SABOs miljörapport 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SABOs miljörapport 2014"

Transkript

1 SABOs miljörapport 2014 SABOs miljörapport baseras på den miljöenkät som skickas ut varje år till alla SABOs medlemmar. Trender i 2014 års miljöenkät solceller, förnybar el och tjänstecyklar. Förbättringar av miljöarbetet bygger på ett långsiktigt och systematiskt arbete och förändringarna är små från ett år till annat. Inom flera områden blir det inga eller väldigt små förändringar. Men det går ändå att skilja ur några trender. Dessa finns redovisade i tabell 1 nedan. Andelen SABO-företag som installerat solceller och som köper grön el fortsätter att öka, medan företag med vindkraft och solvärme ligger still. Vi kan också se att användning av energi för uppvärmning har minskat. Fler företag som erbjuder tjänstecyklar och har bilpool för företagets anställda. En fortsatt ökning sker av arbete med hållbara byggnader och användning av verktyg för miljövärdering av byggprodukter. Miljöbyggnad är det certifieringssystem som ökat mest. På samma sätt kan man se att användningen av Basta och Byggvarubedömningen har ökat, samtidigt är Sunda Hus är det vanligaste verktyget för miljövärdering av byggprodukter. Tabell 1. Ett urval av resultat från SABOs miljöenkät Miljöenkät Egen produktion av förnybar energi Solceller 24 % 20 % 14 % Köpt Grön el 60 % 57 % 49 % Energi Uppvärmning, kwh/m² Atemp e-indexkorrigerat 110,5 117,0 118,8 Transporter Bilpool för anställda 23 % 18 % 15 % Tjänstecyklar 40 % 37 % 35 % Hållbara byggnader Miljöbyggnad 17 % 15 % 13 % Svanen 5 % 3 % 3 % Basta 10 % 7 % 8 % Byggvarubedömningen 10 % 6 % 4 % Sunda Hus miljödata 26 % 24 % 27 %

2 Innehåll SABOs miljörapport Trender i 2014 års miljöenkät solceller, förnybar el och tjänstecyklar Om SABOs miljöenkät... 3 Jämförbarhet över åren... 3 Energi-, fastighetsel- och vattenanvändning uppgifter från Skåneinitiativets enkät... 3 Sammanställning av SABOs miljöenkät Styrning och uppföljning av miljöarbetet... 4 Avfall... 5 Transporter... 6 Energi... 7 Värme-, fastighetsel och vattenanvändning... 7 Förnybar el... 7 Hållbara bostäder... 8 Bilaga. Sammanställning av svar från SABOs miljöenkät

3 Om SABOs miljöenkät SABO skickar ut en miljöenkät till alla medlemmar en gång per år för att följa upp hur de arbetar med miljöfrågor. Årets enkät har besvarats av 190 SABO-företag, vilket ger en svarsfrekvens på 65 %. Medelstora och stora företag besvarar enkäten i större utsträckning vilket gör att svaren motsvarar 80 % av SABO-företagens bestånd, totalt lägenheter. Jämförbarhet över åren Även om svarsfrekvensen är ungefär lika mellan åren är det en stor variation mellan vilka företag som besvarar miljöenkäten från år till år. Det gör att det är svårt att se tydliga trender och tolka förändringar. För att få en bättre bild av hur miljöarbetet förändras analyseras uppgifterna ur flera perspektiv för att se trender. Svarsfrekvens Andel ftg (Antal ftg) 65 % (190) 65 % (188) 61 % (176) Andel lgh (Antal lgh) 80 % ( ) 75 % ( ) 74 % ( ) Energi-, fastighetsel- och vattenanvändning uppgifter från Skåneinitiativets enkät Förbrukningstal för värme, fastighetsel och vatten kommer från Skåneinitiativets enkät, och baseras på svar inkomna fram till och med augusti Uppgifterna är inte helt jämförbara med det slutliga resultatet från Skåneinitiativet. I den här rapporten utgår vi från de företag som både besvarat SABOs miljöenkät och Skåneinitiativets enkät. Det inte samma antal företag om utgör grunden för svaren redovisade i miljörapporten. Dessutom redovisar vi medianvärden i den här rapporten, medan man i Skåneinitiativet använder man sig av medelvärden. Frågor om SABOs miljörapport besvaras av Patrizia Finessi,

4 Typ av redovisning (antal ftg) Typ av ledningssystem (antal ftg) Sammanställning av SABOs miljöenkät 2014 Svaren bygger på svar från 190 SABO-företag. I den här rapporten finns några frågor kommenterade och i diagramform. Alla frågor finns sammanställda i bilagan Sammanställning av svar från SABOs miljöenkät 2014 i slutet av rapporten. Styrning och uppföljning av miljöarbetet Andelen företag med en utsedd miljöchef, miljösamordnare mm minskar. I en här enkäten har ca 52 % av företagen en utsedd miljöansvarig person hade 60 % en utsedd person. Detta är en trend som pågått i många år. Vi vet inte varför, men en gissning är att miljöfrågorna kanske har fått en mer teknisk karaktär och att ansvaret är uppdelat ute i organisationen. Andelen företag med ledningssystem står still. Det händer inte så mycket. Flera företag anger att de arbetar med ett eget system, ofta baserat på strukturen i ISO 14001, men som är förenklat. En del följer ISO men väljer att inte certifiera sig. Se sammanställning i tabell 2. I 21 % (40 ftg) av SABO-företagen görs en miljöredovisning, men intresset för att hållbarhetsredovisningar ökar något, 13 % (25 ftg) gör en hållbarhetsredovisning. De allra flesta använder en egen modell för miljöredovisning och hållbarhetsredovisning. Redovisningarna är inte alltid separata, utan ingår i årsredovisningarna. Se sammanställningen i tabell 3. Tab 2. Ledningssystem i SABO-företag ISO (30) Miljödiplomering (14) FR2000 (4) ISO 9001 (15) OHSAS (5) AFS 2001:1 (13) SRVFS 2004:3 (8) Eget/annat ledningssystem (27) Inget ledningssystem (106) 7% 2% 8% 3% 7% 4% 16% 14% 56% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Andel företag Tab 3. Miljö- och hållbarhetsredovisning Miljöredovisning (40) Hållbarhetsredovisning, GRI (4) Hållbarhetsredovisning, ISO (0) Hållbarhetsredovisning, egen modell (21) Nej, ingen redovisning (132) 2% 0% 11% 21% 70% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Andel ftg 4

5 Sorterade fraktoner (antal ftg) Avfall SABO-företagen erbjuder sina hyresgäster stora möjligheter till källsortering. Den fastighetsnära servicen går utöver lagkraven för till exempel förpackningar, returpapper och elavfall (småel, batterier, ljuskällor). Alla företag erbjuder dock inte alltid insamling av samtliga fraktioner och inte heller för alla fastigheter. Det finns inte alltid tillgänglig plats i fastigheten Insamling av matavfall finns i 69 % av företagen och utbyggnaden pågår löpande i takt med att kommunerna bygger ut insamlingen. Ett företag har angivit att de har avfallskvarnar i en del av beståndet. Insamling av matfett som en separat fraktion finns i några företag.(6 %). Insamlingen av förpackningar och returpapper är fortsatt hög, minst en fraktion (returpapper) erbjuds fastighetsnära i 80 % av företagen och förpackningar samlas in i mellan 69-73% av företagen. Fastighetsnära insamlingen av smått elavfall (34 %), batterier (58 %) och ljuskällor (43-48%) erbjuds också i företagen och ligger på en stabil nivå. Andelen företag som erbjuder grovsoprum fortsätter att minska. En del företag har ersatt grovsoprumme med mobil insamling eller ställer ut containrar några gånger per år. Enstaka företag har hämtcheckar där hyresgäster kan få hämtning av grovavfall till ett subventionerat pris. De företag som inte allt erbjuder någon hämtning av grovavfall (52 %), hänvisar till den kommunala återvinningscentralen. Det finns en liten ökning av företag som har återbruksrum, samlar in textilier och har samarbete med insamlingsorganisation. Vägglöss ses dock som ett problem med återbruk av möbler. Tabell 4. Avfall uppdelat efter fraktioner Matavfall, kommunal hämtning. (131) Kompostering, egen regi (9) Matfett (11) 5% 6% 69% Förpackningar/returpapper minst en fraktion (152) Glas, ofärgat (139) Glas, färgat (139) Returpapper/tidningar (151) Kartong (143) Plast (131) Metall (138) Ingen insamling av förpackningar och returpapper (38) 20% 80% 73% 73% 80% 75% 69% 73% Elavfall, hemelektronik, småel, (64) Batterier (111) Lågenergilampor (84) Lysrör (81) Glödlampor (91) Farligt avfall (19) 10% 34% 44% 43% 48% 58% Återbruksrum för boende (17) Kläder, möbler med org. (15) Textilier för återvinning (20) 9% 8% 10% Grovsoprum (38) Grovavfall, mobil insamling (35) Grovavfall, annat sätt (36) Grovavfall, ej hämtning (99) Avfall 0,0% 20% 18% 19% 52% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Andel ftg 5

6 Transporter SABO-företagen ställer miljökrav på fordon och drivmedel vid upphandling av egna transporter. Det ställs inte krav i lika stor utsträckning när det gäller leverantörers transporter. Krav som ställs på leverantörer kan vara på miljöklassade fordon, drivmedel, eco driving (sparsam körning), miljözonsregler, miljö- och kvalitetssäkring, klimatkompensation. I företagens interna arbeta med transporter finns krav på till exempel eco driving, att nyinköpta fordon ska vara el-, gas- eller RMEdrivna. Ett företag angav att de har en utbytesplan där alla fossildrivna fordon ska vara utbytta år SABO-företagen följer också upp de egna transporterna genom att mäta körda mil i tjänsten (66 %) och mängd drivmedel som används (64 %). Klimatbelastningen från företagets fordon beräknas av 27º% av företagen. Det går också att se en ökning av företag som har bilpool för den egna förvaltningen (23 %) och det är nu 40 % av företagen som har tjänstecyklar, varav en del är elcyklar. Laddstolpar för elbilar finns i 17 % av företagen. Vi har dock inga uppgifter om hur många laddstolpar det finns i företagen har. Tabell 5. Miljö- och klimatkrav på transporter Drivmedel Fordon Annat krav 4% 9% 13% 22% 37% 53% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Andel företag Egna transporter Leverantörers transporter Tabell 6. Övrigt, transporter Cykelpool (13) 7% Tjänstecyklar (74) 40% Bilpool för anställda (44) 23% Bilpool för boende (9) Bilpool, annan aktör (11) 5% 6% Laddstolpar för elbilar (32) 17% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 6

7 Energi Värme-, fastighetsel och vattenanvändning I sammanställningen nedan finns medianvärden för värme, fastighetsel och ingår för de företag som också besvarat Skåneinitiativets enkät 1. Här ser vi att det i dessa företag har värmeförbrukningen betydligt. Användning av fastighetsel och vatten har varit i stort sett oförändrad de senaste tre åren. OBS! Dessa uppgifter skiljer sig som Skåneinitiativets rapportering som sker i november månad varje år. Då är det fler företag som svarar, samt att det är medelvärden som rapporteras. Tabell 7. Användning av energi, fastighetsel och vatten. Medianvärden Antal företag Uppvärmning, kwh/m² A temp 110,5 117,0 118,8 e-indexkorrigerat Fastighetsel kwh/m² A temp 17,2 17,2 18,3 Vatten m³/m² A temp 1,13 1,13 1,14 Vatten m³/m² (BOA+ LOA) 1,43 1,42 1,43 Förnybar el Andelen bostadsföretag som har solceller har ökat till 24 % år 2014 jämfört med 14 % år Däremot har företag med egen produktion av el från vindkraft och solvärme har inte förändrats. Grön el upphandlas av 60 % av företagen år 2014, att jämföra med 49 % år Egen produktion Tabell 8. Förnybar energi Solceller (45) Solvärme (44) 24% 23% Vindkraft (25) 13% Köpt Grön el (115) 60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 1 Insamlingen och uppföljningen av energi- och vattenförbrukningen sker inom ramen för SABOs Skåneinitiativ. De företag som rapporterar till Skåneinitiativet får egen rapport som innehåller uppgifter om klimatbelastning, primärenergifaktor mm. 7

8 Hållbara bostäder Intresset för området hållbara bostäder ökar, men vi är fortfarande i början på den här processen. Även om antalet företag ökar som använder miljöcertifieringar för byggnader, så är det enstaka projekt. Det är en lång process från det man har beslutat att certifiera en byggnad till dess den är klar, men helt klart finns det en trend. Vanligaste systemet som företagen använder är Miljöbyggnad (13 %). Några företag har också börjat med att använda Svanen för flerbostadshus. FEBY för passivhus använda av 4 % av företagen. Miljöbedömning av byggvaror och kemiska produkter har ökat lite jämfört med tidigare år. De system som används i huvudsak är SundaHus miljödata (26 %), Basta (10 %) och Byggvarubedömningen (10 %). Drygt hälften av företagen (52 %) använder inget system för att värdera byggvaror. Tabell 9. Miljöcertifiering av byggnader Passivhus, FEBY (8) 4% Miljöbyggnad (32) 17% Svanen (9) LEED (1) Miljövärdering, annat system (5) 5% 0,5% 3% Ingen miljövärdering (136) 75% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Tabell 10. Miljöbedömning av byggvaror Byggvarubedömningen (19) 10% Sunda Hus Miljödata (50) 26% BASTA (20) 10% Folksams byggmiljöguide (6) PRIO (8) 3% 4% Farliga ämnen, annat system (26) 14% Farliga ämnen, ingen bedömning (98) 52% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 8

9 Bilaga. Sammanställning av svar från SABOs miljöenkät 2014 Antal företag som besvarat enkäten Antal lägenheter 65% (190 antal) 80% ( lgh) Styrning av miljöarbetet Miljöansvarig Miljöansvarig, Ja 51,6% (98) Miljöansvarig, Nej 45,8% (87) Miljöansvarig, Vet ej 2,6% (5) Ledningssystem ISO ,8% (30) EMAS 0,0% (0) Miljödiplomering 7,4% (14) FR2000 2,1% (4) ISO ,9% (15) OHSAS ,6% (5) AFS 2001:1 6,8% (13) SRVFS 2004:3 4,2% (8) Energiledningssystem ISO ,0% (0) Eget/annat ledningssystem 14,2% (27) Nej, inga ledningssystem 52,1% (99) Vet ej, ledningssystem 3,7% (7) Miljöredovisning Miljöredovisning 21,1% (40) Hållbarhetsredovisning, enligt GRI 2,1% (4) Hållbarhetsredovisning, enligt ISO ,0% (0) Hållbarhetsredovisning 11,1% (21) Nej, ingen redovisning 64,2% (122) Vet ej, redovisning 5,3% (10) Avfall Matavfall Matavfall (Kommunen hämtar) 68,9% (131) Kompostering, egen regi 4,7% (9) Nej, matavfall 29,5% (56) Vet ej, matavfall 0,5% (1) Fastighetsnära insamling, förpackningar och tidningar Sortering i minst en fraktion 80,0% Glas, ofärgat 73,2% (139) Glas, färgat 73,2% (139) Returpapper/tidningar 79,5% (151) Kartong 75,3% (143) Plast 68,9% (131) Metall 72,6% (138) Nej, ingen egen insamling 18,9% (36) Vet ej 1,1% (2)

10 Avfall forts. Insamling, övriga fraktioner Elavfall (hemelektronik, småel) 33,7% (64) Batterier 58,4% (111) Lågenergilampor 44,2% (84) Lysrör 42,6% (81) Glödlampor 47,9% (91) Matfett 5,8% (11) Farligt avfall 10,0% (19) Annan/andra fraktioner 3,2% (6) Nej, inga övriga fraktioner 36,3% (69) Vet ej 1,6% (3) Återvinning/återbruk Återbruksrum för boende 8,9% (17) Insamling av kläder möbler mm i samarbete med extern organisation 7,9% (15) Textilier för återvinning 10,5% (20) Nej 79,5% (151) Vet ej 1,1% (2) Insamling, grovavfall Grovsoprum 20,0% (38) Grovavfall, Mobil insamling, Egen 18,4% (35) Grovavfall, annat sätt 18,9% (36) Grovavfall, ej hämtning 51,6% (98) Grovavfall, Vet ej 0,5% (1) Transporter Leverantörers transporter Drivmedel 12,6% (24) Fordon 22,1% (42) Annat krav 8,9% (17) Nej, inga krav 63,7% (121) Vet ej 5,8% (11) Egna transporter Drivmedel 36,8% (70) Fordon 52,6% (100) Annat krav 4,2% (8) Nej, inga krav 16,3% (31) Vet ej 0,5% (1) 2

11 Transporter forts. Egna transporter, uppföljning mm Egen bil i tjänsten, mätning körsträcka 41,1% (78) Företagets fordon i tjänsten, körsträcka 66,3% (126) Företagets fordon, drivmedel 63,7% (121) Företagets fordon, klimatbelastning 26,8% (51) Cykelpool 6,8% (13) Tjänstecyklar 38,9% (74) Laddstolpar 16,8% (32) Annat 2,6% (5) Nej, inge krav 11,6% (22) Vet ej 0,5% (1) Bilpool Bilpool för anställda 23,2% (44) Bilpool, för boende 4,7% (9) Bilpool, annan aktör 5,8% (11) Bilpool, nej 73,2% (139) Bilpool, vet ej 0,0% (0) Energi Energi- och vattenförbrukning Median (78) Uppvärmning, e-index, kwh/m² Atemp 110,5 Fastighetsel, kwh/m² Atemp 17,2 Vattenförbrukning, m³/m² Atemp 1,13 Vattenförbrukning, m³/m² (BOA+ LOA) 1,43 Värme, individuell mätning och debitering Temperatur/Komfortmätning, endast mätning 13,2% (25) Temperatur/komfortmätning, både mät. och debitering 10,0% (19) Tillförd värme, endast mätning 2,6% (5) Tillförd värme, både mätning och debitering 6,3% (12) Radiatormätning, både mätning och debitering 2,6% (5) Nej, ingen mätning och debitering 73,7% (140) Vet ej 0,5% (1) El, individuell mätning och debitering El, endast mätning 5,3% (10) El, både mätning och debitering 37,4% (71) Nej, varken mätning eller debitering 56,3% (107) Vet ej 1,1% (2) Vatten, individuell mätning och debitering Varmvatten, endast mätning 7,9% (15) Varmvatten, både mätning och debitering 36,8% (70) Kallvatten, endast mätning 7,9% (15) Kallvatten, både mätning och debitering 23,7% (45) Radiatormätning, både mätning och debitering 2,6% (5) Nej, varken mätning eller debitering 53,2% (101) Vet ej 1,1% (2) 3

12 Energi forts Förnybar energi, egen produktion Solceller 24,2% (46) Solvärme 23,2% (44) Vindkraft 13,2% (25) Förnybart energislag, Annat 3,2% (6) Förnybart energislag, Nej 55,8% (106) Grön el Grön el, Ja 60,5% (115) Grön el, Nej 30,5% (58) Grön el, Vet ej 8,9% (17) Tvättstugor Betalning per tvätt 8,4% (16) Automatisk dosering tvättmedel 16,3% (31) Stängt gemensamma tvättstugor 5,8% (11) Fjärrvärmedrivna vitvaror 8,9% (17) Tvätt, Annat 7,4% (14) Nej 63,7% (121) Vet ej 2,1% (4) Hållbara bostäder Innemiljösystem MIBB 3,7% (7) P-märkning 0,0% (0) Miljöstatus 3,2% (6) Inne, avtal hyresnivå 4,7% (9) Inne, rutiner, cert ledningssystem 7,4% (14) Innemiljö, Annat 11,6% (22) Innemiljö, Nej 73,2% (139) Innemiljö, Vet ej 0,5% (1) Bostäder speciella krav Allergianpassade 4,7% (9) Allergi, Rökfritt 17,4% (33) Allergi, Elsanerat 0,5% (1) Allergi, Annat 1,1% (2) Allergi, Nej 79,5% (151) Allergi, Vet ej 1,1% (2) Miljöbedömning, byggvaror Byggvarubedömningen 10,0% (19) Sunda Hus Miljödata 26,3% (50) BASTA 10,5% (20) Folksams byggmiljöguide 3,2% (6) PRIO 4,2% (8) Farliga ämnen, Annat system 13,7% (26) Farliga ämnen, Nej 49,5% (94) Farliga ämnen, Vet ej 2,1% (4) 4

13 Hållbara bostäder forts Miljöklassning FEBY, Passivhus 4,2% (8) Miljöbyggnad 16,8% (32) Svanen 4,7% (9) BREEAM 0,0% (0) LEED 0,5% (1) Green Building 0,5% (1) Miljövärdering, Annat system 3,2% (6) Miljövärdering, Nej 73,2% (139) Miljövärdering, Vet ej 1,6% (3) Behov av erfarenhetsutbyte och stöd Energi och klimat 42,1% (80) Miljökrav i upphandling 32,6% (62) Verksamhetsutövarens egenkontroll 27,9% (53) Miljökrav i byggnation 27,4% (52) Innemiljö 26,3% (50) Källsortering - allmänt 21,1% (40) Hållbarhetsredovisning 20,0% (38) Miljöledning, miljödiplomering, certifiering 16,8% (32) Miljöcertifiering av byggnader 15,8% (30) Insamling hushållens farliga avfall 12,1% (23) Miljöchefens roll 10,5% (20) Stadsodling 10,0% (19) Hållbara transporter - internt 8,4% (16) Lokalt omhändertagande av vatten 7,9% (15) Hållbara transporter - för hyresgäster 5,3% (10) 5

SABOs miljörapport 2013 2014-09-30

SABOs miljörapport 2013 2014-09-30 SABOs miljörapport 2013 2014-09-30 SABOs miljörapport 2013 SABOs miljörapport baseras på den årliga miljöenkäten som skickas ut varje år till alla SABOs medlemsföretag. Trender i årets miljöenkät: solceller,

Läs mer

SABOs miljörapport 2015

SABOs miljörapport 2015 Sida 0 av 14 2016-10-24 SABOs miljörapport 2015 Resultat från SABOs miljöenkät Sida 1 av 14 Innehåll Om SABOs miljöenkät... 2 SABOs miljörapport 2015 i korthet... 3 Tabell 1. Ett urval av resultat från

Läs mer

SABOs miljörapport utifrån 2012 års miljöenkät

SABOs miljörapport utifrån 2012 års miljöenkät 2013-10-04 SABOs miljörapport utifrån 2012 års miljöenkät SABOs miljöenkät 2012 har besvarats av 176 SABO-företag. Det motsvarar 61 % av företagen. Det är i större utsträckning de medelstora och stora

Läs mer

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisningen av miljöarbetet och sammanställning av den miljöpåverkan som Umluspens verksamhet förorsakar. Redovisningen följer de punkter

Läs mer

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner I slutet av januari skickades enkäter ut till samtliga hushåll i Säffle och Åmåls kommuner. Frågorna berörde kundnöjdhet med dagens

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

Avfall Sverige-rapport 2016:28 Vad slänger folk i soppåsen? < Besökt

Avfall Sverige-rapport 2016:28 Vad slänger folk i soppåsen? <  Besökt Miljöbyggnad 3.0 Sweden Green Building Council Landsvägen 50A 172 63 Sundbyberg Malmö den 19 december 2016 SKRIVELSE: Indikator för avfallshantering i byggnaden med koppling till Indikator 4 - Energislag

Läs mer

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka?

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka? 2012-09-05 1 (6) ENKÄT LGH Hur tycker du att framtidens shantering ska se ut i Nacka? Som en del i arbetet med en ny splan för Nacka kommun vill vi veta vad du tycker är viktigt och vad du tycker bör förbättras!

Läs mer

Miljöredovisning 2015

Miljöredovisning 2015 Miljöredovisning 2015 1 REDOVISNING AV ARBETET MED LEDNINGSSYSTEMET UNDER VERKSAMHETSÅRET 2014 Fastighets ABs (härefter kallad ) miljöarbete uppfyller de krav som ställs i den internationella miljöledningsstandarden

Läs mer

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Kvalitetsaspekter som är det som har störst påverkan på upplevd kvalitet i det vi levererar till kund har identifierats i områden för mätning av nöjd-kund-index, projektmätning,

Läs mer

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 1(7) Fastställd av rektor Kåre Bremer 2008-02-28 Dnr: 83-0334-08 Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 Inledning Detta dokument avser miljörådets uppföljning och bedömning

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Miljöledning inom staten, Waterfront 29 sep 2014 Tove Malmqvist KTH avd. för Miljöstrategisk analys - FMS tove.malmqvist@abe.kth.se Utvecklingen av miljöcertifiering av byggnader

Läs mer

Miljöbokslut Övergripande miljömål i Miljöprogram är markerade med kursiv text.

Miljöbokslut Övergripande miljömål i Miljöprogram är markerade med kursiv text. Miljöbokslut 2015 2015 var slutår för Region Hallands Miljöprogram 2012-2015. Många positiva saker har hänt inom miljöområdet under programperioden såsom ISO-certifieringar, ställda miljökrav i de flesta

Läs mer

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkäten utförs som en del av arbetet med att ta fram en avfallsplan för kommunerna Degerfors, Filipstad, Gullspång, Karlskoga,

Läs mer

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Fortsätt sortera sopor som tidigare. Lägg bara till en bra rutin Släng soppåsarna i två olika

Läs mer

PM Undersökning om insamlingssystem för elavfall i Sverige 2012

PM Undersökning om insamlingssystem för elavfall i Sverige 2012 PM Undersökning om insamlingssystem för elavfall i Sverige 212 El-Kretsen har tillsammans med Avfall Sverige genomfört en översiktlig undersökning med syfte att skapa en nulägesbild över hur insamling

Läs mer

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö Utökad källsortering vid Campus Valla 2005-09-07 Campus Valla - tre sorteringssteg 1. Källsorteringsstationer i verksamheten Upphandlade av institutionerna 3. Källsorteringsrum i kulvert Färdigställda

Läs mer

Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering

Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 2 Privatpersoner...3 2.1 Vatten och avlopp...4 2.2 Slamtömning...5 2.3 Frågor om avfallshantering...5

Läs mer

Låt grupperna intervjua den/de ansvariga för de olika delarna för att få hjälp att svara på frågorna.

Låt grupperna intervjua den/de ansvariga för de olika delarna för att få hjälp att svara på frågorna. Verktyget är uppdelat i sex delar: 1. el och värme, 2. mat och matavfall, 3. transporter, 4. varor, 5. avfall och återvinning samt 6. planering och kommunikation Dela upp klassen i 6 grupper och låt dem

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Evelina Strandfeldt Sweden Green Building Council 1 240 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Sweden Green Building Council Ideell förening för företag i bygg-

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik Projektets resultat Gemensamt dokument lokal anpassning Utgå från samhällets och branschens miljösyn Använda befintliga verktyg i samhället Ingen/liten kommunal

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

1 (2) Indatarapport - Mariestad - Insamling (2009)

1 (2) Indatarapport - Mariestad - Insamling (2009) Indatarapport - Mariestad - Insamling (2009) Insamlade mängder I1 : Kärl- och, inkl matavfall I2 : Grovavfall från ÅVC och separat insamlade mängder grovavfall I6 : Förpackningar och tidningar som samlas

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Att ställa energikrav vid nybyggnation

Att ställa energikrav vid nybyggnation Att ställa energikrav vid nybyggnation Utmaningar och möjliga lösningar Jens Johansson Miljöstyrningsrådet www.msr.se Bred avstämning - intressenter MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSSTÖD PRISBELÖNT I EU

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

Sverige baserad på målt energiförbruk efter 2 år

Sverige baserad på målt energiförbruk efter 2 år Verifiering av nybyggeri i Sverige baserad på målt energiförbruk efter 2 år och Miljöbyggprogram g SYD Tor Fossum Miljöstrateg Stadsbyggnadskontoret Malmö Krav om verifiering Lag om energideklaration av

Läs mer

UNDERSÖKNING OM SYNEN PÅ STADENS AVFALLSHANTERING

UNDERSÖKNING OM SYNEN PÅ STADENS AVFALLSHANTERING UNDERSÖKNING OM SYNEN PÅ STADENS AVFALLSHANTERING SMÅHUS/FÖRETAG/FASTIGHETSÄGARE/BOENDE I FLERBOSTADSHUS RAPPORT Kund: Stockholms Vatten Avfall AB Datum:1121 Bakgrund och syfte Bakgrund Stockholm Vatten

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

TÖMNINGSDAGAR. Tänk på att... HÖGANÄS KOMMUN INFORMERAR OM OMRÅDE FÖRPACKNINGSMATERIAL TIDNINGAR

TÖMNINGSDAGAR. Tänk på att... HÖGANÄS KOMMUN INFORMERAR OM OMRÅDE FÖRPACKNINGSMATERIAL TIDNINGAR 9 JANUARI PAPPERSFÖRPACKNINGAR & OFÄRGAT GLAS 25 JANUARI METALL & PLAST 9 FEBRUARI & FÄRGAT GLAS 3 MARS PAPPERSFÖRPACKNINGAR & OFÄRGAT GLAS 21 MARS METALL & PLAST 5 APRIL & FÄRGAT GLAS 28 APRIL PAPPERSFÖRPACKNINGAR

Läs mer

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt Bakgrund Målsättningen med att tillämpa miljömål för energieffektiva

Läs mer

avfallshantering i sabo-företag Exempelsamling s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

avfallshantering i sabo-företag Exempelsamling s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag cherstin andersson avfallshantering i sabo-företag Exempelsamling s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll förord 3 erfarenheter av avfallshantering i sabo-företagen 4 För statistik på avfallet

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Kalmar Kommun. Jane Wågsäter Box KALMAR. Strategi 1(9) Madeleine Nettelbladt. Kommun/Landsting.

Kalmar Kommun. Jane Wågsäter Box KALMAR. Strategi 1(9) Madeleine Nettelbladt. Kommun/Landsting. 1(9) Handläggare Madeleine Nettelbladt Kalmar Kommun 21-11 3376-1 Jane Wågsäter Box 611 391 26 KALMAR Strategi Kommun/Landsting Kalmar Kommun Antal årsarbetskrafter: 484 Antal invånare: 62388 Målsättning

Läs mer

Min sopbok. Batterier

Min sopbok. Batterier Batterier Batterier finns i många prylar idag. Men vet du att en del av dem är farliga för miljön? De innehåller kvicksilver, kadmium eller bly som är miljöfarliga ämnen. Min sopbok Hur gör jag med mina

Läs mer

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Uppdaterad senast 2013-05-16 Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Översikt 2009-2012 och fördelning avfallsmängder 2012 Redovisad statistik baseras på statistik från insamling av hushållsavfall från återvinningsstationer,

Läs mer

Sammanställning Grupparbete Workshop Plats för avfall Grupp 1

Sammanställning Grupparbete Workshop Plats för avfall Grupp 1 Grupp 1 Sopsug kompletterande ÅVS Men i stadsdelen synliggörs skräp pedagogiskt till att uppmuntra återbruk för minskade avfallsmängder. Återföra avfall till stadsdel efter rankning för återbruk. Ett lokalt

Läs mer

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande 2014-09-08_rev 2014-09-17 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2014/209-459 KFKS 2014/387-459 Tekniska nämnden Avfallstaxa 2015 Förslag till beslut 1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA

Läs mer

DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA

DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA Avfall Vilhelmina DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA 0 77 49 8% 48 Skriven i kommunen Är du som fyller i enkäten folkbokförd i kommunen? 0 8 6 4 Ja Nej Ja 95 (63.76 %) Nej 54 (36.4 %) Svar

Läs mer

DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA

DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA Avfall Vännäs DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA 0 8 304 3 303 Skriven i kommunen Är du som fyller i enkäten folkbokförd i kommunen? 0 8 4 Ja Nej Ja 98 (98.35 %) Nej 5 (.65 %) Svar 303

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Visioner och handlingsplan Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Lagstiftning Volatila energipriser Hyresgästers efterfrågan Varumärke Medarbetare Vad driver grönt? Gröna Fonder och Bankkapital Marknadsvärdet

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Uppföljning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2008

Uppföljning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2008 1(5) Anmäld för rektor Kåre Bremer 2009-03-12 Dnr: 83-0574-09 Uppföljning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2008 Inledning Detta dokument avser miljörådets uppföljning av miljöarbetet vid Stockholms

Läs mer

Mängd. använts. Proton SE Takduk

Mängd. använts. Proton SE Takduk 3 Det som användes Alternativ som kunde ha använts Mängd Halogenfri elkabel PVC-kabel 20 915 m Halogenfria installationsrör PVC-rör 2 830 m Lifeline CS (PVC-fritt plastgolv) Tarkett iq Granit 2,0 (PVC-golv)

Läs mer

miljö - med fokus på klimat -

miljö - med fokus på klimat - miljö - med fokus på klimat - Miljöarbetet på LKF startade redan 1990 med projektet Trimma LKF. Det gick ut på att minska alla våra kostnader och miljöpåverkan, då företrädesvis värme, vatten och el. Till

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Gröna listan för Medlemskap i BilRetur. Grön lista för Partners till BilRetur

Gröna listan för Medlemskap i BilRetur. Grön lista för Partners till BilRetur Gröna listan för Medlemskap i BilRetur Grön lista för Partners till BilRetur Vad krävs för att vara med i BilRetur Att du har Bilskrotningsauktorisation Att du uppfyller Lagkrav och Förordningar som krävs

Läs mer

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk > Ett viktigt uppdrag - att spara resurser och skydda miljön Kunder Idéer Miljö Vårt uppdrag Lunds Renhållningsstyrelse ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för avfallshanteringen i Lunds kommun. ska

Läs mer

Nya Karolinska Solna framtidens universitetssjukhus. NKS Bygg Landstingsstyrelsens förvaltning

Nya Karolinska Solna framtidens universitetssjukhus. NKS Bygg Landstingsstyrelsens förvaltning Nya Karolinska Solna framtidens universitetssjukhus NKS Bygg Korta fakta om NKS Verksamhetsarean (BTA) för nybyggnationen: ca 330 000 kvm Antal våningar: upp till 12 630 enkelrum för inlagda patienter

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Nu sänker vi avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Visste du att vi har sänkt din grundavgift med 25%? Varsågod! Du som fastighetsägare kan glädjas åt lägre avgifter för din avfallshantering. Från

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2012

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2012 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2012 VD har ordet Vi ser hållbarhet som ett samhällsansvar Miljö- och hållbarhetsfrågorna är högt prioriterade inom Karlshamnsbostäder. Vårt sätt att uppnå våra mål innebär

Läs mer

Beslutsmodell för ett hållbart byggande - Brf Viva

Beslutsmodell för ett hållbart byggande - Brf Viva Beslutsmodell för ett hållbart byggande - Brf Viva Mari-Louise Persson Energistrateg 2016-11-15 Riksbyggen - Vår verksamhet Utvecklar och bygger bostäder med bostadsrätt Förvaltar fastigheter åt bostadsrättsföreningar

Läs mer

Miljöredovisning 2012

Miljöredovisning 2012 Miljöredovisning 212 1 Oljeförbrukning, m 3 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1998 24 27 28 29 21 211 212 Vårt miljöarbete ger resultat! Redovisning av arbetet med ledningssystemet under verksamhetsåret 211 Stubos miljöarbete

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 1 REDOVISNING AV ARBETET MED LEDNINGSSYSTEMET UNDER VERKSAMHETSÅRET 2014 Fastighets ABs (härefter kallad ) miljöarbete uppfyller de krav som ställs i den internationella miljöledningsstandarden

Läs mer

Vägledning för inrapportering till Skåneinitiativet

Vägledning för inrapportering till Skåneinitiativet Vägledning för inrapportering till Skåneinitiativet Version 1.0 Handledning Den här handledningen ska fungera som ett stöd för dig som är kontaktperson vid inrapportering av data till Skåneinitiativet.

