YTTRANDE Ärendenr: NV Socialdepartementet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "YTTRANDE 2014-09-25 Ärendenr: NV-05012-14. Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.pbb@regeringskansliet."

Transkript

1 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE Ärendenr: NV Socialdepartementet S2014/5195/PBB Yttrande över Socialdepartementets remiss Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller Sammanfattning Naturvårdsverket är positiva till att plan- och bygglagens bestämmelser samordnas med miljöbalken. Detta underlättar kommande tillämpning av planoch bygglagen och miljöbalken. Vi anser dock att regeringen bör utvärdera effekten av de författningsändringar som beslutades i juni 2014 innan en förordning om riktvärden för trafikbuller beslutas. Vi har därutöver sådana invändningar mot utformningen av förordningsförslaget att vi inte kan tillstyrka förslaget i nuvarande lydelse. Vi avstyrker därför förslaget till förordning. Vi anser att riktvärdesnivåerna i flera fall är alltför höga för att olägenhet ska undvikas. Vi anser att begreppet riktvärde är olämpligt att använda i författningstext. Om riktvärden ändå införs anser vi att det är synnerligen olämpligt att kombinera dem med undantag från nämnda riktvärden. Vi avstyrker att andra riktvärden ska gälla för studentbostäder än övriga bostäder. Vi är positiva till att ett underskridande av den ekvivalenta nivån 50 dba ska eftersträvas vid uteplatser. Ett underskridande av denna nivå bör även eftersträvas vid ytor anlagda för barns lek och utevistelse i anslutning till byggnaden samt vid nya bostäders ljuddämpade sida. Den maximala nivån på den ljuddämpade sidan bör nattetid vara ca 10 dba lägre än den föreslagna nivån 70 dba. Vi anser att maximal ljudnivå från flygtrafik bör gälla vid fasad, inte enbart vid uteplats. BESÖK: STOCKHOLM VALHALLAVÄGEN 195 ÖSTERSUND FORSKARENS VÄG 5, HUS UB POST: STOCKHOLM TEL: FAX: E-POST: NATURVARDSVERKET. SE INTERNET: WWW. NATURVARDSVERKET. SE

2 NATURVÅRDSVERKET 2(5) Naturvårdsverkets ställningstaganden och skäl Övergripande synpunkter Naturvårdsverket är positivt till att samordna plan- och bygglagen och miljöbalken, för att möjligöra en samordnad lösning av bullerfrågan. Vi har därför tidigare tillstyrkt lagändringar i miljöbalken respektive plan- och bygglagen. Vi anser att regeringen först bör utvärdera dessa kommande lagändringar, som aviserats att träda i kraft 2 januari 2015, innan beslut tas om en förordning med riktvärden för trafikbuller. Om regeringen ändå går vidare med förordningsförslaget så anser vi att de nu föreslagna nivåerna är för högt satta. Sådana nivåer kan ge upphov till ökade bullerstörningar och leda till olägenhet för människors hälsa. Författningsreglerade bullernivåer bör grundas på en konsekvensutredning där negativa effekter på människors hälsa är en av flera viktiga bitar. Förordningsförslagets begrepp en sida tolkar Naturvårdsverket motsvarar begreppet ljuddämpad sida och inte begreppet tyst sida. Att ha tillgång till en tyst eller en ljuddämpad sida utanför bostaden ger en minskning av upplevd störning och ökad möjlighet till vila och återhämtning inomhus och utomhus 1. Det är då viktigt att det är en betydande skillnad i ljudnivå mellan den exponerade och den tysta eller ljuddämpade sidan. Bemyndigande Det bör anges vilket eller vilka lagrum förordningen är meddelad med stöd av. Detta får betydelse för tillämpningen. Riktvärden för buller Naturvårdsverket anser att det är olämpligt att använda begreppet riktvärde i författningstext. Om riktvärden ändå införs anser vi att det är synnerligen olämpligt att kombinera riktvärdena med förslag på undantag. Den föreslagna utformningen av förordningen är otydlig och det blir därmed svårt för den enskilde medborgaren att förstå vilka regler som gäller för ljudnivåer. Riktvärden utgör enligt föreslagen definition inte gränsvärden, utan värden som inte bör överskridas. Vi anser därför att det är ologiskt att i författningstext dels skriva att riktvärdet inte bör överskridas, dels ange undantag från dessa målsättningsvärden. Genom att komplettera riktvärdena med avsteg ges riktvärdena en karaktär av gränsvärde. Begreppet riktvärde i sig innebär enligt miljöbalken att det inte behöver uppfyllas om de åtgärder som står till buds medför oskäliga kostnader i förhållande till dess potential att minska bullerstörningen. När skäl till undantag brukar anges i villkor eller lagstiftning så brukar det vanligtvis tillämpas på tvingande regleringar t.ex. gränsvärden eller motsvarande. En alternativ konstruktion är därför att i förordningen ange högsta tillåtna värden samt när och hur undantag får göras från dessa. 1 Ljudlandskap för bättre hälsa; ubrik1

