Tekniska nämnden nr 5/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämnden nr 5/2011 7.6.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 nr 5/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 42 TEKN 43 TEKN 44 TEKN 45 TEKN 46 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Uppgörande av detaljplan för Slussenområdet Detaljplaneprojektet för semesterbyggnadsområdet för Kasaberget i Störsvik Ändring av detalplanen för järnvägsområdet (ändring av planebeteckningen/lägenheten Fagerpark RNr ) TEKN 47 Ändring av detaljplan i Sjundby by (ändring av byggrätt / lägenheten RNr ) TEKN 48 TEKN 49 TEKN 50 TEKN 51 TEKN 52 Ändring av delgeneralplanen för kyrkobyn, stationen, Sunnanvik (ändring av byggnadsrätten / lägenhet RNr ) Ändring av stranddetaljplanen för Långvik Fortsättandet av detaljplaneringen av Brännmalmen-området Betalning av ersättning och fastställande av principerna för anslutning utanför vattenverkets verksamhetsområde Motion om en åstrandspark i kommuncentrum (Ingå- miljöförening rf) TEKN 53 Godkännande av tekniska nämndens dispositionsplan för budgeten år 2011 TEKN 54 Övergång till en centraliserad utrymmesförvaltning fr.o.m enligt den s.k. beställar-producentmodellen TEKN 55 Asfalteringsprogrammet för planevägar år 2011 TEKN 56 Utlåtande angående byggandet av lättrafikleden invid Störsviksvägen ( Nylands NTM-central) TEKN 57 s möten under hösten 2011 TEKN 58 s ekonomiska utfall 4/2011 TEKN 59 TEKN 60 TEKN 61 Övriga ärenden Asfaltering av planevägar år 2011 (val av entreprenör) FÖRSLAG TILL TILLÄGGSANSLAG TILL INVESTERINGSDELEN I ÅRETS BUDGET (BYGGANDE AV KOMMUNALTEKNIK I SUNNANVIK- DETALJPLANEN, SKEDE I)

2 Sida 2 Nr 5/2011 Mötesplats och -tid Kommunhuset klo Närvarande medlemmar Keränen Pekka, ordförande Westermarck Mikael, viceordförande Flythström Kjell, medlem Gottberg-Ek Karin, medlem, avlägsnade sig vid behandlingen av 52 Heikkilä Risto, medlem Kaisla Sirpa, medlem Svanfeldt Stefan, medlem Tuomi Tuulia, medlem Hallén Gerd, ersättare Övriga närvarande Lindström Catharina, teknisk chef Kärkkäinen Markku, kommuningenjör, avlägsnade sig efter 50, kl Malmberg Magnus, byggmästare Moisala Jarno, utvecklingschef Latvala Ann-Britt, kansliföreståndare Mikkonen Matleena, praktikant Ärenden Underskrifter Pekka Keränen Ordförande Ann-Britt Latvala Protokollförare Gerd Hallén Protokolljusterare Mikael Westermarck Protokolljusterare Protokollet framlagts till påseende, tid och plats Tekniska kansliet Intygar, underskrift Tjänsteställning Ann-Britt Latvala kansliföreståndare

3 Sida 3 TEKN 42 MÖTETS KONSTITUERING beslutar - konstatera mötet vara lagenligt sammankallat och beslutfört - välja två protokolljusterare Nämnden - konstaterade att mötet var lagligt sammankallat och beslutfört, - valde Gerd Hallén och Mikael Westermarck till protokolljusterare - beviljade yttranderätt för år 2011 och rätt att närvara vid nämndens möten åt praktikant Matleena Mikkonen - beslöt att ta till behandling tilläggslistan ärende nr 60 (Byggande av kommunalteknik till Sunnanvik skede 1).

4 Sida 4 TEKN 43 LAGLIGHETSÖVERVAKNING AV TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT Kompletterande material Efter senaste möte har till nämnden skickats beslutsprotokoll gällande beslut som gjorts av tjänsteinnehavare som lyder under nämnden och vilka i enlighet med 51 i kommunallagen kan tas till nämnden för behandling. Kompletterande material - Som kompletterande material finns beslutförteckningarna Förslag: Nämnden besluter - att i enlighet med 51 i kommunallagen inte ta till behandling följande ärenden som ingår i tjänsteinnehavarbeslut gjorda av tjänsteinnehavare som lyder under nämnden: Tekniska chefen Catharina Lindström, 19/2011, Byggmästare Magnus Malmberg, 15/2011, Enligt förslaget.

5 Sida 5 TEKN 44 KST / 67 Bilaga 5 UPPGÖRANDE AV DETALJPLAN FÖR SLUSSENOMRÅDET Fem markägare har via sitt ombud Fredrik Lindberg ansökt om detaljplaneringen av området öster om Störsvikvägen (det s.k. Slussenområdet) nu kunde påbörjas nu när områdets delgeneralplan vunnit laga kraft. Området är i delgeneralplanen huvudsakligen reserverat som A-område men också delvis AT-område. På området finns dessutom en mindre småbåtshamn. Planeringsområdet framgår av bifogade kartskiss. Enligt i kraft varande föravtal mellan markägarna och kommunen står markägarna för planeringskostnaderna. Innan detaljplanerna förs till kommunfullmäktige kommer de slutliga markanvändningsavtalen med markägarna att uppgöras. I dessa avtal regleras ansvaret och kostnadsfördelningen mellan parterna. De områden som markägarna nu vill detaljplanera är ett områden som enligt tidtabellen i delgeneralplanen kan påbörjas i det första planeringsskedet. Förslag: Tekn / 61 Bilaga 8 Kommunstyrelsen godkänner markägarnas initiativ och ger tekniska nämnden i uppgift att påbörja detaljplaneringen av området. Förslaget godkändes. Projektet har i förväg kungjorts offentligt i kommunens annonseringstidningar. Planen för deltagande och bedömning har uppgjorts. Lantmäteriverket har godkänt grundkartan. Förslag: (MK) Tekn / 71 Liite 4 Vi sätter planen för deltagande och bedömning till offentlig behandling. Anmärkningar och utlåtanden ber vi att få in före Enligt förslaget. Beredningsmaterialet finns på adressen Anmärkningarna och utlåtandena har skickats till nämndens medlemmar i förväg.

6 Sida 6 Parterna i den justerade planen för deltagande och bedömning har beaktats vid behandlingen av utkastskedet. Planeraren har gjort ett förslag till genmälen till utlåtandena och anmärkningarna och har gjort justeringarna i planen. Förslag (MK): Tekn / 81 Bilaga 1 Nämnden godkänner den justerade planen för deltagande och bedömning till vilken planerarens genmälen bifogas som bilaga. Den kommer att vid behov justeras under arbetes lopp. Planen för deltagande och bedömning skickas med detaljplaneskissen till de delägande. Enligt förslaget. Viceordförande Gustav Rehnberg var p.g.a. jäv inte närvarande då detta ärende behandlades. Planeraren kommer till mötet för att utreda planeringssituationen. Det är meningen att föra en allmän diskussion om målsättningarna för planläggningen på basen av det preliminära utkastet. I samband med uppgörandet av generalplanen uppgjordes en Naturautredning för Pikkala åns del. Den kommer att justeras i relation till den kommande detaljplanen. Kommunfullmäktige har / 70 behandlat nyttoanalysen för Störsvik-området och principerna för dess justering. Förslag (MK): 1. Man kommer att komplettera planen för deltagande och bedömning med att tillägga som bilagor - föravtalen - nyttoanalysen och principerna för dess justering (kommunfullmäktiges beslut / 70) och dessutom ett omnämnande om att man kommer att göra markanvändningsavtal med markägarna. Detta kommer att kungöras de delägande i samband med följande offentliga behandling. 2. Planeringen av lättrafikleden har inletts, leden märks i detaljplanen i enlighet med planen. Leden bode dock i mån av möjlighet vara på samma sida om Störsviksvägen. Vad gäller ärendet i övrigt, bordläggs den eftersom planerna ännu inte är klara.

7 Sida 7 Tekn / 4 Bilaga 3 Förslag(MK): Enligt förslaget. Medlem Gustav Rehnberg anmälde sig vara jävig och var inte närvarande under behandlingen av detta ärende. Utkastet till planen har kompletterats och Natura-utredningen har uppdaterats. Detaljplanen för området väster om Störsviksvägen, Timalaberget, har klarlagts, markägarna har hörts. Utkastet till detaljplan för Slussen-området och den korrigerade planen för deltagande och bedömning sätts ut till offentlig behandling. Området väster om Störsviksvägen, Timalaberget detaljplaneras inte i detta skede, med hänvisning till markägarnas ståndpunkt i ärendet. Tekn / 52 Bilaga 1 Enligt förslaget. Viceordförande Rehnberg jävade sig och deltog inte i behandlingen av detta ärende. Planeraren har uppgjort genmälen till anmärkningarna och utlåtandena. Ingen respons för planen för deltagande och bedömning har inkommit. Dokumenten har uppgjorts i form av ett planeförslag. Som bilaga en ansökan om uppgörande av detaljplan på området mittemot Störsviksvägen ( ). har den / 4 behandlat ärendet gällande områdets detaljplanering och har beslutat att den inte tas med i detta skede. Det är inte ändamålsenligt att uppgöra en detaljplan för en enda tomt. Kommuningenjörens förslag (MK): Behandling: 1. Planerarens genmälen godkänns och planeutkastet skickas till kommunstyrelsen som ett planeförslag för att behandlas och för att i enlighet med planen för deltagande och bedömning sättas till offentlig behandling. 2. Vägnamnskommittén ombeds avge ett förslag till gatunamn 3. Kommunstyrelsen föreslås ge som svar på ansökan om utvidgningen av detaljplaneområdet ( ) att området i detta skede inte detaljplaneras. Medlem Ekström jävade sig och deltog inte i behandlingen av detta ärende. Enligt förslaget.

8 Sida 8 KST Bilaga 3 Förslag: Kommunstyrelsen besluter att: 1. Utkastet till detaljplan för området öster om Störsvikvägen (sk. Slussenområdet) sätts ut till offentlig behandling enligt planen för deltagande och bedömning. 2. svara på ansökan av om utvidgningen av detaljplaneområdet enligt tekniska nämndens förslag, att området i detta skede inte detaljplaneras. Behandling: TEKN 44 Bilagor 1-2 Rehnberg avlägsnade sig och var på grund av jäv inte närvarande under behandlingen av detta ärende. Förslaget godkändes. === Slussen-områdets detaljplaneförslag har varit utsatt till påseende under tiden i kommunens tekniska kansli. Man har kungjort om detaljplaneförslaget på kommunens anslagstavla, i Västra Nyland och i Kirkkonummen Sanomat. Följande instanser har inlämnat utlåtanden eller anmärkningar över förslaget: - Nylands NTM-central - Museiverket - Västra Nylands landskapsmuseum - kommuns miljönämnd - kommuns bildningsnämnd - Ingå- Miljöförening rf - Störsviks boendeförening rf - Störsviks boendeförening rf (klagomål) - Fortum Abp - Thure Lindeberg - Lasse Hantula Dessutom meddelade Nylands Förbund att det inte kommer att avge utlåtande över detaljplaneförslaget.

9 Sida 9 En sammanställning över utlåtandena och anmärkningarna samt ett förslag till genmälen till dem finns som bilaga. Planeförslaget har reviderats på det sätt som framgår genmälena. Enligt instruktionen för tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt tekniska avdelningen 9 punkt 33 är det tekniska nämndens uppgift att godkänna sådana anmärkningsvärda detaljplaneförslag och förslag till detaljplaneändringar som skall utsättas till påseende i enlighet med markanvändnings- och bygglagens 65. bör också avge utlåtanden över de anmärkningar som inlämnats över dem. Enligt 9 punkt 31 i samma instruktion hör det till tekniska nämndens uppgifter att för kommunstyrelsen göra förslag till detaljplaner och ändringar till dem i de fall då kommunfullmäktige besluter om godkännande av detaljploanen eller ändring av detaljplan samt ger utlåtande om de anmärkningar som inlämnats. Kompletterande material och bilagor - Som bilaga förslaget till detaljplan för Slussen-området. - Som bilaga sammanställningen över de utlåtanden och anmärkningar som inlämnats samt förslag till genmälen till dem. - Som kompletterande material finns kungörelsen gällande planeförslaget Föredragare: Kommuningenjör Markku Kärkkäinen tel , e-post: Förslag: Nämnden besluter att - avge de genmälen som finns i bilagan som nummer 9 i planeförslagets planebeskrivning över de anmärkningar och utlåtanden som inlämnats över planeförslaget samt skicka genmälena till kännedom till dem som inlämnat anmärkningar och utlåtanden; - föreslå för kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige att de godkänner förslaget till detaljplan för Slussen-området. Nämnden beslöt att - avge de genmälen som finns i bilagan som nummer 9 i planeförslagets planebeskrivning över de anmärkningar och utlåtanden som inlämnats över planeförslaget samt skicka genmälena till kännedom till dem som inlämnat anmärkningar och utlåtanden; - föreslå för kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige att de godkänner förslaget till detaljplan för Slussen-området.

10 Sida 10

11 Sida 11 TEKN 45 DETALJPLANEPROJEKTET FÖR SEMESTERBYGGNADSOMRÅDET FÖR KASABERGET I STÖRSVIK EKEJAMAAP Bilaga 2 Område A Området är i generalplanen huvudsakligen ett område för fritidsbyggande, som kompletterar Bastuuddsområdet. Asuntosäätiö äger kvartersområdena och Pickala Golf Oy golfplansområdena. Område B Området är huvudsakligen ett område för fritidsbyggande. Markägare är förutom Asuntosäätiö, Nylands Rekreationsområdesförening och staten samt kommunen, som äger reningsverkstomten. Pickala Fritidscentrums verksamhet har hela tiden blivit mångsidigare och det stadigvarande boendet har ökat. YIT-Chalets-produktion inleds på Golfherrgårdens område. Fritidsboendet har antagit det stadigvarande boendets karaktär. Husen byggs så att de uppfyller det stadigvarande boendets krav och de används året om. Det kunde ännu hittas aktiviteter som stöder Pickala Fritidscentrums funktion och höjer och kompletterar dess image. Man borde i detta skede ännu undersöka dem. Förslag: Föreslås för kommunstyrelsen att tillsammans med områdets alla markägare arrangera en småskalig arkitekttävling på området B, där områdets användningsalternativ uppskissas med utgångspunkt i Pickala Fritidscentrum för att göra dess funktioner digrare och mångsidigare. Efter arkitekttävlingen inleds planläggningsarbetet, dit även alla markägare inbjuds. Planläggningen görs både för område A och B. Enligt förslag. = = = = KST Bilaga 2 Förslag: Behandling: Kommunstyrelsen besluter enligt närings- och markpolitiska kommittés förslag ordna i samarbete med alla markägare på Störsviks södra del, område B en arkitekttävling på område B i syfte att få fram idéer för användningsalternativ med Pickala fritidscentrum som utgångspunkt. Haanpää föreslog, att inte deltar i ordnandet av arkitekttävlingen.

12 Sida 12 Eftersom förslaget inte understöddes, konstaterade ordföranden att det hade förfallit i brist på understöd. Förslaget godkändes. Haanpää reserverade sig och ansåg att: Detaljplaneringsområde, Asuntosäätiö, Störsviks södra del, områdena A och B Det i fråga varande område B har antecknats i den delgeneralplan som fullmäktige har godkänt 2006 som ett område för fritidsbyggande. Detta är motiverat, eftersom området ligger avsides, och det skulle bli dyrt för kommunen att ordna service som stadigvarande byggande förutsätter på området. Område B ligger inne i ett rekreationsområde, och är inte heller av denna orsak lämpligt för fast boende. Det är förnuftigt att fortsätta med planeringen av området med delgeneralplanen som utgångspunkt. Kommunstyrelsen beslöt ordna en arkitekttävling på område B i syfte att få fram idéer för användningsalternativ med Pickala fritidscentrum som utgångspunkt och i beredningstexten konstateras bl.a. att Pickala Fritidscentrums verksamhet har hela tiden blivit mångsidigare och det stadigvarande boendet har ökat Fritidsboendet har antagit det stadigvarande boendets karaktär. Kommunstyrelsen borde antingen ha låtit bli att ordna en tävling eller att borde ha bundit tävlingen klarare ihop med den delgeneralplan som fullmäktige har fastställt. Beslutet i den aktuella formen kan ge den bild att kommunstyrelsen driver fast bosättning på området utan hänsyn till en delgeneralplan som fullmäktige har godkänt. TEKN 45 Bilagor 3-4 Asuntosäätiö har som markägare tagit initiativ till uppgörandet av en detaljplan för det område som står som objekt för planeprojektet. Kommunstyrelsen har den inlett detaljplaneprojektet för semesterbyggnadsområdet vid Kasaberget i Störsvik. Kommunstyrelsen har kungjort anhängiggörandet av projektet på kommunens anslagstavla, i Kirkkonummen Sanomat och Västra Nyland.

13 Sida 13 Detaljplaneområdet ligger i Störsvik i södra. Området omges på norra, västra och södra sidan av Pickala Golfs golfplan. Golfplanens huvudbyggnad ligger på detaljplaneområdets norra och nordöstra sida, på ca 500 meters avstånd. På områdets östra sida finns Bastuuddens småhusområde. Planeområdets avgränsning har presenterats på pärmen till planen för deltagande och bedömning. Planeringsområdet är ca 19,7 ha stort. Detaljplaneområdt är helt obebyggt förutom Störsviksvägen som går genom området. De områden som skall anvisas till kvartersområden utgörs idag av blandskog. Området ligger på ett brant öst-västligt berg som kallas Kasaberget. Det ligger mellan låglänta lerdalar som numera fungerar som en golfplan. Området har i den av miljöministeriet den fastställda Nylands landskapsplan inte anvisats för något speciellt ändamål. Området är i landskapsplanen ett s.k. vitt område. De närmaste definierade områdena är rekreationsområdesreservationen på södra sidan om planeringsområdet samt ett för tätortsfunktioner anvisat område på norra sidan om golfplanen. Man har i uppgjort en Utvecklingsbild för markanvändningen , som kommunfullmäktige har godkänt den Utvecklingsbilden presenterar en helhetsbild av markanvändningens situation i kommunen och av hur kommunens markanvändning bör dirigeras i framtiden så att den sker enligt principerna för hållbar utveckling och stöder kommunens helhetsekonomi. I utvecklingsbilden konstateras att Störsvik är ett bostadsområde med dragningskraft och ett område med livlig rekreationsservice. Målet enligt utvecklingsbilden är att bilda klara landskapshelheter, vilket har framförts redan i delgeneralplanearbetet. I takt med att området utvecklas tas områdets positiva potential i användning. Kommunfullmäktige har den godkänt delgeneralplanen för Störsvik och området söder om stamvägen. I den har delgeneralplaneområdet definierats som område för semesterbostäder (RA) och för sport- och rekreationstjänster (VU). Störsviksvägen har betecknats som gata som går genom området. För det västra RA-området har man i delgeneralplanen gett beteckningen kulturhistoriskt och landskapsmässigt värdefull miljö (km4). Området har ingen gällande detaljplan. Med den detaljplan som nu bereds förbinder man de närliggande Bastuuddens detaljplaneområden med detaljplanen för Pickala Golfherrgård.

14 Sida 14 Man uppgör en plan för deltagande och bedömning (OAS) i början av planearbetet som en del av planearbetes programmering. I den presenteras hur man ordnar deltagandet och den övriga interaktionen smat konsekvensbedömningen (MRL 63 ). Planen för deltagande och bedömning är ämnad för invånare, organisationer, kommunens och statens myndigheter samt övriga delägare. Meningen med planen för deltagande och bedömning är att ge grundinformation om planeprojektet och dess beredningsprocess så att delägarna kan bedömna planens betydelse och behovet att delta i dess beredning. Planen för deltagande och bedömning är utsatt till påseende i kommuns anslagstavla under den tid som meddelas och den kommer att enligt behov kompletteras under planeringens gång. Målet med arbetet är att uppgöra en detaljplan och där anvisa två stora kvarter för semesterbostäder eller övrigt småhusbyggande i enlighet med principerna för områdesavgränsningarna i delgeneralplanen. I detaljplanen preciseras områdesavgränsningarna i jämförelse med delgeneralplanen. De områden som omgärdar kvarteren anvisas till rekreationsområden med beaktande av natur-, landskaps- och skyddsvärdena. Arkitektbyrå Petri Rouhiainen Oy har uppgjort förslaget till ett detaljplaneutkast. Kompletterande material och bilagor - Som bilaga planen för deltagande och bedömning för Kasabergets semesterbyggnadsområde i Störsvik - Som bilaga utkastet till detaljplan för Kasabergets semesterbyggnadsområde i Störsvik Förslag: Nämnden besluter att: - utsätta planen för deltagande och bedömning för detaljplanen för Kasabergets semesterbyggnadsområde i Störsvik till allmänt påseende i kommunens tekniska kansli, adress Krogarsvägen 1, att utsätta utkastet till detaljplan för Kasabergets semesterbyggnadsområde i Störsvik till offentligt påseende i kommunens tekniska kansli, adress Krogarsvägen 1, be om utlåtanden över utkastet av följande instanser: - kommuns miljö- och byggnadsnämnd - kommuns bildningsnämnd - Markägarna på detaljplanens planeringsområde

15 Sida 15 - Väglaget för Kolaholmens privatväg - Oy Pickala Golf Ab - Elisa Abp - Fortum Power & Heat - Fortum Sähkönsiirto Oy - Rosk n Roll Ab - Nylands NTM-central - Nylands förbund - Museiverket - Västra Nylands landskapsmuseum - Västra Nylands räddningsverk - Områdesarkitekt Rauli Ailus - Ingå- miljöförening rf - Störsviks boendeförening rf Nämnden beslöt att: - utsätta planen för deltagande och bedömning för detaljplanen för Kasabergets semesterbyggnadsområde i Störsvik till allmänt påseende i kommunens tekniska kansli, adress Krogarsvägen 1, att utsätta utkastet till detaljplan för Kasabergets semesterbyggnadsområde i Störsvik till offentligt påseende i kommunens tekniska kansli, adress Krogarsvägen 1, be om utlåtanden över utkastet av följande instanser: - kommuns miljö- och byggnadsnämnd - kommuns bildningsnämnd - Markägarna på detaljplanens planeringsområde - Väglaget för Kolaholmens privatväg - Oy Pickala Golf Ab - Elisa Abp - Fortum Power & Heat - Fortum Sähkönsiirto Oy - Rosk n Roll Ab - Nylands NTM-central - Nylands förbund - Museiverket - Västra Nylands landskapsmuseum - Västra Nylands räddningsverk - Områdesarkitekt Rauli Ailus - Ingå- miljöförening rf - Störsviks boendeförening rf

16 Sida 16

17 Sida 17 TEKN 46 ÄNDRING AV DETALPLANEN FÖR JÄRNVÄGSOMRÅDET (ÄNDRING AV PLANEBETECKNINGEN/LÄGENHETEN FAGERPARK RNR ) Kompletterande material Liisa Fagerlund ansöker med ett brev inlämnat den om ändring av gällande detaljplan för Järnvägsområdet Bollstads och Sjundby byars områden kvarteren 26 och delvis 23 samt trafik-, special- och vägområden. Sökanden motiverar sin ansökan med att planebeteckningen är föråldrad och att lägenheten redan tidigare har varit i bostadsbruk. Detaljplaneändringen berör lägenheten Fagerpark RNr i kommuncentrum (lägenhetens yta är ca 0,69 ha). Lägenheten befinner sig invid järnvägen, brevid järnvägsstationstomten. Meningen är att uppdatera och ändra detaljplanens planebeteckning till att motsvara den verkliga situationen. Sökanden föreslår att lägenhetens detaljplanebeteckning ändras från LR till AL. Enlig sökanden har kommunen den samtyckt till att lägenheten styckas för användning i strid mot planen och kommunen har utan villkor godkänt styckningen. Dessutom har lantmäteriverket registrerat ifråga varande fastighet den med diarienummer och arkivbeteckningen 755:2002:26. Enligt sökanden har objektet för planeändringen, som tidigare var en del av det forna järnvägsområdet 6:79, alltid huvudsakligen varit i bostadsbruk. Dessutom har det på fastighetens område redan tidigare funnits affärsverksamhet. Man ansöker om att ärendet behandlas i brådskande ordning. Detaljplanen för kvarter 26 och delvis kvarter 23 samt trafik-, special- och vägområdena på järnvägsområdet i Bollstad och Sjundby byar har godkänts i kommunfullmäktige den I denna plan innebär planebeteckningen LR järnvägsområde. På ett LR-område får man bygga byggnader och konstruktioner som behövs för en busstation. Beteckningen AL, som föreslås som ny beteckningen för området, innebär kvartersområde för bostads-, affärs- och byråbyggnader. Den på lägenheten befintliga byggnaden är i bostadsbruk. Trots att en ändring av delgeneralplanen norr om järnvägen är för tillfället anhängiggjord på detaljplaneområdet är det möjligt att ta itu med den nu aktuella ändringen av detaljplanen som ett skilt projekt. Ändringen av delgeneralplanen kommer ännu att ta tid och det finns inga kända hinder för en ändring av planebeteckning. Ändringen av planebeteckningen skulle bekräfta den aktuella lägenhetens verkliga bruksändamål. Lägenheten ligger centralt i kommuncentrum och är stor.

18 Sida 18 I förslaget till ändring av delgeneralplanen för området norr om järnvägen bär lägenheten Fagerpark Rnr beteckningen SR, vilket innebär område skyddat på basen av byggnadslagstiftningen. I förslaget beskrivs SR-betecknngen på följande sätt: Del av en nationellt sätt värdefull bebyggd kulturmiljö, som bör skyddas i samband med områdets detaljplanering. Områdets nuvarande byggnadsbestånd bör skyddas och man bör utveckla dess parklika karaktär. Områdets nuvarande funktioner (boende, järnvägsunderhållet och småskalig affärsverksamhet) kan bevaras och man kan öka en verksamhet som stöder utvecklandet av dem, ny småföretagsverksamhet och övrig verksamhet som betjänar allmänheten. Med detaljplanen preciserar man avgränsningarna mellan de olika funktionerna. Ny- och tilläggsbyggandet bör anpassas efter det nuvarande byggnadsbeståndet. I samband med nybyggandet bör man sträva till att skapa uteområden som är skyddade för trafikbuller. Man bör i samband med underhållet, upprustandet och grundreparationen av det byggnadsstånd som tillkommit före år 2008 tillämpa direktiven och kraven på buller- och vibrationsskyddet så att byggnadernas skyddade värden bevaras. Enligt markanvändnings- och byggnadslagens 63 bör man meddela om angängiggörandet av planläggningen på ett sådant sätt att delägarna har möjlighet att få uppgifter om planläggningens utgångspunkter, den planerade tidtabellen samt om tillvägagångssätten med deltagande och bedömning. Informerandet bör ordnas på ett sätt som är lämpligt med tanke på planens mål och betydelse. har kungjort anhängiggörandet av det nu aktuella planläggningsinitiativet som en del av ändringen av delgeneralplanen för området norr om järnvägen i samband med planläggningsöversikten för år 2011 den Den ifråga varande ändringen av delgeneralplanen befinner sig för tillfället i förslagsskedet. Lägenheten som är objekt för det nu aktuella planläggningsinitiativet ligger på ifråga varande delgeneralplaneområde. Enligt markanvändnings- och byggnadslagens 7 är en planläggningsöversikt alltid samtidigt ett meddelande om anhängiggörandet av de i den presenterade planerna. Enligt markanvändnings- och byggnadslagens 30 2 mom. informerar man om att man reserverar tillfälle för att framföra åsikter på det sätt som konstaterats i planen för deltagande och bedömning och som är ett fungerande sätt med tanke på att delägarna ska få information. Såvida man inte anser något annat sätt att informera vara lämpligt med tanke på ärendets natur, bör ärendet kungöras så som de kommunala meddelandena kungörs i kommunen. Ett meddelande bör dock alltid publiceras i minst ett på orten allmänt läst tidning.

19 Sida 19 Då det är fråga om en till sin betydelse mindre viktigt planeprojekt, är det inte nödvändigt att uppgöra en i MRL 63 åsyftad plan för deltagande och bedömning. Det i lagen åsyftade deltagandet och interaktionen anordnas genom att höra grannarna och anordna en täckande myndighetsrunda. Kompletterande material och bilagor - Som kompletterande material ett kartutdrag över området kring lägenheten Fagerpark RNr Som kompletterande material detaljplanen för kvarter 26 och delvis kvarter 23 samt trafik-, special- och vägområdena vid järnvägsområdet på Bollstads och Sjundby byars område. - Som kompletterande material Liisa Fagerlunds ansökan gällande ändring av planebeteckningen för lägenheten Fagerpark RNr Föredragare: Kommuningenjör Markku Kärkkäinen tel , e-post Förslag: Nämnden besluter att - inleda ändringen av detaljplanen för järnvägsområdet (ändring av planebeteckningen/fagerpark RNr ). - det inte är nödvändigt att uppgöra en plan för deltagande och bedömning i enlighet med MRL 63 eftersom det är frågan om en mindre betydande planeändring. Det i lagen åsyftade deltagandet och interaktionen anordnas genom att höra grannarna och genom att genomföra en täckande myndighetsutlåtanderunda. Nämnden beslöt att - inleda ändringen av detaljplanen för järnvägsområdet (ändring av planebeteckningen/fagerpark RNr ). - det inte är nödvändigt att uppgöra en plan för deltagande och bedömning i enlighet med MRL 63 eftersom det är frågan om en mindre betydande planeändring. Det i lagen åsyftade deltagandet och interaktionen anordnas genom att höra grannarna och genom att genomföra en täckande myndighetsutlåtanderunda.

20 Sida 20 TEKN 47 Kompletterande material ÄNDRING AV DETALJPLAN I SJUNDBY BY (ÄNDRING AV BYGGRÄTT / LÄGENHETEN RNR ) Bostadsaktiebolaget Skolväg ansöker med en ansökan av den om ändring av gällande detaljplan för Sjundby by Den aktuella ansökan om ändring av detaljplan gäller lägenheten Rnr på tomt 1 i kvarter 34 i detaljplanen för Sjundby by. Lägenheten ligger invid Skolvägen. Sökanden ämnar förminska tomtens byggnadsrätt. Enligt detaljplanen är byggnadsrätten på tomten 2000 vånm2, som man ansöker om att få sänka till 1020 vån-m2. Sökanden motiverar sin ansökan med att man inte kan förverkliga den helhetsbyggnadsrätt som definierats i detaljplanen. Som motivering meddelar sökanden också att tomten är en bostadstomt och inte en affärstomt. Enligt detaljplanen bär tomten planebeteckningen AKR. Med denna beteckning menas ett kvartersområde för höghus och radhus. På kvartersområdet bör det direkta avståndet mellan bostadsbyggnadernas fasader vara misnt 25 m. Man får emellertid placera två byggnader på 20 meters avstånd från varandra om man inte placerar den ena byggnadens vardagsrums huvudfönster på denna sida. Man får placera att byggnaderna på minst 10 meters avstånd från varandra om man på den ena byggnadens sida inte placerar andra än garderob- och badrums- eller andra hjälputrymmesfönster på den sidan som vetter mot följande byggnad. Man bör på kvartersområdet reservera minst 10 m2 lämpligt, enhetligt utrymme per bostadsvåning för barnens lekplatser och för invånarnas samvaro. Man bör plantera kvartersområdenas obebyggda delar och hålla dem i ett parklikt tillstånd. Man bör på kvartersområdet bygga en bilplats per 75 m2 bostadsyta, dock minst 1 bilplats per bostad. Bilplatserna bör placeras på parkeringsplatser som reserverats för dem och på bilplatsernas kvartersområde. Såvida fönstersidan på en bostadsbyggnad i kvartersområdet ligger närmare än 15 meter från bilplatserna, bör bostadens golvhöjd ligga minst en meter högre än bilplatserna yta. Kompletterande material och bilagor - Som kompletterande material nuvarande detaljplan för Sjundby by. - Som kompletterande material Bostadsaktiebolaget Skolvägs ansökan gällande ändring av byggnadsrätten för tomt 1 i kvarter 34. Föredragare: Kommuningenjör Markku Kärkkäinen tel , e- post Förslag: Nämnden besluter att

Val av entreprenör för byggandet av vägar och kommunalteknik till detaljplaneområdet på norra sidan av stamväg 51 i Sunnanvik

Val av entreprenör för byggandet av vägar och kommunalteknik till detaljplaneområdet på norra sidan av stamväg 51 i Sunnanvik nr 10/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 105 TEKN 106 TEKN 107 TEKN 108 TEKN 109 TEKN 110 TEKN 111 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Ändring av generalplanen för Västra (ändring

Läs mer

Val av enterprenör för byggandet av lättrafikleden i Störsvik

Val av enterprenör för byggandet av lättrafikleden i Störsvik nr 8/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 83 TEKN 84 TEKN 85 TEKN 86 TEKN 87 TEKN 88 TEKN 89 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Ändring av generalplanen för västra (ändring

Läs mer

Tekniska nämnden nr 6/2013 18.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 6/2013 18.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 6/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 50 TEKN 51 TEKN 52 Mötets konstituering Ändring av delgeneralplanen för norra (lägenheten Kurki 1:39, ändring av byggnadsrätt på glesbygdsområde) Ansökan om ändring

Läs mer

180 Smedsby Kvarter 281

180 Smedsby Kvarter 281 180 Smedsby Kvarter 281 Ändring av detaljplan i kvarter 281 samt till kvarteret angränsande vägoch rekreationsområde. Planläggningsavdelningen 16.5.2013 Planen godkänd av samhällsbyggnadsnämnden _..201_

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) 24.1.2012 2/11 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) Syftet med program för deltagande och bedömning (PDB) beskrivs

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan. KIMITOÖNS KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR KIMITO CENTRUM PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Planläggningsområde och planens syfte För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

Läs mer

Tekniska nämnden nr 7/2010 8.6.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 7/2010 8.6.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 7/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 51 TEKN 52 Mötets konstituering Initiativ om uppgörande av detaljplan (Slussenområdet) TEKN 53 Generalplaneändringar skede 5 TEKN 54 TEKN 55 TEKN 56 TEKN 57 TEKN 58

Läs mer

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by Bilaga 1 S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 6.2.2013 Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 6/2013 2.9.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 6/2013 2.9.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 6/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 71 FGE 72 Mötes konstituering Godkännande av balanseringsprogrammet FGE 73 Ändring av anslag för investeringar i budgeten för år 2013 FGE 74 FGE 75 FGE 76 FGE 77 FGE

Läs mer

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan.

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan. Kommunfullmäktige 18 27.04.2015 ÄNDRING AV BROBY DETALJPLAN / STRANDTOMTER Kfullm 27.04.2015 18 Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 215 I Pyttis liksom i alla andra havskustkommuner finns betydande efterfrågan

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 2/2015 23.2.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 2/2015 23.2.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 23 Mötets konstituering KST 24 Ändring av delgeneralplanen för västra /Hasselgård 1:26 KST 25 Ändring av delgeneralplanen för norra / Björkkulla 1:1 och Nötterbacka 2:5

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN PLANOMRÅDE FÖR DETALJPLANEARBETET Initiativet har gjorts av Karleby stad. Arbetet

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 2/2015 23.2.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 2/2015 23.2.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 23 Mötets konstituering KST 24 Ändring av delgeneralplanen för västra /Hasselgård 1:26 KST 25 Ändring av delgeneralplanen för norra / Björkkulla 1:1 och Nötterbacka 2:5

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 5/2013 17.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 5/2013 17.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 5/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 57 Mötes konstituering FGE 58 Ändring av delgeneralplanen för norra (ändring av byggnadsrätt / lägenheterna RN:o 755-404-2-69, 755-404-3-4, 755-404-2-23) FGE 59 FGE 60

Läs mer

Tekniska nämnden nr 4/2011 3.5.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 4/2011 3.5.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 32 TEKN 33 TEKN 34 TEKN 35 TEKN 36 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarprotokoll ÄNDRING AV STRANDDETALJPLANEN FÖR LÅNGVIK Revidering av vatten-,

Läs mer

PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING. Lantmätare Ab Öhman

PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING. Lantmätare Ab Öhman PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING Lantmätare Ab Öhman BEHANDLINGSSKEDEN Meddelande om inledande av planläggning kungjorts i Pargas Kungörelser 29.1.2015

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 BYGGNADSNÄMNDEN 03.07.2012 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 Närvarande (N) Guy Linde ordförande N Mikael Söderholm viceordförande N Owe Areschoug ledamot

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 1/2015, 27.01.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 19:00- Kommunkansliet i Geta (vid Furulund), Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund,

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Allmänna principer för utvecklingen av vattenförsörjningen på glesbygden 1 (7) KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Godkända av kommunfullmäktige 19.12.2013

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 12 Sammankallelse och beslutförhet 13 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 14 Konfidentiellt ärende 15 Demensavdelningens

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsfullmäktige 136 10.12.2014 Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsplaneringsnämnden 19.8.2014 115 1) Bakgrund Via centralförvaltningen har en försäljning av ett frilufts- och strövområde

Läs mer

Detaljplanebeskrivning: Bilaga 53 B. Staden Jakobstad äger all mark på området.

Detaljplanebeskrivning: Bilaga 53 B. Staden Jakobstad äger all mark på området. UPPGÖRANDE AV DETALJPLAN FÖR STADSDEL 7 KITTHOLMEN, INNEHÅL- LANDE CAMPINGOMRÅDE, SMÅBÅTSHAMN, OMRÅDE FÖR BAD- STRAND OCH -REKREATION SAMT VATTEN- OCH GATUOMRÅDEN Detaljplanekarta: Bilaga 53 A Detaljplanebeskrivning:

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 5 maj 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge)

Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge) Kommunstyrelsen 31 26.01.2015 Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge) Kommunstyrelsen 31 Kommunen får gatuområdena som ska byggas i sin ägo genom en inlösningsförrättning

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 april 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2012 8.10.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2012 8.10.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 63 FGE 64 FGE 65 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 Mötes konstituering Kommuntillägg för hemvårdsstöd för barn Försäljning av det forna daghemmet Svartbäck Fullmäktigemotion

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 40 KST 41 KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 KST 51 KST 52 KST 53 KST 54 KST 55 KST 56 KST 57 KST 58 KST 59 KST 60 Mötets konstituering Plan

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 15/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 258 Mötes konstituering KST 259 Tilläggsanslag för kommunstyrelsen i budgeten för år 2010 KST 260 Tilläggsanslag för grundtrygghetsnämnden i budgeten för år 2010 KST

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 5/2015, 25.08.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 19:00-19.25 Kommunkansliet i Geta, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund, ordförande

Läs mer

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008 Organ 218 KOMMUNSTYRELSEN 178 189 15.12.2008 Sammanträdestid: 16.00 20.50 Sammanträdesplats: Korpo kommunkansli Beslutande: Ordinarie: Personliga ersättare: Leif

Läs mer

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 PROTOKOLLSIDA Organ Sammanträdesdatum Blad Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 Sammanträdestid Torsdagen den 12 mars 2009 kl. 18.00-19.00 Sammanträdesplats Villa Lande, Kimito Beslutande X Stenman Mona

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 180 Kallelse och beslutförhet KS 181 Val av protokolljusterare,

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 7/2011 20.6.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 7/2011 20.6.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 7/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 122 Mötes konstituering KST 123 Budgetram och budgetdirektiv för år 2012 KST 124 KST 125 KST 126 KST 127 KST 128 Sammandragsrapport om de mest centrala iakttagelserna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA 14-22 Sida 1 /10 Sammanträdestid Tosdag 21.03.2013 kl. 19:45-21:05 Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Kommunkansliet Ersättare: x Stefan Sundman, ordförande 1. Dan Schåman x Berit

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/5 5.5.2015. Stadsfullmäktige beslutar

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/5 5.5.2015. Stadsfullmäktige beslutar Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) 5 Föravtal och avtal om försäljning av en byggnad och tomter som används av stadens byggnadskontor till Kiinteistö Oy Kasarmikatu 21 (Gardesstaden, tomterna

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 21.12.2011 Nr: 9 Paragrafer: 62-72 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 21 december 2011 kl. 19.00-22.05 Raija-Liisa Eklöw,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 2/2012 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 2/2012 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 2/2012 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 310, textläsning ur Joh 15:15-16 och bönen Fader Vår. Val av lekmannaombud till kyrkomötet/lekmannamedlemmar till stiftsfullmäktige

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 Sammanträdestid Tisdagen den 20.12. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09 Sammanträdestid Torsdag 3.9.2009, kl. 19.00 Beslutande, sammanträdesrummet x Mattsson, Lars-Åke, ordförande - Danielsson,

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild JOHANNES FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 11/2014 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid: 11.11.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande: Westerlund, Johan kyrkoherde,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 83 Sammankallande och beslutförhet 84 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 85 Tjänstemannabeslut 86 Rättelseyrkande

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, sal 4, kl. 18.00 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON, Siv HELLSTRÖM, Gunnel

Läs mer

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 5118/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 348 15.12.2014 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

Tekniska nämnden nr 9/2015 1.9.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 9/2015 1.9.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 9/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 65 Mötets konstituering TEKN 66 Uppföljning av tekniska nämndens ekonomi 7/2015 TEKN 67 Behandling av bedömningsberättelsen för år 2014 TEKN 68 Förslaget till tekniska

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 19.12.2012 19/12. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 19.12.2012 19/12. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 19.12.2012 19/12 Sammanträdestid Onsdag 19.12.2012 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande -

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.05.2010 4/10. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.05.2010 4/10. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.05.2010 4/10 Sammanträdestid Tisdagen den 18 maj 2010, klockan 19.30-21.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, rättsserviceenheten, Rk1a

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, rättsserviceenheten, Rk1a PROTOKOLL Nummer 36 30.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, rättsserviceenheten, Rk1a Beslutande Föredragande Justerat Minister Wille Valve

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1 Kommunfullmäktige Tid 15.06.2015 kl. 18:10-22:05 Plats Kommunhuset Ervastvägen 2, Kyrkslättssalen 1 vån. Närvarande Kjerin Ulf ordförande jäv, :er 51-52 Vanhamäki Veikko

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET Stadsstyrelsen 257 15.09.2014 Stadsstyrelsen 312 27.10.2014 Stadsstyrelsen 374 22.12.2014 Stadsstyrelsen 25 02.02.2015 BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET STST 15.09.2014

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 8/2014 Sammanträdestid: Torsdagen den 4 september 2014 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende:

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 8.6.2015 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 8.6.2015 kl. 16:00 17:05. Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Solax Charlotta, vice

Läs mer

SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009

SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009 1 P:\ARK\TEMI\FI-TE\yhteistoimintasopimus.doc SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009 Avtalsparter: 1) Kommun 2) Företag Syftet med och föremålet för avtalet Med detta avtal har avtalsparterna kommit överens om

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 3/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 april 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder.

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 19.1.2012 klo 16.30 Sivu 1 Sammanträdet inleddes med ett besök i de planerade diakonilokalerna i Hallipatruuna Oy:s byggnad på Magasinsgatan 12. Fastighetschef Mikko Päällysaho

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

DELGENERALPLAN FÖR KUNGSPORTEN OCH ESTBACKA KORT BESKRIVNING AV UTKASTET TILL DELGENERALPLAN 29.10.2013. Mål för delgeneralplanearbetet

DELGENERALPLAN FÖR KUNGSPORTEN OCH ESTBACKA KORT BESKRIVNING AV UTKASTET TILL DELGENERALPLAN 29.10.2013. Mål för delgeneralplanearbetet DELGENERALPLAN FÖR KUNGSPORTEN OCH ESTBACKA KORT BESKRIVNING AV UTKASTET TILL DELGENERALPLAN 29.10.2013 Mål för delgeneralplanearbetet Delgeneralplanen för Kungsporten och Estbacka utarbetas i huvudsak

Läs mer

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29 Föredragningslista: Styrelsemöte 2/2015 Plats: Hotell Kungsvägen, Esbo Tid: 22 maj 2015, kl. 16:00 17:45 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande 30- Lindgrén Jan viceordförande Dannbäck Erik MNBF Dahl

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansli Allmänna byrån, rättsserviceenheten, Rk1a

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansli Allmänna byrån, rättsserviceenheten, Rk1a PROTOKOLL Nummer 39 3.7.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansli Allmänna byrån, rättsserviceenheten, Rk1a Beslutande Föredragande Justerat Minister Wille Valve Chefsjurist

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 12/2013 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/11 28.8.2013. Stadsfullmäktige beslutar

Helsingfors stad Föredragningslista 12/2013 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/11 28.8.2013. Stadsfullmäktige beslutar Helsingfors stad Föredragningslista /03 (6) Arrendegrunder för bostads- och bilplatstomter i Kvarnbäcken och Rastböle (tomterna 459/5, 4546/6 samt 54033/9, och 3) HEL 03-008643 T 0 0 0 0 Beslutsförslag

Läs mer

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 13.11.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2012 Tid: 13.11.2012 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Tid Fredag 1.2. 2008 kl. 16.30-17.10 Plats Allaktivitetshuset Snäckan

Tid Fredag 1.2. 2008 kl. 16.30-17.10 Plats Allaktivitetshuset Snäckan 1.2. Nr: 1- sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) * =närvarande Tid Fredag 1.2. kl. 16.30-17.10 Plats Allaktivitetshuset Snäckan ordinarie:

Läs mer

.'. / C"/' Planbestämmelser . ' :-'" . '.,.. ",~,

.'. / C/' Planbestämmelser . ' :-' . '.,.. ,~, er (':\ /' ---, r /' :( / C"/'./ ':l /- /

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 287 Kallelse och beslutförhet KS 288 Val av protokolljusterare,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105 Markanvisning innebär en rätt för byggherren att efter godkänt markanvisningsavtal

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Torsdagen den kl. 18:00 21.00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KF 58 Kallelse och beslutförhet KF 59 Val av protokolljusterare, tid

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling Gällande detaljplan Ändring av denna detaljplan antogs 2004-04-26. Ändringsbeslutet vann laga kraft 2004-06-01 Genomförandetiden för hela detaljplanen utgår 2009-06-01 Antagandehandling HANDLINGAR! Tillägg

Läs mer

Överprövning av beslut att anta detaljplan för Örsjö 1:63, Skurups kommun

Överprövning av beslut att anta detaljplan för Örsjö 1:63, Skurups kommun asdf BESLUT 1(5) 2012-09-26 Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för samhällsplanering Anna-Mary Foltýn 040-25 27 21 Kommunfullmäktige Skurups kommun 274 80 Skurup Överprövning av beslut att

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer