Energi- och miljöplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energi- och miljöplan"

Transkript

1 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun

2 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat Energi Giftfri miljö Transporter och maskiner Energi- och miljöplanen är upplagd efter följande struktur: Övergripande mål Introduktion, nuläge och utmaningar Strategier och åtgärder med tidplan Ansvar och måluppföljning Varje nämnd och bolagsstyrelse i kommun har eget ansvar för sitt miljöarbete och ska vidta åtgärder som leder mot beslutade miljömål. För att ge en samlad bild av hur arbetet fortlöper görs måluppföljning i november varje år i kommunfullmäktige.

3 Energi- och miljöpolicy Lessebo kommun strävar mot ett hållbart samhälle, ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi vill skapa en god livskvalitet och god hälsa för nuvarande och kommande generationer. Vi ska sträva efter att upplevas som en miljökommun vilket innebär att vi ska fungera som pådrivare och föregå med gott exempel i arbetet för en hållbar utveckling. Alla delar av vår verksamhet ska drivas och utvecklas med stor hänsyn till de förutsättningar som miljön och de lokala och globala naturresurserna ger.

4 Politiska prioriteringar... I den strategiska planen för kommunen finns följande politiska prioriteringar för energi- och miljöarbete: Systematiskt arbeta för att förorenade områden i kommunen saneras och efterbehandlas. Minska energiförbrukning i Lessebo kommunkoncerns fastigheter. Minska koldioxidbelastningen i kommunen. Aktivt arbeta för att minska våra transporter. Arbetet med att skydda vårt vatten ska vara offensivt och utgå från ett helhetsperspektiv. Samverka med andra kommuner för att främja energieffektiviseringar.... så här uppnår vi dem: Miljöaspekterna ska alltid vägas in i det dagliga kommunala arbetet vid upphandling av tjänster och varor, vid beslut och planering och vid förvaltning av kommunens marker och fastigheter. Genom tillgänglighet, information, rådgivning och utbildning till förtroendevalda, anställda och allmänhet ska kommunen sträva efter en bred uppslutning bakom våra energi- och miljömål. Vi ska aktivt påverka och underlätta för företag, organisationer och kommuninvånare att minska negativ miljöpåverkan genom att ställa krav vid upphandlingar och att genomföra beteendepåverkansprojekt med våra medborgare. Genom regelbundna uppföljningar och utvärderingar av kommunens energi- och miljöarbete ska detta ständigt förbättras. Från och med 2014 köper vi miljömärkt el.

5 Energi- och miljöarbetet delas in i långsiktiga och kortsiktiga mål. De kortsiktigamålen utgår från 2012 och stäcker sig fram till De långsiktiga målen grundar sig på 1990 års siffror och ska vara uppfyllda Långsiktiga mål 2020 med basår 1990 Koldioxidbelastningen från Lessebo kommun ska minska med 52%. Energianvändningen i kommunkoncernens fastigheter ska minska. Den genomsnittliga normalårskorrigerade energiförbrukningen * ska vara högst 120kW/m 2 (BRA ** ) för Lessebo kommun och högst 140 kw/m 2 (BOA ** ) för Lessebohus. 0% av kommunens fastigheter ska ha en uppvärmning som baseras på fossila bränslen. Minst 50% av matavfallen från hushåll, storkök, butiker och restauranger ska år 2018 behandlas biologiskt så att växtnäring och minst 40 % av energin tas tillvara. Koldioxidbelastning, ton Lessebo kommun per invånare 6,37 3,1 3,3 Energiförbrukning i kommunens fastigheter, kwh/m 2 (BRA) 2020 Uppvärmning ** 125,5 126,4 128,6 114,0 Fastighetsel 71,8 67,5 64,2 60,8 ** Klimatkorrigerade värden Energiförbrukning i Lessebohus fastigheter, kwh/m 2 (BOA) 2020 Uppvärmning ** 171,8 173,3 186,0 143,0 Fastighetsel 22,5 19,6 19,7 20,3 ** Klimatkorrigerade värden * Normalårskorrigering gör värmeförbrukningen jämförbar mellan olika år. ** BRA = bruksarea, BOA = boarea

