Uppsökande verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppsökande verksamhet"

Transkript

1 Framtaget med stöd av Allmänna arvsfonden Uppsökande verksamhet - LSS - på brukarnas villkor - Sidan 1

2 Detta idématerial är framtaget inom vårt projekt LSS - på brukarnas villkor, som vi genomfört med stöd av Allmänna arvsfonden. Projektet har skett i samarbete med Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, FUB, Neurologiskt handikappades riksförbund, NHR, Riksförbundet för mag- och tarmsjuka, RMT, samt Riksförbundet för cystisk fibros, RfCf. Sidan 2

3 Förord Den uppsökande verksamheten är, som vi ser det, en av grundpelarna i den sociala verksamheten riktad till funktionshindrade. Den uppsökande verksamheten och den utåtriktade informationen skall se till att brukare får information och kunskap om vilket stöd de har rätt till och hur de kan erhålla det. Trots att den uppsökande verksamheten är oerhört viktig för många brukare, oftast de med sämst förutsättningar att själva skaffa sig det samhällsstöd de behöver, är det oftast en verksamhet satt på undantag. Trots att kommunerna genom ett flertal lagrum har skyldighet att bedriva uppsökande verksamhet, gör många kommuner inte det, utan bryter medvetet mot lagen. - Vi vet inte hur vi skall göra. Vi har inte tid, Vi vill inte göra reklam för vår verksamhet, är argument som ofta hörs. Samtidigt har kommunerna ibland inte det planeringsunderlag de skulle behöva för att på ett korrekt sätt verkställa fattade beslut och domar enligt LSS och SOL (socialtjänstlagen). Vår förhoppning är att detta idématerial skall ge både brukare och tjänstemän tankar och idéer om hur man kan organisera och arbeta med uppsökande verksamhet. Helsingborg i september 2002 Lars Gustavsson Länsombudsman Sidan 3

4 Innehållsförteckning Vad är uppsökande verksamhet?...5 Kommunalt initativ...5 Det man inte vet...5 Varför uppsökande verksamhet?...5 Vad utmärker en uppsökande verksamhet...6 Hög prioritet...6 Detta säger lagen!...6 Hur kan vi arbeta med uppsökande verksamhet?...7 Förhållningssätt...7 Nätverket...7 Kunskap...8 Hur identifierar vi behov?...8 Sekretess...8 Lyhördhet och kommunikation...9 Andra åtgärder...9 Kontinuitet...9 Intervju med Beth Sundell Eriksson...10 Sidan 4

