Kommunstyrelsen nr 2/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen nr 2/2015 23.2.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 nr 2/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 23 Mötets konstituering KST 24 Ändring av delgeneralplanen för västra /Hasselgård 1:26 KST 25 Ändring av delgeneralplanen för norra / Björkkulla 1:1 och Nötterbacka 2:5 KST 26 Patientombudsmannens rapport för verksamhetsåret 2014 KST 27 KST 28 Fullmäktigemotion som gäller mottagandet av kvotflyktingar till kommun Fullmäktigemotion om beredande och ibruktagande av en läroplan för toleransfostran KST 29 Arbetshälsoenkät 2014 KST 30 Ordnandet av fastighetsbolagens Pikkalanlahti II och Pikkalanlaituri förvaltning KST 31 Val av röstningsområdenas valnämnder och valbestyrelse för riksdagsvalet 2015 KST 32 Valreklamställningarna vid riksdagsvalet 2015 KST 33 KST 34 KST 35 KST 36 KST 37 KST 38 KST 39 KST 40 KST 41 KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 Förlust av valbarhet till förtroendeuppdraget som medlem i bildningsnämnden och fyllnadsval (Lignell) Förlust av valbarhet till förtroendeuppdraget som ersättare i grundtrygghetsnämnden och fyllnadsval (Huittinen) Förlust av valbarhet till förtroendeuppdraget som ersättare i bildningsnämndens svenskspråkiga sektion och fyllnadsval (Väänänen) Val av representanter till Sydkustens landskapsförbund r.f:s förbundsmöte Val av representanter till ett möte med Nylands ELY-central Fullmäktigemotion om inrättande av en kultur- och miljöstig Fullmäktigemotion om uppdatering av kommunens adresskarta och infotavlor Fullmäktigemotion om givande av skriftliga varningar Laglighetsövervakning av kommunfullmäktiges beslut Anlända skrivelser, anmälningar och beslut Övervakning av lagligheten i nämnd- och tjänsteinnehavarbeslut Övriga ärenden Upphandling av försäkringstjänster

2 MÖTESPROTOKOLL Sida 2 Nr 2/2015 Mötesplats och -tid Kommunhuset kl Närvarande medlemmar Övriga närvarande Laaksonen Merja, ordförande Kaisla Heikki,medlem Parviainen Kristian, medlem Elo Tuula, medlem Karell Anders, medlem Koroma-Hintikka Maria, medlem Martin Kirsi, medlem Nygård Johanna, medlem Svanfeldt Stefan, medlem Tanskanen Veikko, medlem Varpio Arto, medlem Alho Arja, FGE-ordförande Gottberg Carl-Johan, FGE I vice ordförande Penttinen Arto, FGE II vice ordförande Isotupa Juha-Pekka, kommundirektör Löfbacka Mikko, förvaltningsdirektör Pietinen Jukka, bildningschef, avlägsnade sig kl efter 28 Skyttä Jorma, teknisk chef, avlägsnade sig kl , närvarande under 23-25, 44 Ärenden Underskrifter Merja Laaksonen ordförande Heikki Kaisla ordförande 40 Mikko Löfbacka protokollförare Tuula Elo protokolljusterare Kirsi Martin protokolljusterare Protokollet framlagts till påseende, tid och plats Kommunhuset Intygar, underskrift Tjänsteställning Mikko Löfbacka förvaltningsdirektör

3 Sida 3 KST 23 MÖTETS KONSTITUERING beslutar 1. konstatera mötet vara lagenligt sammankallat och beslutfört 2. välja två protokolljusterare beslöt 1. konstatera mötet lagenligt sammankallat och beslutfört 2. välja Tuula Elo och Kirsi Martin till protokolljusterare. beslöt dessutom behandla 44 för den delen det gäller tekniska avdelningens lägesrapport efter 25. ==== Nämnd Kommunfullmäktige

4 Sida 4 TEKNLTK:574 /2013 KST 24 ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR VÄSTRA SJUNDEÅ/HASSELGÅRD 1:26 TEKN Bilaga 5 Kompletterande material Joel Rehnström har ansökt om ändring av generalplanen. Avsikten med ändringen är att flytta en året om -bostadsplats (A) inom lägenheten Hasselgård 1:26 till ett för byggande lämpligare ställe på M-2 -området. Landskapsplanen fastställdes vid miljöministeriet den I Nylands landskapsplan är området delvis på ett värdefullt åsområde eller annan geologisk formation. Inga andra särskilda funktioner eller behov har framförts i landskapsplanen. Området hör till delgeneralplanen för västra. Den gällande generalplanen fastställdes den I generalplanen har områdena betecknats för fristående småhus (A) samt jord- och skogsbruksområde (M-2). Genom området går en km-beteckning, som står för kulturlandskap. kommuns byggnadsordning fastställdes den och justerades i fullmäktige den Ändringsområdena finns på byggnadsordningens zon 4 (övriga lämpliga zoner). De zonvisa byggnadsrätterna och byggnadsplatsernas minimistorlek har uppräknats i kommunens byggnadsordning och i generalplanens bilaga, där man behandlar dimensioneringen av och dirigeringsmetoder för ny byggnation på områden utanför områden med byggnadsplan. Avsikten med ändringen är att flytta en byggnadsplats från A-området till en för byggande lämpligare plats. Den nuvarande platsen finns i en brant och smal backe mycket nära Hästbölevägen, vilket försvårar byggandet. Genom det nuvarande stället går dessutom ett dike. Den nya platsen finns på en jämn kulle och är lämpligare och torrare med tanke på byggande samt lugnare med tanke på trafiken. Som bilaga till redogörelsen finns ett utdrag ur generalplanens nuläge och ett utkast till ändring (daterat den ). I punkt 2 bildas ett nytt A-område, som innehåller en byggnadsplats. Området som i utkastet har betecknats med siffran 1 ändras från A-område till M- 2 -område, som inte innehåller byggnadsrätt. Efter flyttningen bibehålls A- områdets totala areal, ca 5600 m2 och antalet byggnadsplatser förblir oförändrat. Fastigheten i ändringsområdet ligger delvis på ett värdefullt åsområde eller annan geologisk formation. Den nya byggnadsplatsen inverkar emellertid Nämnd Kommunfullmäktige

5 Sida 5 inte på åsområdets förhållanden och är inte belägen innanför åsområdet. Den nya byggnadsplatsen befinner sig emellertid på km-betecknat område i Hästböle kulturlandskap. Områdets beteckning är riktgivande och gäller områden som är värdefulla med tanke på kulturlandskapet. Då man utför åtgärder som inverkar på miljön, bör man ta i beaktande att inte riskera eller försvaga områdets landskapsmässiga, kulturhistoriska eller naturvärden. Då man bygger bör man ta den i landskapet rådande byggnadsstilen, det befintliga byggnadsbeståndets placering samt det befintliga trädbeståndet i beaktande. Natur- och landskapsvärdena bör beaktas både på byggnadsplatserna och i ett vidare perspektiv omkring dem. Generalplanens helhetssituation ändras inte i nämnvärd grad i och med ändringsförslaget. Byggnadsrättens mängd och dimensionering bibehålls. Gentemot landskapsplanen är ändringens inverkan liten. Ändringens inverkan på landskapsplanen är liten. Den nuvarande platsen finns i en trång och fuktig plats mellan Hästbölevägen och en brant sluttning. Det är svårt att bygga på platsen och det skulle även inverka på väglandskapet på ett betydande sätt eftersom man skulle vara tvungen att bygga förhållandevis nära vägen. Den nya platsen finns i närheten av Hästböle kulturlandskap och syns delvis över åkrarna till Hästbölevägen. Inverkan på kulturlandskapet bör således beaktas och de nya byggnaderna bör placeras med eftertanke i terrängen. Landskapet på den nya platsen bör bevaras i möjligast hög grad genom att bygga på ett traditionellt sätt. Det befintliga trädbeståndet bör bevaras i tillräcklig grac och vid behov bör man plantera ny växtlighet så att åkerlandskapets kant förblir grön och enhetlig. Generalplaneändringen medför ingen sådan markanvändning eller sådana arbeten, förutom den inverkan ett normalt småhusbygge medför, varför man borde uppgöra en skild miljökonsekvensbedömning. Arkitekturum Oy har uppgjort utkastet till den aktuella delgeneralplaneändringen. Enligt markanvändnings- och bygglagens 63 bör man meddela om anhängiggörandet av planläggningen på ett sådant sätt att de delägande har möjlighet att få uppgifter om planläggningens utgångspunkter, den planerade tidtabellen samt förfarandet med deltagande och bedömning. Informerandet bör göras på ett sådant sätt som är lämpligt med tanke på planens avsikt och betydelse. Enligt markanvändnings- och byggförordningens 30 2 mom. informerar man om möjligheten att framföra anmärkningar på ett sätt som angivits i planen för deltagande och bedömning och som är fungerande Nämnd Kommunfullmäktige

6 Sida 6 med tanke på att alla delägande skall få information. Ifall man, med tanke på ärendets natur, inte anser att det behövs andra meddelanden, bör man informera så som de kommunala meddelandena offentliggörs i kommunen. Meddelandet bör emellertid alltid publiceras i minst en på orten allmänt utgiven dagstidning. Eftersom det är fråga om en till sin betydelse mindre planläggning, är det inte nödvändigt att uppgöra en i MRL 63 åsyftad plan för deltagande och bedömning. Det i lagen avsedda deltagandet och interaktionen ordnas genom hörande av grannarna och genom att göra en heltäckande myndighetsutlåtanderunda. Förfarandet beskrivs noggrannare i planeredogörelsen. Kompletterande material och bilagor: - som kompletterande material Joel Rehnströms ansökan om ändring av generalplanen - som bilaga utkastet till ändring av delgeneralplanen för västra, Hasselgård 1:26 Föredragning: markanvändningsingenjör Taneli Kiljunen, tel , e-post: taneli.kiljunen(at)siuntio.fi Tekniska nämnden besluter - att inleda ändringen av generalplanen på lägenheten Hasselgård 1:26; - att i enlighet med kommunfullmäktiges beslut av den kungöra anhängiggörandet av delgeneralplaneändringen på kommunens anslagstavla, Kirkkonummen Sanomat och Västra Nyland; - att framlägga utkastet till ändring av delgeneralplanen till allmänt påseende i kommunens tekniska kansli, adress Svidja 51 B, kby; - eftersom det är fråga om en liten planeändring är det inte nödvändigt att uppgöra en i MRL 63 åsyftad skild plan för deltagande och bedömning. Det i lagen avsedda deltagandet och interaktionen ordnas genom att höra grannarna och genom att göra en heltäckande myndighetsutlåtanderunda. Förfarandet beskrivs i planeredogörelsen; - att begära utlåtanden över utkastet från följande instanser: o kommuns miljö- och byggnadsnämnd o Nylands NTM-central o Nylands förbund o Museiverket o Västra Nylands landskapsmuseum o Områdesarkitekt Rauli Ailus o Ingå- miljöförening rf o Joel Rehnström o Rågrannarna till lägenheten Hasselgård 1:26. Nämnd Kommunfullmäktige

7 Sida 7 Behanding: Under behandlingen ändrade föredraganden sitt beslutsförslag enligt följande: Tekniska nämnden besluter - att inleda ändringen av generalplanen på lägenheten Hasselgård 1:26; - att i enlighet med kommunfullmäktiges beslut av den kungöra anhängiggörandet av delgeneralplaneändringen på kommunens anslagstavla, Kirkkonummen Sanomat och Västra Nyland; - att framlägga utkastet till ändring av delgeneralplanen till allmänt påseende i kommunens tekniska kansli, adress Svidja 51 B, kby; - eftersom det är fråga om en liten planeändring är det inte nödvändigt att uppgöra en i MRL 63 åsyftad skild plan för deltagande och bedömning. Det i lagen avsedda deltagandet och interaktionen ordnas genom att höra grannarna och genom att göra en heltäckande myndighetsutlåtanderunda. Förfarandet beskrivs i planeredogörelsen; - att begära utlåtanden över utkastet från följande instanser: o kommuns miljö- och byggnadsnämnd o Nylands NTM-central o Nylands förbund o Museiverket o Västra Nylands landskapsmuseum o Områdesarkitekt Rauli Ailus o Joel Rehnström o Rågrannarna till lägenheten Hasselgård 1:26. Enligt föredragandens ändrade beslutsförslag. ==== TEKN Bilaga 8 Kompletterande material Utkastet var framlagt till allmänt påseende under tiden Anhängiggörandet och tiden för framläggningen kungjordes i Kirkkonummen Sanomat och Västra Nyland. Utlåtanden begärdes i enlighet med beslutet av den Utlåtanden inlämnades av kommunens miljö- och byggnadsnämnd, Västra Nylands landskapsmuseum, Museiverket, Nylands NTM-central och områdesarkitekt Rauli Ailus. Dessutom avgav ägarna till ändringsobjektets grannfastighet 1:16 Sirkka och Pentti Aula ett muntligt utlåtande, enligt vilket de inte har någonting att anmärka. Nämnd Kommunfullmäktige

8 Sida 8 De skriftliga utlåtandena finns med som kompletterande material. Den inlämnade responsen jämte genmälen har uppdaterats i planeredogörelsen. På basen av den inlämnade responsen har man inte ansett det vara nödvändigt att göra ändringar I planeutkastet, därför behandlas det i samma form som förslag till ändring av delgeneralplanen. Bilagor och kompletterande material: Som bilaga: - Förslaget till ändring av delgeneralplanen för västra (planekartan och planeredogörelsen) Som kompletterande material: - De utlåtanden som inlämnats om utkastet Föredragning: markanvändningsingenjör Taneli Kiljunen, tel , e-post: Tekniska nämnden besluter: - att anteckna de inlämnade utlåtandena och de i planeredogörelsen presenterade genmälena till kännedom; - att framlägga förslaget till ändring av delgeneralplanen för norra till allmänt påseende i tekniska kansliet, adress Svidja 51 B, kby och - att begära om utlåtanden gällande ändringsförslaget från följande instanser: o kommuns miljö- och byggnadsnämnd o Nylands NTM-central o Nylands förbund o Museiverket o Västra Nylands landskapsmuseum o Områdesarkitekt Rauli Ailus o Ingå- miljöförening o FNF Nylands krets o Joel Rehnström o Rågrannarna till lägenheterna Hasselgård 1:26 Enligt förslaget. ==== TEKN Bilagorna 4 och 5 Förslaget till ändring av delgeneralplanen har varit framlagt till allmänt påseende under tiden Utlåtanden har inbegärts enligt tekniska nämndens beslut den Nämnd Kommunfullmäktige

9 Sida 9 Utlåtanden inlämnades av kommuns miljö- och byggnadsnämnd, Västra Nylands landskapsmuseum och Museiverket. NTM-centralen och Nylands förbund meddelade att de inte avger ett utlåtande. Dessutom avgav Sirkka och Pertti Aula, ägarna av grannfastigheten 1:16 ett muntligt utlåtande, enligt vilket de inte har något att anmärka om ändringen. Inga anmärkningar inlämnades under framläggningstiden. Miljö- och byggnadsnämnden och Museiverket har inget att anmärka om förslaget till ändring. Västra Nylands landskapsmuseum konstaterar i sitt utlåtande att det inte har något att anmärka gällande ändringsförslaget. I utlåtandet påminner man emellertid att man i byggnadslovsskedet bör se till att nybyggandet passar in i miljön både med tanke på placeringen och utseendet för att inte försvaga de landskapsmässiga värdena. Planeredogörelsen har uppdaterats med de anmärkningar som inlämnats och där har man också avgett genmälen till utlåtandena. I själva förslaget till ändring av delgeneralplanen har inga ändringar gjorts. Man föreslår att det godkänns som sådant. I enlighet med markanvändnings- och bygglagen 37 godkänner kommunfullmäktige generalplanen. Bilagor och kompletterande material: - Som bilaga: o förslaget till ändring av delgeneralplanen för västra Hasselgård 1:26 o de utlåtanden som inlämnats gällande ändringsförslaget Föredragning: markanvändningsingenjör Taneli Kiljunen, tel , e-post: Tekniska nämnden föreslår: - att de inlämnade utlåtandena och planläggarens i planeredogörelsen avgivna genmälen antecknas till kännedom och - att man föreslår för kommunstyrelsen och vidare för kommunfullmäktige att de godkänner de genmälen som planläggaren avgett till utlåtandena och att förslaget till ändring av delgeneralplanen för västra godkänns för fastigheten Hasselgårds 1:26 del enligt bilagan. KST 24 Enligt förslaget. ==== Bilagor och kompletterande material - som bilaga förslaget till ändring av delgeneralplanen för västra Hasselgård 1:26 Nämnd Kommunfullmäktige

10 Sida 10 - som kompletterande material de utlåtanden som inlämnats gällande ändringsförslaget beslutar föreslå att kommunfullmäktige godkänner planläggarens genmälen till utlåtandena och att förslaget till ändring av delgeneralplanen för västra godkänns för fastigheten Hasselgårds 1:26 del enligt bilagan. godkände beslutsförslaget. ===== Nämnd Kommunfullmäktige

11 Sida 11 TEKNLTK:603 /2013 KST 25 ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR NORRA SJUNDEÅ/ BJÖRKKULLA 1:1 OCH NÖTTERBACKA 2:5 TEKN Bilaga 4 Kompletterande material Kim Lindblad har ansökt om ändring av generalplanen. Avsikten med ändringen är att flytta en på planekartan befintlig året om-bostadsplats (A) inom lägenheten Nötterbacka 2:5 och två bostadsplatser inom lägenheten Björkkulla 1:1 till lägligare eller redan bebyggda platser. Den ena av de i planen befintliga bostadsplatser som skall flyttas inom lägenheten Björkkulla 1:1 har redan byggts på ett annat ställe än den i generalplanen anvisade. Sålunda uppdateras planen för den här platsens del. I landskapsplanen för Nyland finns det område som skall ändras inom ett område som är viktigt med tanke på bevarandet av kulturmiljön eller landskapsvyn. Dessutom går en friluftsled genom området. I närheten av området finns ett delvis värdefullt åsområde eller annan geologisk formation. Inga andra särskilda funktioner eller behov har framförts i landskapsplanen. Landskapsplanen har fastställts vid miljöministeriet den Området hör till delgeneralplanen för norra. Den gällande generalplanen har fastställts den I generalplanen har områdena betecknats som områden för fristående småhus (A), jord- och skogsbruksområde (M-2) samt jord- och skogsbruksområde (MT-2). Ändringsområdet ligger innanför km-området (kulturlandskap). Intill finns M-2/s1104 och M- 1/s1104 -områden (Dagsverksvägen, hassellund). kommuns byggnadsordning fastställdes den och justerades i fullmäktige den Ändringsområdena finns på byggnadsordningens zon 4 (övriga lämpliga zoner). De zonvisa byggnadsrätterna och byggnadsplatsernas minimistorlek har uppräknats i kommunens byggnadsordning och i generalplanens bilaga, där man behandlar dimensioneringen av och dirigeringsmetoder för ny byggnation på områden utanför områden med byggnadsplan. Avsikten med ändringen är att flytta två byggnadsplatser från A-området till en för byggandet lämpligare plats samt att uppdatera generalplanen för en befintlig bostad till att bli ett område för fristående småhus. De byggnadsplatser som nu skall flyttas bildar i det nuvarande A-området en tämligen trång grupp, som skulle inverka på landskapsvyn om den förverkligas. Målet är att flytta två platser till andra ställen och skapa mera utrymme och rymd på den återstående platsen. Som bilaga till redogörelsen finns ett ut- Nämnd Kommunfullmäktige

12 Sida 12 drag ur generalplanens nuläge och ett utkast över ändringen (daterat den ). Innanför lägenheten Nötterbacka 2:5, i punkt 1 på kartan i bilagan, finns fyra obebyggda A-områdesbyggnadsplatser, av vilka en redan har byggts i punkt 2. Sålunda justeras generalplanekartan för punkt 2:s del så att man där bildar ett nytt A-område som innehåller en byggnadsplats. Dessutom flyttas från punkt 1 två byggnadsplatser till punkt 3, så att det i punkt 1 blir en byggnadsplats kvar. I punkt 3 bildas ett nytt A-område, som innehåller en byggnadsplats. Sålunda innehåller det nya området i punkt 3 totalt tre byggnadsplatser. I punkt 1 fogas en del av A-området till det intilliggande M-2/s1104- området. Efter ändringen bibehålls båda lägenheternas totala A-områdesyta samt antalet byggnadsplatser. Då man bygger bör man ta den i landskapet rådande byggnadsstilen, det befintliga byggnadsbeståndets placering samt det befintliga trädbeståndet i beaktande både på byggnadsplatserna och i ett vidare perspektiv omkring dem. Generalplanens helhetssituation ändras inte i nämnvärd grad i och med ändringsförslaget. Byggnadsrättens mängd och dimensionering bibehålls. Gentemot landskapsplanen är ändringens inverkan liten. Ändringen inverkar inte på den i landskapsplanen inritade friluftsleden. Ändringsområdena finns på ett kulturhistoriskt viktigt område och förflyttningen av byggnadsplatserna inverkar på landskapsvyn. På den nuvarande platsen är byggnadsplatsernas A-område emellertid på ett förhållandevis synligt ställe i landskapet, invid åkerrenen. Flyttandet av byggnadsplatserna gör att inverkan på landskapet inte är så tungt på just det här stället. I punkt 3, dit byggnadsplatserna förflyttas, kan väganslutningen göras förhållandevis enkelt, längs med skogskanten. Man bör beakta den inverkan som byggnadsplatserna har på kulturlandskapet och de nya byggnaderna bör placeras med eftertanke i terrängen. Den på den nya platsen rådande landskapsvyn bör bevaras i möjligast stor grad genom att bygga på traditionellt sätt. Det befintliga trädbeståndet bör bevaras i tillräcklig mån och vid behov bör man plantera ny växtlighet, så att åkerlandskapets kant bibehålls grön och enhetlig. Generalplaneändringen medför ingen sådan markanvändning eller sådana arbeten, förutom den inverkan ett normalt småhusbygge medför, varför man borde uppgöra en skild miljökonsekvensbedömning. Nämnd Kommunfullmäktige

13 Sida 13 Arkitekturum Oy har uppgjort utkastet till den aktuella delgeneralplaneändringen. Enligt markanvändnings- och bygglagens 63 bör man meddela om anhängiggörandet av planläggningen på ett sådant sätt att de delägande har möjlighet att få uppgifter om planläggningens utgångspunkter, den planerade tidtabellen samt förfarandet med deltagande och bedömning. Informerandet bör göras på ett sådant sätt som är lämpligt med tanke på planens avsikt och betydelse. Enligt markanvändnings- och byggförordningens 30 2 mom. informerar man om möjligheten att framföra anmärkningar på ett sätt som angivits i planen för deltagande och bedömning och som är fungerande med tanke på att alla delägande skall få information. Ifall man, med tanke på ärendets natur, inte anser att det behövs andra meddelanden, bör man informera så som de kommunala meddelandena offentliggörs i kommunen. Meddelandet bör emellertid alltid publiceras i minst en på orten allmänt utgiven dagstidning. Eftersom det är fråga om en till sin betydelse mindre planläggning, är det inte nödvändigt att uppgöra en i MRL 63 åsyftad plan för deltagande och bedömning. Det i lagen avsedda deltagandet och interaktionen ordnas genom hörande av grannarna och genom att göra en heltäckande myndighetsutlåtanderunda. Förfarandet beskrivs noggrannare i planeredogörelsen. Kompletterande material och bilagor: - som kompletterande material Kim Lindblads ansökan om ändring av generalplanen - som bilaga utkastet till ändring av delgeneralplanen, Björkkulla 1:1 och Nötterbacka 2:5 Föredragning: markanvändningsingenjör Taneli Kiljunen, tel , e-post: taneli.kiljunen(at)siuntio.fi Tekniska nämnden besluter: - att inleda ändringen av generalplanen på området för lägenheterna Björkkulla 1:1 och Nötterbacka 2:5 - att i enlighet med kommunfullmäktiges beslut av den kungöra anhängiggörandet av delgeneralplaneändringen på kommunens anslagstavla, Kirkkonummen Sanomat och Västra Nyland. - att framlägga utkastet till ändring av delgeneralplanen till offentligt påseende i kommunens tekniska kansli, adress: Svidja 51 B, kby. - eftersom det gäller ett mindre planeprojekt besluter tekniska nämnden att det inte är nödvändigt att uppgöra en i MRL 1 63 åsyftad skild plan för deltagande och bedömning. Det i lagen avsedda deltagandet och in- Nämnd Kommunfullmäktige

14 Sida 14 teraktionen ordnas genom att höra grannarna och genom att låta göra en heltäckande myndighetsutlåtanderunda. Förfarnadet beskrivs i planeredogörelsen. - att be om utlåtande över utkastet från följande instanser: o kommuns miljö- och byggnadsnämnd o Nylands NTM-central o Nylands förbund o Museiverket o Västra Nylands landskapsmuseum o Områdesarkiekt Rauli Ailus o Ingå- miljöförening rf o Kim Lindblad o Rågrannarna till lägenheterna Björkkulla 1:1 och Nötterbacka 2:5. Behanding: Ändrat beslutsförslag: Under behandlingen ändrade föredraganden sitt beslutsförslag enligt följande: Tekniska nämnden besluter: - att inleda ändringen av generalplanen på området för lägenheterna Björkkulla 1:1 och Nötterbacka 2:5 - att i enlighet med kommunfullmäktiges beslut av den kungöra anhängiggörandet av delgeneralplaneändringen på kommunens anslagstavla, Kirkkonummen Sanomat och Västra Nyland. - att framlägga utkastet till ändring av delgeneralplanen till offentligt påseende i kommunens tekniska kansli, adress: Svidja 51 B, kby. - eftersom det gäller ett mindre planeprojekt besluter tekniska nämnden att det inte är nödvändigt att uppgöra en i MRL 1 63 åsyftad skild plan för deltagande och bedömning. Det i lagen avsedda deltagandet och interaktionen ordnas genom att höra grannarna och genom att låta göra en heltäckande myndighetsutlåtanderunda. Förfarandet beskrivs i planeredogörelsen. - att be om utlåtande över utkastet från följande instanser: o kommuns miljö- och byggnadsnämnd o Nylands NTM-central o Nylands förbund o Museiverket o Västra Nylands landskapsmuseum o Områdesarkiekt Rauli Ailus o Kim Lindblad o Rågrannarna till lägenheterna Björkkulla 1:1 och Nötterbacka 2:5. Nämnd Kommunfullmäktige

15 Sida 15 Enligt föredragandens ändrade beslutsförslag. ==== TEKN Bilaga 7 Kompletterande material Utkastet har varit framlagt till allmänt påseende under tiden Anhängiggörandet och framläggandet till påseende kungjordes i Kirkkonummen Sanomat och i Västra Nyland. Utlåtanden inbegärdes enligt beslutet av den Utlåtanden har inlämnats av kommunens miljö- och byggnadsnämnd, Västra Nylands landskapsmuseum, Museiverket, Nylands NTM-central och områdesarkitekt Rauli Ailus. De inlämnade utlåtandena finns som kompletterande material. Utlåtandena jämte genmälen har uppdaterats i planeredogörelsen. Man har ansett att det på basen av responsen inte har varit nödvändigt att göra ändringar i planeutkastet, därför behandlas det som förslag till ändring av delgeneralplanen i samma form. Bilagor och kompletterande material: Som bilaga: - Förslaget till ändring av delgeneralplanen för norra (planekarta och planeredogörelse) Som kompletterande material: - de utlåtanden som inlämnats gällande utkastet Föredragning: markanvändningsingenjör Taneli Kiljunen, tel , e-post: Tekniska nämnden besluter: - att anteckna de inlämnade utlåtandena och de i planeredogörelsen presenterade genmälena till kännedom; - att framlägga förslaget till ändring av delgeneralplanen för norra till allmänt påseende i tekniska kansliet, adress Svidja 51 B, kby och - att begära om utlåtanden gällande ändringsförslaget från följande instanser: o kommuns miljö- och byggnadsnämnd o Nylands NTM-central o Nylands förbund o Museiverket o Västra Nylands landskapsmuseum o Områdesarkitekt Rauli Ailus Nämnd Kommunfullmäktige

16 Sida 16 o Ingå- miljöförening o FNF Nylands krets o Kim Lindblad o Rågrannarna till lägenheterna Björkkulla 1:1 och Nötterbacka 2:5 Päätös: TEKN Bilagorna 2 och 3 Enligt förslaget. ==== Förslaget till ändring av detaljplanen har varit framlagt till allmänt påseende under tiden Utlåtanden har inbegärts enligt tekniska nämndens beslut den Utlåtanden inlämnades av kommuns miljö- och byggnadsnämnd, Västra Nylands landskapsmuseum och Museiverket. NTM-centralen och Nylands förbund meddelade att de inte kommer att avge utlåtande. Miljö- och byggnadsnämnden och Museiverket hade ingenting att anmärka om ändringsförslaget. Västra Nylands landskapsmuseum konstaterar i sitt utlåtande att det inte har något att anmärka om ändringsförslaget. I utlåtandet påminner man emellertid att man i byggnadslovsskedet bör se till att den rådande landskapsvyn vid byggnadsplatserna och det befintliga byggnadsbeståndet bör bevaras och att nybyggnaderna till dimensionerna, formen och färgsättningen bör följa det traditionella byggnadssättet så att de nya byggnaderna anpassas i landsbygdens småskaliga miljö och landskapsvy. Planeredogörelsen har uppdaterats till den del som gäller den inlämnade responsen och där har man också framfört genmälen till utlåtandena. Man har inte gjort några ändringar i själva förslaget till ändring av delgeneralplanen, utan man föreslår att den godkänns som sådan. Enligt markanvändnings- och bygglagen 37 godkänner kommunfullmäktige generalplanen. Bilagor och kompletterande material: - Som bilaga: o förslaget till ändring av delgeneralplanen för norra Björkkulla 1:1 och Nötterbacka 2:5 o de utlåtanden som inlämnats gällande ändringsförslaget Föredragning: markanvändningsingenjör Taneli Kiljunen, tel , e-post: Tekniska nämnden föreslår: Nämnd Kommunfullmäktige

17 Sida 17 - att anteckna de inlämnade utlåtandena och de genmälen som planläggaren avgett i planeredogörelsen till kännedom och - att föreslå för kommunstyrelsen och vidare för kommunfullmäktige att de godkänner planläggarens genmälen till de inlämnade utlåtandena och att de godkänner förslaget till ändring av delgeneralplanen för norra för fastigheterna Björkkulla 1:1 och Nötterbacka 2:5 enligt bilagan. KST 25 Enligt förslaget. ==== Bilagor och kompletterande material - som bilaga förslaget till ändring av delgeneralplanen för norra Björkkulla 1:1 och Nötterbacka 2:5 - som kompletterande material de utlåtanden som inlämnats gällande ändringsförslaget beslutar föreslå att kommunfullmäktige godkänner planläggarens genmälen till utlåtandena och att förslaget till ändring av delgeneralplanen för norra för fastigheterna Björkkulla 1:1 och Nötterbacka 2:5godkänns enligt bilagan. godkände beslutsförslaget. ===== Nämnd Kommunfullmäktige

18 Sida 18 PERUSTLTK:11 /2015 KST 26 PATIENTOMBUDSMANNENS RAPPORT FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 GRTRN Bilaga 3 Enligt lagen om patientens rättigheter (1992/785) skall vid en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård en patientombudsman utses. Lagen omfattar regler om patientens rättigheter och om patientombudsmannens verksamhet. I lagen poängteras patientens rätt till god hälso- och sjukvård samt till gott bemötande, god information och sekretess. Patientombudsmannen är en opartisk part som informerar patienter, anhöriga, yrkespersonal och andra klienter. Patientombudsmannen löser inte problemsituationer och tar inte heller ställning till medicinska frågor, utan uppgiften är att - informera om patientens rättigheter - arbeta för att främja patientens rättigheter - ge patienten råd i frågor som gäller tillämpningen av lagen vägleda patienten att driva sina egna förmåner i enlighet med vad lagen föreskriver. Patientombudsmannen hade kontaktats sammanlagt 19 gånger. Samma patient kan ha varit i kontakt både gällande serviceproduktion och bemötande. Kompletterande material och bilagor: - som bilaga 3 patientombudsmannens rapport för verksamhetsåret 2014 (på finska). Beredning: grundtrygghetschef Benita Öberg, tfn , e-post: KST 26 Nämnden beslutar anteckna patientombudsmannens rapport för verksamhetsåret 2014 för kännedom och skickar det vidare till kommunstyrelsen för kännedom. Antecknades för kännedom. Bilagor och kompletterande material - patientombudsmannens rapport om verksamheten under verksamhetsåret 2014 finns som bilaga antecknar patientombudsmannens rapport för år 2014 för kännedom enligt bilaga. godkände beslutsförslaget. ===== Nämnd Kommunfullmäktige

19 Sida 19 KH:673 /2013 KST 27 FULLMÄKTIGEMOTION SOM GÄLLER MOTTAGANDET AV KVOTFLYKTINGAR TILL SJUNDEÅ KOMMUN GRTRN Kompletterande material Fullmäktigeledamöterna Svanfeldt, Laaksonen, Gottberg, Parviainen, Kokkonen, Haanpää, Turunen, Tanskanen, Honkasalo, Sneck, Alho, Karell, Paajes och Rosengren har inlämnat en fullmäktigemotion om mottagande av kvotflyktingar till kommun. I fullmäktigemotionen lyfts fram att Finlands årliga flyktingkvot är 750 personer. Denna kvot höjs tillfälligt med 300 personer på grund av den humanitära katastrofen i Syrien. Samtidigt höjer man de stöd kommunerna får för att ta emot flyktingar. Många av dem som valts som kvotflyktingar till Finland måste vänta flera år, ofta i inhumana förhållanden, för att komma till Finland. Orsaken är kommunernas negativa inställning till att ta emot flyktingar. Endast omkring 60 % av Finlands flyktingkvot används årligen. Undertecknade av fullmäktigemotionen vill att kommun utreder möjligheten att skapa ett lagenligt integrationsprogram, samt att förhandla med ELY-centralen om att ta emot cirka 10 flyktingar till kommunen. Mottagandet av flyktingar börjar med omsorgsfull planering redan innan flyktingarna ens kommit till kommunen. För att mottagningsarbetet ska lyckas, förutsätts bra nätverksarbete och klart överenskomna uppgifter med samarbetspartner. Man måste förbereda sig på mottagandet av flyktingar. Mottagandet sker smidigare om kommunen har en namngiven anställd för arbetet. I nuvarande organisation finns inte tillräckliga resurser för planerande och mottagande av kvotflyktingar. Innan man gör beslut om mottagande av kvotflyktingar bör man i kommunen försäkra sig om att det finns möjligheter att få service och att de olika sektorernas beredskap och resurser är tillräckliga för att ta emot dem. Det som bör tas i beaktande i kommunens verksamhet är bl.a. social- och hälsovård, sysselsättning, kultur, boende, dagvård, utbildning, tjänster för ungdomar, vuxenutbildning och åldringsvård. Även samarbetet med myndigheter och tredjesektorn är av största betydelse. De kostnader en kommun orsakas av mottagningen av flyktingar kan inte heltäckande prognostiseras, eftersom flyktingarnas livssituationer och behov av tjänster är individuella. Efter ankomsten till kommunen omfattas kvotflyktingarna i fyra år av de så kallade integrationstjänsterna, de som fått asyl i Finland i tre år. Dessutom krävs det särskilda åtgärder för att de flyktingar som tas emot ska slå sig ned i kommunen, såsom reservering och utrustning av bostäder, övergri- Nämnd Kommunfullmäktige

20 Sida 20 pande hälsokontroller osv. Dessutom kan det beroende på flyktingarnas bakgrund behövas målinriktade tjänster för dem (t.ex. läs-och skrivundervisning). Ersättningen av kostnaderna för mottagningen av flyktingar regleras i integrationslagen och statsrådets beslut om mottagande av flyktingar. Syftet med dem är att ersätta kommunen för de kostnader som orsakats av ordnandet av tjänster och stödåtgärder. Närings-, trafik- och miljöcentralen betalar ur statens medel åt kommunerna de kostnader som orsakats för personer som kommit via flyktingkvoten. Närings-, trafik- och miljöcentralen betalar ersättningarna åt kommunen retroaktivt på basis av kommunens ansökan. En förutsättning är att kommunen har i kraft varande program för integrationsfrämjande samt avtal om mottagning av flyktingar, som ingåtts med närings-, trafik-och miljöcentralen. I kommun finns inte ett i kraft varande integrationsfrämjande program. Detta program bör uppgöras i samarbete med alla sektorer inom kommunen före beslut om mottagande av kvotflyktingar görs. Kompletterande material och bilagor: - som kompletterande material fullmäktigemotionen om mottagandet av kvotflyktingar till kommun Beredning: grundtrygghetschef Benita Öberg, tfn , Nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att den föreslår för kommunfullmäktige - att det inom samtliga avdelningar i kommunen görs en utförlig utredning angående resurser och möjligheter för mottagande av kvotflyktingar - att ett integrationsfrämjande program görs i det fall att kommunen beslutar ta emot kvotflyktingar Behandling: Efter en diskussion konstaterade ordföranden att nämnden enhälligt föreslår för kommunstyrelsen att den föreslår för kommunfullmäktige - att det inom samtliga avdelningar i kommunen görs en utförlig utredning angående resurser och möjligheter för mottagande av kvotflyktingar - att kommunstyrelsen utreder möjligheterna att bereda ett regionalt integrationsfrämjande program i samarbete med de andra kommunerna i regionen. Nämnd Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen nr 2/2015 23.2.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 2/2015 23.2.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 23 Mötets konstituering KST 24 Ändring av delgeneralplanen för västra /Hasselgård 1:26 KST 25 Ändring av delgeneralplanen för norra / Björkkulla 1:1 och Nötterbacka 2:5

Läs mer

Tekniska nämnden nr 6/2013 18.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 6/2013 18.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 6/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 50 TEKN 51 TEKN 52 Mötets konstituering Ändring av delgeneralplanen för norra (lägenheten Kurki 1:39, ändring av byggnadsrätt på glesbygdsområde) Ansökan om ändring

Läs mer

Val av enterprenör för byggandet av lättrafikleden i Störsvik

Val av enterprenör för byggandet av lättrafikleden i Störsvik nr 8/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 83 TEKN 84 TEKN 85 TEKN 86 TEKN 87 TEKN 88 TEKN 89 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Ändring av generalplanen för västra (ändring

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 6/2013 2.9.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 6/2013 2.9.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 6/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 71 FGE 72 Mötes konstituering Godkännande av balanseringsprogrammet FGE 73 Ändring av anslag för investeringar i budgeten för år 2013 FGE 74 FGE 75 FGE 76 FGE 77 FGE

Läs mer

Val av entreprenör för byggandet av vägar och kommunalteknik till detaljplaneområdet på norra sidan av stamväg 51 i Sunnanvik

Val av entreprenör för byggandet av vägar och kommunalteknik till detaljplaneområdet på norra sidan av stamväg 51 i Sunnanvik nr 10/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 105 TEKN 106 TEKN 107 TEKN 108 TEKN 109 TEKN 110 TEKN 111 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Ändring av generalplanen för Västra (ändring

Läs mer

Tekniska nämnden nr 6/2013 18.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 6/2013 18.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 6/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 50 TEKN 51 TEKN 52 Mötets konstituering Ändring av delgeneralplanen för norra (lägenheten Kurki 1:39, ändring av byggnadsrätt på glesbygdsområde) Ansökan om ändring

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 )

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 ) INGÅ KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR BARÖSUND PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 ) Planområde Planområdet omfattar Barösunds bycentrum med omnejd på Orslandet. Planområdet är avgränsat med rött.

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten nr 12/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 183 KST 184 Mötets konstituering Användning av förköpsrätten MÖTESPROTOKOLL Sida 2 Nr 12/2013 Mötesplats och -tid Kommunhuset kl. 18.00-18.10 Närvarande medlemmar Laaksonen

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 5/2013 17.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 5/2013 17.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 5/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 57 Mötes konstituering FGE 58 Ändring av delgeneralplanen för norra (ändring av byggnadsrätt / lägenheterna RN:o 755-404-2-69, 755-404-3-4, 755-404-2-23) FGE 59 FGE 60

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 2/2013 25.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 2/2013 25.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 21 FGE 22 FGE 23 FGE 24 FGE 25 FGE 26 FGE 27 Mötes konstituering Justering av arvodesstadgan för förtroendevalda i kommun Val av nämndemän vid tingsrätten Val av medlem

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 1 GRTRN 2 GRTRN 3 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Godkännande av utvärderingen gällande grundtrygghetsnämndens interna övervakning

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 2/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 2/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 15 Mötes konstituering FGE 16 Överskridna investeringsanslag år 2014 FGE 17 Överskridning av miljö- och byggnadsnämndens budget år 2014 FGE 18 Överskridning av grundtrygghetsnämndens

Läs mer

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration Fullmäktige 85 14.12.2015 Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration 431/05.11.00/2013 SOCHVUTS 83 Social- och hälsovårdsutskottet 18.11.2013 Beredare: Social-

Läs mer

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION AVTAL OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (nedan ELY-centralen) och Grankulla stad (nedan staden) avtalar om följande när det gäller anvisande

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 1 Mötets konstituering BILDNSVES 2 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 3 Godkännande av förslag till verksamhetsberättelsen för svenska skola 2012 BILDNSVES

Läs mer

Tekniska nämnden nr 9/2012 6.11.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 9/2012 6.11.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 9/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 84 TEKN 85 TEKN 86 TEKN 87 TEKN 88 TEKN 89 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Justering av markanvändningens utveckling i, 2. skedet

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 2/2013 11.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 2/2013 11.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 24 KST 25 KST 26 KST 27 KST 28 KST 29 KST 30 KST 31 Mötets konstituering Fullmäktigemotion om utredning av förfaringssätt inom kommunens administration Fullmäktigemotion

Läs mer

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by Bilaga 1 S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 6.2.2013 Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 3/2014 5.5.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 3/2014 5.5.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 26 FGE 27 FGE 28 FGE 29 FGE 30 Mötes konstituering Förlust av valbarhet till uppgiften som medlem i grundtrygghetsnämnden och val av ny medlem och ny ordförande (Lindström)

Läs mer

Ändring av del av Lepplax strandgeneralplan (Vikman 12:137) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y3

Ändring av del av Lepplax strandgeneralplan (Vikman 12:137) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y3 Ändring av del av Lepplax strandgeneralplan (Vikman 12:137) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994082015Y3 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR...

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan. KIMITOÖNS KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR KIMITO CENTRUM PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Planläggningsområde och planens syfte För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

Läs mer

Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y1

Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y1 Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994032017Y1 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 4 3.

Läs mer

SMEDSBY, Gäddaområdet Utvidgning av detaljplan

SMEDSBY, Gäddaområdet Utvidgning av detaljplan P r o g r a m f ö r d e l t a g a n d e o c h b e d ö m n i n g, G ä d d a o m r å d e t i S m e d s b y S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 11.12.2015 SMEDSBY,

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 9/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 9/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 9/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 138 KST 139 KST 140 Mötets konstituering Godkännande av balanseringsprogrammet Ekonomisk uppföljning KST 141 Ansökan om höjning av statsandel enligt prövning år 2013

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan.

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan. Kommunfullmäktige 18 27.04.2015 ÄNDRING AV BROBY DETALJPLAN / STRANDTOMTER Kfullm 27.04.2015 18 Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 215 I Pyttis liksom i alla andra havskustkommuner finns betydande efterfrågan

Läs mer

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011 nr 11/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 100 BILDN 101 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 s ekonomiska utfall 1-9/2011 BILDN 103 Övriga ärenden BILDN 104 Utlåtande

Läs mer

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ)

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) Karleby stad Tekniska servicecentret Ansvarsområde för stadsmiljön Planläggningstjänster

Läs mer

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag Fullmäktige 17 11.04.2016 Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag 431/05.11.00/2013, 1420/05.11.00/2016 SOCHVUTS 13 Social-

Läs mer

Ändring av Nederpurmo delgeneralplan, flyttning av byggrätt (Sexmans ) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y4

Ändring av Nederpurmo delgeneralplan, flyttning av byggrätt (Sexmans ) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y4 Ändring av Nederpurmo delgeneralplan, flyttning av byggrätt (Sexmans 599-417-4-10) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994172016Y4 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 6/2014 2.6.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 6/2014 2.6.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 6/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 84 Mötets konstituering KST 85 Delårsrapport 1/2014 KST 86 KST 87 Utnämnande av en representant i en samarbetsgrupp för rehabiliteringsklienter Investeringsanslag för

Läs mer

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN Träder i kraft 8.12.2015 INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN 1 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens uppgift är att leda kommunens förvaltning och ekonomi samt svara för utveckling av kommunens

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 4/2014 16.6.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 4/2014 16.6.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 31 Mötets konstituering FGE 32 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2013 FGE 33 Bokslut för år 2013 FGE 34 Delårsrapport 1/2014 FGE 35 Investeringsanslag för

Läs mer

Ändring av sydvästra Ytteresse delgeneralplan (Forsbacka 20:64 och Ragnvald 20:61)

Ändring av sydvästra Ytteresse delgeneralplan (Forsbacka 20:64 och Ragnvald 20:61) Ändring av sydvästra Ytteresse delgeneralplan (Forsbacka 20:64 och Ragnvald 20:61) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994142016Y3 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod:

Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 599406201611 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 2/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 2/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 10 FGE 11 FGE 12 FGE 13 Mötes konstituering Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram Förteckning över motioner som fullmäktigeledamöter har gjort och som är under

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 1/2014 20.1.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 1/2014 20.1.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 1 KST 2 KST 3 KST 4 KST 5 KST 6 KST 7 KST 8 KST 9 Mötets konstituering Förteckning över motioner som fullmäktigeledamöter har gjort och som är under beredning enligt

Läs mer

Tekniska nämnden nr 5/2011 7.6.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 5/2011 7.6.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 5/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 42 TEKN 43 TEKN 44 TEKN 45 TEKN 46 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Uppgörande av detaljplan för Slussenområdet Detaljplaneprojektet

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten nr 12/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 183 KST 184 Mötets konstituering Användning av förköpsrätten Sida 2 Nr 12/2013 Mötesplats och -tid Närvarande medlemmar Kommunhuset kl. 18.00 - Övriga närvarande Ärenden

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 3/2012 12.3.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 3/2012 12.3.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 33 KST 34 KST 35 KST 36 KST 37 KST 38 KST 39 KST 40 KST 41 KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 Mötes konstituering Ekonomisk uppföljning Uppföljning

Läs mer

Förfarande för tillsättande och behörighet Valnämnd och valbestyrelse. Kommunstyrelsen skall i god tid före val tillsätta

Förfarande för tillsättande och behörighet Valnämnd och valbestyrelse. Kommunstyrelsen skall i god tid före val tillsätta Kommunstyrelsen 23 23.01.2017 Tillsättande av valnämnder och valbestyrelse för kommunalvalet 2017 Kommunstyrelsen 23.01.2017 23 Tidpunkt för röstningen Kommunalvalet 2017 förrättas söndag 9.4.2017. Förrättande

Läs mer

PEFC FI 1006:2014. Finlands PEFC-standard. Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering 27.10.2014. PEFC Finland

PEFC FI 1006:2014. Finlands PEFC-standard. Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering 27.10.2014. PEFC Finland Finlands PEFC-standard Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering PEFC FI 1006:2014 27.10.2014 Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering PEFC Finland Cittervägen 7, 00420 HELSINGFORS

Läs mer

Bilaga 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen , justerat BÖLE, HEMSKOG 1

Bilaga 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen , justerat BÖLE, HEMSKOG 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 8.8.2013, justerat 28.2.2014 BÖLE, HEMSKOG 1 Sida 1 Avsikten med ett program för deltagande och bedömning Enligt 63 i markanvändnings-

Läs mer

INGÅ KOMMUN PLANLÄGGNINGS- ÖVERSIKT

INGÅ KOMMUN PLANLÄGGNINGS- ÖVERSIKT INGÅ KOMMUN PLANLÄGGNINGS- ÖVERSIKT 2015 PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT Enligt markanvändnings- och bygglagen ska kommunen minst en gång om året upprätta en översikt över de planärenden som är anhängiga eller som

Läs mer

Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245)

Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245) Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994072016Y2 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET...

Läs mer

Vissa bestämda tider i kommunalvalet

Vissa bestämda tider i kommunalvalet Vissa bestämda tider i kommunalvalet 9.4.2017 Tidpunkt 1 Utförs av Åtgärd Vallagen I början av 2013 Fullmäktige Kommunala centralvalnämnden tillsätts 13 1 och 3 April 2016 Fullmäktige Indelningen i röstningsområden

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat Kommungården, nämndrummet

KALLELSESIDA Utfärdat Kommungården, nämndrummet KALLELSESIDA Utfärdat 11.5.2017 3/26 Sammanträdestid Torsdagen den 18 maj 2017, kl. 18:30 Sammanträdesplats Kommungården, nämndrummet Ärendets nummer Ärende 16. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 17. PROTOKOLLJUSTERING

Läs mer

Vissa bestämda tider vid Europaparlamentsvalet den 25 maj 2014

Vissa bestämda tider vid Europaparlamentsvalet den 25 maj 2014 Vissa bestämda tider vid Europaparlamentsvalet den 25 maj 2014 Tidpunkt 1 Utförs av Åtgärd Vallagen (om inte någon annan lag anges) I början av 2013 Fullmäktige Kommunala centralvalnämnden tillsätts Senast

Läs mer

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3706/10.03.01/2014 Stadsstyrelsen 247 15.9.2014 115 Anvisande av arbeten för byggande av metron mellan Mattby och Stensvik till Länsimetro Oy eller ett bolag som grundas

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie LOVISA STAD PROTOKOLL 2/2017 1 Stadsstyrelsen TID 28.06.2017 kl. 17:35-18:36 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

S i d a 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen TOBY Ändring av detaljplan Tuovilan koulu

S i d a 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen TOBY Ändring av detaljplan Tuovilan koulu S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 12.9.2016 TOBY Ändring av detaljplan Tuovilan koulu S i d a 1 Avsikten med ett program för deltagande och bedömning Enligt

Läs mer

Stadsstyrelsen fastställer följande plan och tidtabell för åtgärder inom socialväsendet.

Stadsstyrelsen fastställer följande plan och tidtabell för åtgärder inom socialväsendet. Stadsstyrelsen 88 25.04.2016 Åtgärder inom socialväsendet 2819/01.00.00.01/2016 Stadsstyrelsen 25.04.2016 88 Beredare Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383 Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén,

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN PLANOMRÅDE FÖR DETALJPLANEARBETET Initiativet har gjorts av Karleby stad. Arbetet

Läs mer

KORSNÄS KOMMUN PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT

KORSNÄS KOMMUN PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT 1 KORSNÄS KOMMUN PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT 2016 2 Innehållsförteckning: INLEDNING 3 PLANLÄGGNINGSNIVÅER.... 3 LANDSKAPSPLANEN.... 3 GENERALPLANERNA... 4 STRANDGENERALPLANEN... 4 DETALJPLANERNA 4 KORSNÄS KOMMUNS

Läs mer

Esbo stad Protokoll 87. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 87. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 13.06.2016 Sida 1 / 1 1995/2016 10.03.00 Stadsstyrelsen 173 30.5.2016 87 Fråga om praxis med undantagslov i norra Esbo Beredning och upplysningar: Mauri Hämäläinen, tfn 043 826 5237 Merja Kiviluoto,

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om främjande av idrott I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av idrottslagen (390/2015): 1 kap. Statens idrottsråd 1 Tillsättande av statens idrottsråd och dess sektioner,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014

LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014 LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014 PARGAS KORPO-BJÖRKÖ, ÅNSÖREN ÄNDRING AV DELGENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

Kommunkansliet i Kimito den 4 december 2015

Kommunkansliet i Kimito den 4 december 2015 11/2015 KALLELSE 1 Sammanträdestid Tisdagen den 24 november 2015 kl. 16.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Kimito Beslutande Övriga Ärenden Underskrift Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna

Läs mer

Tekniska nämnden nr 9/2010 12.10.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 9/2010 12.10.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 9/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 75 TEKN 76 TEKN 77 TEKN 78 TEKN 79 TEKN 80 TEKN 81 Mötets konstituering Anhållan om tilläggsanslag för underhåll av byggnader Hyresnivån i bostäder som är i kommunens

Läs mer

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare Mötesdag - kokouspäivä 24.10. Nr: 9/ sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Tid Fredag 24.10. kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande)

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

Tid Söndag kl Plats Allaktivitetshuset Snäckan

Tid Söndag kl Plats Allaktivitetshuset Snäckan 2.3. Nr: 2- sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) * =närvarande Tid Söndag 2.3. kl. 17.15-18.15 Plats Allaktivitetshuset Snäckan ordinarie:

Läs mer

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 Justeringar i instruktionen för stadsstyrelsen och koncernförvaltningen/ försäljning av fastigheter som ingår i stadens målinriktade lokalitetsplan samt bedömning av detaljplaners

Läs mer

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ Initiativtagare är Karleby stad. Staden har köpt ett åkerområde i Linnusperä

Läs mer

Styrelsens rum, kommungården i Bennäs

Styrelsens rum, kommungården i Bennäs ÄRENDESIDA Sammanträdestid: Tisdagen 01.09.2015, kl. 12.00 Sammanträdesplats: Styrelsens rum, kommungården i Bennäs 41 Sammanträdets öppnande 2 42 Val av två protokolljusterare 2 43 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 171 KST 172 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin KST 173 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 KST 174 KST 175 KST 176 KST 177 KST 178 KST

Läs mer

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY STADGAR 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Namn och hemort Föreningens namn är Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Förbundets hemort är

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE Karleby stads planläggningstjänster har utarbetat detta program för

Läs mer

ARVODESSTADGA för förtroendevalda och tjänsteinnehavare

ARVODESSTADGA för förtroendevalda och tjänsteinnehavare 1 MALAX KOMMUN ARVODESSTADGA för förtroendevalda och tjänsteinnehavare Godkänd av fullmäktige 25.2.2008 Tillämpas från 1.1.2008 Ändrad av fullmäktige 12.12.2011 Tillämpas från 1.1.2012 Ändrad av fullmäktige

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 9/2013 9.12.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 9/2013 9.12.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 9/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 104 FGE 105 FGE 106 FGE 107 FGE 108 Mötes konstituering Överföring av kommunens ekonomi- och personalförvaltning att ordnas av Kunnan Taitoa Oy fr.o.m. 1.1.2014 Den förtroendevaldas

Läs mer

Tekniska nämnden nr 10/2013 5.11.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 10/2013 5.11.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 10/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 85 Mötets konstituering TEKN 86 Ändring av investeringsanslaget i budgeten för år 2013 TEKN 87 Uppföljning av tekniska nämndens ekonomi 10/2013 TEKN 88 Begäran om utlåtande,

Läs mer

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN?

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? Nylands förbund 2016 2 PLANLÄGGNINGEN PÅ LANDSKAPSNIVÅ är en planeringsprocess som tar beslut om markanvändningens riktlinjer för ett landskap eller för flera

Läs mer

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Fullmäktige 7.0.0 Sida / 65/00.0.00/0 Stadsstyrelsen 48 3..0 5 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Beredning och upplysningar: Olli Isotalo, tfn 09 86 66 Torsti Hokkanen,

Läs mer

BÖLE Sveden, ändring av detaljplan för kvarter 42

BÖLE Sveden, ändring av detaljplan för kvarter 42 S i d a 1 Bilaga 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 2.9.2013 Uppdaterat 16.11.2015 BÖLE Sveden, ändring av detaljplan för kvarter 42 S i d a 1 Avsikten med ett program

Läs mer

RP 336/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration

RP 336/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration RP 336/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring

Läs mer

25 Områden i behov av planering

25 Områden i behov av planering Byggnads- och miljönämnden 111 09.06.015 Kommunstyrelsen 346 0.11.015 Kommunfullmäktige 113 16.11.015 Ändringar i 5 och 6 i byggnadsordningen Byggnads- och miljönämnden 09.06.015 111 Bestämmelsen i byggnadsordningen

Läs mer

22.3.2016 VÖRÅ KOMMUN ÄNDRING AV KASTMINNE STRANDDETALJPLAN NORRÅKER SEMESTERBY

22.3.2016 VÖRÅ KOMMUN ÄNDRING AV KASTMINNE STRANDDETALJPLAN NORRÅKER SEMESTERBY Mottagare Vörå kommun Dokument Program för deltagande och bedömning Datum 22.3.2016 VÖRÅ KOMMUN ÄNDRING AV KASTMINNE STRANDDETALJPLAN NORRÅKER SEMESTERBY 1-2 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Författare

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman 2015 06 09 1 ÄNDAMÅL Mom 1 Syfte Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella sammanslutning. Svensk sjuksköterskeförening

Läs mer

180 Smedsby Kvarter 281

180 Smedsby Kvarter 281 180 Smedsby Kvarter 281 Ändring av detaljplan i kvarter 281 samt till kvarteret angränsande vägoch rekreationsområde. Planläggningsavdelningen 16.5.2013 Planen godkänd av samhällsbyggnadsnämnden _..201_

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten JOHANNES FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSRÅDET PROTOKOLL Nr 7/2014 Tid: onsdag 30.7.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande Andersén Henrik Anner, Rea

Läs mer

I det följande används om föreningen benämningen förening och om medlemsföreningarna benämningen medlemsförening.

I det följande används om föreningen benämningen förening och om medlemsföreningarna benämningen medlemsförening. Stadgar för Pro Esbo å rf 1. Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf och dess hemort är Esbo stad. Föreningens officiella språk är finska och svenska; protokollsspråket

Läs mer

ARVODESSTADGA KORSHOLMS KOMMUN

ARVODESSTADGA KORSHOLMS KOMMUN www.korsholm.fi www.mustasaari.fi KORSHOLMS KOMMUN GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 10.12.2012 TRÄDER I KRAFT 1.1.2013 FÖR KORSHOLMS KOMMUN 1.1.2013 Innehållsförteckning Sida 1 Tillämpningsområde 2 2 Sammanträdesarvoden

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 9/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 9/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 9/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 134 KST 135 KST 136 KST 137 KST 138 KST 139 KST 140 KST 141 KST 142 KST 143 KST 144 KST 145 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin Rätten att besluta om befrielse

Läs mer

Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin

Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Stadgar Uppgift och organisation 1. Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin är en sammanslutning av läkare och andra

Läs mer

Sammanträdesdatum 18.3.2015

Sammanträdesdatum 18.3.2015 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1/2015 1/1 Sammanträdestid Onsdagen den 18 mars 2015, kl. 10:00-11:20 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Östdahl, Stig Granvik, Nils-Anders Ahlskog, Holger Björkfors,

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice FÖRVALTNINGSSTADGA Kommunalförbundet Ålands Miljöservice Godkänd av styrelsen 6.5.52013 Godkänd av stämman 4.6.2013 Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice Ålands Miljöservice är ett kommunalförbund.

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 januari 2015 kl

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 januari 2015 kl Sammanträdesdatum: 28.01.2015 Nr: 1 Paragrafer: 1-8 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 januari 2015 kl. 19.00-19.25 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) 24.1.2012 2/11 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) Syftet med program för deltagande och bedömning (PDB) beskrivs

Läs mer

Justitieministeriet ber kommunerna beakta det följande:

Justitieministeriet ber kommunerna beakta det följande: JUSTITIEMINISTERIET 18.6.2009 JM 32/51/2009 Kommunstyrelsen i Liljendal Stadsstyrelsen i Lovisa Kommunstyrelsen i Pernå Kommunstyrelsen i Strömfors KOMMUNALVALET I LOVISA DEN 25 OKTOBER 2009 Enligt statsrådets

Läs mer

Stadsfullmäktige 76 10.06.2015. Stadsplaneringsnämnden 18.11.2014 179

Stadsfullmäktige 76 10.06.2015. Stadsplaneringsnämnden 18.11.2014 179 Stadsfullmäktige 76 10.06.2015 L35 Gränsbevakningsgatan, stadsdel 2 Ahtsalmi, ändring av detaljplanen och tomtfördelningen för en del av kvarter 224 samt rekreations-, parkerings- och gatuområde Stadsplaneringsnämnden

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer