Redovisning av regeringsuppdrag Riktvärden för flygbuller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av regeringsuppdrag Riktvärden för flygbuller"

Transkript

1 SKRIVELSE Ärendenr: NV Bov /2012 Miljödepartementet Socialdepartementet Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag Riktvärden för flygbuller Förord Boverket och Naturvårdsverket redovisar här i ett gemensamt dokument kunskapsunderlag för ställningstaganden om flygbuller. Vi är överens om det riktvärde som gäller för maximalt flygbuller (70 dba) och om de mål som ska uppnås. Vi har i huvudsak en gemensam syn på vilket kunskapsunderlag som det är relevant att utgå ifrån. Kunskapsunderlaget redovisas i föreliggande skrivelse. Däremot drar Boverket och Naturvårdsverket olika slutsatser om hur riktvärdet för maximalt flygbuller utomhus under dag- och kvällstid bör tolkas och tillämpas i samband med prövning enligt miljöbalken och plan- och bygglagen. Utifrån de båda lagarnas skilda perspektiv har vi kommit fram till olika ståndpunkter. Våra respektive ståndpunkter och motiven för dem redovisas i skrivelsen. April 2013 Janna Valik Generaldirektör Boverket Maria Ågren Generaldirektör Naturvårdsverket

2 2(9) KUNSKAPSUNDERLAGET Uppdraget Boverket och Naturvårdsverket har haft regeringens uppdrag att redovisa en gemensam ståndpunkt avseende hur riktvärdet för maximalt flygbuller utomhus under dag- och kvällstid bör tolkas och tillämpas i samband med prövning enligt miljöbalken och plan- och bygglagen. Genomförande Uppdraget har genomförts i samarbete mellan de båda myndigheterna. En kontinuerlig dialog har förts mellan myndigheterna i frågan. Vid beredningen av rubricerat uppdrag kan konstateras att det inte varit möjligt att nå en gemensam ståndpunkt beträffande antalet överskridanden av riktvärdet. Därför redovisas uppdraget med en gemensam beskrivning av tillgängligt kunskapsunderlag och därefter redogör Boverket och Naturvårdsverket för sina respektive motiv. Bakgrund Efter andra världskriget ökade flygtrafiken snabbt både i Sverige och internationellt. I början av 1960-talet började flygbullerproblematiken uppmärksammas, vilket ledde till en utveckling mot internationellt gemensamma emissionsnormer för nya flygplan och utredningar för att begränsa olägenheter av flygtrafikbuller. I Sverige publicerades resultaten från den första större undersökningen om störning av flygbuller i utredningen Flygbuller som samhällsproblem (1961:25). Därefter har ett antal ytterligare utredningar genomförts. Under de senaste 50 åren har flygplansbullret minskat väsentligt, uppskattningsvis 20 dba. Samtidigt har minskade bulleremissioner motverkats av en stadigt ökande trafik. Den statliga Trafikbullerutredningen (1975:56) bedömde i början av 1970-talet att antalet exponerade boende skulle uppgå till år 1990 och Handlingsplanen mot buller (1993:65) redovisade situationen år 1990 till exponerade boende. Tillgängliga uppgifter idag visar att antalet exponerade boende över riktvärdet FBN 55 dba är drygt personer (exklusive militärflyg). Därtill kommer ett större antal exponerade för maximalnivåer över 70 dba. Boverket och Naturvårdsverket är överens om målet Långsiktigt hållbar utveckling är idag etablerat som ett övergripande mål i samhällsbyggandet. Det finns både miljömässiga och andra fördelar med att förtäta bebyggelsen, öka tillgången till kollektivtrafik och verka för funktionsblandade städer. Men i täta miljöer finns också problem med höga trafikbullernivåer att hantera som en viktig faktor. Naturvårdsverket och Boverket är överens om målet att våra boendemiljöer och den samlade livsmiljön ska bli så bra som möjligt. För att uppnå miljömålet God bebyggd miljö krävs att människor inte utsätts för skadliga ( ) ljudnivåer eller andra hälso- och säkerhetsrisker. Som ett led i arbetet för en ökad samsyn kring bullerproblematiken genomförde Sveriges kommuner och landsting projektet Strategi för kommunikation om samhällsbuller. Syftet var att identifiera vad de deltagande myndig-

3 3(9) heterna är överens om i bullerfrågan. Huvudresultatet 1 är att "Buller är ett samhällsproblem nu stärker vi arbetet genom ökad samverkan". Inom den nationella samordningen av omgivningsbuller, som Naturvårdsveket ansvarar för, är flygbuller en av de prioriterade frågorna. 2 Miljöbalken och plan- och bygglagen separata lagstiftningar 3 Miljöbalken (1998:808) och Plan- och bygglagen (2010:900) är två separata lagstiftningar med delvis olika syften och utgångspunkter. Hälsobegreppet finns dock i båda lagstiftningarna och är lika, dvs. att människans hälsa inte får riskeras. Lagstiftningarna gäller parallellt, men det finns inte någon generell regel om att samordning ska ske vid planläggning mellan de två lagstiftningarna. Det finns dock regler som kopplar samman dem i vissa delar. Konsekvenserna av de två parallella systemen är bland annat följande. Först kan en detaljplan ge rätt till att uppföra bostäder i ett bullerutsatt område, efter avvägning gentemot andra allmänna intressen enligt PBL. Tillämpningen av miljöbalken kan dock i efterhand få konsekvenser för verksamhetsutövare eller fastighetsägare i områden som är utsatta för buller. Kommunens plan- respektive miljömyndighet kan alltså göra olika bedömningar av vilken ljudnivå som är godtagbar. Tanken är dock att denna situation ska undvikas genom att länsstyrelsen ska ingripa och stoppa planläggningen av en bebyggelse som blir olämplig med hänsyn till människors hälsa. Frågan kompliceras av att det inte finns några regler om godtagbar störning eller om absolut hälsogräns för buller. Även om ett område ansetts vara lämpligt för planläggning kommer de tekniska egenskapskraven att hanteras vid kommunens beviljande av startbesked. Ett av de tekniska egenskapskraven är skydd mot buller. Om kravet inte kan antas bli uppfyllt ska startbesked inte beviljas och då får man inte bygga. Det tekniska egenskapskravet handlar om byggnadsverkets skydd mot buller, dvs. inomhusbuller. Den mest tydliga skillnaden mellan de två systemen är att PBL ska ta hand om en planeringssituation där ett stort antal olika allmänna och enskilda intressen ska vägas mot varandra. Hälsan är ett allmänt intresse som väger tungt i avvägningen. En avvägning får inte medföra att hälsan för de boende riskeras. Miljöbalken ska ta hand om enskilda fall där det ska bedömas om olägenheten är så betydande att det innebär risk för människans hälsa. Vid tillståndsprövningen av en flygplats ska de aktuella förhållandena beaktas så att villkor sätts för verksamheten som tillgodoser kravet på en tillfredställande ljudmiljö. Om boende klagar på höga bullernivåer ska tillsynsmyndigheten, oftast kommunens miljönämnd, göra en tillsynsprövning fristående från planprövningen och bl.a. kon- 1 Strategi för kommunikation av samhällsbuller projektredovisning. Buller är ett samhällsproblem. Nu stärker vi arbetet genom ökad samverkan 2 Mer om den nationella samordningen av omgivningsbuller: 3 Texten är hämtad ur dokumentet Redovisning av arbetsgruppen uppdrag och lagstiftning, , nationell samordning av omgivningsbuller.

4 4(9) trollera att villkoren för flygplatsverksamheten följs. I grunden är det samma hälsa som regleras i båda lagstiftningarna. Riktvärden för flygbuller I regeringens proposition 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter anges att följande riktvärden för trafikbuller bör normalt inte överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur 30 dba ekvivalentnivå inomhus, 45 dba maximalnivå inomhus nattetid, 55 dba ekvivalentnivå utomhus (vid fasad), 70 dba maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad För utomhusnivån avses för flygbuller FBN 55 dba. Enligt regeringens proposition är riktvärdena inga rättsligt bindande normer, utan ska vara vägledande för bedömningar med hänsyn till lokala faktorer och särskilda omständigheter i det enskilda fallet. Riktvärdena för buller bör ses som långsiktiga mål. En utgångspunkt bör emellertid vara att riktvärdena bör klaras vid nybyggnad av bostäder samt vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad av trafikanläggningar så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Naturvårdsverket och Boverket är överens om att: - I alla situationer, såväl i befintlig miljö som vid planering av ny bebyggelse, ska regeringens riktvärden för trafikbuller eftersträvas, såväl inomhus som utomhus. - Det bör läggas fast gemensamma riktlinjer som utgångspunkt vid bedömning av acceptabel flygbullerexponering. Särskilda bedömningar kan behöva göras i det enskilda fallet. Det kan vara acceptabelt att ljudnivån överskrids i ett fall, men inte i ett annat. Exempel på faktorer som kan komma att beaktas vid en bedömning i det enskilda fallet är ny och befintlig bebyggelses läge och utformning, typ av flygtrafik, antal flygrörelser, den samlade bullersituationen, maximalnivåns höjd, varaktighet och fördelning över tid. Antal exponerade för flygbuller En kartläggning av hur många i Sverige som år 2006 exponerades för buller överstigande 55 dba ekvivalent ljudnivå vid bostad har genomförts 4. Fakta ur sammanfattningen: Antalet utsatta för vägtrafikbuller över 55 dba har beräknats till ca 1,73 milj. människor år Antalet utsatta för tågtrafikbuller över 55 dba har beräknats till ca människor år Antalet utsatta för flygbuller över 55 dba har beräknats till ca människor år (exklusive militärflyg). Här ska tilläggas att för flygbuller avses FBN 55 dba, som är ett strängare värde än den ekvivalentnivå som tillämpas vid väg- och järnvägstrafik. Därtill kommer ett större antal exponerade för maximalnivåer över 70 dba. 4 Naturvårdsverkets rapport Uppskattning av antalet exponerade för väg, tåg- och flygtrafikbuller överstigande ekvivalent ljudnivå 55 dba. (WSP) november 2009.

5 Allmänt om flygbuller, störningar och hälsa Buller ger störningsreaktioner som i längden kan påverka hälsan. Det är dock inte alltid enkelt att dra slutsatser kring vilka effekter en exponering ger. Ljud och buller påverkar människor på olika sätt beroende på typ av buller, vilken styrka det har och vilka frekvenser det innehåller, hur det varierar över tiden och tid på dygnet. Det spelar även roll i vilken situation vi utsätts för det. 5 Det finns också en stor individuell variation i hur samma ljud upplevs och hur det påverkar hälsan. Särskilt känsliga grupper är barn, hörselskadade och äldre. 6 Exempel på hälsoeffekter som kan uppkomma till följd av buller är allmän störning, sömnstörning, försämrad kommunikation, kognitiva effekter och fysiologiska stressreaktioner. Långtidsexponering för trafikbuller har även visat sig kunna öka risken för hjärt- och kärlsjukdom, men mer forskning behövs som underlag för hälsoriskbedömningen. 7 Forskningsläget om hjärt-kärlpåverkan och högt blodtryck visar att det kan finnas risk för sådan påverkan vid flygbullerexponering. I rapporten Kunskapsläget om effekter av flygbuller på människor 8 har en sammanställning gjorts av dåvarande aktuellt kunskapsläge. Sammanställningen styrker att utöver sömnpåverkan finns även risk för annan påverkan på hälsan. Maximalnivåer på uteplats har inte tidigare varit ett prioriterat forskningsområde och därför går det inte att utifrån den rapporten dra några slutsatser om eventuella effekter på människors hälsa. Forskningsprogram om flygbuller på uteplats Stockholms universitet (SU) i samarbete med Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet (IMM) har genomfört en stor forskningsstudie om hur människor upplever det när maximalnivån 70 dba utomhus under dag- och kvällstid överskrids, alltså just den företeelse som är föremål för regeringsuppdraget. 9 Projektets övergripande syfte var att ge ett empiriskt underlag för bedömning av flygbuller på uteplats, särskilt frågan om bullerstörning i relation till antal överskridanden av maximalnivån 70 dba. Projektet bestod av två delar: en frågeformulärsstudie bland 3130 boende kring sju svenska flygplatser och en experimentstudie där 90 försöksdeltagare exponerades för flygbuller från högtalare. Projektets slutsatser vad gäller frågeformulärsstudien är bland annat följande: - Andelen flygbullerstörda vid uteplats ökade tydligt och markant från 3-5 flyghändelser per dag 70 db LAmax, slow. 5(9) 5 Buller. Höga ljudnivåer och buller inomhus. Socialstyrelsen Miljöhälsorapport 2009, Socialstyrelsen. 7 Environmental noise and health Current knowledge and research needs. C. Eriksson, M.E. Nilsson and G. Pershagen Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Department of Psychology, Stockholm University. 8 Kunskapsläget om effekter av flygbuller på människor. Av Staffan Hygge vid Högskolan i Gävle, publicerad 2009 på Naturvårdsverkets uppdrag. 9 Ur forskningsprogrammets kommande slutrapport Flygbuller på uteplats: Besvärsupplevelser och ohälsa i relation till maximalnivå och antal flygbullerhändelser. Slutrapport från forskningsprojektet MAXFLYG. Stockholms universitet i samarbete med Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet. Naturvårdsverket, 2013 (publiceras maj 2013).