Läs mer

Döbelnsgatan 20D. Kommunala handikapprådet 9/12

Döbelnsgatan 20D. Kommunala handikapprådet 9/12 Döbelnsgatan 20D Kommunala handikapprådet 9/12 Agenda Fakta om huset Syfte för dess uppkomst Vad som har gällt Vad som gäller idag Uppsalahems arbete för gröna hem Fakta Döbelnsgatan 20D Punkthus byggt

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar VERKSAMHETSSYSTEM Miljöpolicy och miljömål Generella dokument nr: 00-08 Fastställd av styrelsen 2013-02-13 Ekologigruppen AB Miljöpolicy Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle

Läs mer

Aktivitetsplan miljö 2014 2019 för Stockholms Kooperativa Bostadsförening

Aktivitetsplan miljö 2014 2019 för Stockholms Kooperativa Bostadsförening Aktivitetsplan miljö 2014 2019 för Stockholms Kooperativa Bostadsförening Miljöplan del 2 Mål 2019 Delmål 2014 Aktivitet Transporter Alla bilar inom SKB ska vara miljöbilar enligt Stockholms stads definition

Läs mer

Kommunala riktlinjer för hållbart byggande

Kommunala riktlinjer för hållbart byggande Kommunala riktlinjer för hållbart byggande Göteborg Stockholm Malmö/Lund 2011-08-24 Kaj Granath, arkitekt, TD avdelningen för byggnadsteknik Byggnadens livscykel Planering Projektering Produktion 0,5-5

Läs mer

AVFALLSLISTA för Varbergs Bostad

AVFALLSLISTA för Varbergs Bostad Sidan 1 av 8 AVFALLSLISTA för Varbergs Bostad 1 Sidan 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GROVAVFALL FRÅN BYGG, FÖRVALTNING OCH HYRESGÄSTER Träavfall 3 Trädgårdsavfall 3 Tryckimpregnerat virke 3 Fyllnadsmaterial

Läs mer

Matavfall. Erfarenheter från insamlingssystem och förbehandlingsanläggningens krav på kommunernas insamling. Charlotta Ringdahl.

Matavfall. Erfarenheter från insamlingssystem och förbehandlingsanläggningens krav på kommunernas insamling. Charlotta Ringdahl. Matavfall Erfarenheter från insamlingssystem och förbehandlingsanläggningens krav på kommunernas insamling 18 april 20131 Charlotta Ringdahl Agenda 1.NATIONELLT MÅL 2.HUR BIDRAR VI TILL ATT UPPNÅ MÅLET?

Läs mer

1. Folkbokförd i kommunen. Sammanfattning: Är du som fyller i enkäten folkbokförd i kommunen? Antal Procent Ja ,41% Nej 3 2,59%

1. Folkbokförd i kommunen. Sammanfattning: Är du som fyller i enkäten folkbokförd i kommunen? Antal Procent Ja ,41% Nej 3 2,59% Sammanfattning: Enkäten gick ut som en länk via kommunens hemsida. Annonser sattes in i Habonytt. Totalt svarade 116 personer och 72 personer svarade på sista frågan (utlottning av biobiljetter). Främst

Läs mer

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 i rit f h c o s u h s u h ds å Sm Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 Avfallstaxa Surahammar kommun Antagen av Surahammars kommunfullmäktige. Taxan gäller från och med 2017-01-01. Allmänt Taxan avser de

Läs mer

Exploateringsnämndens handlingsplan. Stadens energikrav vid markanvisningar

Exploateringsnämndens handlingsplan. Stadens energikrav vid markanvisningar Exploateringsnämndens handlingsplan Stadens energikrav vid markanvisningar Bakgrund Staden ska vara pådrivande i utvecklingen av en hållbar stadsutveckling genom sitt eget agerande och genom att samarbeta

Läs mer

Omnibusundersökning Återvinning 2009

Omnibusundersökning Återvinning 2009 Omnibusundersökning Återvinning 009 Projektledare: Katharina Norborg Beställare: Anna-Carina Gripwall Fältarbete: Februari 009 Proj. nr: 09000/090006 Genomförande Syfte: Metod: Urval: Urvalsstorlek: Syftet

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester som blivit kvar

Läs mer

Återvinning och kretslopp

Återvinning och kretslopp Återvinning och kretslopp Här finns bilder som visar miljöfarligt avfall och hur det sorteras på en en återvinningscentral. Vad är det som har kastats? Använd bilderna för prata om hur man sorterar miljöfarligt

Läs mer

Miljöredovisning Skolförvaltningen 2008 Sammanställda data från skolorna (oklar~j~j~p.a..if!~ll.~.~... _,.~~

Miljöredovisning Skolförvaltningen 2008 Sammanställda data från skolorna (oklar~j~j~p.a..if!~ll.~.~... _,.~~ Miljöredovisning Skolförvaltningen 2008 Sammanställda data från skolorna (oklar~j~j~p.a..if!~ll.~.~... _,.~~ Miljödata Skolkansliet Fornbyfhsk Morafhsk Malungs fhsk Naturbruks- Musik- Totalt Medelvärde

Läs mer

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam.

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam. Miljöutredning för: Företag/verksamhet:_StormStyrka Gatuadress:_Syrengården 51 Postadress:_424 39 ANGERED Miljöansvarig:_Karin Storm Tel:_031-330 21 55 Verksamheten Vår verksamhet kan kortfattat beskrivas

Läs mer

Miljöcertifiering Miljöcertifiering En miljöcertifiering är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Utifrån ett certifieringssystem får en byggnad ett certifikat som visar dess miljöprestanda.

Läs mer

Fossilbränslefri kommun 2025

Fossilbränslefri kommun 2025 4131 eller 12 år, 3 mån, 3 veckor Fossilbränslefri kommun 2025 20130917 Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg Övergripande mål Mörbylånga är en fossilbränslefri kommun som är självförsörjande med trygg

Läs mer

Källsortering Alskäret

Källsortering Alskäret Källsortering Alskäret Vem tar egentligen ansvar för vad? April 2015 Ann Martinsson Palmbrink Nacka kommun http://www.nacka.se/web/bo_bygga/avfall/inlamning/sidor/default.aspx Vem ansvarar? Kommunerna

Läs mer

Uppsalas ledande bostadsbolag

Uppsalas ledande bostadsbolag Uppsalas ledande bostadsbolag Ägardirektiv, bl a På affärsmässiga grunder försöka uppnå en hög nyproduktionsnivå Erbjuda 7 % av nyuthyrningen till personer som av särskilda skäl inte kan få en bostad på

Läs mer

Samarbete och ansvar i Energi- och klimatplanen

Samarbete och ansvar i Energi- och klimatplanen Samarbete och ansvar i Energi- och klimatplanen Eslövs kommun består av sju förvaltningar. Större delen av arbetet med energi- och klimatfrågor hamnar på Samhällsbyggnad och men arbete med dessa frågor

Läs mer

Remissbehandling Motionen remitterades till Tekniska nämnden och Telge Återvinning for yttrande.

Remissbehandling Motionen remitterades till Tekniska nämnden och Telge Återvinning for yttrande. ~Q s SVAR PÅ MOTION FRÅN TAGE GRIPENSTAM (C), KERSTIN LUNDGREN (Cr O 8 o L] OCH LEIF HOLMBERG (C) MED RUBRIKEN "MOBIL MILJÖSTATION OCH FLER ÅTERVINNINGSSTATIONER" Till Kommunfullmäktige Tage Gripenstam

Läs mer

Åter- vinnings- guide

Åter- vinnings- guide Åter- vinnings- guide Det finns många anledningar till att sortera sitt avfall. Huvudargumentet är naturligtvis miljön. Genom återvinning ser vi till att inga farliga ämnen kommer ut i naturen. Dessutom

Läs mer

Miljöcertifiering. Vad är miljöcertifiering? 2015-03-24. Lilliehorn Konsult AB

Miljöcertifiering. Vad är miljöcertifiering? 2015-03-24. Lilliehorn Konsult AB Miljöcertifiering Vad är miljöklassning? Varför ska man klassa? Vilka system finns? Kravnivåer? Skillnader mellan systemen Erfarenheter av projektering Integrera med förvaltning Hur gör man? Vad kan man

Läs mer

Ingmarie Ahlberg. Exploateringskontoret Stockholms stad

Ingmarie Ahlberg. Exploateringskontoret Stockholms stad Ingmarie Ahlberg Exploateringskontoret Stockholms stad, * Hammarby sjöstad * Tre nya miljöprofilprojekt - Lövholmen - Norra Djurgårdsstaden - Miljöprofilering Järva upprustning miljonprogramsområdena 2

Läs mer

Miljöberättelse Miljöstegen

Miljöberättelse Miljöstegen Miljöberättelse Miljöstegen Giltig under perioden: 1 januari 2014 15 januari 2015 Innehåll: Organisation och verksamhet Sammanfattning av miljöpåverkan Miljö- och kvalitetspolicy Miljömål 2014 Genomförda

Läs mer

Klassningssystem en överblick

Klassningssystem en överblick Klassningssystem en överblick Daniel Olsson Klassning av byggnader en överblick av de vanligaste systemen och hur man ser på el och värmeanvändning 1) Vad är nyttan? 2) En fluga? 3) Vilka system finns?

Läs mer

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa Enbostadshus och fritidshus Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun 2015-2016 Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun Antagen av Skinnskattebergs kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad

Läs mer

Mörbylånga Kommun. Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 80 MÖRBYLÅNGA. Strategi 1(9) 2010-002912 33724-1. Marie Rosenqvist.

Mörbylånga Kommun. Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 80 MÖRBYLÅNGA. Strategi 1(9) 2010-002912 33724-1. Marie Rosenqvist. 1(9) Handläggare Marie Rosenqvist Mörbylånga Kommun 21-2912 Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 8 MÖRBYLÅNGA Strategi Kommun/Landsting Mörbylånga Kommun Antal årsarbetskrafter: 461 Antal invånare: 1421

Läs mer

Introduktion - version 3.0 Copyright Tyréns AB ETT SYSTEM FÖR INVENTERING, BEDÖMNING OCH KLASSIFICERING AV FASTIGHETER

Introduktion - version 3.0 Copyright Tyréns AB ETT SYSTEM FÖR INVENTERING, BEDÖMNING OCH KLASSIFICERING AV FASTIGHETER ETT SYSTEM FÖR INVENTERING, BEDÖMNING OCH KLASSIFICERING AV FASTIGHETER Instrument för miljöstyrning En miljöbedömning ger dig kunskap om dina fastigheters miljöbelastning. Systemet redovisar olika miljönyckeltal

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Samarbete och ansvar i Energi- och klimatplanen

Samarbete och ansvar i Energi- och klimatplanen Samarbete och ansvar i Energi- och klimatplanen Eslövs kommun består av sex förvaltningar. Större delen av arbetet med energi- och klimatfrågor hamnar på Miljö och Samhällsbyggnad och men arbete med dessa

Läs mer

Miljöredovisning 2012

Miljöredovisning 2012 Miljöredovisning 212 9 Oljeförbrukning, m 3 8 7 6 5 4 3 2 1 24 25 26 27 28 29 21 211 212 Vårt miljöarbete ger resultat! Sida 2 (11) Redovisning av miljöarbetet under verksamhetsåret 212 Vårgårda Bostäders

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

RAPPORT. Förskolan Trädgårdsstaden. IG Passivhus Sverige. Uppföljning under 3 år. IG Passivhus Sverige 2015-03-05

RAPPORT. Förskolan Trädgårdsstaden. IG Passivhus Sverige. Uppföljning under 3 år. IG Passivhus Sverige 2015-03-05 2015-03-05 RAPPORT Förskolan Trädgårdsstaden Uppföljning under 3 år IG Passivhus Sverige Tel: 0470-70 51 74 Fax: 0470-70 51 79 Mobil: 0709-123 096 Organisationsnummer: 556862-5635 Adress: Honnörsgatan

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

Stubo AB Miljöredovisning 2013. Miljöredovisning 2013 --- 1 ---

Stubo AB Miljöredovisning 2013. Miljöredovisning 2013 --- 1 --- Miljöredovisning 2013 --- 1 --- REDOVISNING AV ARBETET MED LEDNINGSSYSTEMET UNDER VERKSAMHETSÅRET 2013 Stubos miljöarbete uppfyller de krav som ställs i den internationella miljöledningsstandarden ISO

Läs mer

Högsby Kommun. Anders Ivarsson HÖGSBY. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Högsby Kommun

Högsby Kommun. Anders Ivarsson HÖGSBY. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Högsby Kommun 1(9) Handläggare Astrid Fell Högsby Kommun 21-773 Anders Ivarsson 579 8 HÖGSBY Strategi Kommun/Landsting Högsby Kommun Antal årsarbetskrafter: 461 Antal invånare: 5777 Målsättning till 214 (förbättring

Läs mer

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Avf_13_Svenljunga v1.0 Sweco Environment 2013 Enkät Avfallshantering 2013 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde

Läs mer