Tekniska nämnden nr 7/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämnden nr 7/2010 8.6.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 nr 7/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 51 TEKN 52 Mötets konstituering Initiativ om uppgörande av detaljplan (Slussenområdet) TEKN 53 Generalplaneändringar skede 5 TEKN 54 TEKN 55 TEKN 56 TEKN 57 TEKN 58 TEKN 59 TEKN 60 Nylands och Östra Nylands strukturmodeller Båtramp vid Störsvik havssimstrand Invånarinitiativ för att flytta bort motocrossbanan från kommuncentrum Övervakning av lagligheten i tjänsteinnehavarbeslut Försäljning av fast egendom Invånarinitiativ, behövliga säkerhets- och underhållsåtgärder i kommuncentrum år 2010 Övriga ärenden

2 Sida 2 Nr 7/2010 Mötesplats och -tid Kommunhuset kl Närvarande medlemmar Flythström Kjell, ordförande Kaisla Heikki, viceordförande Ekström Susanne, medlem Janhunen Taina, medlem Tuomi Tuulia, medlem Nygård Jan-Peter, medlem Parviainen Kristian, medlem Uusi-Eskola Minna, medlem Kaisla Sirpa, ersättare Frånvarande medlemmar Övriga närvarande Vierinen Kari, kst:s representant Malmberg Magnus, tf. teknisk chef Kärkkäinen Markku, kommuning. Latvala Ann-Britt, kansliföreståndare Ärenden Underskrifter Kjell Flythström Ordförande Ann-Britt Latvala Protokollförare Heikki Kaisla Protokolljusterare Jan-Peter Nygård Protokolljusterare Protokollet framlagts till påseende, tid och plats Byggnadskansliet Intygar, underskrift Tjänsteställning Ann-Britt Latvala kansliföreståndare

3 Sida 3 TEKN 51 MÖTETS KONSTITUERING besluter 1. konstatera mötet vara lagligt sammankallat och beslutfört 2. välja två protokolljusterare konstaterade att mötet var lagligt sammankallat och beslutfört och valde Heikki Kaisla och Jan-Peter Nygård till protokolljusterare.

4 Sida 4 TEKN 52 INITIATIV OM UPPGÖRANDE AV DETALJPLAN (SLUSSENOMRÅDET) KST / 67 Bilaga 5 Fem markägare har via sitt ombud Fredrik Lindberg ansökt om detaljplaneringen av området öster om Störsvikvägen (det s.k. Slussenområdet) nu kunde påbörjas nu när områdets delgeneralplan vunnit laga kraft. Området är i delgeneralplanen huvudsakligen reserverat som A-område men också delvis AT-område. På området finns dessutom en mindre småbåtshamn. Planeringsområdet framgår av bifogade kartskiss. Enligt i kraft varande föravtal mellan markägarna och kommunen står markägarna för planeringskostnaderna. Innan detaljplanerna förs till kommunfullmäktige kommer de slutliga markanvändningsavtalen med markägarna att uppgöras. I dessa avtal regleras ansvaret och kostnadsfördelningen mellan parterna. De områden som markägarna nu vill detaljplanera är ett områden som enligt tidtabellen i delgeneralplanen kan påbörjas i det första planeringsskedet. Förslag: Tekn / 61 Bilaga 8 Kommunstyrelsen godkänner markägarnas initiativ och ger tekniska nämnden i uppgift att påbörja detaljplaneringen av området. Förslaget godkändes. Projektet har i förväg kungjorts offentligt i kommunens annonseringstidningar. Planen för deltagande och bedömning har uppgjorts. Lantmäteriverket har godkänt grundkartan. Förslag: (MK) Tekn / 71 Liite 4 Vi sätter planen för deltagande och bedömning till offentlig behandling. Anmärkningar och utlåtanden ber vi att få in före Beredningsmaterialet finns på adressen Anmärkningarna och utlåtandena har skickats till nämndens medlemmar i förväg.

5 Sida 5 Parterna i den justerade planen för deltagande och bedömning har beaktats vid behandlingen av utkastskedet. Planeraren har gjort ett förslag till genmälen till utlåtandena och anmärkningarna och har gjort justeringarna i planen. Förslag (MK): Tekn / 81 Bilaga 1 Nämnden godkänner den justerade planen för deltagande och bedömning till vilken planerarens genmälen bifogas som bilaga. Den kommer att vid behov justeras under arbetes lopp. Planen för deltagande och bedömning skickas med detaljplaneskissen till de delägande. Viceordförande Gustav Rehnberg var p.g.a. jäv inte närvarande då detta ärende behandlades. Planeraren kommer till mötet för att utreda planeringssituationen. Det är meningen att föra en allmän diskussion om målsättningarna för planläggningen på basen av det preliminära utkastet. I samband med uppgörandet av generalplanen uppgjordes en Naturautredning för Pikkala åns del. Den kommer att justeras i relation till den kommande detaljplanen. Kommunfullmäktige har / 70 behandlat nyttoanalysen för Störsvik-området och principerna för dess justering. Förslag (MK): 1. Man kommer att komplettera planen för deltagande och bedömning med att tillägga som bilagor - föravtalen - nyttoanalysen och principerna för dess justering (kommunfullmäktiges beslut / 70) och dessutom ett omnämnande om att man kommer att göra markanvändningsavtal med markägarna. Detta kommer att kungöras de delägande i samband med följande offentliga behandling. 2. Planeringen av lättrafikleden har inletts, leden märks i detaljplanen i enlighet med planen. Leden bode dock i mån av möjlighet vara på samma sida om Störsviksvägen. Vad gäller ärendet i övrigt, bordläggs den eftersom planerna ännu inte är klara.

6 Sida 6 Tekn / 4 Bilaga 3 Förslag(MK): Medlem Gustav Rehnberg anmälde sig vara jävig och var inte närvarande under behandlingen av detta ärende. Utkastet till planen har kompletterats och Natura-utredningen har uppdaterats. Detaljplanen för området väster om Störsviksvägen, Timalaberget, har klarlagts, markägarna har hörts. Utkastet till detaljplan för Slussen-området och den korrigerade planen för deltagande och bedömning sätts ut till offentlig behandling. Området väster om Störsviksvägen, Timalaberget detaljplaneras inte i detta skede, med hänvisning till markägarnas ståndpunkt i ärendet. Tekn / 52 Bilaga 1 Kommuningenjörens förslag (MK): Behandling: Viceordförande Rehnberg jävade sig och deltog inte i behandlingen av detta ärende. Planeraren har uppgjort genmälen till anmärkningarna och utlåtandena. Ingen respons för planen för deltagande och bedömning har inkommit. Dokumenten har uppgjorts i form av ett planeförslag. Som bilaga en ansökan om uppgörande av detaljplan på området mittemot Störsviksvägen ( ). har den / 4 behandlat ärendet gällande områdets detaljplanering och har beslutat att den inte tas med i detta skede. Det är inte ändamålsenligt att uppgöra en detaljplan för en enda tomt. 1. Planerarens genmälen godkänns och planeutkastet skickas till kommunstyrelsen som ett planeförslag för att behandlas och för att i enlighet med planen för deltagande och bedömning sättas till offentlig behandling. 2. Vägnamnskommittén ombeds avge ett förslag till gatunamn 3. Kommunstyrelsen föreslås ge som svar på ansökan om utvidgningen av detaljplaneområdet ( ) att området i detta skede inte detaljplaneras. Medlem Ekström jävade sig och deltog inte i behandlingen av detta ärende.

7 Sida 7 TEKN 53 GENERALPLANEÄNDRINGAR SKEDE 5 Tekn / 35 Bilaga 1 Till skede 5 har de 4 tillsvidare inkomna ansökningarna samlats. Med planeraren har ansökningarna analyserats och beretts. I objekt 2 har man ansökt om förflyttning av byggrätten till strandplaneområdet, där det inte finns byggrätt och som i generalplanen är ett M-2- område. Planerarens förslag till generalplaneändringar i objekten 1,3 och 4 finns i bilagan jämte motiveringar. Kommuningenjörens förslag: (MK) Hänvisande till planerarens utlåtande förkastas ansökan för objekt 2. Objekten 1, 3 och 4 sätts ut till offentlig behandling, utlåtanden inbegärs av rågrannarna, miljönämnden, Museiverket, Landskapsmuseet, områdesarkitekten och de sökande. Tekn / 53 Bilaga 2 Kommuningenjörens förslag: (MK) Planeraren har uppgjort genmälen till anmärkningarna och utlåtandena. Planerarens genmälen till anmärkningarna och utlåtandena godkänns och generalplaneändringarna skickas till kommunstyrelsen för förslagsbehandling.

8 Sida 8 TEKNLTK:142 /2010 TEKN 54 Bilaga 3 NYLANDS OCH ÖSTRA NYLANDS STRUKTURMODELLER Lösningen på Helsingfors metropolområdes områdesstruktur, som skall fungera som grund för landskapsplanen undersöks med strukturmodeller som uppgjorts av Nylands och Östra Nylands förbund. Modellerna bedöms för tillfället av kommunerna och övriga aktörer i området under en utlåtanderunda som pågår fram till slutet av augusti. Med modellerna har man undersökt den inverkan som de från varandra avvikande markanvändnings- och spårtrafiklösningarna har på samhällsstrukturen, trafiknätet och transportsätten, klimatet, ekonomin samt näringslivets verksamhetsförutsättningar. Huvudmodellerna heter Sormi- (Finger-), Silmukka- (Ögle-) och Monikeskusmalli (Multicentermodellen). Sormi och Silmukka baserar sig på nya och befintliga banor samt utnyttjandet av dessas stationsområden. Multicentermodellen riktar sig till de nuvarande tätorterna. Strukturrevideringen täcker de 28 kommuner som ingår i Helsingforsområdets arbetstrafikområde, dvs. ett område med 1,5 miljoner invånare idag. I modellerna garderar man sig för en ökning om invånare och arbetsplatser fram till år Landskapsplanens grundstruktur formas av de bästa egenskaperna i strukturmodellerna och responsen för dem samt deras konsekvensbedömning. Nylands och Östra Nylands landskapsstyrelser besluter i december om den struktur som skall utgöra grunden för landskapsplanen. Beslutet har långtgående verkningar eftersom landskapsplanen kommer att dirigera kommunernas mera detaljerade planläggning under kommande årtionden. Nylands och Östra Nylands förbund kommer att sammansmälta i början av år 2011 och då sammanställer man arbetet med landskapsplanerna som förbereds i de båda landskapen. Utkastet till landskapsplan färdigställs år 2011 och Nylands lanskapsfullmäktige fattar beslut angående planen år Strukturmodellerna och bedömningen av deras konsekvenser finns på Nylands förbunds hemsida (www.uudenmaanliitto.fi). Kommuningenjörens förslag: (MK) De befolknings- och arbetsplatsprognoser om 430 nya invånare och 250 nya arbetsplatser, som tagits som grund för den nya landskapsplanen, ryms en ligt en utredning över planereserven inom det nuvarande trafiknätets influ

9 Sida 9 ensområde, vilket betyder att nya trafikleder (huvudleder) inte behövs. Då man dessutom beaktar de nationella målen för områdesanvändningen, passar fingermodellen A-de nuvarande banorna som grund för den fortsatta planeringen. Därtill skall man ta hänsyn till Lännentie-utredningen över utvecklingskorridorerna. Redan i detta skede bör man på hela landskapets område fästa särskild uppmärksamhet vid bevarandet av den fria naturen, miljön, lanskapet samt de ekologiska korridorerna. Dessa naggas i kanterna och bantas ned i de förhanden varande modellerna. Det innebär även dirigering av glesbygdsbyggandet med helt nya tag. Det är inte befogat att ta Esbo-Lojo-Salo-banans reservation som grund för någon strukturmodell, hänvisande till nationella målsättningar för områdesanvändningen och till de ekonomiska realiteterna. Utvecklandet av kustbanan är en välmotiverad grund för strukturmodellen. Stadbanan till Lojo är möjlig någon gång i framtiden, men knappast under denna planeringsperiod. De i strukturmodellen presenterade befolkningsoch arbetsplatsprognoserna för denna sträcka är orealistiska eftersom riktåret för landskapsplanen är 2035 och byggandet av banan enligt Banförvaltningscentralen är aktuell först efter år 2035 och prognoserna har uppgjorts som om banan i praktiken redan skulle ha byggts. I strukturmodellerna bör man beakta vattentrafikens behov, hamnarna, skärgården och kustområdena. Landskapet befinner sig vid kusten. De förhanden varande strukturmodellerna bör bearbetas till andra stadiets strukturmodeller, vilka bör behandlas offentligt. Det finns inga förutsättningar för att på basen av dessa strukturmodeller inleda uppgörandet av det egentliga planeutkastet. Tidtabellen för planläggningen är utmanande och knappast realistisk.

10 Sida 10 TEKN 55 BÅTRAMP VID STÖRSVIK HAVSSIMSTRAND Tekn / 45 Bilaga 2 Via ett avtal mellan kommunen och Oy Pickala Port Ab angående båtrampen i Störsvik har kommunen förbundit sig att detaljplanera området och överlåta rampen till allmänt bruk. Avtalet stipulerar att kommunen skall avgränsa ett parkeringsområde som betjänar båtrampen. Allmänna regler för användandet bör fastslås. Tf. tekniska chefens förslag: (MM) diskuterar saken och ger sålunda beredningen underlag för vilka regler, som kan anses lämpliga för ändamålet. Ärendet remitteras till beredningen som på basen av diskussionen uppgör förslag till ordningsregler för området. Tekn / 55 Bilaga 4 Tf. tekniska chefens förslag: (MM) Ärendet remitterades. Enligt avtalet mellan kommunen och Oy Pickala Port Ab skall kommunen avgränsa ett område som begränsar båtrampen och trafiken till och från området. Att i fortsättningen hålla rampen låst med möjlighet att avhämta nyckel från tekniska kansliet eller båtklubben blir i praktiken svårt att få att fungera smidigt. En sådan lösning strider även mot överenskommelsen med Oy Pickala Port Ab. besluter avgränsa området med staket mot havssimstranden och låter uppsätta skyltar som förbjuder parkering, camping och nedskräpning av området. Ett lämpligt antal papperskorgar utplaceras på området. Förbud mot parkering av båttrailers på hela området som är i kommunens ägo.

11 Sida 11 TEKN 56 INVÅNARINITIATIV FÖR ATT FLYTTA BORT MOTOCROSSBANAN FRÅN KOMMUNCENTRUM Bilaga 5 Tf. Tekniska chefens förslag (MM): Kommuncentrum utvidgas mot motocrossbanan, Brännmalmens bostadsområde är förhållandevis nära. Miljönämnden har stramat åt tillståndsvillkoren för att minska bullerolägenheterna. Motocrossbanans riktning är en av utvidgningsriktningarna för kommuncentrum i framtiden, vilket betyder att motorbanan inte kan finnas där för evigt. Det är aktuellt att försöka hitta en ny plats. Nämnden ber bildningsnämnden och Motorklubb om förslag till nytt ställe för motocrossbanan.

12 Sida 12 TEKN 57 ÖVERVAKNING AV LAGLIGHETEN I TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT Förslag: besluter att enligt 51 i kommunallagen inte ta upp ärenden som finns i följande protokoll: Tf. tekniska chefens beslutsprotokoll 4, Vatten- och avloppsvattenanslutningsansökan, YIT Pickala Chalets 1, , Vatten- och avloppsvattenanslutningsansökan, Parisaari Tuija javeikko, , Vatten-, avlopp- och dagvattenanslutningsansökan, Haapalahti Mikko, , Vatten-, avlopp- och dagvattenanslutningsansökan von Plato Hanna ja Juha, , Vatten-, avlopp- och dagvattenanslutningsansökan, Hanén Bonne, , Vatten-, avlopp- och dagvattenanslutningsansökan, Kela Oili, , Vatten-, avlopp- och dagvattenanslutningsansökan, Nikander Tero, , Vatten-, avlopp- och dagvattenanslutningsansökan, Bouchet Guillaume ja Vilhelmina, , Vatten- och avloppsvattenanslutningsansökan, Koljonen Tomi, , Vatten-, avlopp- och dagvattenanslutningsansökan, Vuori Ali-Tuomas, , Vatten-, avlopp- och dagvattenanslutningsansökan, Hämäläinen Timo ja Lammi Erja,

13 Sida 13 TEKNLTK:150 /2010 TEKN 58 FÖRSÄLJNING AV FAST EGENDOM Bilaga 6 Tf. tekniska chefens förslag: (MM) Behandling: har fått till uppgift att uppgöra listor över den fasta egendom som kommunen besitter, och som eventuellt kunde realiseras. I årets budget har man utgått från att kommunen säljer 15 egnahemstomter samt bostäder som kommunen har i sin ägo. Vid budgetberedningen utgick man att kommunen kunde sälja 5-6 bostäder av de 22 som kommunen äger i olika fastighetsbolag. Detta förutsätter att bostaden blir ledig eller att hyresgästerna är intresserade av köp av sin hyreslägenhet. För tillfället har en bostad utlysts till försäljning i Bostads Oy Spartallen Ab, C 13. En lista över kommunens samtliga utrymmen bifogas. föreslår för kommunstyrelsen att hälften av de bostäder som kommunen äger kunde realiseras. Uthyrningen är inte lönsam, och de hör inte till kommunens kärnverksamhet att äga och hyra ut bostäder. Utöver bostäderna, kunde kommunen sälja Åvalla fastigheten som är den enda fastighet som kommunen i nuläge inte behöver. Daghem, skolor och övriga utrymmen som kommunen äger och bedriver verksamhet i föreslås förbli i kommunens ägo. Angående tomter, föreslås att kommunen säljer allt som den kommuntekniska situationen tillåter. Den råmark som kommunen äger säljes inte innan den är planerad. Medlem Ekström föreslog, att Åvalla inte säljs. Då förslaget inte fick understöd konstaterade ordföranden att det hade förfallit.

14 Sida 14 TEKNLTK:151 /2010 TEKN 59 Bilaga 7 INVÅNARINITIATIV, BEHÖVLIGA SÄKERHETS- OCH UNDERHÅLLSÅTGÄRDER I SJUNDEÅ KOMMUNCENTRUM ÅR 2010 boendeförening har per e-post skickat en skrivelse, där man ber kommunen förverkliga följande av invånarna framförda säkerhets- och underhållsåtgärder år 2010 Skrivelsen finns som bilaga. 1. Ramper för att göra det möjligt för rullstolsanvändare att röra sig obehindrat i kommuncentrum, bl.a. på skyddsvägen mellan S-Market och VB-Center och på trottoaren framför apoteket. 2. Installering av trafikhinder för att sänka hastigheten på Sparbanksvägen, grundförbättrande av Sparbanksvägen och förverkligandet av en lättrafikled. 3. Installering av gatubelysning på Simolavägens nya del. 4. Installering av trafikmärken och trafikhinder mm på Stationsvägens och Bollstadsvägens bostadsområde för att förhindra genomfart och farlig trafikering på ifrågavarande bostadsområde. Rensning av diket vid Stationsvägen Rensande av dike eller annan lämplig dikeslösning vid fastigheten Vargsvängen Fällning av farliga murkna träd på fastigheten Bollstadsvägen 13 invid bäcken. 7. Anslutning av fastigheten Bollstadsvägen 13 till det kommunala avloppsnätet. 8. Slutföra iståndsättandet av Bollstadsvägens park Tf. Tekniska chefens förslag (MM): Behandling: diskuterar ärendet. Förslaget till beslut ges vid mötet. Nämnden diskuterade initiativet punkt för punkt och konstaterade följande: Punkt 1, upptar en sak som konstaterades vara av största vikt och möjlig att inom ramen för årets budget att få utförd. Punkt 2, ärendet bör hänskjutas till budgetarbete. Finns inte i nuvarande investeringsprogram. Punkt 3, när nämnden senare i år prioriterar gatubelysningsobjekt, är Simolavägen en av många andra som ställes mot varandra. Punkt 4, nämnden noterar önskemålen.

15 Sida 15 Punkt 5, en budget fråga. Ärendet bör åtgärdas inom ett större sammanhang. Behov av rensning existerar även i detta närområde vid andra fastigheter Punkt 6, detta ärende tillfaller miljönämnden som besluter i dylika frågor. Punkt 7, bör undersökas och eventuell uppmaning skickas till ägaren. Punkt 8, projektet fordrar budget beredning Ärende nr 1. ramper för att göra det möjligt för rullstolsanvändare att röra sig obehindrat i kommuncentrum, bl.a. på skyddsvägen mellan S-Market och Varucca och på trottoaren framför apoteket försöker man verkställa ännu i år. Övriga underhållsarbeten i kommuncentrum görs inom budgetens ramar. Boendeföreningens mötesprotokoll bör i fortsättningen bifogas när man gör kommunala initiativ till nämnden.

16 Sida 16 TEKN 60 ÖVRIGA ÄRENDEN Nämnden diskuterar aktuella ärenden. Medlem Susanne Ekström tog upp det av kommunfullmäktige godkända åtgärdsprogrammet och de förändringar i arbetsrutinerna det medför. Ekström undrade bl.a. hur personalen mottagit förändringarna, och om personalresurserna inom tekniska avdelningen är tillräckliga. Tekniska chefen konstaterade att personalen är medveten om förändringarna, och att personalen ställer sig mycket skeptisk till den pol som framledes handhar arbetet med föredragningslistor m.m. Personalen inom avdelningen tror att de personresurser som föreslagits till ovannämnda team är otillräckliga. I detta team skulle deltidspensionär Bodil Siro från byggnadsinspektionen ingå. Hon skulle i praktiken ansvara för miljö- och tekniska nämndens föredragningslistor och protokoll m.m. från Vidare meddelades att Marlene Rehnman som tillfälligt arbetat ett antal veckotimmar extra, för att kompensera Bodil Siros deltidspension, återgår till normalt antal veckotimmar fr.o.m. den , eller 20 h/vecka. Detta betyder att byggnadsinspektionen är i stort behov av tilläggsresurser på kanslisidan. En sådan resurs skulle också avbelasta tekniska kanslifuntionerna som helhet. Med beaktande av den uppkomna situationen, kan man med sorg konstatera att personalen inom tekniska för tillfället mår dåligt, och risken att kommunen tack vare sparprogrammet förlorar erfaren personal är överhängande. är orolig för den uppkomna situationen och vill med denna paragraf fästa kommunstyrelsens uppmärksamhet på den samma.

17 Sida 17 ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet Enligt 91 kommunallagen kan rättelseyrkande inte göras och kommunalbesvär inte anföras över följande beslut, eftersom de endast gäller beredning eller grundar sig på verkställighet. Paragrafer 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60 Eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 89 1 mom. kommunallagen kan göras över nedan nämnda beslut, kan besvär inte anföras över beslutet: Paragrafer: 55 Enligt 5 1 mom. förvaltningsprocesslagen / annan lagstiftning kan besvär anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grund för besvärsförbudet: ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE till vilken rättelseyrkande kan göras samt tid för yrkande av rättelse Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan göra skriftligt rättelseyrkande. hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress. Paragrafer: 55 Krogarsvägen eller e-post Yrkandet skall göras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. En part anses, om inte något annat påvisas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att ett brev därom blivit sänt eller vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som har antecknats i ett särskilt intyg om delfående av beslutet. Vad förbudet grundar sig på Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som gör det. Bifogas protokollet

18 Sida 18 BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet I följande beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut, som getts i anledning och besvärstid av ett rättelseyrkande, kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som gjort rättelseyrkande. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Besvärsmyndighet, adress och postadress: Kommunalbesvär, paragrafer: Besvärstid 30 dagar Förvaltningsbesvär, paragrafer: Annan besvärsmyndighet, adress och postadress: Besvärstid dagar Paragrafer: Besvärstid dagar Besvärsskrift Besvärstiden börjar vid delfåendet av beslutet. Vid uträkningen av besvärstiden skall dagen för delfåendet inte beaktas. I besvärsskriften skall meddelas det beslut i vilket ändring söks till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som påyrkas de grunder på vilka ändring yrkas I besvärsskriften skall ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om någon annan person uppgjort besväret, skall i besvärsskriften också uppges namn och hemkommun för denna person. I besvärsskriften skall vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden. Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet skall underteckna besvärsskriften. Till besvärsskriften skall fogas i original eller kopia det beslut i vilken ändring söks genom besvär samt intyg över vilken dag beslutet delgivits eller annan utredning om när besvärstiden börjat. Till besvärsskriften skall dessutom fogas de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheterna. Ombudet skall till besvärsskriften foga en fullmakt (FPL 21 ). Inlämnande av besvärshandlingarna Besvärshandlingarna skall tillställas besvärsmyndigheterna inom besvärstiden. På eget ansvar kan besvärshandlingarna sändas med post eller genom bud. Handlingarna skall inlämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Besvärshandlingarna kan även lämnas till: namn, adress och postadress Besvärshandlingarna skall lämnas till 1) : namn, adress och postadress Paragrafer Paragrafer Tilläggsuppgifter Detaljerad anvisning för rättelseyrkande / besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget. 1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten.

Tekniska nämnden nr 5/2011 7.6.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 5/2011 7.6.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 5/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 42 TEKN 43 TEKN 44 TEKN 45 TEKN 46 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Uppgörande av detaljplan för Slussenområdet Detaljplaneprojektet

Läs mer

Bildningsnämnden nr 10/2012 29.11.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 10/2012 29.11.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 10/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 95 BILDN 96 BILDN 97 BILDN 98 BILDN 99 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Uppgörande av ett samarbetsavtal mellan stiftelsen Pro

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2011 31.10.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2011 31.10.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 210 Mötes konstituering KST 211 Budgetförslag för år 2012 och förslag till ekonomiplan för åren 2013 2015 KST 212 Beslut om kommunsammanslagning KST 213 Anhållan om

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 1/2014 5.2.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 1/2014 5.2.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 1 GRTRN 2 GRTRN 3 GRTRN 4 GRTRN 5 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Direktiv för barnskyddets klientavgifter och medel för eget hushåll

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 61 KST 62 Mötets konstituering Bokslutet för år 2012 och verksamhetsberättelse KST 63 Personalbokslut 2012 KST 64 KST 65 KST 66 KST 67 KST 68 KST 69 KST 70 Godkännande

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 3/2013 3.4.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 3/2013 3.4.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 20 GRTRN 21 GRTRN 22 GRTRN 23 GRTRN 24 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Anskaffningar och tjänster inom grundtrygghetsavdelningen

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 89 Mötets konstituering FGE 90 Budgetförslag för år 2011 och förslag till ekonomiplan för åren 2012 2014 FGE 91 Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram FGE 92 Kommuntillägg

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2012 8.10.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2012 8.10.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 63 FGE 64 FGE 65 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 Mötes konstituering Kommuntillägg för hemvårdsstöd för barn Försäljning av det forna daghemmet Svartbäck Fullmäktigemotion

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 40 KST 41 KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 KST 51 KST 52 KST 53 KST 54 KST 55 KST 56 KST 57 KST 58 KST 59 KST 60 Mötets konstituering Plan

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 171 KST 172 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin KST 173 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 KST 174 KST 175 KST 176 KST 177 KST 178 KST

Läs mer

Tekniska nämnden nr 9/2015 1.9.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 9/2015 1.9.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 9/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 65 Mötets konstituering TEKN 66 Uppföljning av tekniska nämndens ekonomi 7/2015 TEKN 67 Behandling av bedömningsberättelsen för år 2014 TEKN 68 Förslaget till tekniska

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 15/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 258 Mötes konstituering KST 259 Tilläggsanslag för kommunstyrelsen i budgeten för år 2010 KST 260 Tilläggsanslag för grundtrygghetsnämnden i budgeten för år 2010 KST

Läs mer

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes 1 KALLELSESIDA Utfärdad 27.08.2014 Sammanträdestid ; 27.08.2014, kl.19.00 - Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva 101. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 102. PROTOKOLLJUSTERARE 103. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING

Läs mer

Sammanträdesdatum 9.10.2014

Sammanträdesdatum 9.10.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5/2014 5/75 Sammanträdestid Torsdag 9 oktober 2014 kl. 19.00-20.35 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Albäck, Peter Backman, Inger Broända, Helena Byggmästar,

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.6.2014 9/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.6.2014 9/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.6.2014 9/14 Sammanträdestid Onsdag 4.6.2014 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande, x Lindblom,

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 11-21 14.02.2013 1 Sammanträdestid: 13.30-15.30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman närv.

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 2/2010 15.2.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 2/2010 15.2.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 21 Mötets konstituering KST 22 Ändring av generalplanen för Revelsudd KST 23 Ansökan om ändring av generalplan, Lammistovägen 201 KST 24 Kommundirektörens direktörsavtal

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 KOMMUNSTYRELSEN. Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00. Kommungården i Finström.

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 KOMMUNSTYRELSEN. Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00. Kommungården i Finström. FINSTRÖMS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 Nr 11 Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00 Plats Närvarande Kommungården i Finström Ledamöter: Höglund Roger, ordf. Lindblom Regina,

Läs mer

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes 1 KALLELSESIDA Utfärdad 23.04.2014 Sammanträdestid ; 28.04.2014, kl.19.00 - Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva 55. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 56. PROTOKOLLJUSTERARE 57. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 12-22 11.02.2014 1 Sammanträdestid: 19.45-21.35 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Torbjörn Engman,ordförande Åke Sundman, viceordf. Agneta Enqvist Satu

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 2/2015 23.2.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 2/2015 23.2.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 23 Mötets konstituering KST 24 Ändring av delgeneralplanen för västra /Hasselgård 1:26 KST 25 Ändring av delgeneralplanen för norra / Björkkulla 1:1 och Nötterbacka 2:5

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22-37 14.03.2013 1 Sammanträdestid: 18.30-20.15 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu Numminen Ingmar Engblom

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Kommunstyrelsen PROTOKOLL 25.08.2014 217. Sammanträdestid: Måndagen den 25 augusti 2014, kl. 16.30 19.10. Kommungården, Bennäs

PEDERSÖRE KOMMUN. Kommunstyrelsen PROTOKOLL 25.08.2014 217. Sammanträdestid: Måndagen den 25 augusti 2014, kl. 16.30 19.10. Kommungården, Bennäs PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL 25.08.2014 217 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 25 augusti 2014, kl. 16.30 19.10. Kommungården, Bennäs Beslutande Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009 PROTOKOLL 5/2009 Organ Sammanträdesdatum Blad Omsorgsnämnden 5 / 2009 7.5.2009 1 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 maj 2009 kl. 17.00 19.34 Sammanträdesplats: Hälsostationen i Dalsbruk, matsalen Beslutande:

Läs mer

Sammanträdesdatum 22.3.2012

Sammanträdesdatum 22.3.2012 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2012 2/22 Sammanträdestid Torsdagen den 22 mars 2012, kl. 19.00 19.15 Sammanträdesplats Kommungården Ersättare: Albäck, Peter Albäck-Tokou, Siv Backman, Inger Byggmästar, Liane

Läs mer

Gillestugan, Nedervetil

Gillestugan, Nedervetil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2012 10/233 Sammanträdestid Måndagen den 4 juni 2012, kl. 18.00 20.10 Sammanträdesplats Gillestugan, Nedervetil Beslutande: Ersättare: Lindgren, Hans-Erik Byggmästar, Liane

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 07.10.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 299 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 486 300 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13/2014 13/246 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Beslutande: Botnia Hotel & Restaurant Före mötet gjorde kommunstyrelsen en rundvandring vid Hästöskata Efter

Läs mer