Sara Bäckström för fastigheten BYTESGÄRDET 7, 8, 12 och 13 inom Haga i, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

Detaljplan för IDROTTSÄNDAMÅL VID LEXBY IP, DEL AV LEXBY 1:106 Granskningsutlåtande - detaljplan

Detaljplan för IDROTTSÄNDAMÅL VID LEXBY IP, DEL AV LEXBY 1:106 Granskningsutlåtande - detaljplan Handläggare Carin Gustrin 031-792 12 34 ANTAGANDEHANDLING Sida 1 av 7 Diarienummer KS/2013:207 Detaljplan för IDROTTSÄNDAMÅL VID LEXBY IP, DEL AV LEXBY 1:106 Granskningsutlåtande - detaljplan GRANSKNINGENS

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-12 Innehållsförteckning Ärende 106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1:1... 198 107 Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1:264... 200 108 Förhandsbesked

Läs mer

Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3, Segeltorps kommundel

Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3, Segeltorps kommundel 1 (13) Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3, Segeltorps kommundel Sammanfattning Inkomna synpunkter i samrådet Länsstyrelsen anser att det av planhandlingarna bättre behöver framgå vilka

Läs mer

Regionbildning Uppsala län

Regionbildning Uppsala län TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-19 Handläggare Anna-Karin Karlsson Kommunchef Regionbildning Uppsala län Förslag till beslut 1. att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att

Läs mer

Förslag till detaljplan för Luspen 1:158, Entré Storuman, handelsområde i Storuman, Västerbottens län, upprättad januari 2014

Förslag till detaljplan för Luspen 1:158, Entré Storuman, handelsområde i Storuman, Västerbottens län, upprättad januari 2014 Förslag till detaljplan för Luspen 1:158, Entré Storuman, handelsområde i Storuman, Västerbottens län, upprättad januari 2014 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rubricerat detaljplaneförslag har varit utsänd för samråd

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för MÅNSBO 1:59 m.fl. Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-09-25 Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef Helena Reimfors Planarkitekt PLANBESKRIVNING

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Planförslaget har remitterats och sänts för kännedom till myndigheter m.fl. enligt särskild utsändningslista.

Planförslaget har remitterats och sänts för kännedom till myndigheter m.fl. enligt särskild utsändningslista. Detaljplan för Boberg 3:13 m fl (F.d Växjökolonin) Falkenbergs kommun Samrådsredogörelse Upprättad 2010-10-11 Kommunstyrelsen beslutade 2007-03-13, 100 att lämna planuppdrag för detaljplan enligt redovisad

Läs mer