Tekniska nämnden nr 5/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämnden nr 5/2011 7.6.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 nr 5/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 42 TEKN 43 TEKN 44 TEKN 45 TEKN 46 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Uppgörande av detaljplan för Slussenområdet Detaljplaneprojektet för semesterbyggnadsområdet för Kasaberget i Störsvik Ändring av detalplanen för järnvägsområdet (ändring av planebeteckningen/lägenheten Fagerpark RNr ) TEKN 47 Ändring av detaljplan i Sjundby by (ändring av byggrätt / lägenheten RNr ) TEKN 48 TEKN 49 TEKN 50 TEKN 51 TEKN 52 Ändring av delgeneralplanen för kyrkobyn, stationen, Sunnanvik (ändring av byggnadsrätten / lägenhet RNr ) Ändring av stranddetaljplanen för Långvik Fortsättandet av detaljplaneringen av Brännmalmen-området Betalning av ersättning och fastställande av principerna för anslutning utanför vattenverkets verksamhetsområde Motion om en åstrandspark i kommuncentrum (Ingå- miljöförening rf) TEKN 53 Godkännande av tekniska nämndens dispositionsplan för budgeten år 2011 TEKN 54 Övergång till en centraliserad utrymmesförvaltning fr.o.m enligt den s.k. beställar-producentmodellen TEKN 55 Asfalteringsprogrammet för planevägar år 2011 TEKN 56 Utlåtande angående byggandet av lättrafikleden invid Störsviksvägen ( Nylands NTM-central) TEKN 57 s möten under hösten 2011 TEKN 58 s ekonomiska utfall 4/2011 TEKN 59 TEKN 60 TEKN 61 Övriga ärenden Asfaltering av planevägar år 2011 (val av entreprenör) FÖRSLAG TILL TILLÄGGSANSLAG TILL INVESTERINGSDELEN I ÅRETS BUDGET (BYGGANDE AV KOMMUNALTEKNIK I SUNNANVIK- DETALJPLANEN, SKEDE I)

2 Sida 2 Nr 5/2011 Mötesplats och -tid Kommunhuset klo Närvarande medlemmar Keränen Pekka, ordförande Westermarck Mikael, viceordförande Flythström Kjell, medlem Gottberg-Ek Karin, medlem, avlägsnade sig vid behandlingen av 52 Heikkilä Risto, medlem Kaisla Sirpa, medlem Svanfeldt Stefan, medlem Tuomi Tuulia, medlem Hallén Gerd, ersättare Övriga närvarande Lindström Catharina, teknisk chef Kärkkäinen Markku, kommuningenjör, avlägsnade sig efter 50, kl Malmberg Magnus, byggmästare Moisala Jarno, utvecklingschef Latvala Ann-Britt, kansliföreståndare Mikkonen Matleena, praktikant Ärenden Underskrifter Pekka Keränen Ordförande Ann-Britt Latvala Protokollförare Gerd Hallén Protokolljusterare Mikael Westermarck Protokolljusterare Protokollet framlagts till påseende, tid och plats Tekniska kansliet Intygar, underskrift Tjänsteställning Ann-Britt Latvala kansliföreståndare

3 Sida 3 TEKN 42 MÖTETS KONSTITUERING beslutar - konstatera mötet vara lagenligt sammankallat och beslutfört - välja två protokolljusterare Nämnden - konstaterade att mötet var lagligt sammankallat och beslutfört, - valde Gerd Hallén och Mikael Westermarck till protokolljusterare - beviljade yttranderätt för år 2011 och rätt att närvara vid nämndens möten åt praktikant Matleena Mikkonen - beslöt att ta till behandling tilläggslistan ärende nr 60 (Byggande av kommunalteknik till Sunnanvik skede 1).

4 Sida 4 TEKN 43 LAGLIGHETSÖVERVAKNING AV TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT Kompletterande material Efter senaste möte har till nämnden skickats beslutsprotokoll gällande beslut som gjorts av tjänsteinnehavare som lyder under nämnden och vilka i enlighet med 51 i kommunallagen kan tas till nämnden för behandling. Kompletterande material - Som kompletterande material finns beslutförteckningarna Förslag: Nämnden besluter - att i enlighet med 51 i kommunallagen inte ta till behandling följande ärenden som ingår i tjänsteinnehavarbeslut gjorda av tjänsteinnehavare som lyder under nämnden: Tekniska chefen Catharina Lindström, 19/2011, Byggmästare Magnus Malmberg, 15/2011, Enligt förslaget.

5 Sida 5 TEKN 44 KST / 67 Bilaga 5 UPPGÖRANDE AV DETALJPLAN FÖR SLUSSENOMRÅDET Fem markägare har via sitt ombud Fredrik Lindberg ansökt om detaljplaneringen av området öster om Störsvikvägen (det s.k. Slussenområdet) nu kunde påbörjas nu när områdets delgeneralplan vunnit laga kraft. Området är i delgeneralplanen huvudsakligen reserverat som A-område men också delvis AT-område. På området finns dessutom en mindre småbåtshamn. Planeringsområdet framgår av bifogade kartskiss. Enligt i kraft varande föravtal mellan markägarna och kommunen står markägarna för planeringskostnaderna. Innan detaljplanerna förs till kommunfullmäktige kommer de slutliga markanvändningsavtalen med markägarna att uppgöras. I dessa avtal regleras ansvaret och kostnadsfördelningen mellan parterna. De områden som markägarna nu vill detaljplanera är ett områden som enligt tidtabellen i delgeneralplanen kan påbörjas i det första planeringsskedet. Förslag: Tekn / 61 Bilaga 8 Kommunstyrelsen godkänner markägarnas initiativ och ger tekniska nämnden i uppgift att påbörja detaljplaneringen av området. Förslaget godkändes. Projektet har i förväg kungjorts offentligt i kommunens annonseringstidningar. Planen för deltagande och bedömning har uppgjorts. Lantmäteriverket har godkänt grundkartan. Förslag: (MK) Tekn / 71 Liite 4 Vi sätter planen för deltagande och bedömning till offentlig behandling. Anmärkningar och utlåtanden ber vi att få in före Enligt förslaget. Beredningsmaterialet finns på adressen Anmärkningarna och utlåtandena har skickats till nämndens medlemmar i förväg.

6 Sida 6 Parterna i den justerade planen för deltagande och bedömning har beaktats vid behandlingen av utkastskedet. Planeraren har gjort ett förslag till genmälen till utlåtandena och anmärkningarna och har gjort justeringarna i planen. Förslag (MK): Tekn / 81 Bilaga 1 Nämnden godkänner den justerade planen för deltagande och bedömning till vilken planerarens genmälen bifogas som bilaga. Den kommer att vid behov justeras under arbetes lopp. Planen för deltagande och bedömning skickas med detaljplaneskissen till de delägande. Enligt förslaget. Viceordförande Gustav Rehnberg var p.g.a. jäv inte närvarande då detta ärende behandlades. Planeraren kommer till mötet för att utreda planeringssituationen. Det är meningen att föra en allmän diskussion om målsättningarna för planläggningen på basen av det preliminära utkastet. I samband med uppgörandet av generalplanen uppgjordes en Naturautredning för Pikkala åns del. Den kommer att justeras i relation till den kommande detaljplanen. Kommunfullmäktige har / 70 behandlat nyttoanalysen för Störsvik-området och principerna för dess justering. Förslag (MK): 1. Man kommer att komplettera planen för deltagande och bedömning med att tillägga som bilagor - föravtalen - nyttoanalysen och principerna för dess justering (kommunfullmäktiges beslut / 70) och dessutom ett omnämnande om att man kommer att göra markanvändningsavtal med markägarna. Detta kommer att kungöras de delägande i samband med följande offentliga behandling. 2. Planeringen av lättrafikleden har inletts, leden märks i detaljplanen i enlighet med planen. Leden bode dock i mån av möjlighet vara på samma sida om Störsviksvägen. Vad gäller ärendet i övrigt, bordläggs den eftersom planerna ännu inte är klara.

7 Sida 7 Tekn / 4 Bilaga 3 Förslag(MK): Enligt förslaget. Medlem Gustav Rehnberg anmälde sig vara jävig och var inte närvarande under behandlingen av detta ärende. Utkastet till planen har kompletterats och Natura-utredningen har uppdaterats. Detaljplanen för området väster om Störsviksvägen, Timalaberget, har klarlagts, markägarna har hörts. Utkastet till detaljplan för Slussen-området och den korrigerade planen för deltagande och bedömning sätts ut till offentlig behandling. Området väster om Störsviksvägen, Timalaberget detaljplaneras inte i detta skede, med hänvisning till markägarnas ståndpunkt i ärendet. Tekn / 52 Bilaga 1 Enligt förslaget. Viceordförande Rehnberg jävade sig och deltog inte i behandlingen av detta ärende. Planeraren har uppgjort genmälen till anmärkningarna och utlåtandena. Ingen respons för planen för deltagande och bedömning har inkommit. Dokumenten har uppgjorts i form av ett planeförslag. Som bilaga en ansökan om uppgörande av detaljplan på området mittemot Störsviksvägen ( ). har den / 4 behandlat ärendet gällande områdets detaljplanering och har beslutat att den inte tas med i detta skede. Det är inte ändamålsenligt att uppgöra en detaljplan för en enda tomt. Kommuningenjörens förslag (MK): Behandling: 1. Planerarens genmälen godkänns och planeutkastet skickas till kommunstyrelsen som ett planeförslag för att behandlas och för att i enlighet med planen för deltagande och bedömning sättas till offentlig behandling. 2. Vägnamnskommittén ombeds avge ett förslag till gatunamn 3. Kommunstyrelsen föreslås ge som svar på ansökan om utvidgningen av detaljplaneområdet ( ) att området i detta skede inte detaljplaneras. Medlem Ekström jävade sig och deltog inte i behandlingen av detta ärende. Enligt förslaget.

8 Sida 8 KST Bilaga 3 Förslag: Kommunstyrelsen besluter att: 1. Utkastet till detaljplan för området öster om Störsvikvägen (sk. Slussenområdet) sätts ut till offentlig behandling enligt planen för deltagande och bedömning. 2. svara på ansökan av om utvidgningen av detaljplaneområdet enligt tekniska nämndens förslag, att området i detta skede inte detaljplaneras. Behandling: TEKN 44 Bilagor 1-2 Rehnberg avlägsnade sig och var på grund av jäv inte närvarande under behandlingen av detta ärende. Förslaget godkändes. === Slussen-områdets detaljplaneförslag har varit utsatt till påseende under tiden i kommunens tekniska kansli. Man har kungjort om detaljplaneförslaget på kommunens anslagstavla, i Västra Nyland och i Kirkkonummen Sanomat. Följande instanser har inlämnat utlåtanden eller anmärkningar över förslaget: - Nylands NTM-central - Museiverket - Västra Nylands landskapsmuseum - kommuns miljönämnd - kommuns bildningsnämnd - Ingå- Miljöförening rf - Störsviks boendeförening rf - Störsviks boendeförening rf (klagomål) - Fortum Abp - Thure Lindeberg - Lasse Hantula Dessutom meddelade Nylands Förbund att det inte kommer att avge utlåtande över detaljplaneförslaget.

9 Sida 9 En sammanställning över utlåtandena och anmärkningarna samt ett förslag till genmälen till dem finns som bilaga. Planeförslaget har reviderats på det sätt som framgår genmälena. Enligt instruktionen för tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt tekniska avdelningen 9 punkt 33 är det tekniska nämndens uppgift att godkänna sådana anmärkningsvärda detaljplaneförslag och förslag till detaljplaneändringar som skall utsättas till påseende i enlighet med markanvändnings- och bygglagens 65. bör också avge utlåtanden över de anmärkningar som inlämnats över dem. Enligt 9 punkt 31 i samma instruktion hör det till tekniska nämndens uppgifter att för kommunstyrelsen göra förslag till detaljplaner och ändringar till dem i de fall då kommunfullmäktige besluter om godkännande av detaljploanen eller ändring av detaljplan samt ger utlåtande om de anmärkningar som inlämnats. Kompletterande material och bilagor - Som bilaga förslaget till detaljplan för Slussen-området. - Som bilaga sammanställningen över de utlåtanden och anmärkningar som inlämnats samt förslag till genmälen till dem. - Som kompletterande material finns kungörelsen gällande planeförslaget Föredragare: Kommuningenjör Markku Kärkkäinen tel , e-post: Förslag: Nämnden besluter att - avge de genmälen som finns i bilagan som nummer 9 i planeförslagets planebeskrivning över de anmärkningar och utlåtanden som inlämnats över planeförslaget samt skicka genmälena till kännedom till dem som inlämnat anmärkningar och utlåtanden; - föreslå för kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige att de godkänner förslaget till detaljplan för Slussen-området. Nämnden beslöt att - avge de genmälen som finns i bilagan som nummer 9 i planeförslagets planebeskrivning över de anmärkningar och utlåtanden som inlämnats över planeförslaget samt skicka genmälena till kännedom till dem som inlämnat anmärkningar och utlåtanden; - föreslå för kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige att de godkänner förslaget till detaljplan för Slussen-området.

10 Sida 10

11 Sida 11 TEKN 45 DETALJPLANEPROJEKTET FÖR SEMESTERBYGGNADSOMRÅDET FÖR KASABERGET I STÖRSVIK EKEJAMAAP Bilaga 2 Område A Området är i generalplanen huvudsakligen ett område för fritidsbyggande, som kompletterar Bastuuddsområdet. Asuntosäätiö äger kvartersområdena och Pickala Golf Oy golfplansområdena. Område B Området är huvudsakligen ett område för fritidsbyggande. Markägare är förutom Asuntosäätiö, Nylands Rekreationsområdesförening och staten samt kommunen, som äger reningsverkstomten. Pickala Fritidscentrums verksamhet har hela tiden blivit mångsidigare och det stadigvarande boendet har ökat. YIT-Chalets-produktion inleds på Golfherrgårdens område. Fritidsboendet har antagit det stadigvarande boendets karaktär. Husen byggs så att de uppfyller det stadigvarande boendets krav och de används året om. Det kunde ännu hittas aktiviteter som stöder Pickala Fritidscentrums funktion och höjer och kompletterar dess image. Man borde i detta skede ännu undersöka dem. Förslag: Föreslås för kommunstyrelsen att tillsammans med områdets alla markägare arrangera en småskalig arkitekttävling på området B, där områdets användningsalternativ uppskissas med utgångspunkt i Pickala Fritidscentrum för att göra dess funktioner digrare och mångsidigare. Efter arkitekttävlingen inleds planläggningsarbetet, dit även alla markägare inbjuds. Planläggningen görs både för område A och B. Enligt förslag. = = = = KST Bilaga 2 Förslag: Behandling: Kommunstyrelsen besluter enligt närings- och markpolitiska kommittés förslag ordna i samarbete med alla markägare på Störsviks södra del, område B en arkitekttävling på område B i syfte att få fram idéer för användningsalternativ med Pickala fritidscentrum som utgångspunkt. Haanpää föreslog, att inte deltar i ordnandet av arkitekttävlingen.

12 Sida 12 Eftersom förslaget inte understöddes, konstaterade ordföranden att det hade förfallit i brist på understöd. Förslaget godkändes. Haanpää reserverade sig och ansåg att: Detaljplaneringsområde, Asuntosäätiö, Störsviks södra del, områdena A och B Det i fråga varande område B har antecknats i den delgeneralplan som fullmäktige har godkänt 2006 som ett område för fritidsbyggande. Detta är motiverat, eftersom området ligger avsides, och det skulle bli dyrt för kommunen att ordna service som stadigvarande byggande förutsätter på området. Område B ligger inne i ett rekreationsområde, och är inte heller av denna orsak lämpligt för fast boende. Det är förnuftigt att fortsätta med planeringen av området med delgeneralplanen som utgångspunkt. Kommunstyrelsen beslöt ordna en arkitekttävling på område B i syfte att få fram idéer för användningsalternativ med Pickala fritidscentrum som utgångspunkt och i beredningstexten konstateras bl.a. att Pickala Fritidscentrums verksamhet har hela tiden blivit mångsidigare och det stadigvarande boendet har ökat Fritidsboendet har antagit det stadigvarande boendets karaktär. Kommunstyrelsen borde antingen ha låtit bli att ordna en tävling eller att borde ha bundit tävlingen klarare ihop med den delgeneralplan som fullmäktige har fastställt. Beslutet i den aktuella formen kan ge den bild att kommunstyrelsen driver fast bosättning på området utan hänsyn till en delgeneralplan som fullmäktige har godkänt. TEKN 45 Bilagor 3-4 Asuntosäätiö har som markägare tagit initiativ till uppgörandet av en detaljplan för det område som står som objekt för planeprojektet. Kommunstyrelsen har den inlett detaljplaneprojektet för semesterbyggnadsområdet vid Kasaberget i Störsvik. Kommunstyrelsen har kungjort anhängiggörandet av projektet på kommunens anslagstavla, i Kirkkonummen Sanomat och Västra Nyland.

13 Sida 13 Detaljplaneområdet ligger i Störsvik i södra. Området omges på norra, västra och södra sidan av Pickala Golfs golfplan. Golfplanens huvudbyggnad ligger på detaljplaneområdets norra och nordöstra sida, på ca 500 meters avstånd. På områdets östra sida finns Bastuuddens småhusområde. Planeområdets avgränsning har presenterats på pärmen till planen för deltagande och bedömning. Planeringsområdet är ca 19,7 ha stort. Detaljplaneområdt är helt obebyggt förutom Störsviksvägen som går genom området. De områden som skall anvisas till kvartersområden utgörs idag av blandskog. Området ligger på ett brant öst-västligt berg som kallas Kasaberget. Det ligger mellan låglänta lerdalar som numera fungerar som en golfplan. Området har i den av miljöministeriet den fastställda Nylands landskapsplan inte anvisats för något speciellt ändamål. Området är i landskapsplanen ett s.k. vitt område. De närmaste definierade områdena är rekreationsområdesreservationen på södra sidan om planeringsområdet samt ett för tätortsfunktioner anvisat område på norra sidan om golfplanen. Man har i uppgjort en Utvecklingsbild för markanvändningen , som kommunfullmäktige har godkänt den Utvecklingsbilden presenterar en helhetsbild av markanvändningens situation i kommunen och av hur kommunens markanvändning bör dirigeras i framtiden så att den sker enligt principerna för hållbar utveckling och stöder kommunens helhetsekonomi. I utvecklingsbilden konstateras att Störsvik är ett bostadsområde med dragningskraft och ett område med livlig rekreationsservice. Målet enligt utvecklingsbilden är att bilda klara landskapshelheter, vilket har framförts redan i delgeneralplanearbetet. I takt med att området utvecklas tas områdets positiva potential i användning. Kommunfullmäktige har den godkänt delgeneralplanen för Störsvik och området söder om stamvägen. I den har delgeneralplaneområdet definierats som område för semesterbostäder (RA) och för sport- och rekreationstjänster (VU). Störsviksvägen har betecknats som gata som går genom området. För det västra RA-området har man i delgeneralplanen gett beteckningen kulturhistoriskt och landskapsmässigt värdefull miljö (km4). Området har ingen gällande detaljplan. Med den detaljplan som nu bereds förbinder man de närliggande Bastuuddens detaljplaneområden med detaljplanen för Pickala Golfherrgård.

14 Sida 14 Man uppgör en plan för deltagande och bedömning (OAS) i början av planearbetet som en del av planearbetes programmering. I den presenteras hur man ordnar deltagandet och den övriga interaktionen smat konsekvensbedömningen (MRL 63 ). Planen för deltagande och bedömning är ämnad för invånare, organisationer, kommunens och statens myndigheter samt övriga delägare. Meningen med planen för deltagande och bedömning är att ge grundinformation om planeprojektet och dess beredningsprocess så att delägarna kan bedömna planens betydelse och behovet att delta i dess beredning. Planen för deltagande och bedömning är utsatt till påseende i kommuns anslagstavla under den tid som meddelas och den kommer att enligt behov kompletteras under planeringens gång. Målet med arbetet är att uppgöra en detaljplan och där anvisa två stora kvarter för semesterbostäder eller övrigt småhusbyggande i enlighet med principerna för områdesavgränsningarna i delgeneralplanen. I detaljplanen preciseras områdesavgränsningarna i jämförelse med delgeneralplanen. De områden som omgärdar kvarteren anvisas till rekreationsområden med beaktande av natur-, landskaps- och skyddsvärdena. Arkitektbyrå Petri Rouhiainen Oy har uppgjort förslaget till ett detaljplaneutkast. Kompletterande material och bilagor - Som bilaga planen för deltagande och bedömning för Kasabergets semesterbyggnadsområde i Störsvik - Som bilaga utkastet till detaljplan för Kasabergets semesterbyggnadsområde i Störsvik Förslag: Nämnden besluter att: - utsätta planen för deltagande och bedömning för detaljplanen för Kasabergets semesterbyggnadsområde i Störsvik till allmänt påseende i kommunens tekniska kansli, adress Krogarsvägen 1, att utsätta utkastet till detaljplan för Kasabergets semesterbyggnadsområde i Störsvik till offentligt påseende i kommunens tekniska kansli, adress Krogarsvägen 1, be om utlåtanden över utkastet av följande instanser: - kommuns miljö- och byggnadsnämnd - kommuns bildningsnämnd - Markägarna på detaljplanens planeringsområde

15 Sida 15 - Väglaget för Kolaholmens privatväg - Oy Pickala Golf Ab - Elisa Abp - Fortum Power & Heat - Fortum Sähkönsiirto Oy - Rosk n Roll Ab - Nylands NTM-central - Nylands förbund - Museiverket - Västra Nylands landskapsmuseum - Västra Nylands räddningsverk - Områdesarkitekt Rauli Ailus - Ingå- miljöförening rf - Störsviks boendeförening rf Nämnden beslöt att: - utsätta planen för deltagande och bedömning för detaljplanen för Kasabergets semesterbyggnadsområde i Störsvik till allmänt påseende i kommunens tekniska kansli, adress Krogarsvägen 1, att utsätta utkastet till detaljplan för Kasabergets semesterbyggnadsområde i Störsvik till offentligt påseende i kommunens tekniska kansli, adress Krogarsvägen 1, be om utlåtanden över utkastet av följande instanser: - kommuns miljö- och byggnadsnämnd - kommuns bildningsnämnd - Markägarna på detaljplanens planeringsområde - Väglaget för Kolaholmens privatväg - Oy Pickala Golf Ab - Elisa Abp - Fortum Power & Heat - Fortum Sähkönsiirto Oy - Rosk n Roll Ab - Nylands NTM-central - Nylands förbund - Museiverket - Västra Nylands landskapsmuseum - Västra Nylands räddningsverk - Områdesarkitekt Rauli Ailus - Ingå- miljöförening rf - Störsviks boendeförening rf

16 Sida 16

17 Sida 17 TEKN 46 ÄNDRING AV DETALPLANEN FÖR JÄRNVÄGSOMRÅDET (ÄNDRING AV PLANEBETECKNINGEN/LÄGENHETEN FAGERPARK RNR ) Kompletterande material Liisa Fagerlund ansöker med ett brev inlämnat den om ändring av gällande detaljplan för Järnvägsområdet Bollstads och Sjundby byars områden kvarteren 26 och delvis 23 samt trafik-, special- och vägområden. Sökanden motiverar sin ansökan med att planebeteckningen är föråldrad och att lägenheten redan tidigare har varit i bostadsbruk. Detaljplaneändringen berör lägenheten Fagerpark RNr i kommuncentrum (lägenhetens yta är ca 0,69 ha). Lägenheten befinner sig invid järnvägen, brevid järnvägsstationstomten. Meningen är att uppdatera och ändra detaljplanens planebeteckning till att motsvara den verkliga situationen. Sökanden föreslår att lägenhetens detaljplanebeteckning ändras från LR till AL. Enlig sökanden har kommunen den samtyckt till att lägenheten styckas för användning i strid mot planen och kommunen har utan villkor godkänt styckningen. Dessutom har lantmäteriverket registrerat ifråga varande fastighet den med diarienummer och arkivbeteckningen 755:2002:26. Enligt sökanden har objektet för planeändringen, som tidigare var en del av det forna järnvägsområdet 6:79, alltid huvudsakligen varit i bostadsbruk. Dessutom har det på fastighetens område redan tidigare funnits affärsverksamhet. Man ansöker om att ärendet behandlas i brådskande ordning. Detaljplanen för kvarter 26 och delvis kvarter 23 samt trafik-, special- och vägområdena på järnvägsområdet i Bollstad och Sjundby byar har godkänts i kommunfullmäktige den I denna plan innebär planebeteckningen LR järnvägsområde. På ett LR-område får man bygga byggnader och konstruktioner som behövs för en busstation. Beteckningen AL, som föreslås som ny beteckningen för området, innebär kvartersområde för bostads-, affärs- och byråbyggnader. Den på lägenheten befintliga byggnaden är i bostadsbruk. Trots att en ändring av delgeneralplanen norr om järnvägen är för tillfället anhängiggjord på detaljplaneområdet är det möjligt att ta itu med den nu aktuella ändringen av detaljplanen som ett skilt projekt. Ändringen av delgeneralplanen kommer ännu att ta tid och det finns inga kända hinder för en ändring av planebeteckning. Ändringen av planebeteckningen skulle bekräfta den aktuella lägenhetens verkliga bruksändamål. Lägenheten ligger centralt i kommuncentrum och är stor.

18 Sida 18 I förslaget till ändring av delgeneralplanen för området norr om järnvägen bär lägenheten Fagerpark Rnr beteckningen SR, vilket innebär område skyddat på basen av byggnadslagstiftningen. I förslaget beskrivs SR-betecknngen på följande sätt: Del av en nationellt sätt värdefull bebyggd kulturmiljö, som bör skyddas i samband med områdets detaljplanering. Områdets nuvarande byggnadsbestånd bör skyddas och man bör utveckla dess parklika karaktär. Områdets nuvarande funktioner (boende, järnvägsunderhållet och småskalig affärsverksamhet) kan bevaras och man kan öka en verksamhet som stöder utvecklandet av dem, ny småföretagsverksamhet och övrig verksamhet som betjänar allmänheten. Med detaljplanen preciserar man avgränsningarna mellan de olika funktionerna. Ny- och tilläggsbyggandet bör anpassas efter det nuvarande byggnadsbeståndet. I samband med nybyggandet bör man sträva till att skapa uteområden som är skyddade för trafikbuller. Man bör i samband med underhållet, upprustandet och grundreparationen av det byggnadsstånd som tillkommit före år 2008 tillämpa direktiven och kraven på buller- och vibrationsskyddet så att byggnadernas skyddade värden bevaras. Enligt markanvändnings- och byggnadslagens 63 bör man meddela om angängiggörandet av planläggningen på ett sådant sätt att delägarna har möjlighet att få uppgifter om planläggningens utgångspunkter, den planerade tidtabellen samt om tillvägagångssätten med deltagande och bedömning. Informerandet bör ordnas på ett sätt som är lämpligt med tanke på planens mål och betydelse. har kungjort anhängiggörandet av det nu aktuella planläggningsinitiativet som en del av ändringen av delgeneralplanen för området norr om järnvägen i samband med planläggningsöversikten för år 2011 den Den ifråga varande ändringen av delgeneralplanen befinner sig för tillfället i förslagsskedet. Lägenheten som är objekt för det nu aktuella planläggningsinitiativet ligger på ifråga varande delgeneralplaneområde. Enligt markanvändnings- och byggnadslagens 7 är en planläggningsöversikt alltid samtidigt ett meddelande om anhängiggörandet av de i den presenterade planerna. Enligt markanvändnings- och byggnadslagens 30 2 mom. informerar man om att man reserverar tillfälle för att framföra åsikter på det sätt som konstaterats i planen för deltagande och bedömning och som är ett fungerande sätt med tanke på att delägarna ska få information. Såvida man inte anser något annat sätt att informera vara lämpligt med tanke på ärendets natur, bör ärendet kungöras så som de kommunala meddelandena kungörs i kommunen. Ett meddelande bör dock alltid publiceras i minst ett på orten allmänt läst tidning.

19 Sida 19 Då det är fråga om en till sin betydelse mindre viktigt planeprojekt, är det inte nödvändigt att uppgöra en i MRL 63 åsyftad plan för deltagande och bedömning. Det i lagen åsyftade deltagandet och interaktionen anordnas genom att höra grannarna och anordna en täckande myndighetsrunda. Kompletterande material och bilagor - Som kompletterande material ett kartutdrag över området kring lägenheten Fagerpark RNr Som kompletterande material detaljplanen för kvarter 26 och delvis kvarter 23 samt trafik-, special- och vägområdena vid järnvägsområdet på Bollstads och Sjundby byars område. - Som kompletterande material Liisa Fagerlunds ansökan gällande ändring av planebeteckningen för lägenheten Fagerpark RNr Föredragare: Kommuningenjör Markku Kärkkäinen tel , e-post Förslag: Nämnden besluter att - inleda ändringen av detaljplanen för järnvägsområdet (ändring av planebeteckningen/fagerpark RNr ). - det inte är nödvändigt att uppgöra en plan för deltagande och bedömning i enlighet med MRL 63 eftersom det är frågan om en mindre betydande planeändring. Det i lagen åsyftade deltagandet och interaktionen anordnas genom att höra grannarna och genom att genomföra en täckande myndighetsutlåtanderunda. Nämnden beslöt att - inleda ändringen av detaljplanen för järnvägsområdet (ändring av planebeteckningen/fagerpark RNr ). - det inte är nödvändigt att uppgöra en plan för deltagande och bedömning i enlighet med MRL 63 eftersom det är frågan om en mindre betydande planeändring. Det i lagen åsyftade deltagandet och interaktionen anordnas genom att höra grannarna och genom att genomföra en täckande myndighetsutlåtanderunda.

20 Sida 20 TEKN 47 Kompletterande material ÄNDRING AV DETALJPLAN I SJUNDBY BY (ÄNDRING AV BYGGRÄTT / LÄGENHETEN RNR ) Bostadsaktiebolaget Skolväg ansöker med en ansökan av den om ändring av gällande detaljplan för Sjundby by Den aktuella ansökan om ändring av detaljplan gäller lägenheten Rnr på tomt 1 i kvarter 34 i detaljplanen för Sjundby by. Lägenheten ligger invid Skolvägen. Sökanden ämnar förminska tomtens byggnadsrätt. Enligt detaljplanen är byggnadsrätten på tomten 2000 vånm2, som man ansöker om att få sänka till 1020 vån-m2. Sökanden motiverar sin ansökan med att man inte kan förverkliga den helhetsbyggnadsrätt som definierats i detaljplanen. Som motivering meddelar sökanden också att tomten är en bostadstomt och inte en affärstomt. Enligt detaljplanen bär tomten planebeteckningen AKR. Med denna beteckning menas ett kvartersområde för höghus och radhus. På kvartersområdet bör det direkta avståndet mellan bostadsbyggnadernas fasader vara misnt 25 m. Man får emellertid placera två byggnader på 20 meters avstånd från varandra om man inte placerar den ena byggnadens vardagsrums huvudfönster på denna sida. Man får placera att byggnaderna på minst 10 meters avstånd från varandra om man på den ena byggnadens sida inte placerar andra än garderob- och badrums- eller andra hjälputrymmesfönster på den sidan som vetter mot följande byggnad. Man bör på kvartersområdet reservera minst 10 m2 lämpligt, enhetligt utrymme per bostadsvåning för barnens lekplatser och för invånarnas samvaro. Man bör plantera kvartersområdenas obebyggda delar och hålla dem i ett parklikt tillstånd. Man bör på kvartersområdet bygga en bilplats per 75 m2 bostadsyta, dock minst 1 bilplats per bostad. Bilplatserna bör placeras på parkeringsplatser som reserverats för dem och på bilplatsernas kvartersområde. Såvida fönstersidan på en bostadsbyggnad i kvartersområdet ligger närmare än 15 meter från bilplatserna, bör bostadens golvhöjd ligga minst en meter högre än bilplatserna yta. Kompletterande material och bilagor - Som kompletterande material nuvarande detaljplan för Sjundby by. - Som kompletterande material Bostadsaktiebolaget Skolvägs ansökan gällande ändring av byggnadsrätten för tomt 1 i kvarter 34. Föredragare: Kommuningenjör Markku Kärkkäinen tel , e- post Förslag: Nämnden besluter att

Val av entreprenör för byggandet av vägar och kommunalteknik till detaljplaneområdet på norra sidan av stamväg 51 i Sunnanvik

Val av entreprenör för byggandet av vägar och kommunalteknik till detaljplaneområdet på norra sidan av stamväg 51 i Sunnanvik nr 10/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 105 TEKN 106 TEKN 107 TEKN 108 TEKN 109 TEKN 110 TEKN 111 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Ändring av generalplanen för Västra (ändring

Läs mer

Val av enterprenör för byggandet av lättrafikleden i Störsvik

Val av enterprenör för byggandet av lättrafikleden i Störsvik nr 8/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 83 TEKN 84 TEKN 85 TEKN 86 TEKN 87 TEKN 88 TEKN 89 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Ändring av generalplanen för västra (ändring

Läs mer

Tekniska nämnden nr 6/2013 18.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 6/2013 18.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 6/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 50 TEKN 51 TEKN 52 Mötets konstituering Ändring av delgeneralplanen för norra (lägenheten Kurki 1:39, ändring av byggnadsrätt på glesbygdsområde) Ansökan om ändring

Läs mer

Tekniska nämnden nr 6/2013 18.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 6/2013 18.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 6/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 50 TEKN 51 TEKN 52 Mötets konstituering Ändring av delgeneralplanen för norra (lägenheten Kurki 1:39, ändring av byggnadsrätt på glesbygdsområde) Ansökan om ändring

Läs mer

Tekniska nämnden nr 6/2012 5.6.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 6/2012 5.6.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 6/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 58 TEKN 59 TEKN 60 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Utvecklandet av kärnområdet i kommuncentrum. Generalplan för området norr om

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

Tekniska nämnden nr 9/2012 6.11.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 9/2012 6.11.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 9/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 84 TEKN 85 TEKN 86 TEKN 87 TEKN 88 TEKN 89 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Justering av markanvändningens utveckling i, 2. skedet

Läs mer

Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245)

Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245) Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994072016Y2 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET...

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 )

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 ) INGÅ KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR BARÖSUND PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 ) Planområde Planområdet omfattar Barösunds bycentrum med omnejd på Orslandet. Planområdet är avgränsat med rött.

Läs mer

Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y1

Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y1 Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994032017Y1 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 4 3.

Läs mer

180 Smedsby Kvarter 281

180 Smedsby Kvarter 281 180 Smedsby Kvarter 281 Ändring av detaljplan i kvarter 281 samt till kvarteret angränsande vägoch rekreationsområde. Planläggningsavdelningen 16.5.2013 Planen godkänd av samhällsbyggnadsnämnden _..201_

Läs mer

UTREDNING TILL FÖRSLAGET TILL DETALJPLANEÄNDRING GÄLLANDE DEN DETALJPLANEKARTA SOM ÄR DATERAD DEN 05.06.2012

UTREDNING TILL FÖRSLAGET TILL DETALJPLANEÄNDRING GÄLLANDE DEN DETALJPLANEKARTA SOM ÄR DATERAD DEN 05.06.2012 UTREDNING TILL FÖRSLAGET TILL DETALJPLANEÄNDRING GÄLLANDE DEN DETALJPLANEKARTA SOM ÄR DATERAD DEN 05.06.2012 1. BASINFORMATION OCH UPPGIFTER OM DIARIEFÖRING 1.1 Uppgifter om diarieföring Ändringen av detaljplanen

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan. KIMITOÖNS KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR KIMITO CENTRUM PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Planläggningsområde och planens syfte För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

Läs mer

SMEDSBY, Gäddaområdet Utvidgning av detaljplan

SMEDSBY, Gäddaområdet Utvidgning av detaljplan P r o g r a m f ö r d e l t a g a n d e o c h b e d ö m n i n g, G ä d d a o m r å d e t i S m e d s b y S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 11.12.2015 SMEDSBY,

Läs mer

Tekniska nämnden nr 4/2015 28.4.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 4/2015 28.4.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 31 Mötets konstituering TEKN 32 Uppföljning av tekniska nämndens ekonomi 3/2015 TEKN 33 Detaljplanen för Karlsåker TEKN 34 Markanvändningsavtalen för Slussen-området

Läs mer

Ändring av sydvästra Ytteresse delgeneralplan (Forsbacka 20:64 och Ragnvald 20:61)

Ändring av sydvästra Ytteresse delgeneralplan (Forsbacka 20:64 och Ragnvald 20:61) Ändring av sydvästra Ytteresse delgeneralplan (Forsbacka 20:64 och Ragnvald 20:61) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994142016Y3 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod:

Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 599406201611 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) 24.1.2012 2/11 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) Syftet med program för deltagande och bedömning (PDB) beskrivs

Läs mer

Ändring av Nederpurmo delgeneralplan, flyttning av byggrätt (Sexmans ) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y4

Ändring av Nederpurmo delgeneralplan, flyttning av byggrätt (Sexmans ) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y4 Ändring av Nederpurmo delgeneralplan, flyttning av byggrätt (Sexmans 599-417-4-10) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994172016Y4 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE Karleby stads planläggningstjänster har utarbetat detta program för

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten nr 12/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 183 KST 184 Mötets konstituering Användning av förköpsrätten Sida 2 Nr 12/2013 Mötesplats och -tid Närvarande medlemmar Kommunhuset kl. 18.00 - Övriga närvarande Ärenden

Läs mer

Tekniska nämnden nr 1/2010 12.1.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 1/2010 12.1.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 1 Mötets konstituering TEKN 2 Planläggningsöversikt för år 2010 TEKN 3 Detaljplanering av området kring Störsvik nya infartsväg TEKN 4 Ansöka om att ändra generalplanen,

Läs mer

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by Bilaga 1 S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 6.2.2013 Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia

Läs mer

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ)

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) Karleby stad Tekniska servicecentret Ansvarsområde för stadsmiljön Planläggningstjänster

Läs mer

Tekniska nämnden nr 1/2012 17.1.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 1/2012 17.1.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 1 TEKN 2 TEKN 3 TEKN 4 TEKN 5 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Generalplaneändringen för Marsudden-området och sydöstra-sjundeå Ändring

Läs mer

Ändring av del av Lepplax strandgeneralplan (Vikman 12:137) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y3

Ändring av del av Lepplax strandgeneralplan (Vikman 12:137) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y3 Ändring av del av Lepplax strandgeneralplan (Vikman 12:137) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994082015Y3 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR...

Läs mer

S i d a 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen TOBY Ändring av detaljplan Tuovilan koulu

S i d a 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen TOBY Ändring av detaljplan Tuovilan koulu S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 12.9.2016 TOBY Ändring av detaljplan Tuovilan koulu S i d a 1 Avsikten med ett program för deltagande och bedömning Enligt

Läs mer

KORSNÄS KOMMUN PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT

KORSNÄS KOMMUN PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT 1 KORSNÄS KOMMUN PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT 2016 2 Innehållsförteckning: INLEDNING 3 PLANLÄGGNINGSNIVÅER.... 3 LANDSKAPSPLANEN.... 3 GENERALPLANERNA... 4 STRANDGENERALPLANEN... 4 DETALJPLANERNA 4 KORSNÄS KOMMUNS

Läs mer

Tekniska nämnden nr 7/2010 8.6.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 7/2010 8.6.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 7/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 51 TEKN 52 Mötets konstituering Initiativ om uppgörande av detaljplan (Slussenområdet) TEKN 53 Generalplaneändringar skede 5 TEKN 54 TEKN 55 TEKN 56 TEKN 57 TEKN 58

Läs mer

Bilaga 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen , justerat BÖLE, HEMSKOG 1

Bilaga 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen , justerat BÖLE, HEMSKOG 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 8.8.2013, justerat 28.2.2014 BÖLE, HEMSKOG 1 Sida 1 Avsikten med ett program för deltagande och bedömning Enligt 63 i markanvändnings-

Läs mer

ÖSTRA MENSAS BORGÅ BILAGA 17 STADSDEL 33, KVARTER 3562-3584 OCH 3594-3595 SAMT GATU-, REKREATIONS-, SPECIAL- OCH SKYDDSOMRÅDEN

ÖSTRA MENSAS BORGÅ BILAGA 17 STADSDEL 33, KVARTER 3562-3584 OCH 3594-3595 SAMT GATU-, REKREATIONS-, SPECIAL- OCH SKYDDSOMRÅDEN BORGÅ BILAGA 17 ÖSTRA MENSAS STADSDEL 33, KVARTER 3562-3584 OCH 3594-3595 SAMT GATU-, REKREATIONS-, SPECIAL- OCH SKYDDSOMRÅDEN DETALJPLAN FÖR DELAR AV BYARNA HAIKO OCH SVARTSÅ Förslag II var framlagt 19.3-22.4.2014

Läs mer

Stadsfullmäktige 76 10.06.2015. Stadsplaneringsnämnden 18.11.2014 179

Stadsfullmäktige 76 10.06.2015. Stadsplaneringsnämnden 18.11.2014 179 Stadsfullmäktige 76 10.06.2015 L35 Gränsbevakningsgatan, stadsdel 2 Ahtsalmi, ändring av detaljplanen och tomtfördelningen för en del av kvarter 224 samt rekreations-, parkerings- och gatuområde Stadsplaneringsnämnden

Läs mer

Tekniska nämnden nr 1/2012 17.1.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 1/2012 17.1.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 1 TEKN 2 TEKN 3 TEKN 4 TEKN 5 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Generalplaneändringen för Marsudden-området Ändring av detaljplanen

Läs mer

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0711 Byggnadstekniska nämnden

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0711 Byggnadstekniska nämnden o 1 1 s sammanträde Föredragningslista/Kallelse Plats: telefonsammaträde Tid: fredag den 22 juli 2011 kl. 12.00 13.00 Nr Ärende 087 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 088 Val av protokolljusterare

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING SYDVÄSTRA DELEN AV HEINOLA ARBETSPLATSOMRÅDE

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING SYDVÄSTRA DELEN AV HEINOLA ARBETSPLATSOMRÅDE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING SYDVÄSTRA DELEN AV HEINOLA ARBETSPLATSOMRÅDE BASUPPGIFTER INITIATIV ELLER VARFÖR DETALJPLANEARBETET INLETTS Initiativet

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45.

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45. 03.10.2014 71 Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45 Sammanträdesplats: Polaris i Edsevö Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan.

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan. Kommunfullmäktige 18 27.04.2015 ÄNDRING AV BROBY DETALJPLAN / STRANDTOMTER Kfullm 27.04.2015 18 Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 215 I Pyttis liksom i alla andra havskustkommuner finns betydande efterfrågan

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 6/2013 2.9.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 6/2013 2.9.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 6/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 71 FGE 72 Mötes konstituering Godkännande av balanseringsprogrammet FGE 73 Ändring av anslag för investeringar i budgeten för år 2013 FGE 74 FGE 75 FGE 76 FGE 77 FGE

Läs mer

BÖLE Sveden, ändring av detaljplan för kvarter 42

BÖLE Sveden, ändring av detaljplan för kvarter 42 S i d a 1 Bilaga 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 2.9.2013 Uppdaterat 16.11.2015 BÖLE Sveden, ändring av detaljplan för kvarter 42 S i d a 1 Avsikten med ett program

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN PLANOMRÅDE FÖR DETALJPLANEARBETET Initiativet har gjorts av Karleby stad. Arbetet

Läs mer

HANGÖ, KROGARS STRANDDETALJPLAN

HANGÖ, KROGARS STRANDDETALJPLAN 1 LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi korrigerat 15.11.2014 HANGÖ, KROGARS STRANDDETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011 nr 11/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 100 BILDN 101 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 s ekonomiska utfall 1-9/2011 BILDN 103 Övriga ärenden BILDN 104 Utlåtande

Läs mer

KOMMUNENS OCH PLANLÄGGARENS BEMÖTANDEN TILL ÅSIKTER OCH UTLÅTANDEN

KOMMUNENS OCH PLANLÄGGARENS BEMÖTANDEN TILL ÅSIKTER OCH UTLÅTANDEN Nabbskata detaljplan Utkast till påseende 9.6. 10.7.2016 KOMMUNENS OCH PLANLÄGGARENS BEMÖTANDEN TILL ÅSIKTER OCH UTLÅTANDEN Följande åsikter och utlåtanden framfördes under tiden för påseende till detaljplaneutkastet:

Läs mer

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ Initiativtagare är Karleby stad. Staden har köpt ett åkerområde i Linnusperä

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Lovisa stad Tekniska centralen Planläggnings- och arkitektbyrån ÄNDRING AV DETALJPLAN, STADSDEL 8, GRÅBERG, NYA INDUSTRIOMRÅDET, KVARTEREN 818 OCH 819 SAMT GRÖNOMRÅDET OCH LÄTTRAFIKLEDEN SOM GRÄNSAR

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 24.1.2016 PARGAS INIÖ SÖDERBY, HEMGÅRDEN ÄNDRING AV GENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN?

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? Nylands förbund 2016 2 PLANLÄGGNINGEN PÅ LANDSKAPSNIVÅ är en planeringsprocess som tar beslut om markanvändningens riktlinjer för ett landskap eller för flera

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING SALUTORGET OCH KVARTER 2-7 BASUPPGIFTER INITIATIV ELLER VARFÖR DETALJPLANEARBETET INLETTS Anhängiggörandet baseras

Läs mer

HAIKOBRANTEN Stadsdelen 33 En del av kvarteret 3527, kvarteren 3541-3551 och 3553 samt gatuoch parkområdena

HAIKOBRANTEN Stadsdelen 33 En del av kvarteret 3527, kvarteren 3541-3551 och 3553 samt gatuoch parkområdena 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1 Identifikationsuppgifter BORGÅ, HAIKO HAIKOBRANTEN Stadsdelen 33 En del av kvarteret 3527, kvarteren 3541-3551 och 3553 samt gatuoch parkområdena Detaljplan för

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Programmet för deltagande och bedömning är en plan i enlighet med markanvändnings- och bygglagens 63 samt markanvändnings- och byggförordningens 42 om förfarandet

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING AVLOPPSRENINGSVERK OCH BIOGASANLÄGGNING

BESKRIVNING AV DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING AVLOPPSRENINGSVERK OCH BIOGASANLÄGGNING BESKRIVNING AV DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING AVLOPPSRENINGSVERK OCH BIOGASANLÄGGNING 2 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1 Identifikationsuppgifter Detaljplan och detaljplaneändring av stadsdel

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 2/2015 23.2.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 2/2015 23.2.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 23 Mötets konstituering KST 24 Ändring av delgeneralplanen för västra /Hasselgård 1:26 KST 25 Ändring av delgeneralplanen för norra / Björkkulla 1:1 och Nötterbacka 2:5

Läs mer

LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014

LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014 LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014 PARGAS KORPO-BJÖRKÖ, ÅNSÖREN ÄNDRING AV DELGENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum Sida

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum Sida Sammanträdesdatum Sida 14.8.2012 136 129 LAGLIGHET OCH FÖRHET Ordföranden öppnade sammanträdet och konstaterade att det var lagligen sammankallat och beslutfört. _ 130 JUSTERING Till protokolljusterare

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs 21.01.2015 1 Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20 Sammanträdesplats: Kommungården i Bennäs Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

LOVISA, MERIHEINÄ STRANDDETALJPLAN

LOVISA, MERIHEINÄ STRANDDETALJPLAN LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 12.11.2012; korrigerat 15.1.2015 LOVISA, MERIHEINÄ STRANDDETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

Tekniska nämnden nr 7/2013 20.8.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 7/2013 20.8.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 7/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 58 Mötets konstituering TEKN 59 Behandling av utvärderingsberättelsen för år 2012 TEKN 60 Uppföljning av tekniska nämndens ekonomi TEKN 61 Förslag till ändring av budgeten

Läs mer

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Fullmäktige 7.0.0 Sida / 65/00.0.00/0 Stadsstyrelsen 48 3..0 5 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Beredning och upplysningar: Olli Isotalo, tfn 09 86 66 Torsti Hokkanen,

Läs mer

INGÅ TORP 3 OCH TORP DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING

INGÅ TORP 3 OCH TORP DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING INGÅ TORP 3 OCH TORP 4 29.3.2016 DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområdet Utdrag ur guidekarta, ej i skala Detta program för deltagande och bedömning

Läs mer

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare Mötesdag - kokouspäivä 24.10. Nr: 9/ sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Tid Fredag 24.10. kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande)

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 2/2015 23.2.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 2/2015 23.2.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 23 Mötets konstituering KST 24 Ändring av delgeneralplanen för västra /Hasselgård 1:26 KST 25 Ändring av delgeneralplanen för norra / Björkkulla 1:1 och Nötterbacka 2:5

Läs mer

Datum 30.01.2014. Bemötande: - Planteringsområdets utsträckning granskas och fel åtgärdas.

Datum 30.01.2014. Bemötande: - Planteringsområdets utsträckning granskas och fel åtgärdas. Sida 1 av 5 Datum 30.01.2014 GENOMGÅNG AV ANMÄRKNINGAR PÅ HOLM DETALJPLAN Genomgång av anmärkningar och myndighetsutlåtanden mot utkastet på Holm detaljplan den 30.01.2014 efter att utkastet varit till

Läs mer

HANGÖ, VESTERVIK STRANDDETALJPLAN

HANGÖ, VESTERVIK STRANDDETALJPLAN LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 15.11.2014 HANGÖ, VESTERVIK STRANDDETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde och -situation

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING SHELL HAKALAX TOMT 8-3-1

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING SHELL HAKALAX TOMT 8-3-1 KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING SHELL HAKALAX TOMT 8-3-1

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Karleby Resecentral

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Karleby Resecentral KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING 9.6.2015 Karleby Resecentral DETALJPLANEÄNDRINGENS UNGEFÄRLIGA LÄGE Program för deltagande

Läs mer

Tekniska nämnden nr 9/2010 12.10.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 9/2010 12.10.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 9/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 75 TEKN 76 TEKN 77 TEKN 78 TEKN 79 TEKN 80 TEKN 81 Mötets konstituering Anhållan om tilläggsanslag för underhåll av byggnader Hyresnivån i bostäder som är i kommunens

Läs mer

Styrelsens rum, kommungården i Bennäs

Styrelsens rum, kommungården i Bennäs ÄRENDESIDA Sammanträdestid: Tisdagen 01.09.2015, kl. 12.00 Sammanträdesplats: Styrelsens rum, kommungården i Bennäs 41 Sammanträdets öppnande 2 42 Val av två protokolljusterare 2 43 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

LOVISA LILJENDAL KVARTER 10 ÄNDRING AV DETALJPLAN PLANBESKRIVNING

LOVISA LILJENDAL KVARTER 10 ÄNDRING AV DETALJPLAN PLANBESKRIVNING LOVISA LILJENDAL KVARTER 10 ÄNDRING AV DETALJPLAN PLANBESKRIVNING 24.1.2011 Pertti Hartikainen Packmästargatan 3, 00520 HELSINGFORS tel. (09) 148 1943, 0400 425 390 e-post: phartikainen@kolumbus.fi Tekniska

Läs mer

Området där planändringen är aktuell ligger på Kivimo i Houtskär.

Området där planändringen är aktuell ligger på Kivimo i Houtskär. LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 4.11.2015 PARGAS HOUTSKÄR, KIVIMO BENSTRAND ÄNDRING HOUTSKÄRS GENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

Läs mer

Stadsdel 33 Kvarteren 3554 3561 och gatu-, parkerings-, special- och parkområden

Stadsdel 33 Kvarteren 3554 3561 och gatu-, parkerings-, special- och parkområden 1 Detaljplan 429 BESKRIVNING AV DETALJPLAN 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1 Identifikationsuppgifter HAIKO, LASARETTET Stadsdel 33 Kvarteren 3554 3561 och gatu-, parkerings-, special- och parkområden

Läs mer

22.3.2016 VÖRÅ KOMMUN ÄNDRING AV KASTMINNE STRANDDETALJPLAN NORRÅKER SEMESTERBY

22.3.2016 VÖRÅ KOMMUN ÄNDRING AV KASTMINNE STRANDDETALJPLAN NORRÅKER SEMESTERBY Mottagare Vörå kommun Dokument Program för deltagande och bedömning Datum 22.3.2016 VÖRÅ KOMMUN ÄNDRING AV KASTMINNE STRANDDETALJPLAN NORRÅKER SEMESTERBY 1-2 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Författare

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 02.03.2011 Nr: 2 Paragrafer: 9-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 2 mars 2011 kl. 19.00-19.20 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

Tekniska nämnden nr 7/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 7/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 7/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 58 Mötets konstituering TEKN 59 Behandling av utvärderingsberättelsen för år 2012 TEKN 60 Uppföljning av tekniska nämndens ekonomi TEKN 61 Förslag till ändring av budgeten

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Tekniska nämnden nr 4/2011 3.5.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 4/2011 3.5.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 32 TEKN 33 TEKN 34 TEKN 35 TEKN 36 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarprotokoll ÄNDRING AV STRANDDETALJPLANEN FÖR LÅNGVIK Revidering av vatten-,

Läs mer

PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING. Lantmätare Ab Öhman

PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING. Lantmätare Ab Öhman PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING Lantmätare Ab Öhman BEHANDLINGSSKEDEN Meddelande om inledande av planläggning kungjorts i Pargas Kungörelser 29.1.2015

Läs mer

Markpolitiskt program Kommunfullmäktige 31.1.2011

Markpolitiskt program Kommunfullmäktige 31.1.2011 Godkänt av kommunfullmäktige 31.1.2011 5 Dnr: 99/10.00.00/2011 Markpolitiskt program - Kommunfullmäktige 31.1.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING - 1. JOHDANTO 3-2. MARKANSKAFFNING 4 Kommunens markinnehav 4 Principer

Läs mer

Tekniska nämnden nr 10/2013 5.11.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 10/2013 5.11.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 10/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 85 Mötets konstituering TEKN 86 Ändring av investeringsanslaget i budgeten för år 2013 TEKN 87 Uppföljning av tekniska nämndens ekonomi 10/2013 TEKN 88 Begäran om utlåtande,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 87. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 87. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 13.06.2016 Sida 1 / 1 1995/2016 10.03.00 Stadsstyrelsen 173 30.5.2016 87 Fråga om praxis med undantagslov i norra Esbo Beredning och upplysningar: Mauri Hämäläinen, tfn 043 826 5237 Merja Kiviluoto,

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 5/2013 17.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 5/2013 17.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 5/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 57 Mötes konstituering FGE 58 Ändring av delgeneralplanen för norra (ändring av byggnadsrätt / lägenheterna RN:o 755-404-2-69, 755-404-3-4, 755-404-2-23) FGE 59 FGE 60

Läs mer

PRINCIPER FÖR FÖRÄNDRING

PRINCIPER FÖR FÖRÄNDRING NÄRPES STAD PRINCIPER FÖR FÖRÄNDRING AV FRITIDSBOENDE TILL FAST BOENDE INLEDNING Via en motion i stadsfullmäktige om havsnära boende har det aktualiserats att fastställa principer för förändring av fritidsboende

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 1/2015, 27.01.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 19:00- Kommunkansliet i Geta (vid Furulund), Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund,

Läs mer

Tekniska nämnden nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 1 TEKN 2 TEKN 3 TEKN 4 TEKN 5 TEKN 6 TEKN 7 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Godkännande av ett avtal om planläggning Utvecklandet

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden nr 1/2012 11.1.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Miljö- och byggnadsnämnden nr 1/2012 11.1.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MILJOBYGG 1 MILJOBYGG 2 MILJOBYGG 3 MILJOBYGG 4 MILJOBYGG 5 MILJOBYGG 6 MILJOBYGG 7 MILJOBYGG 8 Mötets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Laglighetsövervakning

Läs mer

TOLLSBACKEN Detaljplan

TOLLSBACKEN Detaljplan HINDERSBY TOLLSBACKEN Detaljplan Program för deltagande och bedömning (MBL 62 och 63 ) Programmet för deltagande och bedömning (PDB) omfattar i huvuddrag en beskrivning av planeringsområdet, preliminära

Läs mer

KOMMUNENS OCH PLANLÄGGARENS BEMÖTANDEN TILL ÅSIKTER OCH UTLÅTANDEN

KOMMUNENS OCH PLANLÄGGARENS BEMÖTANDEN TILL ÅSIKTER OCH UTLÅTANDEN Bilaga 6 Utvidgning av Vikarholmen detaljplan Utkast till påseende 19.5. 18.6.2017 KOMMUNENS OCH PLANLÄGGARENS BEMÖTANDEN TILL ÅSIKTER OCH UTLÅTANDEN Följande åsikter och utlåtanden framfördes under tiden

Läs mer

Mål: Markägarens mål är att anvisa tre nya fritidsbostäder i området i tillägg till de två nuvarande.

Mål: Markägarens mål är att anvisa tre nya fritidsbostäder i området i tillägg till de två nuvarande. Stadsutvecklingsnämnden 91 20.03.2012 Stadsutvecklingsnämnden 118 09.06.2015 Stadsutvecklingsnämnden 196 13.10.2015 Stadsstyrelsen 315 02.11.2015 Stadsfullmäktige 59 09.11.2015 REVNÄS, BAGGBÖLE OCH SKAVARBÖLE,

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Allmänna principer för utvecklingen av vattenförsörjningen på glesbygden 1 (7) KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Godkända av kommunfullmäktige 19.12.2013

Läs mer

TILL ANVISNINGARNA ANGÅENDE ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH AVGÖRANDE SOM GÄLLER PLANERINGSBEHOV / UNDANTAG SAMT ANSVARIG ARBETSLEDARE

TILL ANVISNINGARNA ANGÅENDE ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH AVGÖRANDE SOM GÄLLER PLANERINGSBEHOV / UNDANTAG SAMT ANSVARIG ARBETSLEDARE BILAGA 1 TILL ANVISNINGARNA ANGÅENDE ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH AVGÖRANDE SOM GÄLLER PLANERINGSBEHOV / UNDANTAG SAMT ANSVARIG ARBETSLEDARE A. Förfarande för hörande av grannarna 1. Hörande i anslutning till

Läs mer

Tid Söndag kl Plats Allaktivitetshuset Snäckan

Tid Söndag kl Plats Allaktivitetshuset Snäckan 2.3. Nr: 2- sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) * =närvarande Tid Söndag 2.3. kl. 17.15-18.15 Plats Allaktivitetshuset Snäckan ordinarie:

Läs mer

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 Justeringar i instruktionen för stadsstyrelsen och koncernförvaltningen/ försäljning av fastigheter som ingår i stadens målinriktade lokalitetsplan samt bedömning av detaljplaners

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 7/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 7/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 7/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 62 FGE 63 Mötes konstituering Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram FGE 64 Tilläggsanslag till tekniska nämndens verksamhetsområde för år 2011 FGE 65 FGE 66 FGE

Läs mer

Att lämna uppgifter om obebyggda byggplatser

Att lämna uppgifter om obebyggda byggplatser 1/7 Bemyndigande Datum 20 a i fastighetsskattelagen (654/1992) 25.10.2016 Giltighet tills vidare Ersätter normen A6/200/2014 Diarienummer A34/200/2016 Mottagare Kommuner Att lämna uppgifter om obebyggda

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET Planområde, ungefärligt läge Stadsstyrelsen godkände i sitt möte 9.12.2013 754 Karleby

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 BYGGNADSNÄMNDEN 03.07.2012 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 Närvarande (N) Guy Linde ordförande N Mikael Söderholm viceordförande N Owe Areschoug ledamot

Läs mer

Tekniska nämnden nr 5/2014 27.5.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 5/2014 27.5.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 5/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 53 TEKN 54 TEKN 55 Mötets konstituering Utredning över behovet av att utvidga Svenska skolans kök Godkännandet av intentionsavtal för utvecklandet av trafikarrangemangen

Läs mer

Tekniska nämnden nr 6/2014 25.6.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 6/2014 25.6.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 6/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 64 Mötets konstituering TEKN 65 Utredning av behovet att utvidga Svenska skolans kök TEKN 66 Tilläggsanslag för investeringen "andelsavgiften för Kyrkslätts nät" TEKN

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/1 14.01.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/1 14.01.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (5) 47 Köp av ett outbrutet område i Östersundom (Ultuna, Östersundom) HEL 2012-016491 T 10 01 00 Beslut A Stadsstyrelsen beslutade bemyndiga fastighetsnämnden att

Läs mer