5 Vad är uppsökande verksamhet? Ur ett brukarperspektiv är uppsökande verksamhet en av den sociala verksamhetens hörnpelare. Den är garantin för att de som behöver samhällets stöd, men av olika anledningar själva inte har förmågan att söka det, skall bli kontaktade av samhället. De skall bli uppsökta, informerade om och erbjudna det stöd de har behov av för att kunna leva ett gott liv. Kommunalt initiativ I själva definitionen av uppsökande verksamhet ligger att det är kommunen, huvudmannen, som har ansvaret för initiativet. Det är den som skall söka upp dem som kan tänkas vara i behov av olika stödinsatser. Trots att lagtexten är glasklar är det många kommuner som inte bedriver någon uppsökande verksamhet, vilket också visar sig genom att alltfler människor faller utanför det sociala skyddsnätet. Orsakerna till att de inte bedriver någon uppsökande verksamhet är flera. Brister i kompetens, organisation och resurser är en. Ibland också mer cyniska orsaker som att man inte vill göra reklam för sin verksamhet, att man tror sig spara pengar o s v. Uppsökande verksamhet är emellertid inte något kommunerna har rätt att välja bort. Det är en verksamhet som de enligt flera lagrum är skyldiga att bedriva. Uppsökande verksamhet skall vara en naturlig och kontinuerlig del av den sociala verksamheten, där skyldigheten till initiativ är kommunens. Det man inte vet... En av grundtankarna bakom kommunens skyldighet att bedriva uppsökande verksamhet är, att det man inte vet kan man inte fråga efter. Socialt stöd, möjligheter till insatser från LSS eller annat samhällsstöd, är kunskaper som man normalt inte har samlat på sig. Sådan information är intressant först när den börjar bli behövd. Därför är det viktigt att information genom uppsökande verksamhet görs tillgänglig i ett kontinuerligt arbetssätt. Varför uppsökande verksamhet? Förutom de rent juridiska skyldigheterna att bedriva uppsökande verksamhet finns det flera skäl. Det rent mänskliga kommer i första hand. Många gånger är det de mest behövande som har minst förmåga att själva söka hjälp och stöd. Det är människor med psykiska funktionshinder, utvecklingsstörning eller andra kognitiva hinder, nedsatt autonomi (förmåga till självständighet), dålig initiativförmåga o s v. Att nå och stödja dessa människor i ett tidigt skede kan ofta hjälpa dem från att helt tappa fotfästet, och ofta spara kostnader för stora insatser i ett senare skede. För kommunens del innebär en bra uppsökande verksamhet också att den som lagtexten säger får en möjlighet att... göra sig väl förtrogen med levnadsförhållanden i kommunen. En bra uppsökande verksamhet är en av de delar som kan ge underlag till en bättre planering och framförhållning, för anskaffande av olika sorters Vad är Uppsökande Verksamhet? I projektet LSS - på brukarnas villkor gjordes följande definition på uppsökande verksamhet: Uppsökande verksamhet är en kontinuerlig verksamhet med hög prioritet Uppsökande verksamhet har en fysisk person/tjänsteman som är ansvarig för den Uppsökande verksamhet identifierar och kontaktar människor som trots uppenbara behov inte själva söker hjälp Uppsökande verksamhet ger information om rättigheter och möjligheter till stöd och service Uppsökande verksamhet informerar på ett för brukaren förståeligt sätt Uppsökande verksamhet inbjuder till dialog och ger möjlighet att komma tillbaka i ett senare skede Uppsökande verksamhet tar hänsyn till den enskildes integritet Uppsökande verksamhet följer upp att uppmärksammade behov blir åtgärdade Personal som arbetar med Uppsökande verksamhet har hög kompetens och de ges möjlighet att vidareutveckla denna Uppsökande verksamhet är inte en verksamhet som kommunerna har rätt att välja bort. Det är en verksamhet de är skyldiga att bedriva enligt flera lagrum. Sidan 5

6 boende, kontaktpersoner, ledsagare m m, behov som idag ofta dyker upp som en total överraskning för kommuner. Detta i sin tur gör att de inte kan verkställa fattade beslut och efterfölja domar inom rimliga tidsramar. Vad utmärker en uppsökande verksamhet? Det finns naturligtvis många sätt och metoder att bedriva uppsökande verksamhet. Det viktiga är att det arbetssätt som används når fram och att det är en kontinuerlig, ständigt pågående verksamhet. Under 1980-talets första hälft och senare i samband med LSS införande var det många kommuner som genomförde s k handikappinventeringar. Dessa utgick ofta från Försäkringskassans listor på pensionärer och förtidspensionärer, personer med sjukbidrag, handikappersättning o s v. Personerna fick en enkät tillsänt sig och i mer ambitiösa fall blev de intervjuade. De kommuner som använde de data de samlade in genom dessa kartläggningar hade naturligtvis ett bra planeringsunderlag, samtidigt som en del behov fångades upp. Men eftersom det var punktinsatser var materialet inaktuellt efter några år och nytillkomna behov föll bort, om personerna inte själva hade kraft att söka stöd. Hög prioritet I vår definition av uppsökande verksamhet är det en verksamhet med hög prioritet. Med detta menas att den bedrivs av de skickligaste och mest erfarna socialarbetarna, som ges både tid, resurser och möjligheter till kompetensutveckling. Den uppsökande verksamheten har en fysisk person som är ansvarig för den. Personerna i den uppsökande verksamheten inbjuder brukare till dialog och information, och ger en möjlighet att komma tillbaka i ett senare skede. De följer också upp att uppmärksammade behov blir tillgodosedda. I den uppsökande verksamheten tar man självklart hänsyn till den enskildes integritet och följer sekretesslagstiftningen. Detta säger lagen! Uppsökande verksamhet är en skyldighet enligt ett flertal lagrum. I Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 15, beskrivs kommunens uppgifter; 1. fortlöpande följa upp vilka som omfattas av lagen och vilka deras behov av stöd och service är, 2. verka för att personer som anges i 1 får sina behov tillgodosedda, 3. informera om mål och medel för verksamheten enligt denna lag. Enligt Socialtjänstlagen har kommunen samma skyldigheter. I Sol kapitel 3 1 står följande om socialnämndens uppgifter: - informera om socialtjänsten i kommunen, - genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållande I kapitel 3 4 skrivs vidare: Socialnämnden skall i den uppsökande verksamheten upplysa om socialtjänsten och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. När det är lämpligt skall nämnden härvidlag samverka med andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar. I kapitel 5 8 står: Socialnämnden skall göra sig väl förtrogen med levnadsförhållande i kommunen för människor med fysiska och psykiska funktionshinder samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på dessa områden. Sidan 6