6 Kortsiktiga mål 2016 med basår 2012 Koldioxidbelastningen ska minska med 10% per invånare. Energiförbrukningen per invånare ska minska med 5 %. 5% av kommunkoncernens fordon ska drivas med förnyelsebara bränslen. Antal fjärrvärmekunder ska varje år öka med 1,5%. Påbörja installation av närvarostyrd belysning i kommunenkoncernens fastigheter. Genomföra beteendepåverkansprojekt inom el och vatten. Initiera ett samåkningsprojekt med mobilapplikation som stöd. Laddningsstolpe för el ska finnas på minst en plats i varje tätort kommunen. Starta ett projekt för att använda solcellslampor som gatubelysning på landsbygden. Koldioxidbelastning per invånare, ton/år 2011 Lessebo kommun 3,0 3,1 3,3 Riksgenomsnitt 4,4 4,2 Energiförbrukning per invånare, MWh/år * 2011 Lessebo kommun 52,9 37,2 50,2 Riksgenomsnitt 40,8 40,4 * Lessebo kommun får höga jämförelsetal på grund av att vi är få invånare med flera större industrier. Kommunens fordon drivs med förnyelsebar bränsle Lessebo kommun

7 Energiförbrukning i kommunen fastigheter, kwh/m 2 (BRA) Uppvärmning ** 125,5 126,4 128,6 128,0 Fastighetsel 71,8 67,5 64,2 64,1 Energiförbrukning i Lessebohus fastigheter, kwh/m 2 (BOA) Uppvärmning ** 171,8 173,3 186,0 157,0 Fastighetsel 22,5 19,6 19,7 21,4 ** Klimatkorrigerade värden Fjärrvärme Antal kunder 562 Antal anläggningar Användandet av farliga kemikalier i kommunens verksamheter Utgångsläget ej klart. Närvarostyrd belysning i kommunenkoncernens fastigheter Samtliga skolor Alla fastigheter Beteendepåverkansprojekt inom el och vatten Inget 1 projekt per år Samåkningsprojekt med mobilapp som stöd Är i gång sedan 1 februari Laddningsstolpe för el Solcellslampprojekt * 1 * Fyra gatubelysningsstolpar som drivs med solceller.

8 Avfall Återanvändning och återvinning ser vi som en viktig del i arbetet med att minimera resursslöseriet och skapa kretslopp. I verksamheten uppkommer avfall av olika slag. Vi arbetar med att minimera mängden avfall, källsortera avfallet samt att sortera ut farligt avfall och se till att det tas omhand på rätt sätt. Strategier - avfall Kommunens verksamheter ska källsortera. Verka för att hela kommunen ska källsortera. Sortera det biologiska avfallet till exempelvis biogas. - Ingen sortering av matavfall förekommer idag. - Matavfall från storkök ska behandlas biologiskt. Arbetsmarknadsprojekt där möbler, cyklar, elektronik med mera tas tillvara, repareras och säljs.

9 Byggnation, underhåll och inneklimat Nybyggnation, underhåll och renoveringar bidrar till miljöpåverkan på olika sätt. Genom att tänka på miljön redan vid planeringen av ett nytt hus kan man lättast minska den framtida negativa miljöpåverkan huset kommer att ha under lång tid framöver. Kommunkoncernen beaktar bland annat materialval, energibehov, avfallshantering, underlätta resande med cykel och kollektivtrafik. I våra nybyggnationer och underhållsåtgärder dokumenteras materialval i en loggbok som följer med fastigheten. Strategier - Byggnation, underhåll och inneklimat Delta i Goda hus nätverk Närvarostyrd ventilation utifrån CO 2 bör eftersträvas. Genomföra dokumentation på sjuka hus ska dokumentation på vad som betecknas som sjuka hus genomföras ska vi dokumentera vilka av kommunens/bolagensfastigheter som betecknas som sjuka hus. Upprätta loggbok för material. Under 2014 kommer vi att genom organisationen Goda hus följa Folksams byggmiljöguide gällande material i våra byggnader. Prognosstyrda bostäder. 369 st av Lessebohus lägenheter är temperaturstyrda. Fortsätta installationen av närvarostyrd belysning i kommunenkoncernens fastigheter. Beteendepåverkansprojekt inom el och vatten.

10 Energi Energiförbrukning medför den största miljöpåverkan i vår verksamhet och utgör därför ett högt prioriterat område. Värmen kommer från Lessebo Fjärrvärme med minst 98% förnyelsebart bränsle. Elen vi köper är från och med 2014 miljömärkt el och endast producerad från vindkraft. Med hjälp av den energianalys vi utfört på samtliga fastigheter i samband med energideklarationerna har vi ett omfattande underlag i arbetet med att spara energi. Samtidigt arbetar vi med information och beteendepåverkan mot våra invånare. Vår personal utbildas i energieffektivisering. Strategier - energi Underhållsplaner som tar hänsyn till energiförbrukningen. Projekt med SMHI-väderprognoser styr energiförbrukningen. Starta ett projekt för att använda solcellslampor som gatubelysning på landsbygden.

11 Giftfri miljö I en aktiv samhällsplanering finns det goda förutsättningar för att nå en hållbar utveckling. Kemikalier av olika slag används i verksamheten ska alltid vara miljövänliga. En inventering ska genomföras, användningen ska kartläggas och de produkter som används ska dokumenteras. Löpande ska ett arbete pågå med att eliminera farliga produkter eller bytas ut mot mindre farliga. Målet är att alla produkter vi använder ska vara bra både ur miljö- och arbetsmiljösynpunkt. Miljömärkta produkter prioriteras. Strategier - giftfri miljö Varje år ska radonmätningar genomföras och dokumenteras och åtgärdas i kommunkoncernens fastigheter. Utreda om andelen farliga kemikalier inom kommunkoncernen kan minska med 50%. Material som innehåller PCB skall inventeras, dokumenteras och åtgärdas. Påverka berörda myndigheter så att markföroreningarna i kommunen minskar. - Samtliga glasbruksdeponier och bruksmiljöer har lokaliserats och undersökts. - Saneringsarbete pågår på Lessebo gamla sågverk. - Widerströms gamla såg i Hovmantorp har sanerats. - Ytbehandlingsindustrier har undersökts och förberedelser till sanering pågår. Fortsätta mätningarna av uteluften så att de nationella miljömålen efterlevs. - CO 2 : 7,3 µg/m 3 klart under miljömålet 20 µg/m 3. - PM2,5: 8 µg/m 3 under beslutat miljömål (2020) 10 µg/m 3. - PM10: 15 µg/m 3 i nivå med beslutat miljömål (2020) 15 µg/m 3. Rent vatten. - Stärka skyddet av kommunala dricksvattentäkter genom att uppdatera kommunens föreskrifter för vattenskyddsområden. - Kommunens avloppsinventering medför att enskilda avlopp som är undermåliga ska minska. - Framtaganden av avloppsplaner genom vattenmyndighetens åtgärdsprogram. - I 11 av kommunens sjöar är provtagning vid badplatser gjorda, samtliga godkända. Öka inköp av ekologiska och närproducerade livsmedel. Ställa miljökrav vid upphandling. - Så långt det är möjligt prioritera miljökraven. Dokumentera vilka medel som får användas i kommunkoncernen. *PM anger gränsvärde i mikrometer på partiklar i luften. PM2,5 och PM10 anger partiklarnas storlek.

12 Transporter och maskiner Maskiner av olika slag används vid skötsel av fastigheter och utemiljö. Historiskt sett har bränslet som använts i våra fordon och maskiner enbart bestått av bensin och diesel, alltså fossila bränslen som påverkar klimatet genom utsläpp av koldioxid. Nu sker en successiv övergång till förnybara bränslen som etanol, el och biogas. Vi kommer att se över möjligheten att köra på alternativ diesel som ger lägre hälsofarliga utsläpp jämfört med vanlig diesel. Samtidigt försöker vi planera våra resor så att resurserna utnyttjas så effektivt som möjligt. Medarbetarna skall gå utbildning i sparsam körning. Cykel uppmuntras för korta resor, tjänstecyklar finns. För längre persontransporter försöker vi välja tåg framför flyg och bil. Strategier - transporter och maskiner Kommunkoncernens tjänsteresor kommer att räknas om till CO 2. Miljöhänsyn ska alltid tas vid leasing och nyinköp av kommunkoncernens fordon. Initiera ett samåkningsprojekt med mobilapplikation som stöd. Mäta och öka andelen webbmöten /ba

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 2 (38) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Lägesbeskrivning av energianvändningen 2012... 6 Energianvändningen minskar stadigt... 6 Mer biobränsle har

Läs mer

Energi- och klimatplan

Energi- och klimatplan Energi- och klimatplan 1 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Bakgrund 5 1.1 Introduktion 5 1.2 Syfte 5 1.3 Organisation av klimatarbetet 5 1.4 Energi 6 1.5 Växthuseffekten och klimatförändringarna

Läs mer

MILJÖPROGRAM 2014 2016

MILJÖPROGRAM 2014 2016 MILJÖPROGRAM 2014 2016 En del av Stockholms stad Innehåll Inledning...3 Målområde 1. Miljöeffektiva transporter... 4 Målområde 2. Giftfria varor och byggnader... 6 Målområde 3. Hållbar energianvändning...

Läs mer

Miljöpolitiskt program 2013 2017

Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöarbetet i Landstinget Västmanland ska bidra till en minskad klimatpåverkan och en bättre folkhälsa Världens länder fick 1992 ett gemensamt uppdrag vid FN:s konferens

Läs mer

ENERGIPLAN och KLIMATSTRATEGI Del 2

ENERGIPLAN och KLIMATSTRATEGI Del 2 ENERGIPLAN och KLIMATSTRATEGI Del 2 Mål och åtgärder Sidan 1 av 14 Inledning FN:s klimatpanel (IPPC) har bekräftat att klimatet verkligen förändras och att användningen av energi för mänsklig verksamhet

Läs mer

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 Miljöprogram 2012-2016 Lokala miljömål för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 INLEDNING... 3 VAD ÄR MILJÖMÅL?... 4 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL... 4 REGIONALA MILJÖMÅL ÖREBRO LÄNS MILJÖMÅL...

Läs mer

Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020. Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30

Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020. Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30 Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020 Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30 1 Sammanfattning...3 Mål för Ale kommun...3 1 Bakgrund till strategin för energieffektivisering

Läs mer

Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner

Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner Uppgifterna är framtagna av Energirådet Halland på uppdrag av Länsstyrelsen Halland maj 2008 Anna-Lena Falk Innehållsförteckning sida 1 Energi- och

Läs mer

MILJÖREDOVISNING. Energirådgivningen har fortsatt med gratis rådgivning till kommunens. Sommardag vid Görväln. Foto: Mikael Nasberg.

MILJÖREDOVISNING. Energirådgivningen har fortsatt med gratis rådgivning till kommunens. Sommardag vid Görväln. Foto: Mikael Nasberg. MILJÖREDOVISNING Ansvarsområde Miljöredovisningen visar utvecklingen inom ett antal viktiga miljöområden i form av uppföljning av så kallade gröna nyckeltal och omfattar såväl förhållandena i Järfälla

Läs mer

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI UPPDATERAD JUNI 2013 MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI EN AV TRE HÅLLBARHETSSTRATEGIER I KOMMUNENS STRATEGISKA PLAN KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNENS STYRMODELL STRATEGISK PLAN... 4 Miljö- och klimatstrategi...

Läs mer

Alliansens arbetsgrupp för ett MILJÖ- OCH KLIMATSMART LANDSTING

Alliansens arbetsgrupp för ett MILJÖ- OCH KLIMATSMART LANDSTING Alliansens arbetsgrupp för ett MILJÖ- OCH KLIMATSMART LANDSTING Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Landstinget Sörmland. Alliansens arbetsgrupp för ett miljö- och klimatsmart landsting

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

Energi- och klimatplan för Munkfors kommun

Energi- och klimatplan för Munkfors kommun Energi- och klimatplan för Munkfors kommun Antagen av kommunfullmäktige Datum: 2011-06-21 ver.1.4 1 BESLUTSDEL 3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Utgångspunkter för Energi- och klimatplanen...3 1.3 Organisation av

Läs mer

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre..

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre.. Innehåll Inledning. 1 Vår verksamhet 1 Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2 Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4 Är vi bra idag? Blir vi bättre.. 5 Mål och resultat 2013.. 6 Framtiden... 22 Bilaga 1 Redovisning

Läs mer

Uppföljning av Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi

Uppföljning av Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi Sid 1(63) Uppföljning av Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi Dnr KS 2015-51 Karlstads kommun Webbplats karlstad.se E-post karlstadskommun@karlstad.se Organisationsnr 212000-1850 Postadress Karlstads

Läs mer

Uppföljning av Habo och Mullsjö kommuners Miljöprogram och Energi- & Klimatstrategier

Uppföljning av Habo och Mullsjö kommuners Miljöprogram och Energi- & Klimatstrategier 2012 Uppföljning av Habo och Mullsjö kommuners Miljöprogram och Energi- & Klimatstrategier Framtagen av: Kontaktperson: Habo kommun & Mullsjö kommun Rikard Almgren Miljö- och energistrateg 036-442 82 69

Läs mer

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby

Läs mer

Kalix kommuns strategi för energieffektivisering i den egna verksamheten 2010-2020

Kalix kommuns strategi för energieffektivisering i den egna verksamheten 2010-2020 Kalix kommuns strategi för energieffektivisering i den egna verksamheten 2010-2020 11nledning Kalix kommuns strategi för energieffektivisering är framtagen för att kartlägga de kommunala verksamheternas

Läs mer

Energiplan 2013. Lerums kommun 2013-04-30

Energiplan 2013. Lerums kommun 2013-04-30 Lerums kommun 2013-04-30 Innehåll Lerums Vision 2025 och Klimatstrategin 6 Lerums vision 2025... 6 Klimatstrategin... 6 Energiplan 2013 7 Syfte 7 Struktur... 7 Sammanfattning mål... 8 Geografisk kommun...

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

ESILÖVS KOMMUN. Eslövs kommuns Energi- och klimatplan 2.0. Strategi och handlingsplan för energieffektivisering och klimatarbete 2015-2020

ESILÖVS KOMMUN. Eslövs kommuns Energi- och klimatplan 2.0. Strategi och handlingsplan för energieffektivisering och klimatarbete 2015-2020 ESILÖVS KOMMUN Eslövs kommuns Energi- och klimatplan 2.0 Strategi och handlingsplan för energieffektivisering och klimatarbete 2015-2020 En del av Eslövs miljömål Dokumentet är antaget av Kommunfullmäktige

Läs mer

Uddevalla. Sveriges första EMAS - registrerade kommun

Uddevalla. Sveriges första EMAS - registrerade kommun Uddevalla Sveriges första EMAS - registrerade kommun Miljöredovisning för verksamhetsåret 2011 Innehåll En hållbar framtid för Uddevalla... 1 Mål och resultat 2011... 1 Förvaltningsvisa miljömål... 15

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014 s kontor Miljöbokslut 2014 UPPFÖLJNING AV SÖDERTÄLJE KOMMUNS LOKALA MILJÖMÅL Foto, omslag: Sam Murad/Crisp film De största utmaningarna för Södertälje kommun som organisation och kommun är, i likhet med

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Bakgrund och syfte... 6 Statligt stöd och nationella mål... 6 Stödets utformning... 6 Omfattning och avgränsningar... 6 Kommunens åtagande... 6 Varbergs kommuns

Läs mer

Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003

Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003 Miljöhandbok Uddevalla kommun Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003 Verksamhetsbeskrivning Vi har i vår miljöpolicy antagit utmaningen att forma en socialt och ekologiskt hållbar kommun. Det innebär

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY MED MÅL OCH STRATEGIER 2010 Reviderad 2014 ÖVERSIKTSPLAN VÄRMDÖ KOMMUN 2009-2012 - MED MÅL OCH STRATEGIER Värmdö kommun Skogsbovägen 9-11 134 81 Gustavsberg Telefon: 08-570 470 00 Fax 08-570 483 05 E-post:

Läs mer