Stöd och service till vissa funktionshindrade

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stöd och service till vissa funktionshindrade"

Transkript

1 Bengt Olof Bergstrand Reviderad av Monica Larsson Tystnadsplikt Förbud mot förvandling Övergångsbestämmelser Bilaga: Handläggning av ärenden enligt LSS Socialförsäkringsbalken 51 kap. Assistansersättning Rätten till assistansersättning Förmånstiden Beräkning av assistansersättning Omprövning vid ändrade förhållanden Utbetalning av assistansersättning Utbetalning till den försäkrade Utbetalning till kommunen Utbetalning till annan Återbetalning av assistansersättning Samverkan med kommunen Uppgiftsskyldighet LSS 2015 Överklagande av beslut Förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade 161 Litteraturförteckning Stöd och service till vissa funktionshindrade

2 LSS Till läsaren 5 Till läsaren Denna bok behandlar lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och 51 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110), SFB, som har ersatt lagen (1993:389) om assistansersättning, LASS. LSS utgjorde tillsammans med LASS kärnan i den omfattande reformeringen av handikappolitiken som ägde rum i mitten av 1990-talet. Genom dessa lagar ökade valfriheten för personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar. Härvidlag spelar utformningen av den personliga assistansen en central roll. Den enskilde kan välja mellan att anlita kommunen, någon annan anordnare av personlig assistans eller själv anställa sina personliga assistenter. LSS är en rättighetslag. Den som uppfyller kraven för att tillhöra lagens personkrets har rätt att få vissa i lagen angivna insatser, förutsatt att han eller hon har ett behov av insatsen i sin livsföring och att behovet inte tillgodoses på annat sätt. Det låter väldigt enkelt, men i praktiken är LSS en ganska svårhanterlig lag som inrymmer många besvärliga överväganden. Boken innehåller den lagtext som gäller 1 januari Varje paragraf kommenteras med syftet att underlätta förståelsen av lagen. I samma syfte refereras viktiga rättsfall. Förhoppningen är att många ska få nytta av boken: personal och förtroendevalda som har att utreda och besluta i ärenden enligt LSS, men även studerande på utbildningar inom vård och omsorg. Anhöriga till människor med funktionsnedsättning kan också ha nytta av boken. I mars 2014 beslutade Socialstyrelsen om nya allmänna råd (SOSFS 2014:2) för personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning. Dessa råd utgår från bestämmelserna i 3 kap. 3 SoL och 6 LSS. De allmänna råden är utformade med utgångspunkt i de övergripande målen i SoL och LSS samt FN:s konvention om rättigheter för personer

3 6 LSS 2014 med funktionsnedsättning och FN:s konvention om barnets rättigheter. Personalen bör därför ha kunskaper om de grundläggande värden som uttrycks i dessa lagar och konventioner för att förstå vad som i grunden styr arbetet med att ge stöd, service eller omsorg till personer med funktionsnedsättning. I februari 2014 slutförde Assistansersättningsutredningen sitt uppdrag. Se SOU 2014:9 Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet. Uppdraget var att se över ersättningen för personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken och att föreslå en mer ändamålsenlig utformning av ersättningen (SOU 2014:9). Utredningen har under 2014 varit på remiss. 1 juni 2013 inrättades en ny myndighet, Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Inspektionen har tagit över bl.a. tillsyns- och tillståndsverksamheter från Socialstyrelsen. Prop. 2012/13:20 Inspektionen för vård och omsorg - en ny tillsynsmyndighet för hälsooch sjukvård och socialtjänst finns tillgänglig på regeringens hemsida (www.regeringen.se). 1 juli 2013 trädde nya regler i LSS och i 51 kap. SFB i kraft. Dessa nya regler har betydelse inte minst för de som bedriver eller har för avsikt att bedriva verksamhet inom området personlig assistans. Reglerna syftar till att motverka fusk och överutnyttjande av assistansersättningen samt till att förbättra rutiner och kontroll hos Försäkringskassan. I förarbetena beskrivs hur reglerna anses nödvändiga för att säkerställa assistansersättningens långsiktiga hållbarhet (Prop. 2012/13:1 Utgiftsområde 9). Den 1 januari 2011 bytte Regeringsrätten namn till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Under Högsta förvaltningsdomstolen återfinns kammarrätterna och förvaltningsrätterna. 1 januari 2011 bytte länsrätterna namn till förvaltningsrätterna beslutade Socialstyrelsens Terminologiråd att definiera begreppen funktionshinder och funktionsnedsättning. Begreppet funktionsnedsättning beskriver en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Begreppet funktionshinder beskriver

4 LSS Till läsaren 7 en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i förhållande till omgivningen. Den förändrade terminologin innebär enligt Terminologirådet att det inte är logiskt att tala om människor med funktionshinder. Den främsta anledningen är att uttrycket indikerar att funktionshindret är en individuell egenskap. En person har inte ett funktionshinder utan hindret uppstår i förhållande till omgivningen. Frasen människor med funktionsnedsättning bör användas som benämning av personer eller grupper. Ambitionen i denna bok är att förhålla sig till den användning av begreppen som förespråkas av Terminologirådet. I förarbetena till LSS används dock begreppen funktionshinder och handikapp. När dessa texter refereras kommer de ålderdomliga begreppen i vissa fall att användas. Malmö i november 2014 Monica Larsson

5 LSS Särskilda uppgifter för kommunen 73 Särskilda uppgifter för kommunen 14 Kommunen skall verka för att insatser som skall tas upp i planer som avses i 10 samordnas. Kommunens samordningsansvar kommenteras också under 10. Samordningsansvaret omfattar alla insatser till den enskilde, även sådana som lämnas av andra organ. Kommunen ska verka för att de totala insatserna får en optimal effekt för den enskilde. Detta innebär att nämnden måste söka kunskaper om andra organs åtgärder. OSL:s bestämmelser måste förvisso tillämpas. Den enskildes samtycke måste föreligga innan sökandet efter kunskaper påbörjas. 15 Till kommunens uppgifter hör att 1. fortlöpande följa upp vilka som omfattas av lagen och vilka deras behov av stöd och service är, 2. verka för att personer som anges i 1 får sina behov tillgodosedda, 3. informera om mål och medel för verksamheten enligt denna lag, 4. medverka till att personer som anges i 1 får tillgång till arbete eller studier, 5. verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt för personer som anges i 1, 6. anmäla till överförmyndaren dels när en person som omfattas av 1 kan antas behöva förmyndare, förvaltare eller god man, dels när ett förmyndarskap, förvaltarskap eller godmanskap bör kunna upphöra, 7. samverka med organisationer som företräder människor med omfattande funktionshinder, 8. anmäla till Försäkringskassan när någon som har ansökt om biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till sådan assistans enligt 9 2 kan antas ha rätt till assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken, 9. underrätta Försäkringskassan när någon som får assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken beviljas boende med särskild service, daglig verksamhet, barnomsorg eller någon annan insats som kan påverka behov av personlig assistans, 10. anmäla till Försäkringskassan när det finns anledning

6 74 LSS 2014 att anta att assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken används för annat än köp av personlig assistans eller kostnader för personliga assistenter, och 11. anmäla till Inspektionen för vård och omsorg om det finns anledning att anta att en tillståndshavares lämplighet för att bedriva verksamhet med personlig assistans kan ifrågasättas. Lag (2012:961). Bestämmelsen redogör i 11 punkter för kommunens övergripande ansvar och utgör till viss del preciseringar i förhållande till socialtjänstlagen. Första punkten. Till socialnämndens uppgifter enligt socialtjänstlagen hör bland annat att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen och genom uppsökande verksamhet främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden (3 kap. 1 SoL). I 15 första punkten LSS preciseras kommunens ansvar vad gäller den här lagens personkrets. Andra punkten. Den som tillhör personkretsen enligt 1 har ofta ett sammansatt behov av stöd som kräver insatser av flera olika samhällsorgan. Kommunens uppgift är att verka för att personkretsen får sina olika behov tillgodosedda. Tredje punkten. Att få information om verksamheten är av central betydelse för den enskilde. Kommunens skyldighet att ge information är därför viktig. Informationsskyldigheten riktar sig i första hand till dem som tillhör personkretsen, deras anhöriga samt till anställda inom annan viktig verksamhet för människor med funktionsnedsättning. Det kan även finnas behov av information till allmänheten om problem och behov för människor med funktionsnedsättning. Fjärde punkten. I kommunens uppgift att verka för att människor med funktionsnedsättning får ett arbete ingår dels förberedelse för arbete via dagcenter för den som har nytta av sådan verksamhet, dels att verka för att personer med funktionsnedsättning som vill

7 LSS Särskilda uppgifter för kommunen 75 få möjlighet till arbete anmäls till Arbetsförmedlingen. Här ingår också att medverka till att praktikplatser skapas. Alternativt ska kommunen verka för att den enskilde får tillgång till studier. Femte punkten. Personer med stora funktionsnedsättningar är i många fall utestängda från deltagande i det allmänna utbudet av fritids- och kulturaktiviteter. Kommunen har en skyldighet att verka för att sådana aktiviteter blir tillgängliga för alla, även i de fall där det är fråga om privata arrangörer. Sjätte punkten. Genom denna bestämmelse har kommunen en skyldighet att anmäla till överförmyndaren om någon som tillhör personkretsen kan antas behöva förmyndare, förvaltare eller god man, eller när sådana förordnanden bör kunna upphöra. Förmyndarskap avser personer under 18 år. Föräldrarna är normalt både vårdnadshavare och förmyndare. Om dessa avlider ska tingsrätten förordna ny förmyndare. Förvaltare kan av tingsrätten utses för en person som på grund av sjukdom eller andra liknande förhållanden behöver hjälp med att bevaka sin rätt/förvalta sin egendom eller sörja för sin person. God man kan förordnas om den åtgärden är tillräcklig. Ett förordnande av god man kräver den enskildes samtycke eller ett läkarintyg som styrker behovet. En god man kan företräda sin huvudman i olika rättsliga angelägenheter. Sjunde punkten. Genom samverkan med handikapporganisationerna kan de erfarenheter som personer med funktionsnedsättning själva besitter tillföras verksamheten. Hur denna samverkan ska utformas bestämmer kommunen och organisationerna själva. Åttonde punkten. Denna bestämmelse handlar om kommunens skyldighet att anmäla till Försäkringskassan när en person kan antas har rätt till assistansersättning.

8 76 LSS 2014 Nionde punkten. Sedan 1 juli 2013 gäller att en kommun är skyldig att underrätta Försäkringskassan när någon som får assistansersättning beviljas boende med särskild service, daglig verksamhet, barnomsorg eller någon annan insats som påverkar behovet av personlig assistans. Enligt 106 kap. 24 SFB lämnas inte assistansersättning för tid när den försäkrade vårdas på en offentligt finansierad institution, bor i en gruppbostad eller deltar i skola, barnomsorg eller daglig verksamhet. Den försäkrade är enligt 110 kap. 46 SFB skyldig att anmäla till Försäkringskassan när sådana insatser beslutas. För att säkerställa att Försäkringskassan får kännedom om dessa omständigheter och att assistansersättning inte betalas ut på felaktig grund innebär nionde punkten en skyldighet för kommunen att informera Försäkringskassan om dessa förhållanden. Tionde punkten. Sedan 1 juli 2013 gäller också att en kommun är skyldig att anmäla till Försäkringskassan om det finns anledning att anta att assistansersättning används för annat än köp av personlig assistans eller kostnader för personliga assistenter. I förarbetena beskrivs hur tionde punkten omfattar situationer där omständigheterna tyder på att assistansersättningen används felaktigt. Anmälningar bör inte göras slentrianmässigt från kommunens sida utan när det rent faktiskt finns anledning att anta att assistansersättning används för annat än vad det är avsett för. Så kan exempelvis vara fallet när kommunen genom sin övriga verksamhet får vetskap om att en assistansberättigad klarar betydligt mer än vad som borde vara fallet för den som har assistansersättning. Avsikten är inte att kommunen ska göra någon utredning av förhållandena, utan den närmare undersökningen får istället vidtas av Försäkringskassan. Anmälningsskyldigheten avseende omständigheter som tyder på en felaktig användning av assistansersättningen innebär att kommunen kan lämna ut uppgifterna till Försäkringskassan utan hinder av eventuell sekretess. Uppgifter som kan komma att lämnas ut är uppgifter om personer som av någon anledning misstänks för att använda assistansersättning på ett felaktigt sätt.

9 LSS Särskilda uppgifter för kommunen 77 Elfte punkten. Ytterligare en förändring sedan 1 juli 2013 är att kommunen är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg om det finns anledning att anta att en tillståndshavares lämplighet att bedriva verksamhet med personlig assistans kan ifrågasättas. Anmälningsskyldigheten ska ses som ett led i arbetet med att effektivisera IVO:s tillsyn över tillståndshavarna. För en effektiv tillsyn krävs att myndigheten får kännedom om omständigheter som gör att tillståndet skulle kunna ifrågasättas. En anmälan innebär att IVO kan inleda en utredning eller en inspektion av den aktuella anordnaren. Kommunen kan lämna uppgifter till IVO utan hinder av sekretess. 15 a Kommunen skall lämna ut vissa personuppgifter beträffande enskilda som beviljas insatser enligt 9 till Socialstyrelsen för framställning av officiell statistik. Regeringen meddelar föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas ut. Lag (2003:885) Paragrafen trädde i kraft den 1 mars Personuppgifter, som regeringen meddelar, kan med detta lagstöd lämnas ut till Socialstyrelsen utan hinder av sekretess.

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Kjell Rempler (Socialdepartementet) Lagrådsremiss Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 7 juni 2012 Maria Larsson Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Läs mer

Förändringar i LSS gällande assistansersättning

Förändringar i LSS gällande assistansersättning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Laila Andersson 2013-06-04 SN 2013/0304 0480-453845 Socialnämnden Förändringar i LSS gällande assistansersättning Förslag till beslut Socialnämnden ger

Läs mer

En genomgång av FUB juni 2013

En genomgång av FUB juni 2013 En genomgång av FUB juni 2013 SoL, Socialtjänstlagen LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade FN- konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Hälso och sjukvårdslagen

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Mottagare: Kommuner, Landsting, Brukarorganisationer, huvudmän för enskilda verksamheter inkl. assistansanordnare Nr 9/2010 December 2010 Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med

Läs mer

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Antagen av socialnämnden 2012-05-30 67 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga?

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga? Personlig assistent och god man Är rollerna förenliga? Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 13

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 13 Assistansersättning Vägledning 2003:6 Version 13 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS 1(40) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS 2014.497.776 215 Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 2 Innehåll

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 12

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 12 Assistansersättning Vägledning 2003:6 Version 12 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Betänkande av Utredningen om assistansersättningens kostnader Stockholm 2012 SOU 2012:6 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Förändrad assistansersättning

Förändrad assistansersättning Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet Betänkande av Assistansersättningsutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:9 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Meddelandeblad. Information om gränsdragning mellan egenvård i form av personlig assistans och hälso- och sjukvård m.m.

Meddelandeblad. Information om gränsdragning mellan egenvård i form av personlig assistans och hälso- och sjukvård m.m. Meddelandeblad Mottagare: Länsrätter, kammarrätter, länsstyrelser, kommuner, socialnämnder, förvaltningar med ansvar för äldreoch handikapp, landsting (sjukvårdshuvudmän), samverkansnämnder, sjukhus i

Läs mer

Eva von Schéele. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen

Eva von Schéele. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen Cirkulärnr: 2001:32 Diarienr: 2001/0564 Handläggare: Sektion/Enhet: Margareta Erman Eva von Schéele Datum: 2001-03-14 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen

Läs mer

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS 1 Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS Dokumentnamn Riktlinjer enligt LSS, handläggning o biståndsbedömning Fastställd 2014-12-11, Sn 117 Beslutande Socialnämnden Dnr 173/2014 Detta

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Avdelningen för juridik. Mottagare: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Överförmyndaren/överförmyndarnämnden Rubrik:

Avdelningen för juridik. Mottagare: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Överförmyndaren/överförmyndarnämnden Rubrik: UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 11:35 Diarienr: 11/4266 Handläggare: Avdelning: Eva von Schéele Datum: 2011-09-23 Avdelningen för juridik Mottagare: Individ- och familjeomsorg

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

RiR 2004:7. Personlig assistans till funktionshindrade

RiR 2004:7. Personlig assistans till funktionshindrade RiR 2004:7 Personlig assistans till funktionshindrade ISBN 91 7086 008 4 RiR 2004:7 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Till Regeringen Socialdepartementet Datum 2004-04-02 Dnr 31 2003 0419 Personlig

Läs mer

Tillämpningsregler för myndighetsutövning

Tillämpningsregler för myndighetsutövning Förslag 2010-11-16 Tillämpningsregler för myndighetsutövning enligt SOL och LSS för äldre och personer med funktionsnedsättning Dnr 2010/328 2010-11-16 2010-11-16 1 (55) Innehåll 1. INLEDNING...4 1.1.

Läs mer

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning 1(16) 2013-10-29 SN 2013/604 Socialnämnd Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning Antaget av socialnämnden 2013-11-25 88 Postadress

Läs mer