Redovisning av regeringsuppdrag Riktvärden för flygbuller

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av regeringsuppdrag Riktvärden för flygbuller"

Transkript

1 SKRIVELSE Ärendenr: NV Bov /2012 Miljödepartementet Socialdepartementet Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag Riktvärden för flygbuller Förord Boverket och Naturvårdsverket redovisar här i ett gemensamt dokument kunskapsunderlag för ställningstaganden om flygbuller. Vi är överens om det riktvärde som gäller för maximalt flygbuller (70 dba) och om de mål som ska uppnås. Vi har i huvudsak en gemensam syn på vilket kunskapsunderlag som det är relevant att utgå ifrån. Kunskapsunderlaget redovisas i föreliggande skrivelse. Däremot drar Boverket och Naturvårdsverket olika slutsatser om hur riktvärdet för maximalt flygbuller utomhus under dag- och kvällstid bör tolkas och tillämpas i samband med prövning enligt miljöbalken och plan- och bygglagen. Utifrån de båda lagarnas skilda perspektiv har vi kommit fram till olika ståndpunkter. Våra respektive ståndpunkter och motiven för dem redovisas i skrivelsen. April 2013 Janna Valik Generaldirektör Boverket Maria Ågren Generaldirektör Naturvårdsverket

2 2(9) KUNSKAPSUNDERLAGET Uppdraget Boverket och Naturvårdsverket har haft regeringens uppdrag att redovisa en gemensam ståndpunkt avseende hur riktvärdet för maximalt flygbuller utomhus under dag- och kvällstid bör tolkas och tillämpas i samband med prövning enligt miljöbalken och plan- och bygglagen. Genomförande Uppdraget har genomförts i samarbete mellan de båda myndigheterna. En kontinuerlig dialog har förts mellan myndigheterna i frågan. Vid beredningen av rubricerat uppdrag kan konstateras att det inte varit möjligt att nå en gemensam ståndpunkt beträffande antalet överskridanden av riktvärdet. Därför redovisas uppdraget med en gemensam beskrivning av tillgängligt kunskapsunderlag och därefter redogör Boverket och Naturvårdsverket för sina respektive motiv. Bakgrund Efter andra världskriget ökade flygtrafiken snabbt både i Sverige och internationellt. I början av 1960-talet började flygbullerproblematiken uppmärksammas, vilket ledde till en utveckling mot internationellt gemensamma emissionsnormer för nya flygplan och utredningar för att begränsa olägenheter av flygtrafikbuller. I Sverige publicerades resultaten från den första större undersökningen om störning av flygbuller i utredningen Flygbuller som samhällsproblem (1961:25). Därefter har ett antal ytterligare utredningar genomförts. Under de senaste 50 åren har flygplansbullret minskat väsentligt, uppskattningsvis 20 dba. Samtidigt har minskade bulleremissioner motverkats av en stadigt ökande trafik. Den statliga Trafikbullerutredningen (1975:56) bedömde i början av 1970-talet att antalet exponerade boende skulle uppgå till år 1990 och Handlingsplanen mot buller (1993:65) redovisade situationen år 1990 till exponerade boende. Tillgängliga uppgifter idag visar att antalet exponerade boende över riktvärdet FBN 55 dba är drygt personer (exklusive militärflyg). Därtill kommer ett större antal exponerade för maximalnivåer över 70 dba. Boverket och Naturvårdsverket är överens om målet Långsiktigt hållbar utveckling är idag etablerat som ett övergripande mål i samhällsbyggandet. Det finns både miljömässiga och andra fördelar med att förtäta bebyggelsen, öka tillgången till kollektivtrafik och verka för funktionsblandade städer. Men i täta miljöer finns också problem med höga trafikbullernivåer att hantera som en viktig faktor. Naturvårdsverket och Boverket är överens om målet att våra boendemiljöer och den samlade livsmiljön ska bli så bra som möjligt. För att uppnå miljömålet God bebyggd miljö krävs att människor inte utsätts för skadliga ( ) ljudnivåer eller andra hälso- och säkerhetsrisker. Som ett led i arbetet för en ökad samsyn kring bullerproblematiken genomförde Sveriges kommuner och landsting projektet Strategi för kommunikation om samhällsbuller. Syftet var att identifiera vad de deltagande myndig-

3 3(9) heterna är överens om i bullerfrågan. Huvudresultatet 1 är att "Buller är ett samhällsproblem nu stärker vi arbetet genom ökad samverkan". Inom den nationella samordningen av omgivningsbuller, som Naturvårdsveket ansvarar för, är flygbuller en av de prioriterade frågorna. 2 Miljöbalken och plan- och bygglagen separata lagstiftningar 3 Miljöbalken (1998:808) och Plan- och bygglagen (2010:900) är två separata lagstiftningar med delvis olika syften och utgångspunkter. Hälsobegreppet finns dock i båda lagstiftningarna och är lika, dvs. att människans hälsa inte får riskeras. Lagstiftningarna gäller parallellt, men det finns inte någon generell regel om att samordning ska ske vid planläggning mellan de två lagstiftningarna. Det finns dock regler som kopplar samman dem i vissa delar. Konsekvenserna av de två parallella systemen är bland annat följande. Först kan en detaljplan ge rätt till att uppföra bostäder i ett bullerutsatt område, efter avvägning gentemot andra allmänna intressen enligt PBL. Tillämpningen av miljöbalken kan dock i efterhand få konsekvenser för verksamhetsutövare eller fastighetsägare i områden som är utsatta för buller. Kommunens plan- respektive miljömyndighet kan alltså göra olika bedömningar av vilken ljudnivå som är godtagbar. Tanken är dock att denna situation ska undvikas genom att länsstyrelsen ska ingripa och stoppa planläggningen av en bebyggelse som blir olämplig med hänsyn till människors hälsa. Frågan kompliceras av att det inte finns några regler om godtagbar störning eller om absolut hälsogräns för buller. Även om ett område ansetts vara lämpligt för planläggning kommer de tekniska egenskapskraven att hanteras vid kommunens beviljande av startbesked. Ett av de tekniska egenskapskraven är skydd mot buller. Om kravet inte kan antas bli uppfyllt ska startbesked inte beviljas och då får man inte bygga. Det tekniska egenskapskravet handlar om byggnadsverkets skydd mot buller, dvs. inomhusbuller. Den mest tydliga skillnaden mellan de två systemen är att PBL ska ta hand om en planeringssituation där ett stort antal olika allmänna och enskilda intressen ska vägas mot varandra. Hälsan är ett allmänt intresse som väger tungt i avvägningen. En avvägning får inte medföra att hälsan för de boende riskeras. Miljöbalken ska ta hand om enskilda fall där det ska bedömas om olägenheten är så betydande att det innebär risk för människans hälsa. Vid tillståndsprövningen av en flygplats ska de aktuella förhållandena beaktas så att villkor sätts för verksamheten som tillgodoser kravet på en tillfredställande ljudmiljö. Om boende klagar på höga bullernivåer ska tillsynsmyndigheten, oftast kommunens miljönämnd, göra en tillsynsprövning fristående från planprövningen och bl.a. kon- 1 Strategi för kommunikation av samhällsbuller projektredovisning. Buller är ett samhällsproblem. Nu stärker vi arbetet genom ökad samverkan 2 Mer om den nationella samordningen av omgivningsbuller: 3 Texten är hämtad ur dokumentet Redovisning av arbetsgruppen uppdrag och lagstiftning, , nationell samordning av omgivningsbuller.

4 4(9) trollera att villkoren för flygplatsverksamheten följs. I grunden är det samma hälsa som regleras i båda lagstiftningarna. Riktvärden för flygbuller I regeringens proposition 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter anges att följande riktvärden för trafikbuller bör normalt inte överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur 30 dba ekvivalentnivå inomhus, 45 dba maximalnivå inomhus nattetid, 55 dba ekvivalentnivå utomhus (vid fasad), 70 dba maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad För utomhusnivån avses för flygbuller FBN 55 dba. Enligt regeringens proposition är riktvärdena inga rättsligt bindande normer, utan ska vara vägledande för bedömningar med hänsyn till lokala faktorer och särskilda omständigheter i det enskilda fallet. Riktvärdena för buller bör ses som långsiktiga mål. En utgångspunkt bör emellertid vara att riktvärdena bör klaras vid nybyggnad av bostäder samt vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad av trafikanläggningar så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Naturvårdsverket och Boverket är överens om att: - I alla situationer, såväl i befintlig miljö som vid planering av ny bebyggelse, ska regeringens riktvärden för trafikbuller eftersträvas, såväl inomhus som utomhus. - Det bör läggas fast gemensamma riktlinjer som utgångspunkt vid bedömning av acceptabel flygbullerexponering. Särskilda bedömningar kan behöva göras i det enskilda fallet. Det kan vara acceptabelt att ljudnivån överskrids i ett fall, men inte i ett annat. Exempel på faktorer som kan komma att beaktas vid en bedömning i det enskilda fallet är ny och befintlig bebyggelses läge och utformning, typ av flygtrafik, antal flygrörelser, den samlade bullersituationen, maximalnivåns höjd, varaktighet och fördelning över tid. Antal exponerade för flygbuller En kartläggning av hur många i Sverige som år 2006 exponerades för buller överstigande 55 dba ekvivalent ljudnivå vid bostad har genomförts 4. Fakta ur sammanfattningen: Antalet utsatta för vägtrafikbuller över 55 dba har beräknats till ca 1,73 milj. människor år Antalet utsatta för tågtrafikbuller över 55 dba har beräknats till ca människor år Antalet utsatta för flygbuller över 55 dba har beräknats till ca människor år (exklusive militärflyg). Här ska tilläggas att för flygbuller avses FBN 55 dba, som är ett strängare värde än den ekvivalentnivå som tillämpas vid väg- och järnvägstrafik. Därtill kommer ett större antal exponerade för maximalnivåer över 70 dba. 4 Naturvårdsverkets rapport Uppskattning av antalet exponerade för väg, tåg- och flygtrafikbuller överstigande ekvivalent ljudnivå 55 dba. (WSP) november 2009.

5 Allmänt om flygbuller, störningar och hälsa Buller ger störningsreaktioner som i längden kan påverka hälsan. Det är dock inte alltid enkelt att dra slutsatser kring vilka effekter en exponering ger. Ljud och buller påverkar människor på olika sätt beroende på typ av buller, vilken styrka det har och vilka frekvenser det innehåller, hur det varierar över tiden och tid på dygnet. Det spelar även roll i vilken situation vi utsätts för det. 5 Det finns också en stor individuell variation i hur samma ljud upplevs och hur det påverkar hälsan. Särskilt känsliga grupper är barn, hörselskadade och äldre. 6 Exempel på hälsoeffekter som kan uppkomma till följd av buller är allmän störning, sömnstörning, försämrad kommunikation, kognitiva effekter och fysiologiska stressreaktioner. Långtidsexponering för trafikbuller har även visat sig kunna öka risken för hjärt- och kärlsjukdom, men mer forskning behövs som underlag för hälsoriskbedömningen. 7 Forskningsläget om hjärt-kärlpåverkan och högt blodtryck visar att det kan finnas risk för sådan påverkan vid flygbullerexponering. I rapporten Kunskapsläget om effekter av flygbuller på människor 8 har en sammanställning gjorts av dåvarande aktuellt kunskapsläge. Sammanställningen styrker att utöver sömnpåverkan finns även risk för annan påverkan på hälsan. Maximalnivåer på uteplats har inte tidigare varit ett prioriterat forskningsområde och därför går det inte att utifrån den rapporten dra några slutsatser om eventuella effekter på människors hälsa. Forskningsprogram om flygbuller på uteplats Stockholms universitet (SU) i samarbete med Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet (IMM) har genomfört en stor forskningsstudie om hur människor upplever det när maximalnivån 70 dba utomhus under dag- och kvällstid överskrids, alltså just den företeelse som är föremål för regeringsuppdraget. 9 Projektets övergripande syfte var att ge ett empiriskt underlag för bedömning av flygbuller på uteplats, särskilt frågan om bullerstörning i relation till antal överskridanden av maximalnivån 70 dba. Projektet bestod av två delar: en frågeformulärsstudie bland 3130 boende kring sju svenska flygplatser och en experimentstudie där 90 försöksdeltagare exponerades för flygbuller från högtalare. Projektets slutsatser vad gäller frågeformulärsstudien är bland annat följande: - Andelen flygbullerstörda vid uteplats ökade tydligt och markant från 3-5 flyghändelser per dag 70 db LAmax, slow. 5(9) 5 Buller. Höga ljudnivåer och buller inomhus. Socialstyrelsen Miljöhälsorapport 2009, Socialstyrelsen. 7 Environmental noise and health Current knowledge and research needs. C. Eriksson, M.E. Nilsson and G. Pershagen Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Department of Psychology, Stockholm University. 8 Kunskapsläget om effekter av flygbuller på människor. Av Staffan Hygge vid Högskolan i Gävle, publicerad 2009 på Naturvårdsverkets uppdrag. 9 Ur forskningsprogrammets kommande slutrapport Flygbuller på uteplats: Besvärsupplevelser och ohälsa i relation till maximalnivå och antal flygbullerhändelser. Slutrapport från forskningsprojektet MAXFLYG. Stockholms universitet i samarbete med Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet. Naturvårdsverket, 2013 (publiceras maj 2013).

6 - Andelen flygbullerstörda vid uteplats ökade systematiskt med maximal ljudnivå (minst 1-2 gånger per dygn), och en ökning i andel störda sågs redan från 60 db LAmax, slow. - Andelen flygbullerstörda var lägre vid de små jämfört med de större flygplatserna, vid motsvarande (låga) exponering. - Andelen som uppgav att de stördes i olika aktiviteter vid uteplats visade samma trend som andelen som uppgav sig vara flygbullerstörda. Främst var aktiviteter som rör talkommunikation (samtal, mobilsamtal, radiolyssnande) påverkade av flygbuller. - Attityd till flygtrafik, mätt med olika frågor i frågeformuläret, hade ett starkt samband med såväl flygbullerexponering som självrapporterad bullerstörning. Vid jämförbar flygbullerexponering var andelen flygbullerstörda markant högre bland personer med en negativ attityd till flygtrafik jämfört med personer med en mer positiv attityd. För båda grupperna sågs dock ett tydligt och starkt samband mellan flygbuller och störning. Projektets slutsatser vad gäller experimentstudien är bland annat: - Mätningar av fysiologiska stressresponser visade inga tydliga samband med flygbullerexponering. Effekter som undersöktes var hudkonduktans, hjärtfrekvens, blodtryck och kortisolnivåer i saliv. - Utomhusexperimentet visade på låg rapporterad bullerstörning bland de deltagare som exponerades för 2 flygbullerhändelser (á 73 db LAmax, slow) under experimentets 58 minuter, endast något högre än för kontrollgruppen som utsattes för 0 händelser. Detta indikerar att upp till två flygbullerhändelser under en entimmes vistelse vid uteplats ger en ganska måttlig bullerstörning. Vid 8 eller 32 händelser var bullerstörningen betydligt högre, men fortfarande uppgav mindre än hälften att de upplevde bullret som mycket eller väldigt mycket störande. Nivån 73 db LAmax, slow upplevs alltså inte av alla som mycket störande ens vid upprepad exponering. Utöver denna forskningsstudie från SU/IMM så saknas forskning om effekter av flygbuller på uteplats eller utomhus i bostadsområden. Det finns ett fåtal studier där bullerstörning från vägtrafik på uteplats ingår som en av flera delar. Kunskapsöversikt om buller I en ny kunskapssammanställning om hälsoeffekter av omgivningsbuller 10 analyseras publicerade studier och syntesrapporter. Några av de slutsatser som dras är Allmän störning är tydligt relaterat till trafikbuller. Vid samma ekvivalenta ljudnivå genererar flygbuller en större andel bullerstörda än vägtrafik, som i sin tur genererar en större andel bullerstörda än spårbuller. För flygbuller tycks det finnas en uppåtgående trend i störningskurvan som inte kan förklaras fullt ut av metodologiska förändringar. Det framgår också av sammanställningen att fler studier behövs, exempelvis vad gäller biologiska mekanismer. 6(9) 10 Environmental noise and health Current knowledge and research needs. C. Eriksson, M.E. Nilsson and G. Pershagen Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Department of Psychology, Stockholm University.

7 Myndigheternas vägledningar om flygbuller Boverkets handbok med allmänna råd till den äldre plan- och bygglagen (1987:10) och Naturvårdsverkets allmänna råd till miljöbalken i fråga om flygbuller bygger på riktvärdena som nämnts tidigare i texten. Boverket anger som ett förtydligande att maximalnivån får överskridas högst 30 gånger utomhus dagoch kvällstid. Naturvårdsverket anger i sin vägledning att det ska göras en bedömning i varje enskilt fall, vilket kan innebära en skärpning eller en mildring av kraven beroende på faktorerna i det enskilda fallet. Här skiljer sig Boverkets och Naturvårdsverkets tolkningar åt. 7(9) BOVERKETS OCH NATURVÅRDSVERKETS MOTIV FÖR SINA TOLKNINGAR AV RIKTVÄRDET Motiv för Boverkets tolkning I Boverkets allmänna råd (2009:1) till 2 kap 3 ÄPBL (plan- och bygglagen 1987:10) anges FBN 55 dba ekvivalentnivå och maximalnivån 70 dba i enlighet med regeringens proposition 1996/97:53, med kompletteringen att maximalnivån får överskridas högst 30 gånger. Vid komplettering av bebyggelse i tätorter genom förtätning av kvartersstrukturer med flerbostadshus gäller enbart att FBN 55 dba ekvivalentnivå inte ska överskridas. Boverkets bedömning utgår därmed ifrån FBN-nivån som grund, med tillägget att utanför tätorter gäller högst 30 överskridanden av 70 dba under dag-kvällstid kl Dessutom anges att maximalnivån 70 dba utomhus nattetid får överskridas högst tre gånger per natt. Boverket gjorde 2009/10 en omfattande utredning om flygbullerproblematiken som grund till utformningen av de allmänna råden, med handbok, faktaunderlag, konsekvensutredning m.m. Naturvårdsverket har nu låtit genomföra en forskningsstudie om störningsupplevelser av maximalnivåer på uteplats dagtid. Studiens enkätfrågedel visar att många upplever sig störda av flygbuller på sin uteplats. Studiens andra del visar däremot inte några effekter på fysiologiska stressresponser samt måttlig störning vid kontrollerad exponering i utomhusexperiment. Kopplingar mellan upplevd störning vid uteplats dagtid och negativa hälsoeffekter har alltså inte visats i denna studie, och det finns inte heller några andra studier som undersökt maximalnivåer vid uteplats dagtid. Boverket finner inte att denna studie ger tillräckliga resultat för att ligga till grund för att ändra de nivåer som finns i de allmänna råd som är kopplade till ÄPBL. Motiven för Boverkets ställningstagande är flera. Att FBN-nivån enligt Boverket bör utgöra utgångspunkt beror dels på de osäkerheter och beräkningsmässiga svårigheter som det innebär att använda ett fåtal maximalnivåer som begränsande värden, dels att FBN-nivån både tar hänsyn till bullrets varaktighet, maximalnivåns höjd och antal flygrörelser. Boverket känner inte till att allmänna råd eller andra rekommendationer för maximalnivåer på uteplats tillämpas någon annanstans än i Sverige, inte heller att maximalnivåer används som underlag i den fysiska planeringen. Valet av 30 händelser dag- och kvällstid utomhus utanför tätort baseras på att utslaget under tidsperiden 16 timmar blir resultatet i genomsnitt två händelser per timme. För väg- och järnvägstrafik accepteras fem

8 8(9) överskridanden per timme, vilket teoretiskt kan innebära upp till 80 överskridanden under dag/kväll. Flygtrafikbuller är mer störande än buller från andra trafikslag, vilket motiverar skärpta nivåer. Både antalet händelser (30 stycken) och FBN-nivån (55 dba) är betydligt strängare än vad som tillämpas för andra trafikslag, vilket även gäller det allmänna rådet att maximalnivån 70 dba utomhus nattetid inte bör överskridas mer än tre gånger per årsmedelnatt. De riktvärden som anges i de allmänna råden är sammantaget enligt Boverkets bedömning tillräckliga för att begränsa risk för hälsopåverkan och att ännu större skillnader mellan trafikslagen är i nuläget inte motiverade. Forskningen hittills av hjärt-kärlpåverkan och högt blodtryck som effekter av flygbullerexponering visar ett möjligt samband, men då vid exponering för högre ljudnivåer än de vi tillämpar som riktvärden i Sverige. Exponering och därpå följande störning på uteplats dagtid under sommarmånaderna utgör en begränsad del av en samlad exponering. Det saknas belägg för att denna störning, som främst handlar om taluppfattbarhet vid enskilda händelser, utgör en allvarlig risk för hälsopåverkan. Till skillnad från andra bullerkällor har flygbullerexponeringen minskat väsentligt i ett 40-årigt perspektiv. Vid bedömningar av acceptabel flygbullerexponering kan den tillståndsgivna bullerutbredningen användas som underlag. Eftersom ingen flygplats idag utnyttjar sitt tillstånd fullt ut, så innebär det en skillnad mellan den flygbullerexponering som människor idag upplever och den utbredning av flygbullret som tillämpas vid bedömningar. Det innebär att så länge flygplatsverksamheten inte utökas, är bullret lägre i verkligheten än i de underlag som bedömningarna baserar sig på. Motiv för Naturvårdsverket tolkning Miljöbalken är en skyddslagstiftning. 2 kap. 3 miljöbalken ger uttryck för försiktighetsprincipen, som betecknas som miljöbalkens grundläggande hänsynsregel. Bestämmelsen är bindande och syftar till att förebygga inte bara sådana skador och olägenheter som säkert kan förutses, utan också risker som kan fastställas på goda vetenskapliga grunder. Försiktighetsprincipen ligger bakom Naturvårdsverkets restriktiva hållning i de allmänna råden om flygbuller. Bestämmelser i annan lag, t.ex. plan- och bygglagen, kan reglera verksamhet som omfattas av miljöbalkens tillämpningsområde. Lagarna ska tillämpas parallellt. Det innebär att en verksamhet som är förenlig med bestämmelserna i planoch bygglagen ändå kan vara förbjuden eller på annat sätt reglerad enligt miljöbalken om inte undantag gjorts för miljöbalkens regler (vilket inte gjorts). Detta förhållande är kärnan till svårigheten att nå en gemensam ståndpunkt. Mot bakgrund av den studie som genomförts av SU/IMM ser Naturvårdsverket en möjlighet att även med hänsyn till miljöbalkens regler acceptera ett generellt antal överskridanden av maximalnivån 70 dba på uteplats. Det är, i enlighet med studien, acceptabelt att maximalnivån 70 dba överskrids upp till fem gånger dag- och kvällstid. Enligt studien upplever ungefär tio-femton procent detta som störande, en nivå som samhället kan antas accepteras. Fler överskridanden kan accepteras om en bedömning av förutsättningarna i det enskilda fallet ger anledning till det. I forskningsstudien ökade andelen störda till ungefär 30 procent då antalet överskridanden var upp till 14, och andelen störda av flygbull-

9 ret ökade till ungefär 40 procent när antalet överskridanden var mellan 15 och 29 stycken. Antalet överskridanden per timme bör begränsas till två, med utgångspunkt från resultatet i SU/IMMs studie om att upp till två flygbullerhändelser ger en måttlig bullerstörning. Naturvårdsverket anser visserligen att det vore värdefullt med ytterligare vetenskapliga studier men anser att SU/IMMs frågeformulärsstudie, med 3130 personer som besvarade enkäten, är ett tillräckligt underlag för att föreslå fem som antal acceptabla överskridanden, trots att den experimentella studien, där 90 personer deltog, inte visade på några tydliga samband vad gällde kortvariga akuta effekter. 9(9) dba. Decibel, db, är ett logaritmiskt mått för att beskriva buller. dba är A-vägd ljudtrycksnivå och används normalt för bl.a. trafikbuller. Ekvivalent ljudnivå. En medelljudnivå under en bestämd tidsperiod. Maximal ljudnivå. Den högsta ljudnivån vid en enskild bullerhändelse under en viss tidsperiod, t.ex. överflygande flygplan. Tidsvägning Fast eller Slow, vid flygbuller används Slow. FBN - Flygbullernivå. Medelljudnivån för dygn på årsbasis, viktat så att bullret kvällstid värderas 5 dba högre och nattetid 10 dba högre.

YTTRANDE 2014-09-25 Ärendenr: NV-05012-14. Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.pbb@regeringskansliet.

YTTRANDE 2014-09-25 Ärendenr: NV-05012-14. Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.pbb@regeringskansliet. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2014-09-25 Ärendenr: NV-05012-14 Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.pbb@regeringskansliet.se S2014/5195/PBB Yttrande över Socialdepartementets

Läs mer

Bullernätverket Stockholms län - Ett nätverk för samverkan i bullerfrågor

Bullernätverket Stockholms län - Ett nätverk för samverkan i bullerfrågor Bullernätverket Stockholms län - Ett nätverk för samverkan i bullerfrågor Charlotta Eriksson, Med. Dr., Handläggare Centrum för Arbets- och Miljömedicin Stockholms läns landsting Samordningsgruppen Magnus

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Elvir Kovacic Trafikplanerare Stadsbyggnadskontor Malmö TRAFIKBULLER miljöstörning som berör flest människor i Sverige. ca 20-25 % av inneboende i flerbostadshus

Läs mer

Tanums-Gissleröd Anneberg

Tanums-Gissleröd Anneberg Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 5229-B / / Rolf Cedås Tanums-Gissleröd Kartläggning av vägbuller för bostad Till denna rapport hör karta över planområde 5229-1 samt bullerkartor

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SKL är en politiskt styrd arbetsgivar- och medlemsorganisation för landets kommuner, landsting och regioner SKL arbetar med intressebevakning, verksamhetsutveckling,

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde vid Mörby, Ekerö kommun, revidering med högst 7 000 flygrörelser per årsmedeldygn.

Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde vid Mörby, Ekerö kommun, revidering med högst 7 000 flygrörelser per årsmedeldygn. 1 (5) Handläggare: Bengt Simonsson, Antal sidor 5 Antal bilagor Beställare: Järntorget bostads AB gm Bengt Jansson Malmö 2014-02-21 rev. 2014-04-24 Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag om industri- och annat verksamhetsbuller

Redovisning av regeringsuppdrag om industri- och annat verksamhetsbuller 1(8) SKRIVELSE 2014-04-24 Ärendenr: NV-01190-13 Bov 20121-542/2013 Miljödepartementet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag om industri- och annat verksamhetsbuller Boverkets

Läs mer

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun Rapport 2014:66, version1.0 Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Serie nr: 2014:66 Projektnr: 14100 Författare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y

SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y 1(8) SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y YTTRANDE 2014-03-07 Ärendenr: NV-09240-13 Mark- och miljööverdomstolen Svea hovrätt Box 2290 103 17 STOCKHOLM Överklagande av mark- och

Läs mer

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala VÄGBULLERUTREDNING för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala Riktvärden Regeringen har i infrastrukturproposition 1996/97:53 angivit riktvärden och åtgärdsprogram för trafikbuller. De

Läs mer

Buller vid ny idrottshall

Buller vid ny idrottshall RAPPORT 2013:09 VERSION 1.1 Buller vid ny idrottshall Lomma kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid ny idrottshall - Lomma kommun Serie nr: 2013:09 Projektnr: 13007 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

Ragnar Rylander, professor emeritus

Ragnar Rylander, professor emeritus 1 Ragnar Rylander, professor emeritus Göteborgs universitet Box 414,, 405 30 Göteborg Fax: 031 825004, Tel: 031 773 3601, e-post: ragnar.rylander@envmed.gu.se Advokatfirman Åberg och Salmi Box 3095 111

Läs mer

Buller och bostadsbyggande

Buller och bostadsbyggande Buller och bostadsbyggande 8 november 2013 Bullernätverket Stockholm Anders Lillienau Regeringens utredare Varför en utredning? Stor inflyttning till städer Gällande lagar inte tillräckligt samordnade

Läs mer

RAPPORT 15229 1 (10)

RAPPORT 15229 1 (10) RAPPORT 15229 1 (10) Kund Upplands Väsby kommun Datum Uppdragsnummer 15229 2015-10-09 Rapport A Fyrklövern, Upplands Väsby Trafikbullerutredning hus 4-8 Bilagor A01 Rapport 15229 A Fyrklövern, Upplands

Läs mer

Flygbuller i planeringen

Flygbuller i planeringen Boverket Allmänna råd 2009:1 Flygbuller i planeringen Flygbuller i planeringen Boverket december 2009 Titel: Flygbuller i planeringen Utgivare: Boverket december 2009 Upplaga: 1 Antal ex: 700 Tryck: Åtta.45

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 A Datum: 2009-06-11 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 A01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter Box 1924 SE 751 49 Uppsala Uppdrag:

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 B, Revision 1 Datum: 2010-03-29 Revision 1: 2010-04-22 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 B01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter

Läs mer

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER 1 (16) PM 41.01 20 Rev C Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER I denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer utomhus baserat

Läs mer

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare Åsa Lindkvist RAPPORT A 1 (7) Datum 2011-03-10 Revision 1: 2011-06-09 Uppdragsnr 562099 Tel 010-5056041 Bilagor: A01-A06 Mobil 070-1845741 Kristofer Uddén Fax 010-5051183 Botkyrka kommun asa.lindkvist@afconsult.com

Läs mer

Faktaunderlag - flygbuller i planeringen. Regeringsuppdrag om vägledning angående lokalisering av bostäder i områden utsatta för flygbuller

Faktaunderlag - flygbuller i planeringen. Regeringsuppdrag om vägledning angående lokalisering av bostäder i områden utsatta för flygbuller Boverket Regeringsuppdrag Faktaunderlag - flygbuller i planeringen Regeringsuppdrag om vägledning angående lokalisering av bostäder i områden utsatta för flygbuller Faktaunderlag flygbuller i planeringen

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

2010-02-11. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 13.30.

2010-02-11. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 13.30. Sammanträdesprotokoll 1(5) 2010-02-11 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 13.30. Beslutande Ledamöter Christer Hallberg (s) Lars-Uno Fast (s) Bengt-Åke

Läs mer

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun 704840 RAPPORT A Author Johanna Åström Phone +46 10 505 46 19 Mobile +46706615021 E-mail johanna.astrom@afconsult.com Date 2015-06-17 Project ID 704840 Håbo Kommun Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Läs mer

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620 1(11) 2012-12-11 STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder R03 Rev 01 2013-04-05 Uppdragsnummer: 230620 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

Irsta-Lista 5:6, Västerås

Irsta-Lista 5:6, Västerås RAPPORT A 2012-04-10 1 (4) Handläggare Tel 010-505 60 51 Mobil 073-028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2012-04-10 Uppdragsnr 570232 Irsta-Lista 5:6, Västerås Trafikbullerutredning Uppdragsansvarig

Läs mer

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Veidekke Bostad AB Göran Axelsson Box 1503 172 29 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer Bilagor 2011-10-06 11069 A01 A02 Rapport A Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport 11069

Läs mer

Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Trafikbullerutredning

Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Trafikbullerutredning Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Beställare: Ale kommun 449 80 Alafors Beställarens representant: Charlotte Lundberg Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr:

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135 RAPPORT A 2 (7) Innehåll 1 BAKGRUND 2 2 BEDÖMNINGSGRUNDER 2 3 BERÄKNADE BULLERNIVÅER 3 4 KOMMENTARER 4 4.1 Högst 55 dba vid alla fasader 4 4.2 Nivå på uteplats 4 4.3 Nivå inomhus 4 5 TRAFIKUPPGIFTER 4

Läs mer

DOM 2013-02-28 Stockholm

DOM 2013-02-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 0617 DOM 2013-02-28 Stockholm Mål nr P 3666-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-04-03 i mål nr P 2644-11, se bilaga

Läs mer

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan 12108 RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (7) Kund Stena Fastigheter Projekt AB Tord Porsblad Box 16144 103 23 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2012-12-10 12108 Rapport (Förhandskopia) Bro station, Upplands Bro

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller 1(5) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Anna-Karin Ekström 010-452 22 14 2(5) 1 Förutsättningar

Läs mer

Trafikbullerutredning Arningevägen

Trafikbullerutredning Arningevägen 1(12) Trafikbullerutredning Arningevägen 2011-04-27 Strukturplan Södra Vallentuna Uppdragsnummer: 229317 Uppdragsansvarig: Peter Malm Handläggare Kvalitetsgranskning Nicklas Engström 010 452 26 52 Brita

Läs mer

Aktuellt i lagstiftningen inom plan- och byggområdet

Aktuellt i lagstiftningen inom plan- och byggområdet Aktuellt i lagstiftningen inom plan- och byggområdet Johan Hjalmarsson 21 april 2015 Regeringens jobbstrategi Investera för framtiden: Infrastruktur Bostäder Klimat Fler och växande företag: Aktiv näringspolitik

Läs mer

Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413

Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413 Floda Missionsförsamling Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413 Malmö 2014-11-13 Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413 Datum 2014-11-13 Uppdragsnummer

Läs mer

Dragonvägen, Upplands Väsby Trafikbullerutredning för detaljplan

Dragonvägen, Upplands Väsby Trafikbullerutredning för detaljplan RAPPORT 15138 1 (12) Kund Riksbyggen Datum Uppdragsnummer 15138 2015-06-30 Rapport A Dragonvägen, Upplands Väsby Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor A01 A03 Rapport 15114 A Dragonvägen, Upplands

Läs mer

Detaljplan för del av Börringe 3:1 m fl, Södra Börringe gård, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Börringe 3:1 m fl, Södra Börringe gård, Svedala kommun, Skåne län 2013-08-05 Dnr: 11.189 Projektnummer: D7256 Detaljplan för del av Börringe 3:1 m fl, Södra Börringe gård, Svedala kommun, Skåne län GRANSKNINGSUTLÅTANDE GRANSKNING Enligt bygg- och miljönämndens beslut

Läs mer

Fågelsång eller inglasad balkong. om vägtrafikbuller i tätort

Fågelsång eller inglasad balkong. om vägtrafikbuller i tätort Fågelsång eller inglasad balkong om vägtrafikbuller i tätort Ljuv musik, ljud och buller Det finns en tid i nästan varje människas liv när ljudet av mopedknatter är som ljuv musik. Men den perioden brukar

Läs mer

Sturup Malmö Airport Inventering av bostadsfastigheter 2012-01-09

Sturup Malmö Airport Inventering av bostadsfastigheter 2012-01-09 1(7) Sturup Malmö Airport Inventering av bostadsfastigheter 2012-01-09 Sturup Malmö Airport - inventering av fastigheter för bulleråtgärder Uppdragsnummer: 230232 Uppdragsansvarig: Eva Sjödahl Handläggare

Läs mer

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning RAPPORT 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2012-08-21 Munkedals kommun 455 80 Munkedal Uppdragsnr 574831

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

RIKTVÄRDEN FÖR TRAFIKBULLER VID NYANLÄGGNING ELLER VÄSENTLIG OMBYGGNAD AV INFRASTRUKTUR

RIKTVÄRDEN FÖR TRAFIKBULLER VID NYANLÄGGNING ELLER VÄSENTLIG OMBYGGNAD AV INFRASTRUKTUR 2001-12-20 Dnr 540-355-01 Rv RIKTVÄRDEN FÖR TRAFIKBULLER VID NYANLÄGGNING ELLER VÄSENTLIG OMBYGGNAD AV INFRASTRUKTUR - Förslag till utveckling av definitioner Redovisning av regeringsuppdrag Antal Sidor

Läs mer

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun memo03.docx 2012-03-28-14 PM 2014-09-22 Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun Bakgrund Sweco har på uppdrag av Hemsö Fastighets AB tagit fram en bullerutredning för fastigheten Vallbacken 24:3

Läs mer

Frågor och svar om Boverkets vägledning om industribuller

Frågor och svar om Boverkets vägledning om industribuller 2015 04 21 Frågor och svar om Boverkets vägledning om industribuller 1. Varför har Boverket och Naturvårdsverket inte en gemensam vägledning? Eftersom vi på respektive myndighet jobbar utifrån olika lagstiftningar

Läs mer

Vårsta centrum, Botkyrka. Trafikbullerutredning. Rapport: 2014-115 r01 Datum: 2014-10-16 Revision 2: 2014-10-17

Vårsta centrum, Botkyrka. Trafikbullerutredning. Rapport: 2014-115 r01 Datum: 2014-10-16 Revision 2: 2014-10-17 Rapport: 2014-115 r01 Datum: 2014-10-16 Revision 2: 2014-10-17 Vårsta centrum, Botkyrka Trafikbullerutredning L:\2014\2014-115 SS Vårsta centrum, Botkyrka, Botkyrka kommun\rapporter\2014-115 r01.docx Beställare:

Läs mer

RAPPORT 14174 A 1 (13)

RAPPORT 14174 A 1 (13) RAPPORT 14174 A 1 (13) Kund AB Sollentunahem Ulf Wedlund Box 6059 192 06 Sollentuna Datum Uppdragsnummer 14174 2015-01-30 Rapport A Esset, Sollentuna Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor A01 A05

Läs mer

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby Uppdrag: 552771 Rapport: 552771 A Datum: 2010-03-16 Antal sidor: 6 Bilagor: 552771 A01 Gripsvall, Täby Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Täby kommun Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183

Läs mer

10589 Uddevalla kommun Åtgärdsprogram mot trafikbuller

10589 Uddevalla kommun Åtgärdsprogram mot trafikbuller Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10589 Uddevalla kommun Åtgärdsprogram mot trafikbuller Rapport 10589-12031300.doc Antal sidor: 10 Bilagor: Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-03-17

Läs mer

RAPPORT 15048 A 1 (13) Uppdrag Genomgång, för detaljplan, av förutsättningarna, med avseende på trafikbuller, för bostäder på Lyckebo i Håbo kommun.

RAPPORT 15048 A 1 (13) Uppdrag Genomgång, för detaljplan, av förutsättningarna, med avseende på trafikbuller, för bostäder på Lyckebo i Håbo kommun. RAPPORT 15048 A 1 (13) Kund 746 Entreprenad Bygg & El AB Anders Hedlund Västerängsvägen 16 746 34 Bålsta Datum Uppdragsnummer 15048 2015-04-21 Rapport A Lyckebo, Håbo kommun Trafikbullerutredning för bygglov

Läs mer

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Projekt: 31-03978 Rapport: 31-03978-C Datum: 2007-10-08 Antal sidor: 9 Bilagor: 31-03978-C01 Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Fabege AB Birthe Ehrling Projekt och utveckling

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 31 05451 Rapport: 31 05451 C Datum: 2009-12-18 Antal sidor: 9 Bilagor: 31 05451/C01 - C04 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Maxera Bygg &

Läs mer

RAPPORT 14209 A FÖRHANDSKOPIA 1 (9) Datum

RAPPORT 14209 A FÖRHANDSKOPIA 1 (9) Datum RAPPORT 14209 A FÖRHANDSKOPIA 1 (9) Kund HB Solna Haga 4:28 Marin Wahlberg Tomtebodavägen 3a 171 65 Solna Datum Uppdragsnummer 2014-12-09 14209 Rapport A (Förhandskopia) Haga 4:28, 4:44 Solna Bullerutredning

Läs mer

Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning

Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning Projekt: 31-04414 Rapport: 31-04414-A Datum: 2006-10-25 Antal sidor: 6 Bilagor: 31-04414-A01 Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Bo Hedberg Strömkarlsvägen 60, 6 tr 167 62 Bromma

Läs mer

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Rapport 10955-12082800.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 2 Uppdragsansvarig Jönköping 2012-08-28 g:\kontakt\dokument\10955\10955-12082800.doc

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

RAPPORT 13202 A 1 (13)

RAPPORT 13202 A 1 (13) RAPPORT 13202 A 1 (13) Kund Alfa SSM Bygg AB Kungsgatan 57 A 111 22 Stockholm Datum Uppdragsnummer 13202 2015-01-09 Rapport A Slingan, Solna Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor A01 A05 Rapport

Läs mer

Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan

Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan 12014 RAPPORT B 1 (8) Kund Ebab Johan Brodin Box 7031 121 07 Stockholm-Globen Datum Uppdragsnummer 12014 2012-10-15 Rapport B Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor B01-B04 Rapport

Läs mer

Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet

Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Innehåll Riktvärden Utredningar Mätningar Kommande riktvärden 2014-11-28 www.tyrens.se 2 Trafikbuller

Läs mer

RAPPORT 14005 A FÖRHANDSKOPIA 1 (12)

RAPPORT 14005 A FÖRHANDSKOPIA 1 (12) RAPPORT 14005 A FÖRHANDSKOPIA 1 (12) Kund HSB Bostad AB Karolina Rentzhog Box 8160 104 20 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2014-01-30 14005 Rapport A (Förhandskopia) Engelbrektshöjden, Järfälla Trafikbullerutredning

Läs mer

Stockholm Arlanda Airport. Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken. Kap 5 Flygbuller. - i -

Stockholm Arlanda Airport. Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken. Kap 5 Flygbuller. - i - Stockholm Arlanda Airport Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Kap 5 Flygbuller - i - Flygbuller Innehåll 5 Flygbuller.doc 2011-04-20 Innehållsförteckning 5.0 Sammanfattning

Läs mer

Miljömedicinskt yttrande angående störning i bostad från varutransporter i fastigheten. Göteborg den 14 augusti 2008

Miljömedicinskt yttrande angående störning i bostad från varutransporter i fastigheten. Göteborg den 14 augusti 2008 Miljömedicinskt yttrande angående störning i bostad från varutransporter i fastigheten Göteborg den 14 augusti 2008 Peter Molnár Miljöfysiker Box 414, 405 30 Göteborg Telefon 031-786 28 57 peter.molnar@amm.gu.se

Läs mer

Bullerskyddsprogram och regler för bidrag till bullerdämpande åtgärder vid kommunens gator och vägar

Bullerskyddsprogram och regler för bidrag till bullerdämpande åtgärder vid kommunens gator och vägar Tjänsteutlåtande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Cederlund Datum 2015-04-27 Dnr KS 2015/0157-425 0 Öste rå k( Till Kommunfullmäktige Bullerskyddsprogram och regler för bidrag till bullerdämpande åtgärder

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

Innehåll. Bullerproblematik ur ett samhällsperspektiv. Är buller ett problem? Omfattning i samhället. Hälsoeffekter av buller

Innehåll. Bullerproblematik ur ett samhällsperspektiv. Är buller ett problem? Omfattning i samhället. Hälsoeffekter av buller Innehåll Bullerproblematik ur ett samhällsperspektiv - Hälsoeffekter av omgivningsbuller Mats Rosenlund Arbets- och miljömedicin Stockholms läns landsting Exempel på hälsoeffekter av buller Bullerkällor

Läs mer

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning Beställare: Botkyrka kommun Beställarens representant: Daniel Edvardsson Konsult: Uppdragsledare Handläggare buller Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Björn Wallgren Anna-Lena Frennborn Uppdragsnr:

Läs mer

Flygbuller och bostadsbyggande

Flygbuller och bostadsbyggande Flygbuller och bostadsbyggande Slutbetänkande av Bullersamordningsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:67 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Trafikbullerutredning Kv Bävern 1, Trelleborg Nybyggnad av bostäder 2015-02-02 Uppdragsnummer 260 675 1 (8) Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Uppdragsgivare Midroc

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

Prövning av antagen detaljplan för Krillans Krog 1, Hjalmar Söderbergs väg i stadsdelen Kristineberg, Stockholms stad (utl.

Prövning av antagen detaljplan för Krillans Krog 1, Hjalmar Söderbergs väg i stadsdelen Kristineberg, Stockholms stad (utl. 1 (6) Enheten för planfrågor Ragnvi Josefsson 08-7855181 Stockholms stad Registraturen Box 8314 104 20 STOCKHOLM Prövning av antagen detaljplan för Krillans Krog 1, Hjalmar Söderbergs väg i stadsdelen

Läs mer

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Rissneleden 6 i Sundbyberg AB c/o BGC Marcus Leander 106 42 Stockholm Datum Uppdragsnummer Bilagor A01 2012-01-18 11124 Rapport A (Förhandskopia) Kv Freden Större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning

Läs mer

RAPPORT 14179 A 1 (12)

RAPPORT 14179 A 1 (12) RAPPORT 14179 A 1 (12) Kund Prenova Urban Öhman Datum Uppdragsnummer 14179 2015-02-04 Rapport A Runstenen, Gävle Bullerutredning för detaljplan Bilagor A01-A02 Rapport 14179 A Runstenen, Gävle Bullerutredning

Läs mer

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Rapport 10458-10042600.doc Revidering 2 Antal sidor: 7 Bilagor: B01-06 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping

Läs mer

DOM 2013-02-28 Stockholm

DOM 2013-02-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 0617 DOM 2013-02-28 Stockholm Mål nr P 4259-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-04-18 i mål nr P 2639-11, se bilaga

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning C:\Users\Claes\Documents\Ramböll\Ribby ängar\rapporter\ribby ängar 1-478, Trafikbullerutredning.docx AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh 2012-07-13 61291253042:1 Beställare:

Läs mer

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå RAPPORT 582835-A 1 (8) Handläggare Jonas Aråker Tel +46 (0)10 505 85 16 Mobil +46 (0)73 184 11 17 Fax +46 920 148 58 Jonas.Araker@afconsult.com Datum 2013-03-07 Beställare MAF Arkitektkontor AB Storgatan

Läs mer

RAPPORT 14072 A FÖRHANDSKOPIA 1 (13) Rapport 14072 A (Förhandskopia) Järntorget, Oxelösund Trafikbullerutredning för ändrad detaljplan

RAPPORT 14072 A FÖRHANDSKOPIA 1 (13) Rapport 14072 A (Förhandskopia) Järntorget, Oxelösund Trafikbullerutredning för ändrad detaljplan RAPPORT 14072 A FÖRHANDSKOPIA 1 (13) Kund Oxelösunds kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Samy Abu Eid 613 81 Oxelösund Datum Uppdragsnummer Bilagor A01 2014-05-23 14072 Rapport A (Förhandskopia)

Läs mer

Syntesrapport Vindkraftens påverkan på människors intressen. Hälsa och ohälsa

Syntesrapport Vindkraftens påverkan på människors intressen. Hälsa och ohälsa Syntesrapport Vindkraftens påverkan på människors intressen Hälsa och ohälsa Mats E. Nilsson (temasamordnare), Docent, Miljöpsykologi, Stockholms Universitet/Karolinska Institutet Gösta Bluhm, Docent,

Läs mer

Åtgärdsprogram mot buller

Åtgärdsprogram mot buller Åtgärdsprogram mot buller Kortsiktiga åtgärder och långsiktig strategi Systematiskt åtgärdsarbete - ej gata för gata Beskriver dagens bullersituation med utblick mot framtiden Vidtagna åtgärder och pågående

Läs mer

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus 1 (6) Kv Willan 7, Ängelholm vid planerat bostadshus Uppdragsgivare Ängelholms kommun Ref: Ralph Blomqvist Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat bostadshus på kv Willan 7 i Ängelholm..

Läs mer

Solbacka Trädgård, Norrtälje

Solbacka Trädgård, Norrtälje Projektrapport Solbacka Trädgård, Norrtälje Trafikbullerutredning Projekt: 33-02615 Rapport 33-02615-07053100 Antal sidor: 7 Bilagor: Uppdragsansvarig Leif Dahlback Uppsala 2007-05-31 ÅF-Ingemansson AB

Läs mer

RAPPORT 15059 A 1 (11)

RAPPORT 15059 A 1 (11) RAPPORT 15059 A 1 (11) Kund Tyresö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Hanna Fürstenberg Danielson 135 81 Tyresö Datum 2015-05-26 Rapport A Tyresövallen, Tyresö Ljud från idrottsplats Uppdragsnummer 15059

Läs mer

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 24 Kv Lektionen, Sollentuna Rapport 24-13120.doc Antal sidor: Bilagor: Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-1 k:\lime easy\dokument\24\24-13120.doc Soundcon

Läs mer

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad 1 (7) Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - vid planerad nybyggnad Uppdragsgivare Riksbyggen, Bonumbostaden, Malmö Ref: Jon Ossler Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat

Läs mer

Trafikbuller i planering och bygglov

Trafikbuller i planering och bygglov Trafikbuller i planering och bygglov ÅKERLÖF HALLIN AKUSTIKKONSULT AB Leif Åkerlöf 070 301 93 19 leif.akerlof@ahakustik.se Innehåll Nya riktvärden för trafikbuller Innehåll Nya riktvärden för trafikbuller

Läs mer

Kv Cirkusängen 6, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan

Kv Cirkusängen 6, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan 563875 RAPPORT B 1 (6) Handläggare Datum Uppdragsnr 563875 Leif Åkerlöf 2011-06-16 Tel 010-5056058 Bilagor: B01-B03 Mobil 070-1845758 Fax 010-5051183 leif.akerlof@afconsult.com Rapport 563875 B Humlegården

Läs mer

Muréngatan, Gävle Trafikbullerutredning för detaljplan

Muréngatan, Gävle Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (13) Datum Uppdragsnr 564865 Leif Åkerlöf 2011-04-20 Tel 010-5056058 Bilagor: A01-A02 Mobil 070-1845758 Realoption i Sverige AB Fax 010-5051183 Svartbäcksgatan 10

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning Stretered MÖLNDALS STAD SWECO ENVIRONMENT AB GÖTEBORG LUFT- OCH MILJÖANALYS KVALITETSGRANSKNING

RAPPORT. Bullerutredning Stretered MÖLNDALS STAD SWECO ENVIRONMENT AB GÖTEBORG LUFT- OCH MILJÖANALYS KVALITETSGRANSKNING MÖLNDALS STAD Bullerutredning Stretered UPPDRAGSNUMMER 13215 SWECO ENVIRONMENT AB GÖTEBORG LUFT- OCH MILJÖANALYS HANDLÄGGARE ERIK WENNBERG CRISPIN DICKSON KVALITETSGRANSKNING EDVIN OLOFSSON repo002.docx

Läs mer

Buller. Har du frågor om vad som gäller för egenkontroll av ljudnivåer? Information till verksamhetsutövare om egenkontroll av ljudnivåer

Buller. Har du frågor om vad som gäller för egenkontroll av ljudnivåer? Information till verksamhetsutövare om egenkontroll av ljudnivåer Har du frågor om vad som gäller för egenkontroll av ljudnivåer? Kontakta gärna oss på Miljö och Stadsbyggnad! Telefon växel: 0522-69 60 00 E-post: miljostadsbyggnad@uddevalla.se Buller Information till

Läs mer

Enköping, Industri -och handelsområde

Enköping, Industri -och handelsområde Projektrapport Enköping, Industri -och handelsområde Projekt: 60-03318 Rapport 60-03318-08061000 Antal sidor: 6 Bilagor: A01-04 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping 2008-06-10 ÅF-Ingemansson AB Klubbhusgatan

Läs mer

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Beräkning av buller från väg och flygtrafik Uppdragsnummer: 150510 Beställare: Sixten Jaskari Rapport: R150510-1 Datum: 2015-09-15 Antal sidor: 6 Handläggare: Rickard Hellqvist Granskare:

Läs mer

Samordningsutredningens förslag i ljuset av vad vi idag vet om bullers hälsoeffekter

Samordningsutredningens förslag i ljuset av vad vi idag vet om bullers hälsoeffekter Bullernätverket i Stockholms län Seminarium: Buller i planeringen Stockholm, 9:e November, 2013 Samordningsutredningens förslag i ljuset av vad vi idag vet om bullers hälsoeffekter Mats E. Nilsson Psykologiska

Läs mer

12092 RAPPORT D 1 (7)

12092 RAPPORT D 1 (7) 12092 RAPPORT D 1 (7) Kund Peab Bostad AB Ingemar Ljungberg Box 808 169 28 Solna Datum Uppdragsnummer 12092 2013-04-30 Rapport D Messingen kv 5, Upplands Väsby Trafikbullerutredning Bilagor D01-D06 Rapport

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2012-05-25 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

PM - BULLER ÅRE ÖSTERSUND AIRPORT. Bullerberäkningar utfall 2005, prognosår 2015 och 2025

PM - BULLER ÅRE ÖSTERSUND AIRPORT. Bullerberäkningar utfall 2005, prognosår 2015 och 2025 PM - BULLER ÅRE ÖSTERSUND AIRPORT Bullerberäkningar utfall 2005, prognosår 2015 och 2025 LFV Flygakustik RAPPORT LFV FA 2005-2079-03 2(16) Revisionsförteckning Rev Datum Upprättad av Information 00.01

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för kv Spaken 1 och 2 Uppdragsgivare: JM AB Referens: Lennart Fahlström Uppdragsnummer: K00393 Antal sidor + bilagor: 6 + 4 Rapportdatum: 2015-02-12 Handläggande akustiker

Läs mer