SABOs miljöpris 2005 Minskad energianvändning i befintligt bestånd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SABOs miljöpris 2005 Minskad energianvändning i befintligt bestånd"

Transkript

1 SABOs miljöpris 2005 Minskad energianvändning i befintligt bestånd Karlstads Bostads AB är vinnare av SABOs miljöpris 2005 för sin breda satsning på att minska energiförbrukningen i det befintliga beståndet. Karlstads Bostads AB har på ett föredömligt sätt arbetat med samtliga delar och därmed lyckats sänka sitt snitt för värmeförbrukning från 173 kwh/m 2 år 1998 till nuvarande 136 kwh/m 2. Energiarbetet drivs med hjälp av både vedertagna och okonventionella lösningar. Energijakt utövas med hjälp av sju anställda energijägare i syfte att reducera onödiga energikostnader. Detta har lett till att företaget, sedan energijägarna anställdes 1998, har sparat mer än 10 miljoner kr per år i minskad energianvändning. Energijägarna utbildar bovärdar och ventilationstekniker i energikunskap. Karlstads Bostads AB har att det finns en koppling mellan hyresgästens egen plånbok och hushållning med resurser. Individuell mätning av varm- och kallvatten samt el har införts i 850 lägenheter och vattenåtgången har reducerats med %. Femtio tvättstugor är utrustade med teknik där var och en betalar för sin egen tvätt. Stora satsningar har gjorts på övergång till förnyelsebara bränslen och idag är i stort sett all olja borta. En fastighet har försetts med Värmlands hittills största solfångare, 100 m 2 som producerar kwh/år. Ytterligare en solfångare som är 225 m 2 har just lagts på plats. Bostadsbolaget deltar också i ett vindkraftsprojekt, Vindpark Vänern, där man tillsammans med sju andra intressenter planerar att bygga 10 vindkraftverk. Insatser har också gjorts på transportsidan där tjänstebilarna idag nästan enbart drivs på etanol och etanoldrivna gräsklippare finns tillgängliga. Bostads AB Poseidon för ett hedersomnämnande för sin lyckade systematiska energisatsning som pågått under fem år och som lett till en energibesparing med 17 %. Genom ett åtgärdsprogram bestående av fem prioriterade målområden, positiv driftoptimering, värmeinjustering, behovsanpassad ventilation, varmvattenmätning samt ny- och ombyggnation med tilläggsisolering och vattenbesparingsåtgärder har man nått fram till besparingen. Bolaget arbetar också med energijakttävlingar mellan distrikten och individuell värme- och vattenmätning har införts i 300 lägenheter. Mölndalsbostäder AB får ett hedersomnämnande för sin målmedvetna satsning med att sänka energiförbrukningen. Stor fokus har lagts på att engagera och utbilda den egna personalen i energi- och miljöfrågor. Från början av nittiotalet fram till idag har energianvändningen på 190 kwh/m 2 minskat till 149 kwh/m 2 tack vare utbildning och en mängd effektiva åtgärder. Juryn för SABOs miljöpris 2005 har bestått av: Birgitta Nådell, ordf. i juryn och ledamot i SABOs styrelse Johan Sundqvist, utbildningschef i Stiftelsen Håll Sverige Rent, Ylva Rylander, klimathandläggare på Svenska Naturskyddsföreningen, Ewa Frisk, chef för boendeenheten på Hyresgästföreningen Riksförbundet, Ampo Hoff, SABO, Therese Ernhult, SABO. Årets äpple är utfört i keramik av Steen Kepp, Hanaskog. Fotot är taget av Paul Hoff, Kosta. Det är det trettonde äpplet som delas ut.

2 SABOs miljöpris Utvecklande miljöer för barn och unga i bostadsområdet Gårdstensbostäder, AB vinner SABO:s miljöpris 2004 för det arbete som läggs på att involvera barn och ungdom i en demokratisk process i bostadsområdet. Mobilisering och inflytande präglar det utvecklingsarbete som pågår i Gårdsten. Gårdstensbostäder har en genomtänkt strategi och en helhetssyn i sitt arbete. Vid upprustning av Gårdstensdalen har både barn, ungdomar och vuxna deltagit i planering och senare skötsel av anläggningarna. Detta genomfördes i 5 steg: Fyra projektledare rekryterades bland de boende som tillsammans med personal och en landskapsarkitekt tog fram ett förslag och gjorde en modell. Förslaget presenterades i samtliga skolor och i Gårdstens centrum barn, ungdomar och vuxna uttryckte sina åsikter om förslaget. Arbetsgrupper bildades och 200 personer anmälde sig att delta. Arbetsgrupperna bildades kring en anläggning och de skulle arbeta fram hur det skulle se ut och hur det skulle skötas. Det som idag är färdigt av anläggningarna sköts av olika föreningar och organisationer. Gårdarnas upprustning har genomförts i samarbete mellan de boende och huschefen. De har haft återkommande möten med diskussioner om vad som är viktigt för barnen. Varje vår och höst har de boende städ- och planteringsdagar för att göra gårdarna fina. För att mobilisera ungdomar för ytterligare aktiviteter använde Gårdstensbostäder olika kanaler för att nå dem, som exempel huschefer, Gårdstensbladet, trapphusinformation, föräldraföreningen i skolan och fritidsgården. Idag drivs många av dessa aktiviteter, tennisskola, dansskola, minigolf, filmvisning, musikstudio, disco och datastuga, av ungdomarna. Periodvis anlitas professionella ledare för att leda aktiviteter. Hedersomnämnande HjällboBostaden, AB, får ett hedersomnämnande för sitt seriösa arbete att engagera barn och unga inför arbetet att förbättra 43 olika utemiljöer. Gårdarna är mycket barnrika, cirka 40 % är barn och unga i åldern 0-19 år. Gårdar med 100 barn på innebär trängsel och störningar. HjällboBostaden startade sitt arbete med en kartläggning och besökte då 1300 hushåll för att höra vad de boende prioriterade av vad som behövde göras. HjällboBostaden beslutade till exempel att bygga om parkeringsplatser till mark som barnen i stället kunde använda. Ett 40-tal barn träffade boendekonsulenten, boendevärdar och städpersonal. Barnen föreslog förbättringar och Hjällbobostaden redovisade för barnen beslut och åtgärdsplan. Ungdomar var också med i själva genomförandet. På en annan gård fick barnen genom teckningar och beskrivningar visa hur de ville ha det. Tillsammans med trädgårdspersonal genomförs arbetena enligt barnens önskemål. Trygghet står högst i önskemål i alla boendeenkäter. Hjällbobostaden har därför anställt trygghetsvärdar. Trygghetsvärdarna har mycket kontakt med ungdomarna i området. Den upplevda tryggheten har ökat betydligt. Hjällbobostaden har anställt ungdomar för sommararbete. Samtliga ungdomar mellan år som har sökt sommararbete har fått minst halvtid. I anställningsavtalet ingår att de måste ta avstånd från skadegörelse, klotter

