Kommunstyrelsen nr 2/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen nr 2/2015 23.2.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 nr 2/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 23 Mötets konstituering KST 24 Ändring av delgeneralplanen för västra /Hasselgård 1:26 KST 25 Ändring av delgeneralplanen för norra / Björkkulla 1:1 och Nötterbacka 2:5 KST 26 Patientombudsmannens rapport för verksamhetsåret 2014 KST 27 KST 28 Fullmäktigemotion som gäller mottagandet av kvotflyktingar till kommun Fullmäktigemotion om beredande och ibruktagande av en läroplan för toleransfostran KST 29 Arbetshälsoenkät 2014 KST 30 Ordnandet av fastighetsbolagens Pikkalanlahti II och Pikkalanlaituri förvaltning KST 31 Val av röstningsområdenas valnämnder och valbestyrelse för riksdagsvalet 2015 KST 32 Valreklamställningarna vid riksdagsvalet 2015 KST 33 KST 34 KST 35 KST 36 KST 37 KST 38 KST 39 KST 40 KST 41 KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 Förlust av valbarhet till förtroendeuppdraget som medlem i bildningsnämnden och fyllnadsval (Lignell) Förlust av valbarhet till förtroendeuppdraget som ersättare i grundtrygghetsnämnden och fyllnadsval (Huittinen) Förlust av valbarhet till förtroendeuppdraget som ersättare i bildningsnämndens svenskspråkiga sektion och fyllnadsval (Väänänen) Val av representanter till Sydkustens landskapsförbund r.f:s förbundsmöte Val av representanter till ett möte med Nylands ELY-central Fullmäktigemotion om inrättande av en kultur- och miljöstig Fullmäktigemotion om uppdatering av kommunens adresskarta och infotavlor Fullmäktigemotion om givande av skriftliga varningar Laglighetsövervakning av kommunfullmäktiges beslut Anlända skrivelser, anmälningar och beslut Övervakning av lagligheten i nämnd- och tjänsteinnehavarbeslut Övriga ärenden Upphandling av försäkringstjänster

2 MÖTESPROTOKOLL Sida 2 Nr 2/2015 Mötesplats och -tid Kommunhuset kl Närvarande medlemmar Övriga närvarande Laaksonen Merja, ordförande Kaisla Heikki,medlem Parviainen Kristian, medlem Elo Tuula, medlem Karell Anders, medlem Koroma-Hintikka Maria, medlem Martin Kirsi, medlem Nygård Johanna, medlem Svanfeldt Stefan, medlem Tanskanen Veikko, medlem Varpio Arto, medlem Alho Arja, FGE-ordförande Gottberg Carl-Johan, FGE I vice ordförande Penttinen Arto, FGE II vice ordförande Isotupa Juha-Pekka, kommundirektör Löfbacka Mikko, förvaltningsdirektör Pietinen Jukka, bildningschef, avlägsnade sig kl efter 28 Skyttä Jorma, teknisk chef, avlägsnade sig kl , närvarande under 23-25, 44 Ärenden Underskrifter Merja Laaksonen ordförande Heikki Kaisla ordförande 40 Mikko Löfbacka protokollförare Tuula Elo protokolljusterare Kirsi Martin protokolljusterare Protokollet framlagts till påseende, tid och plats Kommunhuset Intygar, underskrift Tjänsteställning Mikko Löfbacka förvaltningsdirektör

3 Sida 3 KST 23 MÖTETS KONSTITUERING beslutar 1. konstatera mötet vara lagenligt sammankallat och beslutfört 2. välja två protokolljusterare beslöt 1. konstatera mötet lagenligt sammankallat och beslutfört 2. välja Tuula Elo och Kirsi Martin till protokolljusterare. beslöt dessutom behandla 44 för den delen det gäller tekniska avdelningens lägesrapport efter 25. ==== Nämnd Kommunfullmäktige

4 Sida 4 TEKNLTK:574 /2013 KST 24 ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR VÄSTRA SJUNDEÅ/HASSELGÅRD 1:26 TEKN Bilaga 5 Kompletterande material Joel Rehnström har ansökt om ändring av generalplanen. Avsikten med ändringen är att flytta en året om -bostadsplats (A) inom lägenheten Hasselgård 1:26 till ett för byggande lämpligare ställe på M-2 -området. Landskapsplanen fastställdes vid miljöministeriet den I Nylands landskapsplan är området delvis på ett värdefullt åsområde eller annan geologisk formation. Inga andra särskilda funktioner eller behov har framförts i landskapsplanen. Området hör till delgeneralplanen för västra. Den gällande generalplanen fastställdes den I generalplanen har områdena betecknats för fristående småhus (A) samt jord- och skogsbruksområde (M-2). Genom området går en km-beteckning, som står för kulturlandskap. kommuns byggnadsordning fastställdes den och justerades i fullmäktige den Ändringsområdena finns på byggnadsordningens zon 4 (övriga lämpliga zoner). De zonvisa byggnadsrätterna och byggnadsplatsernas minimistorlek har uppräknats i kommunens byggnadsordning och i generalplanens bilaga, där man behandlar dimensioneringen av och dirigeringsmetoder för ny byggnation på områden utanför områden med byggnadsplan. Avsikten med ändringen är att flytta en byggnadsplats från A-området till en för byggande lämpligare plats. Den nuvarande platsen finns i en brant och smal backe mycket nära Hästbölevägen, vilket försvårar byggandet. Genom det nuvarande stället går dessutom ett dike. Den nya platsen finns på en jämn kulle och är lämpligare och torrare med tanke på byggande samt lugnare med tanke på trafiken. Som bilaga till redogörelsen finns ett utdrag ur generalplanens nuläge och ett utkast till ändring (daterat den ). I punkt 2 bildas ett nytt A-område, som innehåller en byggnadsplats. Området som i utkastet har betecknats med siffran 1 ändras från A-område till M- 2 -område, som inte innehåller byggnadsrätt. Efter flyttningen bibehålls A- områdets totala areal, ca 5600 m2 och antalet byggnadsplatser förblir oförändrat. Fastigheten i ändringsområdet ligger delvis på ett värdefullt åsområde eller annan geologisk formation. Den nya byggnadsplatsen inverkar emellertid Nämnd Kommunfullmäktige

5 Sida 5 inte på åsområdets förhållanden och är inte belägen innanför åsområdet. Den nya byggnadsplatsen befinner sig emellertid på km-betecknat område i Hästböle kulturlandskap. Områdets beteckning är riktgivande och gäller områden som är värdefulla med tanke på kulturlandskapet. Då man utför åtgärder som inverkar på miljön, bör man ta i beaktande att inte riskera eller försvaga områdets landskapsmässiga, kulturhistoriska eller naturvärden. Då man bygger bör man ta den i landskapet rådande byggnadsstilen, det befintliga byggnadsbeståndets placering samt det befintliga trädbeståndet i beaktande. Natur- och landskapsvärdena bör beaktas både på byggnadsplatserna och i ett vidare perspektiv omkring dem. Generalplanens helhetssituation ändras inte i nämnvärd grad i och med ändringsförslaget. Byggnadsrättens mängd och dimensionering bibehålls. Gentemot landskapsplanen är ändringens inverkan liten. Ändringens inverkan på landskapsplanen är liten. Den nuvarande platsen finns i en trång och fuktig plats mellan Hästbölevägen och en brant sluttning. Det är svårt att bygga på platsen och det skulle även inverka på väglandskapet på ett betydande sätt eftersom man skulle vara tvungen att bygga förhållandevis nära vägen. Den nya platsen finns i närheten av Hästböle kulturlandskap och syns delvis över åkrarna till Hästbölevägen. Inverkan på kulturlandskapet bör således beaktas och de nya byggnaderna bör placeras med eftertanke i terrängen. Landskapet på den nya platsen bör bevaras i möjligast hög grad genom att bygga på ett traditionellt sätt. Det befintliga trädbeståndet bör bevaras i tillräcklig grac och vid behov bör man plantera ny växtlighet så att åkerlandskapets kant förblir grön och enhetlig. Generalplaneändringen medför ingen sådan markanvändning eller sådana arbeten, förutom den inverkan ett normalt småhusbygge medför, varför man borde uppgöra en skild miljökonsekvensbedömning. Arkitekturum Oy har uppgjort utkastet till den aktuella delgeneralplaneändringen. Enligt markanvändnings- och bygglagens 63 bör man meddela om anhängiggörandet av planläggningen på ett sådant sätt att de delägande har möjlighet att få uppgifter om planläggningens utgångspunkter, den planerade tidtabellen samt förfarandet med deltagande och bedömning. Informerandet bör göras på ett sådant sätt som är lämpligt med tanke på planens avsikt och betydelse. Enligt markanvändnings- och byggförordningens 30 2 mom. informerar man om möjligheten att framföra anmärkningar på ett sätt som angivits i planen för deltagande och bedömning och som är fungerande Nämnd Kommunfullmäktige

6 Sida 6 med tanke på att alla delägande skall få information. Ifall man, med tanke på ärendets natur, inte anser att det behövs andra meddelanden, bör man informera så som de kommunala meddelandena offentliggörs i kommunen. Meddelandet bör emellertid alltid publiceras i minst en på orten allmänt utgiven dagstidning. Eftersom det är fråga om en till sin betydelse mindre planläggning, är det inte nödvändigt att uppgöra en i MRL 63 åsyftad plan för deltagande och bedömning. Det i lagen avsedda deltagandet och interaktionen ordnas genom hörande av grannarna och genom att göra en heltäckande myndighetsutlåtanderunda. Förfarandet beskrivs noggrannare i planeredogörelsen. Kompletterande material och bilagor: - som kompletterande material Joel Rehnströms ansökan om ändring av generalplanen - som bilaga utkastet till ändring av delgeneralplanen för västra, Hasselgård 1:26 Föredragning: markanvändningsingenjör Taneli Kiljunen, tel , e-post: taneli.kiljunen(at)siuntio.fi Tekniska nämnden besluter - att inleda ändringen av generalplanen på lägenheten Hasselgård 1:26; - att i enlighet med kommunfullmäktiges beslut av den kungöra anhängiggörandet av delgeneralplaneändringen på kommunens anslagstavla, Kirkkonummen Sanomat och Västra Nyland; - att framlägga utkastet till ändring av delgeneralplanen till allmänt påseende i kommunens tekniska kansli, adress Svidja 51 B, kby; - eftersom det är fråga om en liten planeändring är det inte nödvändigt att uppgöra en i MRL 63 åsyftad skild plan för deltagande och bedömning. Det i lagen avsedda deltagandet och interaktionen ordnas genom att höra grannarna och genom att göra en heltäckande myndighetsutlåtanderunda. Förfarandet beskrivs i planeredogörelsen; - att begära utlåtanden över utkastet från följande instanser: o kommuns miljö- och byggnadsnämnd o Nylands NTM-central o Nylands förbund o Museiverket o Västra Nylands landskapsmuseum o Områdesarkitekt Rauli Ailus o Ingå- miljöförening rf o Joel Rehnström o Rågrannarna till lägenheten Hasselgård 1:26. Nämnd Kommunfullmäktige

7 Sida 7 Behanding: Under behandlingen ändrade föredraganden sitt beslutsförslag enligt följande: Tekniska nämnden besluter - att inleda ändringen av generalplanen på lägenheten Hasselgård 1:26; - att i enlighet med kommunfullmäktiges beslut av den kungöra anhängiggörandet av delgeneralplaneändringen på kommunens anslagstavla, Kirkkonummen Sanomat och Västra Nyland; - att framlägga utkastet till ändring av delgeneralplanen till allmänt påseende i kommunens tekniska kansli, adress Svidja 51 B, kby; - eftersom det är fråga om en liten planeändring är det inte nödvändigt att uppgöra en i MRL 63 åsyftad skild plan för deltagande och bedömning. Det i lagen avsedda deltagandet och interaktionen ordnas genom att höra grannarna och genom att göra en heltäckande myndighetsutlåtanderunda. Förfarandet beskrivs i planeredogörelsen; - att begära utlåtanden över utkastet från följande instanser: o kommuns miljö- och byggnadsnämnd o Nylands NTM-central o Nylands förbund o Museiverket o Västra Nylands landskapsmuseum o Områdesarkitekt Rauli Ailus o Joel Rehnström o Rågrannarna till lägenheten Hasselgård 1:26. Enligt föredragandens ändrade beslutsförslag. ==== TEKN Bilaga 8 Kompletterande material Utkastet var framlagt till allmänt påseende under tiden Anhängiggörandet och tiden för framläggningen kungjordes i Kirkkonummen Sanomat och Västra Nyland. Utlåtanden begärdes i enlighet med beslutet av den Utlåtanden inlämnades av kommunens miljö- och byggnadsnämnd, Västra Nylands landskapsmuseum, Museiverket, Nylands NTM-central och områdesarkitekt Rauli Ailus. Dessutom avgav ägarna till ändringsobjektets grannfastighet 1:16 Sirkka och Pentti Aula ett muntligt utlåtande, enligt vilket de inte har någonting att anmärka. Nämnd Kommunfullmäktige

8 Sida 8 De skriftliga utlåtandena finns med som kompletterande material. Den inlämnade responsen jämte genmälen har uppdaterats i planeredogörelsen. På basen av den inlämnade responsen har man inte ansett det vara nödvändigt att göra ändringar I planeutkastet, därför behandlas det i samma form som förslag till ändring av delgeneralplanen. Bilagor och kompletterande material: Som bilaga: - Förslaget till ändring av delgeneralplanen för västra (planekartan och planeredogörelsen) Som kompletterande material: - De utlåtanden som inlämnats om utkastet Föredragning: markanvändningsingenjör Taneli Kiljunen, tel , e-post: Tekniska nämnden besluter: - att anteckna de inlämnade utlåtandena och de i planeredogörelsen presenterade genmälena till kännedom; - att framlägga förslaget till ändring av delgeneralplanen för norra till allmänt påseende i tekniska kansliet, adress Svidja 51 B, kby och - att begära om utlåtanden gällande ändringsförslaget från följande instanser: o kommuns miljö- och byggnadsnämnd o Nylands NTM-central o Nylands förbund o Museiverket o Västra Nylands landskapsmuseum o Områdesarkitekt Rauli Ailus o Ingå- miljöförening o FNF Nylands krets o Joel Rehnström o Rågrannarna till lägenheterna Hasselgård 1:26 Enligt förslaget. ==== TEKN Bilagorna 4 och 5 Förslaget till ändring av delgeneralplanen har varit framlagt till allmänt påseende under tiden Utlåtanden har inbegärts enligt tekniska nämndens beslut den Nämnd Kommunfullmäktige

9 Sida 9 Utlåtanden inlämnades av kommuns miljö- och byggnadsnämnd, Västra Nylands landskapsmuseum och Museiverket. NTM-centralen och Nylands förbund meddelade att de inte avger ett utlåtande. Dessutom avgav Sirkka och Pertti Aula, ägarna av grannfastigheten 1:16 ett muntligt utlåtande, enligt vilket de inte har något att anmärka om ändringen. Inga anmärkningar inlämnades under framläggningstiden. Miljö- och byggnadsnämnden och Museiverket har inget att anmärka om förslaget till ändring. Västra Nylands landskapsmuseum konstaterar i sitt utlåtande att det inte har något att anmärka gällande ändringsförslaget. I utlåtandet påminner man emellertid att man i byggnadslovsskedet bör se till att nybyggandet passar in i miljön både med tanke på placeringen och utseendet för att inte försvaga de landskapsmässiga värdena. Planeredogörelsen har uppdaterats med de anmärkningar som inlämnats och där har man också avgett genmälen till utlåtandena. I själva förslaget till ändring av delgeneralplanen har inga ändringar gjorts. Man föreslår att det godkänns som sådant. I enlighet med markanvändnings- och bygglagen 37 godkänner kommunfullmäktige generalplanen. Bilagor och kompletterande material: - Som bilaga: o förslaget till ändring av delgeneralplanen för västra Hasselgård 1:26 o de utlåtanden som inlämnats gällande ändringsförslaget Föredragning: markanvändningsingenjör Taneli Kiljunen, tel , e-post: Tekniska nämnden föreslår: - att de inlämnade utlåtandena och planläggarens i planeredogörelsen avgivna genmälen antecknas till kännedom och - att man föreslår för kommunstyrelsen och vidare för kommunfullmäktige att de godkänner de genmälen som planläggaren avgett till utlåtandena och att förslaget till ändring av delgeneralplanen för västra godkänns för fastigheten Hasselgårds 1:26 del enligt bilagan. KST 24 Enligt förslaget. ==== Bilagor och kompletterande material - som bilaga förslaget till ändring av delgeneralplanen för västra Hasselgård 1:26 Nämnd Kommunfullmäktige

10 Sida 10 - som kompletterande material de utlåtanden som inlämnats gällande ändringsförslaget beslutar föreslå att kommunfullmäktige godkänner planläggarens genmälen till utlåtandena och att förslaget till ändring av delgeneralplanen för västra godkänns för fastigheten Hasselgårds 1:26 del enligt bilagan. godkände beslutsförslaget. ===== Nämnd Kommunfullmäktige

11 Sida 11 TEKNLTK:603 /2013 KST 25 ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR NORRA SJUNDEÅ/ BJÖRKKULLA 1:1 OCH NÖTTERBACKA 2:5 TEKN Bilaga 4 Kompletterande material Kim Lindblad har ansökt om ändring av generalplanen. Avsikten med ändringen är att flytta en på planekartan befintlig året om-bostadsplats (A) inom lägenheten Nötterbacka 2:5 och två bostadsplatser inom lägenheten Björkkulla 1:1 till lägligare eller redan bebyggda platser. Den ena av de i planen befintliga bostadsplatser som skall flyttas inom lägenheten Björkkulla 1:1 har redan byggts på ett annat ställe än den i generalplanen anvisade. Sålunda uppdateras planen för den här platsens del. I landskapsplanen för Nyland finns det område som skall ändras inom ett område som är viktigt med tanke på bevarandet av kulturmiljön eller landskapsvyn. Dessutom går en friluftsled genom området. I närheten av området finns ett delvis värdefullt åsområde eller annan geologisk formation. Inga andra särskilda funktioner eller behov har framförts i landskapsplanen. Landskapsplanen har fastställts vid miljöministeriet den Området hör till delgeneralplanen för norra. Den gällande generalplanen har fastställts den I generalplanen har områdena betecknats som områden för fristående småhus (A), jord- och skogsbruksområde (M-2) samt jord- och skogsbruksområde (MT-2). Ändringsområdet ligger innanför km-området (kulturlandskap). Intill finns M-2/s1104 och M- 1/s1104 -områden (Dagsverksvägen, hassellund). kommuns byggnadsordning fastställdes den och justerades i fullmäktige den Ändringsområdena finns på byggnadsordningens zon 4 (övriga lämpliga zoner). De zonvisa byggnadsrätterna och byggnadsplatsernas minimistorlek har uppräknats i kommunens byggnadsordning och i generalplanens bilaga, där man behandlar dimensioneringen av och dirigeringsmetoder för ny byggnation på områden utanför områden med byggnadsplan. Avsikten med ändringen är att flytta två byggnadsplatser från A-området till en för byggandet lämpligare plats samt att uppdatera generalplanen för en befintlig bostad till att bli ett område för fristående småhus. De byggnadsplatser som nu skall flyttas bildar i det nuvarande A-området en tämligen trång grupp, som skulle inverka på landskapsvyn om den förverkligas. Målet är att flytta två platser till andra ställen och skapa mera utrymme och rymd på den återstående platsen. Som bilaga till redogörelsen finns ett ut- Nämnd Kommunfullmäktige

12 Sida 12 drag ur generalplanens nuläge och ett utkast över ändringen (daterat den ). Innanför lägenheten Nötterbacka 2:5, i punkt 1 på kartan i bilagan, finns fyra obebyggda A-områdesbyggnadsplatser, av vilka en redan har byggts i punkt 2. Sålunda justeras generalplanekartan för punkt 2:s del så att man där bildar ett nytt A-område som innehåller en byggnadsplats. Dessutom flyttas från punkt 1 två byggnadsplatser till punkt 3, så att det i punkt 1 blir en byggnadsplats kvar. I punkt 3 bildas ett nytt A-område, som innehåller en byggnadsplats. Sålunda innehåller det nya området i punkt 3 totalt tre byggnadsplatser. I punkt 1 fogas en del av A-området till det intilliggande M-2/s1104- området. Efter ändringen bibehålls båda lägenheternas totala A-områdesyta samt antalet byggnadsplatser. Då man bygger bör man ta den i landskapet rådande byggnadsstilen, det befintliga byggnadsbeståndets placering samt det befintliga trädbeståndet i beaktande både på byggnadsplatserna och i ett vidare perspektiv omkring dem. Generalplanens helhetssituation ändras inte i nämnvärd grad i och med ändringsförslaget. Byggnadsrättens mängd och dimensionering bibehålls. Gentemot landskapsplanen är ändringens inverkan liten. Ändringen inverkar inte på den i landskapsplanen inritade friluftsleden. Ändringsområdena finns på ett kulturhistoriskt viktigt område och förflyttningen av byggnadsplatserna inverkar på landskapsvyn. På den nuvarande platsen är byggnadsplatsernas A-område emellertid på ett förhållandevis synligt ställe i landskapet, invid åkerrenen. Flyttandet av byggnadsplatserna gör att inverkan på landskapet inte är så tungt på just det här stället. I punkt 3, dit byggnadsplatserna förflyttas, kan väganslutningen göras förhållandevis enkelt, längs med skogskanten. Man bör beakta den inverkan som byggnadsplatserna har på kulturlandskapet och de nya byggnaderna bör placeras med eftertanke i terrängen. Den på den nya platsen rådande landskapsvyn bör bevaras i möjligast stor grad genom att bygga på traditionellt sätt. Det befintliga trädbeståndet bör bevaras i tillräcklig mån och vid behov bör man plantera ny växtlighet, så att åkerlandskapets kant bibehålls grön och enhetlig. Generalplaneändringen medför ingen sådan markanvändning eller sådana arbeten, förutom den inverkan ett normalt småhusbygge medför, varför man borde uppgöra en skild miljökonsekvensbedömning. Nämnd Kommunfullmäktige

13 Sida 13 Arkitekturum Oy har uppgjort utkastet till den aktuella delgeneralplaneändringen. Enligt markanvändnings- och bygglagens 63 bör man meddela om anhängiggörandet av planläggningen på ett sådant sätt att de delägande har möjlighet att få uppgifter om planläggningens utgångspunkter, den planerade tidtabellen samt förfarandet med deltagande och bedömning. Informerandet bör göras på ett sådant sätt som är lämpligt med tanke på planens avsikt och betydelse. Enligt markanvändnings- och byggförordningens 30 2 mom. informerar man om möjligheten att framföra anmärkningar på ett sätt som angivits i planen för deltagande och bedömning och som är fungerande med tanke på att alla delägande skall få information. Ifall man, med tanke på ärendets natur, inte anser att det behövs andra meddelanden, bör man informera så som de kommunala meddelandena offentliggörs i kommunen. Meddelandet bör emellertid alltid publiceras i minst en på orten allmänt utgiven dagstidning. Eftersom det är fråga om en till sin betydelse mindre planläggning, är det inte nödvändigt att uppgöra en i MRL 63 åsyftad plan för deltagande och bedömning. Det i lagen avsedda deltagandet och interaktionen ordnas genom hörande av grannarna och genom att göra en heltäckande myndighetsutlåtanderunda. Förfarandet beskrivs noggrannare i planeredogörelsen. Kompletterande material och bilagor: - som kompletterande material Kim Lindblads ansökan om ändring av generalplanen - som bilaga utkastet till ändring av delgeneralplanen, Björkkulla 1:1 och Nötterbacka 2:5 Föredragning: markanvändningsingenjör Taneli Kiljunen, tel , e-post: taneli.kiljunen(at)siuntio.fi Tekniska nämnden besluter: - att inleda ändringen av generalplanen på området för lägenheterna Björkkulla 1:1 och Nötterbacka 2:5 - att i enlighet med kommunfullmäktiges beslut av den kungöra anhängiggörandet av delgeneralplaneändringen på kommunens anslagstavla, Kirkkonummen Sanomat och Västra Nyland. - att framlägga utkastet till ändring av delgeneralplanen till offentligt påseende i kommunens tekniska kansli, adress: Svidja 51 B, kby. - eftersom det gäller ett mindre planeprojekt besluter tekniska nämnden att det inte är nödvändigt att uppgöra en i MRL 1 63 åsyftad skild plan för deltagande och bedömning. Det i lagen avsedda deltagandet och in- Nämnd Kommunfullmäktige

14 Sida 14 teraktionen ordnas genom att höra grannarna och genom att låta göra en heltäckande myndighetsutlåtanderunda. Förfarnadet beskrivs i planeredogörelsen. - att be om utlåtande över utkastet från följande instanser: o kommuns miljö- och byggnadsnämnd o Nylands NTM-central o Nylands förbund o Museiverket o Västra Nylands landskapsmuseum o Områdesarkiekt Rauli Ailus o Ingå- miljöförening rf o Kim Lindblad o Rågrannarna till lägenheterna Björkkulla 1:1 och Nötterbacka 2:5. Behanding: Ändrat beslutsförslag: Under behandlingen ändrade föredraganden sitt beslutsförslag enligt följande: Tekniska nämnden besluter: - att inleda ändringen av generalplanen på området för lägenheterna Björkkulla 1:1 och Nötterbacka 2:5 - att i enlighet med kommunfullmäktiges beslut av den kungöra anhängiggörandet av delgeneralplaneändringen på kommunens anslagstavla, Kirkkonummen Sanomat och Västra Nyland. - att framlägga utkastet till ändring av delgeneralplanen till offentligt påseende i kommunens tekniska kansli, adress: Svidja 51 B, kby. - eftersom det gäller ett mindre planeprojekt besluter tekniska nämnden att det inte är nödvändigt att uppgöra en i MRL 1 63 åsyftad skild plan för deltagande och bedömning. Det i lagen avsedda deltagandet och interaktionen ordnas genom att höra grannarna och genom att låta göra en heltäckande myndighetsutlåtanderunda. Förfarandet beskrivs i planeredogörelsen. - att be om utlåtande över utkastet från följande instanser: o kommuns miljö- och byggnadsnämnd o Nylands NTM-central o Nylands förbund o Museiverket o Västra Nylands landskapsmuseum o Områdesarkiekt Rauli Ailus o Kim Lindblad o Rågrannarna till lägenheterna Björkkulla 1:1 och Nötterbacka 2:5. Nämnd Kommunfullmäktige

15 Sida 15 Enligt föredragandens ändrade beslutsförslag. ==== TEKN Bilaga 7 Kompletterande material Utkastet har varit framlagt till allmänt påseende under tiden Anhängiggörandet och framläggandet till påseende kungjordes i Kirkkonummen Sanomat och i Västra Nyland. Utlåtanden inbegärdes enligt beslutet av den Utlåtanden har inlämnats av kommunens miljö- och byggnadsnämnd, Västra Nylands landskapsmuseum, Museiverket, Nylands NTM-central och områdesarkitekt Rauli Ailus. De inlämnade utlåtandena finns som kompletterande material. Utlåtandena jämte genmälen har uppdaterats i planeredogörelsen. Man har ansett att det på basen av responsen inte har varit nödvändigt att göra ändringar i planeutkastet, därför behandlas det som förslag till ändring av delgeneralplanen i samma form. Bilagor och kompletterande material: Som bilaga: - Förslaget till ändring av delgeneralplanen för norra (planekarta och planeredogörelse) Som kompletterande material: - de utlåtanden som inlämnats gällande utkastet Föredragning: markanvändningsingenjör Taneli Kiljunen, tel , e-post: Tekniska nämnden besluter: - att anteckna de inlämnade utlåtandena och de i planeredogörelsen presenterade genmälena till kännedom; - att framlägga förslaget till ändring av delgeneralplanen för norra till allmänt påseende i tekniska kansliet, adress Svidja 51 B, kby och - att begära om utlåtanden gällande ändringsförslaget från följande instanser: o kommuns miljö- och byggnadsnämnd o Nylands NTM-central o Nylands förbund o Museiverket o Västra Nylands landskapsmuseum o Områdesarkitekt Rauli Ailus Nämnd Kommunfullmäktige

16 Sida 16 o Ingå- miljöförening o FNF Nylands krets o Kim Lindblad o Rågrannarna till lägenheterna Björkkulla 1:1 och Nötterbacka 2:5 Päätös: TEKN Bilagorna 2 och 3 Enligt förslaget. ==== Förslaget till ändring av detaljplanen har varit framlagt till allmänt påseende under tiden Utlåtanden har inbegärts enligt tekniska nämndens beslut den Utlåtanden inlämnades av kommuns miljö- och byggnadsnämnd, Västra Nylands landskapsmuseum och Museiverket. NTM-centralen och Nylands förbund meddelade att de inte kommer att avge utlåtande. Miljö- och byggnadsnämnden och Museiverket hade ingenting att anmärka om ändringsförslaget. Västra Nylands landskapsmuseum konstaterar i sitt utlåtande att det inte har något att anmärka om ändringsförslaget. I utlåtandet påminner man emellertid att man i byggnadslovsskedet bör se till att den rådande landskapsvyn vid byggnadsplatserna och det befintliga byggnadsbeståndet bör bevaras och att nybyggnaderna till dimensionerna, formen och färgsättningen bör följa det traditionella byggnadssättet så att de nya byggnaderna anpassas i landsbygdens småskaliga miljö och landskapsvy. Planeredogörelsen har uppdaterats till den del som gäller den inlämnade responsen och där har man också framfört genmälen till utlåtandena. Man har inte gjort några ändringar i själva förslaget till ändring av delgeneralplanen, utan man föreslår att den godkänns som sådan. Enligt markanvändnings- och bygglagen 37 godkänner kommunfullmäktige generalplanen. Bilagor och kompletterande material: - Som bilaga: o förslaget till ändring av delgeneralplanen för norra Björkkulla 1:1 och Nötterbacka 2:5 o de utlåtanden som inlämnats gällande ändringsförslaget Föredragning: markanvändningsingenjör Taneli Kiljunen, tel , e-post: Tekniska nämnden föreslår: Nämnd Kommunfullmäktige

17 Sida 17 - att anteckna de inlämnade utlåtandena och de genmälen som planläggaren avgett i planeredogörelsen till kännedom och - att föreslå för kommunstyrelsen och vidare för kommunfullmäktige att de godkänner planläggarens genmälen till de inlämnade utlåtandena och att de godkänner förslaget till ändring av delgeneralplanen för norra för fastigheterna Björkkulla 1:1 och Nötterbacka 2:5 enligt bilagan. KST 25 Enligt förslaget. ==== Bilagor och kompletterande material - som bilaga förslaget till ändring av delgeneralplanen för norra Björkkulla 1:1 och Nötterbacka 2:5 - som kompletterande material de utlåtanden som inlämnats gällande ändringsförslaget beslutar föreslå att kommunfullmäktige godkänner planläggarens genmälen till utlåtandena och att förslaget till ändring av delgeneralplanen för norra för fastigheterna Björkkulla 1:1 och Nötterbacka 2:5godkänns enligt bilagan. godkände beslutsförslaget. ===== Nämnd Kommunfullmäktige

18 Sida 18 PERUSTLTK:11 /2015 KST 26 PATIENTOMBUDSMANNENS RAPPORT FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 GRTRN Bilaga 3 Enligt lagen om patientens rättigheter (1992/785) skall vid en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård en patientombudsman utses. Lagen omfattar regler om patientens rättigheter och om patientombudsmannens verksamhet. I lagen poängteras patientens rätt till god hälso- och sjukvård samt till gott bemötande, god information och sekretess. Patientombudsmannen är en opartisk part som informerar patienter, anhöriga, yrkespersonal och andra klienter. Patientombudsmannen löser inte problemsituationer och tar inte heller ställning till medicinska frågor, utan uppgiften är att - informera om patientens rättigheter - arbeta för att främja patientens rättigheter - ge patienten råd i frågor som gäller tillämpningen av lagen vägleda patienten att driva sina egna förmåner i enlighet med vad lagen föreskriver. Patientombudsmannen hade kontaktats sammanlagt 19 gånger. Samma patient kan ha varit i kontakt både gällande serviceproduktion och bemötande. Kompletterande material och bilagor: - som bilaga 3 patientombudsmannens rapport för verksamhetsåret 2014 (på finska). Beredning: grundtrygghetschef Benita Öberg, tfn , e-post: KST 26 Nämnden beslutar anteckna patientombudsmannens rapport för verksamhetsåret 2014 för kännedom och skickar det vidare till kommunstyrelsen för kännedom. Antecknades för kännedom. Bilagor och kompletterande material - patientombudsmannens rapport om verksamheten under verksamhetsåret 2014 finns som bilaga antecknar patientombudsmannens rapport för år 2014 för kännedom enligt bilaga. godkände beslutsförslaget. ===== Nämnd Kommunfullmäktige

19 Sida 19 KH:673 /2013 KST 27 FULLMÄKTIGEMOTION SOM GÄLLER MOTTAGANDET AV KVOTFLYKTINGAR TILL SJUNDEÅ KOMMUN GRTRN Kompletterande material Fullmäktigeledamöterna Svanfeldt, Laaksonen, Gottberg, Parviainen, Kokkonen, Haanpää, Turunen, Tanskanen, Honkasalo, Sneck, Alho, Karell, Paajes och Rosengren har inlämnat en fullmäktigemotion om mottagande av kvotflyktingar till kommun. I fullmäktigemotionen lyfts fram att Finlands årliga flyktingkvot är 750 personer. Denna kvot höjs tillfälligt med 300 personer på grund av den humanitära katastrofen i Syrien. Samtidigt höjer man de stöd kommunerna får för att ta emot flyktingar. Många av dem som valts som kvotflyktingar till Finland måste vänta flera år, ofta i inhumana förhållanden, för att komma till Finland. Orsaken är kommunernas negativa inställning till att ta emot flyktingar. Endast omkring 60 % av Finlands flyktingkvot används årligen. Undertecknade av fullmäktigemotionen vill att kommun utreder möjligheten att skapa ett lagenligt integrationsprogram, samt att förhandla med ELY-centralen om att ta emot cirka 10 flyktingar till kommunen. Mottagandet av flyktingar börjar med omsorgsfull planering redan innan flyktingarna ens kommit till kommunen. För att mottagningsarbetet ska lyckas, förutsätts bra nätverksarbete och klart överenskomna uppgifter med samarbetspartner. Man måste förbereda sig på mottagandet av flyktingar. Mottagandet sker smidigare om kommunen har en namngiven anställd för arbetet. I nuvarande organisation finns inte tillräckliga resurser för planerande och mottagande av kvotflyktingar. Innan man gör beslut om mottagande av kvotflyktingar bör man i kommunen försäkra sig om att det finns möjligheter att få service och att de olika sektorernas beredskap och resurser är tillräckliga för att ta emot dem. Det som bör tas i beaktande i kommunens verksamhet är bl.a. social- och hälsovård, sysselsättning, kultur, boende, dagvård, utbildning, tjänster för ungdomar, vuxenutbildning och åldringsvård. Även samarbetet med myndigheter och tredjesektorn är av största betydelse. De kostnader en kommun orsakas av mottagningen av flyktingar kan inte heltäckande prognostiseras, eftersom flyktingarnas livssituationer och behov av tjänster är individuella. Efter ankomsten till kommunen omfattas kvotflyktingarna i fyra år av de så kallade integrationstjänsterna, de som fått asyl i Finland i tre år. Dessutom krävs det särskilda åtgärder för att de flyktingar som tas emot ska slå sig ned i kommunen, såsom reservering och utrustning av bostäder, övergri- Nämnd Kommunfullmäktige

20 Sida 20 pande hälsokontroller osv. Dessutom kan det beroende på flyktingarnas bakgrund behövas målinriktade tjänster för dem (t.ex. läs-och skrivundervisning). Ersättningen av kostnaderna för mottagningen av flyktingar regleras i integrationslagen och statsrådets beslut om mottagande av flyktingar. Syftet med dem är att ersätta kommunen för de kostnader som orsakats av ordnandet av tjänster och stödåtgärder. Närings-, trafik- och miljöcentralen betalar ur statens medel åt kommunerna de kostnader som orsakats för personer som kommit via flyktingkvoten. Närings-, trafik- och miljöcentralen betalar ersättningarna åt kommunen retroaktivt på basis av kommunens ansökan. En förutsättning är att kommunen har i kraft varande program för integrationsfrämjande samt avtal om mottagning av flyktingar, som ingåtts med närings-, trafik-och miljöcentralen. I kommun finns inte ett i kraft varande integrationsfrämjande program. Detta program bör uppgöras i samarbete med alla sektorer inom kommunen före beslut om mottagande av kvotflyktingar görs. Kompletterande material och bilagor: - som kompletterande material fullmäktigemotionen om mottagandet av kvotflyktingar till kommun Beredning: grundtrygghetschef Benita Öberg, tfn , Nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att den föreslår för kommunfullmäktige - att det inom samtliga avdelningar i kommunen görs en utförlig utredning angående resurser och möjligheter för mottagande av kvotflyktingar - att ett integrationsfrämjande program görs i det fall att kommunen beslutar ta emot kvotflyktingar Behandling: Efter en diskussion konstaterade ordföranden att nämnden enhälligt föreslår för kommunstyrelsen att den föreslår för kommunfullmäktige - att det inom samtliga avdelningar i kommunen görs en utförlig utredning angående resurser och möjligheter för mottagande av kvotflyktingar - att kommunstyrelsen utreder möjligheterna att bereda ett regionalt integrationsfrämjande program i samarbete med de andra kommunerna i regionen. Nämnd Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen nr 2/2015 23.2.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 2/2015 23.2.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 23 Mötets konstituering KST 24 Ändring av delgeneralplanen för västra /Hasselgård 1:26 KST 25 Ändring av delgeneralplanen för norra / Björkkulla 1:1 och Nötterbacka 2:5

Läs mer

Tekniska nämnden nr 6/2013 18.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 6/2013 18.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 6/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 50 TEKN 51 TEKN 52 Mötets konstituering Ändring av delgeneralplanen för norra (lägenheten Kurki 1:39, ändring av byggnadsrätt på glesbygdsområde) Ansökan om ändring

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 6/2013 2.9.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 6/2013 2.9.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 6/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 71 FGE 72 Mötes konstituering Godkännande av balanseringsprogrammet FGE 73 Ändring av anslag för investeringar i budgeten för år 2013 FGE 74 FGE 75 FGE 76 FGE 77 FGE

Läs mer

Val av entreprenör för byggandet av vägar och kommunalteknik till detaljplaneområdet på norra sidan av stamväg 51 i Sunnanvik

Val av entreprenör för byggandet av vägar och kommunalteknik till detaljplaneområdet på norra sidan av stamväg 51 i Sunnanvik nr 10/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 105 TEKN 106 TEKN 107 TEKN 108 TEKN 109 TEKN 110 TEKN 111 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Ändring av generalplanen för Västra (ändring

Läs mer

Val av enterprenör för byggandet av lättrafikleden i Störsvik

Val av enterprenör för byggandet av lättrafikleden i Störsvik nr 8/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 83 TEKN 84 TEKN 85 TEKN 86 TEKN 87 TEKN 88 TEKN 89 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Ändring av generalplanen för västra (ändring

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 5/2013 17.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 5/2013 17.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 5/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 57 Mötes konstituering FGE 58 Ändring av delgeneralplanen för norra (ändring av byggnadsrätt / lägenheterna RN:o 755-404-2-69, 755-404-3-4, 755-404-2-23) FGE 59 FGE 60

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan. KIMITOÖNS KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR KIMITO CENTRUM PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Planläggningsområde och planens syfte För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

Läs mer

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by Bilaga 1 S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 6.2.2013 Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia

Läs mer

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan.

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan. Kommunfullmäktige 18 27.04.2015 ÄNDRING AV BROBY DETALJPLAN / STRANDTOMTER Kfullm 27.04.2015 18 Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 215 I Pyttis liksom i alla andra havskustkommuner finns betydande efterfrågan

Läs mer

Tekniska nämnden nr 5/2011 7.6.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 5/2011 7.6.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 5/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 42 TEKN 43 TEKN 44 TEKN 45 TEKN 46 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Uppgörande av detaljplan för Slussenområdet Detaljplaneprojektet

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 171 KST 172 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin KST 173 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 KST 174 KST 175 KST 176 KST 177 KST 178 KST

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) 24.1.2012 2/11 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) Syftet med program för deltagande och bedömning (PDB) beskrivs

Läs mer

180 Smedsby Kvarter 281

180 Smedsby Kvarter 281 180 Smedsby Kvarter 281 Ändring av detaljplan i kvarter 281 samt till kvarteret angränsande vägoch rekreationsområde. Planläggningsavdelningen 16.5.2013 Planen godkänd av samhällsbyggnadsnämnden _..201_

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2012 8.10.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2012 8.10.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 63 FGE 64 FGE 65 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 Mötes konstituering Kommuntillägg för hemvårdsstöd för barn Försäljning av det forna daghemmet Svartbäck Fullmäktigemotion

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN PLANOMRÅDE FÖR DETALJPLANEARBETET Initiativet har gjorts av Karleby stad. Arbetet

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2013 21.10.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2013 21.10.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 185 KST 186 KST 187 Mötets konstituering Remissdebatt om utkastet till ett näringspolitiskt program för kommun Ekonomisk uppföljning KST 188 Ändring av budgeten för

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 10/2013 16.9.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 10/2013 16.9.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 10/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 157 KST 158 KST 159 KST 160 KST 161 KST 162 KST 163 KST 164 KST 165 KST 166 KST 167 KST 168 KST 169 KST 170 KST 171 KST 172 Mötets konstituering Svar till enkät om totalreformen

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 61 KST 62 Mötets konstituering Bokslutet för år 2012 och verksamhetsberättelse KST 63 Personalbokslut 2012 KST 64 KST 65 KST 66 KST 67 KST 68 KST 69 KST 70 Godkännande

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 1/2014 5.2.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 1/2014 5.2.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 1 GRTRN 2 GRTRN 3 GRTRN 4 GRTRN 5 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Direktiv för barnskyddets klientavgifter och medel för eget hushåll

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

3.12.2007 OM 3/58/2007. Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde

3.12.2007 OM 3/58/2007. Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde JUSTITIEMINISTERIET 3.12.2007 OM 3/58/2007 Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde REKOMMENDATION OM TILLÄMPNINGEN AV SPRÅKLAGEN I ÄRENDEN ENLIGT MILJÖSKYDDSLAGEN OCH VATTENLAGEN

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 6/2014 24.9.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 6/2014 24.9.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 6/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 46 GRTRN 47 GRTRN 48 GRTRN 49 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut kommuns utlåtande om utkastet till regeringens proposition till lagen

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

Tekniska nämnden nr 9/2015 1.9.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 9/2015 1.9.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 9/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 65 Mötets konstituering TEKN 66 Uppföljning av tekniska nämndens ekonomi 7/2015 TEKN 67 Behandling av bedömningsberättelsen för år 2014 TEKN 68 Förslaget till tekniska

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012 5.11.2012 ARBETSORDNING FÖR JAKTVÅRDSFÖRENINGARNA Ikraft från den 1.1.2012 tillsvidare Behandlad vid Finlands viltcentrals styrelsemöte den 18.11.2011 Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011,

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors :S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1)

Läs mer

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Regionstyrelsens organisation och övergripande uppgifter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 83 Sammankallande och beslutförhet 84 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 85 Tjänstemannabeslut 86 Rättelseyrkande

Läs mer

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 PROTOKOLLSIDA Organ Sammanträdesdatum Blad Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 Sammanträdestid Torsdagen den 12 mars 2009 kl. 18.00-19.00 Sammanträdesplats Villa Lande, Kimito Beslutande X Stenman Mona

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 21.12.2011 Nr: 9 Paragrafer: 62-72 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 21 december 2011 kl. 19.00-22.05 Raija-Liisa Eklöw,

Läs mer

Lag om europaandelslag

Lag om europaandelslag Liite 4 Lagförslag Lag om europaandelslag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Tillämpliga bestämmelser och tillämpningsområde På ett europaandelslag tillämpas rådets förordning (EG) nr 1435/2003

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Stadsstyrelsen 178 11.5.2015 100 Motion om genomförande av programmet för främjande av bilar med små utsläpp i huvudstadsregionen Beredning och upplysningar:

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

November 02, 2009. samhlära1.notebook

November 02, 2009. samhlära1.notebook PRESIDENTBESLUT Huvudregeln är att presidenten fattar beslut i statsrådet (regeringens sammanträden) presidentföredragningen. Den minister till vars område ett ärende hör, framlägger ett beslutsförslag

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 2/2010 15.2.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 2/2010 15.2.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 21 Mötets konstituering KST 22 Ändring av generalplanen för Revelsudd KST 23 Ansökan om ändring av generalplan, Lammistovägen 201 KST 24 Kommundirektörens direktörsavtal

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2011 31.10.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2011 31.10.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 210 Mötes konstituering KST 211 Budgetförslag för år 2012 och förslag till ekonomiplan för åren 2013 2015 KST 212 Beslut om kommunsammanslagning KST 213 Anhållan om

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Förslag till ändrade stadgar: Nuvarande stadgar: 1 ORGANISATIONSFORM 1 ORGANISATIONSFORM

Förslag till ändrade stadgar: Nuvarande stadgar: 1 ORGANISATIONSFORM 1 ORGANISATIONSFORM Förslag till ändrade stadgar: 1 ORGANISATIONSFORM KFUK-KFUM Ängsholmen utgör en sektionsförening inom KFUK-KFUM Central och är därmed en självständig juridisk person. I sin nya organisationsform, beslutad

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 12.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1) närvarande eller representerade.

Läs mer

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11.

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11. Förbundets svenskspråkiga stadgar är en översättning av de officiella, finskspråkiga stadgarna. I enlighet med förbundets officiella mötes- och mötesprotokollspråk tolkas de finskspråkiga stadgarna i fall

Läs mer

VALKONGRESSEN DEN 24 MARS 2015. Stadgar

VALKONGRESSEN DEN 24 MARS 2015. Stadgar VALKONGRESSEN DEN 24 MARS 2015 Stadgar Stadgar för Sveriges Kommuner och Landsting Antagna av Svenska Kommunförbundets och Landstingsförbundets extrakongresser den 27 oktober 2004. Reviderade av SKL:s

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 14.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 3) närvarande eller representerade.

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 10 februari 2014 kl. 19:00-19.30 Kommunkansliet i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 206 2 (6) Beslutshistorik Antagen av ordinarie bolagsstämman

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG Bolagets firma 1 Bolagets firma är AB Eidar, Trollhättans. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Trollhättans

Läs mer

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsfullmäktige 136 10.12.2014 Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsplaneringsnämnden 19.8.2014 115 1) Bakgrund Via centralförvaltningen har en försäljning av ett frilufts- och strövområde

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 1/2015, 27.01.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 19:00- Kommunkansliet i Geta (vid Furulund), Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund,

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 15/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 258 Mötes konstituering KST 259 Tilläggsanslag för kommunstyrelsen i budgeten för år 2010 KST 260 Tilläggsanslag för grundtrygghetsnämnden i budgeten för år 2010 KST

Läs mer

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Stadsfullmäktige 118 12.11.2014 Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Grundtrygghetsnämnden 26.8.2014 5 Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy (123 bostäder) samt i Karislojoområdet

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:22 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Huddinge Universitetssjukhus AB Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Styrelsen för Huddinge

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Karleby stadsfullmäktige behandlade 17.3.2014 25 arbetshälsoenkäten som gjordes

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 40 KST 41 KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 KST 51 KST 52 KST 53 KST 54 KST 55 KST 56 KST 57 KST 58 KST 59 KST 60 Mötets konstituering Plan

Läs mer

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D.

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D. 1 (5) STOCKMANN OYJ ABP:S OPTIONSRÄTTER 2006 Stockmann Oyj Abp:s styrelse (styrelse) har vid sitt möte den 8.2.2006 beslutat att för Stockmann Oyj Abp:s (bolag) ordinarie bolagsstämma den 21.3.2006 föreslå

Läs mer

Kaj Björkqvist prof, utv.psyk. (specialforskare Jörgen Bergman) Tomas Lindroos stud (stud. Niklas Lindman) Möteskallelse

Kaj Björkqvist prof, utv.psyk. (specialforskare Jörgen Bergman) Tomas Lindroos stud (stud. Niklas Lindman) Möteskallelse Möteskallelse Datadirektionen sammanträder den 18.9.2000 kl 10.00 på datacentralen. Föredragningslistan är bifogad. De ordinarie medlemmarna ombedes vid eventuellt förfall själva underrätta sin personliga

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild JOHANNES FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 11/2014 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid: 11.11.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande: Westerlund, Johan kyrkoherde,

Läs mer

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden Kommunstyrelsen 332 25.08.2014 Kommunfullmäktige 79 01.09.2014 Upplösning av samkommunen EVTEK Kommunstyrelsen 25.08.2014 332 Beskrivning EVTEK-kuntayhtymä Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av

Läs mer

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 1 (5) Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 Denna utredning över Saga Furs Oyj:s förvaltnings- och styrningssystem har avgivits som en skild berättelse

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av Samarbete mellan arbetsplatsen och samt bevarande av en förutsättning för ersättning Utbildningsturné 2012 1 Vårt mål är att främja en gemensam syn

Läs mer

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. Godkända av sällskapets årsmöte 9.4.2015 och registrerade i föreningsregistret 4.5.2015. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Läs mer

Styrelsens förslag 1 (1) 3.2.2014 STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR

Styrelsens förslag 1 (1) 3.2.2014 STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR ns förslag 1 (1) STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR På rekommendation av revisions- och riskkommittén föreslår styrelsen att CGRsamfundet Deloitte & Touche Ab återväljs till bolagets revisor och att

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09 Sammanträdestid Torsdag 3.9.2009, kl. 19.00 Beslutande, sammanträdesrummet x Mattsson, Lars-Åke, ordförande - Danielsson,

Läs mer

MAL-planen för VÄSTRA NYLAND

MAL-planen för VÄSTRA NYLAND MAL-planen för VÄSTRA NYLAND ARBETSPROGRAM 15.1.2007 1. Beskrivning av arbetet 2. Innehållet i planen 3. Tidtabellen för arbetet 4. Organisering av arbetet 1. BESKRIVNING AV ARBETET Projektet för en reform

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 (6) Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 Mandattid Styrelsens mandattid ska räknas fr.o.m. det sammanträde då valet förrättas och intill

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 9/2010 21.6.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 9/2010 21.6.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 9/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 151 KST 152 Mötets konstituering Svartbäck daghem KST 153 Kommuntillägg för hemvård av barn utvärdering för tiden 1.1-31.5.2010 KST 154 Tillsättning av tjänsten som bildningschef

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 12.11.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 09/2013 Tid: 12.11.2013 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden:

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden: STADGAR FÖR FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND RF Namn, hemort, verksamhetsområde och språk 1 Föreningens namn är Finlands svenska Marthaförbund rf och kallas i dessa stadgar förbundet. Föreningens hemort

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 3/2011 14.3.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 3/2011 14.3.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 KST 51 KST 52 KST 53 KST 54 KST 55 KST 56 KST 57 KST 58 KST 59 KST 60 Mötes konstituering Uppföljning av ekonomiskt

Läs mer