Kommunstyrelsen nr 2/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen nr 2/2015 23.2.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 nr 2/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 23 Mötets konstituering KST 24 Ändring av delgeneralplanen för västra /Hasselgård 1:26 KST 25 Ändring av delgeneralplanen för norra / Björkkulla 1:1 och Nötterbacka 2:5 KST 26 Patientombudsmannens rapport för verksamhetsåret 2014 KST 27 KST 28 Fullmäktigemotion som gäller mottagandet av kvotflyktingar till kommun Fullmäktigemotion om beredande och ibruktagande av en läroplan för toleransfostran KST 29 Arbetshälsoenkät 2014 KST 30 Ordnandet av fastighetsbolagens Pikkalanlahti II och Pikkalanlaituri förvaltning KST 31 Val av röstningsområdenas valnämnder och valbestyrelse för riksdagsvalet 2015 KST 32 Valreklamställningarna vid riksdagsvalet 2015 KST 33 KST 34 KST 35 KST 36 KST 37 KST 38 KST 39 KST 40 KST 41 KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 Förlust av valbarhet till förtroendeuppdraget som medlem i bildningsnämnden och fyllnadsval (Lignell) Förlust av valbarhet till förtroendeuppdraget som ersättare i grundtrygghetsnämnden och fyllnadsval (Huittinen) Förlust av valbarhet till förtroendeuppdraget som ersättare i bildningsnämndens svenskspråkiga sektion och fyllnadsval (Väänänen) Val av representanter till Sydkustens landskapsförbund r.f:s förbundsmöte Val av representanter till ett möte med Nylands ELY-central Fullmäktigemotion om inrättande av en kultur- och miljöstig Fullmäktigemotion om uppdatering av kommunens adresskarta och infotavlor Fullmäktigemotion om givande av skriftliga varningar Laglighetsövervakning av kommunfullmäktiges beslut Anlända skrivelser, anmälningar och beslut Övervakning av lagligheten i nämnd- och tjänsteinnehavarbeslut Övriga ärenden Upphandling av försäkringstjänster

2 MÖTESPROTOKOLL Sida 2 Nr 2/2015 Mötesplats och -tid Kommunhuset kl Närvarande medlemmar Övriga närvarande Laaksonen Merja, ordförande Kaisla Heikki,medlem Parviainen Kristian, medlem Elo Tuula, medlem Karell Anders, medlem Koroma-Hintikka Maria, medlem Martin Kirsi, medlem Nygård Johanna, medlem Svanfeldt Stefan, medlem Tanskanen Veikko, medlem Varpio Arto, medlem Alho Arja, FGE-ordförande Gottberg Carl-Johan, FGE I vice ordförande Penttinen Arto, FGE II vice ordförande Isotupa Juha-Pekka, kommundirektör Löfbacka Mikko, förvaltningsdirektör Pietinen Jukka, bildningschef, avlägsnade sig kl efter 28 Skyttä Jorma, teknisk chef, avlägsnade sig kl , närvarande under 23-25, 44 Ärenden Underskrifter Merja Laaksonen ordförande Heikki Kaisla ordförande 40 Mikko Löfbacka protokollförare Tuula Elo protokolljusterare Kirsi Martin protokolljusterare Protokollet framlagts till påseende, tid och plats Kommunhuset Intygar, underskrift Tjänsteställning Mikko Löfbacka förvaltningsdirektör

3 Sida 3 KST 23 MÖTETS KONSTITUERING beslutar 1. konstatera mötet vara lagenligt sammankallat och beslutfört 2. välja två protokolljusterare beslöt 1. konstatera mötet lagenligt sammankallat och beslutfört 2. välja Tuula Elo och Kirsi Martin till protokolljusterare. beslöt dessutom behandla 44 för den delen det gäller tekniska avdelningens lägesrapport efter 25. ==== Nämnd Kommunfullmäktige

4 Sida 4 TEKNLTK:574 /2013 KST 24 ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR VÄSTRA SJUNDEÅ/HASSELGÅRD 1:26 TEKN Bilaga 5 Kompletterande material Joel Rehnström har ansökt om ändring av generalplanen. Avsikten med ändringen är att flytta en året om -bostadsplats (A) inom lägenheten Hasselgård 1:26 till ett för byggande lämpligare ställe på M-2 -området. Landskapsplanen fastställdes vid miljöministeriet den I Nylands landskapsplan är området delvis på ett värdefullt åsområde eller annan geologisk formation. Inga andra särskilda funktioner eller behov har framförts i landskapsplanen. Området hör till delgeneralplanen för västra. Den gällande generalplanen fastställdes den I generalplanen har områdena betecknats för fristående småhus (A) samt jord- och skogsbruksområde (M-2). Genom området går en km-beteckning, som står för kulturlandskap. kommuns byggnadsordning fastställdes den och justerades i fullmäktige den Ändringsområdena finns på byggnadsordningens zon 4 (övriga lämpliga zoner). De zonvisa byggnadsrätterna och byggnadsplatsernas minimistorlek har uppräknats i kommunens byggnadsordning och i generalplanens bilaga, där man behandlar dimensioneringen av och dirigeringsmetoder för ny byggnation på områden utanför områden med byggnadsplan. Avsikten med ändringen är att flytta en byggnadsplats från A-området till en för byggande lämpligare plats. Den nuvarande platsen finns i en brant och smal backe mycket nära Hästbölevägen, vilket försvårar byggandet. Genom det nuvarande stället går dessutom ett dike. Den nya platsen finns på en jämn kulle och är lämpligare och torrare med tanke på byggande samt lugnare med tanke på trafiken. Som bilaga till redogörelsen finns ett utdrag ur generalplanens nuläge och ett utkast till ändring (daterat den ). I punkt 2 bildas ett nytt A-område, som innehåller en byggnadsplats. Området som i utkastet har betecknats med siffran 1 ändras från A-område till M- 2 -område, som inte innehåller byggnadsrätt. Efter flyttningen bibehålls A- områdets totala areal, ca 5600 m2 och antalet byggnadsplatser förblir oförändrat. Fastigheten i ändringsområdet ligger delvis på ett värdefullt åsområde eller annan geologisk formation. Den nya byggnadsplatsen inverkar emellertid Nämnd Kommunfullmäktige

5 Sida 5 inte på åsområdets förhållanden och är inte belägen innanför åsområdet. Den nya byggnadsplatsen befinner sig emellertid på km-betecknat område i Hästböle kulturlandskap. Områdets beteckning är riktgivande och gäller områden som är värdefulla med tanke på kulturlandskapet. Då man utför åtgärder som inverkar på miljön, bör man ta i beaktande att inte riskera eller försvaga områdets landskapsmässiga, kulturhistoriska eller naturvärden. Då man bygger bör man ta den i landskapet rådande byggnadsstilen, det befintliga byggnadsbeståndets placering samt det befintliga trädbeståndet i beaktande. Natur- och landskapsvärdena bör beaktas både på byggnadsplatserna och i ett vidare perspektiv omkring dem. Generalplanens helhetssituation ändras inte i nämnvärd grad i och med ändringsförslaget. Byggnadsrättens mängd och dimensionering bibehålls. Gentemot landskapsplanen är ändringens inverkan liten. Ändringens inverkan på landskapsplanen är liten. Den nuvarande platsen finns i en trång och fuktig plats mellan Hästbölevägen och en brant sluttning. Det är svårt att bygga på platsen och det skulle även inverka på väglandskapet på ett betydande sätt eftersom man skulle vara tvungen att bygga förhållandevis nära vägen. Den nya platsen finns i närheten av Hästböle kulturlandskap och syns delvis över åkrarna till Hästbölevägen. Inverkan på kulturlandskapet bör således beaktas och de nya byggnaderna bör placeras med eftertanke i terrängen. Landskapet på den nya platsen bör bevaras i möjligast hög grad genom att bygga på ett traditionellt sätt. Det befintliga trädbeståndet bör bevaras i tillräcklig grac och vid behov bör man plantera ny växtlighet så att åkerlandskapets kant förblir grön och enhetlig. Generalplaneändringen medför ingen sådan markanvändning eller sådana arbeten, förutom den inverkan ett normalt småhusbygge medför, varför man borde uppgöra en skild miljökonsekvensbedömning. Arkitekturum Oy har uppgjort utkastet till den aktuella delgeneralplaneändringen. Enligt markanvändnings- och bygglagens 63 bör man meddela om anhängiggörandet av planläggningen på ett sådant sätt att de delägande har möjlighet att få uppgifter om planläggningens utgångspunkter, den planerade tidtabellen samt förfarandet med deltagande och bedömning. Informerandet bör göras på ett sådant sätt som är lämpligt med tanke på planens avsikt och betydelse. Enligt markanvändnings- och byggförordningens 30 2 mom. informerar man om möjligheten att framföra anmärkningar på ett sätt som angivits i planen för deltagande och bedömning och som är fungerande Nämnd Kommunfullmäktige

6 Sida 6 med tanke på att alla delägande skall få information. Ifall man, med tanke på ärendets natur, inte anser att det behövs andra meddelanden, bör man informera så som de kommunala meddelandena offentliggörs i kommunen. Meddelandet bör emellertid alltid publiceras i minst en på orten allmänt utgiven dagstidning. Eftersom det är fråga om en till sin betydelse mindre planläggning, är det inte nödvändigt att uppgöra en i MRL 63 åsyftad plan för deltagande och bedömning. Det i lagen avsedda deltagandet och interaktionen ordnas genom hörande av grannarna och genom att göra en heltäckande myndighetsutlåtanderunda. Förfarandet beskrivs noggrannare i planeredogörelsen. Kompletterande material och bilagor: - som kompletterande material Joel Rehnströms ansökan om ändring av generalplanen - som bilaga utkastet till ändring av delgeneralplanen för västra, Hasselgård 1:26 Föredragning: markanvändningsingenjör Taneli Kiljunen, tel , e-post: taneli.kiljunen(at)siuntio.fi Tekniska nämnden besluter - att inleda ändringen av generalplanen på lägenheten Hasselgård 1:26; - att i enlighet med kommunfullmäktiges beslut av den kungöra anhängiggörandet av delgeneralplaneändringen på kommunens anslagstavla, Kirkkonummen Sanomat och Västra Nyland; - att framlägga utkastet till ändring av delgeneralplanen till allmänt påseende i kommunens tekniska kansli, adress Svidja 51 B, kby; - eftersom det är fråga om en liten planeändring är det inte nödvändigt att uppgöra en i MRL 63 åsyftad skild plan för deltagande och bedömning. Det i lagen avsedda deltagandet och interaktionen ordnas genom att höra grannarna och genom att göra en heltäckande myndighetsutlåtanderunda. Förfarandet beskrivs i planeredogörelsen; - att begära utlåtanden över utkastet från följande instanser: o kommuns miljö- och byggnadsnämnd o Nylands NTM-central o Nylands förbund o Museiverket o Västra Nylands landskapsmuseum o Områdesarkitekt Rauli Ailus o Ingå- miljöförening rf o Joel Rehnström o Rågrannarna till lägenheten Hasselgård 1:26. Nämnd Kommunfullmäktige

7 Sida 7 Behanding: Under behandlingen ändrade föredraganden sitt beslutsförslag enligt följande: Tekniska nämnden besluter - att inleda ändringen av generalplanen på lägenheten Hasselgård 1:26; - att i enlighet med kommunfullmäktiges beslut av den kungöra anhängiggörandet av delgeneralplaneändringen på kommunens anslagstavla, Kirkkonummen Sanomat och Västra Nyland; - att framlägga utkastet till ändring av delgeneralplanen till allmänt påseende i kommunens tekniska kansli, adress Svidja 51 B, kby; - eftersom det är fråga om en liten planeändring är det inte nödvändigt att uppgöra en i MRL 63 åsyftad skild plan för deltagande och bedömning. Det i lagen avsedda deltagandet och interaktionen ordnas genom att höra grannarna och genom att göra en heltäckande myndighetsutlåtanderunda. Förfarandet beskrivs i planeredogörelsen; - att begära utlåtanden över utkastet från följande instanser: o kommuns miljö- och byggnadsnämnd o Nylands NTM-central o Nylands förbund o Museiverket o Västra Nylands landskapsmuseum o Områdesarkitekt Rauli Ailus o Joel Rehnström o Rågrannarna till lägenheten Hasselgård 1:26. Enligt föredragandens ändrade beslutsförslag. ==== TEKN Bilaga 8 Kompletterande material Utkastet var framlagt till allmänt påseende under tiden Anhängiggörandet och tiden för framläggningen kungjordes i Kirkkonummen Sanomat och Västra Nyland. Utlåtanden begärdes i enlighet med beslutet av den Utlåtanden inlämnades av kommunens miljö- och byggnadsnämnd, Västra Nylands landskapsmuseum, Museiverket, Nylands NTM-central och områdesarkitekt Rauli Ailus. Dessutom avgav ägarna till ändringsobjektets grannfastighet 1:16 Sirkka och Pentti Aula ett muntligt utlåtande, enligt vilket de inte har någonting att anmärka. Nämnd Kommunfullmäktige

8 Sida 8 De skriftliga utlåtandena finns med som kompletterande material. Den inlämnade responsen jämte genmälen har uppdaterats i planeredogörelsen. På basen av den inlämnade responsen har man inte ansett det vara nödvändigt att göra ändringar I planeutkastet, därför behandlas det i samma form som förslag till ändring av delgeneralplanen. Bilagor och kompletterande material: Som bilaga: - Förslaget till ändring av delgeneralplanen för västra (planekartan och planeredogörelsen) Som kompletterande material: - De utlåtanden som inlämnats om utkastet Föredragning: markanvändningsingenjör Taneli Kiljunen, tel , e-post: Tekniska nämnden besluter: - att anteckna de inlämnade utlåtandena och de i planeredogörelsen presenterade genmälena till kännedom; - att framlägga förslaget till ändring av delgeneralplanen för norra till allmänt påseende i tekniska kansliet, adress Svidja 51 B, kby och - att begära om utlåtanden gällande ändringsförslaget från följande instanser: o kommuns miljö- och byggnadsnämnd o Nylands NTM-central o Nylands förbund o Museiverket o Västra Nylands landskapsmuseum o Områdesarkitekt Rauli Ailus o Ingå- miljöförening o FNF Nylands krets o Joel Rehnström o Rågrannarna till lägenheterna Hasselgård 1:26 Enligt förslaget. ==== TEKN Bilagorna 4 och 5 Förslaget till ändring av delgeneralplanen har varit framlagt till allmänt påseende under tiden Utlåtanden har inbegärts enligt tekniska nämndens beslut den Nämnd Kommunfullmäktige

9 Sida 9 Utlåtanden inlämnades av kommuns miljö- och byggnadsnämnd, Västra Nylands landskapsmuseum och Museiverket. NTM-centralen och Nylands förbund meddelade att de inte avger ett utlåtande. Dessutom avgav Sirkka och Pertti Aula, ägarna av grannfastigheten 1:16 ett muntligt utlåtande, enligt vilket de inte har något att anmärka om ändringen. Inga anmärkningar inlämnades under framläggningstiden. Miljö- och byggnadsnämnden och Museiverket har inget att anmärka om förslaget till ändring. Västra Nylands landskapsmuseum konstaterar i sitt utlåtande att det inte har något att anmärka gällande ändringsförslaget. I utlåtandet påminner man emellertid att man i byggnadslovsskedet bör se till att nybyggandet passar in i miljön både med tanke på placeringen och utseendet för att inte försvaga de landskapsmässiga värdena. Planeredogörelsen har uppdaterats med de anmärkningar som inlämnats och där har man också avgett genmälen till utlåtandena. I själva förslaget till ändring av delgeneralplanen har inga ändringar gjorts. Man föreslår att det godkänns som sådant. I enlighet med markanvändnings- och bygglagen 37 godkänner kommunfullmäktige generalplanen. Bilagor och kompletterande material: - Som bilaga: o förslaget till ändring av delgeneralplanen för västra Hasselgård 1:26 o de utlåtanden som inlämnats gällande ändringsförslaget Föredragning: markanvändningsingenjör Taneli Kiljunen, tel , e-post: Tekniska nämnden föreslår: - att de inlämnade utlåtandena och planläggarens i planeredogörelsen avgivna genmälen antecknas till kännedom och - att man föreslår för kommunstyrelsen och vidare för kommunfullmäktige att de godkänner de genmälen som planläggaren avgett till utlåtandena och att förslaget till ändring av delgeneralplanen för västra godkänns för fastigheten Hasselgårds 1:26 del enligt bilagan. KST 24 Enligt förslaget. ==== Bilagor och kompletterande material - som bilaga förslaget till ändring av delgeneralplanen för västra Hasselgård 1:26 Nämnd Kommunfullmäktige

10 Sida 10 - som kompletterande material de utlåtanden som inlämnats gällande ändringsförslaget beslutar föreslå att kommunfullmäktige godkänner planläggarens genmälen till utlåtandena och att förslaget till ändring av delgeneralplanen för västra godkänns för fastigheten Hasselgårds 1:26 del enligt bilagan. godkände beslutsförslaget. ===== Nämnd Kommunfullmäktige

11 Sida 11 TEKNLTK:603 /2013 KST 25 ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR NORRA SJUNDEÅ/ BJÖRKKULLA 1:1 OCH NÖTTERBACKA 2:5 TEKN Bilaga 4 Kompletterande material Kim Lindblad har ansökt om ändring av generalplanen. Avsikten med ändringen är att flytta en på planekartan befintlig året om-bostadsplats (A) inom lägenheten Nötterbacka 2:5 och två bostadsplatser inom lägenheten Björkkulla 1:1 till lägligare eller redan bebyggda platser. Den ena av de i planen befintliga bostadsplatser som skall flyttas inom lägenheten Björkkulla 1:1 har redan byggts på ett annat ställe än den i generalplanen anvisade. Sålunda uppdateras planen för den här platsens del. I landskapsplanen för Nyland finns det område som skall ändras inom ett område som är viktigt med tanke på bevarandet av kulturmiljön eller landskapsvyn. Dessutom går en friluftsled genom området. I närheten av området finns ett delvis värdefullt åsområde eller annan geologisk formation. Inga andra särskilda funktioner eller behov har framförts i landskapsplanen. Landskapsplanen har fastställts vid miljöministeriet den Området hör till delgeneralplanen för norra. Den gällande generalplanen har fastställts den I generalplanen har områdena betecknats som områden för fristående småhus (A), jord- och skogsbruksområde (M-2) samt jord- och skogsbruksområde (MT-2). Ändringsområdet ligger innanför km-området (kulturlandskap). Intill finns M-2/s1104 och M- 1/s1104 -områden (Dagsverksvägen, hassellund). kommuns byggnadsordning fastställdes den och justerades i fullmäktige den Ändringsområdena finns på byggnadsordningens zon 4 (övriga lämpliga zoner). De zonvisa byggnadsrätterna och byggnadsplatsernas minimistorlek har uppräknats i kommunens byggnadsordning och i generalplanens bilaga, där man behandlar dimensioneringen av och dirigeringsmetoder för ny byggnation på områden utanför områden med byggnadsplan. Avsikten med ändringen är att flytta två byggnadsplatser från A-området till en för byggandet lämpligare plats samt att uppdatera generalplanen för en befintlig bostad till att bli ett område för fristående småhus. De byggnadsplatser som nu skall flyttas bildar i det nuvarande A-området en tämligen trång grupp, som skulle inverka på landskapsvyn om den förverkligas. Målet är att flytta två platser till andra ställen och skapa mera utrymme och rymd på den återstående platsen. Som bilaga till redogörelsen finns ett ut- Nämnd Kommunfullmäktige

12 Sida 12 drag ur generalplanens nuläge och ett utkast över ändringen (daterat den ). Innanför lägenheten Nötterbacka 2:5, i punkt 1 på kartan i bilagan, finns fyra obebyggda A-områdesbyggnadsplatser, av vilka en redan har byggts i punkt 2. Sålunda justeras generalplanekartan för punkt 2:s del så att man där bildar ett nytt A-område som innehåller en byggnadsplats. Dessutom flyttas från punkt 1 två byggnadsplatser till punkt 3, så att det i punkt 1 blir en byggnadsplats kvar. I punkt 3 bildas ett nytt A-område, som innehåller en byggnadsplats. Sålunda innehåller det nya området i punkt 3 totalt tre byggnadsplatser. I punkt 1 fogas en del av A-området till det intilliggande M-2/s1104- området. Efter ändringen bibehålls båda lägenheternas totala A-områdesyta samt antalet byggnadsplatser. Då man bygger bör man ta den i landskapet rådande byggnadsstilen, det befintliga byggnadsbeståndets placering samt det befintliga trädbeståndet i beaktande både på byggnadsplatserna och i ett vidare perspektiv omkring dem. Generalplanens helhetssituation ändras inte i nämnvärd grad i och med ändringsförslaget. Byggnadsrättens mängd och dimensionering bibehålls. Gentemot landskapsplanen är ändringens inverkan liten. Ändringen inverkar inte på den i landskapsplanen inritade friluftsleden. Ändringsområdena finns på ett kulturhistoriskt viktigt område och förflyttningen av byggnadsplatserna inverkar på landskapsvyn. På den nuvarande platsen är byggnadsplatsernas A-område emellertid på ett förhållandevis synligt ställe i landskapet, invid åkerrenen. Flyttandet av byggnadsplatserna gör att inverkan på landskapet inte är så tungt på just det här stället. I punkt 3, dit byggnadsplatserna förflyttas, kan väganslutningen göras förhållandevis enkelt, längs med skogskanten. Man bör beakta den inverkan som byggnadsplatserna har på kulturlandskapet och de nya byggnaderna bör placeras med eftertanke i terrängen. Den på den nya platsen rådande landskapsvyn bör bevaras i möjligast stor grad genom att bygga på traditionellt sätt. Det befintliga trädbeståndet bör bevaras i tillräcklig mån och vid behov bör man plantera ny växtlighet, så att åkerlandskapets kant bibehålls grön och enhetlig. Generalplaneändringen medför ingen sådan markanvändning eller sådana arbeten, förutom den inverkan ett normalt småhusbygge medför, varför man borde uppgöra en skild miljökonsekvensbedömning. Nämnd Kommunfullmäktige

13 Sida 13 Arkitekturum Oy har uppgjort utkastet till den aktuella delgeneralplaneändringen. Enligt markanvändnings- och bygglagens 63 bör man meddela om anhängiggörandet av planläggningen på ett sådant sätt att de delägande har möjlighet att få uppgifter om planläggningens utgångspunkter, den planerade tidtabellen samt förfarandet med deltagande och bedömning. Informerandet bör göras på ett sådant sätt som är lämpligt med tanke på planens avsikt och betydelse. Enligt markanvändnings- och byggförordningens 30 2 mom. informerar man om möjligheten att framföra anmärkningar på ett sätt som angivits i planen för deltagande och bedömning och som är fungerande med tanke på att alla delägande skall få information. Ifall man, med tanke på ärendets natur, inte anser att det behövs andra meddelanden, bör man informera så som de kommunala meddelandena offentliggörs i kommunen. Meddelandet bör emellertid alltid publiceras i minst en på orten allmänt utgiven dagstidning. Eftersom det är fråga om en till sin betydelse mindre planläggning, är det inte nödvändigt att uppgöra en i MRL 63 åsyftad plan för deltagande och bedömning. Det i lagen avsedda deltagandet och interaktionen ordnas genom hörande av grannarna och genom att göra en heltäckande myndighetsutlåtanderunda. Förfarandet beskrivs noggrannare i planeredogörelsen. Kompletterande material och bilagor: - som kompletterande material Kim Lindblads ansökan om ändring av generalplanen - som bilaga utkastet till ändring av delgeneralplanen, Björkkulla 1:1 och Nötterbacka 2:5 Föredragning: markanvändningsingenjör Taneli Kiljunen, tel , e-post: taneli.kiljunen(at)siuntio.fi Tekniska nämnden besluter: - att inleda ändringen av generalplanen på området för lägenheterna Björkkulla 1:1 och Nötterbacka 2:5 - att i enlighet med kommunfullmäktiges beslut av den kungöra anhängiggörandet av delgeneralplaneändringen på kommunens anslagstavla, Kirkkonummen Sanomat och Västra Nyland. - att framlägga utkastet till ändring av delgeneralplanen till offentligt påseende i kommunens tekniska kansli, adress: Svidja 51 B, kby. - eftersom det gäller ett mindre planeprojekt besluter tekniska nämnden att det inte är nödvändigt att uppgöra en i MRL 1 63 åsyftad skild plan för deltagande och bedömning. Det i lagen avsedda deltagandet och in- Nämnd Kommunfullmäktige

14 Sida 14 teraktionen ordnas genom att höra grannarna och genom att låta göra en heltäckande myndighetsutlåtanderunda. Förfarnadet beskrivs i planeredogörelsen. - att be om utlåtande över utkastet från följande instanser: o kommuns miljö- och byggnadsnämnd o Nylands NTM-central o Nylands förbund o Museiverket o Västra Nylands landskapsmuseum o Områdesarkiekt Rauli Ailus o Ingå- miljöförening rf o Kim Lindblad o Rågrannarna till lägenheterna Björkkulla 1:1 och Nötterbacka 2:5. Behanding: Ändrat beslutsförslag: Under behandlingen ändrade föredraganden sitt beslutsförslag enligt följande: Tekniska nämnden besluter: - att inleda ändringen av generalplanen på området för lägenheterna Björkkulla 1:1 och Nötterbacka 2:5 - att i enlighet med kommunfullmäktiges beslut av den kungöra anhängiggörandet av delgeneralplaneändringen på kommunens anslagstavla, Kirkkonummen Sanomat och Västra Nyland. - att framlägga utkastet till ändring av delgeneralplanen till offentligt påseende i kommunens tekniska kansli, adress: Svidja 51 B, kby. - eftersom det gäller ett mindre planeprojekt besluter tekniska nämnden att det inte är nödvändigt att uppgöra en i MRL 1 63 åsyftad skild plan för deltagande och bedömning. Det i lagen avsedda deltagandet och interaktionen ordnas genom att höra grannarna och genom att låta göra en heltäckande myndighetsutlåtanderunda. Förfarandet beskrivs i planeredogörelsen. - att be om utlåtande över utkastet från följande instanser: o kommuns miljö- och byggnadsnämnd o Nylands NTM-central o Nylands förbund o Museiverket o Västra Nylands landskapsmuseum o Områdesarkiekt Rauli Ailus o Kim Lindblad o Rågrannarna till lägenheterna Björkkulla 1:1 och Nötterbacka 2:5. Nämnd Kommunfullmäktige

15 Sida 15 Enligt föredragandens ändrade beslutsförslag. ==== TEKN Bilaga 7 Kompletterande material Utkastet har varit framlagt till allmänt påseende under tiden Anhängiggörandet och framläggandet till påseende kungjordes i Kirkkonummen Sanomat och i Västra Nyland. Utlåtanden inbegärdes enligt beslutet av den Utlåtanden har inlämnats av kommunens miljö- och byggnadsnämnd, Västra Nylands landskapsmuseum, Museiverket, Nylands NTM-central och områdesarkitekt Rauli Ailus. De inlämnade utlåtandena finns som kompletterande material. Utlåtandena jämte genmälen har uppdaterats i planeredogörelsen. Man har ansett att det på basen av responsen inte har varit nödvändigt att göra ändringar i planeutkastet, därför behandlas det som förslag till ändring av delgeneralplanen i samma form. Bilagor och kompletterande material: Som bilaga: - Förslaget till ändring av delgeneralplanen för norra (planekarta och planeredogörelse) Som kompletterande material: - de utlåtanden som inlämnats gällande utkastet Föredragning: markanvändningsingenjör Taneli Kiljunen, tel , e-post: Tekniska nämnden besluter: - att anteckna de inlämnade utlåtandena och de i planeredogörelsen presenterade genmälena till kännedom; - att framlägga förslaget till ändring av delgeneralplanen för norra till allmänt påseende i tekniska kansliet, adress Svidja 51 B, kby och - att begära om utlåtanden gällande ändringsförslaget från följande instanser: o kommuns miljö- och byggnadsnämnd o Nylands NTM-central o Nylands förbund o Museiverket o Västra Nylands landskapsmuseum o Områdesarkitekt Rauli Ailus Nämnd Kommunfullmäktige

16 Sida 16 o Ingå- miljöförening o FNF Nylands krets o Kim Lindblad o Rågrannarna till lägenheterna Björkkulla 1:1 och Nötterbacka 2:5 Päätös: TEKN Bilagorna 2 och 3 Enligt förslaget. ==== Förslaget till ändring av detaljplanen har varit framlagt till allmänt påseende under tiden Utlåtanden har inbegärts enligt tekniska nämndens beslut den Utlåtanden inlämnades av kommuns miljö- och byggnadsnämnd, Västra Nylands landskapsmuseum och Museiverket. NTM-centralen och Nylands förbund meddelade att de inte kommer att avge utlåtande. Miljö- och byggnadsnämnden och Museiverket hade ingenting att anmärka om ändringsförslaget. Västra Nylands landskapsmuseum konstaterar i sitt utlåtande att det inte har något att anmärka om ändringsförslaget. I utlåtandet påminner man emellertid att man i byggnadslovsskedet bör se till att den rådande landskapsvyn vid byggnadsplatserna och det befintliga byggnadsbeståndet bör bevaras och att nybyggnaderna till dimensionerna, formen och färgsättningen bör följa det traditionella byggnadssättet så att de nya byggnaderna anpassas i landsbygdens småskaliga miljö och landskapsvy. Planeredogörelsen har uppdaterats till den del som gäller den inlämnade responsen och där har man också framfört genmälen till utlåtandena. Man har inte gjort några ändringar i själva förslaget till ändring av delgeneralplanen, utan man föreslår att den godkänns som sådan. Enligt markanvändnings- och bygglagen 37 godkänner kommunfullmäktige generalplanen. Bilagor och kompletterande material: - Som bilaga: o förslaget till ändring av delgeneralplanen för norra Björkkulla 1:1 och Nötterbacka 2:5 o de utlåtanden som inlämnats gällande ändringsförslaget Föredragning: markanvändningsingenjör Taneli Kiljunen, tel , e-post: Tekniska nämnden föreslår: Nämnd Kommunfullmäktige

17 Sida 17 - att anteckna de inlämnade utlåtandena och de genmälen som planläggaren avgett i planeredogörelsen till kännedom och - att föreslå för kommunstyrelsen och vidare för kommunfullmäktige att de godkänner planläggarens genmälen till de inlämnade utlåtandena och att de godkänner förslaget till ändring av delgeneralplanen för norra för fastigheterna Björkkulla 1:1 och Nötterbacka 2:5 enligt bilagan. KST 25 Enligt förslaget. ==== Bilagor och kompletterande material - som bilaga förslaget till ändring av delgeneralplanen för norra Björkkulla 1:1 och Nötterbacka 2:5 - som kompletterande material de utlåtanden som inlämnats gällande ändringsförslaget beslutar föreslå att kommunfullmäktige godkänner planläggarens genmälen till utlåtandena och att förslaget till ändring av delgeneralplanen för norra för fastigheterna Björkkulla 1:1 och Nötterbacka 2:5godkänns enligt bilagan. godkände beslutsförslaget. ===== Nämnd Kommunfullmäktige

18 Sida 18 PERUSTLTK:11 /2015 KST 26 PATIENTOMBUDSMANNENS RAPPORT FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 GRTRN Bilaga 3 Enligt lagen om patientens rättigheter (1992/785) skall vid en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård en patientombudsman utses. Lagen omfattar regler om patientens rättigheter och om patientombudsmannens verksamhet. I lagen poängteras patientens rätt till god hälso- och sjukvård samt till gott bemötande, god information och sekretess. Patientombudsmannen är en opartisk part som informerar patienter, anhöriga, yrkespersonal och andra klienter. Patientombudsmannen löser inte problemsituationer och tar inte heller ställning till medicinska frågor, utan uppgiften är att - informera om patientens rättigheter - arbeta för att främja patientens rättigheter - ge patienten råd i frågor som gäller tillämpningen av lagen vägleda patienten att driva sina egna förmåner i enlighet med vad lagen föreskriver. Patientombudsmannen hade kontaktats sammanlagt 19 gånger. Samma patient kan ha varit i kontakt både gällande serviceproduktion och bemötande. Kompletterande material och bilagor: - som bilaga 3 patientombudsmannens rapport för verksamhetsåret 2014 (på finska). Beredning: grundtrygghetschef Benita Öberg, tfn , e-post: KST 26 Nämnden beslutar anteckna patientombudsmannens rapport för verksamhetsåret 2014 för kännedom och skickar det vidare till kommunstyrelsen för kännedom. Antecknades för kännedom. Bilagor och kompletterande material - patientombudsmannens rapport om verksamheten under verksamhetsåret 2014 finns som bilaga antecknar patientombudsmannens rapport för år 2014 för kännedom enligt bilaga. godkände beslutsförslaget. ===== Nämnd Kommunfullmäktige

19 Sida 19 KH:673 /2013 KST 27 FULLMÄKTIGEMOTION SOM GÄLLER MOTTAGANDET AV KVOTFLYKTINGAR TILL SJUNDEÅ KOMMUN GRTRN Kompletterande material Fullmäktigeledamöterna Svanfeldt, Laaksonen, Gottberg, Parviainen, Kokkonen, Haanpää, Turunen, Tanskanen, Honkasalo, Sneck, Alho, Karell, Paajes och Rosengren har inlämnat en fullmäktigemotion om mottagande av kvotflyktingar till kommun. I fullmäktigemotionen lyfts fram att Finlands årliga flyktingkvot är 750 personer. Denna kvot höjs tillfälligt med 300 personer på grund av den humanitära katastrofen i Syrien. Samtidigt höjer man de stöd kommunerna får för att ta emot flyktingar. Många av dem som valts som kvotflyktingar till Finland måste vänta flera år, ofta i inhumana förhållanden, för att komma till Finland. Orsaken är kommunernas negativa inställning till att ta emot flyktingar. Endast omkring 60 % av Finlands flyktingkvot används årligen. Undertecknade av fullmäktigemotionen vill att kommun utreder möjligheten att skapa ett lagenligt integrationsprogram, samt att förhandla med ELY-centralen om att ta emot cirka 10 flyktingar till kommunen. Mottagandet av flyktingar börjar med omsorgsfull planering redan innan flyktingarna ens kommit till kommunen. För att mottagningsarbetet ska lyckas, förutsätts bra nätverksarbete och klart överenskomna uppgifter med samarbetspartner. Man måste förbereda sig på mottagandet av flyktingar. Mottagandet sker smidigare om kommunen har en namngiven anställd för arbetet. I nuvarande organisation finns inte tillräckliga resurser för planerande och mottagande av kvotflyktingar. Innan man gör beslut om mottagande av kvotflyktingar bör man i kommunen försäkra sig om att det finns möjligheter att få service och att de olika sektorernas beredskap och resurser är tillräckliga för att ta emot dem. Det som bör tas i beaktande i kommunens verksamhet är bl.a. social- och hälsovård, sysselsättning, kultur, boende, dagvård, utbildning, tjänster för ungdomar, vuxenutbildning och åldringsvård. Även samarbetet med myndigheter och tredjesektorn är av största betydelse. De kostnader en kommun orsakas av mottagningen av flyktingar kan inte heltäckande prognostiseras, eftersom flyktingarnas livssituationer och behov av tjänster är individuella. Efter ankomsten till kommunen omfattas kvotflyktingarna i fyra år av de så kallade integrationstjänsterna, de som fått asyl i Finland i tre år. Dessutom krävs det särskilda åtgärder för att de flyktingar som tas emot ska slå sig ned i kommunen, såsom reservering och utrustning av bostäder, övergri- Nämnd Kommunfullmäktige

20 Sida 20 pande hälsokontroller osv. Dessutom kan det beroende på flyktingarnas bakgrund behövas målinriktade tjänster för dem (t.ex. läs-och skrivundervisning). Ersättningen av kostnaderna för mottagningen av flyktingar regleras i integrationslagen och statsrådets beslut om mottagande av flyktingar. Syftet med dem är att ersätta kommunen för de kostnader som orsakats av ordnandet av tjänster och stödåtgärder. Närings-, trafik- och miljöcentralen betalar ur statens medel åt kommunerna de kostnader som orsakats för personer som kommit via flyktingkvoten. Närings-, trafik- och miljöcentralen betalar ersättningarna åt kommunen retroaktivt på basis av kommunens ansökan. En förutsättning är att kommunen har i kraft varande program för integrationsfrämjande samt avtal om mottagning av flyktingar, som ingåtts med närings-, trafik-och miljöcentralen. I kommun finns inte ett i kraft varande integrationsfrämjande program. Detta program bör uppgöras i samarbete med alla sektorer inom kommunen före beslut om mottagande av kvotflyktingar görs. Kompletterande material och bilagor: - som kompletterande material fullmäktigemotionen om mottagandet av kvotflyktingar till kommun Beredning: grundtrygghetschef Benita Öberg, tfn , Nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att den föreslår för kommunfullmäktige - att det inom samtliga avdelningar i kommunen görs en utförlig utredning angående resurser och möjligheter för mottagande av kvotflyktingar - att ett integrationsfrämjande program görs i det fall att kommunen beslutar ta emot kvotflyktingar Behandling: Efter en diskussion konstaterade ordföranden att nämnden enhälligt föreslår för kommunstyrelsen att den föreslår för kommunfullmäktige - att det inom samtliga avdelningar i kommunen görs en utförlig utredning angående resurser och möjligheter för mottagande av kvotflyktingar - att kommunstyrelsen utreder möjligheterna att bereda ett regionalt integrationsfrämjande program i samarbete med de andra kommunerna i regionen. Nämnd Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 171 KST 172 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin KST 173 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 KST 174 KST 175 KST 176 KST 177 KST 178 KST

Läs mer

Tekniska nämnden nr 5/2011 7.6.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 5/2011 7.6.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 5/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 42 TEKN 43 TEKN 44 TEKN 45 TEKN 46 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Uppgörande av detaljplan för Slussenområdet Detaljplaneprojektet

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 40 KST 41 KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 KST 51 KST 52 KST 53 KST 54 KST 55 KST 56 KST 57 KST 58 KST 59 KST 60 Mötets konstituering Plan

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2012 8.10.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2012 8.10.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 63 FGE 64 FGE 65 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 Mötes konstituering Kommuntillägg för hemvårdsstöd för barn Försäljning av det forna daghemmet Svartbäck Fullmäktigemotion

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 2/2010 15.2.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 2/2010 15.2.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 21 Mötets konstituering KST 22 Ändring av generalplanen för Revelsudd KST 23 Ansökan om ändring av generalplan, Lammistovägen 201 KST 24 Kommundirektörens direktörsavtal

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 15/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 258 Mötes konstituering KST 259 Tilläggsanslag för kommunstyrelsen i budgeten för år 2010 KST 260 Tilläggsanslag för grundtrygghetsnämnden i budgeten för år 2010 KST

Läs mer

Bildningsnämnden nr 10/2012 29.11.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 10/2012 29.11.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 10/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 95 BILDN 96 BILDN 97 BILDN 98 BILDN 99 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Uppgörande av ett samarbetsavtal mellan stiftelsen Pro

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 89 Mötets konstituering FGE 90 Budgetförslag för år 2011 och förslag till ekonomiplan för åren 2012 2014 FGE 91 Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram FGE 92 Kommuntillägg

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 61 KST 62 Mötets konstituering Bokslutet för år 2012 och verksamhetsberättelse KST 63 Personalbokslut 2012 KST 64 KST 65 KST 66 KST 67 KST 68 KST 69 KST 70 Godkännande

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 3/2013 3.4.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 3/2013 3.4.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 20 GRTRN 21 GRTRN 22 GRTRN 23 GRTRN 24 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Anskaffningar och tjänster inom grundtrygghetsavdelningen

Läs mer

Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo. Ärende Rubrik Sida

Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo. Ärende Rubrik Sida FÖREDRAGNINGSLISTA 7/2015 1 TID 16.09.2015 kl 18:00 PLATS Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo Innan mötet börjar (kl. 17.15 18.00) ordnas ett områdesforum, där fullmäktigeledamöterna

Läs mer

kommuninvånarna Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä

kommuninvånarna Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä MeDdelande till kommuninvånarna om en eventuell kommunsammanslagning av Sjundeå kommun, Nummi-Pusula kommun och Lojo stad 1.1.2013. Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä Bästa sjundeåbo Med

Läs mer

-2, STST 2015-08-17 16:00

-2, STST 2015-08-17 16:00 -2, STST 2015-08-17 16:00 Möteskallelse Måndagen den 17.8.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II

Läs mer

Protokoll 1/2014 1. Namn kl. Uppg

Protokoll 1/2014 1. Namn kl. Uppg 1/2014 1 Fullmäktige Tid 10.02.2014, kl. 18:00-20:30 Plats Wessman-salen, Stora Byvägen 8 Deltagare Namn kl. Uppg Närv. Abrahamsson Anna 18:00-20:30 ledamot Alaterä Mandi 18:00-20:30 ledamot Backström

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1 Kommunstyrelsen Tid 25.05.2015 kl. 17:00-21:16 Plats Kommunhuset Ervastvägen 2, sammanträdesrum Ervast 1 vån. Närvarande Vahasalo Raija ordförande Harinen Ari I vice

Läs mer

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Sammanträde Tid 29.09.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Protokoll 3/2014 1. Tid 07.04.2014, kl. 18:00-19:40 Plats Wessmansalen, Kungvägens skola, Stora byvägen 8

Protokoll 3/2014 1. Tid 07.04.2014, kl. 18:00-19:40 Plats Wessmansalen, Kungvägens skola, Stora byvägen 8 Protokoll 3/2014 1 Fullmäktige Tid 07.04.2014, kl. 18:00-19:40 Plats Wessmansalen, Kungvägens skola, Stora byvägen 8 Deltagare Namn kl. Uppg Närv. Abrahamsson Anna 18:00-19:40 ledamot Aho Hanne 18:00-19:40

Läs mer

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 Sammandrag av revisionsnämndens utvärderingar Revisionsnämnden 5.5.2008 VANDA STADS UT VÄRDERINGSBERÄT TELSE 2007 SAMMANDRAG 1 För att uppnå stadens strategiska

Läs mer

-2, STST 2015-06-08 16:00

-2, STST 2015-06-08 16:00 -2, STST 2015-06-08 16:00 Möteskallelse Måndagen den 8.6.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Sammanträde Tid 18.08.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 12.12.2011 kl. 18.00 på Kommungården

Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 12.12.2011 kl. 18.00 på Kommungården -2, KST 2011-12-12 18:00 Kallelse till s sammanträde 12.12.2011 kl. 18.00 på Kommungården Vid förhinder, meddela alltid kommunens växel tfn 382 1111, i god tid 347, KST 2011-12-12 18:00 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 49

Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 49 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 49 Sammanträde Tid 17.08.2015 måndag kl. 17:30 Plats Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 35

Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 35 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 35 Sammanträde Tid 24.02.2014 måndag kl. 17.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1 Kommunfullmäktige Tid 15.06.2015 kl. 18:10-22:05 Plats Kommunhuset Ervastvägen 2, Kyrkslättssalen 1 vån. Närvarande Kjerin Ulf ordförande jäv, :er 51-52 Vanhamäki Veikko

Läs mer

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Sammanträde Tid 27.02.2012 måndag kl. 17:30 23:33 paus kl. 20.00 20.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Jyrki Kasvi, puheenjohtaja

Läs mer

[INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet

[INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet [INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet Redigerad av Paula Marjomaa och Milja Laakso Intressebevakning

Läs mer

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ÄRENDELISTA Landskapsfullmäktige 1/2015

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ÄRENDELISTA Landskapsfullmäktige 1/2015 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ÄRENDELISTA Landskapsfullmäktige 1/2015 Tid för mötet: 23.4.2015 klo 18.00-20.15 Plats för mötet: Badhotellet Sani, Aalto-salen, Kalajoki 1 MÖTETS

Läs mer

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Sammanträde Tid 14.04.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 07.10.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 299 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 486 300 Val av två protokolljusterare

Läs mer