6 - Andelen flygbullerstörda vid uteplats ökade systematiskt med maximal ljudnivå (minst 1-2 gånger per dygn), och en ökning i andel störda sågs redan från 60 db LAmax, slow. - Andelen flygbullerstörda var lägre vid de små jämfört med de större flygplatserna, vid motsvarande (låga) exponering. - Andelen som uppgav att de stördes i olika aktiviteter vid uteplats visade samma trend som andelen som uppgav sig vara flygbullerstörda. Främst var aktiviteter som rör talkommunikation (samtal, mobilsamtal, radiolyssnande) påverkade av flygbuller. - Attityd till flygtrafik, mätt med olika frågor i frågeformuläret, hade ett starkt samband med såväl flygbullerexponering som självrapporterad bullerstörning. Vid jämförbar flygbullerexponering var andelen flygbullerstörda markant högre bland personer med en negativ attityd till flygtrafik jämfört med personer med en mer positiv attityd. För båda grupperna sågs dock ett tydligt och starkt samband mellan flygbuller och störning. Projektets slutsatser vad gäller experimentstudien är bland annat: - Mätningar av fysiologiska stressresponser visade inga tydliga samband med flygbullerexponering. Effekter som undersöktes var hudkonduktans, hjärtfrekvens, blodtryck och kortisolnivåer i saliv. - Utomhusexperimentet visade på låg rapporterad bullerstörning bland de deltagare som exponerades för 2 flygbullerhändelser (á 73 db LAmax, slow) under experimentets 58 minuter, endast något högre än för kontrollgruppen som utsattes för 0 händelser. Detta indikerar att upp till två flygbullerhändelser under en entimmes vistelse vid uteplats ger en ganska måttlig bullerstörning. Vid 8 eller 32 händelser var bullerstörningen betydligt högre, men fortfarande uppgav mindre än hälften att de upplevde bullret som mycket eller väldigt mycket störande. Nivån 73 db LAmax, slow upplevs alltså inte av alla som mycket störande ens vid upprepad exponering. Utöver denna forskningsstudie från SU/IMM så saknas forskning om effekter av flygbuller på uteplats eller utomhus i bostadsområden. Det finns ett fåtal studier där bullerstörning från vägtrafik på uteplats ingår som en av flera delar. Kunskapsöversikt om buller I en ny kunskapssammanställning om hälsoeffekter av omgivningsbuller 10 analyseras publicerade studier och syntesrapporter. Några av de slutsatser som dras är Allmän störning är tydligt relaterat till trafikbuller. Vid samma ekvivalenta ljudnivå genererar flygbuller en större andel bullerstörda än vägtrafik, som i sin tur genererar en större andel bullerstörda än spårbuller. För flygbuller tycks det finnas en uppåtgående trend i störningskurvan som inte kan förklaras fullt ut av metodologiska förändringar. Det framgår också av sammanställningen att fler studier behövs, exempelvis vad gäller biologiska mekanismer. 6(9) 10 Environmental noise and health Current knowledge and research needs. C. Eriksson, M.E. Nilsson and G. Pershagen Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Department of Psychology, Stockholm University.

7 Myndigheternas vägledningar om flygbuller Boverkets handbok med allmänna råd till den äldre plan- och bygglagen (1987:10) och Naturvårdsverkets allmänna råd till miljöbalken i fråga om flygbuller bygger på riktvärdena som nämnts tidigare i texten. Boverket anger som ett förtydligande att maximalnivån får överskridas högst 30 gånger utomhus dagoch kvällstid. Naturvårdsverket anger i sin vägledning att det ska göras en bedömning i varje enskilt fall, vilket kan innebära en skärpning eller en mildring av kraven beroende på faktorerna i det enskilda fallet. Här skiljer sig Boverkets och Naturvårdsverkets tolkningar åt. 7(9) BOVERKETS OCH NATURVÅRDSVERKETS MOTIV FÖR SINA TOLKNINGAR AV RIKTVÄRDET Motiv för Boverkets tolkning I Boverkets allmänna råd (2009:1) till 2 kap 3 ÄPBL (plan- och bygglagen 1987:10) anges FBN 55 dba ekvivalentnivå och maximalnivån 70 dba i enlighet med regeringens proposition 1996/97:53, med kompletteringen att maximalnivån får överskridas högst 30 gånger. Vid komplettering av bebyggelse i tätorter genom förtätning av kvartersstrukturer med flerbostadshus gäller enbart att FBN 55 dba ekvivalentnivå inte ska överskridas. Boverkets bedömning utgår därmed ifrån FBN-nivån som grund, med tillägget att utanför tätorter gäller högst 30 överskridanden av 70 dba under dag-kvällstid kl Dessutom anges att maximalnivån 70 dba utomhus nattetid får överskridas högst tre gånger per natt. Boverket gjorde 2009/10 en omfattande utredning om flygbullerproblematiken som grund till utformningen av de allmänna råden, med handbok, faktaunderlag, konsekvensutredning m.m. Naturvårdsverket har nu låtit genomföra en forskningsstudie om störningsupplevelser av maximalnivåer på uteplats dagtid. Studiens enkätfrågedel visar att många upplever sig störda av flygbuller på sin uteplats. Studiens andra del visar däremot inte några effekter på fysiologiska stressresponser samt måttlig störning vid kontrollerad exponering i utomhusexperiment. Kopplingar mellan upplevd störning vid uteplats dagtid och negativa hälsoeffekter har alltså inte visats i denna studie, och det finns inte heller några andra studier som undersökt maximalnivåer vid uteplats dagtid. Boverket finner inte att denna studie ger tillräckliga resultat för att ligga till grund för att ändra de nivåer som finns i de allmänna råd som är kopplade till ÄPBL. Motiven för Boverkets ställningstagande är flera. Att FBN-nivån enligt Boverket bör utgöra utgångspunkt beror dels på de osäkerheter och beräkningsmässiga svårigheter som det innebär att använda ett fåtal maximalnivåer som begränsande värden, dels att FBN-nivån både tar hänsyn till bullrets varaktighet, maximalnivåns höjd och antal flygrörelser. Boverket känner inte till att allmänna råd eller andra rekommendationer för maximalnivåer på uteplats tillämpas någon annanstans än i Sverige, inte heller att maximalnivåer används som underlag i den fysiska planeringen. Valet av 30 händelser dag- och kvällstid utomhus utanför tätort baseras på att utslaget under tidsperiden 16 timmar blir resultatet i genomsnitt två händelser per timme. För väg- och järnvägstrafik accepteras fem

8 8(9) överskridanden per timme, vilket teoretiskt kan innebära upp till 80 överskridanden under dag/kväll. Flygtrafikbuller är mer störande än buller från andra trafikslag, vilket motiverar skärpta nivåer. Både antalet händelser (30 stycken) och FBN-nivån (55 dba) är betydligt strängare än vad som tillämpas för andra trafikslag, vilket även gäller det allmänna rådet att maximalnivån 70 dba utomhus nattetid inte bör överskridas mer än tre gånger per årsmedelnatt. De riktvärden som anges i de allmänna råden är sammantaget enligt Boverkets bedömning tillräckliga för att begränsa risk för hälsopåverkan och att ännu större skillnader mellan trafikslagen är i nuläget inte motiverade. Forskningen hittills av hjärt-kärlpåverkan och högt blodtryck som effekter av flygbullerexponering visar ett möjligt samband, men då vid exponering för högre ljudnivåer än de vi tillämpar som riktvärden i Sverige. Exponering och därpå följande störning på uteplats dagtid under sommarmånaderna utgör en begränsad del av en samlad exponering. Det saknas belägg för att denna störning, som främst handlar om taluppfattbarhet vid enskilda händelser, utgör en allvarlig risk för hälsopåverkan. Till skillnad från andra bullerkällor har flygbullerexponeringen minskat väsentligt i ett 40-årigt perspektiv. Vid bedömningar av acceptabel flygbullerexponering kan den tillståndsgivna bullerutbredningen användas som underlag. Eftersom ingen flygplats idag utnyttjar sitt tillstånd fullt ut, så innebär det en skillnad mellan den flygbullerexponering som människor idag upplever och den utbredning av flygbullret som tillämpas vid bedömningar. Det innebär att så länge flygplatsverksamheten inte utökas, är bullret lägre i verkligheten än i de underlag som bedömningarna baserar sig på. Motiv för Naturvårdsverket tolkning Miljöbalken är en skyddslagstiftning. 2 kap. 3 miljöbalken ger uttryck för försiktighetsprincipen, som betecknas som miljöbalkens grundläggande hänsynsregel. Bestämmelsen är bindande och syftar till att förebygga inte bara sådana skador och olägenheter som säkert kan förutses, utan också risker som kan fastställas på goda vetenskapliga grunder. Försiktighetsprincipen ligger bakom Naturvårdsverkets restriktiva hållning i de allmänna råden om flygbuller. Bestämmelser i annan lag, t.ex. plan- och bygglagen, kan reglera verksamhet som omfattas av miljöbalkens tillämpningsområde. Lagarna ska tillämpas parallellt. Det innebär att en verksamhet som är förenlig med bestämmelserna i planoch bygglagen ändå kan vara förbjuden eller på annat sätt reglerad enligt miljöbalken om inte undantag gjorts för miljöbalkens regler (vilket inte gjorts). Detta förhållande är kärnan till svårigheten att nå en gemensam ståndpunkt. Mot bakgrund av den studie som genomförts av SU/IMM ser Naturvårdsverket en möjlighet att även med hänsyn till miljöbalkens regler acceptera ett generellt antal överskridanden av maximalnivån 70 dba på uteplats. Det är, i enlighet med studien, acceptabelt att maximalnivån 70 dba överskrids upp till fem gånger dag- och kvällstid. Enligt studien upplever ungefär tio-femton procent detta som störande, en nivå som samhället kan antas accepteras. Fler överskridanden kan accepteras om en bedömning av förutsättningarna i det enskilda fallet ger anledning till det. I forskningsstudien ökade andelen störda till ungefär 30 procent då antalet överskridanden var upp till 14, och andelen störda av flygbull-

9 ret ökade till ungefär 40 procent när antalet överskridanden var mellan 15 och 29 stycken. Antalet överskridanden per timme bör begränsas till två, med utgångspunkt från resultatet i SU/IMMs studie om att upp till två flygbullerhändelser ger en måttlig bullerstörning. Naturvårdsverket anser visserligen att det vore värdefullt med ytterligare vetenskapliga studier men anser att SU/IMMs frågeformulärsstudie, med 3130 personer som besvarade enkäten, är ett tillräckligt underlag för att föreslå fem som antal acceptabla överskridanden, trots att den experimentella studien, där 90 personer deltog, inte visade på några tydliga samband vad gällde kortvariga akuta effekter. 9(9) dba. Decibel, db, är ett logaritmiskt mått för att beskriva buller. dba är A-vägd ljudtrycksnivå och används normalt för bl.a. trafikbuller. Ekvivalent ljudnivå. En medelljudnivå under en bestämd tidsperiod. Maximal ljudnivå. Den högsta ljudnivån vid en enskild bullerhändelse under en viss tidsperiod, t.ex. överflygande flygplan. Tidsvägning Fast eller Slow, vid flygbuller används Slow. FBN - Flygbullernivå. Medelljudnivån för dygn på årsbasis, viktat så att bullret kvällstid värderas 5 dba högre och nattetid 10 dba högre.

Klagomål på bullerstörningar vid Mariebergsvägen i Gammelstad

Klagomål på bullerstörningar vid Mariebergsvägen i Gammelstad Miljönämndens arbetsutskott 2010 04 15 27 1 Dnr 2009 2276 Klagomål på bullerstörningar vid Mariebergsvägen i Gammelstad Bilagor: Krav på bullerplank vid Mariebergsvägen, 09 2276 Tekniska förvaltningens

Läs mer

Miljööverdomstolen har anhållit om Naturvårdsverkets skriftliga yttrande i rubricerat mål.

Miljööverdomstolen har anhållit om Naturvårdsverkets skriftliga yttrande i rubricerat mål. 1 (5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Kyriakos Zachariadis Tel: 08-698 1683 kyriakos.zachariadis @naturvardsverket.se YTTRANDE 2008-04-10 Dnr 544-2824-08 Rv SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Box

Läs mer

YTTRANDE 2014-09-25 Ärendenr: NV-05012-14. Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.pbb@regeringskansliet.

YTTRANDE 2014-09-25 Ärendenr: NV-05012-14. Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.pbb@regeringskansliet. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2014-09-25 Ärendenr: NV-05012-14 Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.pbb@regeringskansliet.se S2014/5195/PBB Yttrande över Socialdepartementets

Läs mer

Buller i planeringen Hur kan kommuner och länsstyrelse verka för en god bebyggd miljö?

Buller i planeringen Hur kan kommuner och länsstyrelse verka för en god bebyggd miljö? Buller i planeringen Hur kan kommuner och länsstyrelse verka för en god bebyggd miljö? Plan-, bygg och bostadsdagar i Norrbottens län 21-22 november 2012 Karin Kallioniemi plansamordnare Länsstyrelsen

Läs mer

Bullernätverket Stockholms län - Ett nätverk för samverkan i bullerfrågor

Bullernätverket Stockholms län - Ett nätverk för samverkan i bullerfrågor Bullernätverket Stockholms län - Ett nätverk för samverkan i bullerfrågor Charlotta Eriksson, Med. Dr., Handläggare Centrum för Arbets- och Miljömedicin Stockholms läns landsting Samordningsgruppen Magnus

Läs mer

Pågående ändringar av reglerna för buller från trafik och industrier

Pågående ändringar av reglerna för buller från trafik och industrier Pågående ändringar av reglerna för buller från trafik och industrier Kommunerna och miljön 16-17 april 2015 Kerstin Blom Bokliden, miljöexpert SKL, kerstin.blom.bokliden@skl.se, tel: 08-452 78 60 Regelhierarki

Läs mer

BULLER Tydligare och generösare regler om undantag från riktvärden för buller från väg- och spårtrafik samt flyg

BULLER Tydligare och generösare regler om undantag från riktvärden för buller från väg- och spårtrafik samt flyg BULLER 1. 2. En ökad samordning av planoch bygglagen och miljöbalken En ändring i plan- och bygglagen som motsvarar miljöbalkens krav Tillsyn enligt miljöbalken som utgår från den bedömning som Tydligare

Läs mer

Kv Plankan, Södermalm, Stockholm

Kv Plankan, Södermalm, Stockholm Projekt: 541973 Rapport: 541973 A Datum: 2009-04-14 Antal sidor: 7 Bilagor: A01-A03 Kv Plankan, Södermalm, Stockholm Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: AB Svenska Bostäder Mats Åhlander Box 95 162 12

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

Miljöhälsorapport 2017 Buller

Miljöhälsorapport 2017 Buller Miljöhälsorapport 2017 Buller Charlotta Eriksson, Centrum för arbets- och miljömedicin, SLL Mats E Nilsson, Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet Jenny Selander, Arbetsmedicin, Karolinska

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SKL är en politiskt styrd arbetsgivar- och medlemsorganisation för landets kommuner, landsting och regioner SKL arbetar med intressebevakning, verksamhetsutveckling,

Läs mer

Tanums-Gissleröd Anneberg

Tanums-Gissleröd Anneberg Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 5229-B / / Rolf Cedås Tanums-Gissleröd Kartläggning av vägbuller för bostad Till denna rapport hör karta över planområde 5229-1 samt bullerkartor

Läs mer

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Elvir Kovacic Trafikplanerare Stadsbyggnadskontor Malmö TRAFIKBULLER miljöstörning som berör flest människor i Sverige. ca 20-25 % av inneboende i flerbostadshus

Läs mer

Vårdboende Smedvägen, Järfälla kommun

Vårdboende Smedvägen, Järfälla kommun Handläggare Åsa Lindkvist Telefon 010-505 60 41 Mobil 070-184 57 41 E-post Asa.lindkvist@afconsult.com Datum 2015-12-10 Uppdragsnummer 714886 Beställare Svenska Vårdbyggen AB Vårdboende Smedvägen, Järfälla

Läs mer

Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Trafikbullerutredning

Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Trafikbullerutredning Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Beställare: Härryda kommun Råda Torg 435 80 MÖLNLYCKE Beställarens representant: Anna-Karin Ljungman Konsult: Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Trafikbullerutredning Bolinder Strand

Trafikbullerutredning Bolinder Strand Trafikbullerutredning Bolinder Strand Utredning med avseende på krav och riktvärden för trafikbuller Uppdragsgivare: JM AB Referens: Anders Joelson Ert referensnummer: P.061212.1.4.3.13 Vårt referensnummer:

Läs mer

PM Buller Håby-Lycke. Kund. Konsult. Kontaktpersoner. Stora blå fastighets AB

PM Buller Håby-Lycke. Kund. Konsult. Kontaktpersoner. Stora blå fastighets AB PM Buller Håby-Lycke Kund Stora blå fastighets AB Konsult WSP Environmental Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46 10 722 50 00 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm

Läs mer

RAPPORT BULLERUTREDNING HJÄRTAT 1. Bullerutredning för detaljplan Hjärtat 1, Halmstads kommun

RAPPORT BULLERUTREDNING HJÄRTAT 1. Bullerutredning för detaljplan Hjärtat 1, Halmstads kommun Handläggare Elisabeth Persson Telefon 010-505 25 52 Mobil 072-505 18 43 E-post elisabeth.persson@afconsult.com Beställare Halmstads kommun Niklas Lidström niklas.lidstrom@halmstad.se 070-364 13 04 Datum

Läs mer

REMISSVAR FÖRORDNING OM RIKTVÄRDEN FÖR TRAFIKBULLER, S2014/5195/PBB

REMISSVAR FÖRORDNING OM RIKTVÄRDEN FÖR TRAFIKBULLER, S2014/5195/PBB 2014-09-23 1 (5) Till: Socialdepartementet 103 33 Stockholm Ansvarig tjänsteman: Magnus Ulaner Miljö- och hållbarhetschef HSB Riksförbund 010-442 03 51 magnus.ulaner@hsb.se REMISSVAR FÖRORDNING OM RIKTVÄRDEN

Läs mer

Datum 2015-10-02. Genomgång, med avseende på trafikbuller för nyproduktion av ett vårdboende/boende och tre bostadshus.

Datum 2015-10-02. Genomgång, med avseende på trafikbuller för nyproduktion av ett vårdboende/boende och tre bostadshus. 709578 RAPPORT A 1 (8) Handläggare Samuel Tuvenlund Tel +46 (0) 10 505 52 13 Mobil +46 (0)70 184 74 85 Fax +46 10 505 00 10 samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2015-10-02 Skanska Stefan Canderyd Vår referens

Läs mer

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning Handläggare Ohlsson Perry Tel +46105058438 Mobil +46701847438 Fax +46105053009 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (7) Datum Kungälvs kommun Nämndhuset 442 81 Kungälv Uppdragsnr 577009 Detaljplan för

Läs mer

711632 RAPPORT B 1 (7)

711632 RAPPORT B 1 (7) 711632 RAPPORT B 1 (7) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0) 10 505 46 139 Mobil +46 (0)70 661 50 21 Fax +46 10 505 00 10 Johanna.astrom@afconsult.com Datum 2015-10-30 Håbo kommun Emma Zetterman Centrumleden

Läs mer

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala VÄGBULLERUTREDNING för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala Riktvärden Regeringen har i infrastrukturproposition 1996/97:53 angivit riktvärden och åtgärdsprogram för trafikbuller. De

Läs mer

Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Vägtrafikbullerutredning

Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Vägtrafikbullerutredning Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Beställare: Tjörns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Projektledare Konsult: Uppdragsledare Elisabet Börlin GF Konsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning

Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning 2015-06-05 n:\104\01\1040169\6 leverans\särö c västra området pm 2015-06- 05.docx 2 (9) Detaljplan för Särö centrum,

Läs mer

Bullerutredning kv Fritiden

Bullerutredning kv Fritiden Ystad Kommun Malmö 2014-06-17 Datum 2014-06-17 Uppdragsnummer 1320003845 Utgåva/Status 2 Erik Hedman Erik Hedman Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1

Läs mer

Buller vid ny idrottshall

Buller vid ny idrottshall RAPPORT 2013:09 VERSION 1.1 Buller vid ny idrottshall Lomma kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid ny idrottshall - Lomma kommun Serie nr: 2013:09 Projektnr: 13007 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

Trafikbuller vid Sundsvik 8:4, 8:5, mfl. Järnvägsparken

Trafikbuller vid Sundsvik 8:4, 8:5, mfl. Järnvägsparken Datum Sida 1 (10) ) Trafikbuller vid Sundsvik 8:4, 8:5, mfl. Järnvägsparken Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org nr Sunne kommun Miljö,plan och bygg växel 0565-16000 www.sunne.se

Läs mer

Kv Bänkskåpet, Högdalen. Stockholms stad

Kv Bänkskåpet, Högdalen. Stockholms stad Handläggare Victor Wetterblad Telefon 010-505 60 81 Mobil 072-227 64 59 E-post victor.wetterblad @afconsult.com Datum 2015-11-11 Uppdragsnummer 703146 PM 01_rev1 Beställare Josefina Blomberg, Riksbyggen

Läs mer

Ragnar Rylander, professor emeritus

Ragnar Rylander, professor emeritus 1 Ragnar Rylander, professor emeritus Göteborgs universitet Box 414,, 405 30 Göteborg Fax: 031 825004, Tel: 031 773 3601, e-post: ragnar.rylander@envmed.gu.se Advokatfirman Åberg och Salmi Box 3095 111

Läs mer

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun Rapport 2014:66, version1.0 Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Serie nr: 2014:66 Projektnr: 14100 Författare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag om industri- och annat verksamhetsbuller

Redovisning av regeringsuppdrag om industri- och annat verksamhetsbuller 1(8) SKRIVELSE 2014-04-24 Ärendenr: NV-01190-13 Bov 20121-542/2013 Miljödepartementet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag om industri- och annat verksamhetsbuller Boverkets

Läs mer

RAPPORT 14223 A FÖRHANDSKOPIA 1 (9)

RAPPORT 14223 A FÖRHANDSKOPIA 1 (9) RAPPORT 14223 A FÖRHANDSKOPIA 1 (9) Kund Signalisten Solna Erik Lindfors Datum Uppdragsnummer Bilagor 2014-12-04 14223 Rapport A (Förhandskopia) Palsternackan, Jungfrudansen, Solna Trafikbullerutredning

Läs mer

Trafikbullerutredning, Tyresö Strandängar

Trafikbullerutredning, Tyresö Strandängar TEKNISK RAPPORT Handläggare: Magnus Söderlund, Beställare: Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Elisabeth Mörner Antal sidor 10 Antal bilagor 8 Stockholm 2007-05-08 Rev. 2008-03-10 Trafikbullerutredning,

Läs mer

Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde vid Mörby, Ekerö kommun, revidering med högst 7 000 flygrörelser per årsmedeldygn.

Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde vid Mörby, Ekerö kommun, revidering med högst 7 000 flygrörelser per årsmedeldygn. 1 (5) Handläggare: Bengt Simonsson, Antal sidor 5 Antal bilagor Beställare: Järntorget bostads AB gm Bengt Jansson Malmö 2014-02-21 rev. 2014-04-24 Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde

Läs mer

Regelverk för omgivningsbuller vad gäller?

Regelverk för omgivningsbuller vad gäller? Regelverk för omgivningsbuller vad gäller? magnus.lindqvist@boverket.se Upplägg Bakgrund 1990-2012 prop 2012/13:25 > idag Förordning Innehåll i bullerutredningar Vad händer nu 1990-2012 1990-talet stor

Läs mer

RAPPORT. Fenix - Komplettering KLARA ARKITEKTBYRÅ AB UPPDRAGSNUMMER 1150982000 2015-07-16 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR

RAPPORT. Fenix - Komplettering KLARA ARKITEKTBYRÅ AB UPPDRAGSNUMMER 1150982000 2015-07-16 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR RAPPORT KLARA ARKITEKTBYRÅ AB Fenix - Komplettering UPPDRAGSNUMMER 1150982000 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR MATHIEU BOUÉ RICARDO OCAMPO DAZA Uppdragsledare, Akustiker Handläggare, Akustiker repo001.docx

Läs mer

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: r01 Datum: Revision 2:

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: r01 Datum: Revision 2: Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 DP Grankällan, Järvastaden Trafikbullerutredning för detaljplan L:\2012\2012-008 LE DP Grankällan, Järvastaden, Järvastaden AB\Rapporter\2012-008 r01.3.docx

Läs mer

SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y

SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y 1(8) SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y YTTRANDE 2014-03-07 Ärendenr: NV-09240-13 Mark- och miljööverdomstolen Svea hovrätt Box 2290 103 17 STOCKHOLM Överklagande av mark- och

Läs mer

RAPPORT 15229 1 (10)

RAPPORT 15229 1 (10) RAPPORT 15229 1 (10) Kund Upplands Väsby kommun Datum Uppdragsnummer 15229 2015-10-09 Rapport A Fyrklövern, Upplands Väsby Trafikbullerutredning hus 4-8 Bilagor A01 Rapport 15229 A Fyrklövern, Upplands

Läs mer

Förändring av förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader

Förändring av förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader Promemoria Datum 2016-12-29 Diarienummer 4873/2016 Näringsdepartementet Förändring av förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader Boverket har fått i uppdrag av regeringen att redovisa konsekvenser

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 A Datum: 2009-06-11 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 A01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter Box 1924 SE 751 49 Uppsala Uppdrag:

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning www.bjerking.se Sida 2 (8) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn Kv Kantorn Uppsala kommun Trafikbuller Rikshem AB Krister Karlsson Box 3034 750 03 Uppsala Uppdragsgivare Rikshem AB

Läs mer

PM-buller Igelboda (Igelboda 2:1 med flera fastigheter)

PM-buller Igelboda (Igelboda 2:1 med flera fastigheter) 1 (7) Datum: 2016-06-21 Planenheten, Nacka kommun Tomas Magnusson, planarkitekt PM-buller Igelboda (Igelboda 2:1 med flera fastigheter) Sammanställning av bullersituationen i detaljplan Igelboda. Upprättad

Läs mer

Kv Kantorn etapp 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Sammanfattning. Uppdrag nr. 14U25633

Kv Kantorn etapp 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Sammanfattning. Uppdrag nr. 14U25633 Kv Kantorn etapp 2 Trafikbullerutredning Sammanfattning Det finns goda förutsättningar att uppföra bostäder som uppfyller gällande riktvärden för trafikbuller. www.bjerking.se Sida 1 (13) Trafikbullerutredning

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 B, Revision 1 Datum: 2010-03-29 Revision 1: 2010-04-22 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 B01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter

Läs mer

Kv Brofästet, Stockholm. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: r01 Datum: Att: Stina Airijoki Box 8189.

Kv Brofästet, Stockholm. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: r01 Datum: Att: Stina Airijoki Box 8189. Rapport nummer: 201-01 r01 Datum: 201-0-12 Kv Brofästet, Stockholm Trafikbullerutredning Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 201-0-12, Dnr 2011-11 L:\201\201-01 LE Kv Brofästet, Exploateringskontoret\Rapporter\201-01

Läs mer

Buller och bostadsbyggande

Buller och bostadsbyggande Buller och bostadsbyggande 8 november 2013 Bullernätverket Stockholm Anders Lillienau Regeringens utredare Varför en utredning? Stor inflyttning till städer Gällande lagar inte tillräckligt samordnade

Läs mer

RAPPORT R01 Bullerkartering Bullerkartering för detaljplan Gambrinius sjösida, etapp 2 Nässjö stad, Nässjö kommun

RAPPORT R01 Bullerkartering Bullerkartering för detaljplan Gambrinius sjösida, etapp 2 Nässjö stad, Nässjö kommun RAPPORT 10144859 R01 Bullerkartering Bullerkartering för detaljplan Gambrinius sjösida, etapp 2 Nässjö stad, Nässjö kommun 2010-11-22 Upprättad av: Leonard Kolman Granskad av: Andreas Novak RAPPORT 10144859

Läs mer

Fålhagen 43:16. Trafikbullerutredning. Uppdrag nr. 14U24992

Fålhagen 43:16. Trafikbullerutredning.  Uppdrag nr. 14U24992 Uppdrag nr. 14U24992 Fålhagen 43:16 Trafikbullerutredning Sammanfattning Riksdagens riktvärden för trafikbuller uppfylls för samtliga lägenheter. Uppdrag nr. 14U24992 Sida 1 (5) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn

Läs mer

BULLERUTREDNING GÄLLANDE INDUSTRIBULLER TILL NYTT PLANERAT BOSTADSOMRÅDE INOM FASTIGHETEN TÅSTORP 7:7, FALKÖPINGS KOMMUN.

BULLERUTREDNING GÄLLANDE INDUSTRIBULLER TILL NYTT PLANERAT BOSTADSOMRÅDE INOM FASTIGHETEN TÅSTORP 7:7, FALKÖPINGS KOMMUN. Rapport 15-242-R1 2016-01-14 4 sidor, 4 Bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel. 0510-911 44 anders.grimmehed@akustikverkstan.se Direkt: 070-231 72 25 BULLERUTREDNING GÄLLANDE

Läs mer

/12. Bedömningarna grundas på planer enligt Sweco Architects och -24. Förslaget redovisar fyra punkthus om ca 7 våningar.

/12. Bedömningarna grundas på planer enligt Sweco Architects och -24. Förslaget redovisar fyra punkthus om ca 7 våningar. 2012-05-03 1/12 AB Stockholmshem / Sweco Architects Rubinvägen, Hägersten Redovisning av trafikbuller 1 Inledning Nedan redovisas beräkning av trafikbuller för planerad nybyggnad av bostäder vid Rubinvägen

Läs mer

Trafikbullerförordningen

Trafikbullerförordningen Trafikbullerförordningen Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse. ~ Tomas Tranströmer Mats Hammarqvist, ÅF Ljud & Vibrationer 2015-03-26 1 Presentation Ljud

Läs mer

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare Åsa Lindkvist RAPPORT A 1 (7) Datum 2011-03-10 Revision 1: 2011-06-09 Uppdragsnr 562099 Tel 010-5056041 Bilagor: A01-A06 Mobil 070-1845741 Kristofer Uddén Fax 010-5051183 Botkyrka kommun asa.lindkvist@afconsult.com

Läs mer

Rikstens friluftsstad, Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för området närmast järnvägen

Rikstens friluftsstad, Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för området närmast järnvägen Uppdrag: 550059 Rapport: 550059 B Datum: 2010-02-22 Antal sidor: 9 Bilagor: 550059 / B01 -B07 Rikstens friluftsstad, Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för området närmast järnvägen Uppdragsgivare:

Läs mer

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Rapport 10015-12010500.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2013-02-05

Läs mer

Bålsta 50:2, Håbo kommun

Bålsta 50:2, Håbo kommun 701300 RAPPORT B 1 (7) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0) 10 505 46 19 Mobil +46 (0)70 661 50 21 Fax +46 10 505 00 10 Johanna.astrom@afconsult.com Datum 2015-10-06 Håbo Kommun Domagoj Lovas Vår referens

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller 1(5) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Anna-Karin Ekström 010-452 22 14 2(5) 1 Förutsättningar

Läs mer

Miljöbalken en samlad, breddad, skärpt miljölagstiftning

Miljöbalken en samlad, breddad, skärpt miljölagstiftning Miljöbalken en samlad, breddad, skärpt miljölagstiftning Kerstin Cederlöf Chefsjurist på Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-03-21 1 Miljöbalken en samlad, breddad,

Läs mer

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun 704840 RAPPORT A Author Johanna Åström Phone +46 10 505 46 19 Mobile +46706615021 E-mail johanna.astrom@afconsult.com Date 2015-06-17 Project ID 704840 Håbo Kommun Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Läs mer

Väg- och tågbuller vid Dagny 8

Väg- och tågbuller vid Dagny 8 Rapport: 2015:57 / Version: 1.3 Väg- och tågbuller vid Dagny 8 Borlänge Dokumentinformation Titel: Väg- och tågbuller vid Dagny 8, Borlänge Serie nr: 2015:57 Projektnr: 15122 Författare: Axel Persson,

Läs mer

Trafikbullerutredning Katthavsviken Mariestads kommun

Trafikbullerutredning Katthavsviken Mariestads kommun Trafikbullerutredning Katthavsviken 2 (12) Beställare: 542 86 MARIESTAD Beställarens representant: Maria Nilsson Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Uppdragsnr:

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning Rapport nummer: 2012-066 r01 Datum: 2012-06-20 Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning L:\2012\2012-066 SS Lokomobilvägen, Nacka kommun, Nacka kommun\rapporter\2012-066 r01.docx Beställare: Nacka

Läs mer

FÖP MOHEDA KOMPLETTERANDE BULLERBEDÖMNING

FÖP MOHEDA KOMPLETTERANDE BULLERBEDÖMNING RAPPORT FÖP MOHEDA KOMPLETTERANDE BULLERBEDÖMNING 2013-06-11 Uppdrag: Titel på rapport: Status: 225602, Trafikutredning till FÖP Moheda Kompletterande bullerbedömning Slutrapport Datum: 2013-06-11 Medverkande

Läs mer

Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller

Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller YTTRANDE Vårt dnr 2014-09-19 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Kerstin Blom Bokliden Socialdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller Sammanfattning

Läs mer

Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Tjörns kommun

Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Tjörns kommun Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Beställare: 471 80 SKÄRHAMN Beställarens representant: Frida Forsman Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr: 103

Läs mer

Miljömedicinsk bedömning av trafikbuller nära E6 i Kungsbacka

Miljömedicinsk bedömning av trafikbuller nära E6 i Kungsbacka Miljömedicinsk bedömning av trafikbuller nära E6 i Kungsbacka Peter Molnár Miljöfysiker Helena Sandén Överläkare Göteborg den 27 mars 2015 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Arbets- och miljömedicin Västra

Läs mer

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq=

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq= Diarienummer 225/003.313-03 _ìääéêìíêéçåáåö^ååéä îtwnq OMMVJMUJNMIêÉîOMNMJMOJMU rqpqûiikfkd Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47

Läs mer

Redovisning flygbuller

Redovisning flygbuller Redovisning flygbuller Del 3 Del 4 Bullerexponering och hälsokonsekvenser Bullerreducerande åtgärder 1 Allmänt om hälsoeffekter MKB med bilagor utgår från aktuella miljömedicinska studier. Upplevd störning

Läs mer

RAPPORT R Kv. Dalmasen 4, Blackeberg, Stockholm. Ljudmätningar trafikbuller. Antal sidor: 5

RAPPORT R Kv. Dalmasen 4, Blackeberg, Stockholm. Ljudmätningar trafikbuller. Antal sidor: 5 RAPPORT R2012264-1 Beställare: Primula Byggnads AB, Sveavägen, Stockholm Vår referens: Tor-Leif tel: 0730-70 05 49 Antal sidor: 5 Datum: 2012-03-26 Uppdragsnummer: 2012264 Uppdragsledare: Lars Högberg,,

Läs mer

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620 1(11) 2012-12-11 STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder R03 Rev 01 2013-04-05 Uppdragsnummer: 230620 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER 1 (16) PM 41.01 20 Rev C Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER I denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer utomhus baserat

Läs mer

Utblick buller. Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten

Utblick buller. Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten Utblick buller Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten jenny.nordvoll@lansstyrelsen.se Ljud är önskvärt, oljud är inte det Oönskat ljud är buller Bullrets störande verkan beror

Läs mer

Svartå Strand, Mjölby kommun Trafikbullerutredning inför ny detaljplan

Svartå Strand, Mjölby kommun Trafikbullerutredning inför ny detaljplan 1 (5) Handläggare Datum Uppdragsnr 571462 2012-03-05 Tel 010-505 60 71 Bilagor: A01-A02 Mobil 070-184 57 71 Hanna Hammarlund Fax 010-505 11 83 Mjölby kommun lars.lindstrom@afconsult.com 595 80 Mjölby Uppdragsansvarig

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

TR R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning , rev

TR R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning , rev TR10204533 R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning 2014-11-11, rev 2014-11-28 Upprättad av: Mahbod Nayeri Granskad av: Mikael Eriksson TR10204533 R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende

Läs mer

Flygbuller i planeringen

Flygbuller i planeringen Boverket Allmänna råd 2009:1 Flygbuller i planeringen Flygbuller i planeringen Boverket december 2009 Titel: Flygbuller i planeringen Utgivare: Boverket december 2009 Upplaga: 1 Antal ex: 700 Tryck: Åtta.45

Läs mer

Helgö etapp 1 och 2, Ekerö. Trafikbullerutredning till detaljplan. Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14

Helgö etapp 1 och 2, Ekerö. Trafikbullerutredning till detaljplan. Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14 Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14 Helgö etapp 1 och 2, Ekerö Trafikbullerutredning till detaljplan L:\2014\2014-149 SS Helgö, Ekerö, Combitech AB\Rapporter\2014-149 r01.docx

Läs mer

Kålleredgården 1:29, Mölndals stad

Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Källa: Eniro Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Beställare: Beställarens representant: Konsult: Box 8774 402 76 Göteborg Uppdragsledare: Handläggare: Mölndals stad GLN7350013290008

Läs mer

Buller vid prövning enligt planoch bygglagen och tillsyn enligt miljöbalken Åsa Borgardt, länsjurist

Buller vid prövning enligt planoch bygglagen och tillsyn enligt miljöbalken Åsa Borgardt, länsjurist Buller vid prövning enligt planoch bygglagen och tillsyn enligt miljöbalken 2016-03-15 Åsa Borgardt, länsjurist God bebyggd miljö Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam

Läs mer

11727 Industrin 1 m fl (Wahlbecks), Linköping Trafikbullerutredning

11727 Industrin 1 m fl (Wahlbecks), Linköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11727 Industrin 1 m fl (Wahlbecks), Linköping Rapport 11727-15100700.doc rev 1 Antal sidor: 8 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2015-11-09 k:\lime easy\dokument\11727\11727-15100700.doc

Läs mer

Trafikbullerutredning, kv. Jäntan.

Trafikbullerutredning, kv. Jäntan. 1(6) Teknik- och serviceförvaltningen Datum 2016-12-05 Handläggare Fredrik Eek Er Referens Vår Referens Trafikbullerutredning, kv. Jäntan. 1 Beskrivning av uppdrag Landskrona stad planerar förtätning av

Läs mer

RAPPORT TR R01 Brakmarsvägen, Tyresö kommun Uppdatering av 2007 s bullerutredning

RAPPORT TR R01 Brakmarsvägen, Tyresö kommun Uppdatering av 2007 s bullerutredning RAPPORT TR10114426 R01, Tyresö kommun Uppdatering av 2007 s bullerutredning 2008-10-16 Upprättad av: Mahbod Nayeri Granskad av: Bengt Simonsson RAPPORT, Tyresö kommun Uppdatering av 2007 s bullerutredning

Läs mer

Föreläggande att utföra åtgärder mot trafikbuller

Föreläggande att utföra åtgärder mot trafikbuller Mijönämndens arbetsutskott 2009 02 12 10 1 Dnr 2006 1825 Föreläggande att utföra åtgärder mot trafikbuller Bilagor: Karta Sandviksgatan 18 22 Ärendebeskrivning Boende i bostadsrättsföreningen Luleåhus

Läs mer

Ändring av detaljplan för Liljedalsområdet, ändringen avser fastigheten Klocktornet 35, Kungälvs kommun. Trafikbullerutredning

Ändring av detaljplan för Liljedalsområdet, ändringen avser fastigheten Klocktornet 35, Kungälvs kommun. Trafikbullerutredning Handläggare Johan Hässel Telefon 010-505 84 27 Mobil 0701847427 E-post johan.hassel@afconsult.com Datum 2016-02-09 Uppdragsnummer 706637 Rapport A Rev 160209 Beställare Pauline Svensson, Kungälvs kommun

Läs mer

Abrahamsberg, Stockholm Trafikbullerutredning för detaljplan

Abrahamsberg, Stockholm Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare RAPPORT C 1 (6) Datum Uppdragsnr 560618 Leif Åkerlöf 2011-04-05 Tel 010-5056058 Bilagor: C01-C08 Mobil 070-1845758 ABACUS Fax 010-5051183 c/o Joliark leif.akerlof@afconsult.com Rapport 560618

Läs mer

Sandstugan - Äldreboende, Botkyrka Trafikbullerutredning för ändrad detaljplan

Sandstugan - Äldreboende, Botkyrka Trafikbullerutredning för ändrad detaljplan 16099 RAPPORT C 1 (6) Kund ANOVA arkitekter ab Datum Uppdragsnummer1 16099 Bilagor 2016-06-01 Rapport C Sandstugan, Botkyrka Tillbyggnad av äldreboende - Trafikbuller Rapport 16099 C Sandstugan - Äldreboende,

Läs mer

Långsiktigt mål enligt riksdagens beslut (proposition 1996/97:53):

Långsiktigt mål enligt riksdagens beslut (proposition 1996/97:53): 2008-04-27 1/7 Seniorgården AB Kv Porträttet, Tyresö strand Beräkning av trafikbuller 1 Inledning Nedan redovisas beräkning av vägtrafikbuller med hänsyn till planerad nybyggnad av seniorbostäder inom

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135 RAPPORT A 2 (7) Innehåll 1 BAKGRUND 2 2 BEDÖMNINGSGRUNDER 2 3 BERÄKNADE BULLERNIVÅER 3 4 KOMMENTARER 4 4.1 Högst 55 dba vid alla fasader 4 4.2 Nivå på uteplats 4 4.3 Nivå inomhus 4 5 TRAFIKUPPGIFTER 4

Läs mer

Bullerutredning i Mellby, Partille Till denna rapport hör bullerkartorna till -15

Bullerutredning i Mellby, Partille Till denna rapport hör bullerkartorna till -15 Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 5243-A/ Rolf Cedås/ Bullerutredning i Mellby, Partille Till denna rapport hör bullerkartorna 5243-1 till -15 Innehåll 1 Riktlinjer 2 Beräkningsmetod

Läs mer

RAPPORT B 1 (8)

RAPPORT B 1 (8) RAPPORT 14181 B 1 (8) Kund Tyresö kommun Sara Kopparberg 135 81 Tyresö Datum Uppdragsnummer 14181 Bilagor B01, B02 2015-11-11 Rapport B Fornuddsvägen, Tyresö. Trafikbullerutredning för äldreboende Rapport

Läs mer

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Veidekke Bostad AB Göran Axelsson Box 1503 172 29 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer Bilagor 2011-10-06 11069 A01 A02 Rapport A Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport 11069

Läs mer

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan 12108 RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (7) Kund Stena Fastigheter Projekt AB Tord Porsblad Box 16144 103 23 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2012-12-10 12108 Rapport (Förhandskopia) Bro station, Upplands Bro

Läs mer

HANDLÄGGARE GRANSKARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh Michel Yousif 2012-03-30 612012 50066:1. Helikopterlandningsplats för Mora lasarett

HANDLÄGGARE GRANSKARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh Michel Yousif 2012-03-30 612012 50066:1. Helikopterlandningsplats för Mora lasarett C:\Users\Claes\Documents\Ramböll\Mora Heliport\Rapporter\Mora Heliport-rapporttext 2012-03-30.doc AKUSTIK HANDLÄGGARE GRANSKARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh Michel Yousif 2012-03-30 612012

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anders Bramme

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anders Bramme PM 725887 rev. B 2016-12-22 1 (8) Kund: Leverantör: Trelleborgs Kommun ÅF Infrastructure AB Samhällsbyggnadsförvaltningen frank.andersson@afconsult.com Anders Bramme 070-1847488 Kv Herkules inkl. gårdshus

Läs mer

Bernström akustik. JM AB Kv Uttern, Norrtälje Redovisning av trafikbuller /12 Rev Inledning

Bernström akustik. JM AB Kv Uttern, Norrtälje Redovisning av trafikbuller /12 Rev Inledning 2013-06-06 1/12 JM AB Kv Uttern, Norrtälje Redovisning av trafikbuller 1 Inledning Nedan redovisas beräkning av trafikbuller för nybyggnad av bostäder inom kvarteret Uttern i Norrtälje kommun. Förslaget

Läs mer

Källa: Eniro. Falkenbäck 25 i Varberg, Varbergs kommun. Vägtrafikbullerutredning 2015-05-28

Källa: Eniro. Falkenbäck 25 i Varberg, Varbergs kommun. Vägtrafikbullerutredning 2015-05-28 Källa: Eniro Falkenbäck 25 i Varberg, Varbergs kommun Falkenbäck 25 i Varberg, Varbergs kommun Beställare: Varbergs kommun 432 80 Varberg Beställarens representant: Fredrik Olausson Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING KV. JÄRNSKOG

TRAFIKBULLERUTREDNING KV. JÄRNSKOG Rapport 15-069-R1 2015-08-31 7 sidor, 2 Bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 mikael.norgren@akustikverkstan.se Direkt: +46(0)73 024 28 02 TRAFIKBULLERUTREDNING

Läs mer