3 SABOs miljöpris 2003 transporter och bränslen ÖrebroBostäder vann SABOs miljöpris 2003, för ett långsiktigt arbete med att satsa på fordon, arbetsredskap och bränslen som minskar utsläpp som hotar miljön. ÖrebroBostäder AB, ÖBO, har på olika sätt stimulerat både personal och boende att cykla mer och erbjudit tjänstecyklar, hjälmar och service av cyklar. En egen verkstad håller fordon och arbetsmaskiner i gott skick, vilket också minskar miljöbelastningen. Satsningen på motorvärmare och garage för att minska antalet kallstarter är ytterligare ett led i det breda miljöarbetet. Juryn vill särskilt framhålla ÖBOs föredömliga satsning på bilpooler, inte bara för personal och boende utan även för juridiska personer. ÖBO fick miljöpriset för att de arbetar långsiktigt, riktar sina insatser mot både personal och boende samt arbetar med både tekniska förbättringar och beteendeförändringar. Svenska Bostäder, AB får ett hedersomnämnande för deras satsning på teknikutveckling av fordon och attitydförändring hos personalen satte företaget målet att minska utsläppen av koldioxid från transporter med fem procent varje år. Det gångna året minskade utsläppen med åtta procent. Företaget har två bilpooler för anställda med elva hybridbilar och har genom olika kampanjer uppmuntrat personal och boende att cykla mer. Särskild uppmärksamhet vill juryn ge Svenska Bostäders satsning på en gnäggande medarbetare - en hästkraft utan koldioxidutsläpp för interna transporter i stället för den traditionella traktorn. Morastrand AB får ett hedersomnämnande för en bra kontroll av drivmedelsförbrukningen inom företaget. All förbrukning av drivmedel redovisas månatligen. Företagets mål är att minska årets förbrukning av bensin och diesel med fem procent. Morastrand har arbetat med utbildning i Eco-driving med uppföljning genom en färddator. Juryn anser att Morastrand är ett gott föredöme för miljöarbete i ett mindre företag. Juryn bestod av: Åke Tidbeck, ordf. i juryn, ledamot i SABOs styrelse, Gun-Britt Solberg, miljöansvarig på Hyresgästföreningen Riksförbundet, Tula Ekengren, transporthandläggare, Naturvårdsverket, Eva Lindberg, klimathandläggare, Svenska Naturskyddsföreningen och Ampo Hoff, projektledare, SABO.

4 SABOs miljöpris MIBB, Miljöinventering av Innemiljön i Befintlig Bebyggelse Lunds Kommuns Fastighets AB har tidigt valt att arbeta med MIBB och utvecklat det på ett föredömligt sätt. LKF har genom återkommande information gett de boende möjlighet att delta i miljöinventeringen och uppnått det som är syftet med MIBBen att både fastighetsägare och boende är nöjda - ur juryns motivering. Tierpsbyggen, AB, Uppsalahem AB och AB Stångåstaden SABOs miljöpris Miljöanpassad ombyggnad Årets vinnare, Hyresbostäder i Norrköping har visat mod genom att satsa på ett genomgripande ombyggnadsprogram som omfattar många miljöaspekter i ett stort miljonprogramsområde med komplicerade förutsättningar och kulturell mångfald. Arbetet, som skett i dialog med de boende, har utgått från en helhetssyn på människa och miljö i samverkan. Ombyggnaden har skapat en mänskligare miljö genom att bryta ner områdets storskalighet. Stångåstaden, AB och Kalmarhem AB. SABOs miljöpris Miljön som drivkraft Förändringsarbetet i Rannebergen, ett av Göteborgs Bostads ABs distrikt, genomsyras av ett "vi" som omfattar både den egna personalen och boende i området och skolor, förskolor för att få områdets barn engagerade i miljöfrågor. Personalen fick utbildning. Man arbetar pedagogiskt genomtänkt och med ett demokratiskt arbetssätt som ger förändring på lång sikt. Eldsjälar fångas upp och många eldar pyr, så om en eldsjäl flyttar, finns det andra som tar vid. Kunskap utan engagemang leder ingen vart men med engagemang ger kunskapen stora möjligheter. Kalmarhem AB och Bostads AB Poseidon

5 SABOs miljöpris Utemiljö Hällefors Bostads AB får miljöpriset för företagets stora satsning på utemiljön i flera bostadsområden i Hällefors. I satsningen ingår konst i en omfattning som är unik. Hällefors Bostads AB har lyckats med det svåra, att ändra negativa attityder om ett bostadsområde, genom att förändra utemiljön vilket har skapat en tydlig identitet för området och som ger de boende självkänsla och stolthet att bo där. Trygghet och upplevelser har varit viktiga frågor. Det har också varit viktigt att skapa och finna platser där ungdomar vill vara, vilket man har varit framgångsrik med. I planeringen har förutom företagsledning och boende även barnen deltagit på ett nytt sätt. Barnen representerades av barn. AB Familjebostäder i Stockholm. SABOs miljöpris Människan i centrum för miljöarbetet Göteborgs stads bostadsaktiebolag har arbetat intensivt med att skapa delaktighet och engagemang bland medarbetarna. Alla medarbetare har genomgått miljöutbildning och därefter tagit fram lokala mål att arbeta efter. Bostadsbolaget har även arbetat med att skapa delaktighet och engagemang genom att hitta och uppmuntra de eldsjälar som finns bland medarbetare och boende. Företaget har bistått de boende i att bilda lokala miljögrupper. Arbetet har systematiskt drivits med engagemang, delaktighet och ansvar som ledord. Helsingborgshem, AB och Svenska Bostäder, AB SABOs miljöpris Källsortering i bostadsområdet AB Helsingborgshem har väsentligt bidragit till att minska sopberget genom att ge goda förutsättningar för de boende att källsortera sitt avfall. Det pedagogiska är minst lika viktigt som det tekniska för att lyckas med källsorteringen. Helsingborgshem har därför utbildat personalen och sina 48 miljöombud, som med sitt engagemang har spritt kunskapen vidare till de boende. De har satsat på informationsmaterial utöver det vanliga. Lättförståeligt, lättillgängligt och estetiskt tilltalande skyltar, videofilm med folder, broschyr, affischer och sedan personliga möten i hembesök. Helsingborgshem ger också möjligheter för de boende att sortera det farliga och skadliga avfallet, som det är särskilt viktigt att ta hand om. ÖrebroBostäder AB och Växjöhem AB.

6 SABOs miljöpris Lokala kretslopp Hyresbostäder i Norrköping AB får SABOs miljöpris för sin miljöanpassade ombyggnad av 60-talshuset Ekoporten. Företaget har satsat på helheten i projektet och har skapat flera lokala kretslopp i kvarteret. Speciellt kan nämnas lokalt omhändertagande av urin och fekalier, bad-, disk- och tvättvatten samt dagvatten. Det innebär att de har arbetat mycket med utemiljön med t.ex. bäck, rotzonsanläggning och dagvatteninfiltrationen i marken. De har skapat goda odlingsmöjligheter, inte bara på mark utan även i växthus. Dessutom finns förvaringsutrymmen i jordkällare för skörden. Organiskt hushållsavfall och fekalier komposteras till jordförbättringsmedel. Stockholmshem AB. SABOs miljöpris Energi Eksta Bostads AB i Kungsbacka har under cirka 20 år arbetat med energibesparande. Företaget har gjort tekniska investeringar i bl a biobränslepannor, solfångare samt satsningar på att lagra solenergi i bergrum och lera. Därmed är företaget idag nästan helt oberoende av fossila bränslen. Till 60 % används biobränslen och till 30 % solenergi för bostadsuppvärmningen. Företaget har mycket låga bränslekostnader. Eksta Bostads AB är ett gott exempel på att även ett litet bostadsföretag genom målmedvetet arbete kan uppnå eftersträvande miljömål. ÖrebroBostäder AB och AB Familjebostäder i Stockholm. SABOs miljöpris 1994 grundas på SABOs miljöenkät Svenska Bostäder, AB har i sitt breda miljöarbete satsat mycket på att förändra avfallshanteringen - från återanvändning till återvinning eller kvittblivning! Företaget har i sin planering lagt särskilt stor vikt vid att fraktionerna för återvinning ska vara så rena som möjligt och i det arbetet har man utgått från människans beteende. ÖrebroBostäder AB och Uppsalahem AB.

7 SABOs miljöpris ÖrebroBostäder AB ÖrebroBostäder har ett brett och intensivt arbete med att förändra förvaltningen så att den blir miljöanpassad. Företaget bidrar i sitt arbete till att ett kretsloppssamhälle förverkligas genom den förändring av avfallshanteringen som de håller på att genomföra. De har också varit föregångare av sortering, återbruk och återvinning av byggavfall. Svenska Bostäder, AB, Lunds Kommuns Fastighets AB och Stiftelsen Hudiksvallsbostäder.

sabos miljöpris 2009 Tema: transporter s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

sabos miljöpris 2009 Tema: transporter s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag sabos miljöpris 2009 Tema: transporter s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sabos miljöpris 3 lunds kommuns fastighets ab (lkf) lund vill dra sitt strå till miljöstacken 4 ab sigtunahem

Läs mer

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 2009 CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 1 Innehåll Vad är CSR? 2 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 å r s r e d o v i s n i n g 2 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 2 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 Innehåll 4 Detta är Uppsalahem Uppsalahem med sina fyra dotterbolag

Läs mer

Corporate Social Responsability Report

Corporate Social Responsability Report 2008 Corporate Social Responsability Report 1 Innehållsförteckning 2 Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter 14 God

Läs mer

CSR Corporate Social Responsibility HållbaRHetSRedoviSning

CSR Corporate Social Responsibility HållbaRHetSRedoviSning 2009 CSR Corporate Social Responsibility HållbaRHetSRedoviSning 1 1 innehåll 2 vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 ekonomisk hållbarhet 10 Samspel med intressenter

Läs mer

10 Miljöansvar. 17 God arbetsmiljö. AB Stångåstaden, Gavlegårdarna samt Familjebostäder Stockholm. Driftkostnad

10 Miljöansvar. 17 God arbetsmiljö. AB Stångåstaden, Gavlegårdarna samt Familjebostäder Stockholm. Driftkostnad CSR-rapport 2010 Innehåll 3 Vad är Eurhonet och CSR? 4 Om Gavlegårdarna 5 VD har ordet 6 Socialt ansvarstagande i bostadsområden 10 Miljöansvar 12 Ekonomisk hållbarhet 14 Samspel med intressenter 17 God

Läs mer

STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012

STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 Vad är hållbar utveckling? För oss på Stångåstaden innebär det en ständigt pågående process som omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Det handlar

Läs mer

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 2011 CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 1 Innehåll Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Bostadsbolagets årsredovisning 2009

Bostadsbolagets årsredovisning 2009 Bostadsbolagets årsredovisning 2009 Innehåll Bostadsbolagets årsredovisning 2009 Inom Bostadsbolaget strävar vi alltid efter att ge bästa möjliga information till både våra hyresgäster och andra intresserade.

Läs mer

CSR Corporate Social Responsibility

CSR Corporate Social Responsibility 2012 CSR Corporate Social Responsibility Hållbarhetsredovisning 1 INNEHÅLL Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 Ekonomisk hållbarhet 10 Samspel med intressenter

Läs mer

FLER OCH BÄTTRE HEM ÅRSREDOVISNING 2014 LKF ÅRSREDOVISNING 2014 1

FLER OCH BÄTTRE HEM ÅRSREDOVISNING 2014 LKF ÅRSREDOVISNING 2014 1 FLER OCH BÄTTRE HEM ÅRSREDOVISNING 2014 LKF ÅRSREDOVISNING 2014 1 INNEHÅLL Introduktion 3 Året i korthet 4 LKF i korthet 6 VD har ordet 8 Stad i utveckling 10 Nyproduktion 12 Underhåll 19 Bosocialt arbete

Läs mer

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre..

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre.. Innehåll Inledning. 1 Vår verksamhet 1 Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2 Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4 Är vi bra idag? Blir vi bättre.. 5 Mål och resultat 2013.. 6 Framtiden... 22 Bilaga 1 Redovisning

Läs mer

BLICC #5 SVERIGE. Business Leaders Initiative on Climate Change

BLICC #5 SVERIGE. Business Leaders Initiative on Climate Change BLICC #5 SVERIGE Klimatarbetet sprids till kunder Klimatneutralitet växande trend Beräkning av klimatpåverkan Fortum JM Lfv LÄNSFÖRSÄKRINGAR MKB Fastighets AB Statoil Stena Metall Vasakronan SMHI [expertpartner]

Läs mer

B o s t a d s A B P o s e d o n Å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 5

B o s t a d s A B P o s e d o n Å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 5 Bostads AB Pose don Årsredovisning 1998 5 1998 i korthet 5 Affärsidé 5 VD har ordet 6 Hyresgästen 8 Bostaden 11 Finans 14 Ekonomi 20 Personal och organisation 22 Förvaltningsberättelse 24 Femårsöversikt

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning Bostadsbolagets hållbarhetsredovisning ingår som en enskild del i bolagets årsredovisning. Här beskrivs hur bolaget arbetar med hållbar utveckling inom miljö, samhälle och ekonomi,

Läs mer

Bostadsbolagets årsredovisning 2007

Bostadsbolagets årsredovisning 2007 Bostadsbolagets årsredovisning 2007 Innehåll 3 2007 i sammandrag 4 VD har ordet 5 Utblick 2008 6 Omvärld och marknad Förvaltningsberättelse 8 Det här är Bostadsbolaget 10 Ledstjärnor i vårt arbete 10 Bostadsbolagets

Läs mer

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Innehållsförteckning Thomas har ordet sid 4 En långsiktig röd tråd Händelser under året sid 6 Resumé Ny återvinningscentral i Gävle sid 8

Läs mer

Den. energi effektiva. staden

Den. energi effektiva. staden Den energi effektiva staden Göteborg - en energieffektiv stad Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Runtom i världen försöker man minska klimatpåverkan och öka energieffektiviten.

Läs mer

Årsredovisning 2002. ÖrebroBostäder AB

Årsredovisning 2002. ÖrebroBostäder AB Årsredovisning 2002 ÖrebroBostäder AB ÖREBROBOSTÄDER AB 2002 49 Innehållsförteckning Sammanfattning & nyckeltal 2 Affärsidé & strategier 3 VD har ordet 4 Bostadsläget 6 Studenterna blir bara fler 8 ÖBO

Läs mer

2,3 % Nu har 96 SABO-företag antagit energiutmaningen! Första årets resultat: Minskad energi - användning med

2,3 % Nu har 96 SABO-företag antagit energiutmaningen! Första årets resultat: Minskad energi - användning med Nu har 96 SABO-företag antagit energiutmaningen! Vad är SABOs energiutmaning och SABOs energiutmaning är ett långsiktigt projekt som omfattar en mängd aktiviteter (utbildningar, konferenser, nätverksträffar

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2013

Hållbarhets redovisning 2013 Hållbarhets redovisning 2013 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING På sikt vill vi förstås bli klimatneutrala av egen kraft. Men den resan kan vi inte göra själva. Då måste både du, jag och alla andra

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

MEDVIND & MILJÖ. Tema: Stadsutveckling. En stadsdel. Smart val! NR.01 2015. Den klimatsmarta. Briljant lyft för gångtunnel Sid 16 17

MEDVIND & MILJÖ. Tema: Stadsutveckling. En stadsdel. Smart val! NR.01 2015. Den klimatsmarta. Briljant lyft för gångtunnel Sid 16 17 EFFEKT NR.01 2015 & MILJÖ EN TIDNING FRÅN LISTAN Fem miljösteg för företag Sid 12 I FRAMKANT Den klimatsmarta ön Sid 13 Smart val! EFFEKTEN De sparar in 230 ton koldioxid VI GBG Briljant lyft för gångtunnel

Läs mer

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON 1 Tunabyggen har tagit fram denna information till dig för att kort beskriva AB Stora Tunabyggens verksamhet idag och hur vi bedömer att den kommer att utvecklas under de närmaste

Läs mer

Vi går från ord till handling

Vi går från ord till handling och minskad energianvändning med 20 procent så når vi dit! De kom munala bostadsbolagen ligger redan i framkant när det gäller arbetet med energieffektivisering, men det finns mer att göra! konstaterar

Läs mer

innehåll Kort om Familjebostäder

innehåll Kort om Familjebostäder innehåll Året i korthet 2007...2 Sammanfattning...3 VD har ordet...4 Framtidens boende...7 Ägardirektiv och mål... 10 Affärsidé, mål och strategier...12 Företagsledning...15 Styrelse...16 Kort om Familjebostäder

Läs mer

Årsredovisning 2014. Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014

Årsredovisning 2014. Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014 Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014 Årsredovisning 2014 Där du känner dig hemma 2 BOSTADEN ÅRSREDOVISNING 2014

Läs mer

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN Fastighetsbranschens ENERGIDAG 1 INNEHÅLL MILJONPROGRAMMET Kicki Björklund SigtunaHem, Miljonprogramsdagens

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer