Tekniska nämnden nr 6/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämnden nr 6/2013 18.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 nr 6/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 50 TEKN 51 TEKN 52 Mötets konstituering Ändring av delgeneralplanen för norra (lägenheten Kurki 1:39, ändring av byggnadsrätt på glesbygdsområde) Ansökan om ändring av generalplanen (lägenheten 1:14 Ritabacka) TEKN 53 Tekniska avdelningens investeringar TEKN 54 TEKN 55 TEKN 56 TEKN 57 Tekniska avdelningens utrymmen Anskaffning av GPS-utrustning för tekniska avdelningen Övriga ärenden Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut

2 Sida 2 Nr 6/2013 Mötesplats och -tid Närvarande medlemmar Kommunhuset klo Dahlqvist Rabbe, ordförande Vierinen Kari, viceordförande Hanhikorpi Pirjo, medlem Heikkilä Risto, ersättare Holmlund Åke, medlem Niskanen Lasse, medlem Raivio Timo, medlem Rehnberg Raija, medlem Rosengren Heidi, medlem Övriga närvarande Kaisla Heikki, kommunstyrelsens representant Skyttä Jorma, teknisk chef Malmberg Magnus, byggmästare Latvala Ann-Britt, kansliföreståndare Ärenden Underskrifter Rabbe Dahlqvist ordförande Ann-Britt Latvala protokollförare protokolljusterare protokolljusterare Protokollet framlagts till påseende, tid och plats Tekniska avdelningen Intygar, underskrift Tjänsteställning Kanslisekreterare Virve Kääntee

3 Sida 3 TEKN 50 MÖTETS KONSTITUERING beslutar - konstatera mötet vara lagenligt sammankallat och beslutfört - välja två protokolljusterare.

4 Sida 4 TEKNLTK:28 /2012 TEKN 51 ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR NORRA SJUNDEÅ (LÄGENHETEN KURKI 1:39, ÄNDRING AV BYGGNADSRÄTT PÅ GLESBYGDSOMRÅDE) TEKN Bilaga 3 Kompletterande material Maria Gröndahl och Lena Ahlroth ansöker med ett brev av den om ändring av gällande delgeneralplan för norra. Sökandena har ansökt om ändring av generalplanen. Målet är att koncentrera den byggnadsrätt på glesbygd som finns på lägenheten Kurki 1:39 till ett enhetligt område för fristående småhus (A) och semesterbostäder (RA). Det totala antalet byggnadsplatser på lägenheten ändras inte och det nya A- och RAområdet bildas i den omedelbara närheten till Näsbyvägen och Perkovägen. I Nylands landskapsplan har man inte märkt ut några särskilda funktioner eller behov i området. Landskapsplanen har fastställts vid miljöministeriet den Området hör till norra s delgeneralplan. Den gällande generalplanen har fastställts den kommuns byggnadsordning har fastställts den och den har justerats i fullmäktige den Ändringsområdena finns på byggnadsordningens zon 4 (övriga förmånliga zoner). De zonvisa byggnadsrätterna och byggnadsplatsernas minimiarealer har uppräknats i kommunens byggnadsordning samt i generalplanens bilaga till den del områdena finns utanför de områden som skall byggnadsplaneras. Målet med ändringen är att koncentrera den byggrätt som finns på lägenhetens M-1 -område (21,84 ha) till ett särskilt A-område (3,17 ha, innehåller fem byggnadsplatser) och till ett RA-område (0,62 ha, innehåller en byggnadsplats). Som kompensation ändras M-1 -området på lägenheten till M-2- område, som inte innehåller byggrätt. M1-områdets totalareal 21,84 ha på lägenheten 1:39 berättigar till 6 byggnadsplatser på glesbygdsområde. Sålunda bibehålls det totala antalet byggnadsplatser på lägenheten. Ändringen gäller flyttning av byggrätt inom lägenheterna, som har samma ägare. Som bilaga till utredningen finns ett utdrag ur generalplanens nuvarande situation och ett utkast över ändringen (daterat den ). I punkt 2 på bilagans karta skapas ett nytt A-område och i punkt 3 ett nytt RA-område. Området som i utkastet har märkts med siffran 1 ändras från M-1 -område till MT-2 -område. Ändringsområdet ligger delvis på ett kulturhistoriskt sett värdefullt område. Då man utför åtgärder som inverkar på miljön bör man fästa uppmärksam-

5 Sida 5 het vid att inte äventyra eller försvaga områdets landskapsmässiga, kulturhistoriska eller naturvärden. Då man bygger bör man beakta den i landskapet rådande byggnadsstilen, det befintliga byggnadsbeståndets placering samt det befintliga trädbeståndet och övriga naturförhållanden. Man bör beakta natur- och landskapsvärdena både på byggnadsplatserna och i ett vidare perspektiv omkring dem. Arkitektbyrå Ab Arkitekturum Oy har uppgjort förslaget till utkast över ändring av den aktuella delgeneralplanen. Enligt markanvändnings- och bygglagens 63 bör man informera om planens anhängiggörande på ett sådant sätt att de delägande har möjlighet att få information om planläggningens utgångspunkter, den planerade tidtabellen samt om förfarandet med deltagande och bedömning. Informerandet bör ordnas så att den är enhetlig med planens mål och betydelse. Enligt markanvändnings- och byggförordningens 30 mom. 2 meddelas om att det reserverats en möjlighet att framföra sina åsikter på ett sätt som i planen för deltagande och bedömning har konstaterats vara lämplig med tanke på att de delägande skall kunna få ta del av informationen. Såvida man med tanke på ärendets natur inte anser att det behövs informeras på annat sätt, bör man meddela om det på samma sått som de kommunala anmälningarna publiceras i kommunen. Meddelandet bör dock alltid publiceras i minst en på orten allmänt utgiven dagstidning. Eftersom det gäller en liten planeändring är det inte nödvändigt att uppgöra en i MRL 63 åsyftad plan för deltagande och bedömning. Det i lagen åsyftade deltagandet och interaktionen ordnas genom att höra grannarna och genom att be om heltäckande myndighetsutlåtanden. Kompletterande material och bilagor: - som kompletterande material Maria Gröndahls och Lena Ahlroths ansökan av den om ändring av norra s delgeneralplan - som kompletterande material generalplanegranskningen, utkast till skede 10 - som bilaga förslaget till ändring av delgeneralplanen för norra. Föredragning: kommuningenjör Markku Kärkkäinen tel , e-post Förslag: Nämnden besluter att - inleda ändringen av delgeneralplanen för norra gällande ändring av byggnadsrätten på glesbygdsområde på lägenheten Kurki 1:39.

6 Sida 6 - i enlighet med kommunfullmäktiges beslut av den kungöra anhängiggörandet av delgeneralplaneändringen på kommunens anslagstavla, Kirkkonummen Sanomat och Västra Nyland. - framlägga utkastet till ändring av delgeneralplanen till allmänt påseende i kommunens tekniska kansli, adress Krogarsvägen 1, det på grund av att ändringen inte är stor, inte är nödvändigt att uppgöra en i MBL åsyftad plan för deltagande och bedömning. Det i lagen åsyftade deltagandet och interaktionen ordnas genom att höra grannarna och genom att begära heltäckande myndighetsutlåtanden. - be om utlåtanden över utkastet från följande instanser: o kommuns miljö- och byggnadsnämnd o Nylands ELY-central o Nylands förbund o Museiverket o Västra Nylands landskapsmuseum o regionarkitekt Rauli Ailus o Ingå- miljöförening rf o Maria Gröndahl och Lena Ahlroth o rågrannarna. Beslut: Enligt förslaget. ==== TEKN Bilaga 11 Kompletterande material Utkastet till ändring av generalplanen har varit framlagt till allmänt påseende på kommunens anslagstavla under tiden Man har kungjort den i Västra Nyland och i Kirkkonummen Sanomat den Man har i behörig ordning inbegärt utlåtanden. Utlåtanden har inlämnats av: - ELY-centralen - museiverket - områdesarkitekten - Västra Nylands landskapsmuseum - miljö- och byggnadsnämnden. Landskapsförbundet meddelade att det inte avger utlåtande. Endast ELYcentralen hade något att anmärka om förslaget

7 Sida 7 I ELY-centralens utlåtande konstateras bl.a: I planeredogörelsen hänvisas till att det på M-1 området på lägenheten 1:39 finns fem byggnadsplatser, för vilkas del man bildar en A- områdesreservering I bestämmelserna för M-1 (område med jord- och skogsbruk) i den fastställda delgeneralplanen konstateras att området är i övervägande grad ämnat för jord- och skogsbruk. Man kan bilda glesbygdsbebyggelse sådant det åsyftas i bygglagens 4, i enlighet med byggnadsordningen. I planeredogörelsen finns som bilaga medtaget den nya bebyggelsens dimensioner och dirigeringsmetoder på sådana områden som ligger utanför de planlagda områdena. För områden som ligger utanför de lämpliga zonerna har man antecknat att man i allmänhet inte anvisar bostadsområden där läget är olämpligt. Huvuddelen av områdena består av M-1 och MT-2-områden som innehåller en glesbygdsbyggrätt. I allmänhet har man i de smärre generalplaneändringarna i kommunen flyttat A-områden till lämpligare platser. I den delgeneralplan, för vilken man nu inbegär utlåtanden, ändras den teoretiska, kalkylmässiga och endast riktgivande glesbygdsbyggrätten på M-1-område till A-reservationer. Detta inverkar på strukturen för hela delgeneralplanen för norra. I planeärenden har man inte bedömt hur planeändringen inverkar på kommunens struktur såvida man tillåter dylika ändringar på alla M-1 områden. Platsen för ändringen planeändringsområdet har efter det fastställda delgeneralplanebeslutet inte blivit lämpligare med tanke på att anvisa området för ett bostadsområde. På basen av det ovannämnda, anser ELY-centralen att den föreslagna lösningen inte uppfyller de innehållskrav för generalplanen som det talas om i MRL 39 (hur samhällsstrukturen fungerar, ekonomin och ekologin). Den i utkastet till generalplan föreslagna, befintliga semesterbyggnaden (RA) kan godkännas. På basen av ELY-centralens utlåtande konstateras: Det föreligger ett missförstånd gällande byggnadsrätterna. På lägenheten 1:39 finns enligt generalplanen tre byggnadsplatser på M-1 område. Lägenhetens areal är 21,84 ha. De kan enligt nuvarande generalplan förverkligas som glesbygdsbyggande. Av dessa tre byggnadsplatser bildas ett A- område med samma tre byggnadsplatser nära vägförbindelser. Den övriga delen av lägenheten ändras till ett M-2 område. Sålunda förverkligas generalplanens innehållskrav, som nämns i MRL 39 och planen kan skickas som ett förslag till fortsatt behandling.

8 Sida 8 Därefter bör planeförslaget framläggas till allmänt påseende. Enligt markanvändnings- och byggförordningen 19 bör planeförslaget hållas framlagt till påseende i kommunen under minst 30 dagars tid. Enligt 9 punkt 33 i instruktionen för tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt tekniska avdelningen hör det till tekniska nämndens uppgifter, att i det syfte som stadgas i 65 i markanvändnings- och bygglagen, godkänna planer för framläggande. Dylika planer är viktiga detaljplaneförslag och förslag till ändring av detaljplan samt stranddetaljplaneförslag och förslag till ändring av stranddetaljplan samt generalplaneförslag och förslag till ändring av generalplan. Nämnden bör också avge genmälen om de anmärkningar som inlämnats om dessa. Kompletterande material och bilagor: - utlåtandena om planeutkastet som kompletterande material - som bilaga förslaget till ändring av delgeneralplanen för norra (lägenheten Kurki 1:39, ändring av glesbygdsbyggrätt). Föredragning: kommuningenjör Markku Kärkkäinen tel , e-post: Förslag: Nämnden besluter - att framlägga delgeneralplanen (lägenheten Kurki 1:39, ändring av glesbygdsbyggrätt) till allmänt påseende i kommunens tekniska kansli, adr. Krogarsvägen 1, och - att inbegära utlåtanden om ändringsförslaget från följande instanser: o kommuns miljö- och byggnadsnämnd o Nylands ELY-central o Nylands förbund o Museiverket o Västra Nylands landskapsmuseum o Regionarkitekt Rauli Ailus o Ingå- miljöförening rf o Maria Gröndahl och Lena Ahlroth o Rågrannarna. Beslut: Enligt förslaget. = = = = TEKN 51 Kompletterande material

9 Sida 9 Bilaga 1 Förslaget till ändring av generalplanen har varit framlagt till påseende under tiden och man har begärt om utlåtanden. Under framläggningstiden har fyra utlåtanden inlämnats: miljö- och byggnadsnämnden Museiverket ELY-centralen Västra Nylands landskapsmuseum Miljö- och byggnadsnämnden och Västra Nylands landskapsmuseum hade i sina utlåtanden ingenting att anmärka om förslaget till generalplan. Då man placerar ut byggnadsplatserna, bör man fästa uppmärksamhet vid hur nybyggnaderna syns i det vida landskapet och att de inte får försämra landskapets och kulturmiljöns värde. Museiverket meddelade i sitt utlåtande att man inte känner till att det skulle finnas några fasta fornlämningar som åsyftas i forminneslagen (295/63). Därför finns det ur det arkeologiska kulturarvets synpunkt inga hinder för planeändringen. Nylands ELY-central konstaterar i sitt utlåtande att man i kommunens smärre generalplaneändringar har ändrat A-områdenas placering till lämpligare ställen. I den aktuella delgeneralplanen har man gått in för att ändra en teoretisk, kalkylmässig byggrätt som är ämnad som riktgivande, från ett M-1-område till att bli A-reservationer. I planeärendena har man inte bedömt hur planeändringen inverkar på kommunens struktur, såvida man på alla M-1-områden tillåter en motsvarande ändring. Platsen för planeändringsområdet har inte efter den fastställda delgeneralplanelösningen inte blivit fördelaktigare med tanke på anvisandet av ett bostadsområde. Detta påverkar på delgeneralplanestrukturen i hela norra i ett vidare perspektiv. På basen av det ovan konstaterade, anser Nylands ELY-central att den föreslagna lösningen inte uppfyller de innehållskrav som i MRL 39 ställs på en generalplan (samhällsstrukturens funktionsduglighet, ekonomi och ekologi). Den i utkastet till generalplan presenterade existerande semesterbyggnaden (RA) kan anvisas. I planläggarens genmäle sägs bl.a. följande: Man har år 2006 inlett revideringen av kommuns generalplaner. Då framlades det första skedets ändringsutkast till påseende. Därefter har flera skeden genomgåtts och den nu aktuella ändringen hör till skede 10. Ändringarna i alla skeden har varit till karaktären små och de har till största delen begränsats till enskilda lägenheter. Enskilda markägare har ansökt om ändring genom att rikta ansökningarna till kommunen.

10 Sida 10 Man har gjort ändringarna och flyttandet av byggnadsplatser enligt en revidering som gjorts för stomlägenheten i samband med de ursprungliga generalplanerna. Sålunda har markägarna behandlats jämlikt. I samband med ändringarna har man t.ex. inte utökat byggnadsplatser utan kompensation i samma utsträckning inom samma lägenhet. Vid kompensationsförfarandet har man följt kommuns byggnadsordning och de principer för beräkning av byggnadsrätter som upptas som bilaga till generalplanen. Vid uträkningen av detta ändringsobjekt har i utkastskedet skett ett misstag. På lägenheten 1:39 finns enligt nuvarande generalplan tre byggnadsplatser på ett M-1 område, som angränsar byggnadsordningens zon 6 (områden utanför de fördelaktiga zonerna) och inte zon 4 (övriga fördelaktiga zoner). Lägenhetens areal uppgår till 21,84 ha. De kan enligt nuvarande generalplan förverkligas som glesbygdsbyggande. Av dessa tre byggnadsplatser bildas ett A-område nära vägförbindelser. Detta nya A-område inbegriper de samma tre byggnadsplatserna och den övriga delen av lägenheten ändras till ett M-2-område. Sålunda uppfylls de MRL 29 uppställda villkoren för generalplanens innehåll och planen kan sändas till fortsatt behandling som förslag. Det faktum att man koncentrerar byggnadsplatserna till närheten av befintlig bosättning och befintliga vägförbindelser är förnuftigt. Det nya A- området bildar emellertid inte en tät bosättning. Att man ändrar ett M-1- området till ett M-2 område, som inte innehåller byggnadsrätt är också positivt och gör att den rådande skogbevuxna naturomgivningen förblir enhetlig. Dessutom bifaller de övriga utlåtandegivarna ändringen. Bland de tidigare godkända ändringarna har det funnits motsvarande fall, som den ändring som nu ansöks för lägenheten Kurki 1:39 (i skedena 1, 2, 2b och 4). I de ändringarna har man ändrat en befintlig, planeenlig byggnadsrätt på ett M-1 område till ett skilt A-område via ett kompensationsförfarande, så att M-1 området har ändrats till ett M-2 område, som inte innehåller byggnadsrätt. Antalet byggnadsplatser i generalplanerna har förblivit oförändrad. Man har tidigare gjort nio dylika ändringar och antalet byggnadsplatser som flyttats har från fall till fall varierat mellan en till fyra. I ett skilt fall ändrade man ett M-1 området till ett nytt A-område (Sunnanviks sandgrop), där byggnadsplatserna uppgick till åtta på ett av kommunen och privata markägare ägt område (skede 2, objekt 11). Enligt markanvändnings- och bygglagens 37 besluter kommunfullmäktige om godkännandet av generalplanen. Kompletterande material och bilagor: - som kompletterande material utlåtandena och planläggarens genmäle - som bilaga förslaget till ändring av generalplanen.

11 Sida 11 Föredragning: teknisk chef Jorma Skyttä, tfn , e-post: Förslag: Nämnden besluter att - anteckna utlåtandena och planläggarens genmäle för kännedom och - skicka förslaget till ändring av generalplanen till kommunstyrelsen för slutbehandling.

12 Sida 12 KH:683 /2011 TEKN 52 ANSÖKAN OM ÄNDRING AV GENERALPLANEN (LÄGENHETEN 1:14 RITABACKA) TEKN Bilaga 6 Kompletterande material Johan Strandberg har ansökt om ändring av generalplanen. Avsikten med ändringen är att på lägenheten RNR 1:14 Ritabacka bilda en året-ombostadsplats och ett område för fristående småhus (A). På området finns en gammal byggnadsplats och en gammal bostadsbyggnad, men det är betecknats om jord- och skogsbruksområde (MT-1). Sålunda justeras planen för att motsvara den aktuella situationen. A-området på den befintliga bostadsplatsen ligger i omedelbar närhet till en befintlig väg, Braskisvägen. I Nylands landskapsplan har man inte framfört några särskilda funktioner eller behov för området. Landskapsplanen har fastställts vid miljöministeriet den Området hör till västra s delgeneralplan. Den gällande generalplanen har fastställts den I generalplanen har områdena betecknats som områden för fristående småhus, samt jord- och skogsbruksområden (M-1). kommuns byggnadsordning har fastställts den och granskats i fullmäktige den Ändringsområdena finns inom byggnadsordningens zon 6 (områden som ligger utanför den lägliga zonen). De zonvisa byggnadsrätterna och byggnadsplatsernas minimiarealer har uppräknats i kommunens byggnadsordning samt i den bilaga till generalplanen där man behandlar den nya bosättningens dimensionering och dirigeringsmetoder utanför de områden som skall byggnadsplaneras. Målet med ändringen är att göra områdets markanvändning tydligare. Nu har området betecknats som område för jord- och skogsbruk, trots att det i området finns en gammal byggnadsplats och en i bruk varande bostadsbyggnad. Som bilaga till redogörelsen finns ett utdrag ur generalplanens aktuella situation och ett utkast över ändringen (daterad den ). Kring den nuvarande platsen, vid punkt 1 i bilagans karta, kommer man att bilda ett nytt A-område och generalplanen justeras sålunda, så att den motsvarar det aktuella läget. Det nya A-området vid den aktuella boplatsen finns invid en existerande vägförbindelse, Braskisvägen. Efter ändringen är det nya A-områdets totala areal 0,35 ha. Ändringsområdet finns på ett kulturhistoriskt sett värdefullt område. Då man utför åtgärder som inverkar på miljön, bör man fästa uppmärksamhet vid att inte äventyra eller försvaga områdets landskapsmässiga, kulturhistoriska eller naturvärden.

13 Sida 13 Då man bygger bör man beakta den i landskapet rådande byggnadsstilen, det befintliga byggnadsbeståndets placering samt det befintliga trädbeståndet och övriga naturförhållanden. Man bör beakta natur- och landskapsvärdena både på byggnadsplatserna och i ett vidare perspektiv runtomkring dem. Generalplanens helhetssituation ändras inte nämnvärt i och med ändringsförslaget och med tanke på lanskapsplanen är ändringen av ringa värde. Den nuvarande byggnadsplatsen existerar redan. Man ska sträva till att möjligast långt bevara det på byggnadsplatsen rådande landskapet genom att bygga på ett traditionellt sätt, genom att uppsöka en naturlig och skyddad byggnadsplats, genom att bevara trädbestånd och övrig natur så långt det är möjligt. Generalplaneändringen innebär inte sådan markanvändning eller arbete, förutom normalt småhusbyggande, som skulle kräva uppgörandet av en skild miljökonsekvensbedömning. Ab Arkitekturum Oy har uppgjort förslaget till utkast över den aktuella ändringen av delgeneralplanen. Enligt 63 i markanvändnings- och bygglagen bör man meddela om anhängiggörandet av planläggningen på ett sådant sätt att de delägande har möjlighet att få uppgifter om planläggningens utgångspunkter, den planerade tidtabellen samt om förfarandet med deltagande och bedömning. Man bör informera på ett sätt som är lämpligt med tanke på avsikten med planen och hur betydelsefull planen är. Enligt 30 mom 2 i markanvändnings- och byggförordningen bör man informera om att det reserverats möjlighet att uttrycka sin åsikt över planen på ett i planen för deltagande och bedömning stipulerat sätt och som är lämpligt med tanke på att alla delägare skall få del av informationen.ifall man, med tanke på ärendets natur inte anser det behövas annat slag av informerande, kunförs ärendet så som man publicerar övriga kommunala meddelanden i kommunen. Kunförelsen bör dock alltid publiceras i minst en på orten allmänt utkommande tidning. Eftersom det är fråga om ett mindre viktigt planeprojekt är det inte nödvändigt att uppgöra en i MRL 63 avsedd plan för deltagande och bedömning. Det i lagen åsyftade deltagandet och interaktionen ordnas genom att höra grannarna och genom att be myndigheterna om utlåtanden. Kompletterande material och bilagor - som kompletterande material Johan Strandbergs ansökan om ändring av generalplanen

14 Sida 14 - som kompletterande material utkast till granskning av generalplanen, skede 10 - som bilaga förslag till utkast över generalplaneändringen. Föredragning: Kommuningenjör Markku Kärkkäinen tel , e-post Förslag: Nämnden besluter att - inleda ändring av generalplanen på lägenheten RNR 1:14 Ritabacka för att bilda en året-om-bostadsplats och ett område för fristående småhus (A). - i enlighet med kommunfullmäktiges beslut av den kungöra anhängiggörandet av delgeneralplaneändringen på kommunens anslagstavla, Kirkkonummen Sanomat och Västra Nyland. - framlägga utkastet till ändring av delgeneralplanen till allmänt påseende i kommunens tekniska kansli, adress Krogarsvägen 1, det inte är nödvändigt att uppgöra en i MRL 63 åsyftad plan för deltagande och bedömning eftersom det gäller ett planeprojekt som är av ringa betydelse. Det i lagen avsedda deltagandet och interaktionen görs genom att höra grannarna och på ett heltäckande sätt be om utlåtanden från myndighetsinstanserna - be om utlåtanden över utkastet från följande instanser: o kommuns miljö- och byggnadsnämnd o Nylands ELY-central o Nylands förbund o Museiverket o Västra Nylands landskapsmuseum o regionarkitekt Rauli Ailus o Ingå- miljöförening rf o Johan Strandberg o rågrannarna. Beslut: Enligt förslaget. ==== TEKN Bilaga 9 Kompletterande material Utkastet till ändring av generalplanen har varit framlagt till allmänt påseende under tiden på kommunens anslagstavla. Man har kungjort den i Västra Nyland och Kirkkonummen Sanomat den Man har begärt utlåtanden om den på behörigt sätt.

15 Sida 15 Utlåtanden har inlämnats av: - ELY centralen - museiverket - områdesarkitekten - Västra Nylands landskapsmuseum - miljö- och byggnadsnämnden. Landskapsförbundet meddelade att det inte avger något utlåtande. De som avgav utlåtanden hade ingenting att anmärka om utkastet till ändring av planen. Planläggaren utreder byggnadernas kulturhistoriska värde och kompletterar planeförslaget vid behov. Som följande steg framläggs planeförslaget till allmänt påseende. Enligt markanvändnings- och byggförordningens 19 bör ett förslag till generalplan framläggas offentligt i kommunen under minst 30 dagars tid. Enligt 9 punkt 33 i instruktionen för tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden samt tekniska avdelningen hör det till tekniska nämndens uppgifter att godkänna sådana viktiga planer och förslag till planer samt planeändringar som skall framläggas till påseende i det syfte som stadgas i markanvändnings- och bygglagens 65. Sådana dokument är: viktiga detaljplaneförslag och förslag till ändring av detaljplan samt förslag till stranddetaljplan och förslag till ändring av stranddetaljplaner samt förslag till generalplan och förslag till ändring av generalplaner. Nämnden skall också avge genmälen till de anmärkningar som inlämnats på grund av dessa. Kompletterande material och bilagor - utlåtandena om planeutkastet som kompletterande material - förslaget till ändring av generalplanen som bilaga (lägenheten Ritabacka 1:14) Föredragning: kommuningenjör Markku Kärkkäinen tel , e-post Förslag: Nämnden besluter - att framlägga förslaget till ändring av generalplanen (lägenheten Ritabacka 1:14) till allmänt påseende i kommunens tekniska kansli adr. Krogarsvägen 1, och - be om utlåtanden om ändringsförslaget från följande instanser: o kommuns miljö- och byggnadsnämnd o Nylands ELY-central

16 Sida 16 Beslut: o Nylands förbund o Museiverket o Västra Nylands landskapsmuseum o Regionarkitekt Rauli Ailus o Ingå- miljöförening rf o Johan Strandberg o Rågrannarna. Enligt förslaget. Antecknades att kommunen borde göra en inventering av de fornminnesmärken som finns på kommunens område. = = = = TEKN 52 Kompletterande material Bilaga 2 Förslaget till ändring av generalplanen har varit framlagt till allmänt påseende under tiden och man har inbegärt utlåtanden. Under tiden för påseendet har fyra utlåtanden inlämnats: miljö- och byggnadsnämnden Museiverket ELY-centralen Västra Nylands landskapsmuseum. Miljö- och byggnadsnämnden och ELY-centralen har i sina utlåtanden inte haft någonting att anmärka om generalplaneförslaget. Museiverket meddelade i sitt utlåtande att man på området inte känner till några fasta fornlämningar som skulle vara fredade med stöd av fornminneslagen (295/63). Därför finns det ur det arkeologiska kulturarvets synpunkt inga hinder för planeändringen. Västra Nylands landskapsmuseum förutsätter att man bör utreda de på byggnadsplatsen redan befintliga byggnadernas kulturhistoriska värde och anteckna dem på rätt sätt i planen. Landskapsmuseet har ingenting annat att anmärka. Planläggaren har i sitt genmäle utrett de befintliga byggnadernas skick och har konstaterat att byggnadsplatsen är naturlig och traditionell, men att det skulle vara förhållandevis tungt och tekniskt utmanande att rädda och grundrenovera byggnaderna. Byggnaden representerar inte en stilmässigt anmärkningsvärd eller unik helhet. På basen av köksfönstrena kan man räkna ut att de har bytts ut någon gång under talen. Sålunda är det inte skäl att anteckna byggnadens skyddsvärde i planen.

17 Sida 17 Enligt markanvändnings- och bygglagens 37 besluter kommunfullmäktige om godkännande av generalplanen. Kompletterande material och bilagor: - som kompletterande material utlåtandena och planläggarens genmäle. - som bilaga förslaget till ändring av generalplanen Föredragning: teknisk chef Jorma Skyttä, tfn , e-post: Förslag: Nämnden besluter att - anteckna utlåtandena och planläggarens genmäle till kännedom och - skicka förslaget till ändring av generalplanen till kommunstyrelsen för slutbehandling.

18 Sida 18 TEKN 53 TEKNISKA AVDELNINGENS INVESTERINGAR Bilaga 3 Enligt de instruktioner som kommunfullmäktige den godkände gällande uppgörandet av budgeten, förbereder avdelningarna sina investeringsprojekt jämte behovsredogörelser till tekniska avdelningen före den Man tolkar instruktionerna nu på det sättet att också tekniska avdelningen utreder sina investeringsbehov fram till slutet av juni. Tekniska avdelningen sammanställer alla avdelningarnas investeringar före den 13.9, bedömer hur realistiska de är och jämför dem med investeringsmöjligheterna i samarbete med ekonomiavdelningen. Samtidigt placerar man in investeringarna i en planeringsperiod. Kompletterande material och bilagor: - som bilaga tekniska avdelningens investeringsplan för åren och motiveringarna. Föredragning: teknisk chef Jorma Skyttä, tel , e-post: Förslag: godkänner den bifogade investeringsplanen jämte motiveringar.

19 Sida 19 TEKNLTK:284 /2013 TEKN 54 TEKNISKA AVDELNINGENS UTRYMMEN TEKN Tekniska avdelningen fungerar för tillfället i det sk. Botåker-huset i adressen Krogarsvägen 1. Utrymmena är gammalmodiga, opraktiska och är nu redan i ett dåligt skick. Byggnadens ungefär 380 kvadratmeter, rejält över behovet, ökar för sin del kostnaderna för uppvärmningen. Huset har många fukt- och rötskador. I en del av rummen luktar det murket trä. Avskrivningarna för byggnaden har gjorts (bör kontrolleras) och tekniskt befinner det sig i slutet av sitt liv. I vår har sjukledigheterna bland personalen ökat. Även i övrigt har man haft för avsikt att avstå från byggnaden. Därför har man inte mätt luftkvaliteten. Det behövs utrymmen för 9 personer i heldagstjänst, dessutom arbetar tre personer deltid i utrymmena. Preliminärt finns det ett behov av ungefär 250 m2 utrymmen. I dessa ingår, förutom de egentliga kanslirummen, även mötes-, arkiv- och sociala utrymmen osv. Föredragning: tekniska chefen Jorma Skyttä, tel , e-post: Förslag: besluter att - det finns ett omedelbart behov av nya utrymmen. - tekniska avdelningen gör en projektplan för att skaffa nya utrymmen. I projektplanen bör man presentera det specificerade utrymmesbehovet, alternativa lösningar med kostnadskalkyler tidtabellen för förverkligandet. Beslut: TEKN 54 Enligt förslaget. ==== För tillfället arbetar 7 personer på heltid i tekniska avdelningens utrymmen, man önskar anställa två till och dessutom använder tre personer kontorsutrymmena på deltid. Enligt instruktionerna i byggnadsinstruktionskorten (RT-kortit) krävs det m2 kontorsutrymme (bruttoyta) per person.

20 Sida 20 För de heltidsanställda personerna skulle man behöva ungefär m2 kontorsyta, dessutom behövs utrymme för de deltidsanställda personerna. Utrymmesbehovet är överhängande. En snabb lösning vore att endera hyra utrymmen eller utnyttja egna, befintliga utrymmen, som kunde tas i bruk av tekniska avdelningen. Det finns ingen kännedom om lämpliga hyresutrymmen. Av de egna utrymmena kunde man ta i bruk Villa Aleksis. Den är inte lämplig som utrymme för stödboende. För tillfället används den som hyresbostad. För invånarna bör man erbjuda ersättande bostäder. Villa Aleksis är 210 m2 stort (brutto). Det skulle behövas ungefär 35 m2 tilläggsutrymme. Detta utrymme kunde man ordna med hyrescontainers. Man måste göra ändringsarbeten i Villa Aleksis. Man bör bygga mellanväggar, dörröppningar och dörrar måste förnyas och lagerutrymmena måste ändras till varma utrymmen. Dessutom måste man förnya belysningen och bygga ett ADB-nät. Man måste bygga grunder och elkontakter för containerna. Man har uppskattat priset för ändringsarbetena till euro. Hyran för containerna är ungefär 600 /mån. En annan möjlighet är att bygga nya utrymmen i samband med det nuvarande kommunhuset. Man har uppskattat priset för ett dylikt nybyggande till 1800 /m2, då helhetskostnaden (250 m2) skulle uppgå till Byggnaden kunde bli färdig tidigast hösten Det lönar sig att sälja byggnaden Botåker för rivning och utveckla ett nytt användningssyfte för tomten och sälja den. Det finns inga anslag i årets budget för en reparation av de aktuella utrymmena. Dessa bör införskaffas via fullmäktige. Föredragning: teknisk chef Jorma Skyttä, tfn , e-post: Förslag: besluter att man gör om utrymmen i Villa Aleksis för tekniska kansliet. föreslår för kommunstyrelsen och vidare för kommunfullmäktige att dessa anslår ett tilläggsanslag om euro för ändring av utrymmena i Villa Aleksis till kontorsbruk och euro för hyrning av containers.

21 Sida 21 TEKNLTK:403 /2013 TEKN 55 ANSKAFFNING AV GPS-UTRUSTNING FÖR TEKNISKA AVDELNINGEN Byggnadsinspektören arbetar ensam på fältet. Han bör mäta byggnadernas placering. I svår terräng är arbetet svårt och långsamt med de för handen varande ålderdomliga redskapen (måttband och prisma). Tidsanvändningen kunde effektiveras och arbetets precision skulle förbättras om man använder modern GPS-utrustning för mätningar. Vatten- och avloppsnätet börjar vara noggrannt dokumenterat. Det finns koordinater för brunnarna. Brunnsplaceringarna skulle vara lätta att finna även på vintern med hjälp av GPS-utrustning. Detta skulle medföra tidsinbesparningar i reparations- och felletningsarbetet. Den preliminära budgeten för apparaturen uppgår till euro, det exakta priset klarnar på basen av offerttävlingen. Man kan balansera inköpet genom att minska euro från Svenska Skolans reparationsanslag. Föredragning: teknisk chef Jorma Skyttä, tfn , e-post: Förslag föreslår för kommunstyrelsen och vidare för kommunfullmäktige 1) ett tilläggsanslag om euro för anskaffning av GPS-utrustning 2) en minskning av Svenska Skolans reparationsanslag med euro.

22 Sida 22 TEKN 56 ÖVRIGA ÄRENDEN Kompletterande material diskuterar aktuella frågor. - som kompletterande material Väghållnings- och trafikplan för ELYcentralen i Nyland åren Förslag: Nämnden besluter - att anteckna de aktuella ärendena för kännedom.

23 Sida 23 TEKN 57 LAGLIGHETSÖVERVAKNING AV TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT Kompletterande material Efter senaste möte har till nämnden skickats beslutsprotokoll gällande beslut som gjorts av tjänsteinnehavare som lyder under nämnden och vilka i enlighet med 51 i kommunallagen kan tas till nämnden för behandling. Kompletterande material - som kompletterande material finns beslutförteckningarna Förslag: Nämnden beslutar - att i enlighet med 51 i kommunallagen inte ta till behandling följande ärenden som ingår i tjänsteinnehavarbeslut gjorda av tjänsteinnehavare som lyder under nämnden: - tekniska chefen Jorma Skyttä, inga beslut efter 12/ byggmästare Magnus Malmberg, 1-5/2013 från tiden

Val av entreprenör för byggandet av vägar och kommunalteknik till detaljplaneområdet på norra sidan av stamväg 51 i Sunnanvik

Val av entreprenör för byggandet av vägar och kommunalteknik till detaljplaneområdet på norra sidan av stamväg 51 i Sunnanvik nr 10/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 105 TEKN 106 TEKN 107 TEKN 108 TEKN 109 TEKN 110 TEKN 111 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Ändring av generalplanen för Västra (ändring

Läs mer

Val av enterprenör för byggandet av lättrafikleden i Störsvik

Val av enterprenör för byggandet av lättrafikleden i Störsvik nr 8/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 83 TEKN 84 TEKN 85 TEKN 86 TEKN 87 TEKN 88 TEKN 89 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Ändring av generalplanen för västra (ändring

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 6/2013 2.9.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 6/2013 2.9.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 6/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 71 FGE 72 Mötes konstituering Godkännande av balanseringsprogrammet FGE 73 Ändring av anslag för investeringar i budgeten för år 2013 FGE 74 FGE 75 FGE 76 FGE 77 FGE

Läs mer

Tekniska nämnden nr 5/2011 7.6.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 5/2011 7.6.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 5/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 42 TEKN 43 TEKN 44 TEKN 45 TEKN 46 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Uppgörande av detaljplan för Slussenområdet Detaljplaneprojektet

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 2/2015 23.2.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 2/2015 23.2.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 23 Mötets konstituering KST 24 Ändring av delgeneralplanen för västra /Hasselgård 1:26 KST 25 Ändring av delgeneralplanen för norra / Björkkulla 1:1 och Nötterbacka 2:5

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 2/2015 23.2.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 2/2015 23.2.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 23 Mötets konstituering KST 24 Ändring av delgeneralplanen för västra /Hasselgård 1:26 KST 25 Ändring av delgeneralplanen för norra / Björkkulla 1:1 och Nötterbacka 2:5

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 5/2013 17.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 5/2013 17.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 5/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 57 Mötes konstituering FGE 58 Ändring av delgeneralplanen för norra (ändring av byggnadsrätt / lägenheterna RN:o 755-404-2-69, 755-404-3-4, 755-404-2-23) FGE 59 FGE 60

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by Bilaga 1 S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 6.2.2013 Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan. KIMITOÖNS KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR KIMITO CENTRUM PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Planläggningsområde och planens syfte För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

Läs mer

180 Smedsby Kvarter 281

180 Smedsby Kvarter 281 180 Smedsby Kvarter 281 Ändring av detaljplan i kvarter 281 samt till kvarteret angränsande vägoch rekreationsområde. Planläggningsavdelningen 16.5.2013 Planen godkänd av samhällsbyggnadsnämnden _..201_

Läs mer

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan.

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan. Kommunfullmäktige 18 27.04.2015 ÄNDRING AV BROBY DETALJPLAN / STRANDTOMTER Kfullm 27.04.2015 18 Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 215 I Pyttis liksom i alla andra havskustkommuner finns betydande efterfrågan

Läs mer

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) 24.1.2012 2/11 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) Syftet med program för deltagande och bedömning (PDB) beskrivs

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN PLANOMRÅDE FÖR DETALJPLANEARBETET Initiativet har gjorts av Karleby stad. Arbetet

Läs mer

Tekniska nämnden nr 7/2010 8.6.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 7/2010 8.6.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 7/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 51 TEKN 52 Mötets konstituering Initiativ om uppgörande av detaljplan (Slussenområdet) TEKN 53 Generalplaneändringar skede 5 TEKN 54 TEKN 55 TEKN 56 TEKN 57 TEKN 58

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 1/2015, 27.01.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 19:00- Kommunkansliet i Geta (vid Furulund), Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund,

Läs mer

Tekniska nämnden nr 4/2011 3.5.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 4/2011 3.5.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 32 TEKN 33 TEKN 34 TEKN 35 TEKN 36 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarprotokoll ÄNDRING AV STRANDDETALJPLANEN FÖR LÅNGVIK Revidering av vatten-,

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild JOHANNES FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 11/2014 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid: 11.11.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande: Westerlund, Johan kyrkoherde,

Läs mer

PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING. Lantmätare Ab Öhman

PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING. Lantmätare Ab Öhman PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING Lantmätare Ab Öhman BEHANDLINGSSKEDEN Meddelande om inledande av planläggning kungjorts i Pargas Kungörelser 29.1.2015

Läs mer

Tekniska nämnden nr 9/2015 1.9.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 9/2015 1.9.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 9/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 65 Mötets konstituering TEKN 66 Uppföljning av tekniska nämndens ekonomi 7/2015 TEKN 67 Behandling av bedömningsberättelsen för år 2014 TEKN 68 Förslaget till tekniska

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 PROTOKOLLSIDA Organ Sammanträdesdatum Blad Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 Sammanträdestid Torsdagen den 12 mars 2009 kl. 18.00-19.00 Sammanträdesplats Villa Lande, Kimito Beslutande X Stenman Mona

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 BYGGNADSNÄMNDEN 03.07.2012 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 Närvarande (N) Guy Linde ordförande N Mikael Söderholm viceordförande N Owe Areschoug ledamot

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 5 maj 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsfullmäktige 136 10.12.2014 Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsplaneringsnämnden 19.8.2014 115 1) Bakgrund Via centralförvaltningen har en försäljning av ett frilufts- och strövområde

Läs mer

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008 Organ 218 KOMMUNSTYRELSEN 178 189 15.12.2008 Sammanträdestid: 16.00 20.50 Sammanträdesplats: Korpo kommunkansli Beslutande: Ordinarie: Personliga ersättare: Leif

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 12 Sammankallelse och beslutförhet 13 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 14 Konfidentiellt ärende 15 Demensavdelningens

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 Sammanträdestid Tisdagen den 20.12. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder.

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 19.1.2012 klo 16.30 Sivu 1 Sammanträdet inleddes med ett besök i de planerade diakonilokalerna i Hallipatruuna Oy:s byggnad på Magasinsgatan 12. Fastighetschef Mikko Päällysaho

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2013 21.10.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2013 21.10.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 185 KST 186 KST 187 Mötets konstituering Remissdebatt om utkastet till ett näringspolitiskt program för kommun Ekonomisk uppföljning KST 188 Ändring av budgeten för

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012 5.11.2012 ARBETSORDNING FÖR JAKTVÅRDSFÖRENINGARNA Ikraft från den 1.1.2012 tillsvidare Behandlad vid Finlands viltcentrals styrelsemöte den 18.11.2011 Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011,

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 13.03.2014 18. Sammanträdestid: Torsdagen 13.03.2014, kl. 10.00-11.40. Vanha Paukku, Lapua

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 13.03.2014 18. Sammanträdestid: Torsdagen 13.03.2014, kl. 10.00-11.40. Vanha Paukku, Lapua 13.03.2014 18 Sammanträdestid: Torsdagen 13.03.2014, kl. 10.00-11.40 Sammanträdesplats: Vanha Paukku, Lapua Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 5/2015, 25.08.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 19:00-19.25 Kommunkansliet i Geta, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund, ordförande

Läs mer

Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge)

Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge) Kommunstyrelsen 31 26.01.2015 Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge) Kommunstyrelsen 31 Kommunen får gatuområdena som ska byggas i sin ägo genom en inlösningsförrättning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 83 Sammankallande och beslutförhet 84 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 85 Tjänstemannabeslut 86 Rättelseyrkande

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA 14-22 Sida 1 /10 Sammanträdestid Tosdag 21.03.2013 kl. 19:45-21:05 Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Kommunkansliet Ersättare: x Stefan Sundman, ordförande 1. Dan Schåman x Berit

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 5-2014 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid klo 17:00 Plats Helsingfors arbis, Dagmarsgatan 3 Ärenden Enligt

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 april 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1 Sydspetsens miljöhälsonämnd 1 20.02.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 13 15.05.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 20 04.09.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 31 26.11.2014 Uppföljning av ekonomin och verksamheten

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 13 aravalagen och av 9 lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Tid Fredag 1.2. 2008 kl. 16.30-17.10 Plats Allaktivitetshuset Snäckan

Tid Fredag 1.2. 2008 kl. 16.30-17.10 Plats Allaktivitetshuset Snäckan 1.2. Nr: 1- sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) * =närvarande Tid Fredag 1.2. kl. 16.30-17.10 Plats Allaktivitetshuset Snäckan ordinarie:

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09 Sammanträdestid Torsdag 3.9.2009, kl. 19.00 Beslutande, sammanträdesrummet x Mattsson, Lars-Åke, ordförande - Danielsson,

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30. Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande

Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30. Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande PROTOKOLL 120213 FÖRSAMLINGSRÅDET 13.2.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON,

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat 8.10.2015

KALLELSESIDA Utfärdat 8.10.2015 KALLELSESIDA Utfärdat 8.10.2015 8/96 Sammanträdestid Onsdagen den, kl. 19.00 Sammanträdesplats Terjärv vårdcenter Ärendets nummer Ärende 69. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 70. PROTOKOLLJUSTERING 71. BUDGET

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

3.12.2007 OM 3/58/2007. Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde

3.12.2007 OM 3/58/2007. Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde JUSTITIEMINISTERIET 3.12.2007 OM 3/58/2007 Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde REKOMMENDATION OM TILLÄMPNINGEN AV SPRÅKLAGEN I ÄRENDEN ENLIGT MILJÖSKYDDSLAGEN OCH VATTENLAGEN

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 2/2010 15.2.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 2/2010 15.2.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 21 Mötets konstituering KST 22 Ändring av generalplanen för Revelsudd KST 23 Ansökan om ändring av generalplan, Lammistovägen 201 KST 24 Kommundirektörens direktörsavtal

Läs mer

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 4947/02.05.05/2014 Stadsstyrelsen 349 15.12.2014 14 Beviljande av anslag för köp av aktierna i Tapiolan Keilahalli Oy och Tapiolan Urheilutalo Oy Beredning och upplysningar:

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 19.12.2012 19/12. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 19.12.2012 19/12. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 19.12.2012 19/12 Sammanträdestid Onsdag 19.12.2012 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande -

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2012 8.10.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2012 8.10.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 63 FGE 64 FGE 65 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 Mötes konstituering Kommuntillägg för hemvårdsstöd för barn Försäljning av det forna daghemmet Svartbäck Fullmäktigemotion

Läs mer

MAL-planen för VÄSTRA NYLAND

MAL-planen för VÄSTRA NYLAND MAL-planen för VÄSTRA NYLAND ARBETSPROGRAM 15.1.2007 1. Beskrivning av arbetet 2. Innehållet i planen 3. Tidtabellen för arbetet 4. Organisering av arbetet 1. BESKRIVNING AV ARBETET Projektet för en reform

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 10 februari 2014 kl. 19:00-19.30 Kommunkansliet i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande

Läs mer

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 13.11.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2012 Tid: 13.11.2012 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, sal 4, kl. 18.00 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON, Siv HELLSTRÖM, Gunnel

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 40 KST 41 KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 KST 51 KST 52 KST 53 KST 54 KST 55 KST 56 KST 57 KST 58 KST 59 KST 60 Mötets konstituering Plan

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

Detaljplanebeskrivning: Bilaga 53 B. Staden Jakobstad äger all mark på området.

Detaljplanebeskrivning: Bilaga 53 B. Staden Jakobstad äger all mark på området. UPPGÖRANDE AV DETALJPLAN FÖR STADSDEL 7 KITTHOLMEN, INNEHÅL- LANDE CAMPINGOMRÅDE, SMÅBÅTSHAMN, OMRÅDE FÖR BAD- STRAND OCH -REKREATION SAMT VATTEN- OCH GATUOMRÅDEN Detaljplanekarta: Bilaga 53 A Detaljplanebeskrivning:

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 180 Kallelse och beslutförhet KS 181 Val av protokolljusterare,

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 BRÄNDÖ KOMMUN KALLELSESIDA Sammanträdestid:, kl.18.00. Sammanträdesplats: kommunkansliet, Åva. 17. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 18. PROTOKOLLJUSTERARE. 19. GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013. Upplåningsplan år 2013. Kommunstyrelsen 29.04.2013 242

Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013. Upplåningsplan år 2013. Kommunstyrelsen 29.04.2013 242 Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013 Upplåningsplan år 2013 Kommunstyrelsen 29.04.2013 242 Det sammanlagda finansieringsbehovet för den egentliga verksamheten, investeringarna

Läs mer

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 4 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 21 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 22 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 23 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 6/2014 24.9.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 6/2014 24.9.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 6/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 46 GRTRN 47 GRTRN 48 GRTRN 49 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut kommuns utlåtande om utkastet till regeringens proposition till lagen

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/5 5.5.2015. Stadsfullmäktige beslutar

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/5 5.5.2015. Stadsfullmäktige beslutar Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) 5 Föravtal och avtal om försäljning av en byggnad och tomter som används av stadens byggnadskontor till Kiinteistö Oy Kasarmikatu 21 (Gardesstaden, tomterna

Läs mer

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 12.11.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 09/2013 Tid: 12.11.2013 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2.9.2013 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 26 augusti 2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 2 september 2013 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 62 Laglighet och beslutförhet 63 Protokolljusterare

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15 Sammanträdestid Onsdag 4.3.2015 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet X Höglund, Roger, ordförande, X Lindblom,

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 14.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 3) närvarande eller representerade.

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Allmänna principer för utvecklingen av vattenförsörjningen på glesbygden 1 (7) KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Godkända av kommunfullmäktige 19.12.2013

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 13 april 2015 kl. 19:00-19.10 Kommunkansliet, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande Camilla Andersson

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 01.03.2010 2/10 Sammanträdestid Måndagen den 1 mars 2010 kl 18.00 20.30. Sammanträdesplats Beslutande OBS! Godby nya daghem x Torbjörn Björkman, ordförande - Sören Karlsson,

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 12.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1) närvarande eller representerade.

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 15/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 258 Mötes konstituering KST 259 Tilläggsanslag för kommunstyrelsen i budgeten för år 2010 KST 260 Tilläggsanslag för grundtrygghetsnämnden i budgeten för år 2010 KST

Läs mer

SAMMANTRÄDESKALLELSE. Sammanträdesdatum 18.08 2010

SAMMANTRÄDESKALLELSE. Sammanträdesdatum 18.08 2010 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 102 Sammankallelse och beslutsfördhet 103 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 104 Uppsägning av tjänst 105 Uppsägning

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer