Tekniska nämnden nr 6/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämnden nr 6/2013 18.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 nr 6/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 50 TEKN 51 TEKN 52 Mötets konstituering Ändring av delgeneralplanen för norra (lägenheten Kurki 1:39, ändring av byggnadsrätt på glesbygdsområde) Ansökan om ändring av generalplanen (lägenheten 1:14 Ritabacka) TEKN 53 Tekniska avdelningens investeringar TEKN 54 TEKN 55 TEKN 56 TEKN 57 Tekniska avdelningens utrymmen Anskaffning av GPS-utrustning för tekniska avdelningen Övriga ärenden Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut

2 Sida 2 Nr 6/2013 Mötesplats och -tid Närvarande medlemmar Kommunhuset klo Dahlqvist Rabbe, ordförande Vierinen Kari, viceordförande Hanhikorpi Pirjo, medlem Heikkilä Risto, ersättare Holmlund Åke, medlem Niskanen Lasse, medlem Raivio Timo, medlem Rehnberg Raija, medlem Rosengren Heidi, medlem Övriga närvarande Kaisla Heikki, kommunstyrelsens representant Skyttä Jorma, teknisk chef Malmberg Magnus, byggmästare Latvala Ann-Britt, kansliföreståndare Ärenden Underskrifter Rabbe Dahlqvist ordförande Ann-Britt Latvala protokollförare protokolljusterare protokolljusterare Protokollet framlagts till påseende, tid och plats Tekniska avdelningen Intygar, underskrift Tjänsteställning Kanslisekreterare Virve Kääntee

3 Sida 3 TEKN 50 MÖTETS KONSTITUERING beslutar - konstatera mötet vara lagenligt sammankallat och beslutfört - välja två protokolljusterare.

4 Sida 4 TEKNLTK:28 /2012 TEKN 51 ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR NORRA SJUNDEÅ (LÄGENHETEN KURKI 1:39, ÄNDRING AV BYGGNADSRÄTT PÅ GLESBYGDSOMRÅDE) TEKN Bilaga 3 Kompletterande material Maria Gröndahl och Lena Ahlroth ansöker med ett brev av den om ändring av gällande delgeneralplan för norra. Sökandena har ansökt om ändring av generalplanen. Målet är att koncentrera den byggnadsrätt på glesbygd som finns på lägenheten Kurki 1:39 till ett enhetligt område för fristående småhus (A) och semesterbostäder (RA). Det totala antalet byggnadsplatser på lägenheten ändras inte och det nya A- och RAområdet bildas i den omedelbara närheten till Näsbyvägen och Perkovägen. I Nylands landskapsplan har man inte märkt ut några särskilda funktioner eller behov i området. Landskapsplanen har fastställts vid miljöministeriet den Området hör till norra s delgeneralplan. Den gällande generalplanen har fastställts den kommuns byggnadsordning har fastställts den och den har justerats i fullmäktige den Ändringsområdena finns på byggnadsordningens zon 4 (övriga förmånliga zoner). De zonvisa byggnadsrätterna och byggnadsplatsernas minimiarealer har uppräknats i kommunens byggnadsordning samt i generalplanens bilaga till den del områdena finns utanför de områden som skall byggnadsplaneras. Målet med ändringen är att koncentrera den byggrätt som finns på lägenhetens M-1 -område (21,84 ha) till ett särskilt A-område (3,17 ha, innehåller fem byggnadsplatser) och till ett RA-område (0,62 ha, innehåller en byggnadsplats). Som kompensation ändras M-1 -området på lägenheten till M-2- område, som inte innehåller byggrätt. M1-områdets totalareal 21,84 ha på lägenheten 1:39 berättigar till 6 byggnadsplatser på glesbygdsområde. Sålunda bibehålls det totala antalet byggnadsplatser på lägenheten. Ändringen gäller flyttning av byggrätt inom lägenheterna, som har samma ägare. Som bilaga till utredningen finns ett utdrag ur generalplanens nuvarande situation och ett utkast över ändringen (daterat den ). I punkt 2 på bilagans karta skapas ett nytt A-område och i punkt 3 ett nytt RA-område. Området som i utkastet har märkts med siffran 1 ändras från M-1 -område till MT-2 -område. Ändringsområdet ligger delvis på ett kulturhistoriskt sett värdefullt område. Då man utför åtgärder som inverkar på miljön bör man fästa uppmärksam-

5 Sida 5 het vid att inte äventyra eller försvaga områdets landskapsmässiga, kulturhistoriska eller naturvärden. Då man bygger bör man beakta den i landskapet rådande byggnadsstilen, det befintliga byggnadsbeståndets placering samt det befintliga trädbeståndet och övriga naturförhållanden. Man bör beakta natur- och landskapsvärdena både på byggnadsplatserna och i ett vidare perspektiv omkring dem. Arkitektbyrå Ab Arkitekturum Oy har uppgjort förslaget till utkast över ändring av den aktuella delgeneralplanen. Enligt markanvändnings- och bygglagens 63 bör man informera om planens anhängiggörande på ett sådant sätt att de delägande har möjlighet att få information om planläggningens utgångspunkter, den planerade tidtabellen samt om förfarandet med deltagande och bedömning. Informerandet bör ordnas så att den är enhetlig med planens mål och betydelse. Enligt markanvändnings- och byggförordningens 30 mom. 2 meddelas om att det reserverats en möjlighet att framföra sina åsikter på ett sätt som i planen för deltagande och bedömning har konstaterats vara lämplig med tanke på att de delägande skall kunna få ta del av informationen. Såvida man med tanke på ärendets natur inte anser att det behövs informeras på annat sätt, bör man meddela om det på samma sått som de kommunala anmälningarna publiceras i kommunen. Meddelandet bör dock alltid publiceras i minst en på orten allmänt utgiven dagstidning. Eftersom det gäller en liten planeändring är det inte nödvändigt att uppgöra en i MRL 63 åsyftad plan för deltagande och bedömning. Det i lagen åsyftade deltagandet och interaktionen ordnas genom att höra grannarna och genom att be om heltäckande myndighetsutlåtanden. Kompletterande material och bilagor: - som kompletterande material Maria Gröndahls och Lena Ahlroths ansökan av den om ändring av norra s delgeneralplan - som kompletterande material generalplanegranskningen, utkast till skede 10 - som bilaga förslaget till ändring av delgeneralplanen för norra. Föredragning: kommuningenjör Markku Kärkkäinen tel , e-post Förslag: Nämnden besluter att - inleda ändringen av delgeneralplanen för norra gällande ändring av byggnadsrätten på glesbygdsområde på lägenheten Kurki 1:39.

6 Sida 6 - i enlighet med kommunfullmäktiges beslut av den kungöra anhängiggörandet av delgeneralplaneändringen på kommunens anslagstavla, Kirkkonummen Sanomat och Västra Nyland. - framlägga utkastet till ändring av delgeneralplanen till allmänt påseende i kommunens tekniska kansli, adress Krogarsvägen 1, det på grund av att ändringen inte är stor, inte är nödvändigt att uppgöra en i MBL åsyftad plan för deltagande och bedömning. Det i lagen åsyftade deltagandet och interaktionen ordnas genom att höra grannarna och genom att begära heltäckande myndighetsutlåtanden. - be om utlåtanden över utkastet från följande instanser: o kommuns miljö- och byggnadsnämnd o Nylands ELY-central o Nylands förbund o Museiverket o Västra Nylands landskapsmuseum o regionarkitekt Rauli Ailus o Ingå- miljöförening rf o Maria Gröndahl och Lena Ahlroth o rågrannarna. Beslut: Enligt förslaget. ==== TEKN Bilaga 11 Kompletterande material Utkastet till ändring av generalplanen har varit framlagt till allmänt påseende på kommunens anslagstavla under tiden Man har kungjort den i Västra Nyland och i Kirkkonummen Sanomat den Man har i behörig ordning inbegärt utlåtanden. Utlåtanden har inlämnats av: - ELY-centralen - museiverket - områdesarkitekten - Västra Nylands landskapsmuseum - miljö- och byggnadsnämnden. Landskapsförbundet meddelade att det inte avger utlåtande. Endast ELYcentralen hade något att anmärka om förslaget

7 Sida 7 I ELY-centralens utlåtande konstateras bl.a: I planeredogörelsen hänvisas till att det på M-1 området på lägenheten 1:39 finns fem byggnadsplatser, för vilkas del man bildar en A- områdesreservering I bestämmelserna för M-1 (område med jord- och skogsbruk) i den fastställda delgeneralplanen konstateras att området är i övervägande grad ämnat för jord- och skogsbruk. Man kan bilda glesbygdsbebyggelse sådant det åsyftas i bygglagens 4, i enlighet med byggnadsordningen. I planeredogörelsen finns som bilaga medtaget den nya bebyggelsens dimensioner och dirigeringsmetoder på sådana områden som ligger utanför de planlagda områdena. För områden som ligger utanför de lämpliga zonerna har man antecknat att man i allmänhet inte anvisar bostadsområden där läget är olämpligt. Huvuddelen av områdena består av M-1 och MT-2-områden som innehåller en glesbygdsbyggrätt. I allmänhet har man i de smärre generalplaneändringarna i kommunen flyttat A-områden till lämpligare platser. I den delgeneralplan, för vilken man nu inbegär utlåtanden, ändras den teoretiska, kalkylmässiga och endast riktgivande glesbygdsbyggrätten på M-1-område till A-reservationer. Detta inverkar på strukturen för hela delgeneralplanen för norra. I planeärenden har man inte bedömt hur planeändringen inverkar på kommunens struktur såvida man tillåter dylika ändringar på alla M-1 områden. Platsen för ändringen planeändringsområdet har efter det fastställda delgeneralplanebeslutet inte blivit lämpligare med tanke på att anvisa området för ett bostadsområde. På basen av det ovannämnda, anser ELY-centralen att den föreslagna lösningen inte uppfyller de innehållskrav för generalplanen som det talas om i MRL 39 (hur samhällsstrukturen fungerar, ekonomin och ekologin). Den i utkastet till generalplan föreslagna, befintliga semesterbyggnaden (RA) kan godkännas. På basen av ELY-centralens utlåtande konstateras: Det föreligger ett missförstånd gällande byggnadsrätterna. På lägenheten 1:39 finns enligt generalplanen tre byggnadsplatser på M-1 område. Lägenhetens areal är 21,84 ha. De kan enligt nuvarande generalplan förverkligas som glesbygdsbyggande. Av dessa tre byggnadsplatser bildas ett A- område med samma tre byggnadsplatser nära vägförbindelser. Den övriga delen av lägenheten ändras till ett M-2 område. Sålunda förverkligas generalplanens innehållskrav, som nämns i MRL 39 och planen kan skickas som ett förslag till fortsatt behandling.

8 Sida 8 Därefter bör planeförslaget framläggas till allmänt påseende. Enligt markanvändnings- och byggförordningen 19 bör planeförslaget hållas framlagt till påseende i kommunen under minst 30 dagars tid. Enligt 9 punkt 33 i instruktionen för tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt tekniska avdelningen hör det till tekniska nämndens uppgifter, att i det syfte som stadgas i 65 i markanvändnings- och bygglagen, godkänna planer för framläggande. Dylika planer är viktiga detaljplaneförslag och förslag till ändring av detaljplan samt stranddetaljplaneförslag och förslag till ändring av stranddetaljplan samt generalplaneförslag och förslag till ändring av generalplan. Nämnden bör också avge genmälen om de anmärkningar som inlämnats om dessa. Kompletterande material och bilagor: - utlåtandena om planeutkastet som kompletterande material - som bilaga förslaget till ändring av delgeneralplanen för norra (lägenheten Kurki 1:39, ändring av glesbygdsbyggrätt). Föredragning: kommuningenjör Markku Kärkkäinen tel , e-post: Förslag: Nämnden besluter - att framlägga delgeneralplanen (lägenheten Kurki 1:39, ändring av glesbygdsbyggrätt) till allmänt påseende i kommunens tekniska kansli, adr. Krogarsvägen 1, och - att inbegära utlåtanden om ändringsförslaget från följande instanser: o kommuns miljö- och byggnadsnämnd o Nylands ELY-central o Nylands förbund o Museiverket o Västra Nylands landskapsmuseum o Regionarkitekt Rauli Ailus o Ingå- miljöförening rf o Maria Gröndahl och Lena Ahlroth o Rågrannarna. Beslut: Enligt förslaget. = = = = TEKN 51 Kompletterande material

9 Sida 9 Bilaga 1 Förslaget till ändring av generalplanen har varit framlagt till påseende under tiden och man har begärt om utlåtanden. Under framläggningstiden har fyra utlåtanden inlämnats: miljö- och byggnadsnämnden Museiverket ELY-centralen Västra Nylands landskapsmuseum Miljö- och byggnadsnämnden och Västra Nylands landskapsmuseum hade i sina utlåtanden ingenting att anmärka om förslaget till generalplan. Då man placerar ut byggnadsplatserna, bör man fästa uppmärksamhet vid hur nybyggnaderna syns i det vida landskapet och att de inte får försämra landskapets och kulturmiljöns värde. Museiverket meddelade i sitt utlåtande att man inte känner till att det skulle finnas några fasta fornlämningar som åsyftas i forminneslagen (295/63). Därför finns det ur det arkeologiska kulturarvets synpunkt inga hinder för planeändringen. Nylands ELY-central konstaterar i sitt utlåtande att man i kommunens smärre generalplaneändringar har ändrat A-områdenas placering till lämpligare ställen. I den aktuella delgeneralplanen har man gått in för att ändra en teoretisk, kalkylmässig byggrätt som är ämnad som riktgivande, från ett M-1-område till att bli A-reservationer. I planeärendena har man inte bedömt hur planeändringen inverkar på kommunens struktur, såvida man på alla M-1-områden tillåter en motsvarande ändring. Platsen för planeändringsområdet har inte efter den fastställda delgeneralplanelösningen inte blivit fördelaktigare med tanke på anvisandet av ett bostadsområde. Detta påverkar på delgeneralplanestrukturen i hela norra i ett vidare perspektiv. På basen av det ovan konstaterade, anser Nylands ELY-central att den föreslagna lösningen inte uppfyller de innehållskrav som i MRL 39 ställs på en generalplan (samhällsstrukturens funktionsduglighet, ekonomi och ekologi). Den i utkastet till generalplan presenterade existerande semesterbyggnaden (RA) kan anvisas. I planläggarens genmäle sägs bl.a. följande: Man har år 2006 inlett revideringen av kommuns generalplaner. Då framlades det första skedets ändringsutkast till påseende. Därefter har flera skeden genomgåtts och den nu aktuella ändringen hör till skede 10. Ändringarna i alla skeden har varit till karaktären små och de har till största delen begränsats till enskilda lägenheter. Enskilda markägare har ansökt om ändring genom att rikta ansökningarna till kommunen.

10 Sida 10 Man har gjort ändringarna och flyttandet av byggnadsplatser enligt en revidering som gjorts för stomlägenheten i samband med de ursprungliga generalplanerna. Sålunda har markägarna behandlats jämlikt. I samband med ändringarna har man t.ex. inte utökat byggnadsplatser utan kompensation i samma utsträckning inom samma lägenhet. Vid kompensationsförfarandet har man följt kommuns byggnadsordning och de principer för beräkning av byggnadsrätter som upptas som bilaga till generalplanen. Vid uträkningen av detta ändringsobjekt har i utkastskedet skett ett misstag. På lägenheten 1:39 finns enligt nuvarande generalplan tre byggnadsplatser på ett M-1 område, som angränsar byggnadsordningens zon 6 (områden utanför de fördelaktiga zonerna) och inte zon 4 (övriga fördelaktiga zoner). Lägenhetens areal uppgår till 21,84 ha. De kan enligt nuvarande generalplan förverkligas som glesbygdsbyggande. Av dessa tre byggnadsplatser bildas ett A-område nära vägförbindelser. Detta nya A-område inbegriper de samma tre byggnadsplatserna och den övriga delen av lägenheten ändras till ett M-2-område. Sålunda uppfylls de MRL 29 uppställda villkoren för generalplanens innehåll och planen kan sändas till fortsatt behandling som förslag. Det faktum att man koncentrerar byggnadsplatserna till närheten av befintlig bosättning och befintliga vägförbindelser är förnuftigt. Det nya A- området bildar emellertid inte en tät bosättning. Att man ändrar ett M-1- området till ett M-2 område, som inte innehåller byggnadsrätt är också positivt och gör att den rådande skogbevuxna naturomgivningen förblir enhetlig. Dessutom bifaller de övriga utlåtandegivarna ändringen. Bland de tidigare godkända ändringarna har det funnits motsvarande fall, som den ändring som nu ansöks för lägenheten Kurki 1:39 (i skedena 1, 2, 2b och 4). I de ändringarna har man ändrat en befintlig, planeenlig byggnadsrätt på ett M-1 område till ett skilt A-område via ett kompensationsförfarande, så att M-1 området har ändrats till ett M-2 område, som inte innehåller byggnadsrätt. Antalet byggnadsplatser i generalplanerna har förblivit oförändrad. Man har tidigare gjort nio dylika ändringar och antalet byggnadsplatser som flyttats har från fall till fall varierat mellan en till fyra. I ett skilt fall ändrade man ett M-1 området till ett nytt A-område (Sunnanviks sandgrop), där byggnadsplatserna uppgick till åtta på ett av kommunen och privata markägare ägt område (skede 2, objekt 11). Enligt markanvändnings- och bygglagens 37 besluter kommunfullmäktige om godkännandet av generalplanen. Kompletterande material och bilagor: - som kompletterande material utlåtandena och planläggarens genmäle - som bilaga förslaget till ändring av generalplanen.

11 Sida 11 Föredragning: teknisk chef Jorma Skyttä, tfn , e-post: Förslag: Nämnden besluter att - anteckna utlåtandena och planläggarens genmäle för kännedom och - skicka förslaget till ändring av generalplanen till kommunstyrelsen för slutbehandling.

12 Sida 12 KH:683 /2011 TEKN 52 ANSÖKAN OM ÄNDRING AV GENERALPLANEN (LÄGENHETEN 1:14 RITABACKA) TEKN Bilaga 6 Kompletterande material Johan Strandberg har ansökt om ändring av generalplanen. Avsikten med ändringen är att på lägenheten RNR 1:14 Ritabacka bilda en året-ombostadsplats och ett område för fristående småhus (A). På området finns en gammal byggnadsplats och en gammal bostadsbyggnad, men det är betecknats om jord- och skogsbruksområde (MT-1). Sålunda justeras planen för att motsvara den aktuella situationen. A-området på den befintliga bostadsplatsen ligger i omedelbar närhet till en befintlig väg, Braskisvägen. I Nylands landskapsplan har man inte framfört några särskilda funktioner eller behov för området. Landskapsplanen har fastställts vid miljöministeriet den Området hör till västra s delgeneralplan. Den gällande generalplanen har fastställts den I generalplanen har områdena betecknats som områden för fristående småhus, samt jord- och skogsbruksområden (M-1). kommuns byggnadsordning har fastställts den och granskats i fullmäktige den Ändringsområdena finns inom byggnadsordningens zon 6 (områden som ligger utanför den lägliga zonen). De zonvisa byggnadsrätterna och byggnadsplatsernas minimiarealer har uppräknats i kommunens byggnadsordning samt i den bilaga till generalplanen där man behandlar den nya bosättningens dimensionering och dirigeringsmetoder utanför de områden som skall byggnadsplaneras. Målet med ändringen är att göra områdets markanvändning tydligare. Nu har området betecknats som område för jord- och skogsbruk, trots att det i området finns en gammal byggnadsplats och en i bruk varande bostadsbyggnad. Som bilaga till redogörelsen finns ett utdrag ur generalplanens aktuella situation och ett utkast över ändringen (daterad den ). Kring den nuvarande platsen, vid punkt 1 i bilagans karta, kommer man att bilda ett nytt A-område och generalplanen justeras sålunda, så att den motsvarar det aktuella läget. Det nya A-området vid den aktuella boplatsen finns invid en existerande vägförbindelse, Braskisvägen. Efter ändringen är det nya A-områdets totala areal 0,35 ha. Ändringsområdet finns på ett kulturhistoriskt sett värdefullt område. Då man utför åtgärder som inverkar på miljön, bör man fästa uppmärksamhet vid att inte äventyra eller försvaga områdets landskapsmässiga, kulturhistoriska eller naturvärden.

13 Sida 13 Då man bygger bör man beakta den i landskapet rådande byggnadsstilen, det befintliga byggnadsbeståndets placering samt det befintliga trädbeståndet och övriga naturförhållanden. Man bör beakta natur- och landskapsvärdena både på byggnadsplatserna och i ett vidare perspektiv runtomkring dem. Generalplanens helhetssituation ändras inte nämnvärt i och med ändringsförslaget och med tanke på lanskapsplanen är ändringen av ringa värde. Den nuvarande byggnadsplatsen existerar redan. Man ska sträva till att möjligast långt bevara det på byggnadsplatsen rådande landskapet genom att bygga på ett traditionellt sätt, genom att uppsöka en naturlig och skyddad byggnadsplats, genom att bevara trädbestånd och övrig natur så långt det är möjligt. Generalplaneändringen innebär inte sådan markanvändning eller arbete, förutom normalt småhusbyggande, som skulle kräva uppgörandet av en skild miljökonsekvensbedömning. Ab Arkitekturum Oy har uppgjort förslaget till utkast över den aktuella ändringen av delgeneralplanen. Enligt 63 i markanvändnings- och bygglagen bör man meddela om anhängiggörandet av planläggningen på ett sådant sätt att de delägande har möjlighet att få uppgifter om planläggningens utgångspunkter, den planerade tidtabellen samt om förfarandet med deltagande och bedömning. Man bör informera på ett sätt som är lämpligt med tanke på avsikten med planen och hur betydelsefull planen är. Enligt 30 mom 2 i markanvändnings- och byggförordningen bör man informera om att det reserverats möjlighet att uttrycka sin åsikt över planen på ett i planen för deltagande och bedömning stipulerat sätt och som är lämpligt med tanke på att alla delägare skall få del av informationen.ifall man, med tanke på ärendets natur inte anser det behövas annat slag av informerande, kunförs ärendet så som man publicerar övriga kommunala meddelanden i kommunen. Kunförelsen bör dock alltid publiceras i minst en på orten allmänt utkommande tidning. Eftersom det är fråga om ett mindre viktigt planeprojekt är det inte nödvändigt att uppgöra en i MRL 63 avsedd plan för deltagande och bedömning. Det i lagen åsyftade deltagandet och interaktionen ordnas genom att höra grannarna och genom att be myndigheterna om utlåtanden. Kompletterande material och bilagor - som kompletterande material Johan Strandbergs ansökan om ändring av generalplanen

14 Sida 14 - som kompletterande material utkast till granskning av generalplanen, skede 10 - som bilaga förslag till utkast över generalplaneändringen. Föredragning: Kommuningenjör Markku Kärkkäinen tel , e-post Förslag: Nämnden besluter att - inleda ändring av generalplanen på lägenheten RNR 1:14 Ritabacka för att bilda en året-om-bostadsplats och ett område för fristående småhus (A). - i enlighet med kommunfullmäktiges beslut av den kungöra anhängiggörandet av delgeneralplaneändringen på kommunens anslagstavla, Kirkkonummen Sanomat och Västra Nyland. - framlägga utkastet till ändring av delgeneralplanen till allmänt påseende i kommunens tekniska kansli, adress Krogarsvägen 1, det inte är nödvändigt att uppgöra en i MRL 63 åsyftad plan för deltagande och bedömning eftersom det gäller ett planeprojekt som är av ringa betydelse. Det i lagen avsedda deltagandet och interaktionen görs genom att höra grannarna och på ett heltäckande sätt be om utlåtanden från myndighetsinstanserna - be om utlåtanden över utkastet från följande instanser: o kommuns miljö- och byggnadsnämnd o Nylands ELY-central o Nylands förbund o Museiverket o Västra Nylands landskapsmuseum o regionarkitekt Rauli Ailus o Ingå- miljöförening rf o Johan Strandberg o rågrannarna. Beslut: Enligt förslaget. ==== TEKN Bilaga 9 Kompletterande material Utkastet till ändring av generalplanen har varit framlagt till allmänt påseende under tiden på kommunens anslagstavla. Man har kungjort den i Västra Nyland och Kirkkonummen Sanomat den Man har begärt utlåtanden om den på behörigt sätt.

15 Sida 15 Utlåtanden har inlämnats av: - ELY centralen - museiverket - områdesarkitekten - Västra Nylands landskapsmuseum - miljö- och byggnadsnämnden. Landskapsförbundet meddelade att det inte avger något utlåtande. De som avgav utlåtanden hade ingenting att anmärka om utkastet till ändring av planen. Planläggaren utreder byggnadernas kulturhistoriska värde och kompletterar planeförslaget vid behov. Som följande steg framläggs planeförslaget till allmänt påseende. Enligt markanvändnings- och byggförordningens 19 bör ett förslag till generalplan framläggas offentligt i kommunen under minst 30 dagars tid. Enligt 9 punkt 33 i instruktionen för tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden samt tekniska avdelningen hör det till tekniska nämndens uppgifter att godkänna sådana viktiga planer och förslag till planer samt planeändringar som skall framläggas till påseende i det syfte som stadgas i markanvändnings- och bygglagens 65. Sådana dokument är: viktiga detaljplaneförslag och förslag till ändring av detaljplan samt förslag till stranddetaljplan och förslag till ändring av stranddetaljplaner samt förslag till generalplan och förslag till ändring av generalplaner. Nämnden skall också avge genmälen till de anmärkningar som inlämnats på grund av dessa. Kompletterande material och bilagor - utlåtandena om planeutkastet som kompletterande material - förslaget till ändring av generalplanen som bilaga (lägenheten Ritabacka 1:14) Föredragning: kommuningenjör Markku Kärkkäinen tel , e-post Förslag: Nämnden besluter - att framlägga förslaget till ändring av generalplanen (lägenheten Ritabacka 1:14) till allmänt påseende i kommunens tekniska kansli adr. Krogarsvägen 1, och - be om utlåtanden om ändringsförslaget från följande instanser: o kommuns miljö- och byggnadsnämnd o Nylands ELY-central

16 Sida 16 Beslut: o Nylands förbund o Museiverket o Västra Nylands landskapsmuseum o Regionarkitekt Rauli Ailus o Ingå- miljöförening rf o Johan Strandberg o Rågrannarna. Enligt förslaget. Antecknades att kommunen borde göra en inventering av de fornminnesmärken som finns på kommunens område. = = = = TEKN 52 Kompletterande material Bilaga 2 Förslaget till ändring av generalplanen har varit framlagt till allmänt påseende under tiden och man har inbegärt utlåtanden. Under tiden för påseendet har fyra utlåtanden inlämnats: miljö- och byggnadsnämnden Museiverket ELY-centralen Västra Nylands landskapsmuseum. Miljö- och byggnadsnämnden och ELY-centralen har i sina utlåtanden inte haft någonting att anmärka om generalplaneförslaget. Museiverket meddelade i sitt utlåtande att man på området inte känner till några fasta fornlämningar som skulle vara fredade med stöd av fornminneslagen (295/63). Därför finns det ur det arkeologiska kulturarvets synpunkt inga hinder för planeändringen. Västra Nylands landskapsmuseum förutsätter att man bör utreda de på byggnadsplatsen redan befintliga byggnadernas kulturhistoriska värde och anteckna dem på rätt sätt i planen. Landskapsmuseet har ingenting annat att anmärka. Planläggaren har i sitt genmäle utrett de befintliga byggnadernas skick och har konstaterat att byggnadsplatsen är naturlig och traditionell, men att det skulle vara förhållandevis tungt och tekniskt utmanande att rädda och grundrenovera byggnaderna. Byggnaden representerar inte en stilmässigt anmärkningsvärd eller unik helhet. På basen av köksfönstrena kan man räkna ut att de har bytts ut någon gång under talen. Sålunda är det inte skäl att anteckna byggnadens skyddsvärde i planen.

17 Sida 17 Enligt markanvändnings- och bygglagens 37 besluter kommunfullmäktige om godkännande av generalplanen. Kompletterande material och bilagor: - som kompletterande material utlåtandena och planläggarens genmäle. - som bilaga förslaget till ändring av generalplanen Föredragning: teknisk chef Jorma Skyttä, tfn , e-post: Förslag: Nämnden besluter att - anteckna utlåtandena och planläggarens genmäle till kännedom och - skicka förslaget till ändring av generalplanen till kommunstyrelsen för slutbehandling.

18 Sida 18 TEKN 53 TEKNISKA AVDELNINGENS INVESTERINGAR Bilaga 3 Enligt de instruktioner som kommunfullmäktige den godkände gällande uppgörandet av budgeten, förbereder avdelningarna sina investeringsprojekt jämte behovsredogörelser till tekniska avdelningen före den Man tolkar instruktionerna nu på det sättet att också tekniska avdelningen utreder sina investeringsbehov fram till slutet av juni. Tekniska avdelningen sammanställer alla avdelningarnas investeringar före den 13.9, bedömer hur realistiska de är och jämför dem med investeringsmöjligheterna i samarbete med ekonomiavdelningen. Samtidigt placerar man in investeringarna i en planeringsperiod. Kompletterande material och bilagor: - som bilaga tekniska avdelningens investeringsplan för åren och motiveringarna. Föredragning: teknisk chef Jorma Skyttä, tel , e-post: Förslag: godkänner den bifogade investeringsplanen jämte motiveringar.

19 Sida 19 TEKNLTK:284 /2013 TEKN 54 TEKNISKA AVDELNINGENS UTRYMMEN TEKN Tekniska avdelningen fungerar för tillfället i det sk. Botåker-huset i adressen Krogarsvägen 1. Utrymmena är gammalmodiga, opraktiska och är nu redan i ett dåligt skick. Byggnadens ungefär 380 kvadratmeter, rejält över behovet, ökar för sin del kostnaderna för uppvärmningen. Huset har många fukt- och rötskador. I en del av rummen luktar det murket trä. Avskrivningarna för byggnaden har gjorts (bör kontrolleras) och tekniskt befinner det sig i slutet av sitt liv. I vår har sjukledigheterna bland personalen ökat. Även i övrigt har man haft för avsikt att avstå från byggnaden. Därför har man inte mätt luftkvaliteten. Det behövs utrymmen för 9 personer i heldagstjänst, dessutom arbetar tre personer deltid i utrymmena. Preliminärt finns det ett behov av ungefär 250 m2 utrymmen. I dessa ingår, förutom de egentliga kanslirummen, även mötes-, arkiv- och sociala utrymmen osv. Föredragning: tekniska chefen Jorma Skyttä, tel , e-post: Förslag: besluter att - det finns ett omedelbart behov av nya utrymmen. - tekniska avdelningen gör en projektplan för att skaffa nya utrymmen. I projektplanen bör man presentera det specificerade utrymmesbehovet, alternativa lösningar med kostnadskalkyler tidtabellen för förverkligandet. Beslut: TEKN 54 Enligt förslaget. ==== För tillfället arbetar 7 personer på heltid i tekniska avdelningens utrymmen, man önskar anställa två till och dessutom använder tre personer kontorsutrymmena på deltid. Enligt instruktionerna i byggnadsinstruktionskorten (RT-kortit) krävs det m2 kontorsutrymme (bruttoyta) per person.

20 Sida 20 För de heltidsanställda personerna skulle man behöva ungefär m2 kontorsyta, dessutom behövs utrymme för de deltidsanställda personerna. Utrymmesbehovet är överhängande. En snabb lösning vore att endera hyra utrymmen eller utnyttja egna, befintliga utrymmen, som kunde tas i bruk av tekniska avdelningen. Det finns ingen kännedom om lämpliga hyresutrymmen. Av de egna utrymmena kunde man ta i bruk Villa Aleksis. Den är inte lämplig som utrymme för stödboende. För tillfället används den som hyresbostad. För invånarna bör man erbjuda ersättande bostäder. Villa Aleksis är 210 m2 stort (brutto). Det skulle behövas ungefär 35 m2 tilläggsutrymme. Detta utrymme kunde man ordna med hyrescontainers. Man måste göra ändringsarbeten i Villa Aleksis. Man bör bygga mellanväggar, dörröppningar och dörrar måste förnyas och lagerutrymmena måste ändras till varma utrymmen. Dessutom måste man förnya belysningen och bygga ett ADB-nät. Man måste bygga grunder och elkontakter för containerna. Man har uppskattat priset för ändringsarbetena till euro. Hyran för containerna är ungefär 600 /mån. En annan möjlighet är att bygga nya utrymmen i samband med det nuvarande kommunhuset. Man har uppskattat priset för ett dylikt nybyggande till 1800 /m2, då helhetskostnaden (250 m2) skulle uppgå till Byggnaden kunde bli färdig tidigast hösten Det lönar sig att sälja byggnaden Botåker för rivning och utveckla ett nytt användningssyfte för tomten och sälja den. Det finns inga anslag i årets budget för en reparation av de aktuella utrymmena. Dessa bör införskaffas via fullmäktige. Föredragning: teknisk chef Jorma Skyttä, tfn , e-post: Förslag: besluter att man gör om utrymmen i Villa Aleksis för tekniska kansliet. föreslår för kommunstyrelsen och vidare för kommunfullmäktige att dessa anslår ett tilläggsanslag om euro för ändring av utrymmena i Villa Aleksis till kontorsbruk och euro för hyrning av containers.

21 Sida 21 TEKNLTK:403 /2013 TEKN 55 ANSKAFFNING AV GPS-UTRUSTNING FÖR TEKNISKA AVDELNINGEN Byggnadsinspektören arbetar ensam på fältet. Han bör mäta byggnadernas placering. I svår terräng är arbetet svårt och långsamt med de för handen varande ålderdomliga redskapen (måttband och prisma). Tidsanvändningen kunde effektiveras och arbetets precision skulle förbättras om man använder modern GPS-utrustning för mätningar. Vatten- och avloppsnätet börjar vara noggrannt dokumenterat. Det finns koordinater för brunnarna. Brunnsplaceringarna skulle vara lätta att finna även på vintern med hjälp av GPS-utrustning. Detta skulle medföra tidsinbesparningar i reparations- och felletningsarbetet. Den preliminära budgeten för apparaturen uppgår till euro, det exakta priset klarnar på basen av offerttävlingen. Man kan balansera inköpet genom att minska euro från Svenska Skolans reparationsanslag. Föredragning: teknisk chef Jorma Skyttä, tfn , e-post: Förslag föreslår för kommunstyrelsen och vidare för kommunfullmäktige 1) ett tilläggsanslag om euro för anskaffning av GPS-utrustning 2) en minskning av Svenska Skolans reparationsanslag med euro.

22 Sida 22 TEKN 56 ÖVRIGA ÄRENDEN Kompletterande material diskuterar aktuella frågor. - som kompletterande material Väghållnings- och trafikplan för ELYcentralen i Nyland åren Förslag: Nämnden besluter - att anteckna de aktuella ärendena för kännedom.

23 Sida 23 TEKN 57 LAGLIGHETSÖVERVAKNING AV TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT Kompletterande material Efter senaste möte har till nämnden skickats beslutsprotokoll gällande beslut som gjorts av tjänsteinnehavare som lyder under nämnden och vilka i enlighet med 51 i kommunallagen kan tas till nämnden för behandling. Kompletterande material - som kompletterande material finns beslutförteckningarna Förslag: Nämnden beslutar - att i enlighet med 51 i kommunallagen inte ta till behandling följande ärenden som ingår i tjänsteinnehavarbeslut gjorda av tjänsteinnehavare som lyder under nämnden: - tekniska chefen Jorma Skyttä, inga beslut efter 12/ byggmästare Magnus Malmberg, 1-5/2013 från tiden