7 Hur kan vi arbeta med uppsökande verksamhet? Den uppsökande verksamhetens tre viktigaste beståndsdelar är förhållningssättet, nätverket och kompetensen att identifiera behov. Andra viktiga egenskaper är naturligtvis lyhördhet och kommunikationsförmåga. Förhållningssätt I mångt och mycket är det en fråga om ett förhållningssätt. Att vilja arbeta förebyggande och att ha ett habiliterande/rehabiliterande synsätt som målsättning. Det innebär att målsättningen med den sociala verksamheten är att stödja till självständighet, oberoende och livskvalitet. Detta synsätt måste omfattas av både den tjänsteman som är ansvarig för den uppsökande verksamheten, hans medarbetare och andra som är berörda genom nätverk etc. Det måste självklart också omfattas av den administrativa och den politiska ledningen. Nätverket I vår arbetsmetodik har vi utgått från ett nätverk som basen för att nå personer som behöver olika insatser. I ett land som Sverige är det svårt att leva utan någon som helst myndighets- eller organisationskontakt. Även uteliggare har i de allra flesta fall någon form av externa kontakter. Vi listade de som funktionshindrade kan tänkas ha kontakt med enligt följande: Individ- och familjeomsorg Hemtjänsten Psykiatrin Rehabcentrum Överförmyndare Försäkringskassan Tandvård Bostadsanpassning P-tillståndsgivare Färdtjänsten Frivilligorganisationer Primärvård Dagcenter Arbetsförmedlingen Barnomsorg/skola Polis Fotvård Kyrkan/diakoniverksamhet Apotek o s v Listan kan kompletteras med ytterligare förslag. Från listan är det lämpligt att välja ut ett nätverk på en fem, sex organisationer som det är mest sannolikt att man har kontakt med. Dessa träffas i ett nätverk ca en gång i månaden och informerar dels om sin verksamhet, dels går igenom personer som de kommit i kontakt med som kan behöva hjälp och stöd. I vårt projekt såg nätverket ut enligt följande: Sidan 7

8 Individ- och familjeomsorg Försäkringskassan Primärvård Frivilligorganisationer Psykiatrin Kyrkan/diakoniverksamhet Hemtjänsten o s v Nätverket kom att förändras något över tiden eftersom någon organisation aldrig hade tid att komma och då byttes ut mot andra. Nätverket bjöd också in organisationer som inte hörde till den fasta gruppen, för att få och ge kunskap. Kunskap Detta nätverk träffades ungefär en gång i månaden för att utbyta erfarenheter, ge varandra kunskap om respektive verksamhet, bjuda in och få kunskap och kontakt med andra som stod på listan, men ej ingick i själva nätverket. Att nätverket begränsades till sex organisationer berodde på att det skulle göras hanterbart och att det skulle gå att få gemensamma tider för träffar. Med detta menades inte att andra organisationer och myndigheter var oviktiga. Det är tvärtom viktigt att dessa också får kunskap om den uppsökande verksamheten. Kunskapsspridning är en viktig del av nätverkets arbete. Återkoppling är nödvändig, d v s att man emellanåt får reda på vilka resultat den uppsökande verksamheten gett, för att hålla intresset och glöden uppe i verksamheten. Hur identifierar vi behov? En av svårigheterna med den uppsökande verksamheten är att identifiera behov. Det är inte så enkelt att allting alltid syns utanpå. Det är här behovet av erfarenhet och fingertoppskänsla kommer in, att kunna se och identifiera behov. Tecken att leta efter är isolering och svårigheter med sociala kontakter, svårigheter i den dagliga livsföringen som hygien, mathållning etc. Andra signaler kan vara svårigheter med ekonomin, hälsoproblem, fysiska och/ eller psykiska problem, missbruk etc. Detta kräver som sagt både fingertoppskänsla, erfarenhet, uppmärksamhet och vilja. Sekretess Sekretessen är en faktor som många gånger uppges som en orsak till att kommunerna inte bedriver uppsökande verksamhet. Sekretesslagstiftningen är emellertid till för att skydda den enskildes integritet, inte en lag för att hindra behövande att få det samhällsstöd de har rätt till. Enligt sekretesslagstiftningen får du inte godtyckligt lämna över uppgifter om den enskilde mellan olika myndigheter. Inte heller skall man i nätverket diskutera olika fall, utan att uppgifterna är avidentifierade. Sidan 8

9 Sekretessen hanteras bäst genom att man helt enkelt ber den enskilde om tillstånd att lämna över behövliga uppgifter om honom eller henne till uppsökaren, efter att noga ha förklarat varför man vill göra det. Lyhördhet och kommunikation Att nalkas den enskilde på ett bra sätt är ofta svårt och kräver både finkänslighet och lyhördhet. Vår erfarenhet är att de flesta människor, även de som avböjer hjälp, inte blir förargade av att bli erbjudna stöd. Människor med funktionshinder som gör dem skygga och som därmed har svårigheter i sociala kontakter, är det naturligtvis extra viktigt att närma sig med varsamhet. Enligt våra erfarenheter är det då bra att använda de kontakter som brukaren redan har. Uppsökaren kommer till det härbärge, den dagcentral, kurator etc som förmedlat behovet. Det kan öka tryggheten hos brukaren att ha en person med som de känner och förhoppningsvis litar på. I kommmunikationen är det också viktigt att ha tid att lyssna och verkligen låta brukaren få tala i första hand, för att bygga upp en bra samtalsrelation med förståelse för brukarens situation och behov. Det måste få ta tid. I första skedet är det inte ovanligt att en brukare trots mycket uppenbara behov tackar nej. Detta måste naturligtvis respekteras, men det är viktigt att alltid lämna dörren öppen. Ibland kan det ta ett år att tända insikten hos en brukare att hans eller hennes situation går att förändra till det bättre. Det är hela meningen med den uppsökande verksamheten. Andra åtgärder Andra källor som kan användas är naturligtvis listor från Försäkringskassan över nytillkomna förtidspensionärer, vårdbidrag, handikappersättningar o s v. Det är också väsentligt att göra Socialtjänsten och LSSverksamheten synlig genom artiklar i de kommunala informationsblad, som de flesta kommuner distribuerar till sina innevånare några gånger per år. Det är också viktigt att se till att personal inom skola, barnomsorg m fl verksamheter har åtminstone en grundkunskap om de möjligheter till insatser, stöd och service som finns, så att de kan förmedla vidare. Vid framtagande av informationsmaterial bör man inte glömma den egna kommunala personalen, som bör vara en viktig länk till medborgarna. Kontinuitet Att arbeta med uppsökande verksamhet är ett långsiktigt och förebyggande arbete som tar tid. Det är därför viktigt att se till att personalen får tid och kompetens att arbeta med planerna: Stödjer inte den politiska och administrativa ledningen de ansvariga tjänstemännen, kommer den uppsökande verksamheten aldrig att fungera. Det är också viktigt att det finns rutiner för ordentliga överlämningar vid personalförändringar. Kontinuiteten i arbetet är viktig för kvaliteten i den uppsökande verksamheten. Sidan 9

10 Beth Sundell Eriksson var ansvarig uppsökare i Landskrona kommun under , medan projektet LSS - på brukarnas villkor pågick. Hon arbetar idag som hjärnskadekoordinator vid Region Skåne Vilka är dina mest bestående intryck av den uppsökande verksamhet du var ansvarig för? Att det var mycket lärorikt. Vi kom i kontakt med verksamheter som vi inte hade känt till alls, frivilligorganisationer som ingick i nätverket och fick veta mer om dem som vi redan hade kontakt med. Generellt kan sägas att vi aktörer inom det sociala området har för lite kunskap om varandra. Kontakten med olika brukare kändes naturligtvis också väldigt meningsfull, speciellt när vi kom in i ett tidigt skede och kunde arbeta förebyggande. Inom det sociala känns det annars lätt som om vi arbetar för mycket med ständiga brandkårsutryckningar. Vilka resultat uppnådde ni? Under det dryga år som jag hade ansvar aktualiserades ungefär ett trettiotal brukare inom den uppsökande verksamheten. I många fall handlade det om lättare saker att ordna, men i några fall blev det tyngre ärenden. I en sex, sju fall ledde det till LSS- eller SoL-insatser. I andra fall handlade det om att hjälpa brukare till kontakt med försäkringskassa, psykiatri etc. Fanns det några dolda behov? Dolda och dolda. Det handlade lite om att vi genom våra träffar och diskussioner i nätverket fick ett nytt synsätt och en ny uppmärksamhet. Jag tror inte det var någon som var helt okänd, utan några samhällskontakter. Det handlade istället om att vi såg på brukarna med nya ögon. Är uppsökeriet en viktig verksamhet? Absolut! Kanske en av de allra viktigaste. Får vi den upppsökande verksamheten att fungera ger det oss möjlighet att komma in och stödja behövande i ett tidigt skede. Då räcker det ofta med små medel, vilket ofta blir bra för den enskilde och billigare för kommunen. Jag ser behovet av en fungerande uppsökande verksamhet inte minst i min nuvarande sysselsättning. Viktigaste erfarenheten Att det tar tid. Det måste få ta tid både med arbetet i nätverket och i kontakterna med enskilda brukare. Från kontakt till att brukaren ville ta emot en åtgärd tog det nästan ett år i ett ärende. Sidan 10

11 Sidan 11

12 HSO Skåne är en samarbetsorganisation för huvuddelen av Skånes handikappföreningar. Dessa har fler än funktionshindrade medlemmar i länet. HSO Skånes uppgift är att arbeta med övergripande frågor som är gemensamma för medlemsföreningarna. Prioriterade arbetsområden är vård, rehabilitering/habilitering, hjälpmedel och social service. Vaktgatan 3, Helsingborg Tfn Fax E-post: Sidan 12

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth 2009-12-11 1(5) Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada Socialnämnden beslutade 2009-11-03 uppdra åt socialkontoret att sammanställa

Läs mer

- LSS - på brukarnas villkor -

- LSS - på brukarnas villkor - Framtaget med stöd av Allmänna arvsfonden Råd och stöd - LSS - på brukarnas villkor - Sidan 1 Innehållsförteckning Förord...3 Förutsättningarna...4 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade....4

Läs mer

- LSS - På brukarnas villkor -

- LSS - På brukarnas villkor - Framtaget med stöd av Allmänna arvsfonden Individuella planer - LSS - På brukarnas villkor - Sidan 1 Detta idématerial är framtaget inom vårt projekt LSS - på brukarnas villkor, som vi genomfört med stöd

Läs mer

Kvalitet i bemötandet

Kvalitet i bemötandet Projektet är genomfört med stöd från Allmänna Arvsfonden Kvalitet i bemötandet HSO Skåne HAREC Försäkringskassan Skåne HSO Skåne 2001/ KiB sid 1 Sammanfattning Kvalitet i bemötandet är ett projekt med

Läs mer

Projekt Barn med invandrarbakgrund och funktionshinder

Projekt Barn med invandrarbakgrund och funktionshinder Projekt Barn med invandrarbakgrund och funktionshinder Projektansökan Handikapporganisationernas samarbetsorgan i Skåne (HSO Skåne) söker medel för rubricerade projekt, för att i samverkan med Rädda Barnen

Läs mer

Brukarkvalitet Ett utvecklingsprojekt om kvalitet från ett brukarperspektiv

Brukarkvalitet Ett utvecklingsprojekt om kvalitet från ett brukarperspektiv Projektet är genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden Brukarkvalitet Ett utvecklingsprojekt om kvalitet från ett brukarperspektiv HSO Skåne 2004 Sidan 1 Sammanfattning Projektet Brukarkvalitet har sitt

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

En ny storregion? Ett diskussionsmaterial för handikapprörelsen inför en eventuell länssammanslagning. framtaget av HSO Skånes Tankesmedja

En ny storregion? Ett diskussionsmaterial för handikapprörelsen inför en eventuell länssammanslagning. framtaget av HSO Skånes Tankesmedja En ny storregion? Ett diskussionsmaterial för handikapprörelsen inför en eventuell länssammanslagning framtaget av HSO Skånes Tankesmedja En ny storregion? Detta material är framtaget inom ramen för HSO

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD)

Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD) Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD) Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudsman i Stockholms stad The Capital of Scandinavia Lagar

Läs mer

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade Bengt Olof Bergstrand Reviderad av Monica Larsson... 131 Tystnadsplikt Förbud mot förvandling... 132 Övergångsbestämmelser..... 133 Bilaga: Handläggning av ärenden enligt LSS..... 137 Socialförsäkringsbalken

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

nriktningsmål sociala insatser för vuxna

nriktningsmål sociala insatser för vuxna I nriktningsmål sociala insatser för vuxna Antagna av kommunfullmäktige 2003-05-26, 123 Ersätter Inriktningsmål för individ- och familjeomsorg antagna av Kommunfullmäktige 1996-11-25 i de delar som avser

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad Lättläst Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad HSO Stockholms stad AnZ dra upplagan

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Falu Kommun Socialförvaltningen LSS-sektionen Det här häftet visar olika vägar till stöd för Dej med funktionshinder.

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Q. 6 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015 Inledning Socialnämndens nämndplan för 2015 utgör tillsammans med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande

Läs mer

SOSFS 2012:6 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:6 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:6 (S) Föreskrifter och allmänna råd Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning SIDAN 1 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Kognus 14/12 2010 Riitta-Leena Karlsson Stockholms stads funktionshinderombudsman (FO) riitta-leena.karlsson@stockholm.se Tel. 08 508 25

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Projektets primära målsättning är:

Projektets primära målsättning är: HJÄLPMEDEL- KVALITET FRÅN ETT BRU KARPERSPEKTIV RSPEKTIV Projektet Hjälpmedel- kvalitet från ett brukarperspektiv har pågått sedan september 2009. Lars Gustavsson är projektansvarig och Malin Björk är

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 NPF i Sverige framsteg och utmaningar Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 Attention vi organiserar personer med NPF Vi driver på utvecklingen inom NPF Vi skapar medlemsnytta Vi sprider

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

funktionsnedsättning

funktionsnedsättning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Information om insatser enligt LSS 2(14) Innehållsförteckning Att söka hjälpinsatser 3 LSS och insatserna 4 Råd och stöd 5 Personlig assistans 6

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Individuell plan enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Individuell plan enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 2004-01-13 Individuell plan enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Inledning Denna lathund har Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna (FUB) och Riksföreningen

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Samhällets stöd till ungdomar med autismspektrumti Ilstånd

Samhällets stöd till ungdomar med autismspektrumti Ilstånd Handlkappcenlrum Information inför vuxenblivandet 16 mars 2010 Enheten för neuropsykiatriska funktionsnedsättn ingar Kuratorer Katarina Hultberg och Marie Hedlund Specialpedagoger Irja Kortelainen och

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Socialpolitik Fakta i korthet

Socialpolitik Fakta i korthet Jag har haft personlig assistent i nästan 17 år. Under de 17 åren har mina två barn kunnat växa upp hemma med sin mamma, inte hälsat på mig på ett boende, som säkert hade varit fallet utan LSS-insatser.

Läs mer

Samhällets stöd Information till dig med funktionsnedsättning

Samhällets stöd Information till dig med funktionsnedsättning Samhällets stöd Information till dig med funktionsnedsättning INNEHÅLL Aktivitetsersättning 2 Aktivitetsstöd 2 Arbete 2 Avlösarservice 2 Bilanpassning 2 Bilstöd 2 Boendestöd 2 Bostad med särskild service

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010

Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Studiehandledningen omfattar åtta studieenheter. Dessa

Läs mer

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun!

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Information till uppdragstagare i Funktionshinderomsorgen 2011-05-25 Innehållsförteckning Organisationsbeskrivning... 1 Målgrupp...1 Rättigheter för personer

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Du kan hjälpa och stödja Som kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet kan du hjälpa och stödja personer med funktionsnedsättningar så att de kan leva

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Kontaktperson enligt LSS

Kontaktperson enligt LSS Kontaktperson enligt LSS framgång vid verkställighet Tillsyn av kommunernas verkställighet av insatsen kontaktperson enligt LSS Kontaktperson enligt LSS Framgång vid verkställighet Tillsyn av kommunernas

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009

Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Kontaktpersoner Stadsdelsförvaltning

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 Samverkande insatser från skola - till arbete - i arbete Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 ARBETSMARKNAD U N GA V U X N A M ED F U N KTION S HIN D ER s o

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation Socialtjänsten i Uddevalla kommun Socialtjänsten i Uddevalla har 2000 anställda och en budget på en miljard. Dagligen kommer tusentals människor i kontakt med de

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Dokumentationsmall för SoL-utredningar

Dokumentationsmall för SoL-utredningar Dokumentationsmall för SoL-utredningar Ansökan Aktualisering: Hjälptext: Här ska det framgå hur ärendet har uppstått, vem som tagit initiativ, om det skett via en anmälan, ansökan eller på annat sätt.

Läs mer

Arbetsplats/Projektdeltagare: LSS-verksamheten i Bollebygds kommun Stefan Modén

Arbetsplats/Projektdeltagare: LSS-verksamheten i Bollebygds kommun Stefan Modén Arbetsplats/Projektdeltagare: LSS-verksamheten i Bollebygds kommun Stefan Modén Val av frågeställning/medborgarprocess LSS-insatser utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Kartläggning av beslut enligt LSS

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 En sammanfattande redogörelse för Plan för stöd och service enligt LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 U D D E V A L L A K O M M U N Socialnämnden

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

uidenpsykiatriguidenp

uidenpsykiatriguidenp sykiatriguidenpsykiatri uidenpsykiatriguidenp ykiatriguidenpsykiatrig idenpsykiatriguidenpsy iatriguidenpsykiatrigui enpsykiatriguidenpsyki Psykiatriguiden Denna broschyr är till för dig som är psykiskt

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Inledning 2. Grundläggande begrepp 3. Mål för handikappolitiken. Kommunens ansvarsområde 4-6. Kommunens målsättning 7-12.

Inledning 2. Grundläggande begrepp 3. Mål för handikappolitiken. Kommunens ansvarsområde 4-6. Kommunens målsättning 7-12. INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Sid. Inledning 2. Grundläggande begrepp 3. Mål för handikappolitiken Kommunens ansvarsområde 4-6. Kommunens målsättning 7-12. ansvar 12. Aktivitetsmål Kommunala Handikapprådet (KHR)

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

Socialnämnden BUDGET 2004

Socialnämnden BUDGET 2004 Socialnämnden BUDGET 2004 Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för ekonomiskt stöd till resurssvaga, behandlingsinsatser till barn, ungdomar och familjer, missbruksvård, flyktingmottagning, vård

Läs mer

HJÄRNKRAFT - Checklistan

HJÄRNKRAFT - Checklistan Page 1 of 5 Skriv ut sidan Dina möjligheter För att få bästa möjliga utbyte av samtalen med kuratorn kan du använda den här Checklistan. Även i kontakterna med försäkringskassa, arbetsförmedling och distriktsvård

Läs mer

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av:

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport med omslag kan beställas hos Länsstyrelsen,

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Vård- och omsorgsnämndens ansvar enl reglemente från KF Hemtjänst Äldreboende inklusive demensboende och korttidsboende Dagverksamhet för dementa Gruppboende

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Hur kan man planera framtiden för sitt kroniskt sjuka barn?

Hur kan man planera framtiden för sitt kroniskt sjuka barn? Hur kan man planera framtiden för sitt kroniskt sjuka barn? Karin Sparring Björkstén Karin.Sparring-Bjorksten@sll.se Med Dr Överläkare, Specialist i psykiatri och geriatrik Skäms inte! Schizofreni är ingens

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Som redovisning av projekt Rehabiliterande Hjälpmedelshantering vill vi från HSO Skåne avge följande redovisningsberättelse.

Som redovisning av projekt Rehabiliterande Hjälpmedelshantering vill vi från HSO Skåne avge följande redovisningsberättelse. REDOVISNING Projekt REHABILITERANDE HJÄLPMEDELSHANTERING Som redovisning av projekt Rehabiliterande Hjälpmedelshantering vill vi från HSO Skåne avge följande redovisningsberättelse. 1. Projekttitel e t

Läs mer

Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP

Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP Psykiatriguiden Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP 2 Innehållsförteckning Bruksanvisning... 4 Akutpsykiatri... 4 Primävård...

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR DAGLIG VERKSAMHET

VANLIGA FRÅGOR DAGLIG VERKSAMHET VANLIGA FRÅGOR DAGLIG VERKSAMHET Personer med utvecklingsstörning har rätt till insatsen daglig. Daglig tillförsäkras personer som är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig..

Läs mer