Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län"

Transkript

1 Dnr: Projektnummer: D7262 Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE SAMRÅDET Enligt bygg- och miljönämndens beslut har i rubricerad detaljplan, upprättad och varit föremål för samråd under tiden 16 december 2013 t.o.m. 20 januari Sakägare m.fl. har beretts tillfälle till samråd genom personlig underrättelse samt efter annons i Sydsvenskan och Skånskan samt på kommunens hemsida. YTTRANDEN Under samrådstiden har det inkommit 17 stycken yttranden, varav ett från berörd sakägare. Länsstyrelsens yttrande redovisas i sin helhet, övriga yttranden redovisas sammanfattande. Originaltexterna finns hos Bygg och miljö, Svedala kommun. Följande har inte haft något att erinra mot planförslaget: Regionala tillväxtnämnden Malmö stad, Stadsbyggnadskontoret Malmö Muséer E-on Värme Sverige AB Telia Sonera Skanova Access AB Räddningstjänsten i Svedala Lantmäteriet Myndigheter, statliga verk m fl Länsstyrelsen i Skåne län Länsstyrelsen meddelar i skrivelse inkommen att: 1(7)

2 Riksintresse Planområdet omfattas av riksintresse för Naturvården enligt 3 kap MB; Backlandskapet söder om Romelsåsen, samt tangerar område av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. MB vilket börförtydligas i handlingarna. Hälsa och säkerhet Markföroreningar Det framgår av planhandlingarna att marken kan antas vara förorenad och endast delvis sanerad. Marken ska enligt handlingarna saneras och undersökas du befintlig byggnad rivs, vilket är efter att planen antagits. Om marken i ett planområde är förorenad ska markens lämplighet för bebyggelse säkerställas antingen genom sanering innan planen antas eller genom villkorat bygglov enligt PBL 4 kap. 14. Det skall dock av planhandlingarna och utredning i frågan framgå att det är sannolikt att en sanering är tillräcklig för att marken ska bli lämplig för åndamålet. Boverket skriver på PBL-kunskapsbanken : När det gäller markföroreningar behöver det göras analyser om markföreningarnas omfattning och innehåll redan vid planläggningen. Detta för att det ska gå att bedöma om tomten efter ett avhjälpande är lämplig att bebygga. Arten av risk som området ska skyddas emot, samt vilken typ av åtgärd som ska vidtas, måste utredas föra att villkoret ska kunna införas som planbestämmelse. Länsstyrelsen kan inte, utan ytterligare redovisning och nödvändiga planbestämmelser, slutligt bedöma om området är lämpligt för bebyggelsen med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, varför Länsstyrelsen, om inte kompletteringar görs, kan komma att ingripa vid sin tillsyn enligt 11 kap PBL. Buller Enligt planhandlingarna har en trafikbullerutredning tagits fram som visar att bullerskydd behövs utmed Malmövägen. Handlingarna behöver kompletteras så att det framgår vilka bullervärden som är aktuella vid den byggrätt som planen ger. Då det av planhandlingarna framgår att bullerriktvärdena överskrids inom planområdet på så sätt att ett bullerskydd behövs är det en förutsättning för att marken ska bli lämplig för byggnation att störningsskydd verkligen uppförs. Det ska därför minst framgå av genomförandebeskrivningen att ett exploateringsavtal ska tecknas där ansvaret för och byggandet av bullerskyddet regleras. Länsstyrelsen bedömer att förslagen bebyggelse, utan ovanstående kompletteringar, blir olämplig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet avseende vägtrafikbuller, varför Länsstyrelsen kan komma att ingripa vid sin tillsyn enligt 11 kap PBL Planförfarande Länsstyrelsen anser att planförslaget, genom att allmän platsmark berörs, kan vara av intresse för allmänheten och att det därför kan vara aktuellt att hantera planen med normalt planförfarande. Riksintressen Planbeskrivningen har kompletterats med en utvecklad text angående riksintressena för naturvården samt kulturmiljövården Kanalisationen störs inte av bebyggelse utan ligger i mark som kommer att användas som parkmark. 2(7)

3 Markföroreningar Markens säkerhet vad gäller eventuella markföroreningar säkerställs av kommunen genom att beviljande av bygglov villkoras enligt PBL 4 kap. 14. Planhandlingarna kompletteras med Administrativa bestämmelser Bygglov får inte ges förrän marken är sanerad till en nivå för känslig markanvändning. Saneringsanmälan ska göras till bygg och miljö, Svedala kommun, senast sex veckor innan sanering av marken påbörjas. Buller Svedala kommun har gjort en vägtrafikbullerutredning i vilken jämförelser gjorts mellan förekommande ljudnivåer och gällande riktvärden. Utredningen redovisar vägtrafikbuller från Malmövägen och Möllebergavägen med slutsatsen att det behövs bullerplank/ mur med en höjd av 1,8 meter som högst för att få ner bullernivåerna till Riksdagens riktvärden redovisade infrastrukturproposition 1996/97:53 angivit riktvärden för trafikbuller. Ny bebyggelse medför ingen ökad trafikmängd, uppräkning har endast gjorts med1,5% per år som generell trafikökning 20 år framåt (se Trafikbullerutredning). Planområdet har god tillgänglighet till busshållplats. Handlingarna kompletteras med Trafikbullerutredning. Trafikverket Trafikverket framhåller i skrivelse inkommen att planen redovisar Riksdagens riktvärden för buller från vägtrafik, det saknas dock en bulleranalys som visar om planen klarar eller inte riktvärden. Kommunen eller exploatören ansvarar och bekostar eventuella bulleråtgärder. Svedala kommun har gjort en vägtrafikbullerutredning i vilken jämförelser gjorts mellan förekommande ljudnivåer och gällande riktvärden. Utredningen redovisar vägtrafikbuller från Malmövägen och Möllebergavägen med slutsatsen att det behövs bullerplank/ mur med en höjd av 1,8 meter som högst för att få ner bullernivåerna till Riksdagens riktvärden redovisade infrastrukturproposition 1996/97:53 angivit riktvärden för trafikbuller. Ny bebyggelse medför ingen ökad trafikmängd, uppräkning har endast gjorts med1,5% per år som generell trafikökning 20 år framåt (se Trafikbullerutredning). Planområdet har god tillgänglighet till busshållplats. Handlingarna kompletteras med Trafikbullerutredning. Ledningsrättshavare m fl E.ON Gas Sverige AB E.ON Gas meddelar i skrivelse inkommen att E.ON Gas inom planområdet har en servisledning för natur- och biogas in till byggnaden. Då befintlig byggnad kommer att rivas så är det mycket viktigt att det befintliga gasnätet proppas innan arbetet med att riva och bygga nya byggnader inleds. Därför ska ett detaljerat samråd med vår områdeshandläggare äga rum redan tidigt i projekteringsskede. 3(7)

4 Exploatören kontaktar själv E ON för samråd om befintlig gasledning. E.ON Elnät Sverige AB E.ON Elnät meddelar i skrivelse inkommen att E.ON Elnät inom planområdet har en servisledning till byggnad samt ett kabelskåp. Strax utanför planområdet har E.ON Elnät lågspänningsjordkablar. För att säkerställa kablarnas exakta läge beställs kostnadsfritt kabelvisning, telefon eller eon.se För att säkerställa elförsörjningen till de nya fastigheterna kan nya markkablar att behöva förläggas samt kabelskåp sättas upp. E.ON Elnät föreslår att nya markledningar förläggs längs med lokalgata eller i allmän platsmark och att kabelskåp sätts i anslutning till bebyggelsen. E.ON förutsätter att detta kan ske i samråd med exploatören. E.ON Elnät förutsätter att befintliga anläggningar kan vara kvar i nuvarande läge, att servisledningen inte byggs över och att vi inte drabbas av några kostnader i samband med planens genomförande samt att eventuella flyttningar eller ändringar bekostas av exploatören. För att säkerställa elförsörjningen måste exploatören samråda med E.ON Elnät. Kanalisation för elkabeldragning störs inte av bebyggelse utan ligger i mark som kommer att användas som parkmark. Tele2 AB Tele2 meddelar i skrivelse inkommen att Tele2 har kanalisation i allmän platsmark som kan komma i konflikt med exploateringen. Exploatören måste begära ut ledningskartor via Ledningskollen inför projekteringen. Eventuell ledningsflytt bekostas av exploatören. Kanalisationen störs inte av bebyggelse utan ligger i mark som kommer att användas som parkmark. Kommunal förvaltning Miljö och Teknik, Gata/Park Gatu- och Parkchef, Tord Larsson, meddelar i skrivelse inkommen att hastigheten kommer att sänkas till 40 km/h på Malmövägen (sträckningen förbi planområdet) och Möllebergavägen. Sänkningen av hastighetsbegränsningarna är positivt både ur bullersynpunkt och trafiksäkerhetssynpunkt och påverkar därmed inte ny detaljplan. Bygg- och miljö, Tillsyns- och miljöstrategigruppen 4(7)

5 Tillsyns- och miljöstrategigruppen meddelar i inkommen skrivelse att: Dagvatten Planområdet kommer med föreslagen planläggning medge bättre dagvattenhantering med bl.a. ökad genomsläpplighet. En lämplig lösning skulle kunna vara svackdiken ut mot vägen. Markföroreningar 2010 gjorde MB Environteknik miljötekniska markundersökningar av delar av fastigheten, undersökningarna visade att det fanns föroreningar i marken. Sanering genomfördes inom de påverkade undersökta områdena. Då åtgärdmålet för saneringen var satt till MKM (naturvårdsverket generella riktvärden för mindre känslig markanvändning) kan det inte uteslutas att återfyllnad inom saneringsområdet gjorts med massor som enbart uppfyller MKM. Den del av fastigheten som inte tidigare har undersökts kan också vara förerenad. Detta måste undersökas och dokumenteras. Bestämmelse bör införas på plankartan som anger att bygglov inte får lämnas innan sanering av ev. föroreningar ner till naturvårdsverkets riktvärden för KM-känslig markanvändning har skett på fastigheten. Hållbara transporter Den planerade bebyggelsen förvästas få goda förutsättningar för kollektivtrafiken vilket bör medföra att antalet parkeringsplatser kan hållas på ett minimum. För att ytterligare främja förutsättningarna för hållbara transporter bör planen medge takförsedda ytor för cyklar/transportcyklar och ev. laddcentraler för elfordon. Bullerskydd Ev. skulle det i plankartan endast kunna anges att bullerskydd som skärmar bullernivåer enligt gällande riktlinjer för buller ska uppföras. Det vore önskvärt om även andra typer av likvärdigt dämpande bullerskydd kunde medges, så som absorberande bullerskydd och/eller bullerskydd med växtvägg som gynnar den biologiska mångfalden och ytterligare minskar upplevelsen av störningar från trafiken. Uppvärmning/energiförsörjning Ev. kan takens utformning anpassas för att bättre motsvara en lutning i söder som gynnar solenergiförsörjning. Alternativt kan bestämmelse införas om att solfångare/som paneler får uppföras med högre vinkel än taket dock till högst samma byggnadshöjd. Kan byggnadernas utformning utformning anpassas ytterligare så att goda förutsättningar för energisnålt boende kan uppnås ses det som positivt. Dagvatten Dagvatten ska ledas till befintligt kommunalt VA-nät. Planområdet kommer även att ha nyanlagd parkområde genomsläppligt för dagvatten. Markföroreningar 5(7)

6 Planhandlingarna kompletteras med Administrativa bestämmelser Bygglov får inte ges förrän marken är sanerad till en nivå för känslig markanvändning. Saneringsanmälan ska göras till bygg och miljö, Svedala kommun, senast sex veckor innan sanering av marken påbörjas. Buller Svedala kommun har gjort en vägtrafikbullerutredning i vilken jämförelser gjorts mellan förekommande ljudnivåer och gällande riktvärden. Utredningen redovisar vägtrafikbuller från Malmövägen och Möllebergavägen med slutsatsen att det behövs bullerplank/ mur med en höjd av 1,8 meter som högst för att få ner bullernivåerna till Riksdagens riktvärden redovisade infrastrukturproposition 1996/97:53 angivit riktvärden för trafikbuller. Ny bebyggelse medför ingen ökad trafikmängd, uppräkning har endast gjorts med1,5% per år som generell trafikökning 20 år framåt (se Trafikbullerutredning). Planområdet har god tillgänglighet till busshållplats. Handlingarna kompletteras med Trafikbullerutredning. Uppvärmning/energiförsörjning Användning av solenergi ses som positivt och uppmuntras att användas bl.a. som fasadmaterial. Då E.ON har en gasledning på fastigheten idag och naturgas ses som klimatsmart energianvändning är det positivt om man väljer att även fortsättningsvis använda gas som energikälla för uppvärmning och varmvatten. Samfälligheter, föreningar m fl Samfällighetsföreningen BARA FIBER Bara Fiber meddelar i inkommen skrivelse att samfällighetsföreningen har utfört kanalisation för fiber fram till tomtgräns för Värby 54:6 samt planerat fibernät för en fastighet. Huruvida fibernät kan tillgodose fyra fastigheter kan samfällighetsföreningen inte uttala sig om. Om exploatören eller kommande boende önskar tillgång till Bara fibers fibernät är upp till exploatören/boende som själva måste vända sig till Bara Fiber. Värby Villastad, intresseförening för villaägarna inom Värbyområdet Värby Villastad meddelar i inkommen skrivelse att man saknar gång- och cykelväg från Möllebergavägen till Torup på plankartan. Planområdet berör endast fastigheten Värby 54:6. Sakägare Värby 54:10 Sakägare för Värby 54:10 har meddelat i skrivelse inkommen att de som fastighetsägare till Värby 54:10 efter samtal med stadsarkitekten Pia Transe-Pedersen blivit lovade att planket mellan fastigheterna Värby 54:10 och Värby 54:6 ska ha en höjd av 1,8 meter. Planket behövs främst som avskärmning från strålkastarljus från bilar och rekomendationen är att 6(7)

7 det inte byggs högre än 1,6 meter. Vid utfarten från lokalgata till Möllebergavägen skall staketets höjd följa regler för utfarter. Planen medger ett plank med en maxhöjd på 1,8 meter mellan fastigheterna Värby 54:10 och Värby 54:6. BYGG OCH MILJÖ I SVEDALA Pia Transe Pedersen stadsarkitekt Sophia Steinick-Sandberg planadministratör 7(7)

Planförslaget har remitterats och sänts för kännedom till myndigheter m.fl. enligt särskild utsändningslista.

Planförslaget har remitterats och sänts för kännedom till myndigheter m.fl. enligt särskild utsändningslista. Detaljplan för Boberg 3:13 m fl (F.d Växjökolonin) Falkenbergs kommun Samrådsredogörelse Upprättad 2010-10-11 Kommunstyrelsen beslutade 2007-03-13, 100 att lämna planuppdrag för detaljplan enligt redovisad

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län BILAGA TILL UTLÅTANDE HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Program Plankarta, skala 1:1000

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 1 (15) Tillväxtkontoret Datum 2014-02-21 Vår beteckning 2010-000133 Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 Kungsängen Upplands-Bro kommun

Läs mer

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2013-11-12 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Interiörbild över föreslagen badanläggning, FOJAB arkitekter SAMRÅDET

Läs mer

Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun

Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun Detaljplanen har varit föremål för samråd under tiden 2014-06-16-2014-09-14. Handlingarna har funnits

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Samråd 10 april 2015-8 maj 2015. Tillägg till Detaljplan för. Dnr SBN-2013-00683

Samråd 10 april 2015-8 maj 2015. Tillägg till Detaljplan för. Dnr SBN-2013-00683 Samråd 10 april 2015-8 maj 2015 Tillägg till Detaljplan för Malmen 1 Skönsberg, Sundsvalls kommun Upprättad av stadsbyggnadskontoret 2015-04-07 Kontaktperson: Helene Swang telefon 060-19 1588 e-post: stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 Dnr: SBK 2011/341 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Kajan 18 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning 3

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn Sidan 1 av 15 Detaljplan för Del av Vaxholms stad Programsamrådsredogörelse Kommunstyrelsen beslöt den 3 april 2008 30 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplaneprogram

Läs mer

FASTIGHETEN NEREBY 5:12, 5:16 m fl Kungälvs kommun, Västra Götalands län

FASTIGHETEN NEREBY 5:12, 5:16 m fl Kungälvs kommun, Västra Götalands län 2012-03-29 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplaneprogram för FASTIGHETEN NEREBY 5:12, 5:16 m fl Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23

Läs mer

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl 1(14) 2015-03-04 Dnr KS: 2012.0600 Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl Ulricehamns kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR GENOMFÖRTS Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2012-05-25 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning SBK 2011/341 Vasallen AB Luleå Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 Antal sidor: 35 Göteborg 2013-01-23

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN ANTAGANDEHANDLING GROSSBOL S:13, MYREN 7 samt delar av GROSSBOL 1:85, KLARÄLVSBANAN 1:2 och SVANEN 8 FORSHAGA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning

Läs mer

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad P16/09 Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Detaljplanens syfte är att ge Borås ett landmärke vid västra infarten till Borås i en höjd av 20-33 våningar.

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING INNEHÅLL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 4 Lägesbestämning 4 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 4 Översiktliga planer 4 Detaljplaner och förordnanden

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer