Tekniska nämnden nr 5/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämnden nr 5/2011 7.6.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 nr 5/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 42 TEKN 43 TEKN 44 TEKN 45 TEKN 46 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Uppgörande av detaljplan för Slussenområdet Detaljplaneprojektet för semesterbyggnadsområdet för Kasaberget i Störsvik Ändring av detalplanen för järnvägsområdet (ändring av planebeteckningen/lägenheten Fagerpark RNr ) TEKN 47 Ändring av detaljplan i Sjundby by (ändring av byggrätt / lägenheten RNr ) TEKN 48 TEKN 49 TEKN 50 TEKN 51 TEKN 52 Ändring av delgeneralplanen för kyrkobyn, stationen, Sunnanvik (ändring av byggnadsrätten / lägenhet RNr ) Ändring av stranddetaljplanen för Långvik Fortsättandet av detaljplaneringen av Brännmalmen-området Betalning av ersättning och fastställande av principerna för anslutning utanför vattenverkets verksamhetsområde Motion om en åstrandspark i kommuncentrum (Ingå- miljöförening rf) TEKN 53 Godkännande av tekniska nämndens dispositionsplan för budgeten år 2011 TEKN 54 Övergång till en centraliserad utrymmesförvaltning fr.o.m enligt den s.k. beställar-producentmodellen TEKN 55 Asfalteringsprogrammet för planevägar år 2011 TEKN 56 Utlåtande angående byggandet av lättrafikleden invid Störsviksvägen ( Nylands NTM-central) TEKN 57 s möten under hösten 2011 TEKN 58 s ekonomiska utfall 4/2011 TEKN 59 TEKN 60 TEKN 61 Övriga ärenden Asfaltering av planevägar år 2011 (val av entreprenör) FÖRSLAG TILL TILLÄGGSANSLAG TILL INVESTERINGSDELEN I ÅRETS BUDGET (BYGGANDE AV KOMMUNALTEKNIK I SUNNANVIK- DETALJPLANEN, SKEDE I)

2 Sida 2 Nr 5/2011 Mötesplats och -tid Kommunhuset klo Närvarande medlemmar Keränen Pekka, ordförande Westermarck Mikael, viceordförande Flythström Kjell, medlem Gottberg-Ek Karin, medlem, avlägsnade sig vid behandlingen av 52 Heikkilä Risto, medlem Kaisla Sirpa, medlem Svanfeldt Stefan, medlem Tuomi Tuulia, medlem Hallén Gerd, ersättare Övriga närvarande Lindström Catharina, teknisk chef Kärkkäinen Markku, kommuningenjör, avlägsnade sig efter 50, kl Malmberg Magnus, byggmästare Moisala Jarno, utvecklingschef Latvala Ann-Britt, kansliföreståndare Mikkonen Matleena, praktikant Ärenden Underskrifter Pekka Keränen Ordförande Ann-Britt Latvala Protokollförare Gerd Hallén Protokolljusterare Mikael Westermarck Protokolljusterare Protokollet framlagts till påseende, tid och plats Tekniska kansliet Intygar, underskrift Tjänsteställning Ann-Britt Latvala kansliföreståndare

3 Sida 3 TEKN 42 MÖTETS KONSTITUERING beslutar - konstatera mötet vara lagenligt sammankallat och beslutfört - välja två protokolljusterare Nämnden - konstaterade att mötet var lagligt sammankallat och beslutfört, - valde Gerd Hallén och Mikael Westermarck till protokolljusterare - beviljade yttranderätt för år 2011 och rätt att närvara vid nämndens möten åt praktikant Matleena Mikkonen - beslöt att ta till behandling tilläggslistan ärende nr 60 (Byggande av kommunalteknik till Sunnanvik skede 1).

4 Sida 4 TEKN 43 LAGLIGHETSÖVERVAKNING AV TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT Kompletterande material Efter senaste möte har till nämnden skickats beslutsprotokoll gällande beslut som gjorts av tjänsteinnehavare som lyder under nämnden och vilka i enlighet med 51 i kommunallagen kan tas till nämnden för behandling. Kompletterande material - Som kompletterande material finns beslutförteckningarna Förslag: Nämnden besluter - att i enlighet med 51 i kommunallagen inte ta till behandling följande ärenden som ingår i tjänsteinnehavarbeslut gjorda av tjänsteinnehavare som lyder under nämnden: Tekniska chefen Catharina Lindström, 19/2011, Byggmästare Magnus Malmberg, 15/2011, Enligt förslaget.

5 Sida 5 TEKN 44 KST / 67 Bilaga 5 UPPGÖRANDE AV DETALJPLAN FÖR SLUSSENOMRÅDET Fem markägare har via sitt ombud Fredrik Lindberg ansökt om detaljplaneringen av området öster om Störsvikvägen (det s.k. Slussenområdet) nu kunde påbörjas nu när områdets delgeneralplan vunnit laga kraft. Området är i delgeneralplanen huvudsakligen reserverat som A-område men också delvis AT-område. På området finns dessutom en mindre småbåtshamn. Planeringsområdet framgår av bifogade kartskiss. Enligt i kraft varande föravtal mellan markägarna och kommunen står markägarna för planeringskostnaderna. Innan detaljplanerna förs till kommunfullmäktige kommer de slutliga markanvändningsavtalen med markägarna att uppgöras. I dessa avtal regleras ansvaret och kostnadsfördelningen mellan parterna. De områden som markägarna nu vill detaljplanera är ett områden som enligt tidtabellen i delgeneralplanen kan påbörjas i det första planeringsskedet. Förslag: Tekn / 61 Bilaga 8 Kommunstyrelsen godkänner markägarnas initiativ och ger tekniska nämnden i uppgift att påbörja detaljplaneringen av området. Förslaget godkändes. Projektet har i förväg kungjorts offentligt i kommunens annonseringstidningar. Planen för deltagande och bedömning har uppgjorts. Lantmäteriverket har godkänt grundkartan. Förslag: (MK) Tekn / 71 Liite 4 Vi sätter planen för deltagande och bedömning till offentlig behandling. Anmärkningar och utlåtanden ber vi att få in före Enligt förslaget. Beredningsmaterialet finns på adressen Anmärkningarna och utlåtandena har skickats till nämndens medlemmar i förväg.

6 Sida 6 Parterna i den justerade planen för deltagande och bedömning har beaktats vid behandlingen av utkastskedet. Planeraren har gjort ett förslag till genmälen till utlåtandena och anmärkningarna och har gjort justeringarna i planen. Förslag (MK): Tekn / 81 Bilaga 1 Nämnden godkänner den justerade planen för deltagande och bedömning till vilken planerarens genmälen bifogas som bilaga. Den kommer att vid behov justeras under arbetes lopp. Planen för deltagande och bedömning skickas med detaljplaneskissen till de delägande. Enligt förslaget. Viceordförande Gustav Rehnberg var p.g.a. jäv inte närvarande då detta ärende behandlades. Planeraren kommer till mötet för att utreda planeringssituationen. Det är meningen att föra en allmän diskussion om målsättningarna för planläggningen på basen av det preliminära utkastet. I samband med uppgörandet av generalplanen uppgjordes en Naturautredning för Pikkala åns del. Den kommer att justeras i relation till den kommande detaljplanen. Kommunfullmäktige har / 70 behandlat nyttoanalysen för Störsvik-området och principerna för dess justering. Förslag (MK): 1. Man kommer att komplettera planen för deltagande och bedömning med att tillägga som bilagor - föravtalen - nyttoanalysen och principerna för dess justering (kommunfullmäktiges beslut / 70) och dessutom ett omnämnande om att man kommer att göra markanvändningsavtal med markägarna. Detta kommer att kungöras de delägande i samband med följande offentliga behandling. 2. Planeringen av lättrafikleden har inletts, leden märks i detaljplanen i enlighet med planen. Leden bode dock i mån av möjlighet vara på samma sida om Störsviksvägen. Vad gäller ärendet i övrigt, bordläggs den eftersom planerna ännu inte är klara.

7 Sida 7 Tekn / 4 Bilaga 3 Förslag(MK): Enligt förslaget. Medlem Gustav Rehnberg anmälde sig vara jävig och var inte närvarande under behandlingen av detta ärende. Utkastet till planen har kompletterats och Natura-utredningen har uppdaterats. Detaljplanen för området väster om Störsviksvägen, Timalaberget, har klarlagts, markägarna har hörts. Utkastet till detaljplan för Slussen-området och den korrigerade planen för deltagande och bedömning sätts ut till offentlig behandling. Området väster om Störsviksvägen, Timalaberget detaljplaneras inte i detta skede, med hänvisning till markägarnas ståndpunkt i ärendet. Tekn / 52 Bilaga 1 Enligt förslaget. Viceordförande Rehnberg jävade sig och deltog inte i behandlingen av detta ärende. Planeraren har uppgjort genmälen till anmärkningarna och utlåtandena. Ingen respons för planen för deltagande och bedömning har inkommit. Dokumenten har uppgjorts i form av ett planeförslag. Som bilaga en ansökan om uppgörande av detaljplan på området mittemot Störsviksvägen ( ). har den / 4 behandlat ärendet gällande områdets detaljplanering och har beslutat att den inte tas med i detta skede. Det är inte ändamålsenligt att uppgöra en detaljplan för en enda tomt. Kommuningenjörens förslag (MK): Behandling: 1. Planerarens genmälen godkänns och planeutkastet skickas till kommunstyrelsen som ett planeförslag för att behandlas och för att i enlighet med planen för deltagande och bedömning sättas till offentlig behandling. 2. Vägnamnskommittén ombeds avge ett förslag till gatunamn 3. Kommunstyrelsen föreslås ge som svar på ansökan om utvidgningen av detaljplaneområdet ( ) att området i detta skede inte detaljplaneras. Medlem Ekström jävade sig och deltog inte i behandlingen av detta ärende. Enligt förslaget.

8 Sida 8 KST Bilaga 3 Förslag: Kommunstyrelsen besluter att: 1. Utkastet till detaljplan för området öster om Störsvikvägen (sk. Slussenområdet) sätts ut till offentlig behandling enligt planen för deltagande och bedömning. 2. svara på ansökan av om utvidgningen av detaljplaneområdet enligt tekniska nämndens förslag, att området i detta skede inte detaljplaneras. Behandling: TEKN 44 Bilagor 1-2 Rehnberg avlägsnade sig och var på grund av jäv inte närvarande under behandlingen av detta ärende. Förslaget godkändes. === Slussen-områdets detaljplaneförslag har varit utsatt till påseende under tiden i kommunens tekniska kansli. Man har kungjort om detaljplaneförslaget på kommunens anslagstavla, i Västra Nyland och i Kirkkonummen Sanomat. Följande instanser har inlämnat utlåtanden eller anmärkningar över förslaget: - Nylands NTM-central - Museiverket - Västra Nylands landskapsmuseum - kommuns miljönämnd - kommuns bildningsnämnd - Ingå- Miljöförening rf - Störsviks boendeförening rf - Störsviks boendeförening rf (klagomål) - Fortum Abp - Thure Lindeberg - Lasse Hantula Dessutom meddelade Nylands Förbund att det inte kommer att avge utlåtande över detaljplaneförslaget.

9 Sida 9 En sammanställning över utlåtandena och anmärkningarna samt ett förslag till genmälen till dem finns som bilaga. Planeförslaget har reviderats på det sätt som framgår genmälena. Enligt instruktionen för tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt tekniska avdelningen 9 punkt 33 är det tekniska nämndens uppgift att godkänna sådana anmärkningsvärda detaljplaneförslag och förslag till detaljplaneändringar som skall utsättas till påseende i enlighet med markanvändnings- och bygglagens 65. bör också avge utlåtanden över de anmärkningar som inlämnats över dem. Enligt 9 punkt 31 i samma instruktion hör det till tekniska nämndens uppgifter att för kommunstyrelsen göra förslag till detaljplaner och ändringar till dem i de fall då kommunfullmäktige besluter om godkännande av detaljploanen eller ändring av detaljplan samt ger utlåtande om de anmärkningar som inlämnats. Kompletterande material och bilagor - Som bilaga förslaget till detaljplan för Slussen-området. - Som bilaga sammanställningen över de utlåtanden och anmärkningar som inlämnats samt förslag till genmälen till dem. - Som kompletterande material finns kungörelsen gällande planeförslaget Föredragare: Kommuningenjör Markku Kärkkäinen tel , e-post: Förslag: Nämnden besluter att - avge de genmälen som finns i bilagan som nummer 9 i planeförslagets planebeskrivning över de anmärkningar och utlåtanden som inlämnats över planeförslaget samt skicka genmälena till kännedom till dem som inlämnat anmärkningar och utlåtanden; - föreslå för kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige att de godkänner förslaget till detaljplan för Slussen-området. Nämnden beslöt att - avge de genmälen som finns i bilagan som nummer 9 i planeförslagets planebeskrivning över de anmärkningar och utlåtanden som inlämnats över planeförslaget samt skicka genmälena till kännedom till dem som inlämnat anmärkningar och utlåtanden; - föreslå för kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige att de godkänner förslaget till detaljplan för Slussen-området.

10 Sida 10

11 Sida 11 TEKN 45 DETALJPLANEPROJEKTET FÖR SEMESTERBYGGNADSOMRÅDET FÖR KASABERGET I STÖRSVIK EKEJAMAAP Bilaga 2 Område A Området är i generalplanen huvudsakligen ett område för fritidsbyggande, som kompletterar Bastuuddsområdet. Asuntosäätiö äger kvartersområdena och Pickala Golf Oy golfplansområdena. Område B Området är huvudsakligen ett område för fritidsbyggande. Markägare är förutom Asuntosäätiö, Nylands Rekreationsområdesförening och staten samt kommunen, som äger reningsverkstomten. Pickala Fritidscentrums verksamhet har hela tiden blivit mångsidigare och det stadigvarande boendet har ökat. YIT-Chalets-produktion inleds på Golfherrgårdens område. Fritidsboendet har antagit det stadigvarande boendets karaktär. Husen byggs så att de uppfyller det stadigvarande boendets krav och de används året om. Det kunde ännu hittas aktiviteter som stöder Pickala Fritidscentrums funktion och höjer och kompletterar dess image. Man borde i detta skede ännu undersöka dem. Förslag: Föreslås för kommunstyrelsen att tillsammans med områdets alla markägare arrangera en småskalig arkitekttävling på området B, där områdets användningsalternativ uppskissas med utgångspunkt i Pickala Fritidscentrum för att göra dess funktioner digrare och mångsidigare. Efter arkitekttävlingen inleds planläggningsarbetet, dit även alla markägare inbjuds. Planläggningen görs både för område A och B. Enligt förslag. = = = = KST Bilaga 2 Förslag: Behandling: Kommunstyrelsen besluter enligt närings- och markpolitiska kommittés förslag ordna i samarbete med alla markägare på Störsviks södra del, område B en arkitekttävling på område B i syfte att få fram idéer för användningsalternativ med Pickala fritidscentrum som utgångspunkt. Haanpää föreslog, att inte deltar i ordnandet av arkitekttävlingen.

12 Sida 12 Eftersom förslaget inte understöddes, konstaterade ordföranden att det hade förfallit i brist på understöd. Förslaget godkändes. Haanpää reserverade sig och ansåg att: Detaljplaneringsområde, Asuntosäätiö, Störsviks södra del, områdena A och B Det i fråga varande område B har antecknats i den delgeneralplan som fullmäktige har godkänt 2006 som ett område för fritidsbyggande. Detta är motiverat, eftersom området ligger avsides, och det skulle bli dyrt för kommunen att ordna service som stadigvarande byggande förutsätter på området. Område B ligger inne i ett rekreationsområde, och är inte heller av denna orsak lämpligt för fast boende. Det är förnuftigt att fortsätta med planeringen av området med delgeneralplanen som utgångspunkt. Kommunstyrelsen beslöt ordna en arkitekttävling på område B i syfte att få fram idéer för användningsalternativ med Pickala fritidscentrum som utgångspunkt och i beredningstexten konstateras bl.a. att Pickala Fritidscentrums verksamhet har hela tiden blivit mångsidigare och det stadigvarande boendet har ökat Fritidsboendet har antagit det stadigvarande boendets karaktär. Kommunstyrelsen borde antingen ha låtit bli att ordna en tävling eller att borde ha bundit tävlingen klarare ihop med den delgeneralplan som fullmäktige har fastställt. Beslutet i den aktuella formen kan ge den bild att kommunstyrelsen driver fast bosättning på området utan hänsyn till en delgeneralplan som fullmäktige har godkänt. TEKN 45 Bilagor 3-4 Asuntosäätiö har som markägare tagit initiativ till uppgörandet av en detaljplan för det område som står som objekt för planeprojektet. Kommunstyrelsen har den inlett detaljplaneprojektet för semesterbyggnadsområdet vid Kasaberget i Störsvik. Kommunstyrelsen har kungjort anhängiggörandet av projektet på kommunens anslagstavla, i Kirkkonummen Sanomat och Västra Nyland.

13 Sida 13 Detaljplaneområdet ligger i Störsvik i södra. Området omges på norra, västra och södra sidan av Pickala Golfs golfplan. Golfplanens huvudbyggnad ligger på detaljplaneområdets norra och nordöstra sida, på ca 500 meters avstånd. På områdets östra sida finns Bastuuddens småhusområde. Planeområdets avgränsning har presenterats på pärmen till planen för deltagande och bedömning. Planeringsområdet är ca 19,7 ha stort. Detaljplaneområdt är helt obebyggt förutom Störsviksvägen som går genom området. De områden som skall anvisas till kvartersområden utgörs idag av blandskog. Området ligger på ett brant öst-västligt berg som kallas Kasaberget. Det ligger mellan låglänta lerdalar som numera fungerar som en golfplan. Området har i den av miljöministeriet den fastställda Nylands landskapsplan inte anvisats för något speciellt ändamål. Området är i landskapsplanen ett s.k. vitt område. De närmaste definierade områdena är rekreationsområdesreservationen på södra sidan om planeringsområdet samt ett för tätortsfunktioner anvisat område på norra sidan om golfplanen. Man har i uppgjort en Utvecklingsbild för markanvändningen , som kommunfullmäktige har godkänt den Utvecklingsbilden presenterar en helhetsbild av markanvändningens situation i kommunen och av hur kommunens markanvändning bör dirigeras i framtiden så att den sker enligt principerna för hållbar utveckling och stöder kommunens helhetsekonomi. I utvecklingsbilden konstateras att Störsvik är ett bostadsområde med dragningskraft och ett område med livlig rekreationsservice. Målet enligt utvecklingsbilden är att bilda klara landskapshelheter, vilket har framförts redan i delgeneralplanearbetet. I takt med att området utvecklas tas områdets positiva potential i användning. Kommunfullmäktige har den godkänt delgeneralplanen för Störsvik och området söder om stamvägen. I den har delgeneralplaneområdet definierats som område för semesterbostäder (RA) och för sport- och rekreationstjänster (VU). Störsviksvägen har betecknats som gata som går genom området. För det västra RA-området har man i delgeneralplanen gett beteckningen kulturhistoriskt och landskapsmässigt värdefull miljö (km4). Området har ingen gällande detaljplan. Med den detaljplan som nu bereds förbinder man de närliggande Bastuuddens detaljplaneområden med detaljplanen för Pickala Golfherrgård.

14 Sida 14 Man uppgör en plan för deltagande och bedömning (OAS) i början av planearbetet som en del av planearbetes programmering. I den presenteras hur man ordnar deltagandet och den övriga interaktionen smat konsekvensbedömningen (MRL 63 ). Planen för deltagande och bedömning är ämnad för invånare, organisationer, kommunens och statens myndigheter samt övriga delägare. Meningen med planen för deltagande och bedömning är att ge grundinformation om planeprojektet och dess beredningsprocess så att delägarna kan bedömna planens betydelse och behovet att delta i dess beredning. Planen för deltagande och bedömning är utsatt till påseende i kommuns anslagstavla under den tid som meddelas och den kommer att enligt behov kompletteras under planeringens gång. Målet med arbetet är att uppgöra en detaljplan och där anvisa två stora kvarter för semesterbostäder eller övrigt småhusbyggande i enlighet med principerna för områdesavgränsningarna i delgeneralplanen. I detaljplanen preciseras områdesavgränsningarna i jämförelse med delgeneralplanen. De områden som omgärdar kvarteren anvisas till rekreationsområden med beaktande av natur-, landskaps- och skyddsvärdena. Arkitektbyrå Petri Rouhiainen Oy har uppgjort förslaget till ett detaljplaneutkast. Kompletterande material och bilagor - Som bilaga planen för deltagande och bedömning för Kasabergets semesterbyggnadsområde i Störsvik - Som bilaga utkastet till detaljplan för Kasabergets semesterbyggnadsområde i Störsvik Förslag: Nämnden besluter att: - utsätta planen för deltagande och bedömning för detaljplanen för Kasabergets semesterbyggnadsområde i Störsvik till allmänt påseende i kommunens tekniska kansli, adress Krogarsvägen 1, att utsätta utkastet till detaljplan för Kasabergets semesterbyggnadsområde i Störsvik till offentligt påseende i kommunens tekniska kansli, adress Krogarsvägen 1, be om utlåtanden över utkastet av följande instanser: - kommuns miljö- och byggnadsnämnd - kommuns bildningsnämnd - Markägarna på detaljplanens planeringsområde

15 Sida 15 - Väglaget för Kolaholmens privatväg - Oy Pickala Golf Ab - Elisa Abp - Fortum Power & Heat - Fortum Sähkönsiirto Oy - Rosk n Roll Ab - Nylands NTM-central - Nylands förbund - Museiverket - Västra Nylands landskapsmuseum - Västra Nylands räddningsverk - Områdesarkitekt Rauli Ailus - Ingå- miljöförening rf - Störsviks boendeförening rf Nämnden beslöt att: - utsätta planen för deltagande och bedömning för detaljplanen för Kasabergets semesterbyggnadsområde i Störsvik till allmänt påseende i kommunens tekniska kansli, adress Krogarsvägen 1, att utsätta utkastet till detaljplan för Kasabergets semesterbyggnadsområde i Störsvik till offentligt påseende i kommunens tekniska kansli, adress Krogarsvägen 1, be om utlåtanden över utkastet av följande instanser: - kommuns miljö- och byggnadsnämnd - kommuns bildningsnämnd - Markägarna på detaljplanens planeringsområde - Väglaget för Kolaholmens privatväg - Oy Pickala Golf Ab - Elisa Abp - Fortum Power & Heat - Fortum Sähkönsiirto Oy - Rosk n Roll Ab - Nylands NTM-central - Nylands förbund - Museiverket - Västra Nylands landskapsmuseum - Västra Nylands räddningsverk - Områdesarkitekt Rauli Ailus - Ingå- miljöförening rf - Störsviks boendeförening rf

16 Sida 16

17 Sida 17 TEKN 46 ÄNDRING AV DETALPLANEN FÖR JÄRNVÄGSOMRÅDET (ÄNDRING AV PLANEBETECKNINGEN/LÄGENHETEN FAGERPARK RNR ) Kompletterande material Liisa Fagerlund ansöker med ett brev inlämnat den om ändring av gällande detaljplan för Järnvägsområdet Bollstads och Sjundby byars områden kvarteren 26 och delvis 23 samt trafik-, special- och vägområden. Sökanden motiverar sin ansökan med att planebeteckningen är föråldrad och att lägenheten redan tidigare har varit i bostadsbruk. Detaljplaneändringen berör lägenheten Fagerpark RNr i kommuncentrum (lägenhetens yta är ca 0,69 ha). Lägenheten befinner sig invid järnvägen, brevid järnvägsstationstomten. Meningen är att uppdatera och ändra detaljplanens planebeteckning till att motsvara den verkliga situationen. Sökanden föreslår att lägenhetens detaljplanebeteckning ändras från LR till AL. Enlig sökanden har kommunen den samtyckt till att lägenheten styckas för användning i strid mot planen och kommunen har utan villkor godkänt styckningen. Dessutom har lantmäteriverket registrerat ifråga varande fastighet den med diarienummer och arkivbeteckningen 755:2002:26. Enligt sökanden har objektet för planeändringen, som tidigare var en del av det forna järnvägsområdet 6:79, alltid huvudsakligen varit i bostadsbruk. Dessutom har det på fastighetens område redan tidigare funnits affärsverksamhet. Man ansöker om att ärendet behandlas i brådskande ordning. Detaljplanen för kvarter 26 och delvis kvarter 23 samt trafik-, special- och vägområdena på järnvägsområdet i Bollstad och Sjundby byar har godkänts i kommunfullmäktige den I denna plan innebär planebeteckningen LR järnvägsområde. På ett LR-område får man bygga byggnader och konstruktioner som behövs för en busstation. Beteckningen AL, som föreslås som ny beteckningen för området, innebär kvartersområde för bostads-, affärs- och byråbyggnader. Den på lägenheten befintliga byggnaden är i bostadsbruk. Trots att en ändring av delgeneralplanen norr om järnvägen är för tillfället anhängiggjord på detaljplaneområdet är det möjligt att ta itu med den nu aktuella ändringen av detaljplanen som ett skilt projekt. Ändringen av delgeneralplanen kommer ännu att ta tid och det finns inga kända hinder för en ändring av planebeteckning. Ändringen av planebeteckningen skulle bekräfta den aktuella lägenhetens verkliga bruksändamål. Lägenheten ligger centralt i kommuncentrum och är stor.

18 Sida 18 I förslaget till ändring av delgeneralplanen för området norr om järnvägen bär lägenheten Fagerpark Rnr beteckningen SR, vilket innebär område skyddat på basen av byggnadslagstiftningen. I förslaget beskrivs SR-betecknngen på följande sätt: Del av en nationellt sätt värdefull bebyggd kulturmiljö, som bör skyddas i samband med områdets detaljplanering. Områdets nuvarande byggnadsbestånd bör skyddas och man bör utveckla dess parklika karaktär. Områdets nuvarande funktioner (boende, järnvägsunderhållet och småskalig affärsverksamhet) kan bevaras och man kan öka en verksamhet som stöder utvecklandet av dem, ny småföretagsverksamhet och övrig verksamhet som betjänar allmänheten. Med detaljplanen preciserar man avgränsningarna mellan de olika funktionerna. Ny- och tilläggsbyggandet bör anpassas efter det nuvarande byggnadsbeståndet. I samband med nybyggandet bör man sträva till att skapa uteområden som är skyddade för trafikbuller. Man bör i samband med underhållet, upprustandet och grundreparationen av det byggnadsstånd som tillkommit före år 2008 tillämpa direktiven och kraven på buller- och vibrationsskyddet så att byggnadernas skyddade värden bevaras. Enligt markanvändnings- och byggnadslagens 63 bör man meddela om angängiggörandet av planläggningen på ett sådant sätt att delägarna har möjlighet att få uppgifter om planläggningens utgångspunkter, den planerade tidtabellen samt om tillvägagångssätten med deltagande och bedömning. Informerandet bör ordnas på ett sätt som är lämpligt med tanke på planens mål och betydelse. har kungjort anhängiggörandet av det nu aktuella planläggningsinitiativet som en del av ändringen av delgeneralplanen för området norr om järnvägen i samband med planläggningsöversikten för år 2011 den Den ifråga varande ändringen av delgeneralplanen befinner sig för tillfället i förslagsskedet. Lägenheten som är objekt för det nu aktuella planläggningsinitiativet ligger på ifråga varande delgeneralplaneområde. Enligt markanvändnings- och byggnadslagens 7 är en planläggningsöversikt alltid samtidigt ett meddelande om anhängiggörandet av de i den presenterade planerna. Enligt markanvändnings- och byggnadslagens 30 2 mom. informerar man om att man reserverar tillfälle för att framföra åsikter på det sätt som konstaterats i planen för deltagande och bedömning och som är ett fungerande sätt med tanke på att delägarna ska få information. Såvida man inte anser något annat sätt att informera vara lämpligt med tanke på ärendets natur, bör ärendet kungöras så som de kommunala meddelandena kungörs i kommunen. Ett meddelande bör dock alltid publiceras i minst ett på orten allmänt läst tidning.

19 Sida 19 Då det är fråga om en till sin betydelse mindre viktigt planeprojekt, är det inte nödvändigt att uppgöra en i MRL 63 åsyftad plan för deltagande och bedömning. Det i lagen åsyftade deltagandet och interaktionen anordnas genom att höra grannarna och anordna en täckande myndighetsrunda. Kompletterande material och bilagor - Som kompletterande material ett kartutdrag över området kring lägenheten Fagerpark RNr Som kompletterande material detaljplanen för kvarter 26 och delvis kvarter 23 samt trafik-, special- och vägområdena vid järnvägsområdet på Bollstads och Sjundby byars område. - Som kompletterande material Liisa Fagerlunds ansökan gällande ändring av planebeteckningen för lägenheten Fagerpark RNr Föredragare: Kommuningenjör Markku Kärkkäinen tel , e-post Förslag: Nämnden besluter att - inleda ändringen av detaljplanen för järnvägsområdet (ändring av planebeteckningen/fagerpark RNr ). - det inte är nödvändigt att uppgöra en plan för deltagande och bedömning i enlighet med MRL 63 eftersom det är frågan om en mindre betydande planeändring. Det i lagen åsyftade deltagandet och interaktionen anordnas genom att höra grannarna och genom att genomföra en täckande myndighetsutlåtanderunda. Nämnden beslöt att - inleda ändringen av detaljplanen för järnvägsområdet (ändring av planebeteckningen/fagerpark RNr ). - det inte är nödvändigt att uppgöra en plan för deltagande och bedömning i enlighet med MRL 63 eftersom det är frågan om en mindre betydande planeändring. Det i lagen åsyftade deltagandet och interaktionen anordnas genom att höra grannarna och genom att genomföra en täckande myndighetsutlåtanderunda.

20 Sida 20 TEKN 47 Kompletterande material ÄNDRING AV DETALJPLAN I SJUNDBY BY (ÄNDRING AV BYGGRÄTT / LÄGENHETEN RNR ) Bostadsaktiebolaget Skolväg ansöker med en ansökan av den om ändring av gällande detaljplan för Sjundby by Den aktuella ansökan om ändring av detaljplan gäller lägenheten Rnr på tomt 1 i kvarter 34 i detaljplanen för Sjundby by. Lägenheten ligger invid Skolvägen. Sökanden ämnar förminska tomtens byggnadsrätt. Enligt detaljplanen är byggnadsrätten på tomten 2000 vånm2, som man ansöker om att få sänka till 1020 vån-m2. Sökanden motiverar sin ansökan med att man inte kan förverkliga den helhetsbyggnadsrätt som definierats i detaljplanen. Som motivering meddelar sökanden också att tomten är en bostadstomt och inte en affärstomt. Enligt detaljplanen bär tomten planebeteckningen AKR. Med denna beteckning menas ett kvartersområde för höghus och radhus. På kvartersområdet bör det direkta avståndet mellan bostadsbyggnadernas fasader vara misnt 25 m. Man får emellertid placera två byggnader på 20 meters avstånd från varandra om man inte placerar den ena byggnadens vardagsrums huvudfönster på denna sida. Man får placera att byggnaderna på minst 10 meters avstånd från varandra om man på den ena byggnadens sida inte placerar andra än garderob- och badrums- eller andra hjälputrymmesfönster på den sidan som vetter mot följande byggnad. Man bör på kvartersområdet reservera minst 10 m2 lämpligt, enhetligt utrymme per bostadsvåning för barnens lekplatser och för invånarnas samvaro. Man bör plantera kvartersområdenas obebyggda delar och hålla dem i ett parklikt tillstånd. Man bör på kvartersområdet bygga en bilplats per 75 m2 bostadsyta, dock minst 1 bilplats per bostad. Bilplatserna bör placeras på parkeringsplatser som reserverats för dem och på bilplatsernas kvartersområde. Såvida fönstersidan på en bostadsbyggnad i kvartersområdet ligger närmare än 15 meter från bilplatserna, bör bostadens golvhöjd ligga minst en meter högre än bilplatserna yta. Kompletterande material och bilagor - Som kompletterande material nuvarande detaljplan för Sjundby by. - Som kompletterande material Bostadsaktiebolaget Skolvägs ansökan gällande ändring av byggnadsrätten för tomt 1 i kvarter 34. Föredragare: Kommuningenjör Markku Kärkkäinen tel , e- post Förslag: Nämnden besluter att

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 40 KST 41 KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 KST 51 KST 52 KST 53 KST 54 KST 55 KST 56 KST 57 KST 58 KST 59 KST 60 Mötets konstituering Plan

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2012 8.10.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2012 8.10.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 63 FGE 64 FGE 65 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 Mötes konstituering Kommuntillägg för hemvårdsstöd för barn Försäljning av det forna daghemmet Svartbäck Fullmäktigemotion

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 15/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 258 Mötes konstituering KST 259 Tilläggsanslag för kommunstyrelsen i budgeten för år 2010 KST 260 Tilläggsanslag för grundtrygghetsnämnden i budgeten för år 2010 KST

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 2/2010 15.2.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 2/2010 15.2.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 21 Mötets konstituering KST 22 Ändring av generalplanen för Revelsudd KST 23 Ansökan om ändring av generalplan, Lammistovägen 201 KST 24 Kommundirektörens direktörsavtal

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 171 KST 172 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin KST 173 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 KST 174 KST 175 KST 176 KST 177 KST 178 KST

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 12.12.2011 kl. 18.00 på Kommungården

Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 12.12.2011 kl. 18.00 på Kommungården -2, KST 2011-12-12 18:00 Kallelse till s sammanträde 12.12.2011 kl. 18.00 på Kommungården Vid förhinder, meddela alltid kommunens växel tfn 382 1111, i god tid 347, KST 2011-12-12 18:00 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Torsdagen den kl. 18:00 21.00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KF 58 Kallelse och beslutförhet KF 59 Val av protokolljusterare, tid

Läs mer

-2, STST 2015-08-17 16:00

-2, STST 2015-08-17 16:00 -2, STST 2015-08-17 16:00 Möteskallelse Måndagen den 17.8.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1 Kommunfullmäktige Tid 15.06.2015 kl. 18:10-22:05 Plats Kommunhuset Ervastvägen 2, Kyrkslättssalen 1 vån. Närvarande Kjerin Ulf ordförande jäv, :er 51-52 Vanhamäki Veikko

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 07.10.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 299 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 486 300 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Sammanträde Tid 29.09.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 89 Mötets konstituering FGE 90 Budgetförslag för år 2011 och förslag till ekonomiplan för åren 2012 2014 FGE 91 Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram FGE 92 Kommuntillägg

Läs mer

INRE SKÄRGÅRDENS GENERALPLAN

INRE SKÄRGÅRDENS GENERALPLAN INGÅ KOMMUN INRE SKÄRGÅRDENS GENERALPLAN 26.04.2013 uppdaterad 5.6.2013 Granskning av Ingå inre skärgårds generalplan 1 (62) 1 INDETIFIKATIONSUPPGIFTER Kommun: Planens namn: Planläggare: Ingå kommun Inre

Läs mer

Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 49

Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 49 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 49 Sammanträde Tid 17.08.2015 måndag kl. 17:30 Plats Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ÄRENDELISTA Landskapsfullmäktige 1/2015

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ÄRENDELISTA Landskapsfullmäktige 1/2015 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ÄRENDELISTA Landskapsfullmäktige 1/2015 Tid för mötet: 23.4.2015 klo 18.00-20.15 Plats för mötet: Badhotellet Sani, Aalto-salen, Kalajoki 1 MÖTETS

Läs mer

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Sammanträde Tid 18.08.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

29.01.2008 1. Åkerberg, Carola - ledamot. Andersson Monica Grannas, Mikael Linde, Sune Sjövall, Edgar. Mikael Grannas

29.01.2008 1. Åkerberg, Carola - ledamot. Andersson Monica Grannas, Mikael Linde, Sune Sjövall, Edgar. Mikael Grannas 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 29 januari 2008 kl. 18:00 20:15 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Mattsson, Jean-Erik ordförande

Läs mer

Tekniska nämnden 16.2.2011

Tekniska nämnden 16.2.2011 Kristinestad Tekniska nämnden 16.2.2011 Föredragningslista STADEN KRISTINESTAD Tekniska nämnden Sammanträdets: Tidpunkt Onsdag 16.2.2011 kl. 17.00 Plats Högåsens huvudbyggnad/möterum vån III Ärende 25

Läs mer

VASA STADS MARKPOLITISKA PROGRAM 2014

VASA STADS MARKPOLITISKA PROGRAM 2014 Godkänt i stadsfullmäktige 26.1.2015 VASA STADS MARKPOLITISKA PROGRAM 2014 Bild: Jaakko Salo 1 Innehållsförteckning Förord... 2 1 Inledning... 3 1.1 Vad är markpolitik?... 3 1.2 Markpolitiken och stadens

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 167/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att markanvändnings-

Läs mer

Protokollsida. Sammanträdesdatum. Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan

Protokollsida. Sammanträdesdatum. Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan Nagu kommun 1 Protokollsida Sammanträdesdatum Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Ordinarie Tisdagen den 11 november 2008 Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan Ersättare x x - x - x x Mikael Holmberg,

Läs mer

-2, STST 2015-06-08 16:00

-2, STST 2015-06-08 16:00 -2, STST 2015-06-08 16:00 Möteskallelse Måndagen den 8.6.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Sammanträde Tid 27.02.2012 måndag kl. 17:30 23:33 paus kl. 20.00 20.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Jyrki Kasvi, puheenjohtaja

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 02.12.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 375 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 639 376 Val av två protokolljusterare

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138 Stadsfullmäktige TID 13.06.2012 kl. 18:01-20:56 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Lobbas Mats ordförande Hagfors Kari I viceordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 61 KST 62 Mötets konstituering Bokslutet för år 2012 och verksamhetsberättelse KST 63 Personalbokslut 2012 KST 64 KST 65 KST 66 KST 67 KST 68 KST 69 KST 70 Godkännande

Läs mer

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Sammanträde Tid 14.04.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Gillestugan, Nedervetil

Gillestugan, Nedervetil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2012 10/233 Sammanträdestid Måndagen den 4 juni 2012, kl. 18.00 20.10 Sammanträdesplats Gillestugan, Nedervetil Beslutande: Ersättare: Lindgren, Hans-Erik Byggmästar, Liane

Läs mer