3 NATURVÅRDSVERKET 3(5) Om riktvärdena kopplas till begreppet olägenhet för människors hälsa på det sätt som föreslås bör riktvärdena utgå från störningen som sådan och inte utifrån källan. Av detta skäl bör olika riktvärden som syftar till att undvika olägenhet vara på likartade nivåer oavsett källan vid likartade ljudbilder. Det är inte källan i sig som är av betydelse för upplevd störning utan exempelvis ljudets karaktär och när ljudet förekommer. 1 kap. Inledande bestämmelser Olägenhet för människors hälsa (2 ) Inget underlag har redovisats som visar att de nivåer som föreslås i förordningen är lämpliga för att förebygga olägenhet för människors hälsa. Vi anser att riktvärdesnivåerna i flera fall är alltför höga för att olägenhet ska undgås. Se mer om detta under kap. 2 och 3. Definitioner (3 ) Att definiera buller från flygplatser som buller från start och landning samt rullbanefas i samband med start- och landning är problematiskt eftersom det saknas fastslagna definitioner av begreppen start och landning och olika antaganden kan göras om hur stor del av flygvägen som avses. Genom den föreslagna definitionen av buller från flygplatser kan en osäkerhet skapas kring vad som gäller för övriga flygvägen. Den praxis som råder idag innebär att buller från en längre sträcka än enbart start och landning regleras i tillståndet. Vi anser det vore lämpligt att behålla det tidigare använda begreppet flygbuller och som tidigare beräkna de segment av flygsträckan som bidrar till en viss nivå i mottagarpunkten. Det är viktigt att förordningen inte hindrar en fortsatt användning av den etablerade beräkningsmodellen för flygbuller i form av ECAC dokument 29 och de principer för kvalitetssäkring av flygbullerberäkningar 2 som på regeringens uppdrag tagits fram av Transportstyrelsen, Försvarsmakten och Naturvårdsverket Vi befarar att de föreslagna definitionerna, främst definitionen för maximal ljudnivå flygtrafik och i viss mån definitionerna för årsmedeldag, årsmedelkväll och årsmedelnatt, inte medger detta. Införs avvikande definitioner i förordningen behöver nya specifikationer till beräkningsmodellen tas fram och det kommer också att bli skillnader mellan verksamheter med befintliga tillstånd och de som får nya tillstånd som utgår från förordningen. 2 kap. Buller från spårtrafik och vägar Vi anser att de riktvärden som föreslås i förordningen är alltför högt satta. De avviker från riktvärdena i prop. 1996/97:53 som tillämpas idag och de är också mer tillåtande än de avsteg från dessa värden som föreslogs i bullersamordningsutredningen, SOU 2013:57. För att förebygga olägenhet för människors hälsa anser vi att värdena bör ha sin utgångspunkt i WHO:s rekommendationer och 2 Kvalitetssäkring av flygbullerberäkningar underlag för en enhetlig tillämpning (Transportstyrelsen, Försvarsmakten, Naturvårdsverket, 2010).

4 NATURVÅRDSVERKET 4(5) den forskning som gjorts om bullers negativa effekter på människors hälsa 3. Trafikbuller påverkar människors hälsa, välbefinnande och livskvalitet genom att det stör eller hindrar sömn, vila, återhämtning, kommunikation, social samvaro och utevistelse vilket skapar irritation och stress. Resultat från internationella och nationella studier tyder på att risken för högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar ökar vid långvarigt boende i områden med höga ljudnivåer från vägtrafikbuller och flyg. Det är bra att det klargörs att nivån 50 dba ekvivalent ljudnivå bör underskridas vid uteplatser. Vi anser att en ekvivalent ljudnivå under 50 dba även bör eftersträvas på ytor anlagda för barns lek och utevistelse i anslutning till byggnaden samt vid nya bostäders ljuddämpade sida. Att ha en ljuddämpad sida ökar förutsättningarna för att exempelvis sova med öppet fönster. Det blir svårt att undvika olägenhet för människors hälsa om upp till 60 dba ekvivalent ljudnivå vid samtliga fasader accepteras för fri planering, se 2 kap. 1 första stycket 1. Svårigheten att undvika olägenhet för människors hälsa gäller också vid det undantag som finns i 2 kap. 2, där nivåerna kan vara ännu högre så länge en ljuddämpad sida klarar 55 dba ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå 70 dba nattetid. Vi anser att ambitionen minst bör vara att underskrida en ekvivalent ljudnivå på 50 dba på den ljuddämpade sidan samt maximala ljudnivåer som är betydligt lägre, dvs. i storleksordningen 10 dba lägre, än de föreslagna 70 dba. Undersökningar i Sverige har visat att i befintliga bostäder upplever knappt 20 % respektive 5 15 % av de boende sig störda om den ekvivalenta bullernivån vid bostadens exponerade sida är 50 dba av buller från vägar respektive järnvägar 4. Vid ekvivalenta nivåer kring 55 dba försämras även förutsättningarna för kommunikation och rekreation. Enligt vår bedömning är detta skäl för att eftersträva en ekvivalent nivå under 50 dba vid uteplatser, lekytor och vid nya bostäders ljuddämpade sida. Vi avstyrker att andra riktvärden ska gälla för studentbostäder än övriga bostäder. Det finns inga miljömässiga skäl att göra ett sådant undantag. 3 kap. Buller från flygplatser Vi anser att riktvärdet för maximal ljudnivå från flygtrafik även fortsättningsvis bör gälla vid fasad, oavsett tid på dygnet. Denna tillämpning anges idag i såväl Naturvårdsverkets som Boverkets allmänna råd om flygbuller 5,6. Ljudnivåer som genereras av flygplan kan vara mycket höga, och vi anser därför att det är olämpligt att lämna maximala ljudnivåer från flygtrafik oreglerade. Detta kommer enligt förordningens förslag bli fallet under en stor del av dygnet för de bostadsbyggnader som saknar uteplats eller för bostäder där ljudnivåerna vid fasad eller fönster avviker mycket från nivåerna vid uteplatsen. Det föreslagna 3 Se bl.a. WHO-rapporterna Night noise guidelines for Europe (2009), Guidelines for Community Noise (1999), Burden of disease from environmental noise - Quantification of healthy life years lost in Europe (2011) och publikationer från forskningsprogrammet Ljudlandskap för bättre hälsa. 4 Slutrapport Forskningsprogrammet TVANE, s NFS 2008:6 Allmänna råd om riktvärden för flygtrafikbuller och om tillståndsprövning av flygplatser. 6 Boverkets allmänna råd 2009:1 om lokalisering av bostäder i områden utsatta för flygbuller.

5 NATURVÅRDSVERKET 5(5) förfarandet öppnar för så pass kraftiga bullerhändelser i bostäders närhet att de kan komma utgöra en påtaglig störning och olägenhet för personer som bor och/eller vistas utomhus i bostadens närhet. Som vi tidigare angett i vår redovisning av regeringsuppdraget om riktvärden för flygbuller anser vi att utifrån befintligt kunskapsunderlag 7 bör antalet överskridanden av maximal ljudnivå 70 dba dag och kväll inte överstiga fem gånger 8. Vi avstyrker förslaget om att riktvärdena inte ska gälla för Stockholms kommun. Det finns inga miljömässiga skäl att göra ett sådant geografiskt undantag. Eftersom förordningsförslaget innehåller riktvärden, vilket innebär att värdena ska eftersträvas, så är det möjligt att göra en bedömning i det enskilda fallet för att fastställa en lämplig och möjlig nivå. Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Maria Ågren. I beredningen har Moa Ek, Per Andersson, Johanna Bengtsson Ryberg och jurist Camilla Lindholm deltagit. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit avdelningschefen Martin Eriksson, föredragande, tf. enhetschef Karin Klingspor, sektionschef Linda Gårdstam samt Katrin Nilsson Taylor. Maria Ågren Martin Eriksson Kopia till: Miljödepartementet; 7 Flygbuller på uteplats: Besvärsupplevelser och hälsa i relation till maximalnivå och antal flygbullerhändelser Slutrapport från forskningsprogrammet MAXFLYG (2013) 8 Redovisning av regeringsuppdrag Riktvärden för flygbuller , NV , s. 8.

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2012-05-25 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Boverket Allmänna råd 2008:1. Buller i planeringen. Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik

Boverket Allmänna råd 2008:1. Buller i planeringen. Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik Boverket Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen Planera för bostäder i områden utsatta

Läs mer

Frågor och svar om Boverkets vägledning om industribuller

Frågor och svar om Boverkets vägledning om industribuller 2015 04 21 Frågor och svar om Boverkets vägledning om industribuller 1. Varför har Boverket och Naturvårdsverket inte en gemensam vägledning? Eftersom vi på respektive myndighet jobbar utifrån olika lagstiftningar

Läs mer

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Programmet antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19 Förord Buller kan förklaras som oönskat eller skadligt utomhusljud skapat av mänskliga aktiviteter

Läs mer

Förstudie om flygbuller och 70 db L Amax vid uteplats Förord Innehåll

Förstudie om flygbuller och 70 db L Amax vid uteplats Förord Innehåll 1(23) Förstudie om flygbuller och 70 db L Amax vid uteplats Slutrapport 2009-04-23 Mats E. Nilsson, Gösta Bluhm, Birgitta Berglund Institutet för Miljömedicin, Karolinska institutet, Stockholm Anna Preis

Läs mer

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Boverket april 2013 Titel: Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport: 2013:16 Utgivare: Boverket april 2013 Upplaga: 1 Antal ex: 80 Tryck: Boverket

Läs mer

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande C. Val

Läs mer

Mål M 11706-13, yttrande med anledning av överklagande av mark- och miljödomstolens dom angående verksamhet på Arlanda flygplats

Mål M 11706-13, yttrande med anledning av överklagande av mark- och miljödomstolens dom angående verksamhet på Arlanda flygplats Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt Box 2290 103 17 Stockholm Mål M 11706-13, yttrande med anledning av överklagande av mark- och miljödomstolens dom angående verksamhet på Arlanda flygplats

Läs mer

Flygbuller på uteplats: Besvärsupplevelser och hälsa i relation till maximalnivå och antal flygbullerhändelser

Flygbuller på uteplats: Besvärsupplevelser och hälsa i relation till maximalnivå och antal flygbullerhändelser Flygbuller på uteplats: Besvärsupplevelser och hälsa i relation till maximalnivå och antal flygbullerhändelser Slutrapport från forskningsprogrammet MAXFLYG Mats E. Nilsson, Jenny Selander, Jesper Alvarsson,

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26

TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26 TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26 Uppdrag 257955, Fittja C Specialutredningar tidigt skede Titel på rapport: Trafikbullerutredning Forbonden 4 Fittja C Status: Slutrapport

Läs mer

DOM 2012-09-13 Stockholm

DOM 2012-09-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060209 DOM 2012-09-13 Stockholm Mål nr M 3413-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-19 i mål nr M 1335-11,

Läs mer

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning Beställare: Botkyrka kommun Beställarens representant: Daniel Edvardsson Konsult: Uppdragsledare Handläggare buller Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Björn Wallgren Anna-Lena Frennborn Uppdragsnr:

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Konsekvensutredning BBR 2014. Ändring av Boverkets byggregler (BBR)

Konsekvensutredning BBR 2014. Ändring av Boverkets byggregler (BBR) Konsekvensutredning BBR 2014 av Boverkets byggregler (BBR) Boverket juni 2014 Titel: Konsekvensutredning BBR 2014 av Boverkets byggregler (BBR) Utgivare: Boverket juni 2014 Dnr: 1201-2770/2013 Publikationen

Läs mer

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Emma Thulin Johansson Tel: 010-698 11 57 emma.thulin-johansson @naturvardsverket.se 2015-05-05 Ärendenr: NV-07199-14 Översyn av föreskrifter om registrering

Läs mer

MATILDA ARNESSON PER ENGSTRÖM WALID FEGHALI VERONIKA JÖNEBRATT ANDRÉA PALMBERG

MATILDA ARNESSON PER ENGSTRÖM WALID FEGHALI VERONIKA JÖNEBRATT ANDRÉA PALMBERG Hälsoeffekter och samhällskostnader till följd av trafikbuller vid öppna respektive slutna kvarter i stadsmiljö En studie inom akustik och folkhälsa Kandidatarbete i Teknisk Akustik MATILDA ARNESSON PER

Läs mer

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet 1 (8) Till Socialdepartementet Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Klara västra kyrkogata 11 08-786 90 00 E-post Internetadress

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Rapport 2013:20 REGERINGSUPPDRAG. Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter

Rapport 2013:20 REGERINGSUPPDRAG. Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Rapport 2013:20 REGERINGSUPPDRAG Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Boverket juni 2013 Titel: Förslag på

Läs mer

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

Miljömedicinsk bedömning av hälsorisker relaterade till flygbuller i samband med ny tillståndsprövning av Malmö Airport

Miljömedicinsk bedömning av hälsorisker relaterade till flygbuller i samband med ny tillståndsprövning av Malmö Airport 1 Miljömedicinsk bedömning av hälsorisker relaterade till flygbuller i samband med ny tillståndsprövning av Malmö Airport Handläggare Gösta Bluhm Med.dr. Docent i miljömedicin e-post: gosta.bluhm@ki.se

Läs mer

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov Rapport 2014:20 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov överväga ytterligare åtgärder författningsändringar med anledning av dom i mål P 3537-12

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Ombud: Advokaten ÅL Gärde Wesslau Advokatbyrå, Lilla Torget 1, 411 18 GÖTEBORG. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 STOCKHOLM

Ombud: Advokaten ÅL Gärde Wesslau Advokatbyrå, Lilla Torget 1, 411 18 GÖTEBORG. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 STOCKHOLM STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Avd 9, miljödomstolen, rotel 1 2004-03-03 Meddelad i Stockholm Sida 1(17) Mål nr M 343-03 KLAGANDE Luftfartsverket 190 45 STOCKHOLM-ARLANDA Ombud: Advokaten ÅL Gärde Wesslau Advokatbyrå,

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

samexistens och metodutveckling för ökad stadskvalitet Slutrapport: 3 maj 2013

samexistens och metodutveckling för ökad stadskvalitet Slutrapport: 3 maj 2013 Stadens ljud samexistens och metodutveckling för ökad stadskvalitet Slutrapport: 3 maj 2013 ett kommunövergripande samverkansprojekt om ljudet i staden. Deltagande kommuner: Göteborgs stad, Malmö stad,

Läs mer

Grundläggande kassaservice

Grundläggande kassaservice REMISSVAR 2001-08-17 Dnr 2001/1623 Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Grundläggande kassaservice (Dnr M2001/6184/ITFoU) 1 Inledande synpunkter Näringsdepartementet föreslår i den remitterade

